Page 1

1


‫היות‬ ‫צים ֶזה ל ִ ְ‬ ‫כי רו ִ‬ ‫תם הֲ ִ‬ ‫שא ֶ‬ ‫מה ֶ‬ ‫ש ָ‬ ‫עת ֶ‬ ‫ד ַ‬ ‫ני יו ַ‬ ‫לי ו ַאֲ ִ‬ ‫שנ ְ ִ‬ ‫ני ֵ‬ ‫דים ‪,‬אֲ ִ‬ ‫שלום י ְל ָ ִ‬ ‫ָ‬ ‫אים‪.‬‬ ‫רי ִ‬ ‫בְ ִ‬ ‫אים?‬ ‫רי ִ‬ ‫היות בְ ִ‬ ‫די ל ִ ְ‬ ‫ריך ְ כ ְ ֵ‬ ‫מה צ ָ ִ‬ ‫ַ‬ ‫ניים‬ ‫שי ַ‬ ‫ריאות הַ ִ‬ ‫על בְ ִ‬ ‫גם ַ‬ ‫הגוף ו ְ ַ‬ ‫ריאות ַ‬ ‫על בְ ִ‬ ‫שמור ַ‬ ‫ריא ‪,‬ו ְל ִ ְ‬ ‫מזון בָ ִ‬ ‫אכול ָ‬ ‫ריך ל ֶ ֱ‬ ‫צָ ִ‬ ‫פנו‪.‬‬ ‫בגו ֵ‬ ‫חשוב ְ‬ ‫לק ָ‬ ‫ח ֶ‬ ‫הן ֵ‬ ‫ש ֵ‬ ‫ֶ‬ ‫כאן?‬ ‫עים ָ‬ ‫פי ִ‬ ‫המו ִ‬ ‫רים ַ‬ ‫איו ִ‬ ‫שת הַ ִ‬ ‫שלו ֶ‬ ‫תף ל ִ ְ‬ ‫משו ָ‬ ‫מה ְ‬ ‫ַ‬

‫ניים‪:‬‬ ‫שי ַ‬ ‫די הַ ִ‬ ‫קי ֵ‬ ‫אלו תַפ ְ ִ‬ ‫ֵ‬

‫הן‬ ‫לי ֶ‬ ‫ע ֵ‬ ‫שמור ֲ‬ ‫ריך ְ ל ִ ְ‬ ‫כן צ ָ ִ‬ ‫לָ ֵ‬ ‫טב‬ ‫הי ֵ‬ ‫! ֵ‬

‫‪2‬‬


‫ניים‬ ‫שי ַ‬ ‫על הַ ִ‬ ‫שמור ַ‬ ‫די ל ִ ְ‬ ‫שים כ ְ ֵ‬ ‫מה עו ִ‬ ‫? ַ‬ ‫רת‬ ‫עז ְ ַ‬ ‫ח בְ ֶ‬ ‫חצ ֵ ַ‬ ‫ריך ְ ל ְצ ַ ְ‬ ‫ניים צ ָ ִ‬ ‫שי ִ‬ ‫את הַ ִ‬ ‫ֶ‬ ‫מה‬ ‫אי ָ‬ ‫ניים מַתְ ִ‬ ‫שי ַ‬ ‫שת ִ‬ ‫מִבְר ֶ ֶ‬ ‫ריד‬ ‫פלואו ִ‬ ‫לה ְ‬ ‫כי ָ‬ ‫חה הַמְ ִ‬ ‫ש ָ‬ ‫– ומִ ְ‬ ‫ניים‪.‬‬ ‫שי ַ‬ ‫את הַ ִ‬ ‫חֵזק ֶ‬ ‫מר הַמְ ַ‬ ‫חו ֶ‬

