Page 1

PA LTIO

LI

KUrrTA, Vrn sui

P PU

(rt rltN6l^r

pre..S"P,

utr.

L{ I 1.

to.

tct

s\

FIN.UCLLT HENEE TI\VIN.

Vlrru Luk-eE \ssr-vrTrR.

Lr.rg

St r*rRts=\t<)

.

Orr qq<t^tt -ttrr.rr's I AB


rlssl

ALLA

! 'sffi*IiT,.,.r)

ykslystln toiFrltus on yltlir1yt uskonstto_ Gil nean matn€tekoo!, JoDka rlnnella ketkkieu ^*_ EE_L clea eaar.utukset ( esln. koskenlagku l{iagaraa putoukslsta t3ra4rriasä tai yaataava Lahilen suurrgestä Euorltettute) kalpeaee uusl f.Uri$ _€ t6mme s"\'ysnunero on ltraeetynyt. päätoimltte jsn perusteelllsea painostuksen Ja ugelalen .ea ni ainskaa'r klrJoita. "aEtausteD Jälkeen toinlt gernne väkl tsas n€rkllliBöD ealm€rkl Lllsest! panl parerllle parastaaa kuvalllea partlo_ lalsteme totlauketa Ja ternpauksta. .\.?.:lå.\,XRIt Taas

0n perjantai-l'rta (3.8). Joukko partlolaisi.a on riihdössä matkalre kohtr ?lrroa kunnanviraston edestä. Vtelä viimeiset laskut...kaikki ovat pal_ kalIa. iluigkutukeet saattajilie ja sitten mennään. Easimnäinen pysähdys nspapiirin Shellillä. puu+ kot rliEutaaB js siitä vain jätskl_ yn. jonolhine

fitr

xogka rehdellämme oa olrut talpunueta rikkoa kaikenraiset eaaåtykaet vola maiai.ta agiraerklkel, että eräc tolnlttsjemme tekl, rmden bieaoa

rlaätJrkso! ybteea juttuun slsc,ltyrlen klrJoltusvlrheldea niLilr{a t€o!. h.!ätyr olt krnrlenfie Di:.r \yrä, ettel grselncl tofuntttaJa sekääa kyenayt raailraa jutuetaen ,nltäåia tolktcua Jälkecapttao

.Lege^u.A T^Brd+Tuu SEt,gr(Å\fit 2 3

4 5

6 7

I

9 10

it_ 3

ar'eå nlkä eeikkallulla o1lsl atd. re ollgl {oa ltuotka-8rl Iårati-Xotkotua-22l aerla oopperi/ kaaatars -

baata

_-

-aötrllunät aDt€oksipyJEröt

ttt€D vältäb Joutunasta peilon lclBllD- kok€il.lut kottko!.ltt / liromo Ibneplpo / retterl Bähnä

I

/

ncl.r.er.l',

JirlkeeaJrtr6ct papefrtt. Oaff,upfu / Pattar{,. lt

Läpivalai ru (penrttu kl lnao gtevt ea hedcllö1d6a puuttesat) ttlalla Jathe Jännärl osat 12 Ja 16. totta--toinen puoll / hono Ja pct_ t€t't U

I

^4. nurneroa vnoilearr

Ealoaea

Kl I mltrgd.n Vl rkku Jea pystö

I slotya tal !

iol.s.a toisat onnrstulvat \rvla ja toiset

vääemnän

hJrvlD. o11 täetä rankagte filväetä ai.!åki.!,Jrkei hyöty, sl1lä Rltysa jar.kG Jea (vaelluksea kuratuln kohdo) roukkasntuesga .iät1mne p.eltotunturlt to:t_ seea kertaen.

