Page 1

   

      !"#$%   !"!   &' () * &+, 

 #$%&'()*)+,- ../0'123)*4) 5!')!,6%5789,8,:;<7=5,9,8,>7=5,97.! ,$."5?@ .AB2C. ../)*2,9DEF8C./".G),9,8H).I.J5,K'5ILF).,8F> 'M,05!)N/)* 0FOF:;<,8F>P2FOQ8RS23 PTT2FO7U2 ...0,9,08'.J5V)W2X"5!,:' 9Y.!,8.J)2FO,:' 9Y.U'M7.!$)*A< ,9,0U+).."5?@P2FO )*ATT22Z5X,KFO,8[5=.MD\2E.])*A@V5^0,90 2_)<',85`'M784.0,9785!9)2X,8Fa @_ [S8b.J .+,08Bc..d553 .e.f),9,F:;<P2FO,8>,:. ,9Y.!P2FO72 .=./ -.+0/ 12   


 &' () * &+, 456(78492:,;<6984=>?@A"BCD+E F9,GHI JK 6L2M <N O  P.QR$ 1 SE T4PUVW TPDI TXD>XY60!92: I'Z7[60\!A"] ^,(78 ]_`!M <C?@a 1IHa T4bD`76R$ c2a 40` d @ M  ^ 4b07 ]X7QXOe ; 4 !4"$%BCD+E fDgb@hHi$ H]( &2,c0,&CjIe4Ik &Dl(7mDn\ oQ(74p b^q&I'?@<N O  ](FA',b<6984p r1 S7?@ p &IgH4s1a T* o>"&>k ttCV @>,1TIk tbUp@c2 c0 &I'< D2R4$=0\ < D24Zp\ < D2&>Do^QR$ "* ttCV4* t D+, 4&_tCuI\4c0 tCD? @IH4c0 (7v4* (7b\ D2 C\+b@a4"bwpR$ xp, ]b@CVR$ &V $"&2,r ^, + &uI\C> c0 &IkX7?@ ^q4&Ik xq7 dy4tI=7<=29H64c0 B,&0,x z H RbtI!b\ D2b07&>k C\+H4P D+ 1 S7"bH5^p tIAN O ?0 " "4 + HbD 'at D284b\{p|"+4b+=0,21O4b!F 1iDOH4F+ 5^p

R$ Zp\,b0<,@bCI4&>k (w^R$ "4b Q|}+4b,&IgR$ Zp\ xwpR$

 ]5^p bwp ](FA',b<6984p bD>r1 S7AN O ?0H $; "5^pH~5^p Zp\,5^pD5^ p &I'~fDD €‚9 z 4<,<?=<N O  }< D27ƒ„+8]b+=0,"}+4b!F 1c1O4r77iDO4F+ 5'z"4D E +

r$"$=04&"1\…($ b, @< 2 ,F+ 5'zr1 \,B@  <C?@a xwpR$ "4b\ D2 1 S7r1 \,4&† D2b07t C\+($ 4& 0^($ Y Ik < 2 ,L‡M B@  <C?@a

 ]B@  <C?@a Zp!4Ik 5S@4< Fˆ(7(%‰7k (7rF H(7FHoI]P D+

4 ' tI7Tb,rI,(5^p ZC\ˆtb+=0,b+=@5^p &I'TR4<N O Toza  ]bH.Y F CHAY 4b@Š‡‹wS4bCIeM B@  (+4<C?@a xwp 1\…i$4<^p\ <{; bD>tI '  ^zT5^p o>xC\Q F(ICE (7vb@| AN O ?0 TJ 0 vDŒCH4J 0 vD&".8Š"4<^p\ <{; &" @I4b0.9>5^p

4<7Ik 1\…R$ "]5^p }"CW<7^ F 1ŽA2+ +Œ\ "4<7^ F 1: odOR$ " 4r1\% R$ 5^p (7b\ D2 C\+4<7^ F 1: $=0!fDX9>XC>'tI4< vU11\… &>k 1\…R$ "4B@  (+R$ "4 + "5^pH]L‡M B@  <C?@a,bCI ]B @  r$"$=0R$

3
4b0@ 6Zq,b+=0,<D7>b!F 1}+!4b!F2<21‘(7(IC\’'4b+=@ 25^p tI’' <N O 5Q!M c2a A"<7^ Pk `@>r >“KqtFb7I'1\% 4b!'<C?@ 4<k f\0|b+=0,"}+!4b!F 1<21‘4b!F2 e(7(IC\’'5^p F H(7FHoI"}H! ]r >“KqtF ”A"M Z,1a Pk,<7^ Pk r$"`Dd• 6 ]F \8 <'–— ]R <'–3 ]iDC\ <'– ]<Snp <k –˜ A"]™š  E D6M  ^ A"4k (( oSH (` d @ <N O  <=29= B,421,1Tz ›DE B,x S 0[Ln•M 4<^UE “2 ok  &œ&V,4&U7Fwm7&CDl4J^p ƒ9K\28<D2( t$n\z ›DE t>4(I=E r.0ž64&_^‡B,&0,5 "1x z„p0H]i$< 7( ƒQ1t$n\ @>4s1a T* .9> 4k (bDS=,ŸF@b0I4b,‹\ (7&074X D 7( FQI@(7&074tI=7<=29H ]& Ik < (™\, ( oSHX^ Ni( \@4k (( oSHIH4“2 ok IH(x S $"fD¡ 6 ¢,M 4<I= b! 6A"`@>4™š  E D6M  ^ A"I= r$"`@IH]< ( Z£¤22fD]k Tr?@<Q4RI= b"¥ 22fD(LM 4r1IHZ£D ]¦^  4JK DCgM <I= F AH]k To>pE

4B@  <C?@a Zp!(™\,4< k (<+0I ( P ^, 6 ^ r$"`@>E t4b0@ 6b\C?@ZYt4b+=0,b7?@1\…t5^pD ,8t>4< D+,&"F 7Ik 5S0!( ]5^p }"CW<7^ F 1: (7&\ D2t C\+($ 4B@  <C?@a r$_b@CIg($ 4Ik & b! 640d @ M b! A"k (( oSHIH`@IH4AN O ?0 d @ 0"(7 ]<N O 1IHa Z£D¢,M <I=

 ”A!IHc2fD !<N O  ]5^pDF+ – ]P D+ 1 S75^p –J fD.Y D›DE N,a Z7& z. 0ž4,1TtI=E <=29= C_.Qt\D t!I= § fDX;X '&;tt¨\^›DE t> Q|M 4› $@©,1T U2`@>M 4A;: k IH 4&;<15^p t]< &"&œ4.Y &Ik tIDO4Zp\ tIDO($ &" '&œ45^p

ª4F 184bR18 ^ |H].A‡T84.Y T84< D+ T84Zp\ Tb'8b@ ]$=0\ < bD 


5^p ti]5^pD< D+ Zp\ o^Q4X7!«.KA;: k IH.K:t!I= t!"P.ŒH 5ˆ4b!F 1:XI7tIt5ŒH4bD 'aF284b+=@ 2H4›DCD« vb@4 + " o?b+=0,b!F 1w+¦ hH4r}F 1h,L+t¬^!<F ^ ta4« tI84b!F 1:« w+7tIt R$ xp Zp!'btIH4b!F 1}+!'r 'btIt ,8<F ^ (75^p \DH4« R$ Zp\ $=0!'bR$ "4< D E F+ 5'zH4r 8R$ xp ƒ ,.K4r 4D>P D+ 1 S7H4r R$ Zp\ \r R$ Aq 4r R$ &>k 1\nH4bwp ]b07&\ D2t C\+Ik 5^p 45^pDF+ ”!IH`^qA;: k IH­ 24›DE N,a qP 1d ‚Œ0, "5^p 1z]AN O ?0 bD6R$ c2a \@>]$=0\ \ Zq7P D+ 1 S7 ]P D+ 1 S7r1 \,$=0E "1z4F+ 5'zr1 \,xwpE

45^p (7B\ E P z<d>„,t1\n<^p\ P{; .Y„H]<d>a &I'A"<N O  P 1  Z£4<d>a,$n\!<,0 v® T&07V@4P7ID< d ¯074B@  <C?@a (2 Jn\@ ]<d>a,$n\!P{; P+2ŠE v® Z£T4. 1 vDT4<,0 v® T1 S!M

