Page 1

Bjørn Kielland Aarre

SLEKTEN KIELLAND Ledaal fra festetomt til storgård

Av Bjørn Kielland Aarre

1


4


SLEKTEN KIELLAND Ledaal fra festetomt til storg책rd

1


4


SLEKTEN KIELLAND Ledaal fra festetomt til storgård

Bjørn Kielland Aarre

5


© Bjørn Kielland Aarre, 2012 Design bok: Anita Fornes Design omslag: Kjell D. Ramsdal Versjon for lesebrett: Trond Nyman Aarre Trykk: Interface Media AS Innbinding: Interface Media AS Papir: 115g G-print Typografi: Franklin Gothic Alle henvendelser vedrørende denne boken rettes til: Bjørn Kielland Aarre Bretlandsgata 54 4009 Stavanger E-post: bjorn.k.aarre@icloud.com ISBN 978-82-991631-1-8 Foto av Ledaal: Anne Lise Norheim Illustrasjon våpenskjold: Solveig Kvadsheim Øvrige foto: Internett og andre kilder

6


Innhold Innledning 09 Kap 1. Egisnes Marck 15 Kap 2. Slekten Kielland. Eldste slektsgren

19

Kap 3. Slekten Kielland. Slektslinje I

29

Kap 4. Slekten Kielland. Slektslinje II

51

Kap 5. Slekten Kielland. Slektslinje III

66

Jacob Kielland (1727-1788). Etterslekt

67

Gabriel Schanche Kielland (1760-1821). Etterslekt

79

Axeliane Christine Kielland (1786-1856) og Eiler Hagerup Schiøtz. Etterslekt

95

Jens Zetlitz Kielland (1816-1881). Etterslekt

118

Maren Elisabeth Kielland (1821-1899) og Ingvald Maryllus Emil Smith. Etterslekt

128

Johanna Margrethe Bull Kielland (1823-1908) og Jacob Jørgen K. Sømme. Etterslekt

130

Jacob Kielland (1825-1889). Etterslekt

139

Axel Christian Kielland (1827-1894). Etterslekt

143

Jonas Schanche Kielland (1863-1930). Etterslekt

145

Kap 6. Slektene Trane, Godtzen, Seehuusen, Smith og Bull

149

Kap 7. Slektene Nyman, Ploug, Lange, Middelthon, Parelius og Zetlitz,

Kirsebom og Guri Bjørnsdatters slektstavle

166

Kap 8. Eiendommer i Stavanger som har tilhørt Jacob Kielland & Søn

199

Kap 9. Eiendomsutvikling 213 Kap 10. Eiendomsarv 256 Kap 11. Kvegavl, melke- og jordbruksproduksjon

258

Kap 12. Skip som har tilhørt handelshuset Jacob Kielland & Søn

265

Kilder 273 Personoversikt 274 Egne notater 343

7


MALERI AV LEDAAL MED HVIT ORIGINAL FASADE

8


Innledning I denne boken skal vi se nærmere på grunnen til at eiendommen Ledaal ble opprettet, og dens ekspansjon fram til avviklingen av eiendommen. Videre er det tatt med en oversikt av Jacob Kielland & Søns skip og eiendommer, samt en del slektstavler for å se sammenhengen mellom de forskjellige ledende slektene i Stavanger. Sammen med Køhlers eiendom i Hillevåg, var Ledaal et av distriktets mest betydelige mønsterbruk. Det finnes i dag kildemateriale, både publisert og upublisert, som angir den daglige drift av Ledaal. Hillevåg var på 600 dekar og fødde 20 hester og 100 kyr. Til sammenligning var Ledaal i 1863 på 1000 dekar og fødde 8 hester og 40 kyr. M.a.o. var Ledaals areal større, men Hillevåg hadde en større besetning av kyr og hester. I tillegg til de nevnte var det også andre byborgere som utviklet eiendommer i distriktet. Blant de viktigste var eierne av Leikvoll i Randaberg, Jens Hviid, som døde i 1810, og boktrykker Jens Rudolf Dreyer, som senere overtok eiendommen. Den siste av byborgerne som var eier, var fabrikkeier Peter Johan Fugellie. I denne forbindelse må også nevnes skipsreder Johan Erik Nyman på Stokka (Molauggården), skipsreder Carl Petter Nyman på Kjelvene, skipsreder Ole Helliesen på Hindal, kjøpmann og skipsreder Helmich Gabrielsen (Oscarsgaten 30), bakermester Jens S. Lindahl i Hillevåg, kjøpmann Hans G.B. Sundt på Mariero, kjøpmann S.E. Svendsen på Ekelund, Stokka og apoteker og skipsreder Christian Magnus Zetlitz. Sistnevnte var eier av gården Auglend i gamle Hetland kommune, og Kristianlystnavnet er forsatt et minne om ham. Han var utdannet apoteker og drev sin virksomhet i Kirkegaten i Stavanger. I tillegg må nevnes Jonas Schanche Gabrielsen. Navnet Schancheholen er etter ham. I tillegg til ovenevnte personer, var nok Jan Adolph Budde på Austrått i Sandnes blant de fremste. Han drev en betydelig utvikling av jordbruksmaskiner og hadde flere på utstilling i 1882. Sammen med Jacob Christian Lindemann Bull var han også blant de fremste innen utviklingen av det moderne jordbruket i Rogaland. Det var ellers ikke uvanlig at personer med en annen slekts- og yrkesbakgrunn enn bønder sto i første rekke blant dem som ville reformere jordbruket. Det må i denne forbindelse nevnes at det var en trend i tiden med røtter tilbake til den franske filosofen Rousseu, som mente at alle burde gå tilbake til naturen. Eksempelvis ble Christian Magnus Zetlitz grepet av ideen og kjøpte seg et gårdsbruk på Auglend, riktignok udyrket, for å prøve ut sine jordbruksteorier.

9


I 1810 skriver han om sine 18 års erfaring i praktisk jordbruk. Som resultat av sin genuine interesse for jordbruks- og gårdsspørsmål var han med i ledelsen for Stavanger Amts Landhusholdningsselskab. I det hele var han meget opptatt av spørsmål innen jordskifte. I tillegg til ordinær gårdsdrift var Zetlitz interessert i kvegavl. Allerede i 1810 er det uttalelser fra ham hvor han diskuterer valg av kveg og fôring, samt stell av buskapen. Christian Magnus Zetlitz var langt forut for sin tid m.h.t. synet på kvegavl. Han mente at det viktigste var å ale opp den gamle rasen. Han så det også som en dårlig løsning å krysse fremmede raser dersom en ikke lot fôring og stell bli annerledes. Han mente blant annet at den tryggeste veien å gå var å bygge på de kveg som fantes fra gammelt av, for deretter å foredle disse med nye ved kryssing. Videre skulle man holde seg borte fra okser som ble alt opp på gården, da det var viktig å bruke okser fra steder som var mer fjerntliggende, slik at man ikke fikk genetiske forstyrrelser. Han mente også at en okse ikke burde bli brukt i avl før den var et par år gammel. Ellers var han opptatt av hvordan man kunne få trivelige dyr. Han ga som nevnt råd om fôring og mente at dyrene burde få mat tre ganger daglig, med kaldt drikkevann, noen ganger tilsatt mel og salt. Det kan ikke være tvil om at nettopp Christian Magnus Zetlitz har blitt forespurt om sitt syn på Ledaal og dens potensiale for kvegoppdrett. I Boye Strøms bok, ”Beskrivelse av Stavanger Amt”, Kristiania, 1888, kan vi lese følgende: Også jordbruket danner for Stavanger borgere en syssel, der ikke er uten økonomisk betydning. For en del år siden var det nesten en motesak at byens kjøpmenn skulle ha løkker i omegnen, som i regelen ble dyrket med iver og store omkostninger, men også innen byens område, spesielt på Egenes, drives til dels et fullt utviklet landbruk. Spesielt utmerker kapteinløytnant Jacob Kielland seg med den skjønne eiendom Ledaal. Starten på denne eiendom ble til ved en liberal anvendelse av pengemidler, og er drevet opp til et mønsterbruk for vestlandet, opprinnelig to løkker på Egenes, som i 1771 festes av nåværende eiers oldefar, kjøpmann Jacob Kielland, men det er først og fremst nevntes sønn, kgl. agent Gabriel Schanche Kielland, som ved kjøp av tilstøtende løkker dannet den nåværende eiendom, som fremdeles er et av fylkets betydeligste gårdsbruk. Før eiendommen ble delt mellom nåværende eier og hans to brødre, hadde den en utstrekning på ca 1.000 mål og fødde 8 hester og 40 kyr. Nå er den samlede besetning betydelig større og består for den største del av edlere kvegraser (ayrshire), hvorav et stort antall avlsdyr som i den senere tid er spredt ut over det omliggende distrikt.

I de senere år har det vært enkelte inserater i byens aviser om deler av Ledaals gamle eiendomskompleks. I særlig grad er Holme-Egenæs trukket fram, men vi skal ikke glemme at Kiellandfamilien på det meste var eier av langt større eiendommer enn Ledaal og Holme-Egenæs. Hele Ledaal besto i sin tid av gårdene Ledaal, Holme-Egenæs, Hannasdal og en del av den gamle Bispeladegård på Våland.

10


Navnet på Ledaal var i Jacob Kiellands tid Canaan, og navnet Ledaal fikk den først etter at Gabriel Schanche Kielland overtok. Den første som skrev om Eiganesløkkene var dikterpresten Jens Zetlitz. I sitt dikt ”Egenæs” har han utførlig skrevet om det store arbeid som ble nedlagt i løkkenes oppdyrking. Senere har flere personer engasjert seg i å belyse løkkene og Ledaals utvikling. Primært er det skrevet om Ledaals hovedbygning og dets hageanlegg. Konservator Jan Henrich Lexow har i Stavanger Museums årbok skrevet om Ledaal fra 1771, da navnet var Canaan og om Kiellandfamiliens gravsted i Kleven. Jan Henrich Lexow hadde sammen med dr. phil. Thor Bendz Kielland planer om å skrive en bok om Ledaal, men de fikk ikke innvilget nødvendig kapital til prosjektet. Imidlertid fikk de samlet inn et betydelig og interessant basismateriale, hvor noe er brukt i denne boken. Ole Fredrik Hvinden Haug skrev i et særtrykk i Stavanger Museums årbok av 1938-39 under tittelen ”Ledaal Byens Hus”, om Ledaals første historie, dagligliv og interiør. I 2009 ga imidlertid museumsdirektør Ove Magnus Bore og dr. phil. Hans Eivind Næss ut en bok om Ledaal, ”Ledaals historie og restaurering”. Videre har Wibeche Kloster (født Kielland) i sin bok ”Siste generasjon på Ledaal”, beskrevet hvordan hun og hennes to brødre, Thor Bendz Kielland og Johan Lorange Kielland, oppfattet oppveksten der. Boken er noe subjektiv, men gir et interessant bilde av deres oppvekst og av den siste tiden Kiellandslekten bodde der. Boken har også en gjennomgang av løkkene som dannet Ledaal med grenser og beliggenhet, samt ser på deler av produksjonen og forpakterne. Den interessen som de to første generasjonene viste for Ledaal var nok mer av filantropisk karakter enn med tanke på den inntekt som eiendommen kunne gi. Dette til tross for det betydelige arbeid som ble lagt ned i oppdyrkingen av eiendommen. Men, man skal likevel ikke se bort fra at tanken om profitt av eiendommen var tilstede fra første dag. Det er imidlertid ingen tvil om at Jacob Kielland så på Canaan som sitt fristed i perioder med hardt arbeid i forbindelse med sine forretninger. Vi har en god oversikt av gårdens produksjon gjennom tidene. Ledaals byggherre, Gabriel Schanche Kielland, mente selv at produksjonen av høy var den viktigste og at alt annet var beregnet for eget bruk. Til tross for denne uttalelse som Gabriel Schanche Kielland en gang hadde gitt Jens Zetlitz, forsøkte både hans far, Jacob Kielland, og han selv med prøvedyrking av forskjellige typer korn og rotvekster. Senere begynte man imidlertid systematisk med melkeproduksjon, produksjon av poteter, ulike kålrotvekster og korn. Man hadde også et betydelig kvegoppdrett fra 1860-årene og fram til slutten av 1880-årene. Det finnes i dag regnskap vedrørende den produksjon som den enkelte gårdspart leverte. 11


Intensjon med mitt arbeide var i første rekke å fokusere på utviklingen av eiendommen fra 1771 og fram til de enkelte hovedbrukene ble avviklet og solgt. Det var også av interesse å fokusere på hvilken betydning avkastningen av gårdsdriften hadde for de respektive eiere av Ledaal i samme periode. I den anledning er det foretatt studier av kapteinløytnant Jacob Kiellands økonomiske status fra 1868 til 1889. Han var den eneste av eierne med unntak av sønnen, Jonas Schanche Kielland, som ikke hadde inntekter fra handelshuset Jacob Kielland & Søn. Jacob Kielland var også den siste som drev ekspanderende jordbruk og kvegavl på Ledaal. Det har tidligere vært studier av de Egenes-løkkene som dannet Ledaal, men i relativt liten grad den del av eiendommen som omfatter Våland. Enda mindre er det fokusert på det betydelige landbruk og kvegavl som var på Ledaal. I begynnelsen var Ledaal en liten ubetydelig flekk på Stavanger-kartet, som ikke hadde annen funksjon enn å være et ”asylum” for Jacob Kielland og hans nærmeste familie. Grunnen var de to bybrannene som Stavanger hadde opplevd i 1766 og 1768. Neste brann kom i 1793, fire år etter Jacob Kiellands død, da det brant 16 hus fra Østervåg til Jorenholmen. I 1773 fikk Jacob Kielland kjøpt den del av løkke B1 som ble kalt ”Canaan”. Navnet Ledaal fikk eiendommen som nevnt etter at Gabriel Schanche Kielland overtok. Den genuine interessen som Jacob Kielland og sønnen, Gabriel Schanche Kielland, viste for eiendommen, var nok noe mer enn å skape et “asylum” for seg selv og sine familier. Etter all sannsynlighet var det også noe mer enn tidens motesak med å anskaffe seg gårdsbruk. Videre var det en allmenn nydyrkingsinteresse blant borgerskapet i takt med den alminnelige rasjonalistiske tendens i tiden. Imidlertid hadde både Gabriel Schanche Kielland og hans far vært gjester ved de fleste residenser og gods som deres forretningsforbindelser var eiere av i inn- og utland. En av de eiendommer som virkelig begeistret, var Peder Ankers eiendom, Bogstad, og det er i dette lys man bør se disse generasjoner Kiellanders ønske om å representere på samme måte. 1. januar 1867 ble Eiganesløkkene innlemmet i Stavanger og reguleringen av løkkene på Ledaal og Holme-Egenæs til hustomter var allerede utført. Dette vises på et bykart utgitt av N.S. Krum 1885. Etter at det i et par år var arbeidet med reguleringsspørsmålet, tok Kiellandfamilien i 1897 opp spørsmålet om ”snarest ske kan, at fuldføre Reguleringen for disse vore Markers Vedkommende” ”da det ser ut til, at Bebyggelsen saa smaat ogsaa begynde paa de Ledaal tilhørende Marker”. Reguleringsplanen for Eiganes mellom Eiganes-veien og Stokkaveien ble vedtatt i slutten av 1898. I den anledning engasjerte Kiellandfamilien arkitekt Georg Greve til å utarbeide et utkast.

12


Planen ble vedtatt i 1916, men det er den vedtatte reguleringsplan fra 1934 som ble brukt. Jacob Kielland hadde drevet Ledaal som et mønsterbruk fra 1863, og fra da av ble eiendommen også benyttet som helårsbolig. Etter Jacob Kiellands død i 1889 ble situasjonen forandret. Fru Kielland satt alene igjen og hennes sønn, Jonas Schanche Kielland, jurist og senere borgermester og byfogd, fortsatte ikke i farens fotspor. ”Huset er fra først af bygget som en rig mands hus, bestemt alene til en husholdning. At opretholde sådan husholdning har jeg imidlertid ikke anledning til”, uttalte Jonas Schanche Kielland. Salget og utparselleringen av Ledaals vestre marker ble etappevis gjennomført, den første i 1897, den andre i 1913 og dens siste i 1917. Den første fraskillelsen i 1897 omfattet to parseller av løkke D1, som fikk matrikkelnummer 90 og 90a. Andelen ble solgt til gartner Anders Bærem for kr 7.500,-. Arealet utgjorde 34.591,15 m². Herfra drev Bærem sitt gartneri i tillegg til blomsterforretning i Kirkegaten. I 1907 ble Bærems våningshus, Torfæusgt. 52, bygget. I alt 44 eiendommer ble senere utskilt fra Bærems marker, den første i 1910 og den siste i 1932. Den andre utstykkingen var i 1913 og gjaldt en parsell av løkke C1 med et areal på 14.220 m². Kjøperne av denne parsellen, matrikkel 75e, var et konsortium representert av overrettssakfører Bernt B. Tostrup. Dette området ble straks utparsellert i 19 tomter og solgt i årene 1913-15. Med i dette kjøpet var dessuten Ledaals gjenværende areal øst for hovedbygningen, samt Kiellandsmyren. Tilsammen utgjorde dette 99.330 m² og ble solgt for kr 450.000,-. Stadsingeniøren tilrådet i denne forbindelse at kommunen ikke skulle kjøpe de vestre delene av eiendommen, men bystyret sikret allikevel området for å dempe et eventuelt ønske om eiendomsspekulasjon i området. Den vestre del av Ledaal ble utparsellert i 42 tomter og videresolgt i 1919-1935. Ved omregulering i Eiganesveien i 1912 ble veien utvidet til 12,5 m. bredde. Ledaals eiere avsto fri grunn fra den såkalte kanaport til gartner Bærems eiendom. Hagegjerde og port på Ledaal ble flyttet 6 meter inn i samme anledning. Den siste og største utparselleringen var et areal av løkkene C1 og D1, matrikkel 75G og utgjorde 59.250 m². Dette stykket ble kjøpt av Stavanger Kommune som de første til å erverve seg festeeiendommer på Eiganes.

