__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


PLAZMOVÁTECHNOLÓGI A

di gest or y

NOVÝSPOSÔBČI STENI AVZDUCHUPOMOCOUPLAZMY Čoj et opl azmovát echnol ógi avdi gest or eznačkyO+FALi ne? Št andar dnédi gest or yak oi c hpoznáme,súst r oj epr eúpr avuvzduc huvpr i est or oc hkuc hyne,r esp.kuc hyneas kuc hyňouspoj enéhopr i est or u.Di gest or yspl azmovout ec hnol ógi oupr ac uj úak o„ č i st i č ka“( t át ot ec hnol ógi aj edo dnespouží vanávk ozmi c kýc hl odi ac havesmí r nyc hst ani c i ac h) , t edavzduc hpr efil t r ovanýc ezpl azmovýfil t erni ej el en upr avený , al ej evyč i st enýavl hk osťzvar eni aj eznač nezní žená. Akot of unguj e? Poki aľ , použí vat ekl asi c kýdi gest or , mát emožnosťodsávaťbuď: DOEXTERI ÉRU -t edavzduc h, kt or ýodsávat eobsahuj e št yr i vel i č i ny: 1 . t ukya2. vl hk osť( fil t r uj úsac ezt uk ový fil t er ) ,3.neč i st ot y ak o sú: bakt ér i e, ví r usy , spór y , pl esnear ozt oč e, ak oaj 4. mol ekul y pac hov a vôní ,kt or é sú vo Vašom i nt er i ér i . Ti et o vel i č i ny „ odc hádzaj ú“odpadovým pot r ubí m von zi nt er i ér u. al ebo DO I NTERI ÉRU ( odsávani enar ec i r kul ač nýr eži m spouži t í m uhl í k ovýc hfil t r ov ) -ak,použí vat e di gest orvr eži me i nt er i ér ového odsávani a s použi t í m uhl í k ovýc h fil t r ov ,úč i nnosťodsávač a párj e veľ mil i mi t ovaná a f unguj et o nasl edovne: Ti ežhovor meošt yr oc hvel i č i nác hak ovpr edc hádzaj úc om pr í pade,avšak,všet k ot o,č opr iodsávanídoext er i ér u „ odi šl o“odpadovým pot r ubí m von, saVám vt omt opr í pade( okr em 1 . t uk ov , 2. č i ast oč nevl hk ost i a4. mol ekúl pac hova vôní )vr ac i aspäťdoi nt er i ér u. T oznamená, žespät nývzduc hj el enupr avenýc ezt uk ovéauhl í k ovéfil t r e. T uk ovéfil t r e zac hyt ávaj úl ent uky( zč ast i vl hk osť )amol ekul ypac hov ,r esp. vôní ,č i ast oč nezac hyt ávauhl í k ový( kar bónový )fil t er . Pr i t omt ospôsobesapr údení m vzduc hur ozví r enébakt ér i e, ví r usy , pl esnear ozt oč evr ac aj úspäťdoi nt er i ér u. Avšak, pr ipl azmovom fil t r ovanísavšet kýcht ýcht oškodl i ví nzbaví t eakoj eni žši evysvet l ené. ODSÁVANI EVZDUCHUDOI NTERI ÉRUSVYUŽI TÍ M PLAZMY:

4

PLAZMOVÁTECHNOLÓGI A


Profile for Kika

Katalog o f a line 2018 2019  

Katalog o f a line 2018 2019  

Advertisement