Page 66

Beskæftigelsesudvalget Overblik

61

På beskæftigelsesområdet kan der traditionelt være større afvigelser fra det ene års budget til det næste grundet konjunkturændringer og beskæftigelsesreformer. Der henvises til pkt. 3 nedenfor for en redegørelse af de væsentligste ændringer mellem budget 2016 og budget 2017.

3. Driftsbudget 2017 – overførsler og serviceudgifter Budget 2017 Beskæftigelsesudvalget 1000 kr.

Udgifter

Indtægter

Netto

Førtidspensioner

83.500

0

83.500

Sygedagpenge

52.460

-19.878

32.582

Kontant- og uddannelseshjælp

35.400

-7.600

27.800

Dagpenge til forsikrede ledige

33.868

0

33.868

5.100

-1.100

4.000

19.650

-4.450

15.200

74.350

-39.550

34.800

24.400

-5.500

18.900

19.278

-6.400

12.950

Beskæftigelsesordninger

4.700

-2.000

2.700

Seniorjob til personer over 55 år

2.600

-1.100

1.500

300

-50

250

9.560

-13.500

-3.940

21.000

-6.400

14.600

460

-110

350

-2.600

2.600

Overførsler

Revalidering Ressourceforløbsydelse (Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb Løntilskud til personer i fleksjob samt ledighedsydelse Ledighedsydelse Driftsudgifter kommunal beskæftigelsesindsats

Erhvervsgrunduddannelser Introduktionsprogram Introduktionsydelse Uddannelse til ledige med opbrugt dagpengeret; Kontantydelse Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige I alt overførsler

5.200 391.826

-110.238 281.588

Ændringer fra 2016 til 2017 Budget 2017 på overførselsområdet er 6,2 mio. kr. netto større end budget 2016. De største afvigelser mellem de to budgetår er som følger: For ressourceforløb er budget 2017 6,6 mio. større end budget 2016. Det skyldes en større tilgang til jobafklaringsforløb fra sygedagpenge. På det øvrige overførselsområde er de største ændringer i budgettet på fleksjob og ledighedsydelse (5,8 mio. kr. netto), revalidering (-5,0 mio. kr.), introduktionsprogram til flygtninge (-3.9 mio. kr.) og driftsudgifter 4,7 mio. kr. Ændringerne skyldes, at der visiteres flere fleksjob efter Reform af førtidspension og fleksjob fra 2013. Ændringen på jobafklaringsforløb skyldes en stor tilgang til sygedagpenge, der derpå har haft en afgang til jobafklaringsforløb. Mht. introduktionsprogram skyldes ændringerne primært nye regler for grundtilskud til flygtninge jf. toog trepartsaftale fra 2016.

Service Løntilskud til ledige ansat i kommuner

900 -

900

Andre faglige uddannelser

2.400 -

2.400

Beboelse

2.742 -

2.742

200 -

200

6.242 -

6.242

Pulje I alt service I alt Beskæftigelsesudvalg

398.068

-110.238 287.830

Budgetforliget for 2017 Som følge af vedtagelse af besparelses- og effektiviseringskataloget er der oprettet en pulje på 200.000 kr. under Beskæftigelsesudvalget. Der er også foretaget en reduktion på 72.000 kr. som følge af nedsættelse af kørselsgodtgørelse for medarbejdere.

Budget 2017, Odder Kommune  
Budget 2017, Odder Kommune