Page 1

»ÃÐÇѵÔáÅмŧҹ¢Í§ Áѳ±¹Ò ÍØ»ªÑÂ


ประวัติส่วนตัว ชื่อ - สกุล มัณฑนา อุปชัย Name Miss Manthana Uppachai. ชื่อเล่น แต้ว วัน/เดือน/ปี เกิด 28 พฤศจิกายน 2532 อาชีพ นักศึกษา ส่วนสูง 150 เซนติเมตร น้ำ�หนัก 42 กิโลกรัม การศึกษา ปริญญาตรี สาขาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ สถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ กรุ๊ปเลือด บี ภูมิลำ�เนาเดิม จังหวัดยโสธร ที่อยู่ปัจจุบัน 138 หมู่ 15 ตำ�บลขามเรียง อำ�เภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 ที่อยู่ตามภูมิลำ�เนา 22 หมู่ 1 ตำ�บลนาสะไมย์ อำ�เภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทรศัพท์มือถือ 085-4991132 อีเมล์ kikkakook_@hotmail.com, kikkakook2832@gmail.com บิดา นายปรีชา อุปชัย อาชีพ ทำ�นา โทรศัพท์ 085-7651834 มารดา นางจำ�ปี อุปชัย อาชีพ ทำ�นา โทรศัพท์ 085-6128278


ผลงานเขียน


หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ


หนังสือพิมพ์อินทนิล


บิ๊กซีสารคามเสี่ยงทรุด น้ำ�ชีเซาะตลิ่งพังรอบ.2 ปัญหาดินทรุดบริเวณหลังบิ๊กซี สาขามหาสารคาม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัดให้ข้อมูล กรมเจ้าท่า เผยเกิดจากการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน รอประชาชน ร้องเรียนก่อนจึงเข้าไปตรวจสอบได้ ผู้เชี่ยวชาญแนะ ควรตอกเสาเข็ ม ถาวรใต้ น้ำ � แทนการวางกล่ อ งหิ น ประชาชนหวั่นเกิดเหตุอันตราย ด้านผู้จัดการฝ่ายซ่อม บำ�รุง บิ๊กซี ยันแก้ไขแล้วป้องกันได้ระยะยาว ก่อนหน้านี้ได้มีการทรุดตัวของดินบริเวณ หลังบิ๊กซี จนทำ�ให้ทางบิ๊กซีต้องสั่งปิดถนนด้านหลังไม่ ให้ประชาชนเข้า-ออก เพื่อทำ�การแก้ไขปัญหาที่เกิด ขึ้น หลังจากนั้นผู้สื่อข่าวได้เข้าไปติดตามผลอีกครั้ง พบว่า เกิดปัญหาการทรุดตัวของดินขึ้นเป็นรอบที่ 2 นายสุบรรณ สุขวิเศษ เจ้าพนักงานขนส่ง 5 สำ�นักงานการขนส่งทางน้ำ�ที่ 7 สาขาขอนแก่น ได้ให้ ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นถึงสาเหตุการทรุดตัว ของดินบริเวณหลังบิ๊กซี สาขามหาสารคามว่า อาจเกิด จากการวางกล่องหินบริเวณใต้น้ำ�ที่รองรับฐานการ ก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน ทำ�ให้ดินเกิดการทรุดตัว อีกทั้ง บริเวณนั้นเป็นโค้งน้ำ�ของแม่น้ำ�ชี กระแสน้ำ�ที่ไหลผ่าน อาจกระทบและกัดเซาะดินบริเวณหลังบิ๊กซี ทั้งนี้ทาง บิ๊กซีได้มีการขออนุญาตสร้างสิ่งล่วงล้ำ�ลำ�น้ำ�จากกรม เจ้าท่า ซึ่งมีหน้าที่ดูแลเรื่องผลกระทบที่มีต่อลำ�น้ำ�และ โครงสร้างโดยรวมของการก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำ�ลำ�น้ำ�แล้ว สำ�หรับขั้นตอนในการขออนุญาตต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการทางจังหวัดจึงจะสามารถดำ�เนินการก่อสร้างได้ และต้องได้รับการรับรองแบบการ ก่อสร้างจากวิศวกรด้วย ในส่วนของการพังทลายหรือ มีเศษวัสดุไปขวางกั้นลำ�น้ำ�นั้น ทางบิ๊กซีได้ยืนยันกับ กรมเจ้าท่าว่าจะดำ�เนินการแก้ไขทั้งหมด นายสุบรรณ ยังกล่าวต่อว่า ในเรื่องของการ ลงพื้นที่ตรวจสอบการทรุดตัวของดินบริเวณหลังบิ๊กซี นั้น ต้องได้รับการร้องเรียนมาจากประชาชนหรือผู้ที่ ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงจะสามารถ ดำ�เนินการลงพื้นที่ตรวจสอบได้ ด้านนายวิชาญ ลาเลียว ผู้จัดการฝ่ายซ่อม บำ�รุงอาคารบิ๊กซี สาขามหาสารคาม ได้ให้ข้อมูลถึง สาเหตุการทรุดตัวของดินบริเวณหลังบิ๊กซีว่า อาจเกิด จากการก่อสร้างที่ไม่ได้วางเข็มป้องกันไว้ ซึ่งก่อนหน้า

^ หวั่นทรุด... บริเวณการก่อสร้างของบิ๊กซีที่มีการทรุดตัว เนื่องจากพื้นดินแบกรับน้ำ�หนักไม่ไหวจึงหวั่นว่าที่ดังกล่าวจะทรุดตัวลง

นี้ได้มีการดำ�เนินการแก้ไขไปแล้ว แต่ยังไม่สามารถ แก้ไขได้ทั้งหมดจึงเกิดเหตุการณ์ดินทรุดตัวขึ้นอีกครั้ง นับว่าเป็นครั้งที่ 2 ที่ได้มีการแก้ไขปัญหาการทรุดตัว ของดิน ในการแก้ไขปัญหาครั้งทีผ่ ่านมาได้คณะทำ�งาน ที่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นผู้ทำ�การแก้ไขให้ สำ�หรับ การแก้ ไ ขครั้ ง ล่ า สุ ดได้ ดำ � เนิ น การเสร็ จ สิ้ น แล้ ว เมื่ อ เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยทีมงานด้านวิศวกรจาก กรุงเทพมหานคร ซึ่งการแก้ไขปัญหาในปัจจุบันคือการ วางเสาเข็ม และถือเป็นวิธที จ่ี ะป้องกันได้ในระยะยาว จากการสอบถามข้อมูลด้านโครงสร้างถึง สาเหตุการทรุดตัวของดินสำ�หรับอาคารที่มีขนาดใหญ่ จากผู้เชี่ยวชาญได้ข้อมูลว่า สาเหตุการทรุดตัวสำ�หรับ อาคารที่มีขนาดใหญ่มี 3 ประการคือ ฐานราก เสาเข็ม และการทดสอบดิน ในกรณีของบิ๊กซีถือเป็นอาคารที่มี ขนาดใหญ่ เพราะมีเนื้อที่ในการก่อสร้างเกิน 1 หมื่น ตารางเมตร การก่อสร้างตัวอาคารจึงออกแบบมาโดย เลี่ ย งการสร้ า งให้ เ ป็ น อาคารเดี ย วคื อ แยกออกเป็ น อาคารย่อย 2 หลัง ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้าง ยังกล่าวต่อว่า ด้านสาเหตุการทรุดตัวของดินบริเวณหลังบิ๊กซีนั้น เป็น ไปได้ว่าการก่อสร้างอาคารที่มีขนาดใหญ่ล้วนมีความ เสี่ยงต่อการทรุดตัวแทบทั้งสิ้น โดยเฉพาะการสร้าง อาคารหรือบ้านเรือนที่อยู่ใกล้ลำ�น้ำ� เพราะกระแสน้ำ� มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หากน้ำ�เริ่มกัดเซาะ จะยิ่งทำ�ให้ตลิ่งพังเร็วขึ้น ซึ่งสิ่งนี้จะส่งผลกระทบต่อตัว อาคารบ้านเรือนทันที ส่ ว นทางด้ า นการสอบถามข้ อ มู ล จากผู้ เชี่ยวชาญด้านวิศวกร ได้อธิบายถึงสาเหตุการทรุดตัว ของอาคารโดยส่วนใหญ่ว่า เกิดจากดินที่ไม่มีน้ำ�หนัก

