Page 1

NUORTEN TUTKINTOTAVOITTEINEN KOULUTUS

HAKIJAN OPAS 2009 APPLICANT’S GUIDE

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

1


NUORTEN TUTKINTOTAVOITTEINEN KOULUTUS KOULUTUSTARJONTA

3

NUORTEN HAUN AIKATAULUT

4

AIKUISKOULUTUS

6

KOULUTUSALAT

7

Kulttuuriala

8

Kuvataiteilija (AMK) Medianomi (AMK) Tekniikan ja liikenteen ala

11

Insinööri (AMK) Rakennusmestari (AMK) Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

17

Tradenomi Luonnontieteiden ala

19

Tradenomi Luonnonvara- ja ympäristöala

21

Metsätalousinsinööri (AMK) KOULUTUSOHJELMAKOHTAINEN VALINTA

24

YLEISET VALINTAPERUSTEET

46

Yleinen hakukelpoisuus ja hakeminen TILASTOTIETOA 2008 HAUSTA

53

Degree programmes in English

54

Degree Programme in Media Degree Programme in Environmental Engineering Degree Programme in International Business

2 HAKIJAN OPAS 2009


SYKSYLLÄ 2009 ALKAVA NUORTEN TUTKINTOTAVOITTEINEN KOULUTUS KULTTUURIALA

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA

Kuvataiteilija (AMK), Medianomi (AMK) / Bachelor

Insinööri (AMK) / Bachelor of Engineering

of Culture and Arts

Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto,

Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto,

240 opintopistettä/240 credits,

240 opintopistettä/240 credits

• Auto- ja kuljetustekniikka

Hakija hakee yhteishaussa. Lisäksi hakuun kuuluvat ennak-

• Environmental Engineering (in English)

kotehtävät.

• Kone- ja tuotantotekniikka

• Kuvataide

• Paperi-, tekstiili- ja kemiantekniikka

• Elokuva ja Televisio

• Rakennustekniikka

• Media (in English)

• Sähkötekniikka • Talotekniikka

LUONNONTIETEIDEN ALA

• Tietotekniikka

Tradenomi

Rakennusmestari (AMK)

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto,

Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, 210 opintopistettä,

210 opintopistettä,

• Rakennusalan työnjohto

• Tietojenkäsittely

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA

Metsätalousinsinööri (AMK)

Tradenomi / BBA, Bachelor of Business Administration

Luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto,

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto,

240 opintopistettä,

210 opintopistettä/ 210 credits,

• Metsätalous

• Liiketalous • International Business (in English)

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

3


HAKUAIKATAULUT KEVÄT 2009 12.1. Yhteishaku englanninkielisiin koulutusohjelmiin alkaa. www.admissions.fi

tammikuu

13.2. klo 16.15 Yhteishaku englanninkielisiin koulutusohjelmiin päättyy. Median ennakkotehtävä palautettava TAMKiin.

helmikuu

1.4. - 5.5. Valintakokeet englanninkielisiin koulutusohjelmiin

maaliskuu 23.3. Yhteishaku suomenkielisiin koulutusohjelmiin alkaa Nettihaku: www.amkhaku.fi

4 HAKIJAN OPAS 2009

huhtikuu 9.4. klo 16.15 Yhteishaku suomenkielisiin koulutusohjelmiin päättyy


Aikaisintaan 29.5. Viimeistään 21.7. Valintojen julkistaminen englanninkielisiin koulutusohjelmiin

toukokuu 15.5. saakka Esivalintaan vaikuttavien arvosana- ja työkokemustietojen muuttaminen

kesäkuu

heinäkuu

1. - 12.6. Valintakokeet suomenkielisiin koulutusohjelmiin

Kutsut valintakokeisiin

Viimeistään 4.8. klo 16.15 Opiskelupaikan vastaanottaminen

elokuu

Aikaisintaan 7.7. Viimeistään 21.7. Valintojen julkistaminen suomenkielisiin koulutusohjelmiin

18.8. klo 16.15 Jonotusoikeus päättyy

15.6. saakka Lopulliseen valintaan vaikuttavien arvosanaja työkokemustietojen muuttaminen

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

5


AIKUISTEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS JA YLEMMÄT AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOT

AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU Avoin ammattikorkeakoulu tarjoaa mahdollisuuden suorit-

Koulutuksiin haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa 14.4.

taa TAMKin perustutkintoihin kuuluvia opintoja jo ennen

- 30.4.2009 osoitteessa www.amkhaku.fi. Tarkempia tietoja

tutkinto-opiskelijaksi hakeutumista. Tutkintoa ei avoimen

syksyllä 2009 alkavista koulutusohjelmista ja niiden valinta-

AMKin kautta voi suorittaa, mutta jos avoimessa AMKissa

perusteista saat nettisivuiltamme www.tamk.fi, www.koulu-

opiskellut myöhemmin tulee valituksi tutkinto-opiskelijaksi,

tusnetti.fi-sivuilta sekä Aikuiskoulutuksen Hakijan opas 2009

suoritetut opinnot voidaan liittää osaksi tutkintoa. Lisätie-

-esitteestä, jota voit tilata hakutoimistostamme osoitteesta

toja koulutustarjonnasta, ilmoittautumisesta ja maksuista

hakutoimisto@tamk.fi.

www-sivuilta www.tamk.fi/avoinamk.

TAOKK TAMPEREEN AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU HAKUAIKA 7. - 30.1.2009.

ERIKOISTUMISOPINNOT Erikoistumisopinnot ovat 30–60 opintopisteen laajuisia täydennyskoulutusohjelmia, jotka voi suorittaa työn ohessa. Opiskelija voi täydentää aikaisempaa tutkintoaan tai laajentaa ammatillista osaamistaan uudelle alueelle. Lisätietoja tarjonnasta, ilmoittautumisesta ja maksuista www-sivuilta www.tamk.fi.

6 HAKIJAN OPAS 2009


KOULUTUSALAT Kulttuuriala Tekniikan ja liikenteen ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Luonnontieteiden ala Luonnonvara- ja ympäristöala

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

7


KULTTUURIALA ”Ollessani opiskelijana en koskaan ollut pitkästynyt ja ensimmäisenä mieleeni tulee projektien paljous. Kuten aina kova työ palkitaan. Jälkeenpäin huomasin, että minulla on iso portfolio, jolla on todellista merkitystä työmarkkinoilla.Tällä portfoliolla sain ulkomailta harjoittelupaikan, mikä osoittautui yhdeksi hienoimmista kokemuksistani opiskeluaikanani.” - Laura

8 HAKIJAN OPAS 2009


045 KUVATAIDE Kuvataiteilija (AMK), 240 opintopistettä, 20 aloituspaikkaa

Kuvataiteen koulutusohjelma kouluttaa monialaisesti ja kansainvälisesti orientoituneita nykytaiteen tekijöitä. Koulutusohjelma hyödyntää ainutlaatuisen monipuolista mediataiteen välineistöä, jossa tiivis yhteistyö TAMKin kulttuurialan muiden koulutusohjelmien kanssa mahdollistaa laajaa osaamista edellyttävien taiteellisten projektien tekemisen. Koulutusohjelman laitteistot ja opetustilat sijaitsevat Tampereen ydinkeskustassa mediakulttuuriin keskittyneellä Finlaysonin alueella. Nelivuotisissa opinnoissa opiskelija perehtyy kuvataiteen traditioon, teoriaan ja eri tekniikoihin. Vaikka koulutusohjelman profiilin painopiste sijoittuu media- ja ympäristötaiteeseen, opetuksen ideologinen perusta pohjautuu kuvataiteen perinteisiin ilmaisumuotoihin. Opintojen pääosassa on opiskelija ja hänen persoonalliset taipumuksensa. Ammattiopinnoissa opiskelija suuntautuu valitsemiinsa kuvataiteen osaalueisiin. Näitä ovat mm. käsitetaide, tilataide, maalaustaide ja mediataide, johon sisältyvät valokuva-, video-, elokuva- ja verkkotaide sekä julkista tilaa merkityksellistävät taiteen muodot, kuten ympäristö- ja yhteisötaide.

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

9


175 ELOKUVA JA TELEVISIO Medianomi (AMK), 240 opintopistettä, 55 aloituspaikkaa

Koulutuksesta valmistuu elokuvan ja television taiteellisiin

Elokuvan ja television koulutusohjelma toimii läheisessä yh-

ja tuotannollisiin tehtäviin tai teatterituotantojen audiovisu-

teistyössä TAMKin englanninkielisen Degree Programme in

aaliseksi suunnittelijaksi. Tavoitteena on ammattilainen, jolla

Media -ohjelman ja kuvataiteen koulutusohjelman kanssa.

on valmiudet toimia kansainvälisillä työmarkkinoilla sekä alan

Kansainvälistä yhteistyötä tehdään maailmanlaajuisen elo-

asiantuntijana, kehittäjänä ja yrittäjänä. Elokuvan ja television

kuva- ja televisiokoulujen järjestön Cilectin jäsenkoulujen

ammattiopinnoissa osaamistaan voi suunnata tuottamiseen,

kanssa opiskelijavaihdon ja yhteistyöprojektien muodossa.

käsikirjoittamiseen, kuvaukseen, leikkaukseen sekä äänisuunnitteluun. Näiden lisäksi on mahdollista erikoistua teatterin ja tapahtumien ääni- ja valosuunnitteluun. Kaikille yhteiset opinnot tuottavat monipuolisen audiovisuaalisen ilmaisun perusosaamisen sekä alan teoreettiset ja tuotannolliset perusteet. Tavoitteena on, että opiskelija valmistuessaan • tekee luovia ratkaisuja ideoinnissa, käsikirjoittamisessa ja tuotantoprosesseissa • osaa suunnitella ja johtaa tuotantoja • hallitsee erinomaisesti oman erikoisalueensa ilmaisun, työmenetelmät ja teknologian • omaa valmiudet yrityksen perustamiseen ja yrittäjänä toimimiseen • omaa valmiudet kansainvälisyyteen

10 HAKIJAN OPAS 2009


TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA " Lukion jälkeen minulla ei ollut aavistustakaan, millaisessa ammatissa haluan toimia ja koulumenestyksenikin oli ollut keskinkertainen.TAMKissa suoritin kuitenkin kaksi suuntautumista, opin ajattelemaan teknisesti ja sain vielä välineitä viestintään useammalla kielellä. Näillä eväillä on ollut hyvä tehdä töitä ja opiskella lisää." - Kari-Pekka, valmistunut kone- ja tuotantotekniikasta

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

11


310 AUTO- JA KULJETUSTEKNIIKKA insinööri (AMK), 240 opintopistettä, 40 aloituspaikkaa Suuntaavat opinnot: auto- ja korjaamotekniikka auto- ja työkonetekniikka

084 KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKKA insinööri (AMK), 240 opintopistettä, 100 aloituspaikkaa Suuntaavat opinnot: kone- ja laiteautomaatio lentokonetekniikka modernit tuotantojärjestelmät tuotekehitys tuotantotalous (30 op)

Opinnot tähtäävät kaupallisen ja teollisen auto- ja työkone-

Koulutusohjelma tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdol-

alan insinööritehtäviin ja ne kytkeytyvät tiiviisti seudun yri-

lisuudet valita opiskelun aihealueita koulutusohjelman laajas-

tyksiin ja niiden tarpeisiin.

ta tarjonnasta. Koulutusohjelman suuntaavat opinnot toteutetaan kiinteässä yhteistyössä seudun yritysten kanssa.

Auto- ja korjaamotekniikan suuntaavat opinnot kouluttavat korjaamo- ja varaosaliiketoiminnan toimihenkilöitä. Eri-

Kone- ja tuotantotekniikan insinöörin laaja-alainen tutkinto

tyispaino on työnjohto-, asiakaspalvelu-, myynti-, laatu- ja

tarjoaa monipuoliset eväät työelämään; se avaa ovet moniin

liiketoimintataitojen opetuksessa. Työssä oppiminen lisää

mielenkiintoisiin ja haastaviin työtehtäviin sekä yksityisen

vastavalmistuneiden valmiutta vaativiin käytännön tehtäviin.

että julkisen työnantajan palveluksessa niin kotimaassa kuin

Auto- ja työkonetekniikan suuntaavat opinnot kouluttavat

ulkomailla. Tehtävien sisältö voi vaihdella asiantuntijan tehtä-

auto- ja työkonetekniikan osaajia suunnittelu- ja jälkimarkki-

vistä esimiestehtäviin.

nointitehtäviin. Erityispaino on nykyaikaisen koneensuunnittelun menetelmien omaksumisella.

Valmistuvat insinöörit työskentelevät sekä tuotannon, automaation ja koneiden suunnittelussa että suunnittelun-,

TAMK tarjoaa myös hyvät mahdollisuudet lähteä harjoitte-

tuotannon-, kehitys-, käyttö-, kunnossapito-, markkinointi- ja

luun ulkomaille ja kehittää kielitaitoaan.

johtotehtävissä konepajateollisuudessa, suunnittelutoimistoissa, teknisen kaupan piirissä sekä yksityisyrittäjinä. Koneja tuotantotekniikan opiskelijoilla on hyvät mahdollisuudet lähteä harjoitteluun ulkomaille.

12 HAKIJAN OPAS 2009


156 PAPERI-, TEKSTIILI- JA KEMIANTEKNIIKKA insinööri (AMK), 240 opintopistettä, 85 aloituspaikkaa Suuntautumiset: paperitekniikka International Pulp and Paper Technology (IPPT) tekstiilitekniikka kemiantekniikka Paperi-,tekstiili- ja kemiantekniikan koulutusohjelma on rakennet-

Paperitekniikan ja IPPT:n suuntautumisten ammat-

tu yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa ja se tarjoaa opiskelijalle

tiopintoihin sisältyvät mm: paperin ja kartongin raaka-aineet

monipuoliset valmiudet toimia kansainvälisessä metsä- , tekstii-

ja valmistus, päällystys ja viimeistely, pakkaus- ja jalostus sekä

li- ja kemianteollisuudessa. Nämä teollisuuden alat muodostavat

painatus ja markkinointi.

kokonaisuuden, joka työllistää Suomessa yli 200 000 henkilöä. Opiskelija voi halutessaan valita englanninkielisiä syventäviä opin-

Tekstiilitekniikan suuntautumisen ammattiopintoihin si-

tokokonaisuuksia paperitekniikasta ja ympäristötekniikasta.

sältyvät mm: kuidut, tekstiilien valmistus, rakenne ja testaus, tekniset tekstiilit, vaatteen valmistus sekä tuote- ja tuotan-

Opiskelija saa kattavan koulutuksen monipuolisiin tuotanto-,

nonsuunnittelu.

suunnittelu- ja kehitystehtäviin. Alalta valmistuvat insinöörit työskentelevät myös asiakaspalvelussa ja markkinoinnissa,

Kemiantekniikan suuntautumisen ammattiopintoihin si-

asiantuntijatehtävissä ja yrittäjinä kotimaassa ja ulkomailla.

sältyvät mm: soveltava kemia, prosessitekniikka, kemialliset tuotteet ja niiden valmistus sekä tuotekehitys.

