Page 1


NHẬN XÉT C Ủ A GIÁO VIÊN

1


*,£,7+,…8 %l17+o1 

0 š & / š & ô‘k1 &u1%l1 ô‘k1 &+8<€1 1*j1+ ô‘k1 7’7 1*+,…3*,£,7+,…8ô7j, 1•,'81*75,ƒ1.+$,ô7j,

2


3


1

ô‘k1 &u1 %l1 5


“..............................”

trang trí

nhìn

F®P

YÛWUÜ

NÄWF³X

JL³FPã

hình KÑD 6


7


ô‘ ÁN

CHUYÊN NGÀNH 8


ô‘k1

75$1*7+,‚7%Š 1•,7+q7 %/2&.81/,0,7('&+$,5[X³WSK­WWÞêWÝæQJ W°RKÈQKWÞQKáQJP®QJJK¾SWÞF­FNKÔL 6âFNÄWKèSJLáõÝäQJQ¾WY¬P®QJ PDXWDRUDVâYáQJFK¯LFK¹FFK¹QY¬ P°QKPÀWURQJEÔFÜF %/2&. ôÅõ­SßQJWÉQKõ×Fõ­RWÞ\ÂXF²XFÚDE× PÒQôÓkQWKLÄW.Ä7UDQJ7KLÄW%Ì1×L7K³W E®QWK±QFKLÄFJKÄF²QPDQJ P×WG­QJKÈQKøNK­FO°ùVâV­QJW°R NKÒQJJLåLK°Q 8Q/,0,7(' Y¬WKÏDP¯Q WÉQKFÒQJQ·QJWK´PPì

9


10


11


12


ô‘k1 75›¢1* 0s8*,k2

13


¨7›¤1*

Lấy ý tưởng từ hình ảnh thiên nhiên gần gũi như cây cối, bầu trời, cầu vồng… được cách điệu ngộ nghĩnh và các màu sắc phù hợp với từng lứa tuổi, để đưa các bé vào một môi trường đầy sáng tạo, tình yêu thiên nhiên, cuộc sống thân thuộc và yên bình.

14


/´\ëWÞçQJWßF®FP­XVºFFäE¯QV½FVèNÅWKéSFÙQJ F®FKÉQKNKÕLöäQJL¯QW±RNKÓQJJLDQQK­ç´QWÞéQJ PDQJö·PSKRQJF®FK3RS$UWöÔQJWKåLWÓQOÃQF®WÊQK FÛDFKÛQK²QQJÓLQK­WUÀWUXQJVÓLQÖLSK®F®FK QKÞQJVDQJWUÒQJ

15


õ’l17”1*+§3 1+k¥7+(23+21*&l&+

323$57

16


%ƒ1;(

BUS

õ’l1 &‘1*75‡1+ &‘1*&–1*

©7œ¥1*

17


+k1+/$1*

3+Œ1*9} 3+Œ1*9} 3+Œ1*õ§,

18


lin

oM

e ch

e

Le

NOKIA

õ’l1 7+œ¢1*0o,

19


1

2

3

4

5

6

7

8

9

a

b

c

d

e

f

........................ ........................ ....................... abcd...... xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x 1x x x x x x xxxxxxxxx x x x x Ox x x x xxxxxxxxx x x Kx x x x x x xxxxI xxxx x x x x x x x Ax

NOKIA STORE ¨7›¤1* /´\ëWÞçQJWßWRQHP­XFKÛö±RFÛD 12.,$öÏO­WUºQJY­[DQKõÆWULÆQNKDLë WÞçQJWKLÅWNÅSK¯Lö®SàQJöÞéF\ÃXF³X PDQJWÊQKV®QJW±R´QWÞéQJöÔQJWKåL SK¯LJLâQJX\ÃQöÞéFWÊQKWUX\ÄQWKÕQJ 12.,$9ÉY·\HPNÅWKéSQKâQJQ¿WPÄP WßVÏQJW±RWU³QQ¿WFàQJFÛDNKÕLFÛDY·W GÝQJ7ßQKâQJVX\QJKÌWUÃQ%¯Q7KLÅW.Å &áD+­QJõLÈQ7KR±L'LõØQJ1RNLDUDöåL

20


9

%m27k1* &+,ƒ175$1+ /´\ëWÞçQJWßWÓQJP­XFäE¯QO­WUºQJöÐY­ öHQNÅWKéSFÙQJF®FKÉQKNKÕLYXÓQJ[HQNÁKÉQK WÞéQJQKÞQKâQJP¯QKERPWU¯LG­LNKºSF¸Q SKÎQJõÔQJWKåLWÓQOÃQVãVDQJWUÒQJW±RF¯PJL®F ´QWÞéQJNKLNK®FKWKDPTXDQEÞæFY­RFÓQJWUÉQK

