Page 1


Suoll*uk\PEp *ELHA Jluuerr LeQ.gr\N E,\ \ts-Et A gprffFY Y-s lA u$H^TE$ uus\ t#rT\tG, JÄNtqtT?vAtet YrsutsnX ss(sNr.rllEc-o o\3 rulreglt r.r\rT L?r<-isTAHHe . Ec&-tcirr,r tll DEE-rr\C-ts^P-t^^N. V^.*t r, t{A^\LHr\xt\tt*?-t sHrirt-Ätjf^ P^t-ANr.t\rT Torrrt'iuEtsr:TrrHrrE P.\rfib\ firsLLt=,to EOIts 6Q.lr\ Le$DEr,r LrHPussrr' AlNoÄNt\ PTfrtlmP.a\$A$ s'\^D'\'Ibdil-^r\ lL* LOratJo\r-LRbÅ)r A,Ö-r-EeQ-og.slseN) LEHTSAT-oL{\{Ei \Ll Ht-|^ss?f rabeP.r-i'-e-ååA' UPfu f\JAIJ PCTTHETSSE,NOJ'\TUOLETAS,\'?GLEHrSTO$.trr\ IoeOtTA å'\ f\å^-tulegtÄr\o:tt A JlÄ-

\,e.'i- eu*tii*rt

uetrretrHE Elvu\LLE'

'$(r€ qar-E Neqt !

rY

oot

LL t-ouE t-f l'

tlUlSA StS-ru16 t 3 1

zorEttur 4sr,ut,r-lo -$,y'or-.r* g=c-usuou^:Tb$ Tlerf,rft rrSrrrr uL,of$uHÄTDLr

/S^r.r^ IASE,A / l^.rrr. 6 Krrrtseu,rrseT... (uprr eo+ruu)/Rrs ? PÄqTloHoogll€ sY\BLA\sst-rrrs/ftre

5 I+Y\if, 8

u

I

Potgr, tfo",...r-.

q -l4ttcEltsvaeLuus uu\seT. .l^ s-A;,

psLt$f\ Guo-.Y \L$Esf.(Y

to B-p s-r&tp\ f?erv 11 r-tovrE s /uu.rr

E}'I)C,bJ

tj Atv opEsu A /urotcr lq stELTr T?ALfr /Tr^o

*w,åtfi"'*

t5 Axtogseu uuDEt{H,s €,errts^t LuT/uusut l6 -rcnruS _ Tl{E Te,UrFt (ves. eQrvDr}61.o,?crrtn \, '-\-tt+o

-TR}fr

SIVU

-

1.1

o v-A

QWW

Kun saavuLmme Lumijoen Tlitiönkylän Alapäähän aurinko poroiti ptl_ veltömåiltä taiva.alta. Vartlot oli jaettu valmiiksi. Nimet olivat eLäinai_ hoigliir Klosat, Ähn'rt, orsvat, Käot Jne. sea järkeen lgbäsirme r.alrlrsken-

nelnlat loiriportln, rlrnortuetaulun, ruokapöydän ja rlurorlan. rr.moltustauluun lystytettiin pärvystäjän loude. ]l<i.ori suhteell-leen rauhaton, koskapa erliät rupesivat pelamaan unoe aamrneljältä. Äarmrrls oltliD niiu virkk.ja, nlin virklorjal rnrtta pälvällä olttln nlin torkkuJa, valkka oltilnkln vle1ä