Perusopinnoissa opiskellaan matematiikkaa, kemiaa ja fysiikkaa. Teknisten perusaineiden lisäksi opintoihin kuuluu ihmisten ja asi-

Kaikissa suuntautumisissa on paljon laboratoriotöitä.

oiden johtamista, liiketoimintaosaamista sekä viestintää ja kieliä. Kansainvälisyys on tärkeä osa koulutusohjelmaa, mikä näkyy Ensimmäisen vuoden opintojen jälkeen opiskelija valitsee

mahdollisuutena valita englanninkielisiä opintokokonaisuuk-

haluamansa suuntautumisen, jotka ovat seuraavat: paperi-

sia (IPPT tai EnvE), suorittaa osan opinnoista kansainvälisessä

tekniikka, International Pulp and Paper Technology (IPPT),

opiskelijavaihdossa yhteistyöyliopistoissa ja/tai harjoittelussa

tekstiilitekniikkaa ja kemiantekniikka. Lisäksi opiskelija voi

ulkomailla. Koulutusohjelmalla on toimiva yhteistyö ulko-

halutessaan sisällyttää osana suuntautumisopintojaan Envi-

maisten yliopistojen ja yritysten kanssa Euroopassa, Aasiassa,

ronmental Engineering -koulutusohjelman (EnvE) opintoja.

Yhdysvalloissa ja Etelä-Amerikassa.

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

13


094 RAKENNUSTEKNIIKKA insinööri (AMK), 240 opintopistettä, 100 aloituspaikkaa Suuntaavat opinnot: kiinteistönpitotekniikka rakennustuotanto talonrakennustekniikka infrarakentaminen

Koulutus antaa perustiedot rakentamisen eri osa-alueista

tuotantotekniikasta, talousasioista ja talojen teknillisistä jär-

kahden ensimmäisen vuoden aikana. Kahden viimeisen vuo-

jestelmistä.

den aikana opiskelija syventää tietojaan suuntaavissa opinnoissa, joissa perehdytään monipuolisesti tietotekniikan

Infrarakentamisessa perehdytään laaja-alaisesti liikenneväyli-

käyttöön rakentamisessa. Rakennustekniikasta valmistuneet

en, erilaisten maa- ja vesirakenteiden, perustusten, vesihuol-

ovat työllistyneet hyvin.

toverkostojen sekä ympäristörakenteiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja ylläpitoon.

Kiinteistönpitotekniikka antaa teknis-taloudelliset valmiudet toimia kiinteistöjen ylläpito- ja isännöintitehtävissä. Näihin opintoihin sisältyvät perustiedot talonrakennustekniikasta. Rakennustuotanto valmentaa talonrakennusprojektien toteuttamisen johtamiseen. Opinnot antavat valmiudet aikataulujen, kustannusten, laadun, työmaatekniikoiden sekä sopimusten ja hankintojen hallitsemiseen sekä uudis- että korjausrakentamisessa. Talonrakennustekniikassa perehdytään talonrakennuskohteiden rakenne- ja rakennussuunnitteluun nykyaikaisia atkohjelmia käyttäen. Opintoihin kuuluvat myös perustiedot

14 HAKIJAN OPAS 2009


UUTta TAmkissa! 750 TALOTEKNIIKKA insinööri (AMK), 240 opintopistettä, 55 aloituspaikkaa Suuntaavat opinnot: Sähköinen talotekniikka LVI-talotekniikka

031 SÄHKÖTEKNIIKKA insinööri (AMK), 240 opintopistettä, 70 aloituspaikkaa Suuntaavat opinnot: automaatiotekniikka sähkövoimatekniikka

Talotekniikan koulutusohjelmassa yhdistyy perinteisiin tekniikoihin tietotekniset sovellukset, ympäristötietoisuus, energia-

Sähkötekniikan koulutusohjelman opiskelija saa vankan säh-

tehokkuus sekä käyttäjän tarpeiden ymmärtäminen. Koulu-

kö- ja tietoteknisen peruskoulutuksen, laaja-alaisen käsityk-

tusohjelmassa on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa: sähköinen

sen omasta alastaan sekä valmiudet hankkia työtehtävissä

talotekniikka, joka aiemmin oli sähkötekniikan koulutusohjel-

tarvittavaa tietoa. Koulutusohjelman opinnot täyttävät säh-

massa ja LVI-talotekniikka, joka on uusi suuntautuminen.

köpätevyyden koulutusvaatimuksen.

Sähköisessä talotekniikassa syvennytään kiinteistöjen sähkö-

Automaatiotekniikassa perehdytään säätö- ja mittaustekniik-

teknisiin ratkaisuihin. Erityistä koulutuksessamme ovat kent-

kaan, erilaisiin teollisuusautomaation toteuttamistapoihin sekä

täväyläteknologiat ja kiinteistövalvomot. Koulutus täyttää

automaatiosuunnitteluun, erityisesti prosessiautomaatioon.

sähköpätevyyden koulutusvaatimuksen. Sähkövoimatekniikassa perehdytään sähkökäyttötekniikkaan, Käytännönläheisessä ja monipuolisessa LVI-talotekniikassa

suur- ja pienjännitejakelutekniikkaan, teollisuuden ja raken-

perehdytään LVI-järjestelmien sekä niihin liittyvien laitteiden

nusten sähkösuunnitteluun sekä näitä tukeviin tekniikoihin.

ja osien tuntemiseen, kehittämiseen, suunnitteluun, rakentamiseen ja käytön hallintaan. Koulutus täyttää suunnittelu- ja

Koulutusohjelmasta valmistuvat työllistyvät esimerkiksi teol-

työnjohtopätevyyksien perusvaatimukset.

lisuuden, suunnittelutoimistojen, urakoinnin ja myynnin vastuullisiin tehtäviin. Myös kansainväliset tehtävät ovat usein

Koulutusohjelmasta valmistuneet työskentelevät talotek-

mahdollisia.

niikan suunnittelijana, urakoinnissa, laitevalmistuksessa ja -myynnissä, valvonta- ja viranomaistehtävissä sekä kiinteis-

(Sähköisen talotekniikan suuntautuminen: katso taloteknii-

töpäällikkötehtävissä.

kan koulutusohjelma)

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

15


171 TIETOTEKNIIKKA 268 RAKENNUSALAN TYÖNJOHTO rakennusmestari (AMK), 210 opintopistettä, 30 aloituspaikkaa

insinööri (AMK), 240 opintopistettä, 80 aloituspaikkaa Suuntaavat opinnot: ohjelmistotekniikka sulautetut järjestelmät ja elektroniikka tietoliikennetekniikka ja tietoverkot

Rakennusalan työnjohdon koulutuksella tähdätään käytän-

Tietotekniikan koulutusohjelmassa koulutetaan monitaitoi-

nönläheisiin talonrakennusalan työnjohtotehtäviin. Koulutus

sia insinöörejä tieto- ja tietoliikennealan sekä liike-elämän

alkaa ammatti- ja perusopinnoilla. Perusopinnot toteutetaan

tarpeisiin.Tietotekniikan koulutusohjelman painopistealueita

ammattiopintojen kanssa siten, että ne tukevat saumatto-

ovat mm. langaton (mobiili) tietoliikenne, tietoverkkojen- ja

masti rakennusmestarin työtehtäviin kouluttautumista.

laitteiden integroituminen, tietoturvallisuuden hallinta sekä ohjelmistojen kehittyminen.

Opiskelu toteutetaan käytännönläheisesti työnjohdossa tarvittavaa osaamista korostaen läheisessä yhteistyössä talon-

Koulutusohjelma jakautuu kolmeen suuntautumiseen.

rakennustyömaiden toteutuksien kanssa.

• Ohjelmistotekniikan suuntautumisessa opitaan hallitsemaan mm. olio-ohjelmointi, tietorakenteet ja -algoritmit

Koulutuksessa korostuu rakennustekniikan ohella esimies-

sekä mobiiliohjelmointi.

koulutus ja johtaminen, monipuolinen työnsuunnittelu ko-

• Sulautettujen järjestelmien ja elektroniikan suuntautu-

konaisuutena (aikataulu, laatu, työturvallisuus, tietotekniikka,

misessa annetaan valmiudet sulautettujen järjestelmien

kustannukset, tehtäväsuunnitelmat) ja niiden mukaisen työ-

suunnitteluun.

maan toteutuksen hallinta sekä työmaatekniikka. Osa opin-

• Tietoliikennetekniikan ja tietoverkkojen suuntautumi-

noista tehdään yhdessä yritysten kanssa projektiopintoina,

sessa painopistealueina ovat langaton tiedonsiirto, mo-

harjoitteluina ja opinnäytetöinä.

biilit tietoliikennejärjestelmät ja tietoverkot. Suunnitteluharjoituksissa käytetään apuna eri suuntautumisten omia laboratorioita ja niiden monipuolisia ja ajanmukaisia laitteita.

16 HAKIJAN OPAS 2009


YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA "Avoimin mielin, aidolla kiinnostuksella sek채 ahkeruudella liiketalouden opinnot ovat ponnahduslauta mihin tahansa mielesi halajaakin." - Jani

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

17


058 LIIKETALOUS tradenomi, 210 opintopistettä, 115 aloituspaikkaa Suuntaavat opinnot: kansainvälinen kauppa markkinointi ja viestintä taloushallinto projektijohtaminen yrittäjyys (proAkatemia)

Liiketalouden koulutusohjelmasta valmistuu tradenomiksi

Vaihto-opiskeluun ulkomaisessa korkeakoulussa on hyvät

3,5 vuodessa. Jokainen vuosi tuo uuden tärkeän kokonaisuu-

mahdollisuudet. Harjoittelujaksolla työskennellään viisi kuu-

den tradenomin valmiuksiin. Tavoitteena on kouluttaa moni-

kautta alan työtehtävissä kotimaassa tai ulkomailla. Opin-

puolinen, yhteistyökykyinen ja kielitaitoinen liiketalousalan

näytetyössä pääsee soveltamaan osaamistaan yrityksen tai

osaaja. Käytämme monipuolisia opetusmenetelmiä, joihin

yhteisön toimeksiantona.

kuuluu tekemällä oppiminen. Osallistuminen projekteihin, yritysyhteistyöhankkeisiin ja valmennustiimien kokoontumi-

Yrittäjyyttä voi opiskella proAkatemiassa, jonne opiskelijat

siin kehittää työelämävalmiuksia. Opiskelu edellyttää koko-

valitaan ensimmäisen opintovuoden keväällä. ProAkatemias-

päiväistä läsnäoloa.

sa opitaan yhdessä tekemällä; tämä tarkoittaa työelämäprojektien hankkimista ja toteuttamista, kirjojen lukemista,

Koulutusohjelmassa ei ole erikseen suuntautumisvaihtoeh-

tiedon etsimistä ja soveltamista projekteihin. Yrittäjyyden

toja, mutta opintoja voi suunnata markkinointiin ja viestin-

opiskeluun kuuluu tiimiyrityksen perustaminen.

tään, taloushallintoon, kansainväliseen kauppaan, projektijohtamiseen ja yrittäjyyteen. Ennen suuntautumista annetaan yleiskuva yritystoiminnasta, tietojenkäsittelystä ja viestinnästä eri kielillä.

18 HAKIJAN OPAS 2009


LUONNONTIETEIDEN ALA “Isona minusta tulee aito koodari. Tästä kyllä on revitty huumoria kaveriporukassa, mutta silti kaikkien on myönnettävä, että alalla riittää töitä.” - Maria

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

19


142 TIETOJENKÄSITTELY tradenomi, 210 opintopistettä, 60 aloituspaikkaa Suuntaavat opinnot: digitaalinen media ohjelmistotuotanto tietoverkkopalvelut tietotekniikkayrittäjyys (proAkatemia)

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma antaa opiskelijoille val-

Toisesta vuodesta lähtien valitaan kiinnostuksen mukaan

miudet kasvaa tietojenkäsittelyn asiantuntijaksi. Tavoitteena

lisää ammattiopintoja, joita on tarjolla digimediasta, ohjel-

on, että heistä tiiviissä yhteistyössä opettajien ja työelämän

mistotuotannosta ja tietoverkkopalveluista. Tietotekniikka-

kanssa kehittyy aloitteellisia, yhteistyökykyisiä ja itseään ak-

yrittäjyyttä on mahdollisuus opiskella proAkatemissa, jonne

tiivisesti kehittäviä tietotekniikka-alan osaajia.

opiskelijat voivat hakea ensimmäisen opintovuoden keväällä. Siellä oppii tekemällä, sillä opiskelijat perustavat yhdessä yri-

Ensimmäisenä vuonna kehitetään ICT-alan perusvalmiuksia

tyksen (osuuskunnan), jonka toiminnasta he vastaavat.

teoriassa ja käytännössä, jolloin opiskellaan enimmäkseen tiimeissä. Tiimiopiskelu kehittää työelämävalmiuksia, kuten

Harjoittelujaksolla työskennellään viisi kuukautta oman alan

taitoa ja halua oppia, muutoskykyä, joustavuutta, ajankäytön

käytännön työtehtävissä. Opinnäytetyössä opiskelija pääsee

hallintaa sekä taitoa tulkita tietoa. Ensimmäisenä vuonna

soveltamaan osaamistaan yrityksen tai yhteisön toimeksian-

aloitetaan myös ammattiopintojen opiskelu.

tona.

20 HAKIJAN OPAS 2009


LUONNONVARA JA YMPÄRISTÖALA Opiskelu on ollut itsenäistä ja monipuolista. Se on antanut hyvät valmiudet ongelmanratkaisuun ja oma-aloitteiseen toimintaan. Juuri tällaisiin seikkoihin olen itsekin halunnut panostaa. Valmistumisen jälkeen tavoitteena olisi päästä hyödyntämään mahdollisimman monia opittua tietoja ja taitoja. Tulen todennäköisesti työskentelemään puunkorjuun parissa. - Teemu

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

21


216 METSÄTALOUS metsätalousinsinööri (AMK), 240 opintopistettä, 20 aloituspaikkaa

Valmistuttuaan metsätalousinsinöörit työskentelevät met-

Perusosaamiseen kuuluu vankka metsäekologian, metsän-

sänomistajien neuvonnassa, puuta käyttävien yritysten pal-

hoidon ja puunkorjuun osaaminen. Erityisosaaminen raken-

veluksessa puunhankintatehtävissä tai metsien käyttöä oh-

tuu puunhankinnasta, sen logistiikasta ja liiketaloudesta ja

jaavissa ja valvovissa organisaatioissa. He voivat työskennellä

haluttaessa myös metsäkoneiden tekniikasta.

myös metsäkoneiden tuntemusta edellyttävissä työtehtävissä tai toimia yrittäjänä.

