Page 1

  

    

ฉบับปฐมฤกษ์


 อัสลามูอะลัยกุม (ขอสันติจงมีแด่ทา่ น) ขอทักทายแบบชาวมุสลิมกันเสียหน่อย ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้ มักจะเห็นภาพคนมุสลิมรับบทเป็นผูร้ า้ ยในข่าวตามสือ่ ต่างๆ เสียมาก ที่ เห็นกันใกล้ๆ ก็ปัญหาชายแดนภาคใต้ที่ออกข่าวแทบทุกวี่วัน ยังไม่นับรวม ถึงเหตุการณ์ไม่สงบอื่นๆในแถบตะวันออกกลางที่มีข่าวให้เห็นอยู่บ้าง ทำให้ใน สายตาชาวโลกอย่างเราเห็นว่าคนนับถืออิสลามเป็นพวกโหดร้าย ป่าเถื่อน และชอบ ความรุนแรง บางคนถึงกับเห็นว่าคนพวกนีไ้ ม่ใช่คนเสียด้วยซ้ำ ในบรรดาคนที่เห็นว่าคนอิสลามโหดร้ายนั้น จะมีสักกี่คนที่เคยศึกษาศาสนาอิสลาม หรือเคยฟังเสียงจากคนมุสลิมบ้าง น่าแปลกทีค่ นเรามักตัดสินอะไร โดยไม่รบั ฟังข้อมูลให้รอบด้านเสียก่อน ท่ามกลางข้อมูลข่าวสารมากมายในปัจจุบนั บางครัง้ เราก็เหมือนถูกสือ่ กระแสหลักปิดหูเสีย ข้างหนึง่ แอบซ่อนข้อมูลบางส่วนเอาไว้ การเปิดรับสือ่ ทางเลือกอืน่ ๆ จึงเหมือนเป็นการเปิดหูฟงั เสียงที่ อาจไม่เคยได้ยนิ มาก่อน ใครจะรู้บ้างว่าที่อิรักมีศักยภาพในการผลิตอาวุธร้ายแรงนั้นมาจากการสนับสนุนของสหรัฐอเมริกา เมื่อครั้งซัดดัม ฮุสเซ็นคิดจะบุกอิหร่านหรือที่โอซามา บิน ลาเดน เคยร่วมมือกับอเมริกา ในการขับไล่สหภาพโซเวียต เมือ่ ครัง้ สงครามเย็น สิง่ เหล่านีเ้ ราคงไม่มที างทราบได้จากสือ่ กระแส หลักทีเ่ ป็นของประเทศมหาอำนาจทัง้ หลาย เราหวังว่าจะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง ให้คนได้ศึกษาศาสนาอิสลามให้มากขึ้น แม้จะไม่อาจเรียกได้ว่าลึกซึ้งแต่การรู้เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยก็ดีกว่าไม่รู้อะไรเลย ไม่ได้คดิ จะเปลีย่ นความคิดใครเรือ่ งคนมุสลิม แต่อยากให้ลองเปิดใจให้ กว้างก่อนอ่านโดยปราศจากอคติ ลองฟังเสียงคนส่วนน้อยดูบา้ ง แล้วจะรักหรือจะชังค่อยตัดสินกันคงจะยังไม่ สายเกินไปใช่ไหมครับ

กองบรรณาธิการ : พลพงศ์ จันทร์อัมพร รังสรรค์ ขำลอย ไชโย พิพัฒน์ศรี ทีอ่ ยู่ : มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี โฆษณา : ต้องตา สอาดไพร สไตลิสท์ : สุรชัย มิดำ


 

⌦ ⌦⌦

รังสรรค์ ขำลอย

อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ผูก้ ำกับ ความสงบเพราะมีนอ้ งทีมงานเป็นคน อิสลาม เขาสงบมาก บรรยงค์ สุวรรณผ่อง บรรณาธิการ ผูช้ ายมีเมียหลายคน จิระ มะลิกลุ ผูก้ ำกับ ข้าวหมกไก่เพราะไม่เคยเห็นใครกิน ภัดชา มัฆเนมี นักศึกษา แฟนเก่าเพราะเคยมีแฟนเป็นอิสลาม ลลิตา สิงโตทอง นักร้อง ภาคใต้ เหตุการณ์ 9/11 บิน ลาเดน น้อง โยธา แขก

รปภ.

