Page 1


สารบัญ เรื่อง หน้า 1 สารจากนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 2 ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 3 โครงสร้างองค์กร 4 โครงสร้างการบริหารงาน 5 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 7 บุคลากร ความสําเร็จ/ความภาคภูมิใจ/ปัญหาจากการปฏิบัติงานของงานธุรการ 9 ความสําเร็จ/ความภาคภูมิใจ/ปัญหาจากการปฏิบัติงานของงานจัดประชุมและประสานงาน 10 ความสําเร็จ/ความภาคภูมิใจ/ปัญหาจากการปฏิบัติงานของงานเลขานุการคณะอนุกรรมการ 14 กลั่นกรอง ความสําเร็จ/ความภาคภูมิใจ/ปัญหาจากการปฏิบัติงานของงานประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจํามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 15 โครงการ/กิจกรรม ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 17 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 18 โครงการการประกันคุณภาพ สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 23 โครงการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 29 การสรรหาผู้บริหาร 66 ภาพโครงการ/กิจกรรม 70 ผู้จัดทํา 87


สารจากนายกกสภามหาวิทยาลัยนเรศศวร ปประเทศไทยอยยู่ในช่วงเวลาทีที่ต้องเผชิญกับบสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี พพลังงาน และ สิ่งแวดล้อมมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ร็ว ส่งผลสะท้อนรุนแรงมากกขึ้นกว่าเดิมที่ผ่านมา จึงได้้ตั้งปณิธานด้าานการพัฒนา คุ ณ ภาพชีชี วิ ต ของบุ ค ลลากรและนิ สิ ตให้ อ ยู่ อ ย่ า งสั ง น ติ สุ ข สามมารถนํ า การรพั ฒ นามหาวิวิ ท ยาลั ย นเรศศวรให้ เ ข้ า สู่ มาตรฐานสากล เพราะะการจัดการศึึกษาระดับอุดดมศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นนเงื่อนไขสําคััญในการผลิตตกําลังคนที่มี ศั ก ยภาพ ทางวิ ช าการรและวิ ช าชี พ อั น จะเป็ นนรากฐานที่ มั่ น คงในการพพั ฒ นาชุ ม ชนนและประเททศชาติ ให้ มี ขีดความสสามารถแข่งขันนกับนานาประะเทศ ตามวิสสััยทัศน์ของมหหาวิทยาลัยที่มมุ่งมั่นให้ “มหหาวิทยาลัยนเรศวร เป็น มหาวิทยาาลัยนวัตกรรมม ระดับแนวหหน้าในกลุ่ม ๑๑๐ อันดับแรกกของประเทศศ ภายใน ปี พ.ศ. พ ๒๕๖๐”” สํานักงานสภาามหาวิทยาลั ยนเรศวร ไดด้จั ดทํารายงาานประจําปี พพ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อ สรุปรวบบรวมผลการ ดําเนินงานนของสภามหาาวิทยาลัยในรอบปีที่ผ่านมาา ที่ได้ร่วมแรงงร่วมใจกันปฏิบัติงานด้วยความเชี่ยวชาญ ญ ทุ่มเทอย่าง เข้มแข็งเต็็มประสิทธิภาพ สามารถนําาภารกิจของมหาวิทยาลัย สสร้างประโยชนน์และประเทศชาติอย่างแท้จจริง ท้ายนี้ ผมขอชืชื่นชมและอวยพรให้คณะผผู้บริหาร คณ ณาจารย์ บุคลลากร ตลอดจจนนิสิตของมมหาวิทยาลัย นเรศวรทุกกท่าน จงประสบแด่ความสุสุขความเจริญเพี เ ยบพร้อมด้ววยพลังกายพลลังใจและพลังปั ง ญญา เพื่อรร่วมกันนําพา มหาวิทยาลัยนเรศวรให้ห้มีความเจริญกก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้น ตลอดไป

(ศาสตราาจารย์ เกียรติติคุณ นายแพททย์ ดร.กระแสส ชนะวงศ์) นายกสภภามหาวิทยาลลัยนเรศวร


สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร Division of University Council ความเป็นมา สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร (Division of University Council) ได้จัดตั้งขึ้นตามมติสภา มหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม ครั้งที่ 141 (2/2552) เมื่อวันพุธที่ 28 มกราคม พ.ศ.2552 ได้ให้ความเห็น ชอบในหลักการให้จัดตั้งสํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นหน่วยงานเทียบเท่าสํานักงานอธิการบดี และในคราว ประชุม ครั้งที่ 145 (6/2552) เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2552 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ได้เปลี่ยน สถานภาพจากหน่วยงานเทียบเท่าสํานักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากอง โดยมีการแบ่งส่วน ราชการภายใน ดังนี้ - งานธุรการ - งานจัดประชุมและประสานงาน - งานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง - งานประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการพิจารณา ตําแหน่งทางวิชาการ วิสัยทัศน์ (Vision) สํานักงานสภามหาวิทยาลัยมุ่งสนับสนุนการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล พันธกิจ (Mission) 1. บริหารจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย 2. สนับสนุนในการสรรหาและประเมินผู้บริหารอย่างโปร่งใส 3. ประสานงาน รวบรวม ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในของ มหาวิทยาลัย 4. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนือ่ ง เป้าหมาย (Goal) 1. มีกระบวนการ ประสานงาน ในการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล 2. มีกระบวนการ สรรหาและประเมินผู้บริหารอย่างโปร่งใส 3. มีระบบ และกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย 4. บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 2 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2557


โครงสร้างองค์กร

สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร สํานักงานอธิการบดี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

งานธุรการ

งานจัดประชุม และประสานงาน

งานเลขานุการ คณะอนุกรรมการ กลัน่ กรอง

งานประสานงานคณะกรรมการ ตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการพิจารณา ตําแหน่งทางวิชาการ

3 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2557


โครงสร้างการบริหารงาน

นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย

หัวหน้างาน ธุรการ

หัวหน้างานจัดประชุม และประสานงาน

หัวหน้างานเลขานุการ คณะอนุกรรมการ กลั่นกรอง

หัวหน้างานประสานงานคณะ กรรมการตรวจสอบประจํา มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ

4 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2557


คณะกรรมการสภามหหาวิทยาลัยยนเรศวร

5 | รายยงานประจําปี สํานันกงานสภามหาวิททยาลัยนเรศวร ปีป พ.ศ.2557


คณะกรรมการสภามหหาวิทยาลัยยนเรศวร

6 | รายยงานประจําปี สํานันกงานสภามหาวิททยาลัยนเรศวร ปีป พ.ศ.2557


7 | รายยงานประจําปี สํานนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปีป พ.ศ.2557


8 | รายยงานประจําปี สํานนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปีป พ.ศ.2557


ความสําเร็จจากการปฏิบัติงานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 1. ความสําเร็จจากการปฏิบัติงานของงานธุรการ 1.1 งานสารบรรณ ตารางที่ 1 ดําเนินการการรับ – ส่งหนังสือราชการ จํานวนทั้งสิ้น 3,224 เรื่อง เดือน/ปี พ.ศ. จํานวนหนังสือราชการ จํานวนหนังสือราชการ ภายนอก (เรื่อง) ประจําปี พ.ศ.2557

ภายใน (เรื่อง)

รวมหนังสือ ราชการทั้งหมด

รับเข้า

ส่งออก

รับเข้า

ส่งออก

(เรื่อง)

1,375

-

818

-

2,193

1.2 งานการเงินและงบประมาณ ตารางที่ 2 ดําเนินการเบิก – จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2557 จําแนกตามหมวด รายจ่าย จํานวนเงิน 6,232,030 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.42 หมวดรายจ่าย 1.เงินงบประมาณแผ่นดิน กองทุนทั่วไป 1.1 งบบุคลากร รวม 2.เงินงบประมาณรายได้ กองทุนทั่วไป 2.1 ค่าจ้างชั่วคราว 2.2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวม รวมทั้งสิน้

ได้รับจัดสรร

จ่ายจริง

คงเหลือ

เบิกจ่าย ร้อยละ

2,044,560 2,044,560

2,044,560 2,044,560

0 0

100.00 100.00

678,878 3,544,810 4,223,688 6,268,248

671,580 3,515,890 4,187,470 6,232,030

7,298 28,920 36,218 36,218

98.92 99.18 99.05 99.42

9 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2557


1.3 ดําเนินการจัดโครงการกิจกรรม 5 ส ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 1.4 ดําเนินการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมสัมนา/ศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 15 ครัง้ 1.5 ดําเนินการฝ่ายของที่ระลึกงานสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 เป็นเงินจํานวน 25,400 บาท 1.6 ดําเนินการฝ่ายจัดครุยปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ครุยกรรมการสภามหาวิทยาลัย และรับรองกรรมการ สภามหาวิทยาลัย ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นเงินจํานวน 36,910 บาท 1.7 ดําเนินการจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นเงินจํานวน 69,200 บาท 2. ความสําเร็จจากการปฏิบัติงานของงานจัดประชุมและประสานงาน 2.1 การประชุมสภามมหาวิทยาลัย ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ ครั้งที่ ๑๘๘ (๑๐/๒๕๕๗) วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๑๘๙ (๑๑/๒๕๕๗) วันอาทิตย์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๑๙๐ (๑๒/๒๕๕๗) วันอาทิตย์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ ๑๙๑ (๑/๒๕๕๗) วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๗

ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ ๑๙๒ (๒/๒๕๕๗) วันอาทิตย์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๗

ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ ๑๙๓ (๓/๒๕๕๗) วันเสาร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗

ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ ๑๙๔ (๔/๒๕๕๖) วันอาทิตย์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗

ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ ๑๙๕ (๕/๒๕๕๗) วันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ครั้งที่ ๑๙๖ (๖/๒๕๕๗) วันอาทิตย์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๗

ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ ๑๙๗ (๗/๒๕๕๗) วันอาทิตย์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ ๑๙๘ (๘/๒๕๕๗) วันอาทิตย์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗

ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ ๑๙๙(๙/๒๕๕๗) วันอาทิตย์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗

ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

10 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2557


2.2 การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันเสาร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗

ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

2.3 การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ(ในส่วนของมหาวิทยาลัยนเรศวร) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันเสาร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2.4 การประชุมคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน และเลื่อนค่าจ้างและ ค่าตอบแทนของอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดีหรือตําแหน่งเทียบเท่า ที่เป็นผู้เกษียณอายุราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันที่ ๒๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 2.5 การประชุมประเมินผลการปฏิบัติงานและเลือ่ นค่าจ้าง ผูด้ ํารงตําแหน่งอธิการบดี ที่ไม่ใช่ข้าราชการ ประจําหรือพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ 2.6 การประชุมประเมินผลการปฏิบัติงานและเลือ่ นค่าจ้าง ผูด้ ํารงตําแหน่งรองอธิการบดี คณบดีหรือ ตําแหน่งเทียบเท่า ที่ไม่ใช่ข้าราชการประจําหรือพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ 2.7 การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันที่ ๑๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ 2.8 การประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่ เทียบเท่าคณะ ในกลุม่ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี(คณบดีคณะวิทยาศาสตร์) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 11 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2557


ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ รอบที่ ๒ (คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗

ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

(ผู้อํานวยการวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗

ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

(ผู้อํานวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗

ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รอบที่ ๒ (ผูอ้ ํานวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทน) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗

ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

2.9 การประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่ เทียบเท่าคณะ ในกลุม่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ(คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร รอบที่ ๒ (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

12 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2557


รอบที่ ๒ (คณบดีคณะเภสัชศาสตร์) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

(คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗

ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

2.10 การประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่ เทียบเท่าคณะ ในกลุม่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คณบดีคณะศึกษาศาสตร์) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗

วันศุกร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ วันพุธที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ วันพุธที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗

รอบที่ ๒ (คณบดีคณะสังคมศาสตร์) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

2.11 การประชุมบริหารสํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

วันพฤหัสบดีที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗

ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

2.12 การประชุมสํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ วันพฤหัสบดีที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗

ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

13 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2557


ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่

๒/๒๕๕๗ ๓/๒๕๕๗ ๔/๒๕๕๗ ๕/๒๕๕๗

วันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗

ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

2.13 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (ระดับอุดมศึกษา) ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน ตัวบ่งชี้ ๑๓ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 2.14 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(ระดับอุดมศึกษา) ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ องค์ประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 2.15 การประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและการประเมินคณะกรรมการ สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจําปี ๒๕๕๖ ปัญหา -

อุปกรณ์ในการทํางานไม่เพียงพอ งบประมาณไม่เพียงพอ

3. ความสําเร็จจากการปฏิบัติงานของงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลัน่ กรอง 1. ดําเนินการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์ 2. ดําเนินการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3. ดําเนินการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 4. ดําเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร 5. ดําเนินการสรรหากรรมการสภาอาจารย์แทนกรรมการสภาอาจารย์ที่ขอลาออก จํานวน 3 หน่วยงาน 6. ดําเนินการสรรหาคณบดีคณะสังคมศาสตร์ 7. ดําเนินการสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 8. ดําเนินการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 9. ดําเนินการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 10. ดําเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ 14 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2557


11. ดําเนินการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทน 12. การเบิกจ่ายเงินกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ/คณบดี/ ผู้อํานวยการวิทยาลัย 13. จัดทําจดหมายข่าวของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร จํานวน 12 ฉบับ 14. จัดทําสารสํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร จํานวน 1 ฉบับ 15. จัดทํารายงานประจําปีสํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร จํานวน 1 เล่ม 16. จัดทําเว็บไซต์ ดูแลและปรับปรุงเว็บไซต์เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยนเรศวร 17. ผลการประเมินการประกันคุณภาพสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ปีที่ผ่านมาได้คะแนน 4.00 18. จัดทําโครงการการจัดการความรู้สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ความภาคภูมิใจของงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลัน่ กรอง บุคลากรของงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองได้รับเลือกเป็นประธานสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ปัญหา คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ไม่ทนั สมัยทําให้การนําเสนอของผู้ที่ได้รับการเสนอชือ่ ดํารงตําแหน่ง ผู้บริหาร ไม่สามารถใช้งานได้และไม่รองรับโปรแกรมในรุ่นปัจจุบัน วิธแี ก้ไข ควรจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ที่ทันสมัยสามารถรองรับโปรแกรมในรุ่นปัจจุบันได้ 4. ความสําเร็จจากการปฏิบัติงานของงานประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยและ คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 1.เดือน ตุลาคม 2556 จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจําปีการศึกษา 2556-2557 เพื่อนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 2. เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2556 จัดส่งรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน แผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ประจําปีงบประมาณ 2555 ของมหาวิทยาลัย นเรศวร ส่งให้กับ สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. เดือน มกราคม – พฤษภาคม 2557 ดําเนินการจัดทําการบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/ โครงการ ที่สําคัญตามนโยบายรัฐบาล เพื่อประกอบคําของบประมาณประจําปี 2558 ร่วมกับกองแผนงานในการ จัดส่งให้สํานักงบประมาณ 15 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2557


4. เดือน มีนาคม 2557 ดําเนินการติดตามผลและรายงานผลความก้าวหน้าของผลการดําเนินการตามแผน ปรับปรุง (รอบ 6 เดือน) มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจําปีงบประมาณ 2556 จัดส่งให้กับหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบ ภายในระดับกระทรวง 5. เดือน เมษายน - พฤษภาคม 2557 ดําเนินการติดตามผลและจัดทํารายงานการประเมินผลการบริหารความ เสี่ยงมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจําปีการศึกษา 2556 6. เดือน สิงหาคม - กันยายน 2557 ดําเนินการติดตามผลและจัดทํารายงานการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจําปีการศึกษา 2556 และดําเนินการติดตามผลความก้าวหน้าของผลการดําเนินการ ตามแผนปรับปรุง (รอบ 12 เดือน) มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจําปีงบประมาณ 2556 7. เดือน กันยายน 2557 ดําเนินการตามขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการ อุ ด มศึ ก ษา ตามมาตรฐานตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 7.4 ระบบการบริ ห ารความเสี่ ย ง ตามรอบการประเมิ น ของสํ า นั ก งาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา ความภาคภูมิใจของงานประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการพิจารณา ตําแหน่งทางวิชาการ 1.ดําเนินการจัดทําแผนบริหารควาเสี่ยง มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจําปีการศึกษา 2556-2557 เพื่อเป็น แนวทางในการปฏิบัติงาน และช่วยสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายตามที่กําหนด 2.จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เป็นไปตาม การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา

16 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2557


โครงการ/กิจกรรม ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557

17 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2557


กิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ชื่อกิจกรรม

กิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบ

งานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการความรู้

หลักการและเหตุผล ในปี พ.ศ.2556 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะให้เกิด ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และนํามาประยุกต์ใช้ในงานของตนเอง โดยการเปิดโอกาสให้บุคลากร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และมีการนําความรู้ที่มีในแต่ละงาน บอกเล่าประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้ เกิดองค์ความรู้ในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหน่วยงาน และในปี พ.ศ.2557 สํานักงานสภา มหาวิทยาลัยได้นําผลของกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ ในปี พ.ศ.2556 มาต่อยอด โดยนํากิจกรรม วัตถุประสงค์ 1. บุคลากรทุกคนมีโอกาสแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากการทํากิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีทางด้านความเสี่ยงตามประเด็นความรู้ที่กําหนดไว้ 2. ผลของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ทางด้านความเสี่ยง (จาก พ.ศ.2556) ซึ่งพูดถึงหลัก ธรรมาภิบาลของหน่วยงาน มาต่อยอด และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 3. ใช้ระบบการจัดการความรู้มาพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านความเสี่ยง เพื่อให้บุคลากรทุกคนสามารถจัดการ ความเสี่ยงภายในหน่วยงานได้

18 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2557


แผนการปฏิบัติงาน พ.ศ.2556

พ.ศ.2557

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กิจกรรม ประชมคณะกรรมการ เพื่อกําหนด วัตถุประสงค์ หัวข้อ และกลุม่ เป้าหมาย ประชุมกลุม่ ย่อยเพื่อดําเนินกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดําเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อและ เป้าหมายที่กําหนดไว้ รวบรวมความรู้และประเด็นความรู้ไว้อย่าง เป็นระบบและสามารถเข้าดูได้ตลอดเวลา สรุปกิจกรรม ตัวชีว้ ัดความสําเร็จของโครงการ

ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ มีการจัดโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม มากกว่า 80% ตัว ชี้ วั ด เชิ งคุ ณ ภาพ บุค ลากรในสํ า นั ก งานสภามหาวิ ท ยาลั ยมี ค วามพึ ง พอใจในการจั ด กิ จ กรรมแลก เปลี่ยนเรียนรู้ นโยบายด้านการจัดการความรู้ สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหน่วยงานที่สนับสนุน ประสานงาน และบริหารจัดการเชิงรุกใน ภารกิ จ ของสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ สนั บ สนุ น และเอื้ อ ประโยชน์ ต่ อ แผนการดํ า เนิ น งานและยุ ท ธศาสตร์ ข อง มหาวิทยาลัย สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงมีแนวนโยบายด้านการจัดการความรู้ ดังนี้ 1. พัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความสามารถ มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการ เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างมีคุณภาพ โดยมีกิจกรรมพัฒนา บุคลากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปีต่อคน 2. พัฒนาหน่วยงานภายในสํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร โดยใช้ทรัพยากรที่มีอย่างมีประสิทธิภาพ จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นองค์ความรู้ที่ตกผลึกแล้วนํามาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ดี และมีการปรับปรุง ให้เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงาน 3. สร้างคลังความรู้ เพื่อให้บุคลากรในสํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ได้นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน การปฏิบตั ิงานจริง 19 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2557


การประเมินผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ การประเมินผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการคามรู้ จะแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่ 1. มีการจัดโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม มากกว่า 80% 2. บุคลากรในสํานักงานสภามหาวิทยาลัยมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ วิธีการรวบรวมข้อมูล คณะกรรมการแจกแบบประเมินความพึงพอใจฯ ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ จํานวน ทั้งสิ้น 16 ฉบับ เพื่อดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจฯ จํานวน 16 ฉบับ จะใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดย คิดเป็นร้อยละ ซึ่งได้แสดงผลตามตารางต่างๆ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 1. จากการวิเคราะห์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2558 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100% 2. จากการวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในหน่วยงาน ของสํานักงานสภา มหาวิทยาลัยนเรศวร จํานวน 16 คน โดยมีการแบ่งรายละเอียดการประเมินออกเป็น 3 ส่วน โดยมีระดับคะแนน ดังนี้

20 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2557


ตาราง 1 แสดงระดับการให้คะแนนความพึงพอใจของแบบประเมินโครงการ คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 1.81 – 2.60 2.61 – 3.40 3.41 – 4.20 4.21 – 5.00

ระดับการให้คะแนน ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยปานกลาง ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สดุ

คณะกรรมการได้ทําการวิเคราะห์แต่ละส่วนของแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อหา ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งรายละเอียดเป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป ตาราง 2 แสดงเพศของผู้ตอบแบบประเมินโครงการ เพศ จํานวน(คน) ชาย 7 หญิง 9 รวม 16

คิดเป็นร้อยละ 43.75 56.25 100

จากตาราง 2 ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ จํานวน 16 คน ผูต้ อบแบบสอบถามเป็นเพศ หญิง จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 56.25 และเป็นเพศชาย จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75

21 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2557


ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการดําเนินโครงการ ตารางที่ 3 แสดงระดับความพึงพอใจของผูต้ อบแบบประเมินโครงการ ประเด็นการประเมิน Mean S.D. ระดับความพึงพอใจ 1. ความรู้ความเข้าใจก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 4.08 0.55 มาก 2. ความรู้ความเข้าใจหลังเข้าร่วมกิจกรรม 4.11 0.46 มาก 3. ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม ครั้งนี้ 4.11 0.52 มาก 4. ความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ 4.10 0.61 มาก 5. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 4.11 0.52 มาก จากตารางที่ 3 พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทุกข้อ ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ปัญหาและอุปสรรค โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 1. ไม่มีงบประมาณในการดําเนินกิจกรรม 2. กิจกรรมที่จดั มีความสนุก ไม่เหมือนการจัดประชุม 3. คลายเครียด 4. ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม สรุปภาพรวม การจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งนี้ บุคลากรส่วนใหญ่เห็นว่าการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ เป็นกิจกรรมที่ ส่งเสริมให้บุคลากรกล้าแสดงออก และคลายเครียดจากการทํางาน อยากให้มีการจัดกิจกรรมแบบนี้อีกทุกๆ ปี

22 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2557


โครงการประกันคุณภาพสํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน 2. องค์ประกอบ

ตัวบ่งชี้

1.ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ดําเนินการ 2.1 ระบบการพัฒนาบุคลากร 2.2 ภาวะผู้นาํ ของคณะกรรมการประจําหน่วยงานและ ผู้บริหารของหน่วยงาน 2.การบริหารและการจัดการ

บรรลุ เป้าหมาย เป้าหมาย

ผลการประเมิน/ ตรวจสอบ ตนเอง ตรวจสอบ

7 ข้อ

X

5.00

3.00

5 ข้อ

/

4.00

4.00

5 ข้อ

/

5.00

5.00

3.การเงินและงบประมาณ

2.3 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 2.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 3.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

ระดับ 4 6 ข้อ 6 ข้อ

/ / X

4.00 5.00 5.00

4.00 5.00 4.00

4.ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ รวม

4.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 6 ตัวบ่งชี้กลาง 30 คะแนน

5 ข้อ

X

4.00 28.00

3.00 24.00

เฉลี่ย (เต็ม 5 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 5.1 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 5.2 ระดับความสําเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับ ความต้องการของผูร้ ับบริการ 5.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 5.4 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง กระบวนการดําเนินงาน

5.ภารกิจหลัก

รวม

รวม

4.67 4.00 93.33% 80.00% 5 ข้อ

/

5.00

5.00

ระดับ 4

X

4.00

2.00

ระดับ 4

X

3.61

3.61

5 ข้อ

X

3.00

3.00

15.61

13.61

5.5 ระดับความสําเร็จของการจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้ คุณภาพของมหาวิทยาลัย 5 ตัวบ่งชี้เฉพาะ 25 คะแนน เฉลี่ย (เต็ม 5 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ

3.90 3.40 78.05% 68.05%

ค่าเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ คิดเป็นร้อยละ

3.97 3.47 79.35% 69.35%

*สําหรับปี การประเมิน 2557 จะไม่นบั รวม ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และ องค์ประกอบที่ 5 **ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 จะถูกใช้ในการคํานวนสําหรับหน่วยงานสนับสนุนหลัก ***หน่วยงานสนับสนุนหลัก* ประกอบไปด้วย กองบริ การการศึกษา, กองกิจการนิสิต, บัณฑิตวิทยาลัย, กองบริ หารการวิจยั , กองการบริ หารงานบุคคล, กองบริ การวิชาการและจัดการทรัพย์สิน, กองคลัง, กองแผนงาน และกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ****[หน่วยงานท่านไม่เป็ นหน่วยงานสนับสนุนหลัก]

23 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2557


3.2 สรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากกรรมการ องค์ ประกอบ

ตัวบ่งชี้

1.ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน และแผน ดําเนินการ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

บรรลุ เป้าหมาย

ข้อสังเกต - มีแผนกลยุทธ์ที่ดี มีการกําหนดตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์ สอดคล้องกับพันธ กิจของสํานักงานฯ มีการกําหนดผู้รับผิดชอบ และมีความเชื่อมโยงกับแผน กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย - แผนปฏิบัติการมีกิจกรรม/โครงการไม่ครบพันธกิจของสํานักงานฯ - ไม่มีผลการประเมินการดําเงินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ข้อเสนอแนะ - กรณีที่สํานักงานฯ มีปัญหาทางเทคนิคในเรื่องการจัดทําโครงการตาม แผนปฏิบัติการที่จะเสนอมหาวิทยาลัยเฉพาะส่วนที่จะของบประมาณนั้น สํานักงานฯ ควรจัดทําแผนปฏิบัติการของสํานักงานฯ เองอีกชุดหนึ่งที่ บรรจุกิจกรรม/โครงการทั้งหมดที่จะดําเนินการ ทั้งที่ใช้งบประมาณและไม่ ใช้งบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อการอ้างอิงและเพื่อสร้างความตระหนักในระดับ P (Plan) โดยให้คณะกรรมการประจําสํานักงานฯ ให้ความเห็นชอบ แผนปฏิบัติการนั้น

ข้อคิดเห็น สํานักงานสภาฯ มีระบบการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ยังไม่ มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและนําผลการ ประเมินไปปรับปรุง ข้อสังเกต 1. แผนพัฒนาบุคลากรระยะ 4 ปี แม้ว่าจะมีความสอดคล้องกับแผนกล ยุทธ์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ตามที่เขียนบรรยายไว้ แต่ในตารางแผนฯ ยัง 2.1 ระบบการพัฒนาบุคลากร ไม่ชัดเจนว่าเป็นการแปลงมาจากกลยุทธ์ใด 2. ตัวชี้วดั ในแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 4 ปี มีแต่เพียงตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ข้อเสนอแนะ 1. ควรจัดให้มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร และนํา ผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงแผนฯ หรือจัดโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนา บุคลากร 2.การบริหาร 2. ควรปรับตัวชีว้ ัดในแผนพัฒนาบุคลากรให้มีตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ และการ นอกเหนือจากตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ จัดการ ข้อชื่นชม ผู้บริหารมีภาวะผู้นําและบริหารงานด้วยหลักธรรมภิบาล มีการถ่ายทอด นโยบายทิศทางการปฏิบัติงานแก่บุคลากรและกํากับติดตามการ ดําเนินงานตามที่มอบหมาย ประเมินได้จากการประชุมวาระต่างๆ ที่ ดําเนินการเป็นประจําอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังสนับสนุนให้บุคลากรใน 2.2 ภาวะผู้นาํ ของ หน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทําให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันใน คณะกรรมการประจําหน่วยงาน การปฏิบัติงาน และผู้บริหารของหน่วยงาน ข้อสังเกต ยังไม่พบหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าผู้บริหารได้นําผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม ข้อเสนอแนะ ควรจัดให้มีการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารอย่างต่อเนื่องและ นําผลการประเมินไปปรับปรุงการทํางานอย่างเป็นรูปธรรม

24 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2557

ผลการประเมิน/ตรวจสอบ ตนเอง

ตรวจสอบ

X

5.00

3.00

/

4.00

4.00

/

5.00

5.00


องค์ ประกอบ

ตัวบ่งชี้

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

บรรลุ เป้าหมาย

ข้อคิดเห็น สํานักงานสภามหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสําคัญของ กระบวนการพัฒนาสูส่ ถาบันการเรียนรู้ โดยกําหนดเป็นนโยบายของ หน่วยงานประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน นอกจากนี้ยังได้นํากระบวนการ จัดการความรู้ (KM) มาใช้ในการพัฒนางาน บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ ประจําปี (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 1) โดยมีการกําหนดประเด็น ความรู้ที่สอดคล้องกับพันธกิจหลักของหน่วยงานและระบุกลุ่มเป้าหมายไว้ อย่างชัดเจน โดยในปีงบประมาณ 2557 ได้จัด KM รวมทั้งหมด 4 ประเด็น หลังจาก KM แล้วได้มีการสกัดความรู้เผยแพร่ออกมาเป็นลาย 2.3 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน ลักษณ์อักษร (explicit knowledge) อย่างไรก็ตาม ยังไม่พบว่าได้มีการ เรียนรู้ นําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงอย่างเป็น รูปธรรม