Opetussuunnitelma on laadittu ongelmaperustaisesti työelämässä kohdattavien tilanteiden ympärille yhdistelemällä eri oppiaineita. Ongelmaperustainen oppiminen sekä opintojen loppuvaiheen projektiopinnot ja opinnäytetyön tekeminen kehittävät työelämän vaatimia sosiaalisia taitoja sekä kykyä ottaa vastuu ja työskennellä itsenäisesti. Opiskelija voi halutessaan hankkia lisäosaamista TAMKin muun opetustarjonnan kautta. Erilaisia kieliopintoja on runsaasti tarjolla, ja esim. tuotantotalouden opinnoilla hän voi vahvistaa projektinhallinnan ja talouden osaamista.

22 HAKIJAN OPAS 2009


Hakuperusteet KOULUTUSOHJELMAKOHTAINEN VALINTA YLEISET VALINTAPERUSTEET

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

23


KULTTUURIALAN OPISKELIJAVALINTA Katso yleiset valintaperusteet s. 46

Kulttuurialan haussa noudatetaan ammattikorkeakoulujen

B. ammatillisen tutkinnon todistuksen perusteella tai

kulttuurialan valintaperusteet vaihtoehtoa 2.

C. ylioppilastutkintotodistuksen ja ammatillisen perustutkinnon päättötodistuksen perusteella.

Hakija hakee yhteishaussa ja tekee sen lisäksi ennakkotehtävät. Valintakokeisiin hakijat valitaan koulumenestyksen,

Jos hakijalla on hakukelpoisuus moneen näistä valintaryhmis-

ensimmäisen hakutoiveen ja ennakkotehtävistä annettavien

tä (A, B ja C), hän voi valita parhaan pistemäärän tuottavan

pisteiden perusteella.Valintakokeet ovat ammattikorkeakou-

vaihtoehdon. Arvosanat merkitään hakemukseen vain siitä

lukohtaisia. Lopullinen opiskelijavalinta perustuu valintapis-

todistuksesta, jolla pyritään.

teiden yhteismäärään.

Valintapisteiden enimmäismäärä

Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos todistuksia ei

Koulumenestys

15 pistettä

toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa

Ennakkotehtävät

20 pistettä

tai jos hakija on antanut arvosanoistaan tai työkokemukses-

Valintakoe

60 pistettä

taan virheellisiä tietoja.

Ensimmäinen hakutoive

5 pistettä

Yhteensä

100 pistettä

KOULUMENESTYS

A. YLIOPPILAS- JA LUKIOPOHJAINEN VALINTA

Koulumenestyksestä annetaan pisteitä seuraavasti:

Hakijat pyrkivät lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkin-

A. ylioppilastutkintotodistuksen ja lukion päättötodistuksen

totodistuksen perusteella. Lukion päättötodistuksen keski-

perusteella tai

arvo lasketaan painottamattomana keskiarvona kaikista to-

24 HAKIJAN OPAS 2009


B Valinta ammatillisen tutkinnon pohjalta

A Ylioppilas- ja lukiopohjainen valinta Yo-tutkintotodistus, arvosanat

l/e

m

c

b

a

Äidinkieli

5

4

3

2

1

≥ 8,50

≥ 8,00

≥ 7,50

≥ 7,00

≥ 6,50

≥ 6,00

Pisteet

9

7

5

2

0

Lukion päättötodistuksen keskiarvo :

10

distukseen numeroina merkityistä arvosanoista. Abiturientit pyrkivät viimeisellä lukiotodistuksellaan. Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat kerätään suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta.

B. VALINTA AMMATILLISEN TUTKINNON POHJALTA

Ammatillisen tutkintotodistuksen äidinkielen arvosanat Asteikko Asteikko Asteikko Pisteet 1 - 3 1 - 5 4 - 10 3 2 1

5 4 3 2 1

10 9 8 7 6

5 4 3 2 1

Keskiarvon pisteasteikko Asteikko Asteikko Asteikko Koulumenestys1-3 1-5 4-10 pisteet ≥ 2,50 ≥ 2,30 ≥ 2,00 ≥ 1,80 ≥ 1,50 < 1,00

≥ 4,25 ≥ 3,75 ≥ 3,00 ≥ 2,25 ≥ 1,75 < 1,25

≥ 8,50 ≥ 8,00 ≥ 7,50 ≥ 7,00 ≥ 6,50 < 6,00

10 9 7 5 2 0

Ammatillisen tutkinnon suorittaneet hakevat päättötodistuksensa perusteella. Keväällä 2009 valmistuvat hakevat viimeisellä todistuksellaan, ja heidän lopulliset arvosanansa

C. VALINTA YLIOPPILASTUTKINTOTODISTUKSEN JA AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON POHJALTA

kerätään suoraan oppilaitoksilta. Jos hakijalla on useita ammatillisia tutkintoja, hän voi valita, minkä todistuksen perus-

Hakijat pyrkivät ylioppilastutkintotodistuksen ja ammatillisen

teella koulumenestys pisteytetään. Päättötodistuksen keski-

perustutkinnon perusteella. Ammatillisen perustutkinnon

arvo lasketaan painottamattomana keskiarvona arvosanoista,

päättötodistuksen keskiarvo lasketaan painottamattomana

jotka on ilmaistu tutkintotodistuksessa numeroina tai jotka

keskiarvona arvosanoista, jotka on ilmaistu ammatillisen tut-

voidaan muuntaa sellaisiksi. Jos hakijan haussa käyttämään

kinnon numeroina tai jotka voidaan muuntaa sellaisiksi.

todistukseen on annettu arvosana numeroina muualla suoritetuista, hyväksi luetuista opinnoista, se otetaan mukaan kes-

Jos hakijan haussa käyttämään todistukseen on annettu ar-

kiarvoa laskettaessa. Näyttötutkintona ammatillisen perus-

vosana muualla suoritetuista, hyväksiluetuista opinnoista, se

tutkinnon suorittaneiden arvosanojen keskiarvo lasketaan

otetaan mukaan keskiarvoa laskettaessa. Ylioppilastutkinto-

näyttötutkintotodistuksesta. Näyttötutkinnon ja sen todis-

todistuksen arvosanat kerätään suoraan ylioppilastutkinto-

tuksen on oltava valmis hakuajan päättymiseen mennessä.

lautakunnalta.

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

25


C Valinta ylioppilastutkintotodistuksen ja ammatillisen perustutkinnon pohjalta Yo-tutkintotodistus, arvosanat

l/e

m

c

b

a

Äidinkieli

5

4

3

2

1

Ammatillisen perustutkinnon päättötodistuksen keskiarvo asteikko 1 - 3 asteikko 1 - 5 asteikko 4-10

≥ 2,50 ≥ 4,00 ≥ 8,50

≥ 2,25 ≥ 3,50 ≥ 8,00

≥ 2,00 ≥ 3,00 ≥ 7,50

≥ 1,75 ≥ 2,50 ≥ 7,00

≥ 1,50 ≥ 2,00 ≥ 6,50

Pisteet

10

8

6

4

2

D. Näyttönä suoritettu ammattitutkinto tai ulkomailla suoritettu tutkinto

ENNAKKOTEHTÄVÄT Hakuoppaan ja ennakkotehtävät voi tulostaa verkosta osoit-

Hakijan on toimitettava kopio hakemuksensa perusteena

teesta www.tamk.fi/ttvo 2. 2. 2009 lähtien.

olevasta tutkintotodistuksesta ensimmäisenä hakutoiveena olevan ammattikorkeakoulun hakutoimistoon 9.4.2009 klo

Ennakkotehtävät palautetaan taiteen ja viestinnän opintotoi-

16.15 mennessä.

Kaikki hakukelpoisuutensa osoittaneet

mistoon Finlaysoninkatu 7, 33210 TAMPERE 9. 4.2009 klo

hakijat kutsutaan valintakokeisiin ja opiskelijat valitaan va-

16.15 mennessä. Myös postissa lähetettyjen tehtävien tulee

lintakokeen perusteella. Valintakokeessa on menestyttävä

olla perillä määräaikaan mennessä.

keskimääräistä paremmin. Ulkomaalaisella tutkinnolla hakevien on toimitettava viral-

ENSIMMÄINEN HAKUTOIVE

lisen kielenkääntäjän kääntämä todistuskopio ensimmäisen hakutoiveen ammattikorkeakoulun hakutoimistoon hakuai-

Ensisijaisesti TAMKin kuvataiteen ja Elokuvan ja Television

kana. Todistuskopio voi olla joko suomen-, ruotsin- tai eng-

koulutusohjelmaan hakevat saavat 5 lisäpistettä.

lanninkielinen. Opiskelijat valitaan koulumenestyksen, ennakkotehtävien, ensimmäisen hakutoiveen ja valintakokeen perusteella.

26 HAKIJAN OPAS 2009


KUVATAITEEN KOULUTUSOHJELMA,

ELOKUVAN JA Television KOULUTUSOHJELMA,

kuvataiteilija (AMK)

medianomi (AMK)

VALINTAKOE

VALINTAKOE

Valintakokeisiin kutsutaan 4 x aloituspaikkojen määrä haki-

Hakijat kutsutaan valintakokeisiin koulumenestyksen, en-

joita koulumenestyksen, ensimmäisestä hakutoiveesta ja en-

simmäisestä hakutoiveesta ja ennakkotehtävistä annettavien

nakkotehtävistä annettavien pisteiden perusteella.

pisteiden perusteella.

• Kutsut valintakokeisiin lähetetään viimeistään viikolla 23.

• Kutsut valintakokeisiin lähetetään viimeistään viikolla 23.

• Kuvataiteen valintakokeet kestävät 4 päivää.

Viestinnän valintakokeet kestävät 2 päivää.

• Hakijan tulee saada vähintään puolet (50 %) valintakokeen

• Hakijan tulee saada vähintään puolet (50 %) valintakokeen

enimmäispistemäärästä.Hakijalta edellytetään hyväksyttyä

enimmäispistemäärästä.Hakijalta edellytetään hyväksyttyä

suoritusta jokaisesta valintakokeen osiosta.

suoritusta jokaisesta valintakokeen osiosta.

Valintakokeet järjestetään 1. - 4.6.2009.

Valintakokeet järjestetään 2. - 3.6.2009.

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

27


TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN OPISKELIJAVALINTA Katso yleiset valintaperusteet s. 46

Valtakunnalliseen valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukel-

vaihtoehdon. Arvosanat hakemukseen merkitään vain siitä

poiset hakijat. Lopulliseen valintaan vaikuttaa koulumenestys,

todistuksesta, jolla pyritään.

ensimmäinen hakutoive, valintakoe ja työkokemus. Valintapisteet

Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos todistuksia ei

Koulumenestys

55 pistettä

toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa

Valintakoe

35 pistettä

tai jos hakija on antanut arvosanoistaan tai työkokemuk-

Työkokemus

5 pistettä

Ensimmäinen hakutoive

5 pistettä

Yhteensä

100 pistettä

sestaan virheellisiä tietoja.

KOULUMENESTYS

A. YLIOPPILAS- JA LUKIOPOHJAINEN VALINTA

Koulumenestyksestä annetaan pisteitä seuraavasti: A. ylioppilastutkintotodistuksen ja lukion päättötodistuksen

Koulumenestyspisteet lasketaan seuraavin perustein:

perusteella tai

• äidinkielestä ja matematiikasta sekä fysiikasta tai kemiasta

B. ammatillisen tutkinnon todistuksen perusteella tai

paremman pistemäärän antava vaihtoehto joko ylioppi-

C. ylioppilastutkintotodistuksen ja ammatillisen perustutkin-

lastutkintotodistuksesta tai lukion päättötodistuksesta.

non päättötodistuksen perusteella.

• paras pitkänä kirjoitettu kieli ylioppilastutkintotodistuksesta • kaikkien aineiden keskiarvo (painottamaton keskiarvo

Jos hakijalla on hakukelpoisuus moneen (A, B ja C) valin-

kaikista todistukseen numeroina merkityistä arvosanois-

taryhmään, hän voi valita parhaan pistemäärän tuottavan

ta) lukion päättötodistuksesta

28 HAKIJAN OPAS 2009


Abiturientit pyrkivät viimeisellä lukiotodistuksellaan. Abitu-

B. VALINTA AMMATILLISEN TUTKINNON POHJALTA

rienttien ei tarvitse merkitä hakemukseensa ylioppilastutkintotodistuksen arvosanoja, sillä ne kerätään suoraan yliop-

Ammatillisen tutkinnon suorittaneet hakevat päättötodis-

pilastutkintolautakunnalta.

tuksensa perusteella. Keväällä 2009 valmistuvat hakevat viimeisellä todistuksellaan, ja heidän lopulliset arvosanansa kerätään suoraan oppilaitoksilta.Mikäli hakijalla on useita ammatillisia tutkintoja, hän voi valita, minkä todistuksen

A Ylioppilas- ja lukiopohjainen valinta Ylioppilastutkintotodistus/arvosanat

l/e

m

c

b

a

Lukion päättötodistus

10 / 9

8

7

6

5

Äidinkieli

9

6

4

2

0

Matematiikka, pitkä* Matematiikka, lyhyt*

9 5

6 3

4 2

2 1

0 0

Fysiikan reaalikoe ** Fysiikka, vähintään 6 kurssia** Fysiikka, 2 - 5 kurssia**

9 9 5

6 6 3

4 4 2

2 2 1

0 0 0

Kemian reaalikoe** Kemia, vähintaan 4 kurssia** Kemia, 2 - 3 kurssia**

9 9 5

6 6 3

4 4 2

2 2 1

0 0 0

Pisteet

perusteella koulumenestys pisteytetään. Päättötodistuksen keskiarvo lasketaan painottamattomana keskiarvona arvosanoista, jotka on ilmaistu tutkintotodistuksessa numeroina tai jotka voidaan muuntaa sellaisiksi. Jos hakijan haussa käyttämään todistukseen on annettu arvosana numeroina muualla suoritetuista, hyväksi luetuista opinnoista, se otetaan mukaan keskiarvoa laskettaessa. B Valinta ammatillisen tutkinnon pohjalta Päättötodistus/arvosanat asteikko 1 - 3 asteikko 1 - 5 asteikko 4 - 10

