Page 1

APRIL 2020

No.074

6?%=*ô-*Ģ¡&/è5=#K+KK-?= 99++ì4Ié.L7-Ä&#x17E;¡Â&#x2DC;Â&#x2122;Â&#x17E;Â&#x2013;Â&#x2122;7-EÄ&#x17E;Â&#x203A;"Â&#x2022;7> Â&#x201D;6<I-@!Â&#x2022;7%93>.9Â&#x2022;7> Â&#x2022;Ié.L7-Ä&#x17E;Â&#x153;Â&#x2014;Â&#x2122;Â&#x161;Â&#x2014;


Chula 64 Holiday Inn Silom Suan Plu 8 Surawong center Thaniya Sukhumvit 39 Sukhumvit 39.2 Camillian Hospital Sukhumvit 13 Sukhumvit 18 Sukhumvit 22 Sukhumvit 25 Sukhumvit 33

Where to find our Magazine

One Udomsuk Sukhumvit 39 Muang Thai - Phatra Complex MRT Rama 9 MRT Klong toei Ploenchit Center Times square Building U Chu Liang Building Marcury MRT Sukhumvit MRT Paholyothin Sukhumvit 21 Serm-Mit Tower

Ideo Paholyothin Park land Ekkamai Ideo Rama 9 Gateway Ekkamai Ideo Q Samyan ITF Building Sukhumvit 71

Emquartier

Kinokuniya Isetan Kinokuniya Emquartier Fuji 2 Sukhumvit Soi 39 Fuji 4 Sukhumvit Soi 49 Fuji 1 Sukhumvit Soi 33/1


CON T E N T S STORIES 04 A Short Journey in Sendai and Morioka ตกหลุุมรัักเมืืองนอกสายตา ที่่�หวัังว่่าจะเข้้าตาคุุณเข้้าสัักวััน

24 Happy Days in Fukushima สำำ�รวจเมืืองเก่่าในฟุุกุุชิิมะ พื้้�นที่่�แสนสงบและน่่ารัักที่่�ถููกมองข้้าม STAFFS บรรณาธิการบริหาร: โยชิโนริ มัตสึมูระ กองบรรณาธิการ: โทโมเอะ ฟูจิอิ แคทลียา ภิญโญ เบญจรัตน์ ถูกแผน ลิขสิทธิ์ เมืองคุ้ม สาวิตรี ก�ำศร กัลยารัตน์ ไม้น้อย สุทธิดา ตอสกุล ธารฎา นันทิกาญจน์ ผู้จัดการฝ่ายศิลปกรรม: เคียวโกะ คัตสึรากิ ฝ่่ายศิิลปกรรม: อรนรร จิิรชลมารค อรชพร วราศิิริิกุุล ช่างภาพ: สุนทร บุญศรี นุสบา ชินพงศ์พาณิชย์ ฝ่ายโฆษณา: สุุภาวดีี เกีียรติิเอี่่�ยม โยชิิมิิ คิินโนะ ฝ่ายบัญชี: ณฐมน ทรงชุ่่�ม นิิติิพงศ์์ พฤทธิ์์�กุุลนัันทร์์ ชลดา บุุนนาค ฝ่ายธุรการ: อ�ำพร หอมขจร ฝ่ายจัดส่ง: ประพันธ์ เหรียญทอง คมสันต์ ทะเลน้อย นิรันดร์ แก้วอ้น นัักศึึกษาฝึึกงาน: ปัณณราศรี พจน์ไตรทิพย์ สุภาวดี สากลวารี

COLUMNS

REVIEWS

19 ญี่่�ปุ่่�นอุ่่�นอุ่่�น ระหว่่างนั้้น�

27 Sweets Please Parden

By วรรณวนััช บููรพาเดชะ

21 ญี่่�ปุ่่�นแบบบ้้านบ้้าน สานต่่อไปนะ “คาโกเมะ” By ภััทรสิิริิ อภิิชิิต

22 MA 間 Ryoanji เยี่่ย� มชมหิิน เพราะมาดููสวนหิิน By สาโรช พระวงค์์

29-32 EAT & TREAT 29 Ukiyo 30 Hokkaido Ramen Santouka 31 Osaka Recipe 32 Kokoro Gyoza 02 New Open

23 Bi เมื่่�อกราฟิิก ดีีไซเนอร์์ไทย ทดลองไปรัับบทเป็็น ศิิลปิินแสดงผลงานเดี่่�ยวที่่�ญี่ปุ่่� ่�น (ตอนจบ) By สุุรััติิ โตมรศัักดิ์์�

ส�ำนักพิมพ์: บริษัท โฟโกโม จ�ำกัด 127/2 หมู่่� 4 ถ.หางดง-สะเมิิง ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชีียงใหม่่ 50230 02-010-8294

freecopymap@gmail.com

www.kiji.life

KIJITHAILAND

kiji.life

01


New Open ร้านใหม่แกะกล่องประจ�ำเดือนนี้

Shamo 808/7 ซ.ธารารมณ์์ 2 ถ.ทองหล่่อ

ร้้านยากิิโทริิจากโอซาก้้าที่่ไ� ด้้รับั ความนิิยมมา นานกว่่า 35 ปีี มาเปิิดแล้้วที่่กรุ � งุ เทพฯ โดยไก่่ทั้้ง� หมดถููกส่่งตรงจากจัังหวััดมิิยาซากิิทางเครื่่�องบิิน จึึงมีีความสดอย่่างมาก ความพิิเศษอีีกอย่่างคืือย่่าง โดยใช้้ถ่่านบิินโจตัันและซอสสููตรพิิเศษ ทำำ�ให้้ไก่่ มีีเนื้้�อที่่ฉ่ำ� ��ำ อีีกเมนููแนะนำำ�คืือ จิิโดริินาเบะ เสิิร์ฟ์ มา ในซุุปไพตัันที่่ผ่� า่ นการเคี่่ย� วมาอย่่างละเมีียดละไม

Kimura Don Tokyo 02-136-7089 17:00-24:00 น. Shamo Sumibi Yakitori Bkk

Yuzu Sushi

02

ร้้านดงบุุริที่ิ ม�่ าเปิิดสาขาแรกในเมืืองไทย โดย ได้้ คิิมูรู ะ โคจิิ (Koji Kimura) เชฟซููชิชื่ิ อ�่ ดัังระดัับ โลกที่่�คว้้ ารางวัั ลมิิชลิิน สตาร์์ ส องดาวให้้ กัั บ ร้้ า น Sushi Kimura ที่่โ� ตเกีียวถึึง 5 ปีีซ้อ้ น เชฟโคจิิยังั ได้้ ชื่่อ� ว่่าเป็็นเจ้้าพ่่อวงการซููชิด้ิ า้ นการบ่่มหมััก โดยเขา ใช้้วิิธีีบ่่มปลาแต่่ละชนิิดเพื่่�อดึึงรสชาติิที่�่อร่่อยของ วััตถุุดิิบออกมา พิิสููจน์์ความอร่่อยได้้แล้้ววัันนี้้�

02-610-9611-12 11:00-14:30 น., 16:30-20:30 น. -

Gold Curry

430/38 ซ.สยามสแควร์์ 9 ถ.พระรามที่่� 1

ร้้านซููชิเิ ปิิดใหม่่ใจกลางสยามเครืือเดีียวกัันกัับ Yuzu Ramen และ Yuzu Omakase โดยร้้านนี้้�จะ เน้้นไปที่่�เมนููซููชิิและเมนููอาหารญี่่�ปุ่่�นวััตถุุดิิบพรีีเมีียมที่่�มีีให้้เลืือกเพีียบ ทั้้�ง Salmon Sushi Set เซ็็ตซููชิปล ิ าแซลมอนแบบจััดเต็็ม และ Foie Gras & Wagyu Roll โรลเนื้้�อวากิิวท็็อปตัับห่่านนำำ�เข้้าจาก ฝรั่่ง� เศส ฯลฯ รวมถึึงเมนููเครื่่�องดื่่�มยููซุอีีก ุ ด้้วย

ชั้้�น 4 ศููนย์์การค้้าสยามพารากอน ถ.พระรามที่่� 1

188-188/1 ซ.พิิพััฒน์์ 2 ถ.นราธิิวาสราชนคริินทร์์ 02-070-6959 11:00-22:00 น. Yuzu Sushi

ร้้านข้้าวแกงกะหรี่่�จากเมืืองคานาซาว่่าเปิิด สาขาใหม่่ใกล้้ BTS สถานีีช่่องนนทรีี ความพิิเศษ คืือน้ำำ�� แกงกะหรี่่�เข้้มข้้น ซึ่่�งทุุกวัันศุุกร์์จะมีีโปรโมชั่่�นสำำ�หรัับเมนูู Gold Katsu Curry และ Omu Curry ในราคาพิิเศษ นอกจากนี้้�ยัังมีีกิิจกรรมท้้า ประลองเอาใจสายกิินหนัักให้้สามารถลงแข่่งกิินจุุ ไซส์์ใหญ่่ยักษ์ ั ไ์ ด้้ในปริิมาณ 2-10 กิิโลกรััมอีีกด้้วย

088-620-0501 11:00-22:00 น. Gold Curry Chong Nonsi


Kome More Than Sushi 30 ซ.พระรามเก้้า 41 ถ.เสรีี 9

ร้้านอาหารญี่่ปุ่่� น� เปิิดใหม่่ย่า่ นพระราม 9 ที่่คั� ดั สรรวััตถุุดิบิ พรีีเมีียมตามฤดููกาลมาให้้คุณ ุ ได้้ลิ้้ม� ลอง แบบสดใหม่่ มีีเซ็็ตเมนููแนะนำำ�คืือ Maguro Therapy จััดเต็็มทั้้�ง ซููชิโิ อโทโร่่, ชููโทโร่่, ทููน่า่ สึึเกะ, ยำำ�ทูนู่ า่ และ ทููน่า่ ซาชิิมิใิ ห้้กินิ กัันจุุใจในเซ็็ตเดีียว แล้้วยัังมีีข้้าวหน้้า ปลาดิิบรวมที่่อั� ดั แน่่นไปด้้วยวััตถุุดิบิ คุุณภาพอีีกด้้วย

0‭ 80-317-6549 จ.-ศ. 11:30-14:30 น., 17:30-22:00 น., ส.-อา. 11:30-22:00 น. KOME More Than Sushi

Kouen Sushi Bar

1064/59 ถ.พหลโยธิิน

บาร์์สไตล์์ญี่ปุ่่�่ น� เปิิดใหม่่ย่า่ นจตุุจักร ั โดดเด่่น ตั้้�งแต่่ทางเข้้าหน้้าร้้าน ทีีเด็็ดคืือเมนููเครื่่�องดื่่�มที่่�มีี ให้้เลืือกค่่อนข้้างมาก ส่่วนเมนููอาหารก็็น่่าสนใจ ไม่่แพ้้กันั อย่่างเช่่น Ten Don ข้้าวหน้้ากุ้้�งเทมปุุระ พร้้อมกัับซอสหวานราดบนข้้าวญี่่�ปุ่่�นร้้อนๆ หรืือ เมนููกิินเล่่นอย่่างมัันหวานทอด, หนวดหมึึกยัักษ์์ ชุุบแป้้งทอด ฯลฯ

0‬ 65-539-2654 17:30-24:00 น. OTSU BAR

Fried Kokoro

ชั้้�น 2 The Walk ราชพฤกษ์์ ถ.ราชพฤกษ์์

เปิิดแล้้ววัันนี้้� Kouen Sushi Bar สาขาที่่� 12 ยกขบวนเมนููต้้นตำำ�รัับจากญี่่�ปุ่่�นมาให้้คุุณได้้อิ่่�มอร่่อยกัันแบบจุุใจ มีีเมนููบุุฟเฟ่่ต์์อาหารญี่่�ปุ่่�นสุุด พรีีเมีียมจากวััตถุุดิิบชั้้�นเลิิศในราคาไม่่แพง โดย เชฟมากประสบการณ์์ มีีเมนููแนะนำำ� ได้้แก่่ มัันปูู ย่่างเตาถ่่าน, เนื้้�อวากิิวย่่างใบโฮบะ, หอยนางรม ญี่่ปุ่่� น� สด และกุ้้�งโบตัันฟััวกราส์์ไส้้ทรััฟเฟิิล เป็็นต้้น

Otsu

โครงการ The Circle ราชพฤกษ์์ ถ.ราชพฤกษ์์ 062-952-5777 11:00-22:00 น. Kouen Sushi Bar

ร้้านข้้าวหมููทอดทงคััตสึึสไตล์์ญี่่�ปุ่่�นเปิิดใหม่่ ในโครงการ The Circle ราชพฤกษ์์ สาวกทงคััตสึึ ไม่่ควรพลาด ขอแนะนำำ�ข้้าวหน้้าหมููทอดแกงกะหรี่่� ที่่ใ� ช้้เนื้้�อหมููสันั ในเกรดพรีีเมีียมคู่่�กัับน้ำำ�� แกงกะหรี่่ที่� �่ เคี่่ย� วนานกว่่า 2-3 วัันจนได้้น้ำ�ำ� แกงกะหรี่่กล � มกล่่อม ราดด้้วยซอสทงคััตสึึสููตรพิิเศษ นอกจากนี้้�ยัังเมนูู อื่่�นๆ อีีกหลากหลายรายการให้้คุุณไปลอง

085-489-9886 อ.-อา. 11:00-21:00 น. วัันจัันทร์์ Fried Kokoro

03


A short journey in

SENDAI MORIOKA and

ตกหลุุมรัักเมืืองนอกสายตา ที่่�หวัังว่่าจะเข้้าตาคุุณเข้้าสัักวััน Story by แคทลีียา ภิิญโญ Photo By นุุสบา ชิินพงศ์์พาณิิชย์์ เวลาทำ�การ

เราหลงใหลโตเกีียว เกีียวโต ฮอกไกโด โอซาก้้า เมืืองยอดฮิิตที่่�เต็็มไปด้้วย สีีสััน ร้้านอาหารอร่่อย กาแฟดีี แหล่่งช็็อปปิ้้�งมากมาย และสถานที่่�สำ�ำ คััญทาง ประวััติิศาสตร์์ที่่�ไปกี่่�ครั้้�งก็็ยัังไม่่เบื่่�อสัักทีี แต่่กัับภููมิิภาคโทโฮคุุอย่่าง “เซนได (Sendai)” เมืืองใหญ่่ของจัังหวััดมิิยากิิ และ “โมริิโอกะ (Morioka)” เมืืองหลััก ของจัังหวััดอิิวาเตะ ในตอนแรกนั้้�นยัังรู้้�สึกึ งงๆ แม้้จะเห็็นข้้อมููลผ่่านตามาบ้้างแล้้ว ก็็ตาม จนได้้เดิินทางมาด้้วยตััวเองก็็รู้้�สึกว่ ึ ่าเป็็นพื้�น้ ที่�ที่่ �น่่ ่ารัักกำ�ลั ำ ังดีี ไม่่กระโตกกระตากจนตกใจ ไม่่เงีียบเกิินไปจนทำำ�ให้้รู้้�สึกึ เหงา เมื่่อ� รวมกัับอุปุ นิิสัยั คนท้้องถิ่่น� และความผ่่อนคลายที่่�เราสััมผััสได้้ เลยกลายเป็็นพื้น้� ที่�ที่่ �อ่ ยากเล่่าสู่่�กัันฟััง 04

วันหยุด

ค่าเข้า

เว็บไซต์

สถานีรถไฟ

ป้ายรถบัส

แม้้ทั้้ง� สองแห่่งดููเหมืือนจะเป็็นเมืืองนอกสายตา ไม่่ได้้มีีที่�เ่ ที่่ย� วโด่่งดัังจนเป็็น ที่รู้้��่ จักั และใช้้เวลาเดิินทางจากโตเกีียวค่่อนข้้างนานราว 2 ชั่่ว� โมงโดยชิินคัันเซ็็น แต่่หากนำำ�มาซึ่่�งความผ่่อนคลายและสามารถเติิมเต็็มอะไรบางอย่่างในวัันที่�ค่ วาม วุ่่�นวายใจเข้้าถาโถม สำำ�หรัับเราก็็อาจคุ้้�มค่่าแล้้วที่่�จะออกเดิินทาง หน้้ากระดาษต่่อไปนี้้�ตั้้�งใจให้้เป็็นไกด์์บุ๊๊�กฉบัับฉัันเอง เผื่่�อว่่าใครมีีแพลนไป เซนไดและโมริิโอกะแล้้วยัังไม่่รู้้�จะไปที่�ไ่ หน ไม่่มีีไอเดีีย จะตามไปเดิินเล่่นใช้้เวลา ของคุุณอย่่างคุ้้�มค่่าในสถานที่่�เหล่่านี้้� เราก็็ยิินดีีและหวัังมากว่่าสองเมืืองน่่ารัักนี้้� คงจะเข้้าตาคุุณเข้้าสัักวััน


