Page 1

Kukkaruukku Kuklcaluukku kukkaruui(ku kukkaruukku alaskass.- kalassa jaska kaeaa kalakasaa jaska kasaa kalaKasaa kasra kasaa kalatasaa kukuur.luuuuuu t uooooovmjf petteri v kukkuluuluuruuuuu pedderi w kalakasasasaaassasss alaekassa kalaess kukKaruukku kuKkaruuKku kukkaruukku kukraruukku kukra ruuka raakku raaka ruuku kukkaruukru kukkaruukku kukKaruuxru kukkaruukklr aLaskassa jaska kasaa kalakasaa aLaakassa kuxkaruukuss saa kal,a xala xa

raaka kukkaruukku raaka kukkaruukku raaka kukkaruukku raaka kukkar.uukru kukkuluuruu kukkuluuruu raaka kukkaruukku kuxkuluuruu kukKu. kukuukuuuu luuruu kukkuluuruu kukkuluuruu kukkuLuuruu Kukkaruukussa asuu kala uurrkfd kukkaruukussa aauu kala kukkaruukuxka aeruukaka kurkaruukussa asuu kaLa kukkaruukuasa aEruu kala kukkaruukussa asuu kala kukkaruukussa asuu kala k ukkaruukussa aauu kala kukkaruukugaa asuu kala rurkaruukussa aguu kala raqrassa kukkaruukussa asuu yjkonen petteri v petteri v vetteri reteeeec kuktcaruukussa kala asuu kukkaruuicussä asuu kala raskas ruud-Ku ^ffr( rlkru raskaa ruukru raskas ruukru raskas ruukku raskas ruukicu ra 1/faskas yi(stystikspgfmxö ykslysti syliin lypst;rftispfmpfmentfb lykslygtrlystikei \raskas/Fukku raakaa ruukku rasKaa kukkaruukku raskas kukkaruukku rassar raskas kukkaruukku raskas kutkaruul(ku rasras kuxxaruukku Itiaruukku alaskasea asuu arka kala alaskaasa asuu arka kala alaskassa asuu ar(a ka kara.eaa jaraaaa rajakaa kalaraa rj.alavaa jakalaa jaralaak kafajaa skajaa kukkuluuruu kukkuluuruu kukkuluuruu kukkuluuruu kukkuluuruu kukkuluuruu kukkuluuruu kukkuluuruu kukkuöuuruu kukxuluuruu kukkuluuruu kukkuluuruu rukkuluuruu kukkuluuruu kukkurluuruu kukkuluuruu tuukuuruuluu kul<uu kuk

petteri v pitteri v pettire v petteri v petteri v petteri v petteri. v pet jallu ralastaa alaskaaaga kalastaa kalastaa ruukru rkukKu rukk uuuutruauu

kukkuluuruu kukkuluuruu alaskssa kalasaa kalassa kukkaruukussa asuu kala, kukkaruukku kukkaruukru kaukala kukkaruukku kukkaryyjyssa asystaa .iaka kukkaruukussa asustaa kala kukkaruukus6a asustaa kala Kukkaruukullakala kukkaruukuaaa aauu kala kukkaruukussa asuu kal,a kukkakieKuu mestärai.?rudu kukkaruukussa alaekasea kukkaruukussa al-askassa kurkaruukussa alaskasea reiliyys riylyeesk riylyees leirj.yys syyläeiri syyslelri kakLo--ohta kukkaruukuesa kukkaruukugsa kukkaruukussa kukkaruukussa kukkaruukussa Ku kukkaruukussa aauu raakas kala kukkaruukueea aeuu raskas kala kukkaruukus sa asuu raakaa kala kukkaruukussa asuu ruskas kala krurkakuukussa kumks kukkuluuruu kukkuluuruu kutkuluuruu kukkuluuruu kukkuluuruu kukkuluuruuu kukkarukussaasaasassagaassassassa jaltu kalastaapi alaskassassassasgassa kukkaruukusaa aaustaa ruma kala kulukuruuruluukukuuuu kallen jalustassuu kukarukuusa alaakassa asuu kukokekuuuuu petterh v petterj. on veeeeeeeeee peutturi on vuu putterj- onnvööööo moukuti mouicut.i guguu+guguuOn=uugugugu kumaraLa asuetaapiaaaaa i(aKlruruuuukusa kuui<uluruu fukl(a on ruudKu kuuKu kukka on ruukku kuukku on rakku kakru önpi ryyk,ty kalukasa xastuupipj-ppip leikxikaluja petterivpetterlv petterivpetterivpetterj.vpetterivvepperitpep rukKakuukusa asustaaaaapetteronffrruma kala rukkokieruu alaskaesa jcala on kasa petteriseä on kasakasaa kasakat tanssiikuk{aruuku kukkaruuKKu kuKd* rakuukku kuur:kuruka hopotihopotiheijaa nuputi kusasusasasasamaasakasadasa kalkasasga asuu ruma ka.i.a kalakasassa asuu rura rtala kalassausuuumpffaka gaanaetai kuvaanataitogenlanti ruotsi äidinxieli oiolo6ra llikunta iiäisk ruotsi mugiiki higtoria saxsa åidinrieli matemabij.kKa englanti lysiikr<a kansalai staito--:.un ts biolosia trratematiikra kansalaistait kemi.a konekir-'ioitus englanti enÄ{}anti biologia kemia konekirjoitus plär Konei<lrjoitus p1äpl usEonto opo Konekirjoj-tus maiematiika historia uskonto äi-dinkieli matematiika äidinKieli 66666666 55555 4 441512220009 99BB 87 7 7 566 5r5 4 4 471122211' 4 4 4' >566 6'., kukkuluuruu kuEnuluuruu kukkuruul"uu Kuklculuuruu a1:reKassa ral; kukkuluuruu kukkuluuruu kukkul.uuruu kudkuluuluu Kukkuluuruu ku rukiculuuruu kukkuluuruu kukkuluuruu .kuKkuLuuruuk icukkuluuruukukkuluirruu jaoka kalassa alaskassa alaekassa jaslca lakasea alasjcassa kalassa jaeka alas[a jasra kalassa alawkassa jasr<a i<alassa J4sKa kalassa jaska Kaiaaa alaskassa kalagsa kalassa *aLassa ....., r r r----. '++?) )l\/ /&e/"7"i.Lii9'[[rrrl ,,gt&/ O=? '127416789=? '?!trvgar/( ALASKA on kala kal-assa alasxassa kukkaruuKaaa aauu ruKaea irala *urkaruukusea asuu kuska ruksa kukkaruuKdu kukkaruuKku kukkaruukku akukkaruukku kukkaruukku KukkaruuKKu kuk(aruuki(u kestopvrfekti mita joxu on ol.]ut tekemässä , toininLa jatruuuuuuuuuuuuu