 ]5^p F H(7B\ E P z<d>„,tIb, @< 2 ,4‡ 75^p (7Ik

(¨^E A k 1^E "<d>a R1t>4AN O ?0 T1 <C+ A"<d>a `@> $; ]AN O  ?0 ?@<Q5+'5^p R1 M v2a 40` d @ M  ^ 4Up@<=>4"1 S74"0^7<N O DVQ7t, $" ]"$=0!(75^p BIC\"H!` QM 17a 4D`0, ”AD7(L \VQE t  $"(7 `•84.C+ A'G 0\+!8A"4* (7`+4 p ƒ Zq(7A"<N O t–— ]bD21f D* ;V@M tFa (7(FRa<DS, ]< (( oSH™\,4k (( oSH (` d @ œ–3 ”A!IHc2fD`76œ– ]5^pDF+ – ]P D+ 1 S75^p –J Z£t]B\ E P z<d>„,&\!<,0 v® . YIk 1\% t<d>a &I'œ–˜ ]. 1° <d>„,$n\!HP 1 

 ”A"M <7^ Pk,ƒ !œ–± ] ^ <'– ]R <'–J ]iDC\ <'–² ]<Snp <k –F ˜
b y (7(IC\4b+=0,"}+!4b!F2<21‘(7(IC\4< F H(7FHoI"H!5Q! ]r >“KqtF<k f\0|4<,0 v® .Y4Ik 1\%,<>1pE T ]<Dz<„,b`•8492: (7`+œ4=I <C?@(7<N O t(L \—&61 0 <?'97(7 ³TL !¦<N O r$"t(w @tF@"$%Txp &I'492Ž\Y607(w @to 6 5US7(7¦^ fDPLQ740\@"F+H(w @4oDY\ J$I fD<0 7D>œ4<N OFƒ 

 ]H` w N# M P^C\® F+HŸ 74P9 5^p xC\Q thH4 Q!(4« , Q!&DH4 \D<D,6}<%IHA"A k "0^|<N O H o\+71 F: &Ik bD>5^p G\t4o\+7<7^ tŠp T?0D4  fD ' tI7TbD> ]€0 vD®,4<7Ik,4< vU,fC+7; Q4"u<N O fD \' i$]XY <7Ik < vU1tIH]Z6 T Q¦4Z6 fD 08o„\ $" ^,"0^7thHiZ7 }"CW<7^ F 1ŽA2+ +Œ\ "J 0 vDt45^p P z<d>„,t n\0tE¨ .Y (´7X, @ ´n\@ ªtE¨ .Yt4Z6 < k (tI7 ^,"5^p <d>odOb@45^p

XSn‡v4µn‡ b¯‡\tE¨ T ' Y^ V>7t4b\d>(7v45^p <D6 8U TB\ E P zd>ƒ0(74B‡E fDU TB\ E P zx\!i$,4« '  DS' 6J 0 (7tQ0 t I™\,4U TJn\@8 '&;(7P z<d>fD« VU'tI 4;BDd‘<D6a r$"(7Bq=7t@Ii$,]b\d>P zfDv45^p <D6P zfD ];B Dd‘8< ^p <d>a (7Bq=7 + 8b@hH4tE¨ .Y< 2 ,4‡ 75^p (7b,n\@ t>. 24< vU< +0,7a i$> ]P@E¨ .YZ7oz'"C>4P za <D6„,o,45^p P z<d>„,5n\0 F 1tDdO@ ,I7„><N O F9 ³TP@E¨ .Yƒ .2¶1t(X9YH $" &"Bš 1 >thH4b\d>F 1845^p F 1tDdO84›9E 1 >ƒCa ƒQ1(74Bš

P,n\@8 P =@t^H ($ &H4&kS7&; g(7<,0 v® G4&Ik 2GtDz($

 $"]P@E¨ .YfD4ƒ .2¶1fD + &;tI!i$,4P@E¨ <Y^4< <2U ] I7T‹^7Z6 < N4›9E ƒCa ƒQ1(7Bš 1 >odOB?H· JV'4Ik &"B?H· thH@ ,T B?H· F^\, AY\ !4<22<'ƒS' 08&Ik GƒC^ JV'¸„84<N \21a P F1D

45^p F 1tDdO84<š tDdOª@ ,I7TP@E¨ .YIkHi$]&Ik ( ]b\d>F 18 Ik tƒ t4oDY!J$>"<d>a R1od•<N O F9 TP@E¨ tƒ thH $; ]i$>oDY!J$>"5^p (7&\ D2t C\+&œ45^p <d>(´7t1\n ¹S71 \8 B^,$%©tI!ƒ  iD!"1 S!M P 1  4P@E¨ iD!T(+!M P^p\  ]1 \8,b\d>45^p ¹S7"$%(7d>Bš .8Š" ±
} I P 1  $n\8b@ 45^pD<7^ F 1: +ˆR$ tE¨ 7ƒŠ+7&>k t„,ƒ t» S7fDv+ J'(Dt hH]Z6 < k fD 08ƒ6"tE¨ .Y<d>< H 7 ^,8 v+ J'v F4<ž9ž(}&Ik Tr.>‡. 1 &D^ttF4tE¨ &D^ttF &D+tX!,XYH1[HHbD•s52GPFM J 2a 4™^ + ¼D7cK@I b075DN P 1  $n\B+'iDE ’'4r. 1_R1 ttFP 1  $n\t>ƒKF4cK@I G¼DE

 ]tE¨ .Y4. 1 _R1 ttF} ½ <7;

4<d>a R,t n\07Ik t4<d>a R1od•<N O F9 TP@E¨ tƒ thHi$ ]oDY!J$>"4Z6 < k ¼…ƒ6"r !<d>a bwp!|tCIg&œ }fD&2 A"4X@„‡jo6AHA792: ¦^ TP@E¨ 7]< ^ <N O F9 T $" ?@Ÿ \t4r \t4&>k mnps^\tA792: ¦^ TtE,R¶ˆ84fC+7 t¶ˆ¦Pk }H!<N O F&2,5n\@ 6ƒdE o 2fD¾F1a tE¨H]bCI' "ªRFS\68 1œ8 F+= ttE¨ .YZ£&DZ7bCI'F+=4B+'iDE < 2·s^\ ª4i$tE¨ .Y(7YRs^\¦iZ7]ƒ 7¿\62(74<IE <DU^ &I'F+H(7 841Kzt=l78&"7. 1 AH ttH^&œZ7. 1 [^ AH V q^! ]bCDiDE th,tIttF‹S!R HS\tfDt¶ˆ GD2!»4B@ 6Z1pC><7Ik 0+!ª5K TB@  thHŸ%<'@(74<'@(7 $" Z6 (7tH^8&07}d>4t E¨ .YD³FS»H1A ^!<S\nE tŒD 21 \HtE¨

 ]&zS\% (7`+œa4X{‡B@  r$" <7^ F 1: (w ^!M A"<N O F9 TP@E¨ "1 S!M P^p\ tƒ thHi$ ]Z6 < k ¼…ƒ6"5^p F2od•œ45^pD AN O  D T(I¦ b@P7Ik &Ik ,D^\CHAN O ?0 T1 À+E (7 thH4" '<7Ik oIp!t0IO™\,4tE¨ T< D E < Da fDoSet0IO} >J V' oIp,< '9\7<22P7„N`e<^6 bHP7Ik f !4 \+7}f D  $"od7T&Ik

• 64< \28 G" Y‘4<@E¨ < Da < žfDoSetbH<7Ik fD<,^S (7b@a4C\+7 4ou ^7b ‡X8Dp7 D T&Ik A 2 ‘4 Q<7I'oIp!(7< vU1(IC\ttF1‡ oIp!(7(IC\’'4( E }K!<K,4 QP,n\@ . Q4tE¨ ok< vU1 Y 6 i]<D ^7b ‡V\7b\22f !4 \+7} D T&Ik f i F $I"] Q<7I' tZ \+} >JV'H Q84}d>J V 'HM <N O t D (7C;d7t@ h> J V'a T}KS J V'a &I\! 64<CU6J V'a B,<7+E f !i$4< D E < Da fDoSg 4<z½ kS7 \< ^zXN‡s=\H4<7Ik oIp!T>1p!tDs^!M Ÿ%a

P 1 64 D P22T&I\!C>4Ÿ%a J V'a,<D 8od•8M }KS J V'a &I\!i$, ]bH<7Ik

º
7D5!!M 4<7^ P k IH(7AN O ?0 b,.Q7<@+@: b,`D,7 ‡(7t t^ 6Ÿ\+7(7“'Ÿ\+7G<N O t D TP^C\® 1  (74<p DP9(75!! ]&U 

M 4<CnY <š FQCD5!!ƒCa c 7A"<^=0 t>4iDC\ <'IHti ƒ r$"ZHF‘4†Œ\07+\<>9\2 ³ 2G4^@S7oKp\½ F E G<Q'T` z 4b,^‡.7FµS\7 4b! }Ã1d{\28 4b! žfD.9\28 4%„\E ¦^ 1C^\2 fDvH0\ G<š

