Page 1

$ fs'l $"ksk

F"

s-s


8öKöLE lRl \t :::i,ffi iACttou vuotttrAi rlt

13,-a\.lo

Fuurl rT , YrTrtlE,au\T t

,/}-

8-e,-ä

-:___

.

r

3,"fxloll.i.*

olivat kokoontuneet. Hleman Yli 9:n kaikki leiriläiset Klo 9.10 oli leirin avausr llpunnosto ja lumisota. Kaikki pommlttlvat JobtaJia' Joita oli J + Pete ja Eija. Leiriläiatä olt 1?. Llpunnoston Jiilkeen lelrlläleet jaettlln koImeen Madagaskarin alkuaeukaebeiqoon. Hoviinr Sakalavelhin Ja Eetelbotbln,KEmppäå alettiin hetj- 1änmittää ia kun ioku !.uomasi, että ulkona oli lämpimiinpää kuin sieällå, huomauttt joku vilsae että pistetäänpäs lkkunat aukl että sisäLle tullel lämmln. Alkutotnten Jälkeen alolnne euorittaa belmoittain. 01i kolme palkkaa; jolesa euoritlmne ja kalkieea suoritlmne eolmuJa. Sltten ollkin j.o ruokallun vuoro. Kokkailimme kaikkea mabdolliEta kaurapuuros ja kanakeiton väliltä. Jobtajat luulivat meitä auperkokeikal.r koeka ruokailuun oli varattu melkeln kakel tuntlar nutta eb&Lttiinpä pitiiä vielä ruokalepo syörurin päätSolr.. teekai. tuoritc llq Y ' Suorittelimme Jälleen. öljytampun pubdietustar. nenäverenvuotoa sinr [e1kllökohtaleliu mittolhin. Sen Jälkeen oliel pitänyt olla s.ököilyä, mutta kun oli eader lauloimme ja lelkimne sisällä. Ol.irnme kauan ihrnetelleet mitä oI1 muurahalspolku Ja nyt ee meille selklsi.. nuuSe oll rastlratar jossa o11 12 rastia' jotka liittytvät .nahalslin. Ialla lähetti meidät parittain ja koko bomman kiertoon. el kulunut paljoakaan aikaa. Sitten ko,kkailtiin. Joillakin o1i lihapullia ja joillakin oLi tåas, koko ajan bernekelttoa. Porsaetelimme kynttil'än valosea, jossa lueikka etsi euuta. KyIIähän joku paistol myös maadariinejakin takassa. Ruokailun pää1le aloimme suorlttaa. Suorlttellmme käel- Ja vlhellyema"rkit' hyvät käytöstavat ja partioihanteiden ja Jeesuksen vuorisaarnan vertailua. Saimme myös kägkyn keksiä iltaauotio-ohjelmaa mutta aekin aika kurui Po'aanleeen'

<-

,t- i-', -


Sc scrr-ri,

to

,frr'trrÖA 'cD-

I

YwsfYs:M.;,r'r

ttVlrt-tA

i'E_ --'If

Öar'lf r--'tlo 1-

Iluikalsevan jåinnittäväs tä kevätnumerostamme tuttu Unto Å. Kääptivuori vastaa nyt luklJoi-den lähettätnlln kysymyksi.ln,

-\ r.^h\

I L\'

-rtlt år.. 'Y=A^', -

v

ll

tletenkin älykkyysosanäärhlrsä( 1 J ,5 ) er1ellyttänil1ä reeerweillä. Kys.vrnykslä sarvat eslttää Jokalnen Ykelystin )-ukija. Kysymysten laatu saa olIa mikä tahansa tletenkln tietyn eopivaisuuden osoltta-

a

-v|.i

PoCSrrTtLlr.lHE ct(lrTT$i,x, vALoS -

mlesa rajotsea.

