Page 1

health profile institute

metoder, PROGRAMVARA & UTBILDNINGAR 2013

Livsstil Hälsa Lönsamhet Hälsoprofilbedömning för livsstilsförändring

1


INNEHÅLL 4 6 8 12 14 16 18 19 19 20 23 26 28 29 30 31 32 33

2

Ett komplett erbjudande Historia Hälsoprofilbedömning Hälsoscreening Arbetsplatsprofil Konditionstest Audit Blodprofil Funktionsprofil Plustoo Todaytoo.com Hälsoprofilbedömning, grundkurs Hälsoprofilbedömning, fördjupningskurs Hälsoprofilbedömning, uppdateringskurs Konditionstest på cykel – Testledarutbildning Arbetsplatsprofil, grundkurs Föreläsningar Böcker


Insikt ger bättre utsikt. All verklig och långsiktig förändring börjar med insikt. Först då kan individen bli motiverad till att förändra sin livsstil. Hälsoprofilbedömning™ från HPI är en unik metod som syftar till att skapa just den insikten – att bli medveten om sambandet mellan hälsovanor, hälsoupplevelser och mätvärden. Och för att genom ett hälsofrämjande synsätt motivera människor till en bra livsstil. För arbetsgivare och samhället är fördelarna uppenbara. Varje dag som en anställd mår bra, är frisk och kan arbeta effektivt, är en vinst på alla plan. De stora kostnaderna kommer med förebyggande åtgärder och inte minst sjukskrivningar och rehabilitering. Allt som HPI arbetar med är inriktat på hälsa och hälsofrämjande. Våra metoder bygger på vetenskapliga fakta och ett beprövat utvecklingsarbete under många år. Att vi är ledande inom området och används av de ledande friskvårdsföretagen och företagshälsorna ser vi bara som en liten del av värdet i det vi gör. Viktigast av allt är de dagliga bevisen vi får på att enskilda människor förbättrat sina utsikter till ett långt och friskt liv, genom insikten om livsstilens betydelse för hälsan.


Ett komplett erbjudande för dig som vill utveckla hälsa! Vår utgångspunkt är att hjälpa dig som vill utveckla hälsa. Det gör vi genom att ge dig kunskapen, kompetensen och de ledande verktygen för ett strategiskt och hälsofrämjande arbete. Verktygen får du genom våra hälsofrämjande METODER som grundar sig på tvärvetenskap och beprövad erfarenhet. Verktygen får du också genom våra PROGRAMVAROR som sparar dig tid och pengar och ger dig möjligheter för ett professionellt hälsostrategiskt arbete. Kunskap och kompetens får du genom våra UTBILDNINGAR med bland annat egen litteratur i flera olika steg. Dessutom hjälper vi dig med hosting, säkerhetskopiering och support. Vi vidareutvecklar metoderna och programvarorna kontinuerligt och du får nya uppdateringar automatiskt. På så sätt kan du fokusera på att utveckla hälsa och känna dig trygg i att metoderna är uppdaterade enligt senaste forskning och erfarenheter. Vi genomför själva inte hälsoprojekt eller hälsosatsningar, det överlåter vi åt dig. Men vi tillhandahåller verktygen för hälsoutveckling på individ-, grupp- och organisationsnivå. Som kund till oss vet du att det finns en marknad för våra metoder över hela landet. Våra kunder är företagshälsor (alltifrån mindre och lokala till större och rikstäckande), gym- och träningsanläggningar, kommunhälsor och landstingshälsor, enskilda hälsoaktörer och till exempel personliga tränare, massörer och sjukgymnaster som driver sina egna företag. Vi har även kunder i Finland och Norge. Utöver metodutveckling och programvaruutveckling så bedriver vi egen forskning och deltar i andra forskningsprojekt. Vi för en daglig dialog med våra användare, deltar i debatten, skriver böcker, anordnar och deltar i seminarium, reser land och rike runt för att föreläsa och utbilda. Det krävs en bred och omfattande verksamhet för att kunna erbjuda en helhet med hälsa, IT och utbildning. En helhet vi är helt unika om i Sverige i dag.

4


METODER

UTBILDNINGAR Hälsoprofilbedömning GRUNDKURS Hälsoprofilbedömning FÖRDJUPNINGSKURS Hälsoprofilbedömning UPPDATERINGSKURS Konditionstest på cykel TESTLEDARUTBILDNING Arbetsplatsprofil GRUNDKURS Seminariedagar Inspirationsdagar Föreläsningar

PROGRAMVARA OCH WEBBSAJT

Metodsupport

Säkerhetskopiering

Programvarusupport

Statistik

Uppdateringar

Samarbete med andra

Hosting/drift

Branding

Språkval

5


Det började med en cykel på SAAB 1968 Redan 1968 började vi att genomföra konditionstester på cykel på Saab AB i Linköping. Ett arbete som sedan skulle leda till utvecklingen av metoden Hälsoprofilbedömning. Sedan dess har mycket utvecklats och förändrats. Hälsoprofilbedömning har också förankrats utifrån vår egen tvärvetenskapliga forskning och praktiska erfarenheter. En sak är dock oförändrad genom åren. Vi använder fortfarande konditionstest på cykel för att beräkna konditionsnivå.

Vi är pionjärer inom hälsa, IT och utbildning!

1976

Under mitten av 1970-talet började en första version av Hälsoprofilbedömning ta form genom upphovsmännen Gunnar Andersson och Sture Malmgrens utvecklingsarbete på Motionscentralen på SAAB. År 1976 kunde vi för första gången presentera begreppet Hälsoprofilbedömning i den vetenskapliga uppsatsen ”På jakt efter hälsoprofilen”. Hälsoprofilbedömning hade redan från början fokus på livsstil och hälsa ur ett hälsofrämjande perspektiv. Begreppet ”medvetandegörande kommunikation” utvecklades utifrån erfarenheter i det praktiska hälsoarbetet. 1987 förankrades metoden tvärvetenskapligt genom Gunnar och Stures doktorsavhandlingar i medicin på Linköpings Universitet. Utvecklingen av Hälsoprofilbedömning och övriga metoder pågår kontinuerligt. Sedan 1990 genomför vi varje år utvecklingsseminarier tillsammans med våra användare.