ผลการประเมิน/ตรวจสอบ ตนเอง

ตรวจสอบ

/

4.00

4.00

/

5.00

5.00

X

5.00

4.00

ข้อเสนอแนะ 1. ควรสนับสนุน/หรือมีการติดตาม ให้บุคลากร นําความรู้ที่เป็นแนว ปฏิบัติที่ดีจากการ KM มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้เกิดความ ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของการทํา KM 2. การนําเสนอหลักฐานอ้างอิงที่เป็นภาพ ควรมีการบรรยายภาพให้เข้าใจ ว่าเป็นกิจกรรมอะไร ดําเนินการเมื่อใด และใครเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าว

2.4 ระบบบริหารความเสี่ยง

ข้อชื่นชม สํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้ดําเนินการตามระบบบริหารความเสี่ยงทุก เกณฑ์อย่างครบถ้วน สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่หน่วยงานอื่นภายใน มหาวิทยาลัย สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพตามพันธกิจหลักของ หน่วยงานที่มีหน้าที่หนึ่งในการรับผิดชอบประสานงาน รวบรวม ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ มหาวิทยาลัย

ข้อส้งเกต - จุดแข็งและจุดอ่อนในแผนกลยุทธ์ทางการเงินขัดแย้งกันเอง (เรื่องความรู้ ด้านการเงินของบุคลากร) - ยังไม่มีหลักฐานที่ชดั เจนว่าผู้บริหารได้นําข้อมูลการวิเคราะห์ทางการเงิน ไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องอะไร 3.การเงิน 3.1 ระบบและกลไกการเงิน และ และงบประมาณ งบประมาณ

ข้อเสนอแนะ - ควรมีการวิเคราะห์สถานะทางการเงินมากกว่าปีละ 1 ครั้ง และควรมี การวิเคราะห์สัดส่วนงบประมาณ/ค่าใช้จ่ายแยกตามพันธกิจด้วยเพื่อให้ เห็นข้อมูลว่ามีงบประมาณเพียงพอต่อการดําเนินงานในแต่ละพันธกิจ หรือไม่อย่างไร - ในเกณฑ์ข้อ 6 ควรเขียนผลการดําเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าผู้บริหาร ได้นําข้อมูลการวิเคราะห์ทางการเงินไปใช้ในการตัดสินใจหรือวางแผนเรื่อง อะไรบ้าง พร้อมหลักฐานประกอบ

25 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2557


องค์ ประกอบ

ตัวบ่งชี้

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

บรรลุ เป้าหมาย

ผลการประเมิน/ ตรวจสอบ ตนเอง

ตรวจสอบ

4.00

3.00

6 ตัวบ่งชี้กลาง 30 คะแนน

28.00

24.00

เฉลี่ย (เต็ม 5 คะแนน)

4.67

4.00

คิดเป็นร้อยละ

93.33%

80.00%

ข้อสังเกต - แผนพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานยังไม่ค่อยชัดเจนเป็นรูปธรรม - ไม่ปรากฏหลักฐานว่าผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของปีงบประมาณ 56 ดีขึ้นกว่าการดําเนินงานในปี 55 ทุกตัวบ่งฎชี้ - การนําระบบ Q-ANT มาใช้ในการประกันคุณภาพยังไม่ถือว่ามีข้อมูล สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ - "แนวปฏฺฎบัติที่ดี" ยังไม่เหมาะสมกับแนวปฏิบัติที่ดีตามนิยามของคู่มือการ ประกันคุณภาพ - การเข้าร่วมการประชุมที่ดําเนินโดยกองพัฒนาคุณภาพการศึกษายังไม่ น่าจะเป็นการสร้างเครือข่าย เนื่องจากกองพัฒนาฯ มีหน้าที่ต้องจัด กิจกรรมให้ความรู้อยู่แล้ว - การเขียนผลการดําเนินงานของตัวบ่งชี้แต่ละตัวยังไม่ค่อยชัดเจน ข้อเสนอแนะ - ในผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ข้อ 1 ควรเขียนอธิบายให้ชัดเจนว่า ระบบ ประกันคุณภาพที่ใช้คอื ระบบอะไร (เช่น ระบบประกันคุณภาพของ 4.ระบบ มหาวิทยาลัยที่พฒ ั นาโดยใคร ระบบ PDCA เป็นต้น) และมีกลไกอะไรที่ และกลไก 4.1 ระบบและกลไกการประกัน ผลักดันการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ (เช่น เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ การประกัน คุณภาพภายใน คณะกรรมการประกันคุณภาพ เป็นต้น) คุณภาพ - ภายหลังการตรวจประเมิน ควรมีการประชุมหารือเพื่อจัดทําแผนพัฒนา คุณภาพของสํานักงานฯ เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงานเพื่อให้มีผลการ ดําเนินงานที่ดีขึ้น - ควรสรุปตัวบ่งฎของแผนกลยุ ชี้ ทธ์ว่ามีจํานวนทั้งสิ้นกี่ตัวบ่งชี้ แล้ว เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในปีปัจจุบันกับตัวบ่งชี้ของปีที่ ผ่านมา เพื่อที่จะได้ทราบว่าการปรับปรุงการดําเนินงานด้านการประกัน คุณภาพส่งผลให้มีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นทุกตัวบ่งชี้หรือไม่ - สํานักงานฯ ควรดําเนินการประชุมหารือเพื่อจัดทําฐานข้อมูลที่จําเป็นของ สํานักงานฯ โดยคํานึงถึงพันธกิจและวัตถุประสงค์ และควรเป็นข้อมูลที่ สามารถนํามาใช้ในการประกันคุณภาพได้ เช่น สารสนเทศเกี่ยวกับการ ดําเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนและการติดตามความสําเร็จของแผน สารสนเทศด้านงบประมาณและการใช้จ่ายเงิน สารสนเทศด้านบุคลากร และการพัฒนา เป็นต้น - ควรมีการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึง ผู้รับบริการให้กว้างขวางขึ้น และนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ ดําเนินงานอย่างจริงจัง - ควรเขียนคําอธิบายผลการดําเนินงานให้ชัดเจนว่าทําอะไร อย่างไร รวม

26 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2557

X


องค์ ประกอบ

ตัวบ่งชี้

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

บรรลุเป้าหมาย

ข้อสังเกต - มีการตกแต่งห้องทํางาน เพื่อเป็นมุมสําหรับอ่านหนังสือ แต่บุคลากรของ หน่วยงานใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดังกล่าวน้อย - มีการใช้พื้นที่มุมห้องอ่านหนังสือ สําหรับจัดกิจกรรมรดน้ําผู้ใหญ่ในวัน สงกรานต์ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย - มีการคัดแยกกระดาษหน้าเดียว และกระดาษสองหน้า - มีการจัดรวบรวมเอกสารสําหรับทําลาย - ระดับความพึงพอใจของกิจกรรม ๕ ส. ทุกข้ออยู่ในระดับมาก ถึงมาก 5.1 การพัฒนาสุนทรียภาพใน ที่สุด มิติทางศิลปะและวัฒนธรรม - มีการประเมินการมีส่วนร่วมและปรับปรุงสถานที่ทํางาน

ผลการประเมิน/ ตรวจสอบ ตนเอง

ตรวจสอบ

/

5.00

5.00

X

4.00

2.00

ข้อชื่นชม - สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มีการจัดกิจกรรม ๕ ส. อย่างต่อเนื่อง ข้อเสนอแนะ - สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ควรใช้ประโยชน์จากพื้นที่มุมห้องอ่านหนังสือ ให้มากขึ้น ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน - ควรมีการประเมินการใช้พื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรม

5.ภารกิจ หลัก

ข้อสังเกต ๑. การสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ มีเฉพาะบุคลากรในสํานักงาน อธิการบดี ๒. มีการนําผลสํารวจความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ใน เดือนตุลาคม ๓. ผลการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการที่มากที่สุด คือ เรื่อง ด้าน การใช้ระบบสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลในเว็บไซด์ ของสํานักงานฯ เปิด โอกาสให้เข้าถึงข้อมูลโดยไม่ปิดกั้น พบว่า มีการจัดทําร่าง แผนพัฒนา สารสนเทศฯ 5.2 ระดับความสําเร็จของการ ให้บริการที่สอดคล้องกับความ ข้อเสนอแนะ ต้องการของผู้รับบริการ ๑. ควรจัดทําแบบสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ ให้ครอบคลุมทุก กลุ่ม โดยอาจจัดทําเป็นแบบสอบถามออนไลน์แจ้งเวียนให้ผู้รับบริการทุก กลุ่ม และประสานงานกับผู้แทนแต่ละหน่วยงาน เพื่อขอความร่วมมือใน การตอบแบบสอบถาม ๒. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริหารความเสี่ยง

27 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2557


องค์ ประกอบ

ตัวบ่งชี้

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

บรรลุเป้าหมาย

ผลการประเมิน/ ตรวจสอบ ตนเอง

ตรวจสอบ

X

3.61

3.61

X

3.00

3.00

5 ตัวบ่งชี้เฉพาะ 25 คะแนน

15.61

13.61

เฉลี่ย (เต็ม 5 คะแนน)

