Page 1

9. - 11. september 2014 · Bella Center · København

Skandinaviens største messe for hjælpemidler, velfærdsteknologi, sundhedsteknologi, serviceydelser samt pleje- og hospitalsudstyr.

Brugere Kronikere Pårørende

Fagpersoner Terapeuter Plejepersonale

Indkøbere Offentlige institutioner Innovative netværk

Udstillere Producenter

Velfærdsteknologi · Hjælpemidler · Hospitalsudstyr · Rehabilitering · Sygehusbyggeri · Ældreboliger · Fremtidens Byggeri · Ældre Aktivt Liv · Design · Bomiljøer · Workshop · Et Selvstændigt Liv · Kost & Trivsel · Udstilling · Plejehjemsbyggeri · Konferencer · Pleje Mini-seminarer · Innovation · Sundhedsfremme · Forebyggelse · Sundhedsteknologi · Livskvalitet · Tryghed · Arbejdsmiljø · Mobilitet Serviceydelser · Handicap · Demens · IKT-hjælpemidler · Funktionsnedsættelse · Messe · Sansestimulering · Gratis entre · Udeliv


Get in touch

Nordeuropas vigtigste mødested Health & Rehab Scandinavia 2014 samler en bred kreds af nøglepersoner fra hele social-, sundheds- og hjælpemiddelområdet i Bella Center den 9. – 11. september 2014. Messens udstillingsmiljø og de fagspecifikke konferencer, seminarer mv. forventes at tiltrække over 8.000 besøgende. Brancheforeningen Dansk Rehab Gruppe er arrangøren bag messen og ser igen frem til at slå dørene op for såvel det politiske, administrative og faglige niveau samt brugere, kronikere og pårørende. Messen er en af Danmarks ældste udstil­ linger. Siden den første udstilling blev afholdt i 1936 er udstillingsmiljøet vokset og i 2014 forventes 8.000 m2 udstilling med over 200 udstillere. I 2012 var 38 forskellige nationer repræsenteret Health & Rehab Scandinavia. Messen er derfor det unikke mødested, hvor du har mulighed for at komme i direkte dialog med de fagpersoner, brugere, producenter samt øvrige aktører og interessenter som præger området - og i sidste ende livskvaliteten, arbejds­ miljøet og hverdagen for os alle. I 2014 er messens hovedtema “Et Selvstændigt Liv” og herunder sætter messen spot på fem fokusområder, som du kan læse nærmere om på de følgende sider.

Åbningstid Tirsdag d. 9. september kl. 9.00 - 17.00 Onsdag d. 10. september kl. 9.00 - 17.00 Torsdag d. 11. september kl. 9.00 - 17.00 Bella Center, Center Boulevard 5, 2300 København, Danmark Arrangør: Dansk Rehab Gruppe Kontakt: Health & Rehab Scandinavia info@health-rehab.com · www.health-rehab.com

Velfærdsteknologi · Hjælpemidler · Hospitalsudstyr · Rehabilitering · Sygehusbyggeri · Ældreboliger · Fremtidens Byggeri · Ældre Aktivt Liv · Design · Bomiljøer · Workshop · Et Selvstændigt Liv · Kost & Trivsel · Udstilling · Plejehjemsbyggeri · Konferencer · Pleje Mini-seminarer · Innovation · Sundhedsfremme · Forebyggelse · Sundhedsteknologi · Livskvalitet · Tryghed · Arbejdsmiljø · Mobilitet Serviceydelser · Handicap · Demens · IKT-hjælpemidler · Funktionsnedsættelse · Messe · Sansestimulering · Gratis entre · Udeliv


Fokus på

Teknologi Sundhedsteknologier og velfærdsteknologier er teknologiske ydelser og produkter rettet mod social- og sundhedsområdet, som øger kvaliteten og trygheden for patienter og borgere, øger effektiviteten, letter arbejdsbyrden for personalet samt forbedrer arbejdsmiljøet. Tilmed er sundheds- og velfærdsteknologier blevet udpeget som et af de kommende års foretrukne vækstområder, så for både folketing, kommuner og regioner handler det om at sikre vækstpotentialet i systematisk og strategisk er­ hvervs­politisk indsats. Fagmessen er derfor det unikke mødested og præsentation af produkter, ydelser og udvikling inden for det teknologiske felt. Det være sig inden for pleje, omsorg, sundhedsfremme, forebyggelse, behandling, diagnosticering, genoptræning, selvmonitorering, telemedicin, mobilitet, logistik, transport, rengøring og andre servicefunktioner, som alt sammen beriger til et mere selvstændigt liv. Sundheds- og velfærdsteknologier er under konstant og hastig udvikling og på fagmessen har du mulighed for at komme i direkte dialog med beslutnings­ tagere, fagpersoner, interessenter og brugere, som er med til at præge inno­ vationsprocessen. Er du innovatør, forsker, del af en netværksklynge eller noget helt fjerde så er fagmessen også stedet, hvor der formidles bud på selve inno­ vations­processen, fondsmidler, prototyper mv. I 2012 fik Health & Rehab Scandinavia overdraget HIT-messen fra Socialstyrel­ sen. Derfor byder messen i 2014 også på et særligt udstillingsområde med IKThjælpemidler til brug i skolen, på jobbet og i dagligdagen. Dette særlige område kalder vi for HIT-zonen, og her udstilles informations- og kommunikationstekno­ lo­giske løsninger til personer med kommunikative, kognitive og fysiske funktions­ nedsættelser. Ligeledes videns, forsknings- og uddannelsesinstitutioner med viden inden for feltet af it-baserede løsninger vil være at finde i HIT-zonen.

