Page 1

DcH NYT

Danmarks civile Hundeførerforening, Odder

Nr. 2

Juni 2014 -1-

Årgang 43


Træningstider 1. april 2014 – 1. oktober 2014 Hold Agility Præ-Agility A og E - hold Familiehold CKA C - hold Rally B – hold

Dag Mandag Mandag Ingen fast træningsdag Tirsdag Onsdag Onsdag Onsdag Torsdag

Tidspunkt 17.45 – 22.00 19.20 19.00 19.00 19.00 18.30 18.45

Foto konkurrence Husk at sende billeder til vores webmaster, så vi kan stemme om hvilket billede der skal på

Søren Condrup

forsiden af næste blad.

Tlf: 8693 3816 - Mobil: 2060 5235 E-mail: condrup@profibermail.dk

-2-


Bestyrelsen Foto på vej

Formand Helle Hansen ( 28438108 * helle@svendgaard.dk

Næstformand Steen Nielsen ( 51 20 86 56 * steen.n@hotmail.com Kasserer Annie Dybvad ( 23 46 44 26 * kasserer@odder-dch.dk

Foto på vej

Bestyrelsesmedlem Benny Hede ( 2032 6079 * benny.hede@gmail.com

Foto på vej

Suppleant Helle Fuglsang Hansen ( 2167 3921 * helle@kysing.dk

Foto på vej

Suppleant Elin Bindesbøl Hansen ( 2834 0289 * elinhansen15@yahoo.dk

Foto på vej

Sekretær Pernille Pedersen ( 23 48 60 03 * pernille.pedersen@privat.tele.dk

Indhold Lederen

4

Redaktionens hjørne

5

Rengøring

6

Hurra Hurra

7

Arbejdsdag i klubben

8

Husdyr i lejemål

9

Er din hund overvægtig

11

Dyreassisteret terapi

12

Hund og hund i mellem

13

Nyheder

14

Forårskonkurrence DcH

15

Nannas klumme

19

Klubkalender

20

Udvalg 2014

21

Trænere efteråret 2014

22

-3-


Lederen Odder DcH dækker adskillige af de grene, som DcH dækker over. Udover DcH konkurrence program, så har vi både rally og agility. Jeg træner med min hund Oswald i DcHs konkurrenceprogam, og møder derfor de medlemmer, som udfordrer sig selv og deres hund i samme kategori. Jeg møder ikke alle de medlemmer, som træner rally og agility, og det synes jeg faktisk er ærgerligt. Udover, at der uden tvivl er nogle søde mennesker, som man kunne få en hyggelig snak med, så kunne det, at se andre træne noget andet jo sagtens udvide min horisont, måske kunne jeg endda få nogle gode fif til min egen træning.

En måde kunne være at melde sig som hjælper til arrangementer i de grene, man ikke selv træner. Det er to fluer med et smæk – man bakker op samtidig med, at man får set noget andet hundearbejde end det, man selv er vant til at træne. Den opfordring er så hermed givet videre til alle – mød op, bak op, så vi kan hjælpe hinanden til en endnu bedre klub med stort sammenhold på tværs af grenene. Pernille Pedersen

-4-


Redaktionens hjørne Vi fra redaktionen vil gerne ønske alle hundeførere og deres hunde en rigtig god sommer! På gensyn i DcH nyt til september.

Husk vovsen i bilen J

Deadlines for DcH NYT i 2014 -­‐ den 5. i følgende måneder: • Februar • Juni • September • November Send input på mail til Chalotte Glintborg chalotteglintborg@gmail.com

DcH Nyt lægges nu også på DcH Odders facebook gruppe: https://www.facebook.com/groups/48913772063/

-5-


Rengøring 2014 • • • • • • • •

Borde aftørres hver uge Måtter rystes og støvsuges hver uge Gulve støvsuges hver uge Toiletter, håndvaske og toiletgulve rengøres hver uge Skraldespande tømmes hver uge Sække i udendørs skraldestativer udskiftes hver uge Alle gulve vaskes den sidste uge i måneden Håndklæder, viskestykker og klude vaskes efter behov