‫שת‬ ‫מבְר ֶ ֶ‬ ‫ִ‬

‫יים‬ ‫שינ ַ ִ‬ ‫חת ִ‬ ‫ש ַ‬ ‫מ ְ‬ ‫ִ‬

‫ח‬ ‫צ ְ‬ ‫ל ַ‬ ‫ְ‬ ‫ח‬ ‫צ ַ‬ ‫ֵ‬

‫‪3‬‬


‫ניים‪.‬‬ ‫שי ַ‬ ‫את הַ ִ‬ ‫ח ‪ֶ-‬‬ ‫חצ ֵ ַ‬ ‫רחוץ " ‪-‬ל ְצ ַ ְ‬ ‫לִ ְ‬ ‫ריך ְ "‬ ‫כך צ ָ ִ‬ ‫נים ְוגוף ‪ָ ,‬‬ ‫דיים ‪,‬פ ָ ִ‬ ‫צים י ָ ַ‬ ‫ח ִ‬ ‫שרו ָ‬ ‫כמו ֶ‬ ‫ְ‬ ‫סבון‪.‬‬ ‫כמו ַ‬ ‫היא ְ‬ ‫ניים ִ‬ ‫שי ַ‬ ‫חת הַ ִ‬ ‫ש ַ‬ ‫מִ ְ‬ ‫עים!‬ ‫חה ‪ -‬לא בול ְ ִ‬ ‫ש ָ‬ ‫עים! מִ ְ‬ ‫סבון ‪ -‬לא בול ְ ִ‬ ‫ַ‬

‫‪4‬‬


‫שירות‬ ‫ניים נ ְ ִ‬ ‫שי ַ‬ ‫ראות ִ‬ ‫ק ָ‬ ‫כם נ ִ ְ‬ ‫של ָ ֵ‬ ‫פה ֶ‬ ‫ניים בַ ֶ‬ ‫שי ַ‬ ‫‪ .‬הַ ִ‬ ‫אם עולה המונח "שיני חלב"‪ ,‬לאפשר לילדים לשער מהי הסיבה לכך‪,‬‬ ‫ולהשאיר פתוח ללא תשובות‬

‫לאט‬ ‫לאט ְ‬ ‫לפות ְ‬ ‫ח ְ‬ ‫מתְ ַ‬ ‫שירות ִ‬ ‫ניים הַנ ְ ִ‬ ‫שי ַ‬ ‫‪ .‬הַ ִ‬ ‫קבועות‬ ‫חרות ְ‬ ‫ניים אֲ ֵ‬ ‫שי ַ‬ ‫נה ִ‬ ‫ח ָ‬ ‫מ ְ‬ ‫מן תִצ ְ ַ‬ ‫מקו ָ‬ ‫‪,‬בִ ְ‬ ‫לפות‬ ‫ח ְ‬ ‫מת ְ ַ‬ ‫שלא ִ‬ ‫‪ֶ .‬‬

‫יים‬ ‫שינ ַ ִ‬ ‫נשרו ִ‬ ‫מי ָ‬ ‫ל ִ‬ ‫? ְ‬

‫רת‬ ‫ש ֶ‬ ‫שן נו ֶ‬ ‫ֵ‬

‫עת‬ ‫ק ַ‬ ‫שן בו ַ‬ ‫ֵ‬

‫‪5‬‬


‫נה‬ ‫ט ָ‬ ‫ק ַ‬ ‫לה ְ‬ ‫מי ָ‬ ‫איזו ִ‬ ‫דה ‪ֵ :‬‬ ‫חי ָ‬ ‫ִ‬ ‫לה‬ ‫מי ָ‬ ‫הַ‬ ‫ש ִנ ָ‬ ‫מְִסתַתֶֶרת ְבתוך ְ‬

‫נן?‬ ‫ש ָ‬ ‫מ ְ‬ ‫ִ‬

‫ניים‬ ‫שי ַ‬ ‫כת ִ‬ ‫ער ֶ ֶ‬ ‫נן זו מַ ֲ‬ ‫ש ָ‬ ‫‪ .‬מִ ְ‬

‫שיר‬ ‫נן נ ָ ִ‬ ‫ש ָ‬ ‫מ ְ‬ ‫ִ‬ ‫שרות‬ ‫לה נו ְ‬ ‫ש ָ‬ ‫ניים ֶ‬ ‫שי ַ‬ ‫שה ַ ִ‬ ‫כת ֶ‬ ‫ער ֶ ֶ‬ ‫מ ֲ‬ ‫‪ַ .‬‬ ‫לפות‪.‬‬ ‫ח ְ‬ ‫מתְ ַ‬ ‫הן ִ‬ ‫ניים ‪, 20‬ו ְ ֵ‬ ‫שי ַ‬ ‫פר הַ ִ‬ ‫ס ַ‬ ‫מ ְ‬ ‫ִ‬

