Issuu on Google+

“เด็ก ๆ ก็ อยากฟังวิทย ุ เหมือนกันน ะ” เมื่อพูดถึงการฟังวิทยุ หลายๆคนคงนึกถึง การฟังเพลง หรือไม่ก็ฟังข่าว ไม่ว่าจะเป็นข่าวสา รบ้านเมือง รายงานสภาพจราจร ข่าวกีฬา หุ้น รายการวิเคราะห์ข่าวต่างๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ และ สังคม ฯลฯ ซึ่งดูเหมือนว่าทุกวันนี้รายการวิทยุส่วนใหญ่ จะเป็นรายการสำหรับผู้ ใหญ่เสียมากกว่า น้อยคลื่นนักที่จะนึกถึงกลุ่มผู้ฟังตัวน้อยๆ ว่า อันที่จริงแล้วเด็กๆก็เป็นผู้ฟังวิทยุอีกกลุ่ม ที่ผู้ ใหญ่ไม่ควรละเลย

 aw radioforkid.indd 2-3

ในบ้านที่มีเด็ก เวลาที่ลูกๆหลานๆว่างจากการทำการบ้าน หรือ อ่านหนังสือ และไม่ได้ออกไปเล่นที่ไหน พ่อแม่ผู้ปกครอง หลายท่านอาจจะคุ้นเคยกันดีกับการเปิดโทรทัศน์ ซีดี หรือ เข้าอินเทอร์เน็ตเพื่อดาวน์โหลดคลิปวีดีโอให้เด็กๆดู หรือ บางบ้านที่ไม่ต้องการให้เด็กๆเสพสื่อทางหน้าจอมากเกินไป ก็อาจจะสนับสนุนให้ลูกหลานใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วย การอ่านหนังสือแทน โดยหลงลืมไปว่า อันที่จริงแล้ว อีกสื่อ ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์อย่างมากกับการส่งเสริมพัฒนาการ อันดีของเด็กก็คือ สื่อวิทยุ  12/7/12 1:31:34 PM


ทุกวันนี้เด็ก ๆ และเยาวชนไทยเสพสื่ออะไรกันบ้าง

5% 45.5 % 36 % ห นั ง สื อ พิ ม พ์

สื่ อ อ อ น ไ ล น์

โ ท ร ทั ศ น์

4% วิ ท ยุ

หมายเหตุ : ข้อมูลจากผลสำรวจพฤติกรรมการบริโภคสื่อของเด็กและเยาวชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ช่วงเดือนมิถุนายน 2555 โดยเครือข่าย เยาวชนเท่าทันสื่อ ร่วมกับมูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนามูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กสื่อสร้างสรรค์สุขภาวะเยาวชน และสำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.

ทำไมเด็ก ๆ ฟังวิทยุกันน้อยจัง สัดส่วนจำนวนรายการวิทยุที่เหมาะสำหรับเด็ก จากจำนวนคลื่นวิทยุทั้งหมดที่รับฟังได้ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลทั้งหมด 76 คลื่น แบ่งเป็น