vlrkkuja. AarmtarkastuksesBa tarkaetettlln virslklrja ja kompatissl.. pälväL1ä viirkkiislmmo rälekejä helkorra nrenestyksellä. Koska maail.manmeEtanruski_ eat ollvat käynnlssä, nalllä oli tletenkin hyvä kieapalvelur kuullmrne tulokset STTrn urtlsista Ja nimlpäivätuloslistau. Yö sIl eåeL.Ltstä rauhallisempil kukaan ei taignut pelate Unoa. Tlistaina o1l perlrnegilvä. Teinme vastaue rapumertaa ja lamneehakaa eekä lelvoimme rieshaa. PäiväIligeksi sölmme teketnärme rLeskat. LadonFyiinti Leirlilä toimi nvös oli IN. Ruoka ei siaä päiviiaä tuntuuut l0'[,-kl s6pa1v€Iu. oik€in maistuvan. jostaln kunnan srystii. IIIalla kåvimme aayugauuassa. Kesklvllkkona alkoi haikkt. llatksa oll palJon. Vä1tltä oli rasteJal joilla ori erilalsla tehtävtä. Äutoimme mm; e!ästä sotalnvallidla peslints1.. r^hakkaslmm€ hönelIe balkoja kyrnuin tarveu varalle. yöpyIa han€n mattoj6nn mlspalkkana o11 Baahen kautrungln lelrintäalue. Telttojen pystyttämlnen ori rähes toivotontal kun naaperä oli hirveiin hiekkaista. LeLrrpaikalra oli 3 (tofme) ylellieyyttär kelt'tokatoe; puuoeet ftr vesi. roiltr ankea aannr. Koska emrrn ltso orreet örynae€t ottaa m.rkaan aåaermpalaa, rhj.pasimne toisilta 1autåselliset byviiä ja ravltsevaa Eloreena kaurapuuroa. voivaglmme soratletä pitkln ja varltimme koko ajan eoratien surkeutta. valttimnrs lllan aikaisin. Tie muuttui hetken påiäetåi.z (tatei) kortaa huonommaksl,. Eräs alkuperäineir yantin aeukae valietlstl meltä, että tie ollal vielä pari sataa metrlä huonohko ja. muuttuisl sitten palennraksl. Tieto o11 osakei oikeae Tle lqllä rmrutulI rnltta huonormeksl. Järlqyttävää. Laabaelmrp itseäme.eteenl'ln alaa nola 100 rnetrlä kerralraan Ja pidi.nne


epo-rupattelu- Ja- Juontl tauon. 01 I Barrgsn aavlkkomal etg . Jå-alolrruno Jo aäkomääa kangaetufelekin. Vietä vllrnelset. nptrlt p&isirnme Klrsln Ja kioekille eyöniön euklaakakkri ja. Löhöelmme loprln päivän. Seuraavana päivänä oli PT. Voihen tolttu. Kalkki mrut Tartiot pa$el hulppusuunnletajien Tepoa ja Jaskan varteat eksytvät mete&iän. Jlhuut ! Sansna iltana o11 l1tanuotlo. Unohdla kertoa, 1

että d.kupuolella oli oIlut Pijllö-teatterln ahow, jossa Timppa sal ku.DnlEn eslttiiä Lady 011ivla oaaa Ja Pekka o1t BliPltrnä. Leidl Oliivln kuplavolaki aaL uuden nlmen rtoortl. Nllnr sinä lltaaa o1i Pcillö-teatterl jälIeeu vaubillssa Ja alheena o11 €Ir8. partlolelrL. Yl-fupisenii yönåi kaikkl saivat valvoa aiin kauPö1lö-teatterl €sittl b_ra nru s inuta ro I taan. an lorin haluel eoramontun rannalla. Yåineleenä filvänä oll meldäu vartlon piilvystyovuoro. Lelrl purettiin ja ilmoitettilD PTtn turokset. Jaskan vartio voittl (mukana hulppuouunaletaJa) I toinen o11 meldän vartio Ja kolrnae Fltln vartio.

OIJIMI,18 SANAIJ]'A SANOEN

VIKASIruItrÅSSA

JA TOISIN

sÄNo

Kaikkl slkol Bl1tä, kwt mo menlmme vii että Rltva kompastui, vai viemäriputkinieo. kaikesaa b11 o1i

K\{! ry

!n se kävelirnme

pasol ++^

sangen

vihell-

i hlukkasen liiao leveä , jotan pullo levesi housullle. Ette vol uejoa, kuinka . JUONESSA telin ääniä.