SENDAI

Getting Around SENDAI

เรานั่่�งชิินคัันเซ็็นขบวนฮายาบุุสะจากสถานีีโตเกีียวมาลงที่่�สถานีีเซนไดโดย ใช้้พาส JR East Pass (Tohoku Area) ใช้้เวลาประมาณชั่่�วโมงครึ่่�ง แต่่ถ้้าไม่่ได้้มีี แพลนเที่ย�่ วโตเกีียวด้้วย การเดิินทางโดยเครื่่�องบิินก็็เป็็นอีีกตัวั เลืือกที่่น่� า่ สนใจ เพราะ ปััจจุุบัันมีีเที่�่ยวบิินตรงจากกรุุงเทพฯ แล้้วสะดวกสุุดๆ เซนได เมืืองใหญ่่ที่สุ�่ ดุ และเป็็นจุุดศููนย์์กลางทางเศรษฐกิิจของภููมิภิ าคโทโฮคุุ เรารู้้�ว่่าความก้้าวหน้้าของเซนไดทำำ�ให้้มีตึี กสู ึ ูงใหญ่่ขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง แต่่สิ่่�งที่่�ทำำ�ให้้ เรารู้้�สึึกดีมี ากกว่่าคืือต้้นไม้้ในเมืืองก็็เติิบโตไม่่แพ้้เศรษฐกิิจเช่่นกััน ความสมดุุลที่่� พอเหมาะนี้้ทำ� �ำ ให้้เซนไดได้้ฉายาที่ดี�่ ต่ี อ่ ใจคนรัักษ์โ์ ลกว่่า “เมืืองแห่่งต้้นไม้้” คราวนี้้� ขออาสาเป็็นไกด์์พาเที่่�ยวสถานที่่�น่่าไปในเซนไดและเมนููอาหารขึ้้�นชื่่�อที่่�เราชอบ และใครบางคนที่�ไ่ ด้้อ่่านตอนนี้้�ก็น่็ ่าจะชอบเหมืือนกััน

Miyagi

Loople Sendai

SENDAI

รถบััสท่่องเที่่ย� วที่่จ� อดตามแหล่่งท่่องเที่่ย� วต่่างๆ 16 จุุด ทั่่�วเมืืองเซนได โดยสถานที่่�ที่่�เราจะแนะนำำ�ต่่อไปนี้้� สามารถใช้้บริิการได้้ทั้้�งหมด ซึ่่�งจะจ่่ายแยกเที่่�ยวหรืือ ซื้้�อพาสราคาประหยััดสำำ�หรัับใช้้ทั้้�งวัันก็็ ได้้ เที่ยวเดียว ผู้ใหญ่ 260 เยน, เด็ก 160 เยน / One-day Loople Sendai Pass ผู้ใหญ่ 630 เยน, เด็ก 320 เยน www.loople-sendai.jp/en 05


SENDAI

To SEE เซนไดมีีโลเคชั่่�นที่่�น่่าสนใจมากมาย เพื่่�อให้้ครบทุุกรสชาติิความเป็็นเซนได ก็็ขอไปให้้ครบ ทั้้�งวิิถีีคนโลคอลที่่�ตลาดเช้้า ไหว้้พระเอาฤกษ์์เอาชััยแบบสายบุุญ ช็็อปปิ้้�งจนกระเป๋๋าแบน ถ้้าเมื่่�อยแล้้วก็็แวะสููดอากาศบริิสุุทธิ์์�ใต้้ต้้นไม้้ใหญ่่ หรืือจะออกนอกเมืืองไปล่่องเรืือสััมผััสธรรมชาติิก็็ยัังได้้ Sendai Asaichi Morning Market เริ่่�มต้้นเช้้าที่�ส่ ดใสด้้วยการเดิินตลาด ตลาดเช้้า อะไซชิิอยู่่�ไม่่ไกลจากสถานีีรถไฟเซนได แม้้ขนาดเล็็ก แต่่ก็็คึึกคัักเพราะเป็็นศููนย์์รวมสิินค้้าท้้องถิ่่�นมากมาย จนได้้รับั ฉายาว่่า “ครััวของเซนได” เช่่น ปลาและ ของทะเลสดๆ ผัักผลไม้้ตามฤดููกาลแบบปลอดสารพิิษ เครื่่�องปรุุงรสต่่างๆ ฯลฯ ในราคาถููกสุุดๆ และไม่่ได้้ มีี เ ฉพาะอาหารสดเท่่ า นั้้� น ยัั ง มีี ร้้ า นอาหารรสชาติิ โฮมเมดให้้บริกิ ารด้้วย จ.-ส. 8:00-18:00 น. วันอาทิตย์ www.sendaiasaichi.com Sendai Station

Ichibancho ถ้้าอยากช็็อปปิ้้�งหรืือหาซื้้�อของฝาก เราแนะนำำ�ที่�ย่่ ่านอิิชิิบัันโช เพราะบริิเวณ นี้้มี� ถี นนที่เ�่ ต็็มไปด้้วยร้้านค้้าร้้านอาหารอยู่่�หลายเส้้น ไม่่ว่า่ กำำ�ลังั ตามหาสิินค้้าอะไร เชื่่�อเถอะว่่าที่�ย่่ ่านนี้้�จะมีีให้้แน่่นอน อาทิิ Sun Mall, Vlan Dome, Clis Road ฯลฯ ที่่�เราชอบมากคืือรููปแบบถนนมีีหลัังคา ทำำ�ให้้สามารถเดิินได้้ทุุกสภาพอากาศ อีีกความดีีงามคืือเปิิดตั้้�งแต่่ฟ้้าสว่่างยัันฟ้้ามืืด เผลอๆ เดิินจนลืืมเวลา แตกต่างตามแต่ละร้านค้า www.clisroad.jp, www.vlandome.com, sunmall-ichibancho.com Aoba-dori Ichibancho Station หมายเลข 2 (Loople Sendai) 06

Osaki Hachimangu Shrine เราเป็็นชาวไทยตอนเหนืือที่่�ถููกปลููกฝัังว่่าต้้องเข้้าวััดไหว้้พระเสริิมสิิริิมงคล ไม่่ว่า่ จะไปที่ไ�่ หนก็็ตาม ที่เ�่ ซนไดก็็เช่่นกััน เราได้้แวะศาลเจ้้าโอซากิิฮาจิิมังั กูู ศาลเจ้้า เก่่าแก่่ของเมืืองที่่�สร้้างขึ้้น� ตั้้�งแต่่ปีี ค.ศ. 1607 โดยดาเตะ มาซามุุเนะ อดีีตนัักรบ และผู้้�ปกครองแคว้้นในอดีีตก่่อนจะมาเป็็นเซนไดในปััจจุุบััน โดดเด่่นที่่�สถาปััตยกรรมของวิิหารหลััก จนได้้รับั เลืือกให้้เป็็นสมบััติปิ ระจำำ�ชาติิญี่่ปุ่่� น� ในปีี ค.ศ. 1903 9:00-17:00 น. - ฟรี www.oosaki-hachiman.or.jp Osakihachimangu mae / หมายเลข 12 (Loople Sendai)


SENDAI

Jozenji-dori Green Park โจเซนจิิเป็็นถนนสายใหญ่่ใจกลางเมืืองเซนไดที่มี�่ ต้ี น้ เคยากิิสูงู ใหญ่่ปลููกไว้้ตลอดเส้้นถนน ที่นี่่�่ เ� ปรีียบเสมืือนสััญ24 ชั่วโมง ลัักษณ์์ที่่�บ่่งบอกการเป็็นเมืืองแห่่งต้้นไม้้ของเซนได เราสามารถข้้ามถนนไปเดิินเล่่นหรืือนั่่�งตรงใจกลางสวนที่่�คล้้าย Kotodaikoen Station (Namboku Line) กัับว่่าเป็็นสวนสาธารณะขนาดย่่อมได้้ อีีกทั้้ง� สองฝั่่�งซ้้ายขวาของถนนยัังมีีร้้านอาหารและร้้านจำำ�หน่่ายสิินค้้าต่่างๆ Jozenjidori Shiyakusho-mae / ตลอดทางให้้เลืือกแวะได้้ไม่่มีีเบื่อ่� หมายเลข 15 (Loople Sendai)

Sendai Castle / Aoba Castle ปราสาทประจำำ�เมืืองเซนไดที่่�คนท้้องถิ่่�นรู้้�จักกั ั ันในชื่่�อว่่า “ปราสาทอาโอบะ” ซึ่่�งดาเตะ มาซามุุเนะ ได้้สร้้าง เอาไว้้เมื่่อ� ปีี ค.ศ. 1601 และใช้้เป็็นที่อ�่ ยู่่�อาศััยเมื่่อ� ในอดีีต ภายในมีีวิหิ ารโอฮิิโรมะ ศาลเจ้้า พิิพิธิ ภััณฑ์์ นอกจากนี้้� ยัังมีีรููปปั้้�นของมาซามุุเนะขี่่�ม้้าที่่�สร้้างขึ้้น� เพื่่�อระลึึกถึึงเขา ด้้วยความที่ป่� ราสาทตั้้�งอยู่่�บนภููเขาอาโอบะ ที่่�นี่่�จึึงเป็็น อีีกหนึ่่�งจุุดชมวิิวเมืืองเซนไดที่่�คนนิิยมมาชมกัันมาก

9:00-17:00 น. ฟรี www.honmarukaikan.com หมายเลข 6 (Loople Sendai) 07


SENDAI

OUT OF THE CITY แม้้จะเคยพููดกัับตััวเองว่่าไม่่ค่่อยชอบป่่าหรืือ การเดิินเขา แต่่เราว่่ายัังไงคนกัับธรรมชาติิก็็เป็็น ความสััมพัันธ์์ที่่�ตััดกัันไม่่ขาด นอกจากแหล่่ง ท่่องเที่่�ยวบริิเวณในตััวเมืืองแล้้ว หากนั่่�งรถไฟ ออกนอกเมืืองมาเล็็กน้้อยก็็จะพบธรรมชาติิที่่� ชวนให้้รู้้�สึึกดีีชะมััด

4WIFI เพื่่�อนคู่่�ใจตลอดทริิป

ทริิปนี้้�สนุุกขึ้้�นกว่่าเดิิมเพราะได้้แชร์์เรื่่�องราวใน โลกออนไลน์์และติิดตามข่่าวสารได้้แบบไม่่จำำ�กััดกัับ 4WIFI พ็็อกเก็็ตไวไฟที่่�ครอบคลุุมทั่่�วญี่่�ปุ่่น� ความเร็็ว ไม่่จำำ�กััด ตััวเครื่่�องขนาดกะทััดรััด พกพาง่่าย แบตเตอรี่่�ใช้้งานได้้ถึึง 9 ชั่่�วโมง แถมยัังเป็็นแบตเตอรี่่�สำำ�รองได้้ในเวลาฉุุกเฉิินอีีกด้้วย ที่่� ช อบมากคืื อ จองและชำำ� ระเงิิ น ออนไลน์์ ไ ด้้ สามารถรัั บ -ส่่ ง เครื่่� อ งที่่� ส นามบิิ น สุุ ว รรณภูู มิิ แ ละ ดอนเมืืองได้้ตลอด 24 ชั่่�วโมง ทำำ�ให้้คนขี้้�ลืืมอย่่างเรา ไม่่ต้้องกัังวลเรื่่อ� งการส่่งคืืนไม่่ตรงเวลา สะดวกสุุดๆ ขอยกให้้เป็็นเพื่่�อนคู่่�ใจของทริิปนี้้�ไปเลย 100 บาท/วัน www.4wifi.co.th

08

Geibikei Gorge หุุบเขาหิินบรรยากาศดีีที่�มี่ ีประวััติิศาตร์์ยาวนาน กว่่า 100 ปีี อัันที่่�จริิงเกบิิเคเป็็นหุุบเขาที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่� จัังหวััดอิิวาเตะ แต่่ถ้า้ ไปเที่ย�่ วเซนไดมาก่่อน การเดิินทางมาจัังหวััดมิิยากิิจะใกล้้กว่่า คืือใช้้เวลาประมาณ 1 ชั่่�วโมง เราตั้้�งใจมาล่่องเรืือโบราณเพราะได้้ยิินมา ว่่าจะมีีนายเรืือมาขัับกล่่อมด้้วยเพลงพื้้�นบ้้าน Geibi Oiwake ท่่ามกลางความเงีียบสงััด เราได้้ยิินเสีียง เพลง เสีียงลม เสีียงน้ำำ�� เสีียงสััตว์์ เสีียงธรรมชาติิ รวมถึึงเสีียงหััวใจตััวเอง จุุ ด ด้้ า นในสุุ ด ของหุุ บ เขามีี ช่่ อ งหิิ น อธิิ ษ ฐาน เชื่่อ� กัันว่่าถ้้าขว้้างหิินผ่่านเข้้าไปในช่่องได้้ คำำ�อธิิษฐาน ของเราจะเป็็นจริิง ส่่วนหิินที่�ใ่ ช้้โยนต้้องเป็็นหิินเสี่่�ยงทายเท่่านั้้น� ซึ่่ง� มีีจำ�ำ หน่่ายบริิเวณใกล้้ๆ ในราคา 5 ก้้อน 100 เยน ปิิดท้้ายการล่่องเรืือด้้วยปลาอายุุเสีียบไม้้ ย่่างถ่่าน เนื้้�อปลาสีีขาวนวลรสชาติิเค็็มกำ�ลั ำ ังดีี เป็็น รสชาติิที่่�ถููกปากเราจริิงๆ

8:30-16:30 น. (แตกต่างตามฤดูกาล) ค่าบริการล่องเรือ (90 นาที) ผู้ใหญ่ 1,800 เยน, นักเรียนชั้นประถม 900 เยน, เด็กต่�ำ กว่าชั้นประถม 200 เยน www.geibikei.co.jp/th/ index.html Geibikei Station


SENDAI

To EAT เมื่่�อความว่่างเปล่่าเข้้าครอบครองพื้้�นที่่�ในท้้อง ก็็ถึึงเวลาหาของอร่่อยเข้้าไปเติิมเต็็ม เมืืองเซนไดมีีเมนููเด็็ดๆ ทั้้�งคาวหวานมากมายให้้เลืือกชิิม เราก็็ ไม่่พลาดตามไปชิิมและ ถ่่ายรููปเก็็บเอาไว้้ว่่าครั้้�งหนึ่่�งเคยได้้สััมผััสความอร่่อยแบบนี้้� คิิดแล้้วอยากจะกลัับไปกิินอีีกสัักทีี!