Stavanger 2012

Bjørn Kielland Aarre

13


14


Personregister

A

Angell, Margaretha Maria (1783-1863) | 33

Angell, Margaretha Albertsdatter Kielland (1782-1819) | 33

Angell, Margretha Maria (1783-1863) | 33

Abel, Elisabeth Magdalena (?) | 174

Angell, Thomas (?) | 204

Abel, Niels Henrik (1802-1829) | 174

Alvarez, Rita Villesante (1914-. | 134

Abelsen, Abel | 162

Amundsen, Bjørn (1956-. | 98

Abildgaard, Hans Henrik Colbjørnsen (1893-1959) | 128

Amundsen, Demian (1985-. | 98

Aboe, Chr. | 205

Amundsen, Esther (1907-?) | 191

Abrahamson, Raymond Ernest (?) | 50

Amundsen, Ivar Vibe (1938-. | 100

Adeler, Nils Sørensen (1628-1694) | 168

Amundsen, Kristin (1962-. | 100

Adeler, Else (?) | 163

Amundsen, Petter (1965-. | 100

Aga, Anne (?) | 188

Amundsen, Roald | 124

Aga, Gabriel (1910-1984) | 187

Anchermann, Karen (1727-1755) | 225

Aga, Lasse (1944-. | 188

Andersdatter, Anna (d. | ca,1660) | 164

Agasøster, Linnea Emilie Aarre (2002-. | 123

Andersen, Andreas (1879-1945) | 57

Agasøster, Malin Cecilie Aarre (2005-. | 123

Andersen, Arnold Cornelius (1856-?) | 185

Agasøster, Mia Elisabeth Aarre (2005-. | 123

Andersen, Dagny (1900-1925) | 44

Agasøster, Reidar (1970-. | 123

Andersen, Gudrun-Sophie (1881-1969) | 108

Akerholt, Stine (1869-1958) | 76

Andersen, Harriet (?) | 191

Allum, Johanne Margrethe Bull (1897-1980) | 130

Andersen, Helen Berg (1882-1978) | 57

Allum, Julie (1900-?) | 130

Andersen, Johannes (1832-1858) | 185

Allum, Julius (1865-?) | 130

Andersen, Kirsten Sigrid Kielland (1910-. | 57

Alphaug, Barbara (?) | 32

Andersen, Nina (?) | 191

Alsos, Bjørn (1958-. | 101

Andersen, Sæbjørg Merete (?) | 53

Alsos, Inger (1957-. | 101

Anderson, Helen Berg (1882-1978) | 56

Alsos, Knut (1928-. | 101

Anderssen, Andreas (1879-1945) | 57

Andler, Thomas (1893-1967) | 183

Anderssen, Kirsten Sigrid Kielland (1910-. | 57

Angell, Albert (1759-1834) | 33

Anderssen, Nelly Ingeborg (?) | 57

Angell, Cornelius (1757-1835) | 33

Andresen, Gudrun Sophie (1881-1969) | 108

Angell, Gjertrud Cornelia (1787-1788) | 33

Andler, Thomas (1893-1967) | 183

Angell, Knud Andreas (1784-1856) | 33

Andvord, Margrete Grund (1883-?) | 71 og 76

274


Anfindsen, Martine Karine (1818-1864) | 189 Angell, Albert (1759-1834) | 33

B

Angell, Cornelius (1757-1835) | 33 Angell, Gjertrud Cornelia (1787-1788) | 33

Bache, Barbara Anker (?) | 55

Angell, Knud Andreas (1784-1856) | 33

Backe, Hjørdis Helene (1904-. | 155

Angell, Margretha Albertsdatter Kielland (1782-1819) | 33

Bache, Michael (?-1822) | 195

Angell, Margretha Maria (1783-1863) | 33

Backer, Andreas Cathrinus (1895-?) | 77

Angell, Thomas | 204

Backer, Grete Heiberg (1928-. | 77

Anker, Dorthe Birgitte Thora (1854-1945) | 36

Backer, Harriet | 132

Anker, Kathinka (1876-1959) | 37

Backer, Wenche Heiberg (1925-. | 77

Anker, Peder | 17

Bagge, Abel Abelsen (?) | 162

Anneling, Kjell | 51

Bagge, Abel Maria (1712-1795) | 162

Apeland, Elen Sophie (1867-1901) | 60

Bagge, Karen (1708-?) | 162

Arco, Jason Anthony (1966-. | 97

Bagge, Maren (1707-1708) | 162

Arcy, Phillippa d (1932-59) | 59

Bagge, Tøger (1706-?) | 162

Arentz, Engel Pedersdatter (!666-1724) | 152, 168

Balke, Peder (?) | 173

Arentz, Hans | 271

Balke, Thekla Hansine Balke (1858-?) | 173

Arentz, Hans Sigvard | 80

Baker, Charles Buckingham (1892-?) | 74

Arneberg, Arnstein Rynning (1882-1961) | 127

Baker, Charles Buckingham (1933-. | 74

Arnesen, John Martin (1856-1901) | 46

Baker, Trygve Seierstad (1911-. | 74

Arnesen, Sigurd (1918-1983) | 56

Bang, Hilda Nathalie (1871-?) | 144

Arveschoug, Ulla Waleska (1901-1990) | 128

Barnes, Suze (1907-?) | 163

Aske, Carl Emil (1850-1876) | 188

Barnickh, Cecily (1925-. | 129

Aske, Christopher Thomas Hagbart Zetlitz (1877-. | 188

Barstad, Borghild (?) | 187

Askeland, Arne (1927-2000) | 119

Bartholdy, Johan Conrad - 127

Asla, Kari (?) | 114

Bartholdy, Margrethe (Grete) | (1883-?) | 127

Asting, Gunhild (1974-. | 114

Bartholin, A.P. | 81

Asting, Gunnar (1940-. | 114

Bartlechner, Maria (1952-. | 114

Asting, Trude (1972-. | 114

Bassett, Marjorie (?) | 90

Astrup, Arnt Uchermann (1864-1934) | 145

Baumann, Sara Mathilde(1857-1941) | 63

Astrup, Edle Due (1903-1978) | 145

Beck, Anja Kielland (1988-. | 62

Aubert, Kirsten (1907-?) | 51

Beck, Christian Andreas Bredal (1956-. | 62

Augestad, Joron (Vesla) | (1916-. | 39

Beck, Nicolay Kielland (1990-. | 62

Augier, Marc Marie (?) | 136

Beck, Thomas Kielland (?) | 62

Augier, Sven Dominique (1957-. | 136

Becker, Peter Friederich Lydsen (?) | 194

Avis, Elaine (1960-. | 101

Beer, Wenche Elisabeth (1907-1985) | 100

Ax, Stina (1914-. | 76

Belgau, Jon Ragnar (1944-. | 39

275


Below, Henrik | 153

Berner, Dagfinn | 201

Bendt, Clara (?) | 77

Berner, Emilie (1856-?) | 184

Bendz, Christian Ahle | 139

Berner, Helga (1876-1877) | 184

Bendz, Fredrikke Ahle | 139

Berner, Jørgen Ambrisius (1826-1898) | 131

Bendz, Thora Margrethe (1827-1902) | 139

Berner, Maren Sophie (1858-1946) | 130

Benjaminsen, Inger (1912-1974) | 102

Berner, Niels Brostrup Ambrosius (1849-1884) | 184

Bentzen, Ingrid Zetlitz (1891-?) | 112

Berner, Ragnhild (1884-1971) | 180

Bentzen, Mathias Sigvard (1857-1895) | 184

Berner, Søren | 204

Bentzon, P.V. Ulrich von (?) | 206

Berner, Thora Zetlitz (1875-?) | 184

Berengiari, Adelina (1920-2005) | 57

Berry, Zail Suzanne (1960-. | 148

Berentsen, Anne Bente Schiøtz (1977-. | 108

Besche, Hjørdis Helene (1904-. | 155

Berentsen, Bjørn (1937-. | 108

Bertelsen, Kunda (1863-1892) | 155

Berentsen, Erik | 233, 259

Berthelsen, Nils | 164

Berentsen, Erik Schiøtz (1970-. | 108

Beutlich, Anton Emil Michael Schiøtz (1884-1919) | 95

Berentsen, Lars 239

Beutlich, Eiler Hagerup Schiøtz (1886-?) | 96

Berentsen, Line Schiøtz (1972-. | 108

Beutlich, Eileen (1927-?) | 96

Berentsen, Ole (?) | 23

Beutlich, Evelyn Katherine (1922-. | 96

Berg, Elise Johanne (1899-1979) | 98, 179

Beutlich, Fredrik Eiler Axel Schiøtz (1903-?) | 95

Berg, Kitty (1928-. | 32

Beutlich, Fredrik William (1913-?) | 95

Berg, Rosa Jacobine Christine (1857-?) | 179

Beutlich, Georgine Berthea Atlanta Schiøtz (1877-?) | 95

Berg, Ruth (1907-1955) | 55

Beutlich, John Thomas (1924-?) | 95

Berge, Guttorm (1929-. | 101

Beutlich, June (1920-?) | 96

Bergagni, Frederico Crosa de (1976-57) | 57

Beutlich, La Verne Margareth (1922-. | 96

Bergesen, Sigval d.y. (1893-1980) | 175

Beutlich, Mary Antoinette (1919-?) | 95

Bergwitz, Christian Henrik (1838-1906) | 63

Beutlich, Ragnhild Schiøtz (1888-?) | 96

Bergwitz, Gabriel Kielland (1877-1886) | 63

Beutlich, Richard Frederik (1879-?) | 95

Bergwitz, Gabrielle Georgine (Ella) (1899-?) | 63

Beutlich, Richard Frederik (1913-1919) | 95

Bergwitz, Haakon Kielland (1903-1981) | 63

Beutlich, Richard Fredrik Schiøtz (1903-?) | 95

Bergwitz, Johan Kielland (1874-1948) | 63

Beutlich, Richard O.E. (1840-1913) | 95

Bergwitz, Margrethe (1905-1905) | 63

Beutlich, Robert Sigurd (1931-. | 96

Bergwitz, Peter Heinrich (Per) (1901-1927) | 63

Beutlich, Sigurd Schiøtz (1891-?) | 96

Berland, Ulfor Thorchildsen (?) | 25

Beyer, Dagmar (1871-1955) | 46

Berle, Harald (1869-1913) | 51

Beyer, Johanna Colbjørnsen Munch Kielland (1863-1917) | 46

Berle, Margot (1897-?) | 141

Beyer, Kirsten Jeanette Cappelen Kielland (1859-1934) | 46

Berlengiari, Adelina (1920-2005) | 57

Beyer, Laura Christine Kielland (1864-1864) | 46

Berndt, Claire Grevenius | 123

Beyer, Lauritz Christian Kielland (1857-1863) | 46

276


Beyer, Lauritz Christian Kielland (1866-1869) | 46

Bie, John Juell (1909-. | 23

Beyer, Marie de Fine von Krogh Kielland (1862-1945) | 46

Bie, Jørgen Olaus (1826-1853) | 22

Beyer, Morten (1822-1880) | 46

Bie, Kristian Ferdinand (1844-1863) | 24

Beyer, William Absalon Pedersen (1865-1953) | 46

Bie, Louise (1869-1947) | 24

Beylegaard, Mette (1866-?) | 156

Bie, Louise (1972-. | 23

Bie, Agnes Emilie (1912-1926) | 23

Bie, Magne (1942-. | 23

Bie, Amanda Johanne (1866-1866) | 23

Bie, Martha (1879-1959) | 23

Bie, Anne Oline (1832-?) | 24

Bie, Marthe (1872-1875) | 24

Bie, Berte Gurie (1836-?) | 24

Bie, Odd Halvor (1936-. | 23

Bie, Bertha Louise (1876-1947) | 23

Bie, Olaf (1873-1873) | 23

Bie, Carl (1884-1885) | 24

Bie, Ole Kielland (1822-1822) | 22

Bie, Christopher Munthe Johnsen (1802-1861) | 24

Bie, Oscar (1884-?) | 24

Bie, Elisabeth Munthe (1839-?) | 24

Bie, Rolf (1880-?) | 24

Bie, Elisabeth (1962-. | 23

Bie, Sara (1874-1952) | 23

Bie, Einar (1901-1958) | 23

Bie, Sigrid (1914-. | 23

Bie, Gabriel (1842-1860) | 24

Bie, Søren Lemmich Juell (1866-1866) | 22

Bie, Gabriel Bennich (1829-?) | 24

Bie, Søren Lemmich Juell (1867-1939) | 22

Bie, Gabriel Bernhard (1868-1868) | 24

Bie, Thomas Emil (1868-1875) | 24

Bie, Gabriel Johnsen (1777-1842) | 22

Bie, Thomas Emil (1881-?) | 22

Bie, Genete Elisabeth (1823-1856) | 22

Bie, Ulrik Harald (1972-. | 23

Bie, Gesine Gjertine (1830-1856) | 24

Bielenberg, Emmi Elise (1875-?) | 48

Bie, Guriane (1870-?) | 23

Biering, Elcharina (1817-1887) | 51

Bie, Gurine (1820-?) | 22

Bildsøe, Arnold (?) | 140

Bie, Gustav Adolph (1878-?) | 23

Bildsøe, Jens Arnold Diedrich (1849-1936) | 140

Bie, Hans (1937-. | 23

Bildsøe, Peter (?) | 140

Bie, Hans Kristian (1966-. | 23

Bildsøe, Mary (?) | 140

Bie, Harald (1907-1968) | 23

Bildsøe, Wenniche (?) | 140

Bie, Harald (1974-. | 23

Birchenbusch, Ingeborg Cathrine 30

Bie, Helge Sigmund (1946-. | 23

Birkeland, Arvid Brodtkorb (1897-?) | 55

Bie, Jan Juell (1934-. | 23

Bjelke, Inga Constance (1940-. | 105

Bie, Jenny Louise (1900-1972) | 23

Bjerke, Anders (1978-. | 125

Bie, Jens Henrik (1831-1871) | 24

Bjerke, André (1918-1985) | 124

Bie, Johan Karl (1834-1892) | 24

Bjerke, Ejlert | 124

Bie, Johan Ludvig (1869-1952) | 22

Bjerke, Espen (1947-. | 125

Bie, John (1828-1895) | 22

Bjerke, Mads (1970-. | 125

Bie, John Gundersen (1758-1840) | 22

Bjerke, Nils (1879-1953) | 44

277


Bjerke, Simon Pahle (1973-. | 125

Borchgrevink, Johan Christopher Gude(1885-?) | 131

Bjerke, Tone (1956-. | 125

Bordewick, Brit (1941-. | 100

Bjerkheim, Venche (1960-. | 101

Bore, Ove Magnus | 11

Bjerkhoel, Agnes Margrethe (1873-?) | 172

Borelli, Patrizia (1950-. | 58

Bjerknes, Inger Tuff (1961-. | 114

Borge, Toril Azora (1959-. | 42

Bjøndal, Bergith (1909-) | 23

Borgia, Luigi (1952-. | 58

Bjørnsdatter, Guri, død 1680. | 26, 192

Borthen, Anna Charlotte Kathrine Kielland (1898-1898) | 60

Bjørnsdatter, Guri (1678-1743) | 192, 195

Borthen, Anna Mathea (1867-1869) | 60

Bjørnsdatter, Margaretha (1691-1766) | 194

Borthen, Arne Kielland (1863-1919) | 60

Bjørnsen, Knud | 198

Borthen, Axel (1869-1935) | 60

Bjørnson, Bjørnstjerne | 123

Borthen, Else Jensine (1906-1994) | 60

Blegelid, Martha (1905-1985) | 99

Borthen, Henrik Martin (1836-1904) | 60

Bleik, Mads Pedersen (1689-?) | 162

Borthen, Harald Knoff (1865-1948) | 60

Bloch, Samuel | 199

Borthen, Ingvald (1880-1947) | 60, 63

Blom, Gustav Peter (1858-1939) | 37

Borthen, Leif Kielland (1911-1911) | 61

Blom, Susanna Sophie Caroline ”Gustava” (1800-1899) | 34

Borthen, Olaf Kielland (1874-ca. | 1930) | 60

Blomberg, Olof | 167

Borthen, Reidun Kielland (1909-1997) | 60

Blaauw, Dick (1859-1946) | 46

Borthen, Sverre (1871-1918) | 60

Boalth, Jens | 69

Borthen, Willy Kielland (1919-1942) | 61

Bodom, Marthe Marie (1786-1869) | 95

Bosse, Andreas (1732-1776) | 16, 17, 29, 179, 238

Boe, Helene 145

Bothner, Andreas Peter (1819-1873) | 179

Boe, Sigrid (1912-1998) | 35

Bothner, Bjarne (1878-1933) | 179

Bolivar, Marie Teresa (?) | 137

Bothner, Cathrine (1978-. | 180

Bolt, Jon Hafthoresson (1312-1390) | 164

Bothner, Christian Magnus (1983-. | 180

Bommen, Signe Faye (1903-. | 72

Bothner, Christian Magnus Zetlitz (1853-1925) | 179

Bonafede, Franco Sissener (?) | 142

Bothner, Christian Magnus Zetlitz (1919-?) | 180

Bonafede, Håkon Alexander Mariano Wiberg (1959-. | 142

Bothner, Christine Zetlitz (1894-?) | 180

Bonavera, Maura (1949-. | 57

Bothner, Einar (1886-1956) | 179

Bonde, Margreta Pedersdatter (1370-1425) | 164

Bothner, Harald (1850-?) | 179

Bondeson, Ingrid Birgitta (1951-. | 146

Bothner, Harald (1953- 180

Bongardt, Max (1880-1926) | 47

Bothner, Kari (1920-?) | 180

Bonnevie, Sophie Augusta (1885-1952) | 53

Bothner, Magnhild (1885-?) | 179

Bonnevie, Tørres | 206

Bothner, Mette Christine (1920-?) | 180

Borchgrevink, Anna (1875-1967) | 40

Bothner, Signe (1885-?) | 179

Borchgrevink, Christiane (1916-1992) | 131

Bothner, Trygve (1887-?) | 180

Borchgrevink, Ida (1866-1889) | 184

Bothner, Aagot (1880-?) | 179

278


Bourassa, Etelle (1948-. | 147

Bretteville, Emil (1842-?) | 31

Bowitz, Anna Catharina (1718-1795) | 196, 238

Bretteville, Eugene (1878-. | 31

Bowitz, Theophilus Hansen (1731-1815) | 195

Bretteville, Eugenie Emilie (1874-. | 31

Boyd, Desie (1965-. | 147

Bretteville, Halvor Oscar (1870-?) | 31

Brambani, Carl (1870-?) | 120

Bretteville, Helga Adele (1876-?) | 33

Brambani, Else Marie Kielland (1903-1937) | 120

Bretteville, Ida Adele (1907-1992) | 33

Brambabi, Janna (1890-?) | 120

Bretteville, Jeanette Emilie (1874-. | 31

Brandt, Fredrik Christian Steenbuch (1857-1933) | 48

Bretteville, Jean Louis (1905-?) | 31

Brattelid, Gurine (1885-1967) | 182

Bretteville, Julius Oscar (1904-. | 31

Bratten, Aage (1902-?) | 64

Bretteville, Laura Anette Eugenie (1902-1979) | 31

Bredahl, Bodil Holst (1946-. |93

Bretteville, Robert Louis (1904-. | 31

Bredahl, Marthon (1903-?) | 93

Bretteville, Vilhelm (1902-1965) | 31

Bredahl, Mette Holst (1942-. | 93

Brinch, Lorentz Johan Christian (1943-. | 103

Breen, Ole (?) | 191

Brinch, Lorentz Wilhelm (1971-. | 103

Breien, Ebba (1901-?) | 50

Brinch, Marianne Elisabeth (1969-. | 103

Breien, Tor (1899-. | 91

Brobakk, Bjarne Harald (1944-. | 41

Brekke, Matilde (Lissa) | (1899-1995) | 147

Brobakk, Grete (1975-. | 41

Brekke, Ragnar (1947-. | 110

Brobakk, Karl Øyvind (1980-. | 41

Brekke, Silia (1979-. | 110

Brobakk, Nils Helge (1972-. | 41

Brekke, Simen (1984-. | 110

Broch, Anna Katharina (1830-1861) | 154

Brekke, Synne (1981-. | 110

Broch, Johan Jørgen (1791-1844) | 154

Bretteville, Amelie Catarina (1833-?) | 30

Broch, Johan Jørgen (1802-1861) | 154

Bretteville, Arvid (1900-?) | 31

Brochmann, Ellen Gunelle Michelsdatter | 171

Bretteville, Axel (1876-1961) | 31

Brochmann, Jørgen Henrik Hegermann (1850-?) | 173

Bretteville, Azora (1845-?) | 33

Brosius, Johan Friderich David | 241

Bretteville, Azora (1879-?) | 33

Brown, Ann (?-1843) | 50

Bretteville, Blanca (1835-?) | 30

Brox, Ingvild Kielland (1986-. | 122

Bretteville, Carl (1837-1913) | 31

Brox, Tor Hugo (1942-. | 122

Bretteville, Carl (1881-. | 31

Brugmann, Catharina Christine (?) | 70

Bretteville, Carl (1900-1978) | 31

Brueckner, Carl (1882-1965) | 48

Bretteville, Charles Eugene Normand de, fransk marki

Brun, Anna Krag (1993-. | 125

(1782-1854) | 30, 180

Brun, Arild (1951-. | 125

Bretteville, Charles Eugene Normand de, fransk marki (?) | 30

Brun, Emma Krag (1998-. | 125

Bretteville, Christian Zetlitz (1800-1871) | 30

Brun, Eric Christian (1954-. | 124

Bretteville, Christian Zetlitz (1868-?) | 31

Brun, Fredrik Krag (1996-. | 125

Bretteville, Eivind (1896-?) | 31

Brun, Frida Krag (1995-. | 125

279


Brun, Johan Lyder (1920-. | 124

Bull, Georg Daniel (1912-1986) | 57

Brun, Johan Nordahl | 189

Bull, Henrik Helkand (1929-. | 32

Brun, Linn Charlene (1984-. | 124

Bull, Henrik (1957-. | 61

Brun, Mette (1923-. | 124

Bull, Jacob (1674-1749) | 164

Brun, Steffen Tøsse (1985-. | 124

Bull, Jens (1718-1804) | 82, 158, 164, 211

Brun, Sven (1893-1974) | 124

Bull, Johan Grønlund (1893-1945) | 32

Brun, Sven Peter (1953-. | 124

Bull, Johanna Margaretha (1756-1818) | 26, 70, 82, 88, 158, 164,

Brun, Tine Simi (1987-. | 124

244, 245

Brunner, Gottlieb Ludwig (1865-1923) | 47

Bull, Karen Elise (?) | 61

Brunsteen, Christine Søfrensdatter (1647-1666) | 152

Bull, Maren Elisabeth (1761-1801) | 158, 169, 189

Brunsteen, Søfren Frantzen (?-1683) | 160

Bull, Nina (?) | 32

Bruun, Bernt (1745-?) | 196

Bull, Peter (?) | 32

Bruun, Jacob (1771-1853) | 196

Bull, Tore Kielland (1958-. | 61

Bruun, Friderich Christian (1732-1773) | 152

Burke, Edmund | 82

Bruun, Søren Jørgensen (1666-?) | 160

Burrow, Marion Allison (1918-. | 76

Brynjulfsdatter, Aslaug (?) | 164

Busch, Otto | 68

Brønlund, Jens Andersen (?) | 162

Buschman, Sophie Jensine (1884-1970) | 50

Brænne, Bernhard Cornelius (1913-1917) | 56

Busengdal, Kristoffer Kielland (1991-. | 36

Brænne, Gudny (1907-. | 56

Busengdal, Petter Johan (1961-. | 36

Brænne, Trygve (1881-1948) | 56

Buskerud, Hroar (1939-. | 93

Brød, Ole , død 1692. | 150

Buskerud, Margrethe (1971-. | 93

Brønlund, Thomas Dorceus (1859-?) | 174

Buten, Jennie Rose (1877-?) | 74

Braathen, Ella (1908-1979) | 100

Bye, Leonard Margido (1880-?) | 63

Braathen, Lene (1977-. | 137

Bærem, Anders | 12

Buch, Johanne Berle (?) | 170

Bø, Bertha Stephansdatter (1736-1799) | 22

Buch, Mette Christina Hansdatter (1711-?) | 159

Bøbert, Carl Friederich (?) | 174

Buck, Belinda Therese (1959-. | 59

Bøbert, Aagot Thekla (1840-?) | 174

Buckhof, Hans Nielsen | 201

Bødker, Karl Jens Emil (1865-?) | 172

Budde, Jan Adolph (1811-1906) | 9, 102

Bøe, Gudrun (1903-?) | 23

Budde, Fredrikke (1847-1922) | 102

Bøe, Dagny (1889-?) | 78

Budde, Jan Adolph | 9

Bøgh, Christen Gran (1876-1955) | 131

Bugge, Riborg Hansdatter (1674-1765) | 192

Bøgh, Wenche Gran (1907-1979) | 131

Buhre, Halvdan Andersen (1872-1939) | 184

Børjesdatter, Rakel (1876-1917) | 191

Buhre, Hildur (1905-. | 184

Børresen, Karen Taletta (1861-1913) | 187, 188

Buhre, Margit Alvilda (1900-?) | 184

Børstad, Egil (1964-. | 56

Bull, Arne Odd (1929-. | 61

Børstad, Jan (1943-. | 56

280


Børstad, Solveig (1929-. | 56

Charlton, Sara Lissa Ann (1980-. | 147

Børstad, Vidar (1968-. | 56

Charlton, Robert Joseph (Joe) | (1945-. | 147

Baade, Ole | 268

Chelland, Helen Marie (1916-. | 56

Bårdsen, Aase Margrethe (1945-. | 188

Chelland, Jane Eitzen (1914-. | 56

Baardsen, Martha Anita (1916-. | 35

Chelsom, Julia Ruth (1947-. | 130

Baardsøn, Øystein (1520-1588) | 164

Christian IV | 15 Christensdatter, Inger (?) | 194

C

Christensen, Alf (1885-1940) | 24

Calmeyer, Helene Margrethe | 171

Christie, Anna Magdalena Cathrine (1871-1948) | 119

Capjon, Ingeborg Marie (1865-1925) | 36

Christie, Canna Marie (1847-?) | 163

Cappelen, Andreas Zeier (1915-2008) | 131

Christie, Ellen Cathrine (1940-. | 37

Cappelen, Alexander Wright (1969-. | 73

Christie, Henrik Magnus Normann (1893-?) | 74

Cappelen, Cornelius Wright (1969-. | 73

Christie, Johan Koren (1909-1995) | 37

Cappelen, Frede (1943-. | 131

Christie, Werner Hosewinckel (1949-. | 37

Cappelen, Hans Borchgrevink (1945-. | 131

Christie, Werner Hosewinckel (?) | 37

Cappelen, Herman (1967-. | 73

Christman, Beulah (1908-?) | 97

Cappelen, Karen von (?) | 180

Christophersen, Inger Marie Bjering (1797-1843) | 190

Cappelen, Peder W. | (1931-1992) | 73

Christoffersen, Josephine (1874-?) | 31

Capra, Giorgia Spanio (1976-. | 57

Clark, R.J. (1883-1958) | 96

Carl Johan, Svensk konge | 88

Claros, Maria Teresa Amado (1906-?) | 144

Carlsen, Birger (1939-. | 62

Clausdatter, Karen (?) | 149

Carlsen, Gabriel (?) | 264

Clausen, Helene Marie (1876-?) | 90

Carlsen, Ingrid Helene (1981-. | 137

Claussøn, Cornelius (?) | 178

Carlson, Edna Mildred (1901-?) | 98

Clementsen, Dagny (1881-?) | 95

Carmen, Maria del (?) | 134

Coit, Charles Winn (1877-1956) | 47

Casey, Elizabeth Mary (1824-1903) | 50

Collett, Ove (1885-?) | 132

Casey, William (?) | 50

Conradi, Axel Heiberg (1910-1930) | 76

Caspari, Josef Immanuel von Zetchwitz (1857-?) | 175

Conradi, Carl Peter (1857-1930) | 76

Castberg, Christiane Aall (1799-1851) | 119, 171

Conradi, Jan Heiberg (1939-. | 76

Castberg, Petra Christine Margrethe (1831-?) | 174

Conradi, Johan Christian (1913-. | 76

Castberg, Tycho Diederich | 171

Conradi, Johan Henrik (1907-. | 76

Cevesio, Vittorio Brambilla di (1955-. | 58

Corneliusdatter, Kirsten | 177

Charlton, Amy Katharine (1978-. | 147

Cornell, Arne Zetlitz (1911-1979) | 184

Charlton, Caitlin Elizabeth (1983-. | 147

Cornell, Erling (1878-1942) | 183

Christensen, Peder (1870-1939) | 38 Christensen, Rigmor (?) | 75

281


Cornell, Erling Alrik (1907-?) | 184

Decorde, Christian Bernard Jean (1940-. | 136

Cornell, Ida Zetlitz (1917-. | 184

Decorde, Jan Erik (1973-. | 136

Cornell, Louise Katherine (1909-?) | 184

Decorde, Jeanne Marguerite (1932-. | 136

Crockett, John (1922-. | 99

Decorde, Sandrine (1975-. | 136

Crockett, John Anthony (1947-1947) | 99

Decorde, Sylvia Lucienne Emilie (1947-. | 137

Crometie, Alida Thomasdatter (?) | 158

Dedichen, Kristiane ”Kekky” Jeanette Aimee (1877-?) | 70

Crometie, Thomas Danielsen, død 1699. | 158

Dessen, Nini Anker (1937-. | 115

Cruys, Cornelius (1657-1727) | 168, 170

Dietrichson, Arvid (?) | 121

Cruys, Sidsele Olsdatter (?) | 152, 168

Diurhuus, Marie (-d. |1841) | 170

Culler, Barbara (?) | 61

Djøseland, Signe (1907-1971) | 23

Culler, Heidi (?) | 61

Dogger, Cathrine (1980-. | 32

Culler, Laila (?) | 61

Dogger, Charlotte (?) | 32

Culler, Philip Venell (1926-. | 61

Dogger, Erik (1927-. | 32

Cunningham, Alex | 67

Dogger, Frans Henrik (1919-. | 31 Dogger, Grete (1951-. | 31

D

Dogger, Kari (1947-. | 32

Dahl, Birgitte Helene (1811-1889) | 43

Dogger, Nina (1947-. | 31

Dahl, Endre | 258, 264

Dogger, Per (1951-. | 32

Dahl, Gro Jonsdatter, nevnt 1624. | 149

Dogger, Ragnar (1895-1970) | 31

Dahl, Johan Henrik Torgiersen (1740-1819) | 196

Dogger, Ragnar (1923-2003) | 31

Dahl, Karoline (?) | 184

Dogger, Ragnar (1950-. | 32

Dahl, Pauline (?) | 184

Dogger, Truls (1960-. | 32

Dahl, Toril Gedde- (1933-. | 59

Dop, Hulleborg (1755-1837) | 154

Dahle, Dorothea Kaufeldt (1912-. | 180

Dop, Mette (1751-1791) | 154

Dahle, Vibeke Kaufeldt (1940-. | 180

Dostrup, Marie Helene (1667-1759) | 178

Dale, Anna Susanna (?) | 45

Dovland, Ivar Anders (1941-. | 91

Dain, Christian Bernard Jean (1940-. | 71

Dovre, Gunvald Lindsøe (?) | 120

Dain, Cybile (1971-. | 71

Dreyer, Leif (1898-1981) | 93

Dain, Jaques Raymond (1922-. | 71

Duborgh, Peter Terentje Alexander (?) | 128

Dain, Marie Jules Alexandre (1890-?) | 71

Duborgh, Ragnhild Johanne (1869-1961) | 128

Dain, Yves Henri Charles (1935-. | 71

Due, Edle (1871-1931) | 145

Danelius, Gustav (1851-?) | 173

Due, Petra Canutta (1832-1902) | 175

Decorde, Bernhard Lucien Emile (1903-. | 136

Dungy, Lawrence (1950-. | 91

Decorde, Cybil (1971-. | 136

Duns, Jens Andersen, død 1717 | 192

282

Dogger, Mads (1977-. | 32 Dogger, Marit (?) | 32


Duus, Alfhild Hildegard (1872-?) | 185 Duus, Caroline Margarethe (1867-1872) | 185

E

Duus, Elisabeth, levde i 1901. | 185 Duus, Magnhild, levde i 1901. | 185

Eckhoff, Margit Kielland (1901-?) | 51

Duus, Olga Elisabeth (1866-?) | 185

Eckhoff, Nicoline Johanne (1860-1958) | 155

Duus, Peder Adolph (1838-1901) | 185

Eeg, Karen Pedersdatter (1759-1843) | 196

Dybing, Torgeer Reiersen (1727-1782) | 196

Eggen, Eystein (1944-. | 126

Dybwad, Abel Margrethe (1860-?) | 173

Eggen, Gudbrand (1973-. | 126

Dybwad, Alexander Christinus (1846-1862) | 172

Eggen, Hans (1941-. | 112

Dybwad, Bertram (1816-1895) | 172, 174

Eggen, Moa (1950-. | 126

Dybwad, Christiane (1844-1846) | 172

Eiane, Lena (1969-. | 122

Dybwad, Christine Lange (1854-?) | 173

Eid, Christopher Paul (1964-. | 96

Dybwad, Christiane ”Janna” Marie (1819-1899) | 175

Eid, Deborah Joy (1956-. | 96

Dybwad, Christopher Andreas (1817-1889) | 175

Eid, Inger Lise (?) | 114

Dybwad, Dorothea ”Dora” (1830-1908) | 175

Eid, Jonathan Paul (1958-. | 96

Dybwad, Elisa Christiane (1856-?) | 173

Eid, Paul B. | (1923-. | 96

Dybwad, Emilie (1821-1825) | 175

Eid, Rebekah Joy (1968-. | 96

Dybwad, Emilie Helgine Sophie (1825-1898) | 175

Eide, Bjørg (1909-?) | 55

Dybwad, Harald (1824-1911) | 175

Eidem, Paul Lorck (1909-. | 114

Dybwad, Harald Theodor Alexander (1863-1900) | 173

Eikum, Mette Lise (1961-. | 59

Dybwad, Helga (1849-1881) | 173

Eilertsen, Hilbert (1945-. | 112

Dybwad, Herman Carl (1820-1892) | 175

Eilertsen, Vibeke Schiøtz (1977-. | 113

Dybwad, Ida Laura Louise (1827-1883) | 175

Eitzen, Nelly (1855-1924) | 55

Dybwad, Jacob (1823-1899) | 175

Ekeheien, Edel (1946-. | 102

Dybwad, Jacob Emanuel (1848-?) | 173

Eklund, Per Rune (1958-. | 111

Dybwad, Jacob Erasmus (1792-1854) | 174

Eliasen, Knut Bjørn (?) | 120

Dybwad, Jens Marinus (1853-1902) | 173

Eliesen, Birgitte Catharine Elisabeth (1809-1854) | 185

Dybwad, Juliane (1832-1868) | 173

Elle, Birgitte Kirstine Bentsdatter (1770-1846) | 196

Dybwad, Juliane ”Julla” Charlotte Christhophora (1835-?) | 175

Elle, C. (?) | 269

Dybwad, Lea Gabrielle Løchen (2000-. | 146

Ellefsen, Marie Elisabeth (1849-1932) | 63

Dybwad, Ludvig Lange (1829-1896) | 175

Ellefsen, Olaf Våge (1944-. | 35

Dybwad, Sissel (1961-. | 146

Ellefsen, Petronella Elisabeth (Lisa) | (1841-1924) | 61

Dybwad, Sophie Wilhelmine (1858-1892) | 173

Ellertsen, Inggard (1893-1952) | 59

Dybwad, Wilhelmine Olava Margrethe (1832-1868) | 175

Elligers, Carl Fredrik (1867-1900) | 39

Dyring, Regina (1930-. | 98

Ellingbo, Helen Gerova (1905-?) | 97

Dystvold, Bente Ba (1955-. | 109

Ellingsen, Else Fredrikke (?) | 186

Døvigen, Sissel (1941-. | 115

283


Ellingsen, Gabriel (1832-1855) | 24

Ewaldt, Anne Lucie (1715-1745) | 171

Ellingsen, Inga (1877-?) | 181

Ewaldt, Wulf Jurgen 171

Elvebakk, Guri (1958-. | 110 Enersen, Hans (1677-1745) | 195 Eng, Gerd Anvik (1952-. | 35 Engebrigtsen, Arne (1948-. | 140

F

Engebrigtsen, Astrid (1929-. | 140

Fabbi, Francesca (1958-. | 58

Engebrigtsen, Birger (1870-1954) | 140

Fabricia, Agnes Catharina | 171

Engebrigtsen, Birger (1940-. | 140

Fabritius, Hans Fredrik (1859-1924) | 74

Engebrigtsen, Bjørn (1973-. | 140

Fabritius, Kari (1896-1896) | 74

Engebrigtsen, Jacob Kielland (1908-. | 140

Fabritius, Randi Heiberg (1897-1937) | 74

Engebrigtsen, Jon (1942-. | 140

Fabritius, Sigrun Heiberg (1900-. | 74

Engebrigtsen, Kari (?) | 140

Fabritius, Tove Heiberg (1900-?) | 74

Engebrigtsen, Scott (1971-. | 140

Falck, Thomas S. | 203

Engebrigtsen, Signe (1944-. | 140

Falck, Thora Wilhelmine (1886-1967) | 102

Engelsen, Hans (1817-?) | 169

Farrington, Kathleen 93

Engelstad, Astrid (1909-2001) | 149

Fearnley, Even (1986-. | 115

Enger, Marit Lise (?) | 49

Fearnley, Finn (1952-. | 115

Enochsen, Ole | 17

Fearnley, Finn (1979-. | 115

Erfjord, Bertha Juana Dorothea (1875-?) | 173

Fearnley, Petter (1979-. | 115

Ericson, Emil (?) | 23

Fearnley, Simen (1984-. | 115

Eriksdatter, Maren | 178

Fearnley, Thomas (1922-. | 115

Eriksen, Gudrun Børre- (1911-. | 125

Fearnley, Thomas (1951-. | 115

Eriksen, Grethe Holmboe (1919-?) | 125

Fearnley, Thomas Kristian (1986-. | 115

Eriksen, Jette Ellevine (1876-1905) | 60

Fechter, Annelise (1890-?) | 38

Eriksen, Juliane (1853-?) | 197

Felici, Fiore (1925-. | 58

Eriksen, Karen (?) | 173

Ferrøe, Bernt Bruun (1745-?) | 196

Eriksen, Ragnar Skau | 53

Ferslev, Alhed Marie | 177

Eriksen, Øyvind (?) | 40

Findreng, Aadne Aslakson (?-1918) | 191

Erstad, Rune (1944-. | 61

Findreng, Anna Andrea (?) | 191

Evensen, Eiler (?) | 264

Findreng, Arnt Zetlitz (1908-. | 191

Evenstad, Randi (1942-. | 112

Findreng, Aslak Aadnesen (1847-1934) | 191

Evertsen, Andr. | 201

Findreng, Aslak Knutsen (1800-1846) | 190

Evertsen, E. | 201

Findreng, Christence Sophie Aslaksdatter (1826-1854) | 191

Evjenth, Astrid (1916-. | 104

Findreng, Evely (?) | 191

Evjenth, Sture Christian (1937-. | 104

Findreng, Halvor Aslaksen (?) | 191

284


Findreng, Liv Aslaksdatter (1836-1876) | 191

Fjelberg, Brit (?) | 190

Findreng, Maren Elisabeth Aadnesdatter (1851-1943) | 191

Fjeld, Anders (1968-. | 112

Findreng, Rolf (1904-. | 191

Fjeld, Finn (1936-. | 112

Findreng, Christence Sophie Aslaksdatter (1826-1854) | 191

Fjeld, Marianne (1971-. | 112

Finne, Anna (1866-1871) | 90

Fjeld, Rune (?) | 188

Finne, Anna Lange (1873-?) | 92

Fjeller, Kai Birger (?) | 42

Finne, Assa (1875-?) | 92

Fjeller, Per Kristian (1959-. | 41

Finne, Axeliane Christine Kielland (1875-?) | 156

Fleischer, Andreas (1975-. | 100

Finne, Axeliane Christine Kielland (1900-. | 91

Fleischer, Brita (1943-. | 100

Finne, Barbara (1957- U.S.A. | 91

Fleischer, Carl Edwin (1896-1945) | 100

Finne, Brian M. (1978-. | 90

Fleischer, Cecilie (1965-. | 100

Finne, Cheryl (1952-. | 90

Fleischer, Didrik Nyhus (1992-. | 99

Finne, Daniel (1983-. | 91

Fleischer, Eiler (1925-. | 98

Finne, Elisa (1869-1869) | 91

Fleischer, Eiler Kierulf (1859-1931) | 98

Finne, Gabriel (1867-1957) | 90

Fleischer, Eiler Nils (1968-. | 100

Finne, Gary (1954-. | 90

Fleischer, Eiler Schiøtz (1895-1985) | 99

Finne, Hans Christian Clausen (1898-?) | 90

Fleischer, Ella (1959-. | 99

Finne, Helene (1929-. | 91

Fleischer, Emma Schiøtz (1901-?) | 101

Finne, Helene Marie (1906-1984) | 91

Fleischer, Fredrik (1975-. | 100

Finne, Henrik (1836-1906) | 90

Fleischer, Gabrielle Agnes (1903-1980) | 101

Finne, Henrik (1871-1922) | 91

Fleischer, Hans Peter (1944-. | 101

Finne, Henrik (1898-1992) | 91

Fleischer, Hans Peter Schiøtz (1900-1967) | 101

Finne, Ingeborg Cappelen Hille (1902-1964) | 91

Fleischer, Haakon Fredrik (1906-1980) | 101

Finne, John jr. | 1951 90

Fleischer, Inger (1929-. | 99

Finne, John Gabriel (1927-. | 90

Fleischer, Jo (1965-. | 99

Finne, Karen (1953-. | 90

Fleischer, Joachim Nordahl (1893-1979) | 98

Finne, Mark (1962-. | 91

Fleischer, Jon Eiler (1940-. | 100

Finne, Melanie (1976- U.S.A. | 90

Fleischer, Kari (1942-. | 101

Finne, Michael Hans (1976-. | 90

Fleischer, Kirsti Elise (1962-. | 99

Finne, Philip (1870-?) | 91

Fleischer, Kitty (1921-. | 98

Finne, Theodore (1979-. U.S.A. | 91

Fleischer, Line Skancke (1972-. | 100

Finne, Victor (1935-. | 91

Fleischer, Lise (1923-. | 98

Finne, Viggo (1902-. | 91

Fleischer, Liv (1959-. | 98

Finne, Wencke (1940-. | 91

Fleischer, Louise Gabrielle (1894-1972) | 99

Fiore, Filici (1925- 58

Fleischer, Marie Augusta (1891-1970) | 98

Fixman, Elizabeth Dee (1963-. | 147

Fleischer, Marit (1962-. | 98

285


Fleischer, Martin (1973-. | 100

Friele, Jakob (1869-1958) | 54

Fleischer, Morten (1937-. | 100

Friele, Janna (1861-1861) | 54

Fleischer, Otto Joachim (1914-. | 101

Friele, Janna (1863-1954) | 54

Fleischer, Signe Gabrielle (1942-. | 99

Frigård, Gunnar Arve (1947-. | 190

Fleischer, Thomas (1941-. | 100

Friis, Ingertha Johanne Margrethe (1885-?) | 108

Fleischer, Thomas Berg (1929-. | 99

Friis, Jørgen | 15

Fleischer, Thomas Phillipp (1967-. | 100

Friis, Kristian | 15

Fleischer, Thomas Schiøtz (1898-1966) | 100

Friis, Mogens Lønborg (1919-. | 119

Fleischer, Unn (1941-. | 100

Fririchs, Bartholdus | 268

Fleischer, Wenche (1938-. | 100

Frondini, Cecare (1913-2003) | 57

Fleischer, Øivind Eiler (1962-. | 99

Frost, Dorothea (1894-?) | 43

Flintzholm, Margrethe Carstensdatter, død 1701. | 193

Frydenlund, Ruth Thiis (1898-1976) | 111

Floor, Andreas | 242

Frøisland, Turid (1942-. | 102

Floor, Fredrikke Wilhelmine (1856-1897) | 192

Frølich, Fritz Heinrich (1872-1961) | 51

Fløgstad, Bjørn (1949-. | 114

Frølich, Knut Henrik (1916-1998) | 52

Fløgstad, Kristoffer (1978-. | 114

Frøseth, Solveig (1911-?) | 78

Follesø, Nils Martin Sæverin (1894-1963) | 45

Frøyland, Niels Jenssen, død 1748. | 197

Fougner, Julie Caroline (1877-?) | 31

Fugellie, Thea (1857-1941) | 167

Fougner, May Ragnfrid (1881-1946) | 39

Fugellie, Peter Johan | 167

Forberg, Hjalmar (1923-. | 61

Furaas (Forus) | Hans Jørgen Adamsen (1777-1821) | 33

Foss, Wenche (1940-. | 91

Fuurman, Gunille (1726-1764) | 191

Fosse, Sigrid (1951-. | 131

Fyren, Axeliane Christina Petersen von (1750- død ung) | 154

Fossum, Antoni Magdalene (1840-1876) | 45

Fyren, Birgitte Petersen von (1737-1799) | 29, 154

Fossum, Sissel Becker (1928-. | 107

Fyren, Birgitte Nyrop Petersen von (1734-1777) | 153

Fotland, Niels Nielsen (1630-1691) | 19

Fyren, Børge Petersen von (1745-1816) | 154

Fougner, Julie Caroline (1877-?) | 31

Fyren, Christine Smith Petersen von (?) | 85

Frogner, May Ragnfrid (1881-1946) | 39

Fyren, Elisabeth Dorothea Petersen von (1743-1749) | 154

Fox, Mette Ditlevsdatter | 151

Fyren, Elisabeth Trane Petersen von (1748-1758) | 154

Frandsen, Birte (1952-. | 106

Fyren, Henrich Petersen von (1741-1800) | 83, 204, 205, 211

Frank, Maren (1911-1982) | 50

Fyren, Johanna Margaretha Petersen von

Frantzen, Henrica Marie (1760-1810) | 168, 170

(1735-1792) | 95, 153, 159

Fredriksen, Anna Ovidia (1867-?) | 174

Fyren, Lauritz Smith Petersen von (1742-1802) | 154

Frantzen, Jens (?) | 168

Fyren, Magdalena Christina Petersen von (1736-?) | 154

Friele, August (1897-1994) | 54

Fyren, Magdalena Christina Petersen von (1737-1765) | 154

Friele, Axel (1874-1940) | 54

Fyren, Magdalena Christina Petersen von (1739-1799) | 154

Friele, Herman (1836-1915) | 54

Fyren, Morten Henrich von (1711-1765) | 29, 95, 153, 205

286


Fyren, Morten Henrich von (1751-1825) | 85, 209

Garder, Ellen (1954-. | 105

Fyren, Morten Smith Petersen von (1751-1825) | 154

Gauthun, Gerd Frida (1933-. | 35

Fyren, Sophia Dorothea Petersen von (1746-1749) | 154

Garmann, Børre Rosenkilde (1817-1892) | 168

Føyen, Haldis (1911-. | 140

Garvik, Johan Brandt (1960-. | 62

Faae, Jacob | 267

Garvik, Jonas Kielland (1989-. | 62 Garvik, Magnus Kielland (?) | 62

G

Garvik, Stian Kielland (1992-. | 62

Gaas, Claus Nielssøn (1589-. | 178

Geelmuyden, Elisabeth (1915-1990) | 32

Gabrielsdatter, Dorethe (1656-1715) | 150

Geelmuyden, Eugenie Benedicte (1901-1975) | 32

Gabrielsdatter, Jorine Christine (1754-1833) | 150

Geelmuyden, Lilly (1896-1992) | 31

Gabrielsdatter, Maren (?-1693) | 150

Geelmuyden, Ole Adrian Jervel (1922-. | 54

Gabrielsen, Claire Anne (1959-. | 123

Geelmuyden, Paul Kielland (1955-. | 54

Gabrielsen, Dag Norman (1966- U.S.A. | 123

Geelmuyden, Sonja (1898-?) | 32

Gabrielsen, Daniel (1646-?) | 150

Geelmuyden, Victor (1870-?) | 33

Gabrielsen, E.S. | 209

Geelmuyden, Wenche (1902-2000) | 32

Gabrielsen, Hans (1653-1713) | 150

Gegenbach, Ragna (?) | 180

Gabrielsen, Helmich 9, 211

Gerhardsen, Einar (?) | 72

Gabrielsen, H.L. | 209

Gie, Gert Jourdan (?) | 53

Gabrielsen, Jan Trygve (1957-. | 123

Giellebøl, prost | 157

Gabrielsen, Jonas Schanche (1744-1845) | 150

Gienter, Jacob Kirsebom (1735-?) | 194

Gabrielsen, L.H. | 209

Gienter, Peder Nielsen (?) | 194

Gabrielsen, Peder (1655-1720) | 150

Giesen, Elisabeth Christophersdatter | 171

Gabrielsen, Samuel (1649-?) | 150

Gillieron, Christian (1956-. | 107

Gabrielsen, Sean Philip (?) | 123

Gillieron, Helene (1958-. | 107

Gabrielsen, Stein Erik (1966-. | 123

Gillieron, Jaques (1928-. | 106

Gabrielsen, Trygve Olav (1930- 123

Ginsberg, Brandon Scot (?) | 123

Gadeholt, Gaut (1951-. | 129

Ginsberg, Sean Philip (?) | 123

Gadeholt, Ottar (1980-. | 129

Ginsberg, Andrea Friedman (1956- U.S.A. | 123

Gadeholt, Øydis (1987-. | 129

Gismerdahl, Hans Ditlef | 241

Galdos, Dolores Perez (1912-1940) | 134

Giudice, Martino (1947-. | 58

Galdos, Maria Pilar Dolores Gimenez Perez (?) | 134

Gjelseth, Kari (1956-. | 180

Gammel, Abigael Hansdatter (1624-1676) | 161

Gjerdrum, Alexander Lange (1849-1890) | 172

Gangestad, Karin (1927-. | 111

Gjerdrum, Alf Thorvald (1860-?) | 172

Ganz, Niels Corneliussen | 178

Gjerdrum, Henrik Frithjof (1853-1884) | 172

Gee, William Dypersio Mc. | (1953-. | 32 Geelmuyden, Anna Catharina (1785-1870) | 158

