Page 1

(สําเนา) ประกาศสถาบันคชบาลแหงชาติในพระอุปถัมภ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร องคการอุตสาหกรรมปาไม จังหวัดลําปาง ครั้งที่ ๘๒ /๒๕๕๖ เรื่อง ประกวดราคาจัดจางการแสดง แสง สี เสียง “งานชางไทยตํานานยิ่งใหญแหงแผนดิน ประจําป ๒๕๕๗” ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ...................................... ดวยสถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ มีความประสงค ที่จะประกวดราคาจัดจางการ แสดง แสง สี เสียง “งานชางไทยตํานานยิ่งใหญแหง แผนดิน ประจําป ๒๕๕๗”ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส งบประมาณในการประกวดราคาครั้งนี้วงเงิน ๕,๘๐๐,๐๐๐.- บาท (หาลานแปดแสนบาทถวน)โดยมีแบบรูปของขอบเขต ของงาน TOR และรายละเอียดขอกําหนดของงานดังกลาว ตามเอกสารแนบทายประกาศ เลขที่ ๓๘/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ ๑. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิตบิ ุคคลผูม ีอาชีพรับจางงานทีป่ ระกวดราคาจางดวยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส ๒.ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูท ี่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรบั ผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทงิ้ งานตามระเบียบ ของทางราชการ ๓. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมผี ลประโยชนรวมกันกับผูป ระสงคจะเสนอราคารายอื่น และ /หรือตองไมเปนผูมผี ลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสณ วันประกาศประกวด ราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูก ระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน ธรรม ๔. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรบั เอกสิทธิห์ รือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ ไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น ๕. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด ราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในวงเงินไมนอยกวา ๒,๙๐๐,๐๐๐.- บาท (สองลานเกาแสนบาทถวน)และ เปนผลงานที่เปนคูสญ ั ญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวน ทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่ สถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯฯ เชื่อถือ ๖. ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคลที่ไดลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส ของ กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ โดยจะตองแสดงหลักฐานการลงทะเบียน พรอมรับรอง สําเนาถูกตอง /… ผูประสงค


-๒๗ ผูประสงคจะเสนอราคาตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการ รับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แกไขเพิ่มเติม กวพ.อ. ดังนี้ ๗.๑ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ๗.๒ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัด จางดวยระบบอิเล็กทรอนิสก (e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนย ขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ๗.๓ คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา ไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได กําหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในวันที่ ๑๗ธันวาคม ๒๕๕๖ ระหวางเวลา ๐๙.๓๐ น.- ๑๐.๓๐ น. และกําหนดเสนอขอเสนอทางเทคนิค ระหวางเวลา ๑๓.๓๐ ๑๕.๓๐ น. ณ หองประชุมสถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ และประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกให เปนผูมีสิทธิเสนอราคาในวันที่๑๘ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐น. เปนตนไป กําหนดเสนอราคาในวันที่ ๒๓ธันวาคมพ.ศ.๒๕๕๖ ตั้ง แตเ วลา ๐๙.๐๐๐ น.เปนตนไป ณ บริษัท กสท.โทรคมนาคม ตั้งอยู ๙๙ ถนนพหลโยธิน ตําบลสวนดอก อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ๕๒๑๐๐ โทร. ๐-๕๔๒๒-๑๗๐๐ ตอ ๔๒๑๗ ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาจัดจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๒,๐๐๐.-บาท (สองพันบาทถวน) ไดที่สถาบันคชบาลแหงชาติฯ เลขที่ ๒๗๒ หมู ๖ ตําบลเวียงตาลอําเภอหาง ฉัตร จัง หวัดลําปาง โดยชําระเงิน ที่ สวนบัญ ชีและการเงิน ระหวางวันที่ ๑๑ – ๑๓ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. (เวนวันหยุดราชการ) และนําใบเสร็จรับเงินคาซื้อเอกสารมาแสดง เพื่อ ขอรั บ เอกสารประกวดราคาซื้ อ ได ที่ ส ว นอํ า นวยการ พร อ มยื่ น เอกสารคุ ณ สมบั ติ จํ า นวน ๑ ชุ ด และ ดูรายละเอียดไดที่เวบไซต ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดไดที่www.fio.co.thwww.thailandelephant.org ของ กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๕๔๘๒-๙๓๐๐ โทรสาร หมายเลข๐-๕๔๘๒-๙๓๓๐ ในวันราชการ ประกาศ ณ วันที่๑๑ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ (ลงนาม) วีระศักดิ์ มั่นคงดี (นายวีระศักดิ์ มั่นคงดี) หัวหนาฝายบริหารทั่วไป รักษาการแทน ผูอํานวยการสถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ

ประกวดราคาจัดจ้างการแสดง2  

111

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you