Page 1

Budget 2017

Odder Rådhus Rådhusgade 3 . 8300 Odder Telefon 87 80 33 33 . Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 10.00-14.00 · Torsdag 10.00-17.00 Telefonen er åben alle hverdage fra kl. 8.00

BRUHN Grafisk ApS · www.bruhngrafisk.dk

Budget 2017


Indholdsfortegnelse Odder Kommunes Budget 2017 Odder Kommunes Vision og Styringskoncept

Sidetal 1 3-9

Politikker Politik for fritid og kultur Politik for børn og unge Politik for teknik og miljø Politik for sundhed og forebyggelse Politik for kommunikation og borgerinddragelse Økonomisk politik og finansiel styring

10 11 12 13 - 14 15 17 - 23

Budgetaftale 2017

25 - 31

Generelle bemærkninger

33 - 36

Bevillingsbinding Fastlæggelse af bevillingsbinding Generelle regler for Odder Kommunes budget Selvforvaltningsvilkår for institutioner m.fl. Retningslinier for lønsumsbudgettering

37 - 41 37 38 - 39 40 41

Overblik over Udvalgene Miljø og Teknikudvalget Børn-, Unge og Kulturudvalget Social- og Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget

43 - 66 43 - 47 48 - 53 54 - 58 59 - 61 62 - 66

Hovedoversigt 2017-2020 Sammendrag af budget 2017-2020 Budget 2017 på udgiftsarter (lønninger, varekøb m.v.)

67 69 -73 75

Budget 2017 Serviceudgifter (områder hvor udgiftsniveauet fastsættes af Byrådet): Miljø- og Teknikudvalget: Udlejning af bygninger og grunde Bygningsvedligeholdelse Tunø teltplads Vej og Park Vintertjeneste Vejbelysning Trafiksikkerhed Natur og miljø Skadedyrsbekæmpelse (rotter) Skovrejsning i Boulstrup Klima- og miljøpulje Kollektiv trafik Busdrift Tunøfærgen Tunø Havn Bidrag til færgesekretariat

Bemærkninger

77 78 78 78 - 79 79 79 80 80 80 80 80 80 80 80 - 81 81 81

135 - 136 137 - 138 139 139 - 142 142 142 143 144 - 146 147 147 147 148 148 - 149 149 -150 150 - 151 151


Børn, Unge og Kulturudvalget: Fritid, bibliotek og kultur Juniorklubber Ungdomsklubber Ungdomsskole/fritidsundervisning Grønne områder ved Spektrum Tilskud til idrætshaller Bibliotek Musikskole Folkeoplysning Museum Øvrige kulturelle tiltag Folkeskole og skolefritidsordninger Folkeskolen, Fælles Skolebibliotekskonsulent Modersmålsundervisning Beskrivelse Tildelingsmodel SFO, Fælles Beskrivelse af tildelingsmodel Tildeling af budget til de enkelte skoler – undervisning og skolefritidsordning Skolebibliotek Ungdommens uddannelsesvejledning Børnepasning 0-5 årige Fælles børnepasning Dagplejen Tildeling af budget til de enkelte institutioner Budgetteringsforudsætninger Børne- og Familiecentret Budgetteringsforudsætninger PPR Fælles BFC Sundhedspleje Myndighed BFC SSP Forebyggelse Budgetregulering Folkeskolen, herunder syge-/hjemmeundervisning Specialskoler Transport til specialskoler Støttepuljer mm til skolefritidsordninger Støttepuljer mm til børnepasning Serviceloven Tandplejen Social- og Sundhedsudvalget: Støtte til frivilligt socialt arbejde Ældreområdet Budgetteringsforudsætninger Sundhedsudgifter Tildeling af budget til Ældreområdet Kommunal genoptræning Visitationsteamet Personlig og praktisk hjælp, madservice, kørsel mm

82 -86 82 - 83 83 83 84 84 84 84 - 85 85 85 85 - 86 86 - 92 86 86 86 86 - 87

87 - 92 92 92 92 - 97 92 - 93 93 - 94 94 - 97 97 - 100 97 98 98 98 98 98 98 99 99 99 99 99 99 - 100 100 - 101

102 102 - 104 102 102 - 104 104 104 - 105 104

152 - 165 153 - 155 155 155 - 156 156 156 - 157 157 - 158 159 160 - 162 162 - 163 163 - 165 166 - 176 168 - 170 170 170 170 - 173 174 -175 175 173 & 176 173 173 - 174 177 - 188 181 - 184 184 - 186 186 187 - 188 189 - 198 189 -192 192 193 193 193 194 194 194 194 195 196 195 196 196 - 198 199 - 200

201 202 - 211 202 - 205 205 205 - 208 208 209 - 211 209 - 210


Hjælpemidler Pasning af døende i eget hjem Administration af hjælpemidler Visitationsteamet, administration Det specialiserede socialområde for voksne Borgerservice Fabos Rosenhuset Åhusene og pakhuset Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning Sundhedsfremme og Forebyggelse Andre sundhedsudgifter Vederlagsfri fysioterapi Diverse boligudgifter og indtægter

105 105 105 105 105 - 109 105 - 108 108 108 - 109 109 109 109 109 109 109 109 109 -110

210 210 210 210 - 211 212 - 220 213 - 217 218 219 220 221 - 222 221 221 221 222 222 223

111 111 111 111 111

224 224 224 224 224

112 112 - 113 112 112 - 113 113 113 - 114 113 114 114 114 114 114 114 - 115 115 115

225 226 - 232 227 228 - 231 231 233 - 234 233 234 234 235 236 237 238 239 240

Børn Unge & Kulturudvalget: Hjælp til forsørgelse af børn og tabt arbejdsfortjeneste

117

241

Social- og Sundhedsudvalget: Sociale formål Boligydelse til pensionister Boligsikring Personlige tillæg

117 117 117 117

242 242 - 243 243 243 - 244

Beskæftigelsesudvalget Førtidspensioner Sygedagpenge

117 118

245 - 246 246 - 247

Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarked Beboelse - Flygtninge Produktionsskoler Pulje Løntilskud til ledige ansat i kommunen Økonomiudvalget: Redningsberedskab Administration Administrationsbygninger Administration Budgetpuljer Byråd Byråd Kommissioner, råd og nævn Kommunalvalg Kollektiv Trafik – Hou Havn Sundhed Erhvervsfremme og Turisme Vækst og udvikling Vitapark Økonomi og Konsolidering Indkomstoverførsler (overførsler til enkelt personer):


Kontanthjælp Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Ressourceforløb Fleksjob Driftsudgifter - kommunal beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesordninger Seniorjob Ledighedsydelse Erhvervsgrunduddannelser Introduktionsprogram Kontanthjælp til udlænginge omfattet af integrationsprogrammet Uddannelse til ledige med opbrugt dagpengeret Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Anlægsudgifter og indtægter 2016 - 2019 Renter, finansiering, afdrag på lån og låneoptagelse Kommunale takster

118 118 118 118 - 119 119 119 119 120 120 120 120

247 - 248 248 - 249 249 250 251 252 - 253 253 253 254 254 254 - 255

120 - 121 121 121

255 256 256 - 257

123 125 - 126

259 - 262 263 - 267

127 - 132


15,5 14,7 2,2 22,1 19,9 ,2 6,5 1,0 2,9 0,0 9,5 10,1 0,0 ,0 0,0 01,3 ,0 0,0 223,7 0,8 15,2 1.556,7

213,6 211,4 121,9 110,0 96,8 92,7 90,1 35,6 31,6 20,3 18,3 6,2 13,7 5,7 4,0 3,6 2,7 1,6 1.503,6 4,0

117,8

Ældreområdet Folkeskoler Administration Sundhed Voksne handicappede Børne- og Familiecenter Børnepasning Veje og Grønne områder Fritid, Bibliotek og Kultur Økonomi og Konsolidering Kollektiv trafik og havne Byråd Arbejdsmarked Udlejning, bygningsvedligeh og byggemodn Redningsberedskab Erhversvfremme og turisme Miljø Vækst og udvikling Drift i alt Renter Budgetforbedringspuljen Resultat af ordinær driftsvirksomhed 1.520,4

Netto

4,0 2,3 2,7 1,6 1.279,9 3,3 -15,2 -36,3

5,7

198,1 196,7 119,7 87,9 76,9 92,5 83,6 34,6 28,7 20,3 8,8 -3,8 13,7

306,0

899,1 -898,4 140,5 -140,5 6,0 -6,0 271,4 -259,4 1.317,0 -1.304,3

Indtægt

423,8

12,0 12,7

0,7

Udgift

Indkomstoverførsler og forsikrede ledige

Drift:

Skatter, tilskud og udligning: Indkomstskatter Ejendomskatter Selskabsskat Generelle tilskud fra staten Skatter, tilskud og udligning i alt

Beløb i mio.kr.

17,0 1.611,7

1.594,7

20,7

20,7

31,6 1,4 3,0 0,2 3,8 13,7 53,7

Udgift

1.611,7

1.576,0 35,7

5,7 5,7

13,7 13,7

Indtægt

Personskatten er fastsat uændret til 25,1 procent Grundskyldspromillen er fastsat uændret til 30,32 Grundskyldspromillen på produktionsjord er fastsat uændret til 7,2

Samlet resultat (underskud) Optagelse af lån Styrkelse af kassebeholdningen Resultat

Afdrag på lån/udlån Finansforskydninger Lån og finansforskydninger

Anlæg: Ny Skovbakkeskole og daginstitution LAR-løsninger Gylling og Hundslund skoler Gylling skole, renovering Handelsfagskolen, renovering Vanplansprojekt Odder Å Byggemodning/salg af jord Anlæg i alt

Beløb i mio.kr.

Budgetoplæg 2017

18,7 -35,7 17,0 0,0

20,7 -5,7 15,0

31,6 1,4 3,0 0,2 3,8 0,0 40,0

Netto

1


3

Odder Kommunes vision 2014-2018 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et aktivt og sundt liv I Odder Kommune er livet kendetegnet ved tryghed og nærhed I Odder Kommune bidrager alle til eget liv og til fællesskabet Strategiske målsætninger:       

Vi vil arbejde for, at borgerne bliver mødt med anerkendelse Vi vil styrke civilsamfundets ansvar for og bidrag til fællesskabets udvikling Vi vil arbejde for et mangfoldigt kultur- og fritidsliv i hele kommunen Vi vil styrke mulighederne for et aktivt og lærende børne- og ungdomsliv Vi vil styrke forebyggelsesindsatsen og gøre det sunde valg til det naturlige valg Vi vil udvikle by og land med blik for rekreative værdier, bæredygtighed og fremme af fysisk bevægelse Vi vil gøre Odder Kommune til en grøn og klimavenlig kommune

Det gode liv i Odder Kommune Odder Kommune er en dynamisk kommune. Det giver os muligheder, man ikke har andre steder. Vi har forudsætningerne for et stærkt fællesskab. Det ses for eksempel på kultur- og fritidsområdet, hvor der findes et stort udbud af foreninger og tilbud. De mange frivillige er et stort aktiv for kommunens borgere, og frivillighed øger borgernes medindflydelse. Odder Kommune vil derfor forbedre mulighederne for at være frivillig. I Odder Kommune ønsker vi at værne om og udvikle det gode børne- og ungdomsliv. Det gør vi, fordi vi ved, at en god start på livet giver de allerbedste forudsætninger for et godt liv hele livet. Dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet har derfor stor bevågenhed fra byrådet. Byrådet ønsker at børn, unge og voksne oplever, at man i Odder Kommune har mulighed for at udvikle og udfolde sig inden for de interesser man måtte have. De rekreative rum i byerne og naturlandskabet skaber glæde og giver anledning til fysisk udfoldelse hos borgerne. Byrådet har derfor fokus på udvikling af by, land og kyst.


4

Odder Kommune skaber gode betingelser for vækst gennem målrettede indsatser og ved at udvikle samarbejdet med erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner I Odder Kommune ydes en effektiv erhvervsservice og kommunen er kendt som et godt sted at etablere og drive virksomhed I Odder Kommune har det lokale erhvervsliv den nødvendige arbejdskraft med de rette kompetencer I Odder Kommune opleves befolkningstilvækst

Strategiske målsætninger:        

Vi vil tiltrække nye virksomheder ved at samarbejde med erhvervsfremmesystemet både lokalt og regionalt Vi vil sikre gode rammer for iværksættere og eksisterende virksomheder Vi vil sikre en infrastruktur, der understøtter vækstmulighederne Vi vil sikre udbuddet af kvalificeret arbejdskraft Vi vil udnytte kommunens styrkepositioner Vi vil inddrage virksomhederne i udviklingen af kommunens erhvervsservice Vi vil tiltrække flere borgere Vi vil sikre udnyttelsen af det store potentiale i turismeerhvervene

Vækst og udvikling Erhvervsstrukturen i Odder Kommune består af små virksomheder og til dels af mellemstore virksomheder inden for mange forskellige brancher. I Odder Kommune er erhvervsstrukturen præget af de to sektorer ”Forretningsservice” (rådgivning, konsulentfirmaer og finansiering) og ”Undervisning og Sociale Institutioner” (uddannelsesinstitutioner, højskoler, efterskoler med flere). I Odder Kommune findes et varieret handelsliv. Det skaber i liv i byerne og bidrager til vækst og udvikling. Tunø er et unikt øsamfund der skal udvikles. Vi har spændende kystlinjer og landskaber. Hertil kommer en nærhed til Aarhus, der indebærer store potentialer for vækst og udvikling. Vores mange potentialer skal udnyttes til at tiltrække virksomheder, arbejdspladser og skabe bosætning med plads til både erhverv og natur. Vi har fokus på, at vækst og udvikling sker bæredygtigt. Der er stor pendling mellem byerne i det østjyske bybånd. Særligt Aarhus er en vigtig og naturlig samarbejdspartner for Odder Kommune. Udviklingen af infrastrukturen i kommunen har derfor stor betydning og skal udvikles i samspil med Aarhus Kommune.


5

Beliggenheden ved Aarhus og Horsens betyder, at en stor palette af uddannelser findes inden for en overkommelig afstand. Nærheden til uddannelsesinstitutionerne er en stor gevinst for borgerne og erhvervslivet. Den service, som erhvervslivet modtager i Odder Kommune, har stor betydning for udviklingen af eksisterende virksomheder og tiltrækningen af nye. Byrådet i Odder Kommune har fokus på at udvikle og tilbyde god erhvervsservice og sikre en dynamisk erhvervsudvikling. Odder Kommune vil indgå i en tæt dialog med erhvervslivet for at styrke den lokale erhvervsservice og erhvervsudvikling. Odder Kommune har med sin smukke natur, gode bosætningsmuligheder og rige kultur- og fritidsliv mange kvaliteter som borgere efterspørger. Den tætte beliggenhed til Aarhus giver gode muligheder for at tiltrække borgere, der søger nye rammer for udfoldelse. Byrådet vil derfor skabe øget kendskab til Odder Kommune blandt potentielle tilflyttere.


6

Odder Kommune skaber økonomisk udvikling gennem mod, inddragelse og udsyn I Odder Kommune findes der en sund og balanceret økonomi I Odder Kommune skabes der rum for udvikling gennem optimering og rationalisering I Odder Kommune investeres der i udviklingen af velfærdssamfundet

Strategiske målsætninger      

Vi vil skabe rammebetingelser for flere arbejdspladser Vi vil anvende vores ressourcer således, at der skabes merværdi i samfundet Vi vil anvende nye teknologier, metoder og digitalisering Vi vil anvende udbud som ét middel til at opnå den rigtige pris og kvalitet Vi vil prioritere samarbejde og netværk Vi vil tiltrække flere borgere

Udvikling og liv i Odder Kommune Byrådet ønsker at skabe en levende kommune i stadig udvikling. Som kommune er det vores opgave at skabe muligheder for udvikling. Byrådet vil derfor arbejde for en kommune i økonomiske balance, hvor der er råderum til at iværksætte tiltag og projekter, der sikrer en positiv udvikling. En sund økonomi går hånd i hånd med udviklingen af ”det gode liv” og vækst i Odder Kommune. Succes på et område vil have positiv indvirkning på de andre.

Det Gode Liv

Vækst og Udvikling

Økonomi


7

Udbuddet af arbejdspladser i Odder Kommune har indflydelse på de muligheder som kommunen har for at levere og udvikle serviceydelse. Virksomhederne og de tilknyttede arbejdspladser skaber liv i kommunen og er med til at synliggøre kommunens mange kvaliteter. Lokale arbejdspladser vil kunne tiltrække flere indbyggere til kommunen og betyder flere, der bidrager aktivt til fællesskabet. Byrådet vil arbejde for tiltrækningen af flere borgere og virksomheder. Nye borgere og virksomheder er med til at skabe positiv økonomisk udvikling og giver nye muligheder for udvikling af vores lokalsamfund. Odder Kommune har i en årrække haft fokus på at gøre tingene bedre, smartere og mere bæredygtigt. Odder Kommune er med til at udbrede brugen af digitalisering og ser store muligheder for herigennem at frigøre ressourcer til udvikling af de kommunale ydelser og tilbud. Byrådet vil bruge konkurrenceudsættelse og udbud som et værktøj til at sikre, at kommunen får mest muligt ud af ressourcerne. Nye teknologier og metoder skal tages i anvendelse, hvor det er muligt. Odder Kommune har nogle klare fordele som vi skal udnytte. Vi har blandt andet en fleksibel tilgang til opgaveløsning og vi kan hurtigt omstille os. Ikke kun kommunen, men hele lokalsamfundet, bør have fokus på at løse opgaver smartere og bedre. Vi kan se, at vores omgivelser har forbedret produktivitet og effektivitet og oplevet øget vækst og udvikling som følge heraf. Odder Kommune vil derfor støtte op om lokalsamfundets arbejde med at forbedre produktivitet og effektivitet. Odder Kommune skal finde og udnytte de muligheder, der byder sig til i en verden, der bliver stadig mere global. Byrådet lægger derfor vægt på at indgå i samarbejder og netværk lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.


8

Odder Kommunes styringskoncept Byrådet vedtog i maj 2008 et styringskoncept bestående af en styringskæde med 3 led i Odder Kommune. Byrådets styring sker bl.a. gennem byrådets vision, 8 overordnede politikker og strategier/handlingsplaner. Direktionens styring sker bl.a. gennem ledelsesgrundlag, organisationspolitikker og – strategier. Ledelsesaftaler virker som et centralt styringsværktøj i forhold til institutionerne.

Byrådets Styringsværktøj

Direktionens styringsværktøj

Vision

Ledelsesgrundlag

Politikker

Organisationspolitikker

Strategier og handleplaner

Organisationsstrategier

Ledelsesaftale

Institutionernes styringsværktøj

Der er eller bliver udarbejdes en politik for hvert af de følgende 8 forskellige politikområder.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Kultur og Fritid Børn og Unge Voksenservice Teknik og Miljø Borgerservice og forvaltning Beskæftigelse, erhvervsfremme og turisme Sundhed og forebyggelse Kommunikation og borgerinddragelse

I første generation af styringskonceptet vurderer Byrådet, hvilke af de eksisterende politikker, der skal fortsætte, og hvilke politikker, der skal tilrettes eller formuleres på ny. Byrådet prioriterer rækkefølgen og ambitionsniveauet ved byrådsperiodens begyndelse. Politikkerne kan derudover justeres ad hoc på baggrund af den generelle udvikling – og ændringer i beslutningsgrundlaget – såvel lokalt som nationalt.


9

Det gælder for alle politikker, at de er Byrådets. Byrådet er altså afsender, mens borgerne er målgruppen. Samtidig fungerer politikkerne som retningslinje for forvaltningen overfor borgerne. Politikkerne sætter mål og rammer for den kommunale opgaveløsning, og beskriver det serviceniveau, som borgerne kan forvente i forhold til de kommunale kerneopgaver. Politikkerne skal samtidig være kommunens svar på udfordringer og udviklingsbehov på de enkelte politikområder. Der er udarbejdet en fælles skabelon for, hvordan en politik i Odder Kommune er bygget op. I det følgende er alene medtaget Byrådets overordnede politikker, samt Odder Kommunes vækststrategi vedtaget af Byrådet i 2011. Derudover kommer en række øvrige politikker, strategier og handlingsplaner, som fx turismestrategi, mad- og måltidspolitik, servicestrategi. Disse er tilgængelige på www.oddernettet.dk. Politik for voksenservice. Politik for Borgerservice og forvaltning, samt Politik for Beskæftigelse, erhvervsfremme og turisme er ikke udarbejdet endnu. Nævnte politikker afventer den evaluering af styringskonceptet.


10

Politik for Fritid og Kultur

Indsatsområder

Pejlemærker

Vision

vedtaget af Byrådet den 7. september 2009 Odder Kommune rummer et mangfoldigt foreningsliv, der retter sig mod alle. Odder Kommune rummer et mangfoldigt kulturliv, der giver oplevelser til både indbyggere og turister.

Dialog og samarbejde

- mellem Odder Kommune, foreningerne, kulturinstitutioner og erhvervsliv.

Internettet Odder Kommunes hjemmeside viderebringer informationer. Der er åbenhed over for ny anvendelse af IT og web.

Rådgivning Foreninger kan få råd og vejledning, bl.a. om lovgivning.

Muligheder - for alle til at starte forening og søge tilskud.

Hurtighed og smidighed Forslag om nye tiltag behandles hurtigt og ubureaukratisk.

Kontakt Foreninger oplever interesse fra forvaltning og politikere.

Aktivt fritidsliv

Fysiske rammer Odder Kommune sikrer, at rammerne for aktiviteter er til stede og tilbyder gode lokaler og faciliteter, også i lokalområderne.

Fastholdelse Medlemmer i alle aldre fastholdes i foreningerne. Rugekasse

Nærhed

Resultatmål

Kommunikationsvejen mellem foreninger og udvalg bliver kortest mulig.

Skabe interesse for talentudvikling. Netværk De sociale netværk styrkes gennem aktiviteterne.

Læring

Branding

Det skal være muligt at lære nyt i sin fritid.

Kommunens fyrtårne og vækstlag profileres

Udbud af fag Odder Kommune er en aktiv dialogpartner i forhold til fagudbuddet.

Spektrum Spektrum brandes som kommunens kultur- og sportscenter.

Sammenhæng i kulturtilbud

Regional Kulturaftale Odder Kommune deltager i ”Kulturring Østjylland”.

Idræt Talenter i landskendte foreninger støttes.

Information Turister og tilflyttere gøres bekendt med forenings- og kulturlivet.

Rugekasse Aktiv talentudvikling.

Samarbejde - mellem lokale tilbud/aktører.

Foreningsby Odder brandes som foreningsby.

At Odder Kommunes tilskudsadministration opleves ubureaukratisk. At mindre bureaukrati gør det lettere at rekruttere til foreningsbestyrelser. At foreningernes bestyrelse og medlemmer kender forvaltningen og de relevante politikere. At man på Odder Kommunes hjemmeside let kan finde relevante foreninger og kontaktpersoner. At de kulturelle institutioner har åbningstider og aktiviteter, der imødekommer borgernes behov og ønsker. At haller, aktivitetssteder og grønne områder fastholdes. At idrætsmuligheder i oplandet bevares.


11

Politik for Børn og Unge

Indsatsområder

Pejlemærker

Vision

vedtaget af Byrådet den 11. maj 2009 I Odder Kommune ønsker vi, at børn og unge udvikler positivt selvværd og udfordres i de miljøer, de indgår i. Samtidig skal børn og unge opleve værdien af at bidrage til og være del af fællesskabet.

Trivsel Medarbejderne tager udgangspunkt i, hvad børnene kan – frem for hvad de ikke kan. Det er afgørende, at børn får succesoplevelser.

Det er afgørende, at børn får succesoplevelser Rummelighed Udfordrende Forældrelæringsmiljøer samarbejde

Der skal være plads til alle – men ikke til alt. Vi skal anerkende styrken i forskelligheder.

Børn befinder sig altid i en form for læringsmiljø.

Tydelige gensidige forventninger mellem forældre og medarbejdere er grundlag for et godt samarbejde.

Børn og unge Der er særlig fokus på sårbare spædbørnsfamilier Der iværksættes en trivselsindsats i de kommunale tilbud, som skal forebygge mobning. Der skal sættes fokus på trivsel blandt de unge bl.a. igennem et opsøgende arbejde. Der arbejdes på tværs af dagplejen og daginstitutionerne med pædagogiske læreplaner Der arbejdes med elevplaner og portefølje i skolerne og med indholdsbeskrivelser i skolefritidsordningerne. Der arbejdes på, at børn og unge med særlige behov så vidt muligt integreres i almenmiljøet i fagligt kvalificerede tilbud Der skal gøres en særlig indsats for de to-sprogede børn på tværs af dagplejen, dagtilbud og skoler Skolerne har valgt at arbejde med læringsmiljøer og pædagogisk analyse ud fra LP-modellen (LP står for Læringsmiljø og Pædagogisk analyse) Dagplejen og daginstitutionerne har valgt at arbejde med relations- og ressourceorienteret pædagogik ud fra ICDP-modellen (ICDP står for International Child Development Program).

Der iværksættes initiativer i forhold til at sikre, at flest mulige unge af en årgang tager en ungdomsuddannelse. Der igangsættes en særlig indsats i forhold til utilpassede unge

Resultatmål

Sammenhæng Der skal opleves sammenhæng og gode overgange mellem de kommunale tilbud.

Forældre Der skal skabes tydelige gensidige forventninger mellem forældre og medarbejdere med henblik på at skabe rammer for et åbent og tillidsfuldt samarbejdsforhold. Forældrenes ressourcer skal understøttes, så familierne i videst muligt omfang selv kan mestre udfordringer og vanskeligheder forbundet med at give børn en god opvækst. Der arbejdes med procedurer, som sikrer, at forældre med særlige behov eller forældre til børn med særlige behov, får den nødvendige hjælp så tidligt som muligt.

Effektmål:

Aktivitetsmål:

At trivselsmålinger via kvalitetsrapporten om skolerne dokumenterer en generel trivsel blandt eleverne At der ved hjælp af børnemiljøvurderinger og evaluering af læreplaner dokumenteres en generel trivsel blandt børn i dagtilbud At der i ungdomsskolen igennem undersøgelser dokumenteres en generel trivsel blandt de unge samt gennemføres en undersøgelse i 7. og 8. klasserne om ungdomsskolebrugen, tilfredsheden med tilbuddene og de unges fritidsvaner. At der dokumenteres en forbedring i de to-sprogedes faglige præstation i skolerne At børn og unge med særlige behov så vidt muligt er integreret i almenmiljøet i fagligt kvalificerede tilbud At børn, forældre og medarbejdere oplever overgangene mellem de kommunale tilbud som trygge og med mindst muligt videnstab. At antallet af socialt udsatte og sårbare børn og unge nedbringes i Odder kommune At Odder Kommune opfylder regeringens målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang opnår en ungdomsuddannelse i 2015

At der er udviklet indholdsbeskrivelser for alle skolefritidsordninger At dagtilbuddene har haft fokus på følgende områder:

2008 - ”Krop og bevægelse og sproglig udvikling” 2009 - ” Naturen og naturfænomener og Sociale kompetencer” 2010 – ”Alsidig personlig udvikling og Kulturelle udtryksformer og værdier”

At der er afprøvet og opsamlet erfaringer med faglige netværk på tværs af skolerne At daginstitutionerne har arbejdet med ICDP-modellen At skolerne har arbejdet med LPmodellen


12

Politik for Teknik og Miljø

Indsatsområder

Pejlemærker

Vision

vedtaget af Byrådet den 9. november 2009 Byrådet ønsker en attraktiv, mangfoldig og bæredygtig* kommune fuld af kvalitet, oplevelser og liv

Rent vand til alle – også de næste generationer

Vi vil være en CO2-neutral kommune inden 2030

Byrådet vil have rent vand – både i fjord, kystvand, vandløb og grundvand

Byrådet vil udarbejde en strategi for en bæredygtig forsyning af energi

For at sikre grundvandet skal der ske forebyggende indsatser – fx skal der undersøges muligheder for skovrejsning

Byrådet ønsker at udarbejde en strategi for tilpasning til de forventede forandringer i klimaet

Naturen skal beskyttes, benyttes og genoprettes

Byrådet ønsker let adgang for alle til naturen – fx attraktive stisystemer og mulighed for naturvejledning

Byrådet ønsker høj kvalitet i byudviklingen – med fokus på grønne kiler, blåt vand og liv

Kysten er kommunens største attraktion for både turister og borgere – derfor skal den i særlig grad beskyttes

Byerne skal præges af mangfoldighed, alternative byrum, sunde boligområder, trafiksikkerhed og attraktive oplevelser for alle

Byrådet vil arbejde for naturgenopretning med udgangspunkt i projekter aftalt i samarbejde med Grønt Råd

Resultatmål

Byerne skal udvikles med grønt, blåt – og liv

At der forsat er rent vand i kommunen, herunder at der er undersøgt muligheder for skovrejsning for at sikre grundvandet At der er udarbejdet et CO2-regnskab for kommunen som virksomhed og kommunen som geografisk enhed At byrådet har vedtaget en strategi for bæredygtig energiforsyning At alle kommunale bygninger er energimærket og der er vedtaget en plan for investeringer i energibesparende tiltag At kommunen har kortlagt forventede konsekvenser af klimaforandringerne og udarbejdet en strategi for tilpasning hertil At der er vedtaget en Vindmølleplan At der er vedtaget en Kulturmiljøplan At der er lagt en plan for etablering af stisystem langs Norsminde Fjord At kommunens tilbud om naturvejledning opleves som attraktive At der er udpeget et eller flere naturområder, som skal genoprettes At planen for renovering af Midtbyen (Torvet og Polititorvet) i Odder er realiseret At der er vedtaget en arkitekturpolitik for kommunen At der er skabt attraktiv byudvikling, som har tiltrukket nye borgere * Bæredygtig udvikling defineres som: ”udvikling, som opfylder nuværende behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare” (Brundtland rapporten, 1987)


13

Politik for Sundhed og forebyggelse

Mål

Indsatsområder

Mission

vedtaget af Byrådet den 10. juni 2013

Vi understøtter borgerne i at mestre deres hverdagsliv Vi forebygger, at sygdom opstår Vi gør det sunde valg til det lette valg Vi er opsøgende overfor borgere, der ikke selv opsøger sundhedsfremmende og forebyggende tilbud

Borgere i bevægelse

Andelen af fysisk inaktive voksne reduceres fra 16 % til 10 % Andelen af voksne der dyrker regelmæssig motion øges fra 55 % til 65 %

Andelen af børn og unge, der dyrker regelmæssig motion, øges fra 67 % til 80 %

Rygning

Andelen af voksne dagligrygere reduceres fra 23 % til 15 %

Andelen af unge dagligrygere reduceres fra 14 % til 10 %

Indsatser

Unge og alkohol

Andelen af unge, der rusdrikker, reduceres fra 38 % til 19 % Andelen af unge, der har et storforbrug af alkohol, reduceres fra 24 % til 14 %

Det nære sundhedsvæsen

Vi vil forebygge indlæggelser og genindlæggel ser Vi vil fremme syge borgeres evne til at mestre livet med sygdom

Vi vil fremme livskvaliteten og evnen til at mestre livet blandt borgere, der er ramt af stress og depression


Det nære sundhedsvæsen

Alkohol og unge

Rygning

Borgere i bevægelse

14

Vi vil samarbejde med foreningslivet for at fremme bevægelse for borgere i alle aldre

Vi vil fremme, at alle børn og unge får pulsen op hver dag i skole eller daginstitution

Vi vil udarbejde strategier, der fremmer bevægelse i kommunale institutioner

Vi vil gøre VitaPark til et rum, der appellerer til bevægelse gennem etablering af fx parkourbane, legeplads og grillhus

Vi vil skabe sammenhængende stier og cykelstier på tværs af kommunen

Vi vil etablere et sammenhængende stisystem, der forbinder Odder Museum, VitaPark, Spektrum, Bronzealdervej og Norsminde Fjord fx via Grønt Partnerskab

Vi vil udarbejde en tobaksstrategi for børn, unge og voksne, der sikrer, at mindst 5 % af kommunens rygere svarende til 165 borgere får hjælp til at blive røgfri årligt

Vi vil tilbyde både åbne og målgruppespecifikke rygestopkurser

Vi vil etablere rygestoptilbud for unge og sikre, at alle kommunale aktører, der arbejder med børn og unge, medvirker til at opspore, motivere og henvise til tilbuddet og går i dialog med unge om tobak

Vi vil etablere et åbent Kom og Kvit tilbud

Vi stiller en rygestoprådgiver til rådighed, hvis en gruppe borgere kan samle mindst 8 borgere, der ønsker at gå på rygestopkursus sammen

Vi tilbyder virksomheder i Odder Kommune et gratis rygestopkursus for medarbejdere, hvis kurset afvikles i arbejdstiden

Vi vil udarbejde en kommunal alkoholpolitik for unge gennem inddragelse af ungdomsrådet.

Vi vil igangsætte initiativer, der fremmer og synliggør voksnes ansvar for unges alkoholforbrug.

Vi vil arbejde for at hindre udskænkning af alkohol for børn og unge under 18 år.

Vi vil gå i dialog med ungdomsuddannelserne og udskænkningssteder mhp. at sikre, at udskænkning af alkohol til unge begrænses mest muligt, og at udskænkning sker i tråd med anbefalingerne i ”Ansvarlig udskænkning”.

Vi vil fremme sociale fællesskaber, gerne via fokus på bevægelse

Vi vil tilbyde kurset Motion og Mestring til borgere med kronisk sygdom eller kræft i samarbejde med patientforeninger

Vi vil etablere en åben ryg-rådgivning

Vi vil sikre tilbud til borgere med stress og depression


15

Politik for Kommunikation og Borgerinddragelse Vision

vedtaget af Byrådet den 20. april 2009

Byrådet ønsker et aktivt, deltagende, levende demokrati gennem åbenhed og dialog med borgerne

Indsatsområder

Pejlemærker

Det er afgørende, at børn får succesoplevelser

Dialog

Åbenhed

Det vigtigste er mødet mellem borgere og byrådsmedlemmer.

Det skal være nemt at få information om byrådets arbejde og give sin mening til kende

Byrådet har fokus på, at borgerdemokratiet skal være overordnet brugerdemokratiet. Ved starten af ethvert projekt, en plan eller politik træffes der politisk beslutning om, hvordan borgerne inddrages. Byrådet vil være tydelig omkring hvad det er muligt at påvirke og hvad der allerede er besluttet.

Kommunens information er effektiv og foregår i et let forståeligt, venligt og nutidigt sprog. Kommunens hjemmeside er et vigtigt redskab til formidling af nyheder, information og debat.

Byrådet afprøver nye måder at inddrage på, f.eks. dannes midlertidige grupper med politisk deltagelse, som kan stille forslag til byrådet.

Byrådets og udvalgs dagsordner og referater samt lister over post til/fra kommunen er tilgængelige på hjemmesiden.

Byrådet inviterer jævnligt interessegrupper og borgerforeninger til dialogmøder.

Odder NetTV fra byrådsmøder giver borgerne mulighed for at følge den politiske debat.

Byrådet inddrager kommunens elektroniske borgerpanel i spørgsmål af bred relevans.

Borgerne har mulighed for at debattere med hinanden og byrådsmedlemmer på hjemmesiden og ved møder.

Byrådet gør en indsats for at inddrage flere unge.

Resultatmål

Kommunen gør en aktiv indsats for at informere om kommunens virksomhed, byrådets arbejde og grundlaget for beslutninger.

At borgerne og pressen oplever nem adgang til effektiv og let forståelig information At borgerne oplever, at kommunen værdsætter deres synspunkter og er tydelig omkring, hvad det er muligt at påvirke og hvad der allerede er besluttet At kommunens medarbejdere og byrådet oplever det som selvfølgeligt og værdifuldt, at der i alle kommunale beslutningsprocesser tages stilling til borgerinddragelse At der er afprøvet og opsamlet erfaringer med nye inddragelsesformer At det er lykkedes at inddrage flere unge i de kommunale beslutningsprocesser


17

Økonomisk politik og finansiel styring 1. Indledning. Som en del af Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL for 2014, blev det besluttet, at kommunerne skal udarbejde langsigtede økonomiske målsætninger. Udgangspunktet for denne økonomiske politik er Odder Kommunes vision for perioden 2014-2018, som blev besluttet i Byrådet den 6. oktober 2014. Af Odder Kommunes vision for 2014 -2018 fremgår det, at der i Odder Kommune   

Findes en sund og balanceret økonomi Skabes rum for udvikling gennem optimering og rationalisering Investeres i udviklingen af velfærdssamfundet.

En sund økonomi går hånd i hånd med udviklingen af ”det gode liv” i Odder Kommune. Succes på et område vil have positiv indvirkning på de andre. Dette kan illustreres i nedenstående figur:

Odder Kommune står i perioden 2015-2018 overfor store udfordringer. Af disse kan nævnes usikkerhed om bloktilskuddets størrelse samt fordeling kommunerne imellem, store udsving i den kommunale låneadgang fra år til år, samt omlægninger i refusionssystemet på beskæftigelsesområdet. Disse usikkerheder medfører et behov for øget fokus på den økonomiske politik og den finansielle styring for at kunne leve op til Byrådets vision. Den økonomiske politik tjener følgende overordnede formål:  Der fastsættes pejlemærker i forhold til kommunens overordnede økonomiske rammer for at tilvejebringe det fornødne finansielle grundlag for, at kommunens beslutninger om serviceniveauet kan føres ud i livet.  Den økonomiske styring er tilrettelagt således, at budgetterne overholdes og eventuelle tillægsbevillinger finansieres ved omstilling. 


18

Fastlæggelse af de overordnede retningslinjer for de kommende års budgetlægning såsom beskatning, driftsresultat, kassebeholdning, låntagning m.m.

Den finansielle styring har følgende formål:  Kommunen skal på ethvert tidspunkt være i stand til at overholde sine betalingsforpligtelser.  Økonomi og indenrigsministeriets kassekreditregel overholdes.  Låneoptagelse tilvejebringes billigst og bedst muligt og de finansielle risici minimeres.  De likvide aktiver sammensættes på en sådan måde, at der sikres et optimalt renteafkast. 2. Økonomisk politik for Odder Kommune. Politikken skal bidrage til at sikre kommunen en sund og robust økonomi til at finansiere den politisk prioriterede drift og udvikling af kommunen. Der skal være sammenhæng mellem skattetryk og udgiftsniveau, mellem drift og investeringer og mellem driftsresultat, kassebeholdning og langfristet gæld. Den økonomiske politik fastlægger en række konkrete mål for de centrale styringsparametre, som omfatter skatteprocent, grundskyldspromille, driftsresultat, anlægsniveau, kassebeholdningen, låntagning mm. Det er Byrådets mål, at 1. Den økonomiske politik skal sikre, at kommunens vision og politikker kan realiseres med en kommunal beskatning, der ikke afviger væsentligt fra landsgennemsnittet. Beskatning i 2015 Personskatteprocent Grundskyldspromille Grundskyldpromille på produktionsjord Dækningsafgiftspromille på forretningsejendomme Kirkeskatteprocent Beskatningsniveau

Odder Kommune 25,10 30,32 7,2 0,0 1,0 25.53

Hele Landet 24,90 26,17 Ikke oplyst Ikke oplyst 0,709 24,89

2. Overskuddet på den ordinære drift skal have en størrelse, der muliggør finansiering af:  Den fortsatte udvikling af kommunens opgaveløsning.  Et passende anlægsniveau som for Odder kommunes vedkommende bør udgøre ca. 50 mio. kr. årligt excl. udgifter til jordforsyning.  Afdrag på gæld, som udgør ca. 15 mio. kr. årligt Det betyder, at 

Driftsoverskuddet bør på sigt udgøre 65 mio. kr. . Der skal således ske en forbedring af driftsoverskuddet på ca. 25 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.


19

 

Budgetforbedringspuljen på 15,2 mio. kr. bibeholdes i perioden. Det forudsættes, at puljen ikke må anvendes til driftsudvidelser. Det er et mål, at anlægsniveauet på det skattefinansierede område i perioden stiger til i 2018 at udgøre ca. 50 mio. kr. excl. udgifter til byggemodning. Formålet er at udbygge og forny kommunens aktivmasse, så serviceproduktionen kan foregå i tidssvarende fysiske rammer

Jordforsyningen, som omfatter køb og salg af grunde samt byggemodningsudgifter, budgetlægges som udgiftsneutral. Overskud ved køb og salg af jord anvendes til investeringer, der kan bidrage til en fortsat vækst i Odder Kommune. 3. Den del af kommunens gæld, der afdrages via skatterne, søges nedbragt de kommende år til et niveau, der ikke overstiger landsgennemsnittet. (lån til ældreboliger er ikke omfattet heraf). I 2014 var den skattefinansierede gæld i Odder 12.034 kr. pr. indbygger, mens landsgennemsnittet var 10.656 kr. pr. indbygger. Gælden skal på sigt nedbringes med 38,5 mio. kr. under forudsætning om uændret landsgennemsnitligt gældsniveau. 4. Likviditeten pr. indbygger opgjort efter kassekreditreglen bør som minimumudgøre 3,01 procent af det samlede brutto drifts- og anlægsbudget. Dette skal sikre en vis margin og robusthed i likviditeten. For Odder Kommune vil det betyde et mål på gennemsnitlig 45 mio. kr. (2015 udgiftsniveau). Så længe resultatet af den ordinære drift er mindre end 65 mio. kr. vil det forudsætte en kassebeholdning, der i gennemsnit er større end 45 mio. kr. Ovenstående mål er opstillet i nedenstående tabel:

Mio. kr. Måltal for beskatning: Personskat Grundskyld Måltal for budgetforbedringspulje Måltal – resultat af ordinær drift Måltal for anlæg excl. jordforsyning Måltal for den gennemsnitlige likviditet Måltal for gældsafvikling 1

Vedtaget budget 2015

Mål for perioden 2016-2018

25,10 % 30,32‰ 15,2

<25,10 % <30,32‰ 15,2

42.7 52,0

65,0 50,0

45,0

>45,0

17,2

30,0

Målet benyttes af ministeriet for en passende gennemsnitlig likviditet.


20

For at opnå ovenstående mål, er det vigtigt, at 5. Den økonomiske styring er tilrettelagt således, at budgetterne overholdes og eventuelle tillægsbevillinger finansieres gennem omstilling. 6. Muligheden for at vælge brugerbetaling frem for skattestigninger (som er begrænset af skattestoppet) skal kunne anvendes under hensyntagen til, at brugerbetalingen ikke må medføre social slagside. 7. Ansøgninger om kommunegarantier besluttes som en integreret del af budgetlægningen, således at ansøgningerne kan vurderes i f.t. kommunens eget behov for låneoptagelse. Ansøgninger om kommunegarantier vurderes ud fra sammenhæng med kommunens vision, projektets økonomi og risikoprofil. I Odder Kommuner er renovation, el-, vand-, spildevand- og varmeforsyningen drevet af selvejende værker. Ansøgninger om kommunegarantier fra disse værker behandles uden hensyntagen til Odder Kommunes egen låneoptagelse, idet der er automatisk låneadgang til forsyningsvirksomhederne.


21

3. Finansiel strategi i Odder Kommune. Strategien fastlægger rammerne for de risici, kommunen vil tage i forhold til anbringelser af likvider og håndtering af kommunens låntagning. Det sker ved at afveje mellem risiko og gevinstmulighed på et finansielt marked, hvor der per definition hersker usikkerhed. Den finansielle strategi beskriver nogle generelle retningslinier i forbindelse med:  Placering af eventuel overskudslikviditet.  Odder Kommunes låneoptagelse og pleje af låneporteføljen.  Fastlæggelse af kompetenceforhold mellem Økonomiudvalg og Forvaltningen.  Rapportering. På det finansielle marked kan vilkårene i nogle tilfælde ændres markant over kort tid. Samtidig er der mange forskellige finansielle instrumenter og mange måder at sammensætte kommunens portefølje på. Det er derfor vigtigt, at beslutningskompetencen på dette område er tilrettelagt, så forvaltningen kan handle hurtigt. Den finansielle styring omfatter alle kommunens dispositioner på såvel aktivsiden (likviditet) og passivsiden (gæld). 3.1 Aktivsiden, likviditet. I styringen af renterisici på likvide midler bliver der benyttet de muligheder, som Styrelsesloven2 giver mulighed for. Likviditetsstyringen skal bidrage til at opnå: - den bedst mulige forrentning af likviditeten, - bidrage til at overholde kassekreditreglen og - begrænse behovet for midler bundet i kontanter. Kommunens overskudslikviditet kan placeres i: Danske obligationer. Kreditobligationer – maksimalt 20% Investeringsbeviser. Kontantindskud i bank. Aktiebaserede investeringsforeninger er indtil videre fravalgt som investeringsmulighed. Såfremt størrelsen af de likvide aktiver giver anledning til at anbefale placeringer i aktie baserede investeringsforeninger, skal beslutningen træffes af Økonomiudvalget, og der vil på dette tidspunkt blive udarbejdet retningslinjer/investeringspolitik til politisk godkendelse.

2

Bekendtgørelse om kommunernes styrelse § 44: Midler, som ikke af hensyn til de daglige forretninger skal foreligge kontant, skal indsættes i pengeinstitut eller på postgirokonto eller anbringes i sådanne obligationer eller investeringsbeviser, i hvilke fondes midler kan anbringes.


22

3.2 Passivsiden, lån. Udbud af lån. Der indhentes tilbud fra KommuneKredit. Såfremt låneoptagelsen er udbudspligtig udbydes låneoptagelsen. Løbetider. Valg af løbetider fastlægges konkret i hvert tilfælde på grundlag af en vurdering af kommunens langvarige økonomiske situation og efter en vurdering af det lånefinansierede aktivs levetid. Løbetiden må dog ikke overstige 25 år3 Fast og variabel rente. Kommunen har mulighed for at optage såvel fast som variabel forrentet lån og kan omlægge både til fast og variabel gæld. Variabel forrentet gæld defineres som gæld med rentefastsættelse mellem 0 og 1 år. Fast forrentet gæld defineres som gæld med rentefastsættelse ud over 1 år. Porteføljens andel af fast rente skal mindst udgøre 50 % målt på nominelle værdier. Der optages ikke afdragsfrie lån med mindre, Byrådet har truffet beslutning herom. Det er et krav, at optagne lån skal være enkle at omlægge. Valuta. Der kan så længe den finansielle strategi er gældende kun optages lån i danske kr. og euro. Ved finansiering i fremmed valuta vil udsving i kursen på lånevalutaen påvirke lånets størrelse og de fremtidige ydelser omregnet til danske kroner. Et udsving kan dermed udløse en gevinst/besparelse for Odder Kommune ved faldende valutakurs og omvendt et tab/ekstra udgifter ved en stigende valutakurs. Der kan optages lån indenfor følgende rammer: Valuta

Minimum

Maximum

Danske kroner EURO

50 % 0%

100 % 50 %

Rentespænd (mindst) 0,2 pct.

Kriterierne for valg af finansieringsvaluta afhænger af rente og kursniveau. Der optages kun valutafinansiering, såfremt det vurderes at udløse en gevinst/besparelse i forhold til låneoptagelse i DKK.

3

Lånebekendtgørelsens § 11.


23

Leasing. Leasing anvendes overvejende i forbindelse med finansiering af større anskaffelser over driftsbudgettet, idet leasingaftaler på anlægssiden nedskriver kommunes lånerammeramme. Indgåelse af leasingaftaler er en økonomisk forpligtelse og budgetmæssig binding for de efterfølgende år, derfor er der fastlagt følgende retningslinier for godkendelse af leasingaftaler:  Forvaltningen er bemyndiget til at godkende leasingaftaler op til 150.000 kr.  Borgmesteren er bemyndiget til at godkende leasingaftaler indenfor en beløbsramme på 151.000 – 1.000.000 kr.  Økonomiudvalget skal godkende alle leasingaftaler med løbetid på mere end 5 år.  Økonomiudvalget skal godkende alle leasingaftaler, hvor beløbet overstiger 1.000.000 kr. Regnskabet indeholder en fortegnelse over leasingaftaler. 3.3 Rapportering Økonomi orienterer årligt, i forbindelse med regnskabsaflæggelsen , Økonomiudvalget om gennemførte ændringer i låneporteføljen. 3.4 Beslutningskompetencer Borgmesteren eller viceborgmesteren og Kommunaldirektøren eller økonomichefen træffer beslutning om konkrete lånevilkår, låneomlægning. Den daglige varetagelse af den finansielle styring herunder aktiv pleje af likvider samt køb og salg af værdipapirer varetages af forvaltningen. Den finansielle styring skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne i politikken, bestemmelserne i lånebekendtgørelsen og den kommunale styrelseslov. Beslutning om optagelse af lån træffes af Byrådet4. 3.5 Kommunens bankforretning. Hvert 4. år foretages udbud af kommunens bankforretninger. Der er netop indgået aftale med Danske Bank. Den nye aftale træder i kraft 1. juli 2015, og udløber ved udgangen af juni 2019 med mulighed for forlængelse i 2 år.

4

Bekendtgørelse om kommunernes styrelse § 41.


25

Aftale mellem Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti om: Budget 2017 og BudgetoverslagsĂĽrene 2018 - 2020

Odder RĂĽdhus, mandag den. 26. september 2016

26.9.2016


26

INDLEDNING Med henblik på fortsat udvikling af Odder Kommune, er der enighed om at fastholde et økonomisk passende råderum. Et råderum, der skal bidrag til forsat vækst, og dermed bidrage til målrettet kommunal service, der giver tilfredshed hos borgere og virksomheder. For at bidrage hertil, arbejdes der fortsat løbende med at få mere ud af ressourcerne samtidig med, at økonomien styres stramt. Med denne aftale handles der i tide så de økonomiske vilkår bruges til en konstruktiv forandring af Odder Kommune. Borgere, virksomheder og kommunale medarbejdere og ledere inddrages i de nødvendige omstillinger af driften. I processen er fokus på resultater og overholdelse af den økonomiske politik. FORØGELSE AF DET ØKONOMISKE RÅDERUM For at fastholde og øge det økonomiske råderum, er det nødvendigt at øge driftsoverskuddet. Driftsoverskuddet er skatteindtægter og tilskud fra staten fratrukket de løbende driftsudgifter og renter. Med denne aftale øges driftsoverskuddet i løbet af budgetperioden 2017 – 2020, og udgør 64,3 mio. kr. i 2020, hvilket er i overensstemmelse med den vedtagne økonomiske politik. Driftsoverskuddet anvendes til afdrag på gæld, investeringer, vedligeholdelse af kapitalapparatet og vækst. Aftaleparterne vil ved de kommende budgetlægninger have fokus på at fastholde målet om et driftsoverskud på 65 mio. kr. Driftsoverskud i 2017: 36,3 mio. kr. Driftsoverskud i 2018: 45,9 mio. kr. Driftsoverskud i 2019: 59,9 mio. kr. Driftsoverskud i 2020: 64,3 mio. kr.

26.9.2016


27

Hovedoversigt budget 2017 - 2020

2017

2018

2019

2020

1.000 kr.

Driftsoverskud i budgetoplæg til 1. behandlingen

-24.282

-15.950

-14.942

-9.216

Effektiviserings- og besparelseskataloget

-12.254

-21.379

-27.796

-29.296

-8.600

-17.200

-25.800

200

0

0

0

-36.336

-45.929

-59.938

-64.312

Afdrag på lån og finansforskydninger

15.009

16.483

17.639

17.933

Skattefinansieret overskud før anlæg

-21.327

-29.446

-42.299

-46.379

Anlægsudgifter - skattefinansieret

40.033

32.626

38.099

42.179

Byggemodningsudgifter

13.675

14.070

8.625

10.700

-13.675

-14.070

-8.625

-10.700

18.706

3.180

-4.200

-4.200

Låneoptagelse i budgetoplæg

-20.000

-1.800

-1.800

-1.800

Lånedispensation 2017 = 20.086.000 kr.

-15.706

-9.380

Budgetresultat (- = styrkelse af kassebeholdningen)

-17.000

-8.000

-6.000

-6.000

1 % reduktuion af serviceudgifterne i 2018, 2019 og 2020 Ny drift Driftsoverskud

Indtægter ved salg af grunde og bygninger Skattefinansieret resultat (- = overskud)

STYRKELSE AF KASSEBEHOLDNINGEN For at fastholde en for Odder Kommune passende gennemsnitlig kassebeholdning og skabe rum for uforudsete udgifter, øges den gennemsnitlige kassebeholdning i perioden med 37 mio. kr. fordelt med 17 mio. kr. i 2017, 8 mio. kr. i 2018 og 6 mio. kr. i hvert af årene 2019 og 2020. Den gennemsnitlige kassebeholdning udgør herefter 60 mio. kr. ved udgangen af 2020. Odder Kommune skal til stadighed have en gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 46 mio. kr., samt en reserve på mellem 10 og 15 mio. kr. til imødegåelse af uforudsete udgifter. Udviklingen i gennemsnitlig kassebeholdning i 1.000 kr.

2017

2018

2019

2020

Kassebeholdning primo

77.000

46.179

47.396

54.396

Kassebeholdning ultimo

46.179

47.396

54.396

60.396

NEDBRINGELSE AF LANGFRISTET GÆLD Den samlede låneoptagelse udgør 50,5 mio. kr. i budgetperioden 2017 – 2020 medens afdrag på lån i samme perioden udgør 75 mio. kr. Den langfristede gæld nedbringes således med 24,5 mio. kr. i perioden. Ultimo 2020 er gælden nedbragt med 1.100 kr. pr. indbygger i forhold til regnskab 2016. DEN ØKONOMISKE POLITIK Med denne aftale er de vedtagne økonomiske mål i væsentlig grad opfyldt, idet driftsoverskuddet i 2020 er på 64,3 mio. kr., beskatningen er fastholdt på uændret niveau, kassebeholdningen udgør som minimum 3 % af drifts- og anlægsudgifterne, gælden nedbringes og råderummet til anlæg, vækst og styrkelse af kassebeholdningen udgør 48,2 mio. kr. SERVICE 26.9.2016


28 Som mindre kommune er det nødvendigt, at have et relativt stort økonomisk råderum for at kunne foretage de nødvendige investeringer, der kan understøtte det gode liv, befolkningstilvækst samt udvikling af erhvervslivet. For at skabe det nødvendige råderum er der behov for budgetforbedringer i perioden 2017 – 2020. For at opnå et driftsoverskud på 64,3 mio. kr. i 2020 er det aftalt:  At der ud over en budgetreduktion på 1 % af serviceudgifterne i 2017, indarbejdes et årligt moderniserings- og effektiviseringspotentiale på 1 % i hvert af årene 2018 – 2020. 1 % af serviceudgifterne udgør akkumuleret: 8.600.000 kr. i 2018. 17.200.000 kr. i 2019. 25.800.000 kr. i 2020. I Økonomiaftalen mellem KL og regeringen er der fra 2017 aftalt et moderniserings- og effektiviseringsprogram på 1 mia. kr. årligt. Ved at indarbejde et moderniserings- og effektiviseringspotentiale på 1 % årligt, er aftalen mellem KL og regeringen dermed indeholdt heri. Hverdagseffektiviseringerne er de mange bække små, hvor man reducerer omkostningerne samtidig med at man i videst muligt omfang fastholder serviceniveauet. En ny og mere effektiv måde at arbejde på kan dog sagtens betyde, at den leverede service tilvejebringes og sammensættes på en ny og anderledes måde. Hvilke hverdagseffektiviseringer der vælges, fastlægges lokalt i et samarbejde mellem leder og medarbejdere. Det væsentlige er, at man i videst muligt omfang undgår, at hverdagseffektiviseringer reducerer serviceniveauet. Eksempler på hverdagseffektiviseringer kan være: Vurdering af mødekultur herunder antal møder, mødelængde, varekøb til billigste pris, pristjek, udnyttelse af indkøbsaftaler, nedsættelse af sygefravær, gennemgang og vurdering af arbejdsgange og måder at gøre tingene på, digitalisering af arbejdsgange m.m. 

At der på baggrund af det fremlagte katalog over effektiviseringer og besparelser, gennemføres effektiviseringer og besparelser på 12.254.000 i 2017 stigende til 29.296.000 kr. i 2020. De konkrete effektiviseringer og besparelser fremgår af nedenstående tabel. Bemærkninger til de aftalte effektiviseringer og besparelser fremgår af kataloget (7272016-113763) og de efterfølgende bemærkninger i denne aftale.

26.9.2016


29

Effektiviserings- og besparelseskataloget Tema 1 Organisering og struktur Reorganisering af det specialiserede socialområde Ændret organisering på ældreområdet Skolestruktur (grundtilskud til Gylling og Hundslund fastholdes) Tema 2 Administration Administration - sammenlægning administrative opgaver i større Tema 3 Bygningsdrift og bygningsoptimering Optimering indenfor ejendomsområdet Tema 4 -Befordring og kørsel Optimal anvendelse af betalt befordring af borgere Tema 5 Pristjek og konkurrenceudsættelse Udbud af vejvedligeholdelse Pristjek af hjemmeplejen Pristjek af plejecenter Udbud af vedligeholdele af vejafvandingsledninger Tema 6 Kerneopgaver Videotolkning Nedsættelse af tilsynstimer i dagplejen Besparelse på socialpædagogiske fripladser i dagtilbud og SFO ved ændret procedure for socialfaglig vurdering og bevillinger af særlige socialpædagogiske tilbud Tidlig start i SFO Talegenkendelse Reduktion på 3 % på køb af pladser indenfor Region Midt - rammeaftale Nedsættelser af takst for befordringsgodtgørelse (3,63 kr. til 1,99 kr.) Tema 7 - serviceniveau Praktikvejlederuddannelse i folkeskolen, samme antal praktikpladser som i dag Uddannelsesmidler - skoleledere Nedsættelse af taksterne for specialgruppen Vennelund afd. Gaia Tilskud til foreninger m.fl. fastfryses på 2016 prisniveau Økologiens Have - tilskud fastsættes til 300.000 kr. Pakhuset, vedligeholdelsestilskud erstattes af fast tilskud på 16.000 kr. Folkeoplysning - regnskabsmæssigt mindreforbrug Sammenlægning og reduktion af puljer Reduktion af demografipulje Effektivisering ved samlet tandplejen VitaPark - kommunalt tilskud udfases Teltplads Tunø, indtægter fra Hytter Sampasningsdage i daginstitutionerne Budgettilpasning Budgettilpasning af KMF (kommunale medfinansiering af sundhedsudgifter) Betaling til privatskoler - takster nedsat I alt

Forslag Side i

2017

2018

2019

katalog

1.000 kr.

1 2 3

8 10 12

-450 -900 -500 -1.000 0 -1.919

-900 -1.000 -4.224

-900 -1.000 -4.224

4

14

-500 -1.500

-2.200

-2.450

5

17

0

-450

-900

-2.050

6

21

0

-350

-650

-650

7 8 9 10

33 26 27 30

-100 -200 -300 -1.300 -400 -1.500 -50 -50

-300 -1.800 -2.000 -50

-300 -1.800 -2.000 -50

11 12

35 36

-190 -300

-190 -300

-190 -300

-190 -300

13

38

-100

-100

-100

-100

14 15 16 17

40 42 43 44

-1.100 -1.100 648 -281 -200 -200 -900 -900

-1.100 -493 -200 -900

-1.100 -493 -200 -900

18 19 20 21 23 24 26 27 28 29 30 31 34

45 46 47 49 50 51 53 55 57 62 63 65 x

-50 -50 -47 -47 -107 -184 -148 -148 -69 -69 -91 -91 -350 -350 -2.000 -2.000 -2.000 -3.000 0 -250 -450 -450 -50 -50 -750 -750

-50 -47 -184 -148 -69 -91 -350 -2.000 -4.000 -500 -550 -50 -750

-50 -47 -184 -148 -69 -91 -350 -2.000 -4.000 -500 -650 -50 -750

32 33

x x

-800 -800 -800 -800 -900 -900 -900 -900 -12.254 -21.379 -27.796 -29.296

Ud over beskrivelserne i effektiviserings- og besparelseskataloget er der i aftalen en række ændringer og præciseringer, som fremgår af de følgende sider.

Skolestruktur (3) Tildeling af et grundtilskud på 330.000 kr. til Gylling og Hundslund fastholdes. Fra skoleåret 2017/2018 søges etableret fælles ledelse og bestyrelse af Ungdomsskolen og Parkvejens Skole. Fælles ledelse af de to skoler vil udløse en mindreudgift til ledelse på 275.000 kr. i 2018 og 660.000 kr. fra 2019.

26.9.2016

2020

nr.


30 Ældreområdet (8 og 9). Personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp og madservice: Formålet er at opnå en effektivisering af driften, således at udgifterne falder ved at opgaven pristjekkes på en række parameter med sammenlignelige kommuner, hvorved den ønskede gevinst opnås uden der gennemføres et udbud. Plejecenter: Formålet er at opnå en effektivisering af driften og derved mindske udgifterne. Det er aftalt, at det skal ske ved et såkaldt pristjek på en række parametre med sammenlignelige kommuner, hvorved den ønskede gevinst opnås uden der gennemføres et udbud. Tidlig start i SFO (14). Såfremt skolerne ønsker det kan alternativt indføres rullende skolestart så længe det holdes indenfor det vedtagne budget. Nedsættelse af takster for specialgruppen Gaia (20) Tildelingsmodellen til ressourcegruppen i Gaia ændres som foreslået i kataloget for effektiviseringer og besparelser. Det er fortsat et politisk mål, at alle 0-6 årige børn kan tilbydes et godt pædagogisk dagtilbud indenfor Odder kommune. Eventuelle udfordringer med at opfylde det politiske mål håndteres indenfor Børne-, Unge- og Kulturudvalgets budget. Økologiens Have (23). Det årlige tilskud til Økologiens Have fastsættes til 300.000 kr. i perioden 2017 – 2020. Tilskuddet prisfremskrives ikke i denne periode. Samarbejdet mellem Økologiens Have og Odder Kommune søges udbygget. Pakhuset – indvendig vedligeholdelse (24). I henhold til overenskomst mellem Odder kommune og Foreningen Pakhuset påhviler indvendig vedligeholdelse Foreningen Pakhuset. Odder Kommune betaler forsikringer, vedligeholdelse af alarmer og elevator. Aftalen mellem Odder Kommune og Foreningen Pakhuset om udbetaling af et særligt tilskud til indvendig vedligeholdelse udløber med udgangen af 2016. Fra 2017 udbetales et årligt tilskud til Foreningen Pakhuset på 16.000 kr. til indvendig vedligeholdelse af 776 m2. Tilskuddet svarer til det beløb som Odder Kommune afsætter til indvendig vedligeholdelse af den øvrige bygningsmasse, hvilket udgør 20 kr. pr. m2. Sammenlægning af puljer (27). Samtlige puljer i budget sammenlægges. Puljerne udgør i alt 6.395.000 kr. 2.041.000 kr. heraf udlægges til de respektive udvalgs driftsbudgettet, idet disse udgifter er bevilget som varige tiltag. Puljerne udgør herefter 4.354.000 kr. i 2016. I 2017 reduceres puljerne med 2.000.000 kr. Det resterende beløb på 2.354.000 kr. fordeles med følgende beløb til de enkelte udvalg: Miljø- og Teknikudvalget 200.000 kr. Børn-, Unge- og Kulturudvalget 200.000 kr. Social- og Sundhedsudvalget 200.000 kr. Beskæftigelsesudvalget 200.000 kr. Økonomiudvalget (vækstpulje) 1.554.000 kr.

Beskæftigelsesudvalgets pulje forhøjes ekstraordinært i 2017 til 500.000, således at der kan iværksættes socialøkonomiske tiltag. Det ekstraordinære løft på 300.000 kr. finansieres af ikke forbrugte midler i Økonomiudvalgets vækstpulje for 2016.

26.9.2016


31 Odder Gallaen gentænkes i et bredt samarbejde mellem de involverede parter, således at der ikke afholdes Odder Galla hvert år. Hyldest og prisoverrækkelse til personer, der har udmærket sig, kan foretages i de år, hvor der ikke afholdes OdderGalla, i forbindelse med andre arrangementer som f.eks. Kulturfestival, Fritids- og Kulturkonference og Erhvervstræf. Udgifter til Odder Galla afholdes af Økonomiudvalgets vækstpulje. VitaPark (30) Vitaparks udgifter er budgetlagt til 6,4 mio. kr. og indtægterne til 5,5 mio. kr. Med udgangspunkt i de nuværende udgifter og indtægter, yder Odder Kommune et årligt tilskud på 0,9 mio. kr. Det er intentionen, at VitaPark på sigt skal drives uden tilskud. Driftstilskuddet til VitaPark reduceres derfor fra 950.000 kr. i 2016 til 500.000 kr. i 2017 og 2018. I 2019 reduceres tilskuddet til 400.000 kr. og til 300.000 i 2020. VitaPark har som øvrige kommunale institutioner mulighed for at overføre over- eller underskud. Sampasningsdage (34) Der indføres fra 2017 sampasningsdage på daginstitutionsområdet. På dage med lavt børnefremmøde - 2 uger i juli, mandag-onsdag før påske, fredag efter Kr. Himmelfart samt jule- og nytårsaftensdag- vil der være en institution åben til pasning af børn, der har et nødvendigt pasningsbehov. Personalebudgettet i daginstitutionerne nedsættes med samlet kr. 750.000 som følge af indførelsen af sampasningsdage. ØVRIGE TILTAG PÅ SERVICEOMRÅDET § 17.4 udvalg for udvikling af Odder Bymidte. I 2017 tildeles udvalget et engangsbeløb på 200.000 kr. til udvikling af Odder Bymidte. Beløbet finansieres af overskud på puljer under Økonomiudvalget i 2016. Udvalget giver en tilbagemelding til Byrådet, om hvorledes midlerne er anvendt. Udvikling Odder. Økonomiudvalget vedtog den 18.1.2016 at yde et tilskud på 375.000 til ansættelse af en projektmedarbejder til styrkelse af iværksætteri i regi af Udvikling Odder. Projektansættelse forlænges til udgangen af 2017, hertil ydes et tilskud til Udvikling Odder på 385.000 kr. finansieret af overskud på 2016-puljer under Økonomiudvalget. Trafiksikkerhed. Der afsættes 200.000 kr. i 2017 til yderligere trafiksikkerhedsmæssige tiltag på Snærildvej. Beløbet tillægges Miljø- og Teknikudvalgets budget. Skiltning af cykelruten ”kulturring 2017”. Udgiften til skiltning af cykelruten ”kulturring 2017” udgør ca. 150.000 kr. Opsætning af skilte sker i samarbejde med Vej & Park, og udgiften finansieres indenfor Vej & Parks driftsbudget 2017. CENTRALE AFTALER Såfremt den planlagte justering af udligningssystemet medfører, at Odder Kommunes udligningstilskud/bloktilskud samlet set bidrager til øgede indtægter, skal disse indtægter overvejende anvendes til konsolidering af kassebeholdningen/nedsættelse af den planlagte årlige budgetreduktion på 1 % i perioden 2018 – 2020 under hensyntagen til, at driftsoverskuddet udgør 65 mio. kr. i 2020.