Sr, {ot3A, LutrBtA FTtt SuuTr

fun Xauan odotettu leinn kobokobta, j.ltatuotlon aika koitq tj', luki Pete nellle erääa afrlkkalalaea sadu4'Jonka $ålkeen tul1 Eenmolnen punlrkarikilpallu ioaaa pltl etetä batsa,neuJ.oJa toisten vaatteista. Kitrpailun jälkeen tuJ.i. noaia sk€ts€iäkädenväännöetä matoibin. Sit ten ilmo itet t iln nuuralraispolua tulukeet. Yolttajia olivat llari L. ja SolJa. Palkinnokel Jaettiln hlrvin kuuluisiksi tulleita porkkanolta. Il'tanuotion J.oppunuflero oli Steivä KeLtapanan tarlnan joeea Jokainen kertojl alna jatkoa edelliseen. Yö o1i hieman rauhaton. ?ä1vä11ä opitut ktiolnerki't ollve't tarpeel.liaia, joo ei halunnut 1ähteä haketsaatr pultar Klplaämikon tetrtävät menivät kutakuinkl.a läpi ja beräilirune Jo klo I. tienoilla. Aamu sujui herätessä iia lopulta päieinme,.y1öe, ulos ja lipunnoatoonr jonka auorittivat Riitta Ja l{aLla. lipunnoeton jälkeen keittelinme teen ja clttcn euorittellnme vammaisten agemaeta nyky-ybtej-skuuastar B-P:n tarinaa :ia YK:n lastenolkeukslen julistueta YK!n päj.vÄn kunalakel. Yåbltel1en aloirnne jo kokoarnaan tavaro.itanne. Sitten olikin siivousoperaatior .jossa jokainen joutui tryöo sllvoamaan. Slivouksen jäIkeen leLklrnme erl1e181a leikkeJä. Lipun laskivat Mari lvl. ja Mari IJ. Sai.mtoe myöa kuulla pieneo' nuhdeeaarnan joen poirjasea olevieta iätteistär mutta kultenklnt IJEIRI OIJI

SUPERIVIUIGVA !

I

l-l lr -

BuL:n el;paåil.

lh. u"å

A

.

llaaf anuor:

a

Ykslystin tolmitukselle on tullut lukijaklrjeitä enemaäh ja vähemnän fanaattisilta Ykslystlfateilta jo toista postlautollista. Nä1hln tuhanslin kirj eisii-r':. vastaaninen tulee t;Jölääksi jopa Ykslyst1n kokoiselle lehdellerjoten olenne valinneet tähåjo parhaat pä.ä1tä.

-}ilIKSI ÅKU ATKÅILÅ ON VA]I{ KOIAku-fani Irm SORI{EA? UAK:Eihitn sillä olekaan.Hra Ä. i\rkaLla on ykst sormj. enemnän el1 plenen lashrtoimituksen Jälkeen. . .4 so:mea. .I.IiHNTI$ TYTBÄH3NI IIISÄN

.OLEIT

SUD

\RI.

IÅI]I,LIIIJEIITAJ Ä1{I

TlÄIJUAISI ]]ROTTAA ITINUT LÄUI{ASTÄÄN.I'TIKSI?

Sudari -49

launanjohtajasl ei josta5l syystä oidä llvuotiais ta sudarelsta.

UAK:Jos

KÅUP-

PAAI{ OSTA]TÅAN B.{I{AANEJA 4 KG. MUT1A HJiIT lOI VÄI }I 2 KG.MITDI{ }TE OIKEIN KAU}ASSA PUM{ITSEY\T?

UÅK:Kaupassa

Huolestunut äiti ne punnitsevat kyl-

1ä oikeinrnutta onko rouva punninnut l,l1san? B

E-

r,tl.:^

crliö'

a;l

(

lis,Uvrlo A,

X;Äpirt,or; leVV

C.fi1a


'-

$fi

I

W;'rr, *i**{!orp

Tkaryetl lehternrc kohuttuJea l-yuott! neutyä ouellL"yntynsperrren seetl obi pyygi.nlE profeaaorl ÄultEulä arvlolnsaE kuluneen vuodsa mer.hltyatä lehterra toirninnålsa Ja laurumaen mle).lpitecnrö rehdcn y16illhJelta. Semalla pyyslt|8|s häatä tekenään gallup tutklmukrea lkslyttla cuosiosta ja gisällöstä lukloitlernme keskuutlerm. 01kae \yvä, proferlorl.