Gyutan กิิวตัันหรืือที่่�คนไทยเรีียกว่่าลิ้้�นวััวย่่าง เมนููดัังซึ่่�ง พบเห็็นได้้ทั่่ว� ไปในเมืืองเซนได เนื้้อ� สััมผัสกรุ ั บุ ๆ เคี้้ย� ว เพลิิน จิ้้ม� เกลืือเล็็กน้อ้ ยก่่อนกิินก็็จะยิ่่ง� ฟิินที่สุ�่ ดุ นอกจากเมนููย่่างแบบเบสิิก คนท้้องถิ่่�นยัังนำำ�ลิ้้น� วััวไปประยุุกต์์เป็็นเมนููต่่างๆ อาทิิ ซุุปลิ้้�นวััว ข้้าวหน้้าลิ้้�นวััว ก็็ รสชาติิดีีไม่่แพ้้กััน Gyutan no Issen จ.-ศ. 11:00-15:00 น. และ 17:00-24:00 น., ส. และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 11:00-24:00 น., อา. 11:00-22:00 น. Hirosedori Station

Sasa Kamaboko คามาโบโกะ ปลาที่่บ� ดอััดเป็็นลููกชิ้้น� แล้้วนำำ�มาย่่าง จนเกิิดกลิ่่�นหอม รสชาติิดีีไม่่มีีกลิ่่น� คาว นอกจากนี้้� ยัังถููกนำ�ำ ไปทำำ�เป็็นขนม Hyoutan-age คามาโบโกะ ชุุบแป้้งหวานแล้้วนำำ�ไปทอด ลัักษณะคล้้ายกัับอเมริิกันั คอร์์นด็็อก จะกิินเปล่่าๆ หรืือราดซอสมะเขืือเทศสััก หน่่อยก็็อร่่อยทั้้�งนั้้�น Abe Kamabokoten (Main Store) 10:00-19:00 น. (Sasa Kamaboko ขายถึง 17:00 น.) วันปีใหม่ www.abekama.co.jp Hirosedori Station

Zunda Mochi ตััดเลี่่�ยนด้้วยของหวานอย่่างซุุนดะโมจิิ โมจิิเนื้้�อ หนึึบโปะด้้วยถั่่ว� แระบดรสหวานมััน นิิยมกิินคู่่�ชาร้้อน ใช้้วัตั ถุุดิบน้ ิ อ้ ยแต่่รสชาติิอร่่อยคููณสิิบ ว่่ากัันว่่าถั่่ว� แระ เป็็นผลผลิิตหลัักของเกษตรกรชาวเซนได อีีกทั้้ง� ยััง มีีสรรพคุุณช่่วยควบคุุมน้ำ�ำ� หนัักเลยเป็็นที่่�นิิยมในหมู่่� สาวๆ ด้้วยล่่ะ Hikoichi 11:00-19:00 น. วันจันทร์ (กรณีที่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะปิดวันอังคารแทน), 29 ธ.ค.-1 ม.ค. Hirosedori Station 09


MORIOKA

Getting Around MORIOKA จากสถานีีเซนไดใช้้เวลาดื่่�มด่ำ�บ ำ� รรยากาศระหว่่างทางบนรถชิินคัันเซ็็นราว 1 ชั่่ว� โมงเท่่านั้้น� เราก็็เดิินทางเข้้าสู่่�เมืืองโมริิโอกะเป็็นที่เ�่ รีียบร้้อยแล้้ว อ้้อ ลืืมบอกไป ว่่าเราซื้้�อบััตร JR East Past (Tohoku Area) มาตั้้�งแต่่เมืืองไทย เลยใช้้จองตั๋๋�ว ชิินคัันเซ็็นมาแบบไม่่ต้้องเสีียเงิินเพิ่่�ม ใช้้จริิง ดีีมากจริิงๆ เลยอยากแนะนำำ� ข้้อมููลในอิินเทอร์์เน็็ตบอกเราว่่าโมริิโอกะเป็็นเมืืองหลัักของจัังหวััดอิิวาเตะ ล้้อมรอบด้้วยภููเขาและมีีแม่่น้ำ��ำ หลายสายไหลผ่่าน หลายความคิิดเห็็นบอกว่่าโมริิโอกะไม่่ค่่อยมีีที่เ่� ที่�ย่ ว แต่่พอได้้มาใช้้ชีีวิิตที่�นี่่่ �ก็็กลายเป็็นว่่าชอบ ชอบมากซะจน หนึ่่�งหน้้ากระดาษเขีียนเล่่าไม่่พอ มีีหลายสถานที่แ�่ ละของอร่่อยที่เ�่ ราอยากแนะนำำ� ให้้คนที่่�กำ�ลั ำ ังอ่่านอยู่่�ตอนนี้้�ได้้ลองสััมผััสและคงจะรู้้�สึึกดีีกัับโมริิโอกะเหมืือนที่่�เรา รู้้�สึกึ อยู่่�ในตอนนี้้�

10

Morioka

Iwate


MORIOKA

To SEE ลิิสต์์ที่่�เราจะเล่่าต่่อไปนี้้�น่่าจะเป็็นโลเคชั่่�นเริ่่�มต้้น ที่่�ดีีสำำ�หรัับคนไปเที่่�ยวโมริิโอกะครั้้�งแรก ไม่่ว่่าจะชอบเรื่่�องราวในประวััติิศาสตร์์ สััมผััสธรรมชาติิแบบใกล้้ชิิด หรืือเป็็นสายฮิิป ที่่�มีีความสุุขกัับงานแฮนด์์เมด ก็็น่่าจะมีี ความสุุขกัับการเที่่�ยวโมริิโอกะได้้ ไม่่ยาก

Morioka Handi-Works Square เราเพิ่่�งรู้้�ว่่างานฝีีมืือเป็็นสิ่่�งที่่�ค่่อนข้้างมีีชื่่�อเสีียง ของเมืืองโมริิโอกะ งานเหล่่านี้้�ได้้พััฒนาและสืืบทอด ต่่อกัันมาจากรุ่่�นสู่่�รุ่่�น เกิิดเป็็นหมู่่�บ้้านเล็็กๆ ริิมแม่่น้ำำ�� Shizukuishi ที่่ร� วบรวมงานแฮนด์์เมดพื้น้� บ้้าน อาหาร พื้้น� เมืืองเอาไว้้ อาทิิ เครื่่�องเหล็็กนััมบุุ เซรามิิก ผ้้ามััดย้้อม เซมเบ้้ เส้้นเรเมน ฯลฯ ถููกใจชิ้้�นไหนก็็ สามารถอุุดหนุุนกลัับมาได้้ ทั้้�งยัังมีีเวิิร์ค์ ช็็อปเปิิดให้้ คนทั่่�วไปเข้้าร่่วมอีีกด้้วย 8:40-17:00 น. วันปีใหม่ ฟรี www.tezukurimura.com Morioka Tezukurimura-mae

Morioka Kippushi (Water Neighborhood) พื้้�นที่่�พัักใจที่่�เพิ่่�งเปิิดใหม่่เมื่่�อปลายปีีที่�่ผ่่านมา โมริิโอกะคิิปปุุชิิคืือสวนริิมแม่่น้ำำ�� Kitakami จุุดสัังเกต ง่่ายๆ คืืออยู่่�ติิดกัับสะพาน Kaiun หากเดิินมาจาก สถานีีเซนไดจะอยู่่�ทางซ้้ายมืือ บริิเวณนี้้มี� ทั้้ี ง� ร้้านอาหาร คาเฟ่่ และที่เ่� ราประทัับใจที่่�สุุดคืือมีีจุุดตั้้�งแคมป์์ แอบ เห็็นคนท้้องถิ่่น� มาปููผ้า้ ปิิกนิิก ปิ้้ง� บาร์์บีคิี วิ บ้้างนอนเล่่น บนสนามหญ้้า ใช้้ชีีวิิตริิมน้ำำ��กัันอย่่างเพลิิดเพลิินจน เราอดอิิจฉาไม่่ได้้ แตกต่างตามแต่ละร้านค้า kippushi Kaiun-bashi

www.facebook.com/ 11


MORIOKA

Morioka Castle Site Park อดีีตบริิเวณนี้้�เคยเป็็นที่่�ตั้้�งของปราสาทโมริิโอกะ ภายหลัั ง ได้้ ป รัั บ ให้้ ก ลายเป็็ น สวนสาธารณะแทน สถานที่่ห� ย่่อนใจอัันเป็็นที่รั�่ กั ของคนท้้องถิ่่น� ด้้วยเพราะ มีีต้น้ บ๊๊วย ต้้นซากุุระ และพรรณไม้้มากมายให้้ได้้ดื่่มด่ำ � ��ำ ในทุุกฤดููใบไม้้ผลิิ ตอนฤดููใบไม้้ร่ว่ งมาเยืือนใบไม้้ก็จ็ ะ เปลี่่�ยนสีีจนเราอดยิ้้�มตามไม่่ได้้ ถ้้าเกิิดอยากหาที่่�นั่่�ง อ่่านหนัังสืือหรืือเดิินเล่่นรัับลมเย็็นๆ สวนแห่่งนี้้ก็� เ็ ป็็น สถานที่่ที่� เ่� หมาะสมที่่�สุุด 24 ชั่วโมง - ฟรี Morioka Jyoato Koen

Morioka Hachimangu Shrine ศาลเจ้้าโมริิโอกะฮาจิิมัังกูู เป็็นศาลเจ้้าชิินโตเก่่า แก่่ของเมืืองโมริิโอกะ สร้้างขึ้้�นตั้้�งแต่่สมััยเฮอัันช่่วงปีี ค.ศ. 1062 จุุดสัังเกตคืือเสาโทริิอิิสีีแดงขนาดใหญ่่ตรง ปากทางเข้้า ที่�นี่่่ �ถููกใช้้เป็็นสถานที่่�จััดเทศกาลประจำำ�ปีี มากมาย อีีกทั้้ง� มีีพิิธีีสะเดาะเคราะห์์เก๋๋ๆ คืือถ้้าเรา อธิิษฐานแล้้วเป่่าลมเข้้าไปเข้้าไปในน้ำำ�� เต้้าสามครั้้�ง จากนั้้�นนำำ�ไปแขวน เชื่่อ� ว่่าสิ่่ง� ไม่่ดีจี ะถููกปิิดผนึึกในน้ำำ�� เต้้านั่่�นเอง 9:00-17:00 น. ฟรี Hachimangu mae

12


MORIOKA

OUT OF THE CITY นอกจากสถานที่่�ชวนอบอุ่่�นใจในตััวเมืืองโมริิโอกะ ขอชวนมาศึึกษาประวััติิศาสตร์์อัันน่่าประทัับใจ ของอิิวาเตะ เพีียงนั่่�งรถไฟสายโทโฮคุุออกนอกเมืืองมาลงที่่�สถานีีฮิิราอิิซุุมิิ ก็็จะได้้สััมผััสกัับ มรดกโลกทางวััฒนธรรมที่่�ได้้รัับเลืือกจากยููเนสโกเมื่่�อปีี ค.ศ. 2011 แล้้ว

Chusonji Temple คนส่่วนใหญ่่ที่�เ่ ดิินทางมายัังเมืืองนี้้�ก็็เพราะอยากสััมผััสมรดกโลกวััดซููซอนจิิ ที่่�สร้้างขึ้้�นตั้้�งแต่่ปีี ค.ศ. 850 ในอดีีตเคยมีีวิิหารต่่างๆ หลายสิิบหลััง แต่่ถููก ทำำ�ลายลงไปในช่่วงสงครามโลกครั้้�งที่�่ 2 จนเหลืือเพีียงไม่่กี่่�หลััง หนึ่่�งในนั้้�นคืือ วิิหารทองคำำ� Konjikodo ความพิิเศษอยู่่�ที่่�ใต้้ฐานพระพุุทธรููปฝัังร่่าง Kiyohira ผู้้�ก่่อตั้้�งตระกููลฟููจิิวาระ ซึ่่�งปกครองดิินแดนในสมััยศตวรรษที่่� 12 เอาไว้้ และรอบ วิิหารปิิดด้้วยทองคำำ�เปลวอย่่างงดงาม 8:30-17:00 น. ฟรี, ค่าเข้าชมหอ Konjikido และพิพิธภัณฑ์ Sankozo ผู้ใหญ่ 800 เยน, นักเรียนชั้นมัธยมปลาย 500 เยน, นักเรียน ชั้นมัธยมต้น 300 เยน, นักเรียนชั้นประถม 200 เยน www.chusonji.or.jp Hiraizumi Station

Motsuji Temple เดิินมาชั่่�วอึึดใจจากสถานีีรถไฟจะพบกัับวััดมตสึึจิิ วััดใหญ่่ของนิิกายเทนได อีีกหนึ่่�งมรดกโลกประจำำ�เมืืองฮิิราอิิซุมิุ ิ ภายในมีีวิิหารมากมายให้้เยี่่�ยมเช่่นเดีียว กัับวััดชููซอนจิิ แต่่ไฮไลท์์ของที่�นี่่่ �คืือสวนโจโด (Pure Land Garden) ว่่ากัันว่่า มีีการออกแบบและใช้้เทคนิิคการจััดสวนที่�เ่ ก่่าแก่่ที่�สุ่ ุดในญี่่�ปุ่่�น ภายในมีีสระน้ำำ�� ขนาดใหญ่่เป็็นศููนย์์กลาง มีีเส้้นทางเดิินโดยรอบ พร้้อมกัับวิิวเขาโทซัังเป็็นฉาก หลััง เป็็นภาพงามที่่ห� าชมไม่่ได้้ง่่ายๆ 8:30-17:00 น. (5 พ.ย.-4 มี.ค. 8:30-16:30 น.) ผู้ใหญ่ 500 เยน, นักเรียนชั้นมัธยมปลาย 300 เยน, นักเรียนชั้นมัธยมต้นและชั้นประถม 100 เยน www.motsuji.or.jp/th Hiraizumi Station 13


MORIOKA

To EAT เรีียกว่่าเป็็นสามทหารเสืือของโมริิโอกะเลยก็็ ได้้ เพราะเมนููขึ้้�นชื่่�อประจำำ�เมืืองโมริิโอกะ ที่่�มาแล้้วไม่่กิินคงรู้้�สึึกเหมืือนยัังมาไม่่ถึึงล้้วนแล้้วแต่่เป็็นอาหารประเภทเส้้นซึ่่�งมีีรสชาติิอัันเป็็นเอกลัักษณ์์ แต่่จะถููกใจรสแบบไหน ต้้องหาเวลาไปลองกัันเอง ส่่วนตััวเราขอมอบมงให้้วัังโกะโซบะ ดีีต่่อพุุงที่่�สุุด! Morioka Reimen โมริิ โ อกะเรเมนเป็็ น บะหมี่่� เ ย็็ น ที่่� มีี ต้้ น กำำ� เนิิ ด จากทางตอนเหนืือของเกาหลีี เราชอบสััมผัสั ของเส้้น ที่เ�่ หนีียวนุ่่�ม ซึ่่ง� ทำำ�จากแป้้งมัันฝรั่่�งเคลืือบด้้วยน้ำำ�มั � นั งา เสิิร์์ฟมาในซุุปใส ท็็อปด้้วยกิิมจิิ แตงกวา เนื้้�อสไลซ์์ ไข่่ต้ม้ ที่ข�่ าดไม่่ได้้เลยคืือผลไม้้หั่่น� ชิ้้น� อย่่างแตงโมหรืือ ลููกแพร์์ นิิยมกิินตบท้้ายเนื้้�อย่่าง จึึงสามารถหากิิน ได้้ตามร้้านยากิินิกุิ ุนั่่น� เอง PYON PYON SYA Moriokaekimaeten 11:00-24:00 น. www.pyonpyonsyamoriokaekimae.gorp.jp Morioka Station

Wanko Soba โซบะที่เ�่ สิิร์ฟ์ มาในชามวัังโกะไซส์์เล็็ก ลัักษณะคล้้ายก๋๋วยเตี๋๋ย� วเรืือบ้้านเราโดย ให้้คีีบเส้้นโซบะจุ่่�มลงในซุุปทสึึยุุสีีดำำ� มัักกิินคู่่�กัันกัับเครื่่�องเคีียงมากมาย อาทิิ ผัักดอง เทมปุุระ ซาชิิมิิ ฯลฯ โดยจะเสิิร์ฟ์ โซบะมาเป็็นถาด นัับดูแู ล้้วถาดละ 12 ชาม เราสามารถกิินได้้เรื่่�อยๆ และพนัักงานจะคอยเติิมจนกว่่าเราจะปิิดฝาชาม ซึ่่�งมีี ความหมายว่่าเราอิ่่�มแล้้วนั่่�นเอง

Ekimae Bashokan 10:00-18:00 น. ไม่แน่นอน www.wankosoba.com Hiraizumi Station 14

Morioka Jajamen จาจาเมนเป็็นอุุด้้งเสิิร์์ฟแบบแห้้งโรยหน้้าด้้วยแตงกวาและซอสมิิโซะ แล้้ว คลุุกเคล้้าให้้เข้้ากัันเป็็นวิิธีีกิินขั้้�นพื้�น้ ฐาน จากนั้้�นลองปรุุงรสด้้วย ขิิง กระเทีียม น้ำำ��ส้้มสายชูู และน้ำำ��มัันรายุุตามที่่�ชอบก็็เป็็นรสชาติิเผ็็ดร้้อนที่่�อร่่อยไปอีีกแบบ เมื่่�อกิินจนใกล้้หมดชาม แนะนำำ�ให้้เติิมไข่่ดิิบและซุุปร้้อนๆ เรีียกว่่า Chitan ก็็ เป็็นการจบมื้้�ออาหารที่่�ดีีงาม

Pairon (Main Store) จ.-ส. 9:00-21:00 น., อา. 11:30-19:00 น. - www.pairon.iwate.jp Kencho Shiyakusho mae


Get ready to GO!

