Page 1

FAMILY Magasinet om barn och föräldraskap • Nr. 3 2018

STOR

familjen M ÖT S OM MARPRATAR EN DAVID EBERH AR D S FAMIL J

Dubbel glädje!

T VILLIN G SPECIAL

Forskning! N YA RÖ N OM H Ä L SA N  UN D E R G RAVI D I T E T E N

Tvillingmamman HADIJA FOFANA

Född för

TIDIGT

H UR   GÅR   DE T   S E DA N ?

DUBBELT UP P — S TORT T VIL L IN GSPE CI AL

| RE SOR: ME D BARN I KÖ P E N H AM N S T I PS !


LEDARE | KIDS & FAMILY

Bäst just nu!

1.

Creol-kul! Suzanne Färnert i Uppsala är en av våra främsta guldsmeder och smyckekonstnärer. Hon är också känd för sitt framgångsrika koncept med creoler och utbytbara hängen. Här creoler i vitt guld med svarta diamanter, 7 995 kr. Hjärtformade hängen i vitt guld med svarta diamanter, 7 995 kr. Hängen av guldfärgade saltvattenpärlor, 6 900 kr. Mer info: wp.farnert.se

Konst-kul! Jag åker till Basel nu och då och hälsar på vänner. Ett måste där, är ett besök på Foundation Beyeler, här njuter man av en konstsamling i världsklass i fantastisk miljö. Museet, som är signerat den italienske arkitekten Renzo Piano, innehåller konstsamlaren Ernst Beyelers privata samling – som bland annat var god vän med Picasso och Giacometti. www.beyeler.com

3.

2.

Höst-kul ! Hösten ÄR härlig. Och lite jobbig. Ett par fina gummistövlar som är lätta att få på och av underlättar när det blir regn och rusk. Dessa från Ilse Jacobsen, Pris: 1 049 kronor.

DUBBELT UPP!

T

änk att varje dag bli förväxlad med en annan person. Tänk att varje dag bli jämförd med en annan. Och tänk att vara så nära en annan person att det skulle vara som att kapa en del av sig själv om han eller hon försvinner. Genom hela historien har vi fascinerats av tvillingar och i höstnumret av Kids & Family tar vi en titt på dem – ur olika perspektiv. Vi har pratat med föräldrar till tvillingar, med mormor och farmor – och med tvillingar själva. Med psykologer och barnläkare. Slutsatsen: Det ÄR fascinerande med tvillingar. Och ändå inte så märkvärdigt, sett ur en tvillings perspektiv… Jag citerar Caroline Törnquist, som är van vid att folk förväxlar henne med systern Hélène: ”Jag vet ju inget annat, så jag tycker inte att det är så märkvärdigt”. Tvillingar fascinerar också för att de hjälper oss att förstå oss själva, genom dem kan vi studera förhållandet mellan arv och miljö. Jag vet inte riktigt om det här har med tvillingskap att göra, men visst är det också fascinerande om man i hela sitt liv har velat få tvillingar och sedan får enäggstvillingar? Som liten flicka läste Charlotte Eberhard en bok om ett par tvillingsystrar där en av systrarna förolyckades. Charlotte blev så gripen av närheten dem emellan att hon allt sedan dess velat komma nära just den där intimiteten. Idag är hon mor till enäggstvillingarna Tom och Ted som är så lika att hon och maken David har svårt att skilja dem åt. Familjen Eberhard består för övrigt även av Otto och Nils och Cornelia och Arvid och Ludde och Ella … Läs mer om den härliga STOR-familjen på sidorna 18 – 23. Kids & Family innehåller förstås mer än tvillingar . Jag skulle vilja slå ett slag för artikeln om för tidigt födda barn, där vi har pratat med nyföddhetsläkaren Kajsa Kaijser om hennes arbete på neonatalavdelningen och hur det går för de för tidigt födda barnen. Rörande livsviktigt kan man sammanfatta hennes arbete. Kära läsare – ni har massor av intressant läsning framför er.

Kina Andersson Redaktör

3


KIDS & FAMILY | INNEHÅLL

18

10–16

26

34

Innehåll nummer tre 34

Resa

37

Skönhet

Tvillingmamman

38

Blöjskolan

Amning för nybörjare

60 Sexuell hälsa

10

Värt att veta

18

Porträttet

De senaste prylarna och nyheterna.

Möt psykiatrikern och författaren David Eberhards stora familj.

26

Hadija Fofana om dubbel glädje.

29

Elisabeth Hjärtmyr svarar om amning.

4

Bästa familjetipsen i Köpenhamn.

Vacker hy i höst.

Med Liberos barnmorska Carolina Gäbel.

Smärta vid samlag? – Det finns hjälp!


XXX|KIDS & FAMILY

Utforska staden med stil Thule Sleek

5


|EXPERTERNA |EXPERTERNA | EXPERTERNA KIDS KIDS KIDS&&FAMILY FAMILY FAMILY 

ECMO RÄDDAR RÄDDAR RÄDDAR LIV LIV LIV ECMO Berätta––vilka vilkapatienter patienterärärdet detninihjälper? hjälper?   Berätta Patientermed medsvårt svårtsviktande sviktandelunglung-eller ellerhjärtfunktion hjärtfunktioneller eller ––Patienter oftabåde bådelunglung-och ochhjärtsvikt. hjärtsvikt.Ofta Oftaberor berorlungsvikten lungsviktenpå påsvåra svårainfekinfekofta tioner. Ävenvissa vissapatienter patientermed medhjärtstillestånd hjärtstilleståndsom somuppfyller uppfyllerstrikta strikta tioner. Även kriterierkan kanfåfåhjälp. hjälp. kriterier Vilkenärärdin dinfrämsta främstauppgift?  uppgift?  Vilken Attge geråd rådtill tillandra andraläkare läkaresom sombehandlar behandlarsvårt svårtsjuka sjukapatienpatien––Att terför föratt attom ommöjligt möjligtstabilisera stabiliserasituationen situationeninnan innanECMO-behandECMO-behandter lingpåbörjas. påbörjas.Jag Jaghar harockså ocksåtill tilluppgift uppgiftatt attvälja väljarätt rättpatienter patienterför för ling behandlingen,samt samt att att med med ett ett ECMO-transportteam ECMO-transportteam påbörja påbörja behandlingen, ECMO-behandlingpå påandra andrasjukhus sjukhusi iSverige Sverigeeller ellerutomlands utomlands ECMO-behandling samtatt attmed medambulans ambulanseller ellerflygplan flflygplan ygplantransportera transporterapatienten patientenmed med samt pågåendeECMO-behandling. ECMO-behandling. pågående Vilkenärärden denstörsta störstautmaningen utmaningenför förert ertteam? team? Vilken Attdriva drivaintensivvården intensivvårdensåsåatt attpatienten patientensnabbt snabbtoch ochsäkert säkertkan kan ––Att klarasig sigutan utanECMO-maskin, ECMO-maskin,men menäven ävenatt attvara varauthålliga uthålliganär närlång lång klara ECMO-behandlingkrävs krävsför förtillfrisknande. tillfrisknande. ECMO-behandling Hurkom komdet detsig sigatt attdu duville villejobba jobbajust justhär?  här?  Hur Jagfick fifick cksesetekniken teknikenanvändas användaspå påett ettdöende döendebarn barnunder undermin min ––Jag specialistutbildningoch ochfick fifick cksesehur hureff effektiv ektivbehandlingen behandlingenvar vari idenna denna specialistutbildning effektiv svårasituation. situation. svåra Hurmånga mångaliv livskulle skulledu dusäga sägaatt attECMO-tekniken ECMO-teknikenräddar räddarvarje varjeår?  år?  Hur Vibehandlar behandlarcirka cirka100 100patienter patientervarje varjeåråroch ochmajoriteten majoritetenöverlever.  överlever.  ––Vi Finnsdet detnågra någrarisker riskermed medden denhär härtekniken? tekniken?    Finns Detfinns fifinns nnsrisker riskermed medblödningar blödningaroch ochinfektioner infektionerunder underbehandbehand––Det lingen.Behandlingen Behandlingenärärresurskrävande. resurskrävande. lingen. Vadärärsvårast svårastmed medditt dittjobb? jobb? Vad Degånger gångerpatienters patientersliv livtrots trotsmaximala maximalainsatser insatserinte integår gåratt atträdda. rädda. ––De Vadärärmest mestgivande? givande? Vad Detnära närasamarbetet samarbetetinom inomteamet teametsamt samtde degånger gångerdet dettrots trots ––Det svårighetergår gåratt atträdda räddanågon någontill tillett friskt ett frisktliv. liv. svårigheter

Kids& Kids&

FAMILY REDAKTIONSRUTA REDAKTIONSRUTA REDAKTIONSRUTA

Ansvarig Ansvarig AnsvarigUtgivare Utgivare Utgivare Nathalie Nathalie NathalieDahlin Dahlin DahlinBengtsson Bengtsson Bengtsson nathalie@ndochc.se nathalie@kidsfamily.se nathalie@ndochc.se Pär PärForsman Forsmanärärspecialistspecialistläkare läkarevid vidECMO ECMO-centrum -centrumvid vid Nya NyaKarolinska KarolinskaUniversitetsUniversitetssjukhuset. sjukhuset.Här Härfår fårpatienter patienter hjälp hjälpmed medsyresättning syresättningav av blodet blodetgenom genomen enhjärt-lunghjärt-lungmaskin maskinsom somsyresätter syresätterblodet blodet utanför utanförkroppen kroppen––en enkonstkonstgjord gjordlunga lungahelt heltenkelt. ECMO enkelt. ECMO ärären enförkortning förkortningför förExtracorExtracorporeal porealMembrane MembraneOxygenaOxygenation-teknik. tion-teknik.I Isommar sommarkommer kommer Pär Päräven ävenatt attarbeta arbetamed meden en akutläkarbil akutläkarbili iStockholm. Stockholm.

FAMILY

Redaktör Redaktör Redaktör Kina Kina KinaAndersson Andersson Andersson kinakristina.andersson@gmail.com kinakristina.andersson@gmail.com ka@almmoller.se Layout Layout Layout Jonas Jonas Ola Bergman Enqvist Enqvist Försäljningschef/Marknadschef Försäljningschef/Marknadschef Försäljningschef/Marknadschef Karolina Karolina KarolinaEkholm Ekholm Ekholm karolina.ekholm@getingmedia.se karolina.ekholm@getingmedia.se karolina.ekholm@kidsfamily.se 073-525 073-525 073-52597 97 9768 68 68 Försäljning, Försäljning, Försäljning,PR PR PR Malin Malin MalinTilja Tilja Tilja info@malintilja.se malin@kidsfamily.se info@malintilja.se 0708-672 0708-672 0708-672620 620 620 MEDARBETARE MEDARBETARE REFERENSGRUPP Kina KinaAndersson, Andersson, Anna Anna Boussard, Madeleine Kilsbäck, Leg.Boussard, barnmorska. Bea BeaLindström, Lindström, MalinTilja Tilja Elisabeth Hjärtmyr, Malin Amningshjälpen, Leg. barnmorska. Malin Alfvén. Leg. psykolog Ulrika Davidsson, kostrådgivare. Claude KolANSVARIG ANSVARIG REFERENSGRUPPEN REFERENSGRUPPEN lin Leg. barnläkare, VD Martina Barnsjukhus. Nathalie NathalieDahlin DahlinBengtsson Bengtsson

Magasinet om barn och föräldraskap • Nr. 3 2018

STOR

familjen M ÖT SO M M A R PR ATA R E N DAV I D E B E R H A R D S FA M I L J

Dubbel glädje!

T VILLINGSP ECI A L

Forskning! NYA RÖ N O M H Ä L SA N U ND E R GR AV I D I T E T E N

Tvillingmamman

ANSVARIG REFERENSGRUPPEN Nathalie Dahlin Bengtsson

HADIJA FOFANA

Född för TIDIGT

H U R GÅR D E T SE DA N?

D U B B E LT U PP — S TORT T V I L L I N GSPE C I A L

| R E SOR : M E D BA R N I KÖ PE NH A M NS T I PS!

Omslagsfoto

KIDS KIDS&&FAMILYS FAMILYSREFERENSGRUPP REFERENSGRUPPBESTÅR BESTÅRAV AV

MadeleineKilsbeck Kilsbeck Madeleine legitimeradbarnmorska barnmorska ärärlegitimerad samtutbildad utbildadvårdlärare. vårdlärare. samt Nyligenpensionerad pensioneradefter efter Nyligen 40års årsyrkesarbete yrkesarbetesom som 40 barnmorska,varav varavcirka cirka barnmorska, 10årårpå påförlossningsavförlossningsav10 delning,10årårinom inommödmöddelning,10 rahälsovårdoch ochprevenprevenrahälsovård tivmedelsrådgivning,samt samt tivmedelsrådgivning, 10årårsom somvårdutvecklare vårdutvecklare 10 inommödrahälsovård mödrahälsovårdoch och inom preventivmedel,varav varaven en preventivmedel, delsom somutbildningsledare utbildningsledare del inomsexsex-och ochsamlevsamlevinom nadsfrågor. nadsfrågor. 66

Lars LarsBengtsson Bengtsson ärär Elisabeth Hjärtmyr docent docent och ochspecialist specialist är legitimerad barnmorska i ithoraxkirurgi. thoraxkirurgi. Han Han sedan 28 år tillbaka, arbetar arbetarsom somöverläkare överläkare barnspecialistsjuksköterska på påECMO-sektionen ECMO-sektionen vid samt amningsspecialist.vid Astrid Astrid Lindgrens Lindgrens barnsjukbarnsjukHon har arbetat inom hela hus. hus.Han Hanopererar opererar barn barn vårdkedjan; MVC, förlossoch ochvuxna vuxna med medolika olika ning, BB, BB-mottagning, hjärthjärt-och ochlungsjukdomar. lungsjukdomar. BVC, barnsjukvård och Lars Larsgenomförde genomfördesin sinElisaamningsmottagning. grundutbildning grundutbildning vid vid KaroKarobeth är också aktiv inom i linska linskaInstitutet och ochblev blev Amsak –Institutet Amningssakkunlegitimerad legitimerad läkare läkare 1982, 1982, niga i Stockholm, Amnis, specialist specialisti ithoraxkirurgi thoraxkirurgi Amningsnätverk i Sverige 1988 1988 och ochdocent docent 1992. 1992. samt Sveriges Nationella Amningskommitté.

Hadija Fofana F O TO : Tijana Vukovic

Malin MalinAlfvén Alfvénärärettett bekant bekantnamn namnför förmånga, många, inte inteminst minstföräldrar. föräldrar.Hon Hon ärärleg. leg.psykolog, psykolog,fifigurerar gurerar som somexpertrådgivare expertrådgivareinom inom olika olikamedier medieroch ochärärofta ofta anlitad anlitadsom somföreläsare föreläsareför för föräldrar föräldraroch ochpersonal. personal. Malin Malinhar harskrivit skrivitnio nio böcker böckeroch ochmottog mottogStora Stora Psykologpriset Psykologpriset2011. 2011. 2006 2006medverkade medverkadehon honi i Sommar Sommari iP1. P1.Malin MalinAlfAlfvén vénhar hararbetat arbetatsom sombarnbarnoch ochföräldrapsykolog föräldrapsykologi i över över30 30åråri iStockholm. Stockholm.

Omslagsfoto Omslagsfoto Maria MariaLager Lager

Ulrika UlrikaDavidsson Davidssonärär kostrådgivare, kostrådgivare,kokbokskokboksförfattare författareoch ochentrepreentreprenör. nör.Hon Honhar harskrivit skrivitkokkokböcker böckerinom inombland blandannat annat GI-, GI-,5:25:2-och ochABnoll-meABnoll-metoderna. toderna.Hon Honjobbar jobbarsom som föreläsare föreläsarei ihela helaSverige Sverige för försåväl såvälföretag företagsom som privatpersoner, privatpersoner,coachar coachar människor människoratt attbli blimer mer hälsosamma hälsosammagenom genomsina sina böcker böckeroch ochföreläsningar, föreläsningar, samt samterbjuder erbjuderonlinekuronlinekurser serunder undernamnet namnetUlrikas Ulrikas Kickstart. Kickstart.

Claude ClaudeKollin Kollinärär barnkirurg, barnkirurg,chefsläkare chefsläkare och ochVD VDpå påBarnsjukhuset Barnsjukhuset Martin Martinpå påSophiahemmet. Sophiahemmet. Han Hanhar hartidigare tidigarehaft haften en överläkartjänst överläkartjänstpå påAstrid Astrid Lindgrens LindgrensBarnsjukhus Barnsjukhusdär där han hani ihuvudsak huvudsakspecialisespecialiserade radesig sigpå påurologiska urologiskasjuksjukdomar domaroch ochärärdisputerad disputerad på påtestikelsjukdomar. testikelsjukdomar.Sen Sen Claude Claudetog togöver överansvaret ansvaret på påMartina Martinahar harverksamverksamheten hetenexpanderat expanderatkraftigt kraftigt med medspecialister specialisterinom inomde de flflesta estaområden områdenoch ocholika olika centra centrahar haretablerats. etablerats.


MINSKAD RODNAD FRÅN DAG ETT Zinkkräm med 100% naturligt innehåll som lindrar och förebygger barns röda rumpor. Den milda krämen är framtagen i samarbete med barnmorskor, är ekologiskt certifierad av NATRUE och dermatologiskt testad.

8


T V I L L I N G P R AT  | KIDS & FAMILY

Ur Barnmunnar

I L L U ST R AT I ON : D E N N I S W OJ D A

Tvillingars tankar om att vara tvilling. Douglas och César 4,5 år.

Vi var i mataffären och César såg en tjock farbror. – Mamma! Har han en bebis i magen? Nää, säger Douglas. Han har två.   Då pappa har gjort sig illa i benet. Doktorn kommer ut till vår ö. Sköterskan vänder sig till Douglas: – Hur gammal är du? – Jag är 4 år. – Och du då? – Jag är 4 år. – Jasså då är ni tvillingar! – Men vem är äldst?   Douglas svarar ; – Vi kom samtidigt.

Många frågar vem som är äldst. En dag säger César, – Om det var 7 minuter mellan oss, kommer jag att dö 7 minuter senare än Douglas? Då tänker Douglas till. – Då är ju jag äldst. Då svarar César; – Det är ju klart, mamma ropade på dig och då sparkade jag ut dig, säger César och skrattar högt och ljudligt.   Pojkarna pratar om baciller. – Har vi samma säger César till Douglas – Det är ju klart vi har. Mamma har värpt oss och vi kommer från samma ägg. Hälsningar, mamma Nathalie  9


KIDS & FAMILY | VÄRT ATT VETA

g n lli i v T ps! ti

VÄRT ATT VETA PRYLAR OCH NYHETER AV ANNA BOUSSARD

Rymlig klänning Klänningen Debbie passar lika bra för fest som en skön dag på stan. Den har en fin V-ringing och lång pingvinärm. Dolt under sidovecket finns en smart amningsfunktion, som gör det lätt att komma åt. Tillverkad i superskön, hållbar lyocell och rymlig nog att bo i under graviditet, amning och långt därefter. Boob. Pris: 1 299 kr.

Bugaboo Donkey Twin Stroller Jag frågade en tvillingmamma vad hon skulle välja om hon fick tipsa om en enda tvillingprodukt. Här är svaret. Bugaboo’s Donkey Tvilling Barnvagn. En smidig och multifunktionell barnvagn med slitstarka däck. Läs om alla funktioner och tillbehör; babyshop.se. Pris:  från 17  589 kr.