1979

Uppmärksamheten för Hälsoprofilbedömning gjorde att intresset för metoden ökade och många hälsoutvecklare ville använda Hälsoprofilbedömning för att utveckla hälsa på sina egna arbetsplatser. Måndagen den 22 oktober 1979 påbörjades den första utbildningen av Hälsoprofilbedömare på kursgården Stråkenshus utanför Motala. Några år senare började vi också utbilda studenter på universitet, högskolor, folkhögskolor och hos privata utbildningsaktörer. Sedan 1979 har vi genomfört tusentals kurser och utbildat tiotusentals Hälsoprofilbedömare. Kursgården Stråkenshus fungerade som utbildningsplats i 30 år och blev ett välkänt begrepp i hälso- och friskvårdssverige. I dag genomför vi av praktiska skäl utbildningarna framför allt på våra kontor i Stockholm och Halmstad men även ute direkt hos kunder.

1988

Redan 1988 började Stefan Wallin utveckla den första programvaran för Hälsoprofilbedömning. Programvaran underlättade genomförande med bland annat automatiska beräkningar och pedagogiska utskrifter. Men framför allt kunde vi med programvaran nu bearbeta statistik och därmed kartlägga, ta fram nulägesanalyser, utveckla hälsoprogram och följa upp och utvärdera förändringar på gruppnivå. Hälsoprofilbedömning med stöd av programvaran gav för första gången möjligheter till ett professionellt hälsostrategiskt arbete! Sedan 1988 har vi utvecklat inte mindre än fem nya programvaror och med dagens programvara Plustoo och webbsajten Todaytoo.com har vi breddat vårt IT-erbjudande. Nu hjälper vi också till med hosting och drift av databaser, säkerhetskopiering etc så att du kan fokusera på att utveckla hälsa.

6


Utvecklingen av våra metoder, programvaror och utbildningar pågår kontinuerligt. Sedan 1990 genomför vi årliga utvecklingsseminarier tillsammans med våra användare.


En hälsofrämjande metod som motiverar till en bättre livsstil Livsstilen är avgörande för människors hälsa och för att uppnå bättre hälsa behöver många förbättra sin livsstil. Hälsoprofilbedömning, HPB, är den ledande metoden för att motivera människor till en bättre livsstil. HPB genomförs i en positiv och hälsofrämjande anda i ett personligt möte mellan en välutbildad hälsoprofilbedömare och en deltagare. Syftet är att bland annat skapa en insikt hos deltagaren om hur de egna hälsovanorna påverkar hälsa, välmående och mätvärden samt att hjälpa deltagaren att se sina möjligheter för att förbättra sina vanor. HPB får också deltagaren att inse att förutsättningarna för att lyckas med en bestående livsstilsförändring bygger på ett eget ansvar, ett eget val och ett eget beslut.

Frågor om deltagarens hälsovanor och hälsoupplevelser

Frågeformuläret till Hälsoprofilbedömning innehåller 28 frågor om fritidsvanor, fysisk aktivitet, kost, tobak, alkohol, mediciner samt upplevelser av symptom, stress, ensamhet och hälsa. Deltagaren besvarar frågorna i förväg via vår webbsajt Todaytoo.com eller via ett frågeformulär på papper.

Medvetandegörande samtal och mätningar

På plats går hälsoprofilbedömaren tillsammans med deltagaren igenom svaren i frågeformuläret i en hälsofrämjande och motivationsskapande anda. Längd och vikt mäts och deltagaren bedömer sedan sin vikt ur ett hälsoperspektiv, en bedömning som kan kompletteras och jämföras med olika beräkningar av kroppssammansättningen. Det finns möjligheter att registrera midjeomfång eller fettprocent som ett underlag för samtal. Därefter mäts blodtrycket och uppgifter om eventuellt diagnosticerat högt blodtryck, hjärtkärlmedicin, diabetes och astma registreras.

Deltagaren genomför ett konditionstest på cykel utifrån sina egna förutsättningar

För att beräkna konditionsnivån får deltagaren genomföra ett submaximalt Konditionstest på cykel. Det är i grunden ett så kallat ”Åstrandtest” som vi har vidareutvecklat genom ett nytt sätt att beräkna syreupptagningsförmåga. Deltagaren cyklar med en belastning som ger en måttlig ansträngning. Belastningen väljs efter deltagarens förutsättningar och pågår i 6–9 minuter. Efteråt beräknas deltagarens maximala syreupptagning och testvärde. Testvärdet graderas sedan ur ett hälsoperspektiv.

Hälsoprofilbedömningen avslutas med fokus på både nuläge och förändring

Avslutningsvis diskuteras resultatet och deltagaren blir medveten om och får fundera på: • om man ser några samband mellan den egna livsstilen och hälsoupplevelser respektive mätvärden • vilka svar/resultat man är mest nöjd med och stolt över • om några vanor eller mätvärden har varit bättre tidigare, för att hämta kraft ur ”Den goda berättelsen” • vad man i första hand kan och vill förbättra • hur angelägen och stark motivationen är inför en sådan förbättring • hur en kommande hälsovision ska se ut som ett kraftfullt sätt att förankra och fullfölja ambitionerna i en livsstilsförändring. 8


Hälsoprofilbedömning genomförs utifrån principerna i ”medvetandegörande kommunikation”, vårt eget begrepp från 1980-talet.

9


Hälsoprofilbedömning för ett hälsostrategiskt arbete Hälsoprofilbedömning ger på gruppnivå företag och organisationer underlag för ett strategiskt hälsoarbete. Med programvaran Plustoo går det enkelt att bearbeta och kartlägga genomförda Hälsoprofilbedömningar på ett företag eller inom en organisation. Med hjälp av en uppföljande Hälsoprofilbedömning kan man också utvärdera effekterna av hälsoarbetet. Efter en Hälsoprofilbedömning delas varje medarbetare in i någon av fyra åtgärdsgrupper med olika behov av livsstilsförändring: RISKGRUPP A = stort behov av livsstilsförändring B = behov av livsstilsförändring FRISKGRUPP C = bra livsstil D = mycket bra livsstil HPB 1. 2C B

HPB 2.

D

D A

A C B

Vid den första Hälsoprofilbedömningen tillhörde drygt 80 % riskgruppen. Efter Hälsoprofilbedömningar tillsammans med hälsofrämjande insatser hade riskgruppen minskat till 45 % vid den andra Hälsoprofilbedömningen.

Indelningen i åtgärdsgrupper ger ett övergripande nuläge av behovet av hälsofrämjande insatser på organisations- och gruppnivå. Ju fler i friskgrupp, desto bättre är gruppens livsstil och hälsa. Deltagare i riskgrupp har ett större behov av livsstilsförändring. Statistiksammanställningen ger dessutom mycket detaljerad information om gruppens olika hälsovanor, hälsoupplevelser och mätvärden. Med denna kartläggning och analys får arbetsgivaren ett underlag för vilka hälsofrämjande insatser som bör prioriteras.