‫שיר‬ ‫נן נ ָ ִ‬ ‫ש ָ‬ ‫מ ְ‬ ‫ִ‬

‫שינ ִַיים ‪20‬‬ ‫ִ‬ ‫לפות‬ ‫ח ְ‬ ‫מתְ ַ‬ ‫ִ‬

‫‪6‬‬


‫רב ?‬ ‫מעו ָ‬ ‫נן ְ‬ ‫ש ָ‬ ‫מהו מִ ְ‬ ‫ַ‬ ‫פה‪:‬‬ ‫שר ֵיש בַ ֶ‬ ‫כ ַאֲ ֶ‬ ‫קבועות‪.‬‬ ‫ניים ְ‬ ‫שי ַ‬ ‫גם ִ‬ ‫שירות ו ְ ַ‬ ‫ניים נ ְ ִ‬ ‫שי ַ‬ ‫ִ‬

‫רב‬ ‫מעו ָ‬ ‫נן ְ‬ ‫ש ָ‬ ‫מ ְ‬ ‫ִ‬ ‫‪7‬‬


‫ע?‬ ‫קבו ַ‬ ‫נן ָ‬ ‫ש ָ‬ ‫מהו מִ ְ‬ ‫ַ‬

‫לאפשר הצעות‬

‫לפירוש‬

‫קבועות‬ ‫ניים הַ ְ‬ ‫שי ַ‬ ‫כת הַ ִ‬ ‫ער ֶ ֶ‬ ‫מַ ֲ‬ ‫לפות עוד‪.‬‬ ‫ח ְ‬ ‫נן מִתְ ֲ‬ ‫אי ָ‬ ‫ש ֵ‬ ‫ֶ‬ ‫קבועות ‪.32‬‬ ‫ניים הַ ְ‬ ‫שי ַ‬ ‫פר הַ ִ‬ ‫ס ָ‬ ‫מִ ְ‬

‫ע‬ ‫קבו ַ‬ ‫נן ָ‬ ‫ש ָ‬ ‫מ ְ‬ ‫ִ‬ ‫קבועות‬ ‫יים ְ‬ ‫שינ ַ ִ‬ ‫‪ִ 32‬‬

‫‪8‬‬


‫כבוד‬ ‫כל הַ ָ‬ ‫! ָ‬

‫‪9‬‬


‫מה‬ ‫לה ְכ ַ ָ‬ ‫חנו‬ ‫ל‬ ‫צג ָ ֶ ַ‬ ‫המי י ְ ְ‬ ‫! ? ִִ‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0‬‬

‫‪10‬‬


‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫לחור‬ ‫גרום ְ‬ ‫ל ְ‬ ‫לה ִ‬ ‫עלו ָ‬ ‫שת ָ‬ ‫ש ֶ‬ ‫ע ֶ‬ ‫ה ַ‬ ‫לת ָ‬ ‫ח ַ‬ ‫מ ֲ‬ ‫ַ‬ ‫שן‬ ‫‪.‬ב ַ ֵ‬