ANLÆG

26.9.2016


32 I 2017 afsættes 40.033.000 kr. til følgende anlægsinvesteringer: 1. Skovbakkeskolen ........................................................ 31.630.000 kr. 2. LAR-løsninger Gylling og Hundslund skoler ................ 1.445.000 kr. 3. Modernisering af Handelsfagskolen ............................ 185.000 kr. 4. Vandplansprojekt Odder Å ......................................... 3.773.000 kr. 5. Gylling skole .............................................................. 3.000.000 kr. I alt .................................................................................. 40.033.000 kr. Anlægsbudgettet for 2017 – 2020 fremgår af tabellen på næste side. Anlæg 2017 - 2020

2017

2018 2019 1.000 kr.

2020

Skattefinansierede anlægsarbejder 100 Skovbakkeskole og daginstitution (117.595.000 kr. afholdt før 2017)

31.630

101 LAR-løsning Gylling og Hundslund Skoler (775.000 kr. afholdt i 2016)

1.445

102 Gylling Skole. Helhedsplan, etablering af klasseværelser, renovering

3.000

103 Børnehaven Bifrost og Asgård, istandsættelse

1.001

365

104 Energibesparende foranstaltninger af kommunale bygninger

3.000

106 IT - fælles fagsystem for Social- og Sundhed

1.431

107 Modernisering og renovering af Handelsfagskolen 108 Realisering af vandplansprojekt Odder Å

185

235

3.773

-4.221

109 Klimatilpasning ved Rådhusgade/Stampmøllebækken

3.000

110 Cykel- og gangbro over Stampmøllebæk ved Vesterhåb 75 og ny boligområde

3.200

114 Hou Lystbådehavn, tilskud til fortsat udvikling af havnen i dialog med Økonomiudvalget

1.000

Ikke disponeret anlægsramme I alt øvrige anlægsforslag

2.750

2.512

3.413

23.615

31.936

39.667

40.033

32.626

38.099

42.179

13.000

12.000

7.000

7.000

675

2.070

1.625

3.700

13.675

14.070

8.625

10.700

Jordforsyning 115 Byggemodningsramme 2017-2020 116 Ramme til færdiggørelsesarbejder i 2017 Byggemodning og jordkøb i alt Indtægter fra salg af grunde (Økonomiudvalget)

-13.675 -14.070

-8.625 -10.700

Plejeboliger. Der er behov for etablering af flere plejeboliger. I løbet af efteråret 2016 gennemføres en tilbundsgående analyse af området med henblik på at få afdækket kapacitet, behov, målgrupper og fremtidige indsatser. Analysens resultater vil være definerende for anlægsprojektets endelige udformning. Odder Kommunes udgifter til etablering af plejeboliger udgør mellem 0 og ca. 187.000 kr. pr. bolig. Den ikke disponerede anlægsramme (i h.t. omstående tabel) i budgetoverslags årene 2018 – 2020, anvendes til finansiering af en eventuel anlægsudgift. Beslutningen om etablering af plejeboliger kan træffes udenfor budgetlægningen, idet der finansieringsmæssigt kan henvises til den ikke disponerede anlægsramme i 2018 – 2020. De årlige driftsudgifter udgør 75.000 kr. pr. bolig.

26.9.2016


33 Generelle bemærkninger til budget 2017 - 2020. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være bilagt overslag for de følgende 3 år. Byrådet har den 11. september og 9. oktober 2016 behandlet og godkendt budgettet for 2017, samt overslag for årene 2018 til 2020. Budgettet angiver i den form, det er godkendt af byrådet, den bindende regel for næste års skatteudskrivning samt bindende regel for det kommende års forvaltning. Det vedtagne budget for 2017. Budgettet for 2017 blev vedtaget den 9. oktober 2016 af 15 ud af byrådets 19 medlemmer, og indeholder en uændret personskatteprocent på 25,1, uændret grundskyldspromillen på 30,32 og en kirkeskatteprocent der er nedsat med 0,02 % til 0,98 %.  

Anlægsbudgettet er på 53.708.000 kr. Driftsudgifterne udgør netto 1.279.892.000 kr. fordelt på: 1. serviceudgifter på 973.908.000 kr., 2. indkomstoverførsler på 269.516.000 kr. og 3. dagpenge til de forsikrede ledige på 36.468.000 kr.

Budget 2017 i hovedtal Skatter Generelle tilskud fra staten Serviceudgifter Indkomstoverførsler og forsikrede ledige Renteudgifter Budgetforbedringspuljen til anlæg Driftsoverskud Anlægsudgifter Anlægsindtægter Låneoptagelse Afdrag på lån Finansforskydninger Resultat - styrkelse af kassebeholdningen i 2017

Mio. kr. -1.044,9 -259,4 973,9 306,0 3,3 -15,2 -36,3 53,7 -13,7 -35,7 20,7 -5,7 17,0


34 Budget 2017 - 2020. HOVEDOVERSIGT 2017 - 2020 i mio. kr

Budget

Bugetoverslagsår

2017

2018

2019

2020

-1.044,9

-1.085,1

-1.127,6

-1.170,5

-259,4

-242,6

-233,6

-223,1

Serviceudgifter

973,9

959,7

949,0

946,8

Indkomstoverførsler

306,0

306,0

306,9

306,9

3,3

3,0

3,2

3,3

28,3

57,5

87,6

Drift: Skatter Generelle tilskud m.v.

Renter PL-regulering DRIFTSRESULTAT (- = overskud)

-21,1

-30,7

-44,7

-49,1

Budgetforbedringspuljen anvendes til anlæg

-15,2

-15,2

-15,2

-15,2

DRIFTSRESULTAT inkl. budgetforbedringspulje

-36,3

-45,9

-59,9

-64,3

Afdrag på lån

20,7

22,1

23,3

23,6

Finansforskydninger

-5,7

-5,7

-5,7

-5,7

15,0

16,5

17,6

17,9

13,7

14,1

8,6

10,7

-13,7

-14,1

-8,6

-10,7

0,0

0,0

0,0

0,0

-21,4

-29,4

-42,3

-46,4

Anlægsudgifter/ramme

40,0

32,6

38,1

42,2

RESULTAT FØR LÅNEOPTAGELSE

18,7

3,2

-4,2

-4,2

Låneoptagelse

-35,7

-11,2

-1,8

-1,8

RESULTAT - styrkelse af kassebeholdningen

-17,0

-8,0

-6,0

-6,0

Afdrag på lån og finansforskydninger:

AFDRAG PÅ LÅN OG FINANSFORSKYDNINGER Jordforsyning: Byggemodnings udgifter (anlæg) Indtægter ved salg af byggegrunde JORDFORSYNING RESULTAT FØR SKATTEFINANSIERET ANLÆG

Fra budget 2016 til budget 2017 Omstående tabel indeholder samtlige ændringer til serviceudgiftsbudgettet fra budget 2016 til budget 2017. Ud over den generelle løn- og prisfremskrivning indeholder tabellen bl.a. de ændringer som er indehold til budgetaftalen for 2017. Budgetaftalen for 2017 betyder en reduktion af serviceudgifterne på 12.042.000 kr. i 2017. Specifikation af reduktionen fremgår af budgetaftalen for 2017.


35 Serviceudgifternes udvikling fra 2016 til 2017

1.000 kr.

Serviceudgiftsbudget for 2016

968.885

Pris- og lønstigninger fra 2016 til 2017 (2,0 pct.)

19.500

Budget 2016 i 2017 PL-niveau

988.385

1 Omprioriteringsbidrag 1 % af de sanktionsbelagte serviceudgifter

-9.185

2 Engangsudgifter i budget 2016 udgår af budget 2017

-2.477

Demografisk udvikling fra 2016 til 2017: Folkeskolen Børnepasning 0-5 årige 3

Skolefritidsordninger Børnetandplejen

382 1.910 -606 73

Aktivitetsbestemte sundhedsudgifter, kommunal genoptræning og sundhedsfremme

1.290

Ældreområdet

4.002

7.052

Budgetaftale 2015 4 Fremtidens dagtilbud, antal vuggestuepladser øges fra 18 til 30 %

151

Folkeskolereformen 5 Reduktion af statslig særtilskud fra 9.008.000 til 4.416.000 kr.

-4.592

Økonomiaftalen 6 Nedsat færgetakst for passagerbefordning

684

7 Lov- og cirkulæreprogram

852

8 "klippekort" til ældreområdet

460

10 Pædagogisk personale i dagtilbud 9 Ældre medicinske patienter, kronikere og lungeindsats

615 778

3.389

Øvrige ændringer 11 Skovbakkeskolen, OPS kontrakt på drift af bygninger 12 Effektiviseringsgevinst ved nyt IT-system hos BFC (DUBU) 13 Merudgifter til flygtninge 14 Europædisk kulturhovedstad, forhøjelse af bidrag fra 187.000 tll 425.000 kr.

258 -120 3.250 238

15 Tjenestemandspensioner og indbetaling til fremtidig tjenestemandspensioner

-210

16 Energibesparelser på Rådhuset

-256

17

Merudgifter til det specialiserede område for voksne Pulje til uforudsete udgifter 0-stilles

4.000 -5.000

2.159

Budgetaftale 18 Trafiksikkerhed

200

19 Øget indsats på sygedagpengeområdet

867

20 Budgetaftale 2017

-12.042

Serviceudgifter i 2017

973.907


36 Den kommunale skatteudskrivning i 2017 Kommunal indkomstskat 25,1 procent hvilket er uændret i forhold til 2016 Kommunal grundskyld 30,32 promille hvilket er uændret i forhold til 2016 Kommunal grundskyld for 7,2 promiller som er fastlagt ved lov landbrugsjord og skovbrug Kirkeskat 0,98 procent som er en nedsættelse på 0,02 % i forhold til 2016 Den landsgennemsnitlige udskrivningsprocent udgør 24,91 Den landsgennemsnitlige grundskyldspromille udgør 26,12 Den landsgennemsnitlige grundskyld på landbrugsjord og skovbrug udgør 6,9 Udviklingen i skatteprocenten. I forbindelse med kommunalreformen blev amterne nedlagt pr. 1.1.2007, og kommunerne overtog den amtskommunale skatteprocent, fratrukket en sundhedsskat på 8,0 pct. Odder Kommune overtog 3,72 pct. af amtsskatten i Århus Amt. Odder Kommunes skatteprocent i 2007 var herefter 24,12 (20,4 + 3,72). Byrådet vedtog en skatteforhøjelse fra 2008 på 0,78 %, og en skatteforhøjelse fra 2011 på 0,2 %, således at den kommunale skatteprocent udgør 25,1.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Skatteprocenter 2006 - 2017 Skatteprocent Grundskyldspromille Odder km. Hele landet Odder km. Hele landet 20,4 20,8 13,5 13,6 24,12 24,58 23,5 23,6 24,9 24,8 27,5 25,5 24,9 24,8 27,4 25,6 24,9 24,9 27,4 25,9 25,1 24,9 30,32 26,05 25,1 24,9 30,32 26,06 25,1 24,91 30,32 26,27 25,1 24,9 30,32 26,25 25,1 24,91 30,32 26,13 25,1 24,91 30,32 26,13 25,1 24,91 30,32 26,12

Kirkeskatteprocent

2009 1,0

2010 1,0

2011 1,0

2012 1,0

2013 1,0

2014 1,0

2015 1,0

2016 1,0

2017 0,98


37 Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2017. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Social- og Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet som Byrådet skal tage stilling til. Bevillingsniveau for driftsbevillinger på hovedkonto 0 - 6. For 2017 fastlægges bevillingsbindingen på udvalgsniveau, og som nettobevillinger. 1. Gennem bemærkningerne til budgettet kan der være knyttet særlige bindinger til et budgetbeløb, således at beløbet ikke uden byrådets/økonomiudvalgets godkendelse kan anvendes til andre formål end de i bemærkningerne anførte. 2. Der kan ikke foretages omplaceringer af budgetbeløb fra indkomstoverførsler og forsikrede ledige til serviceudgifter eller omvendt. 3. Udvalgene skal respektere eventuelle dispositionsrammer, som byrådet har udlagt til institutioner/forvaltning. 4. Merindtægter som bevillingsindehaveren er uden indflydelse på, må ikke anvendes til finansiering af udgifter uden særskilt bevilling fra byrådet. 5. Udvalgene må ikke foretage væsentlige ændringer i serviceniveauet, og demografibeløb må kun anvendes til det formål de er afsat til. Med bevillingsbinding på udvalgsniveau er kompetence og ansvar for bevillingens anvendelse og overholdelse overladt til udvalgene. Udvalgene kan herefter beslutte at delegere dispositionskompetence og ansvar videre til forvaltningen, virksomhedslederne m.fl. Princippet om bruttoposteringer er uforandret. D.v.s. at der fortsat altid skal foretages særskilt kontering af indtægter og udgifter i budget og regnskab. Bevillingsniveau anlæg: For anlægsarbejder er bevillingsbindingen bundet til det enkelte anlægsprojekt. De på budgettet opførte rådighedsbeløb kan først anvendes efter byrådets meddelelse af anlægsbevilling. Bevillingsniveau finansielle poster under hovedkonto 7 og 8. Alle renteindtægter under ét - funktionerne 7.22.05-7.35.35. Alle renteudgifter under ét - funktionerne 7.35.30-7.55.76. Afdrag på udlån under ét - funktionerne 8.32.20-8.32.27. Afdrag på optagne lån under ét - funktionerne 8.55.63-8.55.78. Tilskud og udligning – funktionerne 7.62.80-7.65.87. Alle skatter under ét - funktionerne 7.68.90-7.68.96.


38

Generelle regler for Odder kommunes budget for 2017. 1.

Bevillingsmyndighed

1.0 Generelt Som det fremgår af styrelsesvedtægten for Odder kommune, er Byrådet eneste bevillingsmyndighed. Dette betyder bl.a., at udvalgene ikke uden Byrådets forudgående godkendelse må påbegynde foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet. Foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller lignende, kan dog iværksættes uden Byrådets forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt. Efter Byrådets godkendelse af budgettet samt efter andre bevillinger, har de stående udvalg og Økonomiudvalget inden for de respektive områder ansvaret for de bevilgede beløb. Udvalgene og forvaltningerne må herefter administrere i nøje overensstemmelse med budgettets forudsætninger og inden for dets rammer. Byrådet har bemyndiget Økonomiudvalget til at meddele bevillingsændringer i tilfælde, hvor beløb fra en drifts- eller anlægsbevilling ønskes overført til en anden drifts- eller anlægsbevilling. Bemyndigelsen omfatter således omdisponeringer mellem bevillinger på hovedkonto 0-6. Bevillingsændringer på de finansielle konti herunder låneoptagelse, skal fortsat godkendes af Byrådet. 1.1 Bevillingskontrol. Der skal løbende foretages kontrol med, at de givne bevillinger overholdes. Budgetkontrollen er beskrevet i ”principper for budgetopfølgning”. 1.2 Leasingaftaler Indgåelse af leasingaftaler er en økonomisk forpligtelse og budgetmæssig binding for de efterfølgende år, derfor er der fastlagt følgende retningslinier for godkendelse af leasingaftaler:  Forvaltningen er bemyndiget til at godkende leasingaftaler op til 150.000 kr.  Borgmesteren er bemyndiget til at godkende leasingaftaler indenfor en beløbsramme på 151.000 – 1.000.000 kr.  Økonomiudvalget skal godkende alle leasingaftaler med løbetid på mere end 5 år.  Økonomiudvalget skal godkende alle leasingaftaler, hvor beløbet overstiger 1.000.000 kr. 2.

Bevillingsoversigt

Som det fremgår af budgettets bevillingsoversigt er bevillinger givet som nettobevillinger pr. udvalg. Med vedtagelse af budgettet har byrådet givet bevilling til de driftsposter, der er opført i bevillingsoversigten. Gennem bemærkningerne til driftsposterne kan der til en bevilling være knyttet særlige bindinger. Budgettet består et driftsbudget opdelt i serviceudgifter, indkomstoverførsler, et anlægsbudget, budget for renter, afdrag og finansiering. Det fremgår af budgettet hvorledes bevillingerne er sammensat, og beløbene her må således ses som en specifikation til bevillingsbeløbene.


39 3.

Drifts- og anlægsposter

Der sondres mellem 2 forskellige former for bevillinger: a) driftsbevillinger og b) anlægsbevillinger Til driftsbevillinger henregnes: 1. 2. 3. 4.

Driftsudgifter og -indtægter på hovedkontiene 0 til 6. Statsrefusion på hovedkontiene 0 til 6. Renter, generelle tilskud, faste bidrag til regionen og skatter på hovedkonto 7. Afdrag på lån på hovedkonto 8.

Driftsbevillinger er etårige og bortfalder således ved regnskabsårets udgang. Til anlægsbevillinger henregnes: 1. Anlægsudgifter og - anlægsindtægter på hovedkonto 0 til 6. 2. Udlån og låneoptagelse. Anlægsbevillinger omfatter samtlige udgifter til et anlægsarbejde i hele anlægsperioden, og kan således løbe over flere år. De beløb byrådet har vedtaget at stille til rådighed for anlægsarbejdet i budgetåret, er opført i bevillingsoversigten og benævnes rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbene kan alene frigives af Byrådet ved særlig anlægsbevilling for hvert enkelt arbejde efter anmodning fra vedkommende udvalg. I bevillingsansøgningen skal det bl.a. anføres, hvilket rådighedsbeløb ansøgningen vedrører. Endvidere skal den budgetterede anlægsudgift opgøres i overensstemmelse med de autoriserede grupperinger for anlægsarbejder, således at der ved regnskabsaflæggelsen kan foretages en sammenligning mellem de budgetterede og de endeligt afholdte udgifter En ansøgning om anlægsbevilling omfatter alle udgifter i forbindelse med anlægsarbejdet. Såfremt anlægsarbejdet strækker sig over flere regnskabsår, må det samlede beløb, der ønskes til rådighed i hvert enkelt år, fremgå af bevillingsansøgningen. I forbindelse med ansøgning om en anlægsbevilling skal der tillige fremsendes specificeret overslag over de driftsindtægter og driftsudgifter, herunder evt. besparelse, som ibrugtagelsen af det pågældende anlæg vil medføre. Der skal aflægges særskilt anlægsregnskab for anlægsarbejder såfremt bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere.


40

Økonomiske vilkår for Institutioner, afdelinger m.fl. Over- eller underskud indenfor den enkelte institutions budget, herunder lønkonti, indvendig vedligeholdelse samt vedligeholdelse af grønne områder, overføres til efterfølgende år. Institutionerne får således en samlet ”pose penge”, som de kan anvende som de anser for mest hensigtsmæssigt mhp. opfyldelse af de opstillede mål herunder ledelsesaftaler. Institutionen kan anvende de opsparede midler uden hensyn til, hvilke konti opsparingen er sket på. Institutionerne kan også ”låne” af efterfølgende års driftsbudget med henblik på at kunne fremrykke en disposition, der først er forudsat i næste års budget, hvis det skønnes nødvendigt eller hensigtsmæssigt for institutionens drift. Institutionen har fortsat adgang til at ansøge om tillægsbevilling. Forudsættes dog kun at finde sted undtagelsesvis. Behandlingen af ansøgninger sker uafhængig af institutionens eventuelle opsparing. Hvis institutionen er blevet tildelt en tillægsbevilling til et særligt formål, opgøres et evt. mindreforbrug særskilt og overføres til efterfølgende år, såfremt aktiviteten endnu ikke er afsluttet. Overførsel af såvel opsparede beløb som merforbrug/mindreindtægter sker via proceduren for tillægsbevillinger. Der kan maksimalt overføres: Overskud Underskud 0 - 4 mio. kr. 600.000 300.000 4 - 20 mio. kr. 600.000 600.000 20 - 40 mio. kr. 1.000.000 1.000.000 over 40 mio. kr. 1.200.000 1.200.000 Ældreservice 1.800.000 1.800.000 Visitationsteamet 2.400.000 2.400.000 Børne- og Familiecentret 2.400.000 2.400.000 Rådhuset 2.400.000 2.400.000 Såfremt en enhed overskrider grænsen for overførsel af underskud, udarbejdes der straks en redegørelse og genopretningsplan til behandling i Økonomiudvalget. I forbindelse med regnskabsårets afslutning udarbejder institutionen en opstilling over besparelser/merforbrug. Nettooverskuddet/-underskuddet opgøres i forhold til årets korrigerede budget. Opgørelsen sendes til Løn&Økonomi, som foranlediger, at beløbet genbevilges på det efterfølgende års budget. Tillægsbevillingen optages på særlig konto. Indtægter - tilladelse til at anvende merindtægter uden byrådets forudgående godkendelse. Institutionerne har adgang til alternative indtægtskilder, når disse er i overensstemmelse med den kommunale fuldmagt og de regler for Odder Kommune har vedtages for alternative indtægtskilder som f.eks. sponsoraftaler. Anvendelsen af merindtægter og de øvrige budgetmidler skal i øvrigt være i overensstemmelse med de retningslinier og mål, som er fastlagt i budgettet, og dermed af Byrådet. Indtægter udover de budgetterede tilfalder institutionen fuldt ud. Dette gælder dog ikke indtægter, som institutionen er uden indflydelse på. Disse indtægter må ikke anvendes til finansiering af udgifter uden særskilt bevilling fra byrådet. Merindtægter må heller ikke anvendes til merudgifter på konti, som ikke indgår i overførselsadgangen.


41 Bygningsvedligeholdelse. Budget til indvendig bygningsvedligeholdelsen er udlagt til institutionerne. Budget til udvendig bygningsvedligeholdelse administreres fra centralt hold (Teknik & Miljø) og er derfor ikke udlagt til institutionerne. En pulje på 1 mio. kr. til større vedligeholdelsesarbejder administreres af Teknik & Miljø i samarbejde med virksomhedslederne. Vedligeholdelse af grønne områder. Pengene til vedligeholdelsen af de grønne områder er udlagt til institutionerne. Institutionerne kan vælge, om man ønsker at indgå aftale med Vej og Park eller en privat leverandør om løsning af vedligeholdelsesopgaven, eller om man ønsker selv at ansætte personale til løsning af opgaven. Personaleadministration. Lønsummen er udlagt til institutionerne som et samlet beløb, hvilket indebærer, at institutionerne har frihed til: 1. fastlæggelse af normeringer, herunder oprette og nedlægge faste stillinger, 2. frihed i forhold til personalesammensætning, 3. forhandlingsret indenfor grænserne af centralt fastsatte overenskomster og kommunalt besluttede regler i forhold med de faglige organisationer, når det drejer sig om personaleforhold, der udelukkende angår den enkelte institution. Lønsumsstyring er indført i Odder Kommune fra 1.1.2002. Lønsumsstyringen er en del af aftalen om selvforvaltningsvilkår i Odder, således, at lønsumsbudgettet udlægges til institutionerne som et samlet beløb.


Miljø- og Teknikudvalget Overblik

43

Miljø- og Teknikudvalget 1. Miljø- og Teknikudvalget.

Miljø- og Teknikudvalget består af Elvin J. Hansen (A), Jakob Taul (C), Ole Lyngby Pedersen (V), Hans Hammann (V), Mette Lund Klougart (V), John Rosenhøj (DF), Ditte Marie Thejsen (Ø)

 

2. Udvalgets opgaver. Miljø- og Teknikudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og miljømæssige område og på arealanvendelsesområdet. Udvalget har således ansvar for følgende opgaver       

Miljø, herunder VVM samt spildevandslovgivning Kollektiv trafik samt taxalovgivning Infrastruktur, herunder veje, stier m.v. Forsyning, herunder vand, varme, belysning og affald Grundvand Naturforvaltning (naturpleje, naturgenopretning mv.) og kystbeskyttelse Tunø Havn

  

Rekreative områder, herunder parker og strandområder Campingpladser Planlægning og udførelse af kommunale bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets område Udvendigt vedligehold af kommunale bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område Administration af planlovgivningen undtaget kommuneplanrammer Byggelovgivning og boligforhold.

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:    

Planer og politikker inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget. Takster for forsyningsvirksomheder Anlægsplaner inden for udvalgets område Programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets område.


Miljø- og Teknikudvalget Overblik

44

Andel af serviceudgifter

Andel af serviceindtægter

Teknik og miljø udvalget 6%

Teknik og miljø udvalge t Øvrige 12% udvalg 88%

Øvrige udvalg 94%

Regnskab/ Budget Udgifter Indtægter Netto

R 2015

B 2016

69,1 -16,0 53,1

64,8 -11,6 53,3

B 2017 mio. kr. 62,6 -12,2 50,4

B 2018

B 2019

B 2020

61,6 -12,2 49,4

61,0 -12,2 48,8

59,9 -12,2 47,7


Miljø- og Teknikudvalget Overblik

45

3. Driftsbudget 2017 Driftsbudget 2017 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

Netto

62.567

-12.201

50.366

1.302

-4.559

-3.257

Miljø- og Teknikudvalget Udlejning af boliger og grunde Bygningsvedligeholdelse og byfornyelse Byfornyelse Udvendig bygningsvedligeholdelse, ramme Indvendig bygningsvedligeholdelse, ramme Pulje til større bygningsvedligeholdelsesarbejder Veje og Grønne områder Vej og Park- skatmoms Vej og Park - Fælles formål Veje og grønne områder Maskiner og materiel Vejbelysning Vintertjeneste Trafiksikkerhed, tiltag Snærildvej Miljø Vej og Park, Skove Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Miljøtilsyn, planlægning, undersøgelser mv Vandløbsvæsen Skadedyrsbekæmpelse Skovrejsningsprojekt Boulstrup Klima- og Miljøpulje Trafik og Havne Vej og Park, Læskure, stoppestedskilte mv. Busdrift, skolebus, bybus, handicapkørsel, teletaxa Færgesekretariat Tunø Havn Tunø Færgen Fritid, Bibliotek og Kultur Tunø Teltplads

5.015 109

5.015 109

2.348

2.348

1.533

1.533

1.025

1.025

35.584 11.729 12.979 3.521 3.574

-973 -874 -98

34.611 -874 11.729 12.881 3.521 3.574

3.580

3.580

200

200

3.605 25 553 20

-1.338

-106

2.267 25 553 -86

986

-231

755

689 932 200 200 16.852

-1.000

-5.002

30

689 -68 200 200 11.850 30

9.369

-1.398

7.971

62 1.025 6.366 209 209

-1.456 -2.148 -329 -329

62 -431 4.218 -120 -120

- Til renovering af offentlige toiletter afsættes 150.ooo kr. i 2015 o g 75.000 kr. i overslagsårene. - Til vedligeholdelse af cykelstier er der afsat 1 mio. kr. Puljen skal udvalgsbehandles og opgaven sendes i udbud. - Til bymiljø i Odder by/forskønnelse og udvikling er der afsat 500.000 kr. - Indvendig bygningsvedligeholdelse er tilført i alt 304.000 kr. Heraf 200.000 kr. til udbedring af mangler i forbindelse med 5 års eftersyn på Vestermarkskolen og 104.000 kr. til nedbrydning af Mejerivej 3. Øvrige ændringer 2015 Ø-støtten er fra og med 2014 forhøjet med 804.000 kr., heraf fik Tunø Færgen tilført 340.000 kr. til dækning af fald i indtægter. I 2015 tilføres Tunø Færgen yderligere 300.000 kr. fra Ø-støttepuljen til dækning af fald i indtægter. 128.000 kr. af ø-støtte puljen er brugt til at finansiere gratis erhvervsfragt for erhvervsdrivende på Tunø. Der resterer 50.000 kr. på puljen – som er afsat til et Fælles Kommunalt Færgesekretariat. Takster på stadepladser er gjort gratis – budgettet er reduceret med 179.000 kr. Odder Kommune har tilsluttet sig rejsekortet. Busdriften tilføres 192.000 kr. til dækning af Midttrafiks administrationsgebyr for rejsekortet. Administration af udlejning af kommunes bygninger er 1. august 2014 udliciteret til CEJ Ejendomsadministration A/S.

Ændringer fra 2014 til 2017: Rammen er ændret på følgende punkter: Budgetforliget for 2015: - Teletaxa tilføres 67.000 kr. til telekørsel i områder uden busdækning. - Til udskiftning af træer i Rathlousdal Allé afsættes årligt 50.000 kr. - Til løbende vedligeholdelse og udskiftning af eksisterende gamle vejafvandingsledninger afsættes 500.000 kr. årligt.

Budgetforliget for 2016: Til en styrkelse af den nuværende teletaxaordning tilføres 80.000 kr. til telekørsel i områder med dårligst busdrift i oplandet.

Klima- og miljøpulje Byrådet har besluttet at sammenlægge diverse puljer under Miljø- og Teknikudvalget. Følgende puljer er sammenlagt: Grønne initiativer 210.000


Miljø- og Teknikudvalget Overblik Klimastrategipuljen Projekter, sløjfning af brønde /boringer Skovrejsning i Boulstrup, pulje I alt

46 256.000 69.000 120.000 655.000

Anlæg til drift Byrådet besluttede, at flytte følgende anlægssager fra anlæg til drift i 2016: LMK – funktionsudbud veje 3.100.000 Vejvedligeholdelse 1.000.000 Cykelsti på Snærildvej (1-årig) 945.000 Sti Odder – Norsminde (1-årig) 421.000

Øvrige ændringer 2016 Der er i 2016 afsat en pulje på 1 mio. kr. til større vedligeholdelsesarbejder på 100.000 til 300.000 kr., tidligere afholdt som anlægssager.

Nedsættelse af færgetakster for passagerer mv. Odder Kommune modtager et årligt tilskud på 684.000 kr. til nedsættelse af takster for persontransport, biler mv. på Tunø Færgen. Budgettet er reduceret tilsvarende. Taksterne er nedsat med 50 % i tilskudsperioden jf. Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster vedtaget af Social og Indenrigsministeriet juni 2016. Campus På udlejning af boligere er der budgetteret med udgifter til leasing af pavillonerne der huser Campus og en tilsvarende indtægt for udlejning. Budgetforliget for 2017 Effektiviserings- og besparelseskataloget:

Odder Kommune modtager et årligt tilskud på 567.000 kr. til nedsættelse af takster for godstransport på Tunø Færgen. Budgettet er reduceres tilsvarende. Taksterne er nedsat med 70 %, gældende fra og med 1. juni 2015.

Generelt for Miljø- og Teknikudvalget Nedsættelse af takster for befordringsgodtgørelse. Samlet reduktion på området 8.000 kr. Sammenlægning og reduktion af puljer på Miljø og Teknikudvalgets område, samlet budgetreduktion på 368.400 kr.

Ændringer fra 2016 – 2017

Øvrige serviceudgifter

Besparelser & Hverdageffektiviseringer I budgettet for 2017 er besparelsen, som Byrådet vedtog i januar 2016 indarbejdet. MTU’s andel udgør 0,5 mio. kr.

Fritid, bibliotek og kultur:

Der ud over er der indarbejdet hverdagseffektiviseringer svarende til 1 % af MTU’s samlede budgetramme. OPS- Bygningsvedligeholdelse af den nye Skovbakkeskole Budgettet til indvendig- og udvendig bygningsvedligeholdelse af Skovbakkeskolen og ny daginstitution er overført til BØRN-, UNGE- OG KULTUR. Bygningsvedligeholdelse indgår som en del af OPS-kontrakten vedr. den ny Skovbakkeskole og ny daginstitution. Driftsudgiften er indarbejdet med ½ virkning fra budget 2017. Det forventes, at skolen ibrugtages til skoleåret 17/18.

-

Tunø Teltplads har ifm. Grønt Partnerskab på Tunø fået 7 campinghytter til udlejning. Indtægtsbudgettet vedr. udlejning øges med 50.000 kr.

Veje- og grønne områder: -

-

-

Der fortages funktionsudbud på vedligeholdelsen af de gamle amtsveje, besparelse 100.000 kr. I fremtiden vil der ske en øgning af udbud på vedligeholdelsesopgaver af kommunes vejafvandingsledninger, besparelse 50.000 kr. Trafiksikkerhedspuljen på 360.000 kr. udgår. Tiltag på Snærildvej, 200.000 kr. (ét-årig) Teknik – Fælles:


Miljø- og Teknikudvalget Overblik -

-

47

I budgetforlig 2017 er der indgået aftale om en optimering indenfor ejendomsområdet. Besparelse på området, vil først kunne opnås fra og med 2018. Der afsættes 200.000 kr. til skovrejsningsprojekt ved Boulstrup.

4. Anlægsbudget 2017-2020

Andel af anlægsudgifter

Øvrige udvalg 67%

Miljø og Teknik udvalge t 33%

Anlægsbudget 1000 kr. Modernisering og renovering af Handelsfagskolen

B 2017

B 2018

185

235

Energihandleplan, ramme til energibesparelser

3.000

Cykel- og gangbro over Stampmøllebækken

3.200

Odder Å, realisering af vandprojekt

3.773

Klimatilpasning v. Rådhusgade / Stampmøllebækken Færdiggørelse af byggemodninger, rammebeløb Byggemodninger rammebeløb I alt

B 2019

B 2020

2.750

2.512

-4.221 3.000

3.413

675

2.070

1.625

3.700

13.000

12.000

7.000

7.000

17.633

19.284

14.788

13.212


Børn- Unge- og Kulturudvalget Overblik

48

Børn-, Unge- og Kulturudvalget

1. Børn-, Unge- og Kulturudvalget Børn-, Unge, og Kulturudvalget består af Anne Bonefeld (V), Kresten Bjerre (B), Hanne Appel (V) Jacob Taul (C) Lars Grønlund(A), Lone Jakobi (A) og Marianne Hundebøl (F).

Udvalget har således ansvar for følgende opgaver:   

2. Udvalgets opgaver Børn-, Unge, og Kulturudvalget varetager kommunens opgaver knyttet til børns forhold. Hermed har Udvalget ansvar for det forebyggende og behandlende arbejde med børn og unge, dagtilbud til børn og børnenes skolegang.

  

Endvidere har Udvalget ansvaret for kommunens kulturelle opgaver.

Udvalget udarbejder forslag til planer og politikker i samarbejde med Økonomiudvalget.

    

Der ud over fastlægger Udvalget regler for udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme og for tilskud til foreninger inden for udvalgets område.

Dagpasnings- og fritidstilbud Folkeskolen og ungdomsskolen samt specialundervisning Ungdommens uddannelsesvejledning Odder-Skanderborg Rådgivning og foranstaltninger på børne- og familieområdet, herunder døgntilbud jf. serviceloven. Opgaver knyttet til SSP-samarbejdet Sundhedsmæssige foranstaltninger for børn og unge, herunder skolelæge, sundhedspleje og tandpleje Specialiseret tandpleje til sindslidende og handicappede samt omsorgstandpleje til ældre Folkeoplysning og voksenundervisning Biblioteksvæsen Museumsforhold Teater-, biograf og musikaktiviteter Drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område Bygge- og anlægsarbejder under udvalgets område


Børn- Unge- og Kulturudvalget Overblik

49

Andel af serviceudgifter

Øvrige udvalg 59%

Regnskab/ Budget Udgifter Indtægter Netto

Andel af serviceindtægter

Børn, unge og kultur udvalget 41%

Øvrige udvalg 59%

R 2015

B 2016

463,1 -63,3 399,8

447,8 -44,6 403,2

Andel af overførselsudg.

Regnskab/ Budget Udgifter Indtægter Netto

B 2017 mio. kr. 438,9 -43,9 395,1

Børn, unge og kultur udvalget 41%

B 2018

B 2019

B 2020

433,0 -43,9 389,1

430,0 -43,9 386,1

430,0 -43,9 386,1

Andel af overførselsindt.

Børn, unge og kultur udvalget 2%

Børn, unge og kultur udvalge t 4%

Øvrige udvalg 98%

Øvrige udvalg 96%

R 2015

B 2016

9,9 -5,1 4,8

9,2 -4,6 4,6

B 2017 mio. kr. 9,2 -4,7 4,5

B 2018

B 2019

B 2020

9,2 -4,7 4,5

9,2 -4,7 4,5

9,2 -4,7 4,5


Børn- Unge- og Kulturudvalget Overblik

50

3. Driftsbudget 2016 – serviceudgifter Driftsbudgetforslag 2017 1.000 kr.

Udgifter Indtægter

Børn-, Unge og Kulturudvalget

438.913

Fritid, Bibliotek og Kultur Fælles skole og SFO Gylling Juniorklub Hou Juniorklub Saksild Juniorklub Juniorklub - Odder By Ungdomsskolen Fritidsområder Haller og idrætsanlæg Folkebiblioteker Musikskole Folkeoplysning Odder Museum Øvrige kulturelle tiltag Folkeskoler Folkeskolereform I-pads & IT-udvikling

31.184 370 179 283 192 1.257 3.569 499 5.165 7.195 3.068 6.325 1.926 1.157 211.432 3.362 3.660

Netto

-43.857 395.056 -2.551 -463 -7 -7 -8 -14 -15

-468 -1.446 -126

-14.699 -514

Privat- og efterskoler Forældrebetaling m.v. Øvrige Gylling Skole og Børnehus Hou skole og Børnehus Vestermarkskolen Hundslund Skole og Børnehus

34.597 4.707 4.654 8.263 13.207 22.657 7.848

7.848

Parkvejens skole Saksild Skole og Børnehus Skovbakkeskolen Ungdomsskolen Skolebiblioteker Ungdomsudd. vejledningen Børnepasning

55.107 9.232 36.429 4.966 663 2.080 96.754 7.207 17.556 2.042 -1.100 200

55.107 9.232 36.429 4.966 655 2.080 76.864 -12.628 17.556 2.042 -1.100 200

Søskenderabat, fripladser, forælrebetaling, betaling Tilskud private daginst., andre kommuner privat pasning mv. Demografi, køb ekstra børnemdr. mv. Tidlig SFOsampasning start Børn-, Unge- og Kulturpuljen Dagpleje, pulje til afregn. I landsby Dagplejen, By + Ørting Dagplejen Gylling Dagplejen Hou Dagplejen Hundslund Dagplejen Saksild Gylling Børnehus Hou Børnehus Tunø Børnehus Børnehaven Solstrålen Børnehuset Saksild Krible Krable huset Egholmgård Børnehuset Vennelund Bifrost

5.182 19.086 78 16 31 63 2.214 2.911 413 2.449 2.111 5.191 10.028 11.101 9.976

-34 -11.811 -2.332

28.633 -92 173 276 184 1.244 3.554 499 5.165 6.727 1.622 6.200 1.926 1.157 196.733 2.848 3.660

-8 -19.890 -19.835

-55

34.563 -7.104 2.322 8.263 13.207 22.657

5.182 19.030 78 16 31 63 2.214 2.911 413 2.449 2.111 5.191 10.028 11.101 9.976

Børne- og familiecenter BFC - internt Undervisning og SFO Børnepasning Serviceloven Kommunal tandpleje

90.131 26.291 14.928 2.929 45.984 9.412

-6.487 -1.380 -3.749 -1.357 -230

83.644 24.910 11.178 2.929 44.627 9.181

Ændringer fra 2014 til 2017: Rammen er ændret på følgende punkter: Budgetforliget for 2014 I forbindelse med budgetforliget for 2014 blev der afsat ét-årige udgifter til udvidelse af ungdomsskoleklubtilbud, samt lokaleleje. Budgetforslaget er justeret i forhold til dette. Budgetforliget for 2015 Området for fritid og kultur er udvidet med 850.000 kr. som følge af øgede udgifter til Odder-ordningen og en pulje afsat til fremme af kulturprojekter. I forbindelse med implementeringen af Fremtidens dagtilbud er det besluttet at antallet af vuggestuepladser øges fra 18 % til 30 %, Der gives mulighed for personlig åbningstid, samt en generel udvidelse af åbningstiden med 1½ time ugentligt. Ovenstående finansieres gennem frigørelse af ressourcer i forbindelse med lukning af børnehaver og omlægning af tilsyn af dagplejen i oplandet. Det er besluttet, at udskifte I-Pads via leasing. Leasingydelserne finansieres af særtilskuddet til skolereformen. Følgende anlægsarbejder er overført til drift: Etablering af vuggestueenhed i Vennelund, Etablering af gæstehus i dagplejen, samt etablering af gæstedagpleje i de 4 landsbyordninger. Endelig er det besluttet at renovere elevtoiletter i Ungdomsskolen. Folkeskolereformen I budget 2015 er der afsat 2.180.200 kr. til det fortsatte arbejde med implementering af Folkeskolereformen. Midlerne skal efterfølgende disponeres af Børn-, Unge- og Kulturudvalget.


Børn- Unge- og Kulturudvalget Overblik Budgetforliget for 2016: I forbindelse med budgetforliget blev det besluttet at sammenlægge diverse puljer på udvalgets område til én pulje ”Børn-, Unge og Kulturpuljen”. Puljen udgør 625.000 kr. i 2016.

51 Ændringer fra 2016 – 2017 Besparelser & Hverdagseffektiviseringer I budgettet for 2017 er besparelsen, som Byrådet vedtog i januar 2016 indarbejdet. Børn-, Unge- og Kulturudvalgets andel udgør 3,6 mio. kr.

Ud over ”Børn-, Unge og Kulturpuljen” er der afsat en pulje på 4.033.000 kr. til implementering af folkeskolereformen og 250.000 til fremme af kulturprojekter.

Der ud over er der indarbejdet hverdagseffektiviseringer svarende til 1 % af Børn-, Unge og Kulturudvalgets samlede budgetramme.

Tilskuddet til Moesgård Museum er forøget med 110.000 kr. i forbindelse med ny samdriftsaftale gældende fra 2016.

Folkeskolereform Omstillingsmidlerne til implementering af Folkeskolereformen udfases fra 2016 til 2017. Tilskuddet nedsættes med 4,6 mio kr. i budget 2017.

Til helhedsplanen for de grønne områder ved Spektrum erstattes det årlige driftstilskud på 311.000 kr. til et driftstilskud på 500.000 kr. i 2016 og 2017. Der er afsat 350.000 kr. til ansættelse af en Kultur- og Fritidsmedarbejder. Ansættelsen skal ses i sammenhæng med større udviklingsopgaver, der kan realisere etableringen af et ungdomshus, afdække mulighederne for at etablere en kulturskole og sikre, at Kulturhovedstad Aarhus 2017 folder sit fulde potentiale ud. Budgettet til transport af syge elever nedsat med 150.000 kr. som følge af en tilpasning til det aktuelle udgiftsniveau. På dagtilbudsområdet er målsætningen, at 80 % af medarbejderne skal være udannede pædagoger. Børn-, Unge- og Kulturudvalget undersøger indenfor eget budgetmulighederne for at ændre tildelingsmodellen med henblik på at øge andelen af pædagoger i daginstitutionerne. Det er tillige besluttet, at BFC skal igangsætte en målrettet indsats i forhold til børn med overvægt. Indsatsen finansieres inden for det nuværende budget, eventuelt via puljen ”Social- og Sundhedspuljen”, idet området løftes i fællesskab mellem Børn-, Unge- og Kulturudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Der er tilført 200.000 kr. til BFC fra 2016.

Efterværn Efterværnsområdet er fra 1. januar 2016 overflyttet fra Social- og Sundhedsudvalget til BørnUnge- og Kulturudvalget. BFC’s budget er i den forbindelse tilført 4,2 mio. kr. Flygtninge På Børn-, Unge og Kulturudvalgets område er budgettet forøget i 2017 med 3,9 mio. kr. til dækning af forventede merudgifter til flygtninge. Budgettet dækker bl.a. modtagehus til flygtningebørn, etablering af modtageklasser, støttetimer i folkeskolen samt en oprustning på BFC. OPS- Drift af den nye Skovbakkeskole Merudgifterne til drift af den nye Skovbakkeskole er indarbejdet med ½ virkning fra budget 2017. Det forventes, at skolen ibrugtages til skoleåret 17/18. Øvrige ændringer Sidste del af Fremtidens Dagtilbud indfases, således at antallet af vuggestuepladser er forøget til 30 %. Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud er permanent fra og med 2017. Folkeoplysningen har fået tilført 40.000 kr. til it-drift af Winkas, ny foreningsportal. Der er afsat midler til Kulturby 2017samarbejdet, og endelig er der overført 0,6 mio. kr. til Økonomiudvalget til finansierings af fritids- og kulturmedarbejder. Budgetforliget for 2017 Effektiviserings- og besparelseskataloget:


Børn- Unge- og Kulturudvalget Overblik Generelt for Børn-, Unge- og Kulturudvalget Nedsættelse af takster for befordringsgodtgørelse. Samlet reduktion på området 446.700 kr. Sammenlægning og reduktion af puljer på Børn-, Unge- og Kulturudvalgets område, samlet budgetreduktion på 425.000 kr. Fritid, bibliotek og kultur Tilskud til de selvejende haller, Odder Museum, de fire råd, Odder Teaterforening og Ungdomsrådet fastfryses på 2016 pris-niveau, besparelse 148.000 kr. Lokaletilskud til de frivillige foreninger reduceres med 350.000 kr. grundet at området i mange år har vist en mindre forbrug. Aftalen om et særligt tilskud til indvendig bygningsvedligeholdelse til Foreningen Pakhuset udløber 31. december 2016. Fra 2017 udbetales et årligt tilskud til indvendig bygningsvedligeholdelse på 16.000 kr. Tilskuddet svarer til 20 kr. pr. m2, som der også afsættes til Odder Kommunes øvrige bygningsmasse. Folkeskole og Fritidsordninger Tidlig SFO – Der etableres tidlig SFO, således at skolestartere udskrives fra børnehaven og indskrives i SFO pr. 1. april. Besparelsen på 1,1 mio.kr. er placeret under børnepasning. Såfremt skolerne ønsker det, kan der alternativt indføres rullende skolestart, så længe det holdes indenfor det vedtagne budget. Budgettet til praktikvejledere og skoleledere på henholdsvis 50.000 kr. og 47.000 kr. bortfalder. Af budgetforliget fremgår det, at det forventes, at kommunen fremadrettet kan tilbyde det samme antal praktikpladser som i 2016. Skolestrukturen søges ændret og dermed lægges op til en effektivisering af ledelsesopgaven. De overordnede elementer i ændringsforslaget er: Ændring af skoledistrikter Sammenlægning af skoledistrikterne Skovbakkeskolen og Vestermarkskolen Indførelse af fælles ledelse og administration for landsbyordningerne i Gylling, Hou, Hundslund og Saksild Indførelse af fællesledelse mellem Odder ungdomsskole og Parkvejens Skole

52 Børnepasning Fra og med 2017 indføres sampasning i kommunens daginstitutioner, 14 feriedage og 5 lukkedage årligt, en samlet nettobesparelse på 750.000 kr. Besparelsen er indregnet i de enkelte institutioners lønbudget for 2017. Der er afsat en lønpulje på 176.300 kr. til afregning af daginstitutionen der holder åbent for sampasning. Tilsynstimerne i dagplejen sættes ned, besparelse netto 300.000 kr. Ressourcepladserne i Gaia er tidligere normeret efter, at 1 barn tæller for 4. Fra og med 1. maj 2017 tæller 1 barn for 3,5. Besparelse i 2017 på 107.000 kr. Ved ændringer af visitationskriterierne for pædagogiske fripladser i dagtilbud og SFO spares 100.000 kr. Børne- og Familiecentret Den centrale administration (konto 6) skal udmønte en samlet besparelse på 1,5 mio. kr. Heraf udgør BFC’s andel 80.000 kr. i 2017, stigende til 160.000 kr. i 2018 og 200.000 kr. fra 2019. Tandplejen Tandplejen skal fra 2018 gennemføre en effektivisering som følge af sammenlægningen af de to klinikker til én klinik i VitaPark.


Børn- Unge- og Kulturudvalget Overblik

53

4. Anlægsbudget 2017-2020

Andel af Anlægsudgifter

Øvrige udvalg; 33% Børn, unge og kultur udvalget ; 67%

Anlægsbudget 1000 kr.

B 2017

B 2018

Ny Skovbakkeskole og daginstitution

31.630

1.001

Gylling skole, renovering og klasseoptimering LAR-løsning med leg og læring på Gylling og Hundslund skoler Børnehaven Bifrost, istandsættelse af Asgård I alt

3.000 1.445 365 36.075

1.366

B 2019

B 2020


Social- og Sundhedsudvalget Overblik

54

Social- og Sundhedsudvalget 1. Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget består af formand Niels Rosenberg (C), Ole Lauth (A), Torben Sørensen (V), Bjarne Pedersen (V), John Rosenhøj (O), Lars Grønlund (A) og Sanne Rubinke (F).

2. Udvalgets opgaver Udvalgets ansvarsområder er planlægning og tilrettelæggelse af generelle tilbud og tildeling af konkrete ydelser til voksne på det sociale område, herunder fastlæggelse af rammer, serviceniveau og kvalitetsstandarder, bortset fra sager vedrørende arbejdsmarkedsmæssige forhold og borgerservice, der hører under Beskæftigelsesudvalget. Endvidere har udvalget ansvaret for sundhedsområdet til både børn og voksne. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af sociale opgaver for voksne, herunder opgaver vedrørende:  Støtte til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer  Botilbud til voksne  Personlig og praktisk hjælp samt særlig støtte  Misbrugsbehandling.

Varetager herudover den umiddelbare forvaltning af sociale og sundhedsmæssige opgaver for både børn og voksne, herunder opgaver vedrørende:  Forebyggende og sundhedsfremmende tilbud  Hjælpemidler, boligindretning og bilstøtte  Genoptræning og hjemmesygepleje efter lægehenvisning  Magtanvendelse  Den årlige rammeaftale med Region Midtjylland vedrørende servicelovens område  Sundhedsaftaler med Region Midtjylland  Samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger. Endvidere har udvalget ansvar for følgende opgaver under udvalgets område:  Integration af flygtninge med undtagelse af de beskæftigelsesrettede opgaver  Drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer samt bygge- og anlægsarbejder. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:  Planer og politikker inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget  Takster, afgifter etc. for ydelser


Social- og Sundhedsudvalget Overblik

55

Andel af serviceudgifter

Andel af serviceindtægter

Social og Sundhed s udvalget 3%

Social og Sundheds udvalget 38% Øvrige udvalg 62%

Regnskab/ Budget Udgifter Indtægter Netto

Øvrige udvalg 64%

R 2015

B 2016

456,3 -73,8 382,5

419,4 -39,6 379,8

B 2017 mio. kr. 407,6 -37,7 370,0

B 2019

B 2020

404,3 -37,7 366,6

403,1 -37,7 365,4

403,1 -37,7 365,4

Andel af overførselsindtægter

Andel af overførselsudgifter

Social og Sundheds udvalget 2%

Social- og Sundheds -udvalget 5%

Øvrige udvalg 95%

Regnskab/ Budget Udgifter Indtægter Netto

B 2018

Øvrige udvalg 98%

R 2015

B 2016

23,7 -3,3 20,4

22,6 -2,8 19,8

B 2017 mio. kr. 22,8 -2,9 19,9

B 2018

B 2019

B 2020

22,8 -2,9 19,9

22,8 -2,9 19,9

22,8 -2,9 19,9


Social- og Sundhedsudvalget Overblik

56

3. Driftsbudget 2017 – serviceudgifter Driftsbudgetforslag 2017 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

Netto

Social- og Sundhedsudvalget

407.639

-37.677

369.961

Støtte til frivilligt socialt arbejde Mærkeordning for tilgængelighed Medfinansiering af frivillighedscenter Forskellige tilskud Ældre Begravelseshjælp Plejetakst for færdigbehandlede patienter Ældreboliger Pulje til løft på ældreområdet Tilsyn med plejeboliger Køb og salg af plejeboligpladser Hjælpemidler Personlig og praktisk bistand i hjemmet Plejeboligpladser Sygepleje Elever Kommunal genoptræning Øvrige fællesudgifter på ældreområdet Madservice til ældre Ølykkecentret Pasning af døende i eget hjem Administration (Visitation og Ældreservice) Korttidspladser Ålykkecentret Daghjem, Ålykkecentret Voksen handicappede Borgerservice: Særlig tilrettelagt uddannelsesforløb (STU) Botilbud for voksne handicappede m.fl. Aktivitets- og samværstilbud Socialpædagog. støtte § 85 /hjemmevejl. Borgerstyret personlig assistance (BPA) Stof- og alkoholbehandling Kommunale institutioner: Fabos Rosenhuset Åhusene Sundhed Betaling til regionen for sygehuse m.m. Ambulant spec. genoptræning Pulje til sundhedsfremme og forebyggelse Befordringsgodtgørelse til/fra læge m.m.

228 17 124 5 213.553 456 462 300 2.754 45 4.260 15.188 60.496 69.066 18.391 2.214 6.569 8.081 2.272 75 1.266 11.981 6.902 2.774 109.983 71.761

0 0 0

-22.116 -20.460

228 17 124 5 198.054 456 462 -663 2.754 40 -1.623 14.789 59.677 63.544 18.391 2.214 6.569 7.974 472 75 1.266 11.981 6.902 2.774 87.867 51.302

1.074 47.624 4.972 6.302 7.225

0 -16.267 -2999 -1.022 -53

1.074 31.357 1.973 5.280 7.172

4.565

-118

4.447

24.511 4.377 9.335 82.420 76.594 372 200 427

-1.608 0 -49

22.902 4.377 9.286 82.420 76.594 372 200 427

Vederlagsfri fysioterapi Andre sundhedsudgifter Boliger Midlertidige boliger til flygtninge m.fl. Ydelser på lån til ældreboliger Tinglysningsudg. v. lån til betaling af ejd.skat Lejetab ifm fraflytning mv

4.400 427 1.309 121 671 229 288

-15.498

-963 -5 -5.883 -399 -819 -5.522

-107 -1.800

-63 -63

4.400 427 1.246 58 671 229 288

Ændringer fra 2014 til 2015 Rammen er ændret på følgende punkter: Økonomiaftalen 2015 Ved Økonomiaftalen for 2015 blev der afsat 450.000 kr. til ”Den nære sundhed” Budgetforliget for 2015 Ved budgetforliget 2015 blev der afsat yderligere 300.000 kr. til ”Den nære sundhed”. Frivillighedscentret blev tilført 60.000 kr. og der blev afsat 222.000 kr. til ledsagerordning for voksne handicappede til aktiviteter. Desuden blev der afsat 1.090.000 kr. til udskiftning af nødkald i egne hjem. Beløbet er et-årigt og udgår af budget 2016. Ændringer fra 2015 – 2016 Økonomiaftalen 2016 Ingen ændringer. Anlæg til drift Byrådet besluttede, at flytte anlægssagen ”Åhusene, kontor og fælleshus” fra anlæg til drift i 2016. Midlerne er etårige og udgør 317.000 kr. Budgetforliget for 2016 ”Ældremilliarden.” Der af budgetteret med 2,7 mio. kr. til løft indenfor ældreområdet. Der blev afsat yderligere 3.924.000 kr. til dækning af merudgifter ifm. betaling til Regionen for sygehuse m.v.


Social- og Sundhedsudvalget Overblik

57

Ved budgetforliget 2016 blev der afsat yderligere 130.000 kr. til ledsagerordning for voksne handicappede til aktiviteter. Budgettet udgør nu 350.000 kr., som er fordelt ligeligt mellem Fabos og Åhusene.

Efterværn Efterværn er pr. 1.1.2016 overflyttet til Børne-, Familiecentret. Budgettet på det specialiserede socialområde for voksne (Borgerservice) er i den forbindelse reduceret med 4,2 mio. kr.

Det blev besluttet at sammenlægge diverse puljer på udvalgets område til én pulje ”Socialog sundhedspuljen”. Puljen udgør 3 mio. kr. i 2016.

Øvrige ændringer Borgerservice er tilført 4 mio. kr. som følge af en tilpasning til det aktuelle udgiftsniveau på det specialiserede socialområde for voksne.

Det blev tillige besluttet, at Rosenhusets brugere skal opleve huset mere tilgængeligt uden for almindelig arbejdstid. Processen om mere tilgængelighed og en ændret måde at møde borgerne på er igangsat og Handicaprådet inviteres til dialog herom. Tilbuddet skal finansieres inden for det nuværende budget, eventuelt via den nyoprettede ”Social- og Sundhedspulje”.

Økonomiaftalen 2017 Ved økonomiaftalen 2017 blev der afsat 1.238.000 kr. til personlig og praktisk hjælp i Visitationsteamet.

Sundhedshus For til stadighed at kunne imødekomme de stadigt mere komplekse opgaver og behov, der følger med den løbende udvikling af det nære sundhedsvæsen, blev det tillige besluttet at undersøge mulighederne for etablering af et moderne sundhedshus. Udgifterne til denne undersøgelse afholdes af Vækstpuljen. Socialøkonomiske virksomheder Der igangsættes en proces om understøttelse af socialøkonomiske virksomheder. Udgiften til processen afholdes indenfor det nuværende budget. Ændringer fra 2016 – 2017 Rammen er ændret på følgende punkter: Besparelser 2016 I budgettet for 2017 er besparelsen, som Byrådet vedtog i januar 2016, indarbejdet. Socialog Sundhedsudvalgets andel udgør 2,7 mio. kr. Hverdagseffektiviseringer Der er indarbejdet hverdagseffektiviseringer svarende til 1 % af Social- og Sundhedsudvalgets samlede budgetramme.

Budgetforliget for 2017 Effektiviserings- og besparelseskataloget: Generelt for social- og sundhedsområdet - Nedsættelse af takster for befordringsgodtgørelse. Samlet reduktion på området 166.000 kr. - Sammenlægning og reduktion af puljer på Social- og Sundhedsområdet, samlet budgetreduktion på 959.000 kr. Det specialiserede socialområde for voksne - Reorganisering af det specialiserede socialområde giver en samlet besparelse på 450.000 kr., som er indregnet forholdsvis i de tre institutioners lønbudget for 2017. - 3 % reduktion på pladsprisen ved køb af pladser indenfor Region Midt. Borgerservices budget er reduceret med 200.000 kr. Ældreområdet - Ændret organisering på ældreområdet. Området er reduceret med 500.000 kr. - Administration – besparelse i Visitationsteamet. Området er reduceret med 40.000 kr. - Pristjek af hjemmeplejen. Området er reduceret med 300.000 kr. - Pristjek af plejecenter. Området er reduceret med 400.000 kr. Sundhedsområdet - Budgettilpasning af KMF. Reduktion i budget på 800.000 kr.


Social- og Sundhedsudvalget Overblik

AnlĂŚgsbudget 1000 kr. IT fĂŚlles fagsystem for Social- og Sundshed I alt

58

B 2017

B 2018 1.431 1.431

B 2019

B 2020


Beskæftigelsesudvalget Overblik

59

Beskæftigelsesudvalget 1. Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget består af 7 medlemmer: Niels Rosenberg (C), Ole Lauth (A), Lone Jakobi (A), Torben Sørensen (V), Bjarne Pedersen (V), John Rosenhøj (O) og Sanne Rubinke (F).

2. Udvalgets opgaver Beskæftigelsesudvalget drager omsorg for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Beskæftigelsesudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af: Kommunens opgaver efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, dog ikke kapitel 10 og 10a, lov om sygedagpenge, lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel samt de beskæftigelsesrettede opgaver efter integrationsloven, og ydelser knyttet hertil, dog ikke §§ 3539.

Kommunens overordnede integrationspolitik, og kommunens opgaver i relation til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Den kommunale erhvervspolitik. Ungdommens uddannelsesvejledning efter kapitel 2 i lov om vejledning om uddannelse og erhverv. Beskæftigelsesudvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet inden for udvalgets område. Beskæftigelsesudvalget fremkommer, efter anmodning af Økonomiudvalget, med bidrag til årsbudgettet og til flerårige budgetforslag, jf. styrelseslovens § 21, stk. 3.


Beskæftigelsesudvalget Overblik

60

Service: Regnskab/ Budget Udgifter Indtægter Netto

R 2015

B 2016

7,7 -2,7 5,0

5,0 0 5,0

B 2017 B 2018 mio. kr. (2017-priser) 6,2 6,2 0 0 6,2 6,2

Andel af serviceudgifter

B 2019

B 2020

6,2 0 6,2

6,2 0 6,2

Andel af serviceindtægter Beskæfti gelses udvalget 0%

Beskæfti gelses udvalget 1%

Øvrige udvalg 99%

Øvrige udvalg 100%

Overførsler: Regnskab/ Budget Udgifter Indtægter Netto

R 2015

B 2016

398,5 -135,5 263,0

378,2 -102,4 275,4

Andel af overførselsudgifter Øvrige udvalg 7%

B 2017 B 2018 mio. kr. (2017-priser) 391,8 -110,2 281,6

391,8 -110,2 281,6

B 2019

B 2020

390,4 -109,6 280,7

390,4 -109,6 280,7

Andel af overførselsindtægter Øvrige udvalg 6%

Beskæfti gelses udvalget 93%

Beskæfti gelses udvalget 94%


Beskæftigelsesudvalget Overblik

61

På beskæftigelsesområdet kan der traditionelt være større afvigelser fra det ene års budget til det næste grundet konjunkturændringer og beskæftigelsesreformer. Der henvises til pkt. 3 nedenfor for en redegørelse af de væsentligste ændringer mellem budget 2016 og budget 2017.

3. Driftsbudget 2017 – overførsler og serviceudgifter Budget 2017 Beskæftigelsesudvalget 1000 kr.

Udgifter

Indtægter

Netto

Førtidspensioner

83.500

0

83.500

Sygedagpenge

52.460

-19.878

32.582

Kontant- og uddannelseshjælp

35.400

-7.600

27.800

Dagpenge til forsikrede ledige

33.868

0

33.868

5.100

-1.100

4.000

19.650

-4.450

15.200

74.350

-39.550

34.800

24.400

-5.500

18.900

19.278

-6.400

12.950

Beskæftigelsesordninger

4.700

-2.000

2.700

Seniorjob til personer over 55 år

2.600

-1.100

1.500

300

-50

250

9.560

-13.500

-3.940

21.000

-6.400

14.600

460

-110

350

-2.600

2.600

Overførsler

Revalidering Ressourceforløbsydelse (Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb Løntilskud til personer i fleksjob samt ledighedsydelse Ledighedsydelse Driftsudgifter kommunal beskæftigelsesindsats

Erhvervsgrunduddannelser Introduktionsprogram Introduktionsydelse Uddannelse til ledige med opbrugt dagpengeret; Kontantydelse Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige I alt overførsler

5.200 391.826

-110.238 281.588

Ændringer fra 2016 til 2017 Budget 2017 på overførselsområdet er 6,2 mio. kr. netto større end budget 2016. De største afvigelser mellem de to budgetår er som følger: For ressourceforløb er budget 2017 6,6 mio. større end budget 2016. Det skyldes en større tilgang til jobafklaringsforløb fra sygedagpenge. På det øvrige overførselsområde er de største ændringer i budgettet på fleksjob og ledighedsydelse (5,8 mio. kr. netto), revalidering (-5,0 mio. kr.), introduktionsprogram til flygtninge (-3.9 mio. kr.) og driftsudgifter 4,7 mio. kr. Ændringerne skyldes, at der visiteres flere fleksjob efter Reform af førtidspension og fleksjob fra 2013. Ændringen på jobafklaringsforløb skyldes en stor tilgang til sygedagpenge, der derpå har haft en afgang til jobafklaringsforløb. Mht. introduktionsprogram skyldes ændringerne primært nye regler for grundtilskud til flygtninge jf. toog trepartsaftale fra 2016.

Service Løntilskud til ledige ansat i kommuner

900 -

900

Andre faglige uddannelser

2.400 -

2.400

Beboelse

2.742 -

2.742

200 -

200

6.242 -

6.242

Pulje I alt service I alt Beskæftigelsesudvalg

398.068

-110.238 287.830

Budgetforliget for 2017 Som følge af vedtagelse af besparelses- og effektiviseringskataloget er der oprettet en pulje på 200.000 kr. under Beskæftigelsesudvalget. Der er også foretaget en reduktion på 72.000 kr. som følge af nedsættelse af kørselsgodtgørelse for medarbejdere.


Økonomiudvalget Overblik

62

Økonomiudvalget 1. Økonomiudvalget Økonomiudvalget består af borgmester Uffe Jensen (V), Niels Rosenberg (C), Lone Jakobi (A), Elvin J. Hansen (A) og Bjarne Pedersen (V).

2. Udvalgets opgaver Økonomiudvalget har indseende med økonomiske og almindelige administrative forhold. Udarbejder forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, udarbejdes af Økonomiudvalget til Byrådet. Kommunens årsregnskab aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af anliggender, der vedrører kommunens kasse- og regnskabsvæsen og løn- og personaleforhold.

Varetager kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen samt for en samordnet løsning af den samlede kommunale planlægning, såvel sektorplanlægning som fysisk planlægning.          

Køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt udstykning. Indkøbspolitik Erhverv og turisme Hov Havn Byråd Valg Administration Centrale budgetpuljer Jobcenter VitaPark Odder


Økonomiudvalget Overblik

63

Andel af serviceudgifter

Andel af serviceindtægter Økonomiudvalget 11%

Økonomiudvalget 15% Øvrige udvalg 85%

Regnskab/ Budget Udgifter Indtægter Netto

Øvrige udvalg 89%

R 2015

B 2016

148,1 -19, 129,

158,1 -9,8 148,3

B 2017 B 2018 mio. kr. 164,4 160,2 -12,1 -12,1 152,3 148,1

B 2019

B 2020

154,6 -12,1 142,5

153,8 -12,1 141,6


Økonomiudvalget Overblik

64

3. Driftsbudget 2017 – serviceudgifter Driftsbudgetforslag 2017 1000 kr. Økonomiudvalget Redningsberedskab VitaPark Odder Hou havn Sundhedskoordinator Sundhedsfremme for personale Fælles formål (Byråd) Byråd (honorarer mm) Råd og nævn Kommunalvalg & Regionrådsvalg Rådhus, bygningsudgifter Digitaliseringspuljen Fælles IT og telefoni Øvrige afdelinger på Rådhuset Øvrige administrative omkostninger Udbetaling Danmark Tjenestemandspension Tjenestemandspensionsforsikringer Tilskud til Udvikling Odder Tilskud til Økologiens Have Business Region Århus Medlemsbidrag Midtjyllands EUkontor Redningstårn Trygfonden Tilskud til væksthuse Barselsfond (overenskomstbestemt) Arbejdsskadeerstatninger Forsikringspulje Lederuddannelse og kompetenceudvikling Pulje til overførte overskud fra tidligere år Demografipulje Lov- og cirkulæreprogram Lokallønspulje til ledere Budgetforbedringspulje Generelle reserver Vækstpulje

Udgifter Indtægter 164.409 -12.126 4.000 5.925 -5.445 1.429 -4.506 598 278 146 4.941 126 500 2.016 2.203 19.776 64.308 -750 9.536 -1.425 3.678 5.949 2.155 1.826 300 50

Netto 152.283 4.000 480 -3.077 598 278 146 4.941 126 500 2.016 2.203 19.776 63.558 8.111 3.678 5.949 2.155 1.826 300 50

53 62 403

53 62 403

4.203 815 138

4.203 815 138

887

887

5.500 5.051 853 350 6.400 8.400 1.554

5.500 5.051 853 350 6.400 8.400 1.554

Ændringer fra 2014 til 2015 I forbindelse med oprettelse af beskæftigelsesudvalg er der overført serviceudgifter for 2.751.000 kr. Budgetforliget for 2014: Til budget 2014 blev der afsat 100.000 kr. til civilsamfundsstrategi. Beløbet er et-årigt, og udgår derfor af budget 2015. Budgetforliget for 2015: Der er afsat 80.000 kr. til teleslynge i byrådssalen. I forbindelse med etableringen af Fremtidens dagtilbud er der afsat 497.000 kr. til ansættelse en pædagogisk konsulent til dagtilbudsområdet. Som en del af budgetforliget indgår ansættelse af yderligere én HK-elev i administrationen. Udvidelsen finansieres inden for administrationens budget. Økonomiaftalen: Redningsberedskabet er reduceret med 150.000 kr. som følge af ny organisering af Beredskabet. Øvrige ændringer Til borgmesterpension er der afsat yderligere 348.000 kr. ligesom der er afsat yderligere 362.000 kr. til forhøjelse af vederlag til byrådsmedlemmer (excl. borgmester). I takt med tilgang af udlejning i VitaPark er nettotilskuddet til VitaPark er reduceret med 469.000 kr. Ændringer fra 2015 til 2016 Ny aftale indgået på anløbsafgift for Samsø-færgen til Hou Havn betyder en mindreindtægt på 0,8 mio. kr. I takt med tilgang af udlejning i VitaPark er nettotilskuddet til VitaPark er reduceret med 183.000 kr.


Økonomiudvalget Overblik Budgetforliget for 2016: Besparelser for 18 mio. kr. i årene 2015-2018: Restandelen i 2016 på 1,5 mio. kr. er fordelt. Således er der reduceret i puljer under økonomiudvalget. Puljerne er yderlig reduceret og samlet i en fællespulje: Vækstpulje. Budgettet er øget med budget til Beskæftigelsesudvalget. Der er budgetteret med et beløb på 10.000 kr. til præmiering af bygninger, byrum, anlæg og landskaber. Der afsættes 200.000 kr. til psykologbistand til unge mellem 15 og 25 år. Indsatsen skal understøtte, at den unge opnår motivation til at opsøge/indgå i andre tilbud som eksempelvis misbrugsbehandling eller sundhedstilbud i øvrigt. Det blev endvidere besluttet at iværksætte en analyse af på hvilke områder, der er mulighed for en øget konkurrenceudsættelse og hvilket potentiale, det rummer.

Ændringer fra 2016 – 2017 Demografisk udvikling: Der er afsat 7.051.000 kr. i Demografipulje Besparelser & Hverdagseffektiviseringer I budgettet for 2017 er besparelsen, som Byrådet vedtog i januar 2016, indarbejdet. Økonomiudvalgets andel udgør 1,3 mio. kr. Derudover er der afsat 791.000 kr. til 2 medarbejdere pga. flygtningesituationen. Besparelsespuljen på 5,1 mio. kr. nulstilles.

65 Øvrige ændringer Fra Digitaliseringspuljen er der afsat 40.000 kr. til fagsystemer til ”Foreningsportal og Hal løsning” på Bibliotekets område. Budgettet på el på Rådhuset er reduceret med 256.000 kr. pga. tiltag til energibesparelse. Økonomiudvalget er blevet tildelt 562.000 kr. fra Børn, Unge og Kultur udvalget til finansiering af en fritids- og kulturmedarbejder. Borgmesterpension er blevet reduceret med 62.000 kr., ligesom der er blevet reduceret i forsikringer til tjenestemænd med 490.000 kr.. Til tjenestemandspensionister er der en forhøjelse på 288.000 kr. Jobcenteret har fået tildelt 2 årsværk i 2017 og 2018 til øget indsats på sygedagpengeområdet, 867.000 kr. Budgetforliget for 2017 Effektiviserings- og besparelseskataloget: Administration på Rådhuset og ekstern administration under Økonomi & Konsolidering er reduceret med hhv. 480.000 kr. og 400.000 kr. pga. sammenlægning af administrative opgaver i større enheder. Denne besparelse medfører dog en investering og budgetforhøjelse på Digitaliseringspuljen med 500.000 kr. Odder Kommune har tilsluttet sig Århus Kommunes tilbud om levering af videotolkning. Denne tilslutning reducerer budgettet med 50.000 kr.

Derudover er der indarbejdet hverdagseffektiviseringer svarende til 1 % af Økonomiudvalgets samlede budgetramme.

Budgettet på Digitaliseringspuljen er forhøjet med 648.000 kr. til implementeringen af talegenkendelse. Denne investering skal medføre en besparelse i 2018-2020.

Økonomiaftalen 2017 I økonomiaftalen er der afsat 853.000 kr. til Lov- og cirkulæreprogram

Tilskuddet til Økologiens Have er fastsat til 300.000 kr., hvilket medfører en budgetreduktion på 69.000 kr.


Økonomiudvalget Overblik

66

Sammenlægning og reduktion af puljer er medvirkende til at landdistriktspuljen på 200.000 kr. nulstilles og vækstpuljen reduceres med 101.000 kr. Demografipuljen reduceres med 2.000.000 kr.

Generelt for økonomiudvalget Takstnedsættelse af befordringsgodtgørelse. Samlet reduktion 208.000 kr.

Driftstilskuddet til VitaPark reduceres med 450.000 kr.

4. Anlægsbudget 2017-2020

Andel af anlægsindtægter Øvrige udvalg 0%

Økonom iudvalget 100%

Anlægsbudget 1000 kr.

B 2017

Hou Lystbådehavn, tilskud til fortsat udvikling

For anlægsarbejder under 1 mio. kr. gælder, at der i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet blev ydet anlægsbevilling til disse projekter. Indtægten for salg byggegrund modsvares af udgifter i samme størrelsesorden til byggemodninger under Miljø og Teknikudvalget.

B 2019

B 2020

31.936

39.667

1.000

Udisponeret anlægsramme 2017, finansiel reserve Salg af byggegrunde I alt

B 2018 23.615

-13.675

-14.070

-8.625 -10.700

-13.675

10.545

23.311

28.967


Heraf refusion

Driftsvirksomhed i alt

Heraf refusion

Balanceforskydninger i alt

Finansiering i alt

Skatter (7.68.90 – 7.68.96)

BALANCE

F.

Refusion af købsmoms (7.65.87)

Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)

Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)

Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)

F. FINANSIERING

SUM (A + B + C + D + E) og P/L

E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER (8.55.63-8.55.79)

D.

1.599.294

21.096

728

0

20.368

0

1.578.198

20.660

-3.850

1.800 -5.650

Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)

4.109

Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)

D. BALANCEFORSKYDNINGER

C. RENTER (7.22.05-7.58.78)

0

53.708

0

6. Fællesudgifter og administration

Anlægsvirksomhed i alt

0

5. Sociale opgaver og beskæftigelse

PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06

B.

0

36.075

0

17.633

0

1.503.571

4. Sundhedsområdet

3. Undervisning og kultur

2. Transport og infrastruktur

1. Forsyningsvirksomheder mv.

0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

B. ANLÆGSVIRKSOMHED

A.

-111.417

0

6. Fællesudgifter og administration

-1.599.294

-1.361.085

-1.045.608

-279.771

-35.706

0

-238.209

0

0

0

-855

0

-13.675

-13.675

-111.936

-223.679

-2.176

-177.126

885.344

5. Sociale opgaver og beskæftigelse 174.533

-230

Heraf refusion

-456 102.826

Heraf refusion

4. Sundhedsområdet

-23.155

-9.160

-63

-11.832

Indtægter

265.530

46.636

28.702

Udgifter

2017

3. Undervisning og kultur

2. Transport og infrastruktur

1. Forsyningsvirksomheder m.v.

Heraf refusion

0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)

i 1.000 kr.

Hovedoversigt budget 2017 - 2020

1.611.186

21.542

746

0

20.796

0

1.589.644

22.134

-5.650

-5.650

0

3.891

33.386

46.696

23.615

1.796

0

1.001

4.200

16.084

0

1.489.187

170.414

0

881.620

102.576

259.763

46.336

28.479

Udgifter

-1.611.186

-1.367.646

-1.085.821

-263.445

-11.180

-7.200

-243.540

0

0

0

-846

-4.945

-14.070

-14.070

-111.936

-223.680

-2.176

-111.417

-177.126

-230

-456

-23.156

-9.160

-63

-11.832

Indtægter

2018

1.636.509

22.007

765

0

21.242

0

1.614.502

23.289

-5.650

-5.650

0

3.993

67.056

46.724

31.936

0

0

14.788

0

1.479.090

164.849

0

880.735

102.326

257.015

46.236

27.929

Udgifter

-1.636.509

-1.394.228

-1.128.355

-254.873

-1.800

-9.200

-242.281

0

0

0

-838

-9.717

-8.625

-8.625

-111.358

-223.102

-2.176

-110.839

-176.548

-230

-456

-23.156

-9.160

-63

-11.832

Indtægter

2019

1.676.304

22.499

784

0

21.715

0

1.653.805

23.583

-5.650

-5.650

0

3.799

102.081

52.879

39.667

13.212

1.477.113

164.122

880.735

102.326

257.015

46.236

26.679

Udgifter

-1.676.304

-1.427.080

-1.171.266

-244.814

-1.800

-9.200

-249.224

0

0

0

-545

-14.877

-10.700

-10.700

-111.358

-223.102

-2.176

-110.839

-176.548

-230

-456

-23.156

-9.160

-63

-11.832

Indtægter

2020

67


0025 0028 0032 0038 0048 0052 0055 0058

Faste ejendomme

Fritidsområder

Fritidsfaciliteter

Naturbeskyttelse

Vandløbsvæsen

Miljøbeskyttelse m.v.

Diverse udgifter og indtægter

Redningsberedskab

0228 0232 0235

Kommunale veje

Kollektiv trafik

Havne

032210 032212 032214 032216 032217

Bidrag til statslige og private skoler

Efterskoler og ungdomskostskoler

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

Specialpædagogisk bistand til voksne

Folkebiblioteker

Folkebiblioteker

033250

0332

033046

032209

Efter- og videreuddannelse i folke- skolen

033045

032208

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

032207

Specialundervisning i regionale tilbud

Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold

032206

Befordring af elever i grundskolen

0330

032205

Skolefritidsordninger

033044

032204

Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.

Produktionsskoler

032201

Folkeskoler

Ungdomsuddannelser

0322

Folkeskolen m.m.

Heraf refusion

3. Undervisning og kultur

0222

Fælles funktioner

2. Transport og infrastruktur

0022

Jordforsyning

Heraf refusion

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Budgetsammendrag

7.193

7.193

814

300

2.400

3.514

505

51

2.080

6.260

28.336

514

24.780

520

8.776

21.298

5.039

140.802

238.960

265.530

2.455

9.280

19.719

15.182

46.636

4.020

932

1.241

654

778

5.698

856

14.252

271

-468

-468

-50

-50

0

-34

-514

-1.388

-1.223

-11.868

-1.380

-4.645

-21.051

-456

-23.155

-5.962

-2.324

-874

-9.160

0

-1.000

-338

-358

-70

-9.049

-1.018

-63

-11.832

1000 kr.

1000 kr.

28.702

Indtægter

2017 Udgifter

2018

7.193

7.193

814

300

2.400

3.514

505

51

2.080

6.260

28.336

514

24.780

520

8.776

21.298

4.959

135.477

233.556

259.763

2.455

9.280

19.419

15.182

46.336

3.936

932

1.241

654

778

6.218

856

14.043

-179

28.479

1000 kr.

Udgifter

-468

-468

-50

-50

0

-34

-514

-1.388

-1.223

-11.868

-1.380

-4.645

-21.052

-456

-23.156

-5.962

-2.324

-874

-9.160

0

-1.000

-338

-358

-70

-9.049

-1.018

-63

-11.832

1000 kr.

Indtægter

2019

7.193

7.193

814

300

2.400

3.514

505

51

2.080

6.260

28.336

514

24.780

520

8.776

21.298

4.919

132.830

230.869

257.015

2.455

9.280

19.319

15.182

46.236

3.936

932

1.241

654

778

6.218

856

13.943

-629

27.929

1000 kr.

Udgifter

-468

-468

-50

-50

0

-34

-514

-1.388

-1.223

-11.868

-1.380

-4.645

-21.052

-456

-23.156

-5.962

-2.324

-874

-9.160

0

-1.000

-338

-358

-70

-9.049

-1.018

-63

-11.832

1000 kr.

Indtægter

2020

7.193

7.193

814

300

2.400

3.514

505

51

2.080

6.260

28.336

514

24.780

520

8.776

21.298

4.919

132.830

230.869

257.015

2.455

9.280

19.319

15.182

46.236

3.936

932

1.241

654

778

6.218

856

13.843

-1.779

26.679

1000 kr.

Udgifter

-468

-468

-50

-50

-34

-514

-1.388

-1.223

-11.868

-1.380

-4.645

-21.052

-456

-23.156

-5.962

-2.324

-874

-9.160

-1.000

-338

-358

-70

-9.049

-1.018

-63

-11.832

1000 kr.

Indtægter

69


033563 033564

Musikarrangementer

Andre kulturelle opgaver

033873 033874 033875 033876

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Lokaletilskud

Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven

Ungdomsskolevirksomhed

046284 046285 046288 046289 046290

Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut

Kommunal tandpleje

Sundhedsfremme og forebyggelse

Kommunal sundhedstjeneste

Andre sundhedsudgifter

052514 052516 052519

Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar

Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr

948 726

052822 052823 052824 052825

Plejefamilier

Døgninstitutioner for børn og unge

Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge

9.896

10.770

22.196

052821

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

6.686

052820

51.222

12.664

2.870

47.221

25.303

13.365

101.423

0

885.344

1.545

2.432

1.502

9.412

4.400

6.941

76.594

102.826

102.826

3.569

3

4.349

755

1.237

-17

9.897

933

3.068

40

1.926

0

-359

-359

-497

-12.879

-6.267

-743

-20.387

-1.691

-1.691

-111.417

-177.126

-230

-230

-230

-15

-126

-140

-1.446

-1.446

1000 kr.

1000 kr. 5.966

Indtægter

2017 Udgifter

Opholdssteder mv. for børn

0528

052511

Tilbud til børn og unge med særlige behov

052510

Dagpleje

0525

052207

Fælles formål

Dagtilbud til børn og unge

Indtægter fra den centrale refusionsordning

Central refusionsordning

Heraf refusion 0522

046282

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

5. Sociale opgaver og beskæftigelse

046281

Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet

Sundhedsudgifter m.v.

0462

033872

Folkeoplysende voksenundervisning

4. Sundhedsområdet

033870

Fælles formål

0338

033562

Teatre

Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v.

033560

0335

Museer

Kulturel virksomhed

Budgetsammendrag

2018

726

948

9.896

10.770

22.196

6.686

51.222

12.664

2.870

46.853

25.303

13.288

100.979

0

881.620

1.545

2.432

1.502

9.162

4.400

6.941

76.594

102.576

102.576

3.569

3

4.349

755

1.237

-17

9.897

570

3.068

40

1.926

5.603

1000 kr.

Udgifter

0

-359

-359

-497

-12.879

-6.267

-743

-20.387

-1.691

-1.691

-111.417

-177.126

-230

-230

-230

-15

-126

-140

-1.446

-1.446

1000 kr.

Indtægter

2019

726

948

9.896

10.770

22.196

6.686

51.222

12.664

2.870

46.853

25.303

13.288

100.979

0

880.735

1.545

2.432

1.502

8.912

4.400

6.941

76.594

102.326

102.326

3.569

3

4.349

755

1.237

-17

9.897

509

3.068

40

1.926

5.542

1000 kr.

Udgifter

0

-359

-359

-497

-12.879

-6.267

-743

-20.387

-1.691

-1.691

-110.839

-176.548

-230

-230

-230

-15

-126

-140

-1.446

-1.446

1000 kr.

Indtægter

2020

726

948

9.896

10.770

22.196

6.686

51.222

12.664

2.870

46.853

25.303

13.288

100.979

880.735

1.545

2.432

1.502

8.912

4.400

6.941

76.594

102.326

102.326

3.569

3

4.349

755

1.237

-17

9.897

509

3.068

40

1.926

5.542

1000 kr.

Udgifter

0

-359

-359

-497

-12.879

-6.267

-743

-20.387

-1.691

-1.691

-110.839

-176.548

-230

-230

-230

-15

-126

-140

-1.446

-1.446

1000 kr.

Indtægter

70


053233 053234 053235 053237

Forebyggende indsats for ældre og handicappede

Plejehjem og beskyttede boliger

Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring

Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning

053845 053850 053852 053853 053858 053859

Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh

Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)

Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)

Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)

Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)

Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)

055773 055776 055777 055778 055779

Kontant- og uddannelseshjælp

Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering

Boligsikring - kommunal medfinansiering

Dagpenge til forsikrede ledige

Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- ordning og kontantydelses

055880 055881 055882 055883

Revalidering

Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil

Ressourceforløb og jobafklarings- forløb

Ledighedsydelse

0558

055772

Sociale formål

Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger

0557 055771

054868

Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

Sygedagpenge

054867

Personlige tillæg m.v.

Kontante ydelser

054866

Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere

0548

054661

Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme

Førtidspensioner og personlige tillæg

054660

Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.

0546

053844

Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund

Tilbud til udlændinge

053842

0538

053540

Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10

Tilbud til voksne med særlige behov

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

0535

053232

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

Rådgivning

053230

0532

Ældreboliger

Tilbud til ældre og handicappede

Budgetsammendrag

24.400

19.650

74.350

5.100

123.500

460

33.868

7.013

9.865

35.400

11.334

52.460

150.400

73.700

3.762

9.800

87.262

21.000

9.560

30.560

5.910

5.970

808

25.466

38.708

2.251

2.314

1.400

82.826

1.950

1.950

1.266

13.793

24

21.208

184.296

2.333

-5.500

-4.450

-39.550

-1.100

-50.600

-110

-271

-7.600

-5.740

-19.878

-33.599

-1.569

-1.569

-6.400

-13.500

-19.900

-331

-2.668

-62

-6.559

-9.034

-48

-70

-700

-19.473

-399

-1.008

-9.330

-6.712

-17.449

1000 kr.

1000 kr. 222.920

Indtægter

2017 Udgifter

2018

24.400

19.650

74.350

5.100

123.500

460

33.868

7.013

9.865

35.400

11.334

52.460

150.400

73.700

3.762

9.800

87.262

21.000

9.560

30.560

5.910

5.970

808

25.466

38.193

2.251

2.314

1.400

82.311

1.950

1.950

1.266

13.793

24

20.901

181.839

2.333

220.155

1000 kr.

Udgifter

-5.500

-4.450

-39.550

-1.100

-50.600

-110

-271

-7.600

-5.740

-19.878

-33.599

-1.569

-1.569

-6.400

-13.500

-19.900

-331

-2.668

-62

-6.559

-9.034

-48

-70

-700

-19.473

-399

-1.008

-9.330

-6.712

-17.449

1000 kr.

Indtægter

2019

24.400

19.650

74.350

5.100

123.500

460

33.868

7.013

9.865

35.400

11.334

52.749

150.689

73.700

3.762

9.800

87.262

21.000

9.560

30.560

5.910

5.970

808

25.466

37.958

2.251

2.314

1.400

82.076

1.950

1.950

1.266

13.793

24

20.763

181.038

2.333

219.216

1000 kr.

Udgifter

-5.500

-4.450

-39.550

-1.100

-50.600

-110

-271

-7.600

-5.740

-19.300

-33.021

-1.569

-1.569

-6.400

-13.500

-19.900

-331

-2.668

-62

-6.559

-9.034

-48

-70

-700

-19.473

-399

-1.008

-9.330

-6.712

-17.449

1000 kr.

Indtægter

2020

24.400

19.650

74.350

5.100

123.500

460

33.868

7.013

9.865

35.400

11.334

52.749

150.689

73.700

3.762

9.800

87.262

21.000

9.560

30.560

5.910

5.970

808

25.466

37.958

2.251

2.314

1.400

82.076

1.950

1.950

1.266

13.793

24

20.763

181.038

2.333

219.216

1000 kr.

Udgifter

-5.500

-4.450

-39.550

-1.100

-50.600

-110

-271

-7.600

-5.740

-19.300

-33.021

-1.569

-1.569

-6.400

-13.500

-19.900

-331

-2.668

-62

-6.559

-9.034

-48

-70

-700

-19.473

-399

-1.008

-9.330

-6.712

-17.449

1000 kr.

Indtægter

71


064552 064553 064555 064556 064558 064559

Fælles IT og telefoni

Jobcentre

Miljøbeskyttelse

Byggesagsbehandling

Det specialiserede børneområde

Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark

064867

Erhvervsservice og iværksætteri

065272 065274 065276

Tjenestemandspension

Interne forsikringspuljer

Generelle reserver

Heraf refusion

DRIFTSVIRKSOMHED i alt

065270

Løn- og barselspuljer

0652

064866

Innovation og anvendelse af ny teknologi

Lønpuljer m.v.

064862

Turisme

0648

064551

Sekretariat og forvaltninger

Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

064550

064243

Valg m.v.

Administrationsbygninger

064242

Kommissioner, råd og nævn

0645

064241

Administrativ organisation

064240

Kommunalbestyrelsesmedlemmer

0642

Fælles formål

Politisk organisation

002202 002510

Boligformål

Fælles formål

B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A.

Øvrige sociale formål

6. Fællesudgifter og administration

4.700

2.600

13.675

0

1.503.571

8.400

954

8.104

23.244

40.702

2.644

1.554

50

4.248

3.678

14.003

0

13

14.620

21.811

66.861

2.925

123.910

500

126

4.941

107

5.674

174.533

603

056898

Beskæftigelsesordninger

057299

056897

Seniorjob til personer over 55 år

900

603

056895

Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud

5.200

19.278

-13.675

-111.936

-223.679

-858

-1.318

-2.176

-2.176

-2.000

-1.100

-2.600

-6.400

-12.100

1000 kr.

1000 kr. 32.678

Indtægter

2017 Udgifter

0572

056891

Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so

056890

0568

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Budgetsammendrag

2018

3.000

14.070

0

1.489.187

-600

954

8.104

30.052

38.509

2.644

1.554

50

4.248

3.678

14.003

0

13

14.620

21.480

65.265

2.925

121.983

500

126

4.941

107

5.674

170.414

603

603

4.700

2.600

900

5.200

19.278

32.678

1000 kr.

Udgifter

-14.070

-111.936

-223.680

-858

-1.318

-2.176

-2.176

-2.000

-1.100

-2.600

-6.400

-12.100

1000 kr.

Indtægter

2019

2.750

8.625

0

1.479.090

-9.400

954

8.104

34.826

34.484

2.644

1.554

50

4.248

3.678

14.003

0

13

13.753

21.280

64.793

2.925

120.444

500

126

4.941

107

5.674

164.849

603

603

4.700

2.600

900

5.200

19.278

32.678

1000 kr.

Udgifter

-8.625

-111.358

-223.102

-858

-1.318

-2.176

-2.176

-2.000

-1.100

-2.600

-6.400

-12.100

1000 kr.

Indtægter

2020

2.512

10.700

1.477.113

-18.000

954

8.104

42.949

34.007

2.644

1.554

50

4.248

3.678

14.003

0

13

13.753

21.280

64.543

2.925

120.194

500

126

4.941

107

5.674

164.122

603

603

4.700

2.600

900

5.200

19.278

32.678

1000 kr.

Udgifter

-10.700

-111.358

-223.102

-858

-1.318

-2.176

-2.176

-2.000

-1.100

-2.600

-6.400

-12.100

1000 kr.

Indtægter

72


005289

Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

Folkeskoler

Generelle reserver

F. FINANSIERING i alt BALANCE

Skatter (7.68.90 – 7.68.96)

Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)

Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)

Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)

D. BALANCEFORSKYDNINGER i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER (8.55.638.55.79) SUM (A + B + C + D + E) og P/L F. FINANSIERING 0

-1.045.608

728

21.096 -1.361.085 1.599.294 -1.599.294

-279.771

-35.706 20.368

0

-1.085.821

-263.445

-11.180

-7.200

-243.540

0

0

0

-846

-4.945

-14.070

1000 kr.

Indtægter

21.542 -1.367.646 1.611.186 -1.611.186

746

20.796

0

1.589.644

-238.209

1.578.198

-5.650

-5.650

0

3.891

33.386

46.696

23.615

1.431

365

1.001

1.000

3.200

-1.221

22.134

0

0

0

-855

0

2018

235

1000 kr.

Udgifter

20.660

-3.850

1.800 -5.650

Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)

4.109

0

53.708

36.075

3.773

-13.675

1000 kr.

1000 kr. 185

Indtægter

2017 Udgifter

Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)

C. RENTER (7.22.05-7.58.78) D. BALANCEFORSKYDNINGER

PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06

B. ANLÆGSVIRKSOMHED i alt

065276

053232

Pleje og omsorg af ældre og handicappede

6. Fællesudgifter og administration

052514

Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart)

5. Sociale opgaver og beskæftigelse

032201

023541

Lystbådehavne m.v.

3. Undervisning og kultur

023823

Standardforbedringer af færdselsarealer

2. Transport og infrastruktur

002512

Erhvervsejendomme

Budgetsammendrag

2019

-1.128.355

-254.873

-1.800

-9.200

-242.281

0

0

0

-838

-9.717

-8.625

1000 kr.

Indtægter

22.007 -1.394.228 1.636.509 -1.636.509

765

21.242

0

1.614.502

23.289

-5.650

-5.650

0

3.993

67.056

46.724

31.936

3.413

1000 kr.

Udgifter

2020

-1.171.266

-244.814

-1.800

-9.200

-249.224

0

0

0

-545

-14.877

-10.700

1000 kr.

Indtægter

22.499 -1.427.080 1.676.304 -1.676.304

784

21.715

0

1.653.805

23.583

-5.650

-5.650

0

3.799

102.081

52.879

39.667

1000 kr.

Udgifter

73


75 Budget 2017

Artsoversigt Udgifter I alt

1.599.294.000

Indtægter -1.599.294.000

I alt 0

1

Lønninger

585.469.850

585.469.850

22

Fødevarer

1.498.300

1.498.300

23

Brændsel og drivmidler

14.966.100

14.966.100

29

Øvrige varekøb

31.269.100

31.269.100

40

Tjenesteydelser uden moms

124.944.950

124.944.950

45

Entreprenør- og håndværkerydelser

69.841.000

69.841.000

46

Betalinger til staten

38.336.400

38.336.400

47

Betalinger til kommuner

59.054.500

59.054.500

48

Betalinger til regioner

102.855.500

102.855.500

49

Øvrige tjenesteydelser m.v.

61.519.100

61.519.100

51

Tjenestemandspensioner m.v.

6.650.000

6.650.000

52

Overførsler til personer

422.574.100

422.574.100

59

Øvrige tilskud og overførsler

38.300.100

38.300.100

6

Finansudgifter

42.015.000

42.015.000

71

Egne huslejeindtægter

-15.412.200

-15.412.200

72

Salg af produkter og ydelser

-46.060.800

-46.060.800

76

Betalinger fra staten

-12.696.100

-12.696.100

77

Betalinger fra kommuner

-28.507.300

-28.507.300

79

Øvrige indtægter

-23.210.700

-23.210.700

8

Finansindtægter

-1.272.116.900

-1.272.116.900

86

Statstilskud

-201.290.000

-201.290.000


Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter

77 Budget 2017 Udgifter

Miljø- og Teknikudvalget Udlejning, bygningsvedligeh og byggemodn Udlejning Udlejning af egne boliger Boligformål

1100000001 002202

Dyngbyvej 7 - ubebygget areal

Indtægter

Netto

62.567.700 6.317.200

-12.201.300 -4.558.900

50.366.400 1.758.300

1.302.000

-4.558.900

-3.256.900

1.302.000

-3.273.500

- 1.971.500

70.600

-11.000

59.600

700

700

Maltheseje, Rørthvej 180

15.500

15.500

Snærildvej 178 og 228

42.600

Ballevej 132

3.500

Nygaard Tværvej 4

8.300

Ubestemte formål

002205

Stampmøllevej 57

46.400

002510

Fælles formål Beboelse

8.300 -7.300

002511

39.100 44.400

-7.300

Violvej 2

31.600 3.500

44.400

Egholmvej 15, (Brdr. Mortensen)

Fælles formål

-11.000

-7.300

2.000

2.000

29.500

29.500

29.500

29.500

290.700

-642.200

163.000

-141.300

21.700

Havrevænget 9

38.400

-119.200

-80.800

Kirkevang 37-45, Hundslund

87.600

-290.700

-203.100

-65.000

-65.000

Tunø Hovedgade 3, a, b, c

Rosensgade 10, 2.sal Tunø Hovedgade 10 Erhvervsejendomme

002512

Rådhusgade 39-43 - Odder Kursuscenter Biografforeningen Fotorama

-351.500

1.700

-26.000

-24.300

214.600

-1.718.300

-1.503.700

300

-1.393.700

-1.393.400

115.400

-43.100

72.300

98.900

-192.200

-93.300

Politi

-78.400

-78.400

Vej og Park

-10.900

-10.900

650.200

-894.700

-244.500

5.200

-167.500

-162.300

-82.200

-82.200

-645.000

0

1100000002

-373.300

- 373.300

002202

-14.200

-14.200

-14.200

-14.200

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Responce

Andre faste ejendomme

002513

Rønhøjvej 5, Synshal for motorsagkyndig Odder Museum CAMPUS

Udlejning af egne boligere - skatmoms Boligformål

645.000

Saksild, Blommevænget 400, matr nr. 21B Erhvervsformål

002203

Tunø - Røgeriet Ubestemte formål

-72.300

-72.300

Ankjær

-10.900

-10.900

Skoleparken, Odder

-10.900

-10.900

Egholmvej 15, (Brd. Mortensen)

-50.500

-50.500

-161.400

-161.400

-161.400

-161.400

-124.400

-124.400

-56.800

-56.800

Beboelse

002205

002511

Master Erhvervsejendomme

002512

Biografforeningen Fotorama

-67.600

-67.600

Forpagtninger

Rosensgade 10 (lejemål over biograf) 1100000003

-912.100

- 912.100

Boligformål

002202

-906.000

-906.000

-206.300

-206.300

-45.300

-45.300

Kont. 38.1 - Maltheseje, Rørthvej 178 Kont. 42.2 Ballev 132,Nyg.Tværv,Bondesv. Kont. 47.1 - Vestermarken 7-9

-4.600

-4.600

Kont. 39.1 - 5b + 5g Spøttrup, Houv. 202

-51.000

-51.000

Kont. 41 - 19a Halling By

-72.800

-72.800

-6.300

-6.300

Kont. 45 - Del af 24e Gylling, Søbyvej 2


Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter

78

Kont. 46.1 - Snærildvej 228 Kont. 46.2 - Snærildvej 178 Erhvervsformål

002203

Kont. 19 - 9dm Kysing, gl. udstykn.

-468.900

-468.900

-50.800

-50.800

-600

-600

-600

-600

-5.500

-5.500

Kont. 04-10-4310 -Matr.nr. 7e, Langg. 5B

-1.800

-1.800

Kont. 40 - Matr. 1a Torup, Hundslund

-3.700

Ubestemte formål

002205

Bygningsvedligeholdelse og byfornyelse Bygningsvedligehold - rammebeløb

-3.700

5.015.200 1200000001

3.376.000

3.376.000

Indvendig bygningsvedligeholdelse

3.200

3.200

Udvendig bygningsvedligeholdelse

3.372.800

3.372.800 19.900

Redningsberedskab

1220000030

19.900

Ølykkecentret

1220000034

9.900

9.900

Vej og Park - Fælles formål

1300000001

15.600

15.600

Gylling skole

3102000001

58.700

58.700

Børnehuset Gylling

3102000003

26.000

26.000

Hou Skole

3103000001

95.300

95.300

Tunø skole

3103000004

10.600

10.600

Hou børnehave

3103000007

34.300

34.300

Vestermarkskolen

3104000001

153.200

153.200

Hundslund skole

3105000001

58.800

58.800

Børnehaven Solstrålen

3105000003

21.800

21.800

Parkvejens skole

3106000001

294.200

294.200

Saksild Skole

3108000001

83.300

83.300

Børnehuset Saksild

3108000003

7.100

7.100

Krible Krable huset

3204030001

32.800

32.800

Egholmgård

3204071001

118.500

118.500

Børnehuset Vennelund

3204080001

67.900

67.900

Bifrost

3205300001

64.900

64.900

Folkebiblioteker

3502000001

38.100

38.100

PPR inkl. tale-, høre- og to-sprogskons.

3901010001

10.300

10.300

Fabos, boliger Lundevej

5440400000

65.200

65.200

Åhusene, hjælp efter § 85 i SL

5444100000

5.800

5.800

Fællesudgifter

5610200601

52.300

52.300

Administrationsbygninger

6501001001

186.000

186.000

Byfornyelse

1000000000

108.700

Fritid, Bibliotek og Kultur Tunø Teltplads Andre fritidsfaciliteter

108.700

208.900

-329.000

-120.100

1500000003

208.900

-329.000

-120.100

003235

208.900

-329.000

-120.100

Personale

96.600

Løn

96.600

96.600

Bygninger, grunde og udenomsarealer

112.300

El

96.600 -19.100

32.700

Vand

5.400

93.200 32.700

-19.100

-13.700

Skatter og afgifter

23.800

23.800

Rengøring

10.400

10.400

Bygningsdrift iøvrigt

40.000

40.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-309.900

-309.900

-972.600

34.611.200

1300000000

-874.000

-874.000

022201

-874.000

-874.000

Veje og Grønne områder Vej og Park- skatmoms Fælles formål

35.583.800

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Vej og Park - Fælles formål Fælles formål Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning

-874.000 1300000001 002510

-874.000

11.729.300

11.729.300

123.400

123.400

196.300

196.300

5.200

5.200


Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter

79

El

21.000

21.000

Vand

31.200

31.200

Skatter og afgifter

5.200

5.200

Bygningsdrift iøvrigt

133.700

133.700

Betaling egne institutioner

-72.900

-72.900

10.897.000

10.897.000

12.451.100

12.451.100

12.233.100

12.233.100

-160.300

-160.300

378.300

378.300

167.500

167.500

Fælles formål

022201

Personale Løn Dagpengerefusion Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Administrationsudgifter Betaling egne institutioner Driftsbygninger og -pladser

022205

Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand Skatter og afgifter Rengøring

60.800

60.800

-1.782.400

-1.782.400

708.900

708.900

833.800

833.800

52.100

52.100

239.700

239.700

57.200

57.200

19.700

19.700

114.500

114.500

Bygningsdrift iøvrigt

350.600

350.600

Betaling egne institutioner

-124.900

-124.900

Veje og grønne områder Grønne områder og naturpladser

1300000002 002820

Bygninger, grunde og udenomsarealer

12.979.300

-98.600

12.880.700

357.600

-70.100

287.500

357.600

-70.100

287.500

El

20.900

20.900

Vand

26.000

26.000

Skatter og afgifter

15.500

Husleje og leje af grunde Udenomsarealer Stadion og idrætsanlæg

15.500 -70.100

295.200 003231

Bygninger, grunde og udenomsarealer

295.200

257.100

-28.500

228.600

257.100

-28.500

228.600

Husleje og leje af grunde

-28.500

Udenomsarealer

-70.100

-28.500

257.100

257.100

7.455.100

7.455.100

4.277.600

4.277.600

Vand

1.248.300

1.248.300

Udenomsarealer

3.029.300

3.029.300

3.177.500

3.177.500

4.909.500

4.909.500

4.909.500

4.909.500

1300000003

3.580.100

3.580.100

022814

3.580.100

3.580.100

1.511.600

1.511.600

1.511.600

1.511.600

2.034.600

2.034.600

33.900

33.900

1300000006

3.521.000

3.521.000

022201

3.521.000

3.521.000

3.583.400

3.583.400

-62.400

-62.400

1300000007

3.574.100

3.574.100

022811

3.574.100

3.574.100

3.311.100

3.311.100

2.420.400

2.420.400

890.700

890.700

Vejvedligeholdelse m.v.

022811

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Belægninger m.v.

022812

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Vintertjeneste Vintertjeneste Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling egne institutioner

Maskiner og materiel Fælles formål Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling egne institutioner

Vejbelysning Vejvedligeholdelse m.v. Bygninger, grunde og udenomsarealer El Udenomsarealer


Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter

80

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Trafiksikkerhed Vejvedligeholdelse m.v.

263.000

263.000

2100000001

200.000

200.000

022811

200.000

200.000

Bygningsdrift iøvrigt

200.000

Miljø

3.605.300

Veje og grønne områder Skove

Naturforvaltningsprojekter

25.400

25.400

003853

25.400

25.400

25.400

25.400

1701000001

552.500

552.500

003850

327.700

327.700

327.700

327.700

224.800

224.800

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Natura 2000

003851

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

224.800

Miljøbeskyttelse

1702000001

20.300

Fælles formål

005280

20.300

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Jordforurening

Miljøtilsyn - virksomheder

005281

1702000003

985.900

005287

121.200

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

005289

Vedligeholdelse af vandløb

Diverse udgifter og indtægter

Naturforvaltningsprojekter

Busdrift

-231.200

633.500

864.700

-231.200

633.500

-18.600

-18.600

-18.600

-18.600

53.200

53.200

53.200

53.200

005280

005289

1704000001

932.200

-1.000.000

- 67.800

005593

932.200

-1.000.000

-67.800

932.200

-1.000.000

400.000

400.000

003850

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

005280

16.852.500

30.400

023230

30.400

30.400

30.400 9.369.000

-1.398.900

7.970.100

023231

2.821.600

-176.400

2.645.200

2.821.600

-176.400

2.645.200

-176.400 2.821.600 032206

Transport af brugere og til brugere

-1.222.500

5.324.900

901.200

-1.222.500

-321.300

-1.222.500

-1.222.500

901.200

Kommunale tilskud og overførsler

-176.400 2.821.600

6.547.400

Øvrige udgifter og indtægter

Løn

30.400

1400000001

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Personale

11.849.600

30.400

Kommunale tilskud og overførsler

Færgedrift

-5.002.900

1300000005

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Tunø Færgen skat moms

-67.800

2200000001

I alt

Befordring af elever i grundskolen

121.200

864.700

654.400

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Busdrift

121.200

654.400

Kollektiv trafik og havne Fælles formål

754.700

654.400

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Kollektiv trafik - Læskure

-231.200

689.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Fælles formål

-106.700

654.400

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Teknik - Fælles

-106.700

004871

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Skadedyrsbekæmpelse

-106.700

689.000

Budgetpuljer og overførte over/underskud Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

20.300 -106.700

1703000001

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Fælles formål

- 86.400 20.300

121.200

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Vandløbsvæsen

224.800 -106.700

20.300

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Miljøtilsyn, planlægning, undersøgel. mv

2.267.400

1300000002

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Naturbeskyttelse

200.000

-1.337.900

901.200

5.646.200

5.646.200

1500000001

6.365.900

-263.400

6.102.500

023233

6.365.900

-263.400

6.102.500

3.277.400

3.277.400

3.203.800

3.203.800


Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter

81

Kurser og uddannelse

28.800

Øvrige personaleudgifter

28.800

44.800

44.800

Forsikringer

238.200

238.200

Bygninger, grunde og udenomsarealer

856.700

856.700

125.100

125.100

El Rengøring Bygningsdrift iøvrigt Leasingudgifter

30.700

30.700

700.900

700.900

25.300

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.883.900

Drift af IT-systemer

44.900

Fødevarer og forplejning af brugere

60.800

Øvrige udgifter og indtægter

1.778.200

25.300 -263.400

1.620.500 44.900 60.800

-263.400

1.514.800

Rådgivning, konsulentydelser og revision

15.900

15.900

Møder, rejser og repræsentation

19.000

19.000

Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud

80.200

80.200

-30.700

-30.700

Tunø Færgen

1510000000

-1.884.400

- 1.884.400

Færgedrift

023233

-1.884.400

-1.884.400

-1.746.000

-1.746.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling egne institutioner

Tunø Havn Havne

-138.400

-138.400

1500000002

1.025.300

-1.456.200

- 430.900

023540

1.025.300

-1.456.200

-430.900

Personale

482.800

Løn

482.800

482.800

Bygninger, grunde og udenomsarealer

482.800

178.700

-97.100

81.600

109.800

-39.600

70.200

Vand

34.700

-56.400

-21.700

Skatter og afgifter

12.700

El

Husleje og leje af grunde

12.700 -1.100

Rengøring

8.400

Bygningsdrift iøvrigt

-1.100 8.400

13.100

13.100

Leasingudgifter

103.700

103.700

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

256.200

Administrationsudgifter

Teknik - Fælles Færgedrift Kommunale tilskud og overførsler

-1.359.100

-1.102.900

3.900

3.900

2200000001

61.900

61.900

023233

61.900

61.900

61.900

61.900


Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter

82 Budget 2017 Udgifter

Driftsområder Fritid, Bibliotek og Kultur Fælles juniorklub Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

Indtægter

-43.857.100 -2.551.200

395.056.200 28.633.200

3101200002

370.400

-462.600

-92.200

052516

370.400

-462.600

Personale Løn Forsikringer Arbejdsskade Bygninger, grunde og udenomsarealer El Vand

Fødevarer og forplejning af brugere Beskæftigelsesmaterialer Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm)

219.800

219.800

219.800

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

4.300

4.300

4.200

4.200

-5.300

5.100

-5.300

Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

111.100

111.100

111.100

111.100

172.500 172.500

Vand

Fødevarer og forplejning af brugere Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud

-1.200

-1.200

-1.200

5.600

5.600

5.500

5.500 100

21.800

-6.800

6.600

-6.800

15.000 -200

15.200

15.200

-1.700

-1.700 -1.700 -6.800

276.300

052516

283.100

-6.800

276.300

Arbejdsskade

261.600

261.600

261.600

261.600

2.000

2.000

2.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Fødevarer og forplejning af brugere Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud

Vand

-1.200

283.100

Løn

El

154.800

3103000009

Forsikringer

Bygninger, grunde og udenomsarealer

154.800

154.800

-1.700

Personale

Arbejdsskade

154.800

100

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Forsikringer

-1.000

-6.800

El

Løn

-1.000

-1.000 -6.800

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Personale

-457.300

-1.000

179.300

Arbejdsskade

Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

-457.300

-457.300

179.300

Forsikringer

Juniorklub Saxild

-457.300

052516

Løn

Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

-200 32.100

3102000004

Personale

Hou Juniorklub

31.900

32.100

Brugerbetalinger

Budgetpuljer og overført over/underskud

100

37.200

Brugerbetalinger

Budgetpuljer og overførte over/underskud

-92.200

219.800

100

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Juniorklub Gylling

Netto

438.913.300 31.184.400

2.000

22.300

-6.800

6.800

-6.800

15.500 0

15.500

15.500

-2.800

-2.800

-2.800

-2.800

3108000004

191.500

-7.600

183.900

052516

191.500

-7.600

183.900

165.100

165.100

165.100

165.100

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

6.200

6.200

6.100

6.100

100

100


Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter

83 Budget 2017 Udgifter

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Fødevarer og forplejning af brugere Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Juniorklub - Odder By Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

7.200

-7.600

Netto 15.800 -400

16.200

16.200

-1.900

-1.900 -1.900

3109000004

1.257.400

-13.500

1.243.900

052516

1.257.400

-13.500

1.243.900

Løn Bygninger, grunde og udenomsarealer El Vand Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud

1.208.300

1.208.300

1.208.300

1.208.300

19.500

19.500

18.000

18.000

1.500

1.500

44.500

-13.500

44.500

-13.500

31.000 31.000

-14.900

-14.900

-14.900

-14.900

3111000004

343.600

343.600

033876

343.600

343.600

151.100

151.100

151.100

151.100

Budgetpuljer og overført over/underskud

Ungdomsskolevirksomhed

-7.600

-1.900

Personale

Ungdomsklubber

Indtægter

23.400

Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

149.000

149.000

Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000

81.800

81.800

Øvrige udgifter og indtægter

67.200

67.200

Møder, rejser og repræsentation

4.600

4.600

Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Fritidsundervisning Ungdomsskolevirksomhed Personale Løn Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse Forsikringer Arbejdsskade Bygninger og løsøre Øvrige forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Rengøring Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000

4.600

4.600

42.400

42.400

42.400

42.400

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

3111000006

3.225.600

-14.900

3.210.700

033876

3.225.600

-14.900

3.210.700

2.940.000

2.940.000

2.901.600

2.901.600

35.000

35.000

3.400

3.400

-1.700

-1.700

-14.100

-14.100

1.900

1.900

10.500

10.500

172.700

172.700

172.700

172.700

354.500

354.500

29.100

29.100

233.100

233.100

Transport af brugere og til brugere

24.100

24.100

Øvrige udgifter og indtægter

68.200

68.200

49.400

49.400

49.400

49.400

1.400

1.400

Undervisningsmidler

Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm) Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder Brugerbetalinger Brugerbetalinger

1.400

1.400

8.600

-1.300

8.600

-1.300

7.300 7.300

-13.600

-13.600

-13.600

-13.600


Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter

84 Budget 2017 Udgifter

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Grønne områder og naturpladser

-299.300 -299.300

3500000001

498.500

498.500

002820

498.500

498.500

503.500

503.500

503.500

503.500

-5.000

-5.000

Bygninger, grunde og udenomsarealer Udenomsarealer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Tilskud til Haller Stadion og idrætsanlæg

-5.000

-5.000

3501000001

5.165.200

5.165.200

003231

5.165.200

5.165.200

5.165.200

5.165.200

5.165.200

5.165.200

Kommunale tilskud og overførsler Tilskud til haller, foreninger m.m. Folkebiblioteker Folkebiblioteker

Netto

-299.300

Budgetpuljer og overført over/underskud Fritidsområder

Indtægter

-299.300

3502000001

7.194.900

-468.000

6.726.900

033250

7.154.900

-468.000

6.686.900

Personale Løn Honorar og vederlag

4.663.500

4.663.500

4.402.200

4.402.200

139.600

139.600

Kurser og uddannelse

53.900

53.900

Befordringsgodtgørelse

38.000

38.000

Øvrige personaleudgifter

29.800

29.800

Bygninger, grunde og udenomsarealer

249.700

249.700

Opvarmning

58.400

58.400

El

63.400

63.400

Renovation

6.000

6.000

Vand

5.900

5.900

Skatter og afgifter

500

500

Rengøring

15.900

15.900

Udenomsarealer

29.900

29.900

Bygningsdrift iøvrigt

69.700

69.700

Leasingudgifter

19.900

19.900

Leasing, IT

19.900

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

2.067.700

Drift af IT-systemer

19.900 -468.000

648.800

Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000

648.800

37.300

Øvrige udgifter og indtægter

1.381.600

Møder, rejser og repræsentation Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter

1.599.700

37.300 -468.000

913.600

22.900

22.900

22.900

22.900

199.200

199.200

Annoncering (bl.a. personale)

44.900

44.900

Porto

40.000

40.000

Papir og fotokopiering

39.700

39.700

Øvrige administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Teatre

033562

Personale Honorar og vederlag Musikskole Musikarrangementer Personale Løn Kurser og uddannelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000

74.600

74.600

-68.000

-68.000

-68.000

-68.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

3503000001

3.067.600

-1.445.500

1.622.100

033563

3.067.600

-1.445.500

1.622.100

3.018.200

3.018.200

3.013.100

3.013.100

5.100

5.100

26.300

26.300

17.700

17.700


Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter

85 Budget 2017 Udgifter

Indtægter

Netto

Undervisningsmidler

8.600

8.600

Administrationsudgifter

39.100

39.100

39.100

39.100

Øvrige administrationsudgifter Betaling til/fra andre off. myndigheder

-406.000

Betaling til/fra andre off. myndigheder Brugerbetalinger Brugerbetalinger Budgetpuljer og overførte over/underskud

Folkeoplysning Fælles formål

-1.039.500

-1.039.500

-1.039.500 -16.000

-16.000 3504000001 033870

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Drift af IT-systemer Møder, rejser og repræsentation Møder, rejser og repræsentation Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Folkeoplysende voksenundervisning

-406.000

-1.039.500

-16.000

Budgetpuljer og overført over/underskud

6.325.000

-16.000 -125.500

Kommunale tilskud og overførsler

6.199.500

-16.800

-16.800

40.000

40.000

40.000

40.000

10.200

10.200

10.200

10.200

-67.000

-67.000

-67.000 033872

-406.000

-406.000

1.237.400

-67.000 -125.500

1.111.900

879.000

879.000

Tilskud til haller, foreninger m.m.

879.000

879.000

Betaling til/fra andre off. myndigheder

358.400

-125.500

232.900

358.400

-125.500

232.900

Betaling til/fra andre off. myndigheder Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

033873

Kommunale tilskud og overførsler Tilskud til haller, foreninger m.m. Lokaletilskud

755.300

755.300

755.300 4.349.100

4.349.100

4.349.100

4.349.100

4.349.100

3505000001

1.925.600

1.925.600

033560

1.925.600

1.925.600

1.925.600

1.925.600

1.925.600

1.925.600

1.156.700

1.156.700

154.100

154.100

6.700

6.700

Tilskud til haller, foreninger m.m.

Museer

755.300

755.300

4.349.100

033874

Kommunale tilskud og overførsler

Odder Museum

755.300

Kommunale tilskud og overførsler Tilskud til haller, foreninger m.m. Øvrige kulturelle tiltag

3506000001

Offentlige formål

002204

Forsikringer Bygninger og løsøre

6.700

6.700

147.400

147.400

Opvarmning

67.800

67.800

El

79.600

79.600

66.600

66.600

42.500

42.500

42.500

42.500

24.100

24.100

Opvarmning

10.600

10.600

El

10.100

10.100

Vand

2.300

2.300

Skatter og afgifter

1.100

1.100

933.200

933.200

11.400

11.400

11.400

11.400

68.000

68.000

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Stadion og idrætsanlæg

003231

Forsikringer Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer

Andre kulturelle opgaver Forsikringer Bygninger og løsøre Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

033564

Øvrige udgifter og indtægter

68.000

68.000

Kommunale tilskud og overførsler

853.800

853.800

853.800

853.800

Tilskud til haller, foreninger m.m.


Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter

86 Budget 2017 Udgifter

Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven

033875

Forsikringer Øvrige forsikringer

Folkeskoler Fælles skole Folkeskoler

Indtægter

Netto

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

211.432.400

-14.699.100

196.733.300

3101100001

43.345.300

-2.823.000

40.522.300

032201

10.410.800

-2.275.000

8.135.800

Personale

-118.500

Løn

-118.500

-118.500

-118.500

Leasingudgifter

2.612.700

2.612.700

Leasing, IT

2.612.700

2.612.700

1.235.600

1.235.600

Drift af IT-systemer

618.100

618.100

Undervisningsmidler

603.700

603.700

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Øvrige udgifter og indtægter

13.800

Betaling til/fra andre off. myndigheder

13.800

2.662.200

-2.275.000

387.200

Betaling til/fra andre off. myndigheder

2.662.200

-2.275.000

387.200

Budgetpuljer og overførte over/underskud

4.018.800

4.018.800

4.018.800

4.018.800

99.400

99.400

99.400

99.400

Budgetpuljer og overført over/underskud Befordring af elever i grundskolen

032206

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Transport af brugere og til brugere Efter- og videreuddannelse i folke- skolen

99.400 032209

Personale Kurser og uddannelse

513.800

513.800

513.800

513.800 -513.900

Betaling til/fra andre off. myndigheder 032210

Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder Efterskoler og ungdomskostskoler

032212

Kommunale tilskud og overførsler Tilskud til haller, foreninger m.m. Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder Skolebibliotekskonsulent Folkeskoler

26.061.500

-34.100

26.027.400

6.259.800

0

6.259.800

14.900

14.900

14.900

14.900

6.244.900

0

6.244.900

6.244.900

0

6.244.900

173.600

173.600

173.600

-1.700

-1.700

-1.700

-1.700

3101100003

-3.000

-3.000

032201

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

3101100004

103.100

103.100

032201

103.100

103.100

104.100

104.100

104.100

104.100

-1.000

-1.000

Løn Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud

Løn

26.027.400

171.900

Personale

Personale

-34.100

173.600

Befordringsgodtgørelse

Skolefritidsordninger

26.061.500

171.900

Personale

Fælles SFO

26.027.400

171.900

Budgetpuljer og overført over/underskud

Folkeskoler

-34.100

032201

Løn

Modersmål - undervisning

-513.900

26.061.500

171.900

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Folkeskoler

-513.900

-513.900

3101100002

Personale

Lønudbetaling fra andre kommuner

-100

513.800

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Bidrag til statslige og private skoler

99.400 -513.900

-1.000

-1.000

3101200001

7.362.900

-11.868.000

-4.505.100

032205

5.088.200

-11.868.000

-6.779.800

60.700

60.700

60.700

60.700


Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter

87 Budget 2017 Udgifter

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

Indtægter

4.706.600

Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm)

320.900

Betaling til/fra andre off. myndigheder

320.900

Brugerbetalinger Brugerbetalinger Bidrag til statslige og private skoler

032210

263.700

-57.200

263.700

-11.810.800

-11.810.800

-11.810.800

-11.810.800 2.274.700

2.274.700

2.274.700

2.274.700

2.274.700

3102000001

6.867.800

6.867.800

032201

6.867.800

6.867.800

6.227.600

6.227.600

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Folkeskoler

4.706.600 -57.200

2.274.700

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Gylling skole

4.706.600

4.706.600

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Netto

Personale Løn

6.226.700

6.226.700

Befordringsgodtgørelse

600

600

Øvrige personaleudgifter

300

300

30.000

30.000

Forsikringer Bygninger og løsøre

30.000

30.000

533.400

533.400

Opvarmning

265.200

265.200

El

108.400

108.400

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Vand

7.300

7.300

Skatter og afgifter

48.200

48.200

Rengøring

30.500

30.500

Udenomsarealer

73.800

73.800

146.200

146.200

146.200

146.200

-69.400

-69.400

-69.400

-69.400

3102000002

1.394.800

1.394.800

032205

1.394.800

1.394.800

1.360.100

1.360.100

1.331.300

1.331.300

25.300

25.300

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Undervisningsmidler Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud SFO Gylling skole Skolefritidsordninger Personale Løn Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse

-400

-400

Øvrige personaleudgifter

3.900

3.900

48.800

48.800

48.800

48.800

-14.100

-14.100

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud

-14.100

-14.100

3103000001

8.049.600

8.049.600

032201

8.049.600

8.049.600

7.245.900

7.245.900

7.246.500

7.246.500

Befordringsgodtgørelse

-800

-800

Øvrige personaleudgifter

200

200

26.000

26.000

Hou Skole Folkeskoler Personale Løn

Forsikringer Bygninger og løsøre

26.000

26.000

690.400

690.400

417.100

417.100

El

92.700

92.700

Vand

15.100

15.100

Skatter og afgifter

48.400

48.400

Rengøring

41.700

41.700

Udenomsarealer

75.400

75.400

Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning


Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter

88 Budget 2017 Udgifter

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Undervisningsmidler Transport af brugere og til brugere Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud

Indtægter

Netto

168.700

168.700

163.500

163.500

5.200

5.200

-81.400

-81.400

-81.400

-81.400

3103000002

1.408.100

1.408.100

032205

1.408.100

1.408.100

1.372.800

1.372.800

1.337.300

1.337.300

Kurser og uddannelse

32.000

32.000

Befordringsgodtgørelse

-3.300

-3.300

Øvrige personaleudgifter

6.800

6.800

49.600

49.600

SFO Hou skole Skolefritidsordninger Personale Løn

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer

49.600

49.600

-14.300

-14.300

-14.300

-14.300

3103000003

2.307.100

2.307.100

032201

2.307.100

2.307.100

2.296.300

2.296.300

2.299.600

2.299.600

Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Hou skole specialklasser Folkeskoler Personale Løn Befordringsgodtgørelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Undervisningsmidler Tunø skole Folkeskoler

-3.300

-3.300

10.800

10.800

10.800

10.800

3103000004

821.900

821.900

032201

821.900

821.900

680.900

680.900

674.600

674.600

6.400

6.400

Personale Løn Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse Forsikringer Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning

-100

-100

3.400

3.400

3.400

3.400

111.600

111.600

66.900

66.900

El

9.200

9.200

Vand

1.400

1.400

11.700

11.700

4.900

4.900

17.500

17.500

30.600

30.600

Skatter og afgifter Rengøring Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000

4.900

4.900

Undervisningsmidler

14.800

14.800

Øvrige udgifter og indtægter

10.900

10.900

6.100

6.100

Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud SFO Specialklasse Hou SKole Skolefritidsordninger

-10.700

-10.700 620.000

032205

620.000

620.000

620.000

620.000

621.600

621.600

Befordringsgodtgørelse

Personale

-10.700

620.000

Løn

Folkeskoler

6.100

-10.700

3103000005

Personale

Vestermarkskolen

6.100

-1.600

-1.600

3104000001

19.008.300

19.008.300

032201

19.008.300

19.008.300

16.354.300

16.354.300


Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter

89 Budget 2017 Udgifter

Løn

Indtægter

16.362.300

Befordringsgodtgørelse Forsikringer Bygninger og løsøre

Netto 16.362.300

-8.000

-8.000

180.000

180.000

180.000

180.000

2.283.400

2.283.400

Opvarmning

456.800

456.800

El

300.000

300.000

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Vand Rengøring Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Undervisningsmidler Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud SFO Vestermarkskolen Skolefritidsordninger

14.800

14.800

1.291.500

1.291.500

220.300

220.300

382.700

382.700

382.700

382.700

-192.100

-192.100

-192.100

-192.100

3104000002

3.649.100

3.649.100

032205

3.649.100

3.649.100

3.553.500

3.553.500

3.511.400

3.511.400

42.800

42.800

-700

-700

132.500

132.500

132.500

132.500

-36.900

-36.900

-36.900

-36.900

Personale Løn Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Hundslund skole

3105000001

6.512.100

6.512.100

Folkeskoler

032201

6.512.100

6.512.100

5.918.600

5.918.600

5.923.300

5.923.300

-4.900

-4.900

Personale Løn Befordringsgodtgørelse Øvrige personaleudgifter Forsikringer Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand

200

200

32.000

32.000

32.000

32.000

490.200

490.200

264.000

264.000

55.600

55.600

7.900

7.900

Skatter og afgifter

54.100

54.100

Rengøring

34.700

34.700

Udenomsarealer

73.900

73.900

137.200

137.200

137.200

137.200

-65.900

-65.900

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Undervisningsmidler Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud

-65.900

-65.900

3105000002

1.336.300

1.336.300

032205

1.336.300

1.336.300

1.302.400

1.302.400

1.285.300

1.285.300

Kurser og uddannelse

18.800

18.800

Befordringsgodtgørelse

-1.700

-1.700

47.400

47.400

Hundslund skole SFO Skolefritidsordninger Personale Løn

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Parkvejens skole

3106000001

47.400

47.400

-13.500

-13.500

-13.500

-13.500

35.040.300

35.040.300


Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter

90 Budget 2017 Udgifter

Folkeskoler

032201

Indtægter

Netto

35.040.300

35.040.300

30.888.100

30.888.100

30.873.500

30.873.500

Honorar og vederlag

14.200

14.200

Befordringsgodtgørelse

-1.100

-1.100

Øvrige personaleudgifter

1.500

1.500

83.000

83.000

Personale Løn

Forsikringer Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand Skatter og afgifter Rengøring Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Undervisningsmidler Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud

83.000

83.000

3.657.800

3.657.800

1.033.300

1.033.300

400.300

400.300

64.800

64.800

187.100

187.100

1.833.400

1.833.400

138.900

138.900

765.500

765.500

765.500

765.500

-354.100

-354.100

-354.100

-354.100

3106000002

3.157.400

3.157.400

032205

3.157.400

3.157.400

3.077.600

3.077.600

3.026.400

3.026.400

Kurser og uddannelse

47.800

47.800

Befordringsgodtgørelse

-1.100

-1.100

Øvrige personaleudgifter

4.500

4.500

111.700

111.700

111.700

111.700

-31.900

-31.900

Parkvejens skole SFO Skolefritidsordninger Personale Løn

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Parkvejens skole Specialklasser Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud

-31.900

-31.900

3106000004

13.937.900

13.937.900

032208

13.937.900

13.937.900

13.937.900

13.937.900

13.943.300

13.943.300

Personale Løn Befordringsgodtgørelse Parkvejens Skole Specialklasse SFO Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud

-5.400

-5.400

3106000005

2.971.800

2.971.800

032208

2.971.800

2.971.800

2.971.800

2.971.800

2.973.500

2.973.500

-1.700

-1.700

3108000001

7.944.400

7.944.400

032201

7.944.400

7.944.400

7.313.900

7.313.900

7.312.500

7.312.500

1.200

1.200

Personale Løn Befordringsgodtgørelse Saksild Skole Folkeskoler Personale Løn Befordringsgodtgørelse Øvrige personaleudgifter

200

200

24.900

24.900

24.900

24.900

522.400

522.400

262.200

262.200

El

94.700

94.700

Vand

16.400

16.400

Skatter og afgifter

56.200

56.200

Forsikringer Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning


Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter

91 Budget 2017 Udgifter

Husleje og leje af grunde

Indtægter

Netto

-14.400

-14.400

Rengøring

31.900

31.900

Udenomsarealer

75.400

75.400

163.500

163.500

163.500

163.500

-80.300

-80.300

-80.300

-80.300

3108000002

1.287.700

1.287.700

032205

1.287.700

1.287.700

1.256.300

1.256.300

1.234.500

1.234.500

22.300

22.300

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Undervisningsmidler Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Saksild SFO Skolefritidsordninger Personale Løn Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Skovbakkeskolen Folkeskoler

-500

-500

44.400

44.400

44.400

44.400

-13.000

-13.000

-13.000

-13.000

3109000001

30.753.700

30.753.700

032201

30.753.700

30.753.700

25.232.700

25.232.700

Personale Løn

25.221.900

25.221.900

Befordringsgodtgørelse

9.300

9.300

Øvrige personaleudgifter

1.500

1.500

124.900

124.900

Forsikringer Bygninger og løsøre

124.900

124.900

5.007.700

5.007.700

Opvarmning

553.500

553.500

El

302.100

302.100

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Vand Skatter og afgifter Rengøring Udenomsarealer Bygningsdrift iøvrigt Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Undervisningsmidler

1.070.900

1.070.900

146.200

146.200

2.764.700

2.764.700

699.200

699.200 699.200

-310.800

-310.800

-310.800

-310.800

3109000002

2.576.700

2.576.700

032205

2.576.700

2.576.700

2.516.900

2.516.900

2.443.500

2.443.500

67.400

67.400

Budgetpuljer og overført over/underskud

Skolefritidsordninger

32.800 137.500

699.200

Budgetpuljer og overførte over/underskud

SFO Skovbakkeskolen

32.800 137.500

Personale Løn Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse

-400

-400

Øvrige personaleudgifter

6.400

6.400

85.800

85.800

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Skovbakke Specialkl. Folkeskoler Personale Løn Befordringsgodtgørelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

85.800

85.800

-26.000

-26.000

-26.000

-26.000

3109000003

3.098.800

3.098.800

032201

3.098.800

3.098.800

3.075.300

3.075.300

3.076.400

3.076.400

-1.100

-1.100

23.500

23.500


Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter

92 Budget 2017 Udgifter

Undervisningsmidler 10. Klasse Center Folkeskoler

23.500

3.209.600

3.209.600

032201

3.209.600

3.209.600

2.926.100

2.926.100

2.928.500

2.928.500

Løn Befordringsgodtgørelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Undervisningsmidler Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud

Folkeskoler

Netto

3111000001

Personale

E-Klassen og U-gruppen

Indtægter

23.500

-2.400

-2.400

315.900

315.900

315.900

315.900

-32.400

-32.400

-32.400

-32.400

3111000002

1.756.100

1.756.100

032201

1.756.100

1.756.100

1.649.000

1.649.000

1.657.800

1.657.800

Personale Løn Befordringsgodtgørelse

-8.800

-8.800

68.000

68.000

Opvarmning

19.900

19.900

El

11.700

11.700

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Vand Rengøring Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Undervisningsmidler Øvrige udgifter og indtægter Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud

1.000

1.000

35.400

35.400

59.200

59.200

51.200

51.200

8.000

8.000

-20.100

-20.100

-20.100

-20.100

Skolebiblioteker

3112000001

662.700

-8.100

654.600

Folkeskoler

032201

662.700

-8.100

654.600

Personale

45.800

Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

6.200

6.200

39.600

39.600

619.400

Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000

45.800

-8.100

517.300

611.300 517.300

Undervisningsmidler

83.000

Øvrige udgifter og indtægter

19.100

Møder, rejser og repræsentation

2.900

2.900

2.900

2.900

4.300

4.300

Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Ungdomsudd.vejledn. Ungdommens Uddannelsesvejledning

-9.700 2.080.000

032214

2.080.000

2.080.000

316.300

316.300

324.100

324.100

-7.800

-7.800

1.825.600

1.825.600

1.825.600

1.825.600

-61.900

-61.900

-61.900

-61.900

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Øvrige udgifter og indtægter Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud

Børnepasning

Løn

4.300 -9.700

-9.700

Befordringsgodtgørelse

Personale

4.300 -9.700

2.080.000

Løn

Fælles formål

11.000

3113000001

Personale

Fælles børnepasning før skole, Egest.

