Page 1

Ledelsesberetning Kilden generelt Kilden har i 2010 primært arbejdet med at -

Udførsel og evaluering af Kildens første STU årshjul (Særlig Tilrettelagt Uddannelse) Udvikle samarbejdet med UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning – visiterer til STU) Stoppet med drivhus produktion på Søbrinken Opstart af supervision af personale Påbegyndt uddannelses pointsystem Samarbejde med kommunikationscenter Hillerød PR og marketing, herunder at Kildens hjemmeside er blevet opdateret Udvikle Kildens opgaver på EKM markeder

Kildens årshjul i den 3 årige ungdomsuddannelse(STU) har fyldt meget. For at sikre et relevant niveau i uddannelsen, både personligt, socialt og fagligt, har Kilden indført et STU årshjul. Udover de nødvendige moduler i elevens valg af fagretning, har der været obligatoriske fag som førstehjælp, ergonomi og brand, valgfri fag som musik og foto, fritidsfag som pileflet, syning og knivfremstilling. Årshjulet blev evalueret i på medarbejder seminar i oktober 2010, hvor det blev besluttet at fortsætte modulerne i 2011 med få undtagelser. Kilden har valgt at stoppe drivhusproduktionen. Søbrinken er ikke er en del af Attraktionen EKM og derfor mere bar præg af en beskyttet aktivitet, hvilket ikke matcher Kildens overordnede formål. Da elevgrundlaget er meget bredt under STU loven har det været nødvendigt med ekstra hjælp til faglærerne omkring den pædagogiske indlæring hos den enkelte elev. For at dække behovet har Kilden har Kilden startet supervision med Kempler instituttet omkring tilgang til forskellige diagnoser. Kilden har udarbejdet et pointsystem der indeholder en bedømmelse af delmål i fagmodulerne ud fra gradueringen meget hjælp, lidt hjælp, og selvstændigt. Systemet bruges til at kunne kontrollere hvor langt en elev er i sin individuelle undervisningsplan og på hvilket niveau, samt ligger grund for det endelige kompetence bevis. Der er indgået et samarbejde med kommunikationscentret i Hillerød omkring kompenserende kommunikationsmidler til eleverne. Foreløbig har centret varetaget oplæringen i hjælpemidlet, men det er hensigten at Kildens faglærere selv kan løfte opgaven ud i fremtiden. Kilden har deltaget flittigt på diverse markeder i 2010. Kildens indsats har været kaffe/kagebod, foto, musik, smede, pileflet m.m. Flere af Kildens aktiviteter i foråret, forsomre har peget hen imod at kunne deltage i bl.a. Riddermarked og Esrum dage I den henseende har Kilden arbejdet på at ændre uddannelsestilbuddet så det der er særligt for Kilden, at vi kan deltage i aktiviteterne på EKM, bedre kommer frem i vores PR materiale.


Ledelsesberetning Elever Der var pr. 31.12 2010 indskrevet 17 elever på Kilden. • • •

11 i STU forløb (heraf 8 fra Gribskov kommune og 3 fra eksterne kommuner). 5 i LAB forløb (revalidering og længerevarende afklaring og opkvalificerende forløb). 1 i § 103 forløb(beskyttet beskæftigelse).

På årsbasis et gennemsnit på 16,2 elever. I 2010 er der stoppet 6 elever på Kilden • • •

1 i STU forløb. Stoppet da eleven ikke fik bevilliget særlig støtte til en observeret problematik der ikke tilhører Kildens målgruppe. 4 i LAB forløb. 1 pension, 1 ordinært arbejde, 1 overgået til anden LAB aktør, 1 i virksomhedspraktik på EKM. For alle fire gælder det at Kilden har afsluttet med afklaringsrapport med arbejdsevnevurdering, progression i forløbet og ressourceprofil 1 i VSU forløb. 1 videre i beskyttet beskæftigelse.