* = näistä toinen ** = näistä enintään yksi Ylioppilastutkintotodistus: Paras pitkänä kirjoitettu kieli

l/e

m

c

b

a

Pisteet

8

6

4

2

0

Lukion päättötodistus Kaikkien aineiden keskiarvo

≥ 8,50

≥ 7,50

≥ 6,50

≥ 5,50

< 5,50

Pisteet

20

15

10

5

0

3 5 10/9

4 8

2 3 7

2 6

1 1 5

Äidinkieli tai viestintä

9

6

4

2

0

Matematiikka

9

6

4

2

0

Fysiikka tai kemia

9

6

4

2

0

Paras kieli (ei äidinkieli)

8

6

4

2

0

asteikko 1 - 3 asteikko 1 - 5 asteikko 4 - 10

≥ 2,75 ≥ 4,50 ≥ 8,50

≥ 2,25 ≥ 3,50 ≥ 7,50

≥ 1,75 ≥ 2,50 ≥ 6,50

≥ 1,25 ≥ 1,50 ≥ 5,50

< 1,25 < 1,50 < 5,50

Pisteet

20

15

10

5

0

Pisteet

Päättötotodistus: Kaikkien aineiden keskiarvo

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

29


Näyttönä ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden tutkinnon ja sen todistuksen on oltava valmis hakuajan päät-

C. VALINTA YLIOPPILASTUTKINTOTODISTUKSEN JA AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON POHJALTA

tymiseen mennessä. Näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden arvosanojen keskiarvo lasketaan

Hakijat pyrkivät ylioppilastutkintotodistuksen ja ammatilli-

näyttötutkintotodistuksesta.

sen perustutkinnon perusteella. Ammatillisen perustutkinnon päättötodistuksen keskiar-

C Valinta ylioppilastutkintotodistuksen - ja ammatillisen perustukinnon pohjalta Ylioppilastutkintotodistus/arvosanat

vo lasketaan painottamattomana keskiarvona arvosanoista, jotka on ilmaistu tutkintotodistuksessa numeroina tai jotka

l/e

m

c

b

a

Äidinkieli

9

6

4

2

0

Matematiikka, pitkä* Matematiikka, lyhyt*

9 5

6 3

4 2

2 1

0 0

Fysiikan reaalikoe **

9

6

4

2

0

Kemian reaalikoe **

9

6

4

2

0

sä valintaryhmässä C hakevat sijoitetaan opiskelijavalinnassa

Paras pitkänä kirjoitettu kieli

8

6

4

2

0

ylioppilasryhmiin.

voidaan muuntaa sellaisiksi.

Pisteet

Mikäli hakijan haussa käyttämään todistukseen on annettu arvosana numeroina muualla suoritetuista, hyväksi luetuista opinnoista, se otetaan mukaan keskiarvoa laskettaessa. Täs-

* = enintään toinen ** = enintään toinen Ammatillisen perustutkinnon päättötodistus: Kaikkien aineiden keskiarvo asteikko 1 - 3 asteikko 1 - 5 asteikko 4 - 10

≥ 2,75 ≥ 4,50 ≥ 8,50

≥ 2,25 ≥ 3,50 ≥ 7,50

≥ 1,75 ≥ 2,50 ≥ 6,50

≥ 1,25 ≥ 1,50 ≥ 5,50

< 1,25 < 1,50 < 5,50

Pisteet

20

15

10

5

0

D. Näyttönä suoritettu ammattitutkinto tai ulkomailla suoritettu tutkinto Hakijan on toimitettava kopio hakemuksensa perusteena olevasta tutkintotodistuksesta ensimmäisenä hakutoiveena olevan ammattikorkeakoulun hakutoimistoon 9.4.2009 klo 16.15 mennessä. Kaikki hakukelpoisuutensa osoittaneet hakijat kutsutaan valintakokeisiin ja opiskelijat valitaan valintakokeen perusteella. Valintakokeessa on menestyttävä keskimääräistä paremmin.

30 HAKIJAN OPAS 2009


Ulkomaalaisella tutkinnolla hakevien on toimitettava viral-

TYÖKOKEMUS

lisen kielenkääntäjän kääntämä todistuskopio ensimmäisen hakutoiveen ammattikorkeakoulun hakutoimistoon hakuai-

Työkokemuksen perusteella hakija saa enintään 5 pistet-

kana. Todistuskopio voi olla joko suomen-, ruotsin- tai eng-

tä siten, että kaksi kuukautta työkokemusta tuottaa yhden

lanninkielinen.

pisteen.Tässä otetaan huomioon vähintään 16-vuotiaana ha-

VALINTAKOE

kuajan päättymiseen mennessä hankittu työkokemus. Sen ei tarvitse olla tekniikan ja liikenteen alalta.Varusmies- ja siviilipalvelus luetaan työkokemukseksi.

Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen (kirjallinen kutsu n. viikkoa ennen koetta). Valintakokeen voi

Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman

suorittaa ainoastaan tekniikan ja liikenteen alan koulutusta

työnantajan palveluksessa hankittua. Työkokemukseksi ei

järjestävissä ammattikorkeakouluissa. Opiskelijaksi hakeva

lueta työharjoittelua eikä työssä oppimista, jos ne sisältyvät

voi valita,missä edellä mainituista hän osallistuu valintako-

haussa käytettyyn tutkintoon.

keeseen. Ilmoitus valintakoepaikasta on merkittävä hakemukseen. Ilmoitus on sitova.

Pisteitä saadakseen hakijan tulee merkitä työkokemuksensa määrä täysinä kuukausina hakemukseen. Tätä varten osa-

Valintakoe on 3-4 tuntia kestävä kirjallinen koe. Siinä mita-

aikatyö tulee muuntaa kokoaikatyötä vastaavaksi siten, että

taan opiskeluvalmiuksia ja soveltuvuutta teknilliselle alalle

150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia

(loogista päättelykykyä sekä matematiikan ja fysiikan/kemi-

päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen määrä

an perusosaamista). Kokeessa on saavutettava vähintään 10

on pystyttävä osoittamaan työtodistuksin, jotka tarkistetaan

pistettä. Koe on yhteinen pohjakoulutuksesta riippumatta.

valituiksi tulleilta. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan,

Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

mikäli työtodistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai hakija on antanut työkokemuk-

Valtakunnallinen valintakoe järjestetään 8. 6. 2009.

sestaan virheellisiä tietoja.

ENSIMMÄINEN HAKUTOIVE Ensisijaisesti TAMKin tekniikan ja liikenteen alan koulutusohjelmiin hakevat saavat 5 lisäpistettä.

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

31


RAKENNUSMESTARIKOULUTUKSEN OPISKELIJAVALINTA Valintaperusteet noudattavat insinööri- ja laboratorioanalyy-

Tässä otetaan huomioon vähintään 16-vuotiaana hakuajan

tikkokoulutuksen valtakunnallisia valintaperusteita lukuun

päättymiseen mennessä hankittu rakennusalan työkokemus.

ottamatta seuraavassa esitettyjä, rakennusalan työkokemus-

Varusmies- ja siviilipalvelusta ei lueta rakennusalan työkoke-

ta koskevia poikkeuksia.

mukseksi. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.Työkokemukseksi ei lueta työharjoittelua eikä työssä oppimista, jos ne sisäl-

OPISKELIJAVALINTA

tyvät haussa käytettyyn tutkintoon. Pisteitä saadakseen hakijan tulee merkitä hakulomakkeeseen rakennusalan työkokemuksen kokonaismäärä täysinä

Valintapisteet Koulumenestys

55 pistettä

kuukausina. Tätä varten osa-aikatyö tulee muuntaa kokoai-

Ensimmäinen hakutoive

5 pistettä

katyötä vastaavaksi siten, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista

Valintakoe

35 pistettä

Rakennusalan työkokemus

25 pistettä

Yhteensä

120 pistettä

työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta. Rakennusalan työkokemuksen määrä on pystyttävä osoittamaan työtodistuksin, jotka tarkistetaan valituiksi tulleilta.

RAKENNUSALAN TYÖKOKEMUS

Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli työtodis-

Rakennusalan työkokemuksen perusteella hakija voi saada

tuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa mää-

valinnassa enintään 25 pistettä siten, että kaksi kuukautta

räajassa tai hakija on antanut työkokemuksestaan virheellisiä

työkokemusta tuottaa yhden pisteen.

tietoja.

32 HAKIJAN OPAS 2009


YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN OPISKELIJAVALINTA Katso yleiset valintaperusteet s. 46

Liiketalouden koulutusohjelman opiskelijavalintaan vaikut-

KOULUMENESTYS

tavat koulumenestys, ensimmäinen hakutoive, valintakoe ja työkokemus. Kevään 2008 haussa alin pistemäärä, jolla

Koulumenestyksestä annetaan pisteitä seuraavasti:

liiketalouden koulutusohjelmaan valittiin opiskelijoita, oli

A. ylioppilastutkintotodistuksen ja lukion päättötodistuksen

76,67 pistettä. Varasijavalinnassa alin pistemäärä laski 75,0 pisteeseen.

perusteella tai B. ammatillisen tutkinnon todistuksen perusteella tai C. ylioppilastutkintotodistuksen ja ammatillisen perustutkin-

Opiskelijaksi hyväksytyn pitää toimittaa opiskelupaikan vas-

non päättötodistuksen perusteella.

taanottoilmoituksen yhteydessä kopiot niistä todistuksista, joista hän on antanut tietoja yhteishaussa. Tarkemmat ohjeet

Jos hakijalla on hakukelpoisuus moneen näistä valintaryhmis-

ovat hyväksymiskirjeessä, joka lähetetään valitulle hakijalle.

tä (A, B ja C), hän voi valita parhaan pistemäärän tuottavan

Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu

vaihtoehdon. Arvosanat merkitään hakemukseen vain siitä

on tarkastanut koulu- ja työtodistukset.

todistuksesta, jolla pyritään.

Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos todistuksia ei

Valintapisteiden enimmäismäärä

toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa

Koulumenestys

55 pistettä

tai jos hakija on antanut arvosanoistaan tai työkokemukses-

Valintakoe

35 pistettä

taan virheellisiä tietoja.

Työkokemus

5 pistettä

Ensimmäinen hakutoive

5 pistettä

Yhteensä

100 pistettä

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

33


A Ylioppilas- ja lukiopohjainen valinta

Päättötodistuksen keskiarvo lasketaan painottamattomana

Yo-tutkintotodistus, arvosanat

l/e

m

c

b

a

keskiarvona arvosanoista, jotka on ilmaistu tutkintotodis-

Äidinkieli

10

9

7

3

1

tuksessa numeroina tai jotka voidaan muuntaa sellaisiksi. Jos

Paras kieli, pitkä (lyhyt)

10 (6)

9 (4)

7 (2)

3 (1)

1 (0)

hakijan haussa käyttämään todistukseen on annettu arvosa-

Matematiikka tai paras reaaliaineiden kokeista (ennen v. 2006 kirjoittaneilla reaali)

10

9

7

3

1

Lukion päättötodistuksen keskiarvo

≥ 8,00

≥ 7,50

≥ 7,00

≥ 6,50

≥ 6,00

Pisteet

25

20

15

10

5

na numeroina muualla suoritetuista, hyväksi luetuista opinnoista, se otetaan mukaan keskiarvoa laskettaessa. Näyttönä ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden tutkinnon ja sen todistuksen on oltava valmis hakuajan päättymiseen mennessä. Näyttötutkintona ammatillisen perus-

A. YLIOPPILAS- JA LUKIOPOHJAINEN VALINTA

tutkinnon suorittaneiden arvosanojen keskiarvo lasketaan näyttötutkintotodistuksesta.

Hakijat pyrkivät lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen perusteella. Lukion päättötodistuksen keskiarvo lasketaan painottamattomana keskiarvona kaikista todistukseen numeroina merkityistä arvosanoista. Abiturientit pyrkivät viimeisellä lukiotodistuksellaan. Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat kerätään suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta.

B. VALINTA AMMATILLISEN TUTKINNON POHJALTA Ammatillisen tutkinnon suorittaneet hakevat päättötodistuksensa perusteella. Keväällä 2009 valmistuvat hakevat viimeisellä todistuksellaan, ja heidän lopulliset arvosanansa kerätään suoraan oppilaitoksilta. Jos hakijalla on useita ammatillisia tutkintoja, hän voi valita, minkä todistuksen perusteella koulumenestys pisteytetään.

34 HAKIJAN OPAS 2009

B Valinta ammatillisen tutkinnon pohjalta Asteikko Asteikko Asteikko Koulumenestys1 - 3 1 - 5 4 - 10 pisteet ≥ 2,75 ≥ 2,63 ≥ 2,50 ≥ 2,38 ≥ 2,25 ≥ 2,13 ≥ 2,00 ≥ 1,88 ≥ 1,75 ≥ 1,63 ≥ 1,50 ≥ 1,38 ≥ 1,25 < 1,25

≥ 4,50 ≥ 4,25 ≥ 4,00 ≥ 3,75 ≥ 3,50 ≥ 3,25 ≥ 3,00 ≥ 2,75 ≥ 2,50 ≥ 2,25 ≥ 2,00 ≥ 1,75 ≥ 1,50 < 1,50

≥ 9,00 ≥ 8,75 ≥ 8,50 ≥ 8,25 ≥ 8,00 ≥ 7,75 ≥ 7,50 ≥ 7,25 ≥ 7,00 ≥ 6,75 ≥ 6,50 ≥ 6,25 ≥ 6,00 < 6,00

55 50 46 42 38 34 30 27 23 19 14 11 7 0


C. VALINTA YLIOPPILASTUTKINTOTODISTUKSEN JA AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON POHJALTA

D. Näyttönä suoritettu ammattitutkinto tai ulkomailla suoritettu tutkinto

Hakijat pyrkivät ylioppilastutkintotodistuksen ja ammatillisen

Hakijan on toimitettava kopio hakemuksensa perusteena

perustutkinnon perusteella. Ammatillisen perustutkinnon

olevasta tutkintotodistuksesta ensimmäisenä hakutoiveena

päättötodistuksen keskiarvo lasketaan painottamattomana

olevan ammattikorkeakoulun hakutoimistoon 9.4.2009 klo

keskiarvona arvosanoista, jotka on ilmaistu tutkintotodis-

16.15 mennessä.

tuksessa numeroina tai jotka voidaan muuntaa sellaisiksi.

hakijat kutsutaan valintakokeisiin ja opiskelijat valitaan va-

Jos hakijan haussa käyttämään todistukseen on annettu ar-

lintakokeen perusteella. Valintakokeessa on menestyttävä

vosana numeroina muualla suoritetuista, hyväksi luetuista

keskimääräistä paremmin.