‫ניים‪.‬‬ ‫שי ַ‬ ‫בק ל ַ ִ‬ ‫ד ַ‬ ‫שנ ִ ְ‬ ‫בה ( ֶ‬ ‫שכ ְ ָ‬ ‫בד ִ)‬ ‫ברו ֶ‬ ‫חיים ְ‬ ‫פה ַ‬ ‫שבַ ֶ‬ ‫קים ֶ‬ ‫ד ִ‬ ‫חְיי ַ‬ ‫הַ ַ‬ ‫ניים‪.‬‬ ‫שי ַ‬ ‫בק ל ַ ִ‬ ‫ד ַ‬ ‫שנ ִ ְ‬ ‫מתוק ֶ‬ ‫מזון הַ ָ‬ ‫את הַ ָ‬ ‫אכול ֶ‬ ‫בים ל ֶ ֱ‬ ‫הם אוהָ ִ‬ ‫ֵ‬ ‫מזון‪.‬‬ ‫ריות הַ ָ‬ ‫שא ֵ ִ‬ ‫את ְ‬ ‫ללו ֶ‬ ‫שז ָ ְ‬ ‫רי ֶ‬ ‫ח ֵ‬ ‫צה א ֲ‬ ‫מ ָ‬ ‫שים חו ְ‬ ‫רי ִ‬ ‫מפְ ִ‬ ‫קים ַ‬ ‫ד ִ‬ ‫חְיי ַ‬ ‫הַ ַ‬ ‫לחור‪.‬‬ ‫גרום ְ‬ ‫לה ל ִ ְ‬ ‫עלו ָ‬ ‫שן ו ַ ֲ‬ ‫מת בַ ֵ‬ ‫ס ֶ‬ ‫מכ ַר ְ ֶ‬ ‫צה ְ‬ ‫מ ָ‬ ‫החו ְ‬

‫שן?‬ ‫ל ֵ‬ ‫רה ַ‬ ‫צם קו ֶ‬ ‫ע ֶ‬ ‫מה בְ ֶ‬ ‫ַ‬

‫להדגים ברצף שלב אחרי שלב‬

‫סק‬ ‫קרו ְ‬ ‫מי ְ‬ ‫ִ‬ ‫פ‬ ‫‪.‬ו ְ‬

‫‪11‬‬


‫זה‬ ‫צד ֶ‬ ‫כי ַ‬ ‫שן‪ֵ .‬‬ ‫לחור בַ ֵ‬ ‫גרום ְ‬ ‫ל ְ‬ ‫לה ִ‬ ‫עלו ָ‬ ‫שת ָ‬ ‫ש ֶ‬ ‫ע ֶ‬ ‫ה ַ‬ ‫לת ַ‬ ‫ח ָ‬ ‫מ ֲ‬ ‫ַ‬ ‫רה‬ ‫?קו ֶ‬ ‫שינוי(‪ .‬שנדבק •‬ ‫שכבה‬ ‫ברובד ְ)‬ ‫החיידקים‬ ‫ללא ִ‬ ‫אית‬ ‫חיים נ ִר ְ ֵ‬ ‫שן‬ ‫שבפה ‪,‬הַ ֵ‬ ‫כלום‬ ‫אים ְ‬ ‫לה לא רו ִ‬ ‫ח ָ‬ ‫‪ 1.‬בַהֲתְ ָ‬ ‫לה ‪.‬לשיניים‬ ‫חי ָ‬ ‫מת ְ ִ‬ ‫שך ְ ַ‬ ‫מ ֵ‬ ‫שת‪ ,‬ובַהֶ ְ‬ ‫חל ֶ ֶ‬ ‫שן נ ֶ ֱ‬ ‫גית הַ ֵ‬ ‫חר כ ָך ְ ְזגו ִ‬ ‫‪ 2.‬א ַ‬ ‫את האוכל המתוק שנדבק •‬ ‫לאכול‬ ‫חור‪.‬‬ ‫צר‬ ‫היוו ָ ֵ‬ ‫אוהבים ִ‬ ‫חיל ל ְ‬ ‫מת ְ ִ‬ ‫הם ַ‬ ‫גם ו‬ ‫היפָ ֵ‬ ‫לְ ִ‬ ‫‪.‬לשיניים‬ ‫דל‪.‬‬ ‫החור יג ְ ַ‬ ‫צה ו ְ ַ‬ ‫מ ָ‬ ‫רישו חו ְ‬ ‫קים ‪,‬י ַפְ ִ‬ ‫ד ִ‬ ‫חיי ַ‬ ‫נסו ַ‬ ‫החור ייכ ָ ְ‬ ‫אל ַ‬ ‫‪ֶ . 3‬‬ ‫מפרישים חומצה אחרי שזללו את •‬ ‫סת‪.‬‬ ‫שן נ ֶהֱר ֶ ֶ‬ ‫החיידקים ֵ‬ ‫גדול הַ‬ ‫שֵיש חור ָ‬ ‫‪. 4‬כ ְ ְ‬ ‫אחרי שלב‬ ‫‪.‬מה בעצם קורה לשן ? להדגים ברצף שלב‬ ‫האוכל‬ ‫‪.‬שאריות‬ ‫‪.‬החומצה מכרסמת בשן ועלולה לגרום לחורים •‬