 ]<@+@: < D½ <' & o>Z7XD>XY60![60\oIp, 4<@+@: < D½ <' & (7"F¥4<š ƒ r$"B,ZC ZpW ‡P ' 6 (IC\\J^p ƒ B,Jk Ä= F G4J^p .7 ,Q\E G k 5+I fD ,+! ]<DU ‚,1a Dj1 !M <I+^ †0z¼S!†Q\07Z,(7 +@H@ ,I7„>4¯6oIp,<1C^\28 <N O ƒF¯Œ ! V{Å8 4<n+D}d7"&> 4< D½ <@+@: & o>ƒ r$"b Hc !R$ `6 Tt+@: ³ y4<N O & ,6 p! H4<0!9 I742©A6‡J0Q4B +D=H]t+@: .7Fo,4t+@: ³ 'Z£bH1 † <6=z&\'6Ÿ 7&DQF&_$>Ÿ 7¨4&"QZ=SoF}% HJ0Q4. F+

 ]&"Q 4< 07<C_P^C\G<N O F9 TP^C\® `Dz H<Snp <k IH7 Q.T.g`T.A2FO2?T.h</'"T.!.fT),9,,9 ”ƒ6Æ'* ³ z]&U boS!¦1$ <',: (7Ÿ\+7G\Dz RZT.]9,)*TgZT.MF T.=) ,6 2@\FO)*Tg70OF,0TV5)=.789,,0=U. T)G.)*g. i2TT9,@0,9jG . )/.7,9 DE5,85`)2V.+04./.f 2C23,9 ]DET. 'W ; P@E,\L‡<@@6µS0,.E Jp><N O P^C\® r$"T<' 7v0W <21‘` z 6 B,‡^E 4v0W <21‘P^p\ r$"`', 6]+U0>D` H 4<N O t D iD! t D2R.,° 4< iD•ttF4rC( 7p<07d &07o>ÇD, 4<k f\0|È@: 1>$

 ]< +0W P21CE r$"Z0E 4p <+0W P21CE <',Zp!Gr ^!o,4<^ P21CE <',Zp!fD7a S\ ¦ 4oQ ²V\toQD`',Æy4X+0Q(p B,² V <N O t D [^,XY`',o, ]f d@a ²V\!tfd@¿ P9Hk P+,!a U k P6 x1 p TŸ!t<F^ <^ "?E (7thHi$ R4r \@ Ri}dttF4< E r=p m7³0^ &Y o tF \P,p J p

 ]&" 0<^ <F^ 17a (7¨\^b@a4J K\2

(† C>P1U k TB D\+H¼S TvCp ,.+0 &0\K!t<^ 17a (7b@C> b ‡¼S T.+0 }+!t<^ <F^ 17a (7tC>4B!+ _t\+P\ <61(78(†7 ]("F+Q(7oD 8t\+8P1 Á
B,<N D PdIH4< 0E <N O P^C\® r$ "¿•< K p <+0W P21CE ` z 6 <CW <+0W P21CE Pd>C>4P@ k &U  Z7v0W AN^!4È@: B,³+ 41>$

U?'TbDd7 Q¦‘4 ' `6T&Y^,Z7<2v0W t21OXž@« 1>µn‡ B, ]P@ k &U 

t I7T‡tD73±›0"t”ƒ !<I7a ¼S Ÿ 'T<US'Pp@ 6 t¼S Ÿ 'Pp@C>](p }³ 'o d7X6 '&U 4&0,² V <p,‹ \8, ]P %a P0 P7a (7&7'1Z7v0W t21OI7Tmn‡tD7 @V .0,d>0 \@C>~ : ~XI\H" ‡<+0W s 7a 1p\@ <C <',: r$"( \@ 6 ]‚=2.0,VD¡: (7ÊÁ±tPp@¼S Ÿ 't’' ’']P %a %: P7a .0,a .,° B,&' \ ´ H#4P^C\® r$"T2a `n+=! 6 Tt}+(+ TB7 \E .+0 ƒQ (7P{E o,4P p^ "pt<^ 17a (71z tI!4&7@o,4&D>„7&0I2&>1p!M J9I &^7B S7U k tF!4x1 p

 ]5DI 8vDQ8bv@8« 'Ë^&07X9>ta4&† 'T&;v@ŠE

QƒI‡(7oI‡A"4_t0K\M <7^ Pk (7<N O &´6\Œ\@‘²ªr$" A"]¯ R1Yk bQ $"T&>1p4¦^ Gb@DCg4bt 4b,tn\=R$ 4R1Yk

 ]\U 1Ä@40=<N O r$"F+HŸ 7fDƒ !ªhH.A‡fD`Ft ¦M 41$ <C <Q1FG1 Â8 (7<,K <N O P^C\® b`Dz7‚q(7&, ]b@0<Snp Pk ` DNR$ P9=@8 . Q(74&U P^C¥oS! J^p 5I@(74P9È1 >(7¦^ fDAN O €K 1C^\28 rLQ71l(7&, <>9\2 X6 2œ D,o^Q4_^‡ƒ84 D"1 H4† }%5œ4† ž<62(7%„\E C^\+E

 ]b!Q\07b!0S fD 0!8o„\ ^,"0^|œ>(74 \D<D,6}A k "0^|<N O t>(7&, ]Z 6 T Q!¦4Z6 

 +Œ\ œ4<7^ F 1: od•M A"P@E¨ t”BN O ƒ6ToDY\ J$I (7&, P z<d>„,wp!M P^p\ t4<d>a R1od•œ45^p }"CW<7^ F 1ŽA2+

&\ D2t C\+&œ45^p <d>(7t1\…Ik t&;6T45^p <d>F 1(¨^!J 0

 ]5^p (7 J V' D T Q!87 0Ik &Ik,D^\CHAN O ?0 T1 À+E (7&, ]J 0 vDT< DtI!tZ \+!} > TX62 2= <N O 1IHa Qtx \2 6HI JK thHb07d>io>(7&, ]BCD+E F9, É
I'„,;<698M 4HI <N O 1IHa QtH I JK $"x \2 ¼>7 ]BCD+E F9,TX62492:

fD&{D  k o>M 4BCD+E 92Ž p . ^ oCeM 4HI <,1a ƒ ti$H %T5)h/ T.!,8)*'AT5g.3,9)"T5!$YT.^)k.WF.T.M)T2X”ƒ Æ'&?^ * ³ z" >BCD+E 92:

 r$"„p07A"b! ta492: "ªBCD+E 6TL+ t`>1Ft ^,W.9,)*g8b \H žbH`D)XH ž« V4X}p !« VA792: ¦^ VK<C0Q< %`^q4BCD+E 0<C?^

t<K,4BCD+E !P$%4k T"?@<Q4†1Y'07<N O "1IH (4b, \ (&" ´^ !492: (i$,&H\4k T&"?@<Q4&"}I=\X22"$n\ !fD.Y ™\,<H9½ <F<792: < fD.Y ;o+4b7I' \, V\8

Zq7"^Y4HI 0@ 6\C?@"1IHtCD+E $%„4ZC\® < k Tb7I'92:

)"T2,8ƒ Æ'* ³ z]&D + (I•492: ( ^ ’'492: tI7$=0\ \

l5?T@.T)=.M)*TA$, .)g,9.fT)=.W</)"T5m2,8n.To.Tg>n.g@0FOZX)*A.@V5!.pW'</.P<. n, .c<2\8, SA..J)+. P.])/. q)rT5c. \,8s%TT5,8)"5!>)"5!.J2 .!'*V5=."5!.J7$ .t % A2+ RI= BCD+E ­  bHF R$ `6 T<H d <}p \ VK r$"P \‡ 6 ƒ ¹SŸ t V7bHK!R$ `6 T4pZ2\ t (7¾d ¼S0 T<@Cd^ <  M 4<CD^ P=p\IE P\nE ƒS' ^,4,1TA0S RI= J9 @8 ^,4<,1a

F FV!P$%4 7Q<@Cd^ < ` ,C0,4 \ wA6 G<dd'f Ã}+!b\ 2 ,,1P1z o% !ta<,K <C?@a 4<,K 1Yk 4<,K 1IHa 4<,K <H dDJ ¯\H‘] ^,X7X=^q ]BCD+E F9,G 492: t„‡(7͓k JD2<792: F9 DT d R}p \ "VT<,1a ƒ P$Î 6 `6 T4&N  &"%„!5 2b@4b07s^\78 fD&D)4bHBCD+E iIp!4b7I'bp! ]b0@ 6b\C?@<C?^, p!4AN O b7?@r1IHt„‡AD^!4b!1Y'JK bH Œ•R$