Velfærdsteknologi · Hjælpemidler · Hospitalsudstyr · Rehabilitering · Sygehusbyggeri · Ældreboliger · Fremtidens Byggeri · Ældre Aktivt Liv · Design · Bomiljøer · Workshop · Et Selvstændigt Liv · Kost & Trivsel · Udstilling · Plejehjemsbyggeri · Konferencer · Pleje Mini-seminarer · Innovation · Sundhedsfremme · Forebyggelse · Sundhedsteknologi · Livskvalitet · Tryghed · Arbejdsmiljø · Mobilitet Serviceydelser · Handicap · Demens · IKT-hjælpemidler · Funktionsnedsættelse · Messe · Sansestimulering · Gratis entre · Udeliv


Fokus på

Fremtidens Byggeri Under dette fokusområde sætter fagmessen spot på sygehusbyggeri, plejehjemsbyggeri, ældreboliger, socialpædagogiske bomiljøer og de nye sundheds­ huse. I forhold til plejehjemsbyggeri, ældreboliger og socialpædagogiske bo­ miljøer kan der opleves bud på arkitektur, tilgængelighed, indretning, installationer, inventar, trivsel, hjemlighed, bæredygtighed og arbejdsmiljø. Den gennemgribende omstrukturering af det danske sygehusvæsen med de nye sygehusbyggerier, sundhedshuse mv. medfører et væld af nye produkter og processer inden for bedre og mere sammenhængende patientforløb, øget patientsikkerhed, effektivisering og højere kvalitet. I messens udstillingsmiljøer viser virksomheder, vidensinstitutioner, universiteter, rådgivere mv fremtidens løsninger inden for bl.a. sengestueinventar, teknisk inventar, sundhedsteknologiske udstyr, arkitektur, arbejdsmiljø, efteruddannelsestilbud og meget mere. De nye teknikker og teknologier i forbindelse med byggeri fordrer nye kompetencekrav og efteruddannelsesbehov både i forbindelse med udvælgelse, prioritering, implementering, drift og service. Fagmessen er også stedet, hvor udstillerne giver deres bedste bud på processen før, under og efter et byggeprojekt i social- og sundhedssektoren. I 2012 bød fagmessen i samarbejde med Danske Regioner på fire ’1:1’ modeller, som illustrerede sengestuer og baderum i fire af de nye sygehusbyggerier. I 2014 vil der i udstillingszonen for Fremtidens Byggeri være opstillet fremtids­orienterede ’1:1’ modeller af danske plejeboliger. Modellerne er lavet i forbindelse med tematiserede eksportfremstød i samarbejde med Udenrigsministeriet og er inspireret af konkrete danske byggeprojekter. Både besøgende og udstillere er med til at skabe inspiration, dialog og visioner for fremtidens byggeri i social- og sundhedssektoren.

Velfærdsteknologi · Hjælpemidler · Hospitalsudstyr · Rehabilitering · Sygehusbyggeri · Ældreboliger · Fremtidens Byggeri · Ældre Aktivt Liv · Design · Bomiljøer · Workshop · Et Selvstændigt Liv · Kost & Trivsel · Udstilling · Plejehjemsbyggeri · Konferencer · Pleje Mini-seminarer · Innovation · Sundhedsfremme · Forebyggelse · Sundhedsteknologi · Livskvalitet · Tryghed · Arbejdsmiljø · Mobilitet Serviceydelser · Handicap · Demens · IKT-hjælpemidler · Funktionsnedsættelse · Messe · Sansestimulering · Gratis entre · Udeliv