ระบบ

F.M. 40 สถานี มีรายการวิทยุที่เหมาะสำหรับเด็กเฉลี่ย

ระบบ

A.M. 36 สถานี มีรายการวิทยุที่เหมาะสำหรับเด็กเฉลี่ย

 aw radioforkid.indd 4-5

0.80 % 1.86 %

อยากให้ลูกเก่งรอบด้าน เริ่มต้นง่าย ๆ ที่การฟังวิทยุ

นับเป็นเรื่องน่าเสียดายอย่างยิ่ง ที่ปัจจุบันสื่อวิทยุในบ้านเมืองของ เรามีเหลืออยูน่ อ้ ยมาก ทำให้เด็ก ๆ สมัยนีไ้ ม่มโี อกาสได้ฟงั วิทยุกนั มากเท่า ที่ควร ทั้งที่ในความจริงแล้ว ตามหลักจิตวิทยาการรับสื่อของมนุษย์ สื่อ วิทยุ ซึ่งเป็นสื่อที่อาศัยการฟังนั้น ถือว่าเป็น “สื่อร้อน” ที่สามารถ กระตุน ้ ให้สมองเกิดการคิดตาม และส่งเสริมการใช้จน ิ ตนาการได้ดี มากกว่า สือ่ โทรทัศน์ ซึง่ เป็นสือ่ ทีอ่ าศัยการดู อันถือว่าเป็น “สือ่ เย็น” ทีก่ ระตุน ้ ให้สมองของผูช้ มทำงานในเชิงจดจำมากกว่าจะกระตุน ้ ให้ เกิดการคิดวิเคราะห์ โดยเฉพาะสำหรับผู้ชมที่เป็นเด็กเล็ก ดังนั้น ในบ้านที่สนับสนุนให้เด็ก ๆ เสพสื่อทางตาเป็นหลัก เช่น เน้นการดูโทรทัศน์ ดูหนัง ดูคลิปวิดีโอ ฯลฯ จึงเท่ากับว่าได้เสียโอกาสใน การพัฒนาศักยภาพด้านการคิดวิเคราะห์ให้ลกู หลานไปอย่างน่าเสียดาย ด้วยเหตุน้ี พ่อแม่ผปู้ กครองจึงจำเป็นทีจ่ ะต้องลุกขึน้ มาปรับสมดุลการเสพ สื่อของลูก ๆ หลาน ๆ กันเสียใหม่ ด้วยการจัดสรรสื่อให้เด็ก ๆ ดูและฟัง ประกอบกันไปในอัตราส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้เยาวชนไทยของเราได้มี โอกาสเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ “คิดเป็น” และ”แก้ปัญหาเป็น” มากกว่าจะ เป็นเพียงแค่คนที่ “ท่องเก่ง” และ “จำแม่น” อย่างที่เคยเป็นมา 

12/7/12 1:31:40 PM


วิธี

นำสื่อวิทยุเข้าสู่ชีวิต ประจำวันของเด็ก ๆ ( แ บ บ เ นี ย น ๆ )

สำหรับเด็ก ๆ ที่ไม่เคยชินกับการเสพสื่อวิทยุ มาก่อน พ่อแม่อาจจะต้องอาศัยเทคนิควิธใี นการ นำเสนอสื่อวิทยุให้แก่ลูก ๆ ในแบบที่ไม่เป็น ทางการและไม่ ก ระโตกกระตากจนเกิ น ไป เพื่อไม่ให้เด็ก ๆ ที่เคยชินอยู่แต่กับการนั่งหน้า จอมาตลอดชี ว ิ ต ต้ อ งเกิ ด อาการสั บ สน งุ น งง จนอาจจะเกิดอาการงอแง และต่อต้านขึ้นมาได้

1. เปลี่ยนเวลาบนรถให้เป็นช่วงเวลา คุณภาพสำหรับครอบครัว

“แล้วจะเริ่มให้ ลูกฟังวิทยุ ที่ไหน เมื่อไหร่ และอย่างไรดีล่ะ”

คงไม่มีใครปฏิเสธหากจะกล่าวว่า เด็กสมัยนี้ แทบจะเติบโตกันบนรถเลยก็ว่าได้ เพราะทุกวันนี้ คนเราต้องใช้เวลาบนท้องถนนกันวันละหลาย ๆ ชั่วโมง การกินข้าว นอนหลับ ทำการบ้าน ท่องศัพท์ และดูโทรทัศน์บนรถจึงเป็นสิ่งที่หลาย ๆ ครอบครัว ทำกันจนกลายเป็นกิจวัตรปกติไปแล้ว ก่อน

ปล่ อ ยเวลาบนรถให้ ห มดไปกั บ การบ่ น เรื ่ อ ง รถติด ฟังเพลงเรื่อยเปื่อย หรือปล่อยให้เด็ก ๆ และสมาชิกในครอบครัวนั่งหลับ หรือนั่งเหม่อไป กับวิวข้างทางโดยเปล่าประโยชน์

หลัง

เปลี ่ ย นเวลาบนรถให้ เ ป็ น เวลาของครอบครัว ด้วยการสนับสนุนให้ทกุ คนหันมาใช้เวลา บนรถร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ผ่านการฟังรายการวิทยุร่วมกัน และใช้เวลานี้เป็นโอกาสในการ อบรมสัง่ สอน และปลูกฝังทักษะในการใช้ชวี ติ ด้าน ต่างๆ ให้แก่ ลูกหลาน ในแบบทีไ่ ม่เป็นทางการและ ไม่จริงจังจนเกินไปaw radioforkid.indd 6-7