E'g

@rc


KIRJOITUs Ve.^r.- FtEgrats rhrl sYrlsyL) sr\A?u].tl sEtR rrrnoril Eur r-r pursf\ pDToAvlT Ltl+pET ot l yra8LvlT]f.t wVs\luHEE oh{ rr_ frEi'l9TY F1t HEH. Wr qtEse rfi, AXTtrae., I N tt'tl?ötvA, E Br{,11avl lå Alt{,r\Ahltr\ EDELLE or-Ev/rr .(llSuvsTt \4EQToo I4AtEESlh l4A rt4E\)r ttt&,töN t1egTDhlsEtt AqVOrSU.. ToOrS-r}ae.faSåHHE suN ,erfi LEHn tr oLE Fttr.I^+r HETTaEN Ftf gut JottEESTÄ SlNTrl$VT tD EA, , tuLtsnrtgHFtE Ntr HvEDvuurt tE Lrlu t gE'sr pr8.ite., Jotut-e. oht 5Qvor F,Yt S TDLEvT\ttuu ogBtt I -Vt60,y\rl nlvt Et reoo'Ft,Et rrAAltTb^. - Här{

TEEIE

E

TUQ,b{a

.stsi['uTir: j -

.

w

HAmJAtr-l f.,vrr \r.HlbH$r 5 - lcEfiLonfruNt)ELtltA /urr:r 6

g

I

-

TAQINA I

NV.ALE I c.\

@@g(:åh,iiSi'.R-)

SAel^.tauVaT /uurv.1 ?rtrre,r t0 - ug$ElLEv\^ vrt,Lt ul A // vrottto orlSo $3il*'t\ re - tlElrEs'r lts.sEr.l Huuh AA t3 - PUunr u.uLttA VALolåglLAt31 rq

t5

UUtl

r6

Roml vlr ltfiTA

HUlYAtSSyA .låitErt

late..tD.tlgL.r1.

vF

a-'

9'.Ln

\.r1åö')at5: |åö;e'.J.[.,vf,+

31.?. t{gtkalÄlvä. lJea hurnruttslloute avullalttea auton oniltåjioD kyydtraä

K!.IplrJänel1e. ni.o1l. täyrlä Jänltyatä tu1€vlsts piilvlatä. Ylhdoh seavu1@ !:uvaukrelllsea Srgaetunturia Juurelle Ja betken altä therteltuensg låikglme octks,lle tuatonattonaålr ermottoniea petoJeu lqarila - Tllllia eläneabaa. StaB 1ltene telrlmre 1l knl nlaaä oli tn161e!t6Äl 15 k! Illkaa. Vlbalotl rgenrimre er€än eråneakiinpiia Ja erään erittäin helpottavan botellLn luo Ja lelrlyilyfume.

1.8.

l!änå

oli

oli leirl-

caeLru*illen kuanoa vaelluepälvä. BlDkBn paluoon, Joka

varovalrestl arvloiden veLa aoin 50 kgr alkol jo turtua. patkkraal Joraa ollrlmrc kakal pBlvåiä.

hlEll rt Ohl.