†1Y'ta492: 1Y'Z7[60\!8†1Y'tBCD +E `§„H4oDY\ JD2P C\ C> ]92: I'¼Î80@ 6\C?@t4b07%„7 o,4bY60!8492: ¼Î8œ492: <=zAN O 7?@4<N O "1IHfD`=q iž„H]Ik < 2Ï4I0E (A0 4‹^E,7a A"40^,Ÿ1p A"œa492: (7A" ]<,K 1Yk 4<,K 1IHa &H&I\!tGŸF4« } >« }ž„!BCD+E fD <,K B@  <C?@a &?^74<@Cd^ < % TB@  <C?@a [^, $%„tGŸFC> ]<H9½ <FfD.Y  ^,  <D)[^,4<792: <H d <D)f D’'4<2+ ƒQ1fD4<= dE <{= fDiuž 6 ]BCD+E £fD4<792:

Ì
4JK T&07c1F(7. 2422fD = d!M 4<,K <H d,ž„! 607« }d>thH<= dE <{= 7 c2fDGa <E^ Jk ^,4`^q 6BCD +E F9,T "0E ta]BCD+E F9,Tc1F(7 t ŒO4œ p^\4<,K <H d tUC\+B= dE (7}d>1z’'4k Tr?@<Q4JK <=+DH <C?@a Z74<,K <H d Z7`Y60! 92: I'4<792: <H d tI0\+4_f!R$ JK

4<792: <H dD492ŽtDCg4HI €1a b\ OC>92: t\ O 1z4<,K B@  b!1Y'JKD<F³ , 1z4HI €1a bDCgC>4&{D . ^ b7I'92: <C?@a ]b@„‡(7“k 4b\C?@b7I'4b!1Y'92: <£E4b\C?@r1IH bD4t0^\+b,4&"1?@<D 6r D^Q4b,&+=@ ,14b7?@JKD SD% H<2+ ƒQ17 * z@]b! 7 Š7$=0!4bkS7Ñ=k(n+7X7 %4b\C?@b0@ X2 '&+=@(7 D^Q4tDI\ &\6NT7o>t$ 4BSDnE b!F´< DC'fD4A2+ 92: fDX,' @IH4. ^ b21 ]tIHŠÒ* &D!6]* ƒV@|&Ik FtF4<H9½ <76tF<DD 4<p I'a Z6 < '&> 1F 492: fD& ^&œhH<792: <H d #< DC'7 r?@<Q4r1IHJK 1Y'<Y607&> 1F 4b\C?@r1IHJK 1Y'Z6 < ' ]r?@< Qb!1Y'b7I'492:  ^ <^p &HT„ ½ (74b7I'92: &HT p ¼^Y (7BCD+E t"fDNEi 4&U Z6 Z7=\b7I'ƒuŠ!4bzS@bDC\e8|L+=92: 1SH4ZC\® fD \<792:

4¼^q 02;t>4xp (7; 028ÓI'„, $%„H492: I'H&U Z6 LKtƒ , (}dI t+fD92: o„!1 z~0 ! kM 46Bk/4 \~"^qM <{N½  ´<Œy JK 1Y't H4r?@<Q492: I'¼% 7o>4IHo>45"$7o>H AN O ?0 t 6]92: 1Y'(7%„7œa4b7I'92: 1Y'Z7[60\!8r1IH t 6]=>7?@C^6 TCœZ7492: I'tY608FS\68 T™š ?0 4&Ik T ]92: Z7XD>XY60!tY60\!CœZ792: (7<7^ Pk t492: (7<N O 

< 1V D.CI <2 0; < S 5 Dod7(7r$%BCD+CDˆ7&Dv \ i$, ]92: ¼Î8`7 F7P' E (7;d7P9z E 1E <C?@<0S b,.Q‘8$%Š!tˆ8œa<p I'a U ^,D^\7o>(74r$%&;ˆ87 ]<,zx£c6(7b ‡1‘4<02J\>(7ƒ2

1IH4AN O b7?@1IH³+t4r?@<Qb!1Y'³w+tHI JK x \2 $_ ]BCD+E F9,G<7^ Pk Tr1IH4RFS\68 b7?@ 7xqEs^@tF@4"$%Txp &I't,492Ž<N O <Y607t s^@to 6 µS@bDƒ !7H4r$%&Dg74Ÿ%a J^p &7a 0"‘r$%BCD+CDˆ ”ƒ 0H]b7I'xp

—Ð
x !Hoza t+@: ƒ^H_D^\!M .‡a Z£4t+@: (71 S!M ƒ^Ha Z£t–— 4xp GHxQ JQfDƒ !I'a P©CthH]b\21I'„, \ 4ƒ2

2ET23”ƒ6]7AT. 23`T)+. )* .ATT. .!8, Q8?h23:;<* ./uY.!8, ”G^!ƒ6]Hxp I'„,  \ JQ ]> F PT2OF`TU432$%T&"T5!5`T53)*T2V.)I T.!8, ”ƒ6])*A.)M...v.& .U53,wUx4 . P<. ,0!5 )N2\.JyM, 8, "T!Ô&D+7R1n r 1CH* ƒ21ƒ6]F:TT;<,8F>P2FOQ8RS23#$%&'()*)+,- ../0'123”ƒ6 ]ÕzSAT3`T !{TT !?g !9(|9"!ÔÕSA3 !9`V+{DEU+ZU+  t&D+Eˆ9H].‡a ƒ^Ha Tb,  \ 4xp x !JQ"oza tfDƒ $H '"4b, fD HJ 075Q "4bH* &I'‹^t ^,8b>!4.A‡o^HfD ]›\ o^= B ,bH« }ÖtIH‚ 7"4b>!fD HrI7 thHt+@: ƒ^HP D^\7A"M .‡¿< +0,]* &IyH \ "t+@: ƒ^HTozaH $; ]\ oFF¦74<',: "Hoza

µS0 ti]bOefDƒ A‡oFF1 8 g84X' 7tIt.Ap TozaH .T<h.;,>@0,978.T./)*T2,9”G^!ƒ6].A‡o>oCp!4<7µS0 P.Q4.‡a Z£`', 6<p

b\',"s1a P C+ T7Z£t+@Ž* }n+!¢^7]F}7,6%53 .!,8F.U<G%53 <!)*42 %T53 T<U5!7TV~ T< .ATB,9 T.€ T=/: TTX8qD =5U.tF}7,6%53 <!*42.2V.Il5?@.g ”ƒ6]CH7oI $I"]5`T5X7-z"T5!7TV,8 .AT'W5 ..!%TT537)! 23D\,K,}7,6*422Z.=.tl5?@.g”ƒ6]D Wy2D\E.F}7,6 Z£<',tI\H4.‡a Z£<',fDuƒF7C^H4<7P.Q.‡a <',TP.QM P° Z£ $".0d\2 fDƒ 4C^ $;mSÖm@(7 ,9H.A‡w' hH]^ x1p J ÃP.Q.‡a

5`T'MF>')T.k5@ZT5g9YT.!,8''‚T5h*T)2,8<T,8 TT.)U. *4)V2+. )f.!y”G^!b6od7]<',: C(7.Ap

 ]j ' TcBPT2V+. .ƒT'MK T.!,8)*)@K, .!\FOpW<G2Z2 9,Y.!8, .5_<,8 .zS. .U,8„K, X).U,8 2 '.h)U,8 q TT M…$ &6(Zb60 g"!8 t(IOM ÈF k 4^£<1W o>pE D><qE ZU6 I'a<'<792: <^p –3 .A‡oI8o \+E T.A‡È g84qk T.A‡oSg84AqE T.A‡Z &DH]DC>„,È e ƒ6]<D´7‡<7!<N't+@: ƒ^HZC×<792: <^p `N' H]<^p T&I'i(7 F T.54%T53 T.<23 T<!”ƒ6].d5U5VT T)GUV5n.)M,8D .U),,8n†g,8$%&‡Z4‡D .)W5/, .54.J)2V.+ .<. ,8”G^! <^pH] DT FS,E 2 T);F…*T42fT5], 8, %TT5U. )= ')*4)2V.+f)UU. )/9,8, )*4.FS)*42fV.U,9,).”ƒ6]$%&"5! 74Æ k t© Tm0,o^=DX9F5S0!t7AH4t>C7F ^ ƒ^H(7X{‡oC†¦<792:

