Page 1

Naman Retreat Pure Spa


Naman Retreat Pure Spa

Location: Naman Retreat, Đà Nẵng, Việt Nam


Naman Retreat Pure Spa

Các bản vẽ | Drawings


Naman Retreat Pure Spa

SƠ ĐỒ TÁCH LỚP CẤU TRÚC Structure Diagram


Naman Retreat Pure Spa


Naman Retreat Pure Spa


Naman Retreat Pure Spa


Naman Retreat Pure Spa

Hình ảnh thực tế | Photograph


Naman Retreat Pure Spa


Naman Retreat Pure Spa


Naman Retreat Pure Spa


Naman Retreat Pure Spa


Naman Retreat Pure Spa


Naman Retreat Pure Spa


Naman Retreat Pure Spa


Naman Retreat Pure Spa


Naman Retreat Pure Spa


Naman Retreat Pure Spa


Naman Retreat Pure Spa

GTKTQG 2016-B2.7-Naman retreat pure spa  

Đồ án dự thi giải thưởng Kiến trúc quốc gia 2016

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you