Page 1

1

MUÏC LUÏC PHAÀN 1 : MOÄT SOÁ CÔ SÔÛ ÑEÅ THIEÁT KEÁ 1. TOÙM TAÉT NHIEÄM VUÏ THIEÁT KEÁ 1.1 Moät soá caên cöù chính 1.2 Muïc ñích ñaàu tö 1.3 Nhieäm vuï thieát keá 2. TOÙM TAÉT MOÁI LIEÂN HEÄ CUÛA COÂNG TRÌNH VÔÙI QUY HOAÏCH XAÂY DÖÏNG TAÏI KHU VÖÏC 3. TOÙM TAÉT ÑIEÀU KIEÄN TÖÏ NHIEÂN 3.1 Vò trí 3.2 Ñòa hình, ñòa chaát, thuûy vaên 3.3 Khí haäu 4. DANH MUÏC CAÙC QUY CHUAÅN, TIEÂU CHUAÅN ÑÖÔÏC AÙP DUÏNG PHAÀN II: THUYEÁT MINH XAÂY DÖÏNG 1.HIEÄN TRAÏNG 1.1 Ñaát ñai 1.2 Ñòa hình 1.3 Côû sôû vaät chaát 1.4 Haï taàng kyõ thuaät 2. PHÖÔNG AÙN THIEÁT KEÁ TOÅNG THEÅ MAËT BAÈNG 2.1 San neàn 2.2 Toå chöùc khoâng gian 2.3 Haï taàng kyõ thuaät 3. QUY MOÂ VAØ DIEÄN TÍCH XAÂY DÖÏNG COÂNG TRÌNH 4. GIAÛI PHAÙP THIEÁT KEÁ 4.1 Kieán truùc 4.2 Caùc yeâu caàu kyõ thuaät 4.3 Phoøng choáng chaùy, noå


2 4.4 Veä sinh moâi tröôøng 4.5 Keát caáu 5. TOÅNG VOÁN ÑAÀU TÖ


3

THUYEÁT MINH PHAÀN 1 : MOÄT SOÁ CÔ SÔÛ ÑEÅ THIEÁT KEÁ 1. TOÙM TAÉT NHIEÄM VUÏ THIEÁT KEÁ 1.1 Moät soá caên cöù chính

- Caên cöù Luaät xaây döïng soá 16/2003/QH11 ngaøy 26/11/2003 cuûa Quoác Hoäi Khoùa XI, kyø hoïp thöù 4. - Caên cöù Nghò ñònh soá 16/2005/NÑ-CP ngaøy 07/02/2005 cuûa Chính phuû veà quaûn lyù döï aùn ñaàu tö xaây döïng coâng trình. - Caên cöù Nghò ñònh soá 209/2004/NÑ-CP ngaøy 16/12/2004 cuûa chính phuû veà vieäc quaû n lyù chaát löôïng coâng trình xaây döïng. 1.2 Muïc ñích ñaàu tö : Taïo moät moâi tröôøng khang trang saïch ñeïp cho nhaø Chuøa. 1.3 Nhieäm vuï thieát keá : theo yeâu caàu cuûa chuû ñaàu tö, thieát keá chaùnh ñieän coù dieän tích

865m2 laøm chaùnh ñieän. 2. TOÙM TAÉT MOÁI LIEÂN HEÄ CUÛA COÂNG TRÌNH VÔÙI QUY HOAÏCH XAÂY DÖÏNG TAÏI KHU VÖÏC

Khu ñaát ñeå xaây döïng coâng trình naèm trong vuøng quy hoaïch chung xaây döïng caùc coâng trình daân duïng vaø coâng nghieäp. 3. TOÙM TAÉT ÑIEÀU KIEÄN TÖÏ NHIEÂN 3.1 Vò trí XD : Khu ñaát xaây döïng toaï laïc taïi xaõ Thuaän Giao, huyeän Thuaän An, Tænh Bình

Döông, töù caän giaùp : Höôùng Baéc

: ñaát daân.

Höôùng Nam

: ñaát daân..

Höôùng Ñoâng : Coâng ty Höõu Toaøn Höôùng Taây

: ñöôøng ñaát.

3.2 Ñòa hình, ñòa chaát, thuûy vaên : ñòa hình töông ñoái baèng phaúng, ñòa chaát oån ñònh,

khoâng aûnh höôûng thuûy trieàu vaø möïc nöôùc ngaàm


4 3.3 Khí haäu : oân hoøa, noùng aåm, möa nhieàu.

- Muøa möa : taäp trung vaøo thaùng 8, 9, 10. - Muøa naéng : taäp trung vaøo thaùng 4, 5, 6, 7. - Gioù : toác ñoä trung bình laø 0,5m/s ñeán 0,7m/s. - Ñoä aåm : trung bình dao ñoäng 80% ñeán 90%. - Nhieät ñoä : trung bình töø 250C ñeán 330C. 4. DANH MUÏC CAÙC QUY CHUAÅN, TIEÂU CHUAÅN ÑÖÔÏC AÙP DUÏNG -

TCVN 4612:1988. Heä thoáng taøi lieäu thieát keá xaây döïng – Keát caáu beâtoâng coát theùp – Kyù hieäu quy öôùc vaø theå hieän baûn veõ. TCXVN 356:2005. Keát caáu beâtoâng vaø beâtoâng coát theùp – Tieâu chuaån thieát keá TCXVN 338:2005. Keát caáu theùp – Tieâu chuaån thieát keá TCVN 5573:1991. Keát caáu gaïch ñaù vaø gaïch ñaù coát theùp – Tieâu chuaån thieát keá TCVN 2737:1995. Taûi troïng vaø taùc ñoäng – Tieâu chuaån thieát keá. TCXD 40:1987. Keát caáu xaây döïng vaø neàn – Nguyeân taéc cô baûn veà tính toaùn

