Page 62

Social- og Sundhedsudvalget Overblik

57

Ved budgetforliget 2016 blev der afsat yderligere 130.000 kr. til ledsagerordning for voksne handicappede til aktiviteter. Budgettet udgør nu 350.000 kr., som er fordelt ligeligt mellem Fabos og Åhusene.

Efterværn Efterværn er pr. 1.1.2016 overflyttet til Børne-, Familiecentret. Budgettet på det specialiserede socialområde for voksne (Borgerservice) er i den forbindelse reduceret med 4,2 mio. kr.

Det blev besluttet at sammenlægge diverse puljer på udvalgets område til én pulje ”Socialog sundhedspuljen”. Puljen udgør 3 mio. kr. i 2016.

Øvrige ændringer Borgerservice er tilført 4 mio. kr. som følge af en tilpasning til det aktuelle udgiftsniveau på det specialiserede socialområde for voksne.

Det blev tillige besluttet, at Rosenhusets brugere skal opleve huset mere tilgængeligt uden for almindelig arbejdstid. Processen om mere tilgængelighed og en ændret måde at møde borgerne på er igangsat og Handicaprådet inviteres til dialog herom. Tilbuddet skal finansieres inden for det nuværende budget, eventuelt via den nyoprettede ”Social- og Sundhedspulje”.

Økonomiaftalen 2017 Ved økonomiaftalen 2017 blev der afsat 1.238.000 kr. til personlig og praktisk hjælp i Visitationsteamet.

Sundhedshus For til stadighed at kunne imødekomme de stadigt mere komplekse opgaver og behov, der følger med den løbende udvikling af det nære sundhedsvæsen, blev det tillige besluttet at undersøge mulighederne for etablering af et moderne sundhedshus. Udgifterne til denne undersøgelse afholdes af Vækstpuljen. Socialøkonomiske virksomheder Der igangsættes en proces om understøttelse af socialøkonomiske virksomheder. Udgiften til processen afholdes indenfor det nuværende budget. Ændringer fra 2016 – 2017 Rammen er ændret på følgende punkter: Besparelser 2016 I budgettet for 2017 er besparelsen, som Byrådet vedtog i januar 2016, indarbejdet. Socialog Sundhedsudvalgets andel udgør 2,7 mio. kr. Hverdagseffektiviseringer Der er indarbejdet hverdagseffektiviseringer svarende til 1 % af Social- og Sundhedsudvalgets samlede budgetramme.

Budgetforliget for 2017 Effektiviserings- og besparelseskataloget: Generelt for social- og sundhedsområdet - Nedsættelse af takster for befordringsgodtgørelse. Samlet reduktion på området 166.000 kr. - Sammenlægning og reduktion af puljer på Social- og Sundhedsområdet, samlet budgetreduktion på 959.000 kr. Det specialiserede socialområde for voksne - Reorganisering af det specialiserede socialområde giver en samlet besparelse på 450.000 kr., som er indregnet forholdsvis i de tre institutioners lønbudget for 2017. - 3 % reduktion på pladsprisen ved køb af pladser indenfor Region Midt. Borgerservices budget er reduceret med 200.000 kr. Ældreområdet - Ændret organisering på ældreområdet. Området er reduceret med 500.000 kr. - Administration – besparelse i Visitationsteamet. Området er reduceret med 40.000 kr. - Pristjek af hjemmeplejen. Området er reduceret med 300.000 kr. - Pristjek af plejecenter. Området er reduceret med 400.000 kr. Sundhedsområdet - Budgettilpasning af KMF. Reduktion i budget på 800.000 kr.

Budget 2017, Odder Kommune  
Budget 2017, Odder Kommune