_AIfTDSSA

I'A ITL

I{IJKAN.A HEL;Ä? ge b : -s;r --;;^:1".']'*uo? , u4 N]

onltrÄ?

ELI

?

VJ-I(UISSI l: srA 1,6-19.9. 26.8. Lähdlnne Kltmlngletä p€rJental-lltana kohtl Iltä lebtosen Pekan Ja Iinpan kyydlllä. l,lukand neltä koulutettavla o11! Pale, So1ja, !11a, RaiJa Ja n1nä + johtaJia. Matkaopaeteeeea sanottlin, että ennen saareen tuloa ollei n. 50 metrln veeletön ylltye. Mleleen tuli hetl kaikenlalset lautat Ja n(loniteitr. Mutta el albetta pelkoon, rannaoaa neltä o<lottl liuta moottorlveneltä, Jol1la ylltlmne lljoea. Sltten kävelimme kilometrin veman koulutuepalkalle. Koulutuepalkkana o1i Iin Karhueaaresea oleva aeurakunnan leirlkeskus. Eneikei pyotytinme teltat. (Jontajat nukkulvat elsällä. ) Sölnne, jolnne Ja ollnne oppllaina. Englmmäinen yö nenl hyvin? IÅ 27.8. Herättyämme ja peqtyänne läb.dlnne lenkllle Ja eöinme aamupalan. Sltten alkol koulutus. Alna kua Jokln tuntl loppui, o11 leikkejä Ja paljon. Päl,väUlnon pltl valmletaa ltse nuotlolla ja pakleea. Siltä oliel pltänyt tulla nakkaraeopp""! IU"Ila net1lä o11 nyöe lltanuotio. Se oli eleällär koeka ulkona aatol vettä. Onnekai neidän telttamne o11 vedenpitävä. leltan karniina'o11 rikklr Joten palelinme. Kelkkl nukaht i vat he tl . fOHoB (tait ta lan nuon. [t SU 28.8. Hyvln nukutun yön jäIkeen aloltinme.'.telttoJen åurkanlsen. leinne nyöe leir 'Kureeitunnukeekei ialniatlnne rltumrkoet I aplnannyrkit. Kun ollnne purkaaeet letrrlnr aaln&e kulkea luontopolun. lopukel 1asklmme Lipun'Ja ealmne todie-

PE

tulcset.

{'n"oeLaJ,*^A Ruokolan Jaeka


ALr?fuKuNNAlJ

JöffiÄ-IALLA o N ASIAA

-

ryRrnourSIENVI},IH$|1ILLE Syksy on taas lcolttanut ja. partiotouhut päiisseet LäyLeen vaubtj.in. Tämä s;rkey orr lippui;.unnalleurnre ybricstoi;ia. Lippul',untanrne tolnir:ta on laajcrrtunut kolto irjau ja uusia pieniä ja suuria paLrbiolaisia o1'-;ri,r,re saaneei; joukkoomrnr: jolia vuosi. Tieil.oksi uusille ja l,.e:.'Laukseitsl v:rnhoille par'Lio1aisi1le on seuraavassa luettelö asioistarjoihin saaUatte töruätä par'tiotalven uikr.rna.