Jorot}|grx tt\3\åt(\t|3\r c\ ar-vrrt oLLS!IEå,Ar, gtL-

råe

rfr

--r

kalIe.

orl tarkortua hu!.prttaa Tguhkaroarrl. Srnne lähtl heugea joukko, ioka plenen aarteeneterilläa Ja alenteu kerrmn järr.. kcen hupeul lreea. t{tlaåi päivhä ol1 eetanut nrtkastl, Ja nliapå pleDl JouJtolsena lepopärvänä

pleal 6ra

ssäpttävä volna

orava.nshkaa(oltava

p"ot"t""[-n 5.

aåhr lepopälvä tal Koalf,lkodslD huJ.putua. llolernmat tehtlln. ssuraE_ vå pälvä alkol puron ylrtykaellä tolsteu tarkateaaa kåm€ra vs1ndlla tolserla puolel).a. Krrkkaittea Ja maukkaltt€a purojon Jälk.e. saayur,'ao relrtral_

PääJohöater tlno Slltolea, tolnltuaJobtaJatr Tuonn Euurko Ja Pctterl, llaaaerlus Ketttlöbenkllökuntal Arto lloustalaca, petterl Vlrarno Ja Klrrtt

Partlol lppukurte

*

nuokkuesea

iolkätmpten nukkusssa rattlar.La perkliämättä tolBtau JarkoJa tahl sukkla. Lauartar samr klo !.00. uaiset partlolalset kokkaavat giperöltälin pleaen lammen ralraasaa. peluuta ei eaää oJ.el sillä llnja-auto on jo 1äh_ te'yt. hslnmäinea F6ivä o1r r€tslien soiden ja trheittaa rrsukkoje! s€kam€l.kaa. P'.roresse vär.tgeä päiväa aanosta pysähdylmme pitkåilre rouoestauolle, Joeee eaikin revätä kuanolra. Monet kävivät rvö8 !-lrkl.staytrnäseä järveeeä, ionka vesi oll TODELLA lvl.mii:i. (i,:.i.ea ja veltto tosltr valt-. .tlvät eea orevan ]äramrutä, mutta uskokså mlnua, lglm2ä se oli). fiatka jati.

kul aoittea ylltykeirlä,

/ IIro

Lttkl Jaktl;e

rKsl,rs.Tr Liaaunratannre Johtava tl€t€i€Julkalsu;

Irtonurnoro

gub_

ffff,fr"fr$

\rrla parklttuJa)

3


, ioka oli rikastun,f,t Jln narkan;a 2O:n penni.n verrån, iäi odot.iJele_ masn sadetta Tsuhkaroavvin laerle. Si.iä saikin otiotella, si11ä sadetla ei vain kuulunut. Lopurta rafasirre turhautuleina ja kuivina ieiriin. seuraavat ;äivät kuJ.uivat käver.lessä ja rnitä erilaisenrnlssa ]erreissä. Toiseksi vi.imeinen reiri, vii.neinen:'etki. ss tehtiin entistä plenenrmälrä joukolla palsasoilre ja jolrekin liikäseuytorikaaa-nrorel1e. Viimeiaen päivä, viineinen alamäki(;uosten). Vain pienl aite erottL nassa meldät sillstksestä. iierkulsta puhuen iEtuimms luotiolla åjateLlen kauppojen \yllyjä, jotka suorastga! lotkuirat kaikesta \r-

komne

västä.

Lopultaki!...Karigasuleml jE. EoD kaupat ovat takanapäin. Kalkki loppuun asti selvlnneet istuivat suu makeana Haaparannaa herkulstE kuunuell ea slvistyksea ihmeestä JEak-

ko Teppoe ja

Pamelaa.

TälLeiaea ol.l matkamne korkeanpaikau lelrille (niLnkula Soll seB ogu_ vaat!. saaol), iosta kaikllle jäi varnrastr väsJmyt1 nnrtta ilolnea nrlell. Itrotka-tervelsiu Klratie eräa l2rata P.S. Elllasato Jäl todella väbäiseksl-1 rrutta Euoslttelea lg1J.ä koko penbeon

yht€lstä vartksenmarJarelssua..