Blotr,

Euurrfrrt

Tkalyrtln tl€talalsrJaa piiätolnittaJaaa olea Joutunut oeureeIn8aa lebden vEthslta byrln läheltä. fgrilytykaellå oleu palaut nerkllla, että lehtt ei olc rortuaut tyyllln .Jec, Jeee ue are the bort, we are tbc beeutlegt', lllle dtäpä sl tE lt gettäiinrelvyyke lä 1 at el enaaa. Uutl reaktraqalarll a llnjallean pyaytellaa so oa hctkearå tgrvuttraut hertgo vEnklcunåttonsa lukl. Jskuat$se I Jotkr auoraatela repi våt uudet pa!.nomratcca beJulret lkrlyatlt tolnltlikaea kårlatä. Yuod.es ra lkr lya t la ncs terl I I I sea t!_tskårt el cvat i.bacn_trkl rJotttaJat Ja tohcrtävät aureallatlaet teltell.lJat ovat ldolieåt lehdeatå kansalllrea lngtituutloar Johg on alkEDut tsksvaEtl uåkranaea l{ay Iork Tlnar.ial Eerelil lrtbunen

Ja RaniapohJan johtoerenaa negl1rnan alrostetul.nqrana lehteaä. Ibteany€tonr "olela toiletar hyvä rkalycil-teenl Jatkskee renar llnJae nlln klrJalliguualea l{obel on teliläa.

Suorittanaacaal lkelyatl plkagal.Iuplaae tletokone velltsl srtualalsnuuttuJllle rerlfloltuJea illskreettleu nonuallJakaurnen populaatloste tatualleLgotantEaa kakgl lkr\yetlu luklJBsr Jotka thne kyl).li kalkea todenaäkölayydea veetslsestl settul.vat olemean Lebdea tofudtuekunaaa Jäaenlä.

4-

Ykelyetl hyvä lehti, oahau ? olkee vaståuar on tletyeti onrroo! - Do on i2.0nko lkslysti e) kiinaoatava t) Uyvtn kilnnoBtava o) erittäin kllnnostava? - aivan nrahottonrån kllDnoBtave - lqrllä on kllnrrostava olk. vast.r o) å. Volko aanoal että lkalystt ei olc huoao lehtlr jos eI ole sl'tÄ nleJ.tät että Ikalyati el ole hyvä lebti? - vol elr voi - volrvo1...vol että on valkes lvsynv! olk. vaatr vol.. (vrt. vol on aina volta) KYSYIffSt Orlaa

VASTAUKSETT

4. Jos sslsltte vs1lts mlakä tahansa lehdlea, ollelko valiatarne e) Ikalyrtl b) ltstyctt o) Ikal.yatl o1k. vagt. kaikki olkelta - veikkaen o) - o-ol-olisiko r) j. Lopukrl lcltoottiteatir Jor 10 alvulseta. Tksly.tiasä on 1O alvual kulnkå rnoata sl7ue on 16 alvuiaeara fkllyatllaä? - belppo kyeynrya tictyati 10+10 eli 20 - vaataåB lkalyatl yelitattavartl tletokoaeemae joutul Srsynykren kohilalla ol-k. vagt. tIlapäiaeen mielenhäirlöö4, joteD KyEyrqyc piti poiataa lopullisiste tulokrists' Tleieelllten tutkirnukgenuoc tulokrole voiu todetal etiä loOf Tkslystla lukijolata Ja tletyatl nuutania kyrmeulä prosentteJä tänrlin ulkopuol€ltakin lltäli lkalystlä erittäin kilmoatavBnå Ja \yvänä lehtenä ja valiteee lehtlvallkolmeata eaelrl Jaleeotl lkalyetln. Tleteef ll ssr tarkkuuden uimlesä tarkiatlmrne vllmel.aca vä1ttämän kakeoiggokko teatlllä; ndssä sekä lkelystl lohtlnlpua pltäJän että lehdeu valit8ijar eilnät oll huivllla peitetty. Tulokaekgl aaatilul että 1O0 *rcca lehdan ralitslja valltel Ykalyatia. Thteenv€tona ranolsinr 1ue lhneallg lkslystlä.

KA(EOISSaYåD


-8J

nLtnttaae oIlaan menosså partioreiesulle reppu täynnå ruokaa ja kaikenlaieta rnuuta hyväärje. täynnä lntoa oleva

96

nieli natk3ssa. lelrikeskukseen'Repa' toivotti ^ g/aavuttuamne

neidät kalk-

ki 1ämplmäst1 tervetulleiksi.Alkupala eieäIei ta arvailinme gen olevan joko teetä tai kahvia. Tledä eitte m1tä ee o1i.