Fartiotoiointa sa1 alkunga vuosisadan alussa ,.rJnglau:nissa ja levisi naahanoe ensi vuosikyurneninä. Kitming;issä partiointi ' alkoi siis 11 vuotta sitien,- I97t Farti.otoinlnta on puoluepoliibti.sesti sitouiunatonta ja kansainvälistä nuorlso- ja varhalsnuorisotoimintua. Clemrne maaurlie euurin varhaisnuorisojär'jestö. TäI1ä tretke]Iä oeitä on yli 5O OOO partiolaista maassamne. J{i-inringi.n.Vj.rkut on yksi lippukunta maairrrne noin 9C0 Iippukurrni:sta. Iiltä partiossa teir<li än'i I'artiossa toirnitaan samanllläisten kavereitten nuodostamissa pikku ryhnissö..ja suoritetaan iäo mukana vaikeutuvia tebtävlä. ' Tebtävät on koottu partion 1-,erusoirjelniksi, jolsta voit kyse11ä lisää a1la mainituilta henkilöiltä. Jos teille lulee ongelrniar par'tioasi.oissa, voj.tte ottaa ybte,yttä lapsenne vårt-i'on- tai laumär:johtajaan taikka seuraaviin henki1öihin: ietteri Virauo, lippukunnan johtaja puh. trrr/I .,JFF:dP .Tino liiitonen, lpk:n varajobtaja .f-9--.+o:. ^

^.ffil.'.".::i.Tr::"::',:l1leuit,t"o"i-rahastoI}boitaja O\9\^v V Q' .V .nY. (å\Y- \ I

ir,erti Viramo, vartio-osaston .johta ja n,rL . a^r r rrl puh 61I'/1 l'iar;jaLta Oeppänen, sudcnpcnbu osasbon jotrt,aja

pub. o6!]4 FS. åj.;li- b ja isät nuistattehan taust{r'bukcmmc , /,ifuningin l artiotuen. l'arbiomar'mojen kokoontuuriset selviävät irauban Tervehdyksestä viikolttain. ?"r+e/t?

rel

(5.rör

F

l4.,\uPeNå , prepp.E c-*RDt|\

SGruf

m0K=lllllr$Iir

llyt kaikki talven tuloa pelkäävät ja viiman virnnaisen alla värjöttelevät vartiolaiset siloä tarkkana. Tä11e sivulle tolnltus on sisä1lyttänyt vuosisadan tarjouksen viluisten Ja viirjöttelevien taapertajien niellkst. Nyt, se tuleet tuleet tul.ee, ulee, Iee, o91 o1 | ? aika laittaa kuntoon isän vanha pölytt:ncyt partiopusero-.1 tai sellaisen puuttuessa_ bankkia upouusi r kl1tävän lunoeva SCOUI-IOOK -partiopusero ennen talven tuinia tuiskuja. Ja katso mihin bintaan, bintaan, hintaan, intaanr ntaa!, taant aan, an, n, ) ? Pilvtä hlpovan suuren yhtcistilauksen ansiosta olenne voineet polkea hinnat a1as. Yhteistilauksena'saamme katseet kääntävät jL skouttifiilistä nostattavat partiopuserot hintaan: pienet koot l.4O-155 cs, . . 1rB'vähemoän pienet 150-185 cn .:. isojen ibmisten koot . 167,HUEIA Ot - naiset )6-46 .....: YEA (rKo nlehet 46-60 .'16?,tiaikki puserot pienfunuästä suurlmpaao ovat puuvillan j8'pölyestir sekoitusta, vahvaa on. Lippukunnassanqle. väli on tummansininen. Napit toimitetåan. irrallisena. Napeissa .konea .paptiolilja. On

.

^.^-*få"la6,g.giåauF-€Babtuu oel0it-äinå'iånåfieei{1'la"i;'^-'-'i^^fl niil ja näia.Lpkrurne talousnerot ponnistelevat jatkuvasti kipei-' j-[' den ongelnlen parlesa..Niilclen ponnistelujen vuoksi ratrataloutenne | \ on elpynäåin päjrr.Tllanne ennån Ai.sa.keLlo 8J:a o11 yli 10 OOO nk ja aen Jälkeen 5959JO mk.Ttinåin hetkisistä nenoista nainittakoon rnm. Antsun lasku, matkalippuj a., Kalevan ilmoitukset ja sudenpentuJ en retki. Tulevaisuuclesga suuren menoerän aiheuttaa Kiiningissä Järj.Vj-vlhjarit. luloja ei nä111ä näkynin ole.Partiotuki tosin on taas alkanut toimia, jos sieltä Jotain... Sitsrrahatilanne näyttää taas valoisalta. (tieaotrtaloudenhoitaJa Ma,arit lehtonen 9. 1O. 1985)


