Page 1

La Coalició d’ICV EUiA vol ser part activa de l’elaboració del PMU (Pla de Mobilitat Urbana) que segons el Pla Director de la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB) ampliant la “Llei 9/2003 de 13 de juny, de la mobilitat” està obligat a realitzar l’Ajuntament de Pineda de Mar. Una vegada estudiat el document de Prediagnosi Tècnica elaborat per la empresa Lavola 1981, S.A. i veient les mancances de la nostra població, ICV EUiA proposa com a millores necessàries les següents: Transport no motoritzat: -

Mobilitat combinada peu/bicicleta: o Creació d’una “Via Verda” de comunicació entre Pineda Centre, Poblenou i el complex esportiu Can Xaubet, unint els c/Balmes i el Passeig de la Costa Brava en línia recta amb una intersecció en el carrer que puja fins la explanada de sorra on aparquen els usuaris de Can Xaubet. Es proposa crear una via o rambla d’us exclusiu per vianants i bicicletes que possibiliti la unió entre els dos nuclis urbans i que estalvií als ciutadans temps i distàncies. És important remarcar que els vehicles motoritzats ja tenen una mobilitat suficient entre el passeig Marítim i la N-II i, que és el transport no motoritzat el que em de prioritzar dintre de la nostra població facilitant en la mesura de les nostres possibilitats el seu trànsit.

-

Mobilitat ciutadana a peu: o Delimitació d’espais de passos de vianants a tots els encreuaments de Pineda de Mar. (Marcar amb quadrats blancs la zona reservada per vianants) o Adaptació progressiva durant el període d’implantació del PMU, de tots els passos de vianants per persones amb mobilitat reduïda. o Ampliació de totes les voreres a una amplada mínima de 110 cm a tots aquells carrers que sigui possible. o Reconversió del carrers on la vorera no sigui adaptable a 110 cm, en carrers per a vianants com ja succeeix al c/Major o al c/Ciutadans.

-

Mobilitat en Bicicleta: o Creació d’una xarxa de “Carrils Bici” en les principals vies de comunicació de la nostra població. (Av. Montserrat, interior del Passeig Marítim, Av. Mediterrani,...) o Implantació de la “Zona 30” a tots aquells carrers on el volum de trànsit motoritzat sigui inferior a 2500 vehicles per dia i per tant sigui combinable amb el trànsit de bicicletes. o Ampliació dels pàrquings de bicicletes a les zones de més afluència de població (Pl. Espanya, Pl. Mèlies, Av. Hispanitat,...). 1


o Obligar a tots els vehicles no motoritzats a respectar les direccionalitats de tots els carrers de Pineda de Mar per tal d’evitar possibles dificultats a tot el trànsit rodat i per tant accidents. Transport Públic: - Intern: El transport públic a Pineda de Mar considerem que és relativament insuficient. Les zones més apartades de la població no disposen de servei i les zones cèntriques mostren una infraestructura insuficient. Per aquests motius, la Coalició ICV EUiA de Pineda de Mar proposa: o Renovació de totes les parades de busos donant prioritat a posar marquesines on sigui possible. A més, totes aquelles parades que no reuneixin l’espai suficient per posar una marquesina, hauran de tenir suficient espai per posar la informació d’horaris i combinacions de transbords. (Horaris de Renfe i Autobusos de transport extern). o Creació d’una o dues línies d’autobusos que arribin a cobrir el servei a Can Carreres, Can Cornet, el Passeig Marítim i tota la zona del Polígon Industrial. No podem tenir la intenció de fomentar l’ús del transport públic, en vers al transport privat a la nostra població, sense comptar amb una bona oferta que s’ajusti a horaris i a les necessitats dels possibles usuaris potencials.

