Page 1

KOLA GERÇEĞİ ve GÖREMEDİKLERİMİZ Bu bölümde kola baĢlığı altında sadece bir markanın değil tüm asitli içecekleri ele alarak gerekli değerlendirmeleri yapacağız. Her ne kadar tek bir ürün ismi geçiyor olsa da içerik anlamında bu tür ürünlerin etkileri birbirinden çok da farklı değildir. ĠçermiĢ oldukları etken maddeleri “Bağımlılık Yaratan Ürünler ve Katkı Maddeleri” bölümünde daha detaylı bir Ģekilde ele almıĢtık. Bu bölümde de çeĢitli deneyler, uyarılar, yaĢanmıĢ hikayeler ve verilen linklerdeki videolar üzerinden giderek birlikte sonuca varacağız.

1

*** Ekran görüntüleri firmanın kendi resmi sitesi üzerinden alınmıĢ ve içindekiler kısmında da sözü geçen içerikler kırmızı Ģekilde belirlenmiĢtir.

OMDER & HK PERFORMANS = Kaliteli Hizmet Üstün Performans


KOLA GERÇEĞİ ve GÖREMEDİKLERİMİZ Holzer 2001 yılı Ekim ayında kız kardeĢim çok hastalandı, mide spazmları vardı, dolaĢmakta zorlanıyordu, yürümek ise baĢlı baĢına bir sorundu. Sadece yataktan kalkması bile onu tüketiyordu, o kadar çok ağrısı vardı. 2002 yılı Mart ayında biyopsiler alındı ve 24 değiĢik ilaç almaya baĢladı. Doktorlar kendisinde ne olduğunu bulamıyorlardı. O kadar çok ağrısı vardı ve o kadar hastaydı ki, ölmekte olduğunu biliyordu. Evini, banka hesaplarını, yaĢam sigortasını ve diğer Ģeylerini en büyük kızının adına kaydettirdi ve küçük çocuklarının en büyük kızı ile birlikte olmalarını sağladı... Son bir keyif yaĢamak istiyordu, böylece 22 Mart günü (tekerlekli iskemlede olmak kaydıyla) Florida'ya gitmeyi planladı. 19 Mart günü testlerinin nasıl geçtiğini öğrenmek için kendisini aradım, testlerde bir Ģey bulunamadığını ama kendisinde MS olduğunu düĢündüklerini söyledi. Çok ĢaĢırdım, sonra bir arkadaĢımın bana e-mail olarak gönderdiği bir yazıyı hatırladım ve ona sordum: Diyet içecekler içiyor musun? Evet dedi, o anda da bir tanesini açıp içmek üzere olduğunu söyledi, açmamasını ve diyet meĢrubat içmemesini söyledim, bahsettiğim yazıyı e-mail ile kendisine gönderdim. Telefon konuĢmamızdan 32 saat sonra beni aradı, diyet meĢrubat içmeyi bıraktığını ve yürüyebildiğini merdiven çıkabildiğini ve adale spazmlarının kaybolduğunu söyledi. %100 iyileĢmemiĢti ama kesinlikle çok daha iyi hissediyordu. Makaleyi doktorlarına göstereceğini ve eve dönünce beni arayacağını söyledi. Beni aradı, doktoru çok etkilenmiĢti ve diğer MS hastalarını arayarak suni tatlandırıcı kullanıp kullanmadıklarını soracağını söylemiĢti. Bir kabuğun içinde diyet meĢrubat içindeki aspartam maddesiyle zehirleniyordu ve yavaĢ yavaĢ ölüyordu. 22 Mart Florida'ya giderken tek bir hap almıĢtı bu da zehirlenmeye karĢı olan haptı, iyileĢme yolundaydı ve yürüyebiliyordu!!! Tekerlekli iskemle olmaksızın!!! Bu makale hayatını kurtarmıĢtı.