โดนน้ำ�กัดเซาะ จึงทำ�ให้ดินเกิดการสลายตัวและไหล ลงสู่ลำ�น้ำ� ซึ่งพื้นดินในบริเวณที่กล่าวมานี้จะมีมากกว่า แรงเสียดทาน หากจะลดแรงเสียดทานดังกล่าวจะต้อง ทำ�ให้น้ำ�หนักของดินเพิ่มขึ้นหรือทำ�ให้ดินเปียก ในส่วน นี้ จะสามารถลดปัญหาอันก่อให้เกิดการทรุดตัวของ ดินได้ ทั้งนี้การทรุดตัวของอาคารสามารถเกิดขึ้นได้ ทุกเวลา แต่ขึ้นอยู่กับวิธีการป้องกันว่าจะเป็นไปใน ลักษณะใด ซึ่งหากทางบิ๊กซีใช้วิธีการวางกล่อง หิ น เพื่ อ ป้ อ งกั น การทรุ ด ตั ว นั้ น ยั ง ไม่ ส ามารถ แก้ไขได้ สำ�หรับวิธีการป้องกันที่ดีที่สุด คือ การวางเข็มและสร้างกำ�แพงกั้น เพื่อไม่ ให้ ดิ น ไหลลงสู่ ลำ � น้ำ � คาดว่ า วิ ธี นี้ จ ะสามารถ ป้องกันปัญหาได้ดีที่สุด ด้ า นประชาชนส่ ว นใหญ่ที่เข้าไปจับ จ่าย ใช้สอยในบิ๊กซี จังหวัดมหาสารคาม ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ ว่า ไม่ทราบมาก่อนว่าเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ซึ่งถือว่าเป็น เหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิต วอนผู้ที่ เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ได้เข้ามาตรวจสอบและดำ�เนินการ แก้ไขอย่างเร่งด่วน ส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ทาง ผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อเพื่อขอสัมภาษณ์ถึงประเด็น เกี่ยวกับมาตรการการเฝ้าระวังของจังหวัดต่อปัญหาที่ เกิดขึ้น แต่ได้ปฏิเสธการให้สัมภาษณ์และไม่ให้ข้อมูล ใดๆ ทั้งสิ้น ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้เข้าไปติดตามการแก้ไข ปัญหาการทรุดตัวของดินบริเวณหลังบิ๊กซี ปรากฏว่า ขณะนี้ระดับน้ำ�ในแม่น้ำ�ชีได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ประกอบกับกระแสน้ำ�ไหลแรงจึงไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ และตรวจสอบโครงสร้างด้านล่างที่ทางบิ๊กซีอ้างว่า


ผอ.กองอาคารฯย้ำ� 1 เดือน ถนนหน้าตึกวิศวะฯ สว่างแน่

ถนนหน้าตึกวิศวะฯตอนกลางวัน

รองอธิการบดีฝ่ายอำ�นวยการ เตรียมปรับปรุงความสว่างถนน หน้าตึกวิศวะฯ โดยใช้เวลา 4 เดือน ด้านผอ. กองอาคารฯ ขานรับ นโยบาย ย้ำ�แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน อาจลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุและ อาชญากรรม รองศาสตราจารย์ ปิ ย พั น ธ์ แสนทวี สุ ข รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ย อำ�นวยการ ได้เปิดเผยถึงถนนหน้าตึกคณะวิศวะฯ ที่ไม่มีไฟฟ้าว่า บริเวณนี้ มีข้อจำ�กัดที่ว่ายังไม่มีอาคารและยังเป็นป่าอยู่ จึงไม่ค่อยได้เข้าไปพัฒนา เท่าใดนัก สำ�หรับไฟฟ้าเราสามารถไปติดตั้งได้ทันที เพราะการติดไฟฟ้า ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งที่ ย าก ในด้ า นของความเสี่ ย งนั้ น ทุ ก จุ ดในมหาวิ ท ยาลั ย มี ความเสี่ยงเท่ากันหมด แต่ต้องดูก่อนว่าเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน ถ้าอยู่ในระดับ ที่เสี่ยงมากก็จะรีบแก้ไขให้โดยทันที แต่ไม่สามารถทำ�ได้ทุกจุด เพราะอย่าง ที่กล่าวไปแล้วว่าต้องดูที่ระดับของความเสี่ยงด้วย รองอธิการบดีฝ่ายอำ�นวยการ ได้กล่าวยืนยันอีกว่า เรื่องติดตั้ง ไฟฟ้าจะเร่งดำ�เนินการให้โดยด่วน คาดว่าจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลง ภายใน 4 เดือนนี้อย่างแน่นอน ด้านผู้อำ�นวยการกองอาคารและสถานที่ นายชำ�นาญ มีนิยม ได้ ก ล่ า วถึ ง เรื่ อ งนี้ ว่ า ที่ บ ริ เ วณนี้ จ ะได้ รั บ การปรั บ ปรุ ง คื อ จะติ ด ไฟฟ้ า เพื่ อ เพิ่ ม แสงสว่ า ง คาดว่ า จะดำ � เนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในเดื อ น มกราคมนี้ จะได้ เ ห็ น ความเปลี่ ย นแปลงแน่ น อน เพราะตอนนี้ ไ ด้ เริ่มดำ�เนินการแล้ว นายชำ�นาญ ได้กล่าวถึงสาเหตุที่ยกเลิกวันเวย์ (One-Way) ในตอนกลางคืนว่า เพราะบริเวณนี้เป็นจุดที่ล่อแหลม จึงให้เดินรถเพียง แค่ด้านเดียวคือด้านหน้าตึกคณะวิทยาการสารสนเทศ เพราะในตอน กลางคืนถนนเส้นนี้เปลี่ยว จึงดูไม่ปลอดภัยหากจะสัญจรรถไปในเส้นทางนั้น ทางมหาวิทยาลัยจะรีบดำ�เนินการให้โดยด่วนอย่างแน่นอน ส่ ว นในด้ า นของอาจารย์ ดร.อดิ ศั ก ดิ์ ปั ต ติ ย ะอาจารย์ ประจำ � คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ ได้ ก ล่ า วถึ ง ถนนที่ ไ ม่ มี ไ ฟฟ้ า บริ เ วณ หน้าตึกวิศวะฯ ว่า มีหลายครั้งที่สอนถึงตอนดึกแล้วผ่านถนนเส้นนี้ รู้สึกว่า ไม่มีความปลอดภัยไฟฟ้าก็ไม่เพียงพอถือเป็นจุดที่เปลี่ยวและอันตรายมาก นับว่าเป็นจุดที่ล่อแหลมพอสมควรน่าจะมีการป้องกันก่อนที่จะเกิดเหตุร้าย และอยากจะเสนอให้ทางมหาวิทยาลัยมีการติดไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความสว่าง ดร.อดิศักดิ์ ยังได้กล่าวต่อไปอีกว่า ควรจะมีงบประมาณมา สนับสนุนแต่ก็อยู่ที่ว่าทางคณะผู้บริหารจะจัดสรรอย่างไร ควรมีการตรวจสอบ ว่ า จุ ด ไหนบ้ า งที่ เ ป็ น จุ ด ล่ อ แหลม อาจไม่ ใ ช่ เ พี ย งแค่ บ ริ เ วณนี้ แ ต่ ค วร ตรวจสอบดู ทั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย เมื่ อ ได้ ผ ลจากการตรวจสอบก็ เ สนอ