Uust G) su?Et_f$HE $s:uu

B:F"5T0öRi 's" Tapahtui vitne lkelystlesä: 22.2,L857 ayatyl 3-P Lontoossa, ja båinestä kasroi leo polka ( 5 teet aad J lnchee). f-p asuetell AfrlkaEEa Ja vä1111ä kotonakin. Eän piti 19O? leirln ja rnnestys o1i taattu. Täotä Jatkamme tänään.

Tiissä nunerossa tutustunune nlihla rnuutamaan perueaJetukseen, Joi11e B-P partlolllkkeen 1ol.

Mlellpiteet ovat gaattaueet vuoslen varrelfa valhilella, nutta pohjalla ovat aina olIeet sarnat perusajatukeet.

julkaisl engimniileea partioklrJan Scouting for Kuten klrjan nlmestäkin kävl i1mi, se o11 tarkoltettu vain 3oyri. pojlller rmrtta toieaalta jo aj.emmin oli nalnen nlmeltiiän Mise 1908 Sadeu-Powe11

Masoa thaetuttanut tytöt partlomailnan koukerolhln. Eka tyttöjen brja ilrnestyt t9L2 Robertln slskon Argesln kirjolttamane. 3-Pra johtoajatuksena ybiiessä slekonsa kansea o11 tuoEsa ldrjaesat -'r Partlol lihJre e esä i';a sva ts rnne nuo r€t kunnon kaueala 1 euuteen Ja kan-

Cbarlotte

salaiskuntoon.'l Eka idrjaeea B-P 19oB ensirnmäisen

1908:

Kun sanaldrJan kansea tavaat valkeaa vieraeta kleltä, huorneat että sohlin on melkeln esrurnlatnen kuin rykylnenkln lrrpauksemmo. Nll.n ajat vlerlie mrtta aJatus Bä1lyy.

Partlotunuue on kautta alkojen o1lut een alJaan aivan aama!1ain€n.

ftsa prepare(l!-trOle valmlsr

ol1ut san6 velvolttamaailmaa auttarnEsD - mnF

Tunnug on vuosllrymrmnlen aJan

partlolalsla ymptirl noja kadun yli. rnåssa

TFSS? iifnffOLILJASIA O\? {6[AIIJ ou tDA. HrIf,?

Partlolakl on sen sljaan nuuttunut ajan kukueasa huomattavaatl kuten lalt yleensåikin. Alkusysäyksen partlolaille entoivat B-Prn ihannoimat rltarllalt. Nlistä kalkista tärkein ol.i hiinelle ll€nrik 'l,llIrn lakl. Ritarit olivlt i:kansa herrasmiehiä Ja 3-P:n mlelestä Juurl pojtlla o11 olva rirabCöllisuus kasvaa ritarelksl, jos heitä koulutettalslln olkeln. Rltarllalt eanolvat mrun nuaasa näla.: tt4. Rltarln oa autettava jokaista, joka elryetä p;ryal apra. . ?. Ritarin o11 tehtävä työtä luuntan ei aasion rrrokgl.lt Partiolaissa B-P elttea kerägl yhteen kaiklå ue tåirkeät asiat, Jolta jokaisen partlolalsen tulisl mrlgtaa. NyLrylsin nuo malniot aslat o koottu partlolhantelalin, jotka nre jokainen osaarln€ ulkoa, eikös Jnr?