- €r t.trTÄFr.r c.AHA^ rgl htltie-x- tuErTtrtii

ENNE$ lor-uArsEttATo* -tn*rEe _

Sssnrlrane

2.8. Lepo- tal Ealtlarnatkapätvä. }lElitiia ryhnrä (rae plkkutytöt) valltgl Eeltin. f,dvlnrne s1ellä Slltosaa Pekau Johdollal rybnäasänme ol.i mrlrteaks€Dl vala kuurl heakl.löä. Pltauakönkäällä Jolmne teetä Je Pltsurkänpä11ä rölune Petca råhäl.get liroatt nekaroolrla Ja rllald aikg rrtnaEastl suolattuna. ]Iä]-

f,ä;äuF

w ,d-å

$ll*/9 r':Z.


partaalla rgahauduimne Ea1tl1lee ntkä o11 nabtava olåiugr!. R1nLuata Ja lasklnme alltä alaal Dlkä soklu o11 hauskes e11€1 tup sahtånut pää edellä klvikkooa. Ealtia känpältä löyalnme puarlll1eea Joltaln jauhojal joiata sltten kohtcotrtyl perurenruussls. lknl acrdl lban o11 pultsjan tunn61na. lluohoa nenncasä olinme kyllä Jo alla aElkälglä; ottH raetoimne luvlIIe lsa psrurstnrugtksl.

käkuolemsn

tElllä oll

3.8.

Lekottelimrne

4.8.

lDgas

5.8.

Tänän päivåa

ja

aöinrae.

natkasr. Tslval talttuJ. Je e1änä naLrtul.. nlaä gluakla kulJla kul.n unease. l{ataenat ollvat

bieaoje; Ja rnatka oli

6.8. Xslkkl ollvat

varrnaan

yarntaatt

pltkä.

Jo vähiiu aä1kälsi,å Ja puhulyat

nltä rö1g1rät' kua tu-

lislmne huouoaas taaa KlLplcJärrelle. lJatur- Jå puhokup[ssa loiJut !uokia plzcaeta suklaa!€€! Ja kuuon yollslvåiltä Jiiät€Iöön.

?.8.

Kllptajärvo11E. Toheu puorl ponrkaste ryatöar kauppaaae tolnoD puoll vassaan. slttsa kotlnatkalls. Ja autocga ort tuaaelnae. OIJ

Taae

SE IEåNÅ NEISSI'

811tte

?pFphtuna-atka Ja -palkkarKolors/10 -82 klo 1?.15 Möttönen:Miiä kävln tuolla HelsinuflrElruttä tullt puuhannsrksl vliglesä Ja RovanlenelLä Ja sitte illa keoänä? tumgsa llelstnglssä. oll.n kotoaa.. Ja trf&erKåivi-n t![ttäthåih? Veke:S1eIIä Inkeletrlllä ne savusflnilkt $IBUSSÄ JA ITDIJSINGISSÄ. tuttlin slellä teltasea ku tne J rtfrt KiiVI[ UnrtX tlbtäe Peklra? på*Stsl{åi o3-1n lanperee}Ia Ja kävln

laltettllro lllkaa Duita si-Ere

kantinaan. partlo1e1rl1lä Ja olt hauskaa. Unekl:Isoesa JoukJ<ueteltassako? Veke:Joormltä nää l,Ieintti teit? g6ptrt toliko? ldiinttl:011n o11 Inkale1r1. kotona Ja }[uruu1assa. ppf fratoli.Se ,taske slnä käynyt Jlppe:S5-aär'än paljo teltrnitä nuuUnrhlrÅhaa;Dtkö nuuall-a kuln hrnresa Ja gki3ssä? ta? Jrrlret0lln kotona Ja Halludöossa Ja l&inttl:Slellä lÅutoulassa tehttin helrää Ja kotona ol1n vaanj teln veikke tnltä. Helsingteeå,rMummukåivlr, Unskt:Olltko Inkalelrlllä? Vr[trUiiä }Iänttl:E\r. o11B kotona. .lesea Ja Unski:IIfKSET? Flrl I l(ävltkö uitoa.ssa? y;lietKävia Ja kåivln nyös elel1ä rnl- !fiiinttl:Dr nää Joutanut:Jippe nitä kä se nyt oliröööööörgiellä tuota nää teit? FleUä pattioleirillä, Inkalelrll- Jippe :MiioLin siellä partioLelrillä nfi

l,i.

ilttrk1 ll'llkä lbmeen lelr1 se Inkaletrl olkeln oI1? Vt[gtS€ oli NartlrooJoeu varrella. I111rkl!.ti se audenpentulolrt.Ja siel}ähäIr o11 gitten bauskaa. vlfrt0l1 hauakaa..

(

Ja Buotsissa. Jaeka:ldlks nää slellä? .Ilppe:SuunnlstiD: Uaeki:Voltitko? Jlppe:&c,. Itnski : tulit toiseksl? Jlppe:tro en Lhsnrnä olln n.1lO.