2 Hayat kurtaran makale: Etikette 'ġEKERSĠZ' yazıyorsa ASLA KULLANMAYI DÜġÜNMEYĠN BĠLE!! 'NutraSweet' 'equal' ve 'Spoonful' markaları ile pazarlanan 'ASPARTAM' hakkında DÜNYA ÇEVRE KONFERANSINDA birkaç gün konuĢma yaptım. EPA'ya yönelik bir yazıda 2001 yılında BirleĢik Amerika'da multiple sclerosis ve sistemik lupus salgını olduğu hangi zehrin bunun yaygın hale gelmesine neden olduğunun anlaĢılamadığı belirtilmiĢti. Ben ayağa kalktım ve tam bu konuda konferans vereceğimi söyledim. Aspartam'ın neden bu kadar tehlikeli olduğunu açıklayayım: Bu tatlandırıcının ısısı 86ºF seviyesine ulaĢınca aspartam içindeki metil alkol eformaldehite sonra da formik aside dönüĢüyor bu da metabolik asidosise yol açıyor. Metanol zehirlemesi diğer koĢulları açısından multiple sklerosise benziyor. Ġnsanlara yanlıĢlıkla multiple sklerosis teĢhisi konuyor. MS ölüme yol açmazken metanol zehirlemesi öldürücü oluyor! Sistemik lupus da neredeyse en az multiple sklerosis kadar yaygın hale geldi özellikle Diet Coke ve Diet Pepsi içenler arasında! Kurban genellikle suçlunun aspartam olduğunu bilmiyor. Kullanmaya devam ediyor lupus da artık yaĢamı tehdit edecek düzeye ulaĢıyor. Diyet içecekleri bıraktıktan sonra sistemik lupus hastalarının asistematik hale geldiklerini gördük. Multiple sklerosis teĢhisi konan hastalarda (aslında bunlar metanol zehirlenmesi hastaları idi) semptomların çoğu kayboldu. GörüĢ yeteneğinin geri kazanıldığı ve iĢitme duyusunun önemli ölçüde iyileĢtiğini gördük. Bu tinnitus vakalarında da geçerli idi. Bir konferansımda 'Aspartam kullanıyorsanız (NutraSweet Equal Spoonfulvs) ve fibromalji spazmlar ani ağrılar bacaklarınızda uyuĢma kramp vertigo bulantı baĢ ağrıları tinnitus eklem ağrısı depresyon endiĢe atakları bozulan konuĢma, bulanık görüĢ veya hafıza kaybı semptomlarından Ģikayetçiyseniz muhtemelen aspartam hastasınızdır. Konferans esnasında ayağa kalkan kiĢiler 'Bu semptomlardan bazıları bende de var' 'Bundan kurtulmak mümkün mü?' diye sordular.