Kaikki hakukelpoisuutensa osoittaneet

opinnoista, se otetaan mukaan keskiarvoa laskettaessa. Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat kerätään suoraan yli-

Ulkomaalaisella tutkinnolla hakevien on toimitettava viral-

oppilastutkintolautakunnalta.

lisen kielenkääntäjän kääntämä todistuskopio ensimmäisen hakutoiveen ammattikorkeakoulun hakutoimistoon hakuaikana. Todistuskopio voi olla joko suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen.

C Valinta ylioppilastutkintotodistuksen ja ammatillisen perustutkinnon pohjalta Yo-tutkintotodistus, arvosanat

l/e

m

c

b

a

Äidinkieli

10

9

7

3

1

Paras kieli, pitkä (lyhyt)

10 (6)

9 (4)

7 (2)

3 (1)

1 (0)

Matematiikka tai paras reaaliaineiden kokeista (ennen v. 2006 kirjoittaneilla reaali)

10

9

7

3

1

Ammatillisen perustutkinnon päättötodistuksen keskiarvo asteikko 1 - 3 asteikko 1 - 5 asteikko 4 - 10

≥ 2,50 ≥ 4,00 ≥ 8,50

≥ 2,25 ≥ 3,50 ≥ 8,00

≥ 2,00 ≥ 3,00 ≥ 7,50

≥ 1,75 ≥ 2,50 ≥ 7,00

≥ 1,50 ≥ 2,00 ≥ 6,50

Pisteet

25

20

15

10

5

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

35


ENSIMMÄINEN HAKUTOIVE

TYÖKOKEMUS

Ensisijaisesti TAMKin liiketalouden koulutusohjelmaan hake-

Työkokemuksen perusteella hakija voi saada opiskelijava-

vat saavat 5 lisäpistettä.

linnassa enintään 5 pistettä siten, että kaksi kuukautta työ-

VALINTAKOE

kokemusta tuottaa yhden pisteen. Tässä otetaan huomioon hakuajan päättymiseen mennessä vähintään 16-vuotiaana hankittu työkokemus. Sen ei välttämättä tarvitse olla yhteis-

Valintakokeisiin kutsutaan kirjallisesti kaikki hakukelpoi-

kuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalta.Varusmies- ja

set hakijat toukokuun lopussa. Valintakokeesta on saatava

siviilipalvelus luetaan työkokemukseksi, jolloin kahden kuu-

vähintään 5 pistettä. Valintakokeessa on käytävä siinä am-

kauden palvelujakso tuottaa yhden työkokemuspisteen.

mattikorkeakoulussa, joka on kutsunut hakijan kokeeseen. Valintakoepäivää ei voi hakijakohtaisesti muuttaa. Vanhoja

Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman

valintakokeita ei ole saatavilla. Valintakoetulos on voimassa

työnantajan palveluksessa hankittua. Työkokemukseksi ei

kyseisen haun ajan.

lueta työharjoittelua eikä työssä oppimista, jos ne sisältyvät haussa käytettyyn tutkintoon. Pisteitä saadakseen hakija

Valtakunnallinen valintakoe järjestetään

merkitsee työkokemuksen määrän täysinä kuukausina hake-

keskiviikkona 3. 6. 2009 klo 12.00.

mukseen. Tätä varten osa-aikatyö tulee muuntaa kokoaikatyötä vastaavaksi siten, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista

Kokeessa on kolme osiota: ennakkoaineistoon pohjautuvat

työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuu-

monivalintatehtävät (enintään 15 pist.), kirjoitelma (enintään

kautta. Työkokemuksen määrä on pystyttävä osoittamaan

10 pist.) ja matemaattis-loogista ajattelua mittaava osio

työtodistuksin, jotka tarkastetaan valituksi tulleilta.

(enintään 10 pist.). Kokeesta voi saada yhteensä enintään 35 pistettä. Ennakkoaineisto julkaistaan TAMKin Internet-sivuilla (www.tamk.fi) 27.4. - 3.6.2009. Hakija perehtyy aineistoon ennen koetta, sillä aineisto ei saa olla mukana kokeessa. Varsinainen koeaika on kaksi tuntia.

36 HAKIJAN OPAS 2009


LUONNONTIETEIDEN ALAN OPISKELIJAVALINTA Katso yleiset valintaperusteet s. 46

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman valtakunnalliseen valin-

KOULUMENESTYS

takokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen valintaan vaikuttavat valintakokeen lisäksi koulume-

Koulumenestyksestä annetaan pisteitä seuraavasti:

nestys ja ensimmäinen hakutoive. Alin opiskelijaksi valinnan

A. ylioppilastutkintotodistuksen ja lukion päättötodistuksen

pistemäärä kevään 2008 valinnassa oli 62,5 pistettä ja varasijavalinnassa 60,0 pistettä.

perusteella tai B. ammatillisen tutkinnon todistuksen perusteella tai C. ylioppilastutkintotodistuksen ja ammatillisen perustutkin-

Opiskelijaksi hyväksytyn pitää toimittaa ammattikorkea-

non päättötodistuksen perusteella

koululle opiskelupaikan vastaanottoilmoituksen yhteydessä kopiot niistä todistuksista, joista hän on antanut tietoja yh-

Jos hakijalla on hakukelpoisuus moneen näistä valintaryhmis-

teishaussa. Tarkemmat ohjeet ovat hyväksymiskirjeessä, joka

tä (A, B ja C), hän voi valita parhaan pistemäärän tuottavan

lähetetään valitulle hakijalle. Opiskelijavalinta on ehdollinen,

vaihtoehdon. Arvosanat merkitään hakemukseen vain siitä

kunnes ammattikorkeakoulu on tarkastanut alkuperäiset to-

todistuksesta, jolla pyritään.

distukset. Valintapisteet

Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos todistuksia ei

Koulumenestys

55 pistettä

toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa

Valintakoe

40 pistettä

Ensimmäinen hakutoive

5 pistettä

Yhteensä

100 pistettä

tai jos hakija on antanut arvosanoistaan virheellisiä tietoja.

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

37


A. YLIOPPILAS- JA LUKIOPOHJAINEN VALINTA

Päättötodistuksen keskiarvo lasketaan painottamattomana keskiarvona arvosanoista, jotka on ilmaistu tutkintotodis-

Hakijat pyrkivät lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkin-

tuksessa numeroina tai jotka voidaan muuntaa sellaisiksi. Jos

totodistuksen perusteella. Lukion päättötodistuksen keski-

hakijan haussa käyttämään todistukseen on annettu arvosa-

arvo lasketaan painottamattomana keskiarvona kaikista to-

na numeroina muualla suoritetuista, hyväksi luetuista opin-

distukseen numeroina merkityistä arvosanoista. Abiturientit

noista, se otetaan mukaan keskiarvoa laskettaessa.

pyrkivät viimeisellä lukiotodistuksellaan. Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat kerätään suoraan ylioppilastutkinto-

Näyttönä ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden tut-

lautakunnalta.

kinnon ja sen todistuksen on oltava valmis hakuajan päättymiseen mennessä. Näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden arvosanojen keskiarvo lasketaan

A Ylioppilas- ja lukiopohjainen valinta Yo-tutkintotodistus, arvosanat

l/e

m

c

b

a

Äidinkieli

10

9

7

4

2

Paras kieli, pitkä (lyhyt)

10 (7)

9 (5)

7 (3)

4 (1)

2 (0)

Matematiikka, pitkä (lyhyt)

15 (10)

13 (9)

11 (7)

8 (4)

4 (2)

Lukion päättötodistuksen keskiarvo

≥ 8,00

≥ 7,50

≥ 7,00

≥ 6,50

≥ 6,00

Pisteet

20

18

16

12

4

B. VALINTA AMMATILLISEN TUTKINNON POHJALTA Ammatillisen tutkinnon suorittaneet hakevat päättötodistuksensa perusteella. Keväällä 2009 valmistuvat hakevat viimeisellä todistuksellaan, ja heidän lopulliset arvosanansa kerätään suoraan oppilaitoksilta. Jos hakijalla on useita ammatillisia tutkintoja, hän voi valita, minkä todistuksen perusteella koulumenestys pisteytetään.

38 HAKIJAN OPAS 2009

näyttötutkintotodistuksesta. B Valinta ammatillisen tutkinnon pohjalta

Asteikko Asteikko Asteikko Koulumenestys1 - 3 1 - 5 4 - 10 pisteet ≥ 2,75 ≥ 2,63 ≥ 2,50 ≥ 2,38 ≥ 2,25 ≥ 2,13 ≥ 2,00 ≥ 1,88 ≥ 1,75 ≥ 1,63 ≥ 1,50 ≥ 1,38 ≥ 1,25 < 1,25

≥ 4,50 ≥ 4,25 ≥ 4,00 ≥ 3,75 ≥ 3,50 ≥ 3,25 ≥ 3,00 ≥ 2,75 ≥ 2,50 ≥ 2,25 ≥ 2,00 ≥ 1,75 ≥ 1,50 < 1,50

≥ 9,00 ≥ 8,75 ≥ 8,50 ≥ 8,25 ≥ 8,00 ≥ 7,75 ≥ 7,50 ≥ 7,25 ≥ 7,00 ≥ 6,75 ≥ 6,50 ≥ 6,25 ≥ 6,00 < 6,00

55 50 46 42 38 34 30 27 23 19 14 11 7 0


C. VALINTA YLIOPPILASTUTKINTOTODISTUKSEN JA AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON POHJALTA

D. Näyttönä suoritettu ammattitutkinto tai ulkomailla suoritettu tutkinto

Hakijat pyrkivät ylioppilastutkintotodistuksen ja ammatillisen

Hakijan on toimitettava kopio hakemuksensa perusteena

perustutkinnon perusteella. Ammatillisen perustutkinnon

olevasta tutkintotodistuksesta ensimmäisenä hakutoiveena

päättötodistuksen keskiarvo lasketaan painottamattomana

olevan ammattikorkeakoulun hakutoimistoon 9.4.2009 klo

keskiarvona arvosanoista, jotka on ilmaistu tutkintotodis-

16.15 mennessä.

tuksessa numeroina tai jotka voidaan muuntaa sellaisiksi.

hakijat kutsutaan valintakokeisiin ja opiskelijat valitaan va-

Kaikki hakukelpoisuutensa osoittaneet

lintakokeen perusteella. Valintakokeessa on menestyttävä Jos hakijan haussa käyttämään todistukseen on annettu ar-

keskimääräistä paremmin.

vosana numeroina muualla suoritetuista, hyväksi luetuista opinnoista, se otetaan mukaan keskiarvoa laskettaessa. Yli-

Ulkomaalaisella tutkinnolla hakevien on toimitettava viral-

oppilastutkintotodistuksen arvosanat kerätään suoraan yli-

lisen kielenkääntäjän kääntämä todistuskopio ensimmäisen

oppilastutkintolautakunnalta.

hakutoiveen ammattikorkeakoulun hakutoimistoon hakuaikana. Todistuskopio voi olla joko suomen-, ruotsin- tai eng-

C Valinta ylioppilastutkintotodistuksen ja ammatillisen perustutkinnon pohjalta

lanninkielinen.

Yo-tutkintotodistus, arvosanat

l/e

m

c

b

a

Äidinkieli

10

9

7

4

2

Paras kieli, pitkä (lyhyt)

10 (7)

9 (5)

7 (3)

4 (1)

2 (0)

Matematiikka, pitkä (lyhyt)

15 (10)

13 (9)

11 (7)

8 (4)

4 (2)

Ammatillisen perustukinnon päättötodistuksen keskiarvo asteikko 1 - 3 asteikko 1 - 5 asteikko 4 - 10

≥ 2,50 ≥ 4,00 ≥ 8,50

≥ 2,25 ≥ 3,50 ≥ 8,00

≥ 2,00 ≥ 3,00 ≥ 7,50

≥ 1,75 ≥ 2,50 ≥ 7,00

≥ 1,50 ≥ 2,00 ≥ 6,50

Pisteet

20

18

16

12

4

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

39


ENSIMMÄINEN HAKUTOIVE Ensisijaisesti TAMKin tietojenkäsittelyn koulutusohjelmaan hakevat saavat 5 lisäpistettä.

VALINTAKOE Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat kirjallisesti toukokuun lopussa. Luonnontieteiden alan valtakunnallinen valintakoe pidetään torstaina 4. 6. 2009 klo 12 - 15. Valintakokeesta voi saada korkeintaan 40 pistettä ja vähintään siitä on saatava 10 pistettä. Valintakokeessa mitataan soveltuvuutta, motivaatiota ja suuntautumista alalle (enintään 15 p.), loogisen ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoa (enintään 15 p.) sekä uuden tiedon omaksumista (enintään 10 p). Soveltuvuutta, motivaatiota ja suuntautumista alalle mittaavasta osasta on saatava vähintään 4 pistettä. Kaikki materiaali jaetaan kokeessa. Valintakokeessa on käytävä siinä ammattikorkeakoulussa, joka on kutsunut hakijan kokeeseen. Valintakoepäivää ei voi hakijakohtaisesti muuttaa. Vanhoja valintakokeita ei ole saatavissa. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

40 HAKIJAN OPAS 2009


LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN OPISKELIJAVALINTA Katso yleiset valintaperusteet s. 46

Valtakunnalliseen valintakokeeseen kutsutaan kaikki haku-

Jos hakijalla on hakukelpoisuus moneen näistä valintaryhmis-

kelpoiset hakijat. Lopulliseen valintaan vaikuttaa koulume-

tä (A, B ja C), hän voi valita parhaan pistemäärän tuottavan

nestys, ensimmäinen hakutoive, valintakoe ja työkokemus.

vaihtoehdon. Arvosanat merkitään hakemukseen vain siitä

Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tar-

todistuksesta, jolla pyritään.

kastanut koulu- ja työtodistukset. Valintapisteiden enimmäismäärä

Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos todistuksia ei

Koulumenestys

55 pistettä

toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa

Ensimmäinen hakutoive

5 pistettä

Valintakoe

30 pistettä

Työkokemus

10 pistettä

Yhteensä

100 pistettä

tai jos hakija on antanut arvosanoistaan tai työkokemuksestaan virheellisiä tietoja.

KOULUMENESTYS

A. Ylioppilas- ja lukiopohjainen valinta

Koulumenestyksestä annetaan pisteitä seuraavasti: A. ylioppilastutkintotodistuksen ja lukion päättötodistuksen perusteella tai

Hakijat pyrkivät lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen perusteella. Lukion päättötodistuksen keski-

B. ammatillisen tutkinnon todistuksen perusteella tai

arvo lasketaan painottamattomana keskiarvona kaikista to-

C. ylioppilastutkintotodistuksen ja ammatillisen perustutkin-

distukseen numeroina merkityistä arvosanoista. Abiturientit

non päättötodistuksen perusteella.

hakevat viimeksi saamallaan lukiotodistuksella. Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat kerätään suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta.