Juonaa, Joe-

/.v

.tf-tGw A (/hielmaan mahtui kalkkea I'luuratraispolusta nykerrykeeen Ja leikeistä uskonnolliseen kasvatukseen.Myöskin yövalvonieta

Vllne keväärä EA-kurseilla olleet:l{e jotka eivät ole vlelä Jostain syystä ostaneet EA-nerkklä pai.nukea klLreeeti

oin Joukoin

1/ Ieenaaktn ottaen KtlralnktlälEVloku= Vqldiid- ten ossnotto oll nahtavaa. (koko-

e S>:

vaahenunat

FA

puoli oli ai-kalailla ar.roitukselllnen.

{a /\ nalsta

3. Ensiapu-klrJa 15 mkl vapaechtolnea 4. EA II todletua a. 4 tt&r Joaka eaavat 14-Yuotlaat tel altä

5. E^ II nctslllaen SPRIn merkkir jota raa kantaa PsrtloPulerossat hlatr n. 2O rnkl vapeaehtoln€tr 6. työväeaoplatou lukukguginaksu (fo tnt)-niklill olet -6? tat sltb .nrr€n .yDttrDyt cikä alnulle ole tärnäu opintovuoden oPlskelukorttlå. Llsåikcl mukgaat nekuupuarl; ulko- Ja gieävaetteetp benk. kohtaiset kanat. IlDolttautudaan 1O.1.-83 meuneagä Lehtosclle puh. 6U41. ( IlmoittautuBtglr otetern rretlta raal vuotlea puolelJ'l. ) Tcrvelslu Litgg

Yleensäkln tämä moka-

hanastettii-n

Ensiepukuraa:. (gl ff ) pldetään Huttulqvläa koululla 14.-!5.1.1983.

0pcttaJana Slrkka Ikoaea. OaslLiEtua caavet n€r iollIa oDr 1. Jäseuraaksu -81 rnakaeitu 2. EA I auorltettu Huksen Jötcnmakrukulttl Ja todlatua EA Itrts. Varat rehat !€ufaevsltlt L. lelrlmakau lpkrlle (ruot<a) t5 nt nONEY: 2. työklrJe 7 mk

0 kappaletta).Kureelsta vol sanoa nuuta kuln:Jo oI1 rrautalsta menoa.

tlrskh luokse ratra(4 mk)kourassa osta,a"* u"lt!

1

Kirjoltti

fl I )

/A

T@NTTU[LUA oPtF n"iaf;sl ,..oä ,..ti:,"j;ll x;iåi:r{:!:l:i [ii:iTI"J !,,*.i '; o'Ä' .ll'.$i:Ifi"-3$:*;io"* jfl o*-l.reg -q, 9.33 -


4h@ rä@'

ao

AIN

aa O

llHHmaFr.n ltrtlrr$l^tfTA

'oS lvf in Vd:nd.n vähän htrfoif eihda h,{ *oi s}er, los f€vr leh,\ fehtV iå \4 twqtfcerna ,f "*lo

le

ry.i*diån.Tä5sä v'g ovlji(4rl^"y3,,

*{öj

gttpi]ä:i";+d vJsn SaAvJrrf Er l"iru.? Lrbrik

Jo

si{len vielä loptlsi lc iin nosto*.a hoo sloltel,^

f,)

..PtA<;

,r\

/rF/ru t-:-lg-

-t

Rtr.r&s C <rr' Iå'<\r

- rF

t-r

Ye[us

.rrr^l -3.^

BUJ

.r a A+^ L tst K-lÄ'

C-{tut@

Nre

{a:

I J

Koska Partiotoimintasi alkoi? -Vuonna -?6

Miten tulit aloittaneeksi Partiotoininnan? -Kaverit xertoivat Partiosta Mi,lloin aloltlt suurmistuksen?

,/,

-Vuonna -74 -r\ ^, -^--l\

.W ( [ t,,ba;t

6

.x

L

%'{",,

JrrK4p

I

B

i'iikä Partiossa on mukavinta? -l,eirit, Iettukestit on mukåvempaa, sudarelssa vai vart!ossa? -Vartioesa roeka sie1lå on rajumpaa tSemppial lvrltä tolvotBit Iisää LPK:n tolmintaan? - Leirejä enenmän ga että ne olieivat pitenpiä. Sekavartiot ja pitemmät kokousillat. Kummassa


Br5trn

I

ql\td tz-^ @

{

5nbe nPuhrliie axs f I ltqi

SEIFL{URD.BR; K.AND3 PROF.