PHAÀN II: THUYEÁT MINH XAÂY DÖÏNG

1.HIEÄN TRAÏNG 2

1.1 Ñaát ñai: Khu ñaát coù dieän tích 5673.5 m laø ñaát thoå cö do nhaø nöôùc giao. 1.2 Ñòa hình : Baèng phaúng. 1.3 Côû sôû vaät chaát : Ñaõ coù coâng trình hieän höõu 1.4 Haï taàng kyõ thuaät :

- Giao thoâng : Ñöôøng giao thoâng coâng coäng. - Caáp nöôùc : Ñaõ coù heä thoáng caáp nöôùc cuûa huyeän. - Thoaùt nöôùc : Coù möông thoaùt nöôùc treân truïc giao thoâng chính. - Thoâng tin lieân laïc: Khu vöïc ñaõ coù ñöôøng daây ñieän thoaïi. 2. PHÖÔNG AÙN THIEÁT KEÁ TOÅNG THEÅ MAËT BAÈN G 2.1 San neàn : khu ñaát hieän traïng baèng phaúng khoâng caàn san laép. 2.2 Toå chöùc khoâng gian : Coâng trình toång theå ñöôïc bao boïc haøng raøo xung quanh. 2.3 Haï taàng kyõ thuaät

- Giao thoâng – loä giôùi : Ñaûm baûo khoaûng luøi theo quy ñònh. - Caáp ñieän : haï traïm 210Kw. - Caáp nöôùc : coâng ty caáp thoaùt nöôùc Bình Döông.


5 - Thoaùt nöôùc : Ra möông thoaùt nöôùc chung. - Thoâng tin lieân laïc : khu vöïc ñaõ coù ñöôøng daây ñieän thoaïi. - Caùc ñieåm ñaáu noái : ñöôøng giao thoâng seõ ñaáu noái vaøo caùc truïc giao thoâng lieân tænh 3.QUY MOÂ VAØ DIEÄN TÍCH XAÂY DÖÏNG COÂNG TRÌNH

STT 1

Haïng muïc Chaùnh ñieän

Dieän tích saøn xaây döïng SSXD = m2 865

Soá taàng 02

Chieàu cao coâng trình H=m 26.3

Caáp coâng trình III

4. GIAÛI PHAÙP THIEÁT KEÁ 4.1 Kieán truùc

- Toå chöùc maët baèng : Theo coâng naêng söû duïng coù saún do chuû Ñaàu tö yeâu caàu. - Hình daùng kieán truùc : Ñôn giaûn, ñöôøng neùt maïnh, loái kieán truùc toân giaùo. - Vaät lieäu chính vaø maøu saéc : khung BTCT, töôøng gaïch sôn nöôùc, maùi lôïp ngoùi vaãy caù, maøu saéc theå hieän kieán truùc toân giaùo 4.2 Caùc yeâu caàu kyõ thuaät

- Ñieän chieáu saùng : ñaûm baûo caùc coâng naêng söû duïng. - Caáp, thoaùt nöôùc : theo ñuùng quy ñònh cuûa nhaø nöôùc 4.3 Phoøng choáng chaùy, noå

- Thieát keá thu loâi choáng seùt ñaûm baûo theo tieâu chuaån kyõ thuaät. - Loái thoaùt hieåm: ñaûm baûo theo qui ñònh. 4.4Veä sinh moâi tröôøng

- Ñaêng kyù phöông aùn ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng. - Trong quaù trình xaây döïng : ngaên chaën buïi, doïn deïp maët baèng. - Trong quaù trình khai thaùc söû duïng : thöïc hieän ñaûm baûo veä sinh moâi tröôøng.


6 5. TOÅNG VOÁN ÑAÀU TÖ

Kyù

Coâng vieäc

hieäu GCB

Chi phí chuaån bò ñaàu tö

GXL

Chi phí xaây laép

GQL

Chi phí quaûn lyù coâng trình

GDV

Chi phí hoà sô phaùp lyù vaø dòch vuï

Khoái

Ñôn

Suaát ñaàu tö

Thaønh tieàn

löôïng

(Ñ/Ñv)

(Ñoàng)

DPP Chi phí döï phoøng

865

m2

Taïm tính

100.000.000

2.200.000

1.903.000.000

5% GXL

95.150.000

Taïm tính

50.000.000

10% GXL

190.300.000

Toång coäng Z = GCB+GXL +GQL+GDV+DPP

2..338.450.000

Toång voán ñaàu tö sau thueá: Z x 1,1 = 2.572.295.000ñ (Hai tyû, naêm traêm baûy hai trieäu, hai traêm chín laêm ngaøn ñoàng chaün) 6. KIEÁN NGHÒ : CHUØA THIEÂN AÂN trình Sôû Xaây Döïng Tænh Bình Döông thaåm ñònh thieát keá baûn veõ thieát keá cô sôû coâng trình, ñeå sôùm xaây döïng ñöa vaøo söû duïng.

Xin traân troïng kính chaøo. Bình döông, ngaøy 27 thaùng 08 naêm 2007

Ngöôøi vieát thuyeát minh.


7 PHẦN KIẾN TRÚC:


8


9


10


11


12


13


14


15


16 PHẦN KẾT CẤU:


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

PAGODA ARCHITECTURE  

ARCHITECTURAL-STRUCTURAL-ELECTRICA FULL