Fokus på

Rehabilitering Gå på opdagelse i messens udstillingsmiljø, hvor fokus er rettet mod den indsats og de hjælpemidler som bruges til at støtte borgere og patienter i deres re­covery-proces i forbindelse med fysiologisk rehabilitering, psykosocial rehabilitering og neurologisk rehabilitering, men også i forbindelse med hver­dags­ rehabilitering, vedligeholdelsestræning mv. Mennesker med funktionsnedsættelse kan have behov for mange forskellige typer træning. Det kan for eksempel være fysisk genoptræning efter et længerevarende sygdomsforløb eller kognitiv genoptræning efter en ulykke. Formålet med genoptræningen er, at man opnår bedst mulig eller samme funktionsevne som tidligere. Træning kan også være målrettet at vedligeholde færdigheder i forbindelse med et handicap eller en kronisk lidelse. En anden type træning er at vedligeholde fysiske og psykiske færdigheder hos børn, unge og voksne, som har nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer. Formålet er at forhindre yderligere funktionstab og fastholde det hidtidige funktionsniveau i forhold til både fysiske og psykiske færdigheder. En vellykket rehabilitering tager hånd om hele livssituationen – bevægelsesog aktivitetsmæssigt, kognitivt, emotionelt og socialt. Ved at sætte mennesket i centrum for den forebyggende, sundhedsfremmende og rehabiliterende indsats opnås bedst muligheden for at kunne leve et selvstændigt og meningsfuldt liv, trods funktionsnedsættelse, alderdom, kronisk lidelse eller handicap. I udstillingsmiljøet byder messens udstillere ind med viden, produkter, hjæl­pe­ midler og velfærdsteknologier både i forhold til at planlægge, udføre og evaluere forskellige former for forebyggende, sundhedsfremmende og rehabiliterende aktiviteter, men også til dig der blot ønsker at fastholde et aktivt ældreliv.

Velfærdsteknologi · Hjælpemidler · Hospitalsudstyr · Rehabilitering · Sygehusbyggeri · Ældreboliger · Fremtidens Byggeri · Ældre Aktivt Liv · Design · Bomiljøer · Workshop · Et Selvstændigt Liv · Kost & Trivsel · Udstilling · Plejehjemsbyggeri · Konferencer · Pleje Mini-seminarer · Innovation · Sundhedsfremme · Forebyggelse · Sundhedsteknologi · Livskvalitet · Tryghed · Arbejdsmiljø · Mobilitet Serviceydelser · Handicap · Demens · IKT-hjælpemidler · Funktionsnedsættelse · Messe · Sansestimulering · Gratis entre · Udeliv


Fokus på

Aktivt Liv Knap hver tredje dansker har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og oplever i større eller mindre grad hindringer for at deltage på lige fod med andre i samfundet. Hindringerne opleves fx i forhold til at gå til sport, på café, i biografen, mødes med venner, danne parforhold eller at have et job. Hvad enten man har en nyerhvervet funktionsnedsættelse, en kronisk sygdom eller et medfødt handicap, så er der mange veje til et selvstændigt liv og øget livskvalitet. Livskvalitet er ikke en entydig størrelse, men er afhængig af følelsen af selvværd, selvtillid, mening og evnen til at handle herunder også bevidsthed om følelser og sanselighed. Det at tage aktiv del i verden omkring sig med de ressourcer man har, er et afgørende element i forhold til et selvstændigt liv med øget livskvalitet. For alle mennesker kan det være svært at tage det første skridt, og har man en funktionsnedsættelse er det ekstra svært, men undersøgelser har vist at deltager mennesker med funktionsnedsættelse først i én aktivitet, øges sandsynligheden for også at deltage i en anden.   Under dette fokusområde kommer messens udstillere med viden og produkter inden for et aktivt liv i alle livets facetter.  Det være sig inden for arbejdsliv, socialt liv og fællesskab, foreningsaktiviteter, bredde- og konkurrencesport, ferie og rej­ser, hobby og fritidsaktiviteter, frilufts- og udeliv, dating, kærlighedsliv og sexliv. Udover udstillernes mange input kan man i messens aktivitetszone opleve et væld af forskellige fritids-, breddesports- og konkurrencesportsaktiviteter. Messen bidrager således på mange måder til at udbygge forståelsen af forholdene for mennesker med funktionsnedsættelse og fastholde opmærksomheden på et marginaliseret felt, som på mange måder har stor samfundsmæssig be­ tydning.