ถนนหน้าตึกวิศวะฯตอนกลางคืน

เรื่องไปให้ทางอธิการบดีช่วยเร่งแก้ไข คือปรับปรุงครั้งเดียวแต่ทำ�หลายๆ จุด เพราะหากมองในภาพรวมของมหาวิทยาลัยจะเห็นผลที่ชัดเจนกว่า อาจารย์ ว สั น ต์ แก้ ว เกลื่ อ น อาจารย์ ป ระจำ � คณะพยาบาล ศาสตร์ ได้กล่าวว่า สำ�หรับบริเวณนี้นับว่าเป็นปัญหาหลักที่มหาวิทยาลัย ควรมี ก ารแก้ ไ ข โดยเฉพาะช่ ว งกลางคื น ที่ ไ ม่ มี ไ ฟฟ้ า สิ่ ง ไม่ ดี ต่ า งๆ ก็สามารถจะเกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรืออาชญากรรมที่จะนำ�ไป สู่การเกิดปัญหาจึงอยากจะให้ทางมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำ�คัญ ในจุดนี้ให้มากหากบริเวณนี้ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น ก็จะช่วยป้องกัน ในด้านของอุบัติเหตุและอาชญากรรมได้อย่างแน่นอน น า ยโ ส ภ ณ อ้ น ค ง ผู้ รั ก ษ า ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ป ร ะ จำ � คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ ได้ เ ปิ ด เผยถึ ง เรื่ อ งนี้ ว่ า เมื่ อ ช่ ว งปลายเดื อ น พฤศจิ ก ายนที่ ผ่ า นมา นั้ น ได้ เ ห็ น นิ สิ ต ไปพลอดรั ก กั น อยู่ ที่ บ ริ เ วณ ดังกล่าว อีกทัง้ สองข้างทางก็เป็นป่า หากไม่มไี ฟฟ้าไม่มแี สงสว่าง เป็นไปได้วา่ ที่ บ ริ เ วณนี้ อ าจเป็ น ที่ มั่ ว สุ ม กั น ไม่ ว่ า จะเป็ น นิ สิ ต เองหรื อ แม้ ก ระทั่ ง บุคคลภายนอก สิ่งที่ทำ�ได้คือเข้าไปบอกบุคคลเหล่านั้นว่ามันไม่สมควร จึ ง อยากจะเสนอให้ ท างมหาวิ ท ยาลั ย ช่ ว ยติ ด ไฟฟ้ า เพื่ อ ที่ จ ะดู แ ลได้ ทั่วถึงมากกว่านี้ ส่วนนายโยธิน เย็นวัฒนา ผู้รักษาความปลอดภัยประจำ�คณะ พยาบาลศาสตร์ ได้เปิดเผยข้อมูลในสิ่งที่เคยเห็นไม่สมควรว่า แต่ก่อนไม่ได้ มี เ พี ย ง แค่ ก ารมั่ ว สุ ม กั น เท่ า นั้ น บริ เ วณนี้ ยั ง เป็ น ที่ ที่ ผู้ ค นมาทะเลาะ ตบตีกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง บางครั้งก็เห็นนิสิตมานั่งจู๋จี๋กัน เราก็ ไ ม่ ส ามารถที่ จ ะทำ � อะไรได้ ม ากแค่ บ อกกล่ า วตั ก เตื อ นว่ า ไม่ สมควรและเพื่ อ การดู แ ลที่ ทั่ ว ถึ ง จึ ง อยากจะเสนอให้ ท างมหาวิ ท ยาลั ย ช่วยแก้ไขปัญหาในบริเวณนี้ นายทิวานัถ แก้วสอนดี นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าว ว่า ที่บริเวณนี้ควรได้รับการปรับปรุงให้มีไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความสว่าง รวมไป ถึง หญ้าที่ทำ�ให้สองข้างทางดูรกนั้น ควรที่จะปรับปรุงให้เหมาะสมและ ปลอดภัยสำ�หรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนน เพราะถนนเปลี่ยวและความปลอดภัยก็ไม่มี เชื่อว่าถ้าบริเวณแห่งนี้มีไฟฟ้าก็น่าจะช่วยป้องกันในจุดนี้ได้พอสมควร ด้านนายสามารถ มูลวงศ์ นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่า สำ�หรับเป็นเส้นทางที่ใช้บ่อย ปัญหาก็คือถนนตรงบริเวณนี้ไม่มีไฟฟ้า ถ้าเป็น ผู้หญิงก็ค่อนข้างที่จะอันตราย เพราะไม่มีความปลอดภัย หากใช้เส้นทางนี้ ในการสั ญ จร อยากจะให้ ท างมหาวิ ท ยาลั ย ช่ ว ยติ ด ตั้ งไฟฟ้ า เพื่ อ ที่ จ ะให้ มันสว่างมากขึ้น


การอบรมเชิงปฏิบัติการ นักข่าวพิราบน้อย รุ่นที่ 13


งานเขียนคอลัมน์


POSTCARD CALENDAR vol.18/2011

What : การแสดงโขน ตอน "ศึกมัยราพณ์" When : 15-31 ก.ค. 54 Where : หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง ประเทศไทย Why : ใครที่ติดตามเรื่องราวของรามเกียรติ์มาตั้งแต่ต้นงานนี้ห้ามพลาด! กับการแสดงโขนที่มีชื่อตอนว่า "ศึกมัยราพณ์" ที่จะถูกจัดขึ้นทั้งหมด 21 รอบ การแสดง ด้านฉากที่ถูกเนรมิตขึ้นจะอลังการ และการต่อสู้ระหว่างหนุมาน กับมัยราพณ์จะตื่นตาตื่นใจเพียงใด คงต้องไปชมกัน รีบจับจองบัตรได้เริ่ม ตั้งแต่ราคา 400-1,500 บาท พิเศษส�าหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ราคา บัตรเพียง 100 บาท เท่านั้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2262 3456 หรือ www.thaiticketmajor.com What : งานเทศกาลหนังสือเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 9 When : 13-17 ก.ค. 54 เวลา 10.00-21.00 น. Where : ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์" Why : เทศกาลนี้ถูกจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “วรรณกรรม ไทยอ่านสนุกไม่มีวันจบ” (Never Ending Thai Story) ซึ่งสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ�าหน่ายหนังสือแห่ง ประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเรียน รู้เรื่องราว คติความเชื่อ สภาพวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ แนวคิดในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมที่แฝงอยู่ในตัวละครจาก วรรณคดีไทยในเรื่องต่างๆ อันมีส่วนช่วยปลูกฝังนิสัยและคุณลักษณะที่ดีของเด็กไทย ในอดีตจากรุ่นสู่รุ่น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2954 9560-4 หรือ www.thailandbookfair.com

What : เทศกาลดูปู เที่ยวพุ ถ่อแพ ที่ห้วยเขย่ง When : 1-31 ก.ค. 54 Where : อ�าเภอทองผาภูมิ ต.ห้วยเขย่ง จ.กาญจนบุรี Why: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส�านักงานกาญจนบุรี ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา พื้นที่สูง โครงการขยายผล โครงการหลวงห้วยเขย่ง ได้ ก�าหนดจัดโครงการ “เทศกาลดูปูเที่ยวพุ ถ่อแพ ที่ห้วย เขย่ง” ขึ้น เพื่อน�าเสนอกิจกรรมการท่องเที่ยวและแหล่ง ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพแต่ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักของ ต�าบลห้วยเขย่งให้ที่เป็นรู้จักอย่างกว้างขวาง และส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว ในภูมิภาคนี้มากยิ่งขึ้น ภายในงานมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมาย เช่น กิจกรรมล่อง เรือคายัก ชมพุปูราชินี ชมพุหนองปลิง ฯลฯ สนใจติดต่อได้ที่ 0 3451 1200, 0 3451 2500 หรือ www.thai.tourismthailand.org

06

What : ตรรกะสังสรรค์ : ศิลปะแห่งการ สนทนา When : 21 ก.ค.-25 ก.ย. 54 Where : หอศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร ห้องนิทรรศการ ชั้น 8 Why : นิทรรศการชวนคิด ชวนสนทนา ชวนหาความหมายด้วยประเด็นพื้นฐาน ของการด�ารงชีวิต เฉกเช่น “เกิด แก่ เจ็บ ตาย กิน ขี้ ปี้ นอน” ในนิทรรศการตรรกะ สังสรรค์ : ศิลปะแห่งการสนทนา ซึ่งน�า เสนอศิลปะในการแสวงหาความรู้ ผ่านการ ตั้งค�าถามต่อการด�ารงอยู่ของ "มนุษย์" โดย แรงบันดาลใจส่วนหนึ่งนั้นมาจากตัวตน และผลงานของ เสฐียรโกเศศ หรือพระยา อนุมานราชธน ผู้เป็นสามัญชน นักปราชญ์ นักประวัติศาสตร์ นักนิรุกติศาสตร์ นัก วรรณคดีศึกษา นักศาสนวิทยา นักเขียน นักแปล และนักกังขาคติที่ไม่ยอมจ�านน ต่อความสงสัย ซึ่งภายในคุณจะได้สัมผัส ทัศนคติในการด�ารงชีวิตจากศิลปินจาก หลากหลายสาขา สามารถติดตามราย ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bacc.or.th