bH7o>fD 0toQa4b^p!fDÆ fD4" S 7fDb 0!Æ k t© T17ZY!t 4bCI'fDƒ !174oFbvt+@Žo^H QtX‡(IO8]Æ  $"417a iD! ](  $"oC> 6b@ 2* t„,¯S m0D$%&‡Z4‡D .)W5/ ”G^!b6C^ ——
74J^p &7a 0FQ7"‘4r$%„tBCD+CDˆ7¯Y\t(IO !7fD.0,– ]r$%„t&;ˆ8 &D^ (<¥0 <@ E ƒI‡a Z£4_‡7P \%8 P0S D^,< D^\E 1IHa ZCŒH g92: `=% œhH492: ¼Î`@> 8"$%ˆb@hH461<0S (4b7 ! ]"$% 80<¥0 <@ E ƒI‡a r$"Z£4P \%8 P0S D^,< D^\E 1IHa r$"Z£ta M <' E .‡a (7A"ª4k Tt+@: o>p7¤^!M <p I'a,84 U ^,D^\! ]b!'tŠ‡Tt+@: 7 n\+ &D+7r 1¦4t+@ŽtI TFQE .‡a ZC×x=\@8 <',TF1 <7^ P° ioF T!9"T!$%TM*T4/!9KO8ˆ`TM8?T Th3*4 S!9"!$%M*4/!9KOˆ*4Vi!M 9 ‰OÔ”ƒ6Ø0 t b21:Õ* T S08NTMnS9*T 9Ԕb6(7on0 },„!Æ 'TF1E]ÕM 9 ‰13* S ]‚9+ <0z&D^\(C ÙQ G<,S (7Xzn‡ oFP„¦ F7492: ¼…¦ F7r$%QI'a U ^ (7(I¦7o>thH $; ]b7gb,µ% < 1V .V= .CI iD= Pq <2 0; 5 ,< D^\E D^ Z£$%ˆb@hHifD bDU2Fˆb0+e²\@: TÆ R$ FS\68 &D4H KW 1 DP8S!8 4<0S ¼Î8`7 F7"$%ˆDIH<‡< š192h,m\…8AE&D"0+e b@ 2* ƒ6[60!œa4"$%ˆ8F6t +@: ozt”ƒ !M t1 F<?@thH $;492:

"T5!`2VT)G. 2ZT.=.t<*TŠ‹dT5"T5!F0 TT.G F….V.I,9..M,8”b6]F <h2 2#: .cV.b"5!,0 .G F….2V.I”G^! ]ÚT/"TT!*4VI09`/ u"!8 ”b6‹d'A<!#$Y<!"5!Œ 22E; ŒH]<@ 7ƒI‡P8©P FP0z(70 \07$%ˆb@hHD^ r$"$%ˆC> . 2]OefDm0 F1t DS C½ ožC\ Z@S784†0zZ£4 @ZC×Z@SE $% P U P,, ><D žP0z†0z`@>. 24<I+}<I+P0S r$"`@> P0'p P 1 W 4<CI <@\I: <0Q1 ; <1$ o,0 <0S 1C6a Û1 S P8©<0S>]<==½ <D2a <>9\28 P0S><==%P0z`@>4%  P 1  .‡a (7œa"$%VUQDIH]<>9\28 ZD+ vH0 Èža < 1V < P8° P ¨\nE

X !4‚ E "R$ 4Ap &ID« $%"$%tI4\',fD<7^ <Fa P.QM 4<' E

 k J 0E 5Q A"M ¼DI\ I'(7A‡&I'‚ E 4P' E (7œaƒ2 <^p ]‚ E rIE —3
4k Tr?@<Q492: 1Yy< D^\E 1IHa 4<p I'a  ^,< D^\E 1IHa 7–˜ <^p (78$%Š!tˆ84xp HtI!t5ˆ^£œhHt+@: o>p7¤^!M I'a 8]<,zx£c6(7b ‡174b21<024* J\>(7A' b,.Q‘R4« S'<792:

 ]ƒ 'a ( 7ƒy8i}(7$%Š!tˆ ”i 7o>(A\0@t4ƒ2 b,@.Q7o>$%„@t@7b@ 2* t– YT.!,8”G^!ƒ6]b0@œ 7Z£$%5Q!A"4C^ Çz(7<° TÜ7ÝH]7A. 23`).+)* .A. .!,8Q8?h23:;<* ./u ]b,0!„7} (7$%„@8t<° =7]b0@œ7o>(F^\,8 4I'(7ƒ2 b,@.Q 7T=5,9,8,>7T=5,97T.! ,$."T5?@ .ATB2C.ƒ6Æ'4b21<Nb\ ,BCD+E 7b@ 2* t–J ]_$%a 4b21f D;V@M <^p I'„,oC^,8tI!8b21* <N],:;< &I'* &I'GxQ,&"7C>4b21* fY6 | V\8,BCD+E 7b@ 2* t–² ,0T4.0,9[T)!9,`T;,,8>PT.^X2,KOFŒ T.!5 )N!2\,8‹"T5!)NU5,0 TT2 .!,8”ƒ6Æ']‹9\%8 x0\ 0b21 5 *A2 F> T'M,0T5!)N/)*T 0FOF:T;<,8F>PT2FOQ8RST23#$%TT&'()*)+,- ../0'123”ƒ6Æ'])*g5 ' )!9,)"5!„. .h ]'T5ILF).,8 .A‡( gtr1$'4<^p (7b* ƒV@|c0 B,&IgtI b21b@ 2* 7–F YT.U'M*AT.).M*4) T235`T)2V.+D 5U).AT!,8F TT.54."5!5`)...").M .U5D X5.c!'. 'M, .54.J)2FOY.. ,9,8 ”ƒ6Æ']07 )pT'W<./2\,8>,:.T ,9YT.U'M*AT.).M*T4)F0,9,8”G^!ƒ6Æ''.."5!.J,$Y.t <U.+)*A,$u.g,9)p'W<./2\,8>,:. ,9 q.JT)2OF>,:.TT ,9Y.!')=.M".+,w5.0,9)*g72?)9,8)*A,$u.)g,9 2\.JTyM,,82ET23”ƒ6Æ'<792: <^p }(7.A‡$%(7BCD+E Z07G^!b@ 2* t–" 78,9Ž T.)53)*AT.W5c/0,9FQ'T)!,9)"T.+,05 T.h."TT5?@F2?).V23”ƒ6Æ'])*A.)M...v.& .U53,wUx4 . P<. ,0!5 )N Æ']5`T'M78T4.0,978T5!9)T2X,8Fa T@_PT T2FO7U2 ...0,9,08'”ƒ6Æ']H*5,92?.+)*A.W5c ]ÕSAT3 TT !9`V+{ZU+ZԔ * ƒ21ƒ6 * uo'78jo@9H4ƒ2 b,@.Q7ZC× \ JQfD<q <8Fƒ !µS0 r$H ]b7Â80Db7g¦74r$%„@8ƒ2 b,0!„¦7]* L'78w@8 )"T.+,05 T.h."T5?@F?2 T).V23”G^!b ,)* .A. .!,8”b6* ./uY.!,8”G^!b6TÜ7Ý`@#67  (7$%a t4ƒ2 b,.Q|$%a S'JQXDQlH*5,92?.+)*A.W5c78,9Ž .)53)*A.W5c/0,9FQ')!9, 2\.JTyM,,82ET23”ƒ6Æ'4b^HTƒ2 }&ÍI(CtO: * f=@ 64bD^=(7J$^»r} tX<z%4ƒ2 b,.QCH&I\ S'TVW fDƒ ‘])*A.)M...v.& .U53,wUx4 . P<. ,0!5 )N "T.+,wT5.0,9)*Tg7?2 ),8”ƒ6Æ'4b* ƒV@7[^,(c0 b0\=t(7b211$' 6b@ 2*

 ].JT )2FO>,:. .9,Y.!')=.M —
&>\ t R4ƒ2 b,.Q7}K C>\tt ($ fDf^@ 6t© thHi³H ,08T'.JT5V)WX2"T5!,:' T 9YT.!,8.JT )2FO,:' 9Y.U'M7.!$)*A< ,9,0U+).."5?@P2FO../)*2,9 ”ƒ6Æ']=I I'G tfDƒ ‘][T5=.MD\E 2 T.])*ATT@V5^0,90 2_)<',85`'M784.0,9785!9)2X,8Fa @_P2FO7U2 ...0,9 tBCD+E * 7 64=I GR4P G&>e"4ƒ9qƒ2 b,.Q7}G&>\

 ]b, =I 1Y'Z7[60\!œa4B@ 6<C?@(70d 074JK 1Y'$%ˆ8b@hH $"fD ?@J ½ (,C$%C>4"$%ˆM P' E (7œhH<1 F: B@  <C?@a 892:

 ] c1H(7( 

 ]< (( oSH4k (( oSH fD !JK 1YH R4b" @* 7 „,< k }+!5Q!4<792:  ^ fD !<792: 1Yk C0, ]<p I'a, 4<\y<^=@1Y'`@>i$4ƒCa Z£c 7<^=0 o^¥4<^=0 c2fD !<,K 1Yk  ]<@+@&684<69%& 684<'1&6H Q!8 $;4X@<^=0 <FE <C }K& !8 TƒCa Z£c 7 k ƒ9k o^¥4*,tO: "4A'1c2fD !92: 1Y'C0, ]b" @* 7 „,& Z£4ƒCa Z£w+!4k