3.90

3.40

คิดเป็นร้อยละ

78.05%

68.05%

ค่าเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ

3.97

3.47

คิดเป็นร้อยละ

79.35%

69.35%

ข้อชื่นชม - ผู้รับบริการมีการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ เรื่อง การ ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม และเป็นกันเอง มากที่สุด โดยได้ คะแนนเฉลี่ย ๓.๗ ข้อสังเกต ๑. สํานักงานสภามหาวิทยาลัยมีการจัดแบบสํารวจในเรื่อง ความต้องการ และความพึงพอใจของผู้รับบริการในแบบสอบถามชุดเดียวกัน

5.3 ระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ

ข้อเสนอแนะ ๑. การเขียนบทสรุปสําหรับผู้บริหาร ผู้ดําเนินงานควรให้ข้อเสนอแนะ หรือ แนวทางการปรับปรุง เพิ่มเติม ๒. ควรมีการแยกประเด็นในเรื่อง ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความ สะดวก และความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการที่ชัดเจน ข้อชื่นชม ๑.การจัดทําเป้าหมายการทํางาน โดยมีการกําหนดตัวชี้วัด และตั้งระดับค่า เป้าหมายครบทุกงาน ๒.การจัดแผนการปฏิบัติงาน โดยกําหนดกรอบเวลา และผู้รับผิดชอบที่ ชัดเจน ๓.มีการเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานบนเว็บไซด์ 5.4 ระดับความสําเร็จของการ พัฒนาและปรับปรุง ข้อเสนอแนะ กระบวนการดําเนินงาน ๑. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ควรระบุระยะเวลาการปฏิบัติงานให้ครบทุกงาน ๒. มีการทบทวนขั้นตอนการดําเนินงาน เพื่อลดระยะเวลาการดําเนินงาน ๓. ควรจัดทําแผนการตรวจสอบเป้าหมายการทํางาน และสรุปผลการ ดําเนินงานตามแผน เพื่อใช้เป็น ข้อมูลในการปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานการทํางาน ๔. ควรแต่งตั้งคณะทํางานติดตามผลการดําเนินงานตามเป้าหมายการ ทํางาน 5.5 ระดับความสําเร็จของการ จัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้ คุณภาพของมหาวิทยาลัย รวม

รวม

*สําหรับปี การประเมิน 2557 จะไม่นบั รวม ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และ องค์ประกอบที่ 5 **ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 จะถูกใช้ในการคํานวนสําหรับหน่วยงานสนับสนุนหลัก ***หน่วยงานสนับสนุนหลัก* ประกอบไปด้วย กองบริ การการศึกษา, กองกิจการนิสิต, บัณฑิตวิทยาลัย, กองบริ หารการวิจยั , กองการบริ หารงานบุคคล, กองบริ การวิชาการและจัดการทรัพย์สิน, กองคลัง, กองแผนงาน และกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ****[หน่วยงานท่านไม่เป็ นหน่วยงานสนับสนุนหลัก]

28 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2557


โครงการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ..................................................... หลักการเหตุผล ตามที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีนโยบายให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อตอบสนองการ ประเมินคุณภาพในหน่วยงาน องค์ประกอบที่ 5 ภาระกิจหลัก ตัวชี้วัดที่ 5.1 (สกอ.)การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ ทางศิลปะและวัฒนธรรม เช่นการจัดกิจกรรม 5 ส การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี การปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม และการจัดพื้นที่กิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการส่งเสริมให้บุคลากรมี ส่วนร่วมอย่างสม่ําเสมอ นั้น คณะกรรมการจึงจัดโครงการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

โดยดําเนินการตาม

หลักเกณฑ์และมุมมองของการประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวรจึงมีการส่งเสริมในการจัด กิจกรรม 5 ส และส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และมีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมที่ มหาวิทยาลัยนเรศวรและหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรม ต่อไป วัตถุประสงค์ 1. เพือ่ สนับสนุนให้มีการที่พัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัย นเรศวรดําเนินการตลอดปีในแต่ละปีงบประมาณ 2. เพือ่ ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิ างศิลปะและวัฒนธรรม 3. เพื่อสนับสนุนให้สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวรและบุคลากรมีความปลอดภัย ความสะอาด สุขอนามัยและสวยงาม โดยมีการประเมินสภาพแวดล้อม โดยบุคลากรสํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 4. เพือ่ สนับสนุนให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอือ้ และส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมอย่าง สม่ําเสมอ 5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับประเด็น 1-4 ไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ คณะกรรมการโครงการพัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิ างศิลปะและวัฒนธรรมสํานักงานสภามหาวิทยาลัย นเรศวร

29 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2557


วิธีดําเนินการ 1. จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 2. มอบหมายงานผูร้ ับผิดชอบจัดทําโครงการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมสํานักงาน สภามหาวิทยาลัยนเรศวร 3. เสนอรองอธิการบดีฝ่ายบริหารอนุมตั โิ ครงการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 4. จัดประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิ างศิลปะและวัฒนธรรม 5. จัดทําหนังสือแจ้งเวียนบุคลากรในการทํากิจกรรม 5 ส Big cleaning Day 6. ปรับแต่งภูมิทัศน์ในห้องทํางานให้สวยงาม 7. สร้างแบบสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อโครงการพัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิ างศิลปะและ วัฒนธรรม 8. ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 16 คน ประกอบด้วย 1. ข้าราชการ 4 คน 2. พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน) 7 คน 3. พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณรายได้) 3 คน 4. พนักงานราชการ 2 คน งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินโครงการ แผนปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557) สถานทีด่ ําเนินโครงการ สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารสํานักงานอธิการบดี ชั้น 3

30 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2557


แผนงานการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

กิจกรรม

ต.ค 56

พ.ย 56

ธ.ค 56

ม.ค 57

กพ 57

มี.ค 57

เม.ย 57

พ.ค 57

มิ.ย 57

ก.ค 57

ส.ค 57

ก.ย 57

1. จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน พัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 2. มอบหมายงานผู้รับผิดชอบจัดทําโครงการ พัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 3. เสนอผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย นเรศวรอนุมัติโครงการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ ทางศิลปะและวัฒนธรรม 4. จัดประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนา สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 5. จัดทําหนังสือแจ้งเวียนบุคลากรในการทํา กิจกรรม 5 ส Big cleaning Day 6.งานรดน้ําดําหัวผู้ใหญ่

1

7.ปรับแต่งภูมิทศั น์ในห้องทํางานให้สวยงาม 8.ทําบุญวันครบรอบก่อตั้งสํานักงานสภา มหาวิทยาลัยนเรศวร 9.สร้างแบบประเมินสํารวจความพึงพอใจใน ด้าน (1)การมีส่วนร่วมของบุคลการหน่วยงานที่ ก่อให้เกิดวัฒนธรรม (2)ด้านความปลอดภัยของ อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะละตกแต่ง อย่างมีความสุนทรีย์(3)ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ ให้สวยงามสอดคล้องกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม(4)การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทาง วัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้บคุ ลากรมีส่วนร่วม อย่างสม่ําเสมอ(โดยให้บคุ ลากรเป็นผู้ประเมิน) 10.ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

31 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2557

2


ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ(เป้าหมายของความสําเร็จ) เชิงคุณภาพ สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวรมีการดําเนินการด้านพัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมตลอด ปีงบประมาณ บุคลากรทุกท่านมีความตระหนักถึง ค่าของการพัฒนาสุนทรียภาพและวัฒนธรรมและมีการปรับแต่ง ภูมิทัศน์ทดี่ ี มีการทํางานที่ดี ปลอดภัย และเป็นระเบียบต่อไป เชิงปริมาณ 1. ผลการประเมินรายละเอียดทีก่ ําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม รายงานผลการประเมินการมีส่วนร่วม อยูใ่ นระดับ ดี –ดีมาก 2. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย ความสะอาด สุขอนามัยและความสวยงาม อยู่ใน ระดับ ดี –ดีมาก 3. ผลการประเมินด้านการจัดพื้นที่กิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอือ้ และส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมอย่าง สม่ําเสมอ อยูใ่ นระดับ ดี –ดีมาก 4. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทีเ่ กี่ยวข้องกับประเด็น 1-4 อยู่ในระดับ ดี –ดีมาก ผลการประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรม 5 ส Big cleaning Day เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 และเมื่อ จบกิ จกรรม ได้ แจกแบบสอบถามความพึ ง พอใจในการจั ดกิ จกรรม 5 ส ให้ กับบุ คลากรภายในสํา นั กงานสภา มหาวิทยาลัย จากการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 5 ส ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย นเรศวร สามารถสรุปได้ดังนี้ ตาราง 1 เพศ เพศ ชาย หญิง

จํานวน 7 9

ร้อยละ 43.8 56.3

จากตาราง 1 บุ ค ลากรสํ า นั ก งานสภามหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม 5 ส จํ า นวน 16 คน โดยแบ่งเป็นเพศชาย จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 43.80 และเพศหญิง จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 56.30

32 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2557


ตาราง 2 สถานะ สถานะ

จํานวน ข้าราชการ 4 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผ่นดิน) 7 พนักงานราชการ 2 พนักงานมหาวิทยาลัย (โดยใช้เงินรายได้) 3

ร้อยละ 25 43.75 12.50 18.75

จากตาราง 2 บุ ค ลากรสํ า นั ก งานสภามหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม 5 ส จํ า นวน 16 คน โดยแบ่งเป็นข้าราชการ จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 25 เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75 เป็นพนักงานราชการ จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 และเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(โดยใช้เงินรายได้) จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 ตาราง 3 สถานะ สถานะ ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย งานธุรการ งานจัดประชุมและประสานงาน งานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง งานประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยฯ

จํานวน 1 3 4 5 3

ร้อยละ 6.25 18.75 25 31.25 18.75

จากตาราง 3 บุคลากรสํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมกิจกรรม 5 ส จํานวน 16 คน ได้แก่ งานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลัน่ กรอง จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25, งานจัดประชุมและ ประสานงาน จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 25, งานธุรการ จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75, งานประสานงาน คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยฯ จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75, และผู้อํานวยการ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 ตาราง 4 อายุ สถานะ ชาย หญิง รวม

