Page 1

XXVIII JOCS ESCOLARS MUNICIPALS CURS 2013-2014 (Escoles: Sant Jordi I Mare de Dèu del Roser)

1r. Cognom: .............................. 2n. Cognom: .............................. Nom: ......................... Adreça:...................................... Població: ....................... CP:................ Tel.: ................ Data de naixement: .......................... Lloc i provincia de naixement: .............................. Escola: ........................................................... Curs escolar: ..................... Edat: ............ Referència Seguretat Social _ _ _ _ _ ______ __ _ (Lletres) (Numeros) En cas que l’alumne/a pateixi algun tipus de patologia o pren algun medicament, cal esmentar-ho. Exemple: asma, diabetes, etc. ................................................................. “PROGRAMA J.J.E.E. 2013-2014”: * En primer lloc per participar en el programa dels Jocs Escolars 2013-2014, cal apuntar-se a les Activitats d’Educació Física de Base, que com sabeu es tracten d’activitats basades en els “jocs”, “iniciació esportiva”, “psicomotricitat”, per arribar a l’esport purament dit i es desenvoluparan els següents dies i horaris: ACTIVITATS D’EDUCACIÓ FÍSICA DE BASE: Pre-benjamins Pre-benjamins Benjamins Benjamins Alevins Alevins •

(2007 – 1r.) (2006 – 2n.) (2005 – 3r.) (2004 – 4t.) (2003 – 5è.) (2002 – 6è.)

Dilluns - Dimecres Dilluns - Dimecres Dimarts - Dijous Dimarts - Dijous Dimarts - Dijous Dimarts - Dijous

17.00 a 18.15 h. ____ 17.00 a 18.15 h. ____ 17.00 a 18.15 h. ____ 17.00 a 18.15 h. ____ 17.00 a 18.15 h. ____ 17.00 a 18.15 h. ____

A més a més, pots escollir, bé entre els esports d’equip suggerits : futbol sala o mini-handbol (els cursos de 3r, 4t, 5è i 6è també poden optar a practicar bèisbol), bé entre els esports individuals proposats: hip-hop o tennis.

ESPORTS D’EQUIP: Pre-benjamins Benjamins Alevins

Divendres

17.00 a 18.15 h.

Futbol sala ____ Mini handbol ____

Dels esports proposats: futbol sala o mini handbol marca amb una “X” el que vulguis practicar. ESCOLA DE HIP-HOP: En el gimnàs de l'escola Mediterrània Benjamins Alevins

Dimarts-Dijous

17.45 a 18.30 h

Hip-hop

ESCOLA DE TENNIS: A les pistes de tennis de “Pinemar” Pre-benjamis Benjamis Alevins

Dimarts-Dijous Dilluns-Dimecres

ESCACS: A concretar segons demanda Pre-benjamins ____ Benjamins ____ Alevins ____

17.15 a 18.30 h. ____ 17.15 a 18.30 h. ____ 17.15 a 18.30 h. ____

____


ADREÇAT AL PARE, MARE O TUTOR La participació en el programa dels Jocs Escolars Municipals 2013-2014, es fonamenta en l’aprenentatge i la pràctica esportiva els dies assenyalats a l’enquesta presentada. A més a més, els dissabtes matí al llarg del curs escolar es programen una sèrie d’activitats lúdico-esportives i educatives (gymcana, senderisme, bateig de mar, esports d’aventura, etc....), així com una lliga dels esports d’equip. LLOC ON ES DESENVOLUPARAN LES ACTIVITATS: Activitats d’Educació Fisica de Base: Pròpia escola. . En el cas de Poblenou Pavelló Poliesportiu municipal de "Can Xaubet". . En el cas de "Mare de Dèu del Roser" a l’escola Sant Jordi. Esports d’equip:

. Pròpia escola . En el cas de Poblenou "Pavelló Poliesportiu municipal de "Can Xaubet". . En el cas de "Mare de Dèu del Roser" a l’escola Sant Jordi.

Escola de tennis:

. Pistes de tennis de “Pinemar”

Escola de Hip-hop:

. Gimnàs Escola Mediterrània

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER PARTICIPAR EN ELS JOCS ESCOLARS: Per inscriure’s als Jocs Escolars Municipals, cal dur com més aviat la següent documentació i lliurar-la al coordinador de l’escola o a l’AMPA, així com aquest full degudament complimentat, abans del divendres dia 27 de setembre.

• •

Fotocòpia de la targeta sanitària del nen/a. Justificant bancari del pagament.

.

AUTORITZACIÓ El pare, mare o tutor/a de l’alumne/a ........................................... inscriu i autoritza el seu fill/a a practicar activitat física en horari extra-escolar, tant a nivell d’entrenament com de competició, així com a participar a les activitats esportives dels dissabtes matí. Signatura pare, mare o tutor

PINEDA DE MAR, setembre 2013


TAXES PROGRAMA D'ESPORT EXTRA-ESCOLAR PINEDA DE MAR JOCS ESCOLARS 2013-2014 A.- Taxa general Preu d’inscripció: 70,00 €/alumne, abans del 31 d’octubre de 2013. Pagament fraccionat: • 50,00 € abans del 31 d’octubre de 2013 i 20,00 € abans del 29 de novembre de 2013.

B.- Taxa Bonificada Preu d’inscripció: 35,00 €/alumne, abans del 31 d’octubre de 2013, en els següents supòsits: * Fills de pares en atur * Alumnes que formin part de família nombrosa i que s'inscriguin més d'un germà al programa * Fills de perceptors del PIRMI Aquestes circumstàncies hauran d’ésser acreditades documentalment. Una vegada abonada la taxa, aquesta en cap cas serà objecte de devolució.

Transferència bancària (lliurar al Coordinador justificant del pagament amb document acreditatiu corresponent en cas de possible bonificació) BENEFICIARI: AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR BANC: CATALUNYA CAIXA COMPTE: 2013

0044

95

0500001843

Fer constar el següent: Nom i cognoms alumne ............................................................................ Escola ......................................................................................... Curs .......................................... Nom i cognoms pare, mare o tutor .................................................................................................

Escola Sant Jordi i Roser  

Full d'inscripció de les escoles Mare de Deu del Roser i l'Escola Municipal Sant Jordi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you