Page 1

2011-02-08

Likabehandlingsplan för Väddöenheten läsåret 2010/2011

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

E-POST

PLUSGIRO

Sandviksvägen 6 760 40 Väddö

Sandviksvägen 6

0176-712 25 070-209 42 74

vaddoenheten@norrtalje.se

3 20 65-5

TE L E F AX

WEBB

B AN KG I RO

www.norrtalje.se

451-7694

O RG ANI S AT I O NS NUM M E R

212000-0217 www.norrtalje.se

VÄDDÖENHETEN


2 (31)

Innehållsförteckning

Mål och vision ……………………………………………................ Styrande lagar ………………………………………………………. Ansvarsfördelning ………………………………………………….. Processbeskrivning …………………………………………………. Norrsund-Elmsta skola åk F-6 ……………………………………… Björkö-Arholma skola ……………………………………………... Grisslehamns skola …………………………………………………. Singö skola …………………………………………………………. Norrsund-Elmsta skola åk 7-9 ……………………………………… Fritidshemmen i Norrsund-Elmsta, Björkö-Arholma och Grisslehamns skola …………………………………………….. Bilaga 1: Enkät för kartläggning av nuläget för åk F-3 …………….. Bilaga 2: Enkät för kartläggning av nuläget för åk 4-9 ……………..

3 3 3 4 5 10 13 16 19 22 25 28


3 (31)

Mål och vision Väddöenhetens skolor förbereder eleverna för framtiden. I detta ingår inte bara kunskaper och färdigheter, utan även förståelse för och ett bestående avståndstagande från diskriminering, trakasserier och kränkningar. Vi vill skapa en miljö där hänsyn, gott uppförande och ömsesidig respekt är umgängestonen och som främjar studiemiljön. Vi vill att alla elever ska känna sig sedda och att ingen utsätts för diskriminering, trakasserier eller kränkningar.

Styrande lagar Vilket arbete skolan ska driva mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling (t ex mobbning) regleras av lagstiftningen i skollagen och diskrimineringslagen. Arbetet styrs också av läroplanen, Lpo 94. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering av elever på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning samt ålder. Lagen säger också att skolan måste arbeta förebyggande för att diskriminering inte ska uppstå. Skollagens kapitel 14a talar om att kränkande behandling, som inte är diskriminering eller trakasserier, också är förbjudet. Skolan måste arbeta förebyggande även mot detta. Om en elev upplever att han/hon blir kränkt i skolan, kan han/hon vända sig till BEO (Barn- och Elevombudet) som kan hjälpa eleven, bland annat genom att kräva skadestånd. BEO finns på Skolinspektionen. I Lpo94 står skrivet att skolan måste motverka tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Ingen ska utsättas för det i skolan. Det är skolans uppgift att bemöta främlingsfientlighet och intolerans med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.

Ansvarsfördelning Rektor Det är rektors ansvar att: – se till att all personal, elever och vårdnadshavare känner till att alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är förbjudna på skolan – se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter, samt att motverka kränkande behandling och diskriminering eller trakasserier på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, ålder eller könsöverskridande identitet eller uttryck – årligen upprätta och utvärdera en plan mot kränkningar och en plan mot diskriminering och trakasserier i samarbete med personal, elever och vårdnadshavare. Dessa två planer sammanförs i en Likabehandlingsplan – om skolan får kännedom om att kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering förekommer, se till att utredning görs och att åtgärder vidtas


4 (31)

Rektor ska även: – se till att skolpersonal har ett gemensamt system för hur de dokumenterar anmäld eller upptäckt kränkande behandling, trakasserier och diskriminering och de åtgärder som vidtagits – kontakta andra myndigheter vid behov Lärare och annan skolpersonal: Det är lärares och annan skolpersonals ansvar att: – följa skolans likabehandlingsplan – se till att åtgärder vidtas då kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering misstänks, anmäls eller upptäcks – dokumentera misstänkt, anmäld eller upptäckt kränkande behandling, trakasserier och diskriminering och de åtgärder som vidtas – se till att utredda fall följs upp – bemöta elever och kollegor på ett respektfullt sätt Elever: Det är alla elevers gemensamma ansvar att: – påtala kränkande behandling, trakasserier och diskriminering som förekommer på skolan – bemöta elever, lärare och övrig personal på ett respektfullt sätt

Processbeskrivning: För att ta fram en likabehandlingsplan som uppfyller de krav som ställs av lagstiftaren, där de olika delarna diskriminering, trakasserier och kränkande behandling ingår har följande process valts. De två planerna (årlig plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan mot diskriminering och trakasserier) sammanförs i ett dokument i enlighet med riktlinjer från BEO. (www.skolinspektionen.se/BEO/For-larare/Planer-mot-krankande-behandling-och-diskriminering/) En kartläggning av skolornas/fritidshemmens nuläge har gjorts under tiden november 2010 till januari 2011. Fortsättningsvis görs kartläggningen årligen i april månad. Resultatet av denna presenterades för personal, elever och föräldrar i januari/februari 2011. Fortsättningsvis presenteras kartläggningen årligen i augusti/september. Eleverna ges då även möjlighet att komma med förslag på åtgärder. I de olika grupperna diskuteras sedan resultatet av enkäten mer ingående och förslag på åtgärder tas fram. De grupper som deltar i detta är: 1) Klassråd och elevråd. 2) Enhetsråd tillsammans med skolledning.