อายุเฉลี่ย 37.71 39.11 35.69

33 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2557


จากตาราง 4 บุ ค ลากรสํ า นั ก งานสภามหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม 5 ส จํ า นวน 16 คน มีอายุเฉลี่ยของเพศชายอยู่ในระหว่างอายุ 37.71 ปี มีอายุเฉลี่ยของเพศหญิงอยู่ในระหว่างอายุ 39.11 ปี และมี อายุรวม 35.69 ปี ตาราง 5 วุฒิการศึกษาสูงสุด สถานะ

จํานวน 0 3 13

น้อยกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท

ร้อยละ 0 18.75 81.25

จากตาราง 5 บุคลากรสํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมกิจกรรม 5 ส จํานวน 16 คน โดยแบ่งตามวุฒิการศึกษา วุฒิปริญญาโท จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 81.25 และ วุฒิปริญญาตรี จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 ตาราง 6 ความพึงพอใจด้านประโยชน์ของการทํากิจกรรม 5 ส ของผู้ปฏิบัติงาน ประเด็นข้อคิดเห็น ร้อยละของระดับความพึงพอใจ - ทํางานได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น - บรรยากาศการทํางานและสถานทีท่ ํางาน ดีขึ้น - มีสภาพจิตใจแจ่มใส อารมณ์ดี และขวัญ กําลังใจดี - มีความปลอดภัยในการทํางาน - มีส่วนร่วมในการปรับปรุงงานและสถานที่ ทํางาน - เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน - สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง - มีสถานที่ทํางานที่เป็นระเบียบเรียบร้อย

มากทีส่ ุด 9 (56.3%) 11 (68.8%) 10 (62.50%) 10 (62.50%) 11 (68.80%) 7 (43.80%) 7 (43.80%) 9 (56.30%)

มาก ปานกลาง 7 0 (43.8%) (0.00%) 5 0 (31.3%) (0.00%) 6 0 (37.5%) (0.00%) 6 0 (37.5%) (0.00%) 5 0 (31.30%) (0.00%) 9 0 (56.30%) (0.00%) 9 0 (56.30%) (0.00%) 7 0 (43.80%) (0.00%)

น้อย 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%)

34 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2557

น้อยที่สุด 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%)

สรุป 4.56 (91.20%) 4.69 (93.80%) 4.63 (92.60%) 4.63 (92.60%) 4.69 (93.80%) 4.44 (88.80%) 4.44 (88.80%) 4.56 (91.20%)


จากตาราง 6 บุ ค ลากรสํ า นั ก งานสภามหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม 5 ส จํ า นวน 16 คน มีความพึงพอใจด้านประโยชน์ของการทํากิจกรรม 5 ส ของผู้ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากที่สุด จํานวน 6 ข้อ ได้แก่ บรรยากาศการทํางานและสถานที่ทํางานดีขึ้น, มีส่วนร่วมในการปรับปรุงงานและสถานที่ทํางาน, มีสภาพจิตใจ แจ่มใส อารมณ์ดี และขวัญกําลังใจดี, มีความปลอดภัยในการทํางาน, ทํางานได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น, มีสถานที่ ทํางานที่เป็นระเบียบเรียบร้อย (คิดเป็นร้อยละ 93.80, 93.80, 92.60,92.60,91.20 และ 91.20 ตามลําดับ) และที่ เหลืออยู่ในระดับมากทุกข้อ ตาราง 7 ความพึงพอใจด้านประโยชน์ของการทํากิจกรรม 5 ส ของหน่วยงาน ประเด็นข้อคิดเห็น ร้อยละของระดับความพึงพอใจ - เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและสร้าง ผลงาน - ลดการสูญเสียและความสิ้นเปลือง - มีพื้นที่และเนื้อที่ใช้งานมากขึ้น - ผู้รับบริการให้ความเชื่อถือและเชื่อมั่น มากยิ่งขึ้น - เปิดโอกาสให้สามารถนําเทคโนโลยีที่ ทันสมัยมาช่วยในการปฏิบัติงานได้งา่ ยขึ้น

มากทีส่ ุด 7 (16.67%) 8 (16.67%) 10 (50.00%) 7 (22.22%) 6 (22.22%)

มาก ปานกลาง 0 9 (83.33%) (0.00%) 8 0 (66.67%) (0.00%) 6 0 (38.89%) (0.00%) 0 9 (66.67%) (0.00%) 0 10 (66.67%) (0.00%)

น้อย 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 0.00%) 0 (0.00%)

น้อยที่สุด 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%)

สรุป 4.44 (88.80%) 4.50 (90.0%) 4.63 (92.60%) 4.44 (88.80%) 4.38 (87.60%)

จากตาราง 7 บุ ค ลากรสํ า นั ก งานสภามหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม 5 ส จํ า นวน 16 คน มีความพึงพอใจด้านประโยชน์ของการทํากิจกรรม 5 ส ของหน่วยงาน อยู่ในระดับมากที่สุด จํานวน 2 ข้อ ได้แก่ มี พื้นที่และเนื้อที่ใช้งานมากขึ้น, ลดการสูญเสียและความสิ้นเปลือง(คิดเป็นร้อยละ 92.60 และ 90.00ตามลําดับ) และ ที่เหลืออยู่ในระดับมากทุกข้อ

35 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2557


ตาราง 8 ปัจจัยความสําเร็จของการทํากิจกรรม 5 ส ประเด็นข้อคิดเห็น - ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง ขององค์กร - บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการทํา กิจกรรม 5 ส - องค์กรมีการพัฒนา 5 ส อย่างต่อเนื่อง

ร้อยละของระดับความพึงพอใจ

มากทีส่ ุด มาก ปานกลาง 9 6 0 (56.30%) (37.50%) (0.00%) 13 3 0 (81.30%) (18.80%) (0.00%) 10 6 0 (62.50%) (37.50%) (0.00%)

น้อย 1 (6.30%) 0 (0.00%) 0 (0.00%)

น้อยที่สุด 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%)

สรุป 4.44 (88.80%) 4.81 (96.20%) 4.63 (92.60%)

จากตาราง 8 บุ ค ลากรสํ า นั ก งานสภามหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม 5 ส จํ า นวน 16 คน มีความพึงพอใจด้านปัจจัยความสําเร็จของการทํากิจกรรม 5 ส อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ได้แก่ บุคลากรในองค์กร มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม 5 ส และ องค์กรมีการพัฒนา 5 ส อย่างต่อเนื่อง (คิดเป็นร้อยละ 96.20 และ 92.60 ตามลําดับ) และที่เหลืออยู่ในระดับมากทุกข้อ ตาราง 9 การดําเนินกิจกรรมและการประเมินกิจกรรม 5 ส ประเด็นข้อคิดเห็น ร้อยละของระดับความพึงพอใจ - มีการวางแผนการส่งเสริมกิจกรรม 5 ส เป็นขั้นตอน - ดําเนินการ 5 ส ตามแผนที่กําหนดไว้ - มีการทบทวนประเมินผล กําหนด มาตรฐานและปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ ง - เกณฑ์การตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส

มากทีส่ ุด 11 (68.80%) 10 (62.50%) 10 (62.50%) 11 (68.80%)

มาก ปานกลาง 5 0 (31.30%) (0.00%) 6 0 (37.50%) (0.00%) 6 0 (37.50%) (0.00%) 5 0 (31.30%) (0.00%)

น้อย 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%)

น้อยที่สุด 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%)

สรุป 4.69 (93.80%) 4.63 (92.60%) 4.63 (92.60%) 4.69 (93.80%)

จากตาราง 9 บุคลากรสํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมกิจกรรม 5 ส จํานวน 18 คน มีความพึงพอใจด้านประโยชน์ของการทํากิจกรรม 5 ส ของผู้ปฏิบัติงาน อยูใ่ นระดับมากที่สุดทุกข้อ ได้แก่ มีการวางแผนการส่งเสริมกิจกรรม 5 ส เป็นขั้นตอน, เกณฑ์การตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส, ดําเนินการ 5 ส ตามแผนที่กําหนดไว้, มีการทบทวนประเมินผล กําหนดมาตรฐาน และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (คิดเป็นร้อยละ 93.80, 93.80, 92.60, และ92.60 ตามลําดับ)

36 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2557


ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 1. ควรมีการจัดกิจกรรมแบบนี้อีก 2. การดําเนินโครงการแบบนี้ทุกปี เพือ่ ช่วยให้องค์กร มีความสะอาดและปลอดภัย รวมทั้งเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 3. บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม สรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจําปี 2557 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย วิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจโครงการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ และวัฒนธรรม ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถสรุปได้ดังนี้ ตาราง 1 เพศ เพศ ชาย หญิง

จํานวน 7 9

ร้อยละ 43.80 56.30

จากตาราง 1 บุคลากรสํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมโครงการพัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิ าง ศิลปะและวัฒนธรรมจํานวน 16 คน โดยแบ่งเป็นเพศชาย จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 43.80 และเพศหญิง จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 56.30 ตาราง 2 สถานะ สถานะ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย(โดยใช้เงินรายได้)

จํานวน 4 7 2 3

ร้อยละ 27.78 44.44 11.11 16.67

จากตาราง 2 บุคลากรสํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมโครงการพัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิ าง ศิลปะและวัฒนธรรมจํานวน 16 คน โดยแบ่งเป็นข้าราชการ จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 27.78 เป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 44.44 เป็นพนักงานราชการ จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11 และ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(โดยใช้เงินรายได้) จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67

37 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2557


ตาราง 3 หน่วยงาน หน่วยงาน ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย งานธุรการ งานจัดประชุมและประสานงาน งานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง งานประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย

จํานวน 1 3 4 5 3

ร้อยละ 5.56 22.22 27.78 22.22 22.22

จากตาราง 3 บุคลากรสํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมโครงการพัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิ าง ศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 16 คน ได้แก่ ผูอ้ ํานวยการ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5.56 งานจัดประชุมและ ประสานงาน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 27.78 และงานธุรการ จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22 งานเลขานุการ คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22 และงานประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจํามหาวิทยาลัย จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22 ตาราง 4 อายุ สถานะ ชาย หญิง รวม

อายุเฉลี่ย 37.71 39.11 35.69

จากตาราง 4 บุคลากรสํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมโครงการพัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิ าง ศิลปะและวัฒนธรรมจํานวน 16 คน มีอายุเฉลี่ยของเพศชายอยู่ในระหว่างอายุ 37.71 ปี มีอายุเฉลีย่ ของเพศหญิง อยู่ในระหว่างอายุ 39.11 ปี และมีอายุรวม 35.69 ปี ตาราง 5 วุฒิการศึกษาสูงสุด สถานะ จํานวน ร้อยละ น้อยกว่าปริญญาตรี 0 0 ปริญญาตรี 3 18.25 ปริญญาโท 13 81.25 จากตาราง 5 บุคลากรสํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมกิจกรรม 5 ส จํานวน 16 คน โดยแบ่งตามวุฒิการศึกษา วุฒิปริญญาโท จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 81.25 และ วุฒิปริญญาตรี จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75

38 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2557


ตาราง 6 ความพึงพอใจโครงการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมของผู้ปฏิบัติงาน ประเด็นข้อคิดเห็น ร้อยละของระดับความพึงพอใจ มาก 10 (62.5%)

ปานกลาง 0 (0.00%)

น้อย 0 (0.00%)

น้อยที่สุด 0 (0.00%)

สรุป 4.38 (87.60%)

6 10 (37.5%) (62.5%) 8 8 - ความสะอาดของอาคารสถานที่ (50.00%) (50.00%) 9 7 - สถานที่และภูมิทัศน์มีความสวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับ (56.3%) (43.8%)

0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%)

0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%)

0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%)

4.38 (87.60%) 4.50 (90.0%) 4.56 (91.20%)

สิ่งแวดล้อม - การจัดให้มพ ี ื้นที่และกิจกรรมทาง วัฒนธรรมอย่างสม่ําเสมอ

0 (0.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

4.44 (88.80%)

- การมีส่วนร่วมในกิจกรรม

ศิลปะวัฒนธรรมอันดี - ความปลอดภัยของอาคารสถานที่

มากทีส่ ุด 6 (37.5%)

7 (43.8%)

9 (56.3%)

จากตาราง 6 บุคลากรสํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมโครงการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง ศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 16 คน มีความพึงพอใจโครงการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมของ ผู้ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากที่สุด จํานวน 2 ข้อ ได้แก่ สถานที่และภูมทิ ัศน์มีความสวยงามสอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, ความสะอาดของอาคารสถานที่ (คิดเป็นร้อยละ 91.20 และ 90.00 ตามลําดับ) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 1. ควรดําเนินโครงการแบบนี้ทุกปี เพือ่ พัฒนาบุคลากรและองค์กร ให้มีกจิ กรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมอันดี และช่วยให้องค์กรมีความสะอาดและปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2. อยากให้มีงบประมาณมาซ่อมบํารุงครุภัณฑ์

39 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2557


ภาคผนวก โครงการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

40 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2557


กิจกรรม 5 ส ครัง้ ที่ 1 (ก่อนทํา)

41 | รายยงานประจําปี สํานั า กงานสภามหาวิวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2557


กิจกรรม 5 ส ครัง้ ที่ 1 (ก่อนทํา)

42 | รายยงานประจําปี สํานั า กงานสภามหาวิวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2557


กิจกรรม 5 ส ครัง้ ที่ 1 (ก่อนทํา)

43 | รายยงานประจําปี สํานั า กงานสภามหาวิวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2557


กิจกรรม 5 ส ครัง้ ที่ 1 (ก่อนทํา)

44 | รายยงานประจําปี สํานั า กงานสภามหาวิวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2557


กิจกรรม 5 ส ครัง้ ที่ 1 (ระหว่างทําา)

45 | รายยงานประจําปี สํานั า กงานสภามหาวิวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2557


กิจกรรม 5 ส ครัง้ ที่ 1 (ระหว่างทําา)

46 | รายยงานประจําปี สํานั า กงานสภามหาวิวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2557


กิจกรรม 5 ส ครัง้ ที่ 1 (หลังทํา)

47 | รายยงานประจําปี สํานั า กงานสภามหาวิวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2557


กิจกรรม 5 ส ครัง้ ที่ 1 (หลังทํา)

48 | รายยงานประจําปี สํานั า กงานสภามหาวิวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2557


กิจกรรม 5 ส ครัง้ ที่ 1 (หลังทํา)

49 | รายยงานประจําปี สํานั า กงานสภามหาวิวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2557


กิจกรรม 5 ส ครัง้ ที่ 1 (หลังทํา)

50 | รายยงานประจําปี สํานั า กงานสภามหาวิวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2557


กิจกรรม 5 ส ครัง้ ที่ 2 (ระหว่างทําํ )

51 | รายยงานประจําปี สํานั า กงานสภามหาวิวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2557


กิจกรรม 5 ส ครัง้ ที่ 2 (ระหว่างทําํ )

52 | รายยงานประจําปี สํานั า กงานสภามหาวิวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2557


กิจกรรม 5 ส ครัง้ ที่ 2 (ระหว่างทําํ )

53 | รายยงานประจําปี สํานั า กงานสภามหาวิวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2557


กิจกรรม 5 ส ครัง้ ที่ 2 (หลังทํา)

54 | รายยงานประจําปี สํานั า กงานสภามหาวิวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2557


กิจกรรม 5 ส ครัง้ ที่ 2 (หลังทํา)

55 | รายยงานประจําปี สํานั า กงานสภามหาวิวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2557


กิจกรรรมทางวัฒนธรรม ประะเพณีวันสงกกรานต์(มหาาวิทยาลัยนเเรศวร)

56 | รายยงานประจําปี สํานั า กงานสภามหาวิวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2557


กิจกรรรมทางวัฒนธรรม ประเพณีวันนสงกรานต์((สํานักงานสสภามหาวิทยยาลัยนเรศวร)

57 | รายยงานประจําปี สํานั า กงานสภามหาวิวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2557


กิจกรรรมทางวัฒนธรรม ประเพณีวันนสงกรานต์((สํานักงานสสภามหาวิทยยาลัยนเรศวร)

58 | รายยงานประจําปี สํานั า กงานสภามหาวิวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2557


กิจกรรรมทางวัฒนธรรม ทําบุญตตักบาตรข้าววสารอาหารรแห้ง ถวายยสังฆทาน

59 | รายยงานประจําปี สํานั า กงานสภามหาวิวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2557


กิจกรรรมทางวัฒนธรรม ทําบุญตตักบาตรข้าววสารอาหารรแห้ง ถวายยสังฆทาน

60 | รายยงานประจําปี สํานั า กงานสภามหาวิวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2557


กิจกรรรมทางวัฒนธรรม ทําบุญตตักบาตรข้าววสารอาหารรแห้ง ถวายยสังฆทาน

61 | รายยงานประจําปี สํานั า กงานสภามหาวิวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2557


เข้าร่วมททําบุญตักบาาตรโอกาสวันสถาปนาค น คณะแพทยศศาสตร์ ครบบรอบ 19 ปี วันศุกร์ทที่ 17 มกราคม 2557

62 | รายยงานประจําปี สํานั า กงานสภามหาวิวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2557


แบบสอบถาม แบบประเมินความพึงพอใจโครงการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ................................................................................. ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม โปรดทําเครื่องหมายลงใน () ตามความเป็นจริงที่เกี่ยวกับตัวท่าน 1. เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง 2. สถานะ ( ) ข้าราชการ ( ) พนักงานราชการ ( ) พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินแผ่นดิน) ( ) พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณรายได้) 3. หน่วยงาน ( ) ธุรการ ( ) งานจัดประชุมและประสานงาน ( ) งานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง ( ) งานประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยฯ 4. อายุ ..................... ปี 5. วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด ( ) น้อยกว่าปริญญาตรี ( ) ปริญญาตรี ( ) ปริญญาโท ( ) อื่นๆ ......................... ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจที่มตี อ่ การจัดโครงการพัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิ างศิลปะและวัฒนธรรม โปรดทําเครือ่ งหมาย () ในช่องทางขวามือ ระดับความพึงพอใจ รายการ

มาก ที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 1.บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมศิลปะวัฒนธรรมอันดี 2.ความปลอดภัยของอาคารสถานที่/หลังจัดโครงการ 3.ความสะอาดของอาคารสถานที่/หลังจัดโครงการ 4.สถานทีแ่ ละภูมทิ ัศน์มีความสวยงามสอดคล้องกับ ธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 5.การจัดพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมอย่าง สม่ําเสมอ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 63 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2557


แบบสอบถาม ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 5 ส ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โปรดทําเครื่องหมายลงใน (  ) ตามความเป็นจริงที่เกี่ยวกับตัวท่าน 1. เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง 2. สถานะ ( ) ข้าราชการ ( ) พนักงานราชการ ( ) พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินแผ่นดิน) ( ) พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณรายได้) 3. หน่วยงาน ( ) ธุรการ ( ) งานจัดประชุมและประสานงาน ( ) งานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง ( ) งานประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยฯ 4. อายุ ..................... ปี 5. วุฒิการศึกษาสูงสุด ( ) น้อยกว่าปริญญาตรี ( ) ปริญญาตรี ( ) ปริญญาโท ( ) อื่นๆ ......................... ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรม โปรดทําเครื่องหมาย (  ) ในช่องทางขวามือ