Onnea

narJastajille,

Klrsti

Lähtö laukauksen kajahtaessa vartiornrne Ykslyeti klrnaisi kiljuen r"iiä"o. lnsimnäinen tehtävä oIi helppo: annetussa alssa (n5n:-n) piti valrnistaa nylr!åinloukku. TartuiEFe tom€iaatl työhöD, rnrtta tehtävä påråittyl kilpajuoksuua ajan kanase, joka LoFulta veikin voito!. Tiirnä pieni vad ja syöksyirrne eteenpäj.n metsän toinkäymlnea vain kasvatti Vartlomme törnlstelt meteäesä cteenpäln tehde! hälkälseviiä jiilkeä ja tuloe.tao.Restl rastila kllometrl kllometll}ta naln€ernmo kurnr kssyol Ja kllrl ote€npälD msarryörlra tavoiao 'TrrllElko tästä legeaitaarisea y11volmaiaen roltto, melatä kaikktea psr-tlolslstea sankare!.te, pllrtyletv&itkö nlnenne tkutslkst'aJolkal partlohlstorlga lehdllle, ollstko Trt Ja ltTV beagtattelemeosa neltE rnaallasal kurnnrel,Ie antalelmnb easln haastettehur rne' nältä sjatuksia rlatel.ll rrrleltieänme Ja ollmma dnnelllgea ttetänråittönlå edersäpäh rälgzvlste tunniata verJolsta. San6luJoca ranaesse totealnune tehtåivänä

Rlr

ftor-tos Lauentaleta 15.9. olt tuLeva srnrrl me!l&lpälvä Ylrldcu j€D histod.assal al.llö tuolLoia oll Vlrld<uJen nsinc Ja kuraia Ditötet$ ps-

Iauttes Ja uostaa noaiea vuoaloD aLeunletll8a JäIkaeu. Kyaeeeeäibäa oll tletyatl ptklEoj6a voitto, ou kurunut "trlå"+åii8Etä Jo !11a kauanl ettcl h.rkaaa ol1ut eniiå vårlrB' ollko cltä koakaaa gaavutettukaal. ?ehtöriiäa oLl rmnenmolstea karslntoJea Ja pallkkatesaplpkJ Tlmo. Joukkue

rlrpaetr

ki. I pal.

lucar

o11

Jaaa

relstus terlöt{r"-lplJ rP.eie, sud.Joht. Eauno Ja Llmoi tettu harrnaaeeen, kalkkeia kovlmpaao Ja ?aåtl-

ofelJitffi

l1naa täyteea pu-

balletulla rnuovlpugslllir lläppäräatl leuttanna velnlstu!.kla Je y1ltya o11 alkanas!a, kun kobtaloa käll puuttul pellla. Irtautueaeatrmo ralaesta llma alkol pahaeotelsestl kadota ilnaty3ra.yaiukaestsnnG. Seuresvaasa hetkeggt ollmne bJEr-

tävtn

KoTKOX)S-e?,

"oitonDälkäärrnne

syöveralhln.

Lgrlnåissä vedegsä

rlrraa rlenlnå.

ulbeastl talsterlea rälllhörmnc raataaa. Dttr{<lnä kuia uitetut koirat totealmner että hrlrat reravaatteet sanoi.a kula rnakuupueel! oll varuåtetdot mialmoirds€ksl Jätetty kotlia. rlmarr tgrmetegeä glkaasssnne pikk'hllJaa pakaetua e1ärtaä alaut Jär*evä nahilo]]isu.rs oll kuaiaJ.llnca Luonrtuavoitto JB klEan JättåinJ.uen alk.å€a. Lohduttaudulnarc aJatukaellal ettB ehkä tulera rnrrskavoittonme ollgl El.ttenr"{! saattalut katkerolttaa paheuunaa kenao ruldea valtiold€n mlelet.

Jör$ farul aJoe luulsJcsas, Juuaeaa, nrkella Ja kuJcleeaa. luulaJaeaakuJo kuuraesa, körö, körör körö tJte aura luJaa.

lökö, aököeutka Je Jalkc suklsaat! derJallar surku darJaa, aukla!, feau, lalru Ja kakku laukuene lauralla, rleskassr. kökkö taaa ötökalaa

nrtallat

Juuaeear luuleJasso Ja u8ae.e.

klaue, uula, Jeakt Je darJe Jueauf föJöö kaaressa nrkalla.

o

4


+"J::tiä nuotio puun

Puugorr

juurelIe, Ennen puuhutl kiireämistä on syytä tarkistaa, ettei kJrseisessä .uussil jo ennestään ole karhua. MikäIl slell,ä sattiru'otus olemaan, niilt valitse toinen puu.