287


Gjerdrum, Einar Anstein (1851-1876) | 172

Godtzen, Jens Søfrensen (1637-1713) | 152

Gjerdrum, Erling Odd (1854-1870) | 172

Godtzen, Johanna (1689-?) | 160

Gjerdrum, Finn Jørund (1859-?) | 172

Godtzen, Joren (1694-1736) | 161

Gjerdrum, Henrik Frithjof (1853-1884) | 172

Godtzen, Kirsten (1691-1708) | 168

Gjerdrum, Jørgen Hermann (1819-1875) | 172

Godtzen, Sara Søfrensdatter (1693-1768) | 152

Gjerdrum, Olaf Weiss (1848-1902) | 172

Godtzen, Severin Søfrensen (1641-1690) | 159

Gjerdrum, Ragnhild Christine (1857-?) | 172

Godtzen, Søfren Jensen (1665-1734) | 152, 168

Gjerdrum, Sigrid Alette Duodecima (1866-1892) | 172

Godtzen, Søfren Pedersen (1599-1665) | 151, 165, 201

Gjerdrum, Sverre David Kildal (1864-1894) | 172

Godtzen, Wenicke Søfrensdatter (1648-1648) | 160

Gjerdrum, Tryggve Jørundsen (1856-1890) | 172

Gomez, Alicia Soroa Sømme (1948-. | 137

Gjerdrum, Valborg Alette Christiane ”Janna” (1862-?) | 172

Gomez, Anna-Elena Soroa Sømme (1948-. | 137

Gjersøe, Inga Christine | 141

Gomez, Juan Maria Soroa Sømme (1917-?) | 137

Gjertsen, Lars (?) | 24

Gomez, Juan Maria Soroa Sømme (1944-. | 137

Gjesdahl, Finn Lyder (1921-. | 58

Gomez, Radael Soroa Sømme (1946-. | 137

Godtzen, Adel Dorothea (1695-1696) | 161

Graff, Minda Selmer (1880-?) | 47

Godtzen, Agnethe Søfrensdatter (1648-ca.1700) | 160

Graham, Phyllis (?) | 35

Godtzen, Anna Christine Jensdatter (1669-1750) | 152

Gram, Sofie (1916-1944) | 57

Godtzen, Anna Margaretha Søfrensdatter (1693-?) | 152

Gran, Christen Knagenhjelm | 85

Godtzen, Anna Margaretha Søfrensdatter (1695-ca.1760) | 69

Gran, Gerhard von der Lippe (1856-1925) | 85, 132, 209

Godtzen, Anna Søfrensdatter (1642-1710) | 160

Gran, Hanne (1965-. | 64

Godtzen, Christen Søfrensen (1636-1705) | 151

Gran, Mari (1977-. | 107

Godtzen, Christen Søfrensen (1636-1705) | 151

Gran, Martin (1972-. | 107

Godtzen, Christian Søfrensen (1644-1675) | 160

Gran, Sjur (1947-. | 107

Godtzen, Christina Søfrensdatter (1691-1708) | 152

Gran, Truls (1970-. | 107

Godtzen, Dorothea Sophia (1697-1773) | 161

Granholt, Jørund (1962-. | 104

Godtzen, Elisabeth (1688-1689) | 160

Grannes, Ole | 149

Godtzen, Elisabeth (1691-?) | 160, 199

Gravem, Hilda Marie (1872-1914) | 63

Godtzen, Elisabeth Søfrensdatter (1639-1714) | 152, 200

Gransæther, Rudolf (1905-1996) | 39

Godtzen, Elisabeth Søfrensdatter (1697-1757) | 151

Gredel, Margareth (?) | 184

Godtzen, Godske Søfrensen (1647-1647) | 160

Green, Anders | 15

Godtzen, Godske Søfrensen (1651-1709) | 160, 192, 195

Green, Richard Cortiz (1914-2009) | 56

Godtzen, Hans Søfrensen (1654-1721) | 161

Greve, Ellen (1894-?) | 76

Godtzen, Hartvig Søfrensen (1649-1733) | 160

Greve, Frithjof Heiberg (1899-?) | 76

Godtzen, Henrich Søfrensen (1653-1730) | 160

Greve, Georg | 12

Godtzen, Hulleborg Søfrensdatter (1645-1698) | 160

Greve, Henrik (1896-?) | 76

Godtzen, Jens Pedersen (?) | 161

Greve, Johan Fritzner (1865-?) | 76

288


Greve, William Heiberg (1901-?) | 76

Guldberg, Jens Andreas | 230, 231

Grieg, Edvard | 124

Gulla, Olaus Bernt (1931-. | 40

Grieveson, Everard (1879-1922) | 183

Gullaker, Jonny (1954-. | 113

Grimstad, Bodil (1961-. | 54

Gundersen, Amalie Susanne (1860-1934) | 182

Grooms, Andrew Christian (1971-. | 97

Gundersen, Gunnar Halfdan (?) | 119

Grooms, Jennifer Lynn (1967-. | 97

Gurholt, Anne (1956-. | 156

Grooms, John R. | (1944-. | 97

Gustavsen, Gunvor Kristine (1914-?) | 36

Groth, Cornelius J. | 268

Guttormsen, Marta Kristine (1887-1954) | 183

Grothe, Johannes August Frantz (1908-1982) | 77

Gutzeit, Annie (1935-. | 77

Grotstok, Hanne Kristine (?) | 62

Gutzeit, Dorothea Gurine (1860-?) | 173

Grove, Carl Frederik | 140

Gutzeit, Helen (1933-. | 77

Grove, Wennicke (1856-1920) | 140

Gutzeit, Wilhelm Rode (1903-. | 77

Grude, Borghild (1906-1986) | 40

Gyldenhorn, Gudrun Olavsdatter (?) | 164

Grude, Joachim | 259

Gyldenhorn, Olav Torsteinsson (1385-1436) | 164

Grung, Rolf Henrik (1946-. | 104

Gyntelsberg, Elisabeth Sophia (?) | 168

Grøn, Harald (1863-?) | 156

Gyrop, Christen Svendsen | 205

Grøndal, Glenn (1959-. | 104

Gyrud, Christopher Kielland (1913-. | 36, 121

Grøndal, Gudny (1940-. | 104

Gyrud, Ellen Kielland (?) | 53

Grønnestad, Axeliane Christine (1931-. | 91

Gyrud, Kristian (1876-?) | 121

Grønnestad, Bjørgulf Finn (1899-?) | 91

Gyrud, Ruth Grethe Kielland (1943-. | 121

Grønnestad, Knud | 265 Gude, Caroline (1910-. | 190 Gude, Gerd Sømme (1877-?) | 131 Gude, Haldis Sømme (1874-?) | 131

H

Gude, Hans, kunstmaler. | 78

Haenssler, Anja (1972-. | 136

Gude, Johanna Margrethe (1921-. | 130

Haenssler, Bjørn (1973-. | 136

Gude, Johanne Margrethe Bull (1871-?) | 130

Haenssler, Dithard (1945-. | 136

Gude, Ove Christian (1873-1935) | 130

Haenssler, Kai Aksel (1977-. | 136

Gude, Ove Høegh (1839-1918) | 130

Hafenbradl, Inger Sofie (1939-. | 61

Gude, Ove Høegh (1904-. | 130

Haga, Vilhelmine Henriette (Mina) (1871-1913) | 60

Gude, Ragndid Sømme (1876-1955) | 131

Hagen, Anne (1945-. | 113

Gude, Victor Alfonso Ferdinand Prosch (1904-. | 130

Hagen, Caroline Jonstang (1986-. | 107

Gudfastesen, Ole, d.ca. 1680. | 168, 170

Hagen, Charlotte Jonstang (1988-. | 107

Guillaume, Micheline (?) | 119

Hagen, Edvald Fritjof (1896-. | 48

Guillaume, Monique (?) | 136

Hagen, Halvor (1913-. | 113

Guillaume, Paul (?) | 119

Hagen, Jan (1947-. | 113

289


Hagen, Jon Magne (1983-. | 32

Hansen, Eiliv Wahr (1906-?) | 44

Hagen, Lise (1965-. | 113

Hansen, Ellen Kristine (1937-) | 170

Hagen, Marit Norberg Schultz (1985-. | 32

Hansen, Ellen Marie (1919-1990) | 113

Hagen Marte Petrine (1884-1938) | 121

Hansen, Engvald Bertram (1843-?) | 186

Hagen, Rune (1966-. | 107

Hansen, Erik Lauritz (1874-?) | 186

Sivertsen, Sindre Hagen (1990-. | 113

Hansen, Gabriel Kirsebom (1741-1803) | 196

Hagen, Sissel (1944-. | 113

Hansen, Hans (?-1939) | 23

Hagen, Tom (1968-. | 113

Hansen, Hans Carl Andreas (1871-?) | 186

Hagen, Trond Magne (1946-. | 32

Hansen, Henrich (?) | 151

Hahn, Birgit (?) | 51

Hansen, Henrik Lehmann (1872-?) | 186

Hahn, Klaus Friedrich (1901-?) | 51

Hansen, Jacob, død 1625. | 193

Hallager, Guttorm Immanuel (1864-1932) | 76

Hansen, Johan Frederik (1849-1938) | 170

Halleland, Gerd Irene (1952-. | 42

Hansen, Johan Frederik (1942-) | 170

Halse, Bjørg (1918-. | 103

Hansen, John Mattis Gullaker (1985-. | 113

Halvorsen, Asbjørn W. | Sætre (?) | 121

Hansen, Kirsten (1913-1982) | 121

Halvorsen, Julia Christina (1874-1926) | 123

Hansen, Laurentze Martha Caroline (1877-?) | 186

Hamilton, Ardsley (1886-?) | 47

Hansen, Lauritz, nevnt 1650. | 149

Hamilton, Birgit (1889-1976) | 112

Hansen, Lauritz Wilhelm (1815-1871) | 170

Hamilton, William (1856-1896) | 112

Hansen, Lauritz Wilhelm (1879-1953) | 170

Hamo, Dora von (?) | 37

Hansen, Lauritz Wilhelm (1945-. | 170

Hammer, Gunder 17

Hansen, Leif (1947-. | 170

Hammer, Ruth (1888-1953) | 108

Hansen, Leif Buch (1911-. | 170

Haneberg, Knud Bjørnsen (1686-1763) | 198

Hansen, Lena Camilla (1971-. | 113

Hannestad, Borghild Elise (1882-1952) | 106

Hansen, Marit (1963-. | 104

Hansdatter, Boel (?) | 25

Hansen, Mathias (?) | 162

Hansdatter, Christina - 159

Hansen, Mette Karine (1942-. | 104

Hansdatter, Karen (?) | 162

Hansen, Peder (?) | 162

Hansdatter, Kirsten Syssenvindius (1735-1755) | 196

Hansen, Per Charles (1946-. | 113

Hansdatter, Maren Schanche (1738-1810) | 196

Hansen, Signe (1870-?) | 186

Hansdatter, Maria (1732-1760) | 193

Hansen, Simen (?) | 162

Hansdatter, Neliken (1748-1749) | 21

Hansen, Sophie Antomine (1836-1872) | 181

Hansdatter, NN. | (1741-1749) | 21

Hansen, Wilhelm (?) | 162

Hansdatter, Sara (1739-1779) | 21

Hanssen, Anne-Lise Giverholt (1925-. | 99

Hansen, André Alexander (1973-. | 113

Hanssen, Eva (1940-. | 104

Hansen, Antoinette Mathilde (1877-) | 170

Hanssen, Trygve Giverholt (1922-1988) | 99

Hansen, Dagny Angell (1926-. | 137

Hanssen, Trygve Johannes Giverholt (1898-1960) | 99

290


Hanssen, Vera Giverholt (1927-. | 99

Hauge, Gustav Johannes Hjalmar Alfred (1867-1928) | 48

Hansteen, Christiane (Kikki) | (1899-1969) | 44

Hauge, Hans Nilsen (?) | 37

Hansteen, Christopher (1865-1906) | 76

Hauge, Hans Nilsen (1853-1931) | 38

Hansteen, Edvard Heiberg (1867-1949) | 72, 76

Hauge, Haakon Christian (1862-1912) | 38

Hansteen, Engel (1870-1936) | 76

Hauge, Ingeborg Gustava (1855-1952) | 38

Hansteen, Harald (1821-1903) | 76

Hauge, Ingeborg Marie (1872-1948) | 38

Hansteen, Harald Viggo (1900-1941) | 72

Hauge, Johanne Gabrielle Gustava Andrea (1851-1890) | 37

Hansteen, Viggo (1871-1801) | 76

Hauge, Oluf Wullum (1860-1865) | 38

Hanzalova, Margareta (1951-. | 105

Hauge, Theodora Alberta Birgitte (1859-1941) | 38

Haraldsen, Liv (1945-. | 113

Haugen, Anne Lise (1942-. | 107

Harbach, Carsten Kirsebom (1737-?) | 194

Haugen, Birgit (1952-. | 32

Harbach, Hans Winther (1741-1742) | 194

Haugen, Ingrid (1902-1989) | 44

Harbach, Maren Winther (1745-?) | 194

Haugen, Magda (1900-?) | 61

Harbach, Søren (1739-1779) | 194

Haugen, Rita Helen (1957-. | 59

Harbach, Thomas (1749-?) | 194

Haugen, Terje (1951-. | 112

Harbach, Thomas Sørensen (1702-1749) | 194

Haverkamp, Inger Lise (1957-. | 125

Harris, Anne May (1859-?) | 48

Havnevik, Lotte Bergljot Anne (1944-. | 125

Hartmann, Carl Wilhelm (1880-?) | 76

Heber, Astri Ragna Judit (1914-?) | 55

Hasselgren, Arne (?) | 144

Heggemnes, Eirik (1925-2001) | 141

Hasselgren, Peggy Elisabeth (1931-. | 144

Heggemnes, Ingrid (1956-. | 142

Haug, Arnt Christoffer Wagner (1908-?) | 52

Heggemnes, Stein (1954-. | 141

Haug, Atle Kielland (1948-. | 52

Heggtveit, Hallvard (1913-. | 103

Haug, Birte Lie (?) | 52

Heggtveit, Hanna-Marie Schiøtz (1908-1978) | 103

Haug, Brit (?) | 52

Heggtveit, Hans (1880-1953) | 103

Haug, Elisabeth Kielland (1955-. | 55

Heggtveit, Aase (1911-?) | 103

Haug, Eugenie Theodora (1902-?) | 60

Hegli, Helge Edvin (1914-. | 65

Haug, Kristin Kielland (1950-. | 52

Heglund, Anders Christensen (1665-1711) | 153

Haug, Mette Kielland (?) | 52

Hegelund, Søfren Frantzen, død 1683. | 160

Haug, Ole Fredrik Hvinden 11

Hegseth, Eline Fleischer (1971-. | 100

Haug, Trine Kielland (1974-. | 52

Hegseth, Ellen Johanne Fleischer (1965-. | 100

Hauge, Andreas (1815-1892) | 37

Hegseth, Jo (1943-. | 100

Hauge, Anna (1864-1941) | 38

Heiberg, Andreas (1924-1970) | 71

Hauge, Alfred (1867-1928) | 38

Heiberg, Andreas (1938-. | 77

Hauge, Christian (?) | 105

Heiberg, Anna (1870-?) | 71

Hauge, Bentine Tønnesdatter (1797-1855) | 197

Heiberg, Anne-Lise (1927-. | 77

Hauge, Gabriel Kielland (1857-1940) | 38

Heiberg, Anne Margrethe (1905-. | 77

291


Heiberg, Anton Vilhelm (1831-1885) | 72

Heiberg, Elisabeth Ovidia (1880-1969) | 72

Heiberg, Anton Vilhelm (1865-1865) | 72

Heiberg, Else (1902-. | 77

Heiberg, Anton Vilhelm (1899-?) | 72

Heiberg, Else Catharine (1910-. | 77

Heiberg, Anton Vilhelm (1927-. | 72

Heiberg, Else Merete (1929-. | 72

Heiberg, Anton Vilhelm Scheel (1868-?) | 72

Heiberg, Emma (1873-1938) | 75

Heiberg, Anton Vilhelm Scheel (1878-?) | 71

Heiberg, Emma Sejerstad (1912-. | 75

Heiberg, Anton Vilhelm (1915-. | 72

Heiberg, Engel Dagny (1865-?) | 71

Heiberg, Anton Vilhelm (1927-. | 72

Heiberg, Engel Henriette Antonie (1866-1921) | 72, 76

Heiberg, Arvid (1937-. | 75, 78

Heiberg, Engel Scheel (1866-1881) | 71

Heiberg, Aslaug (1878-?) | 76

Heiberg, Eivind (1870-1939) | 74

Heiberg, Astri �Lolle� (1912-. | 73

Heiberg, Eivind (1903-1929) | 72

Heiberg, Astrid (1878-1928) | 78

Heiberg, Eivind (1927-. | 74

Heiberg, Astrid Elisabeth (1928-. | 73

Heiberg, Else (1902-. | 77

Heiberg, Axel (1875-?) | 75

Heiberg, Else Catharine (1910-. | 77

Heiberg, Axel (1908-1988) | 75

Heiberg, Else Merete (1929-. | 72

Heiberg, Axel (1939-. | 75

Heiberg, Erling Probsbahn (1891-1897) | 73

Heiberg, Axel Edvard Seiersted (1863-1890) | 73

Heiberg, Finn (?) | 71

Heiberg, Axel Wulfsberg (1832-1903) | 73

Heiberg, Fridthjof (1874-?) | 77

Heiberg, Bente (1937-. | 75

Heiberg, Fridthjof (1883-?) | 78

Heiberg, Birgit (1868-?) | 76

Heiberg, Fridthjof (1908-?) | 77

Heiberg, Cecilie (1932-. | 77

Heiberg, Fridthjof Rosing (1839-1883) | 76

Heiberg, Christian William (1871-1890) | 76

Heiberg, Gerd (1896-?) | 74

Heiberg, Constance Emilie (1837-1901) | 76

Heiberg, Gert (1899-?) | 77

Heiberg, Edvard (1911-2000) | 75

Heiberg, Gudrun (1872-1897) | 77

Heiberg, Edvard (1926-. | 74

Heiberg, Gunnar Anton (1930-. | 72

Heiberg, Edvard Anton (1930-1989) | 72

Heiberg, Gunnar Edvard (1857-1929) | 70

Heiberg, Edvard Christie (1801-1872) | 70

Heiberg, Gustav Adolf Lammers (1875-?) | 73

Heiberg, Edvard Christie (1870-?) | 72

Heiberg, Gustav Christie (1905-?) | 72

Heiberg, Edvard Omsen (1829-1884) | 70

Heiberg, Hans Dedichen (1904-?) | 71

Heiberg, Edvard Omsen (1897-1958) | 71

Heiberg, Hans Holmboe (1907-. | 72

Heiberg, Eilif (1879-? 78

Heiberg, Hans Jacob (1873-1873) | 73

Heiberg, Einar (1863-1863) | 71

Heiberg, Helen (1924-. | 78

Heiberg, Eivind (1870-1939) | 74

Heiberg, Helge (1868-?) | 74

Heiberg, Eivind (1903-1929) | 72

Heiberg, Helga Emma Seierstad (1907-. | 74

Heiberg, Eivind (1927-. | 74

Heiberg, Henning (1940-. | 76, 78

Heiberg, Eivind Christie (1930-. | 73

Heiberg, Henriette Thaulow (1896-?) | 71

292


Heiberg, Hjørdis (1894-?) | 74

Heiberg, Signe | 47

Heiberg, Ileni (1938-. | 77

Heiberg, Signe (1870-1932) | 76

Heiberg, Inge Valdemar (1861-1920) | 71

Heiberg, Sigrid Antonie (1896-. | 72

Heiberg, Inger Elisabeth Gerd (1930-. | 74

Heiberg, Sigrid Benedicte (1882-?) | 78

Heiberg, Ingrid Engel Fredrikke (1866-1927) | 74

Heiberg, Sonja Cora (1927-. | 71

Heiberg, Jacob Wilhelm Rode (1860-1946) | 70

Heiberg, Sverre (1878-?) | 77

Heiberg, Jakob Vilhelm Rode (1909-. | 71

Heiberg, Theodor Pettersen (1889-?) | 78

Heiberg, Jens Gerhard (1939-. | 72

Heiberg, Thordis (1878-?) | 76

Heiberg, Jens Gerhard Holmboe (1908-. | 72

Heiberg, Thorvald Emil Bing (1841-?) | 78

Heiberg, Johan Bent Krohg (1909-?) | 75

Heiberg, Timm Fridthjof (1912-. | 78

Heiberg, Karen Cecilia (1918-. | 77

Heiberg, Trygve Axelssøn (1864-1921) | 73

Heiberg, Karin (1929-. | 77

Heiberg, Trygve Seierstad (1911-. | 73

Heiberg, Karin (1931-. | 74

Heiberg, Valborg (1880-?) | 76

Heiberg, Karin Eldrid (1915-. | 75, 78

Heiberg, Yngvar (1876-1910) | 77

Heiberg, Kasper Jakob (1928-1984) | 71

Heiberg, Ørnulf Eivindssøn (1899-1973) | 74

Heiberg, Kathinca Jeanette (1845-1923) | 78

Heiden, Thode | 269

Heiberg, Kirsten (1880-. | 77

Heidenrich, Hanna Lisa (1869-?) | 197

Heiberg, Kirsten (1907-1976) | 77

Heidenrich, Aagot 141

Heiberg, Kirsten (1932-. | 74

Heitmann, Anne Sophie (1902-?) | 71

Heiberg, Kjell Inge (1940-. | 72

Helber, Frank (1973-. | 136

Heiberg, Kora Helene (1871-1875) | 73

Helber, Freja (1968-. | 136

Heiberg, Kora Helene (1876-1901) | 73

Helber, Johannes (1970-. | 136

Heiberg, Kaare Eivindssøn (1896-?) | 74

Helber, Julia (1975-. | 136

Heiberg, Lagertha Mathilde (1835-1898) | 76

Helber, Kurt (1942-. | 136

Heiberg, Marianne (1945-2004) | 75

Helberg, Lillian Ellinor (1927-. | 110

Heiberg, Marie Louise Konow (1910-. | 73

Helgesson, John (?) | 181

Heiberg, Marie Margretha (1904-1906) | 77

Helliesen, Ole | 9

Heiberg, Mette (1931-. | 75

Helmer, Jan Groos (1863-1915) | 71

Heiberg, Mette (1938-. | 77

Helmer, Jan Groos (1901-?) | 71

Heiberg, Minna (1874-?) | 71

Helmer, Hanne Merete (1910-?) | 71

Heiberg, Minna Rode (1899-?) | 71

Helmer, Minne ”Tunne” Rode (1902-?) | 71

Heiberg, Olga (1861-1861) | 73

Helmer, Per (1897-?) | 71

Heiberg, Ragnar Eivindssøn (1898-?) | 74

Helsing, Else Marie Lauritzdatter (1740-1824) | 21

Heiberg, Ragnhild (1876-1937) | 78

Hendriksen, Tønnes | 270

Heiberg, Roald (1880-1924) | 78

Hennestad, Anne Thea Schiøtz (1990-. | 106

Heiberg, Sidsel Ingeborg (1917-. | 78

Hennestad, Bjørn (1948-. | 106

293


Henrichsdatter, Adriane (?) | 151

Hilleman, Laurs Laursen (1696-1781) | 159, 201

Henrichsen, Arendt (?) | 198

Hilton, Rolf (1957-. | 98

Henrichsen, Jan, død 1688. | 26, 193

Hilton, Trym (1991-. | 98

Henriksen, Birger Elias (1871-1874) | 187

Hilton, Tuva (1992-. | 98

Henriksen, Einar (?) | 180

Hiorth, Anne Anchersdatter (1714-1741) | 195

Henriksen, Hans Edvard (1941-1969) | 107

Hiorth, Catharina (1707-1768) | 22

Henriksen, Janne (1972-. | 107

Hiorth, Else Hansdatter (?) | 27

Henriksen, Marit (1913-1976) | 103

Hiorth, Hans (1713-1776) | 45, 157

Henriksen, Marie Elisabeth (1863-1931) | 183

Hiorth, Jørgen, død 1758. | 195

Jonstang, Nina Cecilie (1966-. | 107

Hiorth, Maria Hansdatter (1742-1829) | 51, 157

Henriksen, Pål (1969-. | 107

Hiorth, Marie (1851-?) | 157

Henriksen, Svein (1903-1985) | 107

Hodgman, Barbara Jean (?) | 163

Henriksen, Svein Schiøtz (1944-. | 107

Hofgaard, Ellen Ulrikke Blom (1862-?) | 131

Henriksen, Thordis (1949-. | 107

Hoff, Jørgen | 16

Hentges, Trudy (1964-. | 96

Hoff, Paul Nikolai Engelhart (1857-1937) | 75

Heramb, Thore (1916-. | 112

Hoff, Unni Heiberg (1899-?) | 75

Herføll, Ragna | 132

Hoff, Sofie Antoinette (1905-1933) | 75

Herlofson, Anne Herlofine (1880-?) | 77

Hofflund, Peter Daniel (1820-1909) | 36

Hermansen, Birger Elias (1871-1874) | 187

Hofseth, Paula (1905-1984) | 40

Hermansen, Birgitte Christine (1875-?) | 187

Holbye, P.C. | 207

Hermansen, Elisabeth (1945-. | 107

Holfeldt, Mette Marie Borelly (1833-1903) | 155

Hermansen, Halfdan Severin (1871-1874) | 186

Holm, Axeliane (Jane) | Christine Zetlitz Kielland Holm (1916-

Hermansen, Halvor (?) | 186

1995) | 126

Hermansen, Henrich Andreas Zetlitz (1836-?) | 186

Holm, Caroline Marie Bredal (1884-1884) | 126

Hermansen, Henrikke Elise (1872-1874) | 187

Holm, Christian Lerche Dahl (1878-?) |126

Hermansen, Henrikke Elise (1876-?) | 187

Holm, Danchert Krohn (1844-1905) | 126

Hermansen, Johannes (1883-?) | 187

Holm, Erna | 126

Herrman, Liscken (?-1753) | 167

Holm, Helene Christiane Falsen (1881-?) | 126

Hertzberg, Inga Johanne (1859-1940) | 112

Holm, Ingrid Kristine (1944-. | 91

Hess, Grete (1954-. | 133

Holm, Janna Lange Kielland (1880-1932) | 126

Hetland, Gro Olsdatter (?) | 20

Holm, Jens Zetlitz Kielland (1887-1959) | 126

Heyerdahl, Andrea Severine (Daisy) | 132

Holm, Knud | 17

Hiermann, Anne Jensdatter, død 1733. | 152

Holm, Lotte Wessmann (1989-. | 112

Hille, Gerda (1895-1958) | 58

Holm, Mads (?) | 20

Hille, Sophie Cappelen (1875-1929) | 91

Holm, Tine (1961-. | 112

Hillemann, Ide Christine (1744-1795) | 154

Holm, Waldemar (?) | 16

294


Holmen, Tone (1948-. | 109

Holt, Henning (1976-. | 106

Holmboe, Carl Fredrik (1832-1902) | 178

Holt, Kristin (1973-. | 106

Holmboe, Hans Peter (1864-1884) | 98

Holte, Anne Elisabeth (1949-. | 35

Holmboe, Johannes Michael (1844-?) | 173

Holtermann, Elise Fredrikke (1890-1943) | 57

Holmboe, Mina Gerhardine (1869-?) | 72

Holtermann, Kirsten (1939-. | 75

Holmboe, Petra Marie (1838-1909) | 98

Holtermann, Knut Henrik (1904-. | 75

Holmsen, Caroline (Lili) (1869-?) | 132

Holtermann, Lorentz Annanias (1831-1883) | 51

Holst, Axel Ian (1957-. | 91

Hoskuldsdatter, Margaretha Kirsebom (1717-?) | 195

Holst, Anne Kloster (1967-. | 148

Houe, Lars Kielland (1744-?) | 21

Holst, Anna Gunhilde (1877-1936) | 121, 182

Hovdal, Mary Joren (1929-. | 65

Holst, Carl Fredrik (1926-. | 91

Hovland, Alfhild Augusta (1879-?) | 120

Holst, Catharina Elisabeth (1869-?) | 182

Hovland, Guri Kiddelsdatter (?-1673) | 19

Holst, Christian (1872-1919) | 182

Hovland, Torkild | 257

Holst, Christian (1929- før 2000) | 148

Hovsbakken, Olav (1910-1984) | 56

Holst, Christiane (1758-1812) | 171

Howard, Kerry June (1956-. | 156

Holst, Christiane Wilhelmine (1864-1865) | 182

Hoxmark, Olga Marie (1867-?) | 171

Holst, Elise Margrethe Kielland (1914-. | 93

Hult, Sven Erik Herman (?) | 121

Holst, Edvard Heiberg (1989-. | 75

Humble, Marcus Christensen (1601-1661) | 151

Holst, Fredrik (1954-. | 91

Hummeland, J.E. (?) | 203

Holst, Gabrielle Kielland (1899-1952) | 93, 130

Humouda, Beatrice (1955-. | 58

Holst, Gerhard Andreas (1876-1920) | 182

Huseby, Hans Jørgen (1941-. | 103

Holst, Gunnar (1960-. | 91

Huseby, Jørgen Jørgensen (1907-1985) | 103

Holst, Hans Alexandersen | 171

Huseby, Maren Marie (1979-. | 103

Holst, Iacob Christian Middelthon (1866-1956) | 131

Huseby, Marit Jørgensen (1943-. | 103

Holst, Iohan Wilhelm (1836-1916) | 177, 182

Huth, Ernst H. | 258

Holst, Jacob Christian Middelthon (1865-1946) | 182

Hval, Eva (1932-. | 99

Holst, Jacob Christian Middelthon (1866-1959) | 92, 131

Hvalby, Jan Olav (1944-2007) | 142

Holst, Johan Jørgen (1937-1994) | 75

Hvatz, Sophie Jacobsdatter (?) | 161

Holst, Jacob Leslie (1933-. | 92

Hveding, Alhed Marie (1784-1859) | 177

Holst, Jacob Kielland (1906-?) | 93

Hveding, Jakob Jensen 177

Holst, Jens Kloster (1960-. | 148

Hveding, Maren Jensdatter (1650-?) | 162

Holst, Johan Wilhelm (1871-1950) | 121, 182

Hveissel, Niels (1752-1829) | 159

Holst, Johan Wilhelm Kielland (1902-?) | 92

Hvid, Hans Clementsen, død 1699. | 158

Holst, Karen (1935-. | 92

Hviid, Jens | 9

Holst, Mette Christine (1909-?) | 92

Hægland, Betty (1892-1967) | 46

Holst, Wibecke Kloster (1967-. | 148

Hægeland, Borghild Marie (1914-1989) | 105

Holt, Geir (1945-. | 106

Hæræm, Arvid (1916-1987) | 187

295


Høegh, Emma (1868-1936) | 40 Høyberg, Christina (1969-. | 103

J

Høyer, Cort død 1711 | 192 Høyer, Herman | 205

Jackwitz, Anders O. Herbeck (1877-1940) | 45

Høyer, Peder Cortsen | 201

Jacobsdatter, Anna (?) | 27

Håkonsdatter, Agnes (1286-1319) | 164

Jacobsdatter, Gitloug (1795-1795) | 27

Haakonsen, Hanne Kielland (1976-. | 40

Jacobsdatter, Guri (1773-1774) | 27

Haakonsen, Tore (1943-. | 40

Jacobsdatter, Ingeborg (1775-1791) | 27

Haakonsen, Trond Kielland (1973-. | 40

Jacobsdatter, Karen (?-1666) | 20

Haaland, Helge Gustav (1952-. | 99

Jacobsen, Anna Marie (?) | 49

Haaland, Inger Lise Fleischer (1985-. | 99

Jacobsen, August Julius (1868-1955) | 46

Haaland, Thomas Fleischer (1984-. | 99

Jacobsen, Brit (1960-. | 98

Haarr, Helga (1904-1992) | 42

Jacobsen, Carl Lauritz (1836-1879) | 46

Haarr, Svend (?) | 266

Jacobsen, Ellert (1768-1769) | 27 Jacobsen, Ellert (1770-1770) | 27

I

Jacobsen, Hjørdis Thelie (1902-. | 49

Idsøe, A. | 85

Jacobsen, Karen (?-1666) | 20

Ihlen, Marianne Christine (1935-. | 49

Jacobsen, Laila (1939-. | 104

Imsland, Ragnhild (1884-1973) | 132

Jacobsen, Signe Bergitte (1869-?) | 34

Imsland, Richard | 132

Jacobsen, Vera | 93

Ingebretsen, Herman Smith (1891-1961) | 124

Jakobsen, Edvard Normann Smith-Kielland (1982-. | 129

Ingebrigtsen, Inger (1946-. | 105

Jakobsen, Egil (1931-. | 61

Inglis, Richard (1948-. | 147

Jakobsen, Elen (?-1927) | 96

Ingvaldstad, Ingfrid (1951-. | 93

Jakobsen, Inga Kristina Smith Kielland | 129

Isdahl, Ingeborg Xenia (1891-1919) | 44

Jakobsen, Jens (?) | 168

Isachsen, Gunhild (1951-. | 39

Jakobsen, Ole Jørgen (1945-. | 113

Isachsen, Halfdan Bucker (1878-?) | 131

Jakobsen, Ole Magnus (1975-. | 113

Isachsen, Isach | 201

Jakobsen, Solveig Smith-Kielland (1980-. | 129

Iversen, Jørgen Tandberg (1990-. | 114

Jakobsen, Thomas (1969-. | 113

Iversen, Kjell Hans (?) | 53

Jahrmann, Ingrid Marie (1892-1972) | 54

Iversen, Thomas Tandberg (1991-. | 114

Jansdatter, Elchen (1672-1701) | 26

Iversen, Tora Helene (1905-1955) | 62

Jansen, Gunnar (1936-. | 41

Iversen, Viggo (1959-. | 113

Jarandsen, Tove (?) | 180

Jacobsen, Jacob (1795-1795) | 27 Jacobsen, Johannes (1777-1778) | 27

Jarlsberg, Karen Amalie Wedel (?) | 37

296


Jarvis, Peter Macintosh (1947-. | 109

Johnsen, Tella (1868-?) | 185

Jensdatter, Anna | 151

Johnsen, Tollak (1825-?) | 185

Jensdatter, Maren, død 1735. | 194

Johnson, Anton Christian Severin (1832-1899) | 174

Jensen, Hedvig Creola (1903-?) | 43

Johnson, Gisle Christian (1822-1894) | 175

Jensen, Jens (?) | 89

Johnson, Stein Jean (1921-. | 36

Jensen, Jens Jacobsen (1863-1919) | 156

Jonasen, Gabriel (1779-1870) | 150

Jensen, Johan Ole Herman (1844-1910) | 33

Jonasen, Gabriel Schanche (1791-1885) | 150

Jensen, Ommund (?) | 89

Jonasen, Marie (1786-1848) | 150

Jensen, Peder | 196, 205

Jonasen, Martha Marie (1777-1845) | 150

Jensen, Signe (1873-1938) | 63

Jonasen, T.C. | 199

Jensen, Søren (1834-1907) | 186

Jonassen, Jonas | 17

Jensenius, Olav Holten (1905-1996) | 60

Jonsdatter, Karen (1705-1794) | 149

Jespersen, Karen Christine (1826-1880) | 187

Jonsen, Willum (?) | 193

Jochel, Sophia Christine (1768-1840) | 153

Jonstang, Nina Cecilie (1966-. | 107

Johannesdatter, Gitloug (1744-1794) | 27

Jonstang, Ole Joachim (1968-. | 107

Johannesen, Fredrik Peder (1873-1951) | 54

Jonstang, Roar (1943-. | 107

Johannessen, Charlotte Jensine (1882-?) | 63

Jonsøn, Mogens, nevnt 1599. | 163

Johannessen, Henny Elisabeth Kielland (1909-?) | 55

Josephson, Lynn Joy (1946-. | 110

Johannesson, Ella (1897-?) | 127

Juel, Agnes Christine (?) | 92

Johansen, Jorun Irene (?) | 36

Juel, Elfrid (1921-. | 64

Johanson, Marianne (?) | 137

Juel, Finn (1912-. | 64

Johndal, Karen Elisabeth (1844-1899) | 167

Juel, Grethe (?) | 64

Johnsdatter, Guri, levde 1769. | 194

Juel, Kjell Kielland (1920-ca. | 2005) | 64

Johnsen, Andreas Hybendahl Zetlitz (1876-?) | 188

Juel, Niels 242

Johnsen, Anne Gurine | 132

Juel, Odd (1883-1958) | 64

Johnsen, Anna Elisabeth (1854-?) | 185

Juel, Peder Hansen | 242

Johnsen, Bertha Josephine (1856-?) | 185

Juel, Randi Kielland (1913-1997) | 64

Johnsen, Birgit (1887-?) | 38

Juel, Randi Linea (?) | 64

Johnsen, Cecilie Hermandine | 140

Juel, Rolf Kielland (1918-. | 64

Johnsen, Jenny Bergljot Elizabeth (1874-?) | 188

Juel, Sara Kielland (1922-. | 65

Johnsen, Johan (1841-?) | 188

Juel, Sigrun (?) | 64

Johnsen, Johanna Jacobine Hersleb (1859-1952) | 54

Juel, Svein (1910-?) | 64

Johnsen, Karen (1886-1908) | 167

Juel, Turid Kielland (1916-1998) | 64

Johnsen, Nicolai (1862-?) | 185

Juell, Bertha Louise (1842-1911) | 22

Johnsen, Olava Andrea Catharina (1858-?) | 185

Juell, Einar (1953-. | 41

Johnsen, Stein Jean (1921-. | 36

Julsrud, Ole Jørgen (1925-. | 40

297


Jurgens, Anna Cathrine (1778-?) | 196

Karlsson, Laura (1854-?) | 172

Jurgens, Anna Cathrine (1785-?) | 196

Kartevold, Gustava (1866-?) | 22

Jurgens, Birgitte Elisabeth (1780-1828) | 196

Kastrup, Jacob Jørgen | 233, 251

Jurgens, Daniel Christian (1779-?) | 196

Katz, Pauline (1903-. | 97

Jurgens, Georg Daniel (?) | 196

Kavalec, Andrea Elizabeth (1963-. | 148

Jurgens, Geretine (1777-?) | 196

Kavli, Anne Schiøtz (1971-. | 118

Jurgens, Hans Bowitz (1794-1832) | 197

Kavli, Are (1945-. | 112

Jurgens, Jacob Kirsebom (1788-?) | 196

Kavli, Vibeke Schiøtz (1977-. | 113

Jurgens, Jacob Kirsebom (1792-1872) | 197

Keefer, Mary (?) | 172

Jurgens, Jochum (1790-?) | 196

Kiddelsdatter, Sophie (1644-1692) | 19

Jurgens, Johanne Christiane (1782-?) | 196

Kidelsdatter, Lisbeth (1645-1695) | 18

Jæger, Bolette Helene (1826-1887) | 183

Kieding, Johan Nicolai (1892-?) | 52

Jørgensdatter, Gjertrud (1665-1697) | 192

Kielland, Adalbert Stuber (1877-1878) | 50

Jørgensen, Bernt Dahl- (1945-. | 105

Kielland, Adalbert Stuber (1879-?) | 50

Jørgensen, Cathrine-Dahl (1971-. | 105

Kielland, Adolph Marcus Baumann (1882-1957) | 63

Jørgensen, Cecilie Dahl (1974-. | 105

Kielland, Agnes (1873-1921) | 63

Jørgensen, Christian Dahl (1982-. | 105

Kielland, Agnes (1912-2000) | 42

Jørgensen, Elise (?) | 24

Kielland, Agnes (1995-. | 60

Jørgensen, Ingeborg Charlotte (1909-1998) | 34

Kielland, Alessandra (1993-. | 58

Jørgensen, Sigurd (?-1936) | 181

Kielland, Alexander (1986-. | 146 Kielland, Alexander Lange (1849-1906) | 116, 121, 208, 253