Paitiolllke perustettiin ennen ensinunäietä raaailnuasotaa sotaLseaa aikirjoittl

ketran partiolala ja

-lupaukaen auorten luettavaksl. Nyt eeuraa englaonln oppitunti. Tässä on lupaus alkukielisenä vuo-

delta

b-

kane. Ihmisl1l,ä o1i huoli raubasta Imtea nytkln. Partlosse nuoria op€tettlin ajattelenaan asiolta ryös toisten ihmisten kannalta sekä karsaiavälL sestl . Kanealnväl 1 syy e ka evatukse l. la pyrlttiln naailmanm uhaaa. B-P kirJotttba kirJassaan: ItKoska rnolemninpr

oli een byväntahdon ja henkllökohtalsen yståL v;ryilen tul.ee olla eri. maiilen kaasalalskasvatul.-sen oIetraallen osa, s€n pltiilsi olla kaikkein paras tae.sotaa vastaan.rl Tuon ajatuksen pohjalla ne kaikb partiolalset olenme mukana rakentanaEsa raubaa maaa piälle. JJITK1

U IIISI

IIIJI'IEROSSAT. .


*d,,q,*prythqffiffimm c-l,ryl Lmilil Wp0 ./--. TALrF r€prpncträväxnell( -

u

,ffi1

(-

i-

a o1i puolikuolleeksl säilrähtänytrhermoronahduksen partaalle joutunut netti-ihraj.nenrMaarit trehtonen (Ilol-la).Ilänen asiantr:ntevien kätösten ftenngttsleni-na 1oJuvat lippukurtarme qinsisssf,i ha:maita hiuksia tuottavat raba-aslat. Iäseä sils f,änänksrf,a{nen säteilyannoksemme.Tä11ä kertaa on nukananrme ulrrillenne luonnetila-anal-yysiä suorittava psykologlan tri signr.rnd. !. Skltsofrenia.. -TiipivalaislJa:Ken olet ja nistä tulet? I'[olla: O..olen l,Iaarlt trehtonen Kiiningi:r Yirkuista. Slgaund Skitsofrenla: Vastaulcsesta käy ilni uhrj.n taipumus luontaiseen älykkyyteen Ja Jopa aJatteluun. puuhailet Mitä leipäsi eteen? -1.: M.: Sivutoiloiseaa pyörlttelen lpk:a penneJä ja päätoimisena opetS. S.

MtilÄt{Ärv HALV6rru 5.aN9.A

ratN eHvAA,

telen sitii. : Tästä huomaa uhrin

-1. : Millaisia Lunteenpiirteitä olemul<sestasi pursuaa? M. : TolnlttaJasetä nahtaa tarkoittaa rluonteenpiirteität. S.S.: I{ikå intelligenssi ja exal<ttuus.Håin pääsee viel-ä pitkälle. -1.: Mitä tulee rnleleesi seuraavista sanolsta?: M. - hassu lehti Ykslystl 1lhapullet - näIkä kattolauta - korkealentoLsla aJatuksla Kilninkl - Virkku

- ufoja cleskriptllviaen - Englannln sanakoe Petrl - harnalta aJatuksia aroeijasta agregaatti - alligaattori S.S.:Yastauksi-sta käy ilni uhrin ylitsevuotava nielikuvitus ja JärJelli:ren älykkyys. -!.Mltä olet viine aikolna päättiinyt Jättää tekenättä ? M.: OlIa tuhlaamatta rahoja. S.S.: Ilhri on hyvin totlennäköisesti. luonnostaan alka itara persoona ja täten soplva sivutoireensa.. 19BB

#

#*

brrst

syn:rynnäisen, Jota apinoJ.lls}in esiintyy, nielenkii-nnon kaikkea kiiltävää kohtaani

vI -uln \ro

o

f

* *

O

*


-1.: lftuoeä 5 tåihtl]nrvlota ? M. : Otava, lohlkäärue, Joutsen, ?11<ku Karhu J a Jouelmies. S.S.: Iluomaa hetlrettäruhrimme aJatukset pyörivät koko aJan kaJ_kenlaislsea Jyrsljöi.ssär1entävissä Ja urheilevissa

å=3

niehissä.