OMDER & HK PERFORMANS = Kaliteli Hizmet Üstün Performans


KOLA GERÇEĞİ ve GÖREMEDİKLERİMİZ Evet! Diyet meĢrubat içmezseniz ve gıda etiketlerinde yazılı aspartam kelimesine dikkat ederseniz evet! Çok ciddi bir sorunla karĢı karĢıyayız. Bir yabancı Bay Espisto'ya (konuĢmacılarımdan birisi) ve bana geldi ve 'Neden bu kadar çok insanın MS derdi olduğunu bana söyleyebilir misiniz?' dedi. Bir hastaneye yaptığımız ziyaret esnasında bir hemĢire ağır Diet Coke bağımlısı olan altı arkadaĢının tümünde MS sorunu olduğunu söylemiĢti. Bu tesadüfün ötesinde bir durumdu! Diet Coke ve Diet Pepsi vs. BU BĠR DĠYET ÜRÜNÜ DEĞĠLDĠR! Kongre Raporuna göre karbonhidrat birikimine neden oluyor ve sizi ĢiĢmanlatıyor. Formaldehit yağ hücrelerinde depolanıyor özellikle kalça ve basenlerde birikiyor. Dr Roberts bir kez bu ürünleri bırakınca ekstra spor vs yapmaksızın deneme süresi içinde 19 kilo kaybeden hastası olduğunu belirtiyor. Aspartam özellikle Ģeker hastaları için tehlikeli. Hastalarında retinopati olduğunu düĢünen hekimlerle konuĢtuk aslında hastalarındaki semptomların nedeni aspartamdı. Aspartam kan Ģekerinin kontrolden çıkmasına yol açıyor. Bu nedenle Ģeker hastası proteinde bulunan diğer amino asitler olmadan aspartik asit ve fenilalanin maddelerinin nörotoksik hale gelmesi nedeniyle hafıza kaybından Ģikayet ediyor. Aspartik asit ve fenilalanin kan beyin bariyerini aĢıyor ve beyin nötronlarını harap ediyor Ģeker hastalarında (Ģeker hastası olmayan hastalarda da) çeĢitli tipte beyin hasarı nöbet hali depresyon manik depresyon panik ataklar öfke ve Ģiddete neden oluyor (Körfez SavaĢında savaĢan kadın ve erkeklerin tükettikleri binlerce Diet Coke ve Diet Pepsi içinde bulunan aspartam iyi bilinen Körfez SavaĢı Sendromunun nedeni olabilir). Dr. Roberts doğum arızalarına yani gebe kalma ve ilk gebelik döneminde tüketilmesi halinde zeka geriliğine neden olabildiği konusunda uyarıyor. Çocuklar özellikle nörolojik bozukluklar açısından büyük risk taĢıyorlar ve nutraSweet kullanmamaları gerekiyor. NutraSweet'e bağlı olarak çocuklarda görülen nöbet hali ve diğer bozukluklara iliĢkin çeĢitli vakalar bildirebilirim. Maalesef anneleri çocuklarındaki bozukluğun aspartama bağlı olduğu konusunda ikna etmek her zaman kolay olmuyor. Ancak deneme-yanılma metodu ile diğer anneleri çocuklarının sağlığını ellerinde tuttukları konusunda uyarabiliyor. ġeker metabolizmasına (ki Ģeker hastaları için ideal) yardımcı olan ve SUNĠ TATLANDIRICI OLMAYAN tatlı bir bitki olan Stevia FDA tarafından onaylanan bir diyet ürünüdür. MONSANTO'ya bağlı olduklarından FDA yıllarca bu tatlı gıdayı göz ardı etti. Bu konuda mevcut literatür: EXCITOTOXINS: THETASTE THAT KILLS (Öldüren Tad) - Dr Russell Blayblock (Health Press) 1-800-643-2665 ve DEFENCE AGAINST ALZHEIMER'S DISEASE (Alzheimer Hastalığına KarĢı Savunma) - Dr H J Roberts. Dr. Roberts aynı zamanda bir diyabet uzmanıdır. Bu iki hekim aspartamın öldürücü etkisini gösteren vakaların yer aldığı bir çalıĢmayı internette yayınlayacaklar. American College of Physicians Konferansına göre 'bu ölümcül zehrin neden olduğu nörolojik hastalıklar salgınından bahsediyoruz.' Sorun bu: aspartamın 100 farklı üründe bulunduğuna dair Kongre tezleri mevcut. Ġlk tezden sonra peĢ peĢe iki tez sunuldu ama bir faydası olmadı. Hiçbir Ģey yapılmadı. Ġlaç ve kimyasal madde lobilerinin cepleri çok dolu. Bu madde halen beĢ binden fazla üründe bulunuyor ve HASTALAR TÜKENĠYOR!! Aspartamın yaratıcısı olan MONSANTO'nun bunun ne kadar öldürücü olduğunu bildiğinden eminim. Bir çok kuruluĢun yanı sıra Amerikan Diyabet Derneği Amerikan Diyetetik Derneği Amerikan Tıp Fakültesi Konferansına fon sağlıyorlar. Bu NewYork Times gazetesinde yayınlandı ama bir faydası olmadı. Bu dernekler herhangi bir katkı maddesini tenkit edemiyorlar veya MONSANTO ile bağlantılarını açıklayamıyorlar çünkü gıda sanayisinden para alıyorlar ve ürünlerini desteklemek zorundalar. Senatör Howard Hetzenbaum tüm bebek hamileler ve çocukları aspartamın tehlikeleri hakkında uyaran bir yazı yazdı. Bu yazıda toplumda mevcut sorunlar (nöbet hali beyin kimyasında meydana gelen değiĢiklikler nörolojik ve davranıĢ bozuklukları; semptomlar) hakkında yapılan bağımsız çalıĢmalar da yer alıyordu. Bu yazı güçlü ilaç ve kimya lobileri tarafından yok edildi böylece herhangi bir Ģüphe taĢımayan insanlar hastalık ve ölüm karĢısında çaresiz kaldılar.