Skodder fjernes fra de udendørs ”askebægre” af rygerne hver uge

MÅNED

ANSVARLIGE

Trænere og hundeførere

Januar

CKA

Februar

B – hundeførere

Marts

Familiehold

April

Agility

Maj

Rally

Juni

A+E – hundeførere

August

C – hundeførere

September Oktober

CKA B – hundeførere

November

Familiehold På vegne af bestyrelsen, Annie Dybvad

-6-


HURRA HURRA ODDER DcH  har  fået:  

5000 kr  fra  Nordea  fonden,  

7000 kr  fra  Kvickly  

10.000 kr  fra  LokalEnergi  

-7-


Arbejdsdag i klubben d. 5.4.14 Der knokles i regnen

Hundelegepladsen begynder at tage form

-8-


Husdyr i

lejemål

Bor du til leje? Kender du reglerne for husdyr i lejemål? I lejekontraktens typeformular A 8 er der i § 10 indsat mulighed for at krydse af, hvorvidt det er tilladt at holde husdyr i lejemålet. Er feltet uudfyldt, må det lægges til grund, at det er tilladt at holde husdyr. Ved husdyr må i lovens forstand forstås et dyr af en vis størrelse. Akvariefisk, kanariefugle, hamstre og andre smådyr falder som udgangspunkt udenfor kategorien og må derfor altid holdes i lejemålet, medmindre andet specifikt er aftalt, eller dyret er til væsentlig gene for naboerne. Førerhunde m.v. må dog af naturlige årsager anses for tilladt, idet disse dyr mere må kategoriseres som hjælpemidler end husdyr. Hvorvidt en betjent må have en politihund i lejemålet, selv om husdyr ikke er tilladt, anses dog for meget tvivlsomt. Uanset hvad der er aftalt i lejeaftalen, kan det i husordenen være aftalt, at der ikke må holdes husdyr. En sådan husordensbestemmelse har alene virkning for fremtiden. Husdyr som allerede lovligt er anskaffet kan ikke kræves fjernet med henvisning til den nye husorden. Til gengæld vil lejeren ikke være berettiget til at anskaffe sig et nyt husdyr efter husordenens ikrafttræden. I og med at det er tilladt i husordenen helt at forbyde lejerne at holde husdyr, må det desto mere være tilladt at forbyde lejerne at holde visse husdyr, såsom kamphunde, ud fra en det-mindre-i-det-mere-betragtning. Forbuddet mod kamphunde er mindre indgribende i lejernes rettigheder end et generelt forbud mod husdyr. Ligeledes gælder det, hvis det er bestemt, at alle nye husdyr skal være steriliserede. Et forbud mod at holde husdyr medfører ikke nødvendigvis et forbud mod at få besøg af et husdyr. En lejer må som udgangspunkt godt få besøg af personer, som har deres husdyr med i lejemålet. Har en lejer ofte besøg af det samme husdyr, må det komme an på en konkret vurdering, om husdyret er så ofte på besøg, at lejeren må anses for alligevel at holde husdyr i lejemålet. Boligreguleringslovens § 5, stk. 8 kan desuden begrænse udlejerens ret til at afvise husdyr, såfremt andre lejere i ejendommen har ret til at holde husdyr. Det har desværre noget at gøre med forskellen mellem, hvad der er et kæledyr og et husdyr. Hvad er et kæledyr? Et kæledyr er alle de dyr, som folk normalt kan have i et beboelseslejemål. Lidt populært kan man sige, at udlejeren kan gå ind i den nærmeste dyrehandel for at se, hvad det er. I den sammenhæng skal han være opmærksom på, at de fleste dyrehandlere

