Page 1


Giải Kiến trúc Quốc gia 2014: Trung Tâm Hành Chính TP. Đà Nẵng  

Ý tưởng về quy hoạch tổng mặt bằng công trình bám sát vào hiện trạng khu đất, với hình dáng tòa nhà là biểu tượng của ngọn hải đăng định hướ...

Giải Kiến trúc Quốc gia 2014: Trung Tâm Hành Chính TP. Đà Nẵng  

Ý tưởng về quy hoạch tổng mặt bằng công trình bám sát vào hiện trạng khu đất, với hình dáng tòa nhà là biểu tượng của ngọn hải đăng định hướ...

Advertisement