$

Sötkö

NMLFfRI LLil

lt!€ portlt. lDrlluc vttrcJl Jr hrpruJt. Ruokr töällä oll erlaoaetttr ' Ja uskor' että kukera ei ali\t arlkEd. EtrJatarnrr oli 21.30. l.rur.rr orl eamrtertaatusr luuPall... prlvrrlr lerkrooo tutuatuararclkkiä, brfJolttollnrc auotlol trkoe Ja nrute ktvll. l,ilDultr nukavhtt lcldtlts oll Islrl_ kaater Joka oll rka pittväaä. vrrrrlrcaä pärväaå tclnne totaenlpreruJe Ja kllpallluue luontopolulle. 1!k. llu I'lElC.!l€d, HUUTo: l- l-1{tsEAQ I [f-AP ou TERTvf ltrrX

,fi_

LlNraErCl

l{tkii o11 uuLevlnte NII{.[r luoltopolku

lch.tllä?

ILäv1ntE? Nuklsue

Lytnitarii

toltrau. Itlkrt.

Parartl ruokae? NIIIÄr nekarooalvelll

PaR.uS

INI'A

llukarinte? VESÅr

r saua, lnrll.lget lahottrvtnptr klya, kua rel keverclta Ja lrlrlkettce!.

Lua ral valvoa. t ulDller PIKKU-PEKKII rartlrete Jl'Äflt lolrlLert€ Itl,BXOt lilarsl oppl. ru!t. lell&rJl

Nr&kudloD

oli

PASI

-'t>-

Paraltedcea vercr? DltRKOr

prlktDrot relrtvgt olta Järtrrö[ rlkE

*"rt"ä"$tfrt mr

vuotm.

I'llakåilelaeu f elrl oll? Br r

rrÄ

PELLTK$FEil r ( eartnrål

rellli

rud

cnpeatule!,rll rääa t ) ctävä

Eausklata?

nlltfl'r

nroks... k8bv1...Iepaet...

-

q rrlÄu tJX t

Rllltt.lt El' huoLaluttrs. 011ko lelri !opl.t3a pitulaen? lllfltr o1l EILKKI JÅ PÄIYIt 0I1r1 aeaaut

ranroS

olla pltenplklu.

rr<lrar3lHFtE toppAr.tFtE

$yvä oLr

rtc€tt

TåPÄIII

gö1

Ytlsyttäiikö?

llartlmJoc! rrl:r.lls 14.8.-82 .lkol I.1_ r1ee. lloltLEo. lelrla lnkrveltrkruaeu rlk.!tsDi!e11a. Sellrac t.hdl t.lttoJ.D

NINtr

lttket?

RIITTÄr

-

t

Ylisyttääkö el!.aonalqea kokkallu? - etpli Juurl - el pabemrla (kuorasults) Ovatko lelrlläleet ollcet cuurlnrokelsia?

lialua lellle -61 tmrårretä nlllB clävät - lelrllälcten pltBlal ottaa JohtaJlrta Oako ollut vepar-rJea ougelnrla? -.1r o[ ollut ktrjallicuutta rnrkaaa (sitn6 ary nrokleu -kel,ttänlaea o[ rlenyt kalken elkanare Eaea tett ella l.t 11 ! ruursyöriirl-I aku-popai Jaa.

-

syöYät

rn:röbäatymlsiln)

lll'tea oa nroke nelltu.nut? -ryvla agsslnlrla lskut. Je ayöarlat6 o! rl.lttBlyt? -kylIär lttankla kenata l'tlkä oa penrtc rrrohra? -mskarooaLvclll

Ja sittea ykrl tavalltaaa lelrllälaen. Oletko tu:ltautuaut od.la evälailn?

- }Irlä Elkö lelrln ruoka ole nalatuaut? - rllnå llvutyörä t'lltå olct lelrtatä plt6ayt? - el,Yan mrkeva

Sor.ttu

}IAQJOITTEUI NNE

3oLt19ts,t9{O ITUtTN

tllTÄ otE€lu 'rEr!'rttt lftEALErR.tuui

?

Irkeletrtatä Jäl nutavtr nulrtoJer Vsl rdtä tulec nielcen ll-nlcalelrllälget? lakarsltekutba! rakcutsniacnl klaaal.tu.nlult€! tekor qlliepur l€irlkertat laulullta Ja lelklt; lolmrklrjoiturl aartaeactslatå1 luotlor tekor olympialalacte roitlatea valnlatuce aurlukoJuhlatr totoenlca mrovailul koireteriael paatodlaltl luoatopolku Ja noact noaet lel,klt...

.r *-*.rF. .? {-.+

_


PfrrrfvW PuRTAv4oaFsi, vaecro3i cr€ JO Jo ltTA J lSToLLe . (u?å*i m "ffs nt^iLtrn,t ).

t.

9.

L6yd-t tte la. brainttr,

H?f(ä ta&n

A B c E,tri i-

(-t

/

( l\

j 9. I

Qoa

skis

A,g , c,?

-

ho.tt,fui

q

R;^io"irntl0

lt

ättqnnne

6r"t th

d

\

grtnaatra.k stZ /o

Ltr,Ått* ?.

t,e,3,?

.

-8-

.

VJ tc^nhotflo^ vanlfv,fr*Um H?+ä

åhoi?-

trto A VJ ?