10


Genomsnittligt antal sjukfrånvarodagar per år och medarbetare

16

15

14 12 10 8 6

5

4 2 0

FRISKGRUPP

Friskgrupp

RISKGRUPP

Riskgrupp

Tydliga samband mellan åtgärdsgrupp och sjukfrånvaro

En studie på ett företag med drygt 300 tjänstemän visade att personerna i riskgruppen i genomsnitt hade 10 dagar högre sjukfrånvaro än de som var i friskgruppen (15 dagar mot 5). En personalekonomisk beräkning ger att varje sjukdag kostar arbetsgivaren ca 10 % av månadslönen. Personer som befinner sig i Riskgrupp kostar i genomsnitt arbetsgivaren 1 extra månadslön per år jämfört med personer i Friskgrupp. Det företagsekonomiska värdet av att hjälpa en person från Riskgrupp till Friskgrupp motsvarar en månadslön per år om vi enbart utgår från sjukfrånvaro. En ännu större vinst för arbetsgivaren ligger oftast i att öka medarbetarnas frisknärvaro. En viktig komponent för hög frisknärvaro är medarbetarens konditionsnivå. En medarbetare med bättre kondition och därmed bättre ork kan med stor sannolikhet arbeta med högre effektivitet under arbetsdagen. Därför är Konditionstestet en självklar del i Hälsoprofilbedömning.

11


HÄLSOFRÄMJANDE AKTIVITETER

FRISKGRUPP

MÖJLIG RISKGRUPP

Riskgrupp Möjlig riskgrupp Friskgrupp

12

RISKGRUPP

Vid en HPI Hälsoscreening delas medarbetarna in i tre grupper: Riskgrupp, Möjlig Riskgrupp och Friskgrupp. Det ger förutsättningar för ett strategiskt och kostnadseffektivt hälsoarbete.


Spara pengar genom rätt insatser för de som behöver det mest Ofta är det svårt att sätta fingret på hur hälsan är på arbetsplatsen. Har vi en hälsosam personal? Har vi grupper som mår lite sämre? Kanske kan vi sätta in åtgärder på ett tidigt stadium för att utveckla hälsa? Men vilka åtgärder ska vi sätta in? Och för vem? HPI Hälsoscreening har utvecklats för att kostnadseffektivt kartlägga organisationen samt identifiera HPI Riskgrupp och HPI Friskgrupp. På så sätt kan arbetsgivaren bättre styra sin investering i hälsa efter olika behov på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Kärnfull webbenkät

HPI Hälsoscreening består av en webbenkät med 20 frågor om hälsa, livsstil och motivation. Enkäten tar max 5 minuter att besvara för deltagaren som direkt får en webbaserad återkoppling på sin hälsa.

Hälsoscreening är utvecklad och kontinuerligt validerad mot metoden Hälsoprofilbedömning

Det gör att frågorna är beprövade och relevanta för deltagarens hälsa. Det ger ett välbeprövat och tryggt underlag för kartläggningen och handlingsplanen. Men framför allt ger det indelningen i Riskgrupp och Friskgrupp.

För att starta och kontinuerligt följa upp ett strategiskt hälsoarbete

Ett av syftena med Hälsoscreening är att varje medarbetare delas in i någon av kategorierna Riskgrupp, Möjlig riskgrupp eller Friskgrupp efter varje medarbetares olika behov av hälsoutveckling. På så sätt kan vi fokusera och hjälpa de medarbetare som har störst behov av en hälsosammare livsstil. Med kartläggningen får arbetsgivaren ett underlag för vilka insatser som ska prioriteras. Vad som ska göras och för vem eller vilka, ger förutsättningar för att starta ett strategiskt och kostnadseffektivt hälsoarbete. Hälsoscreening är också utmärkt för att kontinuerligt följa upp och utvärdera effekterna.

13


Hur upplever medarbetarna sitt arbete? Några förutsättningar för en god arbetsplats är upplevelsen av stimulans och engagemang, möjligheter att påverka sin arbetssituation, trivsel med arbetskamrater, bra samarbete, ett bra ledarskap och en god fysisk arbetsmiljö! Men hur vet man om – eller i vilken grad – dessa kriterier är uppfyllda på olika arbetsplatser? Med hjälp av HPI Arbetsplatsprofil™ får arbetsgivaren en överblick över hur medarbetarna upplever sin arbetssituation och vilka grupper/avdelningar som fungerar bra, respektive mindre bra.

Den goda arbetsplatsen HPI Arbetsplatsprofil™ består av en kärnfull enkät med 21 frågor. Fokus ligger på den enskilde medarbetarens arbetssituation, hur den egna arbetsgruppen fungerar, den närmaste chefens ledarskap samt fysisk arbetsmiljö. De konfidentiella, webbaserade enkätsvaren via vår webbsajt Todaytoo sammanställs och ger ett nuläge för olika avdelningar och grupper inom organisationen. Nuläget visar vilka avdelningar som kan behöva stöd i det fortsatta arbetet med att utveckla till exempel ledarskap, arbetsformer, kommunikation och samarbete. Då frågorna och svaren i HPI Arbetsplatsprofil™ används som underlag för samtal med varje medarbetare i de enskilda arbetsgrupperna, skapas en möjlighet för de anställda att förtydliga och diskutera vad som fungerar bra respektive mindre bra i arbetssituationen. Detta kan ge en djupare bild av arbetssituationen jämfört med då HPI Arbetsplatsprofil™ enbart används som en enkät. HPI Arbetsplatsprofil™ fungerar också bra som ett underlag för samtal med chefen för den aktuella arbetsgruppen. Då är frågorna reducerade till att omfatta hur chefen uppfattar den egna arbetsgruppen och sitt eget ledarskap. Både positiva kommentarer och vad chefen tycker kan förbättras dokumenteras. Här möjliggörs en jämförelse mellan medarbetarnas uppfattning med chefens egen uppfattning om den egna arbetsgruppen och ledarskapet.

