Page 1

Cl oudAdAgent s . c om Fac ebook. c om/Cl oudAdAgent s Twi t t er . c om/Cl oudAdAgent s

The

Wor l d i sour Of f i ce ®

WhatWeDo We’ r eani nt egr at edadver t i s i ngagencywi t hadi gi t alhear t andadi r ectmar ket er sbr ai n. Ours er vi cesi ncl udes oci almedi as t r at egy/ pol i cydevel opment ,s oci almedi a mar ket i ng,communi t ymanagement ,s oci alcommer ceands oci almedi a r es ear ch/ moni t or i ng.Whi l ewe’ r epas s i onat eabouts oci almedi a,we’ r eal s os eas oned bus i nes speopl ewhounder s t andt hatatt heendoft heday,engagementwi t h cus t omer si ns oci almedi ai spoi nt l es si fi t ’ snotdr i vi ngs al esorbui l di ngt hebr and. Ourr ec enthol i dayc ampai gnf ort hec i nepl exs t or eempl oyedt el evi s i on,c i nema,FSI , pr i nt ,onl i ne,ands oc i alt ac t i c st odr i ver ec or dr es ul t s .

How WeWor k Wet hi nki t ’ sunnat ur alt of or cecr eat i vet hi nker st opunchacl ock andr epor tt oacubi cl eats omeexpens i veagencyl andof f i ce. Ours t af far ef r eeoft hedi s t r act i onsoft het r adi t i onaladagencyandwor kwher evert heyf i nd i ns pi r at i on.Forever ycr eat i vebr i ef ,Cl oudAdAgent sr ecr ui t scr eat i vet eamsf r om ourgl obal net wor k.At ypi calcampai gnmi ghti nvol vet eamsi nTor ont o,Cal gar y,LosAngel es ,London, Mel bour ne…upt o10t eamsf oras i ngl ebr i ef .Wecal lt hepr oces s Wor l ds t or m®.I tmeansyouget r ef r es hi ngl yor i gi nals ol ut i ons— andl ot soft hem — atacos tt hati sl es st hant hatchar gedby t r adi t i onal l ys t r uct ur edagenci es .

OurTeam Whi l eourcr eat i vepr oces si spr ogr es s i ve,our f ocusonpr ovi di ngout s t andi ngcl i ents er vi ce i spos i t i vel yol df as hi oned. Yourdayt odaybus i nes si smanagedbyat eam ofs eni or accountandpr oj ectmanager s ,di r ect l yacces s i bl et oyou i nper s onorvi amobi l ecommuni cat i ons ,atanyt i me( we ar enotboundbyt he“9t o5”) .

Pet erCoi s h,Pr es i dent

JakeWat s on,Gener alManager

St asZl obi ns ki ,Di r ect orofOper at i ons

Wi t hover20year sofmar ket i ngexper i ence,Pet er i sr es pons i bl ef ordevel opi ngs t r at egyf orour cl i ent s .Cl oudi sPet er ’ ss econdagencys t ar t up— hi sf i r s t ,LoweRMPwasacqui r edbyDr af ti n2006. Overt hepas tf i veyear s ,Pet erhaswor kedwi t h Facebooki nCanadaandhasal s ol auncheda s ucces s f ulpubl i s hi ngvent ur e.

Jakecomesf r om ar i chdi r ect / di gi t almar ket i ng backgr ound— f r om bl uechi p,i nt er nat i onalagenci es s uchasDr af t / Dr af t FCBandWunder mant oCanada' s l eaderi ncommuni cat i ons ,Roger s .Jakei s r es pons i bl ef ors uppor t i ngs t r at egydevel opmentf or ourcl i ent sandmanagi ngt hedayt odayact i vi t y.

St asbr i ngshi sbr eadt hofPM exper i ence,aswel l asanMBAandPr oj ectManagementPr of es s i onal t r ai ni ngt oCl oud.Evenmor e,St asbr i ngsat hi r s t f ordevel opi ngnew appr oachesf ori mpr ovi ng del i ver ypr oces s esandappl yi ngcr eat i ves ol ut i ons t ocompl ex,ambi guousbus i nes sandpr oces s managementpr obl ems .

Cloud_promo_pg-Cineplex-HR  
Cloud_promo_pg-Cineplex-HR  

http://www.wowdesignmobile.com/samples/Cloud_promo_pg-Cineplex-HR.pdf

Advertisement