‫‪12‬‬


13


14


‫ולא‬ ‫חים ְ‬ ‫צ ִ‬ ‫ח ְ‬ ‫צ ְ‬ ‫מ ַ‬ ‫ְ‬ ‫רים‬ ‫וותְ ִ‬ ‫מ ַ‬ ‫ְ‬ ‫הפֶּה‪,‬‬ ‫רי ַ‬ ‫בכל אֲזוֹ ֵ‬ ‫נייִם ְ‬ ‫שי ַ‬ ‫ח ִׁ‬ ‫חצוּ ַ‬ ‫פיד עַל צִ ְ‬ ‫ק ִּ‬ ‫ה ְ‬ ‫תר לְ ַ‬ ‫חשׁוּב בְּיוֹ ֵ‬ ‫ָ‬ ‫יניִים‬ ‫השִׁ ַּ‬ ‫חי וְ ַ‬ ‫ל ִ‬ ‫די הַ ֶ‬ ‫תר – צִ ֵ‬ ‫לאט יו ֵ‬ ‫רם ְ‬ ‫הרוק זו ֵ‬ ‫הם ָ‬ ‫שבָ ֶ‬ ‫רים ֶ‬ ‫אזוֹ ִ‬ ‫יוחד בַּ ֲ‬ ‫ובמְ ָ‬ ‫ִ‬ ‫ליוֹנוֹת‪.‬‬ ‫העֶ ְ‬ ‫ָ‬


‫גזור‬ ‫תיק‪ ,‬או לִ ְ‬ ‫ע ִ‬ ‫ה ֲ‬ ‫ל ַ‬ ‫כלו ְ‬ ‫תו ְ‬ ‫ביק‬ ‫ד ִ‬ ‫ה ְ‬ ‫ל ַ‬ ‫ו ְ‬ ‫נכון‪.‬‬ ‫ה ָ‬ ‫דר ַ‬ ‫ס ֶ‬ ‫לים בַ ֵ‬ ‫מי ִ‬ ‫ה ִ‬ ‫את ַ‬ ‫ֶ‬ ‫ציור‪.‬‬ ‫ה ִ‬ ‫את ַ‬ ‫בעו ֶ‬ ‫צ ְ‬ ‫ִ‬

‫ח‬ ‫ש ָ‬ ‫מ ְ‬ ‫ובְ ִ‬ ‫ה‬ ‫יים‬ ‫שינ ַ ִ‬ ‫ִ‬ ‫ש‬ ‫מבְר ֶ ֶ‬ ‫בְ ִ‬ ‫ת‬ ‫חי‬ ‫צ ִ‬ ‫ח ְ‬ ‫צ ְ‬ ‫מ ַ‬ ‫ְ‬ ‫ם‬

‫אנו‬ ‫‪15‬‬

alef1  

11 ‫ַהִשיַניים‬ ‫ַתְפִקיֵדי‬ ‫ֵאלו‬ : 22 , ‫ִלְהיות‬ ‫ֶזה‬ ‫ֲהִכירוִצים‬ ‫ֶשאֶתם‬ ‫ֶשָמה‬ ‫ַוֲאִנייוַדַעת‬ ‫ֵשְנִלי‬ ‫ֲאִני‬ ‫ְיָלִדים‬ ‫ָשל...