14


Fysisk kondition kan påverka effektiviteten i arbetslivet och orken i vardagen Endast varannan medarbetare har en tillräckligt bra kondition för att klara av arbetslivets och vardagens krav. Att beräkna konditionsnivå är därför angeläget för både arbetsgivare och arbetstagare. HPI Konditionstest är ett säkert test för alla att genomföra, har en pålitlig precision och ger deltagaren ett pedagogiskt resultat på sin syreupptagningsförmåga. HPI Konditionstest på cykel inleds med en intervju för att bland annat dokumentera deltagarens motionsvanor. Testet anpassas till deltagarens förutsättningar, pågår i 6–9 minuter och motsvarar bara cirka 50 % av maximal fysisk arbetsförmåga, vilket gör att alla kan genomföra det. För fysiskt inaktiva personer är det ofta positivt att få en uppfattning om vad måttlig ansträngning motsvarar som en utgångspunkt för att börja motionera. Resultatet presenteras pedagogiskt i form av ett testvärde som bedöms och graderas utifrån ett hälsoperspektiv. På gruppnivå ger det en arbetsgivare en kartläggning på hur många av de anställda som når tillräckligt högt testvärde kopplat till kraven i arbetet. Resultatet från Konditionstestet ger en utgångspunkt för att ta fram individanpassade åtgärder och träningsupplägg. Testet är också ett verktyg för att kunna påvisa konditionsförbättringen under och efter en träningsperiod både för individer och grupper. Cykling är utmärkt både som träningsform och som testmetod. Det är skonsamt för knän och leder, vilket gör att konditionstest på cykel även passar överviktiga och personer med ledproblem. En annan fördel är att konditionstest på cykel kan genomföras på arbetsplatsen eller hos en hälsoleverantör då testutrustningen är mobil. I konditionstestsammanhang är cykling sedan årtionden en vedertagen metod. HPI Konditionstest på cykel är en vidareutveckling av det klassiska och flitigt använda ”Åstrandtestet”, som är utvecklat av professor Per-Olof Åstrand. Åstrandtestet går nu också att komplettera genom vårt alternativ till att beräkna syreupptagning utifrån belastning och upplevd ansträngning.

16


17


Den ledande metoden för att identifiera riskbruk av alkohol Få ämnen kan skapa så mycket förnekelse som riskbruk av alkohol. Därför är det viktigt att kunna identifiera detta på ett väl underbyggt och medvetandegörande sätt. Genom en enkel enkät får ni både en överblick över riskgrupper och enskilda medarbetare som kan behöva rådgivning kring sina alkoholvanor. AUDIT är den ledande metoden för att identifiera riskbruk av alkohol och är utvecklad av Världshälsoorganisationen, WHO, och kvalitetssäkrad för Sverige av Karolinska Institutet. AUDIT består av en enkät med 10 frågor om alkoholvanor. AUDIT ger arbetsgivaren en kartläggning för att prioritera rätt insatser för olika grupper inom organisationen. Målet är att arbetsgivaren med hjälp av AUDIT kan undvika konsekvenserna med riskbruk såsom ohälsa, sjukfrånvaro, lägre produktivitet, ökad risk för olycksfall på arbetsplatsen och alkoholmissbruk. AUDIT tar högst 5 minuter att besvara och deltagaren får direkt efter besvarad enkät en anpassad återkoppling på sina alkoholvanor utifrån sina svar.

För screening eller som underlag för samtal

AUDIT kan användas både som en webbaserad och kostnadseffektiv screening via vår webbsajt Todaytoo.com eller för ett individuellt samtal med en hälsokonsult. Då AUDIT dessutom används som underlag för samtal träffar deltagaren en hälsokonsult och går tillsammans igenom svaren. Om deltagaren har ett riskbruk ger hälsokonsulten en kort rådgivning till deltagaren för en ökad insikt om de egna alkoholvanornas betydelse för hälsan.

18


Förbättrad livsstil kan bekräftas i livsstilsprover En livsstilsförändring med till exempel mer motion, bättre kostvanor och minskad rökning kan bekräftas i provsvaren. HPI Blodprofil innehåller därför nedanstående sju livsstilsprover: • Totalkolesterol • Triglycerider • LDL-kolesterol • Glukos • HDL-kolesterol • Hemoglobin, Hb • LDL/HDL-kvot I HPI Blodprofil finns varje provsvar presenterad för deltagaren med en lättförståelig text vad de olika proverna betyder samt tydligt angivet gränsvärde mellan önskad nivå och ickeönskvärd nivå. Det finns inget enhetligt referenssystem för laboratorieprover i Sverige eller Norden. I Plustoo kan därför referensvärdena justeras utifrån vilka värden ni själva använder. Det finns både möjlighet att registrera värden på individnivå och att bearbeta statistik på gruppnivå. Det är inte obligatoriskt att registrera alla värden utan ni kan själva välja vilka värden ni vill registrera. HPI Blodprofil kan användas både fristående eller som ett komplement i samband med till exempel Hälsoprofilbedömning eller andra tester.

Ger en bild av fysisk status för att underlätta proaktivt hälsoarbete Funktionsprofilen innehåller sju övningar som omfattar styrka, rörlighet, stabilitet, balans och symmetri. Metoden ger en snabb och överskådlig bild över personens fysiska status/ förmåga där syftet är att bedöma kroppsliga funktioner och underlätta proaktivt hälsoarbete. Resultatet från Funktionsprofilen ger en utgångspunkt för att ta fram individanpassade åtgärder och träningsupplägg. Metoden är också ett utvärderingsverktyg för att kunna påvisa utveckling av kroppens funktioner och dess samspel under/efter träningsperiod. Metoden kan användas fristående eller som ett komplement i samband med till exempel Hälsoprofilbedömning, HPI Konditionstest på cykel eller andra tester. Funktionsprofilen är utvecklad i ett samarbete mellan IKSU i Umeå och HPI. IKSU – Idrottsklubben studenterna Umeå – har en av Sveriges största idrottsanläggningar med över 20 000 medlemmar.

19


Därför är Plustoo den ledande programvaran för att utveckla hälsa! Allt i ett – Plustoo innehåller inte mindre än 7 metoder:

För genomförande av profiler/tester Beräkningar görs automatiskt i Plustoo, ni får hjälp med bedömningar och diagram/bilder ritas upp automatiskt. Ni spar tid och det ger ert arbete högre kvalitet. För ett strategiskt hälsoarbete I statistikmodulen kan ni göra urval, bearbeta statistik och presentera rapporter. På bara ett par minuter kan ni bearbeta hundratals profiler/tester och ta fram en nulägesanalys som ligger till grund för det strategiska hälsoarbetet inom en organisation. Pedagogiska bilder, funktioner, diagram och utskrifter hjälper deltagaren Funktionerna hjälper deltagaren att förstå resultat, se samband och sätta upp mål. Jämförelser mellan olika profiler/tester för att se utveckling över tid Ni kan till exempel jämföra en deltagares första Hälsoprofilbedömning som gjordes 2011 med den andra som gjordes 2012. På samma sätt kan ni på gruppnivå jämföra olika testtillfällen för att analysera och utvärdera utveckling. För att alltid arbeta med uppdaterade metoder som grundar sig på senaste forskningen HPI har varit en ledande hälsoaktör sedan 1976. Vi har ett omfattande nätverk med samarbetspartners. Vi skriver böcker med andra ledande hälsoaktörer. Vi deltar i forskning och driver själv egen forskning och utveckling. Det sätter en nivå på våra metoder som hela tiden är i framkant. För att arbeta standardiserat och leverera samma tjänst till era kunder Med samma referensvärden, kontrollfunktioner, rapportmallar i statistiken samt listor för organisationer, mediciner med mera, säkerställer ni ett standardiserat och konsekvent arbete. Flera inställningar kan ni själva justera för att passa just er och ert företag. Att arbeta standardiserat skapar en trygghet samt kostnadseffektiv och trovärdig leverans.