From Thailand to Sendai ปััจจุุบัันมีีเที่�่ยวบิินตรงจากกรุุงเทพฯ สู่่�เซนไดเพีียงสายการบิินเดีียวคืือ การบิินไทย (Thai Airways) จากสนามบิินสุุวรรณภููมิิถึึงสนามบิินเซนได สะดวก สบายสุุดๆ สอบถามรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมและจองตั๋๋�วเครื่่�องบิินได้้ทางเว็็บไซต์์ www.thaiairways.com

สแกนเพื่่�อสำำ�รองที่่นั่่� �ง

From Tokyo to Sendai and Morioka จะแวะเที่่�ยวโตเกีียวก่่อนแล้้วค่่อยต่่อ ชิินคัันเซ็็นมาเซนไดก็็ไม่่ยาก วิิธีนี้้ี �แนะนำำ� ให้้ซื้้อ� บััตรโดยสาร JR East Pass (Tohoku Area) ด้้วยจะช่่วยประหยััดเงิินได้้มากขึ้้�น โดยให้้สำำ�รองที่่�นั่่�งโทโฮคุุ-ฮอกไกโด/ อาคิิตะชิินคัันเซ็็นจากสถานีี Tokyo หรืือ Ueno มาลงที่ส�่ ถานีี Sendai (ประมาณ 1 ชั่่�วโมงครึ่่�ง) หรืืออาคิิตะชิินคัันเซ็็นมาลงที่่�สถานีี Morioka (ประมาณ 2 ชั่่�วโมง) Online Reservation หากมีีบััตรโดยสาร JR East Pass (Tohoku Area) สามารถสำำ�รองที่่�นั่่�ง ออนไลน์์ได้้ฟรีีทางเว็็บไซต์์ล่่วงหน้้า 1 เดืือน หรืือที่�ห้่ ้องจำำ�หน่่ายตั๋๋�ว JR East Travel Service Center สีีเขีียวบริิเวณสถานีีใหญ่่ๆ ที่่�ญี่่�ปุ่่น� เช่่น สถานีี Tokyo, Shinjuku, Shibuya, Ueno, Sendai, Morioka ฯลฯ

ซื้้�อ JR East Pass ได้้ที่่�นี่่�

Wendy Tour JR East Pass (Tohoku Area) บััตรโดยสารสุุดคุ้้�มที่ใ่� ช้้โดยสาร รถไฟในโซนโทโฮคุุ ทั้้�งรถไฟโลคอล รถไฟ Joyful Train จะนั่่�ง ชิินคัันเซ็็นจากโตเกีียวไปลงเซนไดหรืือโมริิโอกะก็็สำำ�รองได้้ฟรีีไม่่ เสีียค่่าใช้้จ่่ายเพิ่่�มเติิม รวมถึึงสามารถใช้้นั่่ง� รถไฟ Narita Express จากสนามบิินนาริิตะ หรืือ Tokyo Monorail จากสนามบิินฮาเนดะ ได้้ฟรีีหมด หากยัังไม่่แน่่ใจว่่าจะซื้้อ� ดีีไหม เราแนะนำำ�ให้้ลองปรึึกษา Wendy Tour ซึ่่ง� จะช่่วยแนะนำำ�สถานที่ท่�่ อ่ งเที่ย�่ วหรืือบััตรโดยสารที่เ�่ หมาะสม ให้้เข้้ากัับแพลนของเราด้้วย สามารถซื้้�อ JR East Pass (Tohoku Area) ได้้ในราคาพิิเศษสำำ�หรัับผู้้�อ่่านคิิจิิเท่่านั้้�น ราคาปกติิผู้้�ใหญ่่ (อายุุ 12 ปีีขึ้้�นไป) 19,350 เยน, เด็็ก (อายุุ 6-11 ปีี) 9,670 เยน

สแกนเพื่่�อซื้้�อพาส

ซื้้�อพาส ราคาสุุดพิิเศษ เพีียงสแกน แล้้วแจ้้งรหััส FANKIJIEAST 15


Hotel Metropolitan Morioka

โรงแรมดีีติิดสถานีีโมริิโอกะที่่ค� วรค่่าแก่่การเข้้าพัักเมื่่อ� มีีแพลนไปเที่่ย� วโทโฮคุุ มาเที่่�ยวโมริิโอกะทั้้�งทีีจะไปพัักที่่�ไหนถ้้าไม่่ใช่่ที่่� โรงแรม Hotel Metropolitan Morioka โรงแรมใน เครืือ JR ซึ่่�งได้้รับั เสีียงชื่่�นชมจากรีีวิิวผู้้�เข้้าพัักอยู่่�ไม่่ ขาดในเรื่่อ� งของโลเคชั่่�น โดยที่่�ตั้้�งอยู่่�ติิดสถานีีรถไฟ ขนาดที่ว่�่ า่ มีีป้า้ ยบอกทางตั้้ง� แต่่ในภายในสถานีีและยิ่่ง� ดีี เข้้าไปอีีกตรงที่่�มีีทางเดิินเชื่่�อมถึึงฟรอนท์์ของโรงแรม จนเราตื่่น� เต้้นและขอเป็็นอีีกเสีียงยืืนยัันว่่าถ้้าอยากได้้ โรงแรมเดิินทางสะดวก ไม่่ต้้องต่่อรถให้้เสีียเงิินเพิ่่�ม ก็็โรงแรมนี้้�แหละคุ้้�มค่่าที่่�สุุด สำำ�หรัับสาขาโมริิโอกะแบ่่งออกเป็็น 2 อาคาร ได้้แก่่ Main Building อาคารหลัักที่อ่� ยู่่�ติิดสถานีีและ New Wing เป็็นอาคารสร้้างใหม่่ แม้้ไม่่ได้้อยู่่�ติิด สถานีีแต่่การเดิินทางไปก็็ไม่่ได้้ลำำ�บาก เดิินข้้ามถนน ไปเพีี ย งชั่่� ว อึึ ด ใจเดีี ย วเท่่ า นั้้� น จุุ ด ที่่� แ ตกต่่ า งซึ่่� ง เห็็ น ได้้ชััดคืือ New Wing ห้้องพัักจะกว้้างขวางกว่่า เหมาะ สำำ�หรัับครอบครััวหรืือการพัักผ่่อนที่่�ต้้องการพื้้�นที่่�ใช้้Deluxe Twin Room ห้้องมุุมขนาดใหญ่่ถึึง 48 ตร.ม. กัับเตีียงขนาด 120x195 ซม. สำำ�หรัับ 2 คน มาพร้้อมความกว้้างขวางที่่�อ่่างอาบน้ำำ�� ห้้องอาบน้ำำ�� และสุุขาแยกกััน

16

สอย ส่่วน Main Building ห้้องจะเล็็กกว่่า ตอบโจทย์์ คนที่เ�่ ดิินทางมาทำำ�ธุรุ ะแวะพัักแค่่คืนื เดีียว แล้้ววัันรุ่่�งขึ้้น� ต้้องรีีบไปขึ้้น� รถไฟ และดีีไซน์์ที่่�ตึกึ New Wing จะถููก ออกแบบให้้เป็็นสไตล์์ยููโรเปี้้�ยน ส่่วนเราไปเที่่�ยวกัับเพื่่�อนหอบสััมภาระมากมาย ก็็เลยเลืือกพัักที่่อ� าคาร New Wing ภายในห้้องพัักถูกู บรรจุุด้้วยเตีียงนอนนุ่่�มๆ จากแบรนด์์ Simmons กัับ บรรยากาศอบอุ่่�นด้้วยแสงไฟสีีเหลืืองนวล มีีสิ่่ง� อำำ�นวย ความสะดวกพร้้อมเสร็็จสรรพ อาทิิ อ่่างอาบน้ำำ�� ทีีวีี โซฟา โต๊๊ะทำำ�งาน เครื่่�องฟอกอากาศ เครื่่�องรีีดผ้้า ไดร์์เป่่าผม อุุปกรณ์์อาบน้ำำ�� ฯลฯ ลืืมอะไรไปก็็ไม่่ต้้อง กัังวล เพราะโรงแรมมีีให้้ครบจริิงๆ และที่�สำ่ �ำ คััญไวไฟ ฟรีีเร็็วถููกใจมาก ถ้้าใครเป็็นสายอยู่่�ติิดโรงแรม ชอบความสะดวก สบาย มีีความสุุขกัับการหาอะไรกิินง่่ายๆ ที่่โ� รงแรม ภายในอาคารก็็มีีร้้านอาหารคอยรองรัับทั้้ง� ร้้านอาหาร Twin Room ห้้องพัักขนาด 30 ตร.ม. ประกอบไปด้้วย เตีียงควีีนไซส์์กว้้าง 120x195 ซม. 2 เตีียง พัักได้้สููงสุุด 3 คน

ญี่่�ปุ่่�นและฝรั่่�งเศส รวมถึึงมีีคาเฟ่่เก๋๋ๆ ให้้นั่่ง� ชิิลที่่โ� ถง ทางเข้้า ส่่วนที่ข�่ าดไม่่ได้้คือื อาหารเช้้าเป็็นแบบบุุฟเฟ่่ต์์ ฝีีมืือเชฟมากประสบการณ์์ที่�เ่ ลืือกใช้้วััตถุุดิิบคุุณภาพ ของจัังหวััดอิิวาเตะ แต่่ต้้องบอกก่่อนว่่าอาหารเช้้า ไม่่ได้้รวมอยู่่�ในค่่าห้้อง เราแนะนำำ�ให้้ซื้้อ� พร้้อมจองห้้องพัักเพราะจะได้้ราคาถููกกว่า่ การซื้้อ� แยกเอาทีีหลััง คนที่มี�่ แี พลนเที่ย�่ วโมริิโอกะ เซนได คาคุุโนะดาเตะ หรืือสถานที่่�ท่่องเที่ย่� วอื่่น� ๆ ในโซนโทโฮคุุ แล้้วอยาก ได้้ที่พั�่ กั ใกล้้ๆ สถานีี เพื่่�อสะดวกต่่อการเดิินทาง อีีกทั้้ง� ยัังได้้พัักในโรงแรมบรรยากาศและคุุณภาพดีี เราว่่า Hotel Metropolitan Morioka ก็็เป็็นตััวเลืือกอัันดัับ ท็็อปๆ ที่่อ� ยากให้้เปิิดใจลอง รายละเอีียดเพิ่่�มเติิมที่่� www.morioka.metropolitan.jp Single Room ห้้องพััก 21 ตร.ม. ขนาดกะทััดรััด เหมาะสำำ�หรัับเข้้าพััก 1 คน พร้้อมเตีียงใหญ่่ขนาด 140-160x195 ซม.


Osaki Hachimangu Shrine

SENDAI

Osakihachimangu mae / 12 (Loople Sendai)

Gyutan no Issen

Kotodaikoen Station (Namboku Line)

Jozenjidori Shiyakusho-mae /15 (Loople Sendai)

Hikoichi Hirosedori Station

tion

Abe Kamabokoten

Geibikei Gorge

Sendai Sta

Ge

ibi ke iS

tat

ion

Vlan Dome (Ichibancho)

Jozenji-dori Green Park

Aoba-dori Ichibancho Station

Sun Mall (Ichibancho)

Clis Road (Ichibancho) Sendai Asaichi Morning Market

Sendai Castle / Aoba Castle

Hotel Metropolitan Morioka New Wing

Pairon

Kaiun bashi

Hotel Metropolitan Morioka

Chusonji Temple Hiraizumi Station

Kencho Shiyakusho mae

Mo on ati St ka

rio

Morioka Jyoato Koen

Morioka Kippushi PYON PYON SYA Moriokaekimaeten

Morioka Castle Site Park

Ekimae Bashokan Motsuji Temple

Morioka tezukurimura mae

Morioka HandiWorks Square Shizukuishi River

MORIOKA

Hachimangu mae

Morioka Hachimangu Shrine

17


18


no.#

WRITER

23

วรรณนััช บููรพาเดชะ

เจ้้าของเพจเฟซบุ๊๊�ก ‘ญี่่�ปุ่่�นอุ่่�นอุ่่�น’, นัักเขีียน ช่่างภาพโฟโต้้บุ๊๊�ก ‘Nagasaki Light’ และไกด์์บุ๊๊�ก ‘Kagawa Memories’, บรรณาธิิการผู้้�คัดั สรรชิ้้�นงานเข้้า สู่่� happening shop และ www.happeningANDfriends.com

ความเข้้าใจตััวเองและทะเลาะกัับตัวั เองไปพร้้อมๆ กััน ในเรื่่�องความรััก บางทีีเราก็็เฝ้้าแสวงหาในสิ่่�งที่่� เราไม่่เคยรู้้�เลยว่่าจะไม่่มีีวัันพบเจอด้้วยวิิธีีการแสวง หาใดๆ สััมพัันธภาพกัับคนบางคนที่่�ดููพิิเศษก็็อาจจะ ไม่่ลงเอยที่่คว � ามพิิเศษเสมอไป คล้้ายกัับความสััมพัันธ์์ ระหว่่างฉัันกัับใครคนนั้้�นที่่�ไปดููหนัังเรื่่�องนี้้�ด้ว้ ยกััน

ระหว่่างนั้้น� เมษายน 2015 บนท้้องฟ้้าเหนืือเกาะเมกิิในจัังหวััดคางาวะ สายรุ้้�งเหยีียดตััวตรง ลอยล่่องอยู่่�ตรงหน้้า เสีียงเพลงประกอบหนัังเรื่่�อง Rainbow Song ดัังแว่่วในหััว คล้้ายว่่าบางร่่องรอยในความรู้้�สึกึ ถููกปลุุก จากนิิทรา ฉัันหวนนึึกถึึงบางเสี้้ย� วของช่่วงเวลาในอดีีต รุ้้�งกิินน้ำำ��โดยทั่่�วไปจะโค้้งตััวข้้ามลััดจากฟ้้าฟากหนึ่่�ง ไปสู่่�อีีกฟาก แต่่รุ้้�งที่่ฉั� นั เห็็นนี้้�ไม่่เหมืือนกััน มัันเป็็นรุ้้�ง เส้้นตรงที่่�มีีหน้้าตาเหมืือนรุ้้�งจากฉากสำำ�คััญในหนัังที่่� ฉัันเคยดููกัับใครบางคน Rainbow Song เริ่่ม� ลงโรงเข้้าฉายที่่ป� ระเทศญี่่ปุ่� น�่ ในปีี ค.ศ. 2006 และถููกส่่งออกมาฉายที่่เ� มืืองไทยใน ช่่วงปลายปีี ค.ศ. 2007 หนัังเล่่าถึึงเรื่่�องราวความรััก ของเพื่่�อนสนิิทชายหญิิ งที่่�ไม่่เคยเปิิดเผยและรัั บรู้้� ความในใจระหว่า่ งกััน อาจเพราะความรัักนั้้�นมองเห็็น ได้้ลำ�บ ำ ากหากเราไม่่สัังเกต ในบางโอกาสมัันก็็เลยลอย คว้้างโดยไม่่มีีใครเอื้้อ� มคว้้าไว้้ได้้ทััน ภาพสายรุ้้�งในเรื่่�องทำำ�ให้้ฉัันจดจำำ�หนัังได้้แม่่น พอๆ กัับดนตรีีประกอบที่่�ฟัังแล้้วผนึึกติิดเข้้าไปใน ความทรงจำำ�ได้้ในทัันทีี ตััวละครนำำ�ทั้้�งสองเป็็นหนุ่่�ม สาวในวััยเรีียนจบใหม่่หมาดๆ ทั้้�งคู่่�อยู่่�ในช่่วงแสวงหา ทั้้�งตััวตนของตััวเองและเส้้นทางที่่�ใช่่ของชีีวิิตการงาน ฝ่่ายหญิิงหลงรัักฝ่่ายชายทั้้�งที่่�รู้้�ดีีว่่าเขาเป็็นคนไม่่เอา ไหนและคบใครๆ แบบฉาบฉวยผิิวเผิิน อาจเป็็นเพราะ Photo By วรรณวนััช บููรพาเดชะ