ระดับความพึงพอใจ รายการ

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

ประโยชน์ของการทํากิจกรรม 5 ส ของผูป้ ฏิบัติงาน - ทํางานได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น - บรรยากาศการทํางานและสถานทีท่ ํางานดีขึ้น - มีสภาพจิตใจแจ่มใส อารมณ์ดี และขวัญกําลังใจดี - มีความปลอดภัยในการทํางาน - มีส่วนร่วมในการปรับปรุงงานและสถานที่ทํางาน - เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน - สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง - มีสถานที่ทาํ งานที่เป็นระเบียบเรียบร้อย ประโยชน์ของการทํากิจกรรม 5 ส ของหน่วยงาน - เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและสร้างผลงาน - ลดการสูญเสียและความสิน้ เปลือง - มีพื้นทีแ่ ละเนื้อที่ใช้งานมากขึ้น - ผู้รับบริการให้ความเชือ่ ถือและเชือ่ มั้นมากยิ่งขึ้น - เปิดโอกาสให้สามารถนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วย ในการปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้น 64 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2557

น้อย

น้อย ที่สุด


ระดับความพึงพอใจ รายการ

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อย ที่สุด

ปัจจัยความสําเร็จของการทํากิจกรรม 5 ส - ได้รับการสนับสนุนจากผูบ้ ริหารระดับสูงขององค์กร - บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม 5 ส - องค์กรมีการพัฒนา 5 ส อย่างต่อเนือ่ ง การดําเนินกิจกรรมและการประเมิน กิจกรรม 5 ส - มีการวางแผนการส่งเสริมกิจกรรม 5 ส เป็นขั้นตอน - ดําเนินการ 5 ส ตามแผนที่กําหนดไว้ - มีการทบทวนประเมินผล กําหนดมาตรฐาน และปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ ง - เกณฑ์การตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................

ขอบคุณที่ร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อพัฒนากิจกรรม 5 ส ฝ่ายประเมินผล กิจกรรม 5 ส สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

65 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2557


การสรรหาผูบ้ ริหาร ความสําคัญ การสรรหาเป็นขั้นตอนสําคัญในกระบวนการแสวงหาบุคคล ทีม่ ีความรูค้ วามสามารถสําหรับตําแหน่งที่ เปิดรับสมัคร หรือกระบวนการในการค้นหาและจูงใจให้ผสู้ มัคร หรือผูส้ นใจที่มศี ักยภาพมาสมัครในตําแหน่งที่ เปิดรับสมัครนัน้ นอกจากนี้การสรรหา หมายถึง การดําเนินงานเพื่อมุ่งที่จะจูงใจผู้สมัครที่มีความรู้ความสามารถ และมีทศั นคติที่ดตี รงตามความต้องการให้เข้ามาร่วมงานในอันที่จะช่วยให้องค์การประสบความสําเร็จตาม วัตถุประสงค์ได้ (ธงชัย สันติวงษ์..นักวิชาการ) ดังนั้น การสรรหาผู้บริหาร จึงเป็นกระบวนการสําคัญในการแสวงหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมี ศักยภาพมาบริหารงานภายในองค์กรนั้น เพื่อให้บรรลุตามนโยบายและแผนการบริหารงานองค์กรตามที่เสนอไว้ตอ่ คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริหารขององค์กรนั้น

ขั้นตอนการดําเนินงาน การดําเนินงานสรรหาผู้บริหารของมหาวิทยาลัยนเรศวรจะยึดหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่ กําหนดไว้ ซึ่งได้กําหนดถึงคุณสมบัตขิ องผู้สมควรดํารงตําแหน่งผูบ้ ริหารในหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย องค์ประกอบและหน้าทีข่ องคณะกรรมการสรรหารวมทั้งคุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิ์สมัคร และผู้มสี ิทธิ์เสนอชือ่ ผู้สมควร ดํารงตําแหน่งผู้บริหารของหน่วยงานนั้น สําหรับขั้นตอนการดําเนินงานการสรรหาผู้บริหารของมหาวิทยาลัย จะมี ขั้นตอนทีส่ ําคัญ ๆ ดังนี้ ๑. สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจัดทําวาระเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาผู้บริหาร ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้บริหาร ๓. ประชุมคณะกรรมการสรรหาครั้งที่ ๑ เพือ่ กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ วัน เวลาและสถานที่ในการเสนอ ชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้บริหาร ๔. ผู้มีสิทธิ์เสนอชือ่ เสนอชือ่ ผูส้ มควรดํารงตําแหน่งตามวัน เวลาและสถานที่ที่กําหนดไว้ ๕. ประชุมคณะกรรมการสรรหาครั้งที่ ๒ เพือ่ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติผสู้ มควรดํารงตําแหน่งจาก รายชื่อที่ผู้มสี ิทธิ์เสนอมาแล้วพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดํารงตําแหน่ง และดําเนินการทาบทาม ๖. รับฟังปัญหา หรือข้อมูลและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลในการสรรหาผูบ้ ริหารของคณะกรรมการสรรหา ๗. ผู้ที่ตอบรับการทาบทาม มาแสดงวิสัยทัศน์และนโยบายการบริหารงานของหน่วยงาน นั้น ๆ ในช่วงระยะเวลา ๔ ปีที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้บริหาร ต่อคณะกรรมการสรรหา ๘. คณะกรรมการสรรหา พิจารณากลั่นกรองผูส้ มควรดํารงตําแหน่งผู้บริหาร แล้วจัดทํา หนังสือแจ้งชือ่ ต่ออธิการบดี เพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 66 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2557


๙. ผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้บริหารที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา มาแสดงวิสัยทัศน์และนโยบายการบริหารงานของหน่วยงานนั้น ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ๑๐. สภามหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมตั ิให้ผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้บริหาร ดํารงตําแหน่งผู้บริหารของหน่วยงานนั้น ๆ ตามวาระการดํารงตําแหน่งต่อไป จาก ๑๐ ขั้นตอนที่นําเสนอมาข้างต้นเป็นขั้นตอนสําคัญทีม่ ีความคล้ายคลึงกัน แต่การสรรหา ผู้บริหารในแต่ละประเภท อาจมีขั้นตอนย่อย ๆ ที่แตกต่างกันไปได้บ้าง ซึ่งเป็นรายละเอียดปลีกย่อยที่ คณะกรรมการสรรหาจะกําหนดขึ้น เพือ่ ให้เกิดความโปร่งใสและมีความสมบูรณ์ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น โดย สามารถดูขั้นตอนต่าง ๆ ได้ตามแผนผังการดําเนินงานการสรรหาผู้บริหารแต่ละประเภท

67 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2557


การดําเนินการสรรหาคณบดี/ผู้อํานวยการสํานัก/วิทยาลัย/สถาบัน เริ่มการทํางาน

การครบวาระของคณบดี

จัดทําวาระเสนอสภามหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ

คณะกรรมการสรรหาฯ

ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 1

- ประกาศรับสมัครผู้สนใจ - ประกาศกําหนด วัน เวลา สถานทีใ่ นการ เสนอชื่อและหลักเกณฑ์การสรรหา - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ

คณะกรรมการสรรหาจัดทําประกาศ เพื่อรับสมัครผู้สนใจดํารงตําแหน่ง และกําหนดวันเสนอชื่อ

เสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่ง โดยผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ

รายชื่อผู้สมควร ดํารงตําแหน่ง

คณะกรรมการสรรหาฯ ดําเนินการ ทาบทามผู้ที่ได้รบั การเสนอชื่อ ประชุมครั้งที่ 2 - สอบถามข้อมูลจากผู้แทนหน่วยงาน - กําหนดเกณฑ์การพิจารณา - กลั่นกรองผู้ตอบรับการทาบทาม เบื้องต้นเพื่อกลั่นกรองผู้สมควรดํารง ตําแหน่งในเบื้องต้น

A

68 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2557


A

แจ้งผู้สมควรดํารงตําแหน่ง ที่ผ่านการกลั่นกรองมาแสดงวิสัยทัศน์ และนโยบายต่อสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการสรรหาฯ จัดทําหนังสือ ถึงอธิการบดี เพื่อแจ้งชื่อผู้สมควรดํารง ตําแหน่งคณบดี ต่อสภามหาวิทยาลัย

ประชุมสภามหาวิทยาลัย - ผู้ได้รับการเสนอชื่อแถลงวิสัยทัศน์และ นโยบายการบริหารหน่วยงานในช่วง 4 ปี - สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกผู้ที่สมควร ดํารงตําแหน่งคณบดี

ผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี

จบการทํางาน

69 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2557


ภาพโครงการ/กิจกรรม สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

70 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2557


71 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2557


72 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2557


73 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2557


74 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2557


75 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2557


76 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2557


77 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2557


78 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2557


79 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2557


80 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2557


81 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2557


82 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2557


83 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2557


84 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2557


85 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2557


86 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2557


ผู้จัดทํา ที่ปรึกษา ดร.สุชาติ เมืองแก้ว นางนิพัทธ์ เกษาพร นายธงชัย แสงจันทร์ นางสาวอัญชลี ศรีรัตนะ นางสาววาสนา นุชท่าโพ วิลาวัลย์ ดอนรุ่งจันทร์

ผู้จัดทํา นายเกียรติศักดิ์ แย้มกลีบบัว นายณัฐเอก แก้ววรรณดี นายธนวรรธน์ ยอดบุรี นายปราการ นทีประสิทธิพร นางสาวจินดา หมอนจันทร์ เผยแพร่โดย สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารสํานักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1151, 0-5596-1126, 0-5596-2392 โทรสาร 0-5596-2390

SAPA Annual Report 2014  
SAPA Annual Report 2014  

Annual Report 2014, Division of University Council, Naresuan University

Advertisement