Page 1

www.KierownikKolonii.pl

Deklaracja W poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo życia i zdrowia powierzonej mej opiece młodzieży na czas kolonii, obozu zorganizowanego przez: ............................................................................................................................................................. w........................................................................................................................................................... od dnia ..................................................... do dnia ............................................. 20........ roku. O ś w i a d c z a m, że znane mi są rozporządzenia: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 roku w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania. 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 1992 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych. 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 roku w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne. Z o b o w i ą z u j ę się do skrupulatnego przestrzegania wyżej wymienionych przepisów oraz regulaminu placówki w czasie pełnienia przeze mnie obowiązków kierownika, wychowawcy, instruktora ( niepotrzebne skreślić).

............................................... (miejscowość, data)

...................................................... (podpis, funkcja)

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał ten jest ograniczony i chroniony prawami autorskimi oraz innymi prawami, które posiada autor tego opracowania: Paweł Henc. Materiał nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany bez pisemnej zgody autora.

Deklaracja_odpowiedzialnosci_wychowawcow  
Deklaracja_odpowiedzialnosci_wychowawcow  

Deklaracja_odpowiedzialnosci_wychowawcow

Advertisement