12/7/12 1:31:45 PM


2. ทำงานบ้านร่วมกัน อย่างมีความสุข

3. กินข้าวให้อร่อยขึ้น ด้วยการปิดจอ แล้วเปิดวิทยุ

เมื่อพูดถึงคำว่า “งานบ้าน” เชื่อได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือเด็ก ๆ ก็คง ต้องร้อง “ยี้!” และพร้อมใจกัน มองว่าเป็นเรื่องน่าเบื่อที่อยากรีบ ๆ ทำให้เสร็จ ๆ ไปตามหน้าที่ จะได้แยก ย้ายกันไปทำอย่างอื่นที่สนุกสนานและ น่ารื่นรมย์กว่านี้

ก่อน

ต่างคนต่างก็รีบทำงานบ้านที่ตัวเองรับผิดชอบ ขณะที่เด็กเล็กอาจจะถูกกันออกไปเล่นนอกบ้าน หรือส่งให้ไปทำกิจกรรมอย่างอื่น เพื่อให้ผู้ใหญ่ทำ งานได้สะดวก

 aw radioforkid.indd 8-9

หลัง

เปลี่ยนการทำงานบ้านให้เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนในครอบครั ว จะได้ ท ำงานและสนุ ก ไป ด้วยกัน ด้วยการเปิดวิทยุฟงั ไปด้วย เพือ่ ให้บรรยากาศการทำงานผ่อนคลายลงสำหรับพ่อแม่ งาน จึงเสร็จได้โดยแทบไม่รู้สึกเหนื่อยหรือเบื่อหน่าย แถมเด็กๆ ก็ยงั ได้เรียนรูว้ ธิ ที ำงานบ้านและได้รบั ฟัง สิ่งดี ๆ ไปพร้อมพ่อแม่อีกด้วย

ทุกวันนี้ โทรทัศน์ได้กลายเป็น อุปกรณ์สำคัญประจำโต๊ะอาหาร ของหลาย ๆ บ้านไปเสียแล้ว แม้จะมี ผลวิจัยมากมายออกมายืนยันว่า การกินข้าวไป ดูโทรทัศน์ไปนั้น ก่อให้เกิดผลร้ายต่อร่างกาย มากมาย แต่ก็ดูเหมือนว่าเรื่องนี้ ได้กลายเป็นนิสัยที่เลิกยากไปเสียแล้ว สำหรับหลาย ๆ ครอบครัว ก่อน

กินข้าวไป ดูโทรทัศน์ไปจนแทบจะไม่รรู้ สชาติ และ ไม่สำนึกถึงคุณค่าของอาหารทีก่ ำลังกิน เด็กบางคน ถึงขั้นลืมเคี้ยวข้าว หรือเลิกสนใจอาหารที่อยู่ตรง หน้าไปเลย

หลัง

เปลี่ยนนิสัยให้ครอบครัวเสียใหม่ ด้วยการ ปิดโทรทัศน์ แล้วเปิดวิทยุ เพื่อให้ทุกคนหัน มาสนใจอาหารที่อยู่ตรงหน้ามากขึ้น โดยไม่ ต้องกังวลว่ามื้ออาหารจะเงียบเชียบจนเกินไป เพราะการฟั ง วิ ท ยุ จ ะช่ ว ยกระตุ ้ น ให้ ท ุ ก คนใน ครอบครัวอยากแสดงความคิดเห็นและพูดคุยกัน แต่ทั้งนี้ก็ควรจะเลือกรายการที่ฟังสบาย ๆ สัก เล็กน้อย เพื่อไม่ให้เรื่องราวทางวิทยุดึงดูดความ สนใจจากการกินอาหารมากเกินไป

 12/7/12 1:31:50 PM


4. อยู่คนเดียวก็ไม่เหงา เพราะเรามีเพื่อน

5. ตื่นเช้าอย่างสดใส รับวันใหม่อย่างสร้างสรรค์

ในโลกนี้คงไม่มีพ่อแม่ผู้ปกครอง คนไหนที่จะสามารถอยู่ดูแล ลูกหลานของตนเองได้ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นการฝึกให้เด็ก ๆ ได้อยู่คนเดียว และช่วยเหลือตัวเอง บ้างในชีวิตประจำวัน จึงเป็นอีกสิ่งสำคัญ ที่พ่อแม่ทุกคน จะลืมไม่ได้เลย ก่อน