83.000 -8.100

96.753.700

-19.889.800

76.863.900

3201000001

31.086.450

-19.834.600

11.251.850

052510

11.162.400

-743.100

10.419.300

1.610.800

1.610.800

1.559.500

1.559.500


Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter

93 Budget 2017 Udgifter

Kurser og uddannelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Drift af IT-systemer Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm)

Betaling til/fra andre off. myndigheder

51.300 104.000

104.000

104.000

7.743.100

7.743.100

-212.300

1.141.300

1.353.600

-212.300

1.141.300

-530.800

-530.800

-530.800

-530.800

Brugerbetalinger 350.900

Budgetpuljer og overført over/underskud 052511

6.029.500

Brugerbetalinger Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud 052514

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

Budgetpuljer og overført over/underskud 052519

Kommunale tilskud og overførsler Tilskud til haller, foreninger m.m. 052821

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm)

5.182.200 5.182.200

453.950

-12.879.300

-12.879.300

-923.750

-923.750

-923.750

-923.750

12.663.500

12.663.500

12.663.500

12.663.500

12.663.500

12.663.500

777.100

777.100

777.100

777.100

052511

2.050.500

2.050.500

2.074.500

2.074.500

2.045.800

2.045.800

13.300

13.300

Budgetpuljer og overført over/underskud

15.400

15.400

-24.000

-24.000

-24.000

-24.000

3202000003

16.763.900

16.763.900

052511

16.763.900

16.763.900

16.744.600

16.744.600

16.657.500

16.657.500

87.100

87.100

188.600

188.600

Personale Løn Kurser og uddannelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud

Øvrige personaleudgifter

-12.879.300

777.100

Befordringsgodtgørelse

Kurser og uddannelse

1.377.700 -12.879.300

2.050.500

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Personale

1.377.700

2.050.500

Kurser og uddannelse

Dagpleje

-12.425.350

3202000002

Løn

Dagplejens gæstehus

-12.879.300

777.100

Personale

Dagpleje

-6.212.200

5.182.200

Brugerbetalinger

Dagpleje - øvrige

-6.212.200

1.377.700

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Dagpleje

-6.212.200

5.182.200

Brugerbetalinger

Dagpleje tilsynsførende

847.300 -6.212.200

1.377.700

Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm)

-182.700 847.300

847.300

Brugerbetalinger

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

350.900 -6.212.200

847.300

Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm)

Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr

350.900

350.900

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart

7.743.100

1.353.600

Brugerbetalinger

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Netto

104.000

7.743.100

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Dagpleje

Indtægter

51.300

188.600

188.600

-169.300

-169.300

-169.300

-169.300

3202000004

271.150

-55.200

215.950

052511

271.150

-55.200

215.950

5.900

-55.200

-49.300

5.900

5.900 -55.200

-55.200


Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter

94 Budget 2017 Udgifter

Forsikringer

Indtægter

2.150

Bygninger og løsøre

Netto 2.150

2.150

2.150

243.500

243.500

Opvarmning

40.200

40.200

El

16.100

16.100

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Renovation

8.700

8.700

122.300

122.300

56.200

56.200

21.800

21.800

Beskæftigelsesmaterialer

11.800

11.800

Øvrige udgifter og indtægter

10.000

10.000

-2.200

-2.200

Rengøring Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Dagplejen Gylling Dagpleje

-2.200

-2.200

3102000005

78.400

78.400

052511

78.400

78.400

79.400

79.400

69.500

69.500

Personale Løn Kurser og uddannelse

9.900

9.900

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

3103000008

15.700

15.700

052511

15.700

15.700

15.900

15.900

13.900

13.900

2.000

2.000

-200

-200

Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Dagplejen Hou Dagpleje Personale Løn Kurser og uddannelse Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Dagplejen Hundslund Dagpleje

-200

-200

3105000004

31.400

31.400

052511

31.400

31.400

31.800

31.800

27.800

27.800

4.000

4.000

-400

-400

Personale Løn Kurser og uddannelse Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Dagplejen Saksild Dagpleje

-400

-400

3108000005

62.700

62.700

052511

62.700

62.700

63.500

63.500

55.600

55.600

7.900

7.900

-800

-800

-800

-800

3102000003

2.214.300

2.214.300

052514

2.214.300

2.214.300

2.000.000

2.000.000

1.959.600

1.959.600

40.400

40.400

14.300

14.300

Personale Løn Kurser og uddannelse Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Børnehuset Gylling Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer Bygninger og løsøre

14.300

14.300

165.300

165.300

Opvarmning

67.400

67.400

El

30.200

30.200

Renovation

7.200

7.200

Vand

4.500

4.500

56.000

56.000

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Udenomsarealer


Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter

95 Budget 2017 Udgifter

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

57.500

Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Tunø Børnehus Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart

57.500

57.500

57.500

-22.800

-22.800

-22.800

-22.800

412.600

412.600

052514

412.600

412.600

401.700

401.700

401.700

401.700

15.100

15.100

Løn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000

5.000

5.000

10.100

10.100

-4.200

-4.200

-4.200

-4.200

3103000007

2.911.500

2.911.500

052514

2.911.500

2.911.500

2.693.700

2.693.700

2.661.700

2.661.700

32.000

32.000

13.100

13.100

Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud

Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart

Netto

3103000006

Personale

Hou børnehave

Indtægter

Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer Arbejdsskade Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer

2.000

2.000

11.100

11.100

145.300

145.300

Opvarmning

52.700

52.700

El

24.500

24.500

Vand

5.000

5.000

Skatter og afgifter

7.300

7.300

Udenomsarealer

55.800

55.800

89.500

89.500

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Børnehaven Solstrålen Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart

89.500

89.500

-30.100

-30.100

-30.100

-30.100

3105000003

2.448.600

2.448.600

052514

2.448.600

2.448.600

2.257.600

2.257.600

2.219.800

2.219.800

37.800

37.800

14.300

14.300

14.300

14.300

Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer

135.800

135.800

Opvarmning

42.800

42.800

El

24.700

24.700

4.300

4.300

64.000

64.000

66.100

66.100

Vand Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Børnehuset Saksild Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart Personale Løn Kurser og uddannelse

66.100

66.100

-25.200

-25.200

-25.200

-25.200

3108000003

2.110.500

2.110.500

052514

2.110.500

2.110.500

1.948.900

1.948.900

1.897.900

1.897.900

51.000

51.000


Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter

96 Budget 2017 Udgifter

Forsikringer

4.100

Bygninger og løsøre

Indtægter

Netto 4.100

4.100

4.100

125.900

125.900

Opvarmning

28.900

28.900

El

37.400

37.400

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Vand Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Krible Krable huset Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart

3.200

3.200

56.400

56.400

53.300

53.300

53.300

53.300

-21.700

-21.700

-21.700

-21.700

3204030001

5.191.100

5.191.100

052514

5.191.100

5.191.100

4.843.700

4.843.700

4.786.100

4.786.100

57.600

57.600

19.600

19.600

15.100

15.100

Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer Arbejdsskade Bygninger og løsøre

4.500

4.500

212.200

212.200

Opvarmning

63.100

63.100

El

56.000

56.000

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Renovation Vand

1.300

1.300

20.000

20.000

Skatter og afgifter

8.900

8.900

Udenomsarealer

61.200

61.200

Bygningsdrift iøvrigt Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Egholmgård Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart

1.700

1.700

169.300

169.300

169.300

169.300

-53.700

-53.700

-53.700

-53.700

3204071001

10.028.100

10.028.100

052514

10.028.100

10.028.100

9.226.800

9.226.800

9.134.800

9.134.800

92.000

92.000

Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer

72.100

72.100

Arbejdsskade

12.300

12.300

Bygninger og løsøre

59.800

59.800

311.200

311.200

Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning

103.400

103.400

El

85.500

85.500

Vand

10.000

10.000

112.300

112.300

Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

520.800

520.800

Beskæftigelsesmaterialer

313.300

313.300

Øvrige udgifter og indtægter

207.500

207.500

-102.800

-102.800

Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Børnehuset Vennelund Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart Personale Løn

-102.800

-102.800

3204080001

11.100.800

11.100.800

052514

11.100.800

11.100.800

10.457.500

10.457.500

10.341.000

10.341.000


Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter

97 Budget 2017 Udgifter

Kurser og uddannelse Forsikringer Arbejdsskade Bygninger og løsøre

Indtægter

Netto

116.500

116.500

34.400

34.400

32.400

32.400

2.000

2.000

343.900

343.900

Opvarmning

90.700

90.700

El

89.500

89.500

Renovation

24.500

24.500

Vand

26.300

26.300

112.900

112.900

355.000

355.000

355.000

355.000

26.500

26.500

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter

26.500

26.500

-116.500

-116.500

-116.500

-116.500

3205300001

9.976.000

9.976.000

052514

9.976.000

9.976.000

9.226.900

9.226.900

9.117.900

9.117.900

109.000

109.000

12.800

12.800

Arbejdsskade

5.600

5.600

Bygninger og løsøre

7.200

7.200

497.600

497.600

108.600

108.600

El

80.000

80.000

Renovation

16.400

16.400

Vand

30.500

30.500

164.300

164.300

Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Bifrost Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer

Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning

Rengøring Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud

Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Personale

97.800 301.200

301.200

301.200

40.900

40.900

40.900

40.900

-103.400

-103.400

-103.400

Børne- og familiecenter PPR inkl. tale-, høre- og to-sprogskons.

97.800 301.200

-103.400

90.131.300

-6.486.900

83.644.400

3901010001

7.931.500

-1.380.200

6.551.300

032204

7.931.500

-1.380.200

6.551.300

6.160.200

6.160.200

5.751.800

5.751.800

Kurser og uddannelse

199.100

199.100

Befordringsgodtgørelse

126.100

126.100

Øvrige personaleudgifter

83.200

83.200

-41.600

-41.600

-41.600

-41.600

Løn

Forsikringer Arbejdsskade Bygninger, grunde og udenomsarealer

941.900

941.900

Opvarmning

156.300

156.300

Husleje og leje af grunde

509.900

509.900

Rengøring

275.700

275.700

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

609.800

609.800

Drift af IT-systemer

401.100

401.100

Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000

102.000

102.000


Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter

98 Budget 2017 Udgifter

Indtægter

Netto

Undervisningsmidler

38.700

38.700

Beskæftigelsesmaterialer

68.000

68.000

93.600

93.600

Rådgivning, konsulentydelser og revision Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter

15.400

15.400

152.200

152.200

Betaling til/fra andre off. myndigheder Fælles - BFC Det specialiserede børneområde

-1.380.200

-1.380.200

3901010002

5.112.100

5.112.100

064558

5.112.100

5.112.100

5.112.100

5.112.100

5.090.800

5.090.800

Personale Løn Kurser og uddannelse

21.300

21.300

3901010003

2.432.200

2.432.200

046289

2.432.200

2.432.200

2.394.200

2.394.200

2.290.400

2.290.400

Kurser og uddannelse

36.400

36.400

Befordringsgodtgørelse

67.400

67.400

17.200

17.200

Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000

17.200

17.200

Rådgivning, konsulentydelser og revision

20.800

20.800

3901010004

8.890.600

8.890.600

064558

8.890.600

8.890.600

8.844.000

8.844.000

8.713.900

8.713.900

Kurser og uddannelse

48.600

48.600

Befordringsgodtgørelse

81.500

81.500

5.000

5.000

Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000

5.000

5.000

Rådgivning, konsulentydelser og revision

31.200

31.200

Møder, rejser og repræsentation

10.400

10.400

3901010005

588.600

588.600

052516

588.600

588.600

550.300

550.300

532.100

532.100

18.200

18.200

38.300

38.300

38.300

38.300

3901010007

4.238.700

4.238.700

052821

4.238.700

4.238.700

4.006.900

4.006.900

3.807.200

3.807.200

Sundhedspleje Kommunal sundhedstjeneste Personale Løn

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Myndighed BFC Det specialiserede børneområde Personale Løn

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

SSP Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Personale Løn Kurser og uddannelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Øvrige udgifter og indtægter Forebyggelse Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Personale Løn Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse Bygninger, grunde og udenomsarealer

41.000

41.000

154.300

154.300

184.100

184.100

Opvarmning

20.700

20.700

El

20.700

20.700

Vand

10.400

10.400

Skatter og afgifter

15.400

15.400

Rengøring

63.100

63.100

Udenomsarealer

53.800

53.800

5.300

5.300

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Øvrige udgifter og indtægter Rådgivning, konsulentydelser og revision Budgetregulering

3901010009

5.300

5.300

46.800

46.800

-2.903.100

-2.903.100


Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter

99 Budget 2017 Udgifter

Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.

032204

Budgetpuljer og overførte over/underskud Underv. normalskole Folkeskoler

3.332.300

-2.361.600

970.700

032201

3.332.300

-2.361.600

970.700

212.700

3901020002 032207

Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder 032208

Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

032216

Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

033046

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Øvrige udgifter og indtægter SFO

032205

Personale Løn Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud

212.700

3.119.600

-2.361.600

758.000

7.383.500

-1.310.000

6.073.500

519.900

519.900

519.900

519.900

519.900

519.900

6.567.800

-1.310.000

5.257.800

5.677.000

-1.310.000

4.367.000

5.677.000

-1.310.000

4.367.000

890.800

890.800

890.800

890.800

51.000

51.000

51.000

51.000

51.000

51.000

244.800

244.800

244.800

244.800

244.800 3901020003

Skolefritidsordninger

212.700

212.700

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud

-2.903.100

3901020001

Løn

Specialundervisning i regionale tilbud

Netto -2.903.100

-2.903.100

Personale

Underv.specialskoler

Indtægter

-2.903.100

032208

Betaling til/fra andre off. myndigheder

1.734.700

244.800 -77.700

1.657.000

779.900

779.900

100.000

100.000

100.000

100.000

679.900

679.900

679.900

679.900

954.800

-77.700

877.100

877.100

-77.700

799.400

Betaling til/fra andre off. myndigheder

877.100

-77.700

799.400

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

77.700

77.700

77.700

77.700

3901020005

347.900

347.900

032208

347.900

347.900

347.900

347.900

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Underv. Intern Skole private opholdssted Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud Betaling til/fra andre off. myndigheder Opholdsbetaling Transport - specialskoler Befordring af elever i grundskolen

347.900

347.900

3901020006

2.129.300

2.129.300

032206

2.129.300

2.129.300

2.129.300

2.129.300

2.129.300

2.129.300

3901030001

2.928.700

2.928.700

052510

2.202.800

2.202.800

15.300

15.300

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Transport af brugere og til brugere Børnepasning Fælles formål Personale Kurser og uddannelse Budgetpuljer og overførte over/underskud Særlige dagtilbud og særlige klubber

052825

Betaling til/fra andre off. myndigheder SL: Forebyg. foranstalt. og anbring. Indtægter fra den centrale refusionsordning

3901040001

15.300

15.300

2.187.500

2.187.500

725.900

725.900

725.900

725.900

36.970.700

052207

Statsrefusion Opholdssteder mv. for børn

052820

2.279.000

-1.357.400

35.613.300

-998.400

-998.400

-998.400

-998.400

-359.000

1.920.000


Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter

100 Budget 2017 Udgifter

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

120.000

Beskæftigelsesmaterialer

Indtægter

Netto

-300.000

-180.000

-300.000

-300.000

Øvrige udgifter og indtægter

120.000

120.000

Indkomstoverførsler til personer

600.000

600.000

Indkomstoverførsler, ikke skattepligtige Betaling til/fra andre off. myndigheder

600.000

600.000

1.559.000

1.559.000

Brugerbetalinger Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

-59.000 052821

Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Øvrige udgifter og indtægter Indkomstoverførsler til personer Indkomstoverførsler, ikke skattepligtige Betaling til/fra andre off. myndigheder Plejefamilier

052822

Personale Løn Indkomstoverførsler til personer Indkomstoverførsler, ikke skattepligtige Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm) Betaling til/fra andre off. myndigheder Døgninstitutioner for børn og unge Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge

052824

Betaling til/fra andre off. myndigheder Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

053540

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Øvrige udgifter og indtægter Serviceloven private opholdssteder Opholdssteder mv. for børn

3.129.100

5.205.800

5.205.800

10.769.800

10.769.800

4.959.800

4.959.800

4.959.800

4.959.800

2.150.000

2.150.000

2.150.000

2.150.000

3.160.000

3.160.000

3.160.000

3.160.000

8.593.300

500.000 0

8.593.300

8.593.300

8.593.300

8.593.300

8.593.300

948.300

948.300

948.300

948.300

300.000

300.000

300.000

300.000

4.407.000

4.407.000

4.407.000

4.407.000

4.407.000

3.100.000

3.100.000

3.100.000

3.100.000

3.100.000

3.100.000

1.302.200

1.302.200

1.302.200

1.302.200

1.302.200

1.302.200

204.400

204.400

052821

052823

053540

204.400

Sundhed

Kurser og uddannelse

3.129.100

3.129.100

4.407.000

Rådgivning, konsulentydelser og revision

Løn

3.129.100

052820

Opholdsbetaling

Personale

243.600

300.000

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Kommunal tandpleje

243.600

243.600

9.013.600

Opholdsbetaling

Tandpleje

5.501.800

243.600

9.013.600

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

5.501.800

5.501.800

3901040002

Opholdsbetaling

Døgninstitutioner for børn og unge

14.080.300

5.501.800

300.000

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

14.080.300

500.000 052823

-59.000

204.400

9.411.500

-230.100

9.181.400

3601000001

9.411.500

-230.100

9.181.400

046285

9.411.500

-230.100

9.181.400

6.901.100

6.901.100

6.692.900

6.692.900

106.500

106.500

Befordringsgodtgørelse

9.400

9.400

Øvrige personaleudgifter

92.300

92.300

-8.400

-8.400

-8.400

-8.400

552.700

552.700

Forsikringer Arbejdsskade Bygninger, grunde og udenomsarealer


Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter

101 Budget 2017 Udgifter

Indtægter

Netto

Opvarmning

51.500

51.500

El

66.200

66.200

4.000

4.000

Husleje og leje af grunde

308.100

308.100

Rengøring

122.900

122.900

Leasingudgifter

558.900

558.900

Leasing, biler

16.700

16.700

Vand

Leasing, øvrige udg. Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Drift af IT-systemer Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000

542.200 1.232.100

1.196.000

61.400

61.400

981.000

981.000

Undervisningsmidler Beskæftigelsesmaterialer

542.200 -36.100

-36.100

-36.100

53.200

53.200

Pleje, sygeartikler og medicin

118.600

118.600

Øvrige udgifter og indtægter

17.900

Administrationsudgifter Porto Papir og fotokopiering Øvrige administrationsudgifter Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder

83.800 30.700

5.200

47.900

-11.100

36.800

184.100

-40.300

143.800

184.100

Brugerbetalinger

Budgetpuljer og overført over/underskud

72.700 30.700

5.200

Brugerbetalinger

Budgetpuljer og overførte over/underskud

17.900 -11.100

-40.300

143.800

-142.600

-142.600

-142.600

-142.600

-92.800

-92.800

-92.800

-92.800


Social- og Sundhedsudvalget Serviceudgifter

102 Budget 2017 Udgifter

Social- og Sundhedsudvalget Fritid, Bibliotek og Kultur Øvrige sociale formål Øvrige sociale formål

407.638.200 227.700 227.700

227.700

227.700

227.700

227.700

213.552.600 5510040001 046290

Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm) Betaling til/fra andre off. myndigheder Ældreboliger Ældreboliger

053230

917.700 917.700

455.900

455.900 -962.500

-662.800

299.700

-962.500

-662.800

-962.500

-962.500

2.799.200

-5.300

2.793.900

053232

2.799.200

-5.300

2.793.900

45.100

-5.300

39.800

2.754.100

2.754.100

5610200101

-500

-500

053232

-500

-500

Kørsel Frit valg Distrikt 2 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

-500

-500

5610200104

-7.200

-7.200

053232

-7.200

-7.200

-7.200

-7.200

5610200106

-1.300

-1.300

053232

-1.300

-1.300

Kørsel Frit valg Distrikt 4 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Kørsel Stenslundcentret Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

-1.300 1.234.700

-662.000

572.700

053232

1.234.700

-662.000

572.700

554.000

Bygningsdrift iøvrigt Fødevarer og forplejning af brugere

554.000

52.300

52.300

635.100

635.100

Brugerbetalinger

-662.000

Budgetpuljer og overført over/underskud

-5.800

Kørsel Ældreboliger

-1.300

5610200202

Løn

Bronzealdervej

299.700

5610050001

Budgetpuljer og overførte over/underskud Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

461.800

299.700

299.700

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Fælles udgifter frit-valg

198.054.400

917.700 461.800

5610010001

Bygningsdrift iøvrigt Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

227.700

-15.498.200

917.700

Husleje og leje af grunde Fælles udg. Og indt.

369.960.800 227.700

057299

Ældreområdet Andre sundhedsudgifter

-37.677.400

Netto

5410000000

Tilskud til haller, foreninger m.m. Andre sundhedsudgifter

Indtægter

-662.000 -5.800

-900

-900

5610200203

1.543.300

-4.860.000

-3.316.700

053230

1.499.800

-4.860.000

-3.360.200

-4.860.000

-3.833.600

Forsikringer

22.100

Bygninger, grunde og udenomsarealer

1.026.400

El

22.100

126.800

126.800

Renovation

82.600

82.600

Vand

27.500

27.500

Husleje og leje af grunde

-4.860.000

-4.860.000

Rengøring

511.900

511.900

Bygningsdrift iøvrigt

277.600

277.600

Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000

336.800

336.800

Rådgivning, konsulentydelser og revision

114.500

114.500

43.500

43.500

Fødevarer og forplejning af brugere

51.400

51.400

Kørsel

-7.900

-7.900

5610200301

3.974.400

3.974.400

053232

3.974.400

3.974.400

5.001.700

5.001.700

4.917.100

4.917.100

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

Ledelse og administration Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Personale Løn Befordringsgodtgørelse Forsikringer

053232

84.600

84.600

142.600

142.600


Social- og Sundhedsudvalget Serviceudgifter

103

Budgetpuljer og overførte over/underskud Elever Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

-1.169.900

-1.169.900

5610200303

2.214.200

2.214.200

053232

2.214.200

2.214.200

2.265.800

2.265.800

Personale Løn Dagpengerefusion Befordringsgodtgørelse

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

23.200 -22.700

5610200304

1.422.800

1.422.800

053232

1.422.800

1.422.800

313.000

313.000

Budgetpuljer og overført over/underskud Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

1.109.800

1.109.800

5610200305

-6.700

-6.700

053232

-6.700

-6.700

-6.700

-6.700

5610200307

-3.600

-3.600

053232

-3.600

-3.600

Kørsel Distriktsterapeuter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Kørsel Kort-tids pladser, Ålykkecentret Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

-3.600

-3.600

5610200308

6.901.800

6.901.800

053232

6.901.800

6.901.800

6.971.800

6.971.800

Løn Kørsel

-300

-300

-69.700

-69.700

5610200309

1.949.300

1.949.300

053232

1.949.300

1.949.300

1.969.700

1.969.700

-700

-700

Budgetpuljer og overført over/underskud Pedeller Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Løn Kørsel Budgetpuljer og overført over/underskud Daghjem Forebyggende indsats for ældre og handicappede

-19.700

-19.700

5610200401

2.773.500

2.773.500

053233

2.773.500

2.773.500

2.634.800

2.634.800

2.613.600

2.613.600

Personale Løn Kørsel Kurser og uddannelse Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Drift af IT-systemer Beskæftigelsesmaterialer Øvrige udgifter og indtægter Budgetpuljer og overførte over/underskud Fællesudgifter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

-3.159.600

23.200

Løn Vikarkorps

5.373.300

-3.159.600 -22.700

Budgetpuljer og overførte over/underskud Sygeplejersker

5.373.300

-400

-400

4.800

4.800

16.800

16.800

166.700

166.700

7.300

7.300

52.800

52.800

106.600

106.600

-28.000

-28.000

5610200601

6.152.200

-107.200

6.045.000

053232

6.213.300

-107.200

6.106.100

1.423.200

1.423.200

102.200

102.200

1.339.500

1.339.500

Opvarmning

406.800

406.800

El

406.800

406.800

Renovation

76.700

76.700

134.900

134.900

Skatter og afgifter

10.200

10.200

Udenomsarealer

25.200

25.200

278.900

278.900

Vand

Bygningsdrift iøvrigt Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Drift af IT-systemer

766.600

766.600

2.401.200

2.401.200

1.226.400

1.226.400

Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000

176.200

176.200

Anskaff., varekøb,aktiviteter o.100.000

146.000

146.000

Fødevarer og forplejning af brugere

128.700

128.700


Social- og Sundhedsudvalget Serviceudgifter

104

Pleje, sygeartikler og medicin

380.600

380.600

Transport af brugere og til brugere

-52.100

-52.100

Øvrige udgifter og indtægter

395.400

395.400

Møder, rejser og repræsentation

30.700

30.700

358.400

358.400

Annoncering (bl.a. personale)

26.400

26.400

Porto

25.600

25.600

Papir og fotokopiering

51.100

51.100

255.300

255.300

Administrationsudgifter

Øvrige administrationsudgifter Brugerbetalinger

-107.200

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

-107.200

-208.500

-208.500

-61.100

-61.100

-61.100

-61.100

5610200701

75.000

75.000

053234

75.000

75.000

51.000

51.000

El

25.600

25.600

Skatter og afgifter

23.200

23.200

2.200

2.200

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

12.400

12.400

Administrationsudgifter

12.400

12.400

Plejehjem og beskyttede boliger

053234

Budgetpuljer og overførte over/underskud Ølykkecentret Plejehjem og beskyttede boliger Bygninger, grunde og udenomsarealer

Rengøring

Budgetpuljer og overførte over/underskud Kommunal genoptræning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

-800

-800

5610200800

1.343.000

1.343.000

046282

1.343.000

1.343.000

18.700

18.700

Personale Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse Øvrige personaleudgifter

5.400

5.400

-8.300

-8.300

21.600

21.600

Husleje og leje af grunde

492.300

492.300

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

315.000

315.000

275.000

275.000

Betaling fra egne institutioner Budgetpuljer og overførte over/underskud Hjemtagelse af hjerterehabilitering Budget Personlig/praktisk hjælp Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

60.495.600

-819.000

59.676.600

60.495.600

-819.000

59.676.600

96.700 741.200

Budgetpuljer og overførte over/underskud

66.289.100

66.289.100

053232

66.289.100

66.289.100

5.383.900

5.383.900

44.900

44.900

60.860.300

60.860.300

5610300301

16.968.200

16.968.200

053232

16.968.200

16.968.200

12.892.800

12.892.800

4.075.400

4.075.400

5610300401

2.272.000

2.272.000

053232

2.272.000

2.272.000

Løn Budgetpuljer og overførte over/underskud Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Budgetpuljer og overførte over/underskud Brugerbetalinger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

2.272.000

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

-1.800.000

-1.800.000

053232

-1.800.000

-1.800.000

-1.800.000

-1.800.000

5610300601

5.226.000

5.226.000

046282

5.226.000

5.226.000

4.887.600

4.887.600

Løn Transport af brugere og til brugere Betaling ophold andre kommuner

2.272.000

5610300501

Brugerbetalinger Genoptræning

-77.800

5610300201

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Madservice

-819.000

59.657.700

Pleje, sygeartikler og medicin

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

96.700

59.657.700

Løn

Sygepleje

250.000

053232

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

-8.000

250.000 5610300101

Rengøring

Plejehjemspladser

-8.000

338.400 5610301001

4.260.200

338.400 -5.883.300

-1.623.100


Social- og Sundhedsudvalget Serviceudgifter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

105 053232

4.260.200

-5.883.300

4.260.200

-5.883.300

-1.623.100

5610303001

13.792.700

-398.900

13.393.800

053235

13.792.700

-398.900

13.393.800

-398.900

10.503.300

Betaling til/fra andre off. myndigheder Hjælpemidler, boligindretn. M.v. Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Pleje, sygeartikler og medicin

2.825.200

Øvrige udgifter og indtægter

10.902.200

Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm)

-1.623.100

2.825.200

65.300

65.300

5610305001

1.265.900

1.265.900

053237

1.265.900

1.265.900

1.265.900

1.265.900

5610305501

1.395.600

1.395.600

053540

1.395.600

1.395.600

860.500

860.500

845.000

845.000

Kurser og uddannelse

4.000

4.000

Befordringsgodtgørelse

3.000

3.000

Øvrige personaleudgifter

8.500

8.500

Rengøring

27.800

27.800

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

31.100

31.100

Rådgivning, konsulentydelser og revision

37.300

37.300

Administrationsudgifter

35.500

35.500

403.400

403.400

5610306001

7.282.300

7.282.300

064551

7.282.300

7.282.300

8.004.200

8.004.200

7.840.700

7.840.700

Kurser og uddannelse

94.900

94.900

Befordringsgodtgørelse

26.400

26.400

Øvrige personaleudgifter

42.200

42.200

Pasning af døende i eget hjem Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Løn Administration hjælpemidler Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Personale Løn

Betaling til/fra andre off. myndigheder Administration, Visitation Sekretariat og forvaltninger Personale Løn

Leasingudgifter Drift af IT-systemer Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud

78.200

78.200

728.300

728.300

47.800

47.800

174.700

174.700

-1.750.900

-1.750.900

5610307001

723.500

723.500

064550

723.500

723.500

723.500

723.500

Opvarmning

37.300

37.300

El

48.100

48.100

VitaPark Administrationsbygninger Bygninger, grunde og udenomsarealer

Vand

3.000

3.000

15.100

15.100

Husleje og leje af grunde

514.100

514.100

Rengøring

105.900

105.900

Skatter og afgifter

Voksne handicappede Borgerservice Ungdomsudd. for unge med særlige behov Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

51.301.900 568.800

033046

568.800

568.800

568.800

568.800

568.800

568.800

5431100000

504.800

504.800

032217

504.800

504.800

Betaling til/fra andre off. myndigheder Pleje og omsorg af ældre og handicappede

87.867.000

-20.459.500

568.800

Øvrige udgifter og indtægter Specialpædagogisk bistand til voksne

-22.116.400

71.761.400 5431000000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Specialpædagogisk bistand til voksne

109.983.400

504.800

504.800

5431500000

7.225.100

-53.000

7.172.100

053232

7.225.100

-53.000

7.172.100

3.103.300

3.103.300

3.103.300

3.103.300

5.171.800

5.171.800


Social- og Sundhedsudvalget Serviceudgifter

106

Øvrige udgifter og indtægter

5.171.800

Brugerbetalinger Budgetpuljer og overførte over/underskud Forebyg. indsats for ældre og handicap. Forebyggende indsats for ældre og handicappede

-1.050.000 -959.700

1.828.900

053233

2.788.600

-959.700

1.828.900

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Øvrige udgifter og indtægter

291.600

291.600

291.600

291.600

582.900

582.900

582.900

Betaling til/fra andre off. myndigheder

1.923.200

Brugerbetalinger Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10

-9.100

053233

2.655.900

2.655.900

2.655.900

2.655.900

2.655.900

2.655.900

5431700000

50.000

50.000

053540

50.000

50.000

50.000

50.000

5431800000

1.400.000

-700.000

700.000

053842

1.400.000

-700.000

700.000

1.400.000

Statsrefusion Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund

Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund

2.026.000

-70.000

1.956.000

2.026.000

-70.000

1.956.000

2.026.000

-70.000

1.956.000

5431900001

288.000

288.000

053844

288.000

288.000

288.000

288.000

288.000

288.000

Opholdsbetaling Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh

5432000000

1.530.700

-48.000

1.482.700

053845

1.530.700

-48.000

1.482.700

1.530.700

-18.000

1.512.700

-30.000

-30.000

Betaling til/fra andre off. myndigheder Brugerbetalinger Privat narkobehandling Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh

5432010000

720.000

720.000

053845

720.000

720.000

720.000

720.000

Betaling til/fra andre off. myndigheder Opholdsbetaling Botilb. for længerevar. oph.,Soc.Service Indtægter fra den centrale refusionsordning

720.000 5432100000

25.407.300

052207

Statsrefusion Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)

053850

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

25.407.300

Betaling til/fra andre off. myndigheder Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

-651.300

-3.498.000

21.909.300 786.000 786.000

25.211.500

25.211.500 -3.498.000

-3.498.000 -590.200

6.439.500

-1.298.700

5.140.800

053850

6.439.500

-1.298.700

5.140.800

6.439.500

-792.100

5.647.400

6.439.500

Brugerbetalinger 5432200000

9.393.100

052207

Statsrefusion Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)

-651.300

-651.300

5432110000

Opholdsbetaling

Indtægter fra den centrale refusionsordning

-651.300

-590.200

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Botilbud til midlert. oph., Soc.Service

21.258.000

786.000

Statsrefusion

Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)

720.000 -4.149.300

786.000

Øvrige udgifter og indtægter

Private botilbud for længerevar. ophold

-700.000

053844

Betaling til/fra andre off. myndigheder Narkobehandling mv.

1.400.000 -700.000

5431900000

Betaling til/fra andre off. myndigheder Private Alkohol-/beh.hj. for alkoholskad

-55.000 2.655.900

Betaling til/fra andre off. myndigheder Alkoholhjem og beh.hjem for alkoholsk.

-55.000 -9.100

Betaling til/fra andre off. myndigheder Botilbud for personer m. soc. Problemer

1.018.500

2.655.900

Øvrige udgifter og indtægter Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

582.900 -904.700

5431610000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

-1.050.000

2.788.600

Løn

Forebyggende indsats for ældre og handicappede

-53.000

5431600000

Personale

Privat forebyg. indsats for ældre og han

5.171.800 -53.000

053852

9.393.100

6.439.500 -506.600

-506.600

-67.500

9.325.600

-41.400

-41.400

-41.400

-41.400

-26.100

9.367.000

x


Social- og Sundhedsudvalget Serviceudgifter

107

Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Øvrige udgifter og indtægter Betaling til/fra andre off. myndigheder

52.000

52.000

52.000

52.000

50.000

50.000

50.000

50.000

6.084.400

6.084.400

Brugerbetalinger

-26.100

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Andre priv. opholds. Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)

3.206.700 5432210001

4.651.000

-997.900

3.653.100

053852

4.651.000

-997.900

3.653.100

Betaling til/fra andre off. myndigheder Opholdsbetaling

4.805.800

4.805.800

4.805.800

4.805.800

Statsrefusion

-927.900

Brugerbetalinger

-70.000

Budgetpuljer og overførte over/underskud Støtte- og kontaktperson for sindslid. Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)

5432300000

143.600

143.600

053853

143.600

143.600

100.900

100.900

100.900

100.900

Betaling til/fra andre off. myndigheder

42.700 630.600

-62.300

568.300

053853

630.600

-62.300

568.300

Løn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Øvrige udgifter og indtægter

315.000

315.000

315.000

315.000

219.700

219.700

219.700

Betaling til/fra andre off. myndigheder

95.900

Statsrefusion

Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)

48.600

-15.000

-15.000

33.600

33.600

053853

33.600

33.600

33.600

33.600

Løn Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)

219.700 -47.300

5432300002

Personale Beskyttet beskæftigelse

42.700

5432300001

Personale

Kontaktpersonordning for døvblinde

-70.000 -154.800

Øvrige udgifter og indtægter

Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)

-927.900

-154.800

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Ledsordn. for personer m. nedsat fktevne

-26.100 3.206.700

33.600

33.600

5432400000

-937.700

-937.700

053858

-937.700

-937.700

75.200

75.200

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Transport af brugere og til brugere

75.200

75.200

Betaling til/fra andre off. myndigheder

391.700

391.700

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Aktivitets- og samværstilbud Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)

-1.404.600

-1.404.600

5432500000

4.192.000

-163.400

4.028.600

053859

4.192.000

-163.400

4.028.600

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

128.200

128.200

Transport af brugere og til brugere

128.200

128.200

Betaling til/fra andre off. myndigheder

4.063.800

4.063.800

Statsrefusion Tornsbjerggård og Hadruplund Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)

-163.400

-163.400

5432510000

1.308.000

-167.600

1.140.400

053859

1.308.000

-167.600

1.140.400

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.308.000

Øvrige udgifter og indtægter

1.308.000

Betaling til/fra andre off. myndigheder Andre private Aktivitets- og samværstilb Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Øvrige udgifter og indtægter Betaling til/fra andre off. myndigheder

-167.600

5432510001

409.500

409.500

053859

409.500

409.500

409.500

409.500

Øvrige udgifter og indtægter Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)

1.308.000 -167.600

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Køb/salg af pladser på fabos

1.308.000

409.500

409.500

5432600000

333.000

-11.722.100

-11.389.100

053850

333.000

-3.518.800

-3.185.800

333.000

333.000

333.000

333.000 -3.518.800

-3.518.800


Social- og Sundhedsudvalget Serviceudgifter Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)

108 053852

Betaling til/fra andre off. myndigheder Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)

053858

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)

-2.668.300

22.902.300

5440100000

6.527.900

-718.400

5.809.500

053850

6.527.900

-718.400

5.809.500

6.379.900

Øvrige udgifter og indtægter Budgetpuljer og overførte over/underskud

-39.000

679.400

-718.400

-39.000

-531.400

-531.400 11.421.900

053852

11.421.900

11.421.900

8.945.200

8.945.200

8.945.200

8.945.200

2.552.700

2.552.700

2.552.700

2.552.700

-76.000

-76.000

5440300000

6.380.700

6.380.700

053858

6.380.700

6.380.700

4.861.500

4.861.500

4.861.500

4.861.500

-900

-900

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Øvrige udgifter og indtægter Budgetpuljer og overførte over/underskud

Personale Løn Bygninger, grunde og udenomsarealer El Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Øvrige udgifter og indtægter Ældreboliger

-718.400

11.421.900

Løn

Fabos, boliger Lundevej

6.379.900

679.400

5440200000

Personale

Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)

6.379.900

6.379.900

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Beskyttet beskæftigelse, Fabos

-2.668.300

-2.668.300

Løn

Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)

-5.535.000

-2.668.300

-1.608.200

Personale

Botilbud for midlertidigt ophold, Fabos

-5.535.000

-5.535.000

24.510.500

Fabos Botilbud for længerevarende ophold,Fabos

-5.535.000

-900

-900

1.520.100

1.520.100

1.520.100

1.520.100

5440400000

180.000

-889.800

-709.800

053230

180.000

-889.800

-709.800

Personale Løn Forsikringer Bygninger og løsøre

54.800

54.800

54.800

54.800

7.600

7.600

7.600

Bygninger, grunde og udenomsarealer

90.400

7.600 -889.800

-799.400

Opvarmning

21.600

21.600

El

10.800

10.800

Renovation

9.800

9.800

Vand

3.400

Husleje og leje af grunde Rengøring

41.400

Bygningsdrift iøvrigt Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter

Rosenhuset, hjælp efter § 85 i SL Andre sundhedsudgifter

3.400 -889.800

5442100000 046290

Personale Løn

-889.800 41.400

3.400

3.400

27.200

27.200

27.200

27.200

4.377.000

4.377.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

4.177.000

4.177.000

3.710.600

3.710.600

3.689.800

3.689.800

-89.200

-89.200

Kurser og uddannelse

59.900

59.900

Befordringsgodtgørelse

17.800

17.800

Øvrige personaleudgifter

32.300

32.300

-300

-300

Forebyggende indsats for ældre og handicappede Personale Løn Dagpengerefusion

Forsikringer Øvrige forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning

053233

-300

-300

233.000

233.000

20.500

20.500


Social- og Sundhedsudvalget Serviceudgifter

109

El Vand Husleje og leje af grunde

10.000

10.000

7.200

7.200

195.300

195.300

Leasingudgifter

58.300

58.300

Leasing, biler

58.300

58.300

236.000

236.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Fødevarer og forplejning af brugere Øvrige udgifter og indtægter Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud

Åhusene, hjælp efter § 85 i SL Forebyggende indsats for ældre og handicappede

200

200

235.800

235.800

46.800

46.800

46.800

46.800

-107.400

-107.400

5444100000

9.334.500

-48.700

9.285.800

053233

8.807.600

-48.700

8.758.900

Personale

8.843.700

8.843.700

8.700.700

8.700.700

Kurser og uddannelse

83.800

83.800

Befordringsgodtgørelse

25.600

25.600

Øvrige personaleudgifter

33.600

33.600

-35.600

-35.600

-35.600

-35.600

68.200

68.200

Løn

Forsikringer Øvrige forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Husleje og leje af grunde

68.200

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Øvrige udgifter og indtægter Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Betaling til/fra andre off. myndigheder Budgetpuljer og overførte over/underskud Pakhuset, beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)

053858

Personale Løn

Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet

Sundhedsfremme og forebyggelse

Andre sundhedsudgifter

-241.700

526.900

526.900

526.900

526.900

76.593.500

76.593.500

75.939.500

75.939.500

654.000

654.000

5510020001

372.300

372.300

046282

372.300

372.300

372.300

372.300

5510030001

200.000

200.000

046288

200.000

200.000

200.000

200.000

5510040001

853.600

853.600

046290

853.600

853.600

426.000

426.000

6.000

6.000

421.600

421.600

5510050001

4.400.200

4.400.200

046284

4.400.200

4.400.200

4.362.900

4.362.900

Pleje, sygeartikler og medicin Budgetpuljer og overførte over/underskud

37.300

Udlejning, bygningsvedligeh og byggemodn Beboelse

-241.700

046281

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

Beboelse

39.900

76.593.500

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut

58.200

39.900

76.593.500

Diverse fra Social og Sundhedspuljen

Vederlagsfri fysioterapi

58.200

58.200

5510010001

Budgetpuljer og overførte over/underskud Andre sundhedsudgifter

26.200

58.200

526.900

Betaling til/fra andre off. myndigheder Sundhedsfremme og forebyggelse

-48.700

82.419.600

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

26.200

74.900

82.419.600

Betaling til/fra andre off. myndigheder Kommunal genoptræning og vedl.tr.

-48.700

526.900

Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering

37.300

1.454.900

-62.800

1.392.100

5310000000

120.600

-62.800

57.800

002511

120.600

-62.800

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

120.600

Betaling til/fra andre off. myndigheder Driftssikring af boligbyggeri

68.200

74.900

-62.800 5330000000

670.800

57.800 120.600 -62.800 670.800


Social- og Sundhedsudvalget Serviceudgifter Driftssikring af boligbyggeri

110 002518

670.800

670.800

670.800

670.800

5410000000

375.300

375.300

057299

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Øvrige sociale formål Øvrige sociale formål

375.300

375.300

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

229.400

229.400

Tilskud til haller, foreninger m.m.

145.900

145.900

5610010001

288.200

288.200

053230

288.200

288.200

230.700

230.700

Ældreboliger Ældreboliger Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling til/fra andre off. myndigheder Budgetpuljer og overførte over/underskud

77.400

77.400

-19.900

-19.900


Beskæftigelsesudvalget Serviceudgifter

111 Budget 2017 Udgifter

Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarked Beboelse Beboelse

5310000000

2.742.200

2.742.200

002511

2.742.200

2.742.200

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

742.200

742.200

Beskæftigelsesmaterialer, tjenesteydelser Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Øvrige udgifter, håndværkerydelser

Produktionsskoler

742.200

742.200

5350000000

2.400.000

2.400.000

033044

2.400.000

2.400.000

2.400.000

2.400.000

2.400.000

2.400.000

6511001001

200.000

200.000

064553

200.000

200.000

200.000

200.000

5390000000

900.000

900.000

056895

900.000

900.000

900.000

900.000

900.000

900.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Øvrige udgifter og indtægter Puljer Puljer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Løntilskud til ledige ansat i kommuner Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelse Personale Løn

Netto

6.242.200 6.242.200

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Andre faglige uddannelser

Indtægter

6.242.200 6.242.200


Økonomiudvalget Serviceudgifter

112 Budget 2017 Udgifter

Økonomiudvalget Redningsberedskab Redningsberedskabet Redningsberedskab

164.409.400 4.000.000

Netto

152.283.200 4.000.000

1800000001

4.000.000

4.000.000

005895

4.000.000

4.000.000

Betaling til/fra andre off. myndigheder

4.000.000

Administration adm.bygninger

Indtægter

-12.126.200

121.917.400

4.000.000

-2.175.600

119.741.800

6501001001

2.015.600

2.015.600

064550

2.015.600

2.015.600

2.015.600

2.015.600

Opvarmning

292.200

292.200

El

226.900

226.900

26.000

26.000

Husleje og leje af grunde

155.000

155.000

Rengøring

847.000

847.000

Udenomsarealer

169.700

169.700

Bygningsdrift iøvrigt

298.800

298.800

Administrationsbygninger Bygninger, grunde og udenomsarealer

Vand

Administration Rådhus Sekretariat og forvaltninger

6511001001

92.820.300

-1.425.200

91.395.100

064551

54.443.900

-567.600

53.876.300

Personale Løn Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse Forsikringer Øvrige forsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

48.477.400

48.477.400

47.447.400

47.447.400

939.600

939.600

90.400

90.400

648.800

648.800

648.800

648.800

1.483.700

Drift af IT-systemer

167.200

Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000

199.200

Øvrige udgifter og indtægter

1.117.300

Rådgivning, konsulentydelser og revision Rådgivning, konsulentydelser og revision Møder, rejser og repræsentation Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter

-83.200

1.400.500 167.200 199.200

-83.200

1.034.100

2.579.300

2.579.300

2.579.300

2.579.300

695.000

695.000

695.000

695.000

-761.600

-249.700

-1.011.300

Annoncering (bl.a. personale)

548.900

548.900

Porto

357.700

357.700

Papir og fotokopiering

439.500

Øvrige administrationsudgifter

-2.107.700

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

Budgetpuljer og overført over/underskud 064552

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Drift af IT-systemer Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Jobcentre

064553

Personale Løn Honorar og vederlag Miljøbeskyttelse

064555

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Øvrige udgifter og indtægter Byggesagsbehandling

-2.357.400

-234.700

-234.700

-234.700

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Fælles IT og telefoni

439.500 -249.700

064556

-234.700

1.321.300

1.321.300

1.321.300

1.321.300

19.608.300

19.608.300

19.259.000

19.259.000

19.259.000

19.259.000

349.300

349.300

349.300

349.300

15.077.600

15.077.600

15.077.600

15.077.600

14.873.200

14.873.200

204.400

204.400

12.600

12.600

12.600

12.600

12.600

12.600 -857.600

-857.600


Økonomiudvalget Serviceudgifter

113 Budget 2017 Udgifter

Administrationsudgifter

-857.600

Øvrige administrationsudgifter Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark

-857.600 064559

Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder Kantinen Sekretariat og forvaltninger

Indtægter

Netto -857.600 -857.600

3.677.900

3.677.900

3.677.900

3.677.900

3.677.900

3.677.900

6511001003+4

-750.400

-750.400

064551

-750.400

-750.400

-750.400

-750.400

Brugerbetalinger Brugerbetalinger

-750.400

-750.400

Kantine, delvis momsregistreret

6511001005

1.333.900

1.333.900

Sekretariat og forvaltninger

064551

1.333.900

1.333.900

733.700

733.700

733.700

733.700

600.200

600.200

Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000 Fødevarer og forplejning af brugere Øvrige udgifter og indtægter forvaltning uden overf.adgang Sekretariat og forvaltninger

79.700

79.700 13.449.500

064551

3.142.800

3.142.800

2.343.800

2.343.800

Øvrige udgifter og indtægter Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter 064552

Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud 065272

Tjenestemænd Tjenestemænd, forsikringer og pensioner Budgetpuljer Løn- og barselspuljer

2.202.600

2.202.600

2.202.600

8.104.100

8.104.100

8.104.100

8.104.100

11.344.500

11.344.500

11.344.500

11.344.500

11.344.500

953.600

953.600

953.600

953.600

953.600

953.600

065274

5.673.500

5.673.500

6401000001

106.500

106.500

064240

106.500

106.500

96.300

96.300

96.300

96.300

10.200

10.200

Tilskud til haller, foreninger m.m.

Budgetpuljer og overført over/underskud

Kurser og uddannelse

2.202.600

2.202.600

11.344.500

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Honorar og vederlag

2.202.600

065270

Kommunale tilskud og overførsler

Personale

799.000

8.104.100

Byråd

Kommunalbestyrelsesmedlemmer

799.000

799.000

12.298.100

Budgetpuljer og overført over/underskud

Byråd

799.000

12.298.100

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Fælles formål

718.600 1.625.200

6701000003

Budgetpuljer og overført over/underskud

Fælles formål

718.600 1.625.200

8.104.100

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Interne forsikringspuljer

515.500

13.449.500

Drift af IT-systemer

Tjenestemandspension

5.000

515.500

6701000001

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Fælles IT og telefoni

5.000

10.200

10.200

6402000001

4.940.900

4.940.900

064241

4.940.900

4.940.900

3.569.200

3.569.200

3.210.000

3.210.000

223.800

223.800

Befordringsgodtgørelse

22.500

22.500

Øvrige personaleudgifter

112.900

112.900

700.800

700.800

700.800

700.800

65.000

65.000

Tjenestemænd Tjenestemænd, forsikringer og pensioner Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.


Økonomiudvalget Serviceudgifter

114 Budget 2017 Udgifter

Indtægter

Netto

Øvrige udgifter og indtægter

65.000

65.000

Møder, rejser og repræsentation

605.900

605.900

605.900

605.900

6403000001

126.100

126.100

064242

126.100

126.100

98.100

98.100

Løn

14.600

14.600

Honorar og vederlag

69.500

69.500

Kurser og uddannelse

17.600

17.600

Befordringsgodtgørelse

-3.600

-3.600

28.000

28.000

28.000

28.000

Møder, rejser og repræsentation Kommissioner, råd og nævn Kommissioner, råd og nævn Personale

Møder, rejser og repræsentation Møder, rejser og repræsentation Folketingsvalg

6404000002

500.000

500.000

Valg m.v.

064243

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

Personale Honorar og vederlag

Kollektiv trafik og havne Hou Havn, skatmoms Havne

1.429.400

-4.505.900

-3.076.500

1300000004

1.429.400

-4.505.900

-3.076.500

023540

1.429.400

-4.505.900

-3.076.500

Personale

345.100

Løn

345.100

Bygninger, grunde og udenomsarealer

342.600

El Vand

Rengøring

Øvrige udgifter og indtægter

Sundhed

136.900 13.300

278.500 278.500

278.500

278.500

6040100001

597.700

597.700

046288

597.700

597.700

597.700

597.700

597.700

597.700

2.694.100

2.694.100

6701000002

867.800

867.800

064862

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

817.800

817.800

817.800

817.800

817.800

817.800

6751000001

1.826.300

1.826.300

064867

1.826.300

1.826.300

1.826.300

1.826.300

1.826.300

1.826.300

064867

Tilskud til haller, foreninger m.m.

Kommunale tilskud og overførsler Tilskud til haller, foreninger m.m.

Vækst og udvikling Fælles formål Rådgivning, konsulentydelser og revision Rådgivning, konsulentydelser og revision

-3.537.700

278.500

Kommunale tilskud og overførsler

Fælles formål

-4.279.400

278.500

Tilskud til haller, foreninger m.m.

Erhvervsservice og iværksætteri

741.700

192.400

278.500

Kommunale tilskud og overførsler

Udvilking Odder

-3.537.700

046288

Erhversvfremme og turisme

Erhvervsservice og iværksætteri

-4.279.400

876.200

Løn

Turisme

741.700

278.500

Personale

Tilskudsområder

-226.500

876.200

Øvrige udgifter og indtægter

Sundhedsfremme og forebyggelse

-226.500

6040010001

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Sundhedskoordinator

116.100

13.300

192.400

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Sundhedsfremme og forebyggelse

345.100 -226.500

136.900

Husleje og leje af grunde

Sundhedsfremme

345.100

1.593.700

1.593.700

6401000001

39.700

39.700

022201

39.700

39.700

39.700

39.700

39.700

39.700


Økonomiudvalget Serviceudgifter

115 Budget 2017 Udgifter

Budgetpuljer Innovation og anvendelse af ny teknologi

1.554.000

064866

1.554.000

1.554.000

1.554.000

1.554.000

Budgetpuljer og overført over/underskud

1.554.000

Udlejning, bygningsvedl. og byggemodn. Andre faste ejendomme

Netto

1.554.000

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Vitapark Odder

Indtægter

6701000003

1.554.000

5.925.100

-5.444.700

480.400

2300060000

5.925.100

-5.444.700

480.400

002513

5.925.100

-5.444.700

480.400

Personale

1.735.100

1.735.100

1.681.900

1.681.900

Kurser og uddannelse

16.400

16.400

Befordringsgodtgørelse

36.800

36.800

51.100

51.100

Løn

Forsikringer Bygninger og løsøre

51.100

Bygninger, grunde og udenomsarealer

3.639.000

Opvarmning

51.100 -5.444.700

-1.805.700

1.064.200

1.064.200

552.200

552.200

Renovation

38.800

38.800

Vand

56.200

56.200

477.300

477.300

El

Skatter og afgifter Husleje og leje af grunde

-5.444.700

-5.444.700

Rengøring

176.200

176.200

Udenomsarealer

410.000

410.000

Bygningsdrift iøvrigt

864.100

864.100

906.700

906.700

Drift af IT-systemer

204.400

204.400

Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000

702.300

702.300

102.200

102.200

102.200

102.200

-509.000

-509.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overførte over/underskud

-509.000

-509.000

20.300.000

20.300.000

6701000003

20.300.000

20.300.000

065270

11.900.000

11.900.000

11.900.000

11.900.000

11.900.000

11.900.000

8.400.000

8.400.000

8.400.000

8.400.000

8.400.000

8.400.000

Økonomi og Konsolidering Budgetpuljer Løn- og barselspuljer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Generelle reserver Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud

065276


Indkomstoverførsler

117 Budget 2017 Udgifter

Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget Indkomstoverførsler Sociale formål

-117.817.000 -4.677.800

305.983.400 4.538.200

3901050001

9.216.000

-4.677.800

4.538.200

055772

9.216.000

-4.677.800

4.538.200

2.463.700

Hjælp t. dækn,tabt arbejdsfortj. pgf. 42

6.697.400

Ref.udg. Soc. formål på gr. nr. 4-17

2.463.700 6.697.400 -4.677.800

Særlige ydelser

-4.677.800

54.900

0

54.900

22.758.400

-2.901.200

19.857.200

5050000000

2.118.200

-1.062.200

1.056.000

055772

2.118.200

-1.062.200

1.056.000

Social- og Sundhedsudvalget Sociale formål

Netto

423.800.400 9.216.000

Merudg.ydelse v.forsørgelse børn,pgf.41

Sociale formål

Indtægter

Udgifter vedr. samværsret med børn

41.500

41.500

Hjælp til udgifter til sygebehandling

155.800

155.800

Hjælp til enkeltudgifter og flytning

674.900

674.900

1.142.200

1.142.200

Merudg. for voksne med nedsat fktevne Refusion Tilskud til tandpleje - Aktivloven § 82a Boligydelse til pensionister Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering

-1.062.200

-1.062.200

103.800

103.800

5130000000

9.864.600

-270.500

9.594.100

055776

9.864.600

-270.500

9.594.100

Tilskud til lejere

5.771.500

5.771.500

Lån til ejere af en- og tofamilieshuse

15.900

15.900

Tilskud og lån til andelshavere m.fl.

623.000

623.000

Tilskud til lejebetaling i ældreboliger

3.171.200

Betaling til/fra kommuner

218.400

Efterreguleringer

Boligsikring - kommunal medfinansiering

-62.500

64.600

7.013.400

7.013.400

055777

7.013.400

7.013.400

1.374.100

1.374.100

Alm. Boligsikring Personlige tillæg m.v.

-62.500 5150000000

Boligsikring som tilskud Personlige tillæg

10.400

64.600

Tilbagebetaling af lån og renter Boligsikring

3.171.200 -208.000

5.639.300

5.639.300

5230000000

3.762.200

-1.568.500

2.193.700

054867

3.762.200

-1.568.500

2.193.700

Supp. til pens.m nedsat pension,pers.Til

31.100

31.100

Andre pers. Tillæg

26.500

26.500

Briller, helbredstillæg

20.800

20.800

1.342.200

1.342.200

Tandlægebeh., helbredstillæg

401.700

401.700

Tandprotese, helbredstillæg

919.600

919.600

Fys,fodter.,kiropraktor og psyk.beh.,hel

111.800

111.800

Fodbehandling, helbredstillæg

274.300

274.300

Varmetillæg 75% ref.

634.200

Medicin, helbredstillæg

Ref. af pers. tillæg og helbredstillæg

Beskæftigelsesudvalget Førtidspensioner før refusionsreform Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

391.826.000

634.200 -1.568.500

-1.568.500

-110.238.000

281.588.000

5011000000

73.700.000

73.700.000

054868

73.700.000

73.700.000

-550.000

-550.000

7.400.000

7.400.000

500.000

500.000

9.500.000

9.500.000

600.000

600.000

Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering

56.000.000

56.000.000

Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering

250.000

250.000

5012000000

9.800.000

9.800.000

054866

9.800.000

9.800.000

100.000

100.000

Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kom Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kom Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct.

Førtidspensioner efter refusionsreform Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 Førtidspension, 20 pct. kommunal medfinansiering


Indkomstoverførsler

118 Budget 2017 Udgifter

Indtægter

Netto

Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering

700.000

700.000

Førtidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering

1.000.000

1.000.000

8.000.000

Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering Sygedagpenge Sygedagpenge

52.460.000

-19.878.000

32.582.000

055771

52.460.000

-19.878.000

32.582.000

Udgifter til hjælpemidler til syge- dagpengemodtagere med 50 pct Udgifter til befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtager Sygedagpenge

75.000

75.000

75.000

75.000

52.310.000

Regresindtægter vedrørende sygedagpenge Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 80 pct Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 40 pct Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 30 pct Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 20 pct Kontant- og uddannelseshjælp Kontant- og uddannelseshjælp

8.000.000

5030000000

52.310.000 -1.500.000

-1.500.000

-2.000.000

-2.000.000

-4.500.000

-4.500.000

-5.878.000

-5.878.000

-6.000.000

-6.000.000

5070000000

35.400.000

-7.600.000

27.800.000

055773

35.400.000

-7.600.000

27.800.000

Kontanthjælp

22.000.000

22.000.000

Uddannelseshjælp

11.000.000

11.000.000

Særlig støtte

800.000

800.000

Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere

200.000

200.000

1.100.000

1.100.000

Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering

300.000

Kontanthjælp til førtidspensionisteruden ret til fuld social

300.000 -200.000

Refusion af kontanthjælp med 80 pct.refusion

-200.000

Refusion af kontanthjælp med 40 pct.refusion

-300.000

-300.000

Refusion af kontanthjælp med 30 pct.refusion

-1.200.000

-1.200.000

-5.900.000

Refusion af kontanthjælp med 20 pct.refusion Dagpenge til forsikrede ledige Dagpenge til forsikrede ledige

-5.900.000

5160000000

33.868.000

33.868.000

055778

33.868.000

33.868.000

Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering

1.418.000

1.418.000

Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering

9.500.000

9.500.000

Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering

8.500.000

8.500.000

Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering

13.500.000

13.500.000

50.000

50.000

Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 60pct. kommunal med

200.000

200.000

Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 70pct. kommunal med

200.000

200.000

Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 80pct. kommunal med

500.000

Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 20pct. Kom

Revalidering Revalidering

500.000

5170000000

5.100.000

-1.100.000

4.000.000

055880

5.100.000

-1.100.000

4.000.000

Hjælpemidler under revalidering med 50 pct. refusion efter §

50.000

50.000

Befordringsgodtgørelse under revalidering efter § 82 i lov

50.000

50.000

4.800.000

4.800.000

200.000

200.000

Revalideringsydelse Løntilskud vedr. revalidender Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på grp. 003 og 013

-50.000

-50.000

Refusion af revalideringsydelse med 30 pct. refusion

-50.000

-50.000

Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion

-1.000.000

-1.000.000

Ressourceforløb Ressourceforløb og jobafklarings- forløb Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalif

5180000000

19.650.000

-4.450.000

15.200.000

055882

19.650.000

-4.450.000

15.200.000

1.000.000

1.000.000

Ressourceforløb hjælpemidler 50 pct.refusion, ressourceforlø

25.000

25.000

Ressourceforløb, befordring 50 pct. refusion, ressourceforlø

25.000

25.000

Ressourceforløb, mentorudgifter med 50 pct. refusion Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb

400.000

400.000

8.500.000

8.500.000


Indkomstoverførsler

119 Budget 2017 Udgifter

Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb

Indtægter

9.700.000

Netto 9.700.000

Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 003-007, 009

-700.000

-700.000

Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb

-500.000

-500.000

Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb

-1.150.000

-1.150.000

-700.000

-700.000

-1.400.000

-1.400.000

Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb Løntilskud til personer i fleksjob Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud

5190000000

74.350.000

-39.550.000

34.800.000

055881

74.350.000

-39.550.000

34.800.000

4.700.000

Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil

4.700.000

350.000

350.000

Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændi

37.000.000

37.000.000

Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion

13.000.000

13.000.000

Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter § 51 i

Tilskud til selvstændigt erhvervs- drivende med 65 pct. Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter l

300.000

300.000

19.000.000

19.000.000 -3.000.000

Fleksbidrag fra staten Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 008, Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob,

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

-230.000

-32.500.000

-32.500.000

-3.820.000

-3.820.000

5200000000

19.278.000

-6.400.000

12.950.000

056890

19.278.000

-6.400.000

12.950.000

Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob Driftsudg. komm. beskæftigelsesindsats

-3.000.000

-230.000

Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere

1.800.000

1.800.000

Øvrige driftsudgifter for kontant- hjælpsmodtagere og selvfo

3.778.000

3.778.000

200.000

200.000

Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forre Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender

800.000

800.000

3.300.000

3.300.000

Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere

300.000

300.000

Driftsudgifter for deltagere i seks ugers jobrettet uddannel

900.000

900.000

Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere

3.000.000

3.000.000

Ikke-refusionsberettigende drifts- udgifter til øvrig vejled

1.000.000

1.000.000

Mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere,

2.200.000

2.200.000

Mentorudgifter til revalidender, sygedagpengemotagere mv.

2.000.000

2.000.000

Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere

Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledighedsre Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under et driftsloft, Beskæftigelsesordninger Beskæftigelsesordninger

-3.300.000

-3.300.000

-3.100.000

-3.100.000

5210000000

4.700.000

-2.000.000

2.700.000

056898

4.700.000

-2.000.000

2.700.000

-1.300.000

-1.300.000

Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. re

700.000

700.000

Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontant- og uddanne

100.000

100.000

3.300.000

3.300.000

Udgifter til befordring til aktiverede kontant- og uddannels

100.000

100.000

Regional uddannelsespulje til korte,erhvervsrettede uddannel

800.000

800.000

1.000.000

1.000.000

Mellemkommunal betaling

Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov gi

Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. § 98 a, stk. 1-3, i lo Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler f

-700.000

-700.000

Refusion af udgifter til hjælpe- midler og befordring og til

-100.000

-100.000

Refusion af udgifter til jobpræmieordningen

-600.000

-600.000

Refusion af udgifter til jobrotationmed 60 pct. refusion (gr

-600.000

-600.000


Indkomstoverførsler

120 Budget 2017 Udgifter

Seniorjob til personer over 55 år Seniorjob til personer over 55 år

-1.100.000

1.500.000

056897

2.600.000

-1.100.000

1.500.000

-1.100.000

-1.100.000

2.600.000

Statstilskud Ledighedsydelse

Netto

2.600.000

Løn til personer i seniorjobs Ledighedsydelse

Indtægter

5220000100

2.600.000

5240000000

24.400.000

-5.500.000

18.900.000

055883

24.400.000

-5.500.000

18.900.000

Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finans

11.300.000

11.300.000

Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1 i l

4.550.000

4.550.000

Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30

6.550.000

6.550.000

Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusi

2.000.000

2.000.000

Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 002, 003 og

-1.000.000

-1.000.000

Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse me

-1.000.000

-1.000.000

Refusion af ledighedsydelse med 30 pct. refusion

-1.400.000

-1.400.000

Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion

-2.100.000

-2.100.000

Erhvervsgrunduddannelser Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold

5250000000

300.000

-50.000

250.000

033045

300.000

-50.000

250.000

Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold

200.000

Skoleydelse

100.000

Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering 001 Introduktionsprogram Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.