ÄIIII

rÄItI

OII EiJGIJAI{IIISSA ITÄRJOITTAMÅSSA KETLIIMETSÄSTYSTÄ.MUTTA HJIN JOUTTru HETI VÄÄBÅAIT. SITTE]I iililDl,ili

VÄLJ\H[;iÄ JÄ H.iW SA$O(r: AA}ISI(U ON I'IEXICOSSA:II]III HTLUAISI I KYSYÄ fIET]i JA ITUuTEI{ VIHT .TUTCT,-] I

IÄLL/|, KERRAI-

ArK$

]lAJgjiX TIOITTÄ,A, KESKUSIELUII

SE$SA TIol,lAUlE[+

TEVÄSTI SIIIOI'fAI,IÅ:

-q

TAÅJÄII SUOSIOIT SAJ,I{UT KIELIKURSSIIIME :

dl

o:^ l"rirn Dw

LUON-1

sctlE

zSCHÄN0

'

HUOI1ATKAÅ : Iilt$

scgAcKScnf,cKtt"t"

TISI"!jIMÄ OIf ERIITÄIN f,JtYTTÖKEIPOIIrEII s.ar[o$!Ä. f-n a larr+i L*i nen pori1, -

kt'ir*oL

h,å7*

lk ha'httivr* JÄSEFET ERIPUOLITIÅ MÄArIMAtrlll'

PWCTIII!='

other

&ft t1l6 t1

irr"o4a J'.r{aia .Sqorr,åuiv,cn

TÄSsÄ SEIKKÄIIEE TODENPUIIUJIE}I KI,UPIIf

ET

-

Sifi[oil IIsr inipi,

words

ETT DOUBIA PUIICTIIItr

=

:

'ENiuL1KENSttt

i*ru-rtrrffi

trtr"fl,#,ä:TffiJ;:;ä::m rArrorÄrs. narr;, **"åffd$j

livqrtoqr .Iailho\q \tyi, 'rTl; focrrnrr., Ycaaf' ,SW,^ala;cn J{l aö L.irhoti* i* tna, ralro4Ti : uT.., h; -T4ol-

*a

i;x,tte*t

I a. I h+ Konj ta;rr.r.ari Jq ^ vr,+la5i 9u o n.r 0-,.,Lln rtrl.tonrru5ta. ltotr il,

bTHC.fibTCTN

I'jll,,.

,o

Fr*änr*

\tanaa.Ua,

OH ry?yry

Ot*


fO

KAtttpffi 'AUTLHÅT: "

auantalehtooi urrt1rrgonlaskun alk;r rn suuntasi h suurl Savu natkansa kohtl tuntemattomen netsåin tuntenattonla g:rlaisuulceia.lileitä pltl o11a 1J kplrnrutta jostain eyystä meltä ei ollutkaan nlin Donta. .. viehättävää vanhassa kuusimeteässä lrrikertelevaa rnetsäpolkua kulklegsaanrne tuu11 kulskail-l t.rri.rroltaan,ia vanhatrvllgaat lruuset nyökkäilivät päätäan.l'letBän uunenissa 1öytyi ieo kivlrjonka

a

tLklrlentereltten rt*rast anlse st L. Keskustelixome ensi kesårn I{orjan Ielristä.Oletettavasti .virteispohjoisneisellq e l-okurur atkupuollskolla Trornssan lähellä pldettiiväIle lelrille löl'tyy liihtijö1tä.Jos olet l<iinnostunut ote pikalseetl yhteys Viramon l(atlln. Meteäseä pltänänne kokous o11 ha:rlnaisen yksinlelinenrilneleesti se kFnnattaiLsl ottaa tava.kei... Pois tullessrme kurkistell pyöreänaanainen kuu-ukko uJosti plIvlen viill-etä.

at4rrrprK*lsu-JA

vieressä o11 nuotiopaikka. Repusta

1ö;'tyi kuiva.a

honkaa

ja tuohta.rroetsästä taas hyvöä märkää koivua. Sils katkki ede1lytykset. hyväIle nrrotlol1e, kun Iupaki-n oIi kysyttyrja tu1itlkutkin oli rnukane. Xokeili-nne uutta terveellistä rasvatonta retklruokaa : 1ättyj ä ilman rasvaa.Joku voi Eanoaretteihåin ee onnisturmutta. no,kokdlkoot 1tEe.