OMDER & HK PERFORMANS = Kaliteli Hizmet Üstün Performans

3


KOLA GERÇEĞİ ve GÖREMEDİKLERİMİZ

Coca Cola Gübre Sektörüne giriyor... Nasıl Oluyor demeyin işte haber... Coca Cola ile daha yeĢil tarlalar Hindistan'ın güneyindeki Chattisgarh ve Andra Pradesh eyaletlerinde çiftçiler zararlılarla mücadelede yaratıcı bir buluĢla ortaya çıktı. Gübre yerine Coca Cola.. Çiftçiler, "Hem ucuz hem etkili" diyorlar ve Pepsi ya da Coca Cola ile ilaçlanan tarlalarının yemyeĢil kaldığını söylüyorlar. Yüzlerce Hintli çiftçi artık uluslararası kimyasal tarım ilacı Ģirketlerinden pahalı ilaçlar almak yerine, pamuk ve biber tarlalarını Coca-Cola ile ilaçlıyor. Andra Pradesh'li çiftçi Gotu Laxmaiah, yeni ilacından çok memnun olduğunu söylüyor. Cola püskürttükten sonra tarlasındaki haĢerelerin ölmeye baĢladığını görmüĢ. Ziraat uzmanları, bunu Colalı içeceklerin içindeki yüksek Ģeker oranının, tarım haĢerelerine karĢı etkili olabileceğini söyleyerek açıklıyor. Ama Pepsi ve Coca-Cola Ģirketleri, ürünlerinin içinde haĢerelere zarar verecek hiç bir madde bulunmadığında ısrar ediyorlar. Hindistan'ın Chattisgarh ve Andra Pradesh eyaletlerinde son bir kaç ay içinde yüzlerce çiftçinin pamuk ve biber tarlalarında Cola ile ilaçlama yöntemine baĢvurduğu haberleri geliyor.

4 Ama yeni ilacın etkisi kulaktan kulağa yayıldıkça bu uygulamanın çok daha yaygınlaĢması ve Monsanto, Shell, Dow gibi çok uluslu kimyasal ilaç Ģirketlerinin iĢlerinin etkilenmesi bile söz konusu olabilir. Bunda en önemli faktör kuĢkusuz Colanın normal kimyasal tarım ilaçlarından en az on kat daha ucuz olması. Daha Ģimdiden bölgenin en ücra köĢelerindeki küçük köylerde bile Colalı içeceklerin satıĢının arttığı dikkat çekiyor. Hem çevre dostu Ziraatçiler ise, Colanın tarım haĢerelerine etkisinin, zehirli ilaçlarla aynı olmadığına dikkat çekiyorlar. Hintli bir ziraatçi olan Devendra Sharma, Colalı içeceklerin etkisini içindeki yüksek orandaki Ģekere bağlıyor ve "bence Colanın en yararlı kullanım alanı bulunmuĢ oldu" diyor. Bu Ģekerli madde ürünlerin üzerine püskürtüldüğünde, karıncaları cezbediyor ve karıncalar da zararlı böcekleri ve yumurtalarını yiyerek, ürünü kurtarıyorlar. Daha önce Ģeker kamıĢından elde edilen bir madde de aynı Ģekilde tarım zararlılarına karĢı kullanılmıĢ ve etkili olmuĢ. Dolayısıyla Hintli çiftçilerin Cola ile ilaçlama yöntemi belki sanıldığı kadar orijinal bir buluĢ değil ama zehirli kimyasal maddelerle kıyaslandığında çevre dostu ve kullanması daha güvenli bir yöntem olduğu söylenebilir. Hem de gübre Bir baĢka Hintli ziraatçi ise, Colalı içeceklerin gübre vasfının da bulunduğunu düĢünüyor.