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

41


B. Valinta ammatillisen tutkinnon pohjalta Ammatillisen tutkinnon suorittaneet hakevat päättötodistuksensa perusteella. Keväällä 2009 valmistuvat hakevat viimeisellä todistuksellaan, ja heidän lopulliset arvosanansa

A Ylioppilas- ja lukiopohjainen valinta Yo-tutkintotodistus, arvosanat

l/e

m

c

b

a

Äidinkieli

10

9

7

3

1

Paras pitkänä kirjoitettu kieli tai paras lyhyenä kirjoitettu kieli (myös keskipitkänä kirjoitettu)

10 7

9 5

7 3

3 1

1 0

kerätään suoraan oppilaitoksilta. Jos hakijalla on useita ammatillisia tutkintoja, hän voi valita, minkä todistuksen perusteella koulumenestys pisteytetään. Päättötodistuksen keskiarvo lasketaan painottamattomana keskiarvona arvosanoista, jotka on ilmaistu tutkintotodis-

Matematiikka tai paras reaaliaineiden kokeista (ennen v. 2006 kirjoittaneilla reaali)

10

9

7

3

1

Lukion päättötodistuksen keskiarvo

≥ 8,00

≥ 7,50

≥ 7,00

≥ 6,50

≥ 6,00

na numeroina muualla suoritetuista, hyväksi luetuista opin-

Pisteet

25

20

15

10

5

noista, se otetaan mukaan keskiarvoa laskettaessa.

hakijan haussa käyttämään todistukseen on annettu arvosa-

B Valinta ammatillisen tutkinnon pohjalta Asteikko Asteikko Asteikko Koulumenestys1 - 3 1 - 5 4 - 10 pisteet ≥ 2,75 ≥ 2,63 ≥ 2,50 ≥ 2,38 ≥ 2,25 ≥ 2,13 ≥ 2,00 ≥ 1,88 ≥ 1,75 ≥ 1,63 ≥ 1,50 ≥ 1,38 ≥ 1,25 < 1,25

≥ 4,50 ≥ 4,25 ≥ 4,00 ≥ 3,75 ≥ 3,50 ≥ 3,25 ≥ 3,00 ≥ 2,75 ≥ 2,50 ≥ 2,25 ≥ 2,00 ≥ 1,75 ≥ 1,50 < 1,50

42 HAKIJAN OPAS 2009

tuksessa numeroina tai jotka voidaan muuntaa sellaisiksi. Jos

≥ 9,00 ≥ 8,75 ≥ 8,50 ≥ 8,25 ≥ 8,00 ≥ 7,75 ≥ 7,50 ≥ 7,25 ≥ 7,00 ≥ 6,75 ≥ 6,50 ≥ 6,25 ≥ 6,00 < 6,00

55 50 46 42 38 34 30 27 23 19 14 11 7 0

Näyttönä ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden tutkinnon ja sen todistuksen on oltava valmis hakuajan päättymiseen mennessä. Näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden arvosanojen keskiarvo lasketaan näyttötutkintotodistuksesta.


C Valinta ylioppilastutkintotodistuksen ja ammatillisen perustutkinnon pohjalta Yo-tutkintotodistus, arvosanat

l/e

m

c

b

a

Äidinkieli

10

9

7

3

1

Paras pitkänä kirjoitettu kieli tai paras lyhyenä kirjoitettu kieli (myös keskipitkänä kirjoitettu)

10 7

9 5

7 3

3 1

1 0

Matematiikka tai paras reaaliaineiden kokeista (ennen v. 2006 kirjoittaneilla reaali)

D. Näyttönä suoritettu ammattitutkinto tai ulkomailla suoritettu tutkinto Hakijan on toimitettava kopio hakemuksensa perusteena olevasta tutkintotodistuksesta ensimmäisenä hakutoiveena olevan ammattikorkeakoulun hakutoimistoon 9.4.2009 klo

10

9

7

3

1

16.15 mennessä.

Kaikki hakukelpoisuutensa osoittaneet

hakijat kutsutaan valintakokeisiin ja opiskelijavalinta tehdään valintakokeen perusteella. Valintakokeessa on menestyttävä

Ammatillisen perustutkinnon päättötodistuksen keskiarvo asteikko 1 - 3 asteikko 1 - 5 asteikko 4 - 10

≥ 2,50 ≥ 4,00 ≥ 8,50

≥ 2,25 ≥ 3,50 ≥ 8,00

≥ 2,00 ≥ 3,00 ≥ 7,50

≥ 1,75 ≥ 2,50 ≥ 7,00

≥ 1,50 ≥ 2,00 ≥ 6,50

Pisteet

25

20

15

10

5

keskimääräistä paremmin. Ulkomaalaisella tutkinnolla hakevien on toimitettava virallisen kielenkääntäjän kääntämä todistuskopio ensimmäisen hakutoiveen ammattikorkeakoulun hakutoimistoon hakuai-

C. Valinta ylioppilastutkintotodistuksen ja ammatillisen perustutkinnon pohjalta Hakijat pyrkivät ylioppilastutkintotodistuksen ja ammatillisen

kana. Todistuskopio voi olla joko suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen.

ENSIMMÄINEN HAKUTOIVE

perustutkinnon perusteella. Ammatillisen perustutkinnon päättötodistuksen keskiarvo lasketaan painottamattomana

Ensisijaisesti TAMKin metsätalouden koulutusohjel-

keskiarvona arvosanoista, jotka on ilmaistu ammatillisen

maan hakevat saavat 5 lisäpistettä.

tutkinnon numeroina tai jotka voidaan muuntaa sellaisiksi. Jos haussa käyttämääsi todistukseen on annettu numeroina muualla suoritetuista, hyväksi luetuista opinnoista, se otetaan mukaan keskiarvoa laskettaessa. Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat kerätään suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta.

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

43


VALINTAKOE

TYÖKOKEMUS

Valtakunnallinen luonnonvara- ja ympäristöalan

Työkokemuksen perusteella hakija voi saada valinnassa enin-

valintakoe järjestetään tiistaina 2. 6. 2009.

tään 10 pistettä siten, että kaksi kuukautta työkokemusta tuottaa yhden pisteen. Tässä otetaan huomioon hakuajan

Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen. Ha-

päättymiseen mennessä vähintään 16-vuotiaana hankittu

kija ilmoittaa yhteishakulomakkeessa valintakoepaikan, jossa

työkokemus. Sen ei välttämättä tarvitse olla luonnonvara- ja

hän haluaa kokeen suorittaa. Ilmoitus on sitova. Koepaikaksi

ympäristöalalta.Varusmies- ja siviilipalvelus luetaan työkoke-

suositellaan ylimpänä hakutoiveena olevaa luonnonvara- ja

mukseksi. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä

ympäristöalan koulutusta järjestävää ammattikorkeakoulua.

saman työnantajan palveluksessa hankittua. Työkokemukseksi ei lueta työharjoittelua eikä työssä oppimista, jos ne

Yhteinen valintakoe sisältää kaksi koetta, jotka testaavat

sisältyvät haussa käytettyyn tutkintoon.

loogista päättelykykyä ja matematiikan soveltamista (15 pistettä) sekä tiedonhankinta- ja viestintätaitoja (15 pistettä).

Pisteitä saadakseen hakija merkitsee hakulomakkeeseen

Kummastakin kokeesta on saatava vähintään 5 pistettä.

työkokemuksen määrän täysinä kuukausina.Tätä varten osaaikatyö tulee muuntaa kokoaikatyötä vastaavaksi siten, että

Viestinnän koe on aineistokoe. Aineisto jaetaan koetilan-

150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia

teessa. Valintakoetulos hyväksytään kaikissa valintakoeyh-

päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta.

teistyötä tekevissä koulutusohjelmissa, ja riittää, että hakija käy yhdessä kokeessa. Valintakoetulos on voimassa kyseisen

Työkokemuksen määrä on pystyttävä osoittamaan työtodis-

haun ajan.

tuksin, jotka tarkastetaan valituksi tulleilta opintojen alkaessa. Hakiessaan ylioppilastutkinto- ja/tai lukion päättötodistuksella hakija saa täysiin työkokemuspisteisiin oikeuttavat 20 työkokemuskuukautta ammatillisesta tutkinnosta (ammatillinen perustutkinto, koulu- tai opistoasteen tutkinto). Keväällä 2009 valmistuvat hakijat ovat myös oikeutettuja em. työkokemuskuukausiin.

44 HAKIJAN OPAS 2009


HAKEMINEN AMMATTIKORKEAKOULUUN Ammattikorkeakouluun haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa osoitteessa www.amkhaku.fi. Netissä täytettävällä hakemuksella voi vaivattomasti hakea

i f . u k a h k m a . w ww

koulutukseen koko maassa. Opiskelijavalinnassa noudatetaan ammattikorkeakoulun päättämiä valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka hakija on merkinnyt hakemukseensa. Nettihaun etuna hakijalle on, että hakemus ohjautuu suoraan oikeaan osoitteeseen ensimmäisen hakutoiveen ammattikorkeakoulun hakutoimistoon. Nettihaku myös neuvoo, opastaa sekä tarkastaa, että hakija on täyttänyt kaikki tarvittavat arvosanat ja tiedot. Hakija voi esittää ammattikorkeakoulujen yhteishaussa neljä hakutoivetta. Hakutoivejärjestys on sitova. Hakijat kutsutaan valintakokeisiin kirjeitse. Lisätietoja: www.koulutusnetti.fi.

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

45


Valinnan yleisperiaatteet 1 HAKUKELPOISUUS Yleisen hakukelpoisuuden koulutusohjelmiin antavat: • lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto

• ammatillisesta

aikuiskoulutuksesta

annetussa

laissa

(631/98) tarkoitettu laajuudeltaan vähintään kolmivuoti• International Baccalaureate-, Reifeprüfung- tai European

nen ammatillinen perustutkinto

Baccalaureate -tutkinto • edellä mainittuja tutkintoja vastaavat ulkomailla suorite• opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto

tut opinnot.

(mm. insinööri) Mikäli ammattikorkeakoulu käyttää ns. harkinnanvaraista va• ammatillisessa peruskoulutuksessa suoritettu, laajuudeltaan vähintään kolmivuotinen ammatillinen perustutkin-

lintaa, opiskelijaksi voidaan ottaa myös muu hakija, jolla ammattikorkeakoulu katsoo olevan riittävät tiedot ja taidot.

to tai sitä vastaava aikaisempi tutkinto, ammatillisesta koulutuksesta annettu laki (630/98)

Jos ulkomaisella tutkinnolla keväällä valmistuva hakija on EU- tai ETA-maan kansalainen hänet katso-

• vähintään kolmivuotiset yhdistelmäopinnot, nuorisoas-

taan hakukelpoiseksi ja hänen valintansa on ehdol-

teen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen kokeilusta

linen kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut

annettu laki (391/91)

lopullisen tutkintotodistuksen. Hakijan on toimitettava kopio lopullisesta tutkintotodistuksestaan.

46 HAKIJAN OPAS 2009


Hakukelpoisuuden vastaavalle alalle antavat: • ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/98)

1 suorittamalla lisäksi a) laajuudeltaan sellaiset yleissivistä-

tarkoitettu ammatillisessa peruskoulutuksessa suoritet-

vät tai ammatilliset lisäopinnot, jotka laajentavat perus-

tu, laajuudeltaan kolmea vuotta suppeampi ammatillinen

opetukseen jälkeiset opinnot kolmeen vuoteen, tai b)

perustutkinto tai vastaava aikaisempi tutkinto

ammattitutkinnon tai c) erikoisammattitutkinnon tai 2 hankkimalla vähintään kolmen vuoden työkokemuksen

• nuorisoasteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen kokeilusta annetussa laissa (391/91) tarkoitetut kolmea vuotta suppeammat yhdistelmäopinnot

tutkinnon suorittamisen jälkeen tutkintoa vastaavalla alalla. Vastaavaa alaa määriteltäessä sovelletaan koulutusalajakoa: humanistinen ja kasvatusala, kulttuuriala, luonnontieteiden

• ammatillisesta

aikuiskoulutuksesta

annetussa

laissa

ala, luonnonvara- ja ympäristöala, matkailu-, ravitsemis- ja ta-

(631/98) tarkoitettu laajuudeltaan kolmea vuotta suppe-

lousala, sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, tekniikan ja liikenteen

ampi ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto

ala sekä yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala.

• edellä mainittuja tutkintoja vastaavat ulkomailla suoritetut opinnot.

Ammattikorkeakoulussa voidaan tarvittaessa yksittäistapauksissa hyväksyä vastaavan alan koulutukseksi koulutusalajaosta poikkeava, mutta koulutusohjelmaa/suuntautumisvaih-

Henkilö, joka on saavuttanut edellä selostetuin perustein

toehtoa sisällöllisesti lähellä oleva tutkinto tai kouluasteen

kelpoisuuden vastaavan alan ammattikorkeakouluopintoihin,

ammatillinen koulutus.

voi laajentaa tämän yleiseksi kelpoisuudeksi ammattikorkeakouluihin

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

47


2 KOULUTUS JA TUTKINTO, JOLLA VOI HAKEA 2.1 Lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto tai yhdistelmäopinnot, joka sisältää lukion vähimmäisoppimäärän (hakukoodi 9)

2.2 Ammatillinen perustutkinto / koulu-, opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto (hakukoodi 4)

Hakija voi pyrkiä lukion päättötodistuksen ja/tai ylioppilas-

Hakija, jolla on useita ammatillisia tutkintoja, voi valita kan-

tutkintotodistuksen perusteella. Abiturientit hakevat viimei-

naltaan edullisimman todistuksen, millä hakee. Arvosanat

simmällä lukion todistuksella. Ylioppilastutkinnon arvosanat

otetaan ko. tutkintotodistuksesta. Myös näyttötutkintona

saadaan vuodesta 1990 alkaen ylioppilastutkintorekisteristä.

ammatillisen perustutkinnon (120 ov) suorittaneet hakevat

Lukion päättötodistuksen keskiarvo lasketaan painottamat-

tässä ryhmässä.

tomana keskiarvona kaikista numeroina todistukseen merkityistä arvosanoista. Hakukeväänä valmistuvat IB –abiturien-

Ammatilliseen perustutkintoon valmistumassa oleva hakija

tit toimittavat kopion arvosana-arvioinnistaan (Predicted

käyttää viimeisintä väliaikaista todistusta. Valinta on kuiten-

Grades) 15.5.2009 mennessä ensisijaisen hakukohteensa

kin aina ehdollinen, kunnes ammatillinen perustutkinto on

hakutoimistoon. Hakukeväänä valmistuvan IB-hakijan

suoritettu. Lopullisessa valinnassa otetaan huomioon päät-

opiskelijavalinta on ehdollinen kunnes ammattikor-

tötodistuksen keskiarvo, joka lasketaan painottamattomana

keakoulu on tarkistanut lopullisen tutkintotodistuk-

keskiarvona arvosanoista, jotka on ilmaistu tutkintotodis-

sen. Hakukeväänä Eurooppa-koulussa EB-tutkinnon

tuksessa numeroina tai jotka voidaan muuntaa sellaisiksi. Jos

suorittavat hakijat valitaan pelkän valintakokeen pe-

hakijan haussa käyttämään todistukseen on annettu arvosana

rusteella.

numeroina muualla suoritetuista, hyväksi luetuista opinnoista, se otetaan mukaan keskiarvoa laskettaessa.