Håimärä hiipil hlljaisln tossuinrja ensimnälset tähdet syttyivät. Puheennekln nuuttul Haa.i[*ao p,nA'unelkein kui.skailukeirei.bän luon('t, ?f,. Juottn non hiljaisuutta voinut rikkoa. Saattoi nelkein kuulla.niten kivi hengitti kuueen takana. lutustu:'nme uuteen hautausosviltt,ran rDtsikää enginr.Nlltä on llpnukunnalla J kp1:1kpl lrk:n nuor:isotilojen kaapissarl kp1 JääIissä ja 1 kpl kiertää nii1lä jotka elvät kokooru-ru ko.patkoissa. Hartaudet ovat lähinnä vartioille tarkoitettuj a. Yartion Job.tal an on etuliäteen tutustuttava hartauteenrkoska ne usein vaatlvat hieraan vahnistelua. loiseaolevana valitt1ln Talla huol_ehtlnaai advent-

Lool.

-

lL{

-

q+ thc aar.+ Siru

PÄTKAIS#A

ffiffifr

Po\tlrsroP

rivsui

TYNIPV0I

vlSr*uf-tr*

Viime Ykslystissä o1i suuri yleieöarvoitus tai jopa kaksikin. Eneinmäinen kuului: Montqko urhoa oli mulcana suunnistarnassa eyksyllä? Vastauksia kauniilla postikorteilla tulvi toimitukseenme vallan rnahdottomasti ja päätoimittaJa nelkein menehtyi painonustenyrkytykseen luettuaan kaikki oikeat vastaukset. Ja vastaus kuuluu, hähliä enpäs kerrokaan tai kerronras siitenkin. Mukana o1i kaikxiaan reippailijaa. Kiitos kaikille yleisökilpailuun vastantai ille,pa1ki.nnot on toimitettu arvonnan voittajille, sitten ei olekaan. ltråe unohtua arvonta kokonaan. loinen päbkinä kuului: Kunpi o1i väärässä tytöt vaiko kompaesi? Tässä vastaus.ilDeklinaatio on kompassineulan ja k.rrttapohjoisen väli'nen viiäristynäkulma' jokrr v:uikubtaa kompassineulaan kompassin si jaitessa muualla kuin oletetussa magneetti.sessa pohjoisnavassa, jonka sijainti vaihtelee vuosittain johtuen naanpyörimisliikkeen aiheuttanista maan m,.rgneettikentåin muutoksista, jotka vaikutlavatc siirtäen magneettista keskusta rotaatioliikkeen pyörloisepäke skoa kohti ja muuttaen magneettikentän vuon tiheyttä sen nopeusgratlientin kaarevuusfunktiona. r' Selviskö? Arvonnaa palkinnot Iuovutettiin lippukwtnan käyttöön oj-keiden vastaustc-n puuttuessa. Kiitos ocål1ietujille ja kaunis kiitos kauneimmist,t saamista.mme postikorteista, joiden lukumäärää emme voi liikeialoud.ellisista syistä paljastaa. Kiitos vielä kerran'

-XIL-


sTOP

f€#RA SAN,

N ooo Joulu oa mrutekla

kl

Ja JoululehJoJe. Joulu or YepebtaJernc nya-

tyn*iJuhla. LiiheE 2O@ vuotte slttca köybäa naJatrlon relnaen cyotyayt Jceeug Kristu! tabtoo tälå Jouluaa ol1a glntra prrra JoululehJael' I' Tolll€ oa tänä päiväaå ayntyayt VeplhtaJa".'r Tänä joululta htu b'eluet-s]'13-Wq'r!!tfC''jyegp.abta

jåsl.

lä11ä kertaa 1ävistäjävalaisija iskl kahteen nuoreen neitoseen Viramon olohuoneessa. Taustalla jyrää korvia särkevä meteli. Tytöt valistivat valaisijaa ja :. kertoivat metelj-n otrevan peräisin kuusamolais "bändistä'r 09.(zero Nine).{Xhtyeen pojista ainakin rumpalipoika on ollut partioJ-alnen, valaisijan huom.) Voisko arvon neid:it antaa aluksi pieaen pikaselvityksen itsestään? - iloo, kyl1ä. Ol.en l,traarit Puirava, partiokaverit aanoo nua va,a,n Panekulcsi. No, mää oon Vi.ranon Kati, ej.kä mul-I'oo just nyt mitäiin osuvaa lenpinimee. (A:ieramin tunnet-

t

t

iin parti.ohoromis€a nime 11ä Vati, valaisi

j an

huom. )