 ]b_ 2}H!4< +W Z\E (7“+6¨>t+@: . A"" 0F^+ <,K 1Yk < +W b!Qt+@: VU x ‡&?0!4* t q1ƒ @A"" 0F^+ <792: 1Yk C0, ]<p I'a, <7^ Pk ?@84™š FS\68 ?@84AN O &Ik ?@$%Štˆ8b@hHifD 4<, ›0 4<1CW <IDE &Ik <C?@4< N O B@  }!2 H4<,K ƒ  0FQE

I'Z7[60\!4=>B@ 64 =><C?@D>œa4"$%ˆ8D>4<E^ F 0 ³ 2Pz1  ]b\C?@92:

4<p 1Yk $%ˆ8b@hH<C?@1IH(70d @ 74JK 1Y'$%ˆ8C> ]XD>XY60!92: 1Y'Z7[60\!œa Z£t4.‡a ozA"FE t4FQ $;%8t c2fD !<p 1YkH ]RFE 1 \ ,01 S!tI T.‡a

b@4b<6DÖbHFQE .‡a Z£t4FQ $"%"* tfD !<792: 1Yk C0, ]r @7 (7&;ƒV@7x !,&7Vb@4p ¬,Gb0 ,o2 . @a o21

—˜
²\@: FA"c„= tI!A 6: ZC\®H4² \@: P F(7$%Š?0 tŸ!<p 1Yk ?0 $%Š074²\@: FA"<° ¯ S!<š GZC\® 1 ! hH4x 6: ?@$%Š074bH ]RFE 1 \ (7%„77?0H]™š

« CÏ@ 2o214bD}+k TX7?@t+@Žo^Qb@ 2* tŸ!<792: 1Yk C0, ]b +y} +tbD5Q4rbKuD,4?0 $_ ]c E 1 \r1 \,4k Tc E "RFE ?0 tŸ!<p 1Yk 4k r$"TƒCa c 7A"b" @* 7 R4 k ƒ9k tŸ!<792: 1Yk C0, ]xp bH&uIo,4<F784<^=@bH&uI!84}K\84i1 \84›\ k 4oC^ƒ9kH tˆ8C>4$%Š!tˆ8i$]<792: 1Yk 4<p 1Yk B,![60\H $"fD ]\C?@(7?@R84"1IH(7IHR$%Š 4²\@: P FZ@SE iD•.KIH84<F= <IDE .KIH84RFE 1 \ IH$%ˆ9H }8]µn‡a F IH84µn‡a b„!IH$%ˆ8C>]F H¿s1a iD•.KIH8 92:  Z7[60\!=><C?@4=>1IHDIH\C?@ DE 1Yk r$"1IH(7i ]b7I'b\C?@Z74r1IH M  ^ 4b07P.QR$ 1 SE T<7!<Y60792Ž\Y607(w 0<N O G¸„@t°  ]_P.QM <C?@a 1IHa 4bD`76R$ c2a 40` d @

ƒ^Ha fD&Ik 1 zTbZQR$ H&>k 4t+@: "<N O b07P.QR$ 1 SEH x S .0ž ,($ 4"I=7,1<=29H&"^qToza ]o ^ "¯ (+k,.‡a  ]t+@: o "H&>k t>4p Zq(7`@IH]_^‡B,>D7,1N,B,5"

 T.!,8”G^!ƒ6]*  (, CÏb21Gb,f'* (7Hi(7[ 0 fDb@hH92: 7 ]F)T25 T2V)2%TT53Q .. ,9Y< FO”ƒ6]P.H%),8@\FO.g70FO n..A'".+5_ . o ^ oC]o ^ v4xp Rb@ 2* " ªI'a 1 zTbZQR$ bH&>k F>PT2FOQ8RST23#$%T&'()*)+-, T./.0'1TT23”ƒ6]F>@\FO*4F0FO”G^!ƒ6]* ƒV@7µS@&HfDz6 ]F>PT2FO`TTU423$%&"5!5`53)*2V.)I .!,8”ƒ6]F:;<,8 A"]< (( oSH4k (( oSH AH<N O 0` d @ M  ^ 7 &œ$n\4z ›DE &"wn+t>($ Ÿ1S0 ( ƒQ1B,“2 ok fD<0 E 4 ^

&2,&;X^q%.A‡o>tItt ($ ( &2,U7Fm74CDlJ^p ƒ9K\28< 7 ]( ƒQ1< D 24( tI0($ 4(I=E <=29= B,( 

 ]b7?@ZYR$ "t+@: `D^Q™\,4< T4k Tr1F`K0I4( I0!¦ ^ r$" —±
(L22fD4b7?@d @ 04r1IHJK D¢,M <I=  A" ^ r$"`@> ]<N O ` d @ 04k Tr?@<Q4RI= b"¥

tŠ‡Z£}+!5Q!M 4<792:  ^ fD¬ 7H4i(7XD>[ 0 fDb@hH92: 7 iDO8t+@: t ^ r$"(< d 0E <p I'a,R4b" @* 7 „,< tŠ‡Z£4k

 ]b* b^qR$ ?0 H}+tbDª4b7?@ZYt ]k Tr?@< Q`0w 92: 1Y'`76 ^ r$"c2fD ”!IH"<N O bD`76R$ c2a 7 ]5^pDF+ – ]P D+ 1 S75^p –J b@I,]F 1: r$"$=0R$ "4N,a ›DE v4;« }+74b!F 1:XI75^p o^Q H 4"}+!4b!F 1:b\21‘(} ^!"R$ 4Zp\ iDO1z;« }+74F 1ŽXI74F+ 5'z <,@Zp\, 7 &"1\…J @N( Zp\, 45^p }"CW<7^ F 1: (} ^!"C> ]b0 5+'t@6R4?@R41\2FRAKDt4t@6R4?@R41\2FRxwptiDO" ?0 ƒwtbC>4vI^,R1£GAID7(7&Ik ?@ƒwtbDH]<DS7(7Ÿ7 (7t@ @ 2 +@HTƒdE o 2fDoS'C>4vI^,€@GA2U1(7R1CW

 ]<ID7G<1£(7<1£G<ID7(7H&Ik <C?@ƒe (7F !18 <',b, @< 2 ,xL ‡ 64vI^,A> \‡ G™š1(7FS\68 ?@ƒwtbC> ]C_5+I\ <N D @V <',xL‡C>4(F}G4%©(FG(F 4b,bCI4b^qR$ Zp\ b D 4r R$ &>k 1\…b@hHP D+ 1 S75^p t>E ]b\ D2b07 C\+&>k 4< D+ 5'zH4%©XC>'b,ƒ \+4&>k ZD…tb xwp!tCŒ|<7a iD•84xwpE r '"*H4<7¿`+xpDbHF+H92: 7 <',fD ^£4<FS\68 <k Ù^@:, <',fD ^£4X^£tCD+E ZC\Q DH4« ' XCI' <YH.KfD ^£4<F= <IDE .KfD ^£4c0 B,@V p\08’'@VD<z%(>7 M  ^  \^<k &D+CD›\!M 4<7^ Pk ¬ !fD ^£4²\@: F(7 0IC\4S

<k b¯ !M 4<7· oU2 N( <C0\ oU2ZC×b7AC0tb›\!M 4" R+84b<C68x£: $"thH]@VD‹ \6 4CnDJ‡(7.‡C=>b!'TZ\C\<Snp

tCD+EH]b0ZQ!’'o! !t5QBCD+E (7<{HbD`7 6 4<q^,‚0Q92: ?@T 492: I'Z7[60\oCR DC^t&;ˆ84b" @* 7 „,k ƒCZ£Tt 7 pE "r '*H4« ' XCI' pt&;ˆ8C> PT<.,0T!5 )N2\.JTyM,,82ET23”G^!ƒ6]x —º
. YT.U'M7T.!$)*AT< ,9,0TU+).."T5?@PT2FO.TT./)*2,9”ƒ6]F>@\FO*4F0FO”ƒ6])*A.)M...v.& .U53,wUx4 GI\'8H`5 T'M78T4.0,978T5!9)T2X,8Fa T@_PTT2FO7U2 ...0,9,08'.JV5)WX2"5!,:' 9Y.!,8.J)2OF,:' 9 .*T4239”ƒ6]p ^YM =I I'GI\'8 "R4* ƒV@7}GI\'8 "P 