Suomessa EB-, IB- ja Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneiden arvosanat pisteytetään muuntokaavalla, joka on nähtävissä

Ammatillisen perustutkinnon näyttötutkintona suorittanei-

TAMKin www sivuilla osoitteessa www.tamk.fi.

den tutkinnon on oltava valmis hakuajan päättymiseen mennessä. Huom: alle kolmivuotisella ammatillisella tutkinnolla ja ammattitutkinnolla voi hakea vain vastaavalle alalle.

48 HAKIJAN OPAS 2009


2.3 Ylioppilastutkinto ja ammatillinen perustutkinto (hakukoodi 7)

ja hakija voi täydentää hakemustaan pyynnöstä 23.4.2009

Hakija, joka on suorittanut sekä ammatillisen perustutkin-

päätöksen hakukelpoisuudesta kaikkiin hakutoiveisiin. Kaikki

non (120 ov) että ylioppilastutkinnon, voi hakea käyttäen

hakukelpoisuutensa osoittaneet hakijat kutsutaan valintako-

jotakin seuraavassa esitetyistä vaihtoehdoista, ja valita näistä

keisiin ja opiskelijavalinta tehdään valintakokeen perusteella.

sen, joka tuottaa parhaan pistemäärän.

Valintakokeessa on menestyttävä keskimääräistä paremmin.

saakka. Hakutoimisto tekee toimitettujen kopioiden pohjalta

Pääsääntöisesti ulkomailla suoritettu tutkinto tulee a. Hakeminen ylioppilastutkinnon perusteella, jolloin kou-

olla suoritettuna hakuajan loppuun mennessä. Jos

lumenestyspisteet lasketaan kohdassa 2.1 esitetyn pis-

ulkomaisella tutkinnolla keväällä valmistuva hakija

teytyksen mukaisesti.

on EU- tai ETA-maan kansalainen hänet katsotaan hakukelpoiseksi ja hänen valintansa on ehdollinen

b. Hakeminen ammatillisen perustutkinnon perusteella, jolloin koulumenestyspisteet lasketaan kohdan 2.2 mukaisesti. c. Hakeminen ylioppilastutkinnon ja ammatillisen perustut-

kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut lopullisen tutkintotodistuksen.

2.5 Ammattikorkeakoulu-/yliopistotutkinto

kinnon perusteella, jolloin koulumenestyspisteet lasketaan yksittäisten arvosanojen osalta ylioppilastutkinnon

Yhteishaussa ei voi käyttää ammattikorkeakoulun tai yli-

arvosanoista ja ammatillisen perustutkinnon päättöto-

opiston tutkintotodistusta, vaan hakija hakee todistuksella,

distuksen keskiarvosta.

jota käytti aiemmin pyrkiessään ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

2.4 Ammattitutkinto (hakukoodi 5)tai ulkomailla suoritettu tutkinto (hakukoodi A)

2.6 Harkinnanvarainen valinta (hakukoodi 6) TAMK käyttää harkinnanvaraista valintaa nuorisoasteen kou-

Osoittaakseen hakukelpoisuutensa hakijan on toimitettava

lutuksessa Degree Programme in Media ja Degree Program-

kopio hakemuksensa perusteena olevasta tutkintotodistuk-

me in Environmental Engineering- koulutusohjelmissa.

sesta ensimmäisenä hakutoiveena olevan ammattikorkeakoulun hakutoimistoon 9.4.2009 klo 16.15 mennessä. Mahdolliset täydennyspyynnöt tulee tehdä 17.4.2009 mennessä

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

49


3 Opiskelijavalintojen muut periaatteet

3.3 Työkokemus Pisteitä laskettaessa otetaan huomioon vain työkokemus, joka on kertynyt hakuajan päättymiseen mennessä vähintään

3.1 Hakemuksen muuttaminen ja täydentäminen

16-vuotiaana. Hakijan tulee merkitä hakulomakkeeseen työkokemuksen määrä täysinä kuukausina. Osa-aikatyö muute-

Hakija voi muuttaa hakutoivejärjestystään hakuajan päätty-

taan kokoaikatyötä vastaavaksi siten, että 150 tuntia tai 20

miseen asti. Muutoksista tulee ilmoittaa kirjallisesti 1.haku-

täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vas-

toiveena olevan ammattikorkeakoulun hakutoimistoon. Ha-

taa yhtä kuukautta.

kuajan päätyttyä hakutoivejärjestystä ei voi muuttaa. Työkokemuksen määrä on pystyttävä osoittamaan työtodisHakija voi viranomaisen kehotuksesta tai omasta aloittees-

tuksin, jotka tarkistetaan valituiksi tulleilta. Oman yrityksen

taan hallintolain (434/2003) 22 §:n edellyttämällä tavalla

pyörittämisestä hakijan tulee toimittaa dokumentti,joka osoit-

täydentää hakemustaan myös hakuajan päätyttyä kuitenkin

taa, että hakija on tai on ollut YEL(yrittäjäeläkevakuutus)- tai

enintään asetuksessa (353/2003) tarkoitetun yhteishakure-

MYEL(viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoi-

kisterin tietojen tallentamisen päättymiseen asti. Opetusmi-

tajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus)-

nisteriön päätettyä yhteishaun aikataulusta vuodelle 2009

vakuutettu.

Opetushallitus antaa rekisterinpitäjän aikataulupäätöksen hakutoimistoille yhteishaun ja valintojen toteutusta varten.

3.4 Valinta tasapisteissä olevien välillä

3.2 Kielikoe

Ammattikorkeakoulujen hakijat asetetaan tasapistetilanteessa sekä esivalinnassa valintakokeisiin kutsuttaessa että

TAMK ei järjestä erillistä kielikoetta hakijalle, jonka äidinkieli

lopullisessa valinnassa paremmuusjärjestykseen seuraavin

tai koulusivistyskieli on eri kuin opetuskieli.

perustein: 1. hakutoivejärjestys 2. valintakokeen tulos 3. kaikkien aineiden keskiarvo 4. koulumenestyspisteet 5. työkokemuspisteet

50 HAKIJAN OPAS 2009


3.5. Esteettömyys opiskelijavalinnoissa

3.6. MUUTOKSENHAKU

Suomen perustuslain 6.2. §:n mukaan ketään ei saa syrjiä

Mikäli hakija katsoo, ettei ammattikorkeakoulun opiskelija-

minkään henkilöön liittyvän syyn kuten alkuperän, iän, kielen,

valinta ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, hän voi ot-

terveydentilan tai vammaisuuden perusteella. Yhdenvertai-

taa ensin yhteyttä ammattikorkeakoulun hakutoimistoon.

suuslaki (21/20.1.2004) kieltää syrjinnän myös olosuhteiden

Jos asia ei tällöin selviä, hakija voi pyytää kirjallisesti oikaisua

ja käytäntöjen perusteella. Se velvoittaa koulutuksen järjes-

ammattikorkeakoulun hallitukselta 14 päivän kuluttua valin-

täjän ryhtymään kohtuullisiin toimiin vammaisen henkilön

tojen tulosten julkaisemisesta.

koulutukseen pääsemiseksi. Samoja toimintaperiaatteita sovelletaan myös erilaisiin oppijoihin. Mikäli hakija em. seikkoihin liittyen tarvitsee erityisjärjestelyjä valintakokeessa, hänen tulee tehdä vapaamuotoinen kirjallinen hakemus tarvittavista erityisjärjestelyistä. Valintakoekutsun saatuaan hakijan tulee välittömästi toimittaa hakemus ao:n ammattikorkeakoulun hakutoimistoon. Hakemukseen liitetään lääkärinlausunto tai muu asiantuntijanlausunto vamman tai sairauden laadusta. Ammattikorkeakoulu ilmoittaa hakijalle järjestettävissä olevista erityisjärjestelyistä.

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

51


OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN YHDEN KORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN PAIKAN SÄÄNNÖS

kelijavalintojen tulokset ilmoitetaan myös TAMKin www-sivuilla, mikäli hakija on antanut luvan nimensä julkaisemiseen. Hyväksymiskirjeen mukana lähetetään opiskelupaikan

Säännöksen mukaan opiskelija voi ottaa vastaan vain yhden

vastaanottoilmoitus. Opiskelupaikan vastaanottoil-

korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana

moituksen tulee olla korkeakoulussa 4.8.2009 klo

lukuvuonna (1.8. - 31.7.) alkavasta koulutuksesta. Korkea-

16.15 mennessä tai opiskelupaikka menetetään.

koulututkintoja ovat monialaisissa yliopistoissa, tiede- ja

Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on sitova

taidekorkeakouluissa suoritettavat alemmat ja ylemmät kor-

eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa. Katso lisää www.

keakoulututkinnot sekä ammattikorkeakouluissa suoritettavat

amkhaku.fi.

ammattikorkeakoulututkinnot ja ylemmät AMK-tutkinnot. Lisätietoja: www.amkhaku.fi.

OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN

JONOTUSOIKEUS Kevään yhteishaussa on mahdollisuus jäädä jonottamaan tietyksi ajaksi mieluisampaa opiskelupaikkaa. Jonotuksesta on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottoilmoituksessa.

Syksyllä 2009 alkavien koulutusten valintojen tulokset julkis-

Hyväksymispäivämäärästä riippuu, voiko jäädä jonottamaan

tetaan aikaisintaan 7. 7. 2009, mutta viimeistään 21. 7. 2009.

korkeakoulupaikkaa, johon on päässyt varasijalle. Jonottaa

TAMK ilmoittaa hyväksymisestä kirjeitse sekä tekstiviestinä,

voi vain, jos on hyväksytty viimeistään 21.7.2009. Jonotusoi-

jos hakemuksessa on ilmoitettu matkapuhelinnumero. Opis-

keus päättyy 18.8.2009 klo 16.15.

52 HAKIJAN OPAS 2009


tilastotietoa 2008 hausta

KULTTUURIALA

aloituspaikat

1.sijaiset hakijat alin pistemäärä

045 Kuvataide 301 Viestintä

LUONNONTIETEIDEN ALA

216 Metsätalous

TEKNIIKAN- JA LIIKENTEEN ALA

148 346

73.00

80

177

62.50

95

73.86

142 Tietojenkäsittely

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA

20 80

20

310 Auto- ja kuljetustekniikka - ammatillisella perustutkinnolla hakevat - lukio/opistoasteen tutkinnolla hakevat 084 Kone- ja tuotantotekniikka - ammatillisella perustutkinnolla hakevat - lukio/opistoasteen tutkinnolla hakevat 156 Paperi-,tekstiili- ja kemiantekniikka - ammatillisella perustutkinnolla hakevat - lukio/opistoasteen tutkinnolla hakevat 094 Rakennustekniikka - ammatillisella perustutkinnolla hakevat - lukio/opistoasteen tutkinnolla hakevat 268 Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma 30 - ammatillisella perustutkinnolla hakevat - lukio/opistoasteen tutkinnolla hakevat 031 Sähkötekniikka - ammatillisella perustutkinnolla hakevat - lukio/opistoasteen tutkinnolla hakevat 171 Tietotekniikka - ammatillisella perustutkinnolla hakevat - lukio/opistoasteen tutkinnolla hakevat

40 16 24 100 30 70 85 25 60 105 21 84

115 36 79 369 105 264 131 33 98 374 53 321

15 15 95 38 57 80 32 48

48 102 331 172 159 197 61 136

42.00 56.00

115

816

76.67

29.00 45.00 48.00 54.00 37.00 39.00 21.00 54.00

61.00 48.00 33.00 47.00

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA 058 Liiketalous

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

53


Degree programmes in English DEGREE PROGRAMME IN MEDIA

DEGREE PROGRAMME IN ENVIRONMENTAL ENGINEeRING DEGREE PROGRAMME IN INTERNATIONAL BUSINEsS

54 HAKIJAN OPAS 2009


DEGREE PROGRAMMES IN ENGLISH DEGREE PROGRAMME IN MEDIA DEGREE PROGRAMME IN ENVIRONMENTAL ENGINEeRING DEGREE PROGRAMME IN INTERNATIONAL BUSINESs

MEDIA

Game Artist, Graphic Designer, Project Manager, Producer, UI Designer, Web Designer and Web Programmer. Studying

Field of Study: CULTURE

in the Media Programme is often conducted in co-operation

Bachelor of Culture and Arts, (BA) 240 credits,4 years; intake 20 students

with partner companies, e.g. Nokia.

Specialisation options:

The Media Programme is new, it starts in 2009. Collaborati-

visual design, interaction design or project management

on with the two other BA programmes at the School of Art and Media, the Film and Television Programme and the Fine Arts Programme is intense. The Media Programme works

The focus of the programme is in interactive media content

in close cooperation with TAMK International Business and

design and production. The students learn about current di-

Business Information System Degree Programmes and the

gital media issues and they have three specialisation options:

ProAcademy study programme in entrepreneurship.

visual design, interaction design or project management.The first two years provide a broad perspective on digital design,

The School of Art and Media is located in the old Finlayson

production and business and skills in the selected speciali-

cotton mill, right in the heart of the City of Tampere, sur-

sation. The third and fourth years consist of studies abroad,

rounded by museums, theatres as well as new media ICT

practical training, the final thesis and free choice studies.

and art companies.

The areas of application include web design and services,

www.tamk.fi/media

games, mobile media, multimedia, cross media and interac-

www.tamk-artmedia.blogspot.com

tive installations. The graduated students have found work in positions of Animator, Art Director, Concept Designer,

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

55


international business

• TAMK Consulting Academy (TCA) concentrates on real consultative projects with external clients.

Field of Study: social sciences, business and administration Bachelor of Business Administration (BBA), 210 credits, 3.5 years; intake 40 students

• The Supply Chain Management Module focuses on transportation and warehousing issues in connection with Enterprise Resource Planning (ERP) systems. • The Financial Management Module expands on business

The TAMK BBA in International Business is an inspiring

control, corporate finance, and management control

and multicultural learning environment where the students

systems.

learn basic business skills and acquire attitudes essential for success in today’s international enterprise.