K

Kielland, Alexander L. jr. | (1874-1938) | 123

Kaggestad, Gudmund (1919-1970) | 183

Kielland, Alfred (1874-1950) | 50

Kahrs, Anna Margaretha (1856-1924) | 51

Kielland, Alfred (1877-1877) | 42

Kaisen, Knud (?) | 272

Kielland, Alfred (1906-1995) | 50

Kalb, Emely (1892-?) | 96

Kielland, Amelia Moroggi (1998-) | 59

Kalbinger, Marie Ellen (1965-. | 97

Kielland, Andreas Hauge (1884-?) | 45

Kalbus, Christian Gotthleif | 243

Kielland, Ane Andersdatter (1998-. | 53

Kamstrup, Anna Christine (1754-1814) | 154

Kielland, Anna (1865-1869) | 43

Karl XIV., Konge av Norge og Sverige. | 89

Kielland, Anna (1957-. | 58

Karlsen, Anne Lise (1947-. | 132

Kielland, Anna Birgitte (1880-. | 45

Karlsen, Gerd (1952-. | 42

Kielland, Anna Birgitte Elisabeth (1880-?) | 45

Karlsen, Magna Marie (1888-?) | 43

Kielland, Anna de Rytter (1833-1920) | 51

Karlsen, Ole Ragnar (1962-. | 14

Kielland, Anna de Rytter (1837-1837) | 47

298

Kielland, Alfhild (1882-1939) | 55 Kielland, Alfred (1840-1923) | 38, 48


Kielland, Anna de Rytter (1839-1841) | 47

Kielland, Astrid (1946-. | 56

Kielland, Anna Charlotte Cathrine (1837-1912) | 60

Kielland, Audun (1965-. | 54

Kielland, Anne Cathrine (Tinne) (1927-1995) | 119

Kielland, August Gottlieb Nathaniel (1837-1906) | 44

Kielland, Anna de Rytter (1837-1837) | 51

Kielland, August Gottlieb Nathanael (1870-1906) | 43

Kielland, Anna Dorothea (1836-1902) | 46

Kielland, Augusta Gotlieb Dorothea (1868-1882) | 44

Kielland, Anna Dorothea (1873-1882) | 44

Kielland, Augusta Lynna Ramm (1879-1933) | 62

Kielland, Anna Harris Munch (1896-1980) | 48

Kielland, Axel (1922-. | 147

Kielland, Anna Lauritzdatter (1697-1771) | 21

Kielland, Axel (1951-. | 146

Kielland, Anna Sylvia (1950-. | 41

Kielland, Axel Christian (1827-1894) | 94, 143, 251

Kielland, Anna Theodora (1881-1961) | 42

Kielland, Axel Christian (1896-1920) | 144

Kielland, Anna Theodora Petra Marie (1827-1913) | 36

Kielland, Axel Christian Zetlitz (1850-1851) | 125

Kielland, Anne Cathrine (Tinne) | (1927-1995) | 119

Kielland, Axel Christian Zetlitz (1853-1924) | 141, 257

Kielland, Anne Christine (1789-1851) | 22

Kielland, Axel Jacob (1855-?) | 144

Kielland, Anne Christine Krog (1857-?) | 143

Kielland, Axel Jens (1883-1902) | 123

Kielland, Anne Elisabeth (1945-. | 61

Kielland, Axel Jørgen Brostrup (1944-. | 42

Kielland, Anne Eng (1986-. | 35

Kielland, Axel Zetlitz (1907-1963) | 116, 123

Kielland, Anne Grethe (1940-. | 42

Kielland, Axeliane Christine (1786-1856) | 26, 84, 88, 153, 251

Kielland, Anne Gurine (1748-1749) | 22

Kielland, Axeliane Christine (Assa) | Zetlitz (1838-. | 90

Kielland, Anne Marie (1929-. | 54

Kielland, Axeliane Christine (Assa) | Zetlitz (1852-1913) | 126

Kielland, Anne Marie Lauritzdatter (1719-før 1734) | 25

Kielland, Axeliane Marie (?) | 134

Kielland, Anne Margrete (1913-. | 45

Kielland, Barbro Lauritzdatter (1704-1783) | 21

Kielland, Anne Smith- (1950-. | 129

Kielland, Beate (Baby) | (1876-1950) | 124

Kielland, Annichen Munch (1960-. | 49

Kielland, Beate (1936-. | 61

Kielland, Annie (1885-?) | 123

Kielland, Beate (1963-. | 62

Kielland, Annika Moroggi (1995-. | 59

Kielland, Bendix Nyrop (1801-1812) | 43

Kielland, Anton Meyer Monrad (1878-?) | 120

Kielland, Berit (1929-2001) | 40

Kielland, Antoni (?) | 61

Kielland, Bergithe 24

Kielland, Arild Ingvald Smith- (1921-. | 129

Kielland, Bergithe (1803-1883) | 24

Kielland, Arne (1900-. | 49

Kielland, Bergljot (1879-1974) | 54

Kielland, Arne (1936-1961) | 56

Kielland, Bernt Carsten (1916-1973) | 39

Kielland, Arne (1939-. | 61

Kielland, Berthe Gurie (1800-1835) | 22

Kielland, Arne Bjørn (?) | 49

Kielland, Birger (1870-1946) | 39

Kielland, Arne Brostrup (1945-. | 42

Kielland, Birger von Tangen (1890-1892) | 58

Kielland, Arvid (1912-2004) | 64

Kielland, Birgit (1938-. | 62

Kielland, Astrid (1899 (?) | 49

Kielland, Birgit Kahrs (1877-1940) | 51

Kielland, Astrid (1904-1980) | 35

Kielland, Birgitte (1992-. | 64

299


Kielland, Birgitte Elene (1756-1823) | 33

Kielland, Christian Boe (1943-. | 35

Kielland, Birgitte Nyrop (1801-1871) | 51

Kielland, Christian Casper Gabriel Kruse (1871-1941) | 43

Kielland, Birgitte Nyrop (1806-1807) | 45

Kielland, Christian Jacob (1927-1995) | 35

Kielland, Birgitte Priscilla (1866-1934) | 43

Kielland, Christian Semb (1841-1919) | 61

Kielland, Birgit (1938-. | 53

Kielland, Christiane (Kitty) (1843-1914) | 121

Kielland, Birgitte Elene (1756-1823) | 33

Kielland, Christiane (Janna) Monrad (1868-?) | 119

Kielland, Birgitte Nyrop (1801-1871) | 51

Kielland, Christina (1952-. | 52

Kielland, Birgitte Sophie Christine (1837-1909) | 48

Kielland, Christine Luisa (1916-2004) | 57

Kielland, Bjarne (1864-?) | 38

Kielland, Christine Sophie (1764-1836) | 33

Kielland, Bjørg Smith- (1940-. | 129

Kielland, Christoforo (1947-. | 57

Kielland, Bjørn (1919-1941) | 54

Kielland, Christoforo (1984-. | 58

Kielland, Bjørn (1951-. | 52

Kielland, Christopher Kahrs (1883-1978) | 53

Kielland, Bjørn Gabriel Kirsebom (1903-. | 62

Kielland, Clara (1875-1942) | 39

Kielland, Carl Alexander Bernhard Stuber (1870-?) | 49

Kielland, Clara (Mosse) | (1905-1992) | 39

Kielland, Carl Baumann (1886-?) | 65

Kielland, Claudia Amor | 123

Kielland, Carl Fredrik Grove (1866-?) | 144

Kielland, Clotilde Pauline Louise (?) | 38

Kielland, Carl Ludvig (1843-1898) | 63

Kielland, Clotilde Stuber (1876-?) | 50

Kielland, Carla Birgithe (1995-) | 60

Kielland, Dagmar (1855-?) | 127

Kielland, Carlo (1917-1996) | 57

Kielland, Dagmar (1875-1952) | 44

Kielland, Carlo (1978-. | 57

Kielland, Dagny (1866-1892) | 44

Kielland, Carsten Meinert Marie (1853-1918) | 143

Kielland, Dagny (1884-1941) | 60, 63

Kielland, Casper (1984-. | 146

Kielland, Dagny Margrethe (1900-?) | 144

Kielland, Caspar Kruse (1799-1852) | 43

Kielland, Dagmar Monrad (1881-1955) | 121

Kielland, Casper Kruse (1852-?) | 47

Kielland, Dagny Valentine (1897-1965) | 144

Kielland, Casper Marvin Munch- (1892-?) | 48

Kielland, Daniel Andersen (1998-. | 53

Kielland, Caspar Morten Wilhelm Wilhelmsen Kielland (1929-. | 59

Kielland, Dorothea Catharina Wandel Bull (1857-1933) | 48

Kielland, Cathrine Smith (1966-. | 129

Kielland, Dorothea Elisabeth (1920-før 2000) | 52

Kielland, Cato (1961-. | 60

Kielland, Dorothea Elisabeth Munch- (1889-1961) | 48

Kielland, Cecilie Grove (1877- ca.1970) | 142

Kielland, Edith Pernille Skaret (?) | 41

Kielland, Cecilie Njøs (1965-. | 49

Kielland, Eiler Hagerup (1775-1776) | 50

Kielland, Chantal Smith- (1946-. | 128

Kielland, Eimund (1998-. | 54

Kielland, Charlotte (1881-1940) | 123

Kielland, Einar (1889-1954) | 53

Kielland, Chiara (1983-. | 58

Kielland, Einar Kjellberg (1902-?) | 56

Kielland, Christian (1997-. | 141

Kielland, Elchen Lauritzdatter (1706-1767) | 21, 197

Kielland, Christian Bendz (1851-1855) | 141

Kielland, Elchen Jansdatter (1721-1726) | 26

Kielland, Christian Bendz (1858-1934) | 141

Kielland, Elchen Margaretha (1758-1804) | 33

300


Kielland, Elena (1980-. | 58

Kielland, Erling Valentin (1913-1973) | 39

Kielland, Eleonora (1875-1945) | 39

Kielland, Eugenia Henriette Nicoline (1842-1843) | 43

Kielland, Eli (1884-?) | 143

Kielland, Eugenia Maria (1878-1969) | 42

Kielland, Eli (1905-. | 44, 59

Kielland, Eugenio (1952-. | 58

Kielland, Elias Jacobsen (1701-1701) | 27

Kielland, Evy Merete (1932-. | 61

Kielland, Elisa (1846-?) | 44

Kielland, Fredericka (1761-1761) | 70

Kielland, Elisa Margrethe (1872-1952) | 92, 131

Kielland, Frederik (1989-. | 146

Kielland, Elise (1880-1951) | 52

Kielland, Frederikke Magdalena (Magda) (1855-1931) | 141

Kielland, Elisabeth (1879-?) | 55

Kielland, Frederikke Magdalena Bendz (1880-1937) | 140

Kielland, Elisabeth Jacobsdatter (1699-1729) | 27, 193

Kielland, Fredrik Christian Biering (1849-1921) | 54

Kielland, Elisabeth Katharina Christiane Marie (1875-1877) | 44

Kielland, Fredrik Christian Biering (1891-?) | 57

Kielland, Elisabeth Margrete (1934-. | 59

Kielland, Fredrik Herford (1848-1915) | 63

Kielland, Elisa (1872-1959) | 182

Kielland, Fredrik Stockflet von Krogh (1834-1835) | 51

Kielland, Ella Caspara Rønneberg (1890-1957) | 47

Kielland, Fredrikke Kirstine Eitzen (1882-1972) | 56

Kielland, Ellef Nielsen (?-1695) | 25

Kielland, Fredrikke Klem (1917-1961) | 42

Kielland, Ellen Emmy (?) | 49

Kielland, Fritz (1887-1929) | 126

Kielland, Ellen Smith (1929-. | 129

Kielland, Frøchen (1754-1815) | 29, 179

Kielland, Ellen Sofie (?) | 119

Kielland, Frøcken Elisabeth (1764-1788) | 27, 70

Kielland, Ellert Jacobsen (1699-1789) | 22, 27

Kielland, Gabriel (1794-1795) | 34

Kielland, Ellina von Tangen (1934-1982) | 59

Kielland, Gabriel (1864-1938) | 34

Kielland, Else (1882-1952) | 125

Kielland, Gabriel (1871-1960) | 61

Kielland, Else (1900-1900) | 35

Kielland, Gabriel (1873-1945) | 39

Kielland, Else (1945-2005) | 122

Kielland, Gabriel Kirsebom (1721-1776) | 23

Kielland, Else Christie (1903-1993) | 119

Kielland, Gabriel Kirsebom (1723-1728) | 26

Kielland, Else Helene (1934-. | 40

Kielland, Gabriel Kirsebom (1724-1780) | 17, 18, 26, 29, 34, 67,

Kielland, Else Marie (1747-1747) | 22

154, 204, 209, 239

Kielland, Else Merete (1959-. | 141

Kielland, Gabriel Kirsebom (1796-1854) | 34

Kielland, Engel Arentz (1768-1804) | 27, 70, 79, 244

Kielland, Gabriel Kirsebom (1805-1882) | 60

Kielland, Enrico (1952-. | 58

Kielland, Gabriel Kirsebom (1877-1877) | 63

Kielland, Erik (1933-. | 49

Kielland, Gabriel Kirsebom (1882-?) | 50

Kielland, Erik (1956-. | 43, 64

Kielland, Gabriel Kirsebom (1909-1990) | 40

Kielland, Erik Jan (1901-1965) | 43

Kielland, Gabriel Schanche (1760-1821) | 10, 11, 17, 18, 26, 67,

Kielland, Erling (1866-1939) | 38

70, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 88, 158, 164, 199, 201, 202, 203, 205,