ความไม่่เดีียงสาหรืืออะไรบางอย่่าง ความสััมพัันธ์์แบบ เพื่่อ� นที่่เ� ริ่่ม� พััฒนาเป็็นความสััมพัันธ์์อีีกแบบกลัับไม่่ได้้ รัั บ การสานต่่อ ชายหนุ่่� ม มาสัั ม ผัั สได้้ ถึึ งความรัั ก ระหว่า่ งกัันในวัันที่่ส� ายเกิินไป และมัันไกลเกิินกว่า่ จะ จบลงที่่�ความสมหวััง สำำ�หรัับฉัันแล้้ว ถ้้าเปรีียบหนัังเรื่่�องนี้้�เป็็นสีี มััน คืือสีีที่่ดูู� เรืืองรองทว่า่ จืืดจางในคราวเดีียว ความรัักของ ตััวละครในช่่วงวััยเปลี่่ย� นผ่่าน (Coming of Age) เรื่อ่� งนี้้� ดููเรีียบง่่ายและเป็็นธรรมชาติิ แต่่ก็็ชวนให้้ขบคิิด ซัับซ้้อน เหมืือนสายรุ้้�งที่่�ปรากฏตััวเป็็นสีีสวยแต่่ก็็ พร้้อมจะแตกสลายไร้้ตัวต ั นเมื่่อ� ไขว่่คว้้า เหมืือนท้้องฟ้้า ในช่่วงเวลาที่่�เป็็นรอยต่่อของความเศร้้ากัับความสุุข เหมืือนสายรุ้้�งที่่ป� รากฏตััวหลัังสายฝน คงอยู่่�ชั่่�วขณะ หนึ่่�งแล้้วจางหาย ปล่่อยให้้แสงเจิิดจ้้าเข้้ามาแทนที่่� เหมืือนความรัักของหนุ่่�มสาวที่่�มัักต้้องผ่่านความเจ็็บ ปวดก่่อนจะได้้พานพบแสงสว่า่ งแห่่งการตระหนัักรู้้� ในฐานะที่่� ฉัั น ก็็ เ คยผ่่านช่่วงเปลี่่� ย นผ่่านของ วััย และเคยผ่่านช่่วงเวลาสั้้�นๆ ระหว่่างความเป็็นเด็็ก กัับความเป็็นผู้้�ใหญ่่มาก่่อน ฉัันก็็พอจะเข้้าใจและ จิินตนาการถึึงความว้้าวุ่่�นสัับสนทั้้�งหลายเหล่่านั้้�นได้้ ไม่่ยาก ทั้้�งการค้้นหาตััวตน การเลืือกเส้้นทางเดิิน การคบเพื่่อ� น การรัักษาความสััมพัันธ์์ ฯลฯ มัันไม่่ง่่าย มัันประดัักประเดิิด มัันทั้้�งเป็็นตััวเราและไม่่ใช่่ตััวเรา ในบางครั้้�งวัันเวลาของมนุุษย์์ในวััยเปลี่่ย� นผ่่านทั้้�งเดิิน เร็็วและเดิินช้้า เป็็นช่่วงรอยต่่อของทุุกข์์กับสุุ ั ข ได้้ทำ�ำ

สายรุ้้�งไม่่เคยปรากฏให้้เห็็นเพราะความต้้อง การของใคร มัั น ปรากฏให้้ เ ราเห็็ น ผ่่ า นหลายเงื่่� อ นไขของ ธรรมชาติิ องศาแสงที่่�พอดีี มุุมมองที่่�ถููกต้้อง ในช่่วงเวลาและสถานที่่�ที่่�ใช่่และเหมาะสม บางปรากฏการณ์์ก็ทำ็ �ำ ให้้เราเข้้าใจอะไรมากขึ้้�น บางประสบการณ์์ทำำ�ให้้เราเติิบโตขึ้้�น “ทำำ�ไมถึึงไปถ่่ายภาพรุ้้�งไกลถึึงญี่่�ปุ่�น่ ?” เวลาฉััน ได้้ ยิิ น คำำ �ถ ามนี้้� คำำ �ต อบที่่� ดัั ง โดยอัั ต โนมัั ติิ ก็็ คืื อ “ฉัันไม่่ได้้ไปถ่่ายรุ้้�งที่่�นั่่�นสัักหน่่อย สายรุ้้�งต่่างหากที่่� มาให้้เห็็นตอนนั้้�นพอดีี” มัันเป็็นเรื่่�องของจัังหวะเวลา และส่่วนผสมที่่ล� งตััว และฉัันไปอยู่่�ตรงนั้้�นในตอนนั้้�น โดยอาจจะบวกกัับความช่่างสัังเกตที่่�ฉัันมีีติิดตััวเพิ่่�ม มาอีีกเล็็กน้้อยหลัังจากชีีวิิตเคยพลาดอะไรไปหลาย อย่่างเพราะไม่่ค่่อยสัังเกตให้้ดีีและในฐานะของคนที่่� เคยมีีประสบการณ์์ชีีวิิตมาบ้้าง ในเมื่่�อไม่่อยากมานั่่�ง เสีียดายในภายหลััง ฉัันก็็ต้้องรีีบยกกล้้องขึ้้�นมาเก็็บ ภาพไว้้โดยพลััน คนถืือกล้้องบางคนอาจเป็็นคล้้ายๆ กััน คืือบางเหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้น� ถ้้าไม่่กดชััตเตอร์์ไว้้ให้้ทััน มัันก็็แค่่ผ่่านไป และเราย้้อนเวลากลัับไปไม่่ได้้ ถ้้าจะให้้ทัันก็็ต้้องคว้้าเอาไว้้ เหมืือนกัับสายรุ้้�งรููปร่่างแสนพิิเศษที่่�มีีช่่วงเวลา ของมััน เป็็นช่่วงเวลาสั้้�นๆ ก่่อนจะเลืือนหาย เป็็นช่่วง เวลาที่่ถ้� า้ เราจดจำำ�และเรีียนรู้้อ� ะไรบางอย่่างจากมัันได้้ ไม่่ว่่าระหว่่างนั้้�นจะสุุขหรืือเศร้้า ก็็ล้้วนเป็็นประสบการณ์์ที่่�มหััศจรรย์์ครั้้ง� หนึ่่�งในชีีวิิต *Rainbow Song (虹の女神, Niji no Megami) อำำ�นวยการสร้้างโดย Shunji Iwai นำำ�แสดงโดย Hayato Ichihara, Juri Ueno, Yu Aoi เคยเข้้าฉายใน International Film Festival ในหลายประเทศ

19


20


no.#

29

WRITER

ภััทรสิิริิ อภิิชิิต

ผู้้ห� ลงใหลความเป็็น ‘บ้้านบ้้าน’ หรืือลัักษณะที่่เ� ป็็นพื้้น� ถิ่่น� เล็็กๆ และเรีียบง่่าย ในสิ่่ง� ต่่างๆ รอบตััว เธอมัักได้้พบเจอแง่่มุมุ แบบบ้้านบ้า้ นจากการเดิินทาง ผู้้ค� น และวััฒนธรรมของประเทศญี่่ปุ่่� น� ซึ่่ง� แฝงไว้้ด้ว้ ยปรััชญาย่่อมๆ ทว่่าชุ่่�มฉ่ำำ�หั � วั ใจ

สานต่่อไปนะ “คาโกเมะ” ในบ้้านของคนญี่่�ปุ่่�น เรามัักพบเห็็นเครื่่�องใช้้ไม้้สอยซึ่่ � ง เป็็ น เครื่่� อ งจัั ก สานถููกใช้้งานกลมกลืื น อยู่่�กัับเครื่่� องใช้้ไฟฟ้้ า สุุดไฮเทค งานดีีไซน์์ สุุ ด เท่่ และวิิถีีชีีวิิตร่่วมสมััยอยู่่�เสมอ ฉัันเองก็็ชอบเครื่่�องจัักสานมาก แต่่รู้้�สึึกว่่าภาชนะจัักสานในบ้้านเรา แม้้จะสวยงามไม่่แพ้้ของท้้องถิ่่�นอื่่�น แต่่ที่่�จะนำำ�มาใช้้ ในชีีวิิตประจำำ �วัันให้้ตรงตามประโยชน์์ใ ช้้สอยนั้้�น บางทีีก็็หายาก ความอััดอั้้น� ดัังกล่่าวบวกกัับความชอบ ทำำ�งานฝีีมือื หลายปีีก่อ่ นนู้้น� ฉัันจึึงตััดสิินใจลงเรีียนสาน ตะกร้้า และได้้ลองสานตะกร้้าใช้้เองเป็็นครั้้ง� แรก ในชั้้น� เรีียน ครููนุุ-พิิษณุุ นำำ�ศิิริิโยธิิน ศิิลปิินช่่างไม้้ สอนตั้้�งแต่่วิิธีีจัักตอกไม้้ไผ่่ การลัับมีีดที่่ใ� ช้้จัักตอกไป จนถึึงการขึ้้�นรููปตะกร้้าและเทคนิิคต่่างๆ แต่่ตะกร้้า ใบที่่�เห็็นนี้้� ฉัันใช้้เส้้นตอกไม้้ไผ่่สำำ�เร็็จรููปที่่ซื้้� �อมาและ อยากลองสานตะกร้้าเป็็นลวดลายที่่�ชอบ ไม่่ใช่่ลวด ลายหรููหราอะไร แต่่เป็็นลายจัักสานแบบที่่� พบได้้ บ่่ อ ยในเครื่่� อ งจัั ก สานไม้้ไผ่่ ใ นชีีวิิตประจำำ �วั ั น ของ ของคนญี่่ปุ่่� น� นั่่�นคืือลายสานแบบหกเหลี่่ย� มที่่ค� นญี่่ปุ่่� น� เรีียกว่่าคาโกเมะ (Kagome) หรืือที่่ค� นไทยเราเรีียกว่่า ลายตาเหลวหรืือลายเฉลวนั่่�นเอง ลายสานแบบหกเหลี่่�ยมนี้้�ถืือว่่าเป็็นลายพื้้�นฐาน ของการสานตะกร้้าไม้้ไผ่่ ก็็ ว่่ าได้้ เพราะสามารถ ประยุุกต์์เป็็นลายอื่่น� ๆ ที่่ซั� ับซ้้อนยิ่่�งขึ้้�นได้้อีีกมากมาย หรืือแค่่เปลี่่ย� นความถี่่-� ห่่าง เปลี่่ย� นขนาดเส้้นตอกหรืือ เพิ่่�มเป็็นสานเส้้นคู่่� ก็็จะได้ล้ วดลายสานที่่�ต่่างออกไป Photo By 坂茂建築設計, Nihon Sekkei

ฉัันสรุุปขั้้�นตอนการสานตะกร้้าใบนี้้�ไว้้เพราะอยาก ชวนมาทดลองสานกัั น หากไม่่ มีี เส้้นตอกไม้้ไผ่่ อาจใช้้วััสดุทด ุ แทนอื่่น� ๆ ตามสะดวก เช่่น กระดาษแข็็ง หรืือ เชืือกกล้้วยแบบแบน ก็็ได้้ ก่่อนเริ่ม�่ สาน นำำ�เส้้นตอกไปแช่่น้ำ�สั �ำ กั พััก จะช่่วยให้้ เส้้นตอกนิ่่�ม ยืืดหยุ่่�น ชุ่่�มชื้้�น ไม่่แตกหัักง่่ายเวลาสาน การขึ้้�นลายคาโกเมะนี้้� เกิิดจากการเรีียงเส้้นตอกเป็็น 3 แนว คืือ เส้้นเอีียงซ้้าย 45 องศา เส้้นเอีียงขวา 45 องศา และเส้้นแนวนอน โดยแต่่ละแนวจะใช้้จำำ�นวน เส้้นตอกเท่่ากััน คราวนี้้�ฉัันใช้้เส้้นตอกแนวละ 6 เส้้น โดยวางเส้้นเอีียงขวาก่่อน ให้้ทั้้�งหกเส้้นขนานกััน ระยะห่่างของแต่่ละเส้้นเรากำำ�หนดเอาตามความถี่่�ห่่างที่่�ต้้องการ จากนั้้�นวางเส้้นเอีียงซ้้ายอีีกหกเส้้น ทัับลงไป สัังเกตจุุดตััดกัันและระยะห่่างของแต่่ละ เส้้นให้้สวยงามเท่่ากััน จากนั้้�นจะเริ่่�มสานเส้้นขวาง โดยเริ่่�มจากตรงกลาง สานแบบขััดขึ้้�น-ลงสลัับกััน สานทีีละเส้้นโดยสลัับขึ้้�น-ลงจนครบทั้้�งหกเส้้น ก็็จะ ได้้ส่่วนฐานของตะกร้้าซึ่่�งเป็็นทรงหกเหลี่่�ยมก่่อน จะทำำ �ขั้้ � นตอนต่่ อ ไป นำำ � ฐานที่่ � ส านเสร็็ จ ไปแช่่ น้ำ ำ � � อีีกรอบให้้เส้้นตอกเปีียก จากนั้้�นเตรีียมตััวหนีีบเสื้้�อ ไว้้สำำ�หรัับใช้้ช่่วยจัับเส้้นตอก จัับเส้้นตอกส่่วนที่่�เกิิด จากฐานให้้ตั้้�งขึ้้�น 90 องศา เมื่่�อจัับตั้้�งขึ้้�นเส้้นที่่� อยู่่�ติิดกัันจะตััดกัันพอดีี ให้้ใช้้ตััวหนีีบผ้้าหนีีบไว้้ ทำำ�จนครบทุุกเส้้น แล้้วสานขััดด้้วยเส้้นแนวนอน ขึ้้�นไปทีีละแถวจนได้้ความสููงที่่�ต้้องการ ตััดปลาย

เส้้นตอกให้้เลยจากเส้้นขวางเส้้นสุุ ดท้้ ายขึ้้� น มา เล็็กน้้อย แล้้วพัับเก็็บลงตามแนวเส้้นขวาง จากนั้้�น จะเก็็บปากตะกร้้าด้้วยการประกบเส้้นขวางอีีกเส้้น ทัั บลงไปทั้้� งด้้ านในและด้้ านนอก แล้้วใช้้ตอกฉีีก บางๆ พัันวนโดยรอบ ตะกร้้าสานลายคาโกเมะก็็เป็็น อัันเสร็็จ ไม่่น่่าเชื่่�อเลยว่่าลายสานกัันห่่างๆ ที่่�ไม่่ซัับซ้้อน ซ่่อนเงื่่อ� นอะไร ด้้วยเส้้นตอกที่่ดููบ � อบบางจะทำำ�ให้้เกิิด เป็็นตะกร้้าที่่�แข็็งแรงทนทานได้้ นัับเป็็นภููมิิปััญญา ของคนโบราณที่่�หากไม่่ได้้ลองทำำ�เองกัับมืือ ก็็คง จิินตนาการไม่่ถึึง ทว่่าความน่่าทึ่่�งของลายคาโกเมะ ไม่่ได้้จบแค่่ตะกร้้า เมื่่�อมีีนัักฟิิสิิกส์์ได้้ทำำ�การศึึกษา โครงสร้้างอัันแข็็งแรงแบบคาโกเมะ โครงสร้้างนี้้�จึึง ถููกนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ในงานด้้านวิิทยาศาสตร์์แขนง ต่่างๆ ต่่อไปอีีก เช่่น พััฒนาคุุณสมบััติิระดัับโครง สร้้างอะตอมของโลหะให้้ทนความร้้อนได้้มากขึ้้�น อะไรทำำ�นองนั้้�น และแม้้แต่่ในงานสถาปััตยกรรม โครงสร้้าง คาโกเมะก็็เคยถููกนำำ�ไปใช้้เป็็นโครงสร้้าง ของเจแปนพาวิิลเลี่่�ยนในงาน World Expo ครั้้�งแรก ในปีี ค.ศ. 2000 ที่่�เมืืองฮัันโนเวอร์์ ประเทศเยอรมนีี ออกแบบโดยสถาปนิิกชื่่อ� ดััง Shigeru Ban และอีีกครั้้ง� ในปีี ค.ศ. 2005 ที่่จั� งั หวััดไอจิิ ประเทศญี่่ปุ่่� น� ออกแบบ โดยบริิษััท Nihon Sekkei บรรพบุุรุุษผู้้ริิ� เริ่่�มจัักสาน ตะกร้้าด้ว้ ยลายหกเหลี่่ย� มนี้้� คงคิิดไม่่ถึึงแน่่ๆ ว่่ามัันจะ มาไกลขนาดนี้้� 21


no.#

MA

WRITER

17

สาโรช พระวงค์

สถาปนิก นักเขียน อาจารย์ประจ�ำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี มีความสนใจ ในสถาปัตยกรรมร่วมสมัย โดยเฉพาะความเป็นไปของสถาปัตยกรรมตะวันออก ปัจจุบนั ก�ำลังศึกษาปริญญาเอกสาขาสถาปัตยกรรม ณ Kyoto Institute of Technology