-1.r Mikä ei kuulu JouJckoon lslnilenrpwrai.aen Ja kelta;j:ren ? M. l Puaaj:ren ei kuulu,koska se ei ole lpk:nne hulvin värl. S,S.: Ioogi-nea päättelykyky y1tää nelkein 1ehtinieeten taeoLle! -tr.: lIltä teklelt Joe ea{,elt 10 00O mk/rahaa I{.: fte qJnaksan nitäåin Kilni.ngin virkkuJen Hyväkei.Meniei-n Alpellle laskettelemaan Ja ottanaan aurj.nkoa. S.'S, : luontalsen itaruuclen negatilvieet puolet tulvivat eslinrhiin tuhlalei kalken. -1. : Opetetaanko kauppaopistossa ti.Iien väärentämistä. M. l Ky11ärroutta en vol palJastaa nitäåin, S.S.: Hän ymnärtää pitää p:mattisaJ.aisuuciet onana tietonaanrvoi-

01-i synkl<ä jn myrekyinen yö.Kuu oti vetäytynyt pilvlen ta.al<se.llisolilin a1 nlikyrt.y L vnlotr plllrnltrlus brrknan. |)ar:rrsvnrtionJollL:rJ n Äntos Hohkea. o1i ?äästäiset-vartionsa. kanssa kera retirellä synkässä lialman metsässä.01i kulunut jo vuosi Aatoksen edellisestii huinasta

makas luonne.

-1.: Haluaieitko lopettaa valalsun ? l,I.: KylIä. S.Si: Järkevä tyttö,hullukaan ei kestäisi

'

enää kauempaa.

Kuulustelu euoritettu puhellmessa Ykelystin toinituksea ja lehtosen välissä 10.10.1981 .

ÄuI

Kiltokset Kärsivällleelle valaietavalle.

eN-$i tnnefiEuE.ringrtrTÄ

rå\uLutLt^ffi tq- Lo Lpk- Lere r g,epo sELtissÄ C?) .)oUt-u 3-L{ V.l - Peeuggue.Est Sovgue. , \\. JouL\r.tuHLA JRRUTSSf, -_ lalLFAlLutzuTEU n-

I

t HUY-r,tp t \E8VN Ssoeeero gAQ-(\o F6uu5LrsAALr ELI rc-€.N ti-rQ,lortTta 0A9ttrAtHtr^\) tuTllu se$ P.. \ Lsl-v\-nr\ P^.P*S PAugrranF PeBrArtrTEELt A. Y.AIE^U.

Pr\t-r-ruTb).'' Vtrrrro YfSUvSsrh) Tör HrTb(S€SEr, =roLr-A, EL\Ht\rö\D^4\, .Tt.ttoLrÅ gn vorTbN Fl€Nb

l,-rr\T\ y-€,Et-na. sAH^Lr..E: tter*1ts,\\åU-9. El eyge_ ltlg TEt\oE rr\AS€€,N ArVoTbl H[roTXA L) . E I