-9-


– på bestilling – også sælger specielle dyr, såsom slanger, edderkopper, skorpioner, insekter m.m. Grænserne for, hvad der betegnes som et kæledyr, rykker sig hele tiden. Hvad er et husdyr? Et husdyr er et kæledyr af en vis størrelse. Alle racer af hunde og katte er selvfølgelig omfattet. Domstolene har kun behandlet duer og en såkaldt marekat (lille abe på størrelse med en stor kat). Begge typer dyr falder ind under begrebet ”husdyr”. Men hvad er ellers et husdyr? I gamle dage antog den juridiske teori, at ”akvariefisk, mindre skildpadder og stuefugle” ikke krævede en tilladelse fra udlejeren. Det er nærliggende at konkludere, at disse dyr ikke kan betegnes som husdyr. I samme åndedræt må andre smådyr, såsom hamstre, mus, insekter og lignende også falde uden for begrebet. Men hvad med slanger? Det er stadig uafklaret... Det bemærkes i den sammenhæng, at huslejenævnet kan træffe afgørelse i tvister om ”husdyr”, der er holdt i strid med lejeaftalen eller husorden, jf. LL § 79 a, stk. 2. De fleste huslejenævn er heldigvis så pragmatiske, at de træffer afgørelse om f.eks. hamstre, selvom det rettelig er et kæledyr og ikke et husdyr. Det er med til at begrænse sagsomkostningerne for alle parter. Det skal understreges, at selvom lejeren lovligt har mulighed for at have et kæledyr, så må dyret naturligvis ikke være til gene for de andre beboere. I den sammenhæng kan huslejenævnet tage stilling til potentielle konflikter, hvis de pågældende gener fortsætter trods en advarsel om at bringe det til ophør, jf. LL § 79 a, stk. 1, nr. 8 og 10. Skader som kæledyret forvolder, skal lejeren naturligvis også betale for. I den sammenhæng er det en god ide, at huske de forskellige huslejenævn på dommen trykt i GD 1998.6 Ø: Lejeren skulle betale for istandsættelse af hundekrads på en dør, da dette ikke har ”slid og ælde”. Det kan selvfølgelige give nogle bevismæssige problemer, hvis skaderne er opstået uden for lejemålet. Som et illustrerende eksempel kan nævnes kattepis i opgangen: Hvis kat er den skyldige? Man skal altså som lejer være opmærksom på lejelovens regler for husdyr og kæledyr.

- 10 -


Er din hund overvĂŚgtig??

Af Lone Venderby

- 11 -


Dyreassisteret terapi  –  erfaringer  med  hunde  i  DK     Mange af os med hunde har det allerede på fornemmelsen; at vores hund kan noget særligt i fht os. Denne fornemmelse undergår netop nu forskning under flere betegnelser blandt andet; forskning i dyreassisteret terapi (DAT). Hypotesen er, at dyr sandsynligvis kan virke terapeutisk, fordi de kan være med til at igangsætte nogle mekanismer, fysiologiske, sociologiske, psykologiske, som er behandlende eller kan virke lindrende på os. Det er muligt, at den fysiske kontakt stimulerer kroppen, så den er mere modtagelig overfor input fra omverdenen. Det kan også være, at dyrene giver adgang til glemte ressourcer og minder, og at kontakten dermed stimulerer tale, samtale og humør. Man kan sige, at dyrene i kraft af deres virkning på os, hvordan den så end er, kan give adgang til nogle ressourcer, til en følsomhed eller en modtagelighed, som er vigtig både generelt og - i særdeleshed i et terapeutisk forløb. Det er dog ikke kun i direkte terapeutiske forløb, at hunde har denne gavnlige effekt. En oversigtsartikel, der samler den evidens, der pt er (2012) og som har gennemgået 69 forskningsstudier, som synes at vise effekt af hunde på en række områder, hvor hunde har påvist en virkning: stress, depression, kardiovaskulære sygdomme (hjertekarsygdomme), social adfærd, social opmærksomhed, angst, m.fl. (Læs mere i Psychosocial and psychophysiological effects of human-animal interactions: the possible role of oxytocin, af Andrea Beetz, Kerstin Uvnäs-Moberg, Henri Julius og Kurt Kotrschal) Erfaringer med DAT hos ældre og demente i Danmark I forbindelse med TrygFonden Besøgshunde udføres der i øjeblikket et tre-årigt forskningsprojekt. Formålet med projekter er at dokumentere, noget af det vi hundejere allerede har på fornemmelsen, nemlig, at hunde har en positiv effekt på mennesket. I projektet afprøves effekten i første omgang af på ældre menneskers kontakt til hunde, samt hvordan man bedst benytter hunde i arbejdet med ældre og demente. Forskningsprojektet skal undersøge, om besøgshunde ifølge med en person/ejeren har en positiv effekt på det mentale helbred og livskvaliteten hos ældre og demente beboere på plejecentre. De foreløbige resultater viser, som ventet, gode resultater. Det man sammeligner med er kontakt til robotsæler og en ikke-interaktiv bamse. Hypotesen er, at hundebesøg har en større effekt end robotsælen, endvidere at dette igen har en større effekt end bamsen. Evalueringer foretaget af plejepersonalet, samt målinger ved hjælp af psykologiske værktøjer, er også inkluderet i undersøgelsen. Forskningsprojektet skal give nødvendig dokumentation om brugen af hunde i første omgang i ældreplejen. Senere vil man afprøve lignende indenfor psykiatrien.Til projektet er knyttet nogle af landets førende forskere på deres respektive felter: Fra Institut for Husdyrvidenskab ved Århus Universitet er det seniorforsker Karen Thodberg samt forsker Janne Winter Christensen. (Kilde: Trygfonden, 2014 og Aarhus Universitet)