What : เดี่ยว 9 สนุก สันติ อหิงสา by อุดม แต้พานิช When : 5-18 ส.ค. 54 เวลา 19.00 น. (วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 13.00 น.) Where : รอยัล พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน Why : กลับมาอีกครั้งส�าหรับ ใครหลายคนที่อาจตั้งหน้าตั้ง ตารอการแสดงชุดเดี่ยว 9 สนุก สันติ อหิงสา โดย “โน้ส- อุดม แต้พานิช” การแสดงในครั้งจัดขึ้นถึง 18 รอบ เพื่อให้คุณผู้ชมได้รับ ความเพลิดเพลิน สนุกสนานไปกับมุขที่รับรองได้ว่า "ฮา" จนไม่อาจ กลั้นเอาไว้ได้ ราคาบัตรเริ่มตั้งแต่ 2,500/2,000/1,500/1,000 และ 500 บาท สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.udomteam.com


POSTCARD NEWS&EVENT vol.18/2011

เปิดอาศรมศิลปิน

“ห้วยทับช้าง”

“นิ ท รรศน์ ร ต ั นโกสิ น ทร์ ” เปิด 2 ห้องใหม่สุดอลังการ หลังจากเปิดห้องจัดแสดงสุดอลังการให้ประชาชน เข้าเยี่ยมชมไปแล้วถึง 7 ห้อง เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 53 ล่าสุด “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์” ยังเปิดห้องจัดแสดง ใหม่อีก 2 ห้อง ได้แก่ “เรืองรุ่งวิถีไทย” ซึ่งรวบรวมวิถี ของคนไทยทุกยุคสมัยแห่งกรุงรัตนโกสินทร์น�าเสนอ ผ่านมัลติทัช และห้อง “ดวงใจปวงประชา” รวบรวม เรื่องราวและพระราชกรณียกิจที่ส�าคัญของพระ มหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทั้ง 9 รัชกาล โดยจะเปิด ให้บริการทั้ง 9 ห้อง จัดแสดงอย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 25 มิ.ย. 54 เป็นต้นไป ผู้ใหญ่ทั้งคนไทยและต่างชาติ เสียค่าเข้าชมคนละ 100 บาท, ส่วนเด็ก (สูงไม่เกิน 120 ซ.ม.) พระภิกษุสงฆ์และ สามเณร ผู้พิการ นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ และผู้สูงอายุ (มากกว่า 60 ปี) แสดงบัตรประจ�าตัว เข้าชมฟรี!

ฯพณฯ อานันท์ ปันยารชุน อดีตนายก รัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน แสดงศิลปกรรมเพื่อจัดหาทุนในการ สร้างอาศรมศิลปิน “ห้วยทับช้าง” จังหวัดพะเยา ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ด้วยความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล และ ม.พะเยา งานนี้ยังมีศิลปิน ถึง 23 ท่าน อาทิ อังคาร กัลยาณพงศ์, ประเทือง เอมเจริญ และพิษณุ ศุภนิมิตร ฯลฯ ร่วมมอบผลงานเพื่อน�ามาประมูล หารายได้เพื่อน�าไปสร้างอาศรมแห่งนี้กันอย่างคึกคัก เรียกได้ว่า อิ่มตาในการเสพศิลป์ และอิ่มใจในการท�าบุญไปด้วยในตัว

ททท. เปิดตัว โครงการ Senior Smile

“หรรษา พาเที่ยว เกี่ยวความสุข”

การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย โดยนายนพดล ภาคพรต ผูอ้ า� นวยการ กองส่งเสริมการท่องเที่ยว แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Senior Smile “หรรษา พาเที่ยว เกี่ยวความสุข” ณ อุทยานเบญจสิริ เพื่อแนะน�าเส้นทาง การท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับผู้สูงวัยใน 4 เส้นทาง 4 จังหวัด ที่รับรอง ว่าเดินทางไปด้วยกันแล้วมีความสุขหรรษาจริงๆ โดยทุกเส้นทางล้วน มีสีสัน เพราะจะมีดารานักแสดงไม่ว่าจะเป็นกิ๊ก-มยุริญ ผ่องผุดพันธ์ แบงค์-ปวริศร์ มงคลพิสิฐ พาคุณพ่อคุณแม่มาร่วมทริปด้วย นอกจากนี้ ทริปปิดท้ายที่ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ยังมีมินิคอนเสิร์ตสนุกๆ จาก “สินเจริญ บราเธอร์ส” มาขับกล่อมให้ฟังกันอย่างเต็มอิ่ม เรียกได้ว่านี่เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่ ททท.น�ามา เอาใจผู้สูงวัยโดยเฉพาะ

08


POSTCARD CALENDAR vol.19/2011

What : นิทรรศการ “มุมมองใหม่ขุนช้างขุนแผน” When : วันนี้ถึง 30 กันยายน 2554 Where : หอศิลป์ บ้านจิม ทอมป์สัน Why : “ขุนช้างขุนแผน” เรื่องราวปรัมปราที่ค่อยๆ พัฒนาเป็นวรรณคดีชิ้นโบแดงแห่งสยาม ซึ่งล่าสุด ดร.คริส เบเกอร์ และ ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร นักวิชาการ ด้านประวัติศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐศาสตร์ ได้ร่วมกันแปลสุดยอด วรรณกรรมเรื่องนี้ออกเป็นภาษาอังกฤษในชื่อว่า “The Tale of Khun Chang Khun Phaen” โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการที่ชี้ให้เห็นถึง บทบาทของขุนช้างขุนแผนที่มีต่อสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึง ปัจจุบัน ยิ่งไปกว่านั้นคือ การน�าเสนอมุมมองใหม่ๆ ที่น่า สนใจอีกมากมาย อาทิ การเมืองที่ว่าด้วยเรื่องเพศ และการ ใช้อ�านาจ รวมถึงการวิเคราะห์เปรียบเทียบและตีความตัวบท อันซับซ้อนไว้ได้อย่างเฉียบคม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 0 2612 6741 หรือ www.jimthompsonhouse.com

What : เปิดกรุงานจิตรกรรม “หอศิลป์ สมบัติ เพิ่มพูน” When : วันนี้ถึง 31 สิงหาคม 2554 Where : หอศิลป์ สมบัติเพิ่มพูน Why : จากผลงานจิตรกรรมของศิลปินชื่อดัง อย่าง “ประยอม ยอดดี” ที่หอศิลป์ สมบัติเพิ่มพูน ท�าการ สะสมมานานถึง 15 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2537-2552 มา ถึงวันนี้ ทางหอศิลป์จึงเปิดกรุแล้วจัดเป็นนิทรรศการ ให้คนทั่วไปได้ชื่นชมลายเส้นอันอ่อนช้อยแบบล้านนา โบราณ หากแต่จัดวางโครงสร้างตามแนวทางศิลปะ ร่วมสมัย จนกลายเป็นผลงานอันเป็นที่ยอมรับของนัก สะสม ใครสนใจเข้าชมงานศิลป์ชิ้นงามๆ เชิญสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2254 6040-6 หรือ www. sombatpermpoongallery.com What : เปิดเทศกาล “สัปดาห์ล่องแก่งหินเพิง” When : 14 กรกฎาคม-18 กรกฎาคม 2554 Where : หน่วยพิทักษ์ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ 9 (ขญ.9) ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี Why : ช่วงเวลาแห่งการผจญภัยเวียนมาอีกครั้งกับเทศกาลล่อง แก่งหินเพิง ซึ่งปีนี้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ 9 ยังคงอ้าแขนรับนัก ท่องเที่ยวผู้หลงใหลในกิจกรรมล่องแก่งเหมือนเคย ตลอดฤดูฝน ตั้งแต่วันนี้จนถึงปลายเดือนพฤศจิกายน แต่ขอกระซิบว่า นอกเหนือ จากความตื่นเต้นเร้าใจไปกับสายน�้าแล้ว ในช่วงเปิดเทศกาลยังมี สินค้าโอท็อปให้ช้อปกันอย่างเพลิดเพลิน รวมถึงการแสดงมหรสพ มากมายตลอดระยะเวลาเกือบ 1 สัปดาห์ สอบถามรายละเอียดเพิ่ม เติมได้ที่ 0 3745 1204 หรือ www.tourismthailand.org