8

8

9

21


22


ô‘k1 7’71*+,…3

“ - X” STREET

need for speed

ôj1y1*

23


GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 24


õ­1¼QJO­WK­QKSKÕWUãFWKXØF7UXQJÞäQJ 7UXQJW²PNLQKWÅY¸QKÏDJL®RGÝFNKRDKÒFY­ FÓQJQJKÈNKXYãF7UXQJ7²\1JX\ÃQQ¹Pç YÙQJGX\ÃQK¯L1DP7UXQJ%Ø9LÈW1DP 7+­QKSKÕõ­1¼QJO­PØWWURQJEÕQöÓWKÍOR±L FÛD9LÈW1DPõ­1¼QJQ¹PWURQJYÙQJNKÊK·X QKLÈWöæLJLÏPÙDöLÆQKÉQKQKLÈWöØFDRY­ÊWELÅQ öØQJ.KÊK·Xõ­1¼QJO­QäLFKX\ÆQWLÅS öDQ[HQJLâDNKÊK·XPLÄQ%ºFY­PLÄQ1DPYæL WÊQKWUØLO­NKÊK·XQKLÈWöæLöLÆQKÉQKçSKÊD1DP 0×LQ¸PFÏKDLPÙDUÑUÈWPÙDPÞDN¿RG­LWß WK®QJöÅQWK®QJY­PÙDNKÓWßWK®QJöÅQ WK®QJWKËQKWKR¯QJFÏQKâQJöéWU¿WPÙDöÓQJ QKÞQJNKÓQJö·PY­NKÓQJN¿RG­L 25


“ STREET- X ” coffee ù675((7;úQ¹PçSKÞåQJ3KÞæF0íTX·Q6äQ7U­WSõ­1¼QJWÖQJGLÈQWÊFKEDRJÔPJ³Q P¿WYXÓQJEDRJÔPWUÈWO³XQ¹PçöÞåQJ 1KÞWÃQJÒLFÛDTX®Qù675((7;úYæLëWÞçQJWKLÅWNÅöÞDSKRQJF®FKTX®QPDQJKäLKÞæQJKLÈQ ö±L3RSDUWWKÆKLÈQF®WÉQKSK®F®FKFÛDWKÅKÈWUÀY­QKâQJQJÞåL\ÃXWKÊFKVãVÓLQÖL

26


B

đi v

ềh

ướn gc

ầu T

hu

ận Phư

ớc

VỊ TRÍ

69 291

80

70

Vị trí nhà

180

số 71+ 73 Nguyễn Tất Thành

71

768

0

926

0

690

410

0 910

75

192

0

278

837

0

80

Đư ờn

gN

gu yễ

nT

ất T

hàn

h

73

27


õ¬Q»QJ

3+’, &l1+ P¼W WUÝåF

28


Dựa trên phong cách Pop Art là chủ đạo, “Street X” như kể lại 1 câu chuyện về đường phố, nơi các con hẻm và các mảng tường cũ kĩ được phủ đầy các bức vẽ Graffiti. Cũng như Slogan “ Need for Speed” - “ Luôn phải giữ được tốc độ” nếu bạn không muốn bị thụt lùi trong nhịp sống. Không gian được tái hiện lại bởi hình ảnh các chiếc xe, bảng giao thông, hàng rào gai, âm nhạc, typography nhằm tô lên 1 bức tranh hoàn chỉnh thể hiện cuộc sống luôn vội vã, xoay vòng, tuổi trẻ cần được thoảimái thể hiện mình, nhưng ở đó, vẫn có những nguyên tắc nhất định.

29


ôÌQK KÝåQJ SKRQJ cách 0k86x&

PRS$UWVáGÝQJF®FJDPP­XFãFNêWÞäL PæL F®FP­XOHPLQRU

3K³QOæQO­QKâQJJDPP­XE·FFKÏL %ÕFÝFP­XVºFWURQJ3RS$UWFÜQJWß QKâQJQJX\ÃQOëEÕFÝFP­XVºFFäE¯Q öäQVºFWÞäQJSK¯QWÞäQJöÕQJEÕWUÊ P­XEÖVXQJEÖVXQJSK²QO·SKD\WDPWKÆ 0­XVºFWURQJNKÓQJJLDQQØLWK´WQJR­L YLÈFPDQJO±LVãWKR¯P°QYÄWKÍJL®FYÀ öÂSFKRNKÓQJJLDQVÕQJP­FÎQSK¯LSKÙ KéSYæLW²POëF®WÊQKY­O­PØWOLÈXSK®S\ KÒFPDQJO±LVãF²QE¹QJWURQJFXØFVÕQJ FÛDFRQQJÞåL

+‡1+.+“,

нFWUÞQJFÛD3RS$UWO­VáGÝQJNKÕLPÓ SKÐQJO´\ëQLÈPWáQKâQJJÉFÏWURQJFXØF VÕQJK­QJQJ­\YÊGÝQKÞYÐE®QK[HW¯L KÉQK¯QKöÓLPÓLFÏWKÆWUçWK­QKF®LJKÅ E­QKWURQJ SKÎQJNK®FKKD\TX¯WUàQJFÜQJFÏWKÆO­ F®LJKÅQJKËQJäLWKÞJL¯Qû+ÉQKNKÕL3RS $UWVÁöÞéFY·QGÝQJY­RKÉQKNKÕLFÛDNKÓQJ JLDQVÕQJY­FÛDWUDQJWKLÅWEÍQK¹PYßDö¯P E­RFÓQJQ¸QJVãTXHQWKXØFYßDJ²\UDF¯P [ÚFö½FELÈWFKRQJÞåLVáGÝQJ