บุรนิ ทร์ บุญวิสทุ ธิ์ การละหมาด สุเหร่า

ผูบ้ ริหาร

สุรชัย มิดำ นักศึกษา ครอบครัว เพราะว่าเป็นอิสลาม

3


  พลพงศ์ จันทร์อัมพร

⌫  ⌫  

4

คงมีคนไม่น้อยที่เมื่อพูดถึงศาสนาอิสลาม แล้วคิดถึงผู้หญิงคลุมหัว แต่ปัจจุบันผู้หญิงมุสลิม ทีค่ ลุมหัวมีนอ้ ยเต็มที ในม.บูรพามีหลายคนทีน่ บั ถืออิสลาม แต่ผหู้ ญิงทีค่ ลุมหัวตามหลักอิสลามมีเพียง 2 คนเท่านัน้ ภาวิณี เจ๊ะมัด หรือ น้องนูรอยา เป็นหนึง่ ในสองคนทีว่ า่ ทีส่ ำคัญเธอไม่ได้เริม่ คลุมมาตัง้ แต่ เด็กๆ แต่เพิง่ มาทำตอนเรียนมหาวิทยาลัยอีกต่างหาก เริม่ คลุมหัวมาตัง้ แต่เมือ่ ไหร่ ไม่ได้เริม่ คลุมหัวมาตัง้ แต่แรก เพิง่ มาคลุมตอนมหาวิทยาลัย ทำไมถึงเปลีย่ นมาคลุมหัว เพราะคิดว่าเป็นสิง่ ทีค่ วรทำเพือ่ ให้ถกู ต้องตามหลักศาสนา อีกอย่างหนึง่ คือเราโตแล้ว เมือ่ มา อยูม่ หาวิทยาลัยก็ไม่อยากให้แม่เป็นห่วง การทำตัวให้ดี ถูกต้อง เป็นอีกวิธหี นึง่ ทีท่ ำให้ทางบ้านสบายใจ แต่กม็ ผี หู้ ญิงมุสลิมหลายคนเหมือนกันทีไ่ ม่ได้คลุมหัว ใช่ค่ะ แต่เราก็คงไปว่าอะไรเค้าไม่ได้ เป็นสิทธิของเขาที่จะทำหรือไม่ทำ คงมีเหตุผลของเขาที่ เลือกจะไม่คลุมหัว เมือ่ คลุมหัวแรกๆ เป็นอย่างไรบ้าง ตอนทีค่ ดิ จะเปลีย่ นมาคลุมหัวก็บอกเพือ่ นก่อน เพือ่ นก็ถาม เอาจริงเหรอ เอาสิดๆี พอมาคลุม วันแรกๆ คนมองกันใหญ่เลย รูส้ กึ อายเหมือนกัน พอมาช่วงหลังนีถ่ งึ จะชิน แล้วกิจวัตรอย่างอืน่ ล่ะ ทำละหมาดบ้างไหม ทำค่ะ พยายามทำให้ครบ ถ้าไม่ตดิ ธุระอะไรจะพยายามทำตลอด วันละ 5 ครัง้ เอง อย่างตอน เช้ามืดตืน่ มาละหมาด แรกๆ เพือ่ นตกใจใหญ่ ตืน่ กันทัง้ หอ พอตอนหลังก็ชนิ อยูท่ บ่ี า้ นเป็นชุมชนมุสลิม พอมาอยูท่ ม่ี หาวิทยาลัย ต้องปรับตัวบ้างไหม ต้องปรับตัวมากเลยค่ะ อยูบ่ า้ นหันไปทางไหนก็คนมุสลิม พอมาอยูท่ น่ี ก่ี ลายเป็นคนส่วนน้อย ทีส่ ำคัญเลยคือ เรือ่ งอาหารการกิน หากินยากมาก บางครัง้ ต้องนัง่ สองแถวไปกินทีร่ มิ หาด แต่สว่ นใหญ่


เราไม่ ไ ด้ ห มายความว่ า คนที ่ ภ าคใต้ ไม่ ด ี แต่ เ ค้ า ก็ ม ี ค วามคิ ด ความเชื ่ อ ของเค้ า หรื อ บางที ค นที ่ ท ำอาจถู ก หลอกใช้ ก ็ ไ ด้ ไม่ อยากให้ใครมาเหมารวมว่าอิสลามไม่ดี

เพือ่ นๆ จะช่วยซือ้ มาให้กนิ พยายามทำให้ถกู หลักศาสนาให้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทำได้ มีผชู้ ายมาจีบบ้างไหม ไม่มคี ะ่ (หัวเราะ) ปกติตอนไม่คลุมก็ไม่มอี ยูแ่ ล้ว เราเป็นคนมุสลิม แล้วเพือ่ นส่วนใหญ่นบั ถือพุทธมีปญ ั หากันบ้างไหม ไม่มนี ะคะ ส่วนมากเพือ่ นจะเข้าใจ เคยมีคนมาล้อเลียนเรือ่ งทีเ่ รานับถือศานาอิสลามบ้างไหม รูส้ กึ อย่างไร ส่วนมากเป็นเพือ่ นกัน รูก้ นั ว่าเค้าแหย่เล่นๆ ไม่ได้จริงจัง เลยไม่ได้โกรธอะไร มีเพือ่ นชวนให้ทำผิดหลักศาสนาบ้างไหม ไม่มีค่ะ ส่วนมากเพื่อนจะคอยช่วยเตือนมากกว่า บางทีเราไม่อยากคลุมหัวออกไป เพื่อนจะเตือนว่า ต้องคลุมไม่ใช่เหรอ เราก็ตอ้ งคลุม รูส้ กึ อย่างไรกับปัญหาเรือ่ งภาคใต้ ทีม่ หี ลายคนรูส้ กึ ไม่ดกี บั ศาสนาอิสลาม รูส้ กึ ไม่คอ่ ยดี ไม่อยากให้เค้าเหมารวมทัง้ หมด เพราะคนมุสลิมก็เหมือนสังคมอืน่ ๆ มีหลากหลาย ต่าง คนก็ตา่ งความคิด เราไม่ได้หมายความว่าคนทีภ่ าคใต้ไม่ดี แต่เค้าก็มคี วามคิดความเชือ่ ของเค้า หรือบางทีคนที่ ทำอาจถูกหลอกใช้กไ็ ด้ ไม่อยากให้ใครมาเหมารวมว่าอิสลามไม่ดี