1.qiTY-gEr.sI

Sllloin kua etälsyytesi karhuun on yll 20 net11ä ja kotiin alle 10 kllomeirlae oa kätevä juosta vllkkaEsti kotlln. Hikäll karhu liihtee peråiän ja sinulla oh jotala \yöilyllIgiä tavaroita (esfun. nrålaapaketteja, suklaaleqrJä' kyljykslär hunajapurkkeJa) niia h6ittel€ nlitä juostessasi ol.kasl ylitse, JoLloin se ehkä pysiihtyy syöniiäu.

Vlln€ alkolaa oa Kerhu-rterkkleten nisäkkäldea määrii Iisäåintynyt macssamrae huonuttavastlr Jope eilnä määrin, attä ne Baattevat astua varpaille. Täetä nuoclostuu nellle melkoinen VBalBe Varpaat elvät ol.e mietnkåän prityisestl tallauksea keetävtä, Ja karhuthaa oeEtr. klrten yleisesti tiedåtäänr nelkoisea paiaav!.a. Yarpaat ovat ihnt- N^LLeft rif:ft?rttrtgffii getle krrlrenkitr erittällr, mletelpä TASt\t-l T- i t:.å easls:rvols€a tarkeät jäsenet. No ovat Buur€B€ apuna kävelysgä. Ne ovat toilella tärkeät,mEtenatllkassa sorfiiea llsE<gl. (yvänä aJarvletteenä oa var-

t

Jos olet vankkarEk€atei.nea, Iujaluontoinen ja kovaiiäniae!, €hkä pystyt ajsneaa karhrm puuhua. TäIIö1n sinun kanngttaE taas Eytyttää nuotlo puut Juure).le, Jol1oi.a slaul.le Jiiä alkaa neuvotell.a nutden thnlatea kgrrsse karhun koht aloeta otukaen nlblakåiäD häipynE ttä.

paan lgrarlen maalagnl.nen (pääaalaeaa

tyttöJea barraetua.) Ja ealpaadyällån todella hguskag. Kun eattuu olensan olkela hemioatuleessa tllaeee, nllu varpaau kyaElea pur'eskelu on rauholttavaa. Vsrrasyolraletelu ja varvasllhasten kehlttämlnen ovat ngös tulosEa mrotllD.

putsaeml.aen

llyt Joa karhu tulee Ja potkee varpaamm€ muustke!,, alla meaettr'iit.r kalkkl edellänalultut edut. TältC ubalta t{ytyy slls auoJautua. S€ulaEvsgaa o! mrutanibohj-oita ja oeuvoja siltä; mltea karhujen kanEsg tutee meaetelIä.

Edelläolevat ohJs€t koskerat aiis tietystl

mlsta. Ssuragvassa

aum€roaaa kerromme

kääat6r eudegta.

tolsesta yleleeksl käyneestä aisäk-

Neatorl }loltrr:r

$

{

metsäasä tapahtuvaa kobtaa-

PIPOPIPOPIPOPIPOPIPOPIPOPIFOPI POPIPOPIPOPI POPIP1 POPOPIPOPIPO

nJrt

Sllloin kxu karhu tuatee ol.oasa miellyttäviiksll turvatuksl ja huonaa neidäa olevalt rilttäviin etiiåilX, se jättä n€1dät yatnoartl rEubaar. S111ola kua mesltaesulle sattuu olenaan pahoja

rakkaushuofia estn. t;rttötåtätä on Jättåinyt

tal avloElollgou kansae oa ollut kl.aaa tsl kaverlt ovat varasta[oet huaajaa tBl sll]äo! --\r cde1llsea illan JälJlltä pl6ni krapula tal. ge ti tuatee meldät uhkaha ited lcear aeattaa verpaalrn€ olla vaalaecS. TällölD ovat obJecl gauragvatt 'l