Cf"Jelp"["jien

"n.5a /-r/KIupi-l

l

ihcn Wlt^hah $obo.-a u tcluia :

st'

I

;il,ffi.G,1:;

)

,\t

oh tral|ra

lk;

-

I

I

-

L.cl I

vo

ao - ?o

Poittr.r,at [arq- I4lua' d4flanrlg kiiw'i å.?nh

etetÄ fuolallc' kÄv lrtr,ulteo r nnatta lalcarr c'

?cLLa -e,;'gr^lgc+in

Qfry

l(,^1.o.

on

hAn q0,'lao6

t*olifiiscrt

t

äå*+' 9. .va,i

ra Lr Pölyv' i.oh{.

Jaaer,

r.

SSI

JÄs*", 2. Jo,sen 3. (f uni . $r*$t* llig6'; lÄ

)irrl' *

Vatta0r,,5 iossal.ir,n Vnu,qa,lta lc,

h&rto.-.

Yn+ta-Lörffr arr.a^'f

tdl


SAQJAgSAHHE

RH

vl

LTVIA :KUJA

sralP,fixA r|6I3EOgHGtLuLA.ttrrlrt lA-otlrn*trt $rUN'

$r$\rY-Se$ ?rtrlrr

aika: Jossain kaukana menneisyydessä jo kauan eitten ohj'tetussa aiassar tarkerrurin ajatelleo viine vlikolla ja torstainz 27.Q9,1982 laikka: Jossain kaukana takamailla suurlen saloien keskellä tumrnien honkain juurella rnelkein f ihtajoienen takapihalla .lääIin sydänessä Yhdessäo1on syy: Vlrkkujeo perinteinen ja perlnteikäsr sXksyinen suurtapahtuora, koko llppukunnan suuri suunnlstushappenlng (.tavutuavirhe, mutta"anna haittaa")t Joka täl1ä kertaa pidettiin kuntoilun merkeissä hltaaeti kllrettä pitäen' ,ja itse tapahtunaan: tapahtuman kesklpisteeksi o11 ankaran aivotyöskentelyn jäIkeen valittu rauhaisa soraEontun reunus Jai.lin kauaiilla jäkäläkankatlla, jotka loivatkio tapahtumallenoe juhlalliset puitteet, ja kuten asiaan kuuluukint oli ilmassa suuren ulkoilujuhlan tuntua. LlsäBauD tapahtuoalle ant;ol se lnnokas, nutta vatitettavan harvalukulnea "suunnistajajoukklorrt ioka oli vaivautunut Liil':tenään ulos hyisen läoplmään syysyhden tiitiltaan. Joukkion lukuoäärän laskemieeeo rilttl yhdeesä' Nyt valpaat sormet suunnistajatyttösen ia terän palkalla o11suulnlstaJaa monta jutun arvoltue.Kuiaka seuraa odottaa ykel EJrJr byvä kaan? Yastaus ensi nuneroasa.(Jälleen uutta eai;istäkia ehoopaa lkslystiä) urheilullinen rataneetarl oli 1sänsä autolla ajellen eaanut neteääl hukkumaan Joukon rasteja, jotka innokkaan s unnietajajouk:,n oli tarkoitus löytää. silnä 1ähes kaikkl onnistul-vatkin. l,jutta jotta etsloineD olnlstuisi helpoomin tarvittiin vielä alueeo kartat, iotka paikalllnen suunnistusseula VePo oli oeille lahjoitte.ut. Klitos vePolle ityöe nuista tarvikkeista. Karttana käytetttin vuodelta -BO peräi.sin olevaa suunaistautuniser: erikoiskarttaa, minkä ehkä hieman onltulnen rnittakaava .1:15 OOO saattoi sotkea pienimpiä oetsäänlähteneitä. i'utta