200.000 100.000 -50.000

-50.000

5270000000

9.560.000

-13.500.000

-3.940.000

054660

9.560.000

-13.500.000

-3.940.000

Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrations

200.000

200.000

Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere ifølge integrations

1.600.000

1.600.000

Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationspr

5.960.000

5.960.000

Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationspr

1.000.000

1.000.000

300.000

300.000

Tolkeudgifter Grundtilskud for udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk iføl Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæfti Arbejdsmarkedsrettet danskundervis- ning for udenlandske arb

Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogrammet Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationspr Integrationsydelse til andre Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlænd

-8.100.000

-275.000

-275.000

-200.000

-200.000

500.000

Refusion af udgifterne på gruppering001-011 + 015-016 Integrationsydelse

-8.100.000

500.000 -4.925.000

-4.925.000

5290000000

21.000.000

-6.400.000

14.600.000

054661

21.000.000

-6.400.000

14.600.000

2.200.000

6.200.000

17.000.000

1.000.000

800.000

-500.000

1.000.000

-265.000 -500.000

-280.000

-30.000

-150.000

-50.000

-1.005.000

-130.000

7.000.000

-100.000

1.000.000

Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af in

-250.000

-280.000

Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af in

-425.000

-290.000

Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af in

-1.100.000

-160.000

Refusion af kontanthjælp til udlændinge med 80 pct. refusion Refusion af kontanthjælp til udlændinge med 40 pct. refusion Refusion af kontanthjælp til udlændinge med 30 pct. refusion Refusion af kontanthjælp til udlændinge med 20 pct. refusion


Indkomstoverførsler

121 Budget 2017 Udgifter

Indtægter

Netto

Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af in

-3.600.000

-380.000

Refusion af integrationsydelse til andre med 80 pct. refusio

-20.000

-70.000

Refusion af integrationsydelse til andre med 40 pct. refusio

-25.000

-80.000

Refusion af integrationsydelse til andre med 30 pct. refusio

-70.000

-30.000

Refusion af integrationsydelse til andre med 20 pct. refusio

-100.000

-110.000

Uddannelse ledige m. opbrugt dagpengeret Særlig uddannelsesordning, midler- tidig arbejdsmarkedsydelse

5340000000

460.000

-110.000

350.000

055779

460.000

-110.000

350.000

Driftsudgifter ved aktivering af personer med ret til kontan Kontantydelse

60.000

60.000

400.000

400.000

Refusion af driftsudgifter ved den midlertidige arbejdsmarked

-30.000

-30.000

Refusion af kontantydelse med 30 pct. refusion

-10.000

-10.000

Refusion af kontantydelse med 20 pct. refusion

-70.000

-70.000

Beskæftigelsesindsats for fors. ledige Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede me Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. Løntilskud vedr. forsikrede ledige -private arbejdsgivere Løntilskud vedr. forsikrede ledige -offentlige arbejdsgivere

5360000000

5.200.000

-2.600.000

2.600.000

056891

5.200.000

-2.600.000

2.600.000

300.000

300.000

3.500.000

3.500.000

400.000

400.000

1.000.000

1.000.000

Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistanc

-1.900.000

-1.900.000

Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. r

-25.000

-25.000

Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. r

-50.000

-50.000

Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. r

-50.000

-50.000

Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 80 pct. r

-50.000

-50.000

Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. r

-75.000

-75.000

Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. r

-300.000

-300.000

Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. r

-150.000

-150.000


2017

1.445.000

Hundsl. og Gylling sk., LAR løsning m. leg og læri

Løbende priser

Hou Lystbådehavn, tilskud til fortsat udvikl.

Udisponeret anlægsramme 2017, finansiel reserve

Salg af byggegrunde

Økonomiudvalget

IT fælles fagssystem for Social- og Sundhed

Social- og Sundhedsudvalget

Bhv. Bifrost, istandsættelse af Asgård

3.000.000

31.630.000

Skovbakkeskolen, nyt byggeri

Gylling skole, renovering og klasseoptimering

36.075.000

675.000

13.000.000

Børn-, Unge- og Kulturudvalget

Færdiggørelsesarbejder på byggemodn. - Anlægsramme

Byggemodninger rammebeløb

Klimatilpasning v. Rådhusgade / Stampmøllebækken

-13.675.000

1.000.000

23.615.000

24.615.000

1.431.000

1.431.000

365.000

1.001.000

1.366.000

2.070.000

12.000.000

3.000.000

3.000.000 -4.221.000

235.000

19.284.000

Odder Å, realisering af vandprojekter

-13.675.000

2018

46.696.000

Udgifter

Energihandleplan, ramme til energibesparelser 3.773.000

-13.675.000

Indtægter

3.200.000

185.000

17.633.000

53.708.000

Udgifter

Cykkel og gangbro over Stampmøllebæk v. Vesterhåb

Modernisering og renovering af Handelsfagskolen

Miljø- og Teknikudvalget

Udvalgsopdelt

Anlægsbudget 2017 - 2020

-14.070.000

-14.070.000

-14.070.000

Indtægter

2019

31.936.000

31.936.000

1.625.000

7.000.000

3.413.000

2.750.000

14.788.000

46.724.000

Udgifter

-8.625.000

-8.625.000

-8.625.000

Indtægter

2020

39.667.000

39.667.000

3.700.000

7.000.000

2.512.000

13.212.000

52.879.000

Udgifter

-10.700.000

-10.700.000

-10.700.000

Indtægter

123


Renter, finansiering og finansforskydninger

125 Budget 2017 Funktion

Samlet resultat Indskud i pengeinstitutter m.v.

Udgifter

072205

Indskud i pengeinstitutter m.v. Pantebreve

073220

Pantebreve Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager

075256

Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Kommunekreditforeningen

075570

Kommunekreditforeningen Kommunale ældreboliger Garantiprovision

Netto

-285.000

-285.000

-285.000

-285.000

-70.000

-70.000

-70.000

-70.000

218.000

218.000

218.000

218.000

3.891.000

3.891.000

3.409.000

3.409.000

482.000

482.000

075879

-500.000 -500.000

-500.000

076280

-200.983.000

-200.983.000

Garantiprovision Udligning og generelle tilskud

Indtægter

42.015.000 -1.361.940.000 -1.319.925.000

Kommunal udligning

-500.000

-163.728.000

-163.728.000

Statstilskud til kommuner

-27.343.000

-27.343.000

Udligning af selskabskat

-9.912.000

-9.912.000

17.448.000

-9.092.000

8.356.000

17.448.000

-9.092.000

8.356.000

Udligning og tilskud vedrørende udlændinge

076281

Udligning vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne

076282

Kommunalt udviklingsbidrag Særlige tilskud

2.920.000

2.920.000

2.920.000 076286

2.920.000 -69.696.000

Tilskud til 'ø-kommuner'

-69.696.000

-4.416.000

-4.416.000

-45.468.000

-45.468.000

Tilskud til bedre kvalitet i dag- tilbud

-1.812.000

-1.812.000

Tilskud til et generelt løft af ældreplejen

-3.144.000

-3.144.000

Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen

-4.212.000

-4.212.000

Tilskud til omstilling af folkeskolen

-4.416.000

-4.416.000

Tilskud til styrkelse af kommunal likviditet

-5.808.000

-5.808.000

-420.000

-420.000

Beskæftigelsestilskud

Tilskud til styrkelse af akutfunktiooner i hjemmesygeplejen Refusion af købsmoms

076587

Refusion af købsmoms

-63.000.000

Udgifter til købsmoms

63.000.000

Kommunal indkomstskat

076890

728.000

-63.000.000 63.000.000 -897.995.000

-897.267.000

-897.995.000

-897.995.000

-6.029.000

-6.029.000

-6.029.000

-6.029.000

-1.127.000

-1.127.000

Andel af bruttoskat efter pgf. 48 E i kildeskatteloven

-150.000

-150.000

Kommunens andel af skat af dødsboer

-977.000

-977.000

-140.457.000

-140.457.000

-140.457.000

-140.457.000

Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat Afregning vedrørende det skrå skatteloft Selskabsskat

728.000 076892

Afregning af selskabskat m.v. Anden skat pålignet visse indkomster

Grundskyld

076893

076894

Grundskyld Indskud i pengeinstitutter m.v.

082205

Indskud i pengeinstitutter m.v. Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnskabsår

082817

Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnskabsår Andre langfristede udlån og tilgodehavender

1.800.000

1.800.000

1.800.000

1.800.000

-5.400.000

-5.400.000

-5.400.000 083225

Andre langfristede udlån og tilgodehavender Anden gæld

728.000

0

-250.000

-250.000

0

-250.000

0

0

-1.701.000

-1.701.000

ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp

273.000

273.000

ATP-bidrag sygedagpenge

732.000

732.000

ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse

305.000

305.000

ATP-bidrag til fleksjobansatte

249.000

249.000

Refusion af ATP-bidrag

ATP-bidrag af ressourceforløbsydelsei ressourceforløb ATP-bidrag til ressourceforløbs- ydelse i jobafklaringsforlø

085152

-5.400.000

-250.000

35.000

35.000

107.000

107.000


Renter, finansiering og finansforskydninger Kommunekreditforeningen

126 085570

Kommunekreditforeningen

17.158.000

Kommunekreditforeningen Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Langfristet gæld vedrørende ældreboliger

-35.706.000

-18.548.000

-35.706.000

-35.706.000

17.158.000

085577

17.158.000

3.502.000

3.502.000

3.502.000

3.502.000


127

Kommunale takster

2016

2017

FÆRGEFART Personbefordring: Voksen, enkelt Voksen, dobbelt Pensionist/barn, enkelt Pensionist/barn, dobbelt 10-turskort, voksen, 15% rabat 10-turskort-pensionist/barn, 15% rabat 20-turskort-voksen. 20% rabat 20-turskort-pensionist/barn, 20% rabat Voksen øbo Pensionist/barn, øbo DSB skolerejser til og med 7. klasse, dobbelt

95,00 190,00 48,00 95,00 807,00 404,00 1.520,00 760,00 0,00 0,00 72,00

95,00 190,00 48,00 95,00 808,00 404,00 1.520,00 760,00 0,00 0,00 72,00

DSB skolerejser fra og med 8. klasse, dobbelt

144,00

144,00

29,00 58,00

29,00 58,00

6.714,00

48,00 96,00 24,00 48,00 36,00 72,00 20,00 29,00 7.634,00

11.528,00 13.123,00

11.563,00 13.162,00

*10,00 *20,00 *30,00 *70,00 *70,00 *10,00 *20,00 *10,00 *20,00 *20,00 *40,00

*10,00 *20,00 *30,00 *70,00 *70,00 *10,00 *20,00 *10,00 *20,00 *20,00 *40,00

"Orange skole billetter" for Odder kommunes skoler og friskoler i perioden 1.9. - 30.4: Elever til og med 15 år, dobbelt Elever og lærere fra og med 16 år, dobbelt Takstnedsættelse i perioden 16/3-23/6-2017 og 7/8-30/11-2017 Voksen, enkelt Voksen, dobbelt Pensionist/barn, enkelt Pensionist/barn, dobbelt DSB skolerejser til og med 7. klasse, dobbelt DSB skolerejser fra og med 8. klasse, dobbelt Elever til og med 15 år, dobbelt Elever og lærere fra og med 16 år, dobbelt Årskort, personligt, gyldigt et år fra købsdato Børn fra 0 - 4 år gratis, fra 4 - 15 år halv voksenpris Selskaber fra 20 personer 20% rabat Charterture: Hverdage mandag-fredag mellem kl. 07.00-18.00 Andre tidspunkter, f.eks. søn- og helligdage Gods: Alle forsendelser skal ledsages af fragtbrev Små pakker, u.10 kg. +brevpk. Gods indtil 25 kg. Gods fra 26 - 100 kg. Efterfølgende 100 kg. til 1000 kg. Gods 1000 kg. Efterfølgende 100 kg. Rullepalle, pr. enhed 1/4 rullepalle Rummål (Møbler m.m.) pr. kub.mtr. Robåde tur/retur, pr. meter Optimistjoller tur/retur, pr. stk.

*) incl. 25 % moms


128

Kommunale takster

2016

2017

Kajak Dyr: Hundebillet tur/retur Takstnedsættelse i perioden 16/3-23/6-2017 og 7/8-30/11-2017 Hundebillet tur/retur Hunde, 20-turskort - 15% rabat Store dyr Små dyr Smågrise, kaniner, ællinger, gæslinger, pr. kasse, efter vægt

*20,00

*20,00

*30,00

*30,00

*255,00 *40,00 *20,00

*20,00 *255,00 *40,00 *20,00

*190,00 *290,00 *380,00 *480,00 *710,00

*191,00 *291,00 *381,00 *481,00 *712,00

*320,00 *190,00 *410,00 *280,00 *300,00

*321,00 *191,00 *411,00 *281,00 *301,00

*180,00 *160,00 *340,00 *160,00 *80,00 *80,00 *40,00 *52,00

*181,00 *161,00 *341,00 *161,00 *80,00 *80,00 *40,00 *52,00

*635,00 *690,00

*40,00 *40,00 *20,00 *26,00 *636,00 *691,00

Rullende gods: Biler: overføres kun i forbindelse med godstransport pris excl. fører: tur/retur Biler mindre end 6 meter, Biler mindre end 6 meter - over 2 m høj , Biler fra 6-8 meter, (eks. gods) Biler fra 8-10 meter, (eks. gods) Biler over 10 meter, (eks. gods) Kun for fastboende på Tunø og maskinstationer Traktor med redskab, tur/retur Traktor uden redskab, tur/retur Stor traktor med redskab, tur/retur Stor traktor uden redskab, tur/retur Rendegraver, tur/retur Alle rejsende: Combicamp, boogitrailer, biltrailere større end 4 meter t/r Biltrailere mindre end 4 meter , tur/retur Boggitrailer + minigraver tur/retur Minigraver tur/retur Cykel, tur/retur Cykeltrailer, trækvogn tur/retur Barnecykel, barn under 12 år. tur/retur Knallert, enkelt, kun for fastboende på Tunø Takstnedsættelse i perioden 16/3-23/6-2017 og 7/8-30/11-2017 Cykel, tur/retur Cykeltrailer, trækvogn tur/retur Barnecykel, barn under 12 år. tur/retur Knallert, enkelt, kun for fastboende på Tunø Ambulance, incl. patient Renovation tur/retur Kranvogne, entrepreørmaskiner og lign. Tonspris efter vægt/volumen på vogndæk Mejetærskere = 6 tons, + skærebord 2 x trailertakst Takster for gods til/fra Tunø blev nedsat fra 1.6.2015

*) incl. 25 % moms


129

Kommunale takster TUNØ HAVN Lystbådeafgifter: Lystbåde under 10 m Lystbåde, 10 m - 13 m Lystbåde, 13 m - 17 m Lystbåde, 17 m - 23 m 5-døgnskort: Lystbåde under 10 m Lystbåde, 10 - 13 m Både i havnen skal forlade pladsen senest kl. 16. Derefter betales for nyt døgn. Skibs- og vareafgifter: Tunø-færgen, pr. år Små både og joller (længde x bredde) x m2 Tilhørende fastboende eller sommerhusejere på øen Fremmede fiskerbåde i vinterhalvåret, pr. døgn Gods til/fra Tunø transporteret af ikke kommunale både: Skibsafgift pr. bruttoton, pr. anløb Havneafgift pr. ton gods, pr. anløb HOU HAVN Skibsafgift for anløb af havnen, pr. bruttoton Personbilafgift, pr. personbil, pr. tur Lastbilafgift, pr. lastbil, pr. tur Anløbsafgift, pr. måned

2016

2017

*145,00 *190,00 *300,00 *500,00

*145,00 *190,00 *300,00 *500,00

*715,00 *940,00

*715,00 *940,00

*115.036,50 *115.036,50 *342,50 *342,50 *62.101,88 *62.101,88 *70,00 *70,00 *7,00 *13,00

*7,00 *13,00

*6,26 *6,28 *2,93 *2,94 *206,66 *207,49 *183.606,00 186.360,00

TUNØ TELTPLADS Hytte, pr. nat i skolernes somerferie (max. 4 personer) Hytte, pr. nat udenfor skoleferier (max. 4 personer) Hytte, rengøring efter leje Telt, voksen, pr. nat Telt, voksen, rabat, pr. nat Telt, barn, pr. nat Telt, barn, rabat, pr, nat Telt, sæson, sommer Telt, tomt, pr. nat

450,00 350,00 150,00 60,00 50,00 30,00 25,00 4.800,00 60,00

450,00 350,00 150,00 60,00 50,00 30,00 25,00 4.800,00 60,00

LEJE AF LOKALER Klasselokaler, pr. time Faglokaler, pr. time Gymnastiksale, pr. time Skovbakkeskolens idrætshal, pr. time Pavillon i Saxild, aften Pavillon i Saxild, dag Pavillon i Saxild, weekend Tunø skole, sal Tunø skole, køkken Tunø skole, pr. weekend for både køkken og sal

110,00 155,00 180,00 310,00 500,00 1.010,00 2.520,00 670,00 335,00 910,00

110,00 155,00 180,00 310,00 500,00 1.015,00 2.530,00 670,00 335,00 915,00

*) incl. 25 % moms


130

Kommunale takster

2016

2017

Leje af omklædningsfaciliteter og toiletter på skolerne Lokaler stilles gratis til rådighed for foreninger mv. der er godkendt iht. Folkeoplysningsloven som folkeoplysende forening.

500,00

500,00

10,00 30,00 80,00 120,00 230,00

10,00 30,00 80,00 120,00 230,00

2.919,00 3.067,00 1.722,00

2.791,00 3.019,00 1.686,00 450,00 495,00

FOLKEBIBLIOTEKET For sen aflevering Efter 2 uger Efter 4 uger Efter 6 uger - under 14 år Efter 6 uger - fra 14 år DAGPLEJE OG DAGINST. FOR BØRN OG UNGE PR. MÅNED Dagpleje, 48 timer pr. uge Vuggestue, fuld tid Børnehaver Frokostordning Krible Krable Frokostordning Saksild Børnehus Fritidscenter - tilbud omlagt til juniorklub Juniorklub - Betaling pr. sæson Skolefritidsordning, morgentilsyn Skolefritidsordning, eftermiddagstilsyn Skolefritidsordning, Tunø Dagpleje, daginstitutioner og SFOér for børn og unge er betalingsfri i juli måned

818,00 4.580,00 137,00 1.425,00

RYKKERGEBYR Krav under 50,- rykkes ikke Rykkegebyr for krav mellem 50,- og 499,99,Rykkegebyr for krav på 500,- eller derover FOLKEREGISTER Folkeregisteroplysning Bopælsattest Personnummerbevis Sundhedskort Personbevis >16 år Pas og kørekort Pas 0 - 12 år Pas 12 - 18 år Pas fra 18 til 64 år Pas fra 65 år Kørekort, nyt Kørekort, fornyelse fra det fyldte 70 år Kørekort, fornyelse fra det fyldte 75 år Kørekort, internationalt

4.681,00 154,00 1.603,00 534,00

100,00 250,00

52,00 52,00 52,00 195,00 150,00

75,00 75,00 75,00 195,00 150,00

115,00 141,00 626,00 376,00 280,00

115,00 141,00 626,00 376,00 280,00 130,00 50,00 25,00

50,00 25,00

*) incl. 25 % moms


131

Kommunale takster

2016

2017

BYGGESAGSGEBYRER Byggesagsgebyrer opkræves på baggrund af timepris Undtagen simple konstruktioner som overholder byggeretten, fast gebyr

530,00 1.590,00

530,00 1.590,00

STADEPLADSER FOR CIRKUS Stadeplads pr. dag Rengøring pr. dag

1.770,00 1.770,00

1.775,00 1.775,00

HYREVOGNSBEVILLINGER Ansøgning om bevilling Udstedelse af tilladelse til bevilling Udstedelse af førerkort Påtegning af toldattest Udlevering af 1 trafikbog Udlevering af "grøn" nummerplade

455,00 1.422,00 105,00 149,00 85,00 199,00

456,00 1.426,00 105,00 149,00 85,00 200,00

3.473,00 98,00 390,00 66,00

3.542,00 98,00 507,00 75,00 150,00 200,00

18,00 18,00 18,00 18,00

18,00 18,00 18,00 18,00

51,00 14,00 46,00 19,00

51,00 14,00 46,00 19,00

*42,00 *42,00 *42,00

*42,00 *42,00 *42,00

*217,00

*218,00

ÆLDREOMRÅDET Fuldkost, plejehjem, pr. måned Leje af linned, pr. måned Vask af linned og beklædning, pr. måned Daghjem Leje af multisal pr. time Leje af caféen (ikke køkkendel), fælleslokale Stenslund og Bronzealdervej pr. time Kørsel: Kørsel til genoptræning, pr. tur Kørsel til daghjem, pr. tur Kørsel med Telebus, pr. tur Kørsel til aktivitetshus/klubber Kølemad: Udbragt middag i ugepakke, pr. portion Udbragt middag, pr. biret Cafe-middag, pr. hovedret , pr. Portion Cafe-middag, pr. biret VEJ OG PARK´S UDLEJNING OG SALG Udlejning pr. døgn: Alm. færdselstavler pr. stk. Afspærringsmateriel pr. sæt Flagstang, flag og holder Salgspriser: Træflis pr. m3 (afhentning)

*) incl. 25 % moms


132

Kommunale takster ØVRIGE Parkeringsfond: Bebyggelsesprocent for ejendommen <110: P-plads på terræn, samlet parkeringsfondbidrag Bebyggelsesprocent for ejendommen >110: P-plads i parkeringshus, samlet parkeringsfondbidrag Hvis de etablerede P-pladser bliver offentligt tilgængelige, nedsættes bidraget til P-fonden med 50%. Jordflytningsgebyr Gebyr for rottebekæmpelse: Udgiften fordelt på ejendomsværdi Knallertbeviser (inkl. færdselsrelateret førstehjælp) Garantiprovision: Stiftelsesprovision (beregnes af hovedstol) Løbende garantistillelse (beregnes af restgæld pr. 31.12) Spildevandsselskab (uddrag af takstblad) Vandafledningsbidrag, pr. m3 Fast bidrag Tilslutningsbidrag Ordinær tømning af hustanke ** vedtages i december efter udsendelse af budget

2016

2017

57.139,00

57.367,00

165.879,00 166.458,00

12,00

12,00

0,030 o/oo 650,00

0,043 o/oo 650,00

1,0% 0,5%

1,0% 0,5%

*28,75 *625,00 *56.000,00 *650,00

** ** ** **

*) incl. 25 % moms


Budget 2017 BemĂŚrkninger


Miljø- og Teknikudvalget Udlejning

135

Udlejning: Odder Kommune udlejer 12 beboelses- og 21 erhvervslejemål, samt 161 ha. agerjord. Beboelseslejemålene er fordelt som følger: 1 lejemål udlejet på almindelige lejevilkår 2 lejemål udlejet på husvildevilkår 1 udlejet som lærebolig 8 lejemål udlejet på almindelige lejevilkår til ældre. Lejemålene på almindelige lejevilkår tildeles efter venteliste i Byggeri. Visitationen visiterer lejere til ældreboligerne. 161 ha. agerjord er fordelt på 19 forpagtningskontrakter. Der er i 2014 indgået kontrakt med ejendomsfirmaet CEJ Aarhus A/S om administration af udlejning af fast ejendom og telemaster. Det er Byggeri, der indgår lejeaftalerne og har CEJ varetager den øvrige administration af lejeforholdene. Vej og Park administrerer forpagtning af jord i Odder Kommune.

Budget 2017 Udlejning Campus - lejeindtægt - leasingafgift

Udlejning boligere og jord Huslejeindtægter egne boligere: Saksild, Blommevænget 400 Ankjær, Odder Skoleparken, Odder Egholmvej 15, (Brd. Mortensen) Master Beredskabsbygning: - Respons - Politi Rønhøjvej 5, Synshal Rådhusgade 39-43 Odder Museum Biografforeningen Fotorama Rosensgade 10, 2. sal

Budget 2016 i 2017 pris- og lønniveau -3.256.900

Budgetændring

Budget 2017 -3.256.900

-645.000 645.000

-2.344.800

-14.200 -10.900 -10.900 -57.800 -161.400 -103.100 -78.400 -167.500 -1.393.400 -82.200 -56.800 -65.000


Miljø- og Teknikudvalget Udlejning

136

Rosensgade 10 (lejemål over biograf) Tunø - Røgeriet

-67.600 -1.000

Forpagtningsindtægter: Malteseje, Rørthvej 180 Snærildvej 228 Snærildvej 178 Ballevej 132, Nygaard Tværvej 4 og Bondesvadvej 202 Vestermarken 9 Hovvej 202 Halling By, Halling Søbyvej 2, Gylling Hundslund I, Langgade 5B Hundslund II, Torupvej 29

Fællesudgifter vedr. faste ejendomme Lønbudget til vicevært er omplaceret til rådhusets administration ”Rådhuskontrakten”.

-206.300 -468.900 -50.800 -45.300 -4.600 -51.000 -72.800 -6.300 -1.800 -3.700

29.500


Miljø- og Teknikudvalget Bygningsvedligeholdelse

137

Bygningsvedligeholdelse og byfornyelse: Området dækker vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Den samlede bygningsmasse der vedligeholdes udgør i 2017, 78.448 m². excl. bygningerne i VitaPark Odder. Byfornyelse er den sagsbehandling som kommunen varetager overfor borgere der har mistanke om svigt i sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold til deres bolig. Oftest ved mistanke om forekomst af skimmelsvamp. Budget 2017 Bygningsvedligeholdelse og byfornyelse Bygningsvedligeholdelse - Indvendig bygningsvedligeholdelse - Skovbakkeskolen, del af OPSkontrakt - Udvendig bygningsvedligeholdelse - Skovbakkeskolen og ny børnehave, del af OPS-kontrakt - Pulje til større vedligeh. arbejder - Hverdagseffektiviseringer 1 % Byfornyelse

Budget 2016 i 2017 pris- og lønniveau 5.275.900

Budgetændring

Budget 2017

-260.700

5.015.200

1.533.700 -131.000 2.347.800 -112.000 1.025.000 -17.700 108.700

108.700

Budgetforudsætninger: Spareplan 2010-2014: På skoleområdet er det besluttet, at spare 10 % på indvendig bygningsvedligeholdelse, svarende til 103.000 kr. Budget 2016 tilføres en pulje på 1 mio. kr. til større bygningsvedligeholdelsesarbejder mellem 100.000 og 300.000 kr. – tidligere givet som anlægsarbejder. Vedligeholdelsesbudgettet er i 2017 fordelt således, at den indvendige vedligeholdelse administreres af de enkelte institutioner, mens den udvendige vedligeholdelse administreres af Byggeri. 2017, budgettet til indvendig- og udvendig bygningsvedligeholdelse på Skovbakkeskolen er en del af OPS kontrakten, samlet reduceres budgettet med 243.000 kr. 2017 - Hverdagseffektiviseringer 1 %, budgettet reduceres med 17.700 kr.

Bygningsvedligeholdelse - 1200000001

5.015.200

Bygningsvedligeholdelse – rammebeløb udvendig

2.347.800

Bygningsvedligeholdelse – rammebeløb indvendig Rammebeløb er ikke fordelt ved vedtagelsen af budgettet.

1.533.700


Miljø- og Teknikudvalget Bygningsvedligeholdelse

138

Fordeles efterfølgende. Pulje til større vedligeholdelsesarbejder Pulje til større vedligeholdelsesarbejder mellem 100.000 og 300.000, der tidligere var anlægsarbejder.

1.025.000

Byfornyelse, fugt og skimmelsvamp - 1000000000 108.700 I henhold til Lov om byfornyelse og udvikling af byer § 75 udøver kommunen tilsyn og har handlepligt i forhold til skimmelforekomster i private udlejningsboliger, boligforeningsboliger og opholdsrum i kommunale bygninger.


Miljø- og Teknikudvalget Øvrige serviceudgifter

139

Øvrige serviceudgifter: Omfatter primært serviceudgifter på områderne miljø, trafik samt drift og vedligeholdelse af veje og offentlige områder.

Fritid, bibliotek og kultur: Tunø Teltplads - 1500000003

-120.100

Løn - Normering: 0,3 årsværk.

96.600

Indtægter overnatning Salg af el og vand Udlejning hytter

-219.900 -19.100 -90.000

Effektiviserings- og besparelseskatalog Som en del af Budgetforlig 2017 indgår Effektiviserings- og besparelseskataloget. Indtægtsbudgettet vedr. hytteudlejning øges med 50.000 kr.

Veje og grønne områder: Budget 2017 Veje og grønne områder Vej og Park – skatmoms Vej og Park – Fælles formål - Hverdagseffektiviseringer 1 % Effektiviserings- og besparelseskatalog, budgetforlig 2017: - Nedsættelse af takst på befordringsgodtgørelse Veje og grønne områder Besparelser 2016, Byrådet 25.1.16 Effektiviserings- og besparelseskatalog, budgetforlig 2017: - Slidlag, udbud - Vandafvandingsledninger Vintertjeneste - Besparelser 2016, Byrådet 25.1.16 Maskiner og materiel Vejbelysning og signalregulering Trafiksikkerhed Effektiviserings- og besparelseskatalog, budgetforlig 2017: Trafiksikkerhedspuljen udgår Budgetforlig 2017 – tiltag Snærildvej, étårig

Budget 2016 i 2017 pris- og lønniveau 35.540.100 -874.000 12.081.800

Budgetændring

Budget 2017

-928.900

34.611.200 -874.000 11.729.300

-349.700

-2.800 13.061.300

12.880.700 -30.600

-100.000 -50.000 3.784.100

3.580.100 -204.000

3.521.000 3.574.100 360.000

3.521.000 3.574.100 200.000

-360.000 200.000


Miljø- og Teknikudvalget Øvrige serviceudgifter Teknisk afdeling – fælles - Besparelser 2016, Byrådet 25.1.16

140 31.800

0 -31.800

Vej og Park, indtægter med skatmoms - 1300000000

-874.000

Vej og Park, Højmarkvej 10, Odder - 1300000001

11.729.300

Byrådets overordnede mål for Vej og Park er, at forbedre lokalsamfundets funktion, sikkerhed, skønhed og miljø ved  at pleje grønne områder  at udføre anlægsarbejder Det er endvidere Vej og Parks ansvarsområde  at opnå højest muligt vedligeholdelsesniveau ved samarbejde med andre lokale myndigheder  at deltage i den manuelle gennemførelse af byfester, valg, folkeafstemninger og andre ekstraordinære større arrangementer i kommunalt regi, samt fortsætte det nuværende samarbejde med foreningslivet i Odder Kommune med udstrakt service i forbindelse med forskellig hjælp til gennemførelse af diverse foreningers arrangementer. Personalefordelingen i budget 2016- inkl. markpersonale: 1 driftschef 1 driftsleder 3 assistenter 1 mekaniker 2 lærlinge 1 plads- og lagermand 20,6 årsværk (medarbejdere) Årsværk i alt 29,6

Afledte besparelser på driftsmidler i spareplan 2010-2014. I 2010 på -1 mio. kr., reduceret til -0,5 mio. kr. i 2014.

-527.000

Hverdagseffektiviseringer Der er indarbejdet en budgetreduktion vedr. hverdagseffektiviseringer på i alt 349.700 kr. Effektiviserings- og besparelseskatalog, budgetforlig 2017 Nedsættelse af takst på befordringsgodtgørelse, besparelse 2.800 kr.

På Vej og Parks driftsbudget er lønnen afsat som en fælles lønpulje. Vej og Park udfører en lang række opgaver for kommunen bl.a. vejvedligeholdelse, vintertjeneste, vedligeholdelse af boligområder, offentlige områder og idrætsområder i henhold til målsætningen. Løn og administration Budgettet dækker primært lønninger og øvrige personaleudgifter.

12.451.100


Miljø- og Teknikudvalget Øvrige serviceudgifter

Offentlige toiletter Drift og vedligeholdelse af offentlige toiletter Indtægter Budgetforlig 2015. Budgettet er tilført 150.000 kr. til renovering af de offentlige toiletter. Budgettet reduceres med 75.000 kr. i 2016.

141

123.400 196.300 - 72.900

Veje og grønne områder - 1300000002

12.880.700

Grønne områder og naturpladser Vedligeholdelse af strandområder, badebroer med tilhørende bygninger, herunder el, vand og forsikringer. Rengøring af toiletter og strande til sikring af blå flag .

287.500

Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Vedligeholdelse af grønne områder, græsslåning og øvrig vedligeholdelse af boldbaner, hegn mv. Spareplan 2010-2014: Vedligeholdelse af tennisbaner udgår -173.000.

228.600

Driftsbygninger og –pladser Økonomiudvalget besluttede på møde den 5. maj 2014, at stadepladser på Odder Torv, Odder gågade og sivegaderne fremover er gratis.

Vejvedligeholdelse

7.355.100

Veje og grønne områder mv. 1.850.700 Området omfatter reparation af belægninger på færdselsbaner m.v. samt renholdelse af veje - daglig drift. Renholdelsen omfatter gadefejning, herunder afgift til deponering. Spareplan 2010-2014: Søndagsrengøring af Odder Midtby -30.000 kr. 2014 – Vedligeholdelse og drift af Polititorvet efter omlægning 117.000 kr. 2015 - Budgettet er tilført 50.000 kr. til udskiftning af træer i Rathlousdal Allé. (1-årig) Vejafvandingsbidrag Svarende til 4 % af anlægsinvesteringer på Spildevandsområdet.

1.248.300

Vejafvandingsledninger 453.500 Budgetforlig 2015 – Budgettet er tilført 500.000 kr. til løbende vedligeholdelse/udskiftning af eksisterende gamle vandafledningsledninger. Effektiviserings og besparelseskatalog, budgetforlig 2017 Øget udbud af opgaven, besparelse 50.000 kr. Renovering af fortove 725.100 Langs kommuneveje er anlagt i alt ca. 20 km. Grusbelagte og ca. 68 km.


Miljø- og Teknikudvalget Øvrige serviceudgifter

142

flisebelagte fortove. Afvandingsledninger, brønde m.v. Herunder hører den årlige rensning af rendestensbrønde. Der er i øjeblikket ca. 4.000 vejbrønde. Kontrakt med LMK-a/s Vej. 2016, budgettet er omplaceret fra anlæg til drift

3.177.500

Belægninger mv. 5.009.500 Renovering af vejafmærkninger 172.100 Reparation og fornyelse af belægning 4.420.000 Omfatter bl.a. de store gennemgående kommuneveje, samt de store gamle Amtsveje, der udgør ca. 2/3 del af Odder Kommunes vejnet. Området vedrører vejvedligeholdelsen af de kommunale veje og skal ses i sammenhæng hermed. Renovering af veje/slidlag: 2013 – Budget overført fra anlæg, 1.500.000 kr. 2014 - Budgettet tilføres 1 mio. 2016 – Budgettet tilføres yderligere 1 mio. Besparelser 2016, budgettet er reduceret med 30.600 kr. Effektiviserings og besparelseskatalog, budgetforlig 2017 Der foretages funktionsudbud af de tidligere amtsveje, besparelse 100.000 kr. Renovering af broer og bygværker 417.400 I 2013 er gennemført generaleftersyn på alle Odder Kommunes broer/bygværker.

Vintertjeneste - 1300000003

3.580.100

Snerydning og glatføregrusning Vej og Park forestår koordineringen af vintertjenesten, som udføres i samarbejde med lokale vognmænd. Besparelser 2016, budgettet er reduceret med 204.000 kr.

Maskiner og materiel - 1300000006

3.521.000

Udgifter til den daglige drift samt løbende udskiftning af maskinparken. Desuden udgifter til brændstof, forsikring, vægtafgift, maskinleje/-leasing samt radio- og telefonanlæg.

Vejbelysning og signalregulering – 1300000007 Udgiften vedrører overvejende køb af gadelys hos Østjysk Energi, idet kommunen i 2007 solgte anlægget til selskabet, som står for driften. Af det samlede beløb anvendes ca. 255.000 kr. til driften af Signalreguleringsanlæg

3.574.100


Miljø- og Teknikudvalget Øvrige serviceudgifter

143

Teknisk udstyr: Beløbet skal dække udgifter til drift og vedligeholdelse af færdselsfyr, blinklys ved fodgængerovergange samt sikkerhedsbomme ved jernbaneoverskæring på Rude Havvej. Driften af signalregulering på Banegårdsgade og Rådhusgade udføres på kontrakt af privat entreprenør. 2015 budgettet er tilført 49.000 kr. til drift af 81 nyindkøbte gadelamper.

Trafiksikkerhed - 2100000001

200.000

2017 –Puljen til trafiksikkerhed udgår. Budgetforlig 2017 – Der afsættes 200.000 kr. til yderligere trafiksikkerhedsmæssige tiltag på Snærildvej. Budgettet er ét-årig.

Teknik – Fælles - 2200000001 Restbeløb efter udbud på søndagsrengøring i midtbyen og rengøring af toiletter og strande til sikring af blå flag . Besparelser 2016, restbudget på 31.800 udgår. Effektiviserings og besparelseskatalog I Budgetforlig 2017 indgår et Effektiviserings- og besparelseskatalog, hvori der forventes følgende besparelser ved en optimering indenfor ejendomsområdet: 2018: -450.000 2019: -900.000 2020: -2.050.000


Miljø- og Teknikudvalget Miljø

144

Miljø: Området omfatter naturbeskyttelse, miljøbeskyttelse, miljøtilsyn, vandløbsvæsen, indsatsplanlægning indenfor grundvand og skadedyrsbekæmpelse. Budget 2017

Natur og Miljø Hverdagseffektivisering 1 % Veje og grønne områder Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Miljøtilsyn – planlægning - Besparelser 2016, Byrådet 25.1.16 Vandløbsvæsen Skadedyrsbekæmpelse Klima- og Miljøpulje, Teknik – Fælles - Besparelser 2016, Byrådet 25.1.16 Effektiviserings- og besparelseskatalog, budgetforlig 2017: MTU-pulje reduceres til 200.000 Skovrejsning Boulstrup, Teknik –Fælles Effektiviserings- og besparelseskatalog, budgetforlig 2017:

Budget 2016 i Budgetændring 2017 pris- og lønniveau 2.664.700 -397.300 -24.300 25.400 552.500 -86.400

Budget 2017

2.267.400 25.400 552.500 -86.400

857.000

754.700 -102.300

689.000 -67.800 670.700

689.000 -67.800 200.000 -102.300

-368.400 200.000 200.000

Veje og grønne områder - 1300000002 Skove

25.400 25.400

Naturbeskyttelse - 1701000001

552.500

Varetagelsen sker med udgangspunkt i de målsætninger der er fastsat i kommuneplanen. Grønne initiativer Grønt Råd, Grønt Partnerskab, stier og projekter vedr. landbrug 2016 - Puljen på 210.000 kr. overføres til en samlet pulje under MTU ”Klima og Miljøpuljen”. Naturforvaltning Udgifter til opgaver vedr. beskyttede naturtyper, fredninger og fortidsminder, herunder pleje- og vedligeholdelsesopgaver, bekæmpelse af invasive arter samt mindre genopretningsprojekter.

327.700


Miljø- og Teknikudvalget Miljø Natura 2000 Omfatter bl.a. udgifter til opfyldelse af miljømålslovens forpligtelser for Kommunen på de 2 Natura 2000 områder Horsens Fjord og Norsminde Fjord.

Miljøbeskyttelse - 1702000001

145 224.800

-86.400

Klimastrategi Opfølgning på klimastrategi, herunder udarbejdelse af klimatilpasningsplan. 2014: Budgettet reduceres med 100.000 kr. 2016 - Puljen på 256.000 kr. overføres til en samlet pulje under MTU ”Klima og Miljøpuljen”.

Miljøforsikring, fælles formål Miljøforsikring til dækning af udgifter til oprydning m.v., i forbindelse med forureninger. Jordforurening Jordflytningsregulativ, indtægt – Byrådet har den 10.12.07 vedtaget at opkræve 12 kr. pr. ejendom, ca. 9.200 ejendomme, til dækning af udgifter i forbindelse med administrationen af anmeldepligten og jordflytningsregulativ.

Miljøtilsyn, planlægning - 1702000003

20.300

-106.700

754.700

Udgifter til undersøgelser, tilsyn og kontrol samt i forureningssager og akutte miljøuheld.

121.200

Miljøtilsyn – Lossepladser Drift af overvågningsanlæg. Løbende udgifter til drift og undersøgelser på Bredkær og Morsholt lossepladser.

212.200

Miljøtilsyn undersøgelser Udgifter til udstyr, prøveudtagning og analyser. Gebyr Gebyr fra virksomheder og landbrug som skal bidrage til dækning af de kommunale myndigheders omkostninger i forbindelse med tilsyn og godkendelse efter bestemte regler i miljølovgivningen.

40.700

-225.200

Badevand, tilsyn og undersøgelser Badevandsprøver langs badestrande.

135.000

Danmarks Miljøportal

116.000

Grundvand:


Miljø- og Teknikudvalget Miljø

Vandindvinding Undersøgelser af private boringer og vandværker. Indsatsplanlægning indenfor grundvand Indsatsplaner for udpegede indsatsområder.

146

15.900

185.700

Projekter Foreninger og borgere kan søge støtte til natur- og miljøprojekter. 2016 - Puljen på 69.400 kr. overføres til en samlet pulje under MTU ”Klima og Miljøpuljen”.

Opfølgning på plan for rent drikkevand Tiltag som kan medvirke til at sikre rent drikkevand.

51.100

Der er iværksat kampagne i samarbejde med Odder Vandværk I/S omkring sløjfning af brønde og boringer. Rydning og rensning af badestrande Besparelse 2016, budgettet er reduceret med 102.300 kr.

102.100

Vandløbsvæsen, fælles formål - 1703000001

689.600

Overfladevand: Vedligeholdelse af vandløb Vedligeholdelse af offentlige vandløb i henhold til vandløbsregulativer.

636.400

Hverdagseffektiviseringer Vedr. Miljøområdet er der på Vandsløbsvæsen indarbejdet en samlet budgetreduktion vedr. hverdagseffektiviseringer på 18.600 kr. Handleplaner - vand og natur i henhold til Miljømålsloven

53.200

Skadedyrsbekæmpelse - 1704000001 Kloakrotter - Udgifter til bekæmpelse af kloakrotter. Landrotter Der er indgået aftale med Vej og Park pr. 1. april 2016 om bekæmpelse af landrotter. Undersøgelser

-67.800 91.600

840.600


Miljø- og Teknikudvalget Miljø

147

Dækker udgifter til undersøgelser af sager ved anmeldelse af rotter Driftsudgift af IT-system Administrative udgifter Udgiften til rottebekæmpelse pålignes ejendomsskatten.

-1.000.000

Teknik – Fælles – 2200000001

400.000

Naturforvaltningsprojekter - Skovrejsning i Boulstrup 200.000 Samarbejde med Odder Vandværk og Naturstyrelsen omkring skovrejsningsprojekt ved Boulstrup. 2016 - Puljen på 120.000 kr. overføres til en samlet pulje under MTU ”Klima og Miljøpuljen”. Effektiviserings- og besparelseskatalog, budgetforlig 2017: Budgettet er tilført 200.000 kr. til skovrejsning ved Boulstrup.

Klima- og miljøpulje Byrådet har besluttet at sammenlægge diverse puljer under Miljø- og Teknikudvalget. Følgende puljer er sammenlagt: - Grønne initiativer 210.000 - Klimastrategipuljen 256.000 - Projeter, sløjfning af brønde/boringer 69.000 - Skovrejsning i Boulstrup, pulje 120.000 Besparelse 2016, budgettet er reduceret med 102.300 kr. Effektiviserings og besparelseskatalog I Budgetforlig 2017 indgår et Effektiviserings- og besparelseskatalog, hvori Klima- og Miljøpuljen reduceres til 200.000 kr.

200.000


Miljø- og Teknikudvalget Trafik og havne

148

Trafik og havne Området omfatter busdrift, (bybus, skolebus, handicapkørsel, teletaxa og rejsekort), Tunø Færgen og Tunø Havn. Budget 2017 Trafik og havne Hverdagseffektivisering 1 % Kollektiv trafik Busdrift Tunø Færgen (1500000001) Tunø Færgen (1510000000) - Tilskud til takstnedsættelser på personbefordring mv. Effektiviserings- og besparelseskatalog, budgetforlig 2017: - Nedsættelse af takst på befordringsgodtgørelse Tunø Havn Teknisk afdeling – Fælles - Fælles færgesekretariat

Budget 2016 i 2017 pris- og lønniveau 11.281.800

Budgetændring

Budget 2017

567.800 -111.600

11.849.600 30.400 7.970.100 6.102.500 -1.884.400

6.107.100 -2.568.400 684.000

-4.600 -430.900 61.900

Kollektiv trafik, fælles formål - 1300000005 Renovering af læskure, stoppestedsskilte m.v. Udskiftning af læskure.

30.400

Busdrift - 1400000001 Bybuskørsel Formålet er, at give Odder by’s befolkning - specielt ældre – mulighed for at blive transporteret til et mål i byen, såsom indkøb, aktivitetscentre, læge m.v. mod betaling. Billetindtægter (bybusdrift)

7.970.100 600.400 776.800

-176.400

Handicapkørsel Formålet med området er at opfylde lovgivningens krav om, at handicappede, der ikke kan bruge offentlig transport, kan blive transporteret til en pris der ikke væsentlig overstiger udgiften til offentlig transport.

926.500

Bidrag til trafikselskab Regionens trafikselskab administrerer offentlig servicekørsel samt handicapkørsel. Offentlig servicekørsel defineres som kørsel der er åben for offentligheden. Dvs. lokalruterne/skolebusserne, bybuskørsel og handicapkørsel. Iht. lov om trafikselskaber skal kommunen betale et bidrag til trafikselskabet for administration af kørslerne.

828.100


Miljø- og Teknikudvalget Trafik og havne

149

2015: Administrationsgebyr for rejsekortet, budgettet er tilført 192.000 kr. Lokalkørsel / skolebusdrift Formålet er, at transportere befordringsberettige elever til og fra distriktsskole, og give ikke-befordringsberettigede elever og lokalbefolkningen i oplandet mulighed for at blive transporteret med lokalbusserne mod betaling. Kørslen er en åben servicekørsel, som kommunen udfører i fællesskab med Midttrafik iht. lov om kollektiv trafik. Teletaxa I 2015 er budgettet tilført 67.000 kr. til dækning af yderligere områder i oplandet uden busdækning. Budgetforlig for 2016, området tilføres yderligere 80.000 kr. Salg af billetter Enkeltbilletter, klippekort, periodekort mv. Skolekort Udstedelse af skolekort til befordringsberettige elever til og fra distriktsskolen. Kortet kan bruges til lokal- såvel som regionalbusserne. Rejsekort Midttrafiks bestyrelse har truffet beslutning om tilslutning til rejsekortet. Odder kommune deltager med udstyr i 9 lokalbusser og 1 bybus.

5.646.200

237.100

-1.222.500

901.200

53.100

Hverdagseffektiviseringer På busdriften er indarbejdet en samlet budgetreduktion vedr. hverdagseffektiviseringer på i alt 80.400 kr.

Færgefarten – Tunø Færgen – 1500000001 og 1510000000

4.218.100

Tunøfærgen forestår den daglige sejlads mellem Hou og Tunø Personale, løn 3.277.400 1 skibsfører 5 besætningsmedlemmer 1 ferieafløser Del af løn til havnefoged på Tunø - for arbejde med gods m.v. på færgeoverfarten. Norm. 0,25 Årsværk i alt: 6,3 Kommunen har forpligtet sig til at stille tøj til rådighed for besætningen. Drivmidler (benzin, gas) - Statsafgiften som refunderes, er indregnet i beløbet.

815.800

Havneafgift Hou- og Tunø havn

429.200

Dokning og løbende vedligeholdelse

700.900


Miljø- og Teknikudvalget Trafik og havne

150

Forsikringer, bygning og løsøre

238.200

Kiosk, varekøb

Indtægter Persontransport Takstkompensation Fragtindtægter Kiosksalg

60.800

-2.147.800 -1.746.000 -138.400 -163.100 -100.300

2014 - tilført 250.000 kr. til dækning af mindre indtægter på persontransport. 2015 - fragtindtægter reduceret med 128.000 kr. i forbindelse med, at Byrådet i 2014 besluttede at indføre gratis erhvervsfragt for erhvervsdrivende på Tunø. 2015 - tilført 300.000 kr. til dækning af stigende udgifter til vedligeholdelse af færge og havn, samt opsparing til værftsbesøg 2016. 2016 – Tilskud til takstnedsættelser på godstransport 567.000 kr. Taksterne er nedsat med 70 % pr. 1. juni 2015. 2017 – Tilskud til takstnedsættelser på passagerer og biler mv., 684.000 kr. Taksterne er nedsat med 50 % i perioden: 16. marts – 23. juni 2017 7. august – 30. november 2017 Hverdagseffektiviseringer På Tunø Færgen er der indarbejdet en samlet budgetreduktion vedr. hverdagseffektiviseringer på i alt 30.700 kr. Effektiviserings- og besparelseskatalog, budgetforlig 2017 Nedsættelse af takst på befordringsgodtgørelse, besparelse 4.600 kr.

Tunø Havn - 1500000002

-430.900

Personale - normering: 1,3 årsværk.

482.800

Del af lønudgift til havnefoged på Tunø for arbejde med gods m.v. på færgeoverfarten er budgetteret under Tunø Færgen. Vedligeholdelse af bassin og sejlrende

126.000

Vedligeholdelse af kajanlæg og havneareal

130.200

Vedligeholdelse toilet- og administrationsbygning

21.500

Indtægter: Salg af el

-1.456.200 -39.600


Miljø- og Teknikudvalget Trafik og havne Salg af vand Husleje Skibsafgifter (lystbåde) Incl. skibsafgift fra fastboende for bådpladser. Skibs- og havneafgift for Tunø færgen Vareafgifter

151 -56.400 -1.100 -1.072.500 -100.900 -185.700

Teknik – Fælles – 2200000001 Færgesekretariat Bidrag til fælles Kommunalt Færgesekretariat.

61.900 61.900


Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur

152

Fritid, Bibliotek og Kultur: 

Området omfatter, Bibliotek, Musikskole, tilskud til haller, folkeoplysning, lokaletilskud fritidsaktiviteter, museer, Ungdomsklubber, juniorklubber, ungdomsskole m.v.

Budget 2017

Fritid, Bibliotek og Kultur: Juniorklub Fælles - Hverdagseffektivisering 1 % Juniorklub Gylling - Hverdagseffektivisering 1 % Juniorklub Hou - Hverdagseffektivisering 1 % Juniorklub Saksild - Hverdagseffektivisering 1 % Juniorklub Odder By - Hverdagseffektivisering 1 % Ungdomsklubber - Hverdagseffektivisering 1 % Ungdomsskolen - Hverdagseffektivisering 1 % - Nedsættelse af takst for befordringsgodtgørelse Fritidsområder - Hverdagseffektivisering 1 % Tilskud til Haller - Tilskud fastfryses på 2016 prisniveau Bibliotek - Hverdagseffektivisering 1 % - Finansiering fritids- og kulturkonsulent - Nedsættelse af takst for befordringsgodtgørelse Musikskole - Hverdagseffektivisering 1 % - Nedsættelse af takst for befordringsgodtgørelse Folkeoplysning - Hverdagseffektivisering 1 % - IT drift af Winkas - Besparelser 2016 - Finansiering fritids- og kulturkonsulent - Budgetforlig 2017 Odder Museum - Tilskud fastfryses på 2016 niveau -Øvrige kulturelle tiltag - Hverdagseffektivisering 1 % - Europæisk Kulturhovedstad 2017

Budget 2016 i 2017 pris- og lønniveau 29.813.100

Budgetændring

Budget 2017

-1.179.900

28.633.200 -92.200

-1.000 172.500 -1.700 276.300 -2.800 183.900 -1.900 1.243.900 -14.900 343.600 -3.500 3.210.700 -32.500 -10.300 503.500

498.500 -5.000

5.271.100

5.165.200 -105.900

6.903.500

6.726.900 -68.000 -100.000 -8.600

1.643.900

1.622.100 -16.000 -5.800

7.194.200

6.199.500 -67.000 40.000 -517.700 -100.000 -350.000

1.965.000

1.925.600 -39.400

924.600

1.156.700 -5.900 238.000


Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur - Fritids-og kulturkonsulent - Tilskud fastfryses på 2016 prisniveau

153 -357.500 -3.200

Særlige forhold ved budget 2017: Gældende for hele Fritid-, Bibliotek- og Kulturområdet. Besparelser 2016 I budgettet for 2017 er besparelsen, som Byrådet vedtog i januar 2016, indarbejdet. Besparelsen fremgår af nedenstående tabel: Besparelse Voksen undervisning -86.700 Lokaletilskud -431.000 I alt -517.700 Besparelserne er indarbejdet på de respektive områder. Hverdagseffektiviseringer Fra 2017 er der indarbejdet hverdagseffektiviseringer svarende til 1 %. Besparelsen udgør for hele Fritid- Bibliotek og Kultur 0,3 mio. kr. Effektiviserings- og besparelseskatalog I Budgetforlig 2017 indgår Effektiviserings- og besparelseskatalog, som indeholder følgende på Fritid-, Bibliotek- og Kulturområdet Tilskuddet til de selvejende haller, Odder Museum, De fire råd, Odder Teaterforening og Ungdomsrådet fastfryses på 2016 prisniveau, en besparelse på 148.000 kr. Aftalen om et særligt tilskud til indvendig bygningsvedligeholdelse til Foreningen Pakhuset udløber 31. december 2016. Fra 2017 udbetales et årligt tilskud til indvendig bygningsvedligeholdelse på 16.000 kr. Tilskuddet svarer til 20 kr. pr. m2 som der også afsættes til Odder Kommunes øvrige bygningsmasse. Lokaletilskud til frivillige foreninger reduceres med i alt 350.000 kr. grundet at området i mange år har vist et overskud. Taksten på befordringsgodtgørelse nedsættes til laveste takst. En besparelse på 24.700 på Fritid- Bibliotek- og Kulturområdet.

Juniorklubberne Juniorklubberne er omlagt fra 1. august 2013 jf. beslutning i Børn- Unge og Kulturudvalget den 28. maj 2013. Der er oprettet klub i Saksild, Gylling og Hou. Juniorklubberne indgår som en del af Landsbyordningerne. Landsbyordningen samler dagpleje, børnehave, skole, skolefritidsordning og juniorklub under fælles ledelse. Hou Juniorklub drives i et samarbejde med idrætsforeningen, og der gives derfor et tilskud til halleje på 75.000 kr.– se bemærkning senere.


Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur

154

I sæsonen 15/16 er der på grund af manglende tilslutning ikke oprettet juniorklub i Hundslund. Budgettet er bibeholdt under ”fælles juniorklub”. Der er fra 1. januar 2017 oprettet en juniorklub i Odder By. Juniorklubben er organiseret under Skovbakkeskolen, men er indtil videre placeret på Egholmgård. Juniorklubben erstatter Egestammen. Forældrebetalingen udgør 4.681 kr. pr. sæson. Som en del af budgetforliget for 2008 er der budgetteret med forældrebetalt eftermiddagsmad. Dette afregnes særskilt. Der er indarbejdet en budgetreduktion vedr. juniorklubberne sfa. Hverdagseffektiviseringer på i alt 16.800 kr. Juniorklub Gylling Udgangspunktet for budgettet er 30 børn. Timer Klubtimer Mødevirksomhed Fælles arr. Vikarer 1,5%

Lønsum 874 22 22 14

154.800

Juniorklub Hou Udgangspunktet for budgettet er 30 børn. Timer Klubtimer Mødevirksomhed Fælles arr. Vikarer 1,5% Støttetimer

Lønsum 874 22 22 14

154.800 107.000

Juniorklub Saxild Udgangspunktet for budgettet er 32 børn. Timer Klubtimer Mødevirksomhed Fælles arr. Vikarer 1,5%

Lønsum 932 24 24 15

165.100

Juniorklub Odder By Udgangspunktet for budgettet er 60 børn. Budgettet fra 60 børn og optil 100 børn er placeret under fælles juniorklub, og overflyttes til Juniorklub Odder By, såfremt børnetallet overstiger 60 børn.

Klubtimer Mødevirksomhed Fælles arr.

Timer Lønsum 1758 45 45


Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur

155

Vikarer 1,5% 28 309.700 Støttetimer 898.700 Juniorklubben i Odder By erstatter Egestammen. Fælles juniorklub – 3111000005

-319.400

Forældrebetaling Forældrebetalingen er fastsat til 4.681 kr.

-549.100

Fripladser – skønnet udgift

111.100

Øvrige udgifter Dækker klubben i Hundslund og budgettet til udvidelse af Juniorklub Odder By. Klubben i Hundslund har på grund af manglende tilslutning ikke været oprettet de tidligere år. Hundslund Odder By Timer 60 – 100 20 børn børn Timer Klubtimer 641 1.155 Mødevirksomhed 16 30 Fælles arr. 16 30 Vikarer 1,5% 10 19

Ungdomsklub – 3111000004 343.600 I forbindelse med spareplan 2010 - 2014 er det besluttet at lukke ungdomsklubberne i oplandet. Budgettet er reduceret med 225.000 kr. Klubben i Odder har åbent i 24 uger pr. sæson, og den fungerer som en åben klub. Der er indarbejdet en budgetreduktion vedr. hverdagseffektiviseringer på i alt 3.500 kr.

Ungdomsskolen/fritidsundervisning – 3111000006 3.221.000 Jfr. lov om ungdomsskoler nr. 411 af 13. juni 1990 og lovbek. nr. 886 af 13. september 2000. Overordnet målsætning  Ungdomsskolen skal bibringe de unge almendannelse. Det handler om de unges personlige udvikling, deres dygtiggørelse til samfundslivet - herunder opdragelse i demokrati.  Ungdomsskolen retter sig mod alle unge 14 - 18 årige i Odder Kommune, men har samtidig et særligt socialt sigte, d.v.s. en særlig bevågenhed med hensyn til at sætte de unges problemer, virkelighed, behov og interessesfærer på dagsordenen.

Ungdomsskoleinspektør Viceinspektør Afdelingsleder Sekretær SSP-konsulent Administration i alt Holdtimer

Normering 1,00 0,50 0,50 0,40 0,07 2,47 3.688 t

Lønsum

1.536.000 1.239.800


Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur Støtte til vanskeligt stillede unge og tilbud til unge med anden etnisk baggrund

156 125.600

I forbindelse med budgetforliget for 2013 er der afsat 85.000 kr. til støtte til vanskeligt stillede unge og 34.000 kr. til tilbud til unge med anden etnisk baggrund. Ungdomsskolen er pålagt rammebesparelser i henholdsvis 2007 og 2010 på i alt – 256.500 kr. Budgettet er i 2012 forøget med 166.000 kr. til dækning af udgifter til rengøring – budgettet er overført fra Parkvejens Skole. Der er indarbejdet en budgetreduktion vedr. hverdagseffektiviseringer på i alt 32.500 kr.

Fritidsområder – 3500000001 Grønne områder ved Spektrum. 2013 - Budgettet er reduceret med 110.000 kr. 2014 – Budgettet tilføres 110.000 kr. 2016 – Årligt driftstilskud på 311.000 kr. udgår og erstattes af et tilskud på 500.000 kr. I 2016 og 2017. 2017 – Hverdagseffektiviseringer 1 %, budgettet er reduceret med 5.000 kr.

498.500

Tilskud til haller – 3501000001 5.165.200 Odder Kommune yder tilskud til 3 haller samt Odder svømmehal. Der ydes primært tilskud til dækning af terminsydelser, omklædningstilskud. Tilskuddene tildeles efter følgende kriterier: Svømmehallen 3.809.000 Svømmehallen er pr. 1. marts 2003 overgået som selvejende institution. Tilskuddet blev fastsat til 4.453.700 kr.( 2003 prisniveau) på baggrund af foreningernes brug af svømmehallen i 2004 er der fastlagt et niveau for aktiviteten. Kontoen til foreningstilskud fastsættes på baggrund af det realiserede aktivitetsniveau og Svømmehallens driftstilskud reduceres tilsvarende. Der er overført 700.300 kr. til Folkeoplysningsudvalget til dækning af udvalgets udbetalinger til foreninger, der anvender svømmehallen. Spareplan 2010-2014: -330.000 2015 – på grund af udskiftning af filtertanke reduceres tilskuddet i 3 år (2015-2017) med 520.000 kr. årligt. Budgetforlig 2017 - Effektiviserings- og besparelseskatalog. Tilskud fastfryses på 2016 prisniveau.

Tilskud til udbetaling 4.279.800 kr. (ud fra den gældende tilskudspct. i 2017)


Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur

157

Selvejende/private haller: Der ydes tilskud til 3 haller efter følgende kriterier jfr. Byrådsvedtagelse af 15. marts 1999:  Dækning af hallernes udgifter til terminsydelse.  Tilskud til hallernes udgifter til brugen af omklædningsfaciliteter i tilknytning til udendørsaktiviteter.  Et sær tilskud til Ørting Hallen. For tilskuddene gælder i øvrigt følgende:  Tilskuddene bliver ikke indeksreguleret.  Omklædningstilskuddet udbetales på baggrund af foregående års aktivitetsniveau (antal brugere og længde på de respektive foreningers sæsoner).  Omklædningstilskuddet justeres ikke efterfølgende.  Tilskud til terminsydelserne justeres i takt med udviklingen i ydelserne.  Tilskud til terminsydelserne ydes under forudsætning af, at en evt. senere låneoptagelse/salg af aktiver godkendes af Odder Kommune.  Tilskud til terminsydelserne ydes under forudsætning af, at hallerne tilsluttes konverteringsservice.  Er hallen 100 % momsregistreres udbetales tilskuddet uden tillæg af positivmoms. Tilskuddene fordeles således: Ørting Hallen Terminsydelser Omklædning Særligt tilskud Tilskud vedr. Multihal Tilskud Juniorklub Tilskud til udbetaling -12,36 % momstilskud Tilskud i alt

17.800 172.500

Spektrum - Odder Hallen, gl.hal 754.600 161.500

Hou Hallen 153.700 63.100

101.200 190.300

1.017.300 -111.900

75.800 292.600 -32.100

190.300

905.400

260.500

Spareplan 2010-2014: Særligt energitilskud til Haller fjernes -93.100 kr. 2014 – Tilskud til Odder Hallen er reduceret med 11.000 kr. 50 % af energibesparelse på Bisgaardsvej i forbindelse med udskiftning af oliefyr. Effektiviserings- og besparelseskatalog I Budgetforlig 2017 indgår Effektiviserings- og besparelseskatalog, som indeholder en fastfrysning af tilskud til selvejende haller på 2016 prisniveau, en besparelse på 105.900 kr.

Odder Bibliotek – 3502000001 Der er ét hovedbibliotek i Odder by og biblioteksfilial på Tunø. Hovedmål for Odder Bibliotek:

6.726.900


Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur

158

 bibliotekslovens krav om alsidighed, kvalitet og oplevelse lægges til grund for arbejdet. Hertil føjes et ønske om at lytte til lånerne og deres ønsker og krav til biblioteket samt ajourføre tilbuddene i takt med udviklingen.  den daglige service overfor borgerne kan opdeles i to hovedområder: formidling af henholdsvis information og oplevelse.  Formidling af digitale materialer og services.  Vejledning i brug af digitale materialer, søgninger mv.  Afholdelse af kulturelle arrangement for børn og voksne.  Samarbejde med kulturelle aktører.

Personale: Ledende Bibliotekar, Bibliotekarer Deltidsbibliotekarer på Tunø, 2 t/uge Andet personale: Kontorpersonale Administration af Folkeoplysning Flexjob Rengøring + timelønnede Medhjælpere/bogopsættere Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage

Lønsum: 3.100.700 kr. 1.032.900 kr.

186.000 kr. 82.600 kr. 4.402.200 kr.

Budgetforudsætninger: 2007: Budgetforlig, rammebesparelse -100.000 kr. 2008: Budgettet reduceret med 150.000 kr. som følge af etablering af ny skranke samt selvbetjeningsløsning. 2010: Budgetforlig, rammebesparelse -19.500 kr. Spareplan 2010-2014: Budgettet reduceres med 611.000 kr., svarende til 1,5 årsværk. 2011: Administrationen af fritidsområdet. Budgettet tilført 250.000 kr. 2013: Medarbejder på Kultur- og fritidsområdet, konkrete arbejdsopgaver, 100.000 kr. 2013: Til dækning af stigende udgifter til download fra E-reolen, som følge af iPads til alle skolebørn i Odder Kommune, 25.000 kr. 2015: Budgettet er tilført 93.000 til drift af IT – Digitale Biblioteker. 2016: Medarbejder på Kultur- og fritidsområdet, konkrete arbejdsopgaver. 100.000 kr. tilført Biblioteket i 2013, overføres som medfinansiering af Fritids- og Kulturkonsulent i Ledelse & Udvikling. 2017: Hverdagseffektiviseringer 1 %, budgettet er reduceret med 68.000 kr. Effektiviserings- og besparelseskatalog I Budgetforlig 2017 indgår Effektiviserings- og besparelseskatalog, som indeholder en takstnedsættelse på befordringsgodtgørelse, en besparelse på 8.600 kr.


Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur

159

Musikskole – 3503000001

1.622.100

Hovedmål for Odder Kommunale Musikskole:  at så mange som muligt af kommunens børn og unge får mulighed for at udvikle deres musikalitet, dvs. deres instrumentale/vokale færdigheder, deres kreativitet og deres sociale kompetence  at fremme det lokale musikmiljø  at bidrage til kommunens sociale arbejde blandt børn og unge Normering Undervisningstid Musikchef 1 m. undervisn. forpl. 0,25 Instrumentalundervisning 5.745,00 t. 120 t./ugl 36 uger Sammenspil: musikskolen 191,52 t. 4 t./ugl 36 uger Sammenspil: Odder Garden 95,76 t. 2 t./ugl 36 uger I alt 6.781 t. Sekretær 12 t. Normeringstal og undervisningstimer er fra det oprindelige budget. Lederløn + lærerløn - idet 6.781 enheder Tillæg til nedbringelse af venteliste 2001 & 2003 Budgetreduktion 2010, spareforlig Lønudgifter i alt til beregning af statstilskud Kontorassistent (12 t. pr. uge = 0,324 enheder) Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage

3.010.100 417.900 - 548.900 2.879.100 134.000 3.013.100

Statstilskud 13,11 % af lærerløn i 2016 (Oprindeligt fra staten fastsat til 25%) Budgetforliget for 2008, nedsættelse af statstilskud 25.000 kr. Spareplan 2010-2014, nedsættelse af statstilskud 65.000 kr. Elevbetaling 33 % af lærerløn + 25% Budgetforliget for 2008, nedsættelse af elevbetalingen Spareplan 2010-2014, nedsættelse af elevbetalingen

- 406.000

- 1.039.500 150.000 kr. 189.000 kr.