ถ้ามีเหตุจำเป็นที่จะต้องปล่อยให้เด็ก ๆ อยู่เพียง ลำพังเมื่อไหร่ เป็นอันได้เรื่อง เพราะถ้าไม่ร้องไห้ โวยวายไปแปดบ้าน ก็อาจจะกลัวและไม่มน่ั ใจจน ทำอะไรไม่ถูก

10 aw radioforkid.indd 10-11

หลัง

ลองฝึกให้เด็ก ๆ ได้อยูก่ บั ตัวเองบ้างโดยมีวทิ ยุเป็น เพื่อน พวกเขาจะได้ไม่เหงา และไม่รู้สึกว้าเหว่จน เกินไป ทั้งยังทำให้เด็ก ๆ ได้มีสมาธิอยู่กับการฟัง จนอาจจะได้แง่คิดอะไรดี ๆ ติดตัวไปโดยที่พ่อแม่ ไม่ต้องสอนเลยก็เป็นได้

การปลุกให้ลูก ๆ ตื่นนอนตอนเช้า นับว่าเป็นงานที่หนักหนาสาหัส มากที่สุดงานหนึ่ง สำหรับ คนเป็นพ่อแม่เพราะไหน จะต้องเร่งรีบกับการ ตระเตรียมสิ่งต่าง ๆ ให้ทันเวลา แล้วยังจะต้อง มารับมือกับอารมณ์บูด ๆ ในยามเช้าของเจ้าตัวแสบอีก ก่อน

หลัง

ปลุกแล้วนอนต่อ ๆ ไม่รู้กี่รอบกว่าจะขุดกันขึ้นมา ต้อนรับวันใหม่อย่างสดใส ด้วยการตัง้ นาฬิกาปลุก จากเตียงได้ ทำให้พลอยอารมณ์บ่จอยกันไปทั้ง เป็นรายการวิทยุที่เด็ก ๆ ชื่นชอบ ช่วยสร้างความ ครอบครัว คึกคักและกระตุน้ การทำงานของสมองในยามเช้า ให้กับเจ้าตัวแสบได้เป็นอย่างดี

11 12/7/12 1:31:57 PM


รายการวิทยุสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ควรเป็นอย่างไร ในยุคที่รายการวิทยุมีมากมายหลากหลายจนแทบจะฟังไม่หมด แต่รายการวิทยุ ที่ผลิตขึ้นมาสำหรับเด็กโดยเฉพาะกลับมีน้อยลงทุกที พ่อแม่ผู้ปกครองส่วนมากอาจจะ กังวลว่า แล้วเราจะจัดสรรและดูแลการเสพสื่อวิทยุของลูกหลานอย่างไรดี จึงจะทำได้ อย่างถูกต้องเหมาะสม และอยู่ตรงกลางระหว่างการไม่ปิดกั้นการเรียนรู้ของเด็กมาก เกินไป แต่ก็ไม่เปิดโอกาสให้เด็กเสพสื่อได้อย่างอิสระโดยขาดวิจารณญาณ

ร า ย ก า ร วิ ท ยุ สำหรับเด็กและเยาวชน ค ว ร มี ลั ก ษ ณ ะ ดั ง นี้

ร า ย ก า ร วิ ท ยุ สำหรับครอบครัว

เลือกสื่อวิทยุอย่างไรให้เหมาะกับ ช่วงวัยของเด็ก ๆ และเยาวชน รายการวิทยุสำหรับเด็กไม่จำเป็นต้องเป็นรายการที่เด็กเป็นผู้จัดรายการอย่างที่ หลายคนเคยเข้าใจกันเสมอไป แต่ควรเป็นรายการวิทยุทม่ี เี นือ้ หาเหมาะสมกับเด็กในแต่ละ ช่วงวัย ดังนี้