  สุรชัย มิดำ

  

ชายมุสลิมหลายคนคงเคยเจอคำถามเหล่านี้ เป็นมุสลิมใช่ปะ่ ? งัน้ ก็ตอ้ งขลิบดิ? เจ็บมัย๊ อ่ะ? ขลิบแล้วเป็นยังไงเหรอ? แล้วน้องเหมือนเดิมป่ะ? ถูกต้องใช่ไหมครับ แล้วอีกหลายคนก็คงเคยตั้งคำถามเหล่านี้กับเพื่อนชายชาวมุสลิมของคุณไม่บ้างก็น้อย เพราะ นอกเหนือจากการทีเ่ ราไม่กนิ หมูแล้ว การขลิบคงเป็นสิง่ ต้นๆ ทีค่ นจะนึกถึงมุสลิม (โดยเฉพาะผูช้ าย) 6 เรื่องของการขลิบนั้นมีมาตั้งแต่โบร่ำโบราณแล้วละครับ เรียกว่านานก่อนการเกิดขึ้นของศาสนา อิสลามในดินแดนอารเบียเสียอีก เพราะจากหลักฐานระบุวา่ มีมาตัง้ แต่สมัยอับราฮัมหรืออิบรอฮีม (ต้นตระ กูลของศาสดาในหลายศาสนา) กลายเป็นวัฒนธรรมและเป็นสิ่งปฏิบัติของศาสนา ซึ่งไม่ใช่เพียงแต่ชาว มุสลิมเท่านัน้ นะครับ แม้กระทัง่ ชาวยิวเองก็มกี ารขลิบเช่นกัน หลักฐานทางการแพทย์ยงั ระบุขอ้ ดีของการขลิบไว้อกี มากมาย เช่น ลดอัตราการติดเชือ้ ในระบบ ขับถ่ายปัสสาวะในเพศชาย ลดการเกิดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ นอกจากนั้นยังลดอัตราการเกิด มะเร็งทีน่ อ้ งชาย และมะเร็งปากมดลูกของเพศหญิงอีกด้วย สิง่ เหล่านีเ้ ป็นไปได้เพียงเพราะการตัดเอาหนัง ทีห่ มุ้ ปลายน้องน้อยออกไป เรียกว่าถึงเจ็บ แต่กค็ มุ้ ค่า ปัจจุบันไม่เพียงแต่ชาวมุสลิมเท่านั้นที่นิยมขลิบกัน เพราะเพื่อนต่างศาสนาของผมหลายคนก็ ผ่านการขลิบมาแล้วตั้งแต่ตอนเป็นเด็ก เพราะแพทย์ในโรงพยาบาลต่างๆ จะแนะนำให้ขลิบเพื่อจะได้ดูแล ความสะอาดน้องชายได้สะดวกสบายขึน้ และวิทยาการทางการแพทย์กท็ ำให้การขลิบง่ายขึน้ เมื่อก่อนสมัยผม ต้องทำแผลตัดไหมกันทุกวัน เดี๋ยวนี้ไม่ต้องเย็บแล้ว ตัดหนังแล้วติดพาสเตอร์ ยา อีกสามวันก็วิ่งเล่นได้แล้วครับ แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะขลิบได้เพราะบางคนที่เป็นโรคเลือดหยุด ไหลยากก็ไม่ควรขลิบเช่นกัน นอกจากนั้น การขลิบยังนิยมทำกันตั้งแต่เด็กคลอดมาได้อาทิตย์ ก็สามารถทำได้ไปจนถึง 6-7 ขวบเกินกว่านัน้ ไม่แนะนำ เพราะถ้าทำตอนวันรุน่ ก็คงจะน่าอายอยูพ่ ลิ กึ ตอนนัน้ น้องชายของคุณคงมีหนวดเครารุงรังไปแล้ว !!