20


Säker lagring av era deltagare och deras profiler/tester Med Plustoo kan ni känna er trygga. Era deltagare och tester/profiler sparas på ett säkert sätt. Plustoo över hela Sverige – för att samarbeta med andra företag som utvecklar hälsa Plustoo används i dag av flera hundra företag inom hälsobranschen över hela Sverige. Vi har byggt Plustoo så att det ska vara enkelt att till exempel arbeta i samma databas vilket är utmärkt då det många gånger krävs samarbete mellan olika hälsoaktörer för att kunna leverera över stora regioner eller hela landet. Som användare av Plustoo är ni också en potentiell samarbetspartner för att utveckla hälsa. Språkval – svenska, engelska, norska och finska Språkvalet är perfekt när er deltagare till exempel är från Finland och hellre vill ha sitt resultat utskrivet på finska, eller när er kund har engelska som koncernspråk och därför vill få statistikrapporten på engelska. Eller när er kund har kontor över hela Norden och ska besvara Hälsoscreeningen på Todaytoo.com.

21


Genom våra Plustoo-abonnemang får ni mer tid att fokusera på hälsoutveckling! I våra olika Plustoo-abonnemang ingår flera tjänster, t ex så sköter vi all hosting/drift med säkerhetskopiering. Det innebär att ni inte behöver köpa någon mjukvara eller hårdvara, eller tänka på installationer av servrar eller uppdateringar eller IT-backup eller underhåll. Det sköter vi, så att ni kan fokusera på att utveckla hälsa! Ni tecknar ett abonnemang och sedan betalar ni för användning, det vill säga för antalet profiler/tester som ni sparar i Plustoo. En rättvis modell som möjliggör för flera att arbeta med hälsoutveckling – från den enskilde hälsoutvecklaren eller personliga tränaren som driver eget bolag till den stora rikstäckande företagshälsan. När ni tecknar abonnemang får ni tillgång till programvaran Plustoo och dessutom kan nedanstående tjänster ingå: Ni är alltid uppdaterade – automatiskt och utan ansträngning från er Med Plustoo™ så arbetar ni alltid med den senaste versionen av Plustoo. Nya uppdateringar laddas ner automatiskt när ni startar programvaran – mycket smidigt, tidsbesparande och kostnadseffektivt. Vi sköter er hosting/drift så att ni kan utveckla hälsa Ni har inga kostnader för IT-personal som behöver hjälpa till med att hosta/drifta programvaran och databaserna. Vi säkerställer att programvaran fungerar! Support på metod- och hälsofrågor samt IT-frågor Då vi “hostar” programvaran och databaserna kan vi direkt hjälpa er på bästa sätt. Ni får arbeta obegränsat med statistiken Oavsett om det är arbete med olika urval, bearbetningar eller rapporter så kan ni göra det utan kostnad, obegränsat antal gånger. Ni kan låta era deltagare besvara frågeformulär på Todaytoo.com Vi säkerhetskopierar era databaser varje dygn Ni vet att er information sparas på ett säkert sätt och behöver inte oroa er för att data försvinner. Samarbete med andra företag och organisationer som vill utveckla hälsa över hela landet Ni och era samarbetspartners kan arbeta i till exempel samma databaser för att standardisera leverans och skapa trygghet. Språkval – svenska, engelska, norska och finska … … och fler språk tillkommer.

22


En webbsajt för hälsoutveckling Todaytoo.com är vår webbsajt för hälsoutveckling och är nära utvecklad med programvaran Plustoo. Med Todaytoo kan deltagarna besvara HPI Hälsoscreening och frågeformulären till Hälsoprofilbedömning, HPI Arbetsplatsprofil och AUDIT.

Besvarade frågeformulär skickas från Todaytoo.com till Plustoo

När deltagaren kommer till er för att till exempel genomgå sin Hälsoprofilbedömning så finns personuppgifter och HPB-frågeformuläret redan i databasen. Därmed behöver du inte administrera och distribuera frågeformulär på papper och du behöver inte lägga tid på att registrera ett besvarat frågeformulär i Plustoo. Både HPI Hälsoscreening och AUDIT screenas automatiskt utifrån kriterierna för åtgärdsgruppsindelningen och kategoriseras i respektive åtgärdsgrupper. För både HPI Hälsoscreening och AUDIT får deltagaren en återkoppling beroende på vilken åtgärdsgrupp deltagaren tillhör.

Metodsupport

Säkerhetskopiering

Programvarusupport

Statistik

Uppdateringar

Samarbete med andra

Hosting/drift

Branding

Språkval

23


Här utbildar vi hälsoprofilbedömare och testledare! Anmäl dig på www.hpinordic.se 24


25


Grundkurs

Hälsoprofilbedömning är den ledande metoden för att motivera till livsstilsförändringar och bygger på 40 års beprövad erfarenhet och vetenskaplig förankring. Vi har genomfört kurser i Hälsoprofilbedömning sedan 1979.

KURSMÅL

Efter kursen har du: • Kompetens och behörighet att självständigt genom föra Hälsoprofilbedömningar och Konditionstest på cykel i programvaran Plustoo. • Kompetens och behörighet att arbeta med statistik genom urval, bearbetning och rapport på gruppnivå i Plustoo. Efter fullföljd kurs erhåller du intyg: • Utbildad Hälsoprofilbedömare. • Utbildad Testledare för HPI Konditionstest på cykel.

Ur innehållet

• Frågeformulär om hälsovanor och hälsoupplevelser • Medvetandegörande kommunikation och Motiverande samtal, MI. • Konditionstest på cykel (Testledarutbildning) – fysiologi, fysisk aktivitet, syreupptagningsförmåga, testvärde ur ett hälsoperspektiv, Borg RPE-skalan®. • Kroppssammansättning och blodtryck. • Programvaran Plustoo: Genomförande, registrering och utskrifter av Hälsoprofilbedömningar. Statistik med urval, bearbetning och rapport på gruppnivå • Hälsosammare livsstil, bättre ekonomi. • Hälsoprofilbedömning som en del i ett strategiskt hälsoarbete.