IIoITTAITrUUISESI AJoISSÄ! I I ! ! ! ! !

tytöt tekee parhaillaa,n koululåiksyjään. Motrerurnat käyvät l-ukion ensimmäistä luokkaa.llaarit tuskailee ruotsin eanojen parissa ja Kati }oittaa ratkaista rnaterna*iik;:ln arvoituksia. Utel1n joitain asioita tyttöjen part iotaipalee lta. .I{li1loin astuit te rernmiia? Maarit:![un parti.otaival alkoi vuorura -76, jol_loin li,ityi-n Vilmin Mirkun sual€npentuihin, tai ne o1i tonttuja vielä silloin. Sen jälkeen olin kai vähän aikaa poiskin partiotouhuista ja taas innostuin nukaan Lehtosen Maaritin Mo]-].a ancl the Gir1s -vartioon" Ja meillä o1i hauskaa. Katil$ääkin alotin tontuissa jo vuonna -?3 e1i heti kun olin tarpeeksi vanha. Launan johf"'routTurt tajana tai.s o].la mul1a tlkkoeen Ireena. Vartioikäsenä olin samasså vartiossa krrin M:rarit ja meiI1ä o1i hia.uskaa.

!

lt^utrl,A .IA EEHINR*

I?KSUNPBLI

rF "$il

l-Teg Etnrt EO e. v!,o-A vllvÄ 5 ?trTg:x YAUTTA I S,AAT LrtTTn 17Arp lr* PTSTEEI{ 3. nlEgrTtB toEAtLrgr.r vllv^ nur lTtt

rJ

llUÖt'l.l ,tot trrT vnvAr rartTA t1AriTA l|rrel{ r tA.ir' "l(TcYTi iNBN}TE Lå\TTT^A I.'hT PTATEChI HALuÄ?. v^{trA vllv^A E( lå4

verEE eiiuus:cFh.t.

subgruEyhx3[tG;U yuvA]t rTF:=

Eglt. \rort t^LOA

or.gtåEr

Hfv^

-\-+-


hetkell-ä kunpikin tyiöistä toinii vartioniohtajana. Panslm johtaa kirkonkylän villejä poikiat joita vartioon mahtuu melkein kaksi tusinaa' tai ainakin kolmetoista. Vartiota Maarit johtaa toista Yuottaan' Maaritin mu}<aa'I pojil]-a on yhtä kova m.-'no päällä kuin hei1lä itee[ään aikoinaan Mollan kanssa' Kati vetää puoleetaan tyttöjoukkiota' taikka -vartiota jonka nimi on'alnakin valaisijan mielestä' sattuvast! tyttöä ia Katinkontit. Ii{ukana kulkee puolen tusinaa vuottir' kolme o1lut Jo hrruskaa tytöillä orr yhdeesil teistä onko Mitä aiotte tehclä tulevana kesänä, kr,r.npikaan lähdöseä kesäleirj-Ile Pohiois-Norjaan

Tä11ä

\\

wl ftJ\\ ,r*/# + f Ofl\Tl t

LandsLeiren

-83:ue

?

_J::;: rl":",]1,::1",iff:r, "" on niin kalris vaikka hauskaa siellä vrrnasti

:lf'

Mitkä

ovax +,aL mikä on hauskinmat nuistonne

taikka

hauskin nuistonne pitkällä partiotiellä? Maarit: Ulkun munaua' jäänee vain Siitä Maarit ei suostunut kertoElarlt e

\.*;

A--:*r'l]-kullaolleiclenkeskinäieeksisalaisuucleksi'Harrni' /ffiKati:Viirnekesänvae11ukse1lajossainMi.ekojärven rannalla Maarit röi nua päähän 4ffitl

,\/rt

veasan

,t

\ru

*.,on"J ""i' akalla kun

J;J:"il:*Hi:Tl.il,'lf"l"llll;

PöYtää PYYhki'rl

Kiitos tytöi1le kärsivällisyyiiestä'

--G\'=;'-i (m\E*-\ reu -, iL-.s rt$ 5Is5.' oi.,'-P^ä;; ^t trA}l / \F/ö F".:3Sl-s ";x ioie-.^.9o I ouTru FANTOH-TOUT

I

W

\t

'-.-> F:-

1.'.

*v^Nt{A Yltp^Eou tÄslaur-aicu


Ykslysti 4/82  
Ykslysti 4/82  
Advertisement