06

What : คอนเสิร์ต เบิร์ด อาสาสนุก Encore Plus : Too Much So Much Very Much When : 19-21 สิงหาคม 2554 Where : อิมแพ็ค เมืองทองธานี Why : โปรดเตรียม “ซุ่ม” และ “ซ้อม” ทั้ง “ตัว” และ “หัวใจ” ให้พร้อมกับการก ลับมาอีกครั้งของคอนเสิร์ต เบิร์ด อาสา สนุก Encore Plus : Too Much So Much Very Much ครั้งที่แล้วสนุกแค่ไหน ครั้งนี้ จะ TOO MUCH ครั้งที่แล้ว มันส์แค่ไหน ครั้งนี้จะ SO MUCH ครั้งที่แล้วมีความสุขแค่ไหน ครั้งนี้จะ VERY MUCH เพราะว่าพี่เบิร์ด Loving you too much so much very much จริงๆ นะจ๊ะ จองบัตรไปมันสุดเหวี่ยงได้ตั้งแต่วันนี้ที่ www.thaiticketmajor.com (บัตรราคา 500-5,000 บาท) What : Hong Kong Summer Spectacular 2011 When : วันนี้ถึง 31 สิงหาคม 2554 Where : ฮ่องกง Why : มหกรรมช้อปกระหน�่าซัมเมอร์เซลส์์ ที่ทุกคนไม่ควรพลาด “Hong Kong Summer Spectacular 2011” ซึ่งนอกจากจะมีสินค้ามากมายให้ช้อปอย่างจุใจทั่วเกาะฮ่องกงแล้ว ยัง เต็มไปด้วยกิจกรรมดีๆ ที่เตรียมไว้ให้คุณโดยเฉพาะ อาทิ ประลอง ความเร็วไปกับ Lightning McQueen ที่ “ดิสนีย์แลนด์” ท�าความ รู้จักกับนักปล�้าจากบ่อโคลนที่ “ฮ่องกง เวตแลนด์ พาร์ค” สนุกสุด เหวี่ยงกับคอนเสิร์ต ซัมเมอร์ ป็อป ไลฟ์ อิน ฮ่องกง ที่ “ฮ่องกง โคลีเซี ยม” และนั่งจิบเบียร์เย็นๆ เคล้าบรรยากาศแสนชิลล์ที่ “ลาน ไควฟอง เบียร์ เฟส” เป็นต้น สนใจบินไปช้อป ชิม ชิลล์ ที่ฮ่องกง สอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวฮ่องกง 0 2233 4329-30 หรือ www.discoverhongkong.com


POSTCARD CALENDAR vol.20/2011

What : For Wall Painting ครั้งที่ 2 When : 26 มี.ค.-25 ก.ย. 54 Where : ผนังทางเดินชั้น 7-ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง กรุงเทพมหานคร Why : งานแสดงศิลปะบนผนังแนว Post-Graffiti  ของศิลปิน 16 ท่าน  ซึ่งถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดและความสัมพันธ์กับสิ่งรอบตัว  ภายใต้ แนวคิด ‘Brave New World’ โดยมีค�าชวนเก๋ๆที่ว่า ‘มาดูฉันซิ ไม่ส�าคัญ ว่าคุณมองฉันในด้านดีหรือไม่ แต่มาดูฉันซิ’ ผลงานดังกล่าวได้รับแรง บันดาลใจจากประสบการณ์ที่ได้รับการหล่อหลอมผ่านวัฒนธรรมความ เป็นเมืองสมัยใหม่ เทคนิคหลากหลายและ เส้นสายสีสันที่ปรากฏในผลงาน   ชี้ให้เห็นว่า การมาถึง และการรวมตัวของเหล่าศิลปินอย่างพวกเขาไม่ใช่โลก แห่งการปะทะท�าลาย แต่เป็นโลกแห่งการปะทะสังสรรค์  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2214 6630-8 หรือ  www.bacc.or.th What:  คอนเสิร์ต “เทศกาล งาน Sad” When: วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม  2554 เวลา 15.00 น. Where: MOTORSPORTS LAND  (แดนเนรมิตเก่า), Why: ร่วมสลัดความเศร้าให้จา งหายไปจากหัวใจกับ “เทศกาลงาน Sad” คอนเสิร์ตที่จะท�าให้รู้จักอีกด้านหนึ่งของ ความ ‘Sad’ ที่ยังมีความสุขให้คุณได้สัมผัส  โดยศิลปินชื่อดัง อาทิ Modern Dog,  น้อย พรู, Slot Machine, บอย พีชเมกเกอร์, Calorie Blah Blah, Mild, สแตมป์,  Buddhist Holiday, อุ๊ หฤทัย, แอม เสาวลักษณ์, ปนัดนา เรืองวุฒิ  พร้อมวงน้อง ใหม่ไฟแรง Orangeza Sunday  จะมาช่วยกันปลุกปลอบให้คุณๆ หายเศร้า หาย  Sad กันไปข้างนึง  สอบถามรายละเอียดส�ารองจองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ http://www. thaiticketmajor.com ราคาบัตรเพียงแค่ 800 บาท เท่านั้น What : นิทรรศการ ‘ห้วงแห่งการก่อเกิด และการเสื่อมสลาย’ When : 11 ต.ค.-11 พ.ย. 54 Where : ณ ดีโอบีหัวล�าโพงแกลเลอรี Why : ‘ห้วงแห่งการก่อเกิดและการเสื่อม สลาย’ นิทรรศการที่จะน�าเสนอผลงานวาด เส้นดินสอไขบนผ้าใบที่ถ่ายทอดรูปลักษณ์ ของความเคลื่อนไหวบนผิวน�้า กับการวาดเส้นที่มีความละเอียดอ่อน ประณีตกับเจ้าของเหรียญทองประเภทจิตรกรรม จากการแสดงศิลปกรรม แห่งชาติ ครั้งที่ 56 ‘สุพร แก้วดา’ ศิลปินรุ่นใหม่ที่ได้แรงบันดาลใจในการ รังสรรค์งานมาจากการตั้งอยู่และดับไปของสรรพสิ่งในโลก ซึ่งจะจัดพิธีเปิด นิทรรศการขึ้นในวันที่ 11 ตุลาคม 2554 เวลา 18.30 น. ใครที่สนใจเข้า ชมนิทรรศการดังกล่าวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเต็มได้ที่ หอศิลป์ร่วมสมัย อาร์เดล โทร: 0 2422 2092, 08 6890 2762 แฟกซ์: 0 2422 2091 หรือ  www.ardelgallery.com

09 08

What : การแสดง ‘เส้นทางพระโพธิสัตว์’   When : 26 ก.ย. 54 Where : หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย Why : การแสดงจากไต้หวันที่ถูกรังสรรค์ขึ้นเนื่องในโอกาสฉลอง ครบรอบ 100 ปีของดินแดนดังกล่าว โดยน�าการเต้น การเล่นดนตรี  การตีกลอง ศิลปะการต่อสู้ และศาสตร์แขนงอื่นๆ มาผสมผสานเข้า ด้วยกันจนกลายเป็นนาฏศิลป์ที่สวยงาม แพรวพราว มีความลุ่มลึกใน ด้านจิตวิญญาณ ทั้งยังรุ่มรวยในด้านขนบประเพณี และอารมณ์สมัย ใหม่ สมกับที่ได้รับรางวัลไทชินอาร์ต สาขาศิลปะการแสดงยอดเยี่ยม  เมื่อปีพ.ศ. 2546 ซึ่งถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดของไต้หวัน   สนใจเข้าชม ลองคลิกเข้าไปที่ www.bangkokfestivals.com

What : 50 ปี แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ‘จงกล้าเปลี่ยนแปลง โลกใบนี้’ When : 20 ก.ค.-30 ก.ย. 54 Where : สถาบันเกอเธ่ สาทร Why :  นิทรรศการที่รวบรวมโปสเตอร์รณรงค์ตลอดระยะเวลา 50  ปี ของ ‘แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล’ องค์กรอาสาสมัครระหว่าง ประเทศที่ท�างานเพื่อสิทธิมนุษยชน โดยครอบคลุมประเด็นที่หลาก หลาย ทั้งเสรีภาพ, นักโทษมโนธรรมส�านึก, สิทธิพลเมือง และสิทธิ ทางการเมือง ผลงานที่น�ามาจัดแสดงล้วนเป็นของศิลปินที่มีชื่อเสียง  อาทิ แอนนี่ ลีโบวิต ช่างภาพชาวอเมริกันกับผลงานภาพถ่าย “มือที่ ไร้พันธนาการ” และ ฮวน เกโนเวส กับโปสเตอร์ “การโอบกอด” ซึ่ง กลายเป็นสัญลักษณ์ต่อต้านการปราบปรามทางการเมืองในละติน อเมริกา รวมถึง พาโบล ปิคาสโซ ผู้สนับสนุนคนส�าคัญของแอมเน สตี้ฯ และ ฮวน มิโร จิตรกรชื่อดังชาวเสปน อีกด้วย นอกจากผลงาน จากทั่วทุกมุมโลกแล้ว ยังมีโปสเตอร์เฉพาะ กิจจาก ‘แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล  ประเทศไทย’ ที่สร้างสรรค์จากภาพวาด  ชื่อ “ประชาชน” ของ ขวัญชัย ลิไชย กุล อันได้รับแรงบันดาลใจจากสภาพทาง สังคม-เศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งท�าให้คน ด้อยโอกาส และคนชายขอบถูกเอารัดเอา เปรียบ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.  0 2287 0942-4