OMDER & HK PERFORMANS = Kaliteli Hizmet Üstün Performans


KOLA GERÇEĞİ ve GÖREMEDİKLERİMİZ Sanket Thakur, "Ürünün üzerine doğrudan karbonhidrat ve Ģeker püskürtüyorsunuz. Bu da bitkinin bağıĢıklık sistemini güçlendirip, tarlanın daha iyi ürün vermesini sağlıyor" diyor.

Coca-Cola'nın tepkisi Coca-Cola ise Hindistan'ın söz konusu eyaletlerinde satıĢlarını son istatistiklere göre yüzde 20 civarında artırsa da bu yeni geliĢmeden pek hoĢnut görünmüyor. ġirketin bölge müdürü Vikas Kocchar, çiftçilerin iddialarının hiç bir bilimsel temeli olmadığını söyledi. Coca-Cola Hindistan'da geçen yıl zor günler yaĢamıĢ, Andra Pradesh eyaletinde bir grup çiftçi Ģirketi, yeraltı su kaynaklarını tüketmekle suçlarken, hükümete bağlı bir komisyon, Hindistan'da üretilen CocaCoca ve Pepsi Cola'nın kabul edilemeyecek oranlarda zehirli kimyasal madde içerdiği sonucuna varmıĢtı. Coca Cola'nın değiĢik kullanım alanları konusunda bir çok söylenti çıktı Ģimdiye kadar. Tuvalet ve lavabo temizliğinde çok etkili olduğu, araba camlarını çok iyi parlattığı iddia edildi. Hatta henüz farklı kaynaklardan doğrulanamayan haberlere göre, Çin'de sperm öldürücü doğum kontrol aracı olarak kullanımı çok yaygın. (Kaynak: http://www.internethaber.com/mays/article_view.php?aid=264749)

İç ve Kalp Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, bir bardak Cola' nın 60 dakikada vücuda verdiği zararları anlattı. İşte felakete götüren kısır döngü... Prof. Dr. Karatay, 'kola içince vücudunuzda neler olduğunun farkında mısınız?' diyerek aşağıdaki açıklamayı yaptı:

1. İlk 10 dakikada: Kanınıza hemen 10 çay kaşığı kadar şeker girer. Bu normal günlük dozun 100 katı kadardır. Bulantınızın olmamasının nedeni içinde bulunan 'fosforik asiddir'.

2. İlk 20 dakikada: Kan şekeriniz aşırı şekilde yükselir. Bunun sonucu pankreasınızda aşırı derecede insülin salgılanır ve kan şekerinin fazlası karaciğerde yağ olarak depolanmaya başlar.

3. 40 dakika içinde: Kafeinin tamamı dolaşıma girmiş olur. Kan basıncı yükselir, karaciğerden daha fazla şeker yapılarak kana geçer ve kan şekeri tekrar yükselir.

4. 45 dakika içinde: Beyinde dopamin yapımı artar, mutluluk hissi başlar (eroinin etkisine benzer bir etki meydana gelir.)

5. 60 dakika içinde: Ani açlık hissi oluşur.

6. Tekrar kolaya ve tatlılara saldırırsınız.

OMDER & HK PERFORMANS = Kaliteli Hizmet Üstün Performans

5


KOLA GERÇEĞİ ve GÖREMEDİKLERİMİZ

7. Bu kısır döngü devam ettiği süre karaciğer ve göbek yağlanması artar, vücudun tüm hücrelerinde LEPTİN ve İNSÜLİN DİRENCİ gelişir.

8. Şişmanlık hastalığını başlatmıştır ve bütün dejeneratif hastalıkların nedenidir.

Bütün bu örneklerden sonra bir video ile konuyu toparlayalım.

Kolanın Gerçek Yüzü: http://www.youtube.com/watch?v=f8q1iq9SsyU&feature=related

6

SONUÇ: Bütün bu belgelerin arından tekrar bir durup düşünmek ve “keyif”, “zevk” gibi kavramlarımızı yeniden gözden geçirmek sanırım bugüne kadar kaybettiklerimizden daha fazla şeyler kaybettirmeyecektir bizlere öyle değil mi?

OMDER & HK PERFORMANS = Kaliteli Hizmet Üstün Performans

Kola gerçeği  
Kola gerçeği  
Advertisement