Kursmaterial

• Hälsoprofilbedömning kurspärm. • Boken ”NYA Konditionstest på cykel” samt tillhörande Tabellhäfte. Andersson, G. SISU, 2012. • Boken ”Hälsosammare livsstil, bättre ekonomi för individ, organisation och samhälle” Andersson, G. Johrén, A. HPI, 2012. • Utbildningslicens i programvaran Plustoo med övnings -databas för statistikbearbetning och användarmanual i PDF-format.

Omfattning

Kursen genomförs under tre plus två dagar, med några veckors uppehåll mellan dag tre och fyra. Under mellanperioden görs hemuppgifter med bland annat genomförande av egna Hälsoprofilbedömningar. Under utbildningen varvas teori och praktik.

Datum och pris 2013 28–30 jan och 4–5 mars Stockholm 11–13 mars och 15–16 april Halmstad 22–24 april och 27–28 maj Stockholm 2-4 sep och 7–8 okt Stockholm 14–16 okt och 18–19 nov Halmstad 11–13 nov och 9–10 dec Stockholm Kursavgift: 14 475 kr Kursmaterial: 1 080 kr Fika och lunch ingår i kursavgiften. Se www.hpinordic.se för villkor.

26

Efter genomförd kurs är du både utbildad hälsoprofilbedömare och testledare.


När du har genomgått HPB Grundkurs har du kompetens i och tillgång till de ledande verktygen för ett hälsofrämjande strategiskt arbete. Du har då: • behörighet att självständigt genomföra Hälsoprofilbedömningar. • behörighet att självständigt genomföra Konditionstest på cykel. • möjligheter att arbeta med våra andra metoder: HPI Arbetsplatsprofil,

HPI Hälsoscreening, HPI Blodprofil, HPI Funktionsprofil och AUDIT.

• möjlighet att teckna abonnemang för programvaran Plustoo och webbsajten Todaytoo.com

Omfattande efterfrågan av Hälsoprofilbedömningar sedan decennier Det finns en under 30 år upparbetad och omfattande efterfrågan att genomföra Hälsoprofilbedömningar från företag, organisationer, kommuner och landsting i hela Sverige. Hälsoprofilbedömning används av många i olika sammanhang för att utveckla hälsa, till exempel: • Företagssköterskor • Hälsopedagoger/hälsoutvecklare/hälsovägledare • Personliga tränare (PT) och testledare • Livsstilscoacher • Stressterapeuter • Beteendevetare • Sjukgymnaster och företagsgymnaster • Massörer • Friskvårdskonsulenter/friskvårdskonsulter

Som Hälsoprofilbedömare har du möjlighet att samarbeta med andra Hälsoprofilbedömare över hela landet i till exempel olika hälsoprojekt med Hälsoprofilbedömningar eller Konditionstest på cykel. Programvaran Plustoo är också utvecklad för att bland annat förenkla samarbetet. Du har också möjligheter att arbeta med konceptet utomlands då det är översatt till flera språk. Många nyutbildade Hälsoprofilbedömare startar egna företag. Andra är anställda på till exempel Företagshälsor/Företagshälsovård, privata hälsoföretag och hälsoaktörer, gym och träningsanläggningar, landsting, livsstilsmottagningar, vårdcentraler med flera.

27


Fördjupningskurs Fördjupningskursen vänder sig till dig som vill fördjupa din kompetens som Hälsoprofilbedömare. Du får även en introduktion till hur du kan använda våra andra metoder för hälsoutveckling; HPI Hälsoscreening, HPI Arbetsplatsprofil, HPI Blodprofil samt AUDIT.

KURSMÅL

Efter kursen har du: • Fördjupad kompetens som Hälsoprofilbedömare. • Fördjupad kompetens i programvaran Plustoo med bland annat analys av Hälsoprofilbedömningar. • Ökad kunskap om ekonomiska argument för hälso främjande arbete med Hälsoprofilbedömning. • Bättre insikt i hur du genom Hälsoprofilbedömning motiverar människor till livsstilsförändringar. • Kompletterande metoder i ditt arbete med hälsoutveckling. Intyg erhålls efter fullföljd kurs.

Ur innehållet

• Fördjupning av kunskaperna för genomförande av Hälsoprofilbedömningar i Plustoo. Fördjupning av statistik med urval, bearbetning och rapport på gruppnivå. • Analys av Hälsoprofilbedömningar på individnivå och analys av statistik på gruppnivå. • Fysisk arbetsförmåga och konsekvenser för arbete och fritid. • Hälsosammare livsstil, bättre ekonomi. • Motiverande samtal, MI.

• Utbyte av erfarenheter från Hälsoprofilbedömning och hälsoprojekt. • Introduktion till kompletterande metoder som HPI Hälsoscreening, HPI Arbetsplatsprofil, HPI Blodprofil och AUDIT.

förkunskaper

• Fullföljd Hälsoprofilbedömning Grundkurs. • Erfarenheter av praktiskt arbete med Hälsoprofilbe dömning.

Kursmaterial

• Boken ”Hälsosammare livsstil, bättre ekonomi för individ, organisation och samhälle” Andersson, G. Johrén, A. HPI, 2012. • Hälsoprofilbedömning kurspärm. • Utbildningslicens i programvaran Plustoo med övnings databas för statistikbearbetning och användar manual i PDF-format. • Aktuella forskningsartiklar i PDF-format. • Boken ”Handbok för hälsoinspiratörer”. Andersson, G. Ljusenius, T. SISU 2012.

Datum och pris 2013 13–14 maj 10–11 okt

Stockholm Stockholm

Kursavgift: 5 975 kr Kursmaterial: 1 080 kr Fika och lunch ingår i kursavgiften. Se www.hpinordic.se för villkor.

28

Efter genomförd Fördjupningskurs kan du bli certifierad hälsoprofilbedömare.


UPPDATERINGSKURS Kursen vänder sig framför allt till dig som har genomgått Hälsoprofilbedömning Grundkurs före 2010 eller inte har arbetat med Hälsoprofilbedömning på ett tag. Under kursen repeterar vi de viktigaste principerna i metoden och i programvaran Plustoo samt utbildar i de förändringar och uppdateringar som har gjorts från och med 2010.

kursmål

Efter kursen har du: • Uppdaterad kompetens att självständigt genomföra Hälsoprofilbedömningar och Konditionstest på cykel i programvaran Plustoo. • Uppdaterad kompetens att arbeta med statistik genom urval, bearbetning och rapport på gruppnivå i Plustoo.