Vårda ömma bröstvårtor Det är vanligt att man får såriga bröstvårtor, speciellt i början då både mamma och barn tränar för att få till amningen. Medela PureLan 100 kräm med rent lanolin lindrar känsliga eller såriga bröstvårtor och ger skydd med helt naturliga ingredienser. Produkten är säker och behöver inte tvättas bort före amning. Används även med fördel på torr hud och läppar, pris: 109 kr.

Babynest

Amningskudde Att amma eller flaskmata två barn är ingen omöjlighet, men man kan behöva bra babystöd. Satsa på en formbar, modell större amningskudde. NG baby. Pris: 849 kr. 10

Babynest Tvilling är utvecklat från Kanmed BabyNest Twins som du finner på BB/Neonatal och prematuravdelningar över hela världen. Babynest Tvilling är inte preparerad med varken antiflammedel, antibakteriella ämnen eller med vattenavvisande medel. Allt för att dina barn ska få en trygg och mysig sovplats. Babynest.se. Pris: 1 195 kr.


Minst betyder mest En bra gravid- och barnförsäkring är en trygghet för familjen. Vi vet hur du bäst försäkrar de som betyder mest.

Läs mer på lansforsakringar.se/barn

11


KIDS & FAMILY | VÄRT ATT VETA

FARS DAG TIPS!

Vem blir inte glad av choklad?

Ett kärleksfullt hjärta till pappa, fyllt med härlig choklad från Lindt. 200 gr mjölkchoklad, 99 kr.

Ett lugnande gåvoset The Ritual of Samurai innehåller duschskum, 2-i-1 schampo och duschgel, kroppsskrubb och rakkräm. Produkterna är berikade med kraftfulla ingredienser som ekologisk bambu och ginseng. Lyxigt manliga produkter i snygg förpackning! Rituals, 325 kr.

Automatisk P-skiva

Smart P-skiva som automatiskt visar vilken tid du har parkerat. Enkel, trådlös montering. Sommar- och vintertid ställs in automatiskt. Inga onödiga P-böter! Clas Ohlson, 399 kr.

Att spendera tid tillsammans är alltid den finaste gåvan Trådlös laddningsplatta

Belkin Boost Up Special Edition Wireless Charging Pad. Ladda din iPhone 8, iPhone 8 Plus och iPhone X trådlöst. Laddningsplattan är tillverkad i rostfritt stål och har en högpolerad kromfinish med en mjuk silikonyta som ser till att din iPhone ligger stadigt. Elegant design. Pris: 729 kr.

12


Nu öppnar Barnsjukhuset Martina ett nytt centrum för Vikthälsa på Sophiahemmet

B

arn och ungdomar från 4-17-års ålder med övervikt och fetma får ta del av en ny behandlingsstrategi med en digital plattform som behandlingsstöd. Utredning och behandling är kostnadsfri. ”Metoden har prövats i forskningssammanhang med mycket goda preliminära resultat,” säger Claude Kollin, Chefsläkare på Barnsjukhuset Martina. ”Verksamheten kommer att samarbeta med övriga specialister på Barnsjukhuset Martina och med Centrum för Psykisk Hälsa.”

Specialistvård på Barnsjukhuset Martina Barnsjukhuset Martina har specialister inom de flesta områden inom barnsjukvård. Ni behöver ingen remiss för att få träffa en specialist och besöken på barn- och ungdomsmottagningen är kostnadsfria. På Martinas Centrum för Psykisk Hälsa finns flera barnpsykologer och barnpsykiatriker. Bland annat utreder och behandlar man barn med ADHD och liknande diagnoser. Martina har nu även ett BVC på Sophiahemmet.

Akutmottagning med tidsbokning Som medlem i Barnsjukhuset Martina har ni upp till 23-års ålder tillgång till Martinas lättakut med tidsbokning. Ni kan enkelt boka tid på akuten via telefon, hemsidan, mail eller komma som ”dropin” besök. Som medlem har man även tillgång till telefonrådgivning. Akutmottagningen är kostnadsfri för alla barn under 1 år. För mer information besök Martinas hemsida på: www.barnsjukhusetmartina.se/ medlemsformaner 13

webb: barnsjukhusetmartina.se

·

e-post: info@bsmartina.se

·

tel: 08-120 231 10


KIDS & FAMILY | VÄRT ATT VETA

PREMATUR TIPS!

Babyringen Jumpsuit, strl. 40 – 44.  Pris: 169  kr/st. www.babyringen.se

MAM Easy start

Preemies Preemies är nappar för prematurfödda barn, storlek 1 är för barn som väger max 1200 gr. Fråga efter napparna på ditt närmaste sjukhus.

MAM Easy start är en specialflaska som underlättar för barn att få en lugn matstund. Den har ett dubbelventilsystem som gör att inget vakuum bildas i flaskan, prematurfödda barn kan på så sätt hålla syremättnaden i blodet på en högre nivå än om man använder en oventilerad flaska. Rek. pris: 85 – 90kr. mambaby.com/se

Mimos kudde XS Prematur Behandlar (studier finns) och förebygger skallasymmetri. Fri från kvävningsrisk (enligt TUV). XS-storleken passar till huvudmått upp till 37 cm (normalt 0 – 3 mån korrigerad ålder). Pris: 699 – 899  Kr. inkl.moms www.mimosbabypillow.se

14

Grö


ANNONS

Stark av gröt Tänk att det finns så mycket gott i något så enkelt som gröt. Havre och mjölk från svenska gårdar, järn och mineraler. Det är inte konstigt att gröt är en stor favorit bland barnen. Järnberikad gröt När ditt barn fyller 4 månader börjar järnförrådet det föds med att ta slut och behöver fyllas på via maten. Därför har vi tillsatt extra järn i vår gröt. Just för att göra det enkelt för dig som förälder att ge gröt som redan är full av viktiga vitaminer, mineraler och järn. Dessutom är den lätt att laga, tillsätt bara vatten!

1000 gånger högre krav Det är inte många som vet det, men lagen om barnmat är väldigt strikt. Det får inte finnas tråkigheter som konserveringsmedel, färgämnen el­ ler höga halter av bekämpningsres­ ter i barnmat. En barnmatsjordgub­ be är upp till 1000 gånger renare än en vanlig jordgubbe i din butik. Suveränt tycker vi, som har satt ännu hårdare regler för vår barnmat.

Semper har gjort barnmat i 80 år Sempers barnmat är utvecklad tillsammans med läkare, dietister, forskare och finsmakare. Vi tycker att barnmat ska vara både säker, näringsrik, naturlig – och god. I snart 80 år har vi hjälpt till att ge bebisar mat, något vi är stolta över. Vi är så glada över att få vara en liten del av din vardag. Tack för att vi får vara med!

15

Gröt_annons SE.indd 1

2018-09-13 13:38


KIDS & FAMILY | VÄRT ATT VETA

KLÄDER FÖR BLÖTA VÄDER Herrjacka. Everest, Allround Jacket Vind- och vattentät, finns i flera olika färger i storlekarna S – XXXL. Försedd med tejpade vattentäta sömmar, fast justerbar huva, dragsko i nederkant och kardborrejustering i ärmsluten. Stadium. Pris: 599 kr. Finns i set med matchande byxor, 799 kr.

Regnjacka Everest, W Rain Coat. Kvinnlig regnjacka, finns i ljusrosa, svart, vitt. Strl. 36 – 44. Stadium. Pris: 599 kr.

Brisa Parka

Regnställ Galon Ofodrat galon regnställ, med reflexer, justerbara ärmslut och med fothällor som går att byta ut. Finns i storlekarna 70 –140, 599 kr. Finns även en fodrad variant som heter Bordman fodrat regnställ, 899 kr.

16

Didriksons, Brisa Parka. Fodrad galonjacka med svetsade sömmar vilket gör den vind- och vattentät. Perfekt för blöta höstoch vinterdagar. Avtagbar syntetisk päls och resårband baktill som ger en feminin look. Strl. 34 – 46. Pris: 1 999 kr.

Klassisk

Helly Hansen

Hög gummistövel med knytband, från Barnjackor av modellen Ilse Jacobsen. Jr. Salt Port Jacket. Riktiga Finns i fem olika allvädersjackor. Vatten- och färger. Strl. 36 – 41, vindtäta tvåskiktsjackor som Pris: 1 449 kr. andas. Alla sömmar är förseglade och muddar kan justeras. Huvan är avtagbar. Reflexerna är högkvalitativa solas-reflexer. Strl. 128 –176. Pris: 1 120 kr.


XXX|KIDS & FAMILY

med äkta småländsk marknad Under Höstlovet händer det mycket i Astrid Lindgrens Värld. Pippi Långstrump, Emil i Lönneberga, Madicken och Rasmus och Paradis-Oskar är här med familjer och vänner. Hela parken är öppen för lek och äventyr. Nytt för i år är att du även kan träffa Ronja rövardotter alla höstlovs- och marknadsdagar. Bland de 90 utvalda utställarna på marknaden finns matproducenter, hantverkare och det mesta produkterna är lokalt producerat. Varje dag finns det mycket roligt att hitta på och programmet varierar lite från dag till dag så besök www.astridlindgrensvarld.se för mer information.

! Nyhet

Ronja rövardotter är här hela höstlovsöppet

Öppettider: kl. 10.00-17.00. Kvällsöppet till kl 19.00, 31/10 - 2/11 . Läs mer på www.astridlindgrensvarld.se

17


KIDS & FAMILY|XXX

DAVID EBERHARD

är psykiater, författare, krönikör, föreläsare och debattör. Han är överläkare vid Psykiatri på Danderyds sjukhus i Stockholm.

STOR

STOR FAMILJEN familjen

18


P R O F I L E N   |  KIDS & FAMILY

Egna barn. Bonusbarn. Vuxna barn. Tonåringar. Småbarn. Tvillingar… Möt Charlotte & David Eberhards STORA familj! AV KINA ANDERSSON

B

röderna Tom och Ted Eberhard är lika godmodiga och glada båda två - med betoning på ordet lika. De är enäggstvillingar. – Det är helt enkelt ingen skillnad på dem, säger Charlotte och David Eberhard nästan i mun på varandra när de beskriver sina söner. De är två och ett halvt år förresten, de där gladlynta pojkarna. Det kanske känns onödigt att påpeka att de är så lika, när de nu är enäggstvillingar. Men samtalet med Charlotte och David kommer att handla mycket om det där med likheter och olikheter. Men vi backar några steg. Familjen Eberhard är en stor familj. Charlotte och David har fyra barn tillsammans: De godmodiga och glada tvillingpojkarna är i gott sällskap av Otto som är en ansvarstagande pojke på snart åtta år, alltid med en kram till övers för var och en, samt Nils som är fem och ett halvt år. En snabbtänkt, talför och busig Emil i Lönneberga-typ. David har också Ella 13 år och Ludde 11 år sedan tidigare och som bor hos honom och Charlotte varannan vecka, samt två vuxna barn. David själv är överläkare i psykiatri. Han är även författare och känd för böcker som ”I trygghetsnarkomanernas land” och ”Ingen tar skit i de lättkränktas land”. Han brukar även omskrivas som curlingföräldrarnas värsta fiende; föräldrar som ständigt skyddar barnen hämmar deras utveckling, menar han. Självklart har han präglats av oro också - men här har han fått hjälp av Charlotte. Ett tips: Lyssna gärna till hans sommarprat i P1, från i somras. Charlotte är sjuksköterska (ett icke genom-

tänkt val men som visade sig bli bra, säger hon), hon investerar enorm energi och engagemang i sin familj – men oroar sig inte i onödan. Hennes jordnära inställning till tillvaron verkar alltså ha hjälpt David en del. Hur som helst; Charlotte läste en av Davids böcker, och tyckte att den var så bra att hon absolut vill framföra sin komplimang till honom. De träffades - och resten är historia. I dag jobbar de också ihop inom samma enhet. Det är inte alltid lätt att intervjua två personer samtidigt, men med de här två flyter det på som om det är en och samma person jag pratar med. De är helt olika, förstås, men just det där samspelet gör att man upplever dem som en självklar enhet. Tillbaka till tvillingarna. Tom och Ted. David berättar att de hade fått besked att de väntade tvåäggstvillingar. Men när pojkarna kommit till världen såg de det uppenbara: De måste vara enäggstvillingar. Ett DNA-test avgjorde saken. På något vis känns det som om det var meningen just så. David skojar och säger att det var Charlotte som såg till att de fick enäggstvillingar hon brukar ju få som hon vill. – Hon har alltid velat ha tvillingar, berättar han och Charlotte fyller i: – Som liten flicka läste jag en bok, en biografi, om ett par tvillingsystrar där en av dem förolyckades. Jag blev så gripen av närheten dem emellan att jag allt sedan dess velat komma nära just den där intimiteten. David har också ett speciellt förhållande till tvillingar: - Min far var tvillingforskare och han och jag har diskuterat ämnet ingående. Tvillingpar hjälper oss att förstå människan, genom dem 19


Du mathemmar. Vi gör resten. För oss är inga detaljer för små. Du får hem de bästa matvarorna direkt till dörren.

200:-

nykundsrabatt med koden: BARNFAMILJ

39


P R O F I L E N   |  KIDS & FAMILY

I DAG ÄR MAN SÅ INRIKTADE PÅ ATT SE OLIKHETER HOS TVILLINGAR ATT MAN TENDERAR ATT GLÖMMA BORT ATT LIKHETEN OCKSÅ INNEBÄR EN NÄRHET SOM GER DEM TRYGGHET. Tvillingar bör vara samman – att dela dem är som att kapa en del av sig själv, menar David och Charlotte.

kan vi studera förhållandet mellan arv och miljö. Tyvärr hann han inte uppleva Tom och Ted. Vårt samtal kommer alltså att handla mycket om likheter och olikheter. Som till exempel att Otto, den ansvarstagande, brås på sin mor medan buspojken Emil mest brås på sin far - och alltså är helt olika i kynnet. Tom och Ted verkar ha mycket av både mor och far i sig - men sinsemellan är de helt lika. – Det kan hända att de blir mer olika varandra när de blir äldre, men nu är de väldigt lika. Det är svårt att skilja på dem, säger Charlotte och David med eftertryck. För dem är det självklart att bejaka den där likheten. – I dag är man så inriktade på att se olikheter hos tvillingar att man tenderar att glömma bort att likheten också innebär en närhet som ger dem trygghet. Vi vill absolut inte separera dem, är en av dem sjuk får den andra stanna hemma också. Vi vill också att de går i samma klass när de börjar skolan. Tvillingar bör vara samman – att dela dem är som att kapa en del av sig själv. David föreläser ofta om allt från ledarskap, valfrihetsstress och trygghetsnarkomaner till att våga uppfostra sina barn. Han är omtalat

Barnen Eberhard: Cornelia och Arvid med tvillingarna Tom och Ted, Ludde och Ella samt Otto och Nils.

humoristisk – och ibland provocerande för att väcka tankar. I egenskap av åttabarnsfar får han ofta frågan om han har några bra råd att ge till andra föräldrar. Han brukar svara med den engelske psykoanalytikern Donald Winnicotts ord, att det räcker att man är en ”good enough parent”: – Vår oro för hur vi ska uppfostra våra barn har nog aldrig varit större än idag men jag skulle säga att föräldrar överdriver sin egen betydelse. Det spelar ingen roll vilken uppfostringsstrategi man har så länge man är ”good enough”, för barnen blir som de blir oavsett, säger David och förklarar: – Ungefär hälften av det som bestämmer vilka egenskaper vi har beror, enligt just tvillingstudier, på genetik och den andra hälften beror på rena miljöfaktorer, dock knappast alls på just mamma och pappa. Det finns mängder av andra miljöfaktorer som faktiskt har mycket större inverkan. Dessa faktorer kan vi kalla för slumpen och den är ju ofta svår att göra något åt. – Så genom att slappna av och inte hetsa upp sig över saker man inte kan rå över blir man både en gladare och bättre förälder. Eftersom David nu har en så pass framträdande roll rent offentligt – går det förstås inte att låta bli att fråga Charlotte om hon håller 21


KIDS & FAMILY | PROFILEN

Först när Tom och Ted kommit till världen uppdagades det att de var enäggstvillingar.

med i det mesta eller om de har olika syn på barnuppfostran? – Generellt sett ser vi på uppfostran på samma sätt. Sen har vi olika hjärtefrågor, som att jag tycker att det är viktigt med bordsskick och att Davis håller hårdare än jag på det där med regler för dataspel. Om ni är oense - hur löser ni en konflikt? – Vi bråkar tills jag vinner, säger Charlotte. – Det tror hon bara, säger David. Av det replikskiftet förstår jag att de är bra på att diskutera och argumentera - och att det egentligen aldrig uppstår några allvarligare konflikter. Pratar man med varandra löser man problem. Bråkar barnen, är det Charlotte som snabbare sätter ned foten och säger STOPP. –  Jag är en riktig ”gnällallergiker”, förklarar hon. – Men Charlotte har ett enormt tålamod när det gäller viktiga saker, som att läsa läxor med barnen och att engagera sig i deras lekar, för22

Vänta tvillingar Att få tvillingar kan innebära en mer påfrestande graviditet rent kroppsligt och kan även medföra även en mer komplicerad förlossning. Hur var det för dig Charlotte? – Jag tycker inte att det var någon större skillnad under graviditeten, förutom att jag mådde lite mer illa, eller var det så? Det hann dock bli ett kritiskt ögonblick då moderkakan lossnade innan ett av barnen kom. Jag minns att jag hann tänka att vi fick vara tacksamma att en av klarade sig. Men bara några minuter senare fick jag beskedet att allt var OK.

tydligar David. – Hon har också höga krav på barnen - på ett positivt sätt. Och hur är David som pappa? – Han är väldigt lugn, väldigt omtänksam och otroligt engagerad i deras skolgång och är den som alltid uppmuntrar till viktiga diskussioner vid middagsbordet - däremot skulle han nog aldrig spela spel med dem. Till sist: Vad är viktigast för er att lära era barn? Charlotte och David svarar nästan unisont: – Att inte ta saker för givet. – Att man ställer upp för varandra. Visar omtänksamhet. – Att man kan föra sig i olika sammanhang. Det sista kanske kan kräva en närmare förklaring? – Det är väl egentligen en sammanfattning av de två första - respekterar man sina medmänniskor får man själv respekt tillbaka!


Charlotte och David Eberhard.

”Välling kan man äta hela livet” Carolin Blom Persson, barndietist på

SEMPER!

Tips!

Lyssna gärna till Davids sommarprat i Sveriges Radio P1, från sommaren 2018

När börjar man med välling?

– Om barnet verkar intresserat så kan man introducera välling vid 6 månader. Börja med små portioner så att bebisens mage hinner vänja sig vid det nya, till exempel fibrer. Sempers välling för de minsta (6 – 8 månader) är baserade på havre och används därför inte för glutenintroduktion.

… Och när slutar man?

– Vällingen är ett jättebra sammansatt livsmedel som jag tycker att man kan fortsätta att äta hela livet, om man byter ut nappflaskan mot en pipmugg eller mugg.

Behöver barn dricka välling?

Brödraskap.