• The Marketing Module explores the dynamic environment of marketing strategy and planning.

The programme prepares undergraduates for demanding jobs as e.g. sales, export, product, and customer relations as-

In the third year, students go abroad for a required semester

sistants. Our graduates also work as marketing or logistics

(4-6 months) at one of TAMK BBA 60 partner universities

coordinators, and as consultants or entrepreneurs. Even entry-

worldwide, and spend a further 5 months abroad in practi-

level managerial positions are within the reach of our most

cal training.

successful graduates. Ideally, the employer will also commission the Bachelor’s The first year of studies offers a broad perspective on bu-

Thesis – a project requiring students to apply their know-

siness operations (e.g. accounting, marketing, organization,

ledge to solving a specific problem for a company.

logistics and communication). The second year of studies brings a deeper insight into the

www.tamk.fi/studyguide/ib

functions of an internationalizing company. At this stage, the

www.tamk.fi/ib

students start to create their own career path by choosing a module of specialization out of four options:

56 HAKIJAN OPAS 2009


environmental engineering Field of Study: technology, communications and transport:

www.tamk.fi/enve www.tamk.fi/studyguide/enve

Bachelor of Engineering (B ENG.), 240 credits, 4 years, intake 30 students Specialization options: • Environmental Management • Environmental Technology

The programme provides the student with skills in environmental analysis, monitoring, management and technology with a holistic approach to manage the environment and the world‘s natural resources in sustainable ways. The core of studies is in lifecycle thinking, quality issues and environmental impact assessment and management of the sustainable systems within public administration, enterprises and industry. It is highly recommended that every student will spend at least a part of the compulsory practical training in international tasks and take part in international projects of the study programme. Since the students will find their future jobs wherever environmental issues are of paramount importance, a special emphasis is given to developing students’ personal skills and qualities in problem solving, in managerial abilities and in attitudes, especially when dealing with public relations. The international atmosphere will prepare the students for a career in the new global economy.

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

57


APPLICATION PROCESS TAMK University of Applied Sciences takes part in the Joint

school education, a Bachelor’s or a Master’s degree in

Application System of degree programmes taught in English

English in Great Britain, Ireland, the United States, Canada,

(vieraskielisten koulutusohjelmien yhteishaku). The process is

Australia or New Zealand, are exempted from the above.

run in cooperation with the National Board of Education (Opetushallitus) and 25 Finnish Universities of Applied Sciences (UAS). Through this application process, you may apply to a maxi-

• In addition, English test for all in entrance exam. 3. Entrance Exam 4. Discretionary Admission

mum of four degree programmes conducted in English in

TAMK Environmental Engineering and Media use Discre-

these 25 Finnish UAS. You may submit only one application,

tionary Admission (harkinnanvarainen valinta): also applicants

multiple applications will be disregarded.

who do not have the required educational background may

ADMISSION CRITERIA

be invited to the entrance exam if the programme considers them otherwise as qualified applicants. Applicants without the required educational background should contact the

1. Completion of either: • Finnish Matriculation Examination

Admissions Office for further instructions.

• European Baccalaureate (EB) • International Baccalaureate (IB)

• The application must be submitted online at

• Reifeprüfung

www.admissions.fi during the application

• vocational qualification of three years or more in duration

period.

• a non-Finnish qualification equivalent to these qualifications 2. Fluent English • TOEFL/IELTS results are mandatory from applicants who are not citizens of an EU/EEA country. • Applicants who have completed primary and secondary

58 HAKIJAN OPAS 2009

• The online application will be available from 12 January to 13 February 2009, 4:15 pm Finnish time (+2 GMT).


APPLICATION PROCESS STEP-BY-STEP 1. Read more about the Finnish Universities of Applied Sciences (UAS) and the degree programmes at www.

States, Canada, Australia or New Zealand, are exempted from the above.)

admissions.fi and about TAMK at www.tamk.fi/en. 6. All UAS entrance exams are held between 1 April and 8 2. Fill in the online application at www.admissions.fi between 12 January and 13 February 2009, 4:15 pm Finnish

May 2009. (Read more about TAMK entrance exam on the next page and at www.tamk.fi/entranceexam2009.)

time (+2 GMT). You may fill in only one application and apply to max. four degree programmes at Finnish UAS. The order of preference is binding.

7. All applicants will be informed of admission results earliest on 29 May 2009 and latest on 21 July 2009.

3. If you apply for Media, you must also return the pretask

8. If you have been admitted, you need to return the

to TAMK by 13 February 2009, 4:15 pm Finnish time

written confirmation to TAMK by 4 August 2009, 4:15

(+2 GMT). More information at www.tamk.fi/media.

pm Finnish time (+2 GMT).

4. If you apply with foreign educational certificates, the UAS of your first choice must receive copies and authorised

9. Studies start in late August (exact date to be confirmed).

translations of relevant educational certificates by 20 February 2009, 4:15 pm Finnish time (+2 GMT).

10. Contact the UAS of your first choice for any changes in your circumstances. TAMK Admissions Office:

5. If you are a citizen of a non-EU/EEA country, the UAS of your first choice must receive your official TOEF/IELTS

admissions@tamk.fi, tel. +358 3 565 47277, fax. +358 3 565 47238.

results by 20 February 2009, 4:15 pm Finnish time (+2 GMT). (Applicants who have completed primary and secondary school education, a Bachelorâ&#x20AC;&#x2122;s or a Masterâ&#x20AC;&#x2122;s degree in English in Great Britain, Ireland, the United

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

59


ENTRANCE EXAMS DEGREE PROGRAMME IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING

DEGREE PROGRAMME IN INTERNATIONAL BUSINESS TAMK International Business arranges the entrance exams

TAMK Environmental Engineering does not accept the exam

in cooperation with the other UAS business programmes.

results of any other UAS. The programme will invite all quali-

Therefore, all qualified applicants who have chosen TAMK

fied applicants by letter to attend the Environmental Engineer-

International Business as their highest business pro-

ing entrance exam to be held in Tampere on 5 May 2009.

gramme will be invited by letter to attend the International Business entrance exam to be held in Tampere on 28

In previous years, TAMK has arranged the Environmental

April 2009. It is not possible to do the TAMK International

Engineering entrance exam in various Finnish Embassies

Business entrance exam abroad.

abroad for those applicants who face problems in getting a visa for the entrance exams held in Finland. TAMK will

Those qualified applicants who have chosen TAMK Interna-

decide after 13 February 2009 whether this option will be

tional Business as their second, third or fourth business

available during this application round.

programme will be invited by the highest business programme to attend their entrance exam. TAMK International

The entrance exam consists of a written and an oral part.

Business accepts the exam results of another UAS business

The points of the entrance examination (max. 100 points)

programme.

are based both on the content of the answers and the oral and written skills of the English language. All parts of the

The TAMK International Business entrance exam consists of

exam will be based on the book â&#x20AC;&#x2122;State of the World 2009â&#x20AC;&#x2122;

a written part and an interview. There will be pre-reading

to be published by Worldwatch Institute in January 2009. All

material that the applicants must read before coming to

applicants are responsible for acquiring the book by them-

the entrance exam. The material will be published at

selves (e.g. from www.worldwatch.org).

www.tamk.fi/entranceexam2009 in March 2009. The points of the entrance examination (max. 100 points) are

Applicants scoring less than 30 out of 100 points in the en-

based both on the content of the answers and the oral and

trance exam are not eligible for admission.

written skills of the English language. There is also a section with applied mathematical tasks and logic in the exam.

Entrance exams from the previous years are not available.

60 HAKIJAN OPAS 2009


Applicants scoring less than 30 out of 100 points in the entrance exam are not eligible for admission.

FINAL SELECTION OF NEW STUDENTS

Entrance exams from the previous years are not available.

DEGREE PROGRAMME IN MEDIA

Selection Group A 50% of the students in each degree programme will be ad-

TAMK Media does not accept the exam results of any other

mitted from group A: applicants who have completed or are

UAS. The programme will invite to the entrance exam all

completing Finnish upper secondary education or the Fin-

qualified applicants whose pretask 1 sent to TAMK by 13

nish Matriculation examination, International Baccalaureate

February 2009 has been approved. The Media entrance

or Reifeprüfung examination in Finland or have completed

exam will be held in Tampere on 21 April 2009.

European Baccalaureate examination. Applicants completing their Matriculation or International Baccalaureate or

The TAMK Media entrance exam consists of a pretask 2

Reifeprüfung examinations in Finland in the spring of the year

(to be announced with the invitation), two tasks and an in-

of their application will also be admitted with this group.

terview. The points of the entrance examination (max. 100 points) are based both on the tasks (60%) and the interview

Total admission points (max. 100 points) are based on the

(40%). The entrance exam will test the applicants’ motiva-

result of the entrance exam (max. 70 points) and points

tion and suitability for the field.

awarded for educational certificates (max. 30 points).

Applicants scoring less than 50 out of 100 points in the en-

Selection Group B

trance exam are not eligible for admission. 50% of the students in each degree programme will be admitted from group B: applicants with Finnish vocational deg-

www.tamk.fi/entranceexam2009

rees, or whose eligibility to apply is based on non-Finnish qualifications, and are not mentioned in selection group A, apply to polytechnics/UAS studies solely on the basis of

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

61


points awarded for the entrance examination. The admis-

MORE INFORMATION:

sion of those completing a European Baccalaureate examination in the spring of their year of application is also based

TAMK University of Applied Sciences

only on this method.

TAMK Admissions Office (B1-37) Teiskontie 33

The maximum entrance examination points total is 100.

FI â&#x20AC;&#x201C; 33520 TAMPERE, FINLAND Tel. +358 3 565 47277

Selection between applicants with equal admission points

Fax +358 3 565 47238

In cases of a tie in admission points, applicants are ranked on

www.tamk.fi/en

admissions@tamk.fi

the following basis: 1. order of preference of the options 2. result of the entrance exam 3. grade point average in all subjects 4. points awarded for school performance

Exceptions in final selection To maintain a truly international atmosphere, TAMK Environmental Engineering and International Business reserve a right to restrict the admission of new students any one nationality other than Finnish to a maximum of 1/6 of the total number of new students.

PROGRAMMES IN ENGLISH, 2008 STATISTICS

62 HAKIJAN OPAS 2009

Intake Primary applicants Lowest points

ENVIRONMENTAL ENGINEERING

30

305

47

INTERNATIONAL BUSINESS

40

446

62

MEDIA (new programme in 2009)

20

-

-


TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

63


TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Teiskontie 33 33520 TAMPERE www.tamk.fi TAIDE JA VIESTINTÄ Finlaysoninkatu 7 33210 TAMPERE www.tamk.fi/ttvo YHTEYSTIETOJA Kaikki sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@tamk.fi TAMKIN HAKUTOIMISTO Teiskontie 33 33520 TAMPERE Puh. 03 565 47400 Fax. 03 565 47588 hakutoimisto@tamk.fi www.tamk.fi TAMK Admissions Office (B1-37) Teiskontie 33 FI-33520 TAMPERE FINLAND Tel. +358 3 565 47277 Fax +358 3 565 47238 admissions@tamk.fi www.tamk.fi/en hakijan opas 2009 Graafinen suunnittelu: Kiira Käkönen Painotalo: Kirjapaino Öhrling Oy

OPINTO-OHJAAJAT Koordinoiva opinto-ohjaaja Anne Mustonen, puh. 050 554 2319 Tekniikan yhteisvalinta, rakennustekniikka ja rakennusmestarikoulutus Ilkka Tasanen, puh. 050 537 4632

OPINTOSIHTEERIT Auto- ja kuljetustekniikka Reetta Palander, puh. 040 801 6254

AIKUISKOULUTUS Kone- ja tuotantotekniikka Anne Kulmala puh. 0400 991 236 Liiketalous, tietojenkäsittely Marja Honkanen, puh. 040 801 6250 Metsätalous Tuula Suhonen, puh. 040 801 6069

Auto- ja kuljetustekniikka, kone- ja tuotantotekniikka Harri Laaksonen, puh. 0400 942 604

Environmental Engineering, International Business Eeva Heikkilä, puh. 040 801 6001

Environmental Engineering Renja Yrjönen, puh. 050 345 0759

Kone- ja tuotantotekniikka Reetta Palander, puh. 040 801 6254

International Business Janne Hopeela, puh. 040 836 9630

Kuvataide sekä elokuva ja televisio Päivi Sohlman, puh. 040 801 6256

Kuvataide sekä elokuva ja televisio Kirsi-Marja Uimonen, puh. 03 565 47805

Liiketalous Sirpa Nieminen, puh. 040 801 6253

Automaatioteknologia, Marja Honkanen, puh. 040 801 6250

Media Päivi Sohlman, puh. 040 801 6256

Teknologiaosaamisen johtaminen Reetta Palander, puh. 040 801 6254

Metsätalous Tuula Suhonen, puh. 040 801 6069

Tietojärjestelmäosaaminen Teija Helin, puh. 040 801 6249

Media Kirsi-Marja Uimonen, puh. 03 565 47805

Paperi-, tekstiili ja kemiantekniikka Tuula Suhonen, puh. 040 801 6069

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Teija Helin, puh. 040 801 6249

Metsätalous Eeva Sundström, puh. 040 701 2030

Rakennustekniikka ja rakennusmestarikoulutus Satu Kelhä, puh. 040 801 6251

AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU

Paperi-, tekstiili- ja kemiantekniikka paperi: Merja Hanhimäki puh. 040 836 3178 tekstiili: Marja Vanhatalo puh. 040 846 6594 kemia: Tuula Nieminen puh. 040 841 5215

Sähkötekniikka Johanna Nilkku, puh. 040 801 6255

Liiketalous, tietojenkäsittely, tietojärjestelmäosaaminen, yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Eija Iso-Junno, puh. 040 505 7090

Sähkötekniikka Seppo Janhonen, puh. 040 506 7131 Talotekniikka Pirkko Harsia, puh. 050 555 3111

64 HAKIJAN OPAS 2009

Tietotekniikka: Taru Owston, puh. 040 836 6935

Talotekniikka Johanna Nilkku, puh. 040 801 6255 Tietojenkäsittely Teija Helin, puh. 040 801 6249 Tietotekniikka Johanna Nilkku, puh. 040 801 6255

Rakennustekniikka Satu Kelhä, puh. 040 801 6251 Kuvataide Päivi Sohlman, puh. 040 801 6256

YLEMPI AMK-TUTKINTO

Koulutuspäällikkö Tiina Hakkarainen puh. 050 563 5572

ERIKOISTUMISOPINNOT Suunnittelija Tuula Malo puh. 050 359 8297

TAOKK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Suunnittelija Eeva Manni puh. 050 570 2068

TAMKn hakijanopas 2009  

TAMKn hakijanopas 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you