ค ว ร มี ลั ก ษ ณ ะ ดั ง นี้

สิ่งที่ควรปลูกฝัง หัวข้อที่เหมาะสม

มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคคลที่มีอายุ ปี

1 – 24

ควรมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ

การศึกษา การเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิต คุณธรรมและจริยธรรม อันเป็นแบบแผนที่ดี งามในการดำเนินชีวิต การสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนและบุคคลอื่น ในสังคม การส่งเสริมพัฒนาการทางความคิด การเสริมสร้างพัฒนาการทางร่างกาย ผ่านทาง กิจกรรมและความสนใจเฉพาะของเด็กและ เยาวชน

aw radioforkid.indd 12-13

มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมาย คือ

บุคคลในครอบครัว ควรมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ

ความผูกพัน และความเข้าใจอันดีของบุคคลใน ครอบครัว การแสดงบทบาทที่เหมาะสมของบุคคลใน ครอบครัว เช่น สามีภรรยา บิดามารดาและบุตร การใส่ใจดูแลบุคคลในครอบครัวทั้งด้าน ร่างกายและจิตใจ การช่วยเหลือเกื้อกูลกันในครอบครัว การทำกิจกรรมภายในครอบครัว การจัดการกับความขัดแย้งในครอบครัว การจัดการค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในสังคม

วัย อนุบาล

3 ถึง 5 ปี

การใช้ภาษา การใช้จินตนาการ การควบคุม อารมณ์และ ความต้องการ ของตนเอง การรอคอย การรู้จักถูกผิด

ตัวเรา ครอบครัว โรงเรียน บุคคลสำคัญ วันสำคัญ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ดนตรี นิทาน

วิธีนำเสนอ ที่เหมาะสม

ช่วงเวลา ที่เหมาะสม

พูดคุยด้วยน้ำเสียง ที่ชัดเจน และ อ่อนโยน ใช้ถ้อยคำง่าย ๆ สั้น ๆ เหมาะสม กับวัย อาจใช้คำพูด แสดงการยกย่อง ชมเชย มีเพลงประกอบ ควรมีความยาว ไม่มากนัก

ระหว่างที่อยู่ ในรถกับพ่อแม่ (พ่อแม่เปิด ให้ฟัง)

13 12/7/12 1:31:58 PM


สิ่งที่ควรปลูกฝัง หัวข้อที่เหมาะสม

วัย ประถม

6 ถึง 12 ปี

ทักษะด้าน คณิตศาสตร์ การใช้เหตุผล ดนตรี และศิลปะ การประหยัด อดออม การมีวินัย ความใฝ่รู้ การช่วยเหลือ ส่วนรวม ศีลธรรมและ จริยธรรมพื้นฐาน

ดนตรี ศิลปะ กีฬา การท่องเที่ยว สัตว์ ธรรมชาติ สิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยี งานอดิเรก

วิธีนำเสนอ ที่เหมาะสม

ช่วงเวลา ที่เหมาะสม

พูดคุยด้วยน้ำเสียง และท่าทีที่ เป็นกันเอง ใช้ถ้อยคำ ที่น่าสนใจ และเหมาะสม กับวัย มีเพลงประกอบ อาจมีความยาว ได้มากกว่า 15 นาที

ระหว่างที่อยู่ ในรถกับพ่อแม่ (พ่อแม่ยังเปิด ให้ฟังได้บ้าง)

สิ่งที่ควรปลูกฝัง หัวข้อที่เหมาะสม

วัยรุ่น ตอนปลาย

19 ถึง 25 ปี

วัยรุ่น ตอนต้น

13 ถึง 18 ปี

ค่านิยมทางสังคม ที่ถูกต้อง เหมาะสม ศีลธรรมและ จริยธรรมขั้นที่ สูงขึ้น ความเชื่อมั่น ในตนเอง เพศศึกษา การดูแลตัวเอง ความรับผิดชอบ ต่อตนเอง และส่วนรวม หลักและเป้าหมาย ในการดำเนิน ชีวิต การเลือกอาชีพ

14 aw radioforkid.indd 14-15

เพลงไทย - สากล กีฬา ข่าวสารต่าง ๆ การท่องเที่ยว งานอดิเรก บันเทิง เทคโนโลยี เรื่องราว ในต่างประเทศ การดูแลตนเอง แฟชั่น และความงาม

พูดคุยด้วยน้ำเสียง ที่เป็นเอกลักษณ์ โดนใจ และเป็นกันเอง มีความตื่นเต้น สนุกสนาน น่าติดตาม เปิดเพลงสลับบ้าง สามารถนำเสนอได้ ไม่ต่างจากรายการ สำหรับผู้ใหญ่