– Nej, det behöver de inte. Men det finns massor av fördelar med välling. Den innehåller viktiga fetter, kolhydrater, proteiner och bra fibrer. Perfekt för den som växer så det knakar! Enligt Livsmedelsverket kan små barn dessutom ha svårt att nå upp till rekommenderat intag av järn. Sempers välling och gröt kan vara bra alternativ då de innehåller vitaminer och mineraler, bland annat det viktiga järnet.

Innehåller Sempers välling någon palmolja?

– Nej, det gör den inte. Vi har tagit bort palmoljan från all vår gröt, välling och barnmat och ersatt med grädde. Vår goda välling är gjord på mjölk och havre från svenska gårdar och produceras i Götene.

Psst!

rocent Bara 6 p avre som ligt av den h r tillräck verige ä S i ers s p la m d e o aiS tt hamn igt ld ä v bra för a å t är allts e D . g rs in pe väll ror i Sem fina råva ska å s h c o välling – ! ra det ju va 23


KIDS & FAMILY |  FÖRFATTAREN

PÅ BAKSIDAN AV PARADISET Ett författarporträtt med Staffan Nordstrand T E X T  JOHANNA BERGSTRÖM

S

taffan Nordstrand är författaren vars bakgrund går från portarna på Stockholms bakgator, via top�positioner hos ledande IT-bolag och chefsuppdrag på byggprojekt i Thailand. Han debuterade 2011 med romanen Under floden, som följdes av böckerna Samnang, tiggarpojken, 2012, och Sista färden, 2013. Det är en spännande trilogi som berättar om människohandel, prostitution, korruption, handel med vapen, organiserat tiggeri samt trafficking från Thailand till Europa. Efter dessa tre romaner gav Staffan också ut boken Byggfirman, 2014, som handlar om svart, utländsk byggarbetskraft i Sverige. I fjol lanserades hans femte roman, Opium, vilken (som namnet antyder) kretsar kring droghandel samt även mänskliga rättigheter. Hösten 2018 är Staffan aktuell med uppföljaren till Opium, En tid för gudar, där vi får fortsätta att följa karaktärerna Eva, Fredde och Lena i deras kamp för överlevnad bland drogsyndikaten. En resa som sträcker sig från fängelsemisären på Bangkok Hilton, längs obanade smuggelstråk i Asien och Östeuropa, via en slumrande tullstation i Norrbotten hela vägen fram till Stockholms undre värld. Lite tunga ämnen, som ni ser. Därtill kommer att samtliga böcker är baserade på verkliga händelser, verkliga människor och verkliga livsöden. Staffan har, enkelt uttryckt, använt romanen som metod, för att på ett effektfullt sätt få ut sitt budskap till världen: här är vad som pågår på baksidan av er semesteridyll och vardag. Det är författarens egna efterforskningar som ligger till grund för böckerna. Vilket i klartext betyder att Staffan Nordstrand själv har vandrat runt på bordellerna, besökt de skumma barerna, smugit omkring i mörka kvarter, pratat med prostituerade, fotograferat med dold kamera, burit avlyssningsutrustning, sprungit ifrån vakter. Och så vidare. Han har därmed riskerat livet, i större och mindre utsträckning, med syftet att på ett realistiskt och faktabaserat sätt kunna berätta san24

ningen. Åtskilliga gånger under den här tiden lämnades han i sticket, på de mest gudsförgätna platser, av taxichaufförer som var rädda för att bli indragna i fel sammanhang.

En tuff uppväxt

Staffan berättar att han alltid har varit nyfiken. Som liten rymde han ofta, halkade tyvärr efterhand in på lite sneda vägar och spenderade flera år på olika fosterhem och skolhem. I skolan trivdes han inte. Därför dröjde det till övre tonåren innan han lärde sig att läsa och skriva. Under sina rymningar bodde han ofta på gatan. Han sov i portar och ibland i någon kolonistuga, som var lätt att bryta sig in i. Redan i unga år drogs Staffan till byggarbetsplatser. Han gick ofta dit och frågade om det fanns något han kunde göra, som att hacka is eller springa ärenden. För besväret fick han en slant. Det blev ett slags gemenskap, samtidigt som ingen brydde sig om vem han var eller var han kom ifrån. Vilket onekligen passar ganska bra för någon som är på flykt undan socialen och polisen.

Skriva började Staffan göra hos ett av de fosterhem där han blev placerad. Han satt ensam i sitt lilla vindsrum och skrev dikter, ”små och larviga”, som han själv uttrycker det. Dikterna resulterade så småningom i en diktsamling. Utöver det har Staffan bland annat författat sångtexter och gjort inspelningar tillsammans med artister som Py Bäckman och Tommy Nilsson. Detta fick dock ett abrupt slut i samband med att han blev bestulen på alla sina skriftalster, vid en flytt 1994. Därefter skrev han inte ett ord förrän arbetet med Under floden påbörjades, flera år senare. Livet på gatorna var hårt för den unge Staffan. Han kom dagligen i kontakt med våld, droger, sprit och tragiska dödsfall, på grund av narkotikan. Vändpunkten blev när han som 16-åring insåg att han ville bli fältflygare, och gå med i någonting som hette Flygpojkarna. Utan skolgång och med dåliga läskunskaper hade han ingen chans att komma in på utbildningen. Detta blev en stor personlig besvikelse, men också en väckarklocka. Staffan bestämde sig för att ”sluta med buset”. Han sade upp alla sina tidigare, tvivelaktiga kontakter och läste in högstadiet på ett år, med toppbetyg. Därefter kom han in på en tvåårig kurs på Stockholms Stads Handelsskola. Detta banade väg för fortsatta studier på Stockholms Universitet, som följdes av höga yrkesbefattningar, först på IBM och senare hos Wang, huvudkonkurrenten. Staffan berättar att han själv aldrig tog droger, trots att han var så exponerad till det under en lång tid. Han behöll kontrollen, till sina kamraters förtret. När han ändrade sin livsstil beslutade han sig samtidigt för att nyttja denna förmåga till kontroll för bättre ändamål.

Nystart i Thailand

Efter tiden på IBM och Wang startade Staffan eget inom marknad, data, finans och fastigheter. Allt rullade på, så att säga, tills han en dag skilde sig, och lämnade allt för “ett annat liv”. Kort tid efter skilsmässan blev Staffan tillfrågad om han var intresserad av ett projektledarjobb för byg-


FÖRFATTAREN  |  KIDS & FAMILY gen i Thailand. Han tackade nej flera gånger men begav sig ändå till Thailand 2004, i samband med tsunamin, för att erbjuda sin hjälp. Med sig hade han sin dåvarande sambo, nuvarande hustru, Maria. Väl på plats bestämde sig Staffan i slutändan för att acceptera byggledaruppdraget. Det var nu det började. Inledningsvis trodde han att hans kollegors bristande engagemang, och bitvis dåligt eller felaktigt utförda arbeten, berodde på någon sorts kulturkrock. Det var trots allt inte helt självklart att han, som vit utlänning, skulle komma här och tala om för thailändarna hur de skulle sköta sina jobb. Men så småningom förstod Staffan att sanningen till stor del var en helt annan. Anledningen till kollegornas trötta ansikten vid morgonmötena, deras illa genomförda arbetsuppgifter, ansträngda familjerelationer och ständigt dåliga ekonomi var helt enkelt att de, dagsom kvällstid, gick tvärsöver gatan till någon av Bangkoks alla barer och bordeller. Där tillbringade de tiden med att dricka billig öl och köpa sex. Staffan berättar att hela 85 % av sexköparna i Thailand består av thailändarna själva. Däremot är priserna betydligt högre för turister, både för att dricka och för sexuella tjänster. Detta gör att det till stor del är utlänningar som finansierar landets prostitutionsindustri. Prostitution har rötter långt tillbaka i flera asiatiska kulturer. Även om det idag inte är direkt accepterat av männens fruar, så ser många det som ett bättre alternativ än att mannen har en fast älskarinna, vilken anses vara ett större hot mot familjen än vad de prostituerade är. Köparna ignorerar uppenbara faror, som den stora smittorisken för diverse sjukdomar, och ser ofta inte sanningen i vitögat förrän det redan är för sent. Det gick bra för Staffan som byggledare. 2011 blev han förste svensk att få den prestigefyllda utmärkelsen Thailand Property Awards. Framgången öppnade flera dörrar för honom, där han kom i kontakt med bland annat politiker och andra inflytelserika personer. Staffan duckade konsekvent men diskret för deras erbjudanden om olika typer av involvering i prostitutionen. Istället bestämde han sig för att använda sitt nya kontaktnät till att gräva fram information om realiteten kring det korrumperade samhälle som han befann sig i.

Romanen som verktyg

Staffan och Maria hade redan tidigare ställt sig frågan hur man skulle kunna kommunicera ut de rådande förhållandena i landet till omvärlden. Varken resebyråer, tidningar eller TV nappade i någon större skala. De ena rädda att skada sina affärer, de andra kanske uppköpta, eller oroliga för konsekvenser. Idén till romanen som verktyg kom då paret reste upp till Laos, för att sourca trä till ett byggprojekt. Det var en dramatisk färd, som delvis gick genom slående vackra

Boken ”En tid för gudar” av Staffan Nordstrand.

staffan nordstr and

ficking som också droger genererar en hel del pengar i Thailand, inklusive grannländer, där både polis och militär ständigt är inblandade i handeln. För att förenkla den dagliga hanteringen lierar de sig med mindre gangsterorganisationer som sköter affärerna utåt. Myndigheterna ser detta som en alltför viktig sidoinkomst för att avböja. Dessutom är det antagligen inte helt enkelt att säga upp en deal med den lokala, thailändska maffian.

Ingen ofarlig uppgift

ROM A N SPÄ NN INGS a händelser

ver klig baser ad på

BOKFABRIKEN

landskap. Men också bitvis i snigelfart, genom dimma och rök från de fält man brände av för att där kunna odla opium. Till sist kom de fram till en märklig byggnad. En bar, mitt i ingenstans, som bestod av vrakdelar från gamla flygplan, vilka hade störtat under Vietnamkriget. På väggarna hängde bombkartor samt foton på CIA-män och amerikanska soldater. Det fanns anteckningar under bilderna, som berättade om hur CIA, i samband med kriget och med hjälp av hmongfolket, byggde upp en hemlig armé. I korthet är hmongfolket en folkgrupp som utvandrade från södra Kina i början av 1900talet, till Laos, Kambodja, Thailand och Burma. Hmongerna ogillade kommunismen och var därför lätta för CIA att manipulera till att kriga på USA:s sida, mot kommunisterna i Laos och Vietnam. Efter kriget blev hmongfolket därför till stor del isolerade. För att kunna försörja sig hjälpligt tog de till desperata metoder. De handlade med vapen, som de hittade i grottor efter striderna, opium, från bergen där de bodde, och med sina egna döttrar, som såldes till bordeller. En fruktansvärd historia! Staffan såg både ett behov och en möjlighet att använda den som utgångspunkt för att få ut det han ville säga till en större publik. Till sin hjälp tog han litteraturen. Närmare bestämt genren spänningsroman. Nu följde fyra år av efterforskningar, försiktiga till en del men också dödsföraktande, då han och Maria gav sig in på de skummaste klubbarna och barerna som Bangkok hade att erbjuda. De köpte ut flera kvinnor från bordeller. För att lära känna dem och få höra deras gripande berättelser, samt även ge dem en chans att komma bort från prostitutionen. Vissa av kvinnorna klarade av att ändra sina liv, andra föll tillbaka till barerna och köparna. Många har Staffan kontakt med än idag. Staffan förklarar att såväl prostitution och traf-

Att ta sig in bakom korruptionen och lyfta fram den i ljuset var ingen ofarlig uppgift. Till sist blev Staffan tvungen att avveckla hela sin verksamhet i Thailand, för att hals över huvud fly därifrån. På slutet blev han utsatt för komplotter och falska anklagelser, samt ett märkligt inbrott i bostaden. Om någon av anklagelserna (för våldtäkt till exempel) hade lett till åtal, skulle det i praktiken ha inneburit en dödsdom, oavsett hur den faktiska domen hade sett ut. ”Bangkok Hilton kal�las också för ’The Big Tiger’. Det beror på att det äter människor”, säger Staffan sakligt om det ökända fängelset. Han har själv sett hur folk har försvunnit in där, för att aldrig komma tillbaka. Men också hur människor har sorterats ut på andra sätt, när de har blivit för obekväma. Och hur deras bortgång har förklarats med naturliga orsaker eller olyckshändelse. Idag törs Staffan inte resa in i varken Thailand, Laos eller Kambodja. Han har dryftat för många besvärande fakta och det skulle innebära oerhörda risker för honom att vistas i dessa länder. Själv säger han att det är behovet av att sprida sitt budskap som driver honom, och har gett honom det mod som krävs för att utföra sin research. Hans fru Maria uttrycker saken något annorlunda. Hon menar på att Staffan, genom sin dramatiska barndom, har en annan tröskel för rädsla än de flesta andra människor. ”Det är det bästa med min bakgrund. Min gud prövade mig och gjorde mig stark. Utan det hade jag inte blivit den jag är eller kunnat skriva de här böckerna”, håller Staffan med. För honom finns inte begreppet ”det går inte” i vokabulären. Rädd blir han först när ”det är dags att bli det”. Boken En tid för gudar är nu ute i handeln (minus det exemplar som ligger hemma på mitt nattygsbord). Parallellt med den har Staffan även en annan roman på gång, vilken utspelas i en helt annan del av världen. Denna bok gör en djupdykning i författarens egen familj, som visar sig ha ett delvis ganska sinistert förflutet. ”Jag är alltid lite orolig när jag börjar skriva, för att jag inte ska få ihop historien. När jag sedan blir klar med det sista bladet så tänker jag ’hur fan kom jag hit?’”, säger Staffan. Han berättar att det innebär blandade känslor att slutföra en bok: ”Jag gråter när jag skriver de avslutande meningarna. Men samtidigt är det ju dit man längtar också”. 25


×2

KIDS & FAMILY | TVILLINGMA MMA N

LYCKA Hadija Fofana är nybliven tvillingmamma. Här berättar hon om det största som hänt henne: Rose och Luna.

Fakta om

Hadia Fofana Ålder: 33. Bor: West Hollywood, Los Angeles, Kalifornien. Gör: Jobbar som modell, real estate assistant, värdinna. Största lyckan just nu: Tvåäggstvillingarna Rose Lilia Fofana Torres och Luna Aisha Fofana Torres, fem månader.

V E C K A 9 . Hadija Fofana får veta att hon väntar tvillingar. Hon gråter av lycka. – Min dröm har alltid varit att ha tvillingar. Så min dröm blev verklig! – Men jag blev också rädd – hur tar man hand om två barn samtidigt, hur delar man sig ? Och kommer jag att älska dem lika mycket? Det var många tankar. Det gör hon – älskar dem lika mycket. Rose och Luna, både lika och olika. Rose kom först, tre minuter senare kom Luna. – Rose är väldigt självständig, stark och självgående. Man måste anstränga sig lite extra för att få hennes uppmärksamhet. Hon gråter inte mycket - men när hon väl gör det … – Luna är som jag, den lyckligaste personen jag känner. Hon är som en social liten fjäril. Hon ler alltid, nynnar alltid. Hon är väldigt mammig och behöver mer uppmärksamhet.

Hadija njuter av var stund

– Det känns som en gåva att ha fått de här underbara små personerna. Allt går bra. Vi har ett strikt schema: Vi går och lägger oss klockan 26

sju på kvällen, vaknar vid elvatiden för lite mat och därefter sover vi fram till sju på morgonen. Jag har haft en väldig tur med mina flickor – vi är ett toppen-team! – Det är underbart att få vakna upp varje morgon och mötas av två par vackra ögon som lyser av kärlek – det är en känsla som inte går att förklara utan måste upplevas. Sedan älskar jag alla mysiga pussar och vi sjunger mycket – de älskar Pippi, och våra långa promenader i Melrose Place.

är så pass ovanligt. Människor är också väldigt hjälpsamma, jag tror de tänker att det är mycket jobb med att ha två bäbisar. Själva graviditeten gick bra. Hadija jobbade tills hon var i sjunde månaden och hon planerade noga inför födseln och tvillingarnas hemkomst, packade sjukhusväskan och gjorde i ordning flickornas rum. – Jag skulle föda på naturlig väg, men eftersom Rose var för liten, var jag tvungen att göra kejsarsnitt. Jag var inte glad över det, men det var bäst för flickorna och mig.

” DET ÄR UNDERBART ATT FÅ VAKNA UPP VARJE MORGON OCH MÖTAS AV TVÅ PAR VACKRA ÖGON SOM LYSER AV KÄRLEK”

U N D E R P R O M E N A D E R N A väcker Hadija, Rose och Luna en hel del uppmärksamhet. – Folk blir som tokiga när de ser tvillingar; jag kan inte gå ut utan att bli stoppad av främlingar som vill säga hej och prata en stund. Jag antar att man blir fascinerad av tvillingar eftersom det

Till sist: Vad är svårast i vardagen?

– Helt ärligt; ingenting. Mina flickor är mina bästa vänner och vi förstår varandra så väl, vi får allt att funka. Svårast är när de sover för då saknar jag dem så mycket!


Din vän för livet!

Alla kan behöva en vän för livet som ger extra trygghet och är en trogen följeslagare. Någon att hålla i handen när man behöver extra mod, eller en kompis att leka, busa och upptäcka världen med. Hur ser din vän ut?

27

facebook.com/teddykompaniet •

@teddykompaniet • www.teddykompaniet.se


KIDS & FAMILY |  MARTINA BARNSJUKHUS

N

ästan alla gravida kvinnor har skiftande känslor inför att bli mamma – förväntan, glädje men också oro och tvivel kring att bli mamma och om barnet är önskat. Blir det dubbelt upp med känslor om man väntar tvillingar? Kids & Family har pratat med Annika Adebäck som är psykolog samt legitimerad psykoterapeut och psykoanalytiker på barnsjukhuset Martina i Stockholm. Här finns såväl allmänläkare som läkare inom olika specialistområden samt psykiatriker och psykologer som erbjuder hjälp till familjer med barn upp till 18 år. –  Om man översätter de allmänna känslor som finns hos alla blivande föräldrar, så kan man nog tänka att det finns en slags dubbel oro: För att båda barnen i magen ska må bra, får båda barn plats, utvecklas de som de ska? Och hur ska förlossningen gå med två barn, är det vanligare med komplikationer? Vilka i så fall? Sedan finns det förstås tankar kring att man ska knyta an till två barn, inte bara ett, säger Annika Adebäck. Känslor är en sak, men att få tvillingar kan innebära en mer påfrestande graviditet rent kroppsligt. Det medför även en mer komplicerad förlossning – två barn ska ju födas. Det är även vanligare med för tidig födsel. Att få samtala med en erfaren psykolog/psykoterapeut under graviditeten är generellt av stor 28

AV KINA ANDERSSON

vikt i förberedelser inför förlossning och spädbarnstid. Blivande tvillingmammor kan ibland behöva mer stöd, mer information och fler försäkrande uppföljningar. – Men det är också beroende av vilken kvinna det handlar om. Det kan skilja sig mycket mellan olika kvinnor i hur de ser på sitt blivande föräldraskap och vilka tidigare erfarenheter av graviditet, förlossning och spädbarnstid de har.