Af Chalotte Glintborg

- 12 -


Hund og hund/menneske i mellem

- 13 -


Nyheder

v Tillykke til disse fire oprykkede A hunde: • • • •

Bent Resting-Jeppesen med Mille Benny Hede med Smilla Maj-Britt Hemmingsen med Pluto Tina Lund med Amy

v Tillykke til Annette Weisbjerg, der er rykket op fra rally begynder til øvet med både Hansi og Chikie!

- 14 -


For책rskonkurrence i DcH d. 10.5.14 Resultater Agility

- 15 -


Resultater Agility spring

- 16 -


Resultater Rally

- 17 -


Resultater Lydighed

- 18 -


Af Nanna

Nu er det endelig blevet sommer. Fuglene fræser rundt og samler skidt og møg sammen til deres reder. Nogle af de små kommende jagtemner ligger trygt og varmt i dejlig uld fra Aura og mig, som mor bogstaveligt talt har flået af os her i foråret. Hele høsten blev puttet i et net og hængt op i et træ, hvor fuglene flittigt har hentet af den uldne take-away. Nu glæder jeg mig bare til at de små kræ bliver store nok til at indtage græsplænen, så jeg kan lære dem, at dette er MIT område. Jeg gør dem ikke noget, synes bare det er skægt at se, hvor forskrækkede de bliver, når jeg kommer dampende henover plænen. Så kan de lære det. Aura har luret mig kunsten efter. Hun nøjes bare ikke med at jagte fugleunger. Hun jagter også sommerhusgæster, gamle beboere fra Pensionisthøjskolen og i det hele taget alt, hvad der bevæger sig ude på stien ved vores hus. Hun synes det er dødskægt, når folk hopper af forskrækkelse når hun kommer farende frem og råber ad dem. Mor og far synes IKKE det er spor skægt. De arbejder hårdt på at få hende til at fatte, at folk på stien ikke er jagtemner. Det har hjulpet lidt, men hun glemmer tit, at hun ikke må. Indimellem kan jeg godt finde på at hjælpe hende lidt på vej. Det er specielt når der kommer gamle krumbøjede mennesker, eller bare nogle, der har en latterlig hat på. Det kan jeg ikke døje. Kan de folk da ikke selv se, hvor dumme de ser ud. Nå, men de ved det, når de har været forbi hos os. Sommertid betyder også badetid. Jeg elsker turene til stranden, hvor vi får lov til at spurte efter bolde og pinde langt ud i vandet og svømme til vi segner. DET er livet for en labrador. Aura og jeg kan ikke komme hurtigt nok ned til stranden, og det giver altid problemer med de to gamle, der hænger i den anden ende af snoren. Der er ikke andet end brokkerier fra dem hele vejen ned. Hvorfor de ikke bare kan gå lidt hurtigere, kan jeg ikke forstå. I stedet for stopper de op ustandseligt og venter på, at vi kommer hen til dem. Så går det fremad igen i fuld fart, og sådan gentager historien sig, indtil vi er på stranden og får snoren af. Så er der fest. Hjemad er der mere ro på. Det er mest fordi jeg ved, at når vi kommer hjem, finder far haveslangen frem og så bliver vi skyllet over det hele. Har I prøvet ar få sådan en gang koldt vand lige op i bagdelen? Hav en dejlig sommer.

- 19 -


Klubkalenderen Kalender 2014 Dato

Aktivitetskalender

11. januar

Trænerjulefrokost

23. januar

General forsamling

5. februar

Deadline DcH Nyt

5. april

Arbejdsdag

3. maj

Landskonkurrence Agility + Rally

10. maj

Forårskonkurrence

5. juni

Deadline DcH Nyt

14. juni

Familiedag

JULI

FERIE

24. august

Landskonkurrence

5. september

Deadline DcH Nyt

4. oktober

Klubmesterskab

5. november

Deadline DcH Nyt

Træningskalender

Kalender 2015 Dato

Aktivitetskalender

10. januar

Trænerjulefrokost

22. januar

Generalforsamling

Træningskalender

RESULTATBOGEN    

skal underskrives  hvert  år  inden  du  deltager  i  konkurrence.    