Ryoanji

เยี่่�ยมชมหิิน เพราะมาดููสวนหิิน พระเซนรููปหนึ่่�งบรรจงกวาดใบไม้้ กวาดสวนหิิน อย่่างประณีีต แล้้วเฝ้้ามองผลงานตััวเองอย่่างภููมิใิ จ หลัังต้้นไม้้นั้้�นมีีพระเซนอีีกรููปแอบอยู่่�หลัังต้้นไม้้มอง ดููอย่่างเงีียบๆ พระเซนรููปนั้้�นจึึงเอ่่ยปากชวนพระอีีก รููปว่่า.... "ขอเชิิญท่่านวิิจารณ์์ บอกกล่่าวกัับงานข้้าเถิิด" "ข้้ามิิกล้้า" "ได้้โปรด...." "งั้้น� ข้้าขอแล้้วกัันนะ" พระเซนอีีกรููปเลยเดิินไปที่่�ต้้นไม้้ใกล้้สวนหิิน พลางเขย่่าต้้นไม้้ให้้ใบร่่วงหล่่นลงในสวนหิิน จากนั้้�น ก็็เอ่่ยว่่า "นี่่�ไง สวยขึ้้น� แล้้ว!" นิิทานเซนเรื่่�องหนึ่่�ง ว่่าด้้วยความงามในสวนหิิน เกีียวโตที่่�ผมรู้้�จักั นอกจากจะเป็็นเมืืองอัันเต็็มไป ด้้วยสถาปััตยกรรมเก่่าแก่่ สิ่่�งที่่�น่า่ สนใจยัังเป็็นแหล่่ง รวมวััดเซนสำำ�คััญๆ ในญี่่�ปุ่่น� เนื่่�องจากมีีสำำ�นัักเซน สายริินไซอยู่่� หนึ่่�งในนั้้�นคืือวััดเรีียวอัังจิิ ตั้้�งอยู่่�ทาง ตะวัันตกเฉีียงเหนืือของเมืืองเกีียวโต ตััววััดอยู่่�บนเชิิง เขา สภาพแวดล้้อมเต็็มไปด้้วยความลาดชััน ต้้นไม้้ ขึ้้�นครึ้้�ม อีีกหนึ่่�งสถานที่่�ในเกีียวโตที่่�เหมาะแก่่การมา 22

เที่่�ยวชม ซึ่่�งได้้รัับการขึ้้น� ทะเบีียนเป็็นมรดกโลกจาก UNESCO ในปีี ค.ศ. 1994 ในฐานะสถาปนิิก ผมจึึงมุ่่�งเน้้นชมสถาปััตยกรรม เป็็นหลััก แต่่ส่ว่ นที่่�อยากชมที่่�สุดุ ภายในวััดกลัับเป็็น ภููมิิสถาปััตยกรรมที่่�มีีองค์์ประกอบเรีียบง่่ายแต่่เด่่น ขึ้้�นมาด้้วยพื้้�นที่่�ว่่างเมื่่�อวางเคีียงกัับอารามไม้้ โดย ความตั้้�งใจในคราวนี้้�คืือมาชมสวนแห้้ง ณ วััดเรีียวอัังจิิ ก่่อนจะเข้้าชมสวนเราต้้องเดิินไต่่ขึ้้�นบัันไดชััน เนื่่�องจากตััวอารามตั้้�งอยู่่�เชิิงเขา เมื่่�อแรกเข้้าต้้องเดิิน ผ่่านทางเข้้าที่่�ควบคุุมสภาพแสงให้้มืืดสลััว จนล่่วงมา ถึึงระเบีียงของอาคารโฮโจหรืืออาคารเจ้้าอาวาส ซึ่่�ง สร้้างราวปีี ค.ศ. 1488 ทำำ�ให้้รูมู่ ่านตาเปิิดรัับแสงจ้้า ของระเบีี ย งวัั ด จนคล้้ า ยกัั บ หลุุ ด มาสู่่�อีี ก โลกหนึ่่� ง ในโลกนั้้�นข้้างหน้้าคืือสวนแห้้งอัันลืือชื่่�อ สร้้างโดย ช่่างก่่อสร้้างสวนผู้้�ต่ำำ�ต้ � อ้ ยสองคน หรืือ คาวาระโมโนะ ซึ่่�งปรากฏลายเซ็็นของพวกเขาที่่�หลัังหิินก้้อนหนึ่่�ง ในสวน ความพิิ เ ศษของสวนหิิ น ที่่� ค นส่่ ว นใหญ่่ ตั้้ � ง ใจ มาชมก็็คืือการเรีียงหิินทั้้�ง 15 ก้้อน ที่่�ไม่่ว่่ามองจาก มุุมใดก็็จะมองหิินได้้ไม่่ครบทุุกก้้อน โดยมัันจะถููกบััง จนชวนให้้ตีีความถึึงการสื่่�อสารของช่่างสวนว่่าคืือ อะไร ในแง่่การออกแบบสถาปััตยกรรมที่่�สัมั พัันธ์์กับั สวน จะเห็็นได้้ชัดั เมื่่อ� ลองนั่่�งชมหิินที่่�ระเบีียงระนาบ

กัับกำำ�แพงดิินที่่�สููงกว่่าระดัับสายตาเล็็กน้้อยช่่วยให้้ สวนแลดููสงบ ตััดขาดจากโลกภายนอก สร้้างสภาพแวดล้้อมภายในขึ้้น� มา แต่่ในขณะเดีียวกัันก็็ใช้้เทคนิิค ที่่�เรีียกว่่า “ชััคเค (Shakkei)” หรืือการยืืมทิิวทััศน์์จาก แนวต้้นไม้้ด้้านล่่างเชิิงเขาช่่วยกั้้�นสายตาไม่่ให้้พ้้น ส่่วนวััดนี้้�ไป จะอนุุญาตเพีียงวิิวจากท้้องฟ้้าเกีียวโตให้้ เข้้ามาเท่่านั้้�น เมื่่�อนั่่�งมองจากจุุดนี้้�ทำำ�ให้้รู้้�ได้้ว่่าสวน นี้้� ถู ู ก ออกแบบให้้ พ อดีี ร ะดัั บ สายตาเมื่่� อ มองจาก ภายในอาคารเจ้้าอาวาส พร้้อมไปกัับการสร้้างกรอบ ภาพด้้วยกรอบประตูู ซึ่่�งน่่าเสีียดายที่่�โซนภายในไม่่ อนุุญาตให้้เข้้า จึึงพลาดโอกาสที่่�จะได้้ชมสวนจาก ภายในสถาปััตยกรรม ปลายสายตาเมื่่อ� ชมสวนหิินคืือกำำ�แพงที่่�ก่อ่ สร้้าง จากดิินอััดผสมน้ำำ��มัันดิิบ วัันดีีคืืนดีีก็็จะมีีน้ำำ��มัันดิิบสีี เข้้มซึึมออกมาเพื่่�อบอกถึึงความงามแบบเก่่ากร้้าน หรืือ “วะบิิสะบิิ (Wabisabi)” วะบิิคืือความงามหยาบกร้้าน สะบิิคืือความงามที่่�ผ่า่ นกาลเวลา เมื่่อ� พิิจารณา สวนจะเห็็นกำำ�แพงแสดงถึึงความเก่่าที่่�มีีความหยาบ แบบวะบิิ มัันชวนให้้เห็็นถึึงความงามแบบสะบิิของหิิน ทั้้�งวะบิิสะบิิจึึงถููกผสานให้้กลืืนกัันในสวนนี้้� รัับกัับ แนวคิิดของนิิกายเซนที่่�เน้้นให้้ตีีความเป็็นอย่่างดีี หญ้้ามอสที่่�ขึ้้น� อยู่่�เต็็มวััด นััยหนึ่่�งก็็ทำำ�ให้้ดูเู ก่่า อีีก นััยหนึ่่�งก็็ทำำ�ให้้รื่่�นรมย์์ไปกัับคราบไคลของกาลเวลา Photo By สาโรช พระวงค์์


no.#

WRITER

15

สุุรััติิ โตมรศัักดิ์์�

กราฟิิกดีีไซน์์เนอร์์ในนาม try2benice ผู้้อ� อกแบบปกหนัังสืือ Haruki Murakami กว่่าสิิบเล่่ม คลุุกคลีีและชื่่นช � อบงานศิิลปะ และงานกราฟิิกญี่่ปุ่่� น� เคยมีีผลงานเข้้ารอบ สุุดท้้าย Tokyo Type Directors Club (TDC AWARDS) www.try2benice.com ติิดตามผลงานได้้ที่่� instragram : try2benice design studio

スラット トモンサック 個展 9月1日(金)ー9月10日(日)

try2benice Solo Exhibition in Japan ตอน : เมื่่�อกราฟิิกดีีไซเนอร์์ไทย ทดลองไปรัับบทเป็็นศิิลปิินแสดงผลงานเดี่่�ยวที่่�ญี่่�ปุ่่�น (ตอนจบ) ในคอลััมน์์ บิิ เราได้้เริ่่�มเล่่าประสบการณ์์ในการ ไปแสดงผลงานที่่�ญี่่�ปุ่่�นครั้้�งแรกแบบย่่อๆ ให้้ทุุกคน ได้้อ่่านกัันเป็็นตอนที่่� 1-3 ไปแล้้ว (ถ้า้ ใครยัังไม่่ได้้อ่่าน ย้้อนกลัับไปหาอ่่านได้้ครัับ) เอาละครัับ มาถึึงบทส่่งท้้ายของการเล่่าประสบการณ์์จััดแสดงผลงานแล้้ว มาดููสิิว่่า เดี่่�ยวแรกใน ชีีวิิตเปิิดฉากออกมาจะเป็็นอย่่างไร 29. จะหาร้้านพริินท์เ์ สื้้�อคู่่�ใจ ให้้หาเข็็มในมหาสมุุทรอาจจะง่่ายกว่่า ใช่่แล้้วครัับหลัังจากออกแบบ เสื้้�อกว่่า 50 ตััวเสร็็จแล้้วเราต้้องหาร้้านพริินท์์เสื้้�อที่่� เข้้าใจเรามากๆ ว่่างานเราคืืองานแสดง พููดง่่ายๆ คืือ เป็็นงาน ART ไม่่ได้้ทำำ�เป็็นอุุตสาหกรรม นั่่�นคืือเรา จะทำำ�แบบละ 1 ตััว และจำำ�นวนไม่่มาก ถ้้าร้้านไหนที่่� รัับทำำ�ตามปกติิคืือขั้้�นต่ำำ�� 100-1,000 ตััวซ้ำำ��ๆ กััน อาจจะไม่่อยากรัับทำำ�งานนี้้�ให้้เรา เพราะเสีียเวลา ทำำ�มาหากิินของกิิจการเขา อัันนี้้�เราเข้้าใจได้้ และ หวัังว่่าจะมีีสัักร้้านที่่�เข้า้ ใจเรา 30. และแล้้วฟ้้าก็็ได้้ส่่ง Kabano-san มาให้้ เพื่่�อนนัักออกแบบชาวญี่่�ปุ่่�นคนหนึ่่�งแนะนำำ�มาว่่ามีี เจ้้าของร้้านพริินท์์เสื้้�อนิิสััยดีีมากอยู่่�คนนึึง เขาอยาก Photo By สุุรััติิ โตมรศัักดิ์์�

แนะนำำ�ให้้เรารู้้�จััก น้ำำ��ตาแทบไหลครัับเพราะเขาเป็็น คนใจดีีมากและเข้้าใจว่่าเรากำำ�ลัังทำำ�งานศิิลปะ ผม บอกเขาว่่าจะเอาผลงานของร้้านคุุณเข้้าแกลเลอรี่่�นะ เรามาช่่วยกััน แน่่นอนว่่าหลัังจากนั้้�นเราก็็กลายเป็็น เพื่่�อนกััน และเขาภููมิิใจที่่�ได้้ทำำ�งานนี้้�ให้้ผม 31. ติิดตั้้�งงาน (อย่่างไรดีีนะ?) ทางแกลเลอรี่่� บอกว่่าเคยติิดตั้้�งแต่่งานศิิลปะที่่�เป็็นเฟรมหรืืองาน จััดวาง แต่่ไม่่เคยติิดตั้้�งงานในรููปแบบเสื้้�อยืืดเลย ทางเราก็็คิิดอะไรไม่่ออก เลยบอกไปว่่าเราจะแขวน โชว์์ง่่ายๆ และใช้้ไฟส่่องให้้เสื้้�อดููสำำ�คัญ ั กว่่าการแขวน ตามร้้านขายเสื้้�อ ทีีมงานเข้้าใจในสิ่่�งที่่�เราคิิด เตรีียม อุุปกรณ์์ทุุกอย่่างให้้เราอย่่างดีีมาก 32. ลุุยละนะเป็็นไงเป็็นกััน! นี่่�เป็็นการติิดตั้้�ง งานตััวเองทั้้�งห้้อง (ใหญ่่มาก) ครั้้�งแรกในชีีวิิต สิ่่�ง เดีียวที่่�เราทำำ�ได้้คืือ “ลุุย!” เราไม่่มีที างถอยหรืือมีีเวลา ให้้กลััว นอกจากลองผิิดลองถููกตรงนั้้�นไปเลย ซึ่่�งเขา จะปล่่อยให้้เราติิดตั้้�งงานตามลำำ�พัังย้ำำ��ว่่า “คนเดีียว” ครัับ แค่่จััดเตรีียมอุุปกรณ์์ทุุกอย่่างให้้เราเท่่านั้้�น 33. สนุุก เหนื่่�อย เครีียด มัันดีี ฝัันที่่เ� ป็็นจริงิ เรา บอกไม่่ถููกว่่ากว่่าครึ่่�งวัันที่่�เราปีีนขึ้้�นลงบัันไดทั้้�งแขวน

เสื้้�อและจััดไฟกว่่าร้้อยดวงรอบเราอยู่่�ในอารมณ์์ไหน เหมืือนฝัันไปก็็ว่่าได้้ ว่่านี่่�คืือการแสดงงานครั้้�งแรกใน ชีีวิิตและแสดงในญี่่�ปุ่่�น เรามีีพลัังกัับการติิดตั้้�งเยอะ มาก มารู้้�ตััวอีีกทีีว่่าร่่างกายเหนื่่�อยมากก็็ตอนกำำ�ลััง จะนอน เพราะเมื่่�อยไปทั้้�งตััวแต่่ก็มี็ ีความสุุข 34. เช้้าวัันใหม่่ งานเริ่่ม� เปิิดแสดงแล้้ว คนดููเริ่่ม� มากัันแล้้ว ตื่่�นเต้้น ตื้้�นตััน ประหม่่า เอาอีีกละครัับ บอกอารมณ์์ไม่่ถููกอีีกแล้้วเป็็นครั้้�งแรกที่่�มีีคนทุุกเพศ ทุุกวััยมายืืนจ้้องผลงานเราและถ่่ายรููปแบบจริิงจััง ตั้้�งแต่่คุุณปู่่�คุุณย่่าไปถึึงเด็็กเล็็กๆ ที่่�มากัับคุุณพ่่อ คุุณแม่่ ไปถึึงนัักเรีียน นัักศึึกษาศิิลปะ และไม่่ใช่่ นัักศึึกษาศิิลปะ อืืม...พููดไม่่ออกเลยครัับ เหมืือน นัักบอลที่่�ลงสนามจริิงครั้้�งแรกในลีีกอาชีีพประมาณ นั้้�น ก็็จะตื่่�นสนามนิิดๆ แต่่ใจสู้้�มาก 35. เราทำำ�ดีีที่่�สุุดเท่่าที่่�เราทำำ�ได้้แล้้ว ที่่�เหลืือคืือ การเสพสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้น� ในวิินาทีีนั้้น� ๆ ในทุุกวััน ผมคิิดแค่่ นี้้�ตลอดการจััดแสดงงานกว่่า 2 อาทิิตย์์ท่่ามกลาง ผู้้�คนที่่�ผมไม่่รู้้�จััก ในช่่วงที่่�ผมยัังไม่่เข้้าใจภาษา แต่่สิ่่ง� ที่่�เราพยายามสื่่�อสารกัันระหว่่างคนดููกัับผมมัันกลัับ ง่่ายดายและเป็็นภาษาสากลมาก แววตา รอยยิ้้�ม การยกมืือถืือขึ้้�นมาถ่่ายรููปเพื่่�อเก็็บภาพไว้้ในความทรงจำำ �ข องเขาแต่่ ว่ ่ า ภาพที่่� ค นดููกำำ �ลั ั ง ถ่่ า ยผลงาน กลายเป็็นการเก็็บความทรงจำำ�ที่่ดี� ีที่่�สุุดของผม 36. สิ่่�งที่่�ดีีที่่�สุุดก็็คืือ เป็็นครั้้�งแรกที่่�เราเห็็นคน มีีปฏิิกริิยาตอบกลัับกัับผลงานของเรา การพููดคุุย แลกเปลี่่�ยนความคิิดกัับทุุกคน ทุุกวััย แม้้แต่่เด็็ก ตััวเล็็กๆ ที่่�มาดููงานถึึงสองวััน ทำำ�ให้้เรามีีแรงใน การทำำ�งาน มีีไฟในการไปต่่ออย่่างมากที่่�พููดแบบนี้้� เพราะผมไม่่เคยได้้รัับความรู้้สึ� ึกนี้้�มาก่่อนจากการทำำ� งานเลย มัันอาจจะเป็็นเสน่่ห์์ที่่�ผมหลงใหลและทำำ�ให้้ อยากแสดงงานต่่อไปเรื่่อ� ยๆ 37. การทดลองเปลี่่� ย นบทบาทจากนัั ก ออก แบบมาเป็็นศิิลปินิ ครั้้ง� นี้้� โดยส่่วนตััวถือื ว่่าการทดลอง นี้้�สำำ�เร็็จ แม้้จะยัังมีีจุุดที่่�ต้้องปรัับปรุุงอยู่่�บ้้าง และเริ่่ม� สนุุกกัับการเป็็น Graphic Designer ที่่�มีีงานอดิิเรก ที่่�ชอบมากคืือการเป็็นศิิลปิิน 38. การทดลองต่่ อ ไปที่่� อ ยากทำำ �ก็ ็ คื ื อ อยาก ลองแสดงผลงานสู่่�สายตาคนไทยบ้้าง ถ้้ามีีโอกาส และมีีคนสนใจในการจััดงานนี่่�เป็็นความหวัังครัับ ผมอาจจะเป็็นคนที่่�หวัังไปเรื่่�อยๆ เหมืือนที่่�หวัังว่่าจะ ไปแสดงงานที่่�ญี่่�ปุ่่�น และแอบเตรีียมตััวให้้พร้้อมเมื่่�อ โอกาสมา เราอาจจะเจอกัันครัับ ขอบคุุณที่่�ตามอ่่าน มาถึึงตรงนี้้�ครัับ :-.) 23