นิตยสารฝึกปฏิบัติ


นิตยสาร Restroom


Restroom travel

เรื่อง: มัณฑนา อุปชัย, รัชนก บุญโกมุด, ศยามล นาดี ภาพ: นฤมล โสดารัตน์, รัตนาภรณ์ พุทธานุ

เที่ยวแล้ว รักเลย!

restroom ฉบับนี ้เราจะพาคุณผู้อา่ นไปสูดอากาศบริ สทุ ธิ์และฟอกปอดกันให้ แช่มชื่นที่จงั หวัดเลย จังหวัดหนึง่ ในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทีใ่ ครหลายคนนึกถึงเมือ่ มีวนั หยุดยาวและต้ องการหลบไปพักผ่อนหย่อนใจ เหตุผลที่เลือก จังหวัด เลย เพราะว่ามีสภาพภูมิประเทศที่งดงาม อากาศหนาวเย็น เป็ นแหล่งเพาะปลูกไม้ ดอกไม้ ประดับที่ติดอันดับต้ นๆ แห่งหนึ่ง ของประเทศ แถมยังเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่ส�าคัญอีกด้ วย ทริ ปเที่ยวเลยก๋อต้ อนรับปี ใหม่ พร้ อมอากาศหนาวๆ แบบนี ้ พวกเรา “แก๊ งค์รถซิง่ ” คิดเอาไว้ วา่ หากได้ ไปชมพระอาทิตย์ ขึ ้นบนยอดภูคงจะสุขใจมิใช่น้อย ซึง่ สถานทีท่ เี่ ราจะไปในครัง้ นี ้คือ อ�าเภอเชียงคานและอ�าเภอภูเรือนัน่ เอง การเดินทางในครัง้ นี ้จะ มีเรื่ องตื่นเต้ น สนุกสนาน น่าค้ นหา และพระอาทิตย์ขึ ้นยามเช้ าบนยอดภูที่วาดฝั นจะงดงามมากแค่ไหน เราจะรอช้ าอยูใ่ ยล่ะคะ ออกเดินทางกันเลยดีกว่า ทันทีที่ล้อหมุนและเคลื่อนที่โดยใช้ เส้ นทางหมายเลข 201 มุง่ หน้ าเข้ าสู ่ อ�าเภอ เชี ย งคาน อ� า เภอเล็ ก ๆ ริ ม แม่ น� า้ โขงสุด ชายแดนไทย ด้ วยกลิ่นไอของความอบอุ่น และความมีเสน่ห์ของผู้คน ชักชวนให้ เหล่า นัก ท่อ งเที่ ย วต่า งพากัน เดิ น ทางมาสัม ผัส ความอบอุน่ นี ้ด้ วยตัวเอง และเราก็เป็ นหนึง่ ในนัน้ กว่าเราจะเดินทางมาถึงเชียงคานก็ เย็นมากแล้ ว ก้ าวแรกที่เท้ าแตะพืน้ รู้ สึก ราวกับว่าความอบอุน่ ได้ แล่นเข้ ามากอดกุม หัวใจ และความหลงใหลก็แล่นเข้ ามาในโสต ประสาท 38


อากาศเย็ น ยามค�่ า เริ่ ม แผ่ ซ่ า นและปกคลุม ไปทั่ว อาณาบริเวณ พอเก็บสัมภาระเรียบร้ อยก็พากันมาเดินชมและ เลือกซื ้อของฝากกันสักนิดที่ถนนคนเดิน รับรองว่าทุกคนต้ อง เผลอเลือกเพลินจนได้ ข้าวของมาเต็มไม้ เต็มมือ เพราะข้ าวของ ที่นี่ราคาไม่ได้ แพง ทังอาหารการกิ ้ น ของที่ระลึก เสื ้อผ้ า และ อื่นๆ ที่แต่ละคนโปรดปราน ระยะทางที่เดินก็ไม่มากและน้ อย จนเกินไปราวๆ 2 กิโลเมตรเห็นจะได้ หรื อถ้ าหากใครใคร่เช่า จักรยานก็สามารถจับจองได้ คนั ละ 20-30 บาทเท่านัน เดิ ้ นไป กินไปสูดอากาศอันบริ สทุ ธิ์ไปก็อย่าลืมแวะไปเขียนโปสการ์ ด กันสักนิด เพื่อส่งความสุขความอบอุน่ นี ้ไปให้ คนที่คณ ุ รัก ด้ วยความที่เราตัง้ ใจไว้ ว่า อยากมาชม พระอาทิตย์ขึ ้นบนยอดภูสกั ครัง้ ในชีวิต เราจึงไม่ รอช้ าท�าการซักถามเจ้ าถิ่นจนได้ ร้ ู ว่า ภูทอก เป็ น จุดชมพระอาทิตย์ขึ ้นยามเช้ าที่สวยที่สดุ ซึง่ ต้ อง ไปรอที่จุดนัดพบตังแต่ ้ ตีห้า พอทุกคนได้ ร้ ู เวลา เท่ า นั น้ ต่ า งคนต่ า งรี บเข้ านอนเพราะเกรง จะพลาดชมความงามของพระอาทิตย์ขึน้ ในยาม เช้ าแม้ ค�่ า คื น นี ก้ � า ลั ง จะผ่ า นพ้ นไปพร้ อมกั บ เรี่ ย วแรงที่ เ ริ่ มอ่ อ นลง แต่ ภ าพฝั นถึ ง ความ งามของพระอาทิตย์ ขึน้ บนยอดภูยามเช้ าของ พวกเราคงไม่ต่างกัน เช้ า ตรู่ กับ อากาศที่ หนาวพอดี หลังจากที่เรามารอยังจุดนัดตามเวลาที่ ก� าหนดก็มีรถมารอรั บ-ส่งนักท่องเที่ยว เพื่ อจะไปยังเป้าหมายเดียวกันจอดรอ อยูแ่ ล้ ว ส�าหรับค่าบริการก็คนละ 25 บาท เท่านัน ้ กิจกรรมนี ้มีข้อห้ ามอย่างหนึง่ คือ ห้ า มนัก ท่ อ งเที่ ย วขับ รถขึ น้ ไปบนยอด ภูทอกเอง เพราะทางที่คดเคี ้ยวเกรงจะ เกิดอุบตั เิ หตุขึ ้นได้ ถึงแม้ ตอนที่เราขึ ้นไป 2 ข้ า งทางยัง คงมื ด แต่ สิ่ ง หนึ่ ง ที่ เ รา สัม ผั ส ได้ คื อ ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข อง ป่ าไม้ เมื่อรถไต่มาถึงยอดภูภาพเบือ้ ง ล่างที่เป็ นต้ นไม้ กลับถูกปกคลุมไปด้ วย ทะเลหมอกสี ข าว รอเกื อ บ 2 ชั่ว โมง สายตาหลายคู่ก�าลังจับจ้ องไปยังเบือ้ ง หน้ า แสงแรกของวันใหม่ก็เริ่ มสาดส่อง ให้ เห็ น โดยไม่ มี เ ขิ น อายแก่ ส ายตาที่ ก�าลังเพ่งมอง ทุกคนต่างลุ้นว่า พระอาทิ ต ย์ ด วงโตจะโผล่พ้ น ขอบฟ้ าจากเขา ลูกไหน

และแล้ วความงามก็ปรากฏให้ เราเห็น ราว 2 นาทีที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนตัว ขึ ้นอย่างรวดเร็ ว เร็ วพอๆ กับทะเลหมอกสีขาวได้ ปลดแอกตัวเองลอยขึ ้นสู่ท้องฟ้า ทุกอย่างพร่ าเลือนไปชัว่ ขณะเมื่อหมอกเริ่ มหนาขึ ้นจนบดบังแสงอาทิตย์ที่สาดส่อง 39