Jor etälayytest karhuun oa allc

2O

netrlt

Ja se lähertyy aluua, kltpeä 1ä-

blmpääa prnrbun takaperla, aiir Jalat cdellt, Jollota varpaaa!' ovat rnahdolllslnmar kaukana kerhugta. f,llpeämlsvalheea aikeaa on v1e16 edulllsta. gy-

6

8e tulse eiclän ikioma plpo. JoB haluat orDaal r toiui nyt piarl

solta jo

tåinäåut

Tallalle)1

puh. 51211 ia tilaa onasi. \ ',/ tllausaika päättyy jo 15.L0. pl-t' 'JloY-t--'.9-\ poD hlnta oD j5r- ennakkotilauksena. \ pipo oa tukevaa acrylfu! ja vlllan ser' \ koitetta, kaksinkertainen Ja tunmansl- | nlnen. plpoon palnetaan VlrkkuJen ooa t Eerkkl. t1l.aa plan, aikae oD vähän. \


rrl

ll ' I J't'

I

*,ilnmä

4/ o &

lr 'u iiyt se on sitten ohi, se suuri \Ni )

;

F.i'HÅIu

I.

Virkkua rähmäillnne koko viikonlopun. l,elripail<kana oIl oi.valllnen vanha tukkikäuppä Pohjois-Ilssät Vuornosojalla. Kåinpåin 1äbeisyyteen kobotinoe puolen $rornentä lqrnppitelttaa Ja aloltinoe leiririennot. AIukEi valoinoe leirlnulstoksi tlnasta ikionan leiriklrveen. Valanlnen onnlstul nelkein kuin Uuileu Vuodea alkaaot vaikkenoe tJ.nojanne vesisankooa belttäleetkään. fltapaälväIlä galone Ieirlin tledon, että 1äblnaastooD o1i bukku:lut, elku eksyayt Ellna-nurooo Ja aloltlone yhdessä

atelnnät. 0aoe nre lklnä Tilnaa Iöytäneet, outta yritlnue albakia toslgsaone. I11an lähetessä rupeglone varslnaigestl opettelenaan uutta. Talla kertagl, kuloka käyttäytyä ekeyaeenär Joeta ol1kln arvaanatoa apu tulevana aauruna. Katrllaa tariuol llppukuntaune blstorlasta Ja Katl opettl vlittonanorsetueta. Petterl Juoksetuttl oeltä yopiiri kankalta euunnlstusta opetteleoaasa. Vlelä enDen illan ptnentyrnlstä lähdlnoe lltakävelylle, jolla aival sattunalta (?) tapasinne Iln l111nkt-ertäJät. Heidäl kanssa-vletlnoe yhteisea lltanuotlobetken kuwtea katveeeaa. Paluunatkalla lnuokkainrnat halueivat kostuttaa aaappaaDsa suossa, hyväIlä neneetyksellä. Palattuaome lelriin a1kol varslnaineD eläoä. LeLrl oLl kula nuurahaispesä. fäynDä sinoe tänne rlentävlä "puuntekijältä" alna yöböu Baakka, Ja "halouhakkaaJla". "Puuntekoa lllttl outta vlluela taisl puut loppua. Sunnuntal alkol eatelsena Ja Jathrl poutai.eena. Tuatia pldenoän (talvlalkaan slirtyolnen) yöunen aoelosta oLtlln vlrkkulhetl aaoulla Illkkeel1ä. Pälviin obJelnan Euodostl lelrltapabtuna, Puputln 16. Rastllte raetilLo edeton oploue köytökset, paarlen teon, euunnlstanlsea Ja easlavua nuun obella. Lelrin 1äbestyessä loppua osa 1elrilälslstä alolttl lelrln purkanlsen, osaa puputtaessa hrputtfuoella, Loput puputtaJat 1öyty1vät onneksl hetkon haeskelun jälkeen VuornosoJan vaFeata. Se oa obi. 8