A Trip With RICOH GR III

Happy Days in

Fukushima

สำำ�รวจเมืืองเก่่าในฟุุกุุชิมิ ะ พื้้�นที่่�แสนสงบและน่่ารัักที่่�ถูกม ู องข้้าม Story by แคทลีียา ภิิญโญ Photo by สุุนทร บุุญศรีี

24

ย้้อนไปก่่อนหน้้านี้้เ� รารู้้จั� กั จัังหวััดฟุุกุชิุ มิ ะจากเหตุุการณ์์โรงไฟฟ้้านิิวเคลีียร์์ระเบิิด เพราะภััยพิบัิ ติั ิแผ่่นดิินไหวใหญ่่และสึึนามิิเมื่่�อปีี พ.ศ. 2554 ทำำ�ให้้หลายต่่อหลาย คนเกิิดความกัังวลในการจะเดิินทางไปเที่่�ยว ผ่่านมาแล้้วหลายปีีฟุกุุ ุชิิมะได้้รับก ั าร ฟื้้น� ฟููและพััฒนาอย่่างตั้้�งใจ ไม่่ได้้เอาของใหม่่มาแทนที่่� แต่่กลับสร้ ั า้ งโดยอิิงของดั้้�งเดิิม ชวนให้้หวนนึึกถึึงวัันเก่่าๆ ปััจจุบัุ นั ฟุุกุชิุ มิ ะอุุดมสมบููรณ์์ทั้้ง� ทางธรรมชาติิและวััฒนธรรม ส่่วนตััวเราอยากเชีียร์์ให้้ลองเดิินทางไปเยี่่ย� มเยืือนกัันดูู เพราะจากที่่�แอบนั่่�ง รถไฟปลีีกตััวไปมาแล้้วก็รู้็ �สึ้ ึกว่่าชอบมาก จัั ง หวัั ด ฟุุ กุุ ชิิ ม ะกว้้ า งมากถึึ ง ขนาดที่่�มีีพื้้� น ที่่�ใ หญ่่ เ ป็็ น อัั น ดัั บส ามของญี่่� ปุ่่�น แต่่เรามีีเวลาน้้อยจึึงเลืือกปัักหมุุด 2 พื้้�นที่่�ที่่เ� ราสนใจคืือเมืืองชิิราคาวะ (Shirakawa) และหมู่่�บ้้านยานาอิิซึึ (Yanaizu) จากโตเกีียวเรานั่่�งชิินคัันเซ็็นสายโทโฮคุุฮอกไกโด (Tohoku-Hokkaido Shinkansen) ไปลงที่่�สถานีีโคริิยามะ (Koriyama Station) ซึ่่�งใกล้้กัับสถานที่่�ที่่เ� ราลิิสต์์ไว้้ว่่าจะไปมากกว่่า เราเดิินทางไปช่่วงปลายๆ ฤดููหนาว ยัังพอมีีหิิมะสีีขาวนวลที่่�กำ�ลั ำ งั เริ่่ม� ละลาย ให้้เห็็นอยู่่�บ้้างตามทางเดิิน กิ่่�งไม้้ หลัังคา รวมถึึงมีีน้ำำ�� แข็็งย้้อยลงมาเป็็นแท่่งยาว สำำ�หรัับคนขี้้�หนาวอย่่างเราอากาศแบบนี้้�ก็็ถืือว่่ายัังหนาวอยู่่� กล้้องที่่�ตั้้ง� ใจเลืือกไป จึึงจำำ�เป็็นต้้องกะทััดรััดและไว้้ใจได้้ ชััตเตอร์์ไว มีีกัันสั่่�น ไฟล์์ภาพดีี จัับถนััดมืือ ควบคุุมการทำำ�งานได้้ในมืือเดีียว เพราะอีีกมืือเราต้้องสร้้างความอบอุ่่�นโดยการ ซุุกไว้้ในเสื้้�อน่่ะสิิ Ricoh GR III ตััวนี้้�จึึงตอบโจทย์์เรามาก เพิ่่�มเติิมอีีกนิิดว่่าโลเคชั่่น� แต่่ละแห่่งค่่อนข้้างไกลกััน เพื่่อ� ให้้ไม่่เสีียเวลาเดิินทาง และไม่่ให้้เหนื่่อ� ยจนเกิินไป เราแนะนำำ�ว่า่ ให้้พักที่่ ั ฟุ� กุุ ชิุ มิ ะสัักคืืนจะเที่่ยวสนุ � กกว่ ุ า่ เยอะ ส่่วนตััวเราพัักที่่�โอคาวะโซ (Okawaso) ใกล้้ๆ กัับสถานีีอะชิิโนมากิิ ออนเซ็็น (Ashinomaki Onsen)


หมู่่�บ้้านโออุุจิจุิ ุคุุ | Ouchi Juku หมู่่�บ้้านโบราณโออุุจิิจุคุุ ุตั้้�งอยู่่�ในเมืืองชิิราคาวะ (Shirakawa) เมืืองเล็็กๆ แสน สงบเงีียบ จากโรงแรมเรานั่่�งรถไฟโลคอลสายไอสึึเท็็ตสึึโด (Aizu Tetsudo) ไม่่กี่่� สถานีีมาลงที่่�สถานีีโยโนคามิิออนเซ็็น (Yunokamionsen Station) จากนั้้�นเดิินไป ขึ้้�นบััสจากป้้ายหน้้าสถานีีไปลงที่่�ป้้ายโออุุจิิชิิโมะ (Ouchishimo) แล้้วเดิินเท้้าอีีก นิิดหน่่อยก็็ถึึงตััวหมู่่�บ้้าน จุุดเด่่นของบ้้านเรืือนในหมู่่�บ้้านคืือตััวหลัังคามุุงด้้วยใบ ของต้้นคายาบุุกิิ เป็็นการสะท้้อนวิิถีีชีีวิิตของชาวญี่่�ปุ่่น� โบราณนัับแต่่สมัยั เอโดะอีีก ทั้้�งแต่่ละหลัังก็็จะปรัับเป็็นร้้านขายของฝาก ร้้านอาหารให้้นัักท่่องเที่่�ยวเข้้าไปใช้้ บริิการได้้ด้้วย จุุดถ่่ายรููปยอดฮิิตคืือให้้เดิินขึ้้น� เนิินเขาด้้านหลััง จะเห็็นวิิวบ้้านเรืือนโบราณ เรีียงรายทั้้�งหมู่่�บ้้าน เรากดชััตเตอร์์รััวๆ สีีภาพที่่�ได้้จากกล้้องก็็สวยมากเหมืือน ตาเห็็น เราลองปรัับใส่่ฟิิลเตอร์์สีีที่่ม� ากัับกล้้องก็็สวยประทัับใจ ใกล้้ๆ กัันนี้้�ยัังมีี ศาลเจ้้าขนาดเล็็ก จะแวะไปสัักการะขอพรก่่อนกลัับก็ยั็ ังได้้ หมู่่�บ้้านยานาอิิซึึ | Yanaizu เรานั่่�งรถไฟสายไอสึึเท็็ตสึึโดเหมืือนเดิิมไปที่่�สถานีีนิิชิิวากามััตสึึ (NishiWakamatsu Station) จากนั้้�นเปลี่่�ยนไปนั่่�งสายทาดามิิ (Tadami Line) ไปลง ที่่�สถานีีไอสึึยานาอิิซึึ (Aizu-Yanaizu Station) แล้้วเดิินขึ้้�นบัันไดต่่ออีีกหน่่อย วััด เอ็็นโซจิิ (Enzoji Temple) จะอยู่่�บนเนิินเขา จากตรงนี้้�มองเห็็นสะพานใหญ่่พาด ข้้ามแม่่น้ำ�ท �ำ าดามิิที่่กำ� �ลั ำ งั ไหลผ่่านอย่่างสงบเงีียบ ที่่นี่่� เ� ป็็นวััดนิิกายริินไซอายุุ 1,200 ปีี ชื่่�อดัังประจำำ�หมู่่�บ้้านยานาอิิซึึ ภายในวััดจะสัังเกตเห็็นรููปปั้้�นวััว เนื่่�องจากเป็็นวััด ประจำำ�ปีีฉลููและปีีขาล ทั้้�งยัังเป็็นต้้นกำำ�เนิิดเรื่่�องราวของเจ้้าวััวเเดงอากาเบโกะ มาสคอตประจำำ�เมืืองไอสึึวากามััตสึึด้้วย ไม่่ไกลจากวััดมีีร้้าน Koike Kashiho ขนมอาวะมัันจููเก่่าแก่่ที่่�ว่่ากัันว่่ามาแล้้วต้้องแวะกิิน ถ้้าร้้านไหนมีีควัันไอน้ำำ��พวยพุ่่�ง ขึ้้�นมา ก็็ร้้านนั้้�นแหละเดิินเข้้าไปเลย

Ricoh GR III Recommended

1. โหมดมาโครสำำ�หรัับถ่่ายภาพระยะใกล้้ได้้ถึึง 6 ซม. เพื่่�อมุุมมองภาพที่่�แปลกใหม่่ 2. สามารถปรัับรููรัับแสงได้้กว้้างสุุดถึึง 2.8 ทำำ�ให้้ ได้้ภาพละลายหลัังได้้มาก 3. ลองเปลี่่�ยนฟิิลเตอร์์สีีในกล้้อง คุุณจะได้้ภาพที่่� สวยถููกใจ พร้้อมใช้้งาน เพื่่�อนๆ คนไหนที่่�ใช้้กล้้อง GR III เหมืือนเรา อย่่าลืืมเข้้าไปแบ่่งปัันประสบการณ์์ การใช้้งานหรืือภาพถ่่ายสวยๆ กัันได้้ที่่�เฟซบุ๊๊�กกรุ๊๊�ป GRist Snap กัันได้้เลย แล้้วเจอกัันนะ 25


26


Sweets Please เพราะน�้ำตาลในใจฉันนั้นมันต�่ำไป

Parden พาร์์เด็็น

พาร์์เฟ่่ต์ผ์ ลไม้้ไทยในแบบฉบัับแม่่บ้า้ นญี่่�ปุ่น�่ ฤดููร้้อนมาเยืือนแล้้ว หลายคนคงกำำ�ลัังมองหา เมนููคลายร้้อนกัันอยู่่� งั้้น� เราขอแนะนำำ�เมนููที่ต�่ อบโจทย์์ อย่่างมากนั่่�นคืือ “พาร์์เฟ่่ต์์” ของหวานยอดฮิิตที่่�ชาว ญี่่ปุ่� น่� มัักกินิ หลัังมื้้�ออาหาร และด้้วยความที่่พ� าร์์เฟ่่ต์มีี์ ไอศกรีีมเป็็นส่่วนประกอบจึึงนัับว่่าเป็็นของหวานคลาย ร้้อนที่่�ดีีเยี่่ย� มเลยทีีเดีียว Parden คาเฟ่่เล็็กๆ ที่่�เป็็น เสมืือนจุุดเชื่่�อมระหว่่างไทยกัับญี่่�ปุ่่�น มีีเจ้้าของเป็็น คู่่�รัักต่่างเชื้้�อชาติิคืือ “คุุณยอดและคุุณฮิิซาโกะ” ทั้้�งสองได้้มองเห็็นถึึงคุุณภาพของผลไม้้ไทยที่่ไ� ม่่แพ้้ชาติิใด ในโลก จึึงร่่วมกัันสร้้างสรรค์์เป็็นเมนููพาร์์เฟ่่ต์์ผลไม้้ โดยเลืือกใช้้ผลไม้้ตามฤดููกาลเพื่่อ� รสชาติิที่ดีี�่ และปลอด สารเคมีี ทำำ�ให้้หน้้าตาของเมนููพาร์์เฟ่่ต์์นั้้น� เปลี่่�ยนไป ในทุุกๆ วััน ถ้้ากลัับมากิินอีีกครั้้ง� ก็็ไม่่สามารถรัับประกััน ได้้เลยว่่าจะได้้กินิ เมนููเดิิม แต่่ที่่แ� น่่ๆ คุุณจะรู้้�สึึกเซอร์์ไพรส์์ทุกุ ครั้้ง� ที่่ไ� ด้้เจอเมนููใหม่่ๆ และจะได้้ลิ้้ม� รสความอร่่อยจากแก่่นแท้้ ข องผลไม้้ สดที่�่ปร าศจากน้ำำ�� ตาล นอกจากนี้้�ในบริิเวณร้้านยัังมีีโซนขายสิินค้้าซัักกะ ของ น่่ารัักกระจุุกกระจิิกสารพััดอย่่างที่่�เจ้้าของร้้านได้้คััดเลืือกมาจากความชอบส่่วนตััว ส่่วนใหญ่่เป็็นของไทย แต่่ก็็มีีบางส่่วนมาจากญี่่�ปุ่น่� ศรีีลัังกา และลาวด้้วย

Pudding a La Mode (250 บาท) พุุดดิ้้�งคาราเมลคััสตาร์์ดสููตรโฮมเมด ทำำ�จากวานิิลลาแท้้ผสมคอนญััก เสิิร์ฟ ์ พร้้อมไอศกรีีมวานิิลลาและผลไม้้ตามฤดููกาลกว่่า 10 ชนิิด

Mango Parfait (280 บาท) พาร์์เฟ่่ต์์มะม่่วงอกร่่อง ด้้านในเป็็นไอศกรีีมโยเกิิร์ต์ สููตรหวานน้้อยและ พุุดดิ้้�งมะม่่วง ราดด้้วยซอสเชอร์์เบทเสาวรส SHOP INFO

02-204-2205 32/1 ซ.สุุขุุมวิิท 39 ถ.สุุขุุมวิิท พ.-ศ. 11:00-17:45 น., ส. 12:00-18:30 น., อา. 12:00-17:45 น. วัันจัันทร์์และวัันอัังคาร Parden เงิินสด ที่่�จอดรถ BTS No Service Charge

อ่่านรีีวิิวฉบัับเต็็ม

Watermelon Juice (95 บาท) น้ำำ��แตงโมคั้้�นสด 100% ไม่่ผสมไซรััป แถมความเย็็นยัังมาจากผลไม้้ โดยที่่�ไม่่ได้้ใส่่น้ำำ��แข็็งเพิ่่�มอีีกด้้วย 27


SENDAI PREMIUM


Ukiyo

EAT & TREAT มื้อนี้มีเรื่องเล่า

อุคิโยะ

เสิร์ฟแบบคำ�ต่อคำ�กับโอมากาเสะสไตล์คอนเทมโพรารี่

1

2

5

3

4

1. Chawanmushi 2. Madai 3. Tartare 4. Kani 5. Dessert SHOP INFO

Ukiyo ร้้านอาหารญี่่�ปุ่่�นที่่�โฟกััสการเสิิร์์ฟแบบ โอมากาเสะแนวคอนเทมโพรารี่่� โดยในทุุกๆ คำำ�อุุคิโิ ยะ ใส่่ความมีีชีีวิิตชีีวาให้้กัับอาหาร ตลอดจนมิิติิรสชาติิ ด้้วยการซ่่อนเทคนิิคผสมผสานจากหลายๆ แหล่่ง และแน่่นอนว่่าวััตถุุดิิบนั้้�นก็็ล้้วนสรรหาสิ่่�งที่่�ใช่่ที่่�สุุด จากทั่่�วทุุกมุุมโลกมาเสิิร์์ฟ ตััวร้้านคล้้ายจะหายากด้้วยความที่่ซ่� อ่ นตััวอยู่่ใ� น ในอาคารขนาดไม่่เล็็กไม่่ใหญ่่ของซอยสาทร 10 ด้้าน บรรยากาศก็็แต่่งอย่่างละเมีียด เน้้นสีีธรรมชาติิโทน น้ำำ��ตาลที่่�แมตช์์กัับเคาน์์เตอร์์บาร์์รููปตััวยููกลางร้้าน เสมืือนเวทีีของเชฟ ล้้อมรอบด้้วยผู้้�ชมอย่่างเราที่่�เข้้า มาดื่่�มด่ำำ��กัับความอร่่อยที่่�ฟรอนต์์แมนท่่านนี้้�เป็็นคน