õœ£1*1}7 +ÉQKWKàFVÒFFÏWKÆO­QKâQJVÒFWK»QJFRQJ KR½FöDQ[HQO¶QQKDXKD\QKâQJVÒFYÓ KÞæQJFKÚQJFKX\ÆQöØQJPØWF®FKQJ¶XQKLÃQ Y­OLÃQNÅWYæLQKDXFÙQJ YæLVãJºQNÅWFÛDP­XVºFVÁW±RQÃQQKâQJ KLÈXTX¯E´WQJåFKRQJÞåL[HP +ÉQKWKàFKRDY¸QFKÛ\ÅXWKHRNLÆXK­QJOÕL öäQJL¯QQKÞQJW±RKLÈXP±QKE¹QJP­XVºF +ÉQKWKàFW\SRJUDSK\ VáGÝQJQJKÈWKX·W FKâWURQJWKLÅWNÅöÔKÒD ö²\O­PØWKÉQKWKàF U´WöÂSY­´QWÞéQJöDSK³QSKÙKéSYæLöÕL WÞéQJO­QKâQJQJÞåLWUÀWXÖLQ¸QJöØQJ

30


Y¶W OLÇX TÉPNLÅPQKâQJY·WOLÈXPæLõÆö¯PE¯RWÊQKW®RE±RJéLF¯PGÊGÐP K­LKÞæF©WÞçQJEÕFÝFQJ¶XKàQJP­XVºFY·WOLÈXK´SG¶QöDG±QJOÓL FXÕQV½FVèWÞäQJSK¯QP±QKPÁW±R´QWÞéQJQJØQJKÌQKKR½FJéLF¯P QK´QP±QKQKâQJELÆXWÞéQJWÉQK\ÃXVãWKR¯P°QWLÈQQJKLû 7ÊQKQK´WWKåLKLÈXTX¯VáGÝQJFDRJL®UÀ 7ÊQKQK´WWKåLJL¯LSK®SF´SNêP¶XP°V¯QSKµPY­F®FKÉQKWKàFWKÆ KLÈQWKD\öÖLWKHRPÕWY­QKXF³XFÛDVÕöÓQJ +LÈXTX¯VáGÝQJQJKÈWKX·WQKÞQJKâXÊFKWURQJWLÃXGÙQJ <ÃXF³X*L®UÀFKLSKÊV¯Q[X´WWK´S

31


NỘI DUNG ĐỀ TÀI 32


+,…1 7 +5, … 1n 175n1** 33


W U Ç W + , … 1 75n1*

O²X+ , … 1 75n1*

34


O

²

X

 + , … 1 75n1*

O

²

X

 + , … 1 75n1*

35


P ¼ õ ß Q F Ò Q W U È Q

W J J K

P

W

¼

E ¸ Q J m

á

i

36


P¼W F¹W N L Ä Q WUÙF 

P¼W F¹W N L Ä Q WUÙF 

37


P¼W F¹W N L Ä Q WUÙF 

38


& l , 7n2

& 7

l n

, 2

39


W U Ç W 7 5 … 7

P ¼ E¸Q WÕQ W K W U Ç

W J J Å W

40


W U Ç W 7 5 … 7

P ¼ W E¸QJ N K X Y â F V ± Q YÝäQ

41


W U Ç W 7 5 … 7

P¼W F ¹ W a - a

P¼W F ¹ W b - b

42


W U Ç W 7 5 … 7

P¼W F ¹ W F F

P¼W F ¹ W d - d

43


S K Ô L F ® Q K N KX Y âF V ± Q Y Ý ä Q

W U Ç W 7 5 … 7

44


S K Ô L F ® Q K NKX YâF Và GÜQJ P­LODP

W U Ç W 7 5 … 7

45


S K Ô L F ® Q K NKX YâF Và GÜQJ P­LODP

W U Ç W 7 5 … 7

46


S K Ô L F ® Q K NKX YâF J²QWK­F Q Ý å F

W U Ç W 7 5 … 7

47


S K Ô L F ® Q K NKX YâF m á y O ° Q K

W U Ç W 7 5 … 7

48


O ² X O ² X 

P ¼ E¸Q WÕQ W K O²X

W J J Å 

49


O ² X O ² X 

P ¼ E¸Q WÕQ W K O²X

W J J Å 

50


O ² X O ² X 

P ¼ W F ¹ W b - b

P ¼ W F ¹ W c - c

51


O ² X O ² X 

P ¼ W F ¹ W d - d

52


S

K

Ô

L

F ® Q K N KX Y â F O²XO ² X O ² X 

53

kunk's portfolio  

layout

kunk's portfolio  

layout

Advertisement