EtrFL

T.F

IuteJ-ukJ.lartoe va:s!åaåkis ovat huoroanneet, oa lt!ltel. lai&issa hJrvlEsä lehdiesä ollut Ba11uP-ttrtJcl.mue.; nutte lkalyetlesä a1. Iyt, tebteme su,osiors,.ol-lessa suutldLlaa!., aioue suorlttaa f,5'l'laLsea laalanJ.ttal8ts- kyeeJ.yzr ( Luki J olden pyll3nöl-stä, hunl tnqttgJ Sltc.Tastat&aå. seuraavifu. kye1m,3rkel1a asl.al.J..!seetl, ta. yila,fse1tttal'sestI. Je: palau,ttakaa lornske pepedlevrdre{ r+ . kotlga I klrakurtt:rn e- lcs]_ystla kOattOCLlALl?o6tg1ffig ].enr{rkin granntayakarnurdea Ja ourrt tek-

r

alsat oobalsrand,et.

/ 01eo EIqrttU

Ovatko ET:a

Eporka Elurnrr Etfcå--......

l!En{ qq Cl1-a v,

qltl 60oko"?tt tol.aea puglt totta

Iil

ESaia.lrbonrcorr trOLea

vakllule ir-

toqrneroa.raJa O0lerr ryöe Xeleval.an tllaala QlslDasla l:r klrtraetosta EDr. eaårrut

nitå

DYoidaaoko sa,Iroa DiiLl

y.r.

o2-1oo CIIOO_

le{dtnd,evat

leetålnre bauskojar trYal, eI. EEL vai EfgJ.1ä val' e1, val

*A.urus,l-

tar olgtåe-....... Iuppt ea lnlqna, yal rs}lr{1aLDå B0!, trJralrl' Er.

trIita utan#.u

EEugkr- va.kl.olElgta oB

Eslsal'lJ'.lu*hlo

ntssåiåia

o I!,. tr Il tjetenkå{ån tr"nuur to,i,&ä... r....'.. OJ.etteko brytfrafaen ntåL€q|raubarna;

4yrrt

tr& mtu, C]

Qbdottooaetl

Olbd,ottomastl QArhdallomqmlr

tmfgt|9.ryBJrykselGrn:-ty-hflEl- - -

tapaukeessa Bnlråt

0nko l:n tqirn{t1s, rnael,esp tä,nre atastaaa lältreesä

O

f. aäkeoyotibac l-ekecä.ete fcutttuudlabdestå

Tagtaako

EIkåreoreooooro

orko ononatopoieettrnea populatlsotfilntnslB ubka

DILTät 'lafnlrarn

Olll'suotl, rltsalf-ta ULLLatseu. O

&Tä

t-

oL ].€btE!å

OParecol'

oParaf

IlLrtrogtavla stnr tåis-

o9annetessa otl så

iffiiffi

Datros

O,1

klrlottuetatdottomrdeo OI Leviä,ninrlLe teoU,nelh.ln

O Sslvåst.l O AlrässlvåstJ'

I

Obleb,tal r-

yrStNIfSIt r^rlggtgnnrr (r)