När barnen väl kommit, innebär ett par tvillingar dubbelt av allt både praktiskt, tidsmässigt och även känslomässigt. – Det viktigaste är då att föräldrarna knyter an till båda barnen, att de inte delar upp barnen så att mamma tar ett barn och pappa det andra. Det är viktigt att skifta mellan barnen vid mat, läggning, tröstande och så vidare. Det är även viktigt att känna och klara av att ge båda barnen lika mycket uppmärksamhet och tid. Och just det är ju här den stora utmaningen att hinna med båda barnen utan att känna skuldkänslor över svårigheterna i detta.

FOTO: PXHERE.COM

Annika Adebäck, psykolog samt legitimerad psykoterapeut och psykoanalytiker på barnsjukhuset Martina i Stockholm.

Att vänta barn är omtumlande. Att få beskedet att det ligger två barn i magen kan kännas extra omtumlande – och det kan behövas extra stöd.

Tvillingarna som legat tillsammans i magen under en lång tid kan behöva fortsätta ha tryggheten i en fortsatt kontakt även efter förlossningen.

Är det något särskilt man bör tänka på, när det handlar om just tvillingars utveckling? – Det kan vara ganska svårt för tvillingar att få ett helt eget utrymme. Syskonkonkurrensen kan accentueras – när jag pratar med vuxna tvillingar är det vanligt att de berättar om hur de har delat upp mellan sig olika roller – en är si och den andra är så. – Därför tänker jag att det kan vara viktigt att föräldrarna försöker se till att konkurrensen som alltid finns mellan syskon inte blir för stor och att varje tvilling får utrymme att utvecklas utifrån sin förmåga till en hel individ och inte hela tiden relateras till och jämföras med sin tvilling. Att jämföra syskon är dock något alla föräldrar gör enligt min erfarenhet.

FOTO: PXHERE.COM

Att vänta tvillingar


|  KIDS |KIDS&&FAMILY MARTINA BARNSJUKHUS   SÅ FUNKAR DET FAMILY

sweden eco

Det här är Martina

Till Barnsjukhuset Martina är alla välkomna. Här finns en lättakut (för medlemmar och barn upp till 1 år), en BVC och en mottagning som gör diverse utredningar och behandlingar. Läs mer på:

www.barnsjukhusetmartina.se

Du nämner en undersökning som handlar om den nära relationen som tvillingar kan ha – kan du berätta mer om den? – Det är den italienska psykoanalytikern Alessandra Pontelli som har gjort en studie utifrån att man följt tvillingar i magen med regelbundna ultraljudsundersökningar under graviditeten och sedan följt tvillingarna regelbundet under den första tiden. Hon fann att tvillingarna relaterar till varandra redan i magen. Ett tvillingpar kunde ses ligga och klappa på varandra genom fosterhinnorna i magen och när de var i ettårsåldern var deras favoritlek att sitta och klappa på varandra med en gardin mellan sig. I ett annat tvillingpar, dog den ena tvillingen innan förlossningen, och under de första levnadsåren såg man att den överlevande tvillingen verkade leta efter den tvilling som försvunnit. Vad tänker du om de resultat hon kom fram till? – Att tvillingar som legat tillsammans i magen under en lång tid kan behöva tryggheten i en fortsatt kontakt även efter förlossningen så att de inte upplever en förlust/separation från den andra tvillingen. Kontinuitet och stabilitet är viktig för alla barn kommer, liksom kroppskontakt, verbal kontakt och närhet för att de ska kunna utvecklas på ett optimalt sätt.

Naturlig babyolja! 100% ren och kallpressad jojobaolja av högsta kvalitet. Mjukgörande, skyddande och lättabsorberad. Perfekt babyolja! Lika bra som fuktgivare till kropp och ansikte. Prova även vårt milda, krämiga schampo med arganolja som skyddar och vårdar håret. Naturlig hudvård ska kännas bra.

www.rosenserien.com tel: 0123-104 51

Rosenserien säljs hos utvalda salonger, hälsokostbutiker och Life

= 70% svart

29


KIDS & FAMILY | AMNING

Amning för nybörjaren

tips!

På Amningswebben hittar du tips och stöd om amning och det nyfödda barnet. Det är en webbplats helt utan annonser, sponsorer och kommersiella intressen som Elisabet har startat och driver tillsammans med medicinska kommunikatören Louise Candert.

Många mammor upplever problem med amningen. Här tipsar amningsspecialisten Elisabeth Hjärtmyr, som är både barnsjuksköterska och barnmorska, om några av de saker som underlättar för den som vill amma. Elisabeth har hjälpt mammor att amma under 25 års tid. Hon är noga med att påpeka att hon inte tar ställning för eller emot amning. – Jag vill bara hjälpa den Elisabeth Hjärtmyr som vill amma att kunna göra det. Det finns mycket kunskap idag och den kunskapen bör föräldrar få för att sedan kunna göra ett aktivt val.

Vad ska man tänka på vid tvillingamning?

Alla barn är olika – olika personlighet, olika sugkraft, olika tag om bröstet. Så även tvillingar. Det tar tid att lära känna barnen. Amma gärna ett barn i taget till att börja med,

för att lära känna. Vissa barn suger kraftfullt, och har ett tydligt temperament och får därmed i sig en stor mängd bröstmjölk på kort tid, andra barn har en svagare sugkraft och ett lugnare temperament, som gör att amningen tar längre tid.

Kommer mjölken räcka till två barn?

Brösten ställer in sig på den bröstmjölksmängd som efterfrågas, läs mer; hur mjölken blir till. Ju mer barnet suger, ju mer mjölk. Efterfrågan styr tillgången. Därför kan det vara bra att byta barn och bröst olika mål –  det ena barnet kanske drar igång bröstmjölken mer än det andra barnet, de hjälps helt enkelt åt att stimulera till ökad bröstmjölksmängd.

FIXA JULKLAPP REDAN IDAG!

Hur gör man?

Lägg barnen till brösten, ett barn i taget. Du kan gärna amma barnet i tvillingläge redan från början. Det finns olika amningsställningar även vid tvillingamning. Redan på BB kan du önska stöd i hur du kan amma båda barnen samtidigt. Att dubbelamma båda barnen sparar tid men är något du behöver du träna på. Tänk 4T: tid, tillit, tålamod, träning.

Vad gör jag om det gör ont att amma? 

– T illåt inte smärtsam amning utan respektera din upplevelse. Precis i början, de första sugtagen, kan kännas lite men sedan ska det inte göra ont. Kom ihåg att amning är något som man lär sig. Ge er tid att lära känna varandra.

ÅH! VAD SÖT

VILL DU OCKSÅ HA ETT UNIKT PORTRÄTT PÅ DITT BARN? BUSENKELT! L ADDA UPP EN GULLIG BILD PÅ BARNET PÅ DENNISSIMO.SE KONSTNÄREN DENNIS WOJDA SK APAR PORTRÄT TET E M B L A — 5 Å R — 2 0 1 8

×

50 70 CM GR AFISK T TRYCK PÅ HÖGK VALITATIV T PAPPER

DENNISWOJDA

30

VÄL J FORMAT SNABB LEVERANS


a l l a r ö f n e Klubb ! r a s små foodi Hej alla små matälskare och välkomna till , vår klubb Ella s Kitchen <3 foodisar. Vi vet att det är nu, i början av din lillas smakresa, som grunden läggs. Hos oss får ni matnyttig fakta, mumsiga recept, erbjudanden och tips. Bli medlem idag på ellaskitchen.se och ni får ett kostnadsfritt startpaket med haklapp, reflex, matguide och en valfri Ella,s-produkt. Hoppas vi hörs! STAR FÖR F TPAKET OODIS AR!

kv ! a m Sprofoodisar för

, ll as Kit

Häng med på e stort äventyr ftötr små smaklökar

chen

E

k chec ärde sig v m u M

fo

o isar

Nu är det äntlige n dags att testa nya, spännnande spän + stoooora smaker sto . Vi hjälper - häng med!dig


KIDS & FAMILY |  VUXNA TVILLINGAR

Det där med att vara

tvilling…

Genom hela historien har vi fascinerats av tvillingar. Två personer som är så nära varandra att de känns som en. Är de dessutom enäggstvillingar och nästan identiskt lika till utseendet känns det nästan – magiskt. Men hur känns det att vara tvilling? Kids & Family frågade enäggstvillingen Caroline Törnquist.

Dubbelt upp! Caroline och hennes tvillingsyster Hélène.

AV KINA ANDERSSON

N

ästan varje dag sedan de föddes har folk tagit fel på Caroline Törnquist och hennes syster. Hon är också van att folk är fascinerade över det där med tvillingar och har fått den där ”Hur känns det -frågan” –  rätt många gånger. Hon avdramatiserar den dock något. – Jag vet ju inget annat, så jag tycker inte att det är så märkvärdigt, säger hon. – Det är så klart ovanligare att vara ett tvillingsyskonpar än ett, så att säga, vanligt. Och visst står jag och Hélène varandra väldigt nära – men det kan ju vilka syskon som helst göra. Jag är nära mina andra syskon också. Man blir ju också lika till viss del genom att växa upp i samma miljö. Caroline och hennes syster Hélène är två i en barnaskara på sex. Storasystrar, och Hélène är äldst. Hela elva minuter äldre än Caroline – vilket förstås är mycket betydelsefullt i vissa lägen, berättar Caroline med glimten i ögat. Men tillbaka till allvaret. Att vara så lika och olika samtidigt måste man ändå lära sig hantera. Inför intervjun med Caroline, pratade jag med några av hennes ungdomsvänner. – Vad jag förstår uppfattades ni som starka ihop, på ett positivt sätt, eftersom det alltid var ni två. Vad tänker du om det? – Att jag absolut kan förstå det - men för oss var det viktigt att inte buntas ihop under just det där tvillingbegreppet. Hélène och jag är två olika personer. 32

Likheten kan samtidigt förstärka olikheten, på både gott och ont: – Syskon blir väl alltid jämförda men jag tror att tvillingsyskon blir det högre grad. Det kan

– På en middag för många år sedan sade min bordskavaljer att det var så trevligt att se mig igen. Jag sade att han förväxlade mig med min syster eftersom jag inte kände igen honom. Men det var mig han hade känt igen - det visade sig att jag visst hade träffat honom tillsammans med min tvillingsyster, hemma oss när vi var unga, när han hälsade på min bror. – Så där ser man, han hade koll medan jag ”gömde” mig bakom tvillingskapet istället för att ens försöka tänka efter om vi hade träffats tidigare. Samtidigt var det förstås inte lätt att veta, han var yngre och kompis till brorsan - men ändå. Har ni aldrig utnyttjat det faktum att ni är lika? Bytt identitet tillexempel? – Hélène var tuffare än jag, och hade nog gärna velat ställa till lite bus när vi var yngre, men jag var för blyg för det.

Caroline Thörnqvist.

blir lite av: ”Du som är så lik din syster och ändå inte … ” Det blir en jämförelse som är positiv och negativ på samma gång om du förstår vad jag menar. Caroline är alltså van vid att personer hejar på henne i tron att det är hennes syster. Ibland kan det kännas frustrerande att folk inte anstränger sig tillräckligt för att tänka efter vem det är man möter. Men en gång blev det precis tvärtom.

Lite nyfiken blir man förstås på vad de båda systrarna gör idag,  kanske har de ändå valt samma yrkesbana … ? Men nej. – Vi har gått helt olika vägar, jag är familjerättsjurist på Nordea Bank och Hélène är entreprenör och driver Stillinfashion.com, en e-shop för second hand-designerväskor. Till sist: Ditt bästa råd till tvillingföräldrar? – Kom ihåg att dina barn är två helt olika individer, behandla dem som det och kalla dem inte för tvillingen.


A X A M

n e t e t i d i v gra

FOTMASSAGE NÄRHELST DU VILL En graviditet och svullna fötter går oftast hand i hand, och det bästa sättet att minska på svullnaden är att få en ordentlig massage. Helst av någon du tycker om. Visst, dina fötter är kanske inte jättesvullna just nu, men fot­ massage är alltid bra. Om inte annat, så i förebyggande syfte. När du skaffar en gratis gravidförsäkring hos oss får du en samling gravidkort som kan hjälpa dig att få en så härlig graviditet som möjligt. Dra gravidkortet och få fotmassage lite när du vill. Maxa graviditeten!

Besök if.se/maxagraviditeten så hjälper vi dig att få en härligare graviditet.


KIDS & FAMILY |  RESA

Nobis ligger granne med Tivolis västra ingång, inrett av stjärnarkitekterna på Wingårdhs. Mycket av inredningen är specialritad för att få en varm och personlig touch. Glöm inte frukostbuffén…

Nimb är ett pampigt boutiquehotell som ligger mitt i Tivoli. Alla sovrum utom ett vetter mot Tivoli och inte mot gatan. Vissa av dem har terrass eller balkong.

Köpenhamn perfekt för barnfamiljer! AV JESSICA BERGHULT

K

öpenhamn är en fantastisk stad att resa till med barn. Här finns massor av roliga aktiviteter för hela familjen med både klassiker som Tivoli, Den Blå Planet och HC Andersen muséet, till en av världens längsta gågator som bjuder både på röda pölser, smarriga wienerbröd och så klart churros, barnens favorit nummer ett. Titta gärna in på www.visitdenmark.se som uppdateras ständigt med bra semestertips inte bara i Köpenhamn utan i hela Danmark. Här är våra bästa tips för en lyckad semester med barn i Köpenhamn. 34

Bo bra

Många tummar på standarden så fort barnen ska med på resan och väljer ett budgethotell som ligger lite avsides. Men är det något man verkligen ska prioritera när man reser med barn är det att bo nära de aktiviteter man tänker besöka. Då Tivoli är en given attraktion så har vi valt att lyfta fram två hotell som ligger så nära Tivoli det bara går att komma. Dessutom ligger de mitt emot centralstationen vilket sparar in bökiga bussresor och extrakostnader för taxi.

Nimb

Fru Nimb är ett klassiskt smörrebrödsställe inne på Tivoli. Älskat av både stora som små.

Nimb är ett pampigt boutiquehotell som ligger mitt i Tivoli och i rumsbokningen ingår även


RESA  |  KIDS & FAMILY allehanda läckra bakverk och självklart även de uppskattade pannkakorna med egengjord chokladkräm, hallonsylt eller blåbärskräm.

Fru Nimb

Underskatta inte vikten av mat och dryck. Inom Tivolis område finns det så klart en mängd olika snabbmatsställen om man är ute efter en snabb bukfylla. Men betydligt trevligare är det att ta sig tid att sitta ner och vila en stund mellan åkattraktionerna. Den klassiska smørrebrøds-restaurangen Fru Nimb lockar både unga som gamla med sina 50 olika sorters smørrebrød, som ingen mindre än Louise Nimb (Nimbs smørrebrødsjomfru) komponerade för mer än 100 år sedan. Det finns garanterat något på menyn som faller varje ålder i smaken. Det går också att besöka Fru Nimb utifrån gatan också.

Den Blå Planet

På taket på Nimb finns en stor och barnvänlig pool som är perfekt att relaxa vid och slippa storstadens brus för några timmar.

entrébiljetter samt åkband, vilket gör det extra prisvärt för barnfamiljer. Före i kön kommer man också då Nimb har egen utgång direkt till parken. Nimb är sagolikt vackert med sina tinnar och torn och blir garanterat en barnfavorit då det för tankarna till Disneys alla romantiska sagoslott. Nimb är medlem i Small Luxury Hotels of the World och öppnade sina dörrar redan 1909. Sedan dess har det genomgått flera förvandlingar och för bara några år sedan totalrenoverades hela hotellet och slutresultatet blev 38 unikt inredda rum och lyxiga sviter. Värt att nämna är att Nimb sedan allra första början haft fokus på gastronomi och det syns inte minst i frukostutbudet. Förutom klassiker som yoghurt, flingor och färskpressad juice, serveras det barnfavoriter som pannkakor, gröt och omelett. Självklart a’la minute, det vill säga på beställning som det anstår ett lyxhotell.

Nobis

Nobis ligger granne med Tivolis västra ingång och du är fortare än kvickt innanför dörrarna efter bara några steg. Nobis Copenhagen är Nobis Hospitality Groups första hotell utanför Sverige och är inrett av stjärnarkitekterna på Wingårdhs. Det är svårt att tro att detta supertrendiga hotell med 80 rum och sviter, från början var ett gammalt musikkonservatorie innan det helrenoverades till det lyxiga hotell det är idag. Även detta hotell är barnvänligt då den stilrena och minimalistiska inredningen bjuder på få föremål som kan rivas ner eller gå sönder. Inga tavlor heller på väggarna utan istället har konsten flyttats ner i vackert dekorerade ullmattor på golven. Även här är frukostbuffén värd att nämna lite extra då den innehåller ett helt bord fullt med

Den Blå Planet är ett maffigt ställe på 9 000 kvadratmeter som gör det till Nordeuropas största akvarium. Här kan man med lätthet fördriva en hel dag och känna att man ändå inte hunnit med att titta på allt. Håll gärna utkik efter de olika tiderna när djuren får mat i sina respektive bassänger. Den Blå Planet känns som Danmarks nya stora attraktion med sin stora rikedom av hammarhajar, sjölejon, pirayor och 20 000 andra fiskar och havsdjur från hela världen.

Strøget

Strøget är en av världens längsta gågator och är ett Mecka för alla shoppingsugna barn och vuxna. Närmast Rådhusplatsen hittar du de stora kedjorna som H&M, Vila, Vero Moda, Zara och Bianco. Lite längre bort mot Kongens Nytorv hittar du lyxmärken som Chanel, Louis Vuitton, Gucci, Hermés, Burberry och Royal Copenhagen. Vill du andas ut mellan inköpen finns det många kaféer och restauranger att vila fötterna på längs vägen.

Muséer

Om vädret skulle vara dåligt eller om fötterna värker efter för mycket shoppande och karusellåkande kan det vara skönt att besöka ett av Köpenhamns alla museer för barn. Ripleys Believe It or Not ligger på Rådhuspladsen granne med HC Andersen museet. I andra änden av den långa gågatan, vid kungens Nytorv, ligger Guinness World Records och The Mystic Exploratorie. Alla fyra är värda ett besök och om man köper ett så kallat ”fun pass” så får man 25 % rabatt på ordinarie pris. Gäller både vuxna och barn.

Gå på Tivoli

Nöjesparken Tivoli är Köpenhamns mest kända attraktion. Den grundades 1843 och har inspirerat många andra nöjesparker runt om i världen. Det sägs att det var här Disney hittade inspiration till det första Disneyland i Kalifornien. Tivoli har öppet året om och lagom till skolornas höstlov klär parken om till ett skrämmande Halloweentema. I mitten på november plockas julpyntet och den magiska julstämningen fram och hela området blir en enda stor julmarknad.

Cagenhagen är en dröm för alla sötsugna barn. Bakelser, tårtor och kakor i mängder.

Cagenhagen

Är det semester så är det – Cagenhagen är ett fantastiskt konditori som ligger inne på Tivoliområdet. Väljer du att gå hit en helgdag går det att boka ”Kage-ekstravaganza” som är precis vad det låter som, ett dignande buffébord med lyxiga franska bakelser, tårtor och macarons. Men boka i tid då det är mycket populärt att frossa i bakverk likt en Marie Antoinette för priset av 295 kr per person. Om du vill ha ännu mer av det goda kan du köpa med dig Cagenhagens egen receptbok med dig hem som den kände chefskonditorn Torben Bang står bakom. Pris 295 kr. 35


SMIDIGARE, RYMLIGARE OCH SNYGGARE – UPPTÄCK NYA AIRCROSS!