 พลพงศ์ จันทร์อัมพร

โจรก่   อการร้ายหรือวีรบุรุษ เชือ่ ว่าทุกคนคงรูจ้ กั เขา อย่างน้อยก็ตอ้ งเคยได้ยนิ ชือ่ นีม้ าก่อน แต่ใครรูบ้ า้ งว่าชีวติ เขา น่าสนใจอย่างไร เป็นผูก้ อ่ การร้าย ได้รบั รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ วีรบุรษุ ของชาวปาเลสไตน์ หากพูดถึงประวัตศิ าสตร์การปลดปล่อยปาเลสไตน์ คงมีชอ่ื ของอาราฟัตเกีย่ วข้องอยู่ แทบทุกบรรทัดไป นิทานเรื่องยาวนี้เริ่มต้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่ออังกฤษถูกกดดันให้สละอาณานิคมเก่าให้แก่ชาวยิวที่ถูกฆ่าล้างเผ่าพันธ์ บ้านของชาวปาเลสไตน์ตรงเขตเวสต์แบงก์และฉนวน กาซาร์คือบ้านใหม่ของชาวยิว เมือ่ เจ้าของใหม่มา คนเก่าก็ถกู ไล่ทอ่ี อกไป ชาวยิวย้ายเข้ามาตัง้ เป็นประเทศอิสราเอล ในขณะทีป่ าเลสไตน์กลายเป็นพวกเร่รอ่ น ไม่มแี ผ่นดินจะอาศัย อาราฟัตเริม่ ต้นบทบาทของเขาจากการเป็นผูก้ อ่ การร้าย ทำทุกอย่างเพือ่ ขับไล่อสิ ราเอลออกไป จีเ้ ครือ่ งบิน ฆ่าตัวประกัน ฆ่าผูบ้ ริสทุ ธิ์ ในมุมมองชาวโลกเขาคือผูร้ า้ ย แต่สำหรับปาเลสไตน์และชาติอาหรับ เขาคือผูก้ ล้าตัวจริงยอมอยูใ่ นจุดทีพ่ ร้อมจะตายได้ทกุ เวลา นอกจากการใช้ความรุนแรง อาราฟัตยังใช้วธิ ที างการทูต การเจรจาทางการเมืองด้วย จนได้รบั รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ เมือ่ สามารถเจรจากับอิสราเอลจนเกิด “กระบวนการสันติภาพ” ได้สำเร็จ จากการต่อสูม้ าอย่างยาวนาน ในทีส่ ดุ ปาเลสไตน์ได้รบั สถานะเป็นเขตปกครองพิเศษ หากมองย้อนกลับไปจากจุดเริม่ ต้นทีเ่ ป็นคนเร่รอ่ นก็ตอ้ งถือว่ามาไกลมากแล้วหลัง จากอาราฟัตเสียชีวิตลง คนทั่วโลกต่างจับตามองว่า เรื่องราวของปาเลสไตน์จะ เป็นอย่างไรต่อไปเพราะการจะหาผู้นำที่มีบทบาทเป็นทั้งผู้ก่อการร้ายและผู้ ก่อการดีในคนเดียวกันอย่างอาราฟัตคงเป็นไปได้ยากยิง่ บางที คนอย่างอาราฟัตอาจมีเพียงหนึง่ ไม่มสี อง

7




∑ ∑ ไชโย พิพัฒน์ศรี

⊆⊆

⊆ ⊆

⇒⇒

⇒⇒

⌦⌦⌦      ⌦ ⌫⌫⌦⌦


! 

คำว่า อิสลาม มีรากศัพท์มาจาก “สิลม” และ ”สลาม” หมายถึงสันติภาพ นอกจากนี้ คำว่า “สลาม” นัน้ ยังเป็นการทักทายของบุคลกับผู้อื่นด้วยความสันติ ในอีกความหมายหนึ่งคือการยอมจำนนต่อ พระเจ้าเพียงพระองค์เดียว เพราะชาวมุสลิมนั้นมีความ เชื่อและจงรักภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้าเป็นอย่างมาก ที่ สำคัญคำว่า “อัสสลาม” ซึ่งแปลว่าผู้ทรงสันตินั้นยัง เป็นพระนามของอัลลอฮ์อกี ด้วย

   

! 

เวลาที่คนมุสลิมทักทายกันนั้นจะนำฝ่ามือประทับฝ่ามือกัน แล้วลูบหน้าตัวเอง หลังจาก นั้น จะเอ่ยทักว่า “อัสลามูอาลัยกุม” มีความหมายว่าสันติจงประสบแด่ท่าน ต่อจากนั้นอีกฝ่ายจะ ตอบรับว่า “วาอาลัยกุมสุ สะลาม” เป็นการตอบกลับว่าสันติจงมีแด่ทา่ นเช่นกัน การจับมือนัน้ ก็จะจับ กันเฉพาะชายกับชายหรือหญิงกับหญิงเท่านั้น

อ ัสล

าม ูอ

าล ัย

ก ุม

วา

ัยก ล า อ

ุม

ล ุสสะ

าม

9


! 

มีการตีความกันว่าดาวเดือนนัน้ มาจากอักษร ◊ (นูน) อันหมายถึง ℵυÿ (นูร) แปลว่ารัศมีหรือแสงสว่าง นัน้ คืออิสลาม แผ่ขยายไปทุกมุมโลกนั่นเอง ซึ่งประเทศแรกที่ใช้เครื่องหมายดาวเดือน คือประเทศตุรกี เมื่อครั้งกองทัพมุสลิมตุรกีเข้ายึดครองกรุงคอนแสตนติโนเปิล ในปี ค.ศ.1453 และขยายอนาจักรออตโตมาน ก็ได้ใช้เครือ่ งหมายนีใ้ นธง เป็นการแสดงแสนยานุภาพของกองทัพ

! 

10

ชาวมุสลิมจะถือว่าอัลกุรอานเป็นสาส์นที่พระเจ้าได้ ประทานมาให้ ผู้ที่ได้รับหน้าที่เป็นผู้ส่งสาส์นจากพระเจ้าคือนบี (ศาสดา) มูฮัมหมัด โดยพระผู้เป็นเจ้าจะเป็นผู้ทยอยประทานมา ให้ แล้วใช้วธิ กี ารท่องจำเอาไว้ เนือ่ งจากสมัยก่อนยังไม่มเี ครือ่ งมือ ในการช่วยบันทึก อั ล กุ ร อานยั ง ถื อ เป็ น สิ ่ ง ศั ก ดิ ์ ส ิ ท ธ์ ใ นศาสนาอิ ส ลาม นำมาวางไว้ในทีต่ ำ่ ไม่ได้ นอกจากนี้ อัลกุรอานไม่ได้เป็นแค่คำสอน แต่ถือได้ว่า เป็นหลักในการดำเนินชีวติ ด้วย ในประเทศทีน่ บั ถือศาสนาอิสลาม เป็นหลักจะนำคำสอนในอัลกุรอานมาใช้เป็นกฎหมายในการ ปกครองประเทศด้วย

!   