Kursmaterial

• Hälsoprofilbedömning kurspärm. • Boken ”NYA Konditionstest på cykel” samt tillhörande Tabellhäfte. Andersson, G. SISU, 2012. • Utbildningslicens i programvaran Plustoo med övningsdatabas för statistikbearbetning och användarmanual.

Intyg erhålls efter fullföljd kurs.

Ur innehållet

• Nyheter och förändringar i metoden Hälsoprofil bedömning från och med 2010. • Nytt sätt att beräkna syreupptagningsförmåga. • Gradering och bedömning av testvärde ur ett hälso perspektiv. • Fysisk aktivitet – Nya rekommendationer. • Kroppssammansättning och blodtryck. • Programvaran Plustoo: Genomförande, registrering och utskrifter av Hälsoprofilbedömningar. Statistik med urval, bearbetning och rapport på gruppnivå.

Datum och pris 2013 21–22 jan 15–16 april 26–27 sept 20–21 nov

Halmstad Stockholm Stockholm Stockholm

Kursavgift:

3 275 kr

Kursmaterial, fika och lunch ingår i kursavgiften. Se www.hpinordic.se för villkor.

29


Testledarutbildning

Fysisk kondition kan påverka effektiviteten i arbetslivet och orken i vardagen. Endast varannan medarbetare har en tillräckligt bra kondition för att klara av arbetslivets och vardagens krav. Att beräkna konditionsnivå är därför angeläget för både arbetsgivare och arbetstagare. HPI Konditionstest är ett säkert test för alla att genomföra, har en pålitlig precision och ger deltagaren ett pedagogiskt resultat på sin syreupptagningsförmåga. Det är enkelt att standardisera testet genom exakt belastning, utrustningen är mobil och testet kan därför även genomföras på arbetsplatser.

Kursmål

Efter kursen har du: • Kompetens och behörighet att självständigt genom föra Konditionstest på cykel i programvaran Plustoo. • Kompetens och behörighet att arbeta med statistik genom urval, bearbetning och rapport på gruppnivå i Plustoo. Efter fullföljd kurs erhåller du intyg: • Utbildad Testledare för HPI Konditionstest på cykel.

Ur innehållet

• Fysiologi och fysisk aktivitet med rekommendationer och hälsovinster. • Programvaran Plustoo: Genomförande, registrering och utskrifter av Konditionstest. Statistik med urval, bearbetning och rapport på gruppnivå.

Kursmaterial

• Boken ”NYA Konditionstest på cykel” samt tillhörande Tabellhäfte. Andersson, G. SISU, 2012. • Utbildningslicens i programvaran Plustoo med övningsdatabas för statistikbearbetning och användarmanual i PDF-format.

• Praktiskt genomförande av HPI Konditionstest på cykel. • Beräkning av syreupptagningsförmåga och testvärde enligt Åstrand. • Nytt sätt att beräkna syreupptagningsförmåga uti- från belastning och Borg RPE-skalan®. • Gradering och bedömning av testvärde ur ett hälsoperspektiv.

Datum och pris 2013 28–29 jan 6–7 maj 16–17 sept 25–26 nov

Halmstad Stockholm Halmstad Stockholm

Kursavgift: 5 975 kr Kursmaterial: 510 kr Fika och lunch ingår i kursavgiften. Se www.hpinordic.se för villkor.

30

Efter genomförd kurs är du utbildad testledare.


grundkurs

Den psykosociala miljön på arbetsplatsen är viktig för både medarbetarnas hälsa, trivsel och företagets produktivitet. HPI Arbetsplatsprofil är en metod för att utveckla den goda arbetsplatsen.

Kursmål

Efter kursen har du: • Kompetens att arbeta med HPI Arbetsplatsprofil som ett screeningsinstrument för att kartlägga psykosocial miljö på arbetsplatser. • Kompetens att arbeta med HPI Arbetsplatsprofil som ett underlag för samtal. • Kompetens att arbeta med statistik genom urval, bearbetning och rapport på gruppnivå i Plustoo.

Ur innehållet

• Arbetsplatsprofil som underlag för samtal + kompletterande blankett för anteckningar. • Programvaran Plustoo: Statistik med urval, bearbetning och rapport på gruppnivå. • Att tänka på vid genomförande.

Kursmaterial

• Dokument kopplat till kursinnehållet. • Utbildningslicens i programvaran Plustoo med övningsdatabas för statistikbearbetning och användarmanual i PDF-format.

• Kriterier för ”Den goda arbetsplatsen”. • Frågeformuläret med Arbetssituation, Arbetsgrupp, Närmaste chef och Fysisk arbetsmiljö. • Screening med HPI Arbetsplatsprofil via webbsajten Todaytoo.com.

Datum och pris 2013 10 april 6 sep 7 nov

Stockholm Stockholm Halmstad

Kursavgift: 2 475 kr Kursmaterial: 395 kr Fika och lunch ingår i kursavgiften. Se www.hpinordic.se för villkor.

31


inspiration till en förändrad livsstil

e hälsa, välbefinnande

vitet i arbetet och därmed

ård och hälsa. splatsen. på någon arbetsplats.

vsstil. n livsstil och hälsa.

Hälsosammare livsstil, bättre ekonomi

ofrämjande organisation. eller är chef i en verksamhet ktning mot hälsa eller ekonomi om

Hälsosammare livsstil, bättre ekonomi FÖR INDIVID, ORGANISATION OCH SAMHÄLLE

Gunnar Andersson, Anders Johrén

Hälsosammare livsstil, bättre ekonomi

rén

G Andersson • A Johrén

h arbetar på Nyckelr och utveckling av t personal. Han har m bland annat ng personalfrågor.

GUNNAR ANDERSSON HPI Health Profile Institute

ANDERS JOHRÉN

Föreläsning Hälsosammare livsstil, bättre ekonomi – med fokus på fysisk aktivitet Boka en föreläsning som bygger på boken med samma namn. Kontakta oss på www.hpinordic.se

Innehåll

Fysisk aktivitet och dess betydelse för hälsan. Fysisk aktivitet – rekommendationer. Fysisk arbetsförmåga – hälsa, ork under arbetsdagen, effektivitet, lönsamhet. Varför är det så svårt att ändra livsstil? Beslutsfattande och beteendeförändringsstegen. Medvetandegörande kommunikation, Motiverande Samtal, Erfarenheter, frågor, diskussion

32

HPI, Health Profile Institute, och våra metoder beskrivs ofta och används som referenser i litteratur om hälsa. En av upphovsmännen till Hälsoprofilbedömning™ , Gunnar Andersson, har också gett ut böcker som kan inspirera till livsstilsförändringar.