(ƒ2 b,P„¦R$ &Ik "<D"W &I',05X#)25D U4F>)"5!".G),9)".!,8,0k)W.5 <5V5g .v )*AT.W5c78,9Ž T.)53)*AT.W5c/0,9FQ'T)!,9)"T.+,05 TT.h."5?@F2?).V23”ƒ6]p bwpR$ =I &I'"b,1 * ƒ21ƒ6]ƒ2 b,.Q7›!4p bwp7x !"b071$'R$ r7<=ÖH*5,92?.+ ]92: "Æ k T@7„,F E ÕSA3 !9`V+{DEU+ZU+"!Ԕ ˆ8p t4xwpE "* t4xpDF+ t(w !M <^ ÆF'a P° P p›0" ]b" @* 7 „,k r$"T&;CZ£ w+t&D5ˆ&œ4 wpt&; o^Qi$4r$=0!< D2G²\gb" @* 7 $=0!4BCD+CDb" @* 7 $=0!o^Q92: M <^ ÆF'(7« $%i4 Db" @* 7 $=0\, 4&>k 1\% 'R4t D+ <7¿ 2* J\>fD<^ ,BCD+CD<=D½ 5S0!'`D^Q ({T8 !"T!Ԕ* ƒ21ƒ64b21<0 ^š”ƒ6C(,* (Õ Vg t ! ! =M` + Q T_+C3 T! !Op TM"T!8Ô”ƒ * ƒ21` ]ÕTILT +M] TT3`+- Iu$ t013ˆ _;0O`=_V3`WVX„‘8Q b ÆF']ՒT e8QT4e( T+ _8pUTGPTV+>:T; TT = MÔ”ƒ6`7S (,F ( ]b21<02* J\>fD<^ N(&>k 5S0!M A"<7a t(w !}d>"} ƒV';o^ˆ¦b@84<^  ,CIg(7bH050!<7¿t D+ o^Q 6xp tZ7 7„¦74&Dl<=D½ <N< QE <S ÆF'a F1i4AN O ?0 T"C>4&>k

 T+ U“” T3"T!`T 13•TcV3`Tg4D mTT&Qr!9"!n9"!Ԕ* ƒ21ƒ6”ƒ6c (, (]<S^| "?T*T4U–9T&8qq]~”ƒ * ƒ21`^šƒ6i7(,‹(]Õ Vg t`U3 U3[•& ! TX9 T!ˆ\: TX—JTKTT +*g?M E39>:; VX: Xˆ*4 =V8*˜ =V/8*4 ^kW8*˜^kW/ [T"+‚T\8> Tc=!"T!™CT TT!Q4V3> c=!"!D m&™CQu3#:8`V+2š,8"!\9ˆ„Ec*43 ]oI F 1.VW ³9 N(792:,&Ik ¬^!9S <76]Õ + "!  H<^ T`7S (,F Æ 'TF1 C>‚  =I l 8&>k fD²½ ˆ8 TG8 TG+8 T g4!8 _T !( T+ _8pUTTGPV+ = M09 V+?I9 U3: 3ˆQ = W3qq]ÔbHF1 ]Õ0 TgM`T3>"TT!* +D M[8/09\O`Vg9!6- \098ˆ V+#„.2Š,98 4<=D½ HƒV^M 17a (77RÈ 'ti4¦?E <CIÏ"ª<=D½ ƒViDOR$ 9H4P žG²\eM 17a ( 77i$>A"4\ (7 ,9H¦?E (7<CD?7ƒV^ H\+M "q64<792: < T¦?E < h,&IeM A"¦?E <CIÏt|4s67† ž(7 , `DS' 6`@> 71 !M A"¦?E <CIÏ`@>i$4_&Ik <CD?E P žT<'9S 5'z ]<=D½ ƒV1 !M A"484< ,+ P8k (7<' —Á
4<,0 v® .YIk 1\% thH4<d>a Zp!4<d>a &I'A"<N O t1 \, P 1  Î 4<,0 v® TP^p\ L(2tC>4<d>a,&\P{; P D+ P+2ŠE .Y ]<d>a R,&\!<H>P{; P+2ŠE P D+ v® (7 (¨^E "<d>a R1ta4I'}X7I'ZCŒDAN O ?0 T<7/VÞD7 <d>a `@> $; ]<d>a RxS0!ZYÎt8<D6a fD745^p F 1 ”« Q¼D\Ö7aH92: T7 ta4<p µS0 fD¼6\ª4<D6a 4<d>a R1fDH7a ¼6\8<^p\ 17aH &Ik }+!c0 tŠ‡<VD!M I'a ¬ !T<'9S 5'z<7a v4* "ªxwpE

o fD«.0,b21<02* J\>TF1 <p µS0 (7I'a $%„H4r '<=D½ "ª t4I'(7b^p! CHb1$%a<7a vD®ZQt<=D½ fD5ˆ8]¯zF\Q,Ÿ6a

(7&I'A0 !t 7 0&1$%a<,S Gt^Qt ‡ .=D½ t> H4ibˆt> S7p T<'\=E Aq 1a TXCI'¢ \tF 17 0J ½ (,CZ7oS'C>4I'a

 ]"7TBCD+E 1p\2 H4³ ^ X7VD7tI8vD® R1ßthH4"0 \t M I'a Tb1$%a4<7a vDG<=D½ ZQ1 hH < k ¯Dz fD q\ ($ 4BCD+E RÛq¦ƒ2H4<d>a,x£:,t>4b ÕQT!9› TI9"T8`T;8>TW+œOÔ”&;ƒ6 ^ •TfY74&1[H1d> @> ›!4\NBCD+E fD]_oC^ ,7„4<0^7X7I'f0 \t7ŽtfD ^£ 6 I <,S ~D T M8[g T?3 T T!…T!9~~žETŸpT3 T!…TT!9~1pE   ` 0\2 i(7]&U 1© 7a ™< ,7b@ 2* tfD~E4T!"T!|TT. !M ^X6"!|5090 _VGV~ ]Ik &"7a )*4)5!')!,6%5789,8,:;<7=5,9,8,>7=5,9”ƒ6Æ' v4J S,H¨^ thH4?@t ^7IH¨%G²\eM <I= <0= 17a Zp\ od7 HZQ<I+^ 17aH4^6 t >1 ($ &H4µS\%8 JzaHZQ}H4<D6a 4<d>a, 4BS\nE . N¿HZQ< 17a 4( \® . =DHZQ< = 17a 4BI+^ . ¨nD T¨^H4 $I"4(I=E 1 IHZQ<I= 17a 4B2 0E }"p7GHZQ<2 0; 17a vbHµS\%8 Jz&"4b@?7(7$%ŠJ S 4<d>a,vJ S,17a r$"od7 ]dI, Jz(7 +UY< thHJK TBCD+E 0. 2<,0 v® .YtfD .Y<d>R<C6 UH Q!8i $417a r$"od7fDA< 1FfD +4µS\%8

4<H^7(84› 1FA(`+4<DI‡tI!&\q1^7&\ H 7417a r$"T<,0 v®

(,J k R1fDƒV@Eƒ2 Z7oS'7ioF4<7VD717a r$"T<d>a ¨\^!8i$ ¦tbHƒV@R$ tIE ›\tbD1 ‡7 0<0I7a,« } %J k t>1 ,<>^7T1$0E

›!4brF 'R$ tIE TƒV@4b1fDƒ2 ƒàH4JD¹zƒà|vb@aX'(I ]iT<,S p\+¦4b1ƒ2

—É
$%Š17a r$"ƒd7thH4IHƒC<1}I=!G<Q'tFoC^ G07 D 0M 17a 7 i4<DS7r !|4<2+oI,HR A ^!t(IO4>1 !<d>a ta4<d>a R,H %,UN5>@o"4X9X' zH +@o"4²á8²áo"4X@9HX@9H5n\0@”od7 4« \^7H<d>a R1tIi$X1HA ^t(IOt+@o>>1 17a r$"ƒd7„H]« 1 6 ƒ2 R1t> H4 '<>^7T<,S ƒ2 Z7oS'7ioF]X7/VD7tI4b,$%Š Ë669E²½ J p <z%<,S (7dI R1t>4<0 E (7²½ <,S 1 > ]b7 ²½ ƒ'« U FR tIH4<0 E ²1% ]Ë669E 'G²%4<,S 1 >R1›!&1fDØ0 ƒV@²½,ƒ !dI `@>E 4<7; +2(´7X22¨\^!4<N O _P.QM 1IHa ,(7A"<7^ Pk IHt (¨^tZ \+85^p 4r >“KqtF4.pC>"}+!(74b!F 1<21‘(7F= (IC\_ ]rF HZ CW<7^ Pk H\,8<7^ b!F 1 AN O ?0 ]DR ^\,F H¿8< D¯C+9H4AN O ?0 T<2 7<F= <k  ]bH< ¼Ul&"(7¨\^!\@z<7^ Pk <)4XFHX7?@¨\^™š

oK\+!4"C^\+!M ƒ (7C^\+E J^p 1e¬^!8<N O _P.QM <7^ Pk  ]<N O _P.QM iDC\ <' U\@(7<Œ\@1C^\28 IHta4† }%50!4† ž ] 0ETFQb ^¦\^H407³\^@8 4<F ^ (7mDn\ ¬^!8b@C> ”A"M 4Z,1a Pk <7^ Pk ¬^!ª ]F \8 <'–— ]R <'–3 ]iDC\ <'– ]<Snp <k –˜ 4<p I'a,b^HZ£T L 7 &D+EH492: TFQ7}<^,1a @„,<7^ Pk r$" ] ^,(7(7³ f\@ 6]³ (7 ^ e<'84<'92: T Q!84o^HRT« 'v ”i].A‡o>TX7!XY60!b7I'92: Z7[60\!Z,1a Pk tF4FR$ ( 0\^t4" M  ^ \^tbgt+@: t¬^!F \8 <'t Gƒ\t4 Q(F4 Q Gƒ\tb0Fb! ›\tbgC>4r >“Kq 4<@ S0 Gƒ\tX9d7&D+CDH]r >“KqtF<k f\0|io>o^=tbg4(F} ]i(7b^07'"}< DtIttF4<k f\0|4<p G4< G4<F G < 4<@ S0 4<F G !t492:  ›\t&D+E fDw92: C0, ³L=4b71FSo\ ZQ¦t4b,t>ZQ1thHJ\\+92: ( !(7]<š 4<p