Kielland, Erling (1944-1994) | 39

206, 207, 225, 227, 231, 232, 240, 241, 244, 245, 249, 250, 252,

Kielland, Erling (1945-. | 56

283

Kielland, Erling Kastrup Sømme (1941-. | 132

Kielland, Gabriel Schanche jr. (1812-1863) | 12, 90, 250

301


Kielland, Gabriel Schanche (1904-1976) | 121

Kielland, Henrikke Hanna Emilie Rønneberg (1885-?) | 47

Kielland, Gabriel Wilhelm (1872-1935) | 40

Kielland, Hermod (2001-. | 54

Kielland, Gabriel Wilhelm (1954-. | 41

Kielland, Hilde Gran (1987-. | 64

Kielland, Gabrielle (1867-1868) | 36

Kielland, Hildegard (1866-1962) | 38, 48

Kielland, Gabrielle (1875-1961) | 40

Kielland, Hjalmar (1872-?) | 49

Kielland, Gabriella Caspara Sigismunda (1830-1911) | 37

Kielland, Hjalmar (1910-1975) | 40

Kielland, Gabrielle Gustava (1882-1965) | 45

Kielland, Hjalmar Christian (1834-1927) | 40

Kielland, Gabrielle Kirsebom (1884-1963) | 64

Kielland, Hjalmar Fredrik (1879-1960) | 42

Kielland, Gabrielle Mathea Christine (1846-1921) | 63

Kielland, Hjalmar Høegh (1898-1983) | 40

Kielland, Gabrielle Platou (1927-. | 146

Kielland, Hjørdis Sofie (1927-. | 40

Kielland, Gianfranco (1923-2008) | 58

Torjusen, Ida Randine (1895-?) | 53

Kielland, Giulia (1980-. | 57

Kielland, Ida Smith (1983-. | 129

Kielland, Gro Gauthun (1962-. | 35

Kielland, Ingebjørg (1950-. | 41

Kielland, Gudny (1886-?) | 53

Kielland, Ingeborg Lauritzdatter (1699-1782) | 21, 197

Kielland, Gudrun (1880-1957) | 44

Kielland, Ingeborg Olsdatter (?-1724) | 25

Kielland, Gunhild Monrad (1873-?) | 120

Kielland, Ingegerd (1881-?) | 143

Kielland, Guri Lauritzdatter (1709-1771) | 22, 27

Kielland, Inger (1921-. | 49

Kielland, Guri Nielsdatter (?-1695) | 28

Kielland, Inger (1936-. | 49

Kielland, Gustav Blom (1832-1912) | 38

Kielland, Inger Oline (1931-. | 56

Kielland, Gustav Blom (1869-1950) | 48

Kielland, Ingerid (1881-1881) | 55

Kielland, Gustav Blom (1900-1922) | 39

Kielland, Ingerid (1884-1885) | 55

Kielland, Gustav Blom (1930-2001) | 49

Kielland, Ingolf (1862-1940) | 144

Kielland, Gustav Gottfried (1869-1932) | 40

Kielland, Ingolf Valentin (1901-1901) | 144

Kielland, Gustav Gottfried Høegh (1903-1919) | 40

Kielland, Ingrid Christine (1936-1990) | 58

Kielland, Gustav Johannes Hjalmar (1867-1928) | 38

Kielland, Ingrid Monrad (1875-1965) | 120

Kielland, Gustava (1861-1949) | 50

Kielland, Ingrid Røise (1977-. | 35

Kielland, Gustava (1880-1889) | 36

Kielland, Ingvald Smith- (1948-. | 128

Kielland, Halfdan (1870-1926) | 99

Kielland, Ingvald Alain Smith- (1974-. | 128

Kielland, Halfdan Wilhelmsen (1926-. | 59

Kielland, Ingvald Mareno Smith (1919-. | 128

Kielland, Hans Nicolay (1873-1878) | 62

Kielland, Ingvald Maryllus Smith (1816-1889) | 94

Kielland, Harald (1908-1992) | 56

Kielland, Ingvald Maryllus Smith (1863-?) | 128

Kielland, Helene Fredrikke (1901-1980) | 40

Kielland, Ingvald Maryllus Smith (1890-1984) | 128

Kielland, Helena Margaretha von Krogh (1767-1834) | 33

Kielland, Ino (1950-. | 58

Kielland, Helene Platou (1923-. | 146

Kielland, Irene (1932-1974) | 123

Kielland, Henriette Louise (1860-?) | 48

Kielland, Ivar Hudson (1895-1974) | 124

Kielland, Henrik (1955-. | 146

Kielland, Jac Platou (1920-?) | 145

302


Kielland, Jacob (1727-1788) | 10, 11, 12, 16, 17, 18, 26, 151,

Kielland, Jan (1902-ca. | 1983) | 35

152, 199, 213, 214, 215, 218, 219, 220, 221, 225, 228, 243

Kielland, Jan (1903-1973) | 35

Kielland, Jacob (1788-1863) | 26, 89, 118, 143, 202, 235, 250

Kielland, Jan (1951-. | 64

Kielland, Jacob (1788-1863) | 89, 178, 189

Kielland, Jan Boe (1942-. | 35

Kielland, Jacob (1825-1889) | 12, 84, 139, 250

Kielland, Jan Charles (1932-. | 35

Kielland, Jacob (1840-1873) | 92

Kielland, Jan Christian (1928-. | 43

Kielland, Jacob (1841-1915) | 119

Kielland, Jan Erik (1935-1984) | 44

Kielland, Jacob (1850-1889) | 140

Kielland, Jan Gabriel (?) | 39

Kielland, Jacob (1876-1895) | 140

Kielland, Jan Gabriel (1914-2006) | 39

Kielland, Jacob (1910-2001) | 60, 64

Kielland, Jan Gustav (1905-1928) | 39

Kielland, Jacob (1913-. | 65

Kielland, Jan Havnevik (1983-. | 41

Kielland, Jacob (1946-. | 146

Kielland, Jan Hendrich Jansen (1729-1729) | 27

Kielland, Jacob Birgittus Lauritz ElisĂŚus (1852-1925) | 63

Kielland, Jan Henrik (1927-1996) | 54

Kielland, Jacob Christian (1897-1962) | 141

Kielland, Jan Høegh (1900-1976) | 40

Kielland, Jacob Christian (1967-. | 141

Kielland, Jan Jacobsen (1693-1765) | 26

Kielland, Jacob Christie (1897-1972) | 119

Kielland, Jan Olaus (1833-1898) | 43

Kielland, Jacob Ellertsen (1745-1817) | 27

Kielland, Jan Theodor (1803-1844) | 43

Kielland, Jacob de Rytter (1803-1870) | 51

Kielland, Jan Theodor (1863-1887) | 43

Kielland, Jacob de Rytter (1853-1941) | 55

Kielland, Jan Theodor (1877-1960) | 44

Kielland, Jacob de Rytter (1878-1960) | 44

Kielland, Janicke (1960-. | 64

Kielland, Jacob de Rytter (1882-1940) | 52

Kielland, Janna Smith- (?) | 129

Kielland, Jacob de Rytter (1887-1976) | 58

Kielland, Jens (1806-1826) | 24

Kielland, Jacob de Rytter (1888-1968) | 57

Kielland, Jens (1956-. | 123

Kielland, Jacob de Rytter (1909-1982) | 45

Kielland, Jens Bull (1787-1833) | 26, 66, 89, 234, 235, 249

Kielland, Jacob de Rytter (1914-2005) | 56

Kielland, Jens Zetlitz (1816-1881) | 93, 116, 118, 172, 201,

Kielland, Jacob de Rytter (1923-1995) | 52

204, 250

Kielland, Jacob Lauritzen, (nevnt 1653 og 1659). | 19

Kielland, Jens Zetlitz (1862-1862) | 127

Kielland, Jacob Lauritzen (1701-1754) | 21

Kielland, Jens Zetlitz jr. (1873-1926) | 116, 121, 177, 182

Kielland, Jacob Monrad (1883-1916) | 121

Kielland, Jens Zetlitz Monrad (1866-1926) | 119

Kielland, Jacob Nielsen (1665-1726) | 25

Kielland, Jinit Christine Munch (1886-1965) | 48

Kielland, Jadwiga Antonia (1939-. | 43

Kielland, Jo Andersen (1986-. | 53

Kielland, Jan (1693-1765) | 18

Kielland, Johan (1950-. | 146

Kielland, Jan (1763-1763) | 70

Kielland, Johan Albertus (1810-1836) | 48

Kielland, Jan (1769-1813) | 18, 34

Kielland, Johan Andreas Budz (1849-1850) | 63

Kielland, Jan (1813-1814) | 48

Kielland, Johan Fredrik (1911-2004) | 55

Kielland, Jan (1856-1895) | 48

Kielland, Johan Lorange (1896-1965) | 11, 147

303


Kielland, Johan Richard (1922-1986) | 56

Kielland, Kari Anne Smith (1956-. | 129

Kielland, Johan Richard Krogness (1880-1948) | 56

Kielland, Karoline Grotstok (?) | 62

Kielland, Johan Wilhelm (1898-1961) | 44

Kielland, Karoline Marie Bauman (1888-?) | 65

Kielland, Johann Donovan (1983-. | 147

Kielland, Karsten (1955-. | 146

Kielland, Johanna (1878-1965) | 51

Kielland, Kaspar (1975-. | 58

Kielland, Johanna Charlotta (1824-?) | 89

Kielland, Kaspar Christopher (1957-. | 59

Kielland, Johanna Albertha Benedicte (1829-?) | 86

Kielland, Kaspar Kruse (1857-1945) | 57

Kielland, Johanna Anna Sophia Dorothea (1797-1870) | 43

Kielland, Kaspar Kruse (1902-. | 44, 52

Kielland, Johanna Anna Sophia Dorothea (1858-1930) | 48

Kielland, Kaspar Kruse (1921-1999) | 58

Kielland, Johanne Cathinca Birgitte (1840-1926) | 54

Kielland, Kaspar Kruse (1929-. | 59

Kielland, Johanne Colbjørnsen Munch (1821-1908) | 46

Kielland, Kaspar Kruse (1997-. | 60

Kielland, Johanna Gustava Elisabeth (1865-1947) | 35, 38

Kielland, Kathrine (Tine) | (1938-. | 40

Kielland, Johanna M. (1766-1766) | 33, 54

Kielland, Kield Nilssen (1678-1695) | 27

Kielland, Johanna Margaretha (1777-1852) | 50

Kielland, Kirsten (1913-2001) | 52

Kielland, Johanna Margretha Bull (1823-1908) | 85, 94, 128, 130

Kielland, Kirstine (Manna) (1882-1945) | 140

Kielland, Johannes (1869-1923) | 35

Kielland, Kirsti (1946-. | 41

Kielland, Johannes (1877-1877) | 42

Kielland, Kitten Christine (1986-. | 59

Kielland, Johannes Borchgrevink (1914-2001) | 42

Kielland, Kitty Lange (1909-?) | 120

Kielland, Johannes Giovanni (1998-. | 58

Kielland, Kjartan Nordeide (1985-. | 53

Kielland, Johannes Jan Gustav (1825-?) | 34

Kielland, Kjeld Monrad (1880-?) | 121

Kielland, Johanna Gustava Elisabeth (1865-?) | 35

Kielland, Kjeld Monrad (?) | 121

Kielland, Jonas Schanche (1791-1852) | 27, 94, 201, 235, 249,

Kielland, Knut (?) | 39

250, 251

Kielland, Knut Boe (1948-. | 35

Kielland, Jonas Schanche (1863-1930) | 12, 13, 145, 233

Kielland, Knut Monrad (1871-1872) | 119

Kielland, Jonas Christinius (1844-1908) | 93

Kielland, Konrad Edvin (1881-1954) | 63

Kielland, Jonas Schanche (1859-1876) | 144

Kielland, Kristian (1899-etter 1974) | 61

Kielland, Jonas Schanche (1902-?) | 144

Kielland, Kristian (1949-2005) | 58

Kielland, Joron (1951-. | 39

Kielland, Kristian (1952-. | 146

Kielland, Julie Birgitte (?) | 56

Kielland, Kristin Gran (1989-. | 64

Kielland, Juni Cecilie (1988-. | 59

Kielland, Kristin Vibeke (1946-. | 39

Kielland, Jørgen Jacob Eitzen (1883-1965) | 56

Kielland, Kristoffer (1992-. | 146

Kielland, Kaja Smith (1980-. | 129

Kielland, Kristoffer von Tangen Kielland (1885-1978) | 57

Kielland, Karen Lauritzdatter (1717-?) | 25

Kielland, Lars (1772-1848) | 22

Kielland, Karen Røise (1975-. | 35

Kielland, Lars Arne Gustav Hasselgren (1962-. | 144

Kielland, Karen Wencke (1922-1986) | 42

Kielland, Lars Erling (1973-. | 41

Kielland, Kari Anne Smith (1950-. | 129

Kielland, Lars Larsen (1780-1843) | 21

304


Kielland, Lauritz Christian (1808-1861) | 45, 65

Kielland, Marie Hiorth (1809-1848) | 65

Kielland, Lauritz Christian (1892-1979) | 45, 65

Kielland, Marie Klem (1882-1962) | 42

Kielland, Lauritz Lauritzen (1712-1753) | 22

Kielland, Marita Elsebeth (1987-. | 59

Kielland, Lauritz Nielsen (1652-1723) | 20

Kielland, Martin (1979-. | 146

Kielland, Lauritz Nielsen d.y. (1672-1730) | 27

Kielland, Mathea Christine (1874-1939) | 62

Kielland, Laurs Smith (1778-1880) | 50

Kielland, Mathea Christine (1893-1916) | 65

Kielland, Leif Buschmann (1910-1982) | 50

Kielland, Mathias (1992-. | 62

Kielland, Leo D Annunzio (1986-) | 59

Kielland, Maud Gabrielle (1909-. | 39

Kielland, Line (1980-. | 64

Kielland, May (?) | 121

Kielland, Lissa Ann (1952-. | 147

Kielland, Maylis Carene (1962-. | 54

Kielland, Liv (?) | 119

Kielland, Mette Johanne (?) | 47

Kielland, Live Gran (1982-. | 64

Kielland, Mette Johanne Colbjørnsen Munch (1877-1900) | 44

Kielland, Lorentz Wilhelm (1958-. | 59

Kielland, Mette Johanne Colbjørnsen (1882-?) | 47

Kielland, Maddy (1963-. | 141

Kielland, Mette Johanne Colbjørnsen Munch (1887-1979) | 47

Kielland, Magdalena Christina (1768-1768) | 34

Kielland, Mildrid Eilertine Marie (1900-?) | 144

Kielland, Magdalena Christina (1773-1777) | 50

Kielland, Miranda (1950-. | 35

Kielland, Magnus (2001-. | 141

Kielland, Mogens (1906-1961) | 36

Kielland, Maren Elisabeth (1821-1889) | 94, 128

Kielland, Mogens Bjørn (1939-. | 36

Kielland, Maren Gabrielle (1851-1926) | 55

Kielland, Monica (?) | 121

Kielland, Maria Caroline Stuber (1871-?) | 49

Kielland, Monica (1927-. | 61

Kielland, Marie Fredrikke (1836-1920) | 51

Kielland, Monica ”Maddy” | 141

Kielland, Marie Hiorth (1851-1934) | 47

Kielland, Morten (1946-. | 64

Kielland, Margaretha (1755-1826) | 26, 70, 157, 225

Kielland, Morten (1954-. | 146

Kielland, Margerita (1955-1989) | 58

Kielland, Morten Henrik (1770-1826) | 18, 50, 51, 57

Kielland, Margit (1933-. | 61

Kielland, Morten Henrik (1838-1926) | 51

Kielland, Marianne (1900-?) | 142

Kielland, Morten Henrik (1839-1874) | 61

Kielland, Marianne (1948-1949) | 146

Kielland, Morten Henrik (1841-1841) | 47

Kielland, Marianne Beate (1975-. | 41

Kielland, Morten Henrik (1877-1935) | 62

Kielland, Marianne Røise (1981-. | 35

Kielland, Morten Henrik (1891-1919) | 65

Kielland, Marie Henriette Elisabeth (Elisa) | (1846-1906) | 44

Kielland, Morten Henrik (1910-1974) | 53

Kielland, Marie Hiorth (1809-1848) | 46

Kielland, Morten Henrik (1912-1912) | 52

Kielland, Marie Hiorth (1851-1934) | 47

Kielland, Morten Henrik (1952-. | 59

Kielland, Marie Hiorth (1854-1859) | 65

Kielland, Morten Henrik (1957-. | 53

Kielland, Marie ”Maia” Klem (1882-1962) | 42

Kielland, Morten Henrik Buck (1989-. | 53

Kielland, Maria Caroline Stuber (1871-?) | 49

Kielland, Mouritz Wilhelm (1870-1871) | 40

Kielland, Marie Fredrikke (1836-1920) | 51

Kielland, Natasha Amor (1983-. | 123

305


Kielland, Nelly Eitzen (1885-1979) | 57

Kielland, Ragna (Vipsen) (?) | 39

Kielland, Nicola (1980-. | 58

Kielland, Ragnar Moe (1921-1964) | 64

Kielland, Niels Lauritzen (1618-1723) | 20

Kielland, Ragnhild Christine (1934-1941) | 59

Kielland, Niels Lauritzsen (1688-?) | 21

Kielland, Ragnhild Odine (?) | 65

Kielland, Nils Vogt (1862-?) | 38

Kielland, Reidunn (1916-. | 56

Kielland, Nikolaj (1975-. | 146

Kielland, Robert (1871-1937) | 36

Kielland, Nina (1954-. | 53

Kielland, Rolf (1907-1967) | 44

Kielland, Noel (1993-. | 146

Kielland, Rolf (1944-. | 35

Kielland, Nora (1992-. | 60

Kielland, Rolf Harris Munch (1884-?) | 48

Kielland, Nora Ann (1923-. | 147

Kielland, Ruth (1883-1958) | 140

Kielland, Norah Lynn (1984-. | 147

Kielland, Ruth (Lita) Buschmann (?) | 50

Kielland, Olaf (1909-1986) | 121

Kielland, Ruth Ellen (Vesla) (1940-. | 35

Kielland, Olaf Moroggi (1992-. | 59

Kielland, Ruth Harriet (1904-. | 44

Kielland, Olav Løchen (1901-1985) | 61

Kielland, Ruth Høegh (1910-1979) | 40

Kielland, Ole (1809-1811) | 24

Kielland, Sandra Lynn (1949-2003) | 147

Kielland, Ole (1962-. | 54

Kielland, Sean (1991-. | 146

Kielland, Ole Jacob (1936-. | 60

Kielland, Selma Helena (?) | 41

Kielland, Oliver Moroggi (1990-. | 59

Kielland, Shantam Ragnhild (1962-. | 59

Kielland, Olle Nielsen. Nevnt 1683. | 25

Kielland, Signe (1910-. | 64

Kielland, Olle Lauritzen (1714-1776) | 22

Kielland, Signe Elise (?) | 58

Kielland, Otto Bielenberg (1902-. | 49

Kielland, Signe Monrad (1877-?) | 120

Kielland, Otto Fredrik (1955-. | 42

Kielland, Signe Myhre (1943-. | 47

Kielland, Otto Fredrik Borchgrevink (1913-1917) | 42

Kielland, Sigrid (1885-1962) | 53

Kielland, Paolo (1954-. | 58

Kielland, Sigurd (1899-1974) | 34

Kielland, Paul Gabriel Theodor (1843-1911) | 44

Kielland, Silvia (1955-. | 58

Kielland, Peder Halfdan (1966-. | 59

Kielland, Sirene Fredrikke (1803-1874) | 24

Kielland, Per (1916-1940) | 57

Kielland, Siri Gauthun (?) | 36

Kielland, Per Arne (1937-. | 49

Kielland, Sofie Høegh (?) | 40

Kielland, Per Axel Smith (1923-. | 129

Kielland, Sofie Margrethe (1875-1905) | 42

Kielland, Per Boe (1950-. | 35

Kielland, Sonia (1936-. | 36

Kielland, Per Gustav Mackesprang (1921-1986) | 42

Kielland, Susanne (1990-. | 64

Kielland, Peter (1775-1775) | 24

Kielland, Sverre (1898-1978) | 35

Kielland, Peter (1776-1846) | 24

Kielland, Sverre Johannes (1939-. | 35

Kielland, Peter Johan (1951-. | 147

Kielland, Sylvia (1918-1978) | 56

Kielland, Pål Gran (1985-. | 64

Kielland, Søren (1906-1906) | 48

Kielland, Pål Smith (1948-. | 129

Kielland, Søren Theodor Munch Bull (1854-1935) | 48

306


Kielland, Thomas Røssaak (1990-. | 29

Kielland, Aagot (1875-1952) | 63

Kielland, Thor (1946-. | 35

Kielland, Aagot (1931-. | 141

Kielland, Thor Bendz (1894-1963) | 11, 148

Kielland, Aagot Stender | 53

Kielland, Thora Anna Magdalena Grove (1879-1970) | 140

Kielland, Åse (1978-. | 52

Kielland, Tobias Skaret (?) | 41

Kierulf, Christian Thorvald (1890-1966) | 128

Kielland, Tolline Gjertine (1807-1857) | 24

Kierulf, Hjalmar (1856-1923) | 128

Kielland, Tomaso (1987-. | 58

Kierulf, Johanne Margrethe Bull (1897-1993) | 128

Kielland, Tricia (?) | 39

Kierulf, Maren Elisabeth Smith (1887-?) | 128

Kielland, Trine (1961-. | 62

Kierulf, Pia (?) | 22

Kielland, Trine (1978-. | 61

Kierulf, Thorvald (1863-?) | 128

Kielland, Trine Thorsøe (1967-. | 146

Kildal, Alexander Olaf (1859-1904) | 174

Kielland, Trond (1959-. | 62

Kildal, Alfred (1855-1913) | 173

Kielland, Trygve von Tangen (1893-?) | 59

Kildal, Borghild (1857-?) | 174

Kielland, Tryggve Eng (1981-. | 35

Kildal, Daniel Balthazar (1864-?) | 174

Kielland, Tycho (1854-1904) | 126

Kildal, Helge Severin (1866-?) | 174

Kielland, Ulf (1981-. | 56

Kildal, Karen (1858-?) | 174

Kielland, Unni Ellinor Hovland (1911-1994) | 121

Kildal, Kristiane Dagmar (1862-?) | 174

Kielland, Valentin Axel (1866-1944) | 144

Kildal, Louise (?) | 174

Kielland, Valentine Charlotte (1909-1914) | 144

Kildal, Michol Elinor (1867-?) | 174

Kielland, Vesla Joron (1946-. | 39

Kildal, Peter Daniel Baade Wind (1816-1881) | 173

Kielland, Vibeke (1959-. | 39

Kimball, Robert Bruce (1915-. | 56

Kielland, Victoria (1997-. | 60

King, Cathrine (1855-1935) | 177, 183

Kielland, Villen Andersdatter (1983-1984) | 53

Kinnon, Gabrielle Mc. (1960-. | 92

Kielland, Wenche (1938-1993) |

Kinnon, Janet Mc. (1959-. | 92

Kielland, Wenche Elisabeth (1902-?) | 144

Kinnon, Kirsty Mc. (1959-. | 92

Kielland, Wenche Helene (1925-2007) | 147

Kinnon, William Tulloch Mc. (1922-. | 92

Kielland, Wenniche (1884-1885) | 140

Kirkaune, Anne (1893-1962) | 56

Kielland, Wibeche Trane (1902-1992) | 23, 148

Kirsebom, Abigael Caroline (1846-1848) | 197

Kielland, Wilhelm Frantz Joseph (1867-1894) | 48

Kirsebom, Abigael Caroline (1850-1867) | 197

Kielland, Wilhelm Frantz Joseph (1897-1975) | 49

Kirsebom, Anders Hiorth (1740-1740) | 195

Kielland, Wilhelm Kruse (1999-) | 60

Kirsebom, Anna Carstensdatter (1707-1765) | 194

Kielland, Wilhelmine Cathrine Wergeland (1873-1962) | 41

Kirsebom, Anna Jacobsdatter (?-1692) | 20

Kielland, Yann Erlend Smith (1978-. | 129

Kirsebom, Anna Jochumsdatter, nevnt 1681. | 198

Kielland, Yngvild (1945-. | 49, 64

Kirsebom, Anna (1759-?) | 197

Kielland, Øystein Nordeide (1987-. | 53

Kirsebom, Anne Margrethe Jensdatter (?) | 194

Kielland, Øyvind Kahrs (1891-1967) | 54

Kirsebom, Bergitte Martine (1852-1862) | 197

307


Kirsebom, Bernt Gabrielsen (1704-1743) | 195

Kirsebom, Jacob (1701-1715) | 195

Kirsebom, Birger Martin (1863-?) | 197

Kirsebom, Jacob (1784-1784) | 196

Kirsebom, Carl Thomasen (?) | 194

Kirsebom, Jacob Carstensen (1694-1750) | 27, 193

Kirsebom, Carsten Carstensen, levde 1743. | 194

Kirsebom, Jacob Carstensen (1756-1757) | 193

Kirsebom, Carsten Carstensen (1759-?) | 27, 193

Kirsebom, Jacob Gabrielsen (1719-1763) | 196

Kirsebom, Carsten J. (1699-1716) | 193

Kirsebom, Jacob Jacobsen, nevnt 1666. | 193

Kirsebom, Carsten Jacobsen (1726-?) | 193

Kirsebom, Jacob Jensen (1745-?) | 194

Kirsebom, Christian Jensen (1752-?) | 194

Kirsebom, Jacob Jochumsen (1616-1694) | 20, 193

Kirsebom, Christina Sophia (1737-1738) | 195

Kirsebom, Jacob Jurgens (1848-1871) | 197

Kirsebom, Daniel Danielsen (1668-?) | 198

Kirsebom, Jacob Thomasen (1708-1710) | 194

Kirsebom, Daniel Jochumsen (1625-1700) | 198

Kirsebom, Jens Thomasen (1710-1768) | 194

Kirsebom, Elisabeth (1853-?) | 197

Kirsebom, Jochum Jochumsen, nevnt 1619. | 193

Kirsebom, Elisabeth Carstensdatter (1753-?) | 193

Kirsebom, Johanna Margrethe (1700-1749) | 194

Kirsebom, Elisabeth Danielsdatter, død 1745. | 198

Kirsebom, Jonas Carstensen (1697-1774) | 194, 195

Kirsebom, Elisabeth Jacobsdatter, død 1695. | 26, 193

Kirsebom, Karen (1722-1723) | 194

Kirsebom, Ellen Guria (1708-1716) | 195

Kirsebom, Karen (1825-1828) | 197

Kirsebom, Emanuel (1860-?) | 197

Kirsebom, Karen, død 1750. | 197

Kirsebom, Frøchen Cornelschen (1742-1775) | 195

Kirsebom, Karen Gurie (1747-1816) | 196

Kirsebom, Frøchen Gabrielsdtr. (1699-1742) | 26

Kirsebom, Karen Gabrielsdatter (1668-1732) | 198

Kirsebom, Frøchen Gabrielsdatter (1699-1742) | 192, 196

Kirsebom, Kield Gabrielsen (1706-1735) | 195

Kirsebom, Gabriel (1673-1744) | 192, 195

Kirsebom, Kirstine Maria Danielsdatter (?) | 198

Kirsebom, Gabriel (1740-1741) | 195

Kirsebom, May Helmine (1891-?) | 197

Kirsebom, Gabriel (1745-1748) | 196

Kirsebom, Maren Carstensdatter (1742-1792) | 194

Kirsebom, Gabriel (1833-1896) | 197

Kirsebom, Margaretha Gabrielsdatter (1713-1792) | 194, 195

Kirsebom, Gabriel Jacobsen (1673-1744) | 26, 195

Kirsebom, Margretha (1696-1712) | 195

Kirsebom, Gabriel Jacobsen (1749-1826) | 196

Kirsebom, Margrethe Kirstine (1756-1842) | 196

Kirsebom, Gabriel Jochumsen, død 1669. | 198

Kirsebom, Marie Jacobsdatter død 1729. | 193

Kirsebom, Gabriel Joakim (1858-?) | 197

Kirsebom, Michael Rolfsen (1829-1830) | 197

Kirsebom, Georg Marselius (1827-1828) | 197

Kirsebom, Michael Theodor (1831-1832) | 197

Kirsebom, Georg Marselius Teodor (1855-?) | 197

Kirsebom, Petronelle Jensdatter (1755-1773) | 194

Kirsebom, Gunhild Marie Jensdatter (1742-1761) | 194

Kirsebom, Samuel J. |, nevnt 1666. | 193

Kirsebom, Guri (1739-?) | 195

Kirsebom, Theophilus Bowitz (1751-1792) | 196

Kirsebom, Guri Berntsdatter (1737-?) | 195

Kirsebom, Thomas Jacobsen (1671-1725) | 194

Kirsebom, Hans Bowitz (1753-1818) | 196

Kirsebom, Thomas Jensen (1741-?) | 194

Kirsebom, Hans Jørgen (1718-?) | 63

Kiær, Thorvald Axel Emil (1870-1938) | 124

Kirsebom, Hans Winther (1725-1725) | 194

Kjeldsen, Bjørn (?-1693) | 20, 192, 195

308


Kjellevik, Kissy (1946-. | 105

Knap, Dagmar Kielland (1899-?) | 119

Kjosbakken, Arne Jørgen (1975-. | 122

Knap, Rebekka Johanne (1861-?) | 179

Kjær, Christopher (1844-?) | 186

Knap, Otto Severin (1858-?) | 119

Kjær, Johan Chr. | (?) | 186

Knap, Paul Kielland (1907-. | 119

Kjær, Nicoline Birgitte (1842-?) | 186

Knoph, Fredrikke Anthonie (?) | 43

Kjærnes, Øystein (1946-. | 106

Knoph, Gunnar Thorolf Kielland (1898-?) | 43

Kjærsgaard, Grethe (?) | 56

Knoph, Gunvor Kielland (1905-?) | 43

Kjosbakken, Arne Jørgen (1975-. | 49

Knoph, Helovard Gjertin Schulz (1862-?) | 43

Klavenes, Barbro Bolette ”Bips” (1913-2010) | 40

Knoph, Jan Kielland (1889-1928) | 43

Kleiven, Trond (1965-. | 49

Knoph, Peter Ulrich (1891-?) | 43

Klem, Frederikke Gleerup (1842-1925) | 40

Knoph, Roald Thorolf Kielland (1894-1915) | 43

Klett, Arne (1971-. | 135

Knudsdatter, Anna (?-1691) | 192

Klett, Birgit (1968-. | 135

Knudsdatter, Frøcken (?-?) | 192, 195

Klett, Eli (1946-. | 135

Knudsdatter, Maren (1641-1695) | 153

Klett, Eli (1965-. | 135

Knudsdatter, Maren, nevnt 1726. | 192

Klett, Erwin (1937-. | 135

Knudsdatter, Marichen (?) | 168

Klett, Freya (1942-. | 135

Knudsen, Eystein Withammer (1898-1956) | 190

Klett, Gunnar (1969-. | 135

Knudsen, Herbjørg Dagny (1908-1991) | 104

Klett, Horst (1941-. | 135

Knudsen, Jørgine ”Gina” (1830-1903) | 95

Klett, Ives (1975-. | 135

Knudsen, Johannes | 17

Klett, Jan (1939-. | 135

Knudsen, Niels Christian (1842-1892) | 156

Klett, Johanna (1946-. | 136

Knudsen, Sondre | 152, 264

Klett, Laila (1949-. | 136

Knudsen, Susanna Catharina Blom (1848-1905) | 76

Klett, Laila (1966-. | 135

Knudzen, Eystein Withammer (1898-1956) | 190

Klett, Mami (1938-. | 135

Knudzon, Harald Brodtkorb (1901-1983) | 56

Klett, N.N. | (1974-. | 136

Knutsen, Hans Christian (1953-. | 52

Klett, Per (1970-. | 135

Knutsen, Line Kielland (1982-. | 52

Klett, Sven (1973-. | 135

Knutson, Ragnhild (1920-. | 31

Klett, Sylvia (1969-. | 135

Koch, Abelone Nilsdatter (ca. | 1627-1705) | 168, 170

Klett, Werner (1908-. | 135

Koch, Anne Knudsdatter, død 1687. | 160

Kloster, Mette (1935-. | 148

Koch, Frøchen Knudsdatter (?) | 195

Kloster, Robert (1905-1979) | 148

Koch, Knud Claussen (?-1685) | 192, 195

Kloster, Robert Emil | 148

Koch, Knud Knudsen (1658-1707) | 192

Kloster, Wencke Trane Kielland (1902-. | 11, 148

Koch, Melchior (1875-1911) | 33

Klouman, Elisabeth Margrethe (1879-1923) | 44

Kolderup, Eiler Kristoffer Kaasbøl (1831-1897) | 171

Klow, Peder (1764-1824) | 45, 51, 157

Kolstad, Aimée Elizabeth (1947-. | 32

309


Kolstad, Arnoldus Marius Hille (1903-1967) | 32

Krain, Agni (1915-1990) | 123

Kollstad, Astrid (1899-1947) | 190

Krain, Paul | 123

Kollstad, Hjalmar Severin (1858-?) | 190

Kringstad, Astrid Margrethe (1939-. | 42

Kollstad, Leif (1897-1945) | 190

Kristiansen, Anne-Karine (1950-. | 32

Kollstad, Marit Johanne (1901-?) | 190

Kristiansen, Hanna (1874-. | 38

Kolnes, Karl (1920-. | 125

Kristiansen, Hulda Amalie (1854-1902) | 181

Kommedal, Anne Margrethe (1945-. | 133

Kristiansen, Petra (1903-?) | 44

Konow, Anne Elisabeth (1789-1875) | 33

Kristiansen, Sigurd (1944-. | 92, 146

Konow, Signe (1871-1920) | 73

Kristiansen, Willum Sivert (1791-1826) | 24

Kopp, Cæcilia Wilhelmine (1866-1959) | 141

Kristoffersen, Kathinka Johanne (1867-1896) | 181

Kopp, Hermann (1819-1895) | 141

Krochner, Robert Wayne (?) | 50

Kornberg, Hans Petter (1966-. | 100

Krog, Anne Christine (?) | 143

Krag, Alexander P. (1992-. | 125

Krog, Anne Georgine Christine (1840-?) | 24

Krag, Anja Maria Nilssen (1992-. | 125

Krog, Antonette Augusta (1759-1831) | 154

Krag, Bo Nilssen (1995-. | 125

Krog, Cecilie (1917-. | 44

Krag, Cecilie (1961-. | 125

Krog, Helge (1889-1962) | 44

Krag, Else Pernille (1899-1975) | 124

Krog, Ingeborg (1850-?) | 175

Krag, Frøchen Henrichsdatter (1701-1771) | 197

Krohg, Christian | 92

Krag, Henrich Zachariassen (1654-1724) | 192

Krohg, Frode (1952-. | 92

Krag, Håkon (1957-. | 125

Krohg, Guy (1917-2002) | 92

Krag, Ingeborg Pedersdatter (1675-1769) | 21, 193

Krohg, Oda | 92

Krag, Kirsten Fredrikke (1898-?) | 124

Krohg, Per Lassen (?) | 92

Krag, Maria Kielland (1970-. | 125

Krohg, Ragnhild (1878-?) | 75

Krag, Melissa Haverkamp (1989-. | 125

Krohg, Øivind (1956-. | 92

Krag, Miriam Martine Nilssen (1992-. | 125

Krogh, Christiane Sophie Fasting von (1780-1867) | 51

Krag, Nina (1963-. | 125

Krogh, Fritz Ferdinand von (1898-. | 184

Krag, Otte (?) | 195

Krohn, Emeline (1847-1901) | 172

Krag, Peder Zachariassen, død 1694. | 198

Krohn, Hans | 83

Krag, Peter Zacharissen (1651-1725) | 193

Kroka, Håvard (1975-. | 61

Krag, Preben Kielland (1912-1980) | 125

Krum, N.S. | 12

Krag, Rasmus Fredrik Kielland (1902-1954) | 125

Kruse, Anna Sophie Albertine (?) | 183

Krag, Rikke (1900-. | 71

Kruse, Dorothea (1771-1847) | 34

Krag, Susanne Beathe (1958-. | 125

Kruse, Caspar Casparsen | 29

Krag, Vilhelm (1936-1983) | 125

Kruse, Dorothea (1771-1847) | 34

Krag, Vilhelm (2002-. | 125

Kruse, Laura Diderikke (1840-?) | 44

Krag, Vilhelm Andreas Wexel (1871-1933) | 117, 129

Kuhle, Bror Johan van der Aa (1913-1939) | 144

310


Kuhle, Carl Gustav van der Aa (1882-?) | 143

Landet, Sigrun Skyberg (1983-. | 109

Kuhle, Carl Gustav van der Aa (1910-. | 143

Landet, Tormod Ravnanger (1983-. | 109

Kuhle, Gustav van der Aa (1882-?) | 143

Landmark, Alida Johanne (1897-1918) | 24

Kuhle, Jørgen van der Aa (1908-1909) | 143

Landmark, Arne (1895-?) | 24

Kuhle, Knud Flemming van der Aa (1915-1942) | 144

Landmark, Borghild (1900-?) | 24

Kuhle, Svend Erik van der Aa Kuhle (1918-1942) | 144

Landmark, Johan Widing Heiberg (1859-?) | 24

Kveldstad, Marie (1916-2005) | 56

Landmark, Leif (1894-?) | 24

Kvenild, Ingrid (1893-?) | 57

Langberg, Brynhilde Andrette (1837-?) | 186

Kvernbekk, Gunvor (1938-. | 33

Lange, Alexander (1792-1866) | 119, 171

Kvia, Ragny Alfrida (1912-. | 91

Lange, Alexander (1827-1857) | 174

Køhler, Frithjof (?) | 23

Lange, Alexander (1853-1853) | 171

Kaas, Jørgen | 206

Lange, Alexander (1857-1905) | 173

Kaatorp, Ingeborg (1920-. | 120

Lange, Alexandra (1864-?) | 172 Lange, Anne Johansdatter, nevnt 1686. | 198

L

Lange, Axeliane Christine Kielland (1902-1984) | 92

Lagerstrøm, Jon Schiøtz (1981-. | 102

Lange, Bernt Christopher n. 1782. | 92, 171

Lagerstrøm, Per Olof (1944-. | 102

Lange, Bernt Otto (1832-1899) | 174

Laland, Catharina Elisabeth (1818-1882) | 177, 182

Lange, Christiane (1795-1885) | 174

Laland, Else Sophie (1797-1837) | 185

Lange, Christiane (1820-1862) | 120

Laland, Tarald (1790-1844) | 182

Lange, Christiane Antoinette (1856-1944) | 170

Lambacher, Astrid (1969-. | 135

Lange, Christine Castberg (1854-?) | 173

Lambacher, Hans (1939-. | 135

Lange, Christine Aall (1825-1907) | 173

Lambacher, Nils (1972-. | 135

Lange, Christinus Castberg (1830-1912) | 174

Landet, Anders (1940-. | 108

Lange, Christopher (1624-1694) | 171

Landet, Einar Ingvaldssøn (1954-. | 109

Lange, Christopher Andreas (1744-1809) | 171

Landet, Erling Ravnanger (1990-. | 109

Lange, Christopher Andreas (1818-1882) | 171

Landet, Eskil Ravnanger (1986-. | 109

Lange, Dagny (1861-?) | 171

Landet, Halvor Ingvaldssøn (1952-. | 109

Lange, David Johansen (1680-?) | 198

Landet, Ingar Skyberg (1985-. | 109

Lange, Decima Secunda (1835-1875) | 174

Landet, Ingvald (1904-1990) | 108

Lange, Diderich, død 1681. | 198

Landet, Ingvald Lyngar (1979-. | 109

Lange, Dorothea ”Dora” Andrea (1840-?) | 176

Landet, Ragnar (1942-. | 109

Lange, Eline (?) | 174

Landet, Ragnar Dystvold (1984-. | 109

Lange, Elise ”Lise” (1822-1878) | 172

Landet, Rannveig Schiøtz (1944-. | 109

Lange, Emmeli (1840-1907) | 101, 108

Lange, Balthazar Michael (1828-1861) | 174 Lange, Balthazar Otto (ca. 1672-1749) | 171

311


Lange, Gunnar Anfin (1855-1915) | 173

Lassen, Henrik Andreas Zetlitz (1818-?) | 186

Lange, Hans | 171

Lassen, Kristofer (1845-?) | 186

Lange, Hans Steenbuch (1856-?) | 171

Lassen, Nicoline Sofie (1841-?) | 186

Lange, Harald (1866-?) | 172

Lassen, Ragna (1862-?) | 186

Lange, Helene ”Lina” Margrethe (1821-1899) | 172

Lassen, Thomasine (1816-?) | 186

Lange, Henrik Finne (1906-?) | 92

Lassen, Thomasine (1847-?) | 184

Lange, Inga (1858-?) | 171

Laughlin, Ella Mc. | (1874-1943) | 184

Lange, Jacob Otto (1833-1902) | 174

Lauritzdatter, Anna (?-1735) | 27

Lange, Jens (1836-1841) | 174, 176

Lauritzdatter, Ingeborg (?) | 28

Lange, Johan, død 1666. | 197

Lauritzdatter, Margaretha (1635-1715) | 160, 198

Lange, Jochum Johansen, død 1686. | 198

Lauritzen, Kiddel (ca. | 1615-?) | 19

Lange, Judith Johansdatter (?) | 198

Ledaal, Samuel Samuelsen (?) | 89

Lange, Karl Lous (1871-?) | 92

Leganger, Karen Erichsdatter (?) | 198

Lange, Marie Dorothea Christiane (1807-1852) | 95

Leganger, Kirsten Amalie Henrichsdatter (1747-1810) | 196

Lange, Maren Johansdatter. Levde 1721. | 198

Legaard, Jens Michael (1935-. | 101

Lange, Peter (?) | 171

Lehman, Caroline Sophie (1819-?) | 186

Lange, Signy (1863-?) | 171

Lehmann, Harald (1817-?) | 186

Lange, Sigurd (1875-1904) | 172

Leigh, Elisabeth (1685-1711) | 153

Lange, Thora Marie Lous (1905-?) | 92

Leigh, Johanna Margaretha (1691-1766) | 153

Lange, Tycho Didrik Castberg (1823-?) | 173

Leigh, Michael Severinsen (1656-1710) | 152

Langkaas, Hanne (1950-. | 133

Leigh, Morten (1687-1690) | 153

Larsdatter, Elchen (1786-1787) | 21

Leigh, Severin (1690-1691) | 153

Larsdatter, Martha (1747-1800) | 27

Leigh, Søfren (1688-1690) | 153

Larsen, Emma Hansdatter (1859-1924) | 63

Lejon, Birgitte Knudsdatter (1324-1395) | 164

Larsen, Kjell Østmoen (?) | 42

Lerch, Marlise (1943-. | 135

Larsen, Lisbeth (?) | 177

Lessing, Carl Friedrich (1879-?) | 78

Larsen, Niels Smith (1782-1798) | 21

Lessing, Hans Otto (1910-?) | 78

Larsen, Ole | 204

Leth, Ulrich Friderich (1695-1742) | 161

Larson, Brad (1946-. | 32

Lexow, Erik Børresen (1851-?) | 171

Larson, Eugenie Elizabeth (1974-. | 32

Lexow, Jan Henrich (?) | 11, 221

Larson, Olga Helene (?) | 181

Lid, Halvard (1909-. | 93

Larson, Peter Eric (1980-. | 33

Lid, Halvard (1945-. | 93

Larson, Suzanne Emerick (1976-. | 32

Lid, Jacob Holst (1949-. | 93

Lassen, Caroline Sophie (1848-1928) | 186

Lien, Marit (1968-. | 103

Lassen, Christiane (1819-?) | 186

Lien, Unni Lillian (1936-. | 141

Lassen, Christopher Ertzager (1793-1856) | 186

Lier, Dagny ”Lolly” (1902-?) | 77

312


Lier, Jarl Gunnar (1970-. | 122

Lorange, Helene Christiane (1868-1925) | 145

Liland, Birgit Othilie (1900-?) | 155

Lorange, Johan David ? | 145

Liljedahl, Ellen (1919-1996) | 64

Lorentzen, Elisabeth (1938-. | 125

Lilleby, Jenny (?) | 62

Lorentzen, Per (1911-2006) | 42

Lillienskiold, Cecilia Catharina, død 1749. | 86, 158

Lorentzen, Turi (1932-. | 43

Limbæk, Christina (?) | 164

Lossius, David (1867-1935) | 95

Limstrand, Kirsten Ellinor (1944-. | 190

Lossius, David Andreas Gran (1915-1928) | 95

Linbom, Bertha | 102

Lossius, John Richard (1899-1910) | 95

Lind, Anne Christensdatter (?) | 161

Lotz, Stanley Paul (?) | 184

Lind, Berit Christensdatter n. 1670. | 161

Lough, Alice (1850-1908) | 173

Lind, Christen Christenssen (?) | 161

Lous, Karl (1880-1966) | 180

Lind, Christen Lauritzen (?) | 161, 162

Lous, Karl Henrik (1847-1928) | 180

Lind, Frøchen Lauritzdatter, død 1717. | 198

Lous, Karl Henrik (1910-1980) | 180

Lind, Hans Christensen (1657-1670) | 161

Lous, Marie (1913-. | 180

Lind, Lauritz Christensen (1605-?) |

Lowry, Alexander (1773-?) | 30

Lind, Maren Christensdatter (?) | 161

Lowry, Alexander (1810-?) | 50

Lind, Michel Christensen (?) | 161

Lowry, Elisabeth (1803-1881) | 50

Lind, NN. | Christensdatter (?) | 161

Lowry, Henry (1802-?) | 50

Lind, Peder Christensen (1603-1642) | 161

Lowry, Jane Anne (1805-1881) | 50

Lindal, Hans Andersen (1688-1752) | 160

Lowry, James (1803-?) | 50

Lindahl, Jens Saxe | 9, 127

Lowry, John Francis (1812-1893) | 50

Lindal, Jens Saxe | 9, 227

Lowry, Mary (1806-?) | 50

Linder, Margit (1940-. | 135

Luhr, Veslemøy (?) | 45

Lindhé, August (1849-1889) | 55

Lund, Adelheid Margrethe (1861-?) | 172

Lindhé, Elsa Augusta Kielland (1888-?) | 55

Lund, Alfhild (1896-1952) | 120

Lindhé, Oscar Jacob (1886-1887) | 55

Lund, Astrid Kielland (1906-1991) | 120

Lindner, Johan Gotlib 241

Lund, Christian Frederik (?) | 45

Lindquist, Anna (1879-?) | 62

Lund, David Kielland (?) | 63

Lindvik, Elisabeth (1947-1988) | 125

Lund, Else Kielland (?) | 120

Lippe, Conrad Fredrik von der 118

Lund, Ester (1904-1906) | 120

Lippe, Paulus von der (1696-1746) | 159

Lund, Eva Kielland (1903-?) | 120

Lippestad, Per (1926-. | 49

Lund, Gunhild Didrikke Monrad (1912-1913) | 120

Ljungman, Britta Stina (1918-1983) | 122, 167

Lund, Gunhild Mina Kielland (?) | 120

Lloyd, Elisabeth Helen (?) | 50

Lund, Helga (1914-1992) | 140

Loennechen, Rolf (1902-. | 52

Lund, Inger (1908-?) | 120

Lorange, Erik Emil (1919-. | 49

Lund, Jacob Jacobsen | 29

313


Lund, Johan Christian Vilhelm (1873-1949) | 120

Lønnegrav, Aadne Gunnarson (1817-1906) | 190

Lund, Johan Christian Vilhelm (1902-1993) | 120

Lønnegrav, Halvor Sveinungsen (1845-1933) | 191

Lund, Johan Kielland (?) | 120

Lønnegrav, Svanvung Marie Aadnesdatter (1905-1934) | 191

Lund, Karen (1906-?) | 120

Løvdal, Leif (?) | 40

Lund, Knut Kielland (1906-?) | 120

Løvland, Ågot (1917-?) | 110

Lund, Line (1910-?) | 120

Løwold, Johanne Anna Albertine (1786-?) | 183

Lund, Magnhild A. | Kielland (?) | 120

Løwold, Oluf Andreas (?) | 232, 247, 248

Lund, Margaretha Marie (1724-1761) | 29

Løvaas, Jacob H. (?-1749) | 21

Lund, Mette Marie (1916-. | 120 Lund, Ola Kielland (?) | 120 Lund, Oliver (?-1919) | 184 Lund, Peder | 17