Medbring bevis  for  seneste  betaling  af  forsikring  og     bed  et  af  bestyrelsesmedlemmerne  om  en  underskrift.    

Husk også  at  få  stempel/underskrift  af  dyrlægen,     når  din  hund  er  blevet  vaccineret.    

Bestyrelsen

- 20 -


Udvalg 2014 Køkken

2 år: 1 år: Suppl.:

PR + Udklip Hjemmeside

2 år: 1 år: Suppl.:

Henriette Resting-Jeppesen Ida Condrup Tina Lund

2734 5981 2857 6552 2142 1102

Joan E. Jensen

8655 1512

Helle Fuglsang Hansen Thomas F. Hansen Anette Tofte

2167 3921 2941 2409 5325 3543

DcH Nyt Ansvarshavende redaktør 2år: 1år: Suppl:

Helle Hansen Chalotte Glintborg Tove Bak Gitte Boesen

Odder DcH’s fane Fanebærer: Fanevagt

Per Boesen Søren Condrup

2326 5657 2060 5235

Andreas Breuer Bent Resting-Jeppesen Søren Condrup

8694 1054 2175 2141 2060 5235

Konkurrenceudvalg - Lydighed 2 år: 1 år: Suppl:

Heidi Mortensen Troels Poulsen Susanne Knudsen

3013 0514 2025 9721 4027 8048

Konkurrenceudvalg - Agility 2 år: 1 år: Suppl:

Annie Dybvad Anette Tofte Camilla Jensen

2346 4426 5325 3543 3116 7715

Konkurrenceudvalg – Rally 2 år: 1 år: Suppl:

Joan Jensen Tove Bak Elin Hansen

8655 1512 2967 9233 2834 0289

Aktivitetsudvalg 2 år: 1 år: Suppl:

Sara Hansen Lone B. Kristensen Mai-Britt Hemmingsen

6014 4686 2175 9055 2970 1141

Materialer Suppl:

- 21 -

chalotteglintborg@gmail.com 2976 0213 2bak@privat.dk 2967 9233 fenjagitte@gmail.com 2876 5304


Trænere efterår 2014 Træningskoordinator Tina Lund

2142 1102

Trænere CKA (C Konkurrence Aspiranter) Heidi Mortensen 3013 0514

Tilmelding – kursushunde Lone Venderby

2925 5816

Trænere - Familiehold Koordinator: Ole Bak Harry Borgbjerg Lone B. Kristensen Mette Breuer Caroline Hansen

2361 8228 6077 8811 2175 9055 2874 7500 6139 8845

Trænere - Agility Koordinator: Dorrit Magnussen Anne Romppanen Annie Dybvad Jette Fuglsang Anette Tofte Mirtza Svare Alise Sønniken Camilla Jensen (aspirant)

2671 8169 2264 3560 2346 4426 2615 4528 5325 3543 2099 0728 2851 3248 3116 7715

Trænere – Kursushunde (hvalpe) Koordinator: Lene Borre Michael Simonsen Mai-Britt Hemmingsen Elin B. Hansen (aspirant) Sara Hansen (aspirant) Troels Lenchler Poulsen (aspirant)

4156 0389 2548 7013 2970 1141 2834 0289 6014 4686 2025 9721

Afløsere:

Søren Condrup Joan E. Jensen Lone Venderby

2060 5235 4037 8226 2925 5816

Trænere - Lydighed Koordinator: Susanne Knudsen

4027 8048

C-holdet Bent Resting-Jeppesen Helle Fuglsang Hansen Andreas Breuer

2175 2141 2167 3921 8694 1054

B-holdet Susanne Knudsen Ingebjørg Sandøy Steen Nielsen

4027 8048 2943 0079 5120 8656

Afløsere:

- 22 -

Janne Tofte

3160 0535

Trænere - Rally Koordinator: Tove Bak Joan E. Jensen

2967 9233 4037 8226

DCH Odder nyt juni 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you