ในศาสนาอิสลามมีบทขอพรเรียกว่าดุอา ซึ่งจะต้องท่อง ก่อนที่จะทำกิจวัตรต่างๆ ตั้งแต่ลืมตาจนหัวถึงหมอน ก็ต้องท่อง ดุอาเสียก่อน สำหรับเหตุผลที่ท่องดุอานั้น ก็เพื่อระลึกถึงพระอัลลอฮ์ และเป็นการตัง้ สติของเราเองให้รตู้ วั ก่อนทีจ่ ะทำอะไรนัน่ เอง


! 

ที่เราเห็นผู้หญิงอิสลามคลุมหัวกันนั้นเรียกกันว่า ‘ฮิญาบ’ หมายความถึงเครื่องแต่งกายแบบอิสลาม ความจริงแล้วศาสนา อิสลาม มีฮิญาบสำหรับผู้ชายด้วย และมีการกำหนดฮิญาบของ ผู้ชายก่อนผู้หญิงเสียด้วยซ้ำ เพียงแต่ว่าฮิญาบของผู้ชายนั้น ไม่ได้ ปกปิดร่างกายมิดชิดเหมือนผู้หญิง เนื่องจากต้องการป้องกันผู้หญิง จากการถูกลวนลาม และถูกกดขีข่ ม่ เหงนัน่ เอง

! 

คำว่า “ญิฮาด” ที่คนทั่วไปเข้าใจว่า หมายความถึงสงคราม ศักดิ์สิทธิ์ เป็นการเข้าใจผิดที่ก่อผลด้านลบกับศาสนาอิสลามมากที่ สุดคำหนึ่ง แท้จริงแล้วคำว่า ”ญิฮาด” หมายถึงการใช้ความพยายาม เพือ่ บรรลุถงึ สิง่ ทีต่ อ้ งการหรือการป้องกันสิง่ ทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ ดังนั้น ญิฮาดไม่ใช่ลัทธิการก่อการร้าย ไม่ได้หมายความถึง สงครามเสมอไป แต่รวมไปถึงการต่อสู้ด้วยสันติวิธีเพื่อความดีและ ขจัดความไม่เป็นธรรมในสังคมให้หมดไป นอกจากนี้ ศาสนาอิสลามยังไม่สนับสนุนให้โจมตี กดขี่ ข่มเหง ผู้อ่อนแอและผู้บริสุทธิ์ด้วยวิธีการพลีชีพหรือวิธีการอันใดก็ตาม และสนับสนุนให้ยตุ สิ งครามทันที เมือ่ อีกฝ่ายหนึง่ มีแนวโน้มว่าจะยอม รับสันติภาพ

! 

การละหมาดเป็นการระลึกถึงพระอัลลฮ์และทำให้จิตใจ สงบสุข คล้ายๆ การสวดมนต์ของชาวพุทธ โดยศาสนาอิสลามจะ กำหนดให้วนั หนึง่ คนมุสลิมจะต้องละหมาดวันละ 5 เวลา คือ เช้ามืด เทีย่ ง บ่าย 4 โมง 6 โมงเย็น และประมาณ 1 ทุม่ ครึง่

11


    

! ⌫

การถือศีลอด คือการฝึกให้รจู้ กั อดทน อดกลัน้ ละเว้นจากการกิน การดื่ม การร่วมรัก รวมถึงการกระทำสิ่งที่ไร้ สาระหรือสิง่ ทีข่ ดั ต่อคุณธรรม การถือศีลอดทำในช่วงเดือนรอมฎอน โดยเริ่มตั้ง แต่ชว่ งรุง่ อรุณจวบจนถึงตะวันลับขอบฟ้า การถือศีลอดนั้น เป็นการฝึกให้รู้จักอดทนอดกลั้น ต่อกิเลสและความหิว นอกจากนี้ยังทำให้รู้สึกเห็นอกเห็นใจ คนยากจนที่ไม่มีกินอีกด้วย

!  12

สำหรับเหตุผลทีห่ า้ มกินหมู เป็นการป้องกันอันตรายจากการบริโภคของมนุษย์ เพราะหมู เป็นสัตว์ที่สกปรก เป็นแหล่งสะสมไขมันและจากข้อมูลทางการแพทย์ยังพบว่าเป็นสาเหตุทำให้เกิด โรคอีกกว่า 70 ชนิด ศาสนาอิสลามไม่ได้ห้ามกินเพียงแค่หมูเท่านั้น แต่ยังมีอาหารอีกหลายประเภท เช่น เลือด สัตว์ที่ตายเองโดยธรรมชาติ เครื่องดื่มหรือของมึนเมา สัตว์ที่ถูกเชือดโดยมิได้กล่าวนามของ พระองค์อลั ลอฮ์ เป็นต้น มุสลิมจึงมีกฎเกี่ยวกับอาหาร สิ่งที่ศาสนาอิสลามอนุมัติให้มุสลิมกินได้นั้นเรียกว่าฮะลาล ( ⇐ ζ≡ ) แต่ในภาวะทีเ่ กิดเหตุการณ์คบั ขัน อยูใ่ นสภาพทีไ่ ม่มอี ะไรกินจนอาจถึงแก่ชวี ติ สิง่ ทีห่ า้ ม นั้นก็จะอนุมัติให้กินได้ในระดับหนึ่งเพื่อเป็นการรักษาชีวิต เมื่อพ้นขีดอันตรายไปแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะ ถือเป็นสิง่ ต้องห้ามต่อไป