M

Lund, Randi Kielland (?) | 120

Mackesprang, Anna Theodora (1881-1961) | 42

Lund, Thorleif Brinch (1880-?) | 126

Mackintosh, Sir James | 81

Lund, Wilhelm Koren (1914-1994) | 120

Madsen, Hanna L. (1905-. | 188

Lund, William P.R. (?) | 62

Madsen, Hans (1880-1936) | 188

Lunderbye, Gerd (1915-1980) | 102

Madsen, Hans Zetlitz (1907-1987) | 188

Lyche, Inger Thambs (1914-. | 131

Madsen, Haakon (1912-1954) | 188

Lyngar, Mona (1944-. | 108

Madsen, Lise Mygdal (1923-. | 145

Lysholm, Bjarne (?) | 55

Mc Kinnon, Gabrielle(1960-. | 93

Lysholm, Jørgen Bjarne (1929-1995) | 55

Mc Kinnon, Janet (1959-. | 93

Lysholm, Olaus Krabbe (1895-1959) | 55

Mc Kinnon Kirsty (1959-. | 93

Løchen, Axel Christian Senstad (1996-. | 147

Mc Kinnon, William (1922-. | 93

Løchen, Christian Kielland (1957-. | 146

Magelsen, Maria Magdalena (1835-?) | 46

Løchen, Even Christian (1927-1999) | 146

Magnus, Anders Christian (1952-. | 110

Løchen, Helene Kielland (1963-. | 147

Magnus, Annie Elizabeth (1982-. | 110

Løchen, Josefine Helene Senstad (1992-. | 147

Magnus, Astrid Cecilie (1948-. | 110

Løchen, Margit (1875-1951) | 61

Magnus, Berit Elisabeth (1954-. | 110

Løchen, Nicolai Kielland (1961-. | 146

Magnus, Christian (1707-1756) | 179

Løgevig, Guri Lauritzdatter (1677-1762) | 20

Magnus, Christian Semb (1916-. | 110

Løgevig, Haldor Gundersen, nevnt 1717. | 198

Magnus, Christopher (1926-. | 110

Løgevig, Lauritz Mathiassen (1630-1705) | 20

Magnus, Christopher Hansteen (1888-1937) | 109

Løken, Elsa (1900-1903) | 78

Magnus, Eva (1951-. | 110

Løken, Johan Christian Alfred (1873-?) | 72, 78

Magnus, Fredrik (1987-. | 110

Løken, Johan Christian Alfred (1906-?) | 78

Magnus, Georg Washington (1863-1918) | 46

Løken, Kate Henriette (1904-?) | 78

Magnus, Gunnar Christopher (1945-. | 110

314


Magnus, Hans (1734-1734) | 159

Mayo, John (1909-. | 65

Magnus, Helge Christopher (1951-. | 110

Megeland, Cornelius Halvorsen | 177

Magnus, Helene (1954-. | 110

Meidell, Nanna (?) | 59

Magnus, Henrich Andreas (1733-1767) | 159

Meidell, Christian Jacob (1866-?) | 131

Magnus, Ingrid Aagot (1986-. | 110

Meidell, Else Gude (1899-1924) | 131

Magnus, Kirsten (1951-. | 110

Meidell, Johan Peter (Per) | Thams (1898-. | 52

Magnus, Kristina Elvebakk (1988-. | 110

Meidell, Ove Høegh Gude (1903-1942) | 131

Magnus, Lauritz Smith (1737-1737) | 159

Meidell, Thomas Henrik Finde (1900-1929) | 130

Magnus, Mette Christine (1735-1772) | 178, 179

Meier, Andreas | 17

Magnus, Oscar Emil Schiøtz (1919-. | 110

Meisingset, Knut (1917-1961) | 42

Magnusson, Ella (1897-. | 59

Melbye, Ida Karoline (1990-. | 113

Magnussøn, Johan Natvig (1926-. | 59

Melbye, Pål (1961-. | 113

Malark, Kathrine (1984-. | 99

Meling, Andreas | 17, 201

Malark, Kristoffer (1986-. | 99

Mellbye, Peter Andreas Munch (1870-1929) | 126

Malark, Timothy (1951-. | 99

Mellbye, Peter Andreas Munch ”Pimpam” (1918-2005) | 126

Manskow, Odd (1938-. | 61

Melsom, Elina Smith (1930-. | 163

Manthey, Sophie Magdalena 126

Melsom, Eyvind (1871-1945) | 163

Marienborg, Sidsel (1943-. | 103

Melsom, Knud Geelmuyden Smith (1897-?) | 163

Marshall, Andrew (1982-. | 114

Melsom, Knut Fredrik Smith (1934-. | 163

Marshall, David (1952-. | 114

Melsom, Leif Smith (1905-?) | 163

Marshall, Nicolas (1985-. | 114

Melsom, Odd (Edd) | (1899-?) | 163

Marthinsen, Louise Marie (1872-1914) | 78

Merritt, Robert Kielland (?) | 63

Martins, Inger (1918-?) | 108

Merritt, Ronald Maurice (?) | 63

Matheson, Bernhard Ditlev (1869-1921) | 77

Mervis, Caroline Josephine (?) | 128

Matheson, Brynhild Kielland (1903-1997) | 55

Meyer, Abraham Hesselberg (?) | 128

Matheson, Else Cathrine (1947-. | 72

Meyer, Bodil Jansdatter 177

Matheson, Gunvor Kielland (1901-1982) | 55

Meyer, Elisabeth Wilhelmine Amalie Hesselberg (1897-?) | 128

Matheson, Sverre (1876-1928) | 55

Meyer, Jan Jansen | 177

Matheson, Sverre (1922-. | 56

Meyer, Johannes Thrap (1898-1929) | 124

Matheson, Valdemar (1905-?) | 55

Michaelsen, Ingvild Middelthon (2000-. | 133

Mathiesen, Robine Marie (1837-1914) | 190

Michaelsen, Karen Middelthon (1997-. | 133

Mathisen, Thorleif Georg (1920-. | 64

Michaelsen, Søren (?-1775) | 159

Mattern, Brigitte (1947-. | 106

Michaelsen, Trygve (1967-. | 133

Maurichat, Wolfgang (?) | 53

Michelsdatter, Karine (1562-1640) | 161, 163

Maxwell, Kathleen (1894-1946) | 47

Michelsen, Else (1904-1992) | 43

May, Ellen (?) | 47

Michelsen, Martha (?) | 197

315


Midbøe, Bjørn Olsen (?) | 28

Middelthon, Marte Davidsdatter (?-1732) | 177

Middelthon, Albert (1846-?) | 182

Middelthon, Mette Christine (1840-1907) | 121, 177, 182

Middelthon, Anna Floor (1886-1963) | 183

Middelthon, Ragnfrid (1909-?) | 183

Middelthon, Bergljot Katharina (1889-1963) | 183

Middelthon, Sverre (1940-. | 133

Middelthon, Bernt Christian (1903-?) | 183

Middelthon, Sverre Willoughby (1905-1967) | 177, 183

Middelthon, Bernt Christian Sverdrup Thorstensen

Middelthon, Theodora (1848-1916) | 182

(1850-1895) | 177

Middelthon, Tomas Nordbø (1976- 133

Middelthon, Bertram Charles (1879-1961) | 133, 177

Middelthon, Tone (1971-. | 133

Middelthon, Bjarne (1883-1962) | 182

Middelthon, Wilhelmine Ravn (1872-1873) | 182

Middelthon, Borghild (1885-1971) | 182

Middelthon, Øistein (1904-1971) | 183

Middelthon, Brynjulf (1890-?) | 183

Middelthun, Isach (1640-?) | 177

Middelthon, Caroline Nordbø (1976-. | 133

Miller, Francis (1906-?) | 90

Middelthon, Carsten Catharinus (1864-?) | 183

Milligan, Elizabeth Marie (?) | 97

Middelthon, Charles Bertram | 183

Mjelva, Olaf Christopher (1853-1901) | 155

Middelthon, Cornelius Jakobsen (1747- 1807) | 177, 204

Mjøen, Jon Alfred Hansen | 77, 123

Middelthon, Dagmar (1873-1874) | 182

Mjøen, John Lennart (1912-?) | 77

Middelthon, David | 177

Mjøen, Sonja (1898-1993) | 123

Middelthon, David Isachsen (død i 1720) | 177

Moe, Gidsken Marie (1887-1979) | 63

Middelthon, Einar Floor (1876-1942) | 182

Moe, Kirsten (1904-1974) | 63

Middelthon, Elisabeth (1870-1938) | 182

Moe, Niels Jørgensen (?) | 160

Middelthon, Erik Langkaas (1979-. | 133

Moe, Signe (1909-?) | 60

Middelthon, Finn (1894-1965) | 183

Moe, Svanhild (?) | 29

Middelthon, Grace Kathrine Elisabeth (1884-1964) | 183

Monsen, Elsebeth (1928-. | 59

Middelthon, Gudrun (1886-1892) | 182

Monsen, M.G. | 118, 143

Middelthon, Gudrun (1892-1904) | 183

Monsen, Oluf Andreas (?) | 48

Middelthon, Isak Christensen (1640-. | 177

Monrad, Diderikke Jørgine (1842-1918) | 119

Middelthon, Jacob Christian (1844-1927) | 182

Monsen, Karen Birgitte (1886-1966) | 48

Middelthon, Jacob Christian Hveding (1810-1884) | 177, 182

Monrad, Natalie Elise (?) | 174

Middelthon, Jacob Corneliussen (1780-1843) | 177

Moorhead, Annabel Mai (1951-. | 113

Middelthon, Jakob Davidsøn (1712-1796) | 177

More, Elin Ann (?) | 124

Middelthon, Jacob Nordbø (1997-. | 133

Moritz, Johan Henrich (1737-1779) | 194

Middelthon, Jacob Sømme (1944-. | 133

Moritz, Maren Gurie (1771-?) | 194

Middelthon, Jacob Wiloughby (1885-1964) | 183

Morken, Inger Lise (1976-. | 23

Middelthon, Knut (1949-. | 133

Morley, Karin, født Munthe-Kaas (1917-. | 103

Middelthon, Lars Langkaas (1984-. | 133

Moroggi, Kate Nygaard (1960-. | 59

Middelthon, Marit (1913-?) | 183

Morris, Reidar Harald (1907-?) | 57

316


Morrison, Francis John (1837-?) | 173

Myrstad, Gerd (1921-. | 106

Morrison, Russel (1940-. | 100

Mæland, Berit (1961-. | 42

Moshaug, Gurine (1850-?) | 96

Møkster, Jorunn (1966-. | 187

Motland, Jon Øde- (?-1657/70) | 161

Møller, Astri (1881-?) | 72

Motzfeldt, Evy (1887-?) | 72

Møller, Amalie Johanne (1843-1922) | 24

Mouritzdatter, Kirsten (?) | 150

Møller, Elise Rebekka (1877-1938) | 182

Mouritsen, H. | 203

Møller, Ingeborg (1879-. | 54

Moursund, Rannveig (1887-1963) | 109

Mørcke, Arnold (1940-. | 100

Mowinchel, Constance | 85

Mørland, Helene (?) | 190

Moxness, Arne (1877-1960) | 62 Moxness, Karen Adel (?) | 62 Moxness, Lisa Kielland (1909-1925) | 63 Moxness, Marianne (?) | 62

N

Moxness, Ola (1902-. | 62

Namtvedt, Kaare (1920-?) | 54

Moxness, Sven Kielland (1906-1976) | 62

Nandrup, Mette Christine (1770-1826) | 178, 182

Moxness, Tore Kielland (1903-1976) | 62

Nannestad, Ellen Kildal (1911-?) | 170

Muggerud, Finn (1926-. | 61

Natterud, Christian Schiøtz (1983-. | 111

Muller, Dora Franziska (?) | 76

Natterud, Fredrik Schiøtz (1983-. | 111

Muller, Gudrun (1872-?) | 74

Natterud, Terje (1954-. | 111

Muller, Heinrich (1886-?) | 125

Nerdrum, Hellen Marius (1819-1898) | 175

Munch, Mette Johanne Colbjørnsen (1821-1908) | 46

Nesheim, Synnøve (1947-. | 101

Munch, Tone Christine (?) | 49

Nessler, Henrik Zetlitz (1964-. | 187

Mustad, Elma Anne Lise (1919-2005) | 45

Nessler, Ingvar (1896-1950) | 187

Mustad, Hans Clarin Hovind (?) | 45

Nessler, Kaja (1920-1978) | 187

Muus, Daniel nevnt 1773-1805. | 159

Nessler, Kathrine (1995-. | 187

Mydland, Ingeborg Olsdatter (?-1693) | 20

Nessler, Ludvig Wilhelm (1930-. | 187

Mydland, Ola Bjørnssen | 20

Nessler, Simon (1995-. | 187

Mygdal, Lise Madsen (1923-. | 145

Nessler, Vilde (2003-. | 187

Myhre, Gudrun (1902-1962) | 47

Netland, Tonette (?) | 39

Myhre, Jonas Blom (1862-1945) | 38

Neuman, Helge (1908-1967) | 42

Myhre, Reinert | 47

Nevermann, Ester Anne (1908- ca. | 1995) | 62

Mykle, Agnar (1915-1994) | 117, 126

Nicoll, Johanne Maria, død 1785. | 159

Mykle, Arne Bust (1937-. | 126

Nielsen, Ellen Margrete (1896-?) | 71

Mykle, Mette (1944-. | 126

Nielsen, Johanne Marie Baumann (1908-?) | 72

Myklebust, Helga Marie (?) | 40

Nielsen, Gregorius | 205

Myklebust, Moa (1950-. | 126

Nielsen, Jan Christian Kielland (1980-. | 41

317


Nielsen, Johan | 204

Normann, Fridthjov Hagbarth (1918-1942) | 45

Nielsen, Kai (1882-1924) | 126

Normann, Gabriel Magnus Kielland (1908-1995) | 45

Nielsen, Merete Schrøder (1939-. | 102

Normann, Johanna Elisa Kielland (1906-1989) | 45

Nielsen, Nina Yannasdatter | 126

Normann, Johan Jacob Kielland (1920-1994) | 45

Nielsen, Per Halstein (1949-. | 41

Normann, Ruth (1910-2002) | 45

Nielsen, Thorolf Schrøder (1890-1975) | 102

Nordmo, Odd (1903-?) | 43

Nielsen, Yan Kai (1919-2001) | 126

Norem, John (1768-?) | 196

Nilsdatter, Magdalena, nevnt 1605 og 1606. | 149

Nyberg, Carl Vilhelm (1869-?) | 180

Nilsdatter, Margrethe | 177

Nygaard, Anna Sofie (1901-?) | 119

Nilssen, Arvid ( 1956-. | 125

Nygaard, Georg Per Schiøtz (1902-?) | 98

Nilssen, Bjarne (1879-1956) | 46

Nygaard, Leif Schiøtz (1904-?) | 98

Nilsson, Aksel William Zetlitz- (1883-1949) | 181

Nygaard, Lillian Marie Schiøtz (1896-?) | 98

Nilsson, Gustav Zetlitz (1885-?) | 181

Nygaard, Lynn (1937-. | 98

Nilsson, Harriet Sofie Zetlitz (1889-?) | 181

Nygaard, Rasmus (1867-?) | 98

Nilsson, Jakob (?) | 168

Nyhus, Andrea Andersdatter (?) | 37

Nilsson, Martha Zetlitz (1889-?) | 181

Nyhus, Heidi (1968-. | 99

Nilsson, Nils (1855-1901) | 181

Nyman, Carl (1884-?) | 167

Nilsøn, Østen | 164

Nyman, Carl Petter (1816-1891) | 167

Nitter, Johanne Wilhelmine Barclay (1904-1949) | 131

Nyman, Carl Petter (1921-1982) | 122

Njøs, Esther Helene (1920-2003) | 49

Nyman, Christina (1722-1778) | 167

Nordby, Kari Sissel (1959-. | 111

Nyman, Gustav (1786-etter 1804) | 167

Nordahl, Karin (1945-. | 103

Nyman, Isaac (1786-etter 1804) | 167

Nordbakk, Vivi Ann | 129

Nyman, Jill Maivor Ellinor (1948-. | 122, 167

Nordeide, Kari Merete (1956-. | 53

Nyman, Johan Erik (1781-1830) | 167, 208

Nordengen, Bjørn (1961-. | 129

Nyman, Johan Erik (1814-1891) | 9, 167

Nordengen, Carl Otto (1991-. | 129

Nyman, Johan Erik (1845-1900) | 167

Nordengen, Edvard 129

Nyman, Johan Peter (1720-1791) | 167

Nordengen, Oscar (?) | 129

Nyman, Jonathan (1858-1923) | 167

Nordland, Andreas (1896-?) | 130

Nyman, Karl Petter (1921-1984) | 167

Nordland, Edel Margrethe (1923-. | 130

Nyman, Maria Lisa (1716-?) | 167

Nordland, Else (1925-. | 130

Nyman, Matthias (Mats) | (1749-1805) | 167

Nordland, Ove (1935-. | 130

Nyman, Matthias (1783-1852) | 86, 89

Nordmand, Ella Marie (1915-2007) | 45

Nyman, Mathias Gustav (1825-1879) | 167

Nordmand, Gunder Halvorsen, nevnt 1717. | 198

Nystad, Olav Gunnleikson (1897-. | 63

Normann, Fridthjov (1909-1910) | 45

Næss, Gro (1948-. | 110

Normann, Fridthjov Hagbarth (1877-1940) | 45

Næss, Gudrun (?) | 72

318


Næss, Hans Eivind | 11

Olsen, Agnes Lie (1876-1958) | 106

Næssem, Samuel Samuelsen | 264

Olsen, Alice Anna (1886-?) | 95

Næsset, Tor (1942-. | 40

Olsen, Anne Brit (1954-. | 104

Nøkleby, Astrid (1936-. | 75

Olsen, Anne Hansine (?) | 56

Nørberg, Harald (1957-. | 111

Olsen, Claus nevnt i 1619. | 192

Nørberg, Miriam (1988-. | 111

Olsen, Emma Othilie (1851-?) | 46

Nørberg, Stian André (1983-. | 111

Olsen, Eyolf Berg (1892-1983) | 46

Nørberg, Yvonne (1985-. | 111

Olsen, Eyolf Johannes Berg- (1920-1943) | 47 Olsen, Ferdinand Berg- (1866-1933) | 46

O

Olsen, Ferdinand Berg- (1922-1967) | 47

Odden, Inger Kielland (1980-. | 41

Olsen, Karen Margrethe Berg (1918-1997) | 46

Odden, Kirsti Kielland (1976-. | 41

Olsen, Kristoffer Anker (1892-1962) | 91

Odden, Odd Håvard (1950-. | 41

Olsen, Niels (?) | 264

Odden, Ole Martin (1988-. | 41

Olsen, Niels (1808-1871) | 185

Oehlmann, Susanna | 171

Olsen, Nilsine Elisabeth (1838-1863) | 185

Oftedahl, Ingeborg Marie (1814-1885) | 167

Olsen, Olava Andrea Catharina (1834-?) | 185

Oftedahl, Serine (1817-1882) | 167

Olsen, Ole på Østråt (?) | 149

Often, Berit (1906-. | 45

Olsen, Ole Reinert Berg- (1916-1949) | 46

Ojala, Marjatta (1936-. | 103

Olsen, Emma Othilie (1851-?) | 31

Oldani, Ceres (1895-1970) | 57

Olsen, Rudolf Johannes Ingerø (1926-. | 44

Oldani, Emilia (1991-. | 100

Olsen, Sissel Anker (1927-1987) | 92

Oldani, Simon (1965-. | 100

Olsen, Sossen Finne Anker (1923-. | 92

Oldeide, Hilde (1979-. | 107

Olsen, Theodor (1866-1996) | 38

Olseide, Trine (1974-. | 107

Olson, Alice Anna (1886-?) | 95

Oldeide, Øyvind (1947-. | 107

Olson, Jørgen (?) | 137

Olman, Christen | 90

Olson, Kari (1944-. | 137

Olmann, Anna Christina (?) | 90

Olstad, Grete Hovind (1944-. | 49

Olsdatter, Inger (?) | 150

Omholt, Birgitte (1854-1921) | 156

Olsdatter, Karen, død 1719. | 159

Omholt, Edvard (1823-1895) | 156

Olsdatter, Kirsten | 170

Omholt, Hillborg (1863-1942) | 156

Olsdatter, Maren (1660-1716) | 150

Omholt, Mette (1851-1942) | 156

Olsdatter, Marie (?) | 150

Omland, Gjertrud Nielsdatter (?) | 25

Olsdatter, Marthe (1650-1724) | 149

Omland, Niels Kieldsen (?) | 25

Olsdatter, Sidsel (1665-1706) | 168

Ommundsen, Ommund (?) | 89

Olsen, Haldor | 202 Olsen, Henriette Bertilde (1836-?) | 185

319


Ommundsen, Torsten (?) | 89 Onsum, Helge (1956-. | 100

P

Onsum, Mats (1988-. | 100 Onsum, Nicoline (1990-. | 100

Pagliassotto, Franco (1954-. | 58

Onsum, Sigrid (1877-1968) | 35

Pahle, Jan (1948-. | 125

Opheim, Kari (1936-. | 103

Pahle, Mona (1976-. | 125

Oppegård, Erik Finne (1965-. | 91

Paine, Thomas | 81

Oppegård, Terje Erik (1937-. | 91

Pallesdatter, Kirsten (?) | 149

Oppen, Anders (1961-. | 111

Palmstrøm, Else Marie (1924-. | 106

Oppen, Ragnhild | 59

Parelius, Claus Jenssøn (1620-1684) | 178

Ording, Andrea Hauge (1880-?) | 38

Parelius, Hans Claussøn (1670-?) | 178

Ording, Andrea (1908-?) | 37

Parelius, Jens Claussøn (1585-1667) | 178

Ording, Anne Christine (1866-?) | 38

Parelius, Kirsten Hansdatter, nevnt 1738 | 178, 179

Ording, Arne (1898-1967) | 37

Paul, Richard Edward (1917-. | 55

Ording, Gabrielle (Ella) | (1878-?) | 38

Paus, Aasa (?) | 53

Ording, Gustava Blom (1882-?) | 38

Paus, Anne Margrethe Kielland (1915-. | 53

Ording, Hans Nilsen (1853-1931) | 37

Paus, Erik (1946-. | 53

Ording, Hans Nilsen Hauge (1884-1952) | 38

Paus, Finn Olafssøn (1918-. | 53

Ording, Johanne Gabrielle Gustava Fredrikke (1874-?) | 37

Paus, Cecilie (1979-. | 53

Ording, Johannes (1869-1929) | 37

Paus, Jannicke Kielland (1974-. | 53

Ording, Jørgen Fredrik (1902-1987) | 37

Paus, Olaf (1878-1954) | 53

Ording, Sigrid (?) | 37

Paus, Sigurd Olafssøn (1913-1925) | 53

Ording, Theodor (1837-1908) | 37

Paus, Thorleif Lintrup (1912-2008) | 53

Orloff, Maren (1662-1749) | 164

Paus, Ulf Olofssøn (1923-. | 53

Orloff, Nicolaus Poulssøn | 164

Pay, Egil (1975-. | 187

Oscar I, sv. konge | 88

Pedersdatter, Anna Christine 242

Ostrander, Florence (?) | 184

Pedersdatter, Maren (?) | 149

Otaduy, Anna (?) | 134

Pedersdatter, Margrethe | 149

Otaduy, Isabel (?) | 134

Pedrsdatter. | NN 193

Otaduy, Luis (?) | 134

Pedersen, Britt (1954-. | 115

Owe, Magdalena Margrethe Lund (1909-1996) | 62

Pedersen, Dorthea Olena(?) | 167

Oxholm, Einar (1855-1924) | 38

Pedersen, Elna Cato- (1921-2003) | 31 Pedersen, Grethe (1949-. | 106 Pedersen, Jonas | 264 Pedersen, Leiv (1957-. | 101 Pedersen, Narve Skaar (1924-. | 101

320


Pedersen, Peder | 239

Pharo, Margrethe (1805-1888) | 154

Pedersen, Tord (1956-. | 101

Pharo, Mette (1807-1830) | 154

Perseche, Wenche (1972-. | 122

Phelan, Regina (1955-. | 90

Peschardt, Christian August | 121

Phillips, Alfred Edwin (1862-1921) | 124

Peschardt, Luise Lucie (1868-1922) | 121

Phillips, Edith (1890-1975) | 124

Petersen, Anna (1876-1973) | 134

Piene, Birger Wilhelm Bugge (1886-?) | 38

Petersen, Anna (1878-1973) | 128

Piene, Carl Wilhelm (1835-1902) | 48

Petersen, Birgitte Nyrop (1734-1737) | 238, 267

Piene, Gustav Bugge (1908-1981) | 180

Petersen, Boye | 169

Pilar, Maria (?) | 134

Petersen, Børre Johan (1846-1916) | 128, 134

Platou, Johanna Amalie Stoud (1896-1980) | 145

Petersen, Carsten (1800-1837) | 143

Platou, Theodor Christian Stoud (1858-1942) | 145

Petersen, Eli Muller (1914-. | 52

Plieninger, Regina (1966-. | 135

Petersen, Elisabeth Cecilie Thaulow (1901-. | 74

Ploug, Abraham Jensen (1675-1719) | 168

Petersen, Friderich (1800-1840) | 169

Ploug, Henrik Gyntelberg (1790-1822) | 169

Petersen, Finn Worm (1960-. | 98

Ploug, Henrikke Marie (1817-?) | 169

Petersen, Gro Lund (1935-. | 101

Ploug, Jens Abrahamsen (1699-1740) | 168, 170

Petersen, Hjalmar Eilif Emanuel (1852-1928) | 141

Ploug, Maren Elisabeth Bull (1819-1879) | 169

Petersen, Inger Lund (1941-. | 101

Ploug, Ole Smith (1738-1792) | 168, 170

Petersen, Jeanette Worm (1982-. | 98

Ploug, Ole Smith (1788-1824) | 169, 178, 189

Petersen, Johanne Elisabeth (1878-1939) | 78

Poisson, Sandrina (1970-. | 123

Petersen, Jon Kielland (1893-?) | 141

Poppe, Anne Sofie Høy (1947-. | 44

Petersen, Kari Lund (1928-. | 101

Poulsson, Borghild (1884-1956) | 38

Petersen, Kim Worm (1987-. | 98

Prahl, Johan | 203

Petersen, Kitty Worm (1958-. | 98

Prahl, Sophia Amalia (1704-1765) | 154

Petersen, Leif Lund (1900-1984) | 101

Pram, Christen (?) | 245

Petersen, Lotte Worm (1955-. | 98

Prang, Hans (?) | 162

Petersen, Marie Charlotte (1830-?) | 143

Prebensen, Wenche Elisabeth (1964-. | 60

Petersen, Odd Worm (1923-. | 98

Prestrud, Einar Lund (1943-. | 140

Petersen, Sigvard Emil (1867-?) | 31

Prestrud, Ole Jacob (1909-1944) | 140

Petersen, Thor Lund (1932-1948) | 101

Prestrud, Ole Kristiansen (1857-1912) | 140

Petersen, Valentine Marie Charlotte (1830-?) | 143

Prestrud, Kristian (1908-1982) | 140

Pettersen, Johanne (?) | 56

Prestrud, Kristoffer | 140

Pettersen, Målfrid (1880-?) | 44

Prestrud, Ole (1946-. | 140

Petterson , Anne (1944-. | 104

Prince, Bruce (1934-. | 93

Pfeif, Jon | 203

Prince, Jack (1960-. | 93

Pharo, Christian Rosenberg (1767-1848) | 154

Prince, Katy (1959-. | 93

321


Prince, Steve (1962-. | 93

Reading, Sherley Marie (1918-?) | 96

Prince, Susan (1958-. | 93

Reading, William (1926-?) | 96

Probsbahn, Amalie Dorothea Emilie (1870-1941) | 73

Ree, Per (1871-1920) | 120

Prosch, Johanne Larsen (1881-?) | 130

Reichwagen, Anna Emilie (1840-?) | 173

Paasche, Martha | 199, 208

Reid, Gordon (?-1991) | 184 Reiersen, Guri Torgiersdatter (1755-1811) | 196

Q

Reimer, Ellen Henrichsdatter, død 1722. | 160

Qale, Ellen Serina (1773-1850) | 21

Reimert, Henrik Andreas 132

Quie, Ingeborg Marie (1831-1867) | 131

Reimert, Signe (1876-. | 132

Qvam, Harda Birgitte (1867-?) | 144

Reinertsen, Anne-Lise (1960-. | 99

Reimer, Ingeborg Henrichsdatter (?) | 160 Reimer, Marcus (?) | 20

Reinertsen, Elisabeth (1961-. | 99

R

Reinertsen, Odd (1916-. | 99 Reiss, Rachel Ruth (1989-. | 96 Reiss, Richard (1946-. | 96

Ramberg, Jan (1925-. | 99

Reitan, Astrid Ellen (1890-?) | 65

Ramberg, Thone (1953-. | 99

Rennewaldt, Gotfried 244

Ramberg, Sidsel (1952-. | 99

Renolen, Petter (1950-. | 114

Ramsland, Beate (1850-1923) | 121

Reuschel, Johan Christoph | 241

Ramsland, Peder | 121

Reuter, Trygve (1969-. | 106

Rasch, Anna Mogensdatter (?) | 198

Revheim, Åse (1948-. | 23

Rasch, Birgitte Mogensdatter (?) | 198

Richter,Mari (1910-1951) | 41

Rasch, Daniel Mogenssen (1684-1723) | 198

Riddell, Kristina (1973-. | 90

Rasch, Elisabeth Maria Mogensdatter (1698-1763) | 198

Riddell, Morris (?) | 90

Rasch, Jacob Mogensen (1686-1745) | 198

Risa, Peder (?) | 118

Rasch, Maren Mogensdatter, død 1747. | 198

Riol, Maria del Carmen (1945-. | 135

Rasch, Maria Mogensdatter (?) | 198

Riple, Albert Emil (1867-?) | 120

Rasch, Mogens Jacobsen, død 1715. | 198

Rivers, Daniel James (1988-. | 111

Rasmussen, Inga (1880-?) | 182

Rivers, Lewis James (1990-. | 111

Rasmussen, Ingeborg Cecilie (1823-1893) | 167

Rivers, Martin James (1963-. | 111

Rasmussen, Svend | 167

Rivertz, Kristian Tobias (1862-?) | 174

Ratdal, Tore (1945-. | 105

Robberstad, Peter (1900-. | 155

Ravano, Marina (1958-. | 58

Robberstad, Svein Magnus (?) | 187

Ravnanger, Rannveig (1956-. | 109

Robsahm, Hildur Henriette (1885-?) | 78

Reading, Fredrick William (1891-?) | 96

Robstad, Anders Johnsen (1802-1848) | 33

322


Rode, Esther (1898-1935) | 111

Rustad, Anders Johannessen (1853-1926) | 155

Rode, Vilhelmine Augusta (1836-?) | 70

Rustad, Ditlef Pentz (1901-. | 155

Rogge, Thomas Bredal (1861-1944) | 54

Rustad, Kjell Smith (1932-. | 155

Roholt, Hans Jonson (1793-1822) | 190

Rustad, Lajla Smith (1935-1938) | 155

Roholt, Jens Zetlitz Hansson (1822-1880) | 190

Rustad, Liv Smith (1940-. | 155

Rolfsen, Abigael Caroline (1799-1833) | 197

Rustad, Lorentz Johan (1870-1938) | 62

Rolfsen, Tønnes | 246

Rustad, Lorentz Kristian (1899-?) | 62

Roll, Jeanette ”Etti” Heitmann (1877-?) | 73

Rye, Arne (?) | 120

Roll, Kristian (1874-1951) | 52

Rygg, Andreas Kielland (1909-1999) | 57

Roll, Laila (1897-1972) | 52

Rygh, Aage (1919-?) | 42

Roll, Ove Kristian (1906-?) | 52

Ryjord, Anne-Grete (1935-. | 55

Roll, Paal Kielland (1913-1998) | 52

Rytter, Anna Smith de (1770-1826) | 45, 51, 157

Roll, Wenche Kielland (1908-?) | 52

Rytter, Jacob Henrichsen de (1743-1807) | 45, 51, 157, 208

Rollaug, Halldis (1910-. | 75

Rytter, Maren Smith de (1769-1818) | 157

Rolsdorph, Andreas (1870-?) | 33

Rægeland, Gunder Olsen, nevnt 1847 | 22

Rolstad, Laura Constance Fredrikke (1828-1867) | 156

Rægeland, Lars Larsen (1750-1829) | 21

Roos, Hafthore Jonson (1275-1320) | 164

Røed, Ragna Marie (1884-1946) | 102

Roos, av Ervalla, Ulv Jonsson (?-1416) | 164

Røding, Peder Gabrielsen (?) | 194

Roos, Aase Ulvsdatter (1386-1433) | 164

Røer, Trygve Ole Mathias (1912-. | 77

Rosenfeldt, Asmund (?) | 162

Røise, Eva (1946-. | 35

Rosenfeldt Asmus (?) | 162

Rønneberg, Henrikke Gabrielle (1863-1939) | 47

Rosenkilde, Bendix (1779-1850) | 241

Rønning, Aagot Josefine (1873-?) | 155

Rosenkilde, Børge (1767-1807) | 16, 17, 210

Røslie, Randi (1946-. | 34

Rosenkilde, Peder Valentin (1772-1836) | 84, 179, 207

Røssle, Karl Robert (1876-?) | 143

Rosenkrantz, Ann Christine | 199

Røssaak, Eivind (1964-. | 39

Rosenkrantz, baron Axel Christian til Rosendal 152

Røssaak, Marthe Emilie Kielland (?) | 39

Rosensparre, Oluf | 15

Raae, Hanne Mette (1984-. | 101

Rosensverd, Baard Rolfsen (1525-1574) | 164

Raae, Stein Erik (1954-. | 101

Rosensverd, Rolf Sjøfarsson (1470-1499) | 164

Raae, Torbjørn (1988-. | 101

Rosensverd, Sigurd Sjøfarsson (1400-1435) | 164 Rosing, Christen Wilhelm (1781-1838) | 70 Rosing, Marianne Sofie | 141 Rostrup, Jørgen Kristian Arentz (1842-1922) | 156 Rostrup, Mette (1799-1883) | 155 Rowe, Helen Nina (1912-1974) | 50 Rue, Hans Johansen (1689-1773) | 159

323


S

Schanche, Gabriel Jonasen (1694-1741) | 150 Schanche, Jonas Theophili (1646-1728) | 150 Schanck, Jonas Theophili (1646-1728) | 150, 160