\v

.-:-.<

xl

cj?iu*'l-iz 'to

\8--_

\q

Tapahtui viineksj. : '--> Aatoksen henki salpautui ja hitn pyör-tyi..-

nl{oh

holjaairsanol Tiloo laapero ja nousi ylös pistäen nallekarsll1e varattuun nukensiinkyy.n ja toivottaen silIe hlnäå päivänjatkoa.Sltten yståvii.me antoi äidilleeo hSniån aarul suukon. Syötyåån aa[upuuronsra, sen ihan luonnollisen" ""urarnrukeena bån päåttl käydä Pur-ceessä.Pi.har poikki lrävellessään hän !nrull outoa voihkintaa vessasta.Tino teriistäytyl Je hiipi varovasti veasaa kohden.Hän riubtaisi oven auki ja kas krrmaarslellä kököttl nuori nslnen lujastl köytettyoå ja suu laastaril-la.tino auttoL aaiseo piuteestä Je huonesi rräbneeaså nalsen aikalseminklu.tClndy lnna Joaeerpäeväå irltrinea earol.!lno tr,uel verenpaiaeeasa nousevan Ja p:låtä aLkevån buimata.nClatty AJrna Joueer lndl qe JonegLn plk)ruoiekoret vol olla totta...rriF, !1oo pyö:q,tfl. Clady &nfa ffnEtlua tckobeagltygtä tlrroll-ertänä rlrkoel Ja Clåtly rnra:l aiihtyäiin pf:.örtyl uudelleen.Uselta kertoJa ta-an fltuarlt-u totstattuaeo llno uakol kokenansa toclokgl.rtruu1e llnorvatn elnä volt auttar alauf,.r'lnut kldnrpettlb rsåk&laianatscatl Juurl kua oll:r ftlnraoe.ese uuelnta el-olnrvarnll'Ctady lnnÄ Joaes Jr kanavlll.lokklr faarron lcskea taparn'.Si1lä satu|E kuulcnraa vablngosaa kua kanerulcbrd. koakue telL eräila häuiiräperäleeltö aöyttävän tyypln kaaEaa.Ee äkkåglvlt nlnut Ja nrnut kuskattll.u tänno f,{jn'lnlrtffi'tr korpeen nåtiinenäåa.h ehttayt kuulla Aovaatl nrttt tbaa tarpecLei kulteaLi-a.Pltelepö ho:rlegl a111ä nyt kuuLet Jotela brurJ aa. VaerallLnea grofeeeorl Iconbart Slaloa låäret. lie. J a calnettc mk. uhksr vp'llolttag naellnen Je plst6å vrlttot nalgauro 1tecneå kLpelkst cttel IISlrrEtr:ä6rruolea nler{'.ttl Jt Itä-Äbtärll goleteta nadl Ernkrrtalta 1L1aJ o lkrl. !åi11ä ullellllr on ydta- Jt genol luoDaonvobrt helluggqrn.Ettå Eltä! !&ot?r, Clady lnar. nolea Eanttoa'rytatagl ?lno.rlll.n oIln nlaäklrrnrJatkol C l,nmrttt nyt auttat vrl.a, tolnlatr.Eluttko autter -{nusrllaträåa Eernrrlan holnlooa Ja otetaan ukolta luulot pol.!r.nJoorrgenol !!..Ir altnpä he retutyrt rulbtatlln,Jotr Clnily ålrar,Ilr off rraaättffifussara,Jl leaslvät kobtl Bcruuilan kolnlotr. Jatkuu scurravrllr rlnrlla hunga

J,:.,41,,ts+T *^a{ur,,

ob

;,tnlt,tk|ahaa,4,,eAd10

kdnegf(16 ,ata-

wt;6 ,ci

o(t

Palatkaarone taåsen autiotalon tap:ihtrtnlilr. . . Killuvat sllnät läheetyrvät ptörtynyttä aatosta Ja pysäi-,tyivat Juurt håinen nenälxsä eteen.Åamun sanstaegsa enstnpä1ne! tuikkiva valonsäde vätäåtl lkkunanaurkasta Äåtoksen sllnlLa Je håi,x havahtul. sltnäillegeäär hänilcntJnreenä yrrnpärlrleea häa huonasr, että hiinea vlerolLääa nukkul rtto täelkrsvulaen valkohåintåpree_ rlrkolra. ncSaronus leucu.nre, he lno sclurLclae, lrhlro Rodeat lr, pituus u. 40 cur kerlertäväa puaertavannrekee Je vaeleqvatea{ ngs, ssltntyy rrlllovrrortea länalpuolen nrorlstoerollletr rkertrst låtos ulelesgään ele-asteea blologlrasa oppjlda reloltgn, rnlia Julrrt rrr"Ll.loy-uortea länslpuolorlerouttr nltE ae tfi ä:r lä tekec ?n, turrarct lltoa. rSrntpr tuorelbän tällE