ระหว่างที่อยู่ ในรถกับพ่อแม่ (พ่อแม่อาจ เปิดให้ฟัง ได้บ้าง แต่น้อย) 22.00 – 23.00 น. (เปิดฟังเอง)

หลักและเป้าหมาย เพลงไทย - สากล ในการดำเนินชีวิต การวิเคราะห์ข่าว บทบาทและหน้าที่ /กีฬา รับผิดชอบของ · เกร็ดความรู้ต่างๆ บุคคลต่าง ๆ แฟชั่น ในสังคม เรื่องใกล้ตัว จิตสาธารณะ กิจกรรม สร้างสรรค์ ศีลธรรมและ สังคม จริยธรรมขั้นสูง การงานและ การศึกษา ตลอดชีวิต ความเป็นไป ของสังคมโลก

วิธีนำเสนอ ที่เหมาะสม

ช่วงเวลา ที่เหมาะสม

พูดคุยด้วยน้ำเสียง ที่เป็นเอกลักษณ์ โดนใจ และเป็นกันเอง การสัมภาษณ์ การเปิดโอกาส ให้ผู้ฟังมีส่วนร่วม การเสนอสาระ สั้น ๆ แทรกใน รายการหลัก สามารถนำเสนอได้ ไม่ต่างจาก รายการสำหรับ ผู้ใหญ่

มักเลือกฟัง รายการวิทยุ เมื่อรู้สึกเบื่อ ไม่สบายใจ เหงา หรือมีเวลาว่าง 10.00 – 11.00 น. 14.00 – 15.00 น. 23.00 – 24.00 น.

หมายเหตุ : ข้อมูลจากนักจิตวิทยาที่เป็นวิทยากรในการอบรมของสมาคมวิทยุเด็ก เยาวชน และครอบครัว

15 12/7/12 1:32:00 PM


รายการวิทยุสำหรับหนูอยู่ที่ไหนบ้าง “ชมรมวิทยุเด็ก เยาวชน และครอบครัว” ชมรมวิทยุเด็ก เยาวชน และครอบครัว เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2552 และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล โดยใช้ชื่อว่า "สมาคมวิทยุเด็ก เยาวชน และครอบครัว" เมือ่ เดือนพฤศจิกายน 2555 เป็นองค์กรทีเ่ กิดจากการรวมตัว กันของนักวิชาการ ภาคีเครือข่ายที่ทำงานด้านเด็กและนักจัดรายการวิทยุ สำหรับเด็กที่เห็นถึงความสำคัญของการนำเสนอเนื้อหาอย่างสร้างสรรค์ผ่าน สื ่ อ วิ ท ยุ โดยมี เ ป้ า หมายในการผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด พื ้ น ที ่ ส ื ่ อ ที ่ ม ี ค ุ ณ ภาพและ เหมาะสมสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวเพิ่มขึ้น รวมถึงเกิดกระบวน การพัฒนาคุณภาพสื่อสำหรับเด็กให้เหมาะสมกับความต้องการในการเรียน รู้ และมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาสุขภาวะของเด็ก เยาวชน ในแต่ละช่วงวัย สมาคมฯ จะเป็นฐานกำลังสำคัญในการเชื่อมโยงเครือข่ายคนทำรายการวิทยุสำหรับเด็ก และเป็นแหล่งข้อมูลสนับสนุนสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็ก เช่น นิทาน เพลงเด็ก รายการวิทยุต้นแบบเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและ เยาวชน และการจัดหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะผู้ผลิตรายการวิทยุ สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว

นร่วม ว ่ ส ี ม ร า สร้างก ร า ก ยุ น ายการวิท รนำใ ร ก ์ ต ิ ล ค ผ ง ร า ็นอ รมก “เราเป้างสรรค์ นวัตกร สร น และครอบครัว เพื่อให้เด็ก เยาวช ขภาวะ” เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมสุ ü ติดตามข่าวสาร กิจกรรม และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาคมฯ ü ค้นหารายการวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว ü ดาวน์โหลดสื่อทางวิทยุ และฟังรายการวิทยุออนไลน์ 8 คลิก www.kidsradioclub.or.th และ www.radiothai.fm aw radioforkid.indd 16

12/7/12 1:32:02 PM


Khuumuuephaem