Personale Kildens medarbejdere er blevet betydeligt mere sammentømret som team, hvilket bl.a. har udmøntet sig i kvalificeret tværundervisning linjerne imellem. Styringen af Kildens arbejdsgange, dokumentation og sags-opfølgning er blevet væsentligt forbedret. Kildens medarbejdere har indkørt en mødestruktur med fast personalemøde hver mandag med elevgennemgang, månedlig tværfagligmøde med reference til kildens undervisnings årshjul, arrangementer m.m., samt månedlig individuelle møder med afdelingschef omkring opfølgning og dokumentation af de enkle elevsager. Kildens årshjul og strategi 2011 blev fastlagt på 2 dages medarbejderseminar. Pædagogisk arbejde Kildens pædagogiske grundlag er blevet udviklet. Kildens medarbejdere har haft supervision omkring elever med supervisor fra Kempler instituttet (fortsættes i 2011), samt deltaget i ADHD heldagskonference og fået råd og vejledning fra kommunikationscentret i Hillerød og autismecentret i Herlev. Det har været utrolig vigtigt at Kildens medarbejdere har nærmet sig diagnoser og fået flere redskaber til at takle disse. Samarbejde med Gribskov kommune Samarbejdet med Gribskovkommune omkring driftsoverenskomsten er ikke blevet udviklet. Der har været forskellige tiltag fra begge parter uden det dog har medført konkrete forandringer i aftalen. Der vil blive arbejdet med driftsoverenskomsten i 2011. Kilden har fået ros i tilsynsrapporten 2010. Dog som i 2009 med en bekymring om at Kildens elever stadig er en for spredt målgruppe. Her tænkes særlig på forskelle mellem de unge der


er i afklaringsforløb ofte med dobbelt diagnoser herunder misbrugsproblematikker kontra de unge i STU der primært har hjerneskade og dermed kognitive vanskeligheder. Da jobcentret i Gribskov kommune har erklæret at de ikke vil sende flere elever i længerevarende afklaring og opkvalificerings forløb, vil denne problematik løse sig selv når de sidste 5 elever i LAB forløb stopper i løbet af 2011 Samarbejde med andre kommuner Der har været afholdt møder med omegnskommuner dog uden det udmøntet sig i konkrete aftaler. Der har været løbende kontakt med lokale UU-centre. Samarbejde med EKM Der har i 2010 været udfærdiget en aftale med EKM om hvilke arbejdsopgaver Kilden byder ind på ud fra en målestok om at tage ansvar fra 10 op til 100 % af opgaven. Kildens bidrag til EKM har bl.a. været følgende: 100 % på at passe klosterhaven. 100 % på affaldssortering 100 % på fremstilling af speltbrød og rugbrød og kage 100 % på pasning af vej 40 % på medarbejderfrokost 40 % på morgenmad til dagsarrangementer På EKM Riddermarked deltag Kildens personale og elever i madteltet med salg, madfremstilling og grill. På Sommerdage og Sherwood dage havde Kilden opsat en smedje. Til julemarkedet havde Kilden Kaffe/kage salg i Abbedsalen. Til alle arrangementerne har Kildens orkester underholdt og lagt den gode stemning. Endvidere har Kildens fotohold taget billeder til arrangementerne der bl.a. er brugt på EKM´s hjemmeside og folder 2011 Den 29. september afholdt Kilden 10-kampsdag for STU tilbud i Nordsjælland. 10 institutioner dukkede op og arrangementer blev flot afviklet af EKM personalet. Der blev bl.a. lavet en reportage om eventen til bladet ligeværd. Kildens medarbejdere har deltaget i forskellige EKM udvalg, bl.a. sikkerhedsudvalg, område udvalg og Riddermarked udvalg. Andet Kilden deltog på messe i Roskilde omkring ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, samt STU messe i Hillerød. Kildens afdelingschef har netværksbesøgt lignede STU tilbud i Nordsjælland og københavnsområdet, deltaget i HUG (Projekt til udvikling af STU tilbud på landsplan under foreningen ligeværd). Væsentlige indsatser i 2011 • •

Udvide elevtallet Arbejde på ansættelse af fast kurator for eleverne på kilden Ny folder, logotrøjer


• • • •

• •

Revidering af driftsoverenskomsten. Kvalitetssikring af den 3-årige ungdomsuddannelse i tværsamarbejde med STU steder i Danmark (organiseret af foreningen Ligeværd) Ansætte nyt køkkenpersonale med henblik på at kilden skal lave opbakning til cafe Daniels kilde Viceværtlinjen slås sammen med gartnerlinjen og der ligges ekstra vægt på eventsiden og heste for bedre at kunne matche målgruppens ønsker. Vider udvikling af Kildens moduler, undervisningsplan, pointsystem til måling af progression Indkøb af hest, påbegynde orangeri projekt, forbedring af Kilde køkkenets inventar, indretning på hele førstesal i hovedhuset

Kildens årsberetning 2010  

Årsberetning

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you