Budgetforudsætninger: 2011: Budgetændringen i udgør netto - 255.000 kr. fordelt mellem lønudgifter og nedjustering af elevindtægter/statstilskud. Nednormeringen udgør svarende til ét årsværk. 2017: Hverdagseffektiviseringer 1 %, budgettet er reduceret med 16.000 kr. Effektiviserings- og besparelseskatalog I Budgetforlig 2017 indgår Effektiviserings- og besparelseskatalog, som indeholder en takstnedsættelse på befordringsgodtgørelse, en besparelse på 5.800 kr.


Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur

160

Folkeoplysning – 3504000001

6.199.500

Folketinget vedtog i 2011 en ny Folkeoplysningslov, med ikrafttræden 1. januar 2012. De vigtigste ændringer er, at kommunerne er forpligtede til at inddrage brugerne ved bl.a. at sende budget, kriterier for tildeling af tilskud, lokaler mv. i høring, samt at der ud af det samlede budget til folkeoplysning skal oprettes en udviklingspulje til aktiviteter for ”foreningsløse” og til projekter, der ikke udspringer af det organiserede foreningsliv. Ny Folkeoplysningspolitik blev vedtaget 12. august 2013. Mødeudgifter mv. Folkeoplysningsudvalget

10.200

Winkas IT-drift af foreningsportal. Administrationssystem til lokaletilskud.

40.000

Voksenundervisning Oplysningsforbund m.v. – pulje I Pga. lovændring pr. 1.1.2003 reduceret til kommunalt løntilskud ved almen undervisning ved handicapundervisning ved instrumentalundervisning

1.111.900 879.000 1/3 7/9 5/7

Betaling fra andre kommuner Skønnet p.b.a. lovændring pr.1.januar 2003 Betaling til andre kommuner Skønnet p.b.a. lovændring pr.1.januar 2003

- 125.500

358.400

Budgetforudsætninger voksenundervisning Besparelse 2016 Udmøntningen af besparelse i 2016, del af 8 mio. kr. Budgettet er reduceret med 85.000 kr. Pulje til nye initiativer på voksenundervisningsområdet 2016 - Puljen på 85.600 er overført til en samlet pulje under BUK ”Børn-, Unge, og Kulturpuljen”. Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

755.300

Udviklingspuljen for Folkeoplysningsområdet (lovpligtig) 34.600 Bl.a. til aktiviteter for ”foreningsløse” og ” ”ikke-organiserede”. 2016 - Puljen reduceres med 19.700 kr., der overføres til en samlet pulje under BUK ”Børn-, Unge, og Kulturpuljen”. Foreninger, klubber m.v. Undervisning Beregnes fra tilskudsramme for aktiviteter (omregningsfaktor 1 til 3)


Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur

Aktiviteter Medlemstilskud Tilskud til lederuddannelse Tilskud til el-udgifter til lysanlæg

161

720.700 493.100 201.800 25.800

Budgetforudsætninger:  Budgetforlig 2009: Medlemstilskud og tilskud til lederuddannelse er hver forøget med 12.500 kr.  2011: Jf. Børn, Unge og Kulturudvalgets beslutning af 30. august 2011 nedlægges puljerne til: Tilskud til særlige formål og tilskud til materialer, samtidig er budgettet tilskud til lederuddannelse forøget med 55.700 kr.  Effektiviserings- og besparelseskatalog I Budgetforlig 2017 indgår Effektiviserings- og besparelseskatalog, hvori medlemstilskud reduceres med 50.000 kr. grundet at Folkeoplysningsområdet i flere år har vist et mindre forbrug.

Lokaletilskud 4.349.100 Odderordningen har gennemgået en omfattende revidering. Den ny Odderordning blev godkendt af Byrådet den 11. august 2014. Den ny Odderordning indeholder bl.a. en revideret tildelingsmodel af lokaletilskud og en revideret tildelingsmodel for aktivitetstilskud. Begge tildelingsmodeller er godkendt på Børn-, Unge- og Kulturudvalget den 5. oktober 2015, gældende fra 1. januar 2016.

Tildelingsmodel lokaletilskud Fra 1. januar 2016 gives der lokaletilskud efter nye bestemmelser. Foreningerne opdeles i kategorier alt efter hvilke udgifter og medlemsfordeling de har. Med Odderordningen 2017 gives følgende lokaletilskud:  Foreninger med unge under 25 år gives et tilskud mellem 65% og 85% af lokaleudgifterne.  Foreninger, der ikke har medlemmer under 25 år, gives et tilskud på 15 % af lokaleudgifterne.  Nye initiativer, herunder foreningsfitness, gives tilskuddet som et fast årligt beløb. Tilskud efter §28, voksne Til udbetaling, idet der ydes momstilskud med 14,9% = 49.400 kr. Tilskud efter §24, børn og unge, lokaletilskud haller og svømmehaller

43.000

4.306.100

Lovpligtigt tilskud pr. time i haller Der ydes tilskud til lokaleudgifter i Ørting -, Odder-, Hundslund- og Hou Hallen ud fra en timebetaling på 328,72/410,91 kr. i 2017 priser. Foreningstilskud til leje af svømmehal


Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur

162

På baggrund af foreningernes brug af svømmehallen i 2004 er der fastlagt et niveau for aktiviteten. Budgetforudsætninger:  Ekstra bevilling i 2004 til sikring af ovenstående tilskud 330.400  Ekstra bevilling til leje af Ørting Ridehal efter tilskudssatsen for øvrige lokaler på betingelse af, at renoverings- og tidsplan godkendes af Folkeoplysningsudvalget inden 31. december 2003. 82.600  Tilskuddet er s.f.a. budgetforliget for 2008 fremskrevet.  I 2008 forhøjes budgettet I forbindelse med ibrugtagning af Multihallen 460.900  I forbindelse med budgetforliget for 2008 er der afsat 20.000 kr. til dækning af huslejeforhøjelse hos DUI Leg og Virke. 22.600  I 2009 forhøjes timeprisen til hallerne i Odder Kommune 289.900  I 2009 forøges tilskuddet til Odder Garden 10.800  Samtidig reduceres tilskuddet til Ørting Sportsrideklub som følge af ophør af aktivitet -267.200  Som følge af budgetforliget for 2009 forøges timeprisen i 2010 281.700  Spareplan 2010-2014, tilskudsprocenten sænkes fra 90 % til 80 % -326.400  BUK-beslutning 25. september 2012. Budgettet reduceres permanent med 50.000 kr. til finansiering af udviklingspulje. -50.000  Budgetforlig 2013: - Tilskudsprocenten hæves fra 80 % til 85 %, finansieres inden for budgettet til lokaletilskud. - Finansiering af etableringstilskud til karateklub, 1-årig. -50.000 - Finansiering af tilskud til Pakhuset - indvendig bygningsvedligeHoldelse. -100.000  2014 - tilbageført etableringstilskud til karateklub som var 1-årig 51.000  2015 – Stigende udgifter i forbindelse med revidering af Odderordningen og nye aktiviteter 600.000  2016 – medfinansiering af Fritids- og Kulturkonsulent -100.000  Besparelse 2016 Udmøntningen af besparelse i 2016, del af 8 mio. kr. -425.000  Effektiviserings- og besparelseskatalog -300.000 Lokaletilskud til frivillige foreninger reduceres med i alt 300.000 kr. grundet at Folkeoplysningsområdet i flere år har vist et mindre forbrug. Til udbetaling, idet der ydes momstilskud med 14,9 % = 4.949.500 kr. Hverdagseffektiviseringer På Folkeoplysningsområdet er der indarbejdet en budgetreduktion vedr. hverdagseffektiviseringer på i alt 67.000 kr.

Odder Museum - 3505000001

1.925.600

I 2011 indgik Odder Museum en samdriftsaftale med Moesgård Museum, hvilket betyder at Odder Museum fremover bliver en afdeling under Moesgård Museum. Med samdriftsaftalen driver Odder Kommune og Århus Kommune ét museum sammen.


Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur

163

Odder Kommune er med samdriftsaftalen forpligtet til at betale et driftstilskud på minimum 1.507.500 kr. årligt, excl momstilskud (2011-prisniveau). 2016 – driftstilskuddet forøges med 110.000 kr. Derudover giver Odder Kommune et driftstilskud til 4 klausulerede områder.  Driftstilskud iflg. samdriftsaftale 1.761.000    

Øvrige tilskud: Forøget tilskud som følge af museets betaling af husleje Rosensgade 84 Særligt energitilskud fra 1.1.2001 Tilskud til revision Tilskud til Naturvejleder (Budgetforlig 2008)

75.800 21.800 36.600 30.400

Tilskud til udbetaling idet der ydes momstilskud med 5,26% : Samdriftsaftale med Moesgård Museum , 1.853.700 kr. Klausulerede driftstilskud, 173.300 kr. Effektiviserings- og besparelseskatalog I Budgetforlig 2017 indgår Effektiviserings- og besparelseskatalog, som indeholder en fastfrysning af tilskud til Odder Museum på 2016 prisniveau, en besparelse på 39.400 kr.

Øvrige kulturelle tiltag - 3506000001

1.156.700

Foreningen Pakhuset Ny overenskomst mellem Odder Kommune og Pakhusforeningen, om drift af Pakhuset, er indgået i 2012 for en ny 10-årig periode - vedtaget i Odder Byråd den 19. november 2012. Genforhandling af overenskomsten skal ske senest september 2022. Drift af Pakhuset, vand, varme, el, forsikringer mv. Øvrige driftsudgifter er kommunen uvedkommende, jf. overenskomst. Indvendig bygningsvedligeholdelse.

170.100

154.100

16.000

Hverdagseffektiviseringer På driften af Pakhuset er der indarbejdet en budgetreduktion vedr. hverdagseffektiviseringer på 2.800 kr. Effektiviserings- og besparelseskatalog I Budgetforlig 2017 indgår Effektiviserings- og besparelseskatalog. Aftalen om et særligt tilskud til indvendig bygningsvedligeholdelse til Foreningen Pakhuset udløber 31. december 2016. Fra 2017 udbetales et årligt tilskud til indvendig bygningsvedligeholdelse på 16.000 kr. Tilskuddet svarer til 20 kr. pr. m2. Samme m2 pris som anvendes til Odder Kommunes øvrige bygningsmasse.


Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur

164

Udvendigt bygningsvedligehold budgetteres under Udvalget for Teknik og Miljø.

Fritids- og Kulturkonsulent / Kulturskole / Ungdomshus I budgetforliget for 2016 blev der givet 350.000 kr. til ansættelse af en Fritids- og kulturmedarbejder til styrkelse af fritids- og kulturarbejdet. Budgettet er overført til Økonomiudvalget Europæisk Kulturhovedstad 2017 424.000 Århus Kommune er udvalgt til at være Europæisk Kulturhovedstad 2017 og Odder Kommune deltager i projektet. Århus 2017 sker i et samarbejde mellem Århus Kommune, alle øvrige kommuner i regionen og Region Midtjylland. Kommunerne bidrager til finansieringen med et beløb der er baseret på indbyggertal – for Odder Kommunes vedkommende 854.00 kr. (i løbende priser og incl. 8% i momstilskud), fordelt over en 6-årig periode. 2013: 40.400 2014: 65.400 2015 75.000 2016 187.000 2017 424.000 2018 62.000

Pulje til fremme af kulturprojekter I budgetforliget for 2015 er der givet 250.000 kr. til videreførelse af puljen. Kulturelle aktiviteter og nye tiltag under Folkeoplysningsudvalget Bidrag til Kulturring Østjylland.

259.500

68.000

Teaterpulje Tidligere et amtsligt tilskud (kommunalfuldmagtstilskud) der fra 2011 tilføres kommunen via bloktilskud.

100.700

Ungdomsråd

32.000

I forbindelse med omstruktureringer på Folkeoplysningsområdet blev Folkeoplysningsudvalget nedlagt 1. januar 2010 og erstattet af 4 råd. Ny Folkeoplysningslov trådte i kraft 1. januar 2012 og i sommeren 2012 er der nedsat et nyt Folkeoplysningsudvalg der består af 2 politikere og 2 repræsentanter fra hver af de fire råd. Jf. Børn, Unge og Kulturudvalget beslutning af 30. august 2011, er hvert råd tildelt et budget på 5.000 kr. (2011-prisniveau).    

Idrætsråd Kulturråd Aftenskoleråd Råd for uniformerede korps

5.400 5.400 5.400 5.400


Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur

165

Fælles formål Alrø fritidshus – Alrøvej 357 Jvf. aftale betales skatter, afgifter og forsikringer af Odder Kommune

11.400

Stadion og idrætsanlæg

66.600

Bygninger : - Torrild og Odder Stadion - Klubhus i Randlev, Eriksminde 11 A

5.200 18.900

Baner og beplantning varetages under Udvalget for Teknik og Miljø Bygningsforsikring svømmehallen

42.500

Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven Forsikringer Naturlegeplads i Hundslund

2.800

Kunstindkøb Pulje afsat i budgetforliget for 2013. 2016 - budgettet på 30.500 kr. er overført til en samlet pulje under BUK ”Børn-, Unge- og Kulturpuljen”

Hverdagseffektiviseringer Fra 2017 er der indarbejdet hverdagseffektiviseringer svarende til 1 %. Besparelsen udgør for området Øvrig Kultur 8.700 kr.


Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskoler og skolefritidsordninger

166

Folkeskole og Skolefritidsordninger: Området omfatter fællesudgifter/-indtægter, skoleområdet, skolefritidsordninger, skolebibliotek og Ungdommens Uddannelsesvejledning Udvikling i antal elever i skoleårene 15/16 til 16/17 fremgår af nedenstående tabel. Elevtallene er opgjort den 5. september.

Antal skoler Antal klasser - normalklasser Antal elever 0. – 10. Klasse excl specialklasser Antal elever i privatskoler Antal børn i SFO Antal børn i SFO – privat skoler Antal elever på efterskoler

Skoleåret 15/16 7 99

7 98

2.075

2.043

757 716

765 703

263

256

184

184

Budget 2016 i 2017 pris- og lønniveau 201.545.800

Folkeskole, og skolefritidsordninger Demografi – Skole & SFO – budgetlagt under ØK Flygtninge – modtageklasser og støttetimer Udfasning af Implementeringstilskud Folkeskolereform Skovbakkeskolen som OPS Besparelse 2016 Hverdagseffektiviseringer Effektiviserings- og besparelseskatalog Kørselsgodtgørelse Praktikvejleder- og skolelederuddannelse Nedsættelse af takster til privatskoler

Skoleåret 16/17

Budgetændring

-4.812.500

3.046.000 -4.592.000

501.000 -723.900 -1.950.000 -96.600 -97.000 -900.000

Budget 2017

196.733.300


Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskoler og skolefritidsordninger

167

Folkeskolen: Budgetforliget for 2014, 2015, 2016 og 2017 Budgetforliget for 2014 indeholder følgende aftaletekst om Folkeskolereformen: ”På baggrund af de forudsætninger, som indgår i økonomiaftalen mellem Regeringen og KL om finansieringen af folkeskolereformen og de tilskud, som modtages fra Staten er Byrådet enige om, at folkeskolereformen er udgiftsneutral for Odder Kommune med et særtilskud på 3,4 mio. kr. Udgiftsneutraliteten omfatter både de fremtidige driftsudgifter og implementeringsudgifter samt anlægsudgifter i forbindelse med reformen. Der skal i tilrettelæggelsen af arbejdet med reformen tages hensyn til, at det særlige statslige tilskud bortfalder fra 2018, således at reformen også er udgiftsneutral for Odder Kommune fra 2018.” Der er udarbejdet en drejebog, der beskriver processen for arbejdet med folkeskolereformen i Odder Kommune. Ved budgetforliget for 2015 blev det besluttet, at udskifte I-pads i folkeskolen via leasing. Budgetforliget for 2016 indeholder en reduktion af budgettet til transport af syge elever. Budgetjusteringen er udtryk for en tilpasning af det afsatte budget; serviceniveauet er uændret. Som et led i budgetforliget blev det besluttet at sammenlægge puljer på de enkelte fagudvalg. Dette medfører, at Forsøgs- og Udviklingspuljen på folkeskoleområdet er overført til ”Børn-, Unge- og Kulturpulje” Besparelser 2016 I budgettet for 2017 er besparelsen, som Byrådet vedtog i januar 2016, indarbejdet. Besparelsen udgør i alt 723.900 kr. Besparelsen fordeler sig som angivet nedenfor: Besparelse i 2017priser IT-udviklingsplan 10.200 Sygetransport 102.200 Sommerferie SFO 86.400 Forhøjet forældrebetaling SFO 357.700 Nedsættelse af rammebeløb SFO 167.400 I alt 723.900 Besparelserne er indarbejdet på de respektive områder. Hverdagseffektiviseringer Fra 2017 er der indarbejdet hverdagseffektiviseringer svarende til 1 %. Besparelsen udgør for hele området 1,95 mio. kr., og er indberettet på de enkelte skoler og på fællesområdet. Effektiviserings- og besparelseskatalog I Budgetforlig 2017 indgår et Effektiviserings- og besparelseskatalog, som indeholder følgende forslag på skoleområdet. Besparelse på kørselsgodtgørelse til medarbejdere – der er på området indarbejdet en besparelse på 96.600 kr.


Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskoler og skolefritidsordninger

168

Der etableres tidlig SFO, således at skolestartere udskrives fra børnehaven og indskrives i SFO pr. 1. april – besparelsen på 1.100.000 er foreløbig placeret under børnepasning. Såfremt skolerne ønsker det, kan der alternativt indføres rullende skolestart, så længe det holdes indenfor det vedtagne budget. Budgettet til uddannelse af praktikvejledere på 50.000 kr. er bortfaldet. Af budgetforliget fremgår det, at det forventes, at kommunen kan tilbyde det samme antal praktikpladser som i 2016. Budgettet til uddannelse af skoleledere på 47.000 kr. bortfalder. Skolestrukturen søges ændret og dermed lægges der op til en effektivisering af ledelsesopgaven på de berørte områder. De overordnede elementer i ændringsforslaget er:  Ændringer i skoledistrikter  Sammenlægning af skoledistrikterne Skovbakkeskolen og Vestermarkskolen.  Indførelse af fælles ledelse og administration for landsbyordningerne i Gylling, Hou, Hundslund og Saksild.  Indførelse af fælles ledelse, administration og bestyrelse mellem Odder Ungdomsskole og Parkvejens Skole. Dette forslag får økonomisk effekt fra august 2018. Der er fra 2018 indarbejdet en besparelse på 1.919.000 kr. stigende til 4.224.000 kr. Af budgetforliget fremgår det, at tildelingen af grundtilskud til Gylling og Hundslund skole skal bibeholdes, samt at der søges etableret fælles ledelse mellem Parkvejens Skole og Ungdomsskolen. Strukturforslaget forventes sendt i høring i november 2016 og der lægges op til en politisk beslutning i januar 2017. Endelig er det kommunale bidrag til privat skoler nedsat svarende til en besparelse på 900.000 kr. Fælles Skole – 3101100001 40.522.300 Kurser I forbindelse med budgetforliget for 2017 er budgettet til kurser til skoleledere og praktikvejledere bortfaldet. Fælles Elevråd Der er afsat 20.000 kr. til etablering af et fælles elevråd med tværgående aktiviteter. IT-udviklingsplan Der er afsat 1.486.400 kr. til IT-udviklingsplanen og It-undervisningsmidler. Børn, Unge og Kulturudvalget besluttede i januar 2009 at overføre 81.100 kr. til skolebiblioteket. Der er fra 2015 overført 118.500 kr. til Økonomiudvalget til delvis finansiering af en elevstilling. Elevstilling – overført til Rådhuset -118.500 kr. Hverdagseffektiviseringer -15.100 kr. I-Pads driftudgifter og leasingydelser: Der er afsat 1.966.300 kr. til dækning af driftsudgifter i f.m. I-pads i folkeskolen.


Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskoler og skolefritidsordninger

169

I forbindelse med budgetforliget for 2015, blev det besluttet, at I-pads i folkeskolen skal udskiftes. Der indgås en leasing aftale over 4 år. Leasing ydelser i forbindelse med udskiftning af I-Pads Undervisningsmidler Hverdagseffektiviseringer

1.966.300 kr. 228.200 kr. -21.900 kr.

Demografi, puljer 1.321.000 kr. Af disse vedrører 881.400 forventede udgifter til modtageklasser og støttetimer, der skal udlægges til skolerne. Folkeskolereformen

2.847.800 kr.

Løft af kompetenceniveau

513.800 kr. - 513.800 kr. I Økonomiaftalen indgået mellem Regeringen og KL et løft af kompetenceniveauet i folkeskolen, således at der er linjefagsdækning i undervisningen på 85 % i 2016 stigende til 90 % i 2018. Kompetenceløftet finansieres af et tilskud til staten. Visitation til 10. klasse -238.000 kr. BUK besluttede på møde den 06. juni 2016, at der skal indføres visitation til det 11 skoleår for elever i specialklasser. Det forventes, at medføre en helårlig mindreudgift på 573.000 kr. Visitationen indføres til skoleåret 17/18 og mindreudgiften er i 2017 indregnet med 5/12-dele Forsøgs- og udviklingspulje Puljen er overført til ”Børn-, Unge og Kulturpulje” Befordring af elever Der er afsat 99.400 kr. til befordring af elever. Budgettet dækker kørsel elever fra Alrø, syge elever. Fra 2013 er skolekørsel med Midttrafik overført til Teknisk udvalg.

Kørsel m. regionale ruter

Budget 2017 Overført til Miljø- og Teknikudvalget

Anden kørsel, herunder syge elever – budgettet er reduceret med 250.000 kr. i forbindelse med budgetlægningen for 2016. Betaling til og fra andre kommuner Betaling til andre kommuner for 40 børns skolegang Betaling fra andre kommuner for 34 børns skolegang i Odder Kommune. Bidrag til privat skoler og efterskoler

99.400

2.662.200 kr. -2.275.000 kr.


Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskoler og skolefritidsordninger

170

Bidraget til staten i 2017 vedr. privat skoler og efterskoler beregnes ud fra elevtallet pr. 5. september 2016.

Privat skoler Efterskoler/husholdningsskoler

Elevtal 765

Bidrag 34.067

Budget 2017 26.061.500 kr..

184

33.944

6.244.900 kr..

Skolebibliotekskonsulent – 3101100002 Der er afsat 600 årlige timer til området

171.900

Modersmålsundervisning – 3101100004 Ordningen administreres af Parkvejens skole. Budgettet er reduceret som følge af Spareplan 2010 – 2014.

103.100

Beskrivelse af tildelingsmodel - Folkeskolen: Fra skoleåret 2012/2013 tildeles efter den nye tildelingsmodel. Optællingstidspunktet er fastsat til den 5. september, og der er ingen reguleringsordning. Budgettet er fastlagt på baggrund af elevtallet pr. 5. september 2016. Det er besluttet, at der indføres en gennemsnitspris pr elev i de tre faser samt en grundtildeling til skoler med færre end 110 elever. Grundtildelingen udgør 321.916 kr. og gives i skoleåret 2016/17 til Gylling skole, Hundslund skole og 10. klassescentret. Modellen er som følge af Folkeskolereformen tilpasset, således at elevpriserne er opdelt i en takst til fagopdelt undervisning og en takst til understøttende undervisning. Taksterne fremgår af nedenstående skema. I taksterne er der indregnet kompensation til lærerne som følge af udfasningen af aldersreduktionen, der indføres pr. 1. august 2014. Kompensationen er beregnet til at udgøre 314 kr. pr. elev. Udgangspunktet for tildelingen er følgende

Indskoling Mellemtrin Udskoling

10. klasse

Fagopdelt underv. Understøttende underv. Fagopdelt underv. Understøttende underv. Fagopdelt underv. Understøttende underv. Prøvetildeling Minimum Prøvetildeling

Takst 25.857 5.886 32.022 3.492 33.193 4.298 2.703 33.115 2.703

Enhedsprisen på en indskolingselev indeholder støttetimer, der tidligere blev givet i børnehaveklasser med flere end 22 elever.


Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskoler og skolefritidsordninger

171

Arbejdstidsaftale Det er besluttet, at 60-årsreglen for lærere skal udfases. Som erstatning for 60-års-reglen skal der gives et løntillæg til lærerne. Budgettet er reguleret med 375.000 kr. til dækning af de forventede merudgifter. Der er foretaget en beregning, og elevprisen er reguleret med 320 kr. som kompensation for udfasningen af 60-årsreglen. Modtagerklasser Der er afsat budget til 5 modtagerklasser – svarende til det budget på 3.664.300 kr. Under demografimidlerne er der afsat budget til yderligere én modtageklasse samt støttetimer til integrerede elever. Ledelsestid Uændret i forhold til skoleåret 1999/2000, med undtagelse af Vestermarkskolen og de to byskoler: Gylling Skole Hou Skole Hundslund Skole Saxild Skole Vestermarkskolen Parkvejens Skole Skovbakkeskolen

1.462 årlige timer 1.462 årlige timer 1.462 årlige timer 1.462 årlige timer (souschef) 2.142 årlige timer (souschef) 3.360 årlige timer (2 fuldtidsstillinger) 3.360 årlige timer (2 fuldtidsstillinger)

Hertil kommer et beløb på 68.973 kr., der blev givet i forbindelse med budgetforliget for 2003 som følge af ny ledelsesstruktur på byskolerne. I forbindelse med budgetforliget for 2007 blev der afsat yderligere 77.553 kr. til udvidet ledelsestid på Vestermarkskolen som følge af øget elevtal. Sekretærtid Sekretærtiden fastsættes efter følgende model – vedtaget af Byrådet den 14. december 1998: Byskolerne

Grundnormering – 22 klasser Tillæg pr. klasse ud over 22 Special-/modtageklasse Oplandsskoler Grundnormering Tillæg pr. klasse ud over 7

Skovbakkeskolen 54,0 timer 0,5 timer 5,0 timer 19 timer 1 time

Parkvejens Skole

54,0 timer 0,5 timer 1,0 time


Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskoler og skolefritidsordninger

172

Øvrige udgifter tildeles efter nedenstående kriterier: El, vand varme Uddannelse Inventar Undervisningsmidler Gæstelærer Ekskursioner

Lejrskoler Leje af Hal 10. klassescenter Administration

Skolebestyrelsesmøder/elevråd Møder, rejser og repræsentation Forældresamarbejde

Gennemsnitsberegning over forbrug Bortfaldet i forbindelse med Spareplan 2010-2014 Elevtal pr. 1. sept. Landskoler Byskoler Elevtal pr. 1. sept. 0.-7. kl. 8.-10. kl Landskoler Byskoler Elevtal/klassetal 1. Pr. klasse sept. Pr. elev Ekstra tildel. 10. kl Bortfaldet i forbindelse med Spareplan 2010-2014

110.324 kr.

Klassetal pr. 1. sept.

Andet Besparelser: Arbejdsskade, telefoni og rammebesparelse

192 kr. 134 kr. 1.167 kr. 1.681 kr. 1.561 kr. 6.868 kr. 345 kr. 50 kr. 1.925 kr.

Elevtal pr. 1. sept.

Landskoler Skovbakkeskolen Parkvejens Skole 10. klassescenter Landskoler Byskoler Landskoler Byskoler 0.-7. kl. 8.-10. kl Landskoler Byskoler

28.722 kr. 95.553 kr. 92.723 kr. 10.511 kr. 4.163 kr. 6.348 kr. 6.972 kr. 24.351 kr. 249 kr. 107 kr. 937 kr. 1.977 kr. -501 kr.


Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskoler og skolefritidsordninger

173

Tildeling til de enkelte skoler: Tildelingen til den enkelte skole fastsættes på baggrund af elevtallet pr. 5. september 2016. Tildelingsmodellen for specialområdet er beskrevet på side 191 under Børneog Familiecentret. Antal elever

Gylling Skole Hou Skole Tunø Skole Hou – Specialkl. Vestermarkskolen Hundslund Skole Parkvejens Skole incl 5 modtageklasser Parkvejens Skole – Specialkl. Saxild Skole Skovbakkeskolen Skovbakkeskolen – specialkl. 10. klassecenter E- & U-klassen

Normaltildeling incl. Ledelse Lønsum 4.738.200 5.081.100

Specialtildeling

Øvrigt personale

Afregnes efter takst 2.297.200 2.129.400 824.700 4.389.200 413.600 1.120.500 27.311.700 1.812.500 1.749.300

kr. 6.867.800 8.049.600 821.900 2.307.100 19.008.300 6.512.100 35.040.300

53 56

Afregnes efter takst

13.937.300

129 545 19

4.998.500 891.800 1.310.800 23.956.100 2.282.700 1.265.800 Afregnes efter takst

7.944.400 30.753.700 3.098.800

111 126 3 12 365 100 611

53 7

2.297.200

Lønsum 392.400 692.800

568.000

Lønsum 1.096.100 1.472.600

Samlet budget

63.300

3.209.600 1.756.100

Skolebibliotek – 3112000001 Der er afsat 619.100 kr. til anskaffelse af materialer: Indkøb på skoler 498.300 kr. Skole-IT 85.900 kr. Diverse 34.900 kr. Budgettet til fællessamlingen er bortfaldet som led i Spareplan 2010 – 2014.

654.600

Der er indarbejdet en budgetreduktion vedr. hverdagseffektiviseringer på i alt 9.700 kr.

Ungdommens Uddannelsesvejledning – 3113000001 2.080.000 Folketinget vedtog i april 2003 en vejledningsreform, som lægger ansvaret for overgangsvejledningen mellem folkeskole og ungdomsuddannelser i kommunerne. Der er etableret en fælles uddannelsesvejledning mellem Odder, Skanderborg og Samsø kommuner med startdato den 1. august 2004 Udgangspunktet for Odder Kommune har været, at serviceniveauet for vejledningen skal bibeholdes. De midler, der tidligere har ligget på skolerne, er overført til Ungdommens Uddannelsesvejledning.


Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskoler og skolefritidsordninger

174

Ligeledes er midler til erhvervspraktikkontor, transportudgifter i forbindelse med erhvervspraktik, ungdomsvejledningen, og brobygningsforløb flyttet til Ungdommens Uddannelsesvejledning. Endelig er Kuratoren, der hidtil var budgetteret under Børne- og Familiecentret ligeledes overført. Budgettet er i 2014 reduceret med 164.000 kr. som følge af den gennemførte Erhvervsuddannelsesreform. Der er indarbejdet en budgetreduktion vedr. Hverdagseffektiviseringer på i alt 61.900 kr. og en besparelse på kørselsgodtgørelse på 7.800 kr.

Skolefritidsordninger: Budgetforudsætninger Budgettet er udarbejdet med den forudsætning, at der i tilbuddet er tilmeldt børn fra 0. til 3. Klassetrin. Budgettet er reduceret med 67.000 kr. som følge af faldende antal børn i aldersgruppen. Normeringen fastsættes ud fra børnetallet 1. september 2016. I tildelingsmodellen var Skovbakkeskolen tildelt én stilling til specialklassebørnene. Denne stilling er bortfaldet, da der ikke er specialklasseelever i 0. – 3. klasse i skoleåret 13/14. Fælles SFO – 3101200001 Der er afsat 60.700 kr. til fælles tillidsrepræsentant

-4.505.100

Demografi Demografi til dækning af overgangen til skoleåret 2017/2018 er opsamlet i en pulje under Økonomiudvalget. Fripladser og søskenderabat Budgettet til fripladser og søskende rabat fastsættes ud fra et forventet børnetal på 665 børn. Fripladser Søskenderabat

2.037.100 kr. 2.669.500 kr.

For søskenderabat gælder, at den fastsættes til 50 % af forældrenes egenbetaling og beregnes i forhold til den billigste plads. Den billigste plads findes ved at sammenligne nettodriftsudgifterne for de tilbud, som søskende går i. Betaling til/fra andre kommuner Der forventes optaget 9 børn i fritidsordninger i andre kommuner Odder Kommune forventer 1-2 børn fra andre kommuner

320.900 kr. - 57.200 kr.

Bidrag til privat skoler vedr. SFO Bidraget til staten i 2017 vedr. SFO på privat skoler beregnes ud fra antal tilmeldte børn pr. 5. september 2016.


Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskoler og skolefritidsordninger

Privat skoler – SFO

Børnetal 256

175

Bidrag 8.884

Budget 2.274.400 kr..

Sommerferiepasning Der tilbydes sommerferiepasning i skolernes sommerferie. Skolerne afholder udgiften til tilbuddet. Der opkræves fortsat forældrebetaling i henhold til nedenstående takst på 547 kr. pr. uge. Forældrebetalingen tilfalder skolerne.

Forældrebetaling

Morgenpasning Eftermiddag Specialklasse Sommerpasning – betaling pr. uge I alt

Børnetal 404 617 38

Forældrebetaling 154 kr. 1.603 kr. 801 kr. 547 kr.

Budget 684.400 10.881.300 245.100

11.810.800

Der betales forældrebetaling i 11 måneder. I forbindelse med implementeringen af Folkeskolereformen, er det besluttet, at forældrebetalingen nedsættes til 1.400 kr. Forældrebetalingen fastsættes endeligt, når børnetallet kendes 1. september 2015. Forældrebetalingen er i 2016 forøget med 10%. Det betyder, at forældrebetalingen for eftermiddagspasning i 2017 udgør 1603 kr. I forbindelse med udmøntningen af besparelse i 2016 blev det besluttet, at sommerferie-SFO varetages indenfor skolernes budgetramme. Der opkræves fortsat forældrebetaling i henhold til ovenstående takst på 547 kr. pr. uge. Beskrivelse af tildelingsmodel – skolefritidsordning: Børnetallet, som ligger til grund for nedenstående beregning er børnetallet pr. 1. september 2016. Der er et fald i antallet af tilmeldte børn fra 716 i skoleåret 15/16 til 703 i skoleåret 16/17. Der er pr. 1. september 2016 en dækningsgrad i SFO-ordningerne på 89,4 %. Antallet af tilsynstimer for en fuldtidsansat er fastsat til 1.417 timer. Normeringsmodellen er ændret som følge af gennemførelsen af Folkeskolereformen. Som en følge af den længere skoledag, reduceres åbningstiden i SFO, og der overflyttes ressourcer fra SFO til skoledelen. Normeringsmodellen bygger på en grundnormering for alle SFO’er uanset størrelse på 2,25 fuldtidsstillinger og en forlods tildeling på 400 timer årligt til skoler med over 60 børn i morgenpasning. Ordninger med flere end 50 børn tildeles herudover 61 årlige tilsynstimer pr. barn.


Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskoler og skolefritidsordninger

176

Der afsættes 4,1 % til vikardækning og 740 kr. i rammebeløb pr. barn. Rammebeløbet er nedsat i forbindelse med udmøntningen af besparelsen for 2016. I forbindelse med budgetforliget for 2017 er det besluttet, at der skal indføres tidlig SFO, således at kommende 0.-klasseselever udskrives fra børnehaven pr. 31.03. De økonomiske konsekvenser er indberettet under børnepasning. Såfremt skolerne ønsker det, kan der alternativt indføres rullende skolestart, så længe det holdes indenfor det vedtagne budget. Forslaget træder i kraft pr. 1. april 2017. Antal børn Gylling Skole Hou Skole Hou Skole - specialklasse Vestermarkskolen Hundslund Skole Parkvejens Skole Parkvejens Skole – specialklasse Saxild Skole Skovbakkeskolen

Normering - Rammebeløb Lønsum Samlet budget timer 740 kr. pr. barn 66 4.164 48.800 1.331.300 1.394.800 67 4.225 49.600 1.337.300 1.408.100 8

Afregnes efter takst

179 64 151 30

11.396 4.042 9.688

60 116

3.798 7.553

132.500 47.400 111.700 Afregnes efter takst 44.400 85.800

620.000 3.511.400 1.285.300 3.026.400

3.649.100 1.336.300 3.368.900 3.157.400

1.234.500 2.443.500

1.287.700 2.576.700

Omlægninger på Specialområdet Specialtilbuddet på Hou Skole er omlagt, således at børn på 5. og 6. klassetrin tilbydes plads i Hou Juniorklub med støtte. Tilbuddet om SFO til specialklasseelever omfatter således elever fra 0. til 4. klassetrin. Taksten på specialtilbuddene på Hou Skole og Parkvejens Skole er nedsat med ca 25% som følge af reduceret åbningstid. Taksten udgør 77.706 kr. på Hou Skole og 99.118 på Parkvejens Skole. Ud over takstreduktionen er klubtilbuddet til udskolingseleverne på Parkvejens Skole bortfaldet.


Børn, Unge og Kulturudvalget Børnepasning

177

Børnepasning: 

Omfatter, forældrebetaling, fripladser, fælles formål, tilskud til privat pasning, tilskud til private institutioner, dagplejen og daginstitutioner.

Fremtidens dagtilbud Byrådet vedtog den 7. april 2014 strategien for Fremtidens Dagtilbud i Odder Kommune. Der blev på samme møde besluttet en række forslag om bl.a. serviceudvidelser, strukturtilpasning, organisering og øvrige indsatsområder, der skal understøtte implementeringen. I budgetforliget for 2015 blev der afsat budget til følgende: - At antallet af vuggestuepladser øges fra 18 % til 30 % - Der gives mulighed for personlig åbningstid - En generel udvidelse af åbningstiden i alle daginstitutioner med 1½ time ugentligt - At der ansættes en pædagogisk konsulent til dagtilbudsområdet - Etablering af 20 vuggestuepladser i Børnehuset Vennelund - Etablering af gæstehus til dagplejen - Etablering af gæstedagpleje i de 4 landsbyordninger I budgetforliget for 2016 blev der afsat budget til følgende: - Et tværgående kompetenceteam, 1,5 stilling, budgettet er placeret i Børnehuset Vennelund. – sparet i 2016, del af 8 mio. kr. Ovenstående finansieres gennem frigivelse af ressourcer i forbindelse med lukning af børnehaver og omlægning af tilsyn af dagplejere.

Budget 2017

Børnepasning: Hverdagseffektiviseringer 1 % Besparelser 2016, Byrådet 25.1.16 - Pau-elever - Leje af lokale til Legestue - Lukning Klub Egestammen - Kompetenceteam Fælles formål - Øgning af antal vuggestuepladser - Fripladser, forventede merudg. ifm. flytningeindsatsen. - Mere pædagogisk personale i dagtilbud - Kompetenceudvikling ifm. flygtningebørn Effektiviserings og besparelseskatalog, budgetforlig 2017: - Pædagogiske fripladser - Sampasningsdage i daginst. - Tidlig SFO start

Budget 2016 i 2017 pris- og lønniveau 81.232.100

Budgetændring

Budget 2017

-4.368.200 -759.900 -2.235.200

76.863.900

7.442.700

6.069.600 151.000 184.600 615.000 51.300

-100.000 -750.000 -1.100.000


Børn, Unge og Kulturudvalget Børnepasning - Børn-, Unge- og Kulturpulje Dagplejen i landsbyordninger Dagplejen, adm. og tilsynsførende Effektiviserings og besparelseskatalog, budgetforlig 2017: - Nedsættelse af tilsynstimer - Nedsættelse af takst på befordringsgodtgørelse Dagplejen øvrige Dagplejens hus, gæstehus Daginstitutioner - Driftstilskud, Modtagehus til flygtningebørn Effektiviserings og besparelseskatalog, budgetforlig 2017: - Nedsættelse af takst på befordringsgodtgørelse - Nedsættelse af taksten på ressourcepladser i Gaia

178 -425.000 5.370.400 2.050.500

-300.000 -13.200 16.763.900 216.000 46.393.500

46.330.400 192.100

-22.000 -107.000

Efter Dagtilbudsloven skal kommunalbestyrelsen sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud for børn og unge. Den 20.2.1995 vedtog Odder Byråd en helhedsløsning indenfor børnepasningsområdet, således at der blev gennemført pasningsgaranti i Odder Kommune. I 2017 forventes der gennemsnitligt 200 børn i dagplejen. I 2017 stilles der 553 børnehavepladser og 72 vuggestuepladser til rådighed. Derudover forventes der ca. 70 børn passet i privat dagpasning – Frit Valg. Privatinstitutioner 2017: Myretuen er godkendt til at passe 40 vuggestuebørn og 80 børnehavebørn. Pga. af skærpet tilsyn af Myretuen er der begrænset optag i 2017 på 15 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn. Randlevskolens børnehave er godkendt til at passe 40 børnehavebørn. Margrethelyst Børnehave, Ørting er godkendt til at passe 30 børnehavebørn.

På driftsområdet føres alle fælles udgifter og indtægter vedrørende dagpleje og daginstitutioner for børn. På funktionen føres således udgifter til demografisk udvikling, tilskud til forældrebetaling, mellemkommunale betalinger m.v. Der afsættes et rammebeløb pr. barn i dagpleje, vuggestue, børnehave I 2007 er rammebeløbene reduceret i forbindelse med budgetforliget. Rammebeløb: Til dækning af nedenstående områder: - Rengøring


Børn, Unge og Kulturudvalget Børnepasning

179

- Inventarvedligeholdelse og anskaffelser - Sundhedsmæssige foranstaltninger - Beskæftigelsesmaterialer - Diverse udgifter vedrørende børnene - Administration - Andre udgifter Rammebeløb pr. barn 2017: (tildeles efter det gennemsnitlige børnetal) Dagpleje: Vuggestue: Børnehave i Odder by: Børnehave i oplandet: Ekstra tildeling til GAIA til handicappede børn

1.179 kr. 2.963 kr. 2.015 kr. 2.131 kr. 71.930 kr.

Rammebeløbet er budgetplaceret som et samlet beløb ved hver institution.

Forældrebetaling: Forældrebetalingen fastsættes af byrådet for et regnskabsår ad gangen på grundlag af budgetterne til drift af daginstitutioner og dagpleje. Dagplejen - I budget 2017 beregnes der forældrebetaling på 25 % af udgifterne incl. moms og excl. ejendomsudgifter for 0-6 årige. Frokostordning i daginstitutioner Folketinget har vedtaget, at kommunerne skal tilbyde en fleksibel ordning for sund frokost i kommunens daginstitutioner, således at forældrene får mulighed for at fravælge frokostmåltider for den enkelte daginstitution. 2 daginstitutioner, Krible Krable Huset og Børnehuset Saksild er tilmeldt frokostordningen i 2017. I efteråret 2017 skal alle daginstitutioner tage stilling til om de vil fravælge kommunal frokostordning. Der er indført særskilt betaling for frokosten, som er 100 % forældrefinansieret.

Forældrebetaling pr. måned

2014

2015

2016

2017

Dagpleje (48 t) 2.729 2.828 2.919 2.791 Vuggestue 2.914* 2.934* 3.067 3.019 Børnehaver 1.622 1.641 1.722 1.686 Frokostordning** 432 432 440 450 (Krible Krable) Frokostordning** 495 495 (Saksild Børnehus) 11 måneders betaling med juli som betalings fri måned. *) Der er beregnet særskilt betaling for vuggestuedelen, selvom dele af institutionen er en integreret institution - den øvrige del indgår i den samlede beregning vedrørende børnehavetakst.


Børn, Unge og Kulturudvalget Børnepasning **) Der vil være forskellige takster på frokostordningen, alt efter hvilken frokostordning forældrebestyrelsen i den enkelte daginstitution vælger, dog max. 520 kr. pr. mdr. pr. barn.

Fripladser Økonomisk og socialpædagogisk friplads. I henhold til Socialministeriets bekendtgørelse om betaling for ophold i dagtilbud for børn og unge træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om bortfald eller nedsættelse af betalingen, når den aktuelle indkomst ligger indenfor nedennævnte beløb: Forældrebetaling i pct. af fuld takst pr. 1.1.2017 Under 170.101 kr. ….………………… 0 % 170.101 – 173.869 kr. .…………………1,25 % 173.870 – 528.199 kr. .………………..0,25 % Betalingen forhøjes med 0,25 pct. for hver 3.768 kr.’s indtægtsstigning. 528.200 kr. eller derover ……………………. 100 % Ovenstående skala for beregning af friplads er baseret på en forældrebetalingsandel på 25% Forhøjelse af fripladsgrænser for enlige forsørgere. Bundgrænsen for aftrapning af friplads i daginstitutioner øges med 59.492 kr. for enlige forsørgere. Er der mere end 1 barn under 18 år i hjemmet, forhøjes indtægtsgrænserne med 7.000 kr. for hvert barn ud over det første. Kommunalbestyrelsen kan i enkelttilfælde, hvor betalingen ikke bortfalder eller nedsættes efter stk. 1 i bekendtgørelsen om betaling i daginstitutioner, men hvor ophold i dagtilbud må anses som særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde, træffe afgørelse om nedsættelse af eller fritagelse for betaling, såfremt betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i dagtilbuddet. Budget til pædagogiske fripladser er optaget på konto 05.28.21 – forebyggende foranstaltninger.

Daginstitutionsbudgettet indeholder: - 1 integreret børnepasning på Tunø - 3 integrerede institutioner, heraf 1 med specialgruppe - 5 børnehaver, heraf 1 med heltidsnaturgruppe - 1 busgruppe

Daginstitutionspladser pr. 1.1.2017 “Vippeaftalen”, som trådte i kraft 1. juli 1996.

180


Børn, Unge og Kulturudvalget Børnepasning

181

Børnehavepladser: Minimum 498 Gennemsnit 553 Heraf 10 specialpladser

Vuggestuepladser: Minimum 65

Maksimum 608

Gennemsnit 72 Maksimum 79

Personalenormeringen er ved aftale af 5.12.1995 mellem Odder Byråd, BUPL og PMF aftalt efter princippet “vippenormering” med et minimum, gennemsnit, maksimum børnetal. Ved ny forhandling den 4.4.02 er aftalen vedtaget, således at normeringsnøglen kan afviges med +/- 10% ( ved opgørelsen af afvigelsen indgår evt. vakante stillinger). Budgettet fastlægges ud fra: Samlet normering for pædagoger og medhjælpere, iflg. tabel. 65% heraf til pædagoger 35% heraf til medhjælpere Institutionernes vikarkonto er fastsat til 4,623 % af lønbudgettet og er inkluderet i lønsummen. Dagpengerefusioner (sygdom udover 30 dage) indgår løbende under hver enkelt institution.

Fælles formål - 3201000001

6.069.600

Vikarpulje Her er placeret daginstitutionernes bidrag til timer til fællestillidsrepræsentant, BUPL.

123.700

IT-systemer – driftsudgifter Børneintra og Kompetencehjulet

104.000

Søskenderabatter 2.850.900 For søskenderabat gælder, at den fastsættes til 50 % af forældrenes egenbetaling og beregnes i forhold til den billigste plads. Den billigste plads findes ved at sammenligne nettodriftsudgifterne for de tilbud, som søskende går i. Dækker alle institutioner for 0 - 6 årige. Dagpleje (skønnet gennemsnit) Daginstitutioner I alt

200 625 825

Pædagogisk konsulent I 2015 er ansat en pædagogisk konsulent/fælles udviklingsperson til dagtilbudsområdet. Konsulenten skal bl.a. foretage det eksterne tilsyn med private institutioner. Budgettet er afsat under Økonomiudvalget, ”Rådhuskontrakten”.


Børn, Unge og Kulturudvalget Børnepasning

182

Tilskud til privat pasning 4.892.200 Tilskud ydes til børn i alderen 0 - start i skole. En lovændring pr. 1/10-05 medfører, at tilskuddet som min. skal udgøre 75 % af den billigste nettodriftsudgift pr. plads (excl. udgifter til støtte) i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Spareplan 2010-2014 – tilskuddet til de 0-2-årige nedsættes fra 85 % til lovpligtig 75 %, 491.000 kr. I 2017 forventes der gennemsnitlig passet 70 børn i private pasningsordninger. Tilskud til privatinstitution Myretuen er godkendt til at passe 40 vuggestuebørn og 80 børnehavebørn. Pga. af skærpet tilsyn af Myretuen er der begrænset optag i 2017 på 15 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn. Randlev skolens børnehave er godkendt til at passe 40 børnehavebørn. Margrethelyst børnehave, Ørting er godkendt til at passe 30 børnehavebørn.

12.663.500

Betaling til/fra andre kommuner Til betaling af den kommunale andel af daginstitutionspladser i forbindelse med forældres flytning over kommunegrænser – forventes kun anvendt i meget begrænset omfang efter indførelse af pladsgaranti. Til betaling af udgifter til børnepasning i andre kommuner - hvor et barn er flyttet til en anden kommune, og Odder Kommune herefter refunderer udgifter til pasning - og modsat. Udgifterne og indtægter er skønnet til

1.353.600 -212.300

Budgettet er opdelt, således budgettet vedr. skolefritidsordninger er flyttet til funktion 03.22.05 Forældrebetaling (betaling for daginstitutioner i andre kommuner jfr. refusionstilsagn) - skønnet til

-530.800

Demografi: Demografibeløb i 2017 på 1.910.000 kr. indgår i fælles demografipulje under Økonomiudvalget. Det beregnede demografiske udgiftpres er i 2017 på -464.100 kr., som forventes finansieret af den fælles demografipulje under Økonomiudvalget. -464.100 Køb af ekstra børnemdr. i 2017 1.429.700 PAU-elever (Den Pædagogiske assistentuddannelse) Der er krav om, at Odder Kommune optager 4 PAU-elever om året. Det betyder, at der er ansat i alt 12 PAU-elever, som er maksimum antal i Odder Kommune. Besparelser 2016 Budgettet til PAU-elever udgår. Fra og med 2017 finansieres eleverne 100 % af praktikinstitutionen.

Fremtidens Dagtilbud Budget til processen omkring gennemførelse af Fremtidens Dagtilbud


Børn, Unge og Kulturudvalget Børnepasning

183

2016 - puljen på 203.600 kr. er overført til fælles pulje under BUK ” Børn-, Unge-, og kulturpuljen” Kompetenceudvikling til flygtningeindsatsen, flygtningebørn

51.300

Mere pædagogisk personale i dagtilbud Odder Kommune har i 2015 og 2016 modtaget statstilskud til mere pædagogisk personale i dagtilbud. Fra og med 2017 er tilskuddet gjort permanent via bloktilskud. Beløbet er afsat som en lønpulje i 2017.

615.000

Tidlig start i SFO -1.100.000 Effektiviserings- og besparelseskatalog I budgetforlig 2017 indgår Effektiviserings- og besparelseskataloget, hvori tidlig SFO start indgår. Ordningen implementeres pr. 1. april 2017. Der er indarbejdet en besparelse på 1,1 mio. kr., da omkostningerne til en dagtilbudsplads overstiger omkostningerne til en SFO-plads. Sampasning, 14 feriedage og 5 lukkedage årligt 176.250 Lønpulje til afregning I 2017 indføres sampasningsdage. Daginstitutionerne holder sommerferielukket i 14 dage + 5 øvrige lukkedage, samlet nettobesparelse 750.000 kr. Besparelsen er indarbejdet på de respektive institutioner. Puljen tildeles den/de institutioner, der holder åbent på Sampasningsdagene. Pædagogiske fripladser 777.100 Socialpædagogiske fripladser under børnepasningsområdet – incl. skolefritidsordninger. Effektiviserings- og besparelseskatalog I budgetforlig 2017 indgår Effektiviserings- og besparelseskataloget, hvor der er vedtaget en besparelse på 100.000 kr. på pædagogiske fripladser der opnås ved ændringer af visitationskriterierne.

Forældrebetaling Dagplejen Daginstitutioner Fripladser – skønnet udgift Dagplejen Daginstitutioner

-19.091.500 -6.212.200 -12.879.300 2.225.000 847.300 1.377.700

Børn-, Unge- og Kulturpuljen Byrådet har besluttet at sammenlægge diverse puljer under Børn-, Unge- og Kulturudvalget. Følgende puljer er sammenlagt: (2016-prisniveau) - Dagtilbudsloven (sprogvurdering) 203.600 - Processen omkring gennemførelse af Fremtidens Dagtilbud 203.600 - Kunstindkøb 30.500 - Udviklingspulje u. FOU 19.700 - Pulje til nye initiativer på voksenundervisningsområdet 85.600 - Forsøgs- og udviklingspulje på skoleområdet 107.300 - Medfinansiering af budgetforliget for 2016 -25.000

200.000


Børn, Unge og Kulturudvalget Børnepasning

184

Effektiviserings- og besparelseskatalog Jf. budgetforliget 2017 er Børn-, Unge- og Kulturpuljen reduceret med 425.100 kr. til 200.000 kr.

Dagplejen Fælles Administrationsgrundlag: Den kommunale dagpleje administreres indenfor de rammer, der ligger i det vedtagne budget og budgetforudsætninger, og de til enhver tid gældende visitationsregler. Inden for disse rammer foretages visitation af børn til pasning i den kommunale dagpleje. Hvor det er muligt, tages hensyn til forældrenes ønsker om plads til barnet og forældrenes transportmuligheder. Hvor det er muligt, tages hensyn til børn med særlige behov.

Dagplejens organisering: Dagplejen i byen: Dagplejens funktioner er fra foråret 2015 samlet ét sted, - Dagplejens hus, Th. Køhlsvej. Dagplejens hus rummer tre funktioner:  Dagplejekontor og administration  Heldagslegestue, hvilket betyder, at børnene og dagplejerne på legestuedage vil være i legestuen hele dagen. Alle dagplejere skal gå i legestuen. Det sker efter fast turnus  Gæstedagpleje for dagplejerne i byen og dagplejerne i Ørting. Dagplejen i Landsbyordninger: Dagplejen i oplandet indgår som en del af Landsbyordningerne. Landsbyordningen samler børnehave, dagpleje, skole, skolefritidsordning og juniorklub under fælles ledelse. Funktionen vedr. gæstedagplejen varetages af de enkelte landsbyordninger. Budgetteringsforudsætninger: Der er taget udgangspunkt i antallet af dagplejepladser i budget 2016. Der forventes 200 dagplejepladser i 2017. Forventet gns. antal børn i dagplejen år 2016 Fradrag for nedlæggelse af pladser Budgetforsætninger i 2017

200 0 200

Budgettildelingsmodellen for dagplejen i Odder by samt dagplejerne i landsbyordningerne er revideret i 2016, godkendt af Børn, Unge og Kulturudvalget den 11. januar 2016. Der er pr. 1. januar 2016 indført en differentieret faktor:

Odder by + Ørting Dagplejere i landsbyordning Dagplejen i alt

Faktor

Antal børn

1,14 1,18

155 45 200

Antal pladser (børn x faktor) 177 53 230

Antal dagplejere (antal pladser/4) 44 13 57


Børn, Unge og Kulturudvalget Børnepasning

185

Der er afsat kr. 1.179 pr. barn i rammebeløb. Rammebeløbet dækker: Administration Beskæftigelse Inventar Udflugter m.v. Hverdagseffektiviseringer I budget 2017 er der indarbejdet hverdagseffektiviseringer svarende til 1 %. Der er indarbejdet en budgetreduktion på i alt 250.200 kr. for dagplejen Besparelserne er indarbejdet på de enkelte dagplejeenheder. Effektiviserings- og besparelseskatalog I budgetforlig 2017 indgår Effektiviserings- og besparelseskataloget, hvori det blev besluttet at nedsætte tilsynstimerne i dagplejen, en nettobesparelse på 300.000 kr. I budgetforliget er der tillige vedtaget at reducere kørselsgodtgørelsen for de ansatte. Besparelsen på dagplejen udgør 13.200 kr. Dagplejen i landsbyordning

5.370.400

Pulje til afregning af dagplejere i landsbyordning (incl. rammebeløb) Pladspris 2017: Dagplejen i landsbyordning, faktor 1,18 Dagplejen i by + Ørting, faktor 1,14

Dagplejen Saksild Dagplejen Hou Dagplejen Gylling Dagplejen Hundslund

Antal dagplejere 4 1 5 2

5.182.200

8.131 kr. pr. mdr. 7.856 kr. pr. mdr. Løn til tilsyn

Dagplejen – tilsynsførende - 3202000002

55.600 13.900 69.500 27.800

Kurser 7.900 2.000 9.900 4.000

1 % hverdagseffektivisering -800 -200 -1.000 -400

Budget I alt 62.700 15.700 78.400 31.400

2.050.500

Løn 1.987.000 Normering til tilsynsførende i Odder by + Ørting tildeles, svarende til at 1 tilsynsførende fører tilsyn med 26 dagplejere. Ledelse tildeles med 37 timer ugentligt. Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Budgetforudsætninger - Spareplan 2010-2014 – løn til administration og tilsynsførende - budgettet redceres med 411.900 kr. – svarende til ét årsværk. - Budgettet er i 2015 og 2016 reduceret med i alt 918.200 kr. som en del af strukturtilpasning i forbindelse med implementering af Fremtidens Dagtilbud. - 2016 – tilsynsførende har overtaget opgaven med tilsyn af private dagplejere. - 2017 - Effektiviserings- og besparelseskatalog


Børn, Unge og Kulturudvalget Børnepasning

186

Jf. budgetforlig 2017 nedsættes tilsynstimerne i dagplejen med en nettobesparelse på 300.000 kr. Beløbet svarer til, at antal dagplejere pr. tilsynsførende stiger fra 20 til 26 dagplejere. Taksten på befordringsgodtgørelse nedsættes til laveste takst. En besparelse på 13.200 kr. Kørselsgodtgørelse

15.400

Løn til sekretærtimer Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage

374.800

Dagplejen – øvrige – 3202000003 Gæstedagplejehus – 3202000004

16.763.900 216.000

Løn til dagplejere, Odder by + Ørting 44 enheder Kurser og uddannelse

16.657.500 93.000

Rammebeløb

200.400

Bygningsdrift Dagplejens Hus, Th. Køhlsvej.

245.600

Daginstitutioner: De 4 daginstitutioner i oplandet indgår som en del af Landsbyordningerne. Landsbyordningen samler børnehave, dagpleje, skole, skolefritidsordning og juniorklub under fælles ledelse. Åbningstider: I 2017 holder daginstitutionerne i Odder Kommune åbent 53 timer ugentligt.

Institution Tunø Børnehus Krible Krable Huset - Skovbørnehaven Hou Børnehave Børnehuset Saksild Egholmgård: - børnehavepladser - vuggestuepladser Børnehuset Vennelund: - børnehavepladser - vuggestuepladser - Gaia, ressourcegruppe Børnehuset Gylling Børnehaven Solstrålen Bifrost: - børnehavepladser - vuggestuepladser

Antal børn 4 64 20 42 25

Normering – t/ugtl.

Rammebeløb

Lønsum Incl.vikar

Samlet budget

32,00 458,71

10.100 169.300

401.700 4.786.100

412.600 5.191.100

247,86 162,51 865,36

89.500 53.300 313.300

2.661.700 2.911.500 1.897.900 2.110.500 9.134.800 10.028.100

939,49

355.000

10.341.000 11.100.800

172,55 192,63 880,43

57.500 66.100 301.200

129 18 104 18 10 27 31 98 35

1.959.600 2.219.800 9.117.900

2.214.300 2.448.600 9.976.000


Børn, Unge og Kulturudvalget Børnepasning

187

Budgetforudsætninger: Der er fra 2007 oprettet den lovpligtige barselsfond, oprettet under hovedkonto 6, hvilket betyder, at samtlige institutioner har bidraget med 0,7 % af deres samlede lønsum. Der foruden er budgettet til arbejdsskadeforsikringer samlet på en fælles konto under hovedkonto 6. 2008: I 2007 er der indgået ny forsikringsaftale – dette har betydet, at institutionernes budgetter til forsikring er reduceret. 2009: Besparelse på indkøb og telefoni. De enkelte institutioner er reduceret med tilsammen 11.800 kr. 2010: 0,3 % rammebesparelse. De enkelte institutioner er reduceret med tilsammen 285.700 kr. Spareplan 2010-2014: På daginstitutionsområdet er der sparet netto 4.487.000 kr. Daginstitutionerne reduceres samlet set med 18 årsværk, svarende til en bruttobesparelse på løn til personale på 5.979.000 kr. Fordelingen af de 18 årsværk er foretaget ud fra en forholdsberegning i forhold til normeringen i 2011 på de enkelte daginstitutioner. Forældrebetalingsandelen udgør 1.492.000 kr. 2011: Børnehuset Vennelund, Gaia specialgruppen - Budgettet er reduceret med 131.000 kr. som led i opnåelse af budgetbalance på Børne- og Familiecentrets område. 2016 – Børnehuset Vennelund er tilført 550.000 kr. til ansættelse af et tværgående kompetenceteam, 1,5 stilling, jv. Fremtidens Dagtilbud. Besparelser2016, Byrådet 25.1.16. Tværgående kompetenceteam udgår - besparelse 550.000 kr. Klub Egestammen lukkes 31. december 2016. I stedet oprettes en juniorklub i skoleregi. Besparelse på 1.151.100 kr. Hverdagseffektiviseringer I budget 2017 er der indarbejdet hverdagseffektiviseringer svarende til 1 %. Der er indarbejdet en budgetreduktion på i alt 480.400 kr. på daginstitutionsområdet. Besparelserne er indarbejdet som et rammebeløb på de enkelte daginstitutioner. Effektiviserings- og besparelseskatalog I Budgetforlig 2017 indgår Effektiviserings- og besparelseskataloget, som indeholder følgende på daginstitutionsområdet I 2017 indføres sampasningsdage. Daginstitutionerne holder sommerferielukket i 14 dage + 5 øvrige lukkedage, samlet nettobesparelse 750.000 kr. Ressourcepladserne i Gaia er tidligere normeret efter at 1 barn tæller for 4. Fra og med 1. maj 2017 tæller 1 barn for 3,5. Besparelse i 2017 på 107.000 kr.


Børn, Unge og Kulturudvalget Børnepasning

188

Taksten på befordringsgodtgørelse nedsættes til laveste takst. En besparelse på i alt 22.000 kr. der er indarbejdet på de enkelte daginstitutioner. Budget til indvendig bygningsvedligeholdelse – se under Miljø- og Teknikudvalget.

Struktur- og organisationsændringer 2016, Klub Egestammen er i forbindelse med besparelser i 2016 besluttet lukket 31. december 2016. I stedet oprettes en juniorklub i skoleregi – se under Fritid, Bibliotek og Kultur.


Børn, Unge og Kulturudvalget 189

Børne- og Familiecentret

Børne- og Familiecentret Budget 2017 Børne- og Familiecentret Personaleressourcer DUBU Efterværnsområdet overflyttet Indsats for børn med overvægt Hverdagseffektiviseringer 1 % Besparelser 2016, Byrådet 25.1.16 - Transport af specialklasseelever - PPR og sundhedspleje - Flygtninge Effektiviserings- og besparelseskataloget, budgetforlig 2017: - Nedsat takst for kørselsgodtgørelse - Centrale administrative opgaver

Budget 2016 i 2017 pris- og lønniveau 80.780.700

Budgetændring 2.863.700 -120.000 4.200.000 200.000 -857.500

Budget 2017 83.644.400

-510.000 -102.000 415.000

-281.800 -80.000

Pr. 1. januar 2004 blev der etableret et Børne- og Familiecenter. Indsatsen over for børn og unge med behov for særlig støtte har hidtil været spredt ud over en række faggrupper og organisatoriske sammenhænge. Formålet med at samle indsatsen i et børne- og familiecenter er at opnå en tidlig og koordineret indsats over for de 0 til 18-årige med behov for særlig støtte. Børne- og Familiecentret samlede ved etableringen følgende enheder: PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) Sundhedsplejen Sagsbehandlerne fra den hidtidige Børne- og Familieafdeling Familieterapeuter Servicelovsområdet Specialundervisningsområdet Børne- og Familiecentret er pr. 1. august 2014 blevet organiseret i følgende afdelinger med hver sin afdelingsleder: Sundhedsplejen PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) - herunder specialundervisningsområdet Myndighedsafdelingen - servicelovsområdet Forebyggelsesafdelingen - servicelovsområdet forebyggelse/foranstaltninger såsom bl.a. hjemme-hosstøtte og familiebehandling Staben


Børn, Unge og Kulturudvalget Børne- og Familiecentret

190

Principper for indsatsen overfor børn og unge med særlige behov I forbindelse med opgavereformen vedtog Byrådet i juni 2006 følgende principper og visioner for arbejdet med børn og unge med særlige behov:  Odder Kommunes børn- og ungepolitik er gældende for alle kommunens tilbud til børn og unge.  Odder Kommunes indsats overfor familier, børn og unge med særlige behov er samlet i Børne- og Familiecentret. Derved sikres én samlet tværfaglig indsats, hvor familien er i centrum. I samarbejde med Børne- og Familiecentret foregår en stor del af indsatsen ude på de enkelte institutioner.  Vision for indsatsen overfor børn og unge med særlige behov. Med udgangspunkt i, at det er forældrene, der har ansvaret for deres børn, er det Odder Kommunes vision:  At alle børn og unge får en opvækst, der bedst muligt fremmer deres trivsel og udvikling.  At børn, unge og familier med særlige behov får den nødvendige og tilstrækkelige hjælp på et så tidligt tidspunkt, at ulemper og skader begrænses mest muligt.  At børn og unge med særlige behov så vidt muligt fastholdes i normalmiljøet i fagligt kvalificerede tilbud.  At Odder Kommune så vidt muligt kan rumme alle børn og unge i alderen 0-18 år í fagligt kvalificerede tilbud. Særlige forhold ved Budget 2017 Besparelser & Hverdagseffektiviseringer I budgettet for 2017 er besparelsen, som Byrådet vedtog i januar 2016, indarbejdet. Besparelsen udgør i alt 197.000 kr. og fordeler sig på: Transport af elever til specialskole -510.000 kr. Sundhedsplejen, sfa faldende børnetal -31.600 kr. PPR, sfa faldende børnetal -70.400 kr. Indsats for flygtninge, PPR 155.600 kr. Indsats for flygtninge, To-sprogskonsulent 129.700 kr. Indsats for flygtninge, Sundhedsplejen 129.700 kr. I 2017 er der indarbejdet hverdagseffektiviseringer på 1 %. Besparelsen udgør i alt 857.500 kr. Efterværnsområdet Efterværnsområdet er fra 1. januar 2016 overflyttet fra Borgerservice til Børne- og Familiecentret, jf. beslutning på Økonomiudvalgsmøde den 23. maj 2016. Der er i den forbindelse overført budget på 4,2 mio. kr. fra Borgerservice til BFC. Budgetforlig 2017 ”Effektiviserings- og besparelseskataloget” Tema 2, besparelser på centrale administrative opgaver under hovedkonto 6 betyder for BFC en reduktion på 80.000 kr. i 2017, stigende til 160.000 kr. i 2018 og 200.000 kr. i 2019. Herudover reduceres budgettet med 281.800 kr. som følge af nedsættelse af takst for befordringsgodtgørelse (fra 3,63 til 1,99 kr.).