Saclier, Maurice (1913-?) | 52

Schancke, Elisabeth (1733-1784) | 26, 79

Sadolin, Alhed Jakobsdatter 177

Schancke, Gabriel Jonassen (1694-1741) | 69

Salicath, Catharina Elisabeth (1873-1967) | 183

Scharf, Myrt Irene (1894-. | 97

Salicath, Oscar (1844- før 1900) | 182

Schiander, Fredrik (1853-1911) | 171

Salicath, Thora (1874-1942) | 183

Scheel, Anton Wilhelm (1763-1810) | 17, 27, 70, 244, 252

Salquist, G. (?) | 207

Scheel, Anton Wilhelm (1789-1879) | 70

Salvesen, Fredrikke Christine (1870-1954) | 37

Scheel, Catharina Elisabeth (1793-1866) | 70

Salvesen, Johanna (1875-?) | 31

Scheel, Engel Arentz (1801-1866) | 70

Samoilow, Alexej Kielland (1969-. | 122

Scheel, Friderich Otto (1748-1803) | 70, 244

Samoilow, André Dimitrij Kielland (1971-. | 122

Scheel, Hans Jacob (1794-1812) | 70

Samoilow, Stine Marit (2003-. | 122

Scheel, Jacob Kielland (1796-1804) | 70

Samoilow, Tatjana Kielland (1977-. | 122

Scheel, Louise (1859-1929) | 38

Samoilow, Wladimir Pawlowitch (1931-1997) | 121

Scheel, Mary Wibe (1798-1866) | 70

Samuelsen, Eirik (1914-1989) | 109

Scheen, Andreas (1726-1790) | 152

Samuelsen, Ragnhild (1946-. | 109

Scheen, Anna Schanche (1723-1723) | 152

Sand, Anton Julius (1913-1988) | 57

Scheen, Anna Margaretha (1734-1812) | 152

Sandaker, Kaare (1904-. | 120

Scheen, Birgitte Christine (1729-1730) | 152

Sandberg, Marthe (?) | 181

Scheen, Birgitte Christine (1732-?) | 152

Sandborg, Christen Nielsen (ca. |1677-?) | 160

Scheen, Engel (1724-?) | 152

Sandborg, Niels Christensen (ca. | 1635-1708) | 160

Scheen, Margaretha Pedersdatter (1726-1752) | 26, 69

Sandborg, Søfren Nielsen (1675-1735) | 160

Scheen, Peder Andersen (1683-1734) | 69, 152

Sanderson, Anders, nevnt 1678. | 159

Scheen, Søren (?) | 152

Sandnes, Gabriel Helmichsen (1720-1811) | 150

Scheibel, Axel Christian Kielland (1883-?) | 144

Sandnes, Turid (1941-. | 108

Scheibel, Carsten Kielland (1889-?) | 144

Sandved, Samuel Pedersen (1784-1840) | 150

Scheibel, Ernst Carl Kielland (1884-?) | 144

Sandvik, Aslak (1858-. | 191

Scheibel, Ernst Jacob (1859-?) | 144

Sandvik, Christiane Maria (?) | 191

Scheibel, Jakobine Marie Ellen (1857-?) | 143

Sandvik, Hans (1855-?) | 191

Scheibel, Tage Kielland (1886-?) | 144

Sandvik, Jacob (1863-?) | 191

Scheie, Finn (1913-. | 78

Sandvik, Nils Hanson (1830-1891) | 191

Shetlein, Ivar (?) | 58

Schaffnich, Johannes | 171

Scheye, Mons Gabrielsen (1760-1817) | 150

Schaffnich, Magdalena | 171

Schiander, Fredrik (1853-1911) | 171

Schanche, Elisabeth (1733-1784) | 150

Schield, David Leslie (1933-. | 105

324


Schield, Davina Cathrina (1977-. | 105

Schiøtz, Axeliane Christine (1869-1938) | 97

Schielderup, Hans Holtermann (1760-1831) | 196

Schiøtz, Benedicte (1971-. | 104

Schielderup, Halvor (?) | 92

Schiøtz, Berit Elisabeth (1945-. | 105

Schielderup, Helge, (?- 1968) | 92

Schiøtz, Beth Marie (1972-. | 97

Schielderup, Ole Pedersen 199

Schiøtz, Beverley Jean (1947-. | 97

Schielderup, Thorleif (1920-2006) | 92

Schiøtz, Carl (1877-1938) | 106

Schieldrop, Bjarne Høier (1895-1958) | 101

Schiøtz, Carl (1963-. | 103

Schive, Claudius Jacob (?) | 118

Schiøtz, Carl Christian Haakon (1910-1991) | 105

Schive, Elisabeth Cecilia (1667-1706) | 150, 160

Schiøtz, Carl Fredrik (1971-. | 102

Schive, Jacob Henrik (1897-?) | 184

Schiøtz, Carl-Henrik (1936-. | 103

Schive, Margaretha Søfrensdatter, død 1738. | 160

Schiøtz, Cato (1948-. | 104

Schive, Peder Søfrensen, nevnt 1688. | 160

Schiøtz, Christine Margrethe (1963-. | 104

Schive, Søfren Søfrensen (1668-1737) | 160, 198

Schiøtz, Christine Sophia (1772-1774) | 153

Schive, Søfren Søfrensen (1668-1690) | 160

Schiøtz, Christian (1960-. | 103

Schive, Søfren Thornsen (1623-1705) | 160

Schiøtz, Christian Rode (1929-1983) | 11

Schive, Thorn Søfrensen, død 1738. | 160

Schiøtz, Christopher (1969-. | 102

Schiæveland, Hans P. | 208

Schiøtz, Christopher (1984-. | 109

Schiøll, Nic. | (1901-1984) | 92

Schiøtz, Dagny (1871-1922) | 102

Schiøning, Mathias Karenius (1852-1921) | 97

Schiøtz, Dagny Fredrikke (1890-1978) | 109

Schiørbeck, Inger Margrethe Hofmeyer (1927-. | 101

Schiøtz, David Harold (1940-. | 97

Schiøtz, Agnes-Marie (1916-1985) | 109

Schiøtz, Ebba (1911-. | 102

Schiøtz, Aina Helen (1947-. | 105

Schiøtz, Eiler (1941-. | 105

Schiøtz, Anette (1965-. | 103

Schiøtz, Eiler Hagerup (1775-1855) | 26, 84, 88, 95, 153, 245,

Schiøtz, Anna Jacobine (1856-1870) | 96

249, 253

Schiøtz, Anna Jørgine Gabrielle Marie (1873-?) | 98

Schiøtz, Eiler Hagerup (1835-1909) | 98

Schiøtz, Anna Marie (1860-1925) | 102, 108

Schiøtz, Eiler Hagerup (1879-?) | 106

Schiøtz, Anne (1971-. | 105

Schiøtz, Eiler Hagerup (1907-?) | 103

Schiøtz, Anne Grete (1951-. | 106

Schiøtz, Eiler Hagerup (1909-?) | 97

Schiøtz, Anne-Kathrine (1948-. | 105

Schiøtz, Eli (1946-. | 106

Schiøtz, Anne-Marie (1941-. | 108

Schiøtz, Elise (1982-. | 111

Schiøtz, Astrid (1964-. | 111

Schiøtz, Ellen (1918-1942) | 112

Schiøtz, Axel Balthazar (1837-1915) | 101, 108

Schiøtz, Ellen (1946-. | 112

Schiøtz, Axel Balthazar (1882-1960) | 108

Schiøtz, Ellen Charlotte (1977-. | 104

Schiøtz, Axel Christian (1869-1943) | 102

Schiøtz, Erik (1942-. | 104

Schiøtz, Axel Eiler (1968-. | 104

Schiøtz, Erik (1982-. | 104

Schiøtz, Axel Emil Kielland (1861-1864) | 101

Schiøtz, Erling (1881-1947) | 106

325


Schiøtz, Erling (1918-1984) | 107

Schiøtz, Inger Friis (1906-?) | 108

Schiøtz, Erling (1945-. | 105

Schiøtz, Inger Marie (1941-. | 104

Schiøtz, Erling (1953-. | 106

Schiøtz, Ingolf (1887-1961) | 112

Schiøtz, Esther Ellen Valdis Rode (1932-. | 111

Schiøtz, Ingrid (1900-?) | 96

Schiøtz, Eystein Alexander (1982-. | 104

Schiøtz, Ingrid (1922-. | 108

Schiøtz, Fredrik A. | (1901-1989) | 96

Schiøtz, Ingrid (1960-. | 111

Schiøtz, Fredrik Axel (1832-1897) | 92

Schiøtz, Ingrid Thobro (1991-. | 105

Schiøtz, Fredrikke (1844-1924) | 92

Schiøtz, Ivar (1956-. | 111

Schiøtz, Fredrikke Axeliane (1854-1925) | 96

Schiøtz, Jacob Larsinius (1859-1863) | 96

Schiøtz, Frode (1937-. | 103

Schiøtz, Jan (1967-. | 105

Schiøtz, Gabrielle Andrea (Ellen) (1862-1918) | 101

Schiøtz, Jan Eirik (1949-. | 109

Schiøtz, Gabrielle Marie (1843-1846) | 98

Schiøtz, Jan Erik (1964-. | 103

Schiøtz, Gabrielle Marie (1865-1942) | 98

Schiøtz, Jarle (1984-. | 111

Schiøtz, Gabrielle Marie (1888-1968) | 113

Schiøtz, Johanna Margaretha (1916-. | 105

Schiøtz, Gerd Randi (1917-. | 107

Schiøtz, Johannes Henrik (1884-1957) | 107

Schiøtz, Georgine Fredrikke (1879-?) | 96

Schiøtz, Johannes Henrik (1921-. | 106

Schiøtz, Gro (1980-. | 111

Schiøtz, Johannes Henrik Daniel (1908-1986) | 104

Schiøtz, Gudrun (1866-1930) | 102

Schiøtz, John Paul (1939-. | 97

Schiøtz, Gullbrand Øvergaard (1871-1941) | 102

Schiøtz, Jon (1939-. | 102

Schiøtz, Hanna (1968-. | 102

Schiøtz, Jonas (1866-?) | 102

Schiøtz, Hans Peter Holmboe (1864-1884) | 98

Schiøtz, Jonas (1988-. | 103

Schiøtz, Harald (1939-. | 108

Schiøtz, Jonas Schanche Kielland (1841-1901) | 102

Schiøtz, Harold (1904-?) | 97

Schiøtz, Jonas Schanche Kielland (1909-1991) | 102

Schiøtz, Helen Hanna (1903-?) | 97

Schiøtz, Kaja (1951-. | 104

Schiøtz, Helle (1972-. | 105

Schiøtz, Kari (1962-. | 107

Schiøtz, Henrik (1879-1917) | 108

Schiøtz, Kirstin (1969-. | 97

Schiøtz, Henrik Rode (1930-. | 111

Schiøtz, Kristine (1979-. | 104

Schiøtz, Henrikke ((1885-?) | 112

Schiøtz, Laila (1970-. | 102

Schiøtz, Hjalmar August (1850-1927) | 112

Schiøtz, Lars Anders Oppen (1991-. | 111

Schiøtz, Hjalmar August (1886-1937) | 109

Schiøtz, Lene (1978-. | 106

Schiøtz, Hjalmar August (1921-1955) | 112

Schiøtz, Linda (1971-. | 103

Schiøtz, Hjalmar August (1949-. | 113

Schiøtz, Line (1986-. | 111

Schiøtz, Haakon Thobro (1989-. | 105

Schiøtz, Lois Joanne (1932-. | 96

Schiøtz, Ida (1987-. | 103

Schiøtz, Marianne (1965-. | 104

Schiøtz, Ingar (1873-1950) | 102

Schiøtz, Marianne (1981-. | 113

Schiøtz, Ingeborg (1875-1943) | 102

Schiøtz, Marie (1837-1883) | 174

326


Schiøtz, Marie Dorothea Christiane (1873-1919) | 103

Schiøtz, Sverre (1954-. | 109

Schiøtz, Marie Louise (1916-1990) | 102

Schiøtz, Søren (1735-1803) | 16, 86, 95, 153, 165, 214

Schiøtz, Mark Kristopher (1969-. | 77

Schiøtz, Søren Daniel (?) | 16

Schiøtz, Marthin (1889-?) | 115

Schiøtz, Søren Gabriel (1804-1856) | 95

Schiøtz, Martin Maria (1839-1889) | 102

Schiøtz, Søren Gabriel (1862-1863) | 96

Schiøtz, Mathew Christian (1971-. | 97

Schiøtz, Søren Gabriel (1868-?) | 102

Schiøtz, Morten (1966-. | 108

Schiøtz, Søren Gabriel (1884-1899) | 109

Schiøtz, Morten (1973-. | 109

Schiøtz, Søren Jacob Larsinius (1865-1916) | 96

Schiøtz, Nathan Eiler Hagerup (1937-. | 109

Schiøtz, Tanja Katrine (1976-. | 113

Schiøtz, Nina (1978-. | 109

Schiøtz, Tina Anna Maria (1961-. | 111

Schiøtz, Nina (1985-. | 113

Schiøtz, Thomas (1974-. | 108

Schiøtz, Oscar (1895-1944) | 111

Schiøtz, Thomas Alexander Lange (1889-1959) | 108

Schiøtz, Oscar Emil (1846-1925) | 101, 108

Schiøtz, Thomas Alexander Lange (1920-. | 95

Schiøtz, Oscar Emil (1926-. | 111

Schiøtz, Thomas Daniel (1977-. | 104

Schiøtz, Oskar Emil (1955-. | 107

Schiøtz, Thomas Christer (1972-. | 104

Schiøtz, Oskar Emil Lange (1887-1969) | 108

Schiøtz, Thora Falck (1918-. | 103

Schiøtz, Ottar (1940-. | 104

Schiøtz, Tina Anna Maria (1961-. | 111

Schiøtz, Peder (1771-1805) | 151, 153

Schiøtz, Tore Haakon (1957-. | 105

Schiøtz, Per (1911-?) | 108

Schiøtz, Victoria (1967-. | 102

Schiøtz, Per (1957-. | 107

Schiøtz, Aasta Marie Stub (1928-. | 106

Schiøtz, Per Halvor Sandnes (1964-. | 108

Schjelderup, Gunnar (1895-1972) | 126

Schiøtz, Per Henning (1967-. | 103

Schjelderup, Kristin (1924-1998) | 126

Schiøtz, Peter (1987-. | 109

Schjetne, Anna Marie ”Mosse” (1914-2001) | 42

Schiøtz, Petter (1941-. |102

Schjødt, Annæus d.y. (1920-. | 92

Schiøtz, Petter Emil (1990-. | 107

Schlodtman, Carl Henrich (1864-1914) | 175

Schiøtz, Randene Helen (1936-. | 97

Schlytter, Johan Christian (?) | 126

Schiøtz, Randi (1948-. | 107

Schmidt, Johannes (1848-1883) | 173

Schiøtz, Rannveig (1914-. | 108

Schneider, Nathalie Fischer (?) | 46

Schiøtz, Rune (1970-. | 105

Schonevig, Margaretha Andersdatter (1684-1762) | 160

Schiøtz, Sean Kristofer (1983-. | 97

Schouw, Christian Julius (1888-1955) | 132

Schiøtz, Sidsel Friis (1912-. | 108

Schreiner, Johan Christian (1857-?) | 172

Schiøtz, Sigrid (1865-1946) | 101, 112

Schrøder, Ottilie Charlotte (1839-?) | 145

Schiøtz, Sigrid (1875-?) | 106

Schulerud, Ingrid (1959-. | 75

Schiøtz, Sigrid (1916-. | 112

Schulerud, Mentz (?) | 75

Schiøtz, Solveig (1962-. | 111

Schultz, Anette Norberg (1954-. | 32

Schiøtz, Stian (1988-. | 107

Schultz, Carl Thomas Norberg (1984-. | 32

327


Schultz, Christian Norberg (1980-. | 32

Seglem, Pernille | 121

Schultz, Erik Nordberg (1956-. | 33

Sehested, Sten | 15

Schultz, Mona Nordberg (1936-. | 33

Sejerstad, Emma (1840-1930) | 73

Schultz, Mona Nordberg (1938-. | 33

Selmer, statsråd. | 259

Schultz, Thomas Norberg (1899-1983) | 32

Selstad, Hanne (1953-) | 52

Schultz, Thomas Norberg (1923-2004) | 33

Selstrøm, Louise Eugenie (1875-1953) | 60

Schultz, Tore Norberg (1958-. | 33

Semb, Mathea Christine (1817-1892) | 60

Schultz, Victor Geelmuyden Nordberg (1927-1972) | 33

Senstad, Tone Christine (1961-. | 146

Schultz, Wenche Lynn Norberg (1980-. | 32

Sepulveda, Alejandro (1943-. | 93

Schrøder, Pål Jørgen (1948-. | 190

Sepulveda, Andreas Mario (1972-. | 93

Schrøder, Wilhelm (1895-?) | 190

Sepulveda, Christina Camilla (1969-. | 93

Schrøder, Aagot (?) | 190

Sertorio, Felippo (?) | 58

Schumacher, Helga Elisabeth (1870-?) | 174

Servoll,Truls (1949-. | 39

Schweigaard, Johanne Marie (1882-1948) | 77

Sethov, Ellen Margrethe (1946-. | 104

Schwensen, Anita (1974-. | 99

Sethre, Rolf (1917-1945) | 64

Schwensen, Fleming (1951-. | 99

Sharf, Myrt Irene (1894-?) | 97

Schwer, Karl Heintz (1947-. | 136

Shetlein, Ivar (?) | 58

Schwer, Katje (1978-. | 136

Shield, David Leslie (1933-. | 105

Schytte, Wilhelm (?-1723) | 198

Shield, Davina Catriona (1977-. | 105

Schøning, Mathias Karenius (1853-1921) | 37

Siegfridsson, Matts, død 1746. | 167

Schøyen, Emilie Julie Henriette (1840-?) | 174

Sigurdsen, Marit Helene (1941-. | 112

Schøyen, Peter Martin (?) | 174

Simensen, Anne-Marie (1925-. | 32

Schaaning, Daniel Johannesen (?-1763) | 195

Simon, Charlotte (1964-. | 46

Seaver, Edwin Pliny (1880-1960) | 48

Simonsen, Else (1904-?) | 71

Seehuusen, Christina Sophie (1663-1706) | 152

Simonsen, Gundborg Helene (1922-. | 111

Seehuusen, Elisabeth (1696-1752) | 159

Simonsen, Gustav Heiberg (1935-. | 73

Seehuusen, Hans (1666-1712) | 159

Simonsen, Hans (?) | 27

Seehuusen, Hans (ca. | 1702-?) | 159

Simonsen, Harald (1949-. | 137

Seehuusen, Ide Christine død 1738. | 159

Simonsen, Heidi (2009-. | 137

Seehuusen, Ingeborg Mortensdatter, nevnt 1706. | 159

Simonsen, Håvard (1978-. | 137

Seehuusen, Kirsten Aagaard (1698-1754) | 179

Simonsen, Ingan (1940-. | 73

Seehuusen, Maren (1703-1773) | 159

Simonsen, Jon Herman Kaas (1901-. | 73

Seehuusen, Morten Hansen (1629-1694) | 86, 152

Simonsen, Kari (1937-. | 73

Seehuusen, Morten (ca. | 1702-?) | 199

Simonsen, Kristina (?-1730) | 167

Seehuusen, Severin (1664-1726) | 86, 158

Simonsen, Marie (1962-. | 73

Seehuusen, Søren (1705-1725) | 179

Simonsen, Olof Gustav Bengt Winge (1904-. | 73

328


Simonsen, Siri (2009-. | 137

Skjørland, Kjeld Kristian | 129

Simonsen, Sondre (2009-. | 137

Skolleborg, Gudrun (1894-1960) | 183

Simonsen, Øystein (1971-. | 137

Skou, Carl Christian (1899-. | 74

Simonsen, Aadne (?) | 149

Skyberg, Eli (1956-. | 109

Sinclair, Elisabeth (?) | 128

Skår, Ragnhild Margrete (1950-. | 93

Sinding, Ruth (1888-?) | 31

Skaarer, Jenny (1909-?) | 183

Singdahlsen, Johanne Dorthea Marie (1841-1924) | 156

Slettebø, Kiddel Lauritzen (1615-1677) | 19

Siqueland, Torger T. | 207

Slettebø, Sophia (1613-1673) | 19

Sivertsen, Anna Catharina Tønnesdatter (1767-1818) | 27

Slettebø, Zacharias Hansøn (1650-?) | 19

Sivertsen, Christine (1780-1833) | 196

Slettetveit, Bjørg (1954-. | 137

Sivertsen, Kari (1970-. | 113

Slimand, Ingeborg Maria Hermansdatter (1727-1794) | 191

Sivertsen, Sindre Hagen (1990-. | 113

Slåtten, Kari Helen (1969-. | 141

Sivertsen, Therese (1982-. | 99

Smedsgaard, Bertha ”Lille Bertha” (1924-1997) | 126

Sivertsen, Solveig (1882-1939) | 102

Smedsgaard, Dag | 126

Sivertsen, Thomas (1985-. | 99

Smith, Aksel Kristian (1892-1892) | 155

Sivertsen, Tor (1946-. | 99

Smith, Alvilde Johanne Margrethe (1897-. | 155

Sivertzen, Karljohn(1951-. | 75

Smith, Alvilde Margrethe Johanne (1884-?) | 156

Sjøli, Dag (1978-. | 138

Smith, Anders (1713-1713) | 154

Sjøli, Oscar (2009-. | 138

Smith, Anders (1716-1772) | 154

Skabo, Hans Henrik Been (1901-?) | 98

Smith, Anders Lauritzen (1620-1694) | 153

Skabo, Lauritz Claussen (?) | 151

Smith, Andrew (1943-. | 92

Skabo, Robert Paul (1923-1923) | 98

Smith, Ane Margrethe Jensdatter (1748-. | 22

Skancke, Anne (1945-. | 100

Smith, Anna (1850-?) | 163

Skancke, Dorothea Balzersdatter, nevnt 1650. | 149

Smith, Anna (1901-. | 92

Skancke, Maren Theophili (1644-1727) | 150

Smith, Anna Sofie (1894-1895) | 155

Skanke, Theophilus Jonsen (ca. | 1600-1663) | 150

Smith, Anne Katharine (1703-1782) | 155, 168, 170

Skaret, Marianne (?) | 41

Smith, Anne Engel Weinwich (1803-1845) | 33

Skavland, Einar Kielland (1880-1881) | 127

Smith, Anne Margrethe (1777-1858) | 154

Skavland, Einar Kielland (1882-1954) | 127

Smith, Assa (1901-?) | 92, 156

Skavland, Ingar Kielland (1885-1944) | 127

Smith, Aud Axeliane (1947-. | 92, 156

Skavland, Merete Grete Bartholdy (1920-. | 127

Smith, Axel Christian (1821-1900) | 155

Skavland, Olaf (1838-1891) | 127

Smith, Axel Christian Rosenkrantz (1744-1823) | 154

Skavland, Aagot Kielland (1888-1960) | 127

Smith, Axel Jacob (1855-1861) | 128

Skelsey, Violet Lilian (1904-. | 72

Smith, Axeliane Christine (1737-1762) | 158, 164

Skerret, Ruth (1936-. | 103

Smith, Axeliane Marie (1848-?) | 128

Skjørland, Harald (1957-. | 129

Smith, Berit Aagot (1924-. | 155

329


Smith, Bernt (1771-1836) | 33

Smith, Jens Jacobsen (1735-1742) | 21

Smith, Birgitta M. | (1947-. | 92

Smith, Jens Jensen (1717-1793) | 21, 197

Smith, Carl Fredrik Herman (1865-1907) | 156

Smith, Johan Christie (1878-1881) | 163

Smith, Caroline Mathilde (1817-1894) | 180

Smith, Johan Jørgen Brock (1860-1922) | 155

Smith, Christina Sophie (1712-1788) | 29, 95, 153, 205

Smith, Johan Theodor (1873-1920) | 156

Smith, Christopher Heinrich Holfeldt (1864-1934) | 156

Smith, Johanna Margaretha (1730-1773) | 158, 208

Smith, Constance Laurine (1861-1931) | 156

Smith, Johanne Margrethe Bull (1861-1947) | 128

Smith, Ditlef Pentz (1827-1908) | 154

Smith, Johanne Marie (1918-. | 156

Smith, Eiler (1825-1880) | 156

Smith, Karen Anchermann (1782-1783) | 152

Smith, Eiler (1903-?) | 92, 156

Smith, Karen Gurie Jensdatter (1746-1823) | 21

Smith, Eiler Hagerup (1782-1782) | 33

Smith, Karen Jacobsdatter (1742-1800) | 21

Smith, Eiler Hagerup (1783-1830) | 33

Smith, Karin (1822-1906) | 156

Smith, Eilert (1903-1972) | 92

Smith, Karoline (1861-1861) | 155

Smith, Elias Eliesen (?) | 180

Smith, Karoline (1862-1940) | 155

Smith, Elisa Kunigunde (1848-?) | 163

Smith, Knut (1876-1946) | 163

Smith, Elisabeth (1714-1715) | 154

Smith, Knut Geelmuyden (1821-1895) | 158

Smith, Elisabeth (1724-1758) | 158

Smith, Lajla (1896-. | 155

Smith, Elisabeth Maria (1709-1709) | 153

Smith, Larsine Frederikke (1810-1832) | 95

Smith, Else Valborg (1928-. | 155

Smith, Lars (1742-1769) | 154

Smith, Gunnar (1918-1941) | 156

Smith, Lars Kielland (1732-1774) | 266

Smith, Hans Jakobsen d. |1735. | 170

Smith, Laura Constance Fredrikke (1867-1942) | 156

Smith, Hans Wilhelm Don (1863-1922) | 156

Smith, Lauritz d. |y. | (1680-1758) | 165

Smith, Hans Wilhelm Dop (1780-1834) | 155

Smith, Lauritz (1725-1727) | 158

Smith, Hans Wilhelm Dop (1859-1941) | 155

Smith, Lauritz (1731-1784) | 16, 158

Smith, Hans Wilhelm Dop (1863-1922) | 92

Smith, Lauritz Andersen (1680-1758) | 153, 202, 225

Smith, Hans Wilhelm Dop (1922-.) | 155

Smith, Lauritz Hagerup (1753-1800) | 33

Smith, Henning | 16

Smith, Lorentz Anchermann (1752-1800) | 26, 70, 79, 157, 225

Smith, Ingeborg Laura Sofie (1899-1938) | 155

Smith, Magnine (1852-?) | 163

Smith, Ingvald M. | Emil (1815-1889) | 94, 128

Smith, Maren (1719-1753) | 45, 157

Smith, Jacob Christophersen (1749-1813) | 21

Smith, Margaretha Jensdatter (1705-1795) | 21, 197

Smith, Jacob Jacobsen (1738-1808) | 21

Smith, Mette (1866-1938) | 156

Smith, Jacob Jensen (1699-1750) | 21

Smith, Mette Margrethe (1859-?) | 155

Smith, Jacob Kielland (1776-1778) | 158

Smith, Mette Margrethe (1871-1872) | 156

Smith, Jacob Kielland (1778-1790) | 158

Smith, Michael (1710-1716) | 153

Smith, Jacob Olsen (1708-1710) | 152

Smith, Michael (1718-1718) | 156

Smith, Jens Corneliusen (1670-1751) | 197

Smith, Michael (1775-1849) | 16, 17, 158

330


Smith, Michael (1844-1903) | 163

Stang, Hans Jakob (1933-. | 49

Smith, Michael Leigh (1720-1773) | 157, 225

Stang, Johan Otto (1936-1998) | 49

Smith, Mina (ca. 1835-ca. 1855) | 181

Stang, Jon Kielland (1935-. | 49

Smith, Morten (1722-1800) | 128

Stang, Petter Kielland (1937-. | 49

Smith, NN (1726-1726) | 128

Stang, Sonja (1939-. | 49

Smith, Niels Jensen (1750-1759) | 22

Steenbuch, Anne Hermine (1827-1901) | 171

Smith, Olaf Bernhard Holfeldt (1922-. | 155

Steensgaard, Emilie Jeanette (1810-1905) | 30

Smith, Ole Jacobsen (1670-1736) | 152, 168

Steensgaard, Lars | 30

Smith, Reidar (1894-?) | 155

Stensrud, Karen (1943-. | 97

Smith, Rolf (1930-. | 155

Steenstrup, Lauritz Christian Kielland (1877-1903) | 47

Smith, Rosa Elise (1874-?) | 163

Steenstrup, Marie Sophie Augusta Collett (1875-1880) | 47

Smith, Thorleif (1891-1891) | 155

Steenstrup, Paul (1879-1933) | 47

Smith, Sophie Amalie (1778-1836) | 154

Steenstrup, Peter (1845-1891) | 47

Smith, Valborg Marie (1905-. | 155

Steenstrup,Peter Severin (1874-1942) | 47

Smith, Waldemar Carl Fredrik Martinius (1855-1904) | 172

Steinkjer, Anne Grete (?) | 64

Smith, Wilhelm Ditlef (1902-. | 155

Stendahl, Birgit (1924-. | 110

Smith, Aage (1901-. | 155

Stender, Aagot (1890-1895) | 52

Smørdahl, Arve (1960-. | 107

Stene, Anton Arnold (1911-1946) | 23

Smørdahl, Erlend Schiøtz (1989-. | 107

Stenersen, Eric (1977-. | 109

Smørdahl, Tord Schiøtz (1992-. | 107

Stenersen, Haakon Haakonsen (1939-. | 109

Soldan, Jacob Christian (1866-1923) | 77

Stenersen, Ingrid (1972-. | 109

Soldan, Gudrun (1900-. | 77

Stenli, Arne (1907-. | 45

Soldan, Inger Karoline (1901-. | 78

Stephansen, Hans (?-1766) | 21

Soldan, Kirsten (1907-. | 78

Stephensen, Erlend død 1712. | 198

Soldan, Kjell (1903-. | 78

Stockman, Adamine Margretha (1742-1830) | 158

Solem, Hakon (1908-?) | 39

Stoltz, Bergit Friis (1881-1933) | 70

Sommer, Bodil (?) | 159

Stolz, Lolo (?) | 53

Sommerfeldt, Axel (1860-1938) | 185

Stolz, Per (1911-?) | 52

Sommerin, Grete (1937-. | 54

Stolz, Sigrid (1882-?) | 179

Sondresen, Svend | 254, 264

Stephansen, Hans (1711-1766) | 198

Sorgendal, Ivar (1895-1934) | 144

Stoltenberg, Axel (1990-. | 75

Sperling, Anna Catharina | 171

Stoltenberg, Camilla (1958-. | 75

Sperling, Poul | 171

Stoltenberg, Catharina (1993-. | 75

Staacken, Anna | 171

Stoltenberg, Halldis (1923-. | 112

Staib, Christian Fredrik Maximillian (1831-?) | 30

Stoltenberg, Jens (1959-. | 75

Stang, Johan (1900-1940) | 49

Stoltenberg, Nini (1963-. | 75

331


Stoltenberg, Thorvald (1931-. | 75

Sunden, Anders (1954-. | 53

Storch, Edvard Samuelsen (1672-1728) | 198

Sunderland, Per (1924-. | 127

Stornæs, Oddfrid Petra (Pella) (?) | 56

Sundt, Anne Gunhilde (1847-1874) | 182

Storstein, Anne Kristine (1982-. | 91

Sundt, Gabrielle Marie Fredrikke (1845-1909) | 92, 93

Storstein, Egil (1901-. | 91

Sundt, Hans Gabriel Buchholm (1768-1839) | 9, 168, 170

Storstein, Egil Marius (1969-. | 91

Sundt, Morten Larsen (1734-1773) | 168

Storstein, Terje (1941-. | 91

Sundt, Wilhelm Ravn (?) | 92

Stout, Charles Curtin (1947-. | 97

Svanenhielm, Adamine Margaretha de - 86, 159

Stout, Katelyn Taylot (1991-. | 97

Svanenhielm, Alida, død 1730. | 159

Strand, Borgar (1900-?) | 72

Svanenhielm, Cecilie Christine (1759-1804) | 159

Strand, Edvard Welle (1884-1965) | 55

Svanenhielm, Charlotte Amalie (1763-1824) | 159

Strand, Gabrielle Kielland (1919-. | 55

Svanenhielm, Egte (?) | 159

Strandheim, Alf-Erik (1972-. | 122

Svanenhielm, Elisabeth (1690-1761) | 158

Strandheim, Henia Kielland Samoilow (2005-. | 122

Svanenhielm, Jonas Lillienskiold (?) | 158

Strandheim, Nikolai Kielland Samoilow (2008-. | 122

Svanenhielm, Morten de , død 1749. | 86, 158

Straume, Gisle (1917-1988) | 71

Svanenhielm, Severin de (1725-1789) | 86, 158

Strauss, Karin (1949-. | 147

Svedberg, Stine (?) | 167

Strøm, Astrid (1905-. | 156

Sveen, Valborg Ivara (1899-?) | 43

Strøm, Axel Christian Smith (1901-. | 156

Svendsdatter, Asta Petrea (1889-1944) | 45

Strøm, Erling (1898-1904) | 156

Svendsdatter, Ellen (?) | 161

Strøm, Gunnar (?) | 103

Svendsdatter, Gjertrud, nevnt i 1619. | 178

Strøm, Ole Andreas Bastian (1865-1939) | 156

Svendsdatter, Kirsten | 178

Strøm, Othilie Olga (1869-?) | 76

Svendsdatter, Lisbeth (1754-1795) | 27

Strømberg, Solveig (1949-. | 35

Svendsen, Asta Petrea (1889-1944) | 45

Strømberg, Aase Solveig (1949-. | 35

Svendsen, Bernt (?-1672) | 151

Stub, Fredrikke (1868-?) | 31

Svendsen, Erik | 149

Stub, Aasta (1893-1968) | 107

Svendsen, Ester Marie (1900-?) | 49

Stuber, Clotilde Pauline Louise (1840-1923) | 48

Svendsen, S.E. | 9

Stuen, Marianne (1959-. | 107

Svenkerud, Otto (1931-1992) | 33

Stuwitz, Else (1735-1807) | 21

Svenkerud, Trine Lise (1971-. | 32

Staacken, Anne (?) | 171

Svensson, Karin | 124

Suhrke, Else Lorange (1902-?) | 74

Sverdrup, Aslaug (1891-1955) | 175

Sundby, Line Hansen (1991-. | 113

Swartz, Christiana Catharina (1751-1804) | 167

Sundby, Tommy (1979-. | 113

Sylvius, Hulleborg Henrichsdatter (1699-1731) | 198

Sunde, Endre E. | (1884-1947) | 183

Sylvius, Ole Henrichsen (1686-1747) | 160

Sunde, Isaach Østensen | 199

Sypli, Louise Charlotte | 121

332


Syversen, Cathrine (1974-. | 106

Sømme, Helene (1903-?) | 176

Syversen, Jan Henning (1949-. | 106

Sømme, Helena (1963-. | 138

Sødring, Ruth Holmboe (1914-1990) | 52

Sømme, Henrik (2006-. | 138

Søeberg, Agnes Konow (1904-?) | 61

Sømme, Jacob Dybwad (1886-1944) | 175

Sømme, Ada Holfeldt (1888-?) | 131

Sømme, Ignacio (?) | 134

Sømme, Alejandro Alvarez (1969-. | 135

Sømme, Ingrid (1895-1980) | 175

Sømme, Alicia Soroa (1948-. | 137

Sømme, Ingrid Elisabeth (1948-. | 137

Sømme, Andreas (1788-1853) | 175

Sømme, Isabel (?) | 134