⇐ζ≡


! ⌫⌫⌫⌫

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นธนาคารที่ให้ บริการทางการเงิน เหมือนกับธนาคารอื่นทุกประการเพียง แต่จะดำเนินการตามหลักศาสนาอิสลามเท่านั้น ข้ อ แตกต่ า งที ่ เ ด่ น ชั ด ของธนาคารอสลามคื อ ไม่ ม ี ดอกเบี้ย เนื่องจากศาสนาอิสลามห้ามยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ย ทุกชนิดเพราะการคิดดอกเบี้ยเป็นการเอาเปรียบเพื่อนมนุษย์ ด้วยกัน และไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรก็สามารถมาใช้บริการ ของธนาคารแห่งนีไ้ ด้

! ⌫  

การมีภรรยาได้ 4 คนตามที่หลักศาสนาอิสลามบัญญัตินั้น ทำให้มีใครหลายคนสงสัย และอยากนับถือศาสนาอิสลามเป็นอย่างมาก (โดยเฉพาะผูช้ าย) ในขณะเดียวกันมีหลายคนมอง ว่าเป็นการกดขี่เพศหญิง ความจริงหากเรามองย้อนไปในสมัยก่อน การที่ผู้ชายมีภรรยาหลายคนนั้นมีมานาน แล้ว เนื่องมาจากส่วนหนึ่งในสมัยก่อนผู้หญิงไม่ได้เลี้ยงดูตัวเองได้เหมือนในสมัยนี้ แต่ต้องพึ่งพา ผูช้ ายเลีย้ งดู เช่นท่านศาสดามุฮมั มัดเองก็ได้ทำเป็นตัวอย่างให้เห็นแล้ว โดยการทีท่ า่ นได้แต่งงาน กับหญิงหม้ายบางคนที่มีอายุมากกว่า ทั้งนี้เพื่อยกฐานะของเธอโดยมิได้หวังการตอบสนองทาง เพศแต่ประการใด ดังนั้นการที่ศาสนาอิสลามบอกว่ามีภรรยาได้ 4 คนในสมัยนั้นจึงไม่น่าจะเป็นการข่มเหงเพศหญิงเพราะศาสนาอิสลามเพียงแค่อนุญาต แต่ไม่ได้สนับสนุน เนื่องจากการจะมีภรรยา ได้ 4 คนนัน้ มีขอ้ แม้วา่ จะต้องเลีย้ งดูภรรยาทัง้ 4 คนอย่างยุตธิ รรม และดูแลอย่างเท่าเทียมกัน ถ้า ไม่สามารถเลีย้ งดูอย่างยุตธิ รรมได้ ศาสนาอิสลามก็บญ ั ญัตไิ ว้วา่ ให้มเี พียงคนเดียว

13


 ไชโย พิพัฒน์ศรี

 

14

มีใครเคยไปมัสยิดกันบ้าง ที่ถามอย่างนี้ไม่ใช่อะไร เราจะพาไปเที่ยวมัสยิดกัน เผื่อได้รู้อะไรเกี่ยวกับอิสลามมากขึ้น เพราะ มัสยิดเป็นศูนยรวมของชุมชน ซึ่งมัสยิดที่เราจะพาไปนี้มีความเก่าแก่และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อย่าง มัสยิดต้นสน ทีต่ ง้ั ก็อยูไ่ ม่ใกล้ไม่ไกลนัก แถวบางกอกใหญ่นเ่ี อง จะไปเที่ยวกันทั้งที ก็ต้องมีคนนำเที่ยวหน่อย เราเลยโทรไปชวน น้องต้าร์ ดลยา หมัดชา นาง เอกภาพยนตร์เรื่องมหาลัย’ เหมืองแร่ให้มาเที่ยวเป็นเพื่อนเรา น้องตาร์ตอบรับโดยไม่ลังเล แต่กอ่ นจะไปเทีย่ ว เรามาทำความรูจ้ กั กับมัสยิดต้นสนกันเล็กน้อยก่อนดีกว่า มัสยิดต้นสนหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อกุฎีใหญ่ เป็นมัสยิดที่มีความเก่าแก่ มากถึงประมาณ 300 กว่าปี ตัง้ แต่สมัยพระเจ้าทรงธรรมเลยทีเดียว โดยชาวมุสลิม ในชุมชนช่วยกันสร้างขึ้นสำหรับประกอบศาสนกิจ เริ่มจากการอุทิศที่ดินเพื่อสร้าง ศาสนกิจแบบง่ายๆ คือ แบบเรือนฝาไม้กระดาน ใต้ถุนสูง หลังคามุงกระเบื้องดิน เผา ก่อนทีจ่ ะมีการปฎิสงั ขรณ์ในอีกหลายยุคสมัยจนมาถึงปัจจุบนั การเดินทางค่อนข้างทุกลักทุเลอยู่บ้างกว่าจะถึงจุดหมายปลายทาง เพราะ ความไม่รทู้ างของเรา ทำให้ตอ้ งวนอยูห่ ลายรอบเหมือนกันกว่าจะถึงจุดหมาย เพี ย งแค่ ก ้ า วแรกที ่ เ ราเหยี ย บเข้ า ไปภายในบริ เ วณมั ส ยิ ด ก็ ร ู ้ ส ึ ก ได้ ถ ึ ง ความ ขลังและความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่แห่งนี้ น้องต้าร์เล่าให้เราฟังว่า “ตื่นเต้นมากๆ ที่ ได้มาที่นี่ เพราะได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วว่าเป็นมัสยิดที่มีความเก่าแก่และมี ความสำคัญ”


