Page 28

23

Leasing. Leasing anvendes overvejende i forbindelse med finansiering af større anskaffelser over driftsbudgettet, idet leasingaftaler på anlægssiden nedskriver kommunes lånerammeramme. Indgåelse af leasingaftaler er en økonomisk forpligtelse og budgetmæssig binding for de efterfølgende år, derfor er der fastlagt følgende retningslinier for godkendelse af leasingaftaler:  Forvaltningen er bemyndiget til at godkende leasingaftaler op til 150.000 kr.  Borgmesteren er bemyndiget til at godkende leasingaftaler indenfor en beløbsramme på 151.000 – 1.000.000 kr.  Økonomiudvalget skal godkende alle leasingaftaler med løbetid på mere end 5 år.  Økonomiudvalget skal godkende alle leasingaftaler, hvor beløbet overstiger 1.000.000 kr. Regnskabet indeholder en fortegnelse over leasingaftaler. 3.3 Rapportering Økonomi orienterer årligt, i forbindelse med regnskabsaflæggelsen , Økonomiudvalget om gennemførte ændringer i låneporteføljen. 3.4 Beslutningskompetencer Borgmesteren eller viceborgmesteren og Kommunaldirektøren eller økonomichefen træffer beslutning om konkrete lånevilkår, låneomlægning. Den daglige varetagelse af den finansielle styring herunder aktiv pleje af likvider samt køb og salg af værdipapirer varetages af forvaltningen. Den finansielle styring skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne i politikken, bestemmelserne i lånebekendtgørelsen og den kommunale styrelseslov. Beslutning om optagelse af lån træffes af Byrådet4. 3.5 Kommunens bankforretning. Hvert 4. år foretages udbud af kommunens bankforretninger. Der er netop indgået aftale med Danske Bank. Den nye aftale træder i kraft 1. juli 2015, og udløber ved udgangen af juni 2019 med mulighed for forlængelse i 2 år.

4

Bekendtgørelse om kommunernes styrelse § 41.

Budget 2017, Odder Kommune  
Budget 2017, Odder Kommune