-\q-

seikkatlusta.Ollessaan ta,rpeeksi vanha vj :ksi,håin ei lcäynyt ainoastaan v j -lrurssia, va.an myö s ka.iken varaLt a 1 a.unan j ohta.J a-, j ouklrue en j oht a j a-, LPK-lehclen to lmit t a j a.-, PT-kilpailu j en toirnitsi j a-, veneen Joht a.J a-, sekä viesttl<urssit. Valitettavasti katkesta tästö koulutuksesta,sekä 17 harrastusnerkistä ja 1 5 vuositähdestä huoLina.tta 1.{-vuotiaal.la Äatoksella ei o1lut hajuakaan hänen ja vartionsa tämåin hetkisestä olinpaikastaan. Jo alkupäivästä Aatos o11 ehtinyt sur:nna.ttomalla va:muude11a hävittämään kompassinsa ja 5 varakompassiaanrkastelenaan tulitlkut r sekä mikä pahinta,kastelemaan kaikki suka,t varasukkla myöten. Tänä kaikki o1l tapahtunut kätevästir sokea,sti johtajaansa luottavanrPäästäisetvartlon lahJ alltaastikäveltyä Aa.toksen Johtanana enslwnälseen suons ilrnäkke e se en. ldutta täysln piste in Ränero tt a-kurssin suoritt anut Aatos auttoi vartiolaisensa. kuiville.l'{utta valitettavasti edelIä nalnittuJen onnettonuuksien lisäksl vartion partiopuvut ollvat sopimattomasti nuhraantuneet.Eniten Aatostä.harmittivat lJannerheimso1 jestaan juhlavasti rilppuvat riippasarat (Carex lJagellanica), eanerkkiä koristavat Jåinisen jätökset Ja sammakonpoikasetrsekä hukkunut varbion viiri.Vartio ripusti asusteenla nännyn oksille ja 1ähtl Survlval--lcurssin suorittaneen Äatoksen johdolla etsinäåis sopivaa *iukuLsn pn.iklcaa Ja ma}.dolllsia syötäviä marjoja..Tavaroita jäi vahtimaan vartiolainen Simo Ta.aoero.Uinahousuisillaan oleva vartio valitettavasti- eksyi läheiseen kuusikkoon.tröytämättä sieltä rnitääa ja 1öydettyäär sieltä ulos he Aatoksen poskettonan suuntavalston ohJ aami.:ra. Iähtivät onnettomuuclekseen täysin päinvastaiseen suruttaan kuln Tino Taapero oli.Ja lllan tullessa he o1lvat täyrlellisen eksyneltä.Jopa erittäin kara.istuneen Aatoksenkin mieleen afkoi tulvia ruusuisj.a aJatuksia äidistä Ja. omrsta pörrölsestä teddykarhustaan. Alna Aatoksen l<aulassa rllppuvä hätäpa}kaus o1i onneksi jäIjel1ä. Mutta hänen avatessaån senrhåin terävästi huonioi sen olevan valnistusvirheen val-lassa. Se sisälsi kuivunutta vaclelnahlllqa ja senenttlä.Ja sattwnalta eräs vartion sokeritautia poteva vartiolainen alkot eaada epäi1yttäv1ä kohtauksia jä kahdella nuulfa oLi karmii-n sinislä 1äiekiä ynpäri thoa. Sokeri-na pohJal.larlåiheltä kuului suden ulvontaa.

Hirep Axiosset I'r tr**sl-*r,Ster. t },Y ? UäVEö Qosno vrEHRss; $.ETDAb,r TAV/\RjANSA ? [ jl*rtr.*ro &trsL^eerTlFtlE o,lrrauc;#-uoLEl-tl\ gJ sFoverr \dL€HrloeN

ä; erueutHtDe\r u^l

U p"o"n

PePÄTl

Hlrlexr ? a !l

l€


<,@TtrA 7

T@EtsSENqKT

ffiew

t]g!ptat"" *._ -'asr ou&å;Tjffi,i:ffJ*

"

X.#jjii"

var tca

I

troro

i$telii"*:åi.i:äll#iåf'"?it"""?:::'"":":*itl r3" t""å, 3:;å,l.i*iåtu*"_ ii;åilliå:.åiltii:ii"ffii[åiä, na o1t lolvoiaa tredrå-ia.-riirr euttol yatävi*l

he_ däeeä. ysrÄvÄ=vanh3 -o-åråtäiiänr, Joka Duutsn kerrol nttn naanperusteetll;ar bGäJia eotaJuttuJa.

":l'{f ',1$$iy#ff "#"tää:}ix-l;:iiltäil"'H"S jått"'x,#jr;.'jrti*,*rrr*-,".-"tunaerarra.

,,yiiå{t,S"til:: tåä:t ?åI3iå;*31å"iå;'3IIå{"""iH1""o)

i';**"uitrfffi

#i*iää,,å+ilifji,,:

ors&o$,\N

v,llHE

ttoep

-

j#$

Ykslysti 3/83