มัสยิดที่ไปมาวันนี้แตกต่างจากมัสยิดที่ นราธิวาสบ้านของต้าร์มาก เพราะทีน่ จ่ี ะมีการใช้ ศิลปะแบบไทยเข้ามาผสมด้วย ดูแปลกตาดี

หลังจากนัน้ เราก็ไปเดินชมในส่วนของกุโบร์ (สุสาน) ภายในมัสยิดต้นสนซึง่ เป็นสถานทีฝ่ งั ศพของ บรรดาบรรพชนมุสลิมที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ไทยจำนวนมาก เช่น เจ้าพระยาจักรีศรีองค์รักษ์ (หมุด) ผู้ร่วมกอบกู้แผ่นดินในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และรวมทั้งเป็นที่ฝังศพของขุนนางตำแหน่งสำคัญๆ เช่น จุฬาราชมนตรีอกี ด้วย เมื่อเราได้เดินชมส่วนต่างๆ ของมัสยิดต้นสนจนทั่วแล้วยังพอมีเวลาที่เราจะพาต้าร์ไปเที่ยวที่อื่น ได้อีก เลยถือโอกาสพาต้าร์เดิมข้ามสะพานบางกอกใหญ่ เพื่อที่จะไปมัสยิดบางหลวงหรือกุฎีขาวกันต่อเลย มัสยิดบางหลวงก็มีความเก่าแก่ไม่แพ้ที่มัสยิดต้นสนเหมือนกัน เพราะสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาล ที่1 โดยพ่อค้าที่ชื่อโต๊ะหยีได้รวบรวมสมัครพรรคพวกช่วยกันสร้างขึ้นมา เป็นมัสยิดทรงไทยก่ออิฐถือปูนทั้ง หลัง มีหน้าบันหน้าหลังประดับด้วยปูนปัน้ ลายศิลป์ 3 ชาติ คือ ไทย จีนและฝรัง่ นอกจากนีย้ งั เป็น “มัสยิด ก่ออิฐถือปูนแห่งเดียวในโลกทีเ่ ป็นทรงไทย” อีกด้วย เราพาสาวต้าร์เดินชมความงามภายในมัสยิดกันไปคุยกันไป ต้าร์บอกว่าว่า “มัสยิดทีไ่ ปมาวันนีแ้ ตกต่างจากมัสยิดทีน่ ราธิวาสบ้านของต้าร์มาก เพราะทีน่ จ่ี ะมีการใช้ศลิ ปะแบบไทยเข้ามาผสมด้วย ดูแปลกตาดี” เดินไปเดินมาเพลินดูนาฬิกาอีกทีกเ็ ทีย่ งกว่าแล้ว เราเลยออกจากมัสยิดไปเดินวังหลังกัน ก่อนทีจ่ ะ แวะทานอาหารกันทีร่ า้ นอาหารอิสลามเก่าแก่ แถวบางลำภู ประมาณ 4 โมง ก็ถึงเวลากลับ เราไปส่งน้องต้าร์ ถึงแม้ต้าร์จะไม่ได้พูดอะไรถึงมัสยิดเป็นพิเศษ แต่ก่อนจากกันเราแอบสังเกตท่าทางของต้าร์ก็ดูจะสนุกดี สรุปว่าวันนี้เป็นวันที่คุ้มค่ามากๆ สำหรับเรา ได้ เทีย่ วมัสยิดทีเ่ ก่าแก่และมีคณ ุ ค่าทางประวัตศิ าสตร์ ได้ความรู้ แถมได้ใกล้ชดิ นางเอกสุดน่ารักอีกด้วย

15


 พลพงศ์ จันทร์อัมพร

กาลครัง้ หนึง่ นบีนว๊ั ะห์ได้รบั สารจากองค์อลั ลอฮ์

ใจแลว้ ขา้ เขา้

ให้นำสัตว์อย่างละ 1 คู่ ขึน้ เรือเพือ่ หนีนำ้ ท่วมโลก เมือ่ นำสัตว์ขน้ึ เรือเรียบร้อย ฝนก็ตกแบบนันสต็อป !? มย๊ั ย า ะต เราจ

16

วันที่ 1 เดือนมุฮรั รอม ก็ถงึ วันฟ้าใส ไร้ฝน น้ำแห้ง รอดแวว้ !! !