เราเริ่ ม ทยอยลงมาจากยอดภูท อกด้ ว ยรถบรรทุก ของ เจ้ า หน้ า ที่ ห ลายคัน ที่ ค อยบริ ก ารรั บ -ส่ง จากนัน้ ก็ มุ่ง หน้ า เข้ า สู ่ อ�าเภอภูเรื อ เป้าหมายของเราคือ ห้ วยกระทิง หรื อ อ่างเก็บน� ้าห้ วย น� ้าหมาน เพื่ อ ซึมซับ และเปลี่ยนบรรยากาศในการรั บประทาน อาหารบนแพกลางน� ้า ซึง่ ถือว่าเป็ นไฮไลท์เด็ดของที่นี่ โดยอ่างเก็บ น� ้าแห่งนี ้ ด้ านเหนือเป็ นภูเขาเตี ้ย ด้ านใต้ เป็ นภูเขาสูงชัน หากมอง จากมุมสูงคุณจะสัมผัสได้ ถึงความวิเศษของธรรมชาติที่ได้ สร้าง ความสวยงามนี เ้ อาไว้ เพราะสายน� า้ ที่ ถูก โอบอุ้ม ไว้ ด้ ว ยภูเ ขา ผสานกับน� ้าสีเขียวใสนันท� ้ าให้ เราอิ่มเอิบหัวใจนัก ส�าหรับแพที่มี ให้ เ ช่ า เพื่ อ ไปนั่ง ชิ ว หรื อ นั่ง ทานอาหารก็ มี อ ยู่ห ลายขนาดและ หลายหลัง สามารถรองรับคนได้ มากสุดถึง 15 คน (มีบริ การสัง่ ท�าอาหารแบบสดๆ ร้ อนๆ ด้ วยนะจ๊ ะ) หลังจากจับจองแพและสัง่ อาหารเรี ยบร้ อยก็ เ รี ย กเจ้ า หน้ า ที่ ใ ห้ ล ากแพออกจากฝั่ ง อยาก หยุดตรงไหนก็ บอกเจ้ าหน้ าที่ได้ เลย (หากยังไม่ได้ อาหารก็อย่า เพิ่งตกใจ เพราะในไม่ช้าจะมีเจ้ าหน้ าที่น�ามาเสิร์ฟถึงแพเลยจ๊ ะ)

ส่วนเมนูเด็ดที่นกั ท่องเที่ยวส่วนใหญ่มกั สัง่ คงหนีไม่พ้น ‘กุ้งเต้ น’ พูดถึงทีไรน� ้าลายสอ ทุกที เพียงค�าแรกทีต่ กั เข้ าปากและเคี ้ยว ความหอมของกลิน่ ข้ าวคัว่ และความเปรีย้ วของมะนาว ที่ลงตัวก็ท�าให้ คนที่ลิ ้มลองหลงใหลไปแล้ ว ชัง่ กระชากใจชาวอีสานอย่างเราเสียจริ งจริ๊ ง ถึงช่วง นี ้เหมือนเข้ าใจค�าว่า ‘ลอยแพ’ ชัดแจ้ งขึ ้นเพราะรอบกายถูกล้ อมไปด้ วยน� ้าและภูเขา แพบาง หลัง เสริ ม ทัพ ความสนุก ด้ ว ยการหิ ว้ เครื่ อ งเสี ย งเพื่ อ มาร้ องคาราโอเกะ นึ ก ๆ ดูแ ล้ ว ก็ ไ ด้ อารมณ์ไปอีกแบบ อิ่มหน�าส�าราญกันแล้ วก็อย่าลืมจ่ายค่าอาหารและค่าเช่าแพด้ วยนะคะ

ภาพความประทับใจที่เห็นคงถูกบันทึกไว้ ในความทรงจ�าของหลายคนไปอีกนาน บ้ างอาจถึงขันติ ้ ดอกติดใจจนอยากหยุดเวลาไว้ เสียให้ ได้ เห็นไหมล่ะว่าแถบอีสานบ้ านเฮาก็มีแหล่ง ท่องเที่ยวเจ๋งๆ ไม่แพ้ ภมู ิภาคอื่นในประเทศไทย แต่เพียงแค่คณ ุ ถืออ่านอยูใ่ นตอนนี ้ มันคงไม่ให้ อรรถรสแก่คณ ุ ได้ ทงหมด ฉะนั ั้ นต้ ้ องไปพิสจู น์และสัมผัสด้ วยตัวของคุณเอง เรามัน่ ใจว่าคุณจะประทับใจเลยก๋อเหมือนอย่างเรา

* ก๋อ เป็ นค�าที่ใช้ ลงท้ ายประโยค แต่ไม่สามารถใช้ ค�าว่า ก๋อ ในทุกประโยคได้ เพราะไม่ใช่ภาษาทางภาคเหนือ ประโยคที่สามารถใช้ ได้ คือ ไม่ใช่ก๋อ แปลว่า ไม่ใช่นะ และ เลยก๋อ แปลว่า เลยนะ หรื ออีกนัยหนึง่ หมายถึงค�าว่า นะ ที่ใช้ เพื่อยืนยันให้ ประโยคนันๆ เป็ ้ นความจริ งและดูหนักแน่น

40


1 Day Trip

เรื่อง: มัณฑนา อุปชัย, รัชนก บุญโกมุด, ศยามล นาดี ภาพ: นฤมล โสดารัตน์, รัตนาภรณ์ พุทธานุ