Børn, Unge og Kulturudvalget Børne- og Familiecentret

191

Tildelingsmodel vedr. specialundervisningsressourcer I ressourcetildelingsmodellen udlægges specialundervisningsressourcerne i vid udstrækning til skolerne med henblik på, gennem øgede handlemuligheder for den enkelte skole, at      

skabe større rummelighed og øge inklusionen, øge muligheden for fleksibel udnyttelse af ressourcerne, bevare den lokale tilknytning for flest mulige elever, styrke den specialpædagogiske udvikling og nytænkning, etablere en økonomisk incitamentsstruktur, der fremmer inklusion, og øge muligheden for at tilpasse ressourceforbruget til de økonomiske muligheder.

Princip Specialundervisningsressourcerne lægges i vid udstrækning ud på skolerne således, at skolerne har ressourcer til at støtte eleverne i distriktsskolen i stedet for at eleverne udskilles til en specialklasse/specialtilbud. Når en elev trods muligheden for den lokale specialpædagogiske støtte alligevel besluttes henvist til en specialklasse/specialtilbud, betaler skolen via et takstbeløb for en del af dette tilbud. Støtte i den overvejende del af undervisningen, AKT-indsatsen samt eneundervisning, finansieres udelukkende af skolen, da alle ressourcer til disse tilbud udlægges. I modellen udlægges:        

Almindelig specialundervisning/ressourcecentrene (bevilges direkte til skolerne og ikke via BFC) Midlerne til AKT-indsats – både den lokale og den udvidede Midlerne til ”Særlige støttetimer” Takstbeløb til Skovbakkeskolens specialklasser Takstbeløb til Hou skoles specialklasser Takstbeløb til Parkvejens skoles specialklasser Eneundervisning Akutpuljen

Udgiften til sygeundervisning er fortsat placeret hos BFC. Ændret model pr. 1. januar 2017: Skoleområdet Modellen er ændret med virkning fra 01.01.2017, således at Børne- og Familiecentret fortsat afholder fortsat hele udgiften vedrørende børn med vidtgående handicaps, der medfører skolegang på specialskoler i andre kommuner. Børne- og Familiecentret betaler desuden takstbeløbet for alle 10. klasses elever. Beløbet, der udlægges til skolernes er forøget som følge af, at overbygningsskolerne fremadrettet betaler takstbeløb vedr. overbygningseleverne. Samtidig er tildelingsmodellen til E- og U-klassen ændret, således at E- og U-klassen tildeles en grundnormering svarende til 1.112.100 kr. Det resterende budget udlægges til skolerne, som betaler takstbeløb for henviste elever.  

Takstbeløb for segregerede overbygningselever Takstbeløb vedr. E- og U-klassen


Børn, Unge og Kulturudvalget 192

Børne- og Familiecentret Der indføres pr. 1. august 2017 visitation til 11 skoleår.

Det er tillige besluttet, at specialklasserækken på Skovbakkeskolen over en årrække udfases. Det betyder, at der pr. 1. januar 2017 ikke indskrives flere børn i specialklasserækken på Skovbakkeskolen Takstbeløb Der fastsættes følgende takstbeløb til skoleåret 15/16, som skolerne skal betale, når en elev segregeres: Skovbakkeskolens specialklasser: Hou skoles specialklasser Parkvejens skoles specialklasser Specialskoler/øvrige tilbud (primært i Århus) E-klassen U-klassen

131.334 kr. 146.826 kr. 194.166 kr. 201.161 kr. 69.442 kr. 113.353 kr.

Taksten, som tildeles Parkvejens Skole og Hou skole til drift af specialklasserne, nedsættes med henholdsvis 13.700 kr. og 10.500 kr. SFO-området: Den daglige åbningstid i Special-SFO er reduceret med 1,5 time. Som en følge deraf nedsættes taksten nedsættes med ca. 25 %. Samtidig er der indført en vippenormering. Vippen fastsættes til +/- 4 elever på Parkvejens Skole og +/- 2 elever på Hou Skole. Special-SFOpladser tilbydes på Hou Skole til elever fra 0. -4. klassetrin. Elever på 5. – 6. klassetrin tilbydes plads i Hou Juniorklub med støtte.

PPR – 3901010001

6.551.300

PPR’s opgaver er fastlagt i folkeskoleloven med tilhørende bekendtgørelser. Hovedopgaver for PPR:  Undersøgelse, rådgivning og vejledning i forhold til enkelt-børn.  Deltagelse i kommunens og institutionernes inklusionsarbejde. I PPR arbejder følgende faggrupper:  Psykologer  Tale-hørekonsulenter  To-sprogspædagog (til to-sprogede småbørn)  Specialundervisningskonsulent  Administrativ medarbejder Betaling fra andre kommuner er budgetlagt med -1.380.200 kr. Dette har baggrund i samarbejdsaftale med Samsø Kommune om PPR-betjening samt betjening af interne skoler på opholdssteder i Odder Kommune.


Børn, Unge og Kulturudvalget Børne- og Familiecentret

193

Fælles – BFC - 3901010002 5.112.100 Budgettet er afsat til diverse fællesomkostninger for BFC, herunder administrative udgifter, lønudgifter til medarbejdere i Staben samt ledelsen på BFC. Stabens opgaver:  Økonomi og bogholderi  HR og løn  Reception og køkken I Staben arbejder følgende faggrupper:  Økonomicontroller  Administrative medarbejdere

Sundhedspleje – 3901010003 2.432.200 Sundhedsplejens opgaver er fastlagt i Sundhedsloven samt i Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Hovedopgaver:  Almindelig sundhedspleje i alle familier med spædbørn  Behovssundhedspleje i forhold til børn og familier med særlige behov  Konsulentfunktion i forhold til daginstitutioner  Sundhedspleje i skolen – herunder undersøgelser i forbindelse med ind- og udskoling I Sundhedsplejen arbejder følgende faggrupper:  Sundhedsplejersker  Fysioterapeut  Administrativ bistand ydes af Staben Området er i en to-årig periode tilført 200.000 kr. (2016-17), jf. beslutning på SSU-møde den 25.11.2015. Beløbet anvendes til en målrettet indsats for børn med overvægt. I efteråret 2017 skal det besluttes, om indsatsen skal gøres permanent. Myndighed BFC – 3901010004 Myndighedsafdelingens opgaver er fastlagt i Serviceloven. Hovedopgaver:  Børnefaglige undersøgelser  Iværksættelse af foranstaltninger  Opfølgning på foranstaltninger  Kriminalitetsforebyggende arbejde I Myndighedsafdelingen arbejder følgende faggrupper:  Socialrådgivere  Familiekonsulent  SSP (særskilt budget under 3901010005)  Administrativ medarbejder

8.890.600


Børn, Unge og Kulturudvalget 194

Børne- og Familiecentret

I forbindelse med budgetaftalen for 2014 blev området tilført 488.000 kr. til personaleressourcer til implementering af nyt lovpligtigt IT-system - ”DUBU”. Ud fra en forventet effektiviseringsgevinst ved indførelsen af DUBU er budgettet reduceret gradvist i årene 2015 – 2017 og udgør nu 207.100 kr. I 2015 blev der udover ovennævnte tilført 256.000 kr. til drift af it-systemet. SSP – 3901010005 Der er afsat lønsum til én SSP-medarbejder.

588.600

Forebyggelse – 3901010007 4.238.700 Forebyggelsesafdelingens opgaver er udførelse af Myndighedsafdelingens forebyggende foranstaltninger. Forebyggelsesafdelingen er i forbindelse med en omstrukturering i Børne- og Familiecentret etableret pr. 1. august 2014. Afdelingen er dannet for at samle de interne foranstaltninger på Børne- og Familiecentret efter serviceloven samt for at styrke den forebyggende indsats. Hovedopgaver:  Terapeutisk/behandlingsmæssig indsats i forhold til børn/under og familier  Praktisk/pædagogisk støtte i hjemmet  Støtte-/kontaktpersonordninger  Aflastningsopgaver I Forebyggelsesafdelingen arbejder følgende faggrupper:  Familieterapeuter  Psykologer  Pædagoger (hjemme-hos, aflastning og kontaktpersoner)  Sundhedsplejersker

Budgetregulering – 3901010009

-2.903.100

Undervisning normalskoler - 3901020001 Undervisningsområdet tager udgangspunkt i niveauet for skoleåret 15/16. Betaling til og fra andre kommuner Betaling til andre kommuner vedr. skolegang Betaling fra andre kommuner for 15 børns skolegang i Odder Kommune

970.700

3.119.600 kr. -2.361.600 kr.

Sygeundervisning 213.600 kr. Der har gennem de seneste år været et stigende behov for at iværksætte sygeundervisning. Her bogføres også udgifter til undervisning af børn indlagt på hospital.


Børn, Unge og Kulturudvalget 195

Børne- og Familiecentret Undervisning specialskoler – 3901020002

6.073.500

Specialundervisning i Regionale tilbud Høre/Syn Objektiv finansiering af følgende regionale tilbud: Filidelfiaskolen, Døvblindecentret, Fredericiaskolen, Materialecentralen og Refnæsskolen

431.200 kr.

Kommunale specialskoler Opgørelse over antallet af specialundervisningstilbud i Odder Kommune og andre kommuner. Opgørelsen tager udgangspunkt i skoleåret 15/16. når elevtallet kendes d. 5. september 2016, fastlægges niveauet for 2017. Helårsperson Langagerskolen Stensager skolen Øvrige I alt andre kommuner Hou Skole Skovbakkeskolen Parkvejens Skole E-klassen U-gruppen I alt egne skoler Betaling fra andre kommuner Takstafregning skoler Intern afregning BFC

1 12 5 18 12 19 56 3 4 94 6 61 14

Samlet budget

6.020.800

19.981.000 -1.310.500 -14.310.000 -4.780.300

Bidrag til privat skoler vedr. svært handicappede elever Bidrag, der betales til staten – bortfaldet fra 2017 Abonnementer, Center for Syn- og Hjælpmidler

88.700 kr.

Psykiatriaftale

51.000 kr.

Ungdomsuddannelse for alle

SFO – 3901020003

244.800 kr.

1.657.000

Støttepulje – SFO 679.900 kr. Der er afsat en støttepulje til SFO-området. Støttepuljen er som følge af spareplan 2010 - 2014 reduceret med 165.600 kr. Støttepuljen administreres af Visitationsudvalget.


Børn, Unge og Kulturudvalget 196

Børne- og Familiecentret Special SFO Opgørelse over antallet af special-SFO pladser i Odder Kommune og andre kommuner: Helårsperson Langagerskolen Stensagerskolen Øvrige I alt andre kommuner Hou Skole Parkvejens Skole I alt egne skoler Betaling fra andre kommuner Intern afregning

0 4 1 5 8 30

42

Samlet budget

1.877.100

3.591.800 -77.700 -3.517.500

Transport – specialskoler – 3901020006 Dækker transport til specialskoler

2.129.300

Børnepasning – 3901030001

2.928.700

Støttepulje – daginstitution 2.202.800 kr. Støttepuljen er i udgangssituationen fastsat til 1.000.500 kr. i 2011-prisniveau. Som følge af spareplan 2010 - 2014 er støttepuljen reduceret med 290.000 kr. Budgettet er i 2013 forøget med 700.000 kr. fra ”Kvalitetspuljen til 0 – 5-årige”. 2016 budgettet er tilført 827.500 kr., to støttepædagogstillinger overført fra Vennelund. 2017 – Hverdagseffektivisering, budgettet er reduceret med 1 %, 22.700 kr. Såfremt antallet af daginstitutionspladser ændres korrigeres puljen med 1.729 kr. pr. plads. I forhold til budget 2016 er puljen reduceret som følge af nednormering af institutionerne med 24 pladser. Særlige klub- og dagtilbud 725.900 kr. Der forventes 5 unge i særlige dagtilbud. Der er indarbejdet en budgetreduktion vedr. hverdagseffektiviseringer på i alt 3.100 kr. Serviceloven – 3901040001 og 3901040002 Under 18 år: Efterværn, 18-22 år:

37.898.800 kr. 6.728.100 kr.

Børne- og Familiecentret varetager opgaver under Serviceloven indenfor områderne Forebyggende foranstaltninger og Døgnanbringelser (familiepleje/private opholdssteder samt institutioner). Fra 1. januar 2016 er efterværnsområdet overflyttet fra Borgerservice til Børne- og Familiecentret. Området omfatter unge i alderen 18 – 22 år, der vurderes at kunne opnå fuld selvstændighed, og hvor foranstaltningen forventes at være afsluttet senest ved det 23. år. Opgaverne under Serviceloven er fuldt ud kommunalt finansierede, der er dog indført en refusionsordning for særligt dyre enkeltsager således, at staten yder 25 % refusion for årlige udgifter mellem 0,75 mio. kr. og 1,51 mio. kr. og 50 % refusion for årlige udgifter over 1,51 mio. kr. Der ydes også refusion hvis fire eller flere børn fra den samme familie er anbragt og de samlede udgifter overstiger 0,75 mio. kr. årligt.


Børn, Unge og Kulturudvalget 197

Børne- og Familiecentret Refusion af særligt dyre enkeltsager Refusion vedr. familiepleje og opholdssteder, under 18 år Refusion vedr. familiepleje og opholdssteder, efterværn Refusion vedr. forebyggende foranstaltninger Refusion vedr. døgninstitutioner

-88.400 kr. -210.000 kr. -350.000 kr. -350.000 kr.

Familiepleje og private opholdssteder Under 18 år: 11.255.400 kr. Efterværn, 18-22 år: 5.841.400 kr. Området administreres i henhold til Serviceloven §§ 66 og 76. Budgettet er afsat til følgende formål:

Familiepleje Netværksplejefamilier Følgeudg. v. familiepleje Opholdssteder Kost- og efterskole Eget værelse Socialtilsyn, objektiv finansiering I alt Refusion

Under 18 år HelårsBudget person 2017 21 4.959.800 6 475.100 2.684.900 4 2.015.600 1 500.000 0 120.000 500.000 11.255.400 -88.400

Efterværn, 18–22-årige HelårsBudget person 2017 6 2.000.000 0 150.000 9 1 3

3.091.400 300.000 300.000 5.841.400 -210.000

Forebyggende foranstaltninger Under 18 år: 16.588.000 kr. Efterværn, 18 – 22 år: 1.096.700 kr. Området administreres i henhold til Serviceloven § 52, stk. 3, nr. 1 – 9, § 52, stk. 4 og 5, §§ 76 og 84. Indsatsen udføres af Forebyggelsesafdelingen, idet nogle specialiserede indsatser dog fortsat købes hos eksterne leverandører. Konsulent samt praktisk og pædagogisk bistand 1.004.800 kr. 504.400 kr. til konsulentbistand ift. barnets eller den unges forhold, 250.400 kr. til opgaver vedr. særlig familievejledning og til udvidelse af undersøgelsesrettigheder for børn og unge på psykiatriområdet og 250.000 kr. til praktisk og pædagogisk bistand. Abonnementer – Rådgivningscenter m.v. 1.022.200 kr. En del af det afsatte beløb er betaling for abonnement hos Institut for Kommunikation og Handicap. Børnehuse, objektiv finansiering Økonomisk støtte til at undgå anbringelse udenfor hjemmet

34.300 kr. 561.000 kr.


Børn, Unge og Kulturudvalget 198

Børne- og Familiecentret

Familiebehandling Døgnophold for forældremyndighedsindehaver Plejefamilier (aflastningsordninger) §52.3.5 Aflastningsordninger § 84, stk. 1 Kontaktpersonordninger Økonomiske støtte til efterskoleophold I alt Refusion

Under 18 år HelårsBudget person 2017 0 407.700 0 900.000 45 2.955.100 5.000.000 20 1.450.000 25 1.900.000 12.612.800 -350.000

Retro’en

Efterværn, 18–22-årige HelårsBudget person 2017

24

1.096.700 1.096.700

203.600 kr.

Der er fra 2013 tildelt midler til Retro’en. Midlerne administreres af Børne- og Familiecentret. Narkobehandling Narkobehandling af unge under 18 år 864.700 kr. Midler vedr. Projekt BRUS 284.600 kr. (BRUS omhandler børn og unge i familier med rusmiddelproblemer). Døgninstitutioner 9.895.500 kr. Området administreres i henhold til Serviceloven § 66 stk. 1, nr. 5, jf. § 52 stk. 3 nr. 8, § 58, §§ 75 og 76 stk. 3, nr. 1 og nr. 4 og omfatter: - hybeltilbud med socialpædagogisk støtte - døgnanbringelse af svært belastede børn og unge - aflastning på døgninstitutioner til vidtgående handicappede - dagforanstaltning for handicappede børn i døgninstitutioner

Døgninstitution – sociale problemer Døgninstitution - vidtgående handicap Aflastning – vidtgående handicap I alt Refusion

Sikrede institutioner

Helårsperson 1 5 16

Budget 2017 2.000.000 6.716.100 1.179.400 9.895.500 -350.000

948.300 kr.

De sikrede institutioner finansieres delvist ved en objektiv finansiering og delvist ved betaling pr. plads kommunen bruger. Budgettet skal dække den objektive finansiering af de sikrede institutioner: Koglen, Grenen, Egely, Bakkegården, Stevnsfortet, Sølager og Søndrebro.


Børn, Unge og Kulturudvalget 199

Sundhed

Tandpleje – 3601000001 Budget 2016 i 2017 pris- og lønniveau 9.366.300

Budgetændring

Budget 2017

-184.900 -84.500 -92.800

9.181.400

Tandpleje Besparelser 2016 Hverdagseffektiviseringer Effektiviserings- og besparelseskatalog Kørselsgodtgørelse

-7.600

Tandplejens hovedformål er at fremme tandsundheden. Lovgrundlaget er beskrevet i Sundhedsloven, som trådte i kraft 1. januar 2007. Børne- og ungetandpleje: Sundhedsloven § 127 - 130 Tandplejen har opstillet mål for aldersgrupperne 3,5,7,12,15 og 18 år. Dels på forekomsten af caries og dels for andel af børn og unge med helt sunde tænder. Tandsundheden i Odder forbedres år for år og har i de senere år ligget bedre end tandsundheden på landsplan. Forbedringer i tandsundheden sker primært ved opretholdelse af en god hjemmetandpleje. Derfor inddrager Tandplejen forældrene mest muligt og arbejder på at undervise, motivere og træne forældre, børn og unge, så de opnår færdigheder til at sikre en god hjemmetandpleje. Tandplejen arbejder på at finde små, begyndende cariesangreb, som kan standses inden det bliver nødvendigt at fremstille en fyldning. Omsorgstandpleje: Sundhedsloven § 131 og 132 Omsorgstandpleje tilbydes til personer, som pga. nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handikap kun vanskeligt kan benytte den almindelige sygesikringstandpleje. Målet er at sikre den bedst mulige tyggeevne og undgå smertefulde tilstande – og derigennem fremme den enkeltes samlede sundhed og trivsel. Støttepersoner og institutionspersonale inddrages i arbejdet med at optimere hjemmetandplejen. Odder Kommunes visitationsteam visiterer til omsorgstandplejen. Der opkræves en brugerbetaling, som reguleres hvert år af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Specialtandplejen: Sundhedsloven § 133 og 134 Specialtandpleje tilbydes til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen. Støttepersoner og institutionspersonale inddrages i arbejdet med at optimere hjemmetandplejen. Visitation foretages i den kommunale tandpleje. Herfra kan visiteres til den regionale specialtandpleje i de tilfælde hvor opgaven ligger udenfor den kommunale specialtandplejes kompetencer. Der opkræves en brugerbetaling for personer over 18 år. Denne reguleres hvert år af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.


Børn, Unge og Kulturudvalget Sundhed

200


Børn, Unge og Kulturudvalget 201

Sundhed Budgetteringsforudsætninger: Demografibeløb vedr. 2017 er i budgetoplægget opsamlet under Økonomiudvalget.

Besparelser 2016 I budgettet for 2017 er besparelsen, som Byrådet vedtog i januar 2016, indarbejdet. Besparelsen udgør i alt 84.500 kr. for tandpleje. Hverdagseffektiviseringer Fra 2017 er der indarbejdet hverdagseffektiviseringer svarende til 1 %. Besparelsen udgør i 2017 92.800 kr. Effektiviserings- og besparelseskatalog Som en del af Budgetforlig 2017 indgår Effektiviserings- og besparelseskataloget. Budgettet til tandpleje er reduceret med 7.600 kr. vedr. kørselsgodtgørelse til medarbejdere. Tandplejen er ikke yderligere omfattet af kataloget i 2017, men fra 2018 og frem indfases en effektivisering som følge af sammenlægning af de to klinikker til klinikken i VitaPark. I 2018 udgør effektiviseringen 250.000 kr. stigende til 500.000 kr. fra 2019 og frem.

Tandlæge: 1 årsværk = 35 timer Klinikassistent Tandplejer I alt

Timer pr. uge 124,5 t 303,6 t 92 t

Årsværk 3,56 8,21 2,49 14,26

Tandplejen flyttede til VitaPark i begyndelsen af 2015. Tandplejen er som følge deraf kompenseret for udgifter til husleje.


Social- og Sundhedsudvalget Fritid, Bibliotek og Kultur

201

Fritid, Bibliotek og Kultur: Budget 2017 Fritid, Bibliotek og Kultur:

Budget 2016 i 2017 pris- og lønniveau 373.600

Øvrige sociale formål - 5410000000:

Budgetændring

Budget 2017 373.600

373.600

Her konteres udgifter til støtte for det lokale frivillige sociale arbejde, der udføres af foreninger og organisationer i Odder Kommune. Støtte til frivilligt socialt arbejde

227.700

Medfinansiering frivilligcenter Odder

124.500

Mærkeordning for tilgængelighed Forskellige tilskud

16.800 4.600


Social- og Sundhedsudvalget Ældreområdet

202

Ældre: Budget 2017 Ældre: Andre sundhedsudgifter

Budget 2016 i 2017 pris- og lønniveau 200.665.000 1.060.000

- Hverdagseffektivisering - Begravelseshjælp (8 mio. besparelse)

Budgetændring

Budget 2017

-3.700.600 -142.300

198.054.400 917.700

-9.300 -133.000

Ældreboliger Fællesudg. og indtægter

-662.800 2.822.000

- Hverdagseffektivisering

Ældreservice

-28.100

24.275.200

- Hverdagseffektivisering - Utilsigtede hændelser, overgået til Visitationsteamet - Hjemtagelse af hjerterehabilitering Effektiviserings- og besparelseskatalog, Budgetforlig 2017: - Takst for befordringsgodtgørelse nedsat - Organisationsændring på ældreområdet - Fra Social- og Sundhedspuljen til Kommunal genoptræning

Visitationsteamet Hverdagseffektivisering Besparelser, Byrådet 25.1.2016 - Vaskeservietter - Medicinprojekt - Aktiv Hverdag - Friplejehjem, timepris - Lifteftersyn Økonomiaftalen 2017 - Utilsigtede hændelser, fra Ældreservice Effektiviserings- og besparelseskatalog, Budgetforlig 2017: - Pristjek og konkurrenceudsættelse på hjemmeplejen - Pristjek og konkurrenceudsættelse på plejecenter - Fra Social- og Sundhedspuljen til sygeplejen - Administration, sammenlægning af opgaver - Fra Social- og Sundhedspuljen til administration - Takst for befordringsgodtgørelse nedsat

-662.800 2.793.900 -339.500

23.935.700

-275.500 -36.200 200.000

-97.800 -500.000 370.000

173.170.600

-2.100.700

171.069.900

-1.750.900 -409.200 -613.800 -204.600 -204.600 -71.600 1.238.000 36.200

-300.000 -400.000 590.000 -40.000 55.000 -25.200

Hverdagseffektiviseringer Fra 2017 er der indarbejdet hverdagseffektiviseringer svarende til 1 %. Besparelsen udgør for hele ældreområdet 2,0 mio. kr. Effektiviserings- og besparelseskatalog I Budgetforlig 2017 indgår Effektiviserings- og besparelseskataloget, hvor følgende er vedtaget. Tema 1 - organisationsændring på ældreområdet, budgetreduktion på 500.000 kr. Tema 2 - sammenlægning af adm. opgaver i større enheder, budgetreduktion på 40.000 kr. Tema 5 - Pristjek og konkurrenceudsættelse på hjemmeplejen, budgetreduktion på 300.000 kr.


Social- og Sundhedsudvalget Ældreområdet

203

Tema 5 - Pristjek og konkurrenceudsættelse på plejecenter, budgetreduktion på 400.000 kr. Tema 6 - takstnedsættelse på befordringsgodtgørelse, budgetreduktion på 123.000 kr. Tema 7 - sammenlægning og reduktion af puljer. Her har Kommunal genoptræning fået forhøjet sit budget med 370.000 kr., sygeplejen med 590.000 kr. og administrationen i visitationsteamet med 55.000 kr. Generelle forudsætninger for budget 2017: Serviceniveau: Den sundhedsfaglige indsats skal være tværfaglig og helhedsorienteret samt forebygge og afhjælpe følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Indsatsen er under forudsætning af  At der altid tilbydes rehabilitering(Aktiv Hverdag) til borgere, der har brug for hjælp i hverdagen, og som har potentiale til at forbedre deres funktionsevne (hjælp til selvhjælp).  At velfærdsteknologi/hjælpemidler understøtter den rehabiliterende indsats, der hvor det giver mening.  At kompenserende hjælp målrettes de borgere, der ikke har potentiale til at gennemføre rehabilitering, eller som efter endt træningsforløb fortsat har brug for hjælp. Formålet er  At bevare et aktivt og selvstændigt liv  Mest sundhed for pengene Servicelovens bestemmelser samt kommunens serviceniveau er endvidere beskrevet i kvalitetsstandarder indenfor hjemmehjælp, madservice, boliger, sygepleje, træning og hjælpemidler. Med afsæt i den rehabiliterende tilgang, udbygges og styrkes samtidig indsatserne i forhold til ”Det nære sundhedsvæsen”. Her fokuseres især på aftalerne omkring forebyggelse af indlæggelse og udskrivelse, akuttilbud, tidlig opsporing samt forløbskoordination på tværs af sektorer. Strukturelle og organisatoriske forhold Ældreområdet er organiseret efter BUM-model (Bestiller Udfører Modtager). Bestiller Visitationsteamet er myndighed og tilsynsførende på området. I samarbejde med borgeren vurderes og koordineres såvel behovet som formålet med den sundhedsfaglige indsats. Visitationsteamet bevilliger herefter, ud fra Serviceloven og Odder Kommunes serviceniveau, borgerens adgang samt omfang af tilbud. Udfører Ældreservice er den kommunale udfører, og omfatter plejeboligenhederne Stenslundcentret og Bronzealdervej, hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, træningscenter, korttidsafsnit, daghjem og Aktivitetshus. På frit valgs området er godkendt en række private leverandører til pleje og praktisk bistand, ligesom der i kommunen er et friplejehjem, Skovbakkehjemmet. Styring


Social- og Sundhedsudvalget Ældreområdet

204

I Odder kommune er der visitation og ydelsesbaseret ressourcetildeling til hjemmepleje, hjemmesygepleje og træning. Der visiteres yderligere til korttidsafsnit og daghjem, hvor der er et fast budget tilknyttet. Kommunale boliger er afregnet med fast budget siden november 2011. Friplejehjemmet Skovbakkehjemmet afregnes efter plejetyngde, men opdelt i antal visiterede timer. Taksterne er opdelt i tre tyngdegrupper og afregning sker iflg. ”Bekendtgørelse om afregning mellem friplejeboligleverandører og kommunalbestyrelsen”. Ny lov pr. 1. juli 2015 betyder, at afregningstaksterne får mulighed for at følge det lokale kommunale omkostningsniveau. Loven kan tages i brug ved nye friplejeboliger, eller når gældende kontrakt udløber. Det vil være muligt frivilligt at overgå til de nye regler. Aktivitetshuset er brugerstyret og har ingen visitation. Hjemme- og sygepleje Odder kommunes hjemme- og sygepleje arbejder tværfagligt og udfører sygepleje, personlig pleje og praktisk bistand, samt besvarer nødkald til borgere efter visiterede ydelser døgnet rundt. Hjemme- og sygeplejen kører ud fra Ålykkecentret. Træningscenter Odder Kommune tilbyder træning efter såvel Sundhedslov som Servicelov. Odder kommune har et træningscenter beliggende på VitaPark Odder, hvor der udelukkende foregår ambulant træning. Plejeboliger Odder kommune har 54 plejeboliger på Stenslundcentret og 60 plejeboliger ved Bronzealdervej. Endvidere er der på Friplejehjemmet Skovbakkehjemmet 40 plejeboliger. Korttidspladser/akutplads. Odder Kommune råder over 11 fleksible korttidspladser og 3 akutpladser, som er beliggende på Ålykkecentret. Daghjem Der er etableret daghjem i Ålykkecentret, hvor der visiteres til tilbuddet ud fra behov. Der er omkring 50 brugere ugentlig. Aktivitetshuset og aktivitetsklubber Kommunens generelle omsorgstilbud efter servicelovens § 65 er tilbud i forbindelse med Aktivitetshuset. Sygeplejestuderende Ældreservice modtager 20 sygeplejestuderende fordelt på henholdsvis hjemmesygeplejen, korttidsafsnit, Stenslund og Bronzealdervej. Social- og sundhedselever Odder kommune har siden 2016 selv optaget social- og sundhedshjælper- og social- og sundhedsassistentelever. Antallet aftales mellem regionen og den enkelte kommune. Den kommunale udgift består af lønudgiften samt udgifterne til teoriundervisning. Kommunen modtager elevrefusion i skoleperioden.


Social- og Sundhedsudvalget Ældreområdet

205

I 2017 forventer Odder kommune at modtage 6 social- og sundhedsassistent årselever og 24 social- og sundhedshjælperelever. Hovedparten forventes at være voksenelever. Fællesudgifter for ældreområdet: Andre sundhedsudgifter – 55100400001: Begravelseshjælp Plejetakst for færdigbehandlede patienter & Hospice

455.900 461.800

917.700

-962.500 299.700

-662.800

Fælles udgifter og indtægter – 5610050001: Betaling for personlig/praktisk hjælp -5.300 Kontoen omfatter brugerbetaling for midlertidig hjemmehjælp, i henhold til servicelovens § 82. Betalingen er indtægtsafhængig. Tilsyn med plejehjem 45.100 Pulje, afsat til løft på ældreområdet 2.754.100

2.793.900

Ændring ift. budget 2016 Del af besparelser på 8 mio.: Begravelseshjælp 133.000 kr. Hverdagseffektivisering: 9.300 kr. I alt 142.300 kr. Ældreboliger – 5610010001: Husleje og leje af grunde Bygningsdrift

Budgettet er blevet reduceret med 28.100 kr. i hverdagseffektivisering.

Ældreservice – 5610200101-5610200800: Frit valg – Hjemmeplejen - 5610200101, 5610200104 og 5610200106 Takstnedsættelse af befordringsgodtgørelsen jf. Effektiviseringsog besparelseskataloget Frit valg – Fælles udgifter Frit valg – Distrikt 2 Frit valg – Distrikt 4 Cafedrift – Ålykkecenteret - 5610200202: Lønninger Fødevarer Bygninger, udenomsarealer, vedligehold Brugerbetalinger Hverdagseffektivisering Takstnedsættelse af befordringsgodtgørelsen Bronzealdervej – Lejerbo – 5610200203: Forsikringer El Renovation Vand

-9.000

-500 -7.200 -1.300 572.700 554.000 635.100 52.300 -662.000 -5.800 -900 -3.360.200 22.100 126.800 82.600 27.500


Social- og Sundhedsudvalget Ældreområdet Rengøring Bygningsdrift Anskaffelser Rådgivning, revision m.m Huslejeindtægter

206 511.900 277.600 336.800 114.500 -4.860.000

Madlevering - 5610200203: Ældreservice overtog 1.1.2013 forplejning vedr. plejeboligerne. Forplejning plejeboligerne og egenbetaling er i balance. Beløbet dækker udgifter til madlevering. Takstnedsættelse af befordringsgodtgørelsen har reduceret budgettet med 7.900 kr. Ledelse og administration – 5610200301: Beløbet dækker udgifter til løn til ledelse og administrativt personale. Desuden udgifter til uddannelse, befordringsgodtgørelse og forsikringer for hele Ældreservice. 4.020.100 Hverdagseffektivisering -45.700

43.500

3.974.400

Organisationsændring på ældreområdet har reduceret budgettet med 500.000 kr. og takstnedsættelse af befordringsgodtgørelse har reduceret budgettet med 17.600 kr. Elever – 5610200303: Budget til ”ret til betalt ferie for SOSU-elever” er indeholdt i budgettet fra 2009 Dagpengerefusioner Befordringsgodtgørelse Hverdagseffektivisering

2.214.200 5.373.300 -3.159.600 23.200 -22.700

Takstnedsættelse af befordringsgodtgørelse har reduceret budgettet med 28.900 kr. Sygeplejersker – 5610200304: Sygeplejeområdet overgik fra budget 2011 til timeprisafregning, og budgettet er flyttet til Visitationsteamet, hvorfra afregning sker. Der er fra 2013 budgetafsat 211.200 kr. til sygeplejerske på Tunø, hvor Region Midtjylland også betaler 211.200 kr. Desuden er afsat 105.600 kr. til sygeplejestuderende og 1.124.200 kr. i fast budget til ledelse og administration af sygeplejeområdet. Hverdagseffektivisering har reduceret budgettet med 14.400 kr. Takstnedsættelse af befordringsgodtgørelse har reduceret budgettet med 3.800 kr.

1.422.800

Vikarkorps – 5610200305 Takstnedsættelse af befordringsgodtgørelse

-6.700

Distriksterapeuter – 5610200307 Takstnedsættelse af befordringsgodtgørelse

-3.600


Social- og Sundhedsudvalget Ældreområdet

207

Korttidspladser – 5610200308: Beløbet dækker lønudgifter tilknyttet korttidsafsnit. Hverdagseffektivisering har reduceret budgettet med 69.700 kr. Takstnedsættelse af befordringsgodtgørelse har reduceret budgettet med 300 kr.

6.901.800

Servicepersonale – 5610200309: Beløbet dækker rengøringsudgifter på fællesarealer i plejeboliger, Ålykkecentret, korttidsafsnit og træningscenter. Desuden omfatter budgettet chaufførløn til daghjemskørsel, samt løn til 1,8 pedelårsværk. Hverdagseffektivisering har reduceret budgettet med 19.700 kr. Takstnedsættelse af befordringsgodtgørelse har reduceret budgettet med 700 kr.

1.949.300

Daghjem – 5610200401: Der er etableret daghjem på Ålykkecentret, hvor der visiteres til tilbuddet ud fra behov. Der er omkring 50 brugere ugentlig. Beløbet dækker udgifter til løn, uddannelse, beklædning og terapimaterialer. Hverdagseffektivisering har reduceret budgettet med 28.000 kr. Takstnedsættelse af befordringsgodtgørelse har reduceret budgettet med 400 kr.

2.773.500

Aktivitetshuset – 5610200501: Aktivitetshuset er fra ultimo 2010 fuldt brugerstyret. Fællesudgifter – 5610200601: Annoncering, porto, kopiering, kontorart. Telefon Bygningsdrift Personale, kørsel og uddannelse Projekt ”Spiseven” Transportomkostninger Forsikringer Leasing, biler Leasing, it Leasing, øvrige udg. Drift af it-systemer Anskaffelser Forplejning Sygeartikler og medicin Benzin, gas m.v. Møder, rejser, repræsentation Øvrige udgifter Diverse indtægter Hverdagseffektivisering

6.045.000 358.400 1.339.500 1.371.100 51.100 52.100 102.200 460.000 204.400 102.200 1.226.400 322.200 128.700 380.600 251.700 30.700 92.600 -367.800 -61.100


Social- og Sundhedsudvalget Ældreområdet

Ølykkecentret – 5610200701: Ølykkecentret ligger på Tunø. Beløbet dækker udgifter til bygningsdrift, administration, rengøring m.v. Budgettet er reduceret med 800 kr. i hverdagseffektivisering.

208

75.000

Kommunal genoptræning – 5610200800: 1.343.000 Beløbet dækker udelukkende udgifter til drift, f.eks. el, vand, varme, husleje samt inventar/ redskaber til genoptræningen. Desuden kursus- og kørselsudgifter til personalet. Træningsområdet overgik fra budget 2011 til timeprisafregning, og lønbudgettet er flyttet til Visitationsteamet, hvorfra afregning sker. Hverdagseffektivisering har reduceret budgettet med 8.000 kr. Takstnedsættelse af befordringsgodtgørelse har reduceret budgettet med 18.000 kr. Kommunal genoptræning har fået tildelt følgende fra Social- og Sundhedspuljen efter sammenlægning og reduktion af puljer fra effektiviseringsog besparelseskataloget: - Lændesmerter 40.000 - MoEva 5.000 - Træningstilbud til borgere med kroniske sygdomme og kræft § 119 275.000 - Hjemtagelse af hjerterehabilitering 50.000 Fra Social- og Sundhedsudvalget d. 17.02.2016 har kommunal genoptræning fået tildelt 200.000 kr. til hjemtagelse af hjerterehabilitering.

Visitationsteamet Visitationsteamet er myndighed og tilsynsførende med ansvar for løbende at afstemme forbruget mellem de bevilligede tilbud og politisk godkendte serviceniveau. Samtidig indgår en forpligtigelse til at reagere på negativ udvikling. Visitationsteamet bevilliger og koordinerer tilbud i forhold til hverdagsrehailitering (Aktiv Hverdag), praktisk bistand, personlig pleje, sygepleje, madservice, hjælpemidler,velfærdsteknologi, biler, boligindretning, træning, omsorgstandpleje, daghjem, pleje- og ældreboliger, ældretransport, handicapkørsel, plejeorlov m.m. Herudover varetages opgaver i forhold til Aktiv Hverdag, høreomsorg, demenskoordination IT, forebyggende hjemmebesøg, velfærdsteknologisk konsulent samt drift af hjælpemiddeldepot. På frit valgs området er timeprisen beregnet ud fra udgiftsniveauet i Ældreservice. Jo større/mindre forbrug det ene år, jo større/mindre timepris året efter. Håndtagene til ressourcestyring er ledelsesmæssige indgreb i henholdsvis bestillerenhed og udførerenhed samt politisk stillingtagen til serviceniveau/bevillinger indenfor samtlige områder.


Social- og Sundhedsudvalget Ældreområdet

Visitation personlig og praktisk hjælp – 5610300101: Budgetramme Aktiv Hverdag-egne institutioner Hovedrengøring (hos ikke-visiterede borgere) Betaling fra kommuner Betaling til kommuner

209

59.676.600 59.650.100 307.600 96.700 -819.000 741.200

Økonomiaftalen 2017 forhøjer budgetrammen for personlig og praktisk hjælp med 1.238.000 kr. Det er.: Klippekort til ældreområdet 460.000 Ældre medicinske patienter mm. 420.000 Kompetenceløft sygeplejen vedr. ældre medicinske patienter 156.000 Initiativer for kroniker og lungeindsats 202.000 Budgetforliget 2017 Effektiviserings- og besparelseskataloget har hjemmeplejen i pristjek og konkurrenceudsættelse. Formålet er at opnå en effektivisering af driften, således at udgifterne falder ved at opgaven pristjekkes på en række parameter med sammenlignelige kommuner, hvorved den ønskede gevinst opnås uden der gennemføres et udbud. Det medfører en reduktion i budgettet på 300.000 kr. Visitation plejehjemspladser – 5610300201: 66.289.100 Budgetforliget 2017 Effektiviserings- og besparelseskataloget har plejecenter i pristjek og konkurrenceudsættelse. Formålet er at opnå en effektivisering af driften og derved mindske udgifterne. Det er aftalt, at det skal ske ved et såkaldt pristjek på en række parameter med sammenlignelige kommuner, hvorved den ønskede gevinst opnås uden der gennemføres et udbud. Det medfører en reduktion i budgettet på 400.000 kr. Visitation sygepleje – 5610300301: Budgetramme Heraf demografi 3.485.400 Demografibeløbet dækker hele ældreområdet. Sygeplejen har fået tildelt 590.000 kr. til det nære sundhedsvæsen fra Social- og Sundhedspuljen. Visitation madservice – 5610300401: Madservice til borgere i eget hjem Brugerbetalinger vedr. madservice – 5610300501: Betaling for udbragt mad, inkl. udbringning

16.968.200

2.272.000

-1.800.000


Social- og Sundhedsudvalget Ældreområdet

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning – 5610300601: Genoptræning 4.887.600 Personbefordring 338.400 Betaling til og fra kommuner – 5610301001: Betaling for Odder Kommunes borgere med ophold i andre kommuners plejehjem eller plejeboliger Andre kommuners betaling for ophold i Odder Kommunes plejeboliger

210

5.226.000

4.260.200 -5.883.300

Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning – 5610303001: 13.393.800 Visitationsteamet bevilliger personlige hjælpemidler, genbrugshjælpemidler, velfærdsteknologi, boligændringer og handicapbiler. Tilbuddene ydes efter servicelovens §§ 112,113,114 og 116, og når hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af en nedsat funktionsevne, og derved i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse, eller er nødvendig for at modtageren kan udøve sit erhverv. Hjælpen er indkomstuafhængig. Der er som hovedregel ingen egenbetaling. Ved forbrugsgoder ydes hjælpen med halvdelen af udgiften. Der kan ikke ydes hjælp til forbrugsgoder under 500 kr. . Budgettet indeholder bl.a. budget til: Støtte til køb af bil 2.892.600 Boligindretning 1.244.800 Pasning af døende i eget hjem – 5610305001: Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom, jf. Servicelovens § 118, samt bevilling af plejevederlag til pasning af døende jf. Servicelovens § 119. Budgettet dækker udgifter til aflønning af pårørende, der bevilges enten pasningsorlov eller plejeorlov. Endvidere udgifter til hjælp til sygeplejeartikler o.lign., såfremt udgiften ikke dækkes af anden lovgivning. Administration af hjælpemidler – 5610305501: Beløbet anvendes til administration af hjælpemidler, samt til reparationer af hjælpemidler og rengøring af depot. Desuden til hørevejledning. Betalinger til Regionen. Visitationsteamet, administration – 5610306001: Beløbet dækker lønninger, kørselsgodtgørelser, uddannelse, beklædningsgodtgørelse, IT (bl.a. omsorgssystemet) og administrations-

1.265.900

992.200 403.400 7.282.300


Social- og Sundhedsudvalget Ældreområdet

211

udgifter. Budgettet er reduceret med 1 % i hverdagseffektiviseringer, hvilket er 1.750.900 kr. Utilsigtede hændelser – udvidet patientsikkerhed er overgået fra Ældreservice til Visitationensteamet. Dette beløb er 36.200 kr. Takstnedsættelse af befordringsgodtgørelse har reduceret budgettet med 25.200 kr. Budgettet reduceres med 40.000 kr. på grund af sammenlægning af administrative opgaver. Fra Social- og Sundhedspuljen får administrationen tildelt følgende: - Telesundhed 11.000 kr. - Sundheds- og netværksteknologi 44.000 kr.

VitaPark – 5610307001: Beløbet dækker udgifter til husleje, opvarmning, el og vand, rengøring m.v.

723.500


Social- og Sundhedsudvalget Det specialiserede socialområde for voksne

212

Det specialiserede socialområde for voksne Budget 2017 Det specialiserede socialområde for voksne Myndighedsafd. Borgerservice

Budget 2016 i 2017 pris- og lønniveau 86.493.600 48.939.700

- Besparelser, Byrådet 25.1.2016 - Hverdagseffektiviseringer 1 % - Forhøjelse af budgettet Budgetforlig 2017: - Takstbesparelse 3 % - rammeaftale

Fabos, inkl. boliger på Lundevej*

- Hverdagseffektiviseringer 1 % - Ombygning af kontor og fællesrum Budgetforlig 2017: - Takst for befordringsgodtgør. nedsat - Reorganisering på VH-området

87.867.000 51.301.900

-200.000

23.431.000

22.902.300 -234.600 -14.000 -280.100

4.289.400

- Hverdagseffektiviseringer 1 % Budgetforlig 2017: - Puljemidler – hjerneskadekoordinator - Takst for befordringsgodtgør. nedsat - Reorganisering på VH-området

Åhusene og Pakhuset*

-1.373.400

Budget 2017

-918.000 -520.200 4.000.000

- Hverdagseffektiviseringer 1 % Budgetforlig 2017: - Takst for befordringsgodtgør. nedsat - Reorganisering på VH-området

Rosenhuset*

Budgetændring

4.377.000 -42.900 200.000 -16.700 -52.800

9.832.300

9.285.800 -95.100 -323.000 -11.300 -117.100

*) Det angivne beløb er et basisbudget, der reguleres ift. mer-/mindreindskrivninger af brugere.

Det specialiserede socialområde for voksne består af myndighedsafdelingen Borgerservice samt de kommunale tilbud Fabos, Rosenhuset, Senhjerneskadeteamet, Åhusene og Pakhuset, samt Stof- og Alkoholbehandlingen i Odder. Området varetager opgaver indenfor følgende områder under Serviceloven:  Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU  Specialpædagogisk bistand til voksne - voksenundervisning  Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) – handicaphjælpere  Forebyggende indsats for ældre og handicappede – hjemmevejledning  Rådgivning og rådgivningsinstitutioner  Botilbud til personer med særlige sociale problemer (forsorgshjem og krisecentre)  Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede  Behandling af stofmisbrugere  Botilbud for længerevarende ophold  Botilbud til midlertidigt ophold  Kontaktperson- og ledsageordninger  Beskyttet beskæftigelse  Aktivitets- og samværstilbud


Social- og Sundhedsudvalget Det specialiserede socialområde for voksne

213

Særlige forhold ved budget 2017: Gældende for hele det specialiserede socialområde for voksne. Besparelser 2016 I budgettet for 2017 er besparelsen, som Byrådet vedtog i januar 2016, indarbejdet. Besparelsen udgør i alt 0,9 mio. kr. for det specialiserede socialområde for voksne. Hverdagseffektiviseringer Fra 2017er der indarbejdet hverdagseffektiviseringer svarende til 1 %. Besparelsen udgør samlet for hele området 0,9 mio. kr. Effektiviserings- og besparelseskatalog I budgetforliget for 2017 er vedtaget en reorganisering af det specialiserede socialområde, jf. Effektiviserings- og besparelseskataloget Tema 1. Den økonomiske effekt ved reorganiseringen svarer til en reduktion i lønudgifterne til 1½ lederstilling og udgør i alt 450.000 kr. i 2017 stigende til 900.000 kr. fra 2018. Besparelsen er indarbejdet som en forholdsmæssig reduktion af lønbudgettet for henholdsvis Fabos, Rosenhuset og Åhusene.

Borgerservice Budget 2017 Myndighedsafd. Borgerservice - Besparelser, Byrådet 25.1.2016 - Hverdagseffektiviseringer 1 % - Forhøjelse af budgettet Budgetforlig 2017: - Takstbesparelse 3 % - rammeaftale

Budget 2016 i 2017 Budgetændring pris- og lønniveau 48.939.700

Budget 2017 51.301.900

-918.000 -520.200 4.000.000 -200.000

Efterværn Efterværnsområdet er fra 1. januar 2016 overflyttet fra Borgerservice til Børne- og Familiecentret, jf. beslutning på Økonomiudvalgsmøde den 23. maj 2016. Borgerservices budget er i den forbindelse reduceret med 4,2 mio. kr. Budgetforhøjelse Borgerservice er tilført 4 mio. kr. fra 2017, som følge af en tilpasning til det aktuelle udgiftsniveau. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov – STU – 5431000000: Området dækker ungdomsuddannelse til unge med særlige behov.

565.800

Der forventes udgifter til undervisning til to personer Følgeudgifter Specialpædagogisk bistand til voksne – voksenundervisning – 5431100000:

565.800 3.000 504.800


Social- og Sundhedsudvalget Det specialiserede socialområde for voksne

214

Området vedrører undervisning og specialpædagogisk bistand til borgere med høreog talehandicap efter Lov om specialundervisning for voksne § 1. Betaling til regionen for tale- og høreundervisning Undervisning på voksenskoler

378.600 126.200

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede – 5431500000: 7.172.100 Området dækker udgifter til Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens § 96, til personer med nedsat funktionsevne. Der forventes tilskud til 11 borgere, hvis behov for hjælp er meget varierende, fra hjælp døgnet rundt til hjælp nogle timer om dagen. Løn til handicaphjælpere Følgeudgifter vedr. hjælpere Egenbetaling Rammeregulering, forventet underskud ved budgetlægning

8.217.400 57.700 -53.000 -1.050.000

Forebyggende indsats for ældre og handicappede – 5431600000: Området vedrører hjemmevejledning til personer efter Servicelovens § 85. Denne form for støtte ydes til personer, der ikke har ophold i et botilbud.

4.484.800

Hjemmevejledning fra private leverandører til 27 personer

2.655.900

Egne køb af pladser i Senhjerneskadeteamet

378.400

Hjemmevejledning fra løst-ansatte til 4 personer

291.600

Følgeudgifter til § 85-støtte

58.300

Bostøtte til 7 personer med nedsat funktionsevne

1.403.700

Bostøtte til 8 personer med sindslidelse

1.029.100

Indtægter for salg af 4 pladser i Åhusene til anden kommune Egne køb af pladser i Åhusene - regulering Egne køb af pladser i Rosenhuset - regulering Beboeres egenbetaling

-904.700 -54.600 -332.900 -55.000

Tilbud af behandlingsmæssig karakter § 102

15.000

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner – 5431700000: Området dækker rådgivning til borgere med syns-, høre- og talehandicap efter Servicelovens § 12.

50.000

Objektiv finansiering, høreområdet (Center for døve)

50.000


Social- og Sundhedsudvalget Det specialiserede socialområde for voksne

215

Botilbud for personer med særlige sociale problemer - 5431800000: Området vedrører udgifter til foranstaltninger for kvinder, der har været udsat for vold, trusler om vold mv. (krisecentre) efter Servicelovens § 109, samt udgifter til foranstaltninger for personer med særlige sociale problemer, som har behov for tag over hovedet, støtte mv. (f.eks. forsorgshjem og herberger) efter Servicelovens § 110.

700.000

Kvindekrisecentre Forsorgshjem Statsrefusion 50 %

200.000 1.200.000 -700.000

Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede - 5431900000: Området dækker udgifter til behandling af alkoholmisbrugere efter Sundhedslovens § 141. Området dækker såvel dag- som døgnbehandling af alkoholmisbrugere.

2.244.000

Ambulant behandling i andre kommuner Private behandlingshjem Drift af lokal alkoholbehandling (ca. 80 personer)

50.000 288.000 1.906.000

Behandling af stofmisbrugere – 5432000000 – 5432010000: Området dækker såvel dag- som døgnbehandling af stofmisbrugere.

2.202.700

Private opholdssteder – døgnbehandling Drift af lokal stofmisbrugsbehandling (ca. 60 personer) Egenbetaling Betaling til kommuner for dagbehandling Betaling til kommuner for ambulant behandling

720.000 1.472.700 -30.000 10.000 30.000

Botilbud til længerevarende ophold § 108 – Borgerservice – 5432100000: Området dækker udgifter til længerevarende regionale, kommunale og private botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter Servicelovens § 108.

26.398.800

Ved budgetforliget for 2017 er området reduceret med 200.000 kr., som følge af en forventet besparelse på køb af pladser indenfor regionen, iht. at takster indenfor Rammeaftale Region Midt gennemsnitligt reduceres med 3 %. Botilbud for personer med nedsat funktionsevne Der forventes 16 personer i kommunale tilbud Der forventes 9 personer i regionale tilbud Der forventes tre personer på Hadruplund Der forventes én person på Skovbakkehjemmet Objektiv finansiering, botilbud (Kofoedsminde)

16.878.300 6.104.500 3.756.500 786.000 332.900


Social- og Sundhedsudvalget Det specialiserede socialområde for voksne Botilbud for personer med sindslidelse Der forventes to personer i kommunale tilbud Der forventes én person i regionalt tilbud Der forventes to personer på privat opholdssted Reguleringer til Fabos Statsrefusion – særligt dyre enkeltsager Statsrefusion - flygtninge med 100 % refusion

216

1.101.200 794.600 1.384.300 -590.200 -651.300 -3.498.100

Botilbud til midlertidigt ophold § 107 – Borgerservice – 5432200000: 12.978.700 Området dækker udgifter til midlertidigt ophold i botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt personer med særlige sociale problemer efter Servicelovens § 107. Aflastning Der forventes én person i aflastning.

52.000

Botilbud for personer med nedsat funktionsevne Der forventes 4 personer i kommunale tilbud Der forventes 5 personer i regionale tilbud Der forventes én person i private opholdssteder

1.496.100 3.482.700 1.115.100

Botilbud for personer med sindslidelse Der forventes to personer i kommunalt tilbud. Der forventes fire personer i private opholdssteder

1.105.500 3.159.800

Botilbud for personer med særlige sociale problemer Der forventes én person i privat opholdssted

530.900

Beboeres egenbetaling på midlertidige botilbud

-96.100

Følgeudgifter til midlertidige botilbud Reguleringer til Fabos Statsrefusion – særligt dyre enkeltsager

50.000 3.206.700 -41.400

Statsrefusion - flygtninge med 100 % refusion

-927.900

Kontaktperson- og ledsageordninger – 5432300000: Området vedrører udgifter til kontaktperson- og ledsageordninger efter Servicelovens §§ 97-99.

745.500

Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne - § 97 Statsrefusion - flygtninge med 100 % refusion Kontaktpersonordning for døvblinde - § 98 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende - § 99

583.300 -15.000 33.600 143.600


Social- og Sundhedsudvalget Det specialiserede socialområde for voksne

217

Beskyttet beskæftigelse § 103 – Borgerservice – 5432400000: Området vedrører beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter Servicelovens § 103.

-937.700

Kommunalt tilbud Der forventes 5 personer i kommunalt beskæftigelsestilbud i andre kommuner. Følgeudgifter til beskyttet beskæftigelse Reguleringer til Fabos Egne køb af pladser i Pakhuset – regulering

391.700 75.200 -1.455.000 50.400

Aktivitets- og samværstilbud § 104 – Borgerservice – 5432500000: 5.578.500 Området vedrører aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer efter Servicelovens § 104. Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat funktionsevne Der forventes 14 personer i kommunalt tilbud Der forventes 10 personer i regionalt tilbud Der forventes 11 personer i private tilbud Der forventes indtægt for én person fra anden kommune Aktivitets- og samværstilbud for personer med sindslidelse Der forventes 2 personer i kommunalt tilbud Der forventes fire personer i privat tilbud Statsrefusion - flygtninge med 100 % refusion Følgeudgifter (transport)

Salg af pladser på Fabos – Borgerservice – 5432600000: I Rammeaftalen for Region Midt er aftalt en samlet reduktion af taksterne med minimum 3 % i perioden 2016-2018. For Fabos betyder det en samlet reduktion i takstgrundlaget på 700.000 kr. Reduktionen opnås bl.a. ved at Fabos’ budget i 2017 reduceres med 1 % som følge af hverdagseffektiviseringer. Fællesomkostninger Fabos

2.217.700 1.743.300 1.520.000 -167.600

102.800 197.500 -163.400 128.200

-11.389.100

333.000

Takstindtægter for længerevarende boformspladser på Fabos, SEL § 108 Der forventes indtægter for salg af 5 pladser til beboere fra andre kommuner.

-3.518.800

Takstindtægter for midlertidige botilbudspladser på Fabos, SEL § 107 Der forventes indtægter for salg af 8 pladser til beboere fra andre kommuner.

-5.535.000

Takstindtægter for aktivitetscenterpladser på Fabos, SEL § 103 Der forventes indtægter for 20 brugere fordelt på produktions-, aktivitetscenter-, dagcenter-, og daghjemsbrugere fra andre kommuner.

-2.668.300


Social- og Sundhedsudvalget Det specialiserede socialområde for voksne

218

Fabos Budget 2017 Fabos, inkl. boliger på Lundevej

Budget 2016 i 2017 Budgetændring pris- og lønniveau 23.431.000

- Hverdagseffektiviseringer 1 % Budgetforlig 2017: - Takst for befordringsgodtgør. nedsat - Reorganisering på VH-området

Budget 2017 22.902.300

-234.600 -14.000 -280.100

Budgetforlig 2017: Nedsættelse af takst for befordringsgodtgørelse (3,63 til 1,99 kr.) Re-organisering af det specialiserede socialområde

-14.000 -280.100

Fabos – botilbud til længerevarende ophold § 108 – Hjørnet gruppe 3 - 5440100000 Hjørnet gruppe 3, der ligger på Østermarksvej i Odder, har 8 pladser. Hjørnet gruppe 3 Beboerbetaling

6.808.300 -718.400

Fabos – botilbud til midlertidigt ophold – Hjørnet gruppe 1+2 samt Krogen – 5440200000 Der er tilknyttet to bofællesskaber til Fabos. Henholdsvis Hjørnet gruppe 1+2 på Østermarksvej med 13 pladser og Krogen på Lundevej med 10 pladser. Hjørnet gruppe 1+2 Krogen Ledsagerordning

6.579.600 4.675.500 176.000

Ved budgetforlig 2015 blev der tilført 111.000 kr. til ledsagelse af beboerne under ferier og særlige aktiviteter. I forbindelse med budgetaftalen for 2016 blev der tilført yderligere 65.000 kr. til samme formål. Fabos – beskyttet beskæftigelse § 103 - 5440300000 Aktivitetscentret tilbyder arbejde, aktiviteter, undervisning, oplevelser og udfordringer til voksne udviklingshæmmede. Aktivitetscentret rummer beboere fra Fabos’ egne botilbud samt mere selvhjulpne brugere, som f.eks. bor i bofællesskab i Åhusene eller i egen lejlighed med støtte. Aktivitetscentret, løn Øvrige udgifter og indtægter Fabos – Ældreboliger på Lundevej - 5440400000 De 10 ældreboliger på Lundevej udgør bofællesskabet Krogen. Bygningsdrift i øvrigt Huslejeindtægter Yderligere oplysninger om Fabos kan findes på institutionens hjemmeside, som findes via Oddernettet på adressen www.oddernettet.dk (vælg ”Sundhed, Sygdom og Handicap” og derefter ”Handicap”).

4.866.000 1.547.400

180.000 -889.800


Social- og Sundhedsudvalget Det specialiserede socialområde for voksne

219

Rosenhuset - 5442100000 Budget 2017 Rosenhuset

Budget 2016 i 2017 pris- og lønniveau 4.289.400

- Hverdagseffektiviseringer 1 % Budgetforlig 2017: - Puljemidler – hjerneskadekoordinator - Takst for befordringsgodtgør. nedsat - Reorganisering på VH-området

Budgetændring

Budget 2017 4.377.000

-42.900 200.000 -16.700 -52.800

Rosenhuset er Odder Kommunes tilbud om støtte efter Servicelovens § 85 til voksne sindslidende. Tilbuddet omfatter støtte i eget hjem og klubtilbud. Rosenhuset, løn og øvrige udgifter Øgede aktiviteter og undervisning i klubtilbud

3.826.500 420.000

Budgetforlig 2017: Budget til hjerneskadekoordinator flyttet fra Sundhedspulje til Rosenhuset Nedsættelse af takst for befordringsgodtgørelse (3,63 til 1,99 kr.) Re-organisering af det specialiserede socialområde

200.000 -16.700 -52.800

Budgettet blev i 2012 forhøjet med 88.000 kr. til undervisning i Rosenhusets klubtilbud og 308.000 kr. til øgede aktiviteter i klubtilbuddet. Yderligere oplysninger om Rosenhuset kan findes på institutionens hjemmeside, som findes via Oddernettet på adressen www.oddernettet.dk (vælg ”Sundhed, Sygdom og Handicap” og derefter ”Handicap”).


Social- og Sundhedsudvalget Det specialiserede socialområde for voksne

220

Åhusene og Pakhuset - 5444100000 Budget 2017 Åhusene og Pakhuset

Budget 2016 i 2017 pris- og lønniveau 9.832.300

Budgetændring

- Hverdagseffektiviseringer 1 % - Ombygning af kontor og fællesrum Budgetforlig 2017: - Takst for befordringsgodtgør. nedsat - Reorganisering på VH-området

Budget 2017 9.285.800

-95.100 -323.000 -11.300 -117.100

Åhusene varetager individuel pædagogisk støtte, vejledning og omsorg efter Servicelovens § 85 til borgere med nedsat psykisk funktionsevne. Åhusene, løn og øvrige udgifter Ledsagerordning Budgetforlig 2017: Re-organisering af det specialiserede socialområde Nedsættelse af takst for befordringsgodtgørelse (3,63 til 1,99 kr.)

8.711.300 176.000

-117.100 -11.300

Ved budgetforlig 2015 blev der tilført 111.000 kr. til ledsagelse af beboerne under ferier og særlige aktiviteter. I forbindelse med budgetaftalen for 2016 blev der tilført yderligere 65.000 kr. til samme formål. Pakhuset Yderligere oplysninger om Åhusene kan findes på institutionens hjemmeside, som findes via Oddernettet på adressen www.oddernettet.dk (vælg ”Sundhed, Sygdom og Handicap” og derefter ”Handicap”).

526.900


Social- og Sundhedsudvalget Sundhed

221

Sundhed: Budget 2017 Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering - budgettilpasning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning - til kommunal genoptræning,

Budget 2016 i 2017 pris- og lønniveau 85.593.600 77.393.500

Budgetændring

-800.000

2.800.000

200.000

-2.600.000

427.600

pga. sammenlægning og reduktion

Vederlagsfri fysioterapi

372.300

-200.000

- sammenlægning og reduktion af puljer

Andre sundhedsudgifter - fra Social- og Sundhedspuljen

82.419.600 76.593.500

572.300

hjemtagelse af hjerterehabilitering

Sundhedsfremme og forebyggelse

Budget 2017

853.600

426.000

4.400.200

Aktivitetsbestemt medfinansiering – 5510010001: Stationær somatik 30.890.100 Ambulant somatik 25.542.600 Stationær psykiatri 1.680.800 Ambulant psykiatri 3.232.500 Sygesikring 10.526.800 Genoptræning under indlæggelse 4.720.700

4.400.200

76.593.500

Heraf udgør demografi 654.000 kr. Budgettet til stationær somatik er reduceret med 800.000 kr. pga. budgettilpasning. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning – 5510020001: Ambulant specialiseret genoptræning Sundhedslovens § 140 Betaling til Regionen

372.300

Jf. møde i Social- og Sundhedsudvalget d. 17.02.2016 skal budgettet til ambulant specialiseret genoptræning reduceres med 200.000 kr. og flyttes til kommunal genoptræning til hjemtagelse af hjerterehabilitering. Sundhedsfremme og forebyggelse – 5510030001: Pulje, afsat. Det oprindelige puljebeløb var 3.000.000 kr. Puljen er reduceret med 200.000 kr. til BFC – indsats mod børn med overvægt. Jf. budgetforliget 2017 er puljen reduceret til nu 200.000 kr.

200.000


Social- og Sundhedsudvalget Sundhed Puljen er fordelt til disse områder: - Andre sundhedsudgifter - Kommunal genoptræning - Rosenhuset, hjerneskadekoordinator - Sygeplejen - Adm. Visitationen

222

426.000 370.000 200.000 590.000 55.000

Andre sundhedsudgifter – 5510040001: Det fremgår af Sundhedsloven at kommunen skal afholde udgifterne til pensionisters befordring til og fra læger og speciallæger. Befordringen skal ske med billigst forsvarlige transportmiddel. Hovedparten af befordringerne foregår med Taxa, idet pensionister, der ikke selv har mulighed for at komme til lægen, kontakter Taxa direkte. Befordringsgodtgørelse Klage- og erstatningsadgang Fra Social- og Sundhedspuljen

853.600

421.600 6.000 426.000

Jf. budgetforliget 2017 har Andre sundhedsudgifter fået tildelt 426.000 kr. fra Social- og Sundhedspuljen. Fordelingen er følgende: - Tobaksforebyggelse 105.000 - Sundhedsforskning 26.000 - Ph.D Mestring og empowerment 35.000 - Sundhedsnetværk 30.000 - Kræftplan 3 100.000 - Praksiskonsulent og lægelaugsformand 30.000 - Overenskomst med praktiserende læger 100.000

Vederlagsfri fysioterapi – 5510050001: Betaling til regionen Heraf udgør demografi 37.300 kr.

4.400.200


Social- og Sundhedsudvalget Udlejning

223

Udlejning: Budget 2017 Udlejning:

Budget 2016 i 2017 pris- og lønniveau 1.246.200

Budgetændring

Budget 2016 i 2017 pris- og lønniveau 57.800

Budgetændring

Budget 2017 1.246.200

Beboelse - 5310000000 Budget 2017 Beboelse:

Budget 2017 57.800

Udgifter til midlertidig boligplacering samt boliger til flygtninge skal ses i sammenhæng med introduktionsprogrammet og introduktionsydelser. Området er en del af det samlede integrationsområde, og finansieres også herfra. Boliger til midlertidig boligplacering/integration af flygtninge - lejetab Statsrefusion

120.600 -62.800

Driftssikring af boligbyggeri - 5330000000 Budget 2017 Driftssikring af boligbyggeri:

Budget 2016 i 2017 pris- og lønniveau 670.800

Budgetændring

Budget 2017 670.800

Støtte til opførelse af boliger Lejetab ved fraflytning

655.900 14.900

Øvrige sociale formål - 5410000000 Budget 2017 Øvrige sociale formål :

Budget 2016 i 2017 pris- og lønniveau 229.400

Budgetændring

Budget 2017 229.400

Tinglysningsafgift: Kommunen skal betale afgift for at tinglyse sikkerhedsstillelse for boligydelseslån og lån til betaling af ejendomsskatter. Administrative fejl

206.900

22.500

Ældreboliger - 5610010001 Budget 2017 Ældreboliger

Budget 2016 i 2017 pris- og lønniveau 288.200

Budgetændring

Terminsydelser vedr. kommunale ældreboliger Lejetab – budgettet er blevet reduceret med 183.200 kr., som en del af besparelsen på de 8 mio.