Velfærdsteknologi · Hjælpemidler · Hospitalsudstyr · Rehabilitering · Sygehusbyggeri · Ældreboliger · Fremtidens Byggeri · Ældre Aktivt Liv · Design · Bomiljøer · Workshop · Et Selvstændigt Liv · Kost & Trivsel · Udstilling · Plejehjemsbyggeri · Konferencer · Pleje Mini-seminarer · Innovation · Sundhedsfremme · Forebyggelse · Sundhedsteknologi · Livskvalitet · Tryghed · Arbejdsmiljø · Mobilitet Serviceydelser · Handicap · Demens · IKT-hjælpemidler · Funktionsnedsættelse · Messe · Sansestimulering · Gratis entre · Udeliv


Fokus på

Kost & Trivsel Ernæringens vigtige rolle i forhold til rehabilitering, restituering og sundhedsfremme vil også få ekstra opmærksomhed på messen. Dette fokusområde er det nyeste skud på messekonceptets stamme, og ambitionen er at få ernæringsområdet med særlige fødevare, diæter og kostanbefalinger bundet sammen med rehabilitering, restituering og sundhedsfremme. Kun med den rette opmærksomhed på ernæringens rolle har borgere, kronikere og patienter fundamentet i orden. Viden om og produkter til forebyggelse af vægttab og dårlig ernærings­tilstand samt viden om den rigtige ernæringsindsats kan bidrage til, at borgere og patienter opretholder eller genvinder kræfter og livskvalitet. Dette kræver bl.a. viden om energiindhold, portionsstørrelser, tilrettelæggelse af måltider over døgnet, madens konsistens samt måltidets sociale og kulturelle betydning. Hvad enten ernæringsudfordringerne omhandler underernæring eller overvægt, så er Kost & Trivsel en naturlig del af messens øvrige fokusområder og helt afgørende i forhold til at kunne mestre et mere selvstændigt liv med højere livskvalitet. Udstillerne inden for Kost & Trivsel samles i en særlig klynge, som gør det nemt for besøgende at finde den rette viden, inspiration og produkter.

Velfærdsteknologi · Hjælpemidler · Hospitalsudstyr · Rehabilitering · Sygehusbyggeri · Ældreboliger · Fremtidens Byggeri · Ældre Aktivt Liv · Design · Bomiljøer · Workshop · Et Selvstændigt Liv · Kost & Trivsel · Udstilling · Plejehjemsbyggeri · Konferencer · Pleje Mini-seminarer · Innovation · Sundhedsfremme · Forebyggelse · Sundhedsteknologi · Livskvalitet · Tryghed · Arbejdsmiljø · Mobilitet Serviceydelser · Handicap · Demens · IKT-hjælpemidler · Funktionsnedsættelse · Messe · Sansestimulering · Gratis entre · Udeliv


Et Selvstændigt Liv

Gratis entre for alle besøgende Du kan slippe for at stå i kø – tilmeld dig vores nyhedsbrev på www.health-rehab. com, så får du direkte besked, når vi åbner for den gratis besøgsregistrering. Du kan således udfylde og printe dit adgangskort hjemmefra i ro og mag. Som besøgende på Health & Rehab-messen kan du se, opleve og afprøve de nye tiltag og stille spørgsmål til udstillerne. Med messens høje besøgstal vil du møde andre med samme interesser, udvide dit netværk og gense dine bekendt­ skaber – del messen eller send et link til messen til dine kontakter, så I kan mødes på messen. Design din egen kursusdag Du kan også deltage i forskellige seminarer, debatter og workshops, så du kommer helt på forkant med den nyeste viden. Med andre ord kan du ganske gratis sammensætte dit helt eget kursus ud fra, hvad du vil høre oplæg om, og hvilke udstillere du vil besøge.

Kontakt Health & Rehab Scandinavia info@health-rehab.com www.health-rehab.com Helle Pedersen Projektkoordinator Tel.: + 45 6122 5756 Mail: hp@rehabgroup.dk Dorthe Lykke Hansen Projekt manager Tel.: + 45 4015 9151 Mail: dlh@rehabgroup.dk

Arrangør:

Medvært:

BRUHN Gr afis k hå ndv ærk ApS

Fagmessen samarbejder bl.a. med:

Velfærdsteknologi · Hjælpemidler · Hospitalsudstyr · Rehabilitering · Sygehusbyggeri · Ældreboliger · Fremtidens Byggeri · Ældre Aktivt Liv · Design · Bomiljøer · Workshop · Et Selvstændigt Liv · Kost & Trivsel · Udstilling · Plejehjemsbyggeri · Konferencer · Pleje Mini-seminarer · Innovation · Sundhedsfremme · Forebyggelse · Sundhedsteknologi · Livskvalitet · Tryghed · Arbejdsmiljø · Mobilitet Serviceydelser · Handicap · Demens · IKT-hjælpemidler · Funktionsnedsættelse · Messe · Sansestimulering · Gratis entre · Udeliv

messeprospekt_2014  

Dansk version

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you