Sømme, Andreas (1849-1937) | 93, 131

Sømme, Jacob (1947-. | 134

Sømme, Anna (?) | 175

Sømme, Jacob Dybwad (1866-1944) | 175

Sømme, Anna (1855-?) | 132

Sømme, Jacob Dybwad (1898-1944) | 176

Sømme, Anna (1870-?) | 175

Sømme, Jacob Kielland (1848-1858) | 131

Sømme, Anna (1945-. | 134

Sømme, Jacob Kielland (1862-1940) | 132

Sømme, Anna-Elena Soroa (1948-. | 137

Sømme, Jacob Jørgen Kastrup (1817-1893) | 85, 94, 128, 130,

Sømme, Anna Lise (1914-. | 137

201, 202, 208

Sømme, Anna-Lise (1958-. | 138

Sømme, Jacob Jørgen Kastrup (1909-1996) | 132

Sømme, Anne Gurine (1915-2003) | 133

Sømme, Jacob Jørgen Kielland Kastrup (1903-. | 133

Sømme, Axel (?) | 134

Sømme, Jacob Jørgen Kastrup (1971-. | 133

Sømme, Axel (1921-1924) | 138

Sømme, Jan Kastrup (1950-. | 133

Sømme, Axel (1952-. | 137

Sømme, Jan Kielland (1907-. | 132

Sømme, Axel Christian Zetlitz (1851-1898) | 131

Sømme, Jan Kielland (1912-. | 137

Sømme, Axel Christian Zetlitz (1899-1991) | 93, 130

Sømme, Johanne Margrethe Bull Kielland (1890-1932) | 131

Sømme, Carl (Carlos) Emil Petersen (1904-. | 134

Sømme, Johanne Margrethe Bull Kielland (1908-. | 136

Sømme, Carlos Riol (1974-. | 135

Sømme, Johanne Margrethe ”Jean” Bull Kielland (1928-. | 133

Sømme, Carlos Villasante (1946-. | 135

Sømme, Johanne Cathrine Kastrup (1846-1930) | 130

Sømme, Christian (1977-. | 137

Sømme, Johannes (Juan ) (1941-. | 134

Sømme, Eli (1915-. | 137

Sømme, Johannes Kielland (1869-1930) | 128, 134

Sømme, Eli (1980-. | 133

Sømme, Jon (1955-. | 138

Sømme, Else Bolivar (1947-. | 137

Sømme, Jonas Christian (1853-1900) | 131

Sømme, Elisa Holst (1933-. | 93

Sømme, Jonas Kielland (1920-. | 137

Sømme, Erling (1864-1940) | 132

Sømme, Juan Luis Villasante (1953-. | 135

Sømme, Ester (1891-?) | 132

Sømme, Juan Maria Soroa (1944-. | 135

Sømme, Fernando Alvarez (1974-. | 135

Sømme, Kardin Kastrup (1995-. | 133

Sømme, Fernando Riol (1974-. | 135

Sømme, Karen (1913-1998) | 133, 177, 183

Sømme, Frida (2009-. | 138

Sømme, Karen Abigael Vogt (1913-1998) | 130

Sømme, Grethe (1897-1962) | 132

Sømme, Kari (1918-. | 136

333


Sømme, Karoline Hofgaard (1889-?) | 131 Sømme, Kirsti Kastrup (1971-. | 133

T

Sømme, Knud (1823-1871) | 175 Sømme, Knud (1891-?) | 132

Taissac, Georgette (1906-. | 76

Sømme, Knud (1896-?) | 175

Tandberg, Andreas (1992-. | 114

Sømme, Knud Andreas (1934-. | 5, 132

Tandberg, Anne Kristin (1961-. | 113

Sømme, Marcel (?) | 134

Tandberg, Anne Marie (1919-. | 114

Sømme, Maren Elisabeth Bull (1857-?) | 133

Tandberg, Arnt Peter (1888-1959) | 113

Sømme, Maren Elisabeth (1909-. | 137

Tandberg, Arnt Peter (1953-. | 114

Sømme, Maria Bolivar (1970-. | 137

Tandberg, Birgit (1966-. | 114

Sømme, Maria Dolores (?) | 137

Tandberg, Bjørn Erik (1941-. | 113

Sømme, Maria Pilar (?) | 136

Tandberg, Fredrik Magnus (1984-. | 114

Sømme, Marie (1983-. | 138

Tandberg, Gabrielle (1922-. | 114

Sømme, Marie (Mami) | Elisabeth Bull (1906-. | 135

Tandberg, Gabrielle (1961-. | 114

Sømme, Marta (1947-. | 134

Tandberg, Hanna (1987-. | 114

Sømme, Oscar Bolivar (1949-. | 137

Tandberg, Hjalmar August Schiøtz (1920-. | 114

Sømme, Oscar Riol (1975-. | 135

Tandberg, Inga Hertzberg Schiøtz (1915-?) | 113

Sømme, Rafael Soroa (1946-. | 135

Tandberg, Inger Johanne (1945-. | 114

Sømme, Ragna (1904-?) | 132

Tandberg, Ivar (1927-. | 115

Sømme, Ragnhild Marie Kastrup (1977-. | 133

Tandberg, Karen (1976-. | 114

Sømme, Sania Kastrup (2001-. | 133

Tandberg, Kari (1954-. | 114

Sømme, Siri (1982-. | 133

Tandberg, Kristoffer (1986-. | 114

Sømme, Sofia Bolivar (1961-. | 137

Tandberg, Liv (1923-. | 114

Sømme, Stein Kastrup (1944-. | 133

Tandberg, Morten (1962-. | 114

Sømme, Stian (1978-. | 133

Tandberg, Peter (1917-. | 113

Sømme, Susanne Bolivar (1954-. | 137

Tandberg, Pål (1959-. | 114

Sømme, Sven (1904-1961) | 176

Tandberg, Unni (1951-. | 114

Sømme, Tore Kastrup (1978-. | 133

Tandberg, Yngve (1989-. | 114

Sømme, Wilhelmine Christiane (1863-?) | 175

Tangen, Christine Margrethe Hammer von (1863-1953) | 57

Sømme, Øyvind Kastrup (1975-. | 133

Taraldsen, Einar, død 1697. | 150

Sørensen, Andreas (1836-?) | 185

Tardy, Aimée Juliette (2006-. | 32

Sørensen, Anna Elisabeth (1862-?) | 185

Tardy, Claude Etienne (1973-. | 32

Sørensen, Christian Malte (1832-?) | 173

Tausan, Catharine Elisabeth Zetlitz Tausan (1864-?) | 185

Sørensen, Helene Sofie (1870-1955) | 175

Tausan, Clara Wilhelmine (1867-. | 185

Sørensen, Karen Strunk- (1960-. | 146

Tausan, Georg Nicolay (1862-?) | 185 Tausan, Joachim Fredrik Weltzin (1835-1877) | 185

334


Tausan, Joachim Fredrik Weltzin (1875-?) | 186

Tidemann, Aase (1921-. | 108

Tausan, Johan Christian Zetlitz (1868-?) | 186

Tierney, Anna Maria (1926-. | 111

Tausan, Kaia Joachime (1873-?) | 186

Tisthal, Birger (1905-1983) | 55

Taylor, Mary Elisabeth (1884-1966) | 121

Tjemsland, Anne Marie (1916-2002) | 132

Teagan, Allan Michael (1957- 123

Tjøstolvsdatter, Kari (?) | 164

Teagan, Elizabeth Irene (?) | 123

Tollefsen, Didrikke ”Didi” (1863-1915) | 70

Teagan, Kyle Christopher (?) | 123

Tollefsen, Ewert (?) | 89

Tellefsen, Tellef (?-1903) | 191

Toncini, Anita (1921-2003) | 58

Terchelsen, Anna Fredrikke Margrethe (1796-1821) | 169

Torans, Jose (?) | 136

Tessem, Harald Marius (1867-1932) | 179

Torans, Juan Faudo Jose (1972-. | 136

Thallaug, Gynt A. | (1931-. | 125

Torgashvili, Anna (1988-. | 141

Thesen, Hjalmar (1847-1921) | 170, 182

Torgashvili, Besarion (1960-. | 141

Thesen, Jørgen Jacob Eitzen (1864-1944) | 170

Torgashvili, David Alexander Kielland (2005-. | 141

Thingbø, Aud Juell (1915-. | 92, 156

Torgersen, Ingrid (1947-. | 133

Thiis, Ruth Frydenlund (1898-1976) | 111

Torjusen, Ida Randine (1895-1991) | 53

Thiis, Signe Bertelsen (1905-?) | 93

Torleifsen, Olav (?) | 161

Thinn, Audun Wibye (1977-. | 106

Tostrup, Bernt B. | 12

Thinn, Jørgen Vogt (1951-. | 106

Tot, Mathias Hansen (1598-?) | 161

Thinn, Torstein Wibye (1975-. | 106

Tousher, Daniel | 238

Thobro, Kirsti (1962-. | 105

Townsend, John Barkley (?) | 30

Thomasdatter, Margrethe (1703-?) | 194

Traissac, Georgette (1906-?) | 76

Thomasdatter, Marie (1720-1792) | 150

Trane, Anders Tøgersen, nevnt 1705. | 162

Thomasen, Arild, (1945-. | 110

Trane, Anne Christensdatter (1611-1694) | 161

Thomasen, Hege (1978-. | 110

Trane, Anne Povelsdatter (1608-?) | 161

Thomasen, Jørgen (1981-. | 110

Trane, Christen Christensen (1533-1600) | 149

Thoresen, Otto (1909-?) | 45

Trane, Christen Christensen, nevnt 1634. | 150

Thoresen, Sigrid Karoline (1875-?) | 60

Trane, Christen Christensen d.y., nevnt 1647. | 151

Thorne, Henriette Louise Elisabeth (1853-?) | 78

Trane, Christen Christensen, nevnt 1660. | 161

Thorsen, Bertha. | 167

Trane, Christen Mathiasen (1639-1709) | 162

Thorsen, Gabriel M. | 204

Trane, Christen Pallesen, død 1650. | 149

Thorsen, Karen Ludvigsdatter (1833-?) | 187

Trane, Christen Pedersen (1500-?) | 162, 149

Thorsøe, Mette (1943-. | 146

Trane, Christen Pedersen var død 1631. | 162

Thorud, Hanne Mari Schiøtz (1973-. | 104

Trane, Christen Pedersen (1589-1625) | 163

Thorud, Inge (1946-. | 104

Trane, Christen Povelsen (1614-?) | 161

Thorud, Kjersti Schiøtz (1977-. | 104

Trane, Dorothea Christensdatter (1614-1693) | 149

Thrane, Kristin (1961-. | 103

Trane, Dorothea Michelsdatter (1638-?) | 163

335


Trane, Dorothea Michaelsdatter, død 1707. | 163

Trosdahl, Arne Alexander (1913-1996) | 181

Trane, Elisabeth Christensdatter (1613-1684) | 149, 151, 165

Trosdahl, Gudrunn Zetlitz (?) | 181

Trane, Gisken Christensdatter (1682-?) | 162

Trosdahl, Halvdan Storm (?) | 181

Trane, Hans Tøgersen, død før 1705. | 162

Trosdahl, Roar Zetlitz (?) | 181

Trane, Jens Christensen (1701-?) | 162

Trosdahl, Viggo Zetlitz (?) | 181

Trane, Karen Pedersdatter (1586-?) | 161

Tvedt, Jacobine Helmine (1823-?) | 197

Trane, Knud Tøgersen (?) | 162

Tveit, Geirr (1908-1981) | 46

Trane, Lisbeth Jørgensdatter (?) | 151

Tveter, Laurence Laura (1842-?) | 31

Trane, Lisbeth Tøgersdatter (1672-1696) | 162

Tybring, Andreas Brinch 201

Trane, Maren Christensdatter (?) | 150

Tygesdatter, Øllegaard (?) | 162

Trane, Maren Christensdatter (1689-1740) | 162

Tømmer, Hermand Johannesen (1624-1711) | 163

Trane, Margrethe Christensdatter (1698-?) | 162

Tønsberg, Birgitte Danielsdatter (?) | 29

Trane, Margrethe Pedersdatter, død 1670. | 163

Tønsberg, Birgitte Danielsdatter 29

Trane, Margrethe Pedersdatter, (1583-1670) | 161

Tørresdatter, Anne (1794-1877) | 150

Trane, Marit Hansdatter (1610-?) | 161

Tørsleff, Ovtavia | 127

Trane, Mathias Christensen (1684-?) | 162

Tøsse, Britt Hilde (1956-. | 124

Trane, Mette Christensdatter, nevnt 1679. | 151 Trane, Mette Tøgersdatter, nevnt 1705. | 162 Trane, Mickel Pedersen (1593-?) | 162 Trane, Mickel Pedersen, nevnt 1636. | 162

U

Trane, N. Christensdatter (?) | 149, 162

Ulfeldt, Jakob | 15

Trane, Nils Christensen (1691-ca.1710) | 162

Ulfstam, Ingegerd (1917-2001) | 121

Trane, Palle Christensen, nevnt 1579. | 149

Ullmann, Liv (1938-. | 49

Trane, Peder (1465-?) | 149

Ulrichsen, Reidun (?) | 190

Trane, Peder Christensen (1550-1622) | 163

Ulstrup, Randi Gjemre (1886-1956) | 108

Trane, Peder Christensen, nevnt 1593. | 161

Urbye, Lydia Meyer (1907-. | 78

Trane, Povel Christensen, nevnt 1650. | 161

Ust, Anders (?) | 120

Trane, Riborg Christensdatter (1698-?) | 162

Ust, Hans (?) | 120

Trane, Samuel Povelsen (1614-?) | 161

Utterberg, Peter (1725-1775) | 167

Trane, Thale Jørgensdatter (?) | 162 Trane, Tøger Mickelsen, nevnt 1673, død 1690. | 162 Trane, Tøger Tøgersen (1689-?) | 163 Trane, Øllegaard Christensdatter (1677-?) | 162 Traub, Alice Franziska Louise (1875-?) | 43 Treschow, Gerhard Aage 59 Treschow, Mille Marie (1954- 59

336


V

Vogt, Villen Vedeler (1927-) | 52 Vogn, Kirsten Jacobsdatter (?) | 194 Voll, Gisle (1951-. | 110

Valen, Frank (1963-. | 112

Voll, Maren Magnus (1984-. | 110

Valentinsdatter, Kirsten (?) | 159

Voll, Morten Magnus (1981-. | 110

Valentinsen, Anne Vilhelmine | 69

Voltaire | 81

Valentinsen, Peder | 203

Vorland, Johan Wibye (1985-. | 106

Valeur, Alrik (1843-1893) | 183

Vorland, Norunn (1948-. | 106

Valeur, Bolette Zetlitz (1878-?) | 184 Valeur, Gjertrud Helene (1876-1949) | 183 Valeur, Gjertrud Helene (1922-?) | 124 Valeur, Henrik Oluf Zetlitz (1882-1935) | 184

W

Vatne, NN. Samuelsdatter (?) | 161

Wald, Bernhard Kenneth Von (1934-. | 97

Vatne, Samuel Pedersen (?) | 149

Wald, David Christian Von (1962-. | 97

Vauvert, Dorothea Elisabeth (1811-1893) | 158

Wald, Jesse Christian Von (1992-. | 97

Vestrheim, Ragnfrid Helene Olsen (1910-1995) | 190

Wald, Kristi Lynn Von (1958-. | 97

Villamil, Francisco Alvarez (1932-. | 134

Wald, Stacey Marie Von (1963-. | 97

Villasante, Anna Maria Sømme (1943-. | 134

Wallinder, Håkan (1961-. | 103

Vistad, Ellen Turid (1960-. | 111

Wally, Anna Louise Amalie (1833-1931) | 46

Vistad, Jarle (1991-. | 112

Walter, Georg Henrik Kielland (1905-?) | 51

Vistad, Olav K. | (1931-1986) | 111

Walter, Henrik Diderik Eckoff (1861-1949) | 51

Vistad, Siv Edel (1966-. | 112

Wang, Eyvind (1873-1957) | 39

Vistad, Stein Inge Schiøtz (1965-. | 111

Wang, Gudrun (1878-1961) | 39

Vistad, Ruth Schiøtz (1963-. | 112

Wang, Knut Bjørn (?) | 104

Vogn, Kirsten Jacobsdatter (?) | 194

Ward, Brian James (1954-. | 148

Vogt, David (1979-. | 130

Ward, Bruce Kielland (?) | 148

Vogt, Edvard Dahm (1923-. | 130

Ward, Gary Ernest (1958-. | 148

Vogt, Eleonora (1835-?) | 38

Ward, Glen Kielland (1961-. | 148

Vogt, Ellinor (1973-. | 130

Ward, Grady Berry (1994-. | 148

Vogt, Fredrikke (1925-. | 130

Ward, Ian Alexander Fixman (2000-. | 147

Vogt, Ivar (1895-?) | 130

Ward, Katrine Maria (1992-. | 148

Vogt, Ivar (1975-. | 130

Ward, Valerie Elizabeth (1992-. | 148

Vogt, Johanne Margrethe Bull (1920-. | 130

Ward, William Bruce (1952-. | 148

Vogt, Karen Abigael (1905-1982) | 132

Ward, William Davis Fixman (1997-. | 148

Vogt, Kristoffer (1982-. | 130

Ward, William Thomas (1925-1997) | 148

Vogt, Paul Benjamin (1863-?) | 132

Ward, Zina Berry (1990-. | 148

337


Ward, Zoe Kathryn Fixman (1995-. | 147

Wessel, Ingeborg (1880-?) | 182

Wathne, Kjell (1943-. | 101

Westgaard, Per Henrik (1945-. | 100

Watland, Jon Tostensen (1750-1807) | 22

Westwood, Ellis Peter (1979-. | 147

Watland, Oline Gurine (1778-1852) | 22

Westlye, Knud (?) | 203

Webster, Molly (1946-. | 109

Westlye, Knud Knudsen 207

Wee, Trygve Tvedt (1927-. | 91

Wetre, Ingrid (1923-2002) | 128

Wegner, Engel Christina (1723-1727) | 152

Weyde, Birgitte (1982-. | 110

Wegner, Johan Ludwig (1830-1893) | 30

Weyde, Christopher (1987-. | 110

Wegner, Thomas Cortsen (1588-1654) | 151

Weyde, Karl Andreas (1984-. | 110

Wegner, Thomas Valentinsen (1695-1758) | 152

Weyde, Kjetil (1956-. | 110

Weiland, Anne Sophie (1768-1852) | 24

Wiborg, Cecilie (?) | 142

Weiner, Lennart, nevnt 1714. | 159

Wiborg, Haakon (1897-?) | 142

Weinwick, Jacob (?) | 159

Wiborg, Ingrid Dorothea (1901- død etter 1962) | 141

Wendell, Peder Mogensen (?) | 160

Wiborg, Nicolai | 141

Wendt, Per (?) | 108

Wiborg, Wencke (?) | 142

Wergeland, Fredrikke Klem (1911-2007) | 42

Wibye, Anne-Sophie Schiøtz (1951-. | 106

Wergeland, Grete (1944-. | 41

Wibye, Carl Schiøtz (1947-. | 106

Wergeland, Harald (1904-1989) | 41

Wibye, Ellen Constance (1971-. | 105

Wergeland, Helga Augusta (?) | 41

Wibye, Harald Bjelke (1965-. | 105

Wergeland, Hjalmar Kielland (1909-1997) | 42

Wibye, Harald Schiøtz (1939-. | 105

Wergeland, Haakon (1878-1962) | 41

Wibye, Heidi Hanzalova (1978-. | 106

Wergeland, Ingebjørg (1915-1975) | 42

Wibye, Henny-Lill Schiøtz (1949-. | 106

Wergeland, Laila (1960-. | 41

Wibye, Johan Schiøtz (1944-. | 105

Wergeland, Lilli Margrethe (1907-. | 42

Wibye, Margaretha Bjelke (1966-. | 105

Wergeland, Siri (1956-. | 41

Wibye, Mette Margaretha Schiøtz (1940-. | 105

Wergeland, Sofie Margrethe (1875-1905) | 41

Wibye, Per Egil (1973-. | 106

Wessel, Ingeborg (1878-1930) | 41

Wibye, Tanya Hanzalova (1974-. | 106

Wessmann, Birgit (1941-. | 112

Wibye, Trygve Isachsen (1904-1979) | 105

Wessmann, Camilla Schiøtz (1975-. | 112

Widerøe, Sofus (1880-1937) | 120

Wessmann, Carl Bernhard (1935-. | 112

Wiig, Otto Peter (1900-. | 77

Wessmann, Cathrine (1967-. | 112

Wiland, Alette Elisabeth (1903-. | 71

Wessmann, Hanne Schiøtz (1947-. | 112

Wilchenfeldt, William (?) | 23

Wessmann, Morten (1964-. | 112

Wilhelmsen, Halfdan (?) | 59

Wessmann, Olav (1910-1985) | 112

Wilhelmsen, Ragnhild (1900-1989) | 59

Wessmann, Therese Schiøtz (1973-. | 112

Williams, Frank Drayton (1876-?) | 185

Wessel, Ingeborg (1878-1930) | 182

Willumsdatter, Maren nevnt 1686. | 193

338


Willumsen, Richard (1853-1898) | 172

Wollebæk, Ingeborg (1905-1975) | 121

Wimmer, Erika (1913-. | 77

Worren, Anders (1980-. | 104

Winsnes, Augusta (?) | 121

Worren, Arne (1924-. | 104

Winsnes, Augusta Sinding Kielland (1917-. | 36

Worren, Torstein (1978-. | 164

Winsnes, Axel Sinding (1924-. | 36

Wølstad, Ester Kristine (1756-1785) | 177

Winsnes, Charlotte Elisabeth Alberta (1861-1949) | 37

Wølstad, Johannes Sivertsen | 177

Winsnes, Dagmar Clotilde Johanne (1865-1866) | 37 Winsnes, Ellen Albertha (1904-?) | 37 Winsnes, Fredrik Heyerdahl Anker (1884-1940) | 36

Y

Winsnes, Gabriel Laurentius (1852-1913) | 36 Winsnes, Gabriel Laurentius (1922-. | 36

Yohe, Marlene (1940-. | 97

Winsnes, Gustava Blom (1856-1897) | 37

Young, Johanna (1834-1891) | 173

Winsnes, Gustava Kielland (1910-. | 37

Young, Kaja Jeanette Petrea Natalie (1809-1878) | 175

Winsnes, Harald Gustav Georg (1867-1938) | 37

Young, Petrea Natalie (1809-1878) | 175

Winsnes, Hjalmar Johannes (1859-1934) | 37 Winsnes, Kathinka Anker (1907-1908) | 37 Winsnes, Marie (1870-1923) | 37 Winsnes, Peder Valentin (1823-1896) | 36

Z

Winsnes, Petra Valentine Albertha (1863-1864) | 37

Zachariassen, Alfhild (1912-. | 55

Winsnes, Thora Anker (1921-. | 36

Zedlitz, Hinko von (?) | 190

Winsnes, Vilhelm Børge Rosenkilde (1854-1923) | 36

Zeitlitz, Gabriel Johansen ( ca. | 1735-?) | 191

Winter, Anders Sundbeck (1881-1950) | 65

Zeitlitz, Hans (1727-1753) | 191

Winther, Claus | 199

Zeitlitz, Hans (1756-1759) | 191

Winther, Maren Hansdatter (1663-1742) | 193

Zeitlitz, Jens (1729-1786) | 191

Winther, Per (?) | 32

Zeitlitz, Maria Helene (1733-1772) | 191

Wirkola, Magnus Wessmann (1989-. | 112

Zetlitz, Alexander Magnus (1813-1857) | 180

Wirkola, Tom (1961-. | 112

Zetlitz, Alexander Magnus (1863-1914) | 181

With, Aksel Schiøtz (1889-?) | 97

Zetlitz, Alexander Bretteville (1853-1929) | 181

With, Daniel Andreas (1859-1937) | 97

Zetlitz, Alexander Sigismund Alexandersen (1840-1841) | 180

With, Georg Orlando (1923-. | 97

Zetlitz, Alf (1865-1910) | 190

With, Georg Schiøtz (1893-?) | 97

Zetlitz, Anna Elisabeth von Post (1792-1853) | 185

With, Helen Ann (1930-. | 97

Zetlitz, Anette Schrøder (1977-. | 190

With, Nancy Hanna (1934-. | 97

Zetlitz, Arne (1864-1940) | 184

With, Richard Edwin (1935-. | 97

Zetlitz, Aser Andres (1870-?) | 181

With, Thoralf Edwin Schiøtz (1901-?) | 97

Zetlitz, Asta (1865-?) | 184

Wolden, Sirene Frøchen Olsdatter (1753-1795) | 22

Zetlitz, Axel Rosenkrantz (1805-?) | 188

339


Zetlitz, Axeliane Christine (1792-1855) | 89, 118, 134, 143,

Zetlitz, Helga Marie (1865-?) | 181

178, 189

Zetlitz, Henrich Andreas (1840-?) | 185

Zetlitz, Axeliane Hansine (1840-?) | 188

Zetlitz, Henrich Andreas Magnus (1758-1821) | 29, 178, 182

Zetlitz, Balthazar Walther (1858-1859) | 188

Zetlitz, Henrich Andreas Magnus (1810-1864) | 189

Zetlitz, Bertine Axeliane (1975-. | 187

Zetlitz, Henrich Andreas Magnus (1827-1859) | 187

Zetlitz, Bolette Henriette (1869-1952) | 185

Zetlitz, Henrik Oluf Andreas Magnus Løwold (1827-1890) | 183

Zetlitz, Borghild (?) | 187

Zetlitz, Hildur (1842-?) | 180

Zetlitz, Borghild (ca. 1881-?) | 184

Zetlitz, Hildur Elise Christiane (1836-1836) | 180

Zetlitz, Botilda Margrethe (1846-?) | 188

Zetlitz, Inger Jørgine Jespersen (1831-?) | 188

Zetlitz, Cajus Christinus Jespersen (1838-1869) | 188

Zetlitz, Jens (1761-1821) | 11, 16, 83, 158, 169, 190, 245, 246

Zetlitz, Caroline Mathilde (1844-?) | 180

Zetlitz, Jens (1835-1875) | 190

Zetlitz, Carsten Anker Løwold (1862-1925) | 184

Zetlitz, Jens (1861-?) | 191

Zetlitz, Cathrine Dorothea Jæger Zetlitz (1852-1921) | 183

Zetlitz, Jens Alexandersen (1855-?) | 181

Zetlitz, Christian Magnus (1754-1826) | 9, 10, 29, 178, 179

Zetlitz, Jensine (1808-1808) | 188

Zetlitz, Christian Magnus (1837-1894) | 180

Zetlitz, Johan Chr. | (1796-1844) | 185

Zetlitz, Christopher Nicilin Lassen (1848-1872) | 188

Zetlitz, Johan Gabriel død 1727. | 178, 179

Zetlitz, Dagny (1868-1941) | 190

Zetlitz, Johan Gabriel (1753-1785) | 179

Zetlitz, Ditlev Efraim Jæger (1860-1888) | 184

Zetlitz, Johanne Anne Eggertine Nandrup (1842-?) | 188

Zetlitz, Dorthea (1896-?) | 184

Zetlitz, Johanna Anne Sofie Albertine Løwold (1854-1879) | 184

Zetlitz, Eggert Nandrup (1791-1863) | 183

Zetlitz, Johanne Anna Albertine Løwold (1850-1852) | 183

Zetlitz, Eggert Nandrup (1856-1930) | 184

Zetlitz, Johanne Cathrine Elisa Nicoline Egerta Christine

Zetlitz, Einar (1872-?) | 190

(1853-?) | 189

Zetlitz, Elias Elieson (1839-1839) | 180

Zetlitz, Johanne Margrethe (1797-1888) | 178, 189

Zetlitz, Elisabeth Aga (1974-. | 180

Zetlitz, Karen (1884-1951) | 188

Zetlitz, Else Sophie (1838-1901) | 185

Zetlitz, Karen (1920-1987) | 187

Zetlitz, Faone Johanne Christine Everta (1850-?) | 188

Zetlitz, Karen Christine (1847-?) | 180

Zetlitz, Fredrikke Alexandersen (1851-?) | 181

Zetlitz, Karen Christine (1865-?) | 180

Zetlitz, Gerda (?) | 181

Zetlitz, Karen Christine Elisabeth (1853-?) | 188

Zetlitz, Hans (1756-1762) | 181

Zetlitz, Karen Marie (1841-?) | 185

Zetlitz, Hans Andreas Hybendahl (1802-1873) | 187, 203

Zetlitz, Karen Robberstad (1944-. | 187

Zetlitz, Hans Andreas Hybendahl (1836-?) | 188

Zetlitz, Karæn Christine Georgine (1850-?) | 187

Zetlitz, Hans Andreas Hybendahl (1850-?) | 187

Zetlitz, Kirsten Seehuusen (1799-1878) | 190

Zetlitz, Hans Cecil (1855-?) | 188

Zetlitz, Kirstine Aagaard Seehuusen (1758-1862) | 189

Zetlitz, Hansine Nicoline Jespersen (1844-?) | 188

Zetlitz, Ludvig Thorsen (1853-1930) | 187

Zetlitz, Harriet (1898-1991) | 187

Zetlitz, Ludvig Thorsen (1898-?) | 187

Zetlitz, Hazel (1893-?) | 184

Zetlitz, Lydia (1888-1978) | 181

340


Zetlitz, Maren Elisabeth (1804-1874) | 190 Zetlitz, Martine Henriette (1861-?) | 189

Æ

Zetlitz, Mathilde Christine (1861-1936) | 181 Zetlitz, Mette Catharina von Post (1811-1811) | 189

Ælmose, Lone (?) | 120

Zetlitz, Mette Cathrine (1843-?) | 186 Zetlitz, Mette Cathrine Nandrup (1829-?) | 188 Zetlitz, Mette Christina (1783-ca. | 1815) | 30, 180 Zetlitz, Mette Christine (1790-1853) | 182

Ø

Zetlitz, Mette Christine (1794-1853) | 189

Øberg, Wilhelmina (1851-?) | 172

Zetlitz, Mette Christine (1815-1888) | 179

Øhber, Tordis (?) | 109

Zetlitz, Mette Christine (1843-?) | 181

Øien, Anne Marie (1940-. | 100

Zetlitz, Nicoline Birgitte Sehested (1799-1830) | 186

Økseter, Inger Johanne (1950-. | 114

Zetlitz, Nils Kristian (1867-?) | 181

Økseter, Ivar (1979-. | 114

Zetlitz, Nilsine Kristine Jespersen (1833-1834) | 188

Økseter, Johannes (1919-. | 114

Zetlitz, Ole Aga (1969-. | 188

Økseter, Kristian (1982-. | 114

Zetlitz, Ragnvald (1874-1874) | 190

Økseter, Siggurd (1945-. | 114

Zetlitz, Randi (ca. |1882-?) | 184

Øksnevad, Herman (?) | 31

Zetlitz, Rolf Christian Schrøder (1941-. | 190

Ørbech, Hans Jenssøn | 164

Zetlitz, Rolf Dagfinn Schrøder (1903-1989) | 190

Ørbech, Jens | 164

Zetlitz, Rolv (ca. 1883-?) | 184

Ørbech, Marthe Ottosdatter (1686-1770) | 164

Zetlitz, Severine Christine (ca. | 1800-?) | 186

Ørbech, Otto (1665-1705) | 164

Zetlitz, Sigismundus (1725-1762) | 159, 178, 179

Østensdatter, Marthe død 1678. | 164

Zetlitz, Sigismundus (1757-1763) | 182

Øysteinsdatter, Dorothea 164

Zetlitz, Sigismundus (1807-1807) | 188

Østbø, Kari (1906-?) | 183

Zetlitz, Sofus Kristian (1877-1922) | 181

Østern, Per Hovbrender (1902-?) | 78

Zetlitz, Svein Ole Aga (1941-. | 187

Østråt, Christen Gabrielsen (1643-1725) | 149

Zetlitz, Søren von Krogh (1803-1868) | 178, 190

Østråt, Gabriel Christensen (1681-1758) | 149

Zetlitz, Thor (1885-1917) | 184

Østråt, Gabriel Samuelsen, nevnt 1659/61. | 149

Zetltz, Tordis (1919-. | 187

Østråt, Peder Gabrielsen nedre (1655-1720) | 150

Zuschlag, David | 29

Østråt, Ole Olsen (?) | 149 Østvold, Halvor Olufsen (1658-1715) | 150 Øvergaard, Hanna Minda Constance (1846-1911) | 102 Øverland, Kathrine (1902-1989) | 40 Øverlie, Espen (?) | 32 Øverlie, Henrik (?) | 33 Øverlie, Isak (2002-. | 33 Øysteinsdatter, Dorothea (?) | 164

341


Å Aabel, Anna Margrethe Grøntvedt (1831-1873) | 175 Aalgaard, Marte Aadnesdatter (1705-1794) | 149 Aalgaard, Rasmus | 86, 89 Aall, Knud Benjamin Aall (1884-1936) | 131 Aamodt, Bjørn på,nevnt i 1613. | 19 Aamodt, Bjørn Lauritzen (1614-?) | 19 Aamodt, Lauritz (1614-?. | 19 Aamot, Einar Johannes (1897-?) | 92, 156 Aamot, Samuel Alvsen, nevnt 1645. | 19 Aanensdatter, Karen (?) | 198 Aanensen, Bergit Caroline (1879-1947) | 133, 177 Aanonsen, Arthur (1881-1959) | 47 Aanonsen, Bergit Caroline (1879-1947) | 183 Aarhus, Maria Hansdatter (1732-1760) | 27 Aarhus, Torgius, død 1697. | 198 Aarnæs, Gustav (1880-1948) | 54 Aarre, Adelén Eiane ( 2003-. | 22 Aarre, Anna Emilie (1878-1939) | 43 Aarre, Anna Olsen (1842-1913) | 122 Aarre, Axel Christoffer Lier (1994-. | 122 Aarre, Bjørn Kielland (1946-. | 13, 122, 167 Aarre, Brit Christin Nyman (1974-. | 122 Aarre, Henriette Nyman ( 1977-. | 122 Aarre, Jeanine Eiane (1999-. | 122 Aarre, Trond Nyman (1971-. | 122 Aas, Heidi (1958-. | 107 Aas, Atle (1960-. | 75 Aas, Laura Gabrielle (?) | 92 Aasen, Dagny (1901-?) | 96 Aasen, Solveig (1927-. | 114 Aasland, Mathilde Dorthea (?) | 48 Ågrem, Stig (?) | 137 Årstad, Olav (1913-1986) | 133

342


Den siste omfattende boken om Kiellandslekten ble utgitt i 1897. Det kom også en kortversjon i Norske Slægter, 1912. Denne boken har etterslekten fram til og med 2009. Boken har også en oversikt av Ledaal-eiendommens utvikling fram til den ble avviklet i 1930. Videre er det tatt med oversikt over faste eiendommer og skip som var i handelshuset Jacob Kielland & Søns eie, og om kvegavlen på Ledaal. Kiellandslekten er i dag spredd over hele verden og det er betydelig etterslekt i Norge, Danmark, Italia, Spania og Canada, samt en del andre land.

346

Bjørn Kielland Aarre © 2012 ISBN 978-82-991631-1-8

SLEKTEN LEDAAL. Ledaal fra festetomt til storgård.  

Den siste omfattende boken om Kiellandslekten ble utgitt i 1897. Det kom også en kortversjon i Norske Slægter, 1912. Denne boken har ettersl...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you