-

Extern: Les xarxes de transport públic extern (principalment els trens de Rodalies) creiem que han de millorar en alguns aspectes així com la seva accessibilitat a tota la població. Per aquest motiu proposem: o Petició a la Generalitat de la construcció d’un baixador ferroviari a la zona de Poblenou entre els carrers Costa Brava i Marina per donar cobertura a tot el barri i a més, a la futura Zona afectada pel pla urbanístic de Pineda de Mar o Petició d’augment de la freqüència ferroviària al màxim de les seves possibilitats i petició de la recuperació dels trens semidirectes Hem de ser capaços de crear un autèntic competidor del cotxe. No pot ser que sigui quasi la meitat de ràpid arribar a Barcelona amb el transport privat que amb el públic.

o Adaptació del descampat del front marítim al costat de l’estació (final del c/Santiago Rusiñol) en aparcament per a residents de Pineda, usuaris del servei de Rodalies. La proposta seria crear un aparcament de característiques similars a la Zona Verda de Barcelona on els usuaris habituals de rodalies de Pineda de Mar (empadronats o amb tarja especial d’estiu) poguessin fer ús per un preu mínim (1€/dia). La resta d’usuaris, haurien de pagar una tarifa de Zona Blava normal.

o Augment de les llicències de taxi. o Augment de la freqüència d’autobusos entre Calella, Pineda, Santa Susanna i Malgrat. 2


Transport Privat: El transport privat motoritzat a la nostra població contempla dos punts negatius. El primer és a causa de la mala organització que alguns carrers, força transitats, tenen en les direccionalitats i en els accessos a la N-II. El segon, està destinat a la falta d’espais d’aparcament o d’aparcament de qualitat en algunes zones de Pineda de Mar. Per això, la Coalició ICV EUiA de Pineda de Mar proposa: -

Reorganització del Trànsit: o Proposem que cap carrer de Pineda de Mar sigui considerat de doble sentin fent que aquests carrers, influenciats per les entrades i sortides de la N-II siguin modificades per facilitar la incorporació. Com exemple, proposem que la entrada de vehicles a Pineda Centre es faci a través del carrer Garbí, deixant així l’Avinguda Montserrat amb sentit únic de circulació de pujada. Tant mateix pot ser l’exemple del Barri del Poblenou on l’accés al barri es pot fer a través de la rotonda nova però en canvi, la incorporació a la N-II s’hauria de desviar exclusivament pel carrer Cisneros.

o Incorporació de semàfors a aquelles cruïlles més transitades i perilloses a les franges horàries i èpoques de l’any que sigui necessari com ja passa al final del c/ Santiago Rusiñol. -

Aparcament: o Estudi per crear el màxim de places d’aparcament en semi bateria o bateria a tots aquells carrers que per amplada sigui possible. o Condicionament de les zones d’aparcament de la Zona Centre, Can Xaubet, el Carme, Renfe i la Zona de Poblenou en zones asfaltades i d’aparcament lliure per a residents. o Crear zones de càrrega i descàrrega d’us exclusiu per a veïns a aquelles zones que hagin sigut reconvertides en carrers d’ús exclusiu per vianants o Creació de noves places d’aparcament per discapacitats. o Estudiar la possibilitat d’instal·lar zones blaves d’aparcament per no residents a aquelles zones susceptibles de col·lapse i en períodes puntuals exclusivament com mesos de juliol i agost.

3


Totes aquestes propostes creiem que són realment necessàries per aconseguir: 1. Un poble més sostenible on el transport públic i la mobilitat no motoritzada s’imposin davant el cotxe i la moto. 2. Un poble més segur doncs amb la reorganització del trànsit la implantació de la “Zona 30” i la incorporació de passos de vianants reduirem els accidents. 3. Donar més protagonisme al vianant creant zones noves d’us exclusiu i ampliant totes aquelles voreres que no reuneixin les condicions mínimes. 4. Fent que el vehicle privat compti amb més i millors zones d’aparcament a les zones ja preestablertes per l’Ajuntament i a que la comunicació amb el centre es pugui fer a peu de manera ràpida i segura. 5. Ampliant les zones d’aparcament de bicicletes per donar resposta a la veritable demanda que necessita el poble. 6. Fent que Pineda sigui un dels pobles de referència en la gestió de la mobilitat urbana i un exemple a seguir.

4

10-2010Propostes PMU  

Una vegada estudiat el document de Prediagnosi Tècnica elaborat per la empresa Lavola 1981, S.A. i veient les mancances de la nostra poblaci...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you