C3 AIRCROSS

litet. Mer Citroën.

NYA CITROËN C3 AIRCROSS COMPACT SUV Mer utrymme. Mer flexibilitet. Mer Citroën.

NU FR.169.900:Se hela vårt utbud av Citroën och

-

aktuella priser på hedinbil.se

Priset gäller ordertecknade bilar t.o.m. 30/9 2018, exklusive tillägg för metalliclack och andra tillval och går ej att kombinera med andra erbjudanden, företagsavtal eller rabatter. från 3,9med l/100 km, erbjudanden, utsläpp 101g CO2/km. äller ordertecknade bilar t.o.m. 30/9 2018, exklusive tillägg för metalliclack och andra tillval och går ej körning att kombinera andra företagsavtal eller rabatter. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Bränsleförbrukning blandad Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Bränsleförbrukning blandad körning från 3,9 l/100 km, utsläpp 101g CO2/km. från 3,9 l/100 km, utsläpp 101g CO2/km. CITROËN_InspiredByYou CTN_17_11224_Logo1L_Rouge_CMJN 15/06/2017

ÉQUIVALENCE QUADRICHROMIE

CITROËN ENKÖPING • GESÄLLGATAN 3 • TELEFON 0 CITROËN ENKÖPING • GESÄLLGATAN 3 • TELEFON 0171-827 10

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87 Web : www.carrenoir.com

Ce fichier est un document d’exécution créé sur Illustrator version CS6.

MAGENTA 5 % NOIR 70 %

CYAN 5 % MAGENTA 85 % JAUNE 85 % NOIR 0 %

AKALLA 36

Esbogatan 8 Tel: 08 – 505 692 00 Mån–fre: 9-18 Lör–sön: 11-16

ENKÖPING

Gesällgatan 3 Tel: 0171-827 10 Mån–fre: 8-18 Lör–sön: 10-14

SPÅNGA

Finspångsgatan 52D Tel: 08-687 86 10 Mån–fre: 9-18 Lör–sön: 11-16

UPPSALA

Kumlagatan 12 Tel: 018-56 10 00 Mån–fre: 8-18 Lör: 10-15, sön: 11-15


DIN HUD  | KIDS & FAMILY Hjälp mot pigmenering.

Anna-Karins favorit i höst.

Bra skydd mot kyla.

Höstvacker

Den solkyssta hyn är snart ett minne blott – nu är det hög tid att rusta dig för en ny årstid. Vi bad hudterapeuten och hudhygienisten Anna-Karin Crutze om hennes bästa tips för en vacker hösthy.

När hösten smyger på och jag börjar känna mig grå och glåmig – vad kan jag göra?  – När solbrännan gått bort så framträder pigmenteringarna kraftigare. Detta gör att man kan känna sig grå och fläckig. Peela huden med en snäll pigmenthämmande peeling, till exempel Daily Microfoliant från Dermalogica.  Vilka är dina bästa skönhetsrutiner i höst? – Frisk luft är bra för syresättningen och blodcirkulationen och tänk på att behandla ett hudtillstånd, inte en hudtyp. En hud som till exempel varit fet under sommaren på grund av värme kan bli torr under hösten och då ska den behandlas därefter.   Ditt bästa tips för torr respektive fet hy?  – För den torra huden är det viktigaste att återfukta. Fuktmask ett par gånger i veckan och en

fuktspray i väskan att spraya på ett par gånger om dagen (ovanpå make-up går bra) gör underverk. – Den feta huden behöver bli av med överskottstalg så använd inget fett, använd i stället en massa fukt för att inte torka ut huden och därmed reta talgkörtlarna att producera ännu mer fett. När kylan sätter in – vad har du för tips?  – Det finns flera bra barriärskyddande krämer. Min favorit är Comfort Extreme från Sisley eller Barrier Repair från Dermalogica. Tips på quick fix till festen?  – Glitter! Investera i en burk glitter från till exempel Jane Iredale som du kan lägga på kinderna, ögonlock och läpparna.   Några tips på kost? – För att får en klar hud är det viktigt att dricka

Hudterapeuten och hudhygienisten Anna-Karin Crutze driver salongen Min Hud i Stockholm.

mycket vatten. För att behålla vätskebalansen ska du dricka minst lika mycket vatten som kaffe. I övrigt är en allsidig kost att rekommendera för en fin hud. Hur viktigt är det egentligen att gå på salong? – Det är svårt att göra rent huden på djupet hemma. Oavsett hudtyp och hudtillstånd är det viktigt att få bort alla pormaskar och döda hudceller och det är svårt att göra på egen hand. Över tid så gör det stor skillnad.   Din egen favoritprodukt i höst?  – En dermapenbehandling på salong och så kompletterar jag med Sisley Black Rose-mask hemma. Till sist: Har du något särskilt tips för barn? – Skydda barnens tunna hud med en fuktkräm när det är kallt och blåsigt.

Ultraljud för gravida Aleris Ultraljudsmottagning i Solna Centrum välkomnar alla gravida från vecka 8 att göra sin ultraljudsundersökning hos oss. Med remiss från din läkare eller barnmorska betalar du inget. Du är också välkommen till oss utan remiss men då bekostar du undersökningen själv.

Läs mer på aleris.se

Hög tillgänglighet – tid för undersökning samma dag Vi har avtal med Stockholms läns landsting för vårdval inom obstetriska ultraljud. Välkommen att kontakta oss för tidbokning!

savtal eller rabatter. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Bränsleförbrukning blandad

Aleris Ultraljudsmottagning för gravida Solna centrum Solna TELEFON 0171-827 10 Torg 3, 171 45 Solna Tel: 08-128 988 90 Aleris är ett vård- och omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom sjukvård, äldreomsorg och psykisk hälsa i Sverige, Norge och Danmark. Aleris ägs av Patricia Industries – en del av Investor. 37


KIDS & FAMILY |  SÅ FUNKAR DET

Blöj- och hudskolan Carolina, barnmorska på Libero.

5

frågor och svar Finns det något ljuvligare än din bebis mjuka hud? Men bebishud är känsligare än den hos vuxna – här tipsar Liberos barnmorska Carolina Gäbel om hur du bäst skyddar ditt barns hud.

TIPS & TRIX I BLÖJ-DJUNGELN

1 Barnets hud är annorlunda än hos oss vuxna på många sätt  – berätta lite om de största skillnaderna? 

– Huden är kroppens största organ och hos barn är huden ungefär hälften så tjock och därför mycket känsligare än en vuxens hud. Förmågan att absorbera fukt och andra substanser är högre hos barn, liksom förmågan att släppa ifrån sig fukt. Och huden är dessutom oftast fantastiskt mjuk och len hos en bebis. 2 Bebishud är alltså känsligare än huden hos en vuxen – har du några generella tips på vad man bör tänka på för att skydda den?  – Eftersom absorptionsförmågan är hög, är det viktigt att omsorgsfullt välja vad man använder för produkter till huden. Dessutom får man inte glömma att skydda huden mot solen. – Det är viktigt att välja produkter, vare sig det är tvål, krämer eller tvättmedel, som är speciellt utvalda för barn. Jag vill definitivt rekommendera oparfymerade produkter. Barn kan reagera på produkter som innehåller parfym.   3 Några vanliga frågor från nyblivna föräldrar handlar om torr hud, respektive röd och irriterad stjärt samt utslag – vad kan man göra? 

– Det viktiga är att se över sitt barn regelbundet så att man i tid upptäcker och därmed kan minska problemen. Torr hud kan åtgärdas på lite olika sätt. Använd en barnolja i badet och/eller efter badet, gärna vegetabilisk och Svanenmärkt. Smörj även barnet med kräm eller lotion. Kräm är fetare och innehåller mindre vatten och passar därför extra bra på torra ställen på kroppen. – Vad gäller röd och irriterad rumpa så behandlas det mest effektivt genom att byta blöja ofta 38

och lufta stjärten så ofta det går. Om rumpan behöver extra skydd så skulle jag rekommendera zinkkräm för att skydda huden mot kiss och bajs just när rumpan är röd och ond. Utslag finns det många av och det är lite svårt att generellt säga vad man gör åt det. Därför tipsar jag om att visa utslagen på BVC och rådfråga personalen där. 4 Om min bebis har extra känslig hud – finns det blöjor som är särskilt anpassade för denna?  – Inte generellt, men det är viktigt att välja blöjor med omsorg - blöjor som består av mjuka material och som är noga utvalda för att vara snälla mot både miljön och barnets hud. Leta efter märkningar som Svanenmärkt och Astmaoch Allergiförbundet i blöjhyllan.   5  Beröring, hud mot hud, är naturligtvis en njutning för både mor och barn men forskning visar också att den är livsviktig – berätta mer!

– Ja! Tidig hud-mot-hud-kontakt medför en mängd fördelar, oavsett om det är efter en vaginal förlossning eller efter ett kejsarsnitt. Det är hormonet oxytocin, må-bra-hormonet, som frigörs och det har bland annat positiva effekter på barnets anknytning, att amningen kommer igång och att livmodern drar ihop sig efter förlossningen. Den nära hudkontakten gör även att barnet skriker mindre och får en jämnare andning. Det har även positiva effekter på barnets blodsockernivå och förmåga att hålla temperaturen. – Tidig kontakt, hud-mot-hud, kan också upprättas med den andra föräldern eller nära anhörig, det är väldigt bra både för barnet och den vuxne.


Kvalitetsskor till hela familjen Skoföretaget Deichmann har levererat moderiktiga skor under de senaste 100 åren. Det hela började med en liten skomakarbutik i Tyskland och idag säljer företaget över 176 miljoner par skor om året – däribland kvalitetsskor till barn.

”Jag vågar påstå att familjen endast behöver gå till ett ställe för att köpa skor”, säger Daniela Thissen, försäljningschef för Deichmann i Sverige. Vi har skor till hela familjen. Sortimentet innefattar över 1 000 modeller med private labels som Graceland, 5:th Avenue och varumärken som Kavat, Elefanten, Nike och licensmärken från Disney. Alltid de senaste skotrenderna. Många barn går i antingen för små eller för stora skor. Hos Deichmann mäter vi barnens fötter för att säkra att de alltid får den optimala komforten, fortsätter Daniela. Barn i växande ålder kan växa tre till fem storlekar om året och därför kan det vara bra att ha råd till de 10 –15 par skor som ett barn behöver när man räknar med allt från gummistövlar till inneskor och skor till dagis/skola och lek, säger Daniela. Många av våra skor till barn har kardborreband, så att det bli enkelt i dagis, skola och vid sportaktiviteter. Vi har ett stort urval av skovårdsprodukter som skyddar skor och stövlar mot den svenska vintern. Deichmann har även ett stort urval av modeller till de mer vuxna kunderna. De senaste trenderna blandas med ett mer klassiskt urval. Det finns något för alla smaker och plånböcker.

Från skomakare till socialt projekt I Sverige har företaget funnits sedan 2007,

men historien om Deichmann går över 100 år tillbaks. Det hela började i ett arbetarkvarter i Ruhr-distriktet i Tyskland, där Heinrich Deichmann år 1913 öppnade en skomakarbutik ihop med sin hustru. Tre generationer senare har den lilla skomakarbutiken utvecklats till en världsomspännande verksamhet med mer än 3 857 butiker i 26 länder. Företagets tillväxt har skett utan börsnotering eller lån, men däremot genom nyckelbegrepp som kontinuitet, ansvar och självständighet. Det sistnämnda kan bland annat ses i den sociala hjälporganisationen ”wortundtat”, som betyder ord och handling, som nu i 40 år har stöttat nödlidande i Tanzania, Indien, Tyskland och Europa.

Right Size Delivery Deichmann är ett företag som alltid sätter kunden i centrum och vi satsar helhjärtat på att ge våra kunder den optimala shoppingupplevelsen. Med vår service ”Right Size Delivery” kan man få skor skickade direkt till sin hemadress om man inte hittar rätt storlek i butiken. Omvänt kan kunden också lämna tillbaka skor i butik även om de är köpta i vår Online Shop på deichmann. com. Vi har givetvis alltid fri frakt och retur på alla våra beställningar.


33 SMARTA SMARTA TIPS: TIPS:

Så klär du din bebis på vintern När När det det är är snö snö och och kallt kallt ute ute är är det det inte inte alltid lätt att veta hur du ska klä de alltid lätt att veta hur du ska klä de allra allra minsta. Här tipsar vi om hur du kan minsta. Här tipsar vi om hur du kan göra! göra!

1

LAGER LAGER PÅ PÅ LAGER LAGER Genom att klä ditt Genom att klä dittbarn barniiflera flera lager lagerkan kandu dulätt lättplocka plockaav avoch och på plagg efter behov. på plagg efter behov. Första Förstalagret: lagret:En Enbody bodyoch och tights/långkalsonger av varm tights/långkalsonger av varmull, ull, som somabsorberar absorberaroch ochsläpper släpperut utfukt. fukt. Andra Andralagret: lagret:Byxor Byxoroch ochtröja tröjaeller eller en ensparkdräkt sparkdräktiifleece fleeceeller ellerull. ull. Tredje Tredjelagret: lagret:En Envarm varmvinteroverall vinteroverall iivindtätt vindtättmaterial. material.

2

RÄTT RÄTT MÖSSA MÖSSA OCH OCH VANTAR VANTAR En hjälmmössa i ull räcker En hjälmmössa i ull räckerom om bebisen bebisenhar haren entjock tjockoverall overallsom som sluter sluterom omhuvudet huvudeteller ellerligger ligger iiåkpåse. åkpåse.Om Omhänderna händernaredan redan skyddas skyddasav avoverallens overallensnedvikbara nedvikbara ärmar ärmareller ellerligger liggeriiåkpåse åkpåseså så behövs inte vantar. Men här får behövs inte vantar. Men här fårdu du känna kännaefter, efter,är ärdet detriktigt riktigtkallt kalltkan kan vantar vantarändå ändåvara varanödvändigt. nödvändigt.

Tänk Tänkpå! på!

Känn Känni inacken nackenpå påbebisen bebisenför föratt attavgöra avgöratemperaturen. temperaturen. Är Ärnacken nackensvettig svettigär ärdet detdags dagsatt atttataav avnågot någotplagg. plagg. Är den i stället kall så är det dags för fler kläder. Är den i stället kall så är det dags för fler kläder.

3

SKÖNA SKÖNA TOSSOR/STRUMPOR TOSSOR/STRUMPOR Ett par ullstrumpor, Ett par ullstrumpor,fleecetofflor fleecetofflor eller ellertossor tossoriiyttermaterial yttermaterialpassar passar bra för att värma små fötter. bra för att värma små fötter.


Känn Känn ii nacken nacken på på bebisen bebisen för för att att avgöra avgöra temperaturen. temperaturen.


Järnbrist drabbar varannan kvinna

Om du ofta har lätt för att bli trött och yr eller får svårt att prestera och känner dig orkeslös kan det bero på järnbrist. Studier visar att närmare hälften av alla kvinnor drabbas. Brist på järn kan göra att man känner sig trött och hängig, är lättirriterad och har svårt att koncentrera sig. Andra tecken är nedsatt prestationsförmåga, huvudvärk, blekhet och ökat sömnbehov. LIVSNÖDVÄNDIGT Eftersom kroppen inte själv kan producera järn måste det dagligen tillföras genom mat och dryck. Har vi järnbrist

bildas inte tillräcklig mängd röda blodkroppar och det i sin tur leder till sämre syresättning av kroppen vilket gör att vi kan få blodbrist. De vanligaste orsakerna är rikliga menstruationer, hård träning, graviditet och ensidig kosthållning. INGEN PÅVERKAN PÅ MAGEN Ferronol är ett svensktillverkat, flytande järntill-

skott som innehåller järn och vitaminer i en unik lösning. Den tas lätt upp av kroppen, återställer snabbt järnnivåerna och ger ny energi. Till skillnad mot järntabletter har Ferronol ingen påverkan på magen. Säljs i hälsokostbutiker och en dagsdos kostar cirka 5 kronor.

Så mycket järn behöver vi varje dag Kvinnor i fertil ålder: 15 mg Ammande kvinnor: 15 mg Kvinnor i icke fertil ålder: 9 mg Män: 9 mg

Det finns bara ett original! < < < < <

Nu Ekologiska majskrokar Originalet sedan 1994 Samma goda smak Samma krokighet och krispighet Smälter i munnen

mybug AB | Box 2813 | 187 28 TÄBY | 08-768 62 20 | info@majskrokar.se


FERRONOL FERRONOL FERRONOL Järnkoll på på blodvärdet! blodvärdet! Järnkoll

Järnkoll på blodvärdet!

Järnbrist drabbar varannan kvinna Järnbrist drabbar varannan kvinna Har du också fullt upp med livet och känner dig Har duJärnbrist också fullt upp med livet och känner dig kvinna drabbar varannan trött och orkeslös? Det kan bero på järnbrist. trött och orkeslös? Det kan bero pålivet järnbrist. Har du också fullt upp med och känner dig Svenska studier visar att närmare hälften av alla Svenskatrött studier att närmare alla ochvisar orkeslös? Det kanhälften bero påav järnbrist. kvinnor drabbas, det är fler än man tidigare trott. kvinnorSvenska drabbas, det ärvisar fler än tidigare trott.av alla studier attman närmare hälften

drabbas, det är känner fler än sig man tidigare Bristkvinnor på järn kan göra att man trött och trott. Brist på järn kan göra att man känner sig trött och hängig, är lättirriterad och har svårt att koncentrera sig. hängig, är lättirriterad och haratt svårt koncentrera Brist på järn kan göra manattkänner sig tröttsig. och Andra tecken är nedsatt prestationsförmåga, huvudvärk, Andra tecken prestationsförmåga, huvudvärk, hängig,ärärnedsatt lättirriterad och har svårt att koncentrera sig. blekhet och ökat sömnbehov. blekhetAndra och ökat sömnbehov. tecken är nedsatt prestationsförmåga, huvudvärk, blekhet och ökat sömnbehov. Livsnödvändigt Livsnödvändigt Kroppen producerar inte järn på egen hand utan måste Kroppen producerar inte järn på egen hand utan måste Livsnödvändigt tillföras genom mat och dryck. Järnbrist leder till att

tillföras Kroppen genom mat och dryck.inte Järnbrist attutan måste producerar järn påleder egen till hand otillräcklig mängd röda blodkroppar bildas, varpå kropotillräcklig mängd röda mat blodkroppar bildas, varpåleder kroptillföras genom och dryck. Järnbrist till att pens syresättning försämras och blodbrist kan uppstå. pens syresättning försämras och blodbrist kan uppstå. otillräcklig mängd röda blodkroppar bildas, varpå kropDe vanliga orsakerna är rikliga menstruationer, hård träDe vanliga orsakerna är rikliga menstruationer, hård pens syresättning försämras och blodbrist kanträuppstå. ning, graviditet och bristfällig kosthållning. ning, graviditet ochorsakerna bristfällig kosthållning. De vanliga är rikliga menstruationer, hård trä-

ning, graviditet och bristfällig kosthållning. Ingen påverkan på magen Ingen påverkan på magen Ferronol är marknadens mest kraftfulla flytande järntillFerronolIngen är marknadens mest kraftfulla flytande järntillpåverkan på magen skott, dagsdosen innehåller hela 21 mg järn. Förutom

skott, dagsdosen innehåller hela 21 mgkraftfulla järn. Förutom Ferronol är marknadens mest flytande järntilljärn innehåller produkten rikligt med vitamin C och B järn innehåller produkteninnehåller rikligt med vitamin och Förutom B skott, dagsdosen hela 21 mgCjärn. samt folsyra. Ferronol tas lätt upp av kroppen, återstälsamt folsyra. Ferronol produkten tas lätt upprikligt av kroppen, återstäljärn innehåller med vitamin C och B ler snabbt järnnivåerna och ger ny energi. Till skillnad ler snabbt järnnivåerna och gertas nylätt energi. skillnad återstälsamt folsyra. Ferronol upp Till av kroppen, mot många järntabletter har Ferronol ingen påverkan på mot många järntabletter har Ferronol påverkan på ler snabbt järnnivåerna och geringen ny energi. Till skillnad magen. magen. mot många järntabletter har Ferronol ingen påverkan på magen. Ferronol är en utmärkt produkt för alla som av någon Ferronol är en utmärkt produkt för alla som av någon anledning bör öka sitt järnintag och kan användas i alla anledning bör ökaärsitt kan användas i alla Ferronol enjärnintag utmärkt och produkt för alla som av någon skeden av livet. En dagsdos kostar cirka 5 kr. skeden av livet. En dagsdos kostar cirka 5 kr. anledning bör öka sitt järnintag och kan användas i alla skeden av livet. En dagsdos kostar cirka 5 kr. Kombinationen mellan järn, folsyra Kombinationen mellan järn, effekt. folsyra och C-vitamin ger snabb och C-vitamin ger snabb effekt. Kombinationen mellan järn, folsyra C-vitamin ger snabb effekt. Godoch smak. God smak. God smak. Skonsam för magen. Skonsam för magen. Skonsam för magen. Passar vegetarianer och veganer. Passar vegetarianer och veganer. Passar vegetarianer och veganer. Tillverkad i Sverige. Tillverkad i Sverige. Tillverkad i Sverige.

