Page 37

32 I 2017 afsættes 40.033.000 kr. til følgende anlægsinvesteringer: 1. Skovbakkeskolen ........................................................ 31.630.000 kr. 2. LAR-løsninger Gylling og Hundslund skoler ................ 1.445.000 kr. 3. Modernisering af Handelsfagskolen ............................ 185.000 kr. 4. Vandplansprojekt Odder Å ......................................... 3.773.000 kr. 5. Gylling skole .............................................................. 3.000.000 kr. I alt .................................................................................. 40.033.000 kr. Anlægsbudgettet for 2017 – 2020 fremgår af tabellen på næste side. Anlæg 2017 - 2020

2017

2018 2019 1.000 kr.

2020

Skattefinansierede anlægsarbejder 100 Skovbakkeskole og daginstitution (117.595.000 kr. afholdt før 2017)

31.630

101 LAR-løsning Gylling og Hundslund Skoler (775.000 kr. afholdt i 2016)

1.445

102 Gylling Skole. Helhedsplan, etablering af klasseværelser, renovering

3.000

103 Børnehaven Bifrost og Asgård, istandsættelse

1.001

365

104 Energibesparende foranstaltninger af kommunale bygninger

3.000

106 IT - fælles fagsystem for Social- og Sundhed

1.431

107 Modernisering og renovering af Handelsfagskolen 108 Realisering af vandplansprojekt Odder Å

185

235

3.773

-4.221

109 Klimatilpasning ved Rådhusgade/Stampmøllebækken

3.000

110 Cykel- og gangbro over Stampmøllebæk ved Vesterhåb 75 og ny boligområde

3.200

114 Hou Lystbådehavn, tilskud til fortsat udvikling af havnen i dialog med Økonomiudvalget

1.000

Ikke disponeret anlægsramme I alt øvrige anlægsforslag

2.750

2.512

3.413

23.615

31.936

39.667

40.033

32.626

38.099

42.179

13.000

12.000

7.000

7.000

675

2.070

1.625

3.700

13.675

14.070

8.625

10.700

Jordforsyning 115 Byggemodningsramme 2017-2020 116 Ramme til færdiggørelsesarbejder i 2017 Byggemodning og jordkøb i alt Indtægter fra salg af grunde (Økonomiudvalget)

-13.675 -14.070

-8.625 -10.700

Plejeboliger. Der er behov for etablering af flere plejeboliger. I løbet af efteråret 2016 gennemføres en tilbundsgående analyse af området med henblik på at få afdækket kapacitet, behov, målgrupper og fremtidige indsatser. Analysens resultater vil være definerende for anlægsprojektets endelige udformning. Odder Kommunes udgifter til etablering af plejeboliger udgør mellem 0 og ca. 187.000 kr. pr. bolig. Den ikke disponerede anlægsramme (i h.t. omstående tabel) i budgetoverslags årene 2018 – 2020, anvendes til finansiering af en eventuel anlægsudgift. Beslutningen om etablering af plejeboliger kan træffes udenfor budgetlægningen, idet der finansieringsmæssigt kan henvises til den ikke disponerede anlægsramme i 2018 – 2020. De årlige driftsudgifter udgør 75.000 kr. pr. bolig.

26.9.2016

Budget 2017, Odder Kommune  
Budget 2017, Odder Kommune