el Jr etrl tterEå uloa lr'huloa trroatrrJolr pätvtarltrra turtul otleastarn låaa nrtrve.ltr.lrtoa hävert aetgänrcurun Jr haiatclt vl.rltstäväå uuuilnar.ättll retaårtå kunrul hllznlnen rynlnr Jr 4rale Jr latoltr tobtr Jyrlstl hlrrnl,ren Denssrrr.vauau.lrtor Jouhrl panllHa Euut'rn pakoaetrlee! h,,n "rrt""ofooctrreea koupastut nättäåeeeuJe reae t r{buälleea varvlktooa. laassilrlvauau vrla 'hbrrv.. vquhtlt"' 'äbcal

xvS61 vrv\p ,Htlrfu ' Z' *v Orru-o f.lrrsY A**rB$t(tAervrT?'r\it vÄt vr$ot.rl.re\r? Hfrffi ovAT H.d TEsss fGxo G^eE'o? :"-:-.:]*=

: FB.F. E:i[F^H''S"år^"f

ONs'o vl^n^u-rrrrr.r lgolr*Ar.T SunraH HALE^- Hrgser gri{orTT\,vrt t uT r-*u??^Lilsrt1Dl.rE^. ? _ ltsTcc. \ttpALTA ? Ec,rrrol HtrS oh, Segnuoep V* sruv-s<t Nll*rP åAt tf uu r.rsl ttvr3sf I r, SAAT erlgr Yss Lv r115fr Vlec..f; l.oEo Sle-re, 11


L@6TA [L@[NBru P

TOINEffi

Yksr,,o*.- ?'-

:l \r' til

nto"irnäroreltusd u"J,,-

I

AEaif

--

tEA Al Ä läl$!"."t - -.,F -

*;n*****h'*t*il,:".+,j** ** Have

--qe or rEtn.."^-''q4AUs

a coke

a FDrr^ (+turettta / A8-:a rrrre, ellräaad :.:ttt: ee olr l"l i"o"ä"r"'ätrrt]ttittautuå syysrer-

i ; -L kevääaä' trcnäänä. - - s^ i,viin'e vaelluleesta lupaalome tarkeapla tletoja oSif]

todeli";;" pi'u"t"'o' eIlet ooea buoolokyvlrn puutettael'

vaetrus eug

(pnJoy Coca-Co1a)(Elkö

Ä1ä

svvtä

viaa

kerennJrt nukaaa' sitä räbän bev-ba-ba-rebop)

(-frsll'PaaParflPaP)

Paacalln bratalaput oeet oraaaeeJavuoden yhdeksäntorbtaEatea vlrsr vhdekeättä gartloJäaeaoak'ukurtrt ovat areoaa-lllleaaruekeaa tu..eopla. se tunnj.stat elLtär että jä8enAu[€ro oa tebtävä llnoltueta nuutettaesoa. Sile, lbe tioe fa

tfJt rlgbt ell tal joko-tai vat autta on korkea al&e @akeaa ensl vuoden jäeeunakeur "."o "rfiil' slllä että Jotta koeka kull kunaeg jos eaj.kka kulB Jrrtttir"ii Li"{ enei vaen e'tä seuraavaa vuodea "l' Jäsenoakeua; alin nlnä ei!ä hät ne te hese enne olE maksaaeiit eltä elnun puolestasl, el=l_ rä olenos herttäneet een roekir,n auiden vr.*e.'s.qerleE oanaaniqkuo"r"o'alil. 'vr' (Muleta eisälae[ rähdekrltlltckl) for

Coca-Cola

e^lri*r'esti

Ettoutunatoa

"*t:?i""fflffi:::-:it'*

::il:'ä,-*l*ll":il:',',",:""3*$:*f,:":t'::'1".aJar' eynttäretdensä

"äri"t""i-::, j:"1"::"saaki(a. Ni'ri(rrJolrl..,oio. suurvaltoJil"-rIrr" heluar. ru, lopPula *":"::;ui" R-B tui<6la Jaetaao

""u.r"u* fl

i(urn siBä

g

ö

; ;ä g ä *Gt

F b$ i g; F: : i g

I

i

å o f å F

: I ! ;

I

Ei E:

i f ; i o

F -!

I

Ykslysti 3/84  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you