Ferronol finns att köpa I välsorterade hälsobutiker samt på www.biomedica.se · Konsumentkontakt: 042-23 77 51

Ferronol finnsfiatt i välsorterade hälsobutiker samtsamt hos på utvalda e-handelsbutiker. Ferronol nnsköpa att köpa välsorterade hälsobutiker www.biomedica.se · Konsumentkontakt: 51 Kosttillskott bör ejI användas som alternativ till varierad kost. Det är viktigt med en mångsidig, balanserad kost och 042-23 hälsosam 77 livsstil. KosttillskottKosttillskott bör ej användas somsom alternativ kost. är viktigt en mångsidig, balanserad kost och hälsosam livsstil. bör ej användas alternativtill till varierad varierad kost. DetDet är viktigt med enmed mångsidig, balanserad kost och hälsosam livsstil.

Ferronol finns att köpa I välsorterade hälsobutiker samt på www.biomedica.se · Konsumentkontakt: 042-23 77 51 Kosttillskott bör ej användas som alternativ till varierad kost. Det är viktigt med en mångsidig, balanserad kost och hälsosam livsstil.


KIDS & FAMILY  |  MOR MOR   &   FA R MOR

SE ALLTID BARNEN SOM TVÅ PERSONER OCH BEHANDLA DEM INDIVIDUELLT.” FA R M O R

Anne Johansson är mormor till tvillingarna Alice och Ted. Ulla Dahlstedt är farmor till Alice och Ted. Kids&Family bad mormor och farmor berätta om tvillingarna. Mormor: Anne Johansson Ålder: 70 år Farmor: Ulla Dahlstedt Ålder: 64 år

B

åde mormor Anne och farmor Ulla har barnbarn sedan tidigare: Anne fem och Ulla fyra. De är vana far- och morföräldrar således - men lite annorlunda kändes det när de fick vet att det var tvillingar på väg. Anne berättar att det blev några jobbiga dagar när beskedet kom – men att alla gladde sig samtidigt. – När det visade sig att Lisa hade två foster i magen var nog chocken störst för henne och hennes man Filip. Det var några jobbiga dagar och jag var hos dem då. Vi var väl alla överens om att det skulle bli jobbiga år framöver, men också roliga. Tre barn så nära i ålder - storasyster Ebba var två då. Min dotter och jag står varandra väldigt nära och det underlättar när man vill hjälpa till. Dessutom var Ebba en lugn och ”lättsam” tvååring då. Min dotter och hennes man stöttar också varandra väldigt bra. Ulla berättar om en mängd känslor som avlöste varandra. 44

– Först glädje och en känsla av att något spännande var på väg att hända. Sedan kändes det lite chockartat, men alla var naturligtvis glada och tacksamma över att de mådde bra. Därefter kom oron med tanke på att deras storasyster Ebba föddes en månad för tidigt. Men jag har en duktig svärdotter, Lisa, som såg till att ta det lugnt och att sköta om sig väl. Det kändes också tryggt att mormor Anne var där ofta och hjälpte till under graviditeten. I detta läge är ju en mamma alltid en mamma … – Men tanken var hela tiden närvarande: ”Hur ska detta gå?” Att ha en ettåring och så få tvillingar. Kommer de att orka med och att klara detta? Vi försökte stötta dem mentalt i början, så att de kunde se framåt med glädje. Eftersom både Anne och Ulla har flera barnbarn sedan förut, förändrades kanske inte tillvaron så mycket som när det första barnbarnet kom. Men en sak är de överens om: Visst har det blivit extra mycket fokus på Alice och Ted. – Därmed får ju de andra barnbarnen mindre uppmärksamhet – men det är förhoppnings-

vis något som är övergående i takt med att tvillingarna utvecklas, säger Anne. – Det är viktigt att försöka vara närvarande i alla barnbarnens uppväxt. Småbarnsåren är tuffa och vi vill gärna kunna stötta dem. Även på avstånd, säger Ulla som bor i Frankrike. Vilka är de då, tvillingarna Alice och Ted? – Första tanken är kanske att man ska bli farmor till två likadana varelser även om de inte är enäggstvillingar. Men icke. Ted är en liten förnuftig, lugn och filosofisk person, som mer än gärna går åt sidan när systrarna har en fight. Lite ”Tjuren Ferdinand” och som alltid är glad och positiv. Alice vet var skåpet ska stå! Utan kompromiss. Alice är inte lika lättflörtad, men när man väl har blivit accepterad, så är hon gullig. Alice är nyfiken på omvärlden och kommer att ta för sig i livet. Och av livet. Anne fyller i: – Ted är en lugn ”tänkare”. Alice är mer temperamentsfull. I somras när vi var på stranden med tvillingarna och deras storasyster Ebba, som nu är tre år, så var Alice helt orädd för vattnet.

S


– Smakis Fruktis –

Smakis är stolt sponsor till

Fruktdryck utan tillsatt socker 16 kcal/100g

Sötade med massor av fruktjuice

Inga färgämnen eller konserveringsmedel Varför minskar så många sockret med 30% när man kan ta bort allt? Smakis Fruktis – en helt ny serie fruktdrycker utan tillsatt socker.

Smakis fyller 25 år!

Tack alla ni som gillar våra drycker och väljer Smakis!

Inga tillsatta sötningsmedel. K, Inget aspartam, acesulfam eller stevia

♥♥♥♥♥♥♥♥

25

V I F I RA R

ÅR

JUBILEUM

2018

e i h t o o m S by Smakis Smakis ekologiska smoothie utan tillsatt socker med mixad frukt och fullkornshavre är ett supergott mellanmål som mättar länge. Finns i 25cl med sugrör.

Låavt sm göraak!en

45


KIDS & FAMILY  |  MOR MOR   &   FA R MOR

Ted & Alice.

– Hon fick på sig puffar runt armarna och flöt sedan omkring i vattnet. Hon snurrade runt hur som helst - kom huvudet och ansiktet under vattenytan skrattade hon bara. Hon ville aldrig gå upp. Men Ted gick vid strandkanten och ville helst gå hem. – Båda två känns väldigt sociala även om det kanske är Alice som söker mer kontakt utåt. Fast nu när de skolades in i förskolan nu i augusti, var det Alice som hade svårast att bli lämnad på nytt ställe. Alice är dessutom otroligt matglad och testar det mesta … Ibland tycks det vara lätt att betrakta tvillingar som en och samma person - men så verkar inte fallet vara med Ted och Alice? – Absolut inte. Eftersom de är tvåäggstvillingar är de väldigt olika, både till utseende och sätt. Det går inte att betrakta dem som en person, säger Anne. Ulla håller med – och har också lovat sig själv att försöka att inte kalla dem under samlingsnamnet ”Tvillingarna”. – De är två personer, som har var sitt namn. Ted och Alice. Jag hoppas att mina föresatser kommer att hålla, säger Ulla. 46

KOM IHÅG ATT LEKA MED BARNEN. DE KOMMER ATT ÄLSKA DIG FÖR ATT DU HAR TID OCH VISAR DEM UPPMÄRKSAMHET” MORMOR Tvilling på språng.

Vilka är då era bästa råd till en blivande mormor och farmor? – Visa glädje mot föräldrarna; de går igenom en tuff tid både innan tvillingarna fötts och efter. Är du frisk och orkar – bered dig på att ställa upp så mycket du kan. – Matlådor i frysen är väldigt uppskattat … – Stötta föräldrarna –  så att de kan stötta sina barn. Ha inga favoriter, behandla alla barnbarn så lika som möjligt, säger Ulla. Till sist: Era bästa tvillingråd!  – Se alltid barnen som två personer och behandla dem individuellt. Det är viktigt att göra olika saker med dem, på egen hand, så att de känner sig sedda som person. Inte alltid som ett par, säger Ulla. – Kom ihåg att leka med barnen. De kommer att älska dig för att du har tid och visar dem uppmärksamhet, säger Anne och avslutar: – Ge dem kärlek och du får kärlek tillbaka!


XXX|KIDS & FAMILY

Det som är bra för våra barn är bra för vår miljö Nyfödd i vagn, litet barn på dagis eller skolbarn. Reima har kläder för alla. Miljövänliga, mjuka material som ger skydd mot sol, regn och kyla.

reima.com

47


KIDS & FAMILY | LÄSNING

BOKTIPS för vuxna Mirakulös räddning

Det är sommaren 2015 när Linn Maria Wågbergs mobil ringer: ”Sitter du ner?” Hennes son Leo har varit med om en kanotolycka. ”Lever han?” frågar Linn. Hon får inget svar. Leo har legat flera timmar under ytan i iskallt vatten och drabbats av hjärtstillestånd. När han hittas är han tekniskt sett död. Eter sex timmar lyckas räddningspersonalen på ett mirakulöst sätt få hans hjärta att börja slå igen. Men kommer han att överleva? Läkarna flackar med blicken. Om han mot alla odds vaknar är risken stor att han drabbats av bestående men. I den värsta förtvivlan säger en sjuksköterska: ”Linn, jag känner att han finns därinne.” Det är de vackraste orden hans mamma någonsin hört. Och där börjar den långa resan tillbaka till livet. Himlen måste sakna en ängel av Linn Maria Wågberg. Pris 197 kr. Norstedts.

Inget kan rädda henne

Hösten 2015 kom över 20 000 unga afghaner till Sverige. 2017 fick många av dem besked om att de inte fick stanna i landet. Fatemeh Khavari var då 17 år och blev ledare för organisationen Ung i Sverige som jobbar för att stoppa utvisningarna till Afghanistan. Fatemeh Khavari tillhör de mest utsatta i världen. Hon är tjej. Hon är från Afghanistan. Hon är född på flykt. Hon är muslim. Hon bär hijab. Hon är hazar. Men hon vägrar låta det hindra henne. Här berättar hon själv om vad ett liv på flykt gör med en människa, om kampen att överleva och drömmen om att få stanna någonstans och äntligen få börja leva. Jag stannar till slutet av Fatemeh Khavari. Pris 154 kr. Norstedts.

48

Boktipsen kommer från Böckernas klubb

Enkelt och gott!

Det kan inte bli enklare – och godare! Här bjuds på över 40 vegetariska allt-i-ett-rätter, från förrätt till varmrätt. Lätt som en plätt kan alla laga supergod mat som gratinerade färskpotatisnachos, toskansk brödsallad, halloumipytt, fajitawrap, chilirostade sötpotatisfries, tacoplåt, smördegspizza, bakad brieost och rostad fruktsallad. Boken vänder sig både till redan frälsta vegoälskare och till de som vill få ny inspiration på grön matlagning med ingredienser som redan finns hemma. Plåtmat – Grönt i en långpanna av Julia Tuvesson. Pris 195 kr. Norstedts.


BABYSIM 3 MÅN - 1 ÅR SIMSKOLA FRÅN 4 ÅR

14 ANLÄGGNINGAR I STOCKHOLM

PLASK & LEK 1-2,5 ÅR SIMLEKIS 2,5-5 ÅR

NYTT PÅ KUNGSHOLMSTORG! FINSLIPA & ANALYSERA DIN TEKNIK MED VM-MEDALJÖREN JOSEFIN LILLHAGE.

3D TRÄNING MED ISABELLE FRANZÉN YOGA MAMACORE PENSIONÄRSTRÄNING

VATTENGYMNASTIK FÖR GRAVIDA

WWW.TRAMPOOLIN.COM 08-506 212 42

49


KIDS & FAMILY | LÄSNING

BOKTIPS för barn sen p i t k Bo rån f r e komm ens Barn bb lu Bokk När nappen ska bort

Lilla björnen behöver inte nappen när han leker längre, och lilla katten pratar mycket bättre utan napp i munnen. Det är helt enkelt dags att sluta med napp. Men när de små djuren ska sova, kanske man behöver nappen ändå? Den här slitstarka flikboken med stor igenkänning för både stora och små blir snart allas favorit. Läs, dra i flikarna och se vad de små djuren hittar på. Sluta med napp av Thierry Bedouet. Pris: 81 kr. Rabén & Sjögren. 0 –3 år.

Leka är livet!

Boken Gropen handlar om en skara barn som älskar Gropen på skolgården. De vuxna avskyr Gropen lika mycket som barnen gillar den. När Vibeke snavar på sina skosnören när hon är på väg till Gropen får de vuxna nog. Barnen får inte leka i Gropen längre! Men barnen hittar snart något som är lika bra … Gropen är en fantastisk bilderbok om fantasins och lekens kraft. Om ängsliga vuxna och om att aldrig ge sig! För hur skulle det bli om de vuxna bestämde allt? Gropen av Emma Adbåge. Pris: 102 kr. Rabén & Sjögren. 3– 6 år.

Skrattvarning

Petra Persson är en helt vanlig brevbärare. Det enda som är lite konstigt med henne är att hon inte gillar barn, hon är till och med rädd för dem! När hon kör ut posten med sin cykel blundar hon av skräck varje gång hon kör förbi skolan som ligger på hennes runda. Det brukar inte gå så bra, det slutar för det mesta med att hon kör omkull. Men den här gången händer något ovanligt för Petra missar att få med sig ett viktigt paket som blir liggandes i diket. Det blir istället Casper som går i tvåan som hittar det och nu får Petra verkligen problem eftersom Casper är ett barn och hon är livrädd för dem. Paketlandet av Cecilia Forss. Pris 105 kr. Rabén & Sjögren. 6– 9 år. 50


Ärlig, ekologisk och rättvis barnmat SÅ HÄR TÄNKER VI. Små barn äter små portioner, därför ska deras mat innehålla rena råvaror, vara varsamt tillagad och smaka gott. Alex&Phils gröter och smoothies är ärlig barnmat av frukt, bär, juice, havre, amarant, rapsolja och kryddor – inget annat. Att vår mat ska vara ekologisk, KRAV-märkt och klimatsmart är en självklarhet. Vi har nu också nio goda måltider och mellisar som alla är gluten- och mjölkfria. Kort och gott: supermat för superungar! VI VILL ATT FLER BARN SKA MÅ BRA! 2för1 – För varje portion mat du köper bidrar vi med

50 öre till barn i nöd. DU HITTAR ALEX&PHIL PÅ ICA, COOP, CITY GROSS, PARADISET, WILLYS, HEMKÖP, MATHEM.SE, MAT.SE MED FLERA. OCH SÅ PÅ WWW.ALEXPHIL.SE SÅKLART!

51


Åkpåse Winter Åkpåsen som klarar kalla vintrar!

®

BuppaShield

Ice&Snow

20°C 4in1 fits all

-

Åkpåse utrustad med BuppaShield® Ice&Snow, vilket innebär att den är gjord av kraftigt, vattenavvisande yttertyg av högsta kvalitet med dubbla lager värmande polystervadd. Åkpåsen är fodrad med mjuk och värmande micro-fleece. Läs mer på buppabrand.com

® www.buppabrand.com 52

thebuppabrand

The Buppa Brand


PREMATUR | KIDS & FAMILY

För tidigt född

Prematur. Ordet känner vi till: För tidigt född. Men vad innebär det, egentligen? Här berättar nyföddhetsläkaren Kajsa Kaijser lite om hur det går till på neonatalavdelningen och hur det går för de prematura barnen. kajsa  kaijser

arbetar som nyföddhetsläkare på Karolinskas neonatalavdelningar. Hon berättar att många föräldrar blir tagna på sängen när just deras barn kommer till världen långt tidigare än väntat. – De flesta har säkert hört att man kan rädda väldigt små barn idag, men har man inte kommit i direkt kontakt med det, har man i regel ganska lite begrepp om vad det innebär att födas prematurt. De allra flesta barn i Sverige föds friska och fullgångna (en normal graviditet är 40 veckor). Fem procent (cirka 7 000 barn om året i Sverige) föds prematurt, det vill säga innan vecka 37. Om man föds vecka 32 – 37 kallas det att man är måttligt för tidigt född, vecka 28 – 32 mycket för tidigt född och under vecka 28 är man extremt för tidigt fött. Det är enormt stor skillnad på att vara lite eller extremt för tidigt född – nästan så stor att det inte går att jämföra. Oftast vet man inte varför en förlossning spontant startar i förtid, vilket är orsaken till två tredjedelar av alla prematurfödslar.

– Ibland vet man att det beror på en infektion hos mamman och man vet att rökning, låg eller hög ålder hos mamman, övervikt eller undernäring, tidigare prematurförlossning, flerbörd och fertilitetsbehandling är riskfaktorer. I en tredjedel av alla prematurfödslar har man bedömt att man måste förlösa mamman i förtid för att graviditeten inte längre är säker för henne eller barnet. – Tvillingar har dessutom större risk att födas prematurt. Ofta är tvåan mindre och känsligare. Om en kvinna riskerar att föda mycket för tidigt försöker man ”köpa sig tid.” Kajsa berättar att man ger mamman ett värkhämmande dropp för att stoppa upp förlossningen för att kunna ge kortison till henne, detta skyndar på mognaden i barnens organ. Hur klarar prematurt barn av en förlossning? – Även om ett prematurt barn inte är lika tåligt som ett fullgånget barn, klarar det ofta förlossningen förvånansvärt väl. Eftersom det är så stor skillnad på att vara måttligt eller mycket-extremt för tidigt född, skil-

jer sig också handhavandet vid födseln åt. Barn som föds vecka 35 – 37 och delvis ner mot vecka 32, tas i princip om hand på samma sätt som ett fullgånget barn, medan mottagandet av ett mer prematurt barn är som en återupplivningssituation med start av avancerad intensivvård. ” The golden hour” – det vill säga den första levnadstimmen, är av stor vikt för barnets fortsatta utveckling. – Andningen är det primära, men man måste också se till att bebisarna inte blir kalla eller förlorar vätska. I princip vårdas alla barn under vecka 32 i kuvös i början och de minsta barnen tas emot direkt i en plastpåse. Samtidigt är det viktigt att barnet får lugn och ro för att minska risken för hjärnblödningar. De första dygnen är mest riskfyllda för de extremprematura barnen. Det är också omtumlande dagar för de nyblivna föräldrarna - som alla får kuratorskontakt. Med tiden blir även de mest omogna barnen mer stabila och kan bo på familjerum med sina föräldrar. 53


KIDS & FAMILY | PREMATUR  opereras. Autism är också betydligt vanligare hos extremprematurer. – Svensk neonatalvård är en av de allra bästa i världen, men det är ändå farligt att födas extremprematurt. Till sist: Varför har just du valt att jobba med för tidigt födda barn? – Det är ett krävande men berikande jobb det är fantastiskt att få följa familjerna. Jag är extra svag för de minsta, nästan genomskinliga gubblika bebisarna, som liksom hela tiden verkar stå på tröskeln till den här världen men som kan ta tag i ens fingertopp med en perfekt bestämd liten hand.