ผูร้ อดตายบนเรือไม่มขี องกิน จึงนำอาหาร ทีเ่ หลือ เช่น ถัว่ นม ไข่ ข้าว มากวนกินกัน


ผ่านไปนานแสนนาน กวนสืบทอดต่อ มาเรือ่ ยๆ ชาวบ้านเรียกกันว่าสุฆอ

จากทีก่ วนกันไม่กค่ี น ก็มคี นมาช่วยกวนมากขึน้

อาล

ลว้ เอง็ แ ิ ว ค ึ ง ีถ

ยงั ไม ห่ ายเ มอ่ื ย เลย

ไวยงั ก ะการต์ นู

กลายเป็นงานกวนกันทัง้ หมูบ่ า้ น ใครมีเงิน ก็ชว่ ยเงิน ใครมีถว่ั ก็ชว่ ยถัว่ ใครทรัพย์จาง ก็ชว่ ยแรง โดยถือเอา วันที่ 1 เดือนมุฮรั รอม ซึง่ เป็นวันขึน้ ปีใหม่ตามปฏิทนิ อิสลาม เป็นวันงาน เดะ๊ ล อา้ ว มื บงั ห ! บาย ดปี า่ รอื น ว ่ี

17

ว้ ละ่ ? ล แ บ ่ี ว ลกู กข

และยังถือเป็นวันพบปะสังสรรค์กันอีกด้วย


 พลพงศ์ จันทร์อัมพร

⌫



“สื่อสัมพันธ์ของครอบครัวมุสลิม” คำ โปรยบนหน้าปกนิตยสารรายเดือน ราคา 50 บาท ทำให้เราเห็นภาพของนิตยสารเล่มนีไ้ ด้ดยี ง่ิ ขึน้ ภาย ในประกอบไปด้วยเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับศาสนา อิสลามทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงสัมภาษณ์ บุคคลมุสลิมทีน่ า่ สนใจ ไปจนถึงนิยายเรือ่ งยาวและ แฟชัน่ แบบอิสลาม ดูรวมๆ จนจบเล่มก็คล้ายกับนิตยสาร 18 ผู้หญิงที่วางขายเกลื่อนตามแผงนั่นเอง เพียง แต่เป็นเรื่องของศาสนาอิสลามโดย เฉพาะ และไม่ ม ี แ ฟชั ่ น วั บ ๆ แวมๆ เท่านัน้

หนังสั้นผลงานนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา เล่าเรื่องเกี่ยวกับสาวอิสลามคนหนึ่งกับชีวิตในรั้ว มหาวิทยาลัย ทีม่ ที ง้ั เพือ่ น การเรียน และความรัก ทำ ให้เราได้เห็นถึงชีวิตของคนอิสลาม และเข้าใจคน อิสลามมากขึ้นว่า นอกจากนับถือศาสนาต่างกันแล้ว อย่างอืน่ เค้าก็เหมือนกับคนศาสนาอืน่ นัน่ แหล่ะ หนังสั้นเรื่องนี้ได้รับรางวัลชมเชย โครงการ 2nd Film in U บก.นิตยสาร Hamburger เคย เขียนถึง แถมได้เข้าฉายในโครงการ Fat Rama ที่เมเจอร์รัชโยธิน อีกด้วย สนใจติดต่อ แต้ว โครงการสมองปูด โทร. 0-40030763

 เว็บไซต์เกี่ยวกับศาสนาอิสลามแห่งแรกของประเทศไทย ภายในประกอบด้วยข่าวสารเกี่ยว กับคนมุสลิม เรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาอิสลามที่ไม่ว่าศาสนาไหนก็อ่านได้ หากอยากเข้าใจศาสนาอิสลามมากขึ้น มีกระดานถาม-ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม นอกจากนี้ยังมีคลื่นวิทยุอิสลามให้ ฟังกันอีกต่างหาก


 รังสรรค์ ขำลอย

เคยคิดไหมว่าถ้าคนดังมีชื่อเป็นภาษาอาหรับจะชื่ออะไรกัน เราเลยลองจับเอาคนดังทั้งหลายมาตั้ง ชือ่ เป็นภาษาอาหรับกันดู ผลทีไ่ ด้ออกมาตามอย่างทีเ่ ห็นกันข้างล่าง ใครสนใจอยากลองมีชื่อภาษาอาหรับเป็นของตัวเองบ้าง ลองเขียนชื่อจริง ชื่อเล่น และเรื่องเกี่ยวกับ ตัวเองคร่าวๆ ส่งมาที่ zalammag@yahoo.com แล้วเราจะตัง้ ชือ่ ให้แล้วตอบกลับไป

⇒°ℜ

″°∈⇔

¬Π∅↓

!

− Toxic ซาม

บ ″ℵ°Λ⇑ − มุนั-กฮา-ริ รบ

! !

− แข้งทอง

-ยะห์ − อะ-มะ-ลี ศัลยกรรม

− I Believe

ร ℵ÷°× − นัตา-ญิ กธุรกิจ

ลุ-อ๊าบ

อุ-ซอด-ดิ๊ก

19

τϖνπ⊂


หนังสือพิมพ์ฝกึ ปฏิบตั ริ างวัลชมเชย พิราบน้อยปี 2547

zalam  

zalam zalam zalam zalam zalam zalam zalam zalam zalam zalam zalam zalam zalam zalam zalam zalam zalam zalam zalam zalam...