Budget 2017 288.200 77.400 210.800


Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarked

224

Beboelse – Midlertidige boliger til flygtninge: Budget 2017 Midlertidige boliger til flygtninge

Budget 2017 2.742.200

Der har som følge af flere flygtninge været stigende udgifter til midlertidige boliger til flygtninge. Forvaltningen har herudover fået tilsagn om tilskud på 1,5 mio. kr. til nye midlertidige boliger. Med 2- og 3 partsaftalen er der fra 2016 refusion på 50 pct. inden for et loft til udgifter til midlertidige boliger. Andre faglige uddannelser: Budget 2017 Andre faglige uddannelser

Budget 2017 2.400.000

Kommunalt bidrag til elever på produktionsskoler 2.400.000 Løntilskud til ledige ansat i kommuner: Budget 2017 Løntilskud til ledige ansat i kommuner

Budget 2017 900.000

Området omfatter jobtræning for A-kassemedlemmer. Pulje: Budget 2017 Pulje Som følge af effektivisering af puljer.

Budget 2017 200.000


Økonomiudvalget Redningsberedskab

225

Østjyllands Brandvæsen (Redningsberedskabet) - 1800000001 Odder Kommunes bidrag til Østjyllands Brandvæsen

4.000.000

Odder Kommune har indgået et samarbejde med Århus, Skanderborg og Samsø kommuner om etablering af et fælles kommunalt redningsberedskab under navnet Østjyllands Brandvæsen.

Østjyllands Brandvæsen – bidrag fra medlemskommunerne: Budget 1.000-kr. Odder Samsø Skanderborg Aarhus

2017 4.000 kr. 3.707 kr. 12.748 kr. 76.895 kr.


Økonomiudvalget Administration

226

Administrativ organisation: Den administrative organisation ledes af 3 direktører: Kommunaldirektør Direktør for børn, unge og kultur Direktør for social, sundhed og beskæftigelse. Forvaltningens organisering: 3 stabe:  IT & Indkøb  Løn & Økonomi  Ledelse & Udvikling teknisk afdeling:  Plan  Byggeri  Miljø Øvrige afdelinger:  Borgerservice  Jobcenter

Budget 2017 Administrativ organisation - Energibespar. på Rådhuset, El - Tilgængelighed i byrådssalen, budgettet reduceres til 0 kr. - Hverdagseffektivisering - Fritids- og kulturmedarbejder - Flygtninge: 1 boligmedarbejder og 1 sagsbehandler - Digitaliseringspuljen - Tjenestemænd – forsikringer - Tjenestemandspensionister Besparelse, Byrådet 25.01.16 reduktion af administration - Udvikling Odder - L/C-Program - Besparelse 0-stillet - Demografipulje Budgetforlig 2017: - Jobcenteret, sygedagpengeomr. - Takstnedsættelse på befordringsgodtgørelse - Videotolkning/tolkebistand - Administration Rådhuset - Digitaliseringspuljen - Demografipulje

Budget 2016 i 2017 pris- og lønniveau 109.340.800

Budgetændring

Budget 2017

10.401.000

119.741.800

-256.000 -256.300 -944.000 562.000 791.000 -40.000 -490.000 288.000 -1.202.900 -404.000 853.000 5.110.000 7.051.000 867.000 -145.800 -50.000 -480.000 1.148.000 -2.000.000


Økonomiudvalget Administration

227

Hverdagseffektiviseringer Fra 2017 er der indarbejdet hverdagseffektiviseringer svarende til 1 %. Besparelsen udgør 0,9 mio. kr. for administrativ organisation. Budgetforlig 2017 Jf. økonomiudvalgsmøde d. 15.08.2016 fik jobcenteret forlænget 2 midlertidige stillinger på sygedagpengeområdet til 2017 og 2018, hvilket forhøjer budgettet med 867.000 kr. Effektiviserings- og besparelseskatalog I Budgetforliget 2017 indgår Effektiviserings- og besparelseskataloget, hvor følgende er vedtaget. Tema 2 - sammenlægning af adm. opgaver i større enheder medfører en budgetreduktion på 480.000 kr. på administrationen på rådhuset og en investering i IT, der forhøjer budgettet på Digitaliseringspuljen med 500.000 kr. Tema 6 - Odder Kommune har tilsluttet sig Århus Kommunes tilbud om levering af videotolkning, hvilket medfører en budgetreduktion på 50.000 kr. på tolkebistand. Tema 6 - Takstnedsættelse af befordringsgodtgørelse reducerer budgettet med 145.800 kr. Tema 6 - Talegenkendelse medfører en forhøjelse af budgettet på 648.000 kr. på Digitaliseringspuljen. Tema 7 - Reduktion af demografipulje på 2.000.000 kr. pga. nedsat serviceniveau.

Administrationsbygninger - 6501001001: Vedligeholdelse af grønne områder Bygningsdrift, reparation og vedligeholdelse Opvarmning El Vand Rengøring: Rengøringsselskab, vinduespudsning, renovation, bortskaffelse af papiraffald, bortskaffelse af it-affald, leje af gulvmåtter, papir, sæbe mv. Ændring til budget 2017: Husleje i VitaPark – Jobcenteret

2.015.600 169.700 298.800 292.200 226.900 26.000

847.000

1.860.600

155.000


Økonomiudvalget Administration

228

Administration - 6511001001-6511001003: Personale Direktionen Løn & Økonomi Ledelse & Udvikling Sundhedskoordinator IT Borgerservice Jobcenter Teknik & Miljø Kantine Elever I alt

Antal 2017 3 13 20 1 9 26 32 24 2 3 133

Personaleomkostninger: Lønninger Befordringsgodtgørelse Uddannelse

61.726.900 90.400 939.600

62.756.900

Budgetforlig 2017: Jobcenteret har fået tildelt 867.000 kr. til lønbudgettet til øget indsats på sygedagpengeområdet. Takstnedsættelse på befordringsgodtgørelse reduceret budgettet med 145.800 kr. Psykologsamtaler for unge mellem 15 og 25 år Tjenestebiler

Administrationsbidrag: Udbetaling Danmark, betaling til Staten Administration, arbejdsskader Forsikringer: Budgettet dækker en række forsikringer, dækkende hele kommunen: All risk IT (Codan) All risk kunst (Codan) Erhvervs- og produktansvar Ansvar – arbejdsmarked Ansvar – professionelt Kriminalitetsforsikring Katastrofedækning Udgifter til administrationsaftale Udgifter til behandling af arbejdsskadesager (KF og ankenævn)

204.400 12.600

3.677.900 357.700 648.800


Økonomiudvalget Administration

229

Materiale og aktivitetsudgifter m.m. : Inventar Kommuneplaner Lokalplaner Kortmateriale Varmeplanlægning Natur- og miljøplanlægning Øvrig planlægning

199.200 100.000 50.000 100.000 30.000 50.000 60.000

Indkøbsaftale med Horsens/Hedensted Odder kommunes andel af de administrative udgifter.

390.000

568.900

958.900

74.400 758.100 255.500 1.270.300 287.400 15.300 76.700

2.737.700

Rådgivning, konsulentydelser og revision: Tolkebistand Lægekonsulent Revision Konsulentbistand CEJ huslejeopkrævning Hegnssyn Beboerklagenævn og huslejenævn Budgetforlig 2017 Jf. Effektiviserings- og besparelseskataloget er budgettet til tolkebistand reduceret med 50.000 kr. Møder, rejser og repræsentation:

Administrationsudgifter: Annoncering Porto og fragt Papir og fotokopiering Aviser og tidsskrifter Gebyr vedr. betalingsordninger Hovedudvalg/områdeudvalgene Koordinering det specialiserede område Kontingenter Kontorhold Øvrige adm. udgifter Budgetopsamling, forventet merforbrug ift. fremskrivning

695.000

548.900 357.700 439.500 81.800 194.200 30.700 74.100 81.800 209.300 278.800 -1.723.900 572.900

Budgetforlig 2017 Jf. Effektiviserings- og besparelseskataloget – besparelse på 480.000 kr. på administrationen på Rådhuset, hvilket skal ske på budgetopsamling.


Økonomiudvalget Administration Indtægterne vedrører: Pantegebyr Sygesikringsbeviser Folkeregisterattester

230

-248.700 -83.200 -1.000 -332.900

Gebyr vedr. byggesagsbehandling

- 857.600

1½ % adm. indtægter vedr. anlægsarbejder

-234.700

Ekstern rådgivning m.m.

Drift af IT-systemer Budgettet dækker udgifter til: Fagsystemer Serviceaftaler Løbende vedligeholdelse Leasing Løbende optimering af IT-løsningen Lovsamlinger Internet Hjemmearbejdspladser Afledt drift af IT-plan IT-udviklingsplan GIS

222.800

13.080.600 1.514.300 684.100 684.200 398.000 228.900 167.200 106.800 869.500 1.497.000 195.600

Telefoni

Kantinedrift – 6511001003-05 Personale Varekøb, inventar, rep. og vedligehold Brugerbetaling

Digitaliseringspuljen Obligatoriske digitale selvbetjeningsløsninger Budgetforlig 2017 Talegenkendelse forhøjer budgettet med 648.000 kr. og investering i IT vedr. administrationen på Rådhuset forhøjer budgettet med 500.000 kr. Begge områder er jf. Effektiviserings- og besparelseskataloget.

19.426.200 349.300

733.700 600.200 -750.400

583.500

2.202.600


Økonomiudvalget Administration

231

Udgifter uden overførselsadgang til næste regnskabsår - 6701000001: Datatransmission Lægeerklæringer i forbindelse med vurdering af arbejdsevne (Jobcenter) Kontingent til kommunale sammenslutninger Forsikringspræmie til delvis dækning af fremtidige pensionsudbetalinger til tjenestemænd Ændring til budget 2017: Budgettet er reduceret med 490.000 Pensionsudbetalinger: Udbetaling af pension til pensionerede tjenestemænd Ændring til budget 2017: Budgettet er forhøjet med 288.000

Budgetpuljer – 6701000003: Pulje til erstatninger i forbindelse Arbejdsskader Odder kommune er siden 1.1.2007 selvforsikret. Pulje til erstatninger hvis udgifter overstiger fastlagte beløb for selvrisiko i henhold til forsikringsinstruks Lokal lønpulje til bl.a. institutionsledere og afdelingsledere

Lov- og cirkulæreprogram: - Overdragelse af ejerskab til it-system vedr. børne- og unge ydelser - Videoafhøring af børn og unge i straffesager - Målrettet lovgivning til voksne i risiko for radikalisering - Økonomiske konsekvenser af integrationsydelse – fripladser - Valg – øget åbningstid fremrykket fra kl. 9 til kl. 8 - Lov om voksenansvar over for anbragte børn - Lov om klageadgang inden for sundhedsvæsenet - Risikobaseret tilsyn med behandlingssteder - Behandling af klagesager i Styrelsen for patientsikkerhed - Fasttilknyttet læger på plejecentre - Ændring af lov om aktiv beskæftigelsesindsats – administration - Kontanthjælpsloft – administration og IT-udgifter - Brugerportal til folkeskolen medfører mindre administration - Ændring af bidrag til private skoler - Digitaliseringsprojekt i Byg og Miljø - Overdragelse af VVM- kompetence ved råstoftilladelser til Regionerne - Erhvervsrettede sagsbehandlingstider - Virksomhedsrettede tilbud på Jobcenterområdet - Forbedret BBR-system

718.600 1.625.200 799.000

2.154.900

5.949.200

8.104.100

12.298.100 815.400

138.200 350.000

54.000 5.000 9.000 221.000 9.000 18.000 5.000 18.000 6.000 58.000 5.000 91.000 -18.000 61.000 -9.000 -11.000 115.000 115.000 100.000 853.000


Økonomiudvalget Administration

232

Barselsfond Lederuddannelse og kompetenceudvikling Ændring til budget 2019 og 2020: Budgettet forhøjes med 300.000 kr. hvert år. Tilbageførsel fra BUK.

4.203.200 887.300

Demografipulje: Folkeskolen Børnepasning SFO Børnetandplejen Aktivitetsbestemte sundhedsudgifter Ældreområdet Reduktion jf. Effektiviseringsog besparelseskatalog

5.051.000 382.000 1.910.000 -606.000 73.000 1.290.000 4.002.000 -2.000.000


Økonomiudvalget Byråd

233

Politisk organisation: Odder kommunes politiske organisation består af et Byråd med 19 folkevalgte medlemmer og følgende 5 udvalg: Miljø- og Teknikudvalg Børn, Unge og Kulturudvalg Social- og Sundhedsudvalg Beskæftigelsesudvalg Økonomiudvalg Budget 2017 Politisk organisation - Transmission byrådsmøder - Justering vederlag til byrådsmedlemmer - Pension til tidligere borgmestre - Folkeafstemning Budgetforlig 2017 - Takstnedsættelse af befordringsgodtgørelse

Budget 2016 i 2017 pris- og lønniveau 5.904.100

Budgetændring

Budget 2017

-230.600 -116.900

5.673.500

-33.500 -62.000 35.600

-53.800

Fællesformål - 6401000001 Støtte til politiske partier I henhold til lov, skal der ydes kommunalt tilskud til kandidater, der har deltaget i senest afholdte kommunalbestyrelsesvalg, og har opnået mindst 100 stemmer. Støttebeløbet pr. stemme bliver reguleret med 2 % hvert år, tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende år. Beløbet pr. udgør i 2017 7,00 kr. Præmiering af bygninger, byrum m.v.

Byråd - 6402000001: Vederlag til borgmester og viceborgmester Vederlag til udvalgsformænd Fast vederlag til byrådsmedlemmer Vederlaget udbetales ikke til borgmesteren Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag Pension til tidligere borgmestre Kurser, uddannelse, kompetenceudvikling Befordringsgodtgørelse Jubilæumsgratialer Møder, rejser og repræsentation Abonnement på Danske Kommuner m.v.

96.300

10.200

106.500

680.000 420.000 1.630.000 480.000 700.800 223.800 22.500 112.900 605.900 65.000

4.940.900


Økonomiudvalget Byråd

234

Budgetforlig 2016: Der udbetales vederlag til beskæftigelsesudvalgets medlemmer og ½ formandshonorar Budgetforlig 2017: Takstnedsættelse af befordringsgodtgørelse jf. Effektiviserings- og besparelseskataloget reducerer budgettet med 50.200 kr.

Kommissioner, råd og nævn – 6403000001

126.100

På dette område konteres udgifter til diæter m.m., til de medlemmer af kommissioner, råd og nævn, der ikke er byrådsmedlemmer. Budgettet dækker bl.a. udgifter til: Udgifter til hegnssyn m.v. Udgifter til Folkeoplysningsudvalg m.v. Udgifter til Handicapråd, Seniorråd m.v. Fra 1. juli 2014 har Odder, Hedensted og Horsens kommuner oprettet et fælles Beboerklagenævn og Huslejenævn. Opgaven varetages af Horsens kommune. Budgetforlig 2017: Takstnedsættelse af befordringsgodtgørelse jf. Effektiviserings- og besparelseskataloget reducerer budgettet med 3.600 kr.

Kommunalvalg – 6404000002 Kommunal- og regionsrådsvalg

500.000


Økonomiudvalget Trafik og Havne

235

Hou Havn: Odder Kommune overtog Hou Havn fra Århus Amt fra 1. januar 2007. Udgifter til drift af havnen finansieres af skibsafgifter samt havnens øvrige indtægter. Den daglige drift varetages af lederen af Vej og Park.

Budget 2017 Hou Havn:

Budget 2016 i 2017 pris- og lønniveau -3.076.500

Budgetforudsætninger: Budgetforlig 2010 – overskud indregnes

Budgetændring

Budget 2017 -3.076.500

-1.000.0000

Hou Havn - 1300000004 Udgifter Personale El og vand Rengøring Vedligeholdelse af bassin, sejlrende Vedligeholdelse af kajanlæg og havneareal Øvrige udgifter

Indtægter Leje jord og bygninger Skibsafgift Vareafgift Øvrige indtægter Samsø-linien, særlig afgift - 2016 - den særlige anløbsafgift nedsættes med 800.000 kr.

-3.076.500 1.429.400 345.100 150.200 192.400 229.400 102.800 409.500

-4.505.900 -226.500 -367.900 -1.957.100 -165.300 -1.789.100


Økonomiudvalget Sundhed

236

Sundhed Budget 2017 Sundhed Sundhedskoordinator - Lønregulering Budgetforlig 2017: - Takstnedsættelse af befordringsgodtgørelse Sundhedsfremme, personalet - Budgetreduktion

Budget 2016 i 2017 pris- og lønniveau 1.158.100 574.600

Budgetændring

Budget 2017

-281.900

876.200 597.700

26.300

-3.200 583.500

278.500 -305.000

Sundhedsfremme og forebyggelse - 6040010001 Løn til sundhedskoordinator Pulje til sundhedsfremme for personale ansat ved Odder Kommune

876.200 597.700 278.500


Økonomiudvalget Erhvervsfremme og Turisme

237

Erhvervsfremme og Turisme Budget 2017 Erhvervsfremme og turisme

Budget 2016 i 2017 pris- og lønniveau 2.771.500

Budgetændring

Budget 2017

-77.400

2.694.100

Budget 2016 i 2017 pris- og lønniveau 1.850.300

Budgetændring

Budget 2017

Udvikling Odder – 6751000001:

Budget 2017 Udvikling Odder - Hverdagseffektivisering Budgetforlig 2017: - Takstnedsættelse af befordringsgodtgørelse

1.826.300 -18.500

-5.500

Tilskudsområder - 6701000002:

Budget 2017 Tilskud til erhverv og turisme - Reguleringer Budgetforlig 2017: - Økologiens Have

Budget 2016 i 2017 pris- og lønniveau 921.200

Business Region Århus Redningstårn Trygfonden Økologiens Have Medlemsbidrag Midtjyllands EU-kontor Væksthuse

Budgetændring

Budget 2017 867.800

15.600 -69.000

50.000 62.000 300.000 52.800 402.900

Budgetforlig 2017: Jf. Effektiviserings- og besparelseskataloget fastsættes det årlige tilskud til Økologiens Have til 300.000 kr. i perioden 2017-2020. Tilskuddet prisfremskrives ikke i denne periode. Samarbejdet mellem Økologiens Have og Odder Kommune søges udbygget.

867.800


Økonomiudvalget Vækst og Udvikling

Budget 2017 Vækst og udvikling Letbane – VVM undersøgelse Landdistriktspulje Hverdagseffektivisering Budgetforlig 2017: - Reduktion af puljer Vækstpulje Business Region Århus Hverdagseffektivisering Budgetforlig 2017: - Reduktion af puljer

238

Budget 2016 i 2017 pris- og lønniveau 1.935.500 39.700 204.400

Budgetændring

Budget 2017

-341.800

1.593.700 39.700 0

-4.400 -200.000 1.691.400

1.554.000 -22.000 -14.400 -101.000

Vækst og udvikling – 6701000003: Letbane – VVM undersøgelse Vækstpulje

39.700 1.554.000

1.593.700


Økonomiudvalget Udlejning, bygningsvedligeholdelse og byggemodning

239

VitaPark Odder: Odder Byråd har formuleret en vision for VitaPark Odder med overskriften ” Sundhed, kultur og liv i hjertet af Odder” med følgende pejlemærker: -

Bredt udbud af sundhedsfunktioner med fokus på forebyggende indsatser Rum og rammer for kulturel udfoldelse for alle Bypark som mødested for alle borgere i Odder Innovation og iværksætteri – både i offentlig og privat regi Fornuftig balance imellem offentlige og private aktiviteter Bæredygtighed – økonomisk, kulturelt, socialt og miljømæssigt

Budget 2017 VitaPark Odder -Hverdagseffektivisering Budgetforlig 2017: -Reduktion i driftstilskud

Budget 2016 i 2017 pris- og lønniveau 989.400

Budgetændring

Budget 2017

-509.000 -59.000 -450.000

VitaPark Odder – 2300060000

480.400

Lønninger, 3 årsværk Kurser, befordringsgodtgørelse

1.681.900 53.200

Udenomsarealer Bygningsvedligeholdelse Grundskyld til Odder Kommune Varme, el, vand og renovation Rengøring af fællesarealer Forsikringer IT, alarmer, telefon, inventar, annoncering mm. Anskaffelser Administration Aktivitet/investering i kultur, sundhed, erhverv Hverdagseffektivisering Reduktion i driftstilskud jf. effektiviserings- og besparelseskatalog

410.000 864.100 477.300 1.711.400 176.200 51.100 204.400 191.300 102.200 511.000 -59.000 -450.000

Indtægter: Huslejeindtægter inkl. El, vand og varme

480.400

-5.444.700

Budgetforlig 2017 Jf. Effektiviserings- og besparelseskataloget har VitaPark fået reduceret deres driftstilskud med 450.000 kr. Det er intentionen, at VitaPark på sigt skal drives uden tilskud. I 2018 er driftstilskuddet det sammen som 2017. I 2019 reduceres tilskuddet til 400.000 kr. og til 300.000 kr. i 2020.


Økonomiudvalget Økonomi og konsolidering

240

Økonomi og konsolidering Budgetforbedringspulje Generelle reserver

20.300.000 6.400.000 8.800.000 15.200.000

Netto- driftsoverskud tidligere år Institutionerne m. fl.´s mulighed for at anvende opsparede driftsmidler fra tidligere år Ekstern administration Budgetforlig 2017 Jf. Effektiviserings- og besparelseskataloget vedr. besparelsen ekstern administration pga. sammenlægningen af administrative opgaver i større enheder.

5.500.000

-400.000


Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler

241

Indkomstoverførsler: Sociale formål - 3901050001: Budget 2017 Indkomstoverførsler:

Budget 2016 i 2017 pris- og lønniveau 4.538.200

Budgetændring

Budget 2017 4.538.200

Merudgifter til forsørgelse af børn §41 2.463.700 § 41 angiver, at kommunen yder dækning af nødvendig merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det er en forudsætning at merudgifterne er en følge af den nedsatte funktionsevne. Budgettet dækker udgifter til løn til handicaphjælpere, tilskud til medicin, samt tilskud til transport til diverse behandlinger, fritidsforanstaltninger m.v. Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste §42 6.697.400 Udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Budgettet er forhøjet som følge af lovændringer, der forbedre forholdene for forældre, der passer deres handicappede barn i hjemmet. Forbedringerne omfatter bl.a. dækning af pensionsbidrag, ret til optjening af ATP, samt harmonisering af optjeningen af ferietillæg. Budgettet er forøget med 310.000 kr. idet der er sket en forhøjelse af loftet for tabt arbejdsfortjeneste. Loftet forhøjes fra 24.241 kr. pr. måned til 27.500 kr. pr. måned (2012prisniveau) Særlige ydelser Statsrefusion

54.900 -4.677.800


Social- og Sundhedsudvalget Indkomstoverførsler

242

Indkomstoverførsler: Budget 2017 Indkomstoverførsler:

Budget 2016 i 2017 pris- og lønniveau 19.857.200

Budget 2017

Budget 2016 i 2017 pris- og lønniveau 1.056.000

Budget 2017

19.857.200

Sociale formål - 5050000000: Budget 2017 Sociale formål:

1.056.000

Udgifter vedr. samværsret med børn Her registreres udgifter efter en trangsmæssig vurdering til opretholdelse af samværsret m.v. til børn, samt hjælp til forsørgelse, hvor forældremyndighedsindehaveren er død.

41.500

Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. 155.800 Økonomisk hjælp ydes til personer, der efter en økonomisk trangsvurdering har behov for hjælp til enkeltstående nødvendige og uforudsigelige udgifter i.f.m. sygebehandling, tandbehandling o.l. Hjælp til enkeltudgifter og flytning 674.900 Økonomisk hjælp ydes til personer, der efter en økonomisk trangsvurdering har behov for hjælp til uforudsigelige enkeltudgifter såsom boligindskudslån (altid mod tilbagebetaling), flytning etablering i bolig m.m. Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne 1.142.200 Her registreres udgifter til dækning af merudgifter ved forsørgelsen til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Tilskud til tandpleje – Aktivloven §82a

103.800

Statsrefusion

-1.062.200

Boligydelse til pensionister - 5130000000: Administration af boligydelse er overgået til Udbetaling Danmark fra 1. marts 2013. Budgettet udgør Odder kommunes andel af udgiften på området. (25 %) Budget 2017 Boligydelse til pensionister:

Budget 2016 i 2017 pris- og lønniveau 9.594.100

Budget 2017 9.594.100

Boligydelse udbetales til pensionister i lejeboliger, private andelsboliger eller ældreboliger. Tilskud til lejere Lån til ejere af én og tofamilieshuse

5.771.500 15.900


Social- og Sundhedsudvalget Indkomstoverførsler

243

Tilskud og lån til andelshavere m.fl. Tilskud til lejebetaling i ældreboliger Betaling til kommuner for borgere fra Odder Kommune Betaling fra kommuner for borgere fra andre kommuner bosat i Odder Kommune Reguleringer Tilbagebetaling af lån og renter

623.000 3.171.200 218.400 -208.000 64.600 -62.500

Boligsikring - 5150000000: Administration af boligsikring er overgået til Udbetaling Danmark fra 1. marts 2013. Budgettet udgør Odder kommunes andel af udgiften på området. (50 %) Budget 2017 Boligsikring:

Budget 2016 i 2017 pris- og lønniveau 7.013.400

Budget 2017 7.013.400

Boligsikring udbetales til lejere, hvor der ikke indgår pensionister i husstanden. Boligsikring som tilskud Almindelig boligsikring

1.374.100 5.639.300

Personlige tillæg m.v.- 5230000000: Administration af varmetillæg er overgået til Udbetaling Danmark fra 1. marts 2013 Budget 2017 Personlige tillæg m.v.:

Budget 2016 i 2017 pris- og lønniveau 2.193.700

Budget 2017 2.193.700

Pensionister med folkepension og førtidspension tilkendt før 1. januar 2003, der har en likvid formue og indtægter under en nærmere fastsat grænse kan ansøge om helbredstillæg, som efter faste regler giver dækning af en del af pensionistens udgifter til medicin og en række andre helbredsrelaterede udgifter. Endvidere kan ansøges om udvidet helbredstillæg til briller, protese og fodpleje. Ligeledes kan pensionister med folkepension og førtidspension tilkendt før 1. januar 2003, hvis økonomiske forhold er særligt vanskelige, søge personlige tillæg. Bevillinger kan kun ske efter individuelle vurderinger. Supplement til pensionister med nedsat pension, personlige tillæg Andre personlige tillæg Briller, helbredstillæg Medicin, helbredstillæg Tandlægebehandling, helbredstillæg Tandprotese, helbredstillæg Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg Fodbehandling, helbredstillæg Varmetillæg

31.100 26.500 20.800 1.342.200 401.700 919.600 111.800 274.300 634.200


Social- og Sundhedsudvalget Indkomstoverførsler

244

Der kan udbetales personligt tillæg til pensionisters varmeudgifter. Retten til varmetillæg er uafhængig af pensionistens formue. Budgettet hertil udgør Odder kommunes andel på 25 %. Statsrefusion af personlig tillæg og helbredstillæg

-1.568.500


Beskæftigelsesudvalget Indkomstoverførsler

245

Indkomstoverførsler: Refusionsreformen på beskæftigelsesområdet betyder, at refusionssatserne for den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter er afhængige af borgernes varighed på ydelser. Refusionssatsen aftrappes over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 2752 og 20 pct. fra efter uge 52. Refusionsomlægningen omfatter følgende forsørgelsesydelser:  Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet.  Kontant- og uddannelseshjælp, løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, særlig støtte, kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering.  Sygedagpenge og løntilskud til sygedagpengemodtagere.  Dagpenge til forsikrede ledige og løntilskud til forsikrede ledige.  Midlertidig arbejdsmarkedsydelse og løntilskud til modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse  Kontantydelse og løntilskud til modtagere af kontantydelse  Revalideringsydelse og løntilskud til revalidender.  Fleksløntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende samt ledighedsydelse tilkendt efter 1. juli 2014.  Ressourceforløbsydelse og løntilskud under ressourceforløb og jobafklaringsforløb.  Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014. Indkomstoverførsler i alt Budget 2017 Indkomstoverførsler

Budget 2017 281.588.000

Fordelingen af budgettet for indkomstoverførsler foretages nedenfor: Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 Budget 2017 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

Budget 2017 73.700.000

Fra 1. januar 2003 er der vedtaget nye regler om førtidspension. Førtidspensionen tilkendes efter arbejdsevnekriteriet. Førtidspensionen kan tilkendes, hvis arbejdsevnen ikke muliggør selvforsørgelse. Førtidspensionen kan derfor ikke tilkendes, hvis det f.eks. er muligt at varetage et fleksjob. Førtidspensionen ydes i ét beløb, som er fuldt og almindeligt skattepligtigt. Niveauet for førtidspensionen for enlige svarer til niveauet for dagpenge, mens ydelsen til førtidspensionister, der er gifte eller samlevende, udgør 85 % heraf. Førtidspensionen indtægtsreguleres efter pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers indtægter. Med reformen af førtidspension og fleksjob fra 2013 skal unge som hovedregel ikke have en førtidspension. De skal i stedet for have en helhedsorienteret indsats i fx ressourceforløb.


Beskæftigelsesudvalget Indkomstoverførsler

246

Fra 2016 træder refusionsreformen i kraft. Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 påvirkes ikke af reformen. Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt før 1. januar 2003 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt før 1. januar 2003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt før 1. januar 2003 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt før 1. januar 2003 Betaling til/fra kommuner

7.400.000

500.000

9.500.000

600.000

-550.000

Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003

56.000.000

Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003

250.000

Førtidspension tilkendt efter den 1. juli 2014 Budget 2017 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014

Budget 2017 9.800.000

Førtidspension, 20 pct. Kommunal medfinansiering

100.000

Førtidspension, 60 pct. Kommunal medfinansiering

700.000

Førtidspension, 70 pct. Kommunal medfinansiering

1.000.000

Førtidspension, 80 pct. Kommunal medfinansiering

8.000.000

Sygedagpenge Budget 2017 Sygedagpenge

Budget 2017 32.582.000

Målsætning for opfølgning i sygedagpengesager i Odder Kommune:


Beskæftigelsesudvalget Indkomstoverførsler

247

At alle sygemeldte, der har mulighed herfor, kan vende tilbage til arbejdsmarkedet ved at sikre et både menneskeligt og økonomisk hensigtsmæssigt sygedagpengeforløb. Sygedagpenge ydes som erstatning for tab af indtægt ved uarbejdsdygtighed på grund af sygdom eller tilskadekomst. Kommunen vil søge i videst muligt omfang, hvor det er etisk forsvarligt, at aktivere folk i deres sygeforløb gennem delvis raskmelding og andre aktive tilbud, herunder kommunens projekt for sygemeldte. Med sygedagpengereformen, der trådte i kraft den 1. juli 2014, indførtes jobafklaringsforløb. Sygedagpengemodtagere, der ikke forlænges efter 22. uge, vil overgå til jobafklaringsforløb på ressourceforløbsydelse. Budgetbemærkningerne til jobafklaringsforløb findes under Ressourceforløbsydelse nedenfor. Højeste sygedagpengeydelse er ca. 4.150 kr. pr. uge. Sygedagpenge

52.310.000

Hjælpemidler og befordring

150.000

Regresindtægter

-1.500.000

Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion

-2.000.000

Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion

-4.500.000

Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion

-5.878.000

Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion

-6.000.000

Kontant- og uddannelseshjælp Budget 2017 Kontant- og uddannelseshjælp

Budget 2017 27.800.000

Overordnet målsætning for Odder Kommune: Indsatsen rettes mod uddannelse eller beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. Alternativt iværksættes en aktiveringsproces, som kan forbedre den enkeltes livssituation og dermed på længere sigt være med til at øge mulighederne for beskæftigelse.


Beskæftigelsesudvalget Indkomstoverførsler

248

Med reformen af kontanthjælpssystemet fra 2014 indførtes uddannelseshjælp til unge under 30 år. Uddannelseshjælp er på niveau med SU. Der gives et tillæg til unge, der ikke umiddelbart er klar til at påbegynde en uddannelse. Højeste kontanthjælpssats er på ca. 14.416 kr. pr. måned og gives til borgere over 30 år med forsørgerpligt. Særlig støtte er udgifter efter § 34 til personer med særligt høje boligudgifter. Lovbestemmelsen blev indført, da beregning af kontanthjælp overgik til udmåling af hjælp efter faste takster. Kontanthjælp til personer fyldt 60 år er udgifter til personer, der er fyldt 60 år, og ikke modtager social pension. Forrevalidering er udgifter i form af kontanthjælp til forsørgelse af personer, der deltager i erhvervsmodnende, forberedende eller afklarende aktiviteter.

Kontanthjælp

22.000.000

Uddannelseshjælp

11.000.000

Særlig støtte

800.000

Løntilskud vedrørende kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere

200.000

Kontanthjælp til personer fyldt 60 år

300.000

Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering

1.100.000

Refusion af udgifter med 80 pct. refusion

-200.000

Refusion af udgifter med 40 pct. refusion

-300.000

Refusion af udgifter med 30 pct. refusion

-1.200.000

Refusion af udgifter med 20 pct. refusion

-5.900.000

Dagpenge til forsikrede ledige Budget 2017 Dagpenge til forsikrede ledige

Budget 2017 33.868.000

Kommunerne medfinansierer udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge udbetalt af a-kasserne. Medfinansieringen afhænger af dagpengemodtagerens varighed på ydelser. Højeste dagpengesats er ca. 4.135 pr. uge.


Beskæftigelsesudvalget Indkomstoverførsler

249

Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering

1.418.000

Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering

9.500.000

Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering

8.500.000

Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering

13.500.000

Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 20 pct. kommunal medfinansiering

50.000

Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 60 pct. kommunal medfinansiering

200.000

Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 70 pct. kommunal medfinansiering

200.000

Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 80 pct. kommunal medfinansiering

500.000

Revalidering Budget 2017 Revalidering

Budget 2017 4.000.000

Overordnet målsætning: Personer med fysisk, psykisk eller socialt handicap skal støttes, således at de opnår mulighed for at udnytte deres arbejdsevne via arbejde eller uddannelse. Revalidering gives til personer, som ikke kan varetage et job af helbredsmæssige eller sociale årsager og hvor tilbud eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ikke vil have den ønskede effekt. Højeste revalideringsydelse er ca. 18.000 kr. pr. måned. Revalideringsydelse

4.800.000

Løntilskud vedrørende revalidender

200.000

Hjælpemidler og befordring

100.000

Refusion af revalideringsydelse og løntilskud med 80 pct.

0

Refusion af revalideringsydelse og løntilskud med 40 pct.

0

Refusion af revalideringsydelse og løntilskud med 30 pct.

-50.000

Refusion af revalideringsydelse og løntilskud med 20 pct.

-1.000.000

Refusion med 50 pct. refusion

-50.000


Beskæftigelsesudvalget Indkomstoverførsler

250

Ressourceforløbsydelse Budget 2017 Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb

Budget 2017 15.200.000

Ressourceforløb blev indført med reform af førtidspensions- og fleksjobområdet fra 1. januar 2013, for bl.a. at begrænse tilgangen til førtidspension. Målet er at udvikle borgerens arbejdsevne, så borgeren på sigt kan komme i arbejde, eller i gang med uddannelse, så risikoen for at komme på førtidspension minimeres. Ressourceforløb er et individuelt tilrettelagt tværfagligt forløb. Forlig om reform af sygedagpengesystemet den 18. december 2013 medførte fra 1. juli 2014 opstart af nye såkaldte jobafklaringsforløb og ændrede forlængelsesregler for sygedagpengemodtagere. Sygedagpengemodtagere, der efter 5 måneder på sygedagpenge ikke skal forlænges efter de nye regler, vil overgå til jobafklaringsforløb. Formålet med jobafklaringsforløb er, at indsatsen i højere grad skal afspejle den sygemeldtes behov for støtte til at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Borgeren modtager ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb. Højeste ressourceforløbsydelse er ca. 14.416 kr. pr. måned. Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb

8.500.000

Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb

9.700.000

Hjælpemidler og befordring Mentorudgifter Driftsudgifter

50.000 400.000 1.000.000

Refusion med 80 pct. i refusion

0

Refusion med 40 pct. i refusion

0

Refusion med 30 pct. i refusion

-1.200.000

Refusion med 20 pct. i refusion

-2.550.000

Refusion med 50 pct. i refusion

-700.000


Beskæftigelsesudvalget Indkomstoverførsler

251

Fleksjob Budget 2017 Fleksjob

Budget 2017 34.800.000

Fleksjob er for personer, der af fysiske, psykiske eller sociale årsager varigt har en nedsat erhvervsevne og ikke kan arbejde på normale vilkår, men som heller ikke er berettigede til førtidspension. Der forventes en arbejdsevne på mellem 1/3 og ½, og den ansatte aflønnes med fagets eller stedets mindsteløn. Arbejdspladsen afholder selv 1/3 eller ½ af lønudgiften – afhængig af graden af nedsat arbejdsevne. Staten yder 65 % refusion på løntilskud til fleksjob. Der har siden vedtagelsen af reform af førtidspension og fleksjob været en stigning i antal fleksjobs såvel i Odder Kommune som på landsplan. Reformen udvidede målgruppen for fleksjobs. Fleksjobpuljen skal finansiere den kommunale udgift i forbindelse med aflønning af 24 personer i fleksjob i kommunale institutioner. Økonomiudvalget vedtog d. 4. marts 2013 en udvidelse af puljen med 20 yderligere pladser. Disse pladser er reserveret til borgere, der har været på ledighedsydelse i mere ned 18 måneder og hvor kommunen derfor finansierer 100 % af udgifterne til forsørgelsen. For borgere, der flyttes fra ledighedsydelse til et kommunalt fleksjob, vil der kunne spares ca. 4.000 kr. pr. måned. Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6 (tidligere skånejob) er tilbud til – ofte yngre – førtidspensionister, der har beskæftigelse – som regel på deltid – i private eller offentlige institutioner. Arbejdet er ”regulært”, men der forventes kun en arbejdsindsats på ca. 1/3 af en normal arbejdsindsats. Den ansattes løn aftales individuelt, og Odder Kommune yder normalt et tilskud på ca. 27 kr. i timen, hvortil staten yder 50 % refusion.

Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1. januar 2013 med 65 pct. refusion

37.000.000

Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger med 50 pct. refusion efter § 51 i målgruppe § 2, nr. 6 (tidligere skånejob)

350.000

Driftsudgifter

200.000

Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion Fleksjobpulje Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion

13.000.000 4.700.000 100.000

Flekslønstilskud til personer i fleksjob efter 1. juli 2014 (ny refusionsmodel)

19.000.000

Fleksbidrag fra staten

-3.000.000

Refusion med 50 pct. refusion

-225.000


Beskæftigelsesudvalget Indkomstoverførsler

252

Refusion med 65 pct. refusion

-32.500.000

Refusion med 20 pct. refusion

-3.820.000

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Budget 2017 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Budget 2017 12.950.000

Driftsudgifterne på de fleste indsatsområder ydes der 50 % statsrefusion på inden for to driftslofter, hvor der gives et rådighedsbeløb på ca. 11.241 kr. pr. helårsperson for ledige og ca. 13.702 kr. for øvrige målgrupper. Udgifter udover loftet er en 100 % kommunal udgift. Under øvrige driftsudgifter til dagpengemodtagere konteres udgifter til især vejledningsforløb herunder den lokale Jobklub. Under øvrige driftsudgifter til kontanthjælpsmodtagere konteres udgifter til især vejledningsforløb og opkvalificerende forløb - herunder det lokale beskæftigelsesprojekt Højmarken. Under øvrige driftsudgifter til revalidender konteres udgifter til følgeudgifter til revalidering ex. støtte til uddannelse og kurser, psykologhjælp og anden behandlingsmæssig støtte ifm. revalidering samt merudgifter til bolig. Under øvrige driftsudgifter til sygedagepengemodtagere konteres udgifter til især vejledningsforløb og opkvalificerende forløb - herunder det lokale sygedagpengeprojekt. Mentorudgifter ligger fra 2016 også under driftsudgifterne. Tidligere lå mentorudgifter under beskæftigelsesordninger. Driftsudgifter til ordinær uddannelse til dagpengemodtagere

400.000

Øvrige driftsudgifter til dagpengemodtagere

1.400.000

Øvrige driftsudgifter til kontanthjælpsmodtagere

3.778.000

Driftsudgifter til ordinær uddannelse til revalidender

200.000

Øvrige driftsudgifter til revalidender

800.000

Øvrige driftsudgifter til sygedagepengemodtagere Øvrige driftsudgifter til ledighedsydelsesmodtagere

3.300.000 300.000


Beskæftigelsesudvalget Indkomstoverførsler

253

Driftsudgifter for deltagere i 6 ugers jobrettet uddannelse

900.000

Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere

3.000.000

Mentorudgifter

4.200.000

Ikke- refusionsberettigede driftsudgifter

1.000.000

Statsrefusion og øvrige indtægter

-6.400.000

Beskæftigelsesordninger Budget 2017 Beskæftigelsesordninger

Budget 2017 2.700.000

Den primære udgift under beskæftigelsesordninger er udgiften til mentorer. STU er den Særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse.

Udgifter til STU med mellemkommunal refusion

3.300.000

Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion

700.000

Udgifter til hjælpemidler, befordring mm. med 50 pct. i refusion

200.000

Regional uddannelsespulje med 80 pct. i refusion

800.000

Jobrotation med 60 pct. refusion

1.000.000

Refusion

-3.300.000

Seniorjob til personer over 55 år Budget 2017 Seniorjob til personer over 55 år

Budget 2017 1.500.000

Udgifter til kommunale seniorjob til borgere, der mister dagpengeret og har ret til efterløn inden for 5 år. I øjeblikket er 8 personer i seniorjob i Odder Kommune. Heraf er de 2 relativt nye seniorjobs med ansættelse pr. april 2016. Lønudgifter til seniorjob

2.600.000


Beskæftigelsesudvalget Indkomstoverførsler

254

Statstilskud til kommunale seniorjob – ca. 132.000 kr. pr. helårsperson

-1.000.000

Ledighedsydelse Budget 2017 Ledighedsydelse

Budget 2017 18.900.000

Ledighedsydelse gives til personer, der er godkendt til fleksjob men afventer at der er et ledigt fleksjob. Højeste ledighedsydelsessats er ca. 16.000 kr. pr. måned.

Ledighedsydelse efter 1. juli 2014 (ny refusionsmodel)

11.300.000

Ledighedsydelse med 30 pct. refusion

6.550.000

Ledighedsydelse med 50 pct. refusion

2.000.000

Ledighedsydelse ikke-refusionsberettiget

4.000.000

Refusion med 50 pct. i refusion

-1.000.000

Refusion med 30 pct. refusion

-2.235.000

Refusion med 20 pct. refusion

-2.100.000

Erhvervsgrunduddannelser Budget 2017 Erhvervsgrunduddannelser

Budget 2017 250.000

Her konteres udgifter til offentlige og private EGU- pladser, som er en særligt individuelt tilrettelagt uddannelse for bogligt svage.

Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Budget 2017 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.

Budget 2017 -3.940.000

Ud fra den foreløbige landskvote for 2017 forventer Odder Kommune at modtage ca. 21 flygtninge i 2017. I 2016 var kvoten 96 flygtninge men kvoten blev nedjusteret i juni 2016 til ca. 60 flygtninge. Der har været en kraftig stigning i antal flygtninge siden 2014, men udviklingen ser nu ud til at vende. Familiesammenførte tæller ikke med i kvoten og kommer således herudover.


Beskæftigelsesudvalget Indkomstoverførsler

255

Nye flygtninge og familiesammenførte i Danmark er de første tre år omfattet af integrationsloven, og skal tilbydes et særligt integrationsprogram. Størstedelen af danskundervisningen foregår lokalt i kommunen, hvor afregningen til og med 2010 er sket i forhold til særligt tilrettelagt undervisning dvs. med betaling pr. undervisningslektion. Fra 2011 er alt finansieret ved modultakst. Kommunens ekstraudgifter til den lokale danskundervisning er at stille lokaler til rådighed for Sprogcenter Midt. Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere

200.000

Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere

1.600.000

Udgifter til danskuddannelse til ydelsesmodtagere

5.960.000

Udgifter til danskuddannelse til selvforsørgere

1.000.000

Tolkeudgifter

300.000

Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning for udenlandske arbejdstagere, Medfølgende ægtefæller, studerende mm.

500.000

Grundtilskud for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet Resultattilskud for udlændinge, der har bestået danskprøve eller kommer i ordinær beskæftigelse Statsrefusion 50 % af rammebeløb

-8.100.000 -475.000

-4.925.000

Kontanthjælp og integrationsydelse til udlændinge Budget 2017 Kontanthjælp og integrationsydelse til udlændinge

Budget 2017 14.600.000

Hver person over 18 år modtager ydelser som hhv. gift, enlig, ung hjemmeboende eller ung udeboende. Integrationsydelse er en særlig lav overførselsindkomst, der gives til indvandrere og øvrige indbyggere, der har opholdt sig i Danmark i mindre end syv ud af de seneste otte år. Integrationsydelsen gives i stedet for kontanthjælp og er omtrent på niveau med et SUstipendium. Integrationsydelsen er indført fra 1. september 2015 Hjælp i særlige tilfælde omfatter en bred vifte af ydelser. Det kan være tandbehandlinger, forsørgelsespligt, flytning, eller sygebehandling.


Beskæftigelsesudvalget Indkomstoverførsler

256

Kontanthjælp til udlændinge

2.200.000

Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogram

17.000.000

Integrationsydelse til andre

800.000

Hjælp i særlige tilfælde

1.000.000

Refusion med 80 pct. refusion

-300.000

Refusion med 40 pct. refusion

-500.000

Refusion med 30 pct. refusion

-1.300.000

Refusion med 20 pct. refusion

-3.800.000

Refusion med 50 pct. refusion

-500.000

Særlig uddannelsesordning, arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning Budget 2017 Uddannelses-, arbejdsmarkedsydelses- og kontantydelsesordning

Budget 2017 350.000

Målgruppen for kontantydelsen er personer, der fra 2015 opbruger deres toårige dagpengeret samt ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, og som samtidig har haft en samlet ydelsesret på mindre end tre år, og som ikke har mulighed for at modtage anden offentlig forsørgelse. Kontantydelse og løntilskud til kontantydelse

400.000

Driftsudgifter kontantydelsesordning

60.000

Refusion

-110.000

Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Budget 2017 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

Budget 2017 2.600.000

Her registreres kommunens udgifter til løntilskud til forsikrede ledige. Løntilskud er omfattet af den nye refusionstrappe.


Beskæftigelsesudvalget Indkomstoverførsler

257

Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede er udgifter til arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger. Der registreres også udgifter til personlig assistance til handicappede i erhverv, som er udgifter til aflønning af personlig assistance til fysisk og psykisk handicappede i erhverv med det formål at give dem samme mulighed for erhvervsudøvelse som personer uden handicap.

Løntilskud til forsikrede ledige

1.400.000

Personlig assistance til handicappede

3.500.000

Hjælpemidler mv.

300.000

Refusion af løntilskud med 80 pct. refusion

-50.000

Refusion af løntilskud med 40 pct. refusion

-100.000

Refusion af løntilskud med 30 pct. refusion

-350.000

Refusion af løntilskud med 20 pct. refusion

-200.000

Refusion med 50 pct. refusion

-1.900.000

Opsamlende tabel Nedenstående tabel giver en oversigt over budget 2017. Budget 2017 er herudover sammenlignet med budget 2016. Budget 2017 er væsentligt større end budget 2016, hvilket skyldes stigende udgifter i løbet af 2015, jf. økonomioversigterne, på de budgetgaranterede områder. Herudover medfører refusionsomlægningen stigende udgifter på 4,9 mio. kr. ift. 2016. Diverse lovændringer medfører herimod færre udgifter i 2017 ift. 2016 på 5,7 mio. kr. Se Budgetbemærkninger budget 2017, del 1 for yderligere kommentarer vedrørende forskelle på budget 2016 og budget 2017. Budget 2016 og budget 2017 2016

2017

Brutto

Netto

Brutto

Netto

Sygedagpenge

48.000.000

33.000.000

52.460.000

32.582.000

Førtidspension

80.332.000

80.332.000

83.500.000

83.500.000

Kontant- og uddannelseshjælp

38.815.000

29.665.000

35.400.000

27.800.000

920.000

700.000

460.000

350.000

1.850.000

1.025.000

2.600.000

1.500.000

Revalidering

11.261.000

8.950.000

5.100.000

4.000.000

Ressourceforløb

11.750.000

8.600.000

19.650.000

15.200.000

510.000

410.000

300.000

250.000

13.000.000

8.200.000

19.278.000

12.950.000

Kontantydelse Seniorjob

EGU Driftsudgifter


Beskæftigelsesudvalget Indkomstoverførsler Beskæftigelsesordninger

258 8.200.000

5.400.000

4.700.000

2.700.000

Fleksjob

81.100.000

35.330.000

74.350.000

34.800.000

Ledighedsydelse

17.000.000

13.670.000

24.400.000

18.900.000

7.950.000

150.000

9.560.000

-3.940.000

15.200.000

11.600.000

21.000.000

14.600.000

Integration (program) Integration (ydelse) Ikke-forsikrede i alt Dagpenge til forsikrede ledige Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Forsikrede i alt

335.888.000 237.032.000 352.758.000 245.120.000 32.500.000

32.500.000

33.868.000

33.868.000

6.000.000 38.500.000

3.350.000 35.850.000

5.200.000 39.068.000

2.600.000 36.468.000


Anlæg

259

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET

8101700005

Energibesparende foranstaltninger og klimastrategi, kommunale bygninger

Rammebeløb til energibesparende arbejder. Alle kommunale bygninger er energiscreenet. Investeringsplan for energiområdet udarbejdes af forvaltningen med prioritering af projekter, som forelægges til politik behandling. Der afsættes i 2018 Der afsættes i 2019 Der afsættes i 2020

8101000005

3.000.000 kr. 2.750.000 kr. 2.512.000 kr.

Modernisering og renovering af Handelsfagskole

Modernisering og renovering af kommunal ejendom, beliggende på Rådhusgade 43, der udlejes til Handelsfagskolen. Der afsættes i 2017 Der afsættes i 2018

8101300026

Cykel- og gangbro over Stampmøllebæk ved Vesterhåb 75 og nyt boligområde

Der afsættes i 2018

8101800003

185.000 kr. 235.000 kr.

3.200.000 kr.

Klimatilpasning v. Rådhusgade / Stampmøllebækken

Prioriteret indsatsområde i henhold til Klimatilpasningsplanen for Odder Kommune. Der afsættes i 2018 Der afsættes i 2019

8101800002

3.000.000 kr. 3.413.000 kr.

Realisering af vandplansprojekt Odder Å

Byrådet har den 7. marts 2016 ydet bevilling til, at Odder Kommune foretager udlæg for realisering af vandplansprojekter i Odder Å. Natur- og Erhvervsstyrelsen har givet økonomisk tilsagn på 4.221.000 kr. Der afsættes i 2017 Der afsættes i 2018

3.773.000 kr. -4.221.000 kr.


Anlæg

260

8201100003

Rammebeløb, færdiggørelsesarbejder på byggemodninger

Der afsættes i 2017 Der afsættes i 2018 Der afsættes i 2019 Der afsættes i 2020

8201100002

675.000 kr. 2.070.000 kr. 1.625.000 kr. 3.700.000 kr.

Rammebeløb, byggemodninger og jordforsyning

Der afsættes i 2017 Der afsættes i 2018 Der afsættes i 2019 Der afsættes i 2020

13.000.000 kr. 12.000.000 kr. 7.000.000 kr. 7.000.000 kr.

BØRN-, UNGE OG KULTURUDVALGET

8303100043

Ny Skovbakkeskole og daginstitution

Skovbakkeskolen Der opføres nyt byggeri med samme bygningsareal som der nedbrydes. Ny daginstitution Der opføres ny daginstitution til 100 børn. Daginstitutionen er beliggende som en integreret del af den nye Skovbakkeskole.

Der afsættes i 2017 Der afsættes i 2018

8303100054

31.630.000 kr. 1.001.000 kr.

Gylling skole - helhedsplan

Til renovering og optimering af klasselokaler på Gylling skole. Der afsættes i 2017

3.000.000 kr.


Anlæg

261

8303100055

LAR-løsning med leg og læring på Gylling og Hundslund skoler

Skolerne i Gylling og Hundslund skal i fremtiden håndtere regnvand på egen grund. På begge skoler er der valgt etablering af en LAR-løsning med elementer af leg og læring. Der afsættes i 2017

8303200018

1.445.000 kr.

Børnehaven Bifrost, istandsættelse af Asgård

Der afsættes i 2018

365.000 kr.

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

8505900001

IT- fælles fagsystem for Social- og Sundhed

Nyt og fælles fagsystem for områderne sundhed, ældre, voksne og handicap. Systemet vil fungere som en samlet platform og udgøre én fælles elektronisk journal, der samler alle oplysninger om den enkelte borger. Der afsættes i 2018

1.431.000 kr.

ØKONOMIUDVALGET

8606700002

Udisponeret anlægsramme.

Der afsættes i 2018 Der afsættes i 2019 Der afsættes i 2020

8608000001

23.615.000 kr. 31.936.000 kr. 39.667.000 kr.

Hou Lystbådehavn, tilskud

Tilskud til fortsat udvikling af Hou Lystbådehavn i dialog med Økonomiudvalget. Der afsættes i 2018

1.000.0000 kr.


Anlæg

262

INDTÆGTER 8201100001

Salg af grunde

Der forudsættes solgt grunde for 2017 2018 2019 2020

-13.675.000 kr. -14.070.000 kr. -8.625.000 kr. -10.700.000 kr.


Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse

07.22.05 - 07 Renteindtægter af likvide aktiver. Der er forudsat en forrentning på 0,8 % af en gennemsnitlige Kassebeholdning på 36 mio. kr. i 2017 07.22.05 Renter af indestående på kassekredit (hovedkonto) Renter og kassebeholdning Renter af kassekredit Gennemsnitlig kassebeholdning Kassebeholdning pr.31.12.

-285.000

-285.000

2017 -285.000

2018 -285.000

2019 -285.000

46.179.000

47.396.000

54.396.000

60.396.000

-26.591.000

-18.592.000

-12.591.000

-6.592.000

07.32.20 Renteindtægter af udlån. Renteindtægter på udlån til Hou Lystbådehavn Renter af udlån Hou Lystbådehavn

263

-70.000

2017 -70.000

2018 -61.000

2019 -53.000

3.891.000

1) Lån i henhold til låneramme og lånedispensation i Kommunekredit: Hovedstol 145.879.349 (udløb 2029) Hovedstol 3.000.000 (udløb 2020) Hovedstol 20.301.302 (udløb 2033) Hovedstol 11.561.000 (udløb 2038) Hovedstol 11.213.015 (udløb 2023) Hovedstol 34.704.088 (udløb 2033) Hovedstol 9.000.000 (udløb 2035) Hovedstol 78.534.615 (udløb 2032) Låneoptagelse i 2016 33.562.000 (udløb 2041) Låneoptagelsen i 2017 35.706.000(optages ultimo 2017) I alt renter af lån i Kommunekredit

40.870.000 40.869.000 13.650.000 18.375.000

2020 -45.000

218.000

Renter på langfristet gæld.

2) Lån til ældreboliger: Plejecenter på Bronzealdervej Plejecenter på Bronzealdervej Handicapboliger på Lundevej Ålykkecentret I alt

0

-70.000

07.52.56 Renter på kortfristet gæld. Rentebidrag til støttet boligbyggeri som omfatter En række andelsboligforeninger samt ældreboliger (fabos). Udgiften opkræves af Statens Administration. 07.55.70

2020

(udløb 2038) (udløb 2037) (udløb 2038) (udløb 2042)

1.492.000 46.600 48.100 24.800 22.200 79.400 71.400 1.296.000 328.500 3.409.000

141.000 145.000 48.000 148.000 482.000


Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse

264

07.58.79 Garantiprovision.

-500.000

Byrådet vedtog den 16. juni 2014, at der fra 2015 opkræves garantiprovision hos forsyningsselskaberne for lån, hvortil Odder Kommune har ydet garanti. Der opkræves stiftelsesprovision på 1 % og en årlig garantiprovision på 0,5 % af restgælden. Det skønnes, at provisionen udgør 500.000 kr. årligt. 07.62.80 Udligning og generelle tilskud

-200.983.000

Kommunen har ved budgetlægningen valgfrihed mellem:  at basere budgettet på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget, folketal mv. og foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb beregnet på disse forudsætninger (selvbudgettering)  at basere budgettet på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb Odder Kommune har i perioden 1996 – 2008 valgt selvbudgettering. I perioden 2009 – 2017 er valgt statsgarantien. Kommunal udligning (nettoudligning) Statstilskud til Odder Kommune Udligning af selskabsskat I alt udligningsordninger Generelle tilskud Udligning Tilskud Udligning selskabsskat

-163.728.000 -27.343.000 -9.912.000 -200.983.000 2017 -163.728.000

2018 -146.033.000

2019 136.619.000

2020 130.448.000

-27.343.000

-29.720.000

-29.358.000

-23.852.000

-9.912.000

-11.617.000

-11.857.000

-11.902.000

07.62.81 Udligning og tilskud vedr. udlændinge. 1. Udligning vedr. udlændinge. Odder Kommunes bidrag 2. Odder Kommunes tilskud vedr. udlændinge I alt 07.62.82 Kommunale bidrag til Region Midtjylland.

8.356.000 17.448.000 -9.092.000 8.356.000 2.920.000

Odder Kommune skal i 2017 betale et bidrag til udvikling på 131 kr. pr. indbygger 07.62.86 Kommunale særtilskud.

-69.696.000

Særtilskud Tunø

2017 -4.416.000

Generelt løft i ældreplejen

-3.144.000

Styrket kvalitet i ældreplejen

-4.212.000


Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse Særtilskud til folkeskolereformen

-4.416.000

Akutfunktion i hjemmesygeplejen

-420.000

Tilskud til styrkelse af likviditet

265

-5.808.000

Beskæftigelsestilskud

-45.468.000

Tilskud til dagtilbud 0-5 årige

-1.812.000

I alt

-69.696.000

07.65.87 Statslig refusion af kommunale momsudgifter Forventede kommunale udgifter til moms Statslig refusion af udgifter til moms

63.000.000 -63.000.000

07.68.90 Kommunal indkomstskat (statsgaranti) Indkomstskat til kommunen Skat

-897.267.000

2017 -897.995.000

2018 -929.785.000

2019 -963.533.000

2020 -996.8302.000

Skatteprocent

25,1

25,1

25,1

25,1

Skrå skatteloft

728.000

746.000

765.000

784.000

Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat Den budgetterede udskrivning af indkomstskat er identisk med summen af de forskudsbeløb, som staten i løbet af regnskabsåret 2017 udbetaler til kommunen. Udskrivningsgrundlaget er beregnet på grundlag af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Udskrivningsgrundlaget for indkomståret 2016 er af staten beregnet til 3.577.669.000 kr. Den kommunale udskrivningsprocent er i 2017 fastsat til 25,1 hvilket er uændret i forhold til 2016. Udskrivningsgrundlaget er beregnet til: 3.577.669.000 kr. 25,1 % heraf udgør Størrelsen af Odder Kommunes skatteprocent bidrager til en overskridelse af den maksimale skatteprocent som en skatteyder skal betale, derfor foretages et nedslag i topskatten som betales af Odder Kommune Personskat i alt

-897.995.000

728.000 -897.267.000

07.68.92 Selskabsskat

-6.029.000

I år 2016 modtager Odder Kommune selskabsskat for indkomståret 3 år før budgetåret (2013) Selskabsskatteprocenten er i 2013 på 25 %. Kommunerne modtager 13,41 % af provenuet i 2016 I 2014 nedsættes skatten til 24,5 %, i 2015 til 23,5 % og fra 2016 til 22 %. Selskabsskat Regnskabsår Skat, kommunens andel Skatteprocent i regnskabsår Odder Kommunes andel af skatten

2017 2014 -6.029.000

2018 2015 -6.222.000

2019 2016 -6.458.000

2020 2017 -6.703.000

24,50

23,50

22,00

22,00

13,68 %

14,27 %

15,24 %

15,24 %


Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse

266

07.68.93 Skat af dødsboer og forskerskat.

-1.127.000

Odder Kommune modtager skat af dødsboer på grundlag af ligningsresultat I maj 2016 for indkomståret 2014 (liste9683) -977.000 Forskerskat -150.000 07.68.94 Kommunal grundskyld.

-140.457.000

Med virkning fra og med 2003 er der indført en stigningsbegrænsning over grundlaget for beregningen af grundskyld. Stigningsbegrænsningen fastsættes for hvert enkelt år ved en reguleringsprocent, der svarer til den skønnede stigning i det samlede kommunale udskrivningsgrundlag for indkomstskat i skatteåret tillagt 3 pct, dog maksimum 7 procent i alt. Reguleringsprocenten fastsættes hvert år af finansministeren. For skatteåret 2003 er reguleringsprocenten fastsat til 7 pct, for 2004 til 5,1 pct., for 2005 til 6,5 pct., for 2006 til 5,5 pct., for 2007 til 4,6 pct., for 2008 til 4,9 pct., for 2009 til 4,7 pct., i 2010 på 7,0 pct., i 2011 på 7,0 pct., i 2012 4,3 pct., 7,0 pct. i 2013, 6,3 pct. i 2014, 6,4 pct. i 2015, 0,0 pct. i 2016 og 5,5 pct. i 2017 Grundskyldspromillen er i 2017 på 30,32 hvilket er uændret i forhold til 2016. For landbrugsjord, skovbrug og øvrig produktionsjord er grundskyldspromillen fastsat ved lov til 7,2 promille. De afgiftspligtige grundværdier for parcelhuse mm udgør 4.346.000.000 kr. x 30,32 promiller heraf udgør De afgiftspligtige grundværdier for landbrugsjord, skovbrug og øvrig produktionsjord udgør 1.205.000.000 kr. 7,2 promille heraf udgør I alt

-131.776.000

-8.681.000 -140.457.000

08.22.05 Likvide aktiver 1.800.000 Der budgetteres med en styrkelse af kassebeholdningen på 1.800.000 kr. Det forventes, at Budgetforbedringspuljen på 15,2 mio. kr. på driften ligeledes anvendes til styrkelse af kassebeholdningen. Likvide aktiver Styrkelse/forbrug Budgetforbedringspuljen Forventet styrkelse af kassebeholdningen

2016 1.800.000 15.200.000 17.000.000

2017 -7.200.000 15.200.000 8.000.000

08.28.17 Mellemregninger med foregående eller efterfølgende år. En lang række institutioner og udgiftsområder har mulighed for at overføre underskud/overskud i et regnskabsår til det kommende regnskabsår.

2018 -9.200.000 15.200.000 6.000.000

2019 -9.200.000 15.200.000 6.000.000 -5.400.000


Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse

267

08.32.25 Andre langfristede udlån Afdrag på udlån Hou Lystbådehavn

-250.000 2015 -225.000

2016 -225.000

08.51.52 Udlæg for staten

2017 -225.000

Anden gæld

2018 -225.000 0

Udbetalingen af ydelser til enkeltpersoner som fuld ud refunderes af Staten. Udbetalingen er således en mellemværende mellem Odder Kommune og staten. ATP-bidrag Statsrefusion i alt...............................................................................................

1.701.000 -1.701.000 0

08.55.70 Låneoptagelse og afdrag på lån

-18.548.000

I 2017 optages lån til: Dækning af indtægtstab ved ”indefrosne” ejendomsskatter Låneoptagelse til Skovbakkeskolen på baggrund af dispensation 2016 Låneoptagelse til Skovbakkeskolen på baggrund af dispensation 2017 Styrkelse af kassebeholdningen Låneoptagelse i 2017

-1.800.000 -18.200.000 -9.706.000 -6.000.000 -35.706.000

Afdrag på lån i Kommunekredit.

17.158.000

1) Lån i henhold til låneramme og lånedispensation i Kommunekredit: Hovedstol 145.879.349 (udløb 2029) Hovedstol 3.000.000 (udløb 2020) Hovedstol 20.301.302 (udløb 2033) Hovedstol 11.561.000 (udløb 2038) Hovedstol 11.213.015 (udløb 2023) Hovedstol 34.704.088 (udløb 2033) Hovedstol 9.000.000 (udløb 2035) Hovedstol 78.534.615 (udløb 2032) Hovedstol 33.562.0000 (udløb 2041) I alt renter af lån i Kommunekredit Gæld i mio. kr. Forventet gæld ultimo året

2017 299,0

08.55.77 Afdrag på lån til ældreboliger: Plejecenter på Bronzealdervej 40.870.000 Plejecenter på Bronzealdervej 40.869.000 Handicapboliger på Lundevej 13.650.000 Ålykkecentret 18.375.000 I alt

2018 291,4

7.167.000 319.000 938.000 462.000 1.330.000 1.832.000 420.000 3.495.000 1.195.000 17.158.000 2019 273,6

2020 255,7 3.502.000

(udløb 2038) (udløb 2037) (udløb 2038) (udløb 2042)

Gæld ultimo 2017 på ældreboliger 88.479.000 kr. Ydelser på lån til ældreboliger finansieres af staten og beboerne.

1.318.000 1.295.000 424.000 465.000 3.502.000


Budget 2017

Odder Rådhus Rådhusgade 3 . 8300 Odder Telefon 87 80 33 33 . Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 10.00-14.00 · Torsdag 10.00-17.00 Telefonen er åben alle hverdage fra kl. 8.00

BRUHN Grafisk ApS · www.bruhngrafisk.dk

Budget 2017

Budget 2017, Odder Kommune  
Budget 2017, Odder Kommune