– När barnen har lärt sig äta och andas samtidigt, åker de hem med hemsjukvård. Efter utskrivningen fortsätter vi följa barnens psykomotoriska utveckling för att hitta de barn som behöver extra stöd. kajsa  påminner

om att ett prematurt barn inte per definition är sjukt, bara omoget. – Mycket rättar till sig på sikt, men ju omog-

nare barnet var från början och ju mer komplikationer barnet drabbades av, desto mer spår lämnar prematuriteten efter sig. – Fortsatt lungproblematik är vanlig upp i barndomen. Hjärnblödningar är inte helt ovanligt och prematura barn är infektionskänsliga och kan ibland drabbas av blodförgiftning. Några få av prematurerna kan också få ett allvarligt inflammatoriskt tillstånd i tarmen som kan behöva

VISST ÄR DET HÄRLIGT ATT VARA GRAVID! From vecka 13 ända fram till förlossningen hjälper vi dig att mjuka upp muskler och minska smärtan med gravidmassage.

VISST ÄR DET HÄRLIGT ATT VARA GRAVID! From vecka 13 ända fram till förlossningen hjälper vi dig att mjuka upp muskler och minska smärtan med gravidmassage. Ring eller boka online på vår hemsida. – mer än 10 års erfarenhet av gravidmassage.

Ring eller boka online på vår hemsida. – mer än 10 års erfarenhet av gravidmassage.

54

TELEFON: 08 -21 11 31 // WWW.STOCKHOLMSMASSAGEKLINIK.SE KLARA NORRA KYRKOGATA 20B // 111 22 STOCKHOLM


70% av alla gravida lider av ryggont. Du behöver inte vara en av dem. Carriwells stödbälten kan användas vid foglossningsbesvär samt länd- och ryggont under graviditeten.

Vet du att Carriwell har en amningsbh med gelbygel Samma stöd och lyft som en vanlig bygel men den är följsam och hindrar inte flödet i mjölkgångarna. Carriwells Amningsbh med Gelbygel.

För mer information besök carriwell.se. Carriwell finns att köpa hos utvalda babybutiker och webbutiker. För återförsäljarlista se www.babynord.se

55


KIDS & FAMILY |  ALEX & PHIL

Alex & Phil tillverkar näringstät ekologisk barnmat utan tillsatser. Kids & Family fick en pratstund med grundaren, Jenny Wessblad Hård

Jenny Wessblad Hårdh – grundare av Alex & Phil.

S

Sönerna Alex och Phil är Jennys främsta kritiker. Det är de som smakar och avgör om receptet är gott eller inte.

Supermat för superungar! AV KINA ANDERSSON

Jenny, du har en bakgrund som folkrättsjurist och diplomat på Utrikesdepartementet. Berätta - hur kom det sig att du helt bytt bana? – Jag har skapat något som jag själv saknat; högkvalitativ ekologisk barnmat som smakar hemlagat och är tillagad på samma sätt som jag själv skulle göra mat till mina barn. Den är helt utan tillsatser och andra konstigheter, fylld med riktigt näringsrika ingredienser och levererad i en praktisk förpackning. – Jag fick idén på en semesterresa till Florida när vår äldste son Alexander var knappt ett år. Där hittade jag ett barnmatsmärke som var helt fritt från tillsatser och som faktiskt smakade som riktig mat som jag kunde ha gjort själv. Då tänkte jag att om det fanns i Sverige skulle jag köpa mycket mer färdig barnmat, vilket vore väldigt praktiskt både i vardagen samt på utflykter och resor. Som det var då vägrade min son Alexander att äta köpt barnmat och jag kände att jag inte riktigt kunde klandra honom för det, eftersom jag själv upplevde barnburksmaten som någon slags rismjölsförstärkt röra, som inte alls påminde om riktig mat. Alex och Phil är alltså dina söner – och dina främsta kritiker. Det är de som smakar och avgör om receptet är gott eller inte? – Precis! Och de är kräsna små provsmakare … Men tur är väl det, det är ju viktigt att den smak 56

vi bestämmer oss för verkligen är god! Nu har vi dessutom fått ett nytillskott till familjen, vår dotter Julie föddes i juli och så snart det är dags för henne att börja med smakportioner får vi ytterligare en liten provsmakare i familjen. Vilken har varit den största utmaningen under resans gång? – Att vi har ett så fantastiskt bra innehåll och så höga näringsvärden i våra produkter - men att vi på grund av hur lagstiftningen ser ut, inte får tala om det för våra konsumenter. Det är förstås frustrerande och knappast till hjälp för den enskilde konsumenten.   Vad har varit roligast?  – All positiv respons vi får från våra kunder! Det är otroligt värmande och det ger en sån energikick när våra kunder hör av sig och berättar om sina barn och hur mycket de tycker om vår mat. Då känner jag att vi träffat helt rätt, att vi gör något som faktiskt underlättar för våra kunder i deras vardag.   Vilken är er mest sålda produkt? – Än så länge ligger våra första produkter, våra grötar och smoothies i topp, men vi ser också att våra grönsakssmoothies - ”mellisar” och våra måltider blir mer och mer populära.

Näringstät ekologisk barnmat utan tillsatser.

Till sist: Du har berättat att det var viktigt för dig att skapa ett varumärke som tar ansvar? – Det stämmer, både i form av ett socialt ansvar och ett ansvar för vår miljö. – Vi har ända sedan vår första sålda förpackning gett 50 öre per såld förpackning till barn i nöd. Detta eftersom det är viktigt för oss – för mig – att vi är ett varumärke som tar ansvar. Vi har valt SOS Barnbyar som huvudsaklig mottagare av vårt stöd eftersom vi tycker att det är viktigt att hjälpa barn som inte haft turen att födas in i en kärleksfull familj i ett välmående land som Sverige. SOS ger barnen i sina barnbyar ett långsiktigt stöd med en familj som bryr sig om dem, med mat, skola och hälsovård. Det stämmer väl överens med våra mål och värderingar och vi har valt att stödja SOS Barnbyar i den Centralafrikanska Republiken eftersom situationen där är otroligt svår och behovet väldigt stort.

N m om gr gr St Sö ka kv vi ba ta sk

Va på


SweMaMi Vill du hjälpa till att minska antalet missfall och för tidiga förlossningar? Du kan göra skillnad!

Gravid innan vecka 19? Nu kartläggs för första gången vilka bakterier som finns i munnen, tarmen och i slidan hos gravida kvinnor. Vi vill veta om förändringar i den normala bakteriefloran kan påverka graviditeten. Målet är att i framtiden kunna minska antalet graviditetskomplikationer som t.ex. för tidig förlossning. Studien utförs av Karolinska Institutet i samarbete med Södersjukhuset i Stockholm. Alla kvinnor från hela Sverige kan vara med. Vårt mål är att rekrytera 2500 gravida kvinnor. Den som deltar i studien besvarar en web-enkät vid två tillfällen under graviditeten och en gång efter att barnet är fött. Du kan svara på svenska eller engelska, det tar ca 15 minuter att fylla i första enkäten. Efter varje enkät skickas material med posten för enkel provtagning hemma. Var med och bidra så att vi kan förstå hur bakteriefloran påverkar hälsan under graviditeten! Läs mer på

www.swemami.se #swemami

Ansvariga forskare Nele Brusselaers, Docent, MD Ina Schuppe Koistinen, Docent Eva Wiberg Itzel, Docent, förlossningsläkare

57


KIDS & FAMILY | DONERA BRÖSTMJÖLK

Varför behövs donerad bröstmjölk? AV MALIN TILJA

När barn föds för tidigt

Som blivande förälder kanske det känns som en självklarhet att kunna amma sitt barn eller pumpa för att ge barnet eller barnen sin mjölk. Även om det finns goda förutsättningar kan det ibland ta lite längre tid för vissa mammor att få igång en bröstmjölksproduktion eller så kanske det finns anledningar som gör att man inte kan eller vill amma. Barn som föds för tidigt har ett större behov av att få bröstmjölk. Där finns det många faktorer som spelar in varför det ibland kan vara svårt att få igång bröstmjölken. Att bli förälder tidigare än väntat kan komma som en chock. Att se sitt lilla barn som skulle legat kvar och växa i magen, kan skapa stor oro hos föräldrarna och att då ha kravet på sig att producera mjölk kan ibland kännas nästintill omöjligt och mycket stressande. Bröstmjölken börjar produceras under graviditetens sista dagar och de första efter förlossningen, med hjälp av hormonet prolaktin. Om förlossningen sker helt oväntat kanske kroppen inte hunnit med i denna omställning och det kan ta längre tid att få igång mjölken. Små, mycket för tidigt födda barn kan inte amma i början, utan får mjölken via sond. Även om barnet kan ligga nära mamman i hennes famn, kanske det inte är tillräckligt för att få igång mjölkproduktionen. Då tar man hjälp av handstimulering och sedan en bröstpump. Att pumpa regelbundet under dygnet kan hjälpa mamman att få igång sin mjölk. Barnets sugreflexer kommer igång redan runt vecka 16 i graviditeten. Men små, sjuka barn har inte den ork och kraft som behövs för att 58

driva ut mammans mjölk ur bröstet. Barn som sondmatas kan ligga vid bröstet och slicka, göra amningsförsök eller suga på napp för att få sugbehovet stimulerat och för matsmältningens skull.

Inom några veckor har råmjölken övergått till den mogna mjölken som istället innehåller mer fett, laktos och vattenlösliga vitaminer. När mammans egen bröstmjölk inte räcker till, ges donerad bröstmjölk till barn som fötts för tidigt. Men innan man gör det måste föräldrarna godkänna att man ger en annan kvinnas mjölk och få information om att den är noga kontrollerad.

Var donerar man?

De första dagarna är mjölken tjock, gulaktig och rik på antikroppar, proteiner, natrium, järn, kalium och fettlösliga vitaminer och mineralämnen som är viktiga för barnet. Den innehåller tre till åtta gånger mer protein och mineraler samt A- och E-vitamin, än vad den senare bröstmjölken gör. Den innehåller även mer tillväxtfaktorer och hormoner. Den första mjölken kallas råmjölk eller kolostrum. Den näringsrika råmjölken hjälper barnet att växa, utvecklas och ger skydd mot infektioner. Råmjölken har en laxerande effekt som hjälper till att få igång avföringen, så att det sega barnbecket från fostertiden kommer ut och att tarmen kommer igång.

I Stockholm finns det en modersmjölkcentral på Södersjukhuset. Där tar man emot bröstmjölk från mammor som fått igång sin mjölk så att det finns ett överskott. Det kan vara mammor i hemmet eller mammor som ligger inne på någon av neonatalavdelningarna. Mjölken är fryst då den kommer till modersmjölkcentralen. Där värms mjölken upp, man tar bakterieodling på mjölken och pastöriserar den. Sedan hälls den upp i flaskor som är märkta med ett batchnummer. Siffrorna visar år och månad mjölken är pumpad, vilken gång i ordningen mamman lämnat in mjölk och vem mamman är. Sedan skickas mjölken ut till länets neonatalavdelningar, som vårdar de små, sjuka barnen. Många av donatorerna är mammor som ligger inne på neonatalen. Mammor som fått igång sin mjölk under tiden de legat inne. De små prematura barnen äter till en början väldigt små mängder och då har mamman en chans att komma ikapp. All urpumpad mjölk som inte ges samma dag, förvaras i frysen, märkt med barnets ID och datum.


DONERA BRÖSTMJÖLK | KIDS & FAMILY frysta mjölken till Södersjukhuset eller få den hämtad om man bor inom tullarna. Innan mjölken paketeras gör man en bröstmjölksanalys för att se mjölkens näringsinnehåll. Alla som donerar bröstmjölk, får en symbolisk ersättning av landstinget, för att de bidrar med livsviktig näring till sjuka, nyfödda barn.

Vem kan donera bröstmjölk?

Alla nyblivna mammor som har ett överskott av bröstmjölk är välkomna att höra av sig till Modersmjölkcentralen. Man får fylla i en hälsodeklaration som granskas av en ansvarig läkare. Under tiden som mjölken pumpas ut, vill man se att mamman inte ätit mediciner eller konsumerat alkohol och tobak, fått blod eller har någon smitta. Sedan tas ett blodprov på mamman för att säkerställa att hon inte har hepatit B , C eller hiv. Man kan donera mjölk i tre månader efter sin egen förlossning, då mjölkens näringsinnehåll ändras över tid och de små barnen behöver den tidigare mjölken. Om hälsodeklarationen och blodprovet blir godkänt, får mamman låna en bröstpump för att kunna pumpa ut mjölken hemma. Det är mycket viktigt att man tänker på hygien. Rena händer och bröst. Även pumptrattar och flaskor måste rengöras ordentligt för att det inte ska hamna bakterier i mjölken i samband med urpumpning. Mjölk som innehåller för hög halt av bakterier kasseras på modersmjölkcentralen. Donerar man hemifrån, förvaras den frysta mjölken hemma tills det är dags att lämna in en större mängd. Man kan själv leverera den

Räcker mjölken till?

I perioder finns det så gott om mjölk att det är svårt att ta emot mer. Då kan man sätta upp sig på en väntelista. Men ibland är det stor brist. De barn som får donerad bröstmjölk på sjukhusen, är barn som är födda före vecka 34. Om det är brist på donerad bröstmjölk drar man gränsen vid 32 veckor. Därefter ger man individanpassad modersmjölkersättning så länge som det behövs. Det finns givetvis undantag om barnets tarmar inte klarar av annat än den lättsmälta, välgörande bröstmjölken. Christiane Engelbrektsson arbetar på Modersmjölkcentralen här med Ihsan Sarman, läkare Sachsska barn- och ungdomssjukhuset. – För att donera bröstmjölk, kontakta

Gå gärna in på Karolinskas neopodd och lyssna vidare på vad som händer sedan. Hur ser man till att barn får i sig det de behöver för att växa och utvecklas? Avsnittet hittar du på: www.karolinska.se/neopodden Avsnitt 4 – Rätt näring för tillväxt och utveckling.

modersmjölkcentralen på Södersjukhuset.

Visste du... att du kan hyra Medela Symphony® bröstpump?

Dubbelbröstpumpen Symphony med forskningsbaserat pumpningsprogram Hjälper dig att stimulera, bygga upp och upprätthålla en tillräcklig mjölkproduktion

Läs mer på medela.se/uthyrning Följ Medela Sverige i social media

Din närmsta uthyrningscentral finner du via QR-koden eller länken nedan: medela.se/locationfinder

59


KIDS & FAMILY | SEXUELL HÄLSA

Vårda ditt underbara underliv Många kvinnor upplever smärta vid samlag – utan att berätta för varken sin partner, vänner eller vården.

Karolina Ersson, projektledare inom vård och sexuell hälsa.

vinnor som vi möter kan ha gått med sin smärta under flera år ofta på grund av att de inte vetat var och hur man söker hjälp för sin smärta, berättar Karolina Ersson på Pistill i Stockholm – där man erbjuder både rådgivning och kvalitetsprodukter som berör alla sinnen och stärker din sexuella hälsa.

Går det att komma rätta till problemen? – Ja. Det viktigaste är att man söker hjälp och står på sig i sin smärta och sin kropp. När ska jag söka hjälp? – Ju tidigare kroppen får hjälp desto snabbare kan kroppen också återhämta sig och leda till att smärtan försvinner. Avstå omslutande samlag om du har ont - och sök hjälp!

Hur vanligt är det med smärta vid samlag? – Det är vanligt och kan upplevas väldigt olika. En del beskriver smärtan som klåda, irritation eller sveda, andra som en brinnande eller stickande känsla. – En studie har visat att nästan hälften av alla som haft vaginalt samlag upplevt smärta eller fysiska obehag. Det visade sig också att de fortsätter att ha samlag - vilket kan öka risken för att få kronisk smärtproblematik.

Var kan jag söka hjälp? – Det finns flera vulvamottagningar runt om i Sverige. Det är ofta remisskrav och du kan gå till en gynekolog på exempelvis vårdcentralen för att få remiss. Bor du i Stockholm kan du även gå förbi Pistill på Drottninggatan 100 och få råd om vilken mottagning som du kan vända dig till. Ju tidigare du får klarhet i orsaken till smärtan desto snabbare kan du bli av med den.

Vad kan smärtan bero på? – På flera saker. Det kan vara en förlossningsskada, hudsjukdom, eller så kallad provocerad vulvodyni – även kallad vulvavestibulit – vaginism eller endometrios (se förklaring i faktarutan bredvid. Reds anmärkning.) – En vanlig orsak till ytliga vulvasmärtor, är inflammationstillstånd utanför slidöppningen eller i slidans yttre delar. Andra vanliga orsaker är torra slemhinnor, svampinfektion, annan typ av infektion och ingrepp i samband med förlossning. Även inflammationer i bäckenet, efterverkningar av kirurgiska ingrepp eller strålbehandling kan vara bakomliggande orsaker. Smärtor vid sex kan också bero på att musklerna i bäckenbotten krampar och är överspända. 60

Vilken hjälp kan Pistill ge? – Vi har ett rikt utbud av kvalitetsprodukter och hos oss kan du också få rådgivning för att stärka din sexuella hälsa och hjälpa dig i din friskvårdsträning. Vi kan även hänvisa till samarbetspartners inom vården, gällande bland annat smärta. –Vi samarbetar med Aleah Care, som erbjuder högkvalitativa rehabiliteringsprodukter för din sexuella hälsa och välbefinnande, vägledning till specialister och mottagningar inom vården samt utbildning och föreläsningar för patienter, anhöriga och vårdpersonal.

Du hittar oss på www.aleahcare.com och är det något du undrar över går det utmärkt att kontakta oss på info@aleahcare.com

Vaginalstavarna Nova från Aleah Care är framtagna i samråd med medicinska specialister och patienter. I paketet Nova medföljer två vaginalstavar med vibration i silkeslent 100 % kroppssäkert silikon, träningsguide, träningsdagbok, glidmedel*samt rengöring och necessär.