- Ol-

ketään karttakaan ei onnlstuDut lopullisesti eksykslln vi.ernäi,n, vaan kaikkl ov:rt tä1Iäkin hetkellä täysicsä sielun ja rrruuiin voimlssa ja nousevat pirrteinä buooisaamunakin syömään äidin keittänää hyvää kauraPuuroa. lietsään oli piilotettu rasteja kormea eri nitiaista rataa vart=rr. Kalkkein plenionllle ori varattu rei-ttiviivarata, jolta ehsy"k-seer, täytyy auunnlstajan o11a jo todellinen suuren luokan suunnistaja. Helpoin Ja lyhin "oikea" suunnistusrata oli noin kahden j: puolen kilonetrln nlttaj.nen. Iiadalle uskaltautui joukko urireira nuorla nlehiä ja koska kilpaiLusta ei o11ut kyse, ur,heat nuor.et rnlehenme ulkoilivat ystävänsä tuella. vanhat rastikonkarit rllrka ja Juha-::ekka sekii r,arri ybdessä rllin l.iikan kanssa Zier-sl'vat radan uroitteetta läpi. oanoin ei käynyt zivan ,raakolle ja resall€1 Joilta jä1 yksl r::sti löytärnättä, outta naaLiin selviämistä on pidettävä hienona tekona urbeilta urheilijanuorukaisil tailme. atkki rnukana olleet tytöt katsoivat olevansa liian hyviä noir:lyhyelle rada.l.1e ja val_itsivatk_n san pidemnrln r,,rå:,n e1i .d-rodan. rriaal-is:ia sireat ur'heilijrrneitosernr;re v::littlvat kuln yhd stä suusta kourpassin valehderreen hei11e jos;ain nelii:nDeD ja viidennen riistin välil1ri, Eutta kuirrk,.-han oLiiraarr::s:.a:: laita. aumnaasako vika, tytöissä vaiko l:omnassisia, v.iko moler:missa, sekin selviä:.; en::i rkslystistt. ireippaat ja Iahjakl aat suunnlstusveikot, jotka us):altautui.v: t ott _.a ack.:Ieen kohtiMetsänur'hoien totlsta leikl:iä tuorla jo u:initul) r: pitemr. Jl-J-il rad.alla eivät suinkaan jäirn."et partiosiskojran i:.:i}:o.,rnii:_i, vaan osoittivei, nis:ä rasti Triil:k;i. B-r..d 1l- uskalt;uuui ql^f {^ i..:"-l I i;r1 DoaJ3 !].rs:; sjtki_ ri j jl f :rjo, t.uirr cyl::l:ln tz!r,p...i*_ Ja , 1i:. ta ja lahje.kkaiste suurrnistajaveikoista Urrski, ,;i:.Dlte, .i uolrro j: kairna-?etteri. i alkil.le vSlskin lo-:to lri.,r.o,'.t,, e uo.iiuk_ceeta.

g\tn LLE PiiÄ EoLtrArt-

'SEUCA'A\TALLE

OuotT\\ br

TE}IA {A.l-lr.\UA rf,

QltTe,ll €t \ttrTO}.|uT I-F(TVE jfiIt, $ hrLr-Ai|J.

-l I -


si.t:n se !:untoilutapah.:ttnan suola, ne kaksl unlrallaeta urboe, jotira rate..estario nielilisi .ia. o:an.kunnon kolroIberls'lltsl klelsivi-t sen k3.1!:ista pisir. in ratian ja kä' rvät kalkJ'nta kovlnroan !:i.san .!resl;enään. llnos'st.an t? sel<untia :rottl nl{ma kaksl ta: s:t:Ii jaa ii-:isi-staer. Krtrncii:i: aliiti railu:t1 aeot rLu:l'riha::cl:ii;:eo:'' j: \ ri'3lit: t::istossa tnnoli:.s yl.:isö nilhi tolol'1:ta rel:iä uLl<oilu:i'11:ä. Tä11ä k::'tga pitkåin rgian ",iciisl;s1' kruttn:.til1n toi .lli::en r'::ubtlaonl j i. 1 nucruud -'rl ianoll a et; t onplin :y::!siä..'ä irelLu. 7e1tu l:ertoi juosseeasa lujaa Ja. hor{trnelns3 rrxr-ä- ri -äs mr:rrtp slthen voisit aanoa. Sil-loin on pcltko tulla r.1'vi.: niili. l---r-:' t,r1 Iiarvsan seluntitappion s:.1 trjlli' ker^r ir taa csakse:n i llr'.rosen .iero, rastienne toCellican konl:r' 11 ' Jos iLi.::Svitys oIi:i leskettu =ukiraan olisj. "keken kruunu" 6aanut tois::: li*:t. jen. i.utla ji:-r;est3.jät keiscivat hivl-'yi{6'cn laekenis:= tarpeettonak::.. F-aittiviivu"..'rnnisiui ei tuatunui 01 :vsn 'flrk!:ujen ol ole:rr ' i.ino:istasn Viiänäsen I'lin:':s kirrnslsi oirutia nallon 1::nllra ;1tk1n bcbiaville jäl:ä1!1krni:ahi1te. r..Inna osoiitl todelllsta ulkollulbe'n ri:Itä ja kip;isl puolentoi-=ta hlloretrin El'ttalsen Irnkln odott?11 l:u1r' :it se ei olisi tapsbtunut. iunalsi'n poshin l'lnn$ luksl' lasko i:l:sivi-.1]- is es Li, !:un hiiner virb;niLl-icsä s:;atiin vsstaax I.1ara veliitel-i viin, ett!' r stit tulivåt liian äk*li vo1 juo!la ja;i kele:iy; nietiiä rnis:ä ollaan' CI:tEo tlil(ul:no sltl'o xruut3n vain 11lan lujaa, 'tlinna? iiyi r=illä kaikilla on vuosi iiikaa kerätä tarnoa Jo kr:ntoat ensi vuoona ni'.hdää.n taas suuresse perinteisessä EuunRlstustap:htunrrssa. ioivottevssti ensi kerralla usearnpi sief;lrlnParl Puhlsee kuivilla iäkr1ähacl:ai]Ia. i:äbdään åTtl-.s

v

r..-

!.|;

'

sq-v'

'

uu

-.Jr!

lrrrFe ?rut*l*r.rtenI bloPe/\A.