สรรค์์สร้้างจวบจนจบมื้้�ออาหารด้้วยความอิ่่�มเอมใจ ปััจจุุบััน Ukiyo ให้้บริิการโอมากาเสะคอร์์สราคา 3,300++ บาท ตั้้�งแต่่เวลคััมเมนููจนจบมื้้�อที่่�ของหวาน เชฟจะไล่่เรีียงเสิิร์์ฟทีีละคำำ�ๆ กว่่า 15 คอร์์ส และหาก ใครต้้ องการความพรีีเมีียมมากกว่่ า นั้้ � นที่่� ร้้ า นยัังมีี คอร์์สราคา 6,500++ บาท โดยสิ่่�งที่่�เพิ่่�มเติิมเข้้ามาก็็ มีีทั้้�งแอพพิิไทเซอร์์, นิิกิิริซููชิ ิ ิปลาเนื้้�อขาวตามฤดููกาล, กุ้้�งลายเสืือ, หอยเป๋๋าฮื้้�อ และไข่่หวานสููตรพิิเศษ ด้้านจานหลัักก็็แตกต่่างกัับคอร์์สแรก สเปเชีียลเมนูู ไปจนถึึ ง ของหวานที่่� ก็็ ย กมาเซอร์์ ไ พรส์์ ใ ห้้ ถึึ ง โต๊๊ ะ เอาเป็็นว่่าอิ่่�มหนํํากัับจานต่่างๆ ที่่�เชฟเสิิร์์ฟมาให้้กว่่า 20 คอร์์สเลยทีีเดีียว

062-856-5445 ชั้้น� M 101 ซ.สาทร 10 ถ.สาทรเหนืือ อ.-อา. 18:00-22:30 น. วัันจัันทร์์ Ukiyo Restaurant สำำ�รองที่่�นั่่�ง บััตรเครดิิต ที่่�จอดรถ

อ่านรีวิวฉบับเต็ม 29


Hokkaido Ramen

Santouka

EAT & TREAT มื้อนี้มีเรื่องเล่า

ฮอกไกโด ราเมน ซันโตวกะ

ราเมนกลมกล่อม หมูยา่ งหอมกรุ่นแบบฉบับฮอกไกโด

1

3

2

1. Shio Tokusen Toroniku Ramen (ไซส์์ S 270 บาท / ไซส์์ M 320 บาท) 2. Small Ramen & Grilled Salmon and Salmon Roe Rice Bowl & Salad Set (325 บาท) 3. Aburi Tokusen Toroniku (175 บาท) SHOP INFO

หากจะพููดถึึง Hokkaido Ramen Santouka โดยฮาตานากะ ฮิิโตชิิ คงต้้องย้้อนไปเมื่่�อปีี ค.ศ. 1988 ร้้านราเมนขนาดเล็็กมีีเพีียง 9 ที่่�นั่่�ง ใน เมืื อ งอาซาฮิิ คาวะที่่�ตั้้�งอยู่่�ทางตอนเหนืือของเกาะ ฮอกไกโด เสิิร์์ฟเพีียงเมนููเดีียวคืือราเมนรสเกลืือ (Shio Ramen) ทว่่าด้้วยรสชาติิที่ก่� ลมกล่่อมจนกลาย เป็็นที่่�ติิดอกติิดใจของชาวอาซาฮิิคาวะ จึึงกลายเป็็น ร้้านราเมนที่่�มีีผู้้�คนแวะเวีียนมาชิิมความอร่่อยจน กลายเป็็นที่่นิ� ยิ มในวงกว้้าง ไม่่ใช่่แค่่ในญี่่ปุ่� น�่ แต่่ขยาย ไปทั้้�งเอเชีียและยุุโรป ด้้ ว ยความเข้้ ม ข้้ น ของน้ำำ � �ซุุปที่�่ เ คี่่� ย วนานกว่่ า 16 ชั่่�วโมงจนได้้อุุณหภููมิิที่�่เหมาะสมก่่อนจะเติิมผััก 30

ปลาแห้้งญี่่�ปุ่่�น สาหร่่ายทะเลสีีน้ำำ��ตาล และส่่วนผสม อื่่�นๆ ลงไปเพื่่�อให้้ได้้รสชาติิที่�่ลงตััว ทั้้�งยัังเลืือกซุุป ได้้ถึึง 4 รสชาติิ ทั้้�งรสเกลืือ รสซอสถั่่�วเหลืืองญี่่�ปุ่่�น รสเต้้าเจี้้�ยวญี่่�ปุ่่�น และรสเต้้าเจี้้�ยวญี่่�ปุ่่�นแบบเผ็็ด (สำำ�หรัับรสเต้้าเจี้้�ยวญี่่�ปุ่่�นแบบเผ็็ดถ้้าสั่่�งต้้องเพิ่่�มอีีก 10 บาท/ชาม) มาพร้้อมกัับเส้้นราเมนเหนีียวนุ่่�ม ขนาดกำำ�ลัังดีี เคีียงมาด้้วยหมููย่่างส่่วนแก้้มเนื้้�อนุ่่�มที่่� ปรุุงมาอย่่างพิิถีีพิถััิ นที่่�มีีปริิมาณจำำ�กััดต่่อวััน สำำ�หรัับ สาขาเซ็็นทรััล บางนา ภายในบรรยากาศการตกแต่่ง ที่่�สวยงามด้้วยลวดลายหิิมะ ตกแต่่งศิิลปะของชนเผ่่า ชาวไอนุุ โดยคุุณโอคาดะ อิิคุุโกะ เป็็นบรรยากาศ และรสชาติิที่่�ลงตััวจนอยากให้้ทุุกคนมาลอง

02-006-3241 ชั้้น� 5 ห้้างสรรพสิินค้้าเซ็็นทรััลพลาซา บางนา ถ.บางนา-ตราด จ.-พฤ. 10:30–21:00 น., ศ.-อา. 10:00-22:00 น. Ramen Santouka Thailand บััตรเครดิิต

ที่่�จอดรถ

อ่่านรีีวิิวฉบัับเต็็ม


Osaka

EAT & TREAT

Recipe

มื้อนี้มีเรื่องเล่า

โอซาก้า เรสซีพี

อาหารญี่ปุ่นสไตล์โฮมเมดโดยเชฟจากเมืองโอซาก้า

2

3

1

1. Katsu Curry (180 บาท) 2. Chicken Namban (160 บาท) 3. Okonomiyaki (180 บาท) SHOP INFO

ในช่่วงเย็็นย่ำำ��ของวัันจัันทร์์ถึึงศุุกร์์ แสงสว่่าง ของโคมไฟสีีแดงหน้้าร้้านเริ่่�มทำำ�งานเป็็นกิิจวััตรเป็็น สััญญาณของร้้านที่่�จะเริ่่�มปรุุงอาหารญี่่�ปุ่่�นโฮมเมด สไตล์์ โ อซาก้้ า แบบจานต่่ อ จานให้้ เ ราได้้ ลิ้้ � ม ลอง และอิ่่�มท้้องตลอดมื้้�อ ภายในร้้านมีีขนาดกะทััดรััด ตกแต่่งสไตล์์คาเฟ่่มีีที่่�นั่่�งรัับรองประมาณ 10 ที่่�นั่่�ง ทั้้�งโซนเคาน์์เตอร์์บาร์์ และโต๊๊ะเดี่่�ยวมองลอดเข้้าไป ในครััว จะพบคุุณอิิโนโอะ ชิิเกโอะ (Shigeo Inoo) เชฟชาวญี่่�ปุ่่�นจากโอซาก้้าคนสำำ�คััญอีีกหนึ่่�งคนที่่�ร่่วม ก่่อตั้้ง� ร้้านกำำ�ลัังตระเตรีียมอาหารมืือเป็็นระวิิง ทั้้ง� ยััง ดููแลทุุกเมนููของร้้านอย่่างตั้้�งใจ ตั้้�งแต่่การออกไปจ่่าย ตลาดเลืือกวััตถุุดิิบเองทุุกเช้้าตรู่่� ตลอดจนตระเตรีียม

วััตถุุดิิบตลอดวัันให้้พร้้อมก่่อนจะเปิิดร้้าน เมนููส่่วนใหญ่่นั้้�นเป็็นอาหารญี่่�ปุ่่�นที่่�สามารถรัับประทานได้้ในทุุกวันั ถ้้าให้้ยกตััวอย่่างก็็เมนููแกงกะหรี่่� น้ำำ��ข้้นที่่�ผสมเนื้้�อไก่่ฉีีกฝอยหอมเครื่่�องเทศ เข้้ากััน ได้้ ดีี มากกัั บ ทงคััตสึึ กรุุ บกรอบที่่� ว างมาพููนจาน พร้้อมกันั นั้้น� ทางร้้านก็็ยัังมีีจานสเปเชีียลที่่แ� ตกต่่างกันั ไปในแต่่ละวัันรวมอยู่่�ด้้วย อย่่างเมนููแฮมเบิิร์์กราด ซอสรสหวานเค็็มกลมกล่่อมกิินตอนร้้อนๆ กับั ข้้าว ญี่่�ปุ่่�นเม็็ดนุ่่�ม เข้้ากัันเป็็นที่่�สุุด เอาเป็็นว่่าที่่�นี่�่เรีียก ได้้ว่่า ครบทั้้�งอาหาร รสกลมกล่่อมในบรรยากาศแบบ เป็็นกัันเองจริิงๆ ก็็เหมืือนมากิินข้้าวเย็็นบ้้านเพื่่�อน ชาวญี่่�ปุ่่�นเหมืือนกัันนะเนี่่�ย

02-742-4144, 064-665-2665 88 ซ.สุุขุุมวิิท 81 ถ.สุุขุุมวิิท จ.-ศ. 16:00-23:00 น., ส.-อา. และ วัันหยุุดนัักขััตฤกษ์์ 11:00-23:00 น. วัันพุุธ Osaka Recipe เชฟญี่่�ปุ่่�น ที่่�จอดรถ

Wi-Fi

อ่่านรีีวิิวฉบัับเต็็ม 31


Kokoro

EAT & TREAT

Gyoza

มื้อนี้มีเรื่องเล่า

โคโคโระ เกี๊ยวซ่า

เกี๊ยวซ่าทำ�มือสูตรเฉพาะที่บอกต่อโดยชาวญี่ปุ่น

1

2

3

1. Pork Yaki Gyoza (5 ชิ้้�น 80 บาท / 15 ชิ้้�น 230 บาท / 25 ชิ้้�น 320 บาท) 2. Hokkaido Buta Don (ไซส์์ M 95 บาท / ไซส์์ L 140 บาท) 3. Take Away Box SHOP INFO

เป็็ นร้้ านเฉพาะทางที่่�จำำ�หน่่ ายเกี๊๊� ยวซ่่ าสููตรที่่� ถ่่ายทอดมาจากเพื่่�อนชาวญี่่�ปุ่่�น แน่่นอนว่่ารสชาติิ ต้้องตามวิิถีีต้น้ ตำำ�รัับเป๊๊ะ จัดั เสิิร์ฟ์ แบบทอดน้ำำ�� (Yaki Gyoza) ที่่�สำำ�คััญยัังปั้้�นมืือวัันต่่อวัันด้้วยความตั้้�งใจ แบบไร้้สารปรุุงแต่่ง ตลอดจนพาร์์ทของไส้้ที่มีี่� หลากหลายให้้จิ้้�มสั่่�งตามชอบ ตั้้�งแต่่หมูู, ซีีฟู้้�ด, เนื้้�อ และ เวจิิต้้า (ผััก) ซึ่่�งเท่่าที่่�คิิจิิได้้ลองชิิมจะบอกว่่ารสชาติิ อร่่อยกลมกล่่อมแบบไม่่ต้้องพึ่่�งน้ำำ��จิ้้ม� เลยทีีเดีียว ด้้านบรรยากาศให้้ฟีีลลิ่่�งเป็็นร้้านอาหารสไตล์์ ครอบครััวที่่เ� ห็็นกันั บ่่อยๆ เวลาไปเที่่ย� วที่่ญี่ � ปุ่่� น�่ ตกแต่่ง เรีียบง่่าย โทนสีีไม่่หวืือหวา สะอาดสะอ้้าน และ น่่าเข้้า แม้้พื้้�นที่่�ใช้้สอยจะไม่่กว้้างขวางทว่่าไม่่ได้้สร้้าง 32

ความอึึดอััดให้้แก่่ผู้้�เข้้ามารัับประทานที่่�ร้้านแต่่อย่่าง ใด แถมใครที่่�ไม่่มีีเวลาแต่่นึึกอยากชิิมเกี๊๊�ยวซ่่าร้้อนๆ Kokoro Gyoza ก็็มีีให้้สั่่�งเดลิิเวอรี่่ผ่� ่านแอปพลิิเคชั่่�น ชื่่�อดัังเจ้้าต่่างๆ เช่่นกันั นอกจากเกี๊๊�ยวซ่่า Hokkaido Buta Don คืืออีีก จานที่่� ท างร้้ า นได้้ สูู ตรลัับมาจากกัั ล ยาณมิิ ต รชาว ญี่่�ปุ่่�น อย่่างซอสนั้้�นก็็ใช้้เวลาเคี่่�ยวไม่่ต่ำำ��กว่่า 1 ชั่่�วโมง ซึ่่�งพอเอามากิินคู่่กั� บั สัันคอหมููย่่างนุ่่ม� ๆ และ ข้้าวญี่่ปุ่� น�่ ไม่่ใช่่แค่่อร่่อยแต่่ฟิินจนชามก้้นลึึกแค่่ไหนก็็สามารถ จัดั การได้้จนเกลี้้�ยงแและถ้้าใครเป็็นสาวกไก่่ Chicken Soboro Don ชามนี้้�ก็็น่่าประทัับใจ ไหนจะราเมน ชามใหญ่่ ทางร้้านก็็เสิิร์์ฟให้้ถึึงโต๊๊ะถ้้าลููกค้้าต้้องการ

081-699-0595 ชั้้น� 2 เมเจอร์์ ซีีนีีเพล็็กซ์์ เอกมััย ถ.สุุขุุมวิิท 11:00-21:30 น. Kokoro Gyoza บััตรเครดิิต ที่่�จอดรถ

อ่่านรีีวิิวฉบัับเต็็ม


Chula 64 Holiday Inn Silom Suan Plu 8 Surawong center Thaniya Sukhumvit 39 Sukhumvit 39.2 Camillian Hospital Sukhumvit 13 Sukhumvit 18 Sukhumvit 22 Sukhumvit 25 Sukhumvit 33

Where to find our Magazine

One Udomsuk Sukhumvit 39 Muang Thai - Phatra Complex MRT Rama 9 MRT Klong toei Ploenchit Center Times square Building U Chu Liang Building Marcury MRT Sukhumvit MRT Paholyothin Sukhumvit 21 Serm-Mit Tower

Ideo Paholyothin Park land Ekkamai Ideo Rama 9 Gateway Ekkamai Ideo Q Samyan ITF Building Sukhumvit 71

Emquartier

Kinokuniya Isetan Kinokuniya Emquartier Fuji 2 Sukhumvit Soi 39 Fuji 4 Sukhumvit Soi 49 Fuji 1 Sukhumvit Soi 33/1


APRIL 2020

No.074

6?%=*ô-*Ģ¡&/è5=#K+KK-?= 99++ì4Ié.L7-Ä&#x17E;¡Â&#x2DC;Â&#x2122;Â&#x17E;Â&#x2013;Â&#x2122;7-EÄ&#x17E;Â&#x203A;"Â&#x2022;7> Â&#x201D;6<I-@!Â&#x2022;7%93>.9Â&#x2022;7> Â&#x2022;Ié.L7-Ä&#x17E;Â&#x153;Â&#x2014;Â&#x2122;Â&#x161;Â&#x2014;

Profile for KIJI

074 Kiji Magazine  

074 Kiji Magazine  

Profile for kijimag
Advertisement