Fakta om … VESTIBULIT, VAGINISM, ENDOMETRIOS — HÄR ÄR FÖRKLARINGARNA ! Vestibulit: Det gör ont i öppningen till slidan när man har omslutande sex (och även att föra in en tampong). Vestibulit beror på att nerver i slidöppningens slemhinna är känsliga, troligtvis på grund av en inflammation. Vaginism: Ett ofrivilligt kramptillstånd i bäckenbottenmuskulaturen som omger vaginan, vilket kan vara smärtsamt och göra omslutande sex omöjligt. Från början är det en skyddsmekanism mot smärta – kroppen vill inte ha omslutande sex om det gör ont, alltså drar bäckenbottenmuskulaturen ihop sig. Endometrios: Orsakas av att celler som liknar livmoderslemhinnan (endometriet) hamnar utanför livmodern och fastnar på fel ställen i kroppen, vanligtvis på äggstockar, äggledare, utanpå livmodern, området mellan livmoder och ändtarm, urinblåsa, bukhinna och tarmar. Dessa celler börjar växa och orsakar inflammationer. Ofta tar det lång tid att få diagnosen endometrios, i genomsitt 7– 8 år. Det är vanligt att man får diagnosen urinvägsinfektion eller irriterad tarm i stället. Ungefär 200 000 kvinnor i Sverige, varav minst 10 procent är tonåringar, har endometrios.


SEXUELL HÄLSA | KIDS & FAMILY

Smärta repair

*Ett 100 % ekologiskt oljebaserat glidmedel som motverkar torra sköra slemhinnor. balance

Ett 100 % ekologiskt vattenbaserat glidmedel som hjälper till att bibehålla den naturliga PH-balansen. clean

Pistill i Stockholm, närmare bestämt på Drottninggatan 100, erbjuder både rådgivning och kvalitetsprodukter som berör alla sinnen och stärker din sexuella hälsa. Mer info: www.pistill.se

Är en skonsam rengöring för intimprodukter, fri från uttorkande alkohol och parabener.

– Pistill tipsar!

Tänjningsövningar vid smärta – steg för steg

•G  å inte för länge med smärtan, då finns risk att det blir kroniskt. Sök hjälp. Ha inte penetrerande samlag om du har ont. •U  tforska andra former än bara det penetrerande samlaget. Sex ska kopplas till njutning. •A  nvänd ett vårdande glidmedel som exempelvis Pistills ekologiska glidmedel Repair. •V  id träning kan man använda Nova vaginalstav, som man försiktigt för in i slidan och gärna med lite glidmedel på toppen (se tänjningsövningar stegför-steg här bredvid. Reds anmärkning.)

OBS! Övningarna är menade som en guide, vid frågor eller funderingar hör av dig till din kontaktperson inom vården, Aleah Care eller Pistill. 1. s mörj  in staven med Repair och även i slidmynningen. 2. h  itta en avslappnad ryggliggande position, med knäna lätt vinklade och benen lätt särade. Du kan även göra övningen stående med ett ben på en stol. 3. f örsök att slappna av genom att använda kontrollerad andning. För långsamt in vaginalstaven i slidan så långt in som känns bekvämt. Låt vaginalstaven vara stilla i slidan i några minuter. Om det gör ont kan du vänta lite och sedan försöka igen. 4. n  är du blivit van vid staven och det känns bra rör då staven i en högeroch vänster rörelse och om möjligt i en försiktig cirkelrörelse, med- och motsols om vart annat, ca 5 –10 gånger. 5. f ör långsamt ut vaginalstaven och ligg eller stå kvar i några minuter.

61


KIDS & FAMILY | F OR SK NING

SweMaMi. SweMaMi – Det Svenska Maternella Mikrobiom Projektet är en pågående studie som undersöker hur bakteriefloran under graviditeten påverkar hälsan hos mamma och barn. Målet är att i framtiden kunna minska antalet graviditetskomplikationer. Studien utförs av Karolinska Institutet i samarbete med Södersjukhuset i Stockholm. Alla kvinnor från hela Sverige kan vara med. Målet är att rekrytera 2 500 gravida kvinnor innan vecka 19 av graviditeten. Den som deltar i studien besvarar en web-enkät vid två tillfällen under graviditeten och en gång efter att barnet är fött. Efter varje enkät skickas material med posten för enkel provtagning hemma. Vill du hjälpa till att minska antalet för tidiga förlossningar? Du kan göra skillnad! | www.swemami.se

Bakterieforskning

kan ge svar om hälsan under graviditeten

Kan ett bakterieprov i början av graviditeten förutsäga om barnet kommer att f ödas för tidigt, eller om den nyblivna mamman kommer att drabbas av en depression? Nu kartläggs vilka bakterier som finns i munnen, tarmen och i slidan hos gravida kvinnor.

Bakterier finns överallt i och på våra kroppar, inte minst i mag-tarmkanalen, men också i slemhinnor så som vaginalslemhinnan och munnen. De flesta bakterierna är goda och viktiga för vår hälsa och välbefinnande. En av de största hälsotrenderna just nu sätter fokus på vår tarmflora. Men hur bakteriefloran i slidan hos gravida kvinnor påverkar hälsan är inte känt. Forskning om kroppens bakterier och andra mikrober har ökat väldigt sedan det blev möjligt att kartlägga bakteriefloran med nya forskningsmetoder. I och med ny forskning kommer ökad kunskap om vikten av vårt samspel med bakterier. En sådan kunskap är att det nyfödda barnet får del av mammans bakterieflora genom den vaginala förlossningen och att modersmjölken inte bara är perfekt komponerad för att bebisen ska växa och må bra, men även för att bakterierna i magen ska utvecklas och få rätt näring. Sockret från bröstmjölken är därför oftast 62

den första mat som de här bakterierna har att äta, och det är en måltid som är tänkt att gynna specifika bakteriekulturer i tarmen. I en ny studie som startats på Karolinska Institutet samlar man in enkätsvar och bakterieprover från saliv, avföringen och slidan hos gravida kvinnor för att undersöka om bakteriefloran i kroppen kan förutsäga graviditetskomplikationer, som till exempel för tidig förlossning. Finns det vissa bakterier som är förknippade med högre risk? Kan vissa bakteriesammansättningar fungera skyddande? Förhoppningsvis kan resultaten från studien leda till ny kunskap om faktorer som bidrar till hälsa och välmående under graviditeten. Målet är att med en enkel bakterieprovtagning tidigt under graviditeten kunna upptäcka kvinnor som riskerar att drabbas av olika komplikationer och därmed sätta in förebyggande insatser.

Visste du att …

• Vi har fler bakterier i våra kroppar än mänskliga celler och att bakterierna i tarmen väger mer än våra hjärnor? • Vårt bajs till stor del består av döda och levande bakterier? • Antibiotika inte bara dödar sjukdomsframkallande bakterier utan också en stor del av de nyttiga bakterierna i våra kroppar? • Våra hygien- och matvanor påverkar sammansättningen av bakterier i våra kroppar? • Friska kvinnor har en stor mängd mjölksyrabakterier i sina vaginor ? • Mjölksyran i vaginan skyddar oss från infektioner med farliga bakterier, svampar och virus? • Bröstmjölk innehåller nyttiga bakterier, noga utvalt i tarmen av mammans immunförsvar och transporterade hela vägen till bröstens mjölkkörtlar?


XXX|KIDS & FAMILY

VILL DU OCKSÅ HA?

SVERIGES TRENDIGASTE BARNRUM

15

%

på ett helt köp med kod: KIDSFAMILY Gäller till 4/11 2018

Alla produkter och många fler hittas på www.miniroom.se – har det mesta för barn och deras rum.

63


KIDS & FAMILY | RECEPT

ALOHA! Härliga recept för mörka vinterkvällar som barnen kommer att älska.

Hawaiigryta med korv och ris

4

ner portio n m 20 i

Stekt kyckling med citron- och parmesanslungad broccoli

4

ner portio 15 min

Lättlagad och välsmakande Hawaiigryta, denna rätt håller sig bra i kylen 3– 4 dagar. Ingredienser • 0,5 st purjolök(ar) • 2 klyfta(or) vitlök(ar) • 300 gram morötter • 1 st. paprika(or) • 550 gram grillkorv • 1 olivolja • 2 dl crème fraiche • 2 msk tomatpuré • 0,75 dl mango chutney •1 dl vatten • 2 tsk grönsaksbuljong • krm salt • krm svartpeppar

Snabblagad och supergod kyckling med riktigt god broccoli med smak av parmesan och citron. Passar utmärkt att äta tillsammans med pasta. Ingredienser

recept : mari bergman , foto + styling : sanna livijn wexell

64

• 650 g kycklingfilé färsk • 1 krm salt fint • 1 krm svartpeppar malen •1 msk olivoljatillbehör • 2 st broccoli (färsk) • 1 st citron • 0,5 st klyftor vitlök vanlig • 75 g grana padano • 1 krm salt fint

Gör så här: 1. Skölj och strimla purjolök och skala och finhacka vitlök. Skala och skär morötterna i slantar och skölj och skär paprikan i bitar. Skär korven i 1 ⁄ 2 cm tjocka bitar. 2. Hetta upp olja i en stekpanna och fräs grönsaker och korv ca 2 min. Rör om så att det inte bränns vid. 3. Tillsätt créme fraiche, tomatpuré, mango chutney, vatten och buljong. Låt grytan puttra på svag värme ca 5 min. Smaka av med salt och peppar. Servera tillsammans med ris. tillbehör

Koka ris enligt anvisningar på förpackningen.

receptet kommer från tasteline

Gör så här: kyckling

1. Tina kycklingen. Salta och peppra kycklingfiléerna efter smak på båda sidor. Hetta upp en stekpanna med olja och stek kycklingen på båda sidor ca 2–3 min tills den har fått fin färg och är genomstekt. broccoli

1. Koka upp lättsaltat vatten till broccolin. 2. Dela broccolin i mindre buketter och skala och skär stammen i bitar. Koka dem lätt i ca 1 min. 3. Riv osten grovt på ett rivjärn. Skölj och riv skalet från 1 citron och skala och riv vitlöken. Blanda samman ost, citronskal och vitlök i en skål. Häll av vattnet från broccolin och vänd ner broccolin i ostblandningen. Pressa i 1/2 msk citronsaft och krydda med en nypa salt och peppar. Skölj och skär salladen i stora bitar. Lägg upp på ett fat och toppa med den ostslungade broccolin. Servera tillsammans med stekt kyckling.


RECEPT | KIDS & FAMILY

Tunnbrödsrulle — med frasig fisk och potatisstomp

4

ner portio n 20 mi

Snabb och enkel middag som barnen kommer att älska! Panerad fisk i tunnbröd med potatisstomp & lite grönt.

4

ner portio n m 20 i

recept : mari bergman , foto + styling : sanna livijn wexell

Pulled Oumph taco

— med mango- och chilisalsa Tacomys är aldrig fel. Oumph finns i flera olika varianter och till den här rätten valde vi pulled oupmh. Passar perfekt till den friska och fräscha mango- och chilisalsan. Mums!

recept : mari bergman , foto + styling : sanna livijn wexell

Ingredienser p o tat i s s t o m p

400 gram potatis 25 gram smör 50 gram parmesanost 1 krm salt 1 krm svartpeppar f r a s i g  f i s k

600 gram torskfilé 1 krm salt 1 krm svartpeppar 2 st ägg 3 dl panko 0,5 msk smör 0,5 msk olivolja tillbehör

1 st krispsallad 0,5 st gurka 1 st röd paprika 1 st citron(er) 225 gram mjukt tunnbröd

Servering

Gör så här: p o tat i s s t o m p

1. Skala och koka potatisen mjuk. f r a s i g  f i s k

1. Skär fisken i fiskpinnestora bitar. Salta och peppra efter smak. 2. Knäck äggen i en djup skål och vispa ihop lite lätt med en gaffel. 3. Vänd fiskbitarna först i äggen och rulla sedan i ströbrödet. 4. Stek fisken ca 2–3 min på båda sidor i smör och olja på medelhög värme. tillbehör

1. Skölj salladsblad och skölj och strimla gurka och paprika. Skär citronen i klyftor. p o tat i s s t o m p

1. Sila av potatisvattnet och tillsätt smör och riven parmesanost till potatisen. 2. Mosa ihop till ett grovt stomp med en gaffel och smaka av med salt och peppar.

Lägg ut tunnbröden på en skärbräda. Lägg på salladsblad ochfortsätt med stomp, frasig fisk, strimlad gurka och paprika. Pressa över lite citron och vik ihop.

Ingredienser salsa

• 0,5 st gurka • 1 st avokado • 0,5 st rödlök • 1 tsk färsk ingefära • 0,5 st krukor färsk koriander • 225 g fryst mango • 0,5 st lime • 1 tsk flytande honung • 0,5 tsk chiliflakes 0,5 tsk salt fint ta c o

• • • • • •

380 g kidneybönor 280 g veg. pulled oumph 1 msk rapsolja 0,5 st isbergssallat 250 g rödkål färsk 120 g tacoskal tubs mini

tillbehör

• 0,5 st krukor färsk koriander • 0,5 st lime

Gör så här: salsa

1. Tina mangon. Skölj och dela gurkan på längden och gröp ur det vattniga med en sked. Dela, kärna ur och tärna avokado och skala och finhacka rödlök. Skala och riv ingefära på ett rivjärn. Skölj och finhacka koriander. Blanda samman alla ingredienser i en skål och tillsätt den tinade mangon, limesaft, honung, chiliflakes och salt. ta c o

1. Sila av bönorna och spola dem i kallt vatten. Hetta upp olja i en stekpanna och fräs pulled oumph med bönor på medelvärme under omrörning några min. 2. Skölj och strimla sallad och rödkål. 3. Tillbehör: Skölj och finhacka koriander och lägg i en skål samt klyfta resten av limen.

Servering

Lägg strimlad sallad och rödkål i varje taco tubs, lägg lite oumphoch bönröra över och toppa med salsa. Strö över lite extra koriander och pressa lite lime över om du vill. Ät och njut! 65


KIDS & FAMILY | S F   K I D S

Många mår bra av rutiner. Barn kan bli mer trygga och harmoniska när de vet hur dagen ska se ut, eller vardagskvällen. Men hur får man egentligen till det med alla vardagsbestyr och krav? Här kommer fem handfasta tips på en balanserad vardagskväll:

tips för en balanserad vardagskväll

4. Efter middagen är det oftast dags för 1. D  ansa, lek och busa efter förskolan, skolan och jobbet med serien Move de allra minsta att förbereda morgonIt. Det är busiga instruktörsledda pass dagen genom att ta fram kläder, sätta till populär musik för både barn och på sig pyjamas och borsta tänderna. vuxna. Ha kul och skaka loss med SF Börja din provperiod5. nu på sfkids.com Kids Play! B  rukar du natta med barnens favoritbok? I SF Kids Play finns det fler än 2. I väntan på middagen är det ofta upp200 barnböcker. Babblarna, Frost, Mumin, Sune och Tintin är några av de skattat med grönsaker och dipp. Ställ populära figurerna du hittar. fram mellanmålet på bordet så att var och en kan ta för sig när det passar. 3. M  edan du förbereder middagen kan barnen att koppla av eller pyssla. SF Kids Play erbjuder filmer och serier med allt från Greta Gris och Molang för de allra minsta till Astrid Lindgren-filmer för de större barnen. Utbudet är stort och barnen kan enkelt styra appen själva.

66

Koppla av och njut en stund med hela familjen. Lycka till med vardagsbestyren!


RECEPT|KIDS & FAMILY

Testa fritt i 2 mån!

Barnens alla favoriter samlade på ett ställe Streama filmer, serier och böcker kostnadsfritt i 2 månader med rabattkod:

kidsmember2018

sfkids.com Erbjudandet gäller nya kunder tom 31 dec 2018

När barnen får bestämma 67


KIDS & FAMILY | MALIN TIPSAR

TRIVSAMT I KÖKET MALIN TIPSAR INFO@MALINTILJA.SE

Bindefeld dukar! Nu lanserar Fyrklövern servisen Aspvik i samarbete med Sveriges främste festarrangör Micael Bindefeld, känd för sina vackert dukade bord! Inspirationen till den personliga dekoren har han hämtat från sin mormors handmålade porslin och sina resor världen över. Dekoren består av favoritblommorna från Micaels privata trädgård på Aspvik i Stockholms skärgård.

Aspvik junior är en vacker barnservis som består av mugg, tallrik, skål, bestick och ett litet fat på fot som är perfekt till en söt liten barntårta. Den livfulla och charmiga dekoren är inspirerad av familjen Bindefelds älskade katter Isaac och Gustaf. Servisen är designad för Micaels tvåårige son Simeon. Fyrklovern.se, 960 kr.

Servisen hittar du på fyrklovern.se

Doftstickor

Grön mysfaktor Det absolut bästa sättet att göra hemmet mysigare (enligt mig) är att fylla det med gröna växter. Rummen andas och luften blir både renare och mindre torr. Hitta mängder av gröna växter på Plantagen.

XXXXXXXX

FOTO

Perfekt dop-present

Kung i köket med Kitchen Aid Om du gillar att baka och laga mat, kommer du att älska Kitchen Aid! Slut på kladdiga fingrar och deg överallt. Köksmaskinen finns i många olika färger och prisklasser och med ett antal olika tillbehör. Livslängden på köksmaskinen är i genomsnitt 30 år. Assistentens bunke har en volym på hela 4,83 liter och klarar degar med upp till 7,5 dl degvätska. Bagaren och Kocken, 5 475 kr.

Le Chateau de Bois. En behaglig doft av lavendelblommorna från Provence. En flaska räcker 4–6 veckor. Doftpåse med lavendel medföljer. (Refill finns att köpa). Pris: 528 kr.

68

Pa


KULTURFROSSA|KIDS & FAMILY

Istiden närmar sig. Och oavsett om dagen innebär en äventyrlig jakt på en försvunnen Paxodont, en språngmarsch till skolan, eller lek och bus med kompisarna så måste man ha torrt och varmt på fötterna. I snart 90 år har PAX varit barnens bästa vän. Samma barn som lärt oss att se på världen med sina nyfikna ögon och en fantasi som inte vet några

OSSY

gränser i tid eller rum. Kom, så går vi. Mot istiden tillsammans.

PAX vattentäta kängor och varma boots är en bra start på vinterns äventyr!69

Pax_Ad_KiFam_206X275_180912.indd 1

MINNY

WALKER

SMITTEN

2018-09-12 18:36


FAMILY KIDS & FAMILY | NÄSTA NUMMER

Längtar du efter nästa nummer? Nummer 4 kommer ut i december.

BARNVAGNSTEST • IVF OCH BARNLÖSHET ATT FÖDA ÖVER 40 • PSYKOLOGEN PRATAR TEMANUMMER

Barnsäkerhet 70


Njutning NYHET!

100% Orgasmgaranti

pistill.se PISTILL Drottninggatan 100 111 60 Stockholm 08 411 66 66 / info@pistill.se webshop www.pistill.se

Sagan om vår mest sålda produkt

Version 2.0 är mycket tystgående har 12

fortsätter och nu erbjuder Pistill

olika inställningar som enbart stimulerar

Womanizer Premium 2.0—

när den berör din hud. Har en inbyggd

med ny design, fler funktioner

autopilot som får din sexuella energi att

och njutning av högsta klass!

flyga. Läs mer på pistill.se

71


KANSKE MJUK

GARANTERAT MJUK

Nu finns Libero Touch med mjukhetsgaranti. Om du inte är nöjd får du pengarna tillbaka. Läs mer på libero.se 72

Profile for Kidsfamily

Kids & Family 1803  

Kids & Family 1803  

Advertisement