'?erat tltl€;tcto ?9orssSt r{ Itrrvt r+t€rose*r , T=1 ?t6$ssr^ tail I

rAL-EYA

-

TLt

lr t*A -

llerraprrtlo

7 1

llerJa ll&öaeD

D1?-1 8

tmHp*lao Te:rreatull

Patenlcnen

3) Pälvt l{ll*oDo! K.v.

6) lriro xrnairlacn flln1agttr Vl

819-20

t)

Pcuca suod'aon KYneealrakao

2) Pettoll YlraDo K.v.

PULMA Slrtiru ott tsuLltTflvr

trlt|{, rTfr lAAPrlES!^li uLotrå\tRtrlu Suur.uE (va s. ALll.) Ö uuuuN tulrmrtl \rLtF a5. hruufilr LABYQ,rlll\$ uA9t

Ct te* !egllgr. \aA,uf. tr{a;q1.

LUVUU OHr

-....-.--.@

tsolrtrretar Pertl'olelrte oll LooBtrEut LunlJoellc LllPel curallgttrkrca guona! ncrtrnrulclrte. Partlorairnnura'tl'n JiirJcrtclYt ollvet oululslrttD Itopunuttca holdo.rr. PobJottfoljeuraa PrdtoPltrl ol!' DlYl iatå"tr *rtit rairuttror arrJr nertanrutte Jr Ybd.k!ä! nruir dtrlie. Xllntagttt Ylrhrt Jtt täIlå kerter m.tanrukllttlt Dutts .slvst kakli boP.3r J' kekal prolarlr. Cåft|3?.r vlgAHo t'[Öt6^..3

Tol.onea K.V.

Jenac PlbleJanleri K.T. lDsro Väänälen K.V.

2

TT'IOKSIÅ

sat

3) letrf

t) fePPo Tettarl' Ealkokerleet 4) v.11-l'l8ttt EaDhel.a K.Y. ÅtI-Ie l) ult*o Saloaca

S13-14

ltDttTI noLlrnr^T tag3r3T, il43ll}|Ä" BurrT tr ;ror,rtn^t lu|Llf{ot 1rttq CflU rtir vrurn Er,|_.tt Grtntrr Lrlt|Jr|tsti t Älwottue

Mlksl ykslellaäiJren nles näkee kahsisllnälsen kalrsl sll_Eää, mutta kakels[näinen tolseilta vall yhden?

- EPtoll$l,u Lt)ge -

K

u L

m

A


Y|LLE E oLt T?rP,T\oo$ fuf olt L11TTY\!YT slFrrsw Fle.T\ooo TrrUa

/

SYf4$YxrE. EAew-* E€rE-tvnEEotLT\t.rA v^R. TTOh)EOE-OUESTSSA \/J E}IDOTTI \6 ?.BTE.ETI

l:aastattelin pitkään partiotoininnassa nukana olLutta Pekka Lehtosta.

alkoi'? - Lristä Partiotoinintasi Vuåt""' 19lB aloitin partioioinintani Kajaanin partiopoiissa. [,uutimme Pieksärnäelie 19]B ia Jatkorn parrrsie11åi. PieksäroäeLrä toinieesani sai'l royöe åi;ii;i partioi ohtaj akoulutuksen. PartioJ ohtaj a"ä"iiå:-;. x""""i" levin .iyväskylässd .ja partio-ohjaajakurssinI'ieksärnöen SulvoejärveliiarJåi.ri""an Auiangoila sexu f ål Opi- ste1le s sani- ope t ta j anvalmi- s tuss eminaari s sa perusiinroe sinne partiokeihon: Seninaarin l'artiokerho Parbairoroillaan isenpa), jonka johta;ana toinin. 64 miästa. valmistuttuaan opettaiiFgl i;;i;ä'kirului SemPali.rj.se t perustivat useita lipvukuntis eri puolilre Suomea. varrella? -rr;ir-å-on mleluiein kokenuksesi. partlotoimintasi .uritvisesti on roieleeni painunut tytlöjen euurleiri ioiränniemessä Kolhossa. Leiril]ä oli lpoikaa ja rgöö-tyituii. olipa apajatl Tanskalaisilla oli erikolnetr tei:a pyytää iaisi<aieicesteihin - eankollinen vettä

taiiaapåin ni-skaan. nvt:-fänaen rakennueleireiltä Sotkanosta on.nyös.mleaikaan partiotyttöjärliri;i; nuistoja. l'oinin siihen -ieston vakituisena I'eiri- ja rakennusavustiliana' Kiimingisså? - Lntä partiointisi kokouksäen. ja siitä lähtlen toinin [ä"in-pårtiotuen på"iioi"e" puheenjohtaiana (n. B vuotta) viitne kevääseen asti. ilPpukunr.,anjohtajan tehtävässä olin Kiiningissä.useaån otlecseen. Eiikoisesti on si-lloin nieleesäni ollut leiri- ja vae.:.lusjoirtajien icouluttaminen' menneltij l'erveydcn heikennyttyii Pekka Lehtonelr mulstel.ee .ia veiäyryy tehtävisiä sivuun. Sadat leiri- ja vaelJ'usi"oroXairaäi ovat antaneet paljon nuutakln' kuln vain klrl-uneet polvilunpiot. Leirejii-9n lgltygyt y1i ?9 iu -. [;Äi""rreit Lapln i'eissuja yli 30. Viineisin vaellus o1i viirne kesänä - ni.trojen varassa.