 ]ÕQVX T3`T T S:<M"!Ô” ƒ64b\QB,b0, —Ì
($ Z7oS'C>] F ^Q’ '4tD! &œhH&"F !1 fD z4<£t !E t>t ¦(‘&07A ,(7ZQ1’'« ‡X8\6&D!6I,,t4fDa H G ƒ2 ƒ \@ ^, !1

 ]o\  $"t>C74IHRR1RoCgtbF= t¬^!œhHAN O ?0 TR <'7 6tF<k f\0|4R1RIHRG t4R1RIHRƒ tb4I= $"R

tIttF4b<'\E 52a (7JD 2R„,i(¨^tb4I= $"R $"t>C74ßâ ' 4b0} ^\ R oCkZ07R„H4(%° <'fDL ^\¦ F7i(7b^07T'R"}4< D ]<k fD. \ ¨\^b  ˆ9H4<p µS0 b,P.Q|b 6b^HZ£T 7bH&D+EH4¼D\ÖbH7aH92: 7 R1RoCgt&D+CDDHifD.0,]r ×<p <Fa P.Q 8X86ƒ tX9CoC^tb 9Hb^0•<p <Fa `@>t7]rV ¥<p <Fa `7 F7R1RG tR1Rƒ t FX86X9)R T 7&D+EH]56i$,6 hH4b b6bD)&D+CDˆ ]iT« 'v4<p I'a, :T 098qqqÔ<^ T`7S (,F Æ 'A=H4tI7o>4t7o>Tk ƒ65Q92:  ]Õ*TT–\ !>(ž \ˆ Ui¡ M ^2€(< (^H]&;CfD&\ 2ÏR,Ik <_BCD+E fD5Q92: tC> JQ* ƒ21t<77€(Õ– Tt0 _VT;TT + UVS A“Z^39Ԕ * ƒ21ƒ6”ƒ6 Õ– Tt0 _VT;lKT +: T/T TUVÔ”b ,ã* ƒ21oYHFW R”< ^ 0b„2R$ oU+

 ]Õ`TV3`Tc 3– TTt !O€O XZt8„¢$A;Ô”9+ 9S bDƒ6 ]Ÿ%P8'Tb,Q4P8'TR ƒ6<',"4xp I'„, !"o,4R1<'v $" 1C^\2 IHP Q™\,4FS\68 T™š ?0 `Œ\@M <k A"iDC\ <'7 4<D2<„,bC0t4. \, ƒE t+@: iDC\t<',¬^!œhH† ž5D24† }%5œ4J^p

J^pDP }½ <624P d 5œ41C^\28 JD2„,bC0t4ƒE iDOtbDH4`@><=><„, <N D @V 1C ,4Ë'= äK x ½ ËK v \,4,,4<,1YE 1I\'8,4C^\+E

 ]52a (7i}K,‡,^,C½ <0S,4E <ž@ n\2 5œIH4J^p 1C^\2 IHJ1gH4ƒ E iD•I'T<k r$"[ @b@hH92: 7 bD>,H4< +, U =,< >7 U =,t>. 2, IHJ1gC>† žfD.9\28 4† }% fD5Q4" 7'4b H‹S\ <=>4b\C0!J 24ƒE iD•J 292: F ' 6]x0‘ T‹S\« 'b>\¦]ƒE $_bHS!<=>T4ƒE $;b\C0!T4ƒCDbID•T_ \t&D+E

<6+ 50 5D+,bC0t4ƒE iDC\tbDL'I'(7bx‡|r 6o,].p¼>i 4^,C½ <0S,4Ë'= äK x ½ ËK v \,4<N D @V 1C ,,4‡  ]_b\C0!ƒ E iD•L'M J 2a (7"}K,E <ž@ n\2, 3Ð
 ]bDH56^4bID•&D+E fDg\ 2 ,iDOƒ7o>4b\C0!ƒE iDC\<0‘J 2DIH ƒE,bHS!TƒCDbID•A6 7&D+E o,49 2: TƒCDiD•<' Q!8b@? $_ ]" ^\tbˆ84_xp .QM <p I'a, < D½ <' & o>(7oD\ <'4 6o>(7P9=@8 <'AH4<Snp <k 7 o>‚ \+!4P ,E Z£š,5I!!M <k ]I2•œ>"F H42a & e<'4<@+@: D"`Dz4t+@: B Q;Ÿ 0<C_P^C\G<,K P^C\® `DzM <k A"]P7·

 ]t k &U Ÿ\+7(7“'Ÿ\+7G R$ oIp,<Snp b!'T4ASnp b>D2T‹ S\tt+@: '(´7ßtP16<k r$" ‹S!(7b, t | B,b0,<Dk '"}< iD•ttF4<k f\0|4b³ <k f\0|X++%t>C7oCR< V74R^ C½ ³+ <N D @V b`',]›D2 ]r >“Kqt ,4â 'â 6tF  7&D+E 492: T<Sn‡<'9H]<7!< Y607<Snp <k r$"[60!92: I't (7Ïo^HfD 6thH4* b7'o^=, tbDg4b!HS!b^HZ£Tb" @* 7 „, ] ‡<, 564»P7·

 ]Q <, 07oIo^Q4P ,E (7"}R^ C½ ³+ ­ D @V '92: ZC\4‹=^  ZC\A792: ZC\® o^Q4 Ck Œ+ 4<Dq= ³9%a,Dn\,7 ]<^H & 

<N O 4<,K ?0 <Q4<,K & 4<,K 1Yk t‚q f\0|(L \ !7Z£(7 <C?@4=>1Y'4=>1IHAH]XD>XY60!b7I'92: Z7[60\!D><7^ Pk 4<,K

œ40^,Ÿ1p A"œ492: (7<N O tƒ toDY\ oW (7]=>B@ 64=> ]Ik < 2Ïœ4I0E (A0 ‹^E,7a

4G^!b@ 2* ‡4<‡I'4Ik < 2Ï4I0E (A0 4‹^E,7a 4Ÿ1pH ]<‡X7I'"1 \,4_ \ "$%„,BCD+E 7 ]&^p!p Zq(7A"o,4b@ 2* Zp!(7A"84<‡X7I'`+AH<N O 7 }!2 DZp!A"4k T?@< QAH<N O 74R . A"Ÿ1pH4Ÿ1p }A" A'fD.0,84&; " !M <DSE fD.0,b@wp4&; (7p b^Y4B@  <C?@a  ].C+
T?@<Q"Î 422fDJ V'<764 4"$%BCD+E fDgi$ X22D^Q4B@  1\2 1FS7(7« 1 S74B@  1\2 DX22D^Q4 !k

 ]b\K&D^\D <C?@4=>1IH4=>A"4PN&I'A"4vQ1AH4XD>« $ @"$ 0tBCD+E fD5ˆ ]<Dz< „,92: G`•84=>B@ 64=> ]ZC\® < k T$=0\ \ Zq7X97>92: ^Yt&D5ˆC> .* A. T.t5`T5V)c ,8‡€. T./ T.!5`Tx. .dT'!5 )NU'Z'WT.;.)T2a)pT T'W .,8n.A`2." .W./ .!5)=.M"5!,:;<'5X .".!,8 ][rT5c.!)f,$Y.;,8  Tg£¤£¥ ;„=lKA&"!¦ i(pX6`V^38>0=M§ q£¨¨¥ ; 9A&"!"=8pM G3e

33democratya  

democratyademocratyademocratya

democratya  

democratyademocratyademocratya

Advertisement