Page 203

Børn, Unge og Kulturudvalget 198

Børne- og Familiecentret

Familiebehandling Døgnophold for forældremyndighedsindehaver Plejefamilier (aflastningsordninger) §52.3.5 Aflastningsordninger § 84, stk. 1 Kontaktpersonordninger Økonomiske støtte til efterskoleophold I alt Refusion

Under 18 år HelårsBudget person 2017 0 407.700 0 900.000 45 2.955.100 5.000.000 20 1.450.000 25 1.900.000 12.612.800 -350.000

Retro’en

Efterværn, 18–22-årige HelårsBudget person 2017

24

1.096.700 1.096.700

203.600 kr.

Der er fra 2013 tildelt midler til Retro’en. Midlerne administreres af Børne- og Familiecentret. Narkobehandling Narkobehandling af unge under 18 år 864.700 kr. Midler vedr. Projekt BRUS 284.600 kr. (BRUS omhandler børn og unge i familier med rusmiddelproblemer). Døgninstitutioner 9.895.500 kr. Området administreres i henhold til Serviceloven § 66 stk. 1, nr. 5, jf. § 52 stk. 3 nr. 8, § 58, §§ 75 og 76 stk. 3, nr. 1 og nr. 4 og omfatter: - hybeltilbud med socialpædagogisk støtte - døgnanbringelse af svært belastede børn og unge - aflastning på døgninstitutioner til vidtgående handicappede - dagforanstaltning for handicappede børn i døgninstitutioner

Døgninstitution – sociale problemer Døgninstitution - vidtgående handicap Aflastning – vidtgående handicap I alt Refusion

Sikrede institutioner

Helårsperson 1 5 16

Budget 2017 2.000.000 6.716.100 1.179.400 9.895.500 -350.000

948.300 kr.

De sikrede institutioner finansieres delvist ved en objektiv finansiering og delvist ved betaling pr. plads kommunen bruger. Budgettet skal dække den objektive finansiering af de sikrede institutioner: Koglen, Grenen, Egely, Bakkegården, Stevnsfortet, Sølager og Søndrebro.

Budget 2017, Odder Kommune  
Budget 2017, Odder Kommune