haluai.sit lopuksi sanoa kaikille i(ilmingin - Litä part iolaisilfe? Toiean vain:rtlaruiorminen on tapa eIää.tr

- Ll rorsTA

TEraEH3tlt. taArLEt tN\totTtJrvA,T Aatr\tT\ orT\s,BE.Iy,.1PNuatT1 El v*\tN ?If,,t11 \H,slT1\EUTSYYTEETT. SAhALLå- Vr TUE3Ehl : P.tfE-rtaRTlEg$A Val 3t oLt-A HEtfrtt rattnh6t4stN_ EI,. L.A.rEtat $tvl.g.t?tvÄT rDEAN YT'SI T{IELTEFSiI JÄ SETUEL-

p Llt{teÄ srup.q^-

LE

"IXTetil VANA LA9A11.1 l \tA. L*urulr,t AI.FIuNA tzlrrgtst

or-t

vrrr

$

wt33a.

AJ ot N (cr.n -

TUtl-A l4oEootsTuntsåtttslrÅ-1, . VJ.'b{ TA.Q.llrgTETtuft T\v^a.AT lealg*, 6 ?ol9^A LE,r4nViT Poulåc.nAAN VruuE'X h6E ILLE a oHT\\.rAA T\cfi PrT1.t 1.1. UtaV-Gl* Alg.T'lu1t\\r VTLLE' $UOnAtt rETfr, loT\tbl ot t vIALL'r : \tt\gTÄSA.tApc.arr LuHEr{ t4[iLL- HtraYlvi? teLvFBT I å.uTDL)Qg,N"A.to€t* r-Lr €T.- lOgrr 6t-t v:Rv$vT ttEgtUt"F Yll t'lli Y6i.rX . PorrT TuL\v^T \rr'E'ovn' t tr!.rnf tsA I . HEgrr-US SaltlesfJUAÄr.r ttt 'flESIVRT tl\fi oLl fhgA$lrNUT . O, t ?"PCo\Tr t\uE t l^r trvrarT t t3tiLL?i oLrv^T t{ultrN tra'rn\r - oL t Tf.?a-VtT\rlo()T r.r\'l-Tl). S*F1\3aå, \,l llUOtt^St {o 1au.r x .tA t^Lrot:'hE rol.u öN. PACA,trt |LlHn ä sAq,\ goUr tgrrst irrt ScLvrTfiå srJs^. fiiriN TSE,r .* E I5-.J... A...T... V...tJ.. .\)...


o,ofipv?n KumPo s .iå

;

r^-r'rna.'e

i lt€l

tnrttelkaan

päln' K'aeessä 'äateea

rrppowotä":l^:::":;::J^i':.'.";j""ji'"'.,*;

;äi'iä*;*aoretasöoti' :lTTå$""Td"::*,"äi'"'YJ;i*::*il:eope"u"rnr'-

li#";'FJI#"tf

t(lintnkt_pälricn arlkolarlerar Ja täbttr ( n""s-

vrrkut; blayo vllkut ;o,.)

tesll kilnlukiläiallle.

r."*oj":::ffj:*::".:i;H""_

Llppukuataone oa käyqyt r'työs cslttäytynrärsä -alakylän kyläkokouksersa.

elävliakruunupätseatä .Ioraiakeartal Jät Tartne Ri,gto Elrvestä1 netsrenne vartlolkoululla lokakrnrn alulaa ti rnieleernnet olleasarm€ Euttukyläa Jri blrvanrnetc6atyrtä1 Joka keilt€! leirilrä paolla bi:f,eDuetsäBtäJlii luultriteltulta lelripaikalta' pakottl urelilät aiirtyrntiiia enaalta Vaatinattonaaa yhteea eta, "*n *, i *o*if kuaaarrl ar scs luu'rl torr

rpa*ul cta,oi.raa! TIJ"If."';:;:;*"*t n"o"" lippukuata verta_

ltuskllpar lul aaa. o*

ki rpailur. aaa olr um "" kulteakia paraa llppuku:"_

gtäs-

lT;ff".:""i

..--..h,n'ansekEnorrlerkaml'otll€":::t:"t;t;:l*j"t"""*:J:,:t

:'J$TJ"ä-;:."'",',.":.lj'"'ä:;'""111";;tEä!rar''a' -.rr""t"' al kr: Actagtg

Yiralllrtea lähteidea

ävllrrlllst€! tl'etoj atrrrrr*";;-;"" tirate 450 kpl iouru*j""1"" JohteJaleurorton kokor--

ria,a jää,

amkeea on

ePätlrall*etga

* ;";;;JT:lTffi"#j:JIl:: ffi;j:.'ä:::_

-fO+G-

$

Ykslysti 3/82