ใกล้วันแห่งความรักเข้ามาทุกที ไม่รู้ว่าหนุ่มๆ สาวๆ มีของขวัญแทนใจหรือได้วางแผนกิจกรรมอะไรดีๆ ในวันที่มีความหมาย อย่างนี้บ้างไหม หากยังไม่มีล่ะก็ ‘แก๊งค์รถชิ่ง’ จะขออาสาพาคู่รักทุกคู่ไปเที่ยวและทำากิจกรรมแบบคู่รักฉบับ 1 Day Trip ที่จังหวัดร้อยเอ็ด หรือเรียกแบบฮิปๆ ว่าเมืองเกินร้อย ที่มาที่ไปของคำาว่าเกินร้อยคือ เป็นการเล่นคำาที่ใช้เรียกชื่อจังหวัดร้อยเอ็ดที่เกินหนึ่งร้อยนั่นเอง โดยสถานที่ที่เราจะนำาคู่รักไปในวันนี้คือ บึงพลาญชัย เดิมชื่อ บึงพระลานชัย ต่อมาในปี พ.ศ. 2469 อำามาตย์เอกพระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์ (ทอง จันทรางศุ) ข้าหลวง จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด เห็ น ว่ า บึ ง แห่ ง นี้ ตั้ ง อยู่ ใ จกลางเมื อ งแต่ ตื้ น เขิ น ปล่ อ ยทิ้ ง ไว้ ก็ จ ะ หมดสภาพไป จึงได้ชักชวนชาวบ้านจากทุกอำาเภอมาขุดลอกบึง เพื่อให้มีน้ำาขังอยู่ได้ ตลอดปี ใช้เวลาขุดลอกบึงทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ราว 2 ปี มีชาวบ้านมาร่วมขุด ถึ ง 40,000 คน นั บ ว่ า เป็ น ผลงานที่ ร่ ว มแรงใจกั น อย่ า งยิ่ ง ใหญ่ แ ห่ ง หนึ่ ง ที่ ค วรจารึ ก ไว้ของไทย เวลาผ่านไปได้มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจนเป็นมรดกที่สำาคัญของ จังหวัดร้อยเอ็ด และถือเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดในปัจจุบัน เกาะกลางบึงน้ำาขนาดใหญ่บนเนื้อที่ประมาณ 2 แสนตารางเมตรของบึงพลาญชัย ถูกบรรจงสรรค์สร้างเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ภายในตกแต่งเป็นสวนไม้ดอก มีพันธุ์ไม้ ต่างๆ ท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่น มีปลาน้ำาจืดหลากหลายสายพันธุ์ หรือหากใครที่ชอบ การออกกำาลังกายก็มีโซนเดิน-วิ่ง และแอโรบิคแดนซ์ เพื่อให้บริหารสุขภาพร่างกายกัน ให้เต็มที่ ที่สำาคัญยังมีเรือจักรยานน้ำาไว้สำาหรับคู่รักหนุ่มสาวและประชาชนทั่วไป ให้ช่วย กั น ปั่ น ช่ ว ยกั น ถี บ เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นความรั ก ของคุ ณ ให้ ไ หลลื่ น ไปตลอดรอดฝั่ ง กั น ด้ ว ย ว่ า แล้ ว ก็ จั บ มื อ คู่ รั ก ของคุ ณ ไปจั บ จองเรื อ จั ก รยานน้ำ า กั น แล้ ว ปั่ น ไปโยน อาหารให้ปลาไป หรือจะชวนดาร์ลิ้งของคุณนั่งชมพระอาทิตย์ตกพร้อมกับให้อาหารปลา ก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบ แหม! แบบนี้คงได้ยิ้มอิ่มอกอิ่มใจมิใช่น้อย รับรองว่าใครเห็น เป็นต้องอิจฉา อ้อ! ลืมบอกไป ที่บึงแห่งนี้เขาเปิดกันตั้งแต่เช้ามืดยันเย็นเลยนะ พอหายเหนื่ อ ยแล้ ว ก็ ไ ปต่ อ กั น เลยที่ ส ถานแสดงพั น ธุ์ สั ต ว์ น้ำ า มี ป ลาหลาย ทริปนี้คงไม่เวิร์คเป็นแน่ หากยัง สายพันธุ์อยู่ในอุโมงค์ยักษ์ที่ภายในมีปลาแหวกว่ายอยู่เหนือหัวของเรา และยังมีส่วนที่ ไม่ได้ชวนคู่รักเกินร้อยไปนั่งชิลล์ริมบึงกันที่ แยกย่อยออกเป็นตู้ปลาขนาดเล็กที่สร้างไว้เพื่อให้ปลาตัวจิ๋วกันอีกด้วย ทีเด็ดของสถาน ชึ ง ริ ม บิ ล ล์ ให้ ส บายอารมณ์ ซึ่ ง ร้ า น แสดงพันธุ์สัตว์น้ำาคือ เมื่อเราหยิบกล้องถ่ายรูปขึ้นมา เหมือนปลารู้ว่าเราจะขอถ่ายรูปด้วย ดั ง กล่ า วตั้ ง เด่ น อยู่ ริ ม บึ ง ด้ ว ยสไตล์ ก าร ต่างรีบแหวกว่ายแข่งกันเพื่อมาเข้ากล้องกันใหญ่ ดูแล้วเป็นภาพที่ประทับใจไม่รู้ลืม ออกแบบเก๋ไก๋ที่เรียกได้ว่าไม่ซ้ำาแบบใคร เลยที เ ดี ย ว พอเข้ า มาในร้ า นก็ สั่ ง เครื่ อ ง ดื่มเย็นๆ มาดับกระหายกัน และอย่าลืม หยิ บ กล้ อ งขึ้ น มาเพื่ อ บั น ทึ ก ความทรงจำ า และรอยยิ้มด้วยล่ะ เพราะที่นี่เขาได้จัดมุม ต่างๆ ไว้ให้ถ่ายรูปอย่างน่ารัก ชอบมุมไหน ก็เลือกได้เลยจ้า เต็มอิ่มกันเลยล่ะสิกับ 1 Day Trip ณ เมืองเกินร้อย กับ ‘แก๊งค์รถซิ่ง’ ถือเป็น ของขวั ญ รั บ เทศกาลแห่ ง ความรั ก ก็ แ ล้ ว กันนะ 74


Restaurant

เรื่อง: มัณฑนา อุปชัย, รัชนก บุญโกมุด, ศยามล นาดี ภาพ: นฤมล โสดารัตน์, รัตนาภรณ์ พุทธานุ

ว่าถึงเรื่ องอาหารการกินกว่าจะหาอาหารที่ถกู ปากและร้ านที่ถกู ใจนันหายาก ้ ส�าหรับวัยรุ่ น และเด็กมอที่ก�าลังเจอปั ญหาเบือ่ การกินข้ าวแบบเดิมๆ และร้ านเดิมๆ หรื อก�าลังมองหาแหล่งนัง่ ชิวแห่ง ใหม่เพือ่ เปลีย่ นบรรยากาศต้ องห้ ามพลาดคอลัมน์นี ้ เพราะเรามีร้านอาหารทีเ่ พิง่ เปิ ดใหม่มาแนะน�าเพือ่ นๆ ซึง่ อยูไ่ ม่ไกลจนเกินที่จะไปลิ ้มลองความอร่อย เราก�าลังพูดถึงร้ าน ฮักนะ รสเด็ด สาขา 2 เพียงแค่เห็นหน้ าร้ านก็แทบจะอดใจไม่ไหวกับ ความมีเสน่ห์ทงสไตล์ ั้ การตกแต่งของทางร้ านที่แบ่งเป็ นสองส่วนอย่างลงตัว ใครชอบนัง่ เก๋ๆ แนะน�า ส่วนในร้ านที่ตกแต่งสไตล์คอฟฟี่ ช็อป

ฮักนะ รสเด็ด ฮักอร่อยๆ นี้ที่สารคาม

อีกทังนอกร้ ้ านในสไตล์เอ้ าท์ดอร์ เปิ ดโล่งและเมนู ของอาหารอันดึงดูดใจแก่ผ้ ทู ี่พบเห็น พอเปิ ดประตูเข้ า มาคุณจะได้ รับการต้ อนรับอย่างดีกบั พีแ่ ต๊ ก-วชิราภรณ์ โทสันทัด เจ้ าของร้ านอาหารที่แสนใจดีแห่งนี ้ และเพื่อ จะไม่ให้ ซ� ้ากับร้ านอาหารทัว่ ไปที่มีอยู่ จึงได้ ผสมผสาน ทังก๋ ้ วยเตี๋ยว กาแฟสดและเบเกอรี่ ให้ อยูใ่ นร้ านเดียว จนออกมาเป็ นร้ านนี ้ ซึง่ ตามคอนเซ็ปต์ทวี่ างเอาไว้ พแี่ ต๊ ก บอกว่า เพื่อเอาใจลูกค้ าจึงตกแต่งร้ านให้ มีสีสนั สดใส และน� า รู ป ถ่ า ยลูก ค้ า มาเป็ นส่ว นหนึ่ง ในการประดับ ตกแต่งร้ านด้ วย

ด้ วยรสชาติที่ลงตัว ผสานกับกลิน่ หอมของกาแฟ สดและบรรยากาศที่เย็นสบายแล้ ว ช่างเป็ นร้ านที่น่านัง่ ทีเดียว ลองมาพิสจู น์ความอร่อยด้ วยตัวคุณเองนะคะ

ร้ าน ฮักนะ รสเด็ด

เมนูที่เราจะขอแนะน�าวันนี ้คือ ก๋วยเตี๋ยวเนื ้อตุน๋ ยาจีน ที่ทางร้ าน คิดค้ นสูตรเอง เพือ่ เอาใจลูกค้ าโดย เฉพาะ ด้ วยน� ้าซุปที่เข้ มข้ นกับเนื ้อ นุม่ ละมุนลิ ้น ที่เสิร์ฟมาพร้ อมกับ ผักสลัดสดๆ เพื่อเพิ่มความอร่ อย ให้ มากขึ ้น (แอบกระซิบว่า ไม่ต้อง ปรุงก็อร่อยแล้ วค่ะ)

อีกเมนูที่ใครมาเป็ นต้ องสัง่ คือ ฮักนะ ฮันนี่โทสต์ เพียงแค่ค�าแรกที่ ลิ น้ ได้ รั บ รสชาติ ก็ สั ม ผั ส ได้ ถึ ง ขนมปั งเนื อ้ นุ่มอบกรอบด้ วยเนย สด ราดด้ วยน� ้าผึ ้งแท้ จากเยอรมัน ราดทับ อี ก รอบด้ ว ยช็ อ คโกแลต เข้ ม ข้ น ที่ ม าพร้ อมกับ ไอศกรี ม วนิลลาและคาปูชิโน่เย็นๆ สักแก้ ว

ที่อยู่ 236 ถ.ศรี สวัสดิ์ด�าเนิน ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 เปิ ด ทุกวัน เวลา 09.00 - 21.00 น. งบประมาณ ราคาโดยรวมเริ่ มต้ นตังแต่ ้ 30 บาท การเดินทาง อยูท่ างหน้ าป้ายมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตรงข้ ามร้ านเฮียเปี ยว หมูกระทะ โทร. 089-620-3457

41


งานออกแบบ จัดหน้า ภาพถ่าย


present  
present  

Manthana Uppachai