Boken vänder sig till dig som är intresserad av hälsoinsatser och en hälsofrämjande organisation. Du kanske är friskvårdsansvarig i ett företag, jobbar med personalfrågor eller är chef i en verksamhet där hälsoinsatser kan göra skillnad. Du kanske går en utbildning med inriktning mot hälsa eller ekonomi eller så är du allmänt intresserad av frågorna. Innehållet ger dig kunskap om: • Betydelsen av en hälsosam livsstil med främst fysisk aktivitet för bättre hälsa, välbefinnande och ork i tillvaron. • Sambanden mellan anställdas fysiska arbetsförmåga och deras effektivitet i arbetet och därmed ökad företags ekonomisk lönsamhet. • Hur man kan bedöma lönsamheten i en kommande satsning på friskvård och hälsa. • Hur de ekonomiska argumenten kan se ut för hälso aktiviteter på arbetsplatsen. • Vad du själv bör tänka på när du är inblandad i hälsofrämjande arbete på någon arbetsplats. • Några praktiska metoder för hälsostrategiskt arbete på företag. • En ökad förståelse för varför många människor väljer en ohälsosam livsstil. • Hur du själv kan se över vad som påverkar dina egna val kopplat till din livsstil och hälsa.


ahlström för

11-05-24

09.30

Sida 1

TESTLEDARUTBILDNING

NYA KONDITIONSTEST PÅ CYKEL Nya konditionstest på cykel – testledarutbildning är en omarbetad upplaga av tidigare utgivna testledarmaterial där nyheter inom området (senast utgivna som ett kompletterande häfte) nu integrerats med nyskriven text i en helt uppdaterad version.

HANDBOK FÖR

Boken innehåller bland annat: ◗ Förtydligande när det gäller val av belastning, genomförande av Åstrandtestet på cykelergometer, principer för höjning av belastning, nya möjligheter till beräkningar och tolkning av resultatet. ◗ Avsnitt om fysisk aktivitet, fysisk arbetsförmåga och hälsa. ◗ Nytt och aktuellare jämförelsematerial då testvärdet jämförs med svenska folket. ◗ Ny tabell som möjliggör jämförelse mellan testvärdet och olika risknivåer för ohälsa, samt vilket testvärde man i respektive ålder bör ha för att vid 65 års ålder fortfarande ha normvärdet 35 ml O2/(kg ✕ minut). ◗ Uppdaterade, kompletterande avsnitt kring Till boken hör ett tabellhäfte med: ◗ Checklista, anvisningar och rekom”Allmänt om träning” och ”Intervju och samtal”. ◗ Belägg för att anställda med god kondition är mendationer. ◗ Borg RPE skalan®och instruktion. värdefulla för arbetsgivaren. ◗ Tabeller för gradering av arbetspuls, Det nya, kompletterande sättet att beräkna maxiberäkning av syreupptagning och mal syreupptagning via Borg RPE skalan®och testvärde. ◗ Jämförelser av testvärdet med belastning är väl förankrat både hos psykologisvenska folket och från ett hälsoprofessor Gunnar Borg och fysiologiprofessor perspektiv. Björn Ekblom.

Hälsoinspiratörer

ngshäftet är e och friskvårom konsult h coachning rdsfrågor på strategiska till att Postall utsågs till ag” 2008.

NYA KONDITIONSTEST

978-91-86323-45-5

186 323455

NYA KONDITIONSTEST PÅ CYKEL

av personer som kursoch arbetslsoarbetet. ingar som r kan använda

HANDBOK FÖR HÄLSOINSPIRATÖRER

”friskvårdsna roll ska a kunskaper municerar

Omslag.qxd

på cykel

ISBN 978-91-86323-10-3

Gunnar Andersson

GUNNAR ANDERSSON SISU IDROTTSBÖCKER

TOMMY LJUSENIUS

9 789186 323103 SISU IDROTTSBÖCKER

Gunnar Andersson, Tommy Ljusenius,

Handbok för hälsoinspiratörer

Gunnar Andersson

Nya konditionstest på cykel

I moderna företag och även i offentliga organisationer utses ofta hälsoinspiratörer eller friskvårdsombud, som förväntas ha en roll i organisationens hälso- och friskvårdsarbete. Vad denna roll ska bestå i är ofta rätt otydlig. Likaså har de som utsetts ofta bristfälliga kunskaper i frågor som rör hälsopromotion och hälsa, och ofta saknar de eller har lite kunskap om hur man kommunicerar dessa frågor.

För att på bred bas kunna jobba med hälsofrågor krävs självklart kunskap, men också olika mätmetoder för att värdera och bestämma den fysiska arbetsförmågan. Med hjälp av ett konditionstest får man ett underlag för att bedöma den fysiska orken och kapaciteten i cirkulationsorganen. Man får dessutom ett underlag för att föra ett samtal med den som genomgått testet om hälsa, motion och livsstil.

Lämpar sig både för dig som saknar särskild utbildning och som kursdokumentation. Handbok för hälsoinspiratörer bidrar med denna kunskap och kan läsas fristående av personer som har inspiratörsrollen men saknar särskild utbildning. Boken vänder sig också till personalchefer, friskvårdsansvariga och arbetsmiljöchefer eftersom den ger uppslag till hur en hälsoinspiratör kan användas i det praktiska hälsoarbetet. Den fungerar även ypperligt som kursdokumentation i utbildningar inom området.

Nya konditionstest på cykel riktar sig till dig som vill bli testledare och önskar hjälpa människor till ett hälsosammare liv, där ett konditionstest inte minst kan innebära en ökad motivation till förändring. Boken är en revidering som innehåller både nyheter och förtydliganden när det gäller genomförandet av submaxtest på cykelergometer och ett kompletterande sätt att beräkna maximal syreupptagning vid problematiska, det vill säga inte helt rättvisande, testresultat.

Beställ boken på www.idrottsbokhandeln.se

Nya konditionstest på cykel riktar sig både till befintliga testledare och till alla som vill arbeta med konditionstest på cykel som en del i sitt arbete med friskvård och hälsa. Beställ boken på www.idrottsbokhandeln.se

33


34


SIN CE 1976


HPI Health Profile Institute | hpi@hpinordic.se | +46 (0)8-410 420 47 | www.hpinordic.se Kontor Stockholm: Box 35, 182 11 Danderyd. Besöksadress: Karlsrovägen 2D, plan 9, 182 53 Danderyd Kontor Halmstad: Kristinebergsvägen 24, 302 41 Halmstad

HPI kurskatalog  

HPI, metoder, programvara & utbildningar 2013