5 (31)

Arbetslagen under ledning av arbetslagsledarna går igenom förslagen och prioriterar de åtgärder som ska genomföras, tidsbestämmer dessa samt anger vem som ansvarar för genomförandet av åtgärden. Rektor sammanställer åtgärderna samt ansvarar för att dem förs in i likabehandlingsplanen, som färdigställs och presenteras under januari/februari 2011. Uppföljning och utvärdering 1) Under v. 14, 2011 genomförs en ny kartläggning av trivsel och problemområden i form av en enkät (eller enskilda samtal med elever i åk F-2). Utvärdering sker av de åtgärder som genomförts under läsåret 2010/2011. Tidpunkt: April Ansvar: Rektor 2) Resultatet av kartläggningen presenteras för elever, vårdnadshavare och personal. I enlighet med resultatet av kartläggningen i jämförelse med resultaten från föregående år formuleras nya åtgärder tillsammans av personal, elever och vårdnadshavare. Tidpunkt: Augusti/september Ansvar: Rektor, skolkurator, klasslärare och mentorer 3) Därefter initieras arbetet med en ny likabehandlingsplan plan för läsåret 2011/2012. Då kartläggningen av trivsel och problemområden genomförts formuleras åtgärdsförslag av elever, föräldrar och personal i enlighet med punkt ett och två ovan. Därefter presenteras ett förslag till ny likabehandlingsplan för elever och vårdnadshavare. Planen antas då elevers och vårdnadshavares åsikter beaktats. Tidpunkt: Oktober Ansvar: Rektor

Norrsund-Elmsta skola F-6 Åtgärder vid akuta situationer och ansvar för dessa, inklusive tidsplan. Om en elev utsätts för trakasserier eller annan form av kränkande behandling av en annan elev följs nedanstående plan: 1. Den lärare/personal som upptäcker kränkningen ingriper och den akuta situationen åtgärdas. 2. Den som utsatts för kränkningen får berätta för en lärare vad som hänt och om det hänt tidigare. Under samtalet deltar alltid två vuxna. Läraren talar om att kränkningar inte får förekomma på skolan och att vi nu tar itu med detta. Man bestämmer en tid om ca en vecka för att höra hur det har gått. Eleven ska även säga till läraren direkt om något händer igen. Dokumentera samtalet. 3. Läraren talar sedan med den/de som utfört kränkningen eller trakasserierna. Om flera elever deltagit talar man med dem en och en. Läraren förklarar att kränkningar och trakasserier inte accepteras skolan och inte heller får förekomma enligt lag, och att de genast ska upphöra. Gör upp en plan för hur detta ska gå till. Bestäm en tid för uppföljning ca en vecka senare. Dokumentera samtalet.


6 (31)

4. Kontakta inblandade elevers föräldrar och berätta vad som hänt och vad som nu har beslutats. Dokumentera samtalet. 5. Eleverna hålls under uppsikt. 6. Uppföljande samtal hålls enligt planering i steg 2 och 3. Därefter kontaktas föräldrarna för att delges information om behov finns. Eleverna hålls även fortsättningsvis under uppsikt. Dokumentera samtalen. 7. Om kränkningarna eller trakasserierna inte upphör kontaktas rektor. De elever som utfört kränkningarna eller trakasserierna kallas tillsammans med vårdnadshavare till samtal hos lärare och eventuellt rektor och kurator. En handlingsplan upprättas för att komma tillrätta med problemet. Samtalen dokumenteras. 8. Handlingsplanen följs upp i ett nytt samtal med elev, vårdnadshavare, lärare och eventuellt rektor och kurator. Samtalet dokumenteras. 9. Om kränkningarna eller trakasserierna ändå inte upphör vidtas ytterligare åtgärder i form av ett EHK (elevhälsokonferens). 10. Om kränkningarna eller trakasserierna ändå inte upphört vidtas ytterligare åtgärder, t.ex. kontakt med andra myndigheter såsom socialtjänst eller polis. Om en elev utsätts för diskriminering, trakasserier eller annan form av kränkande behandling av en vuxen följs nedanstående plan: 1. Den som fått kännedom om händelsen eller eleven själv anmäler till rektor. 2. Rektor informerar vårdnadshavare. 3. Rektor utreder, åtgärdar och följer upp ärendet. Dokumentering görs. 4. Rektor följer upp ärendet med eleven och hans/hennes föräldrar. 5. Rektor träffar regelbundet den personal som kränkt eleven och samtalar om hur undervisningen med berörd elev fungerar. 6. Om åtgärderna inte är tillräckliga tas kontakt med rektors chef. Eleven kan även vända sig till Barnoch elevombudsmannen (www.skolinspektionen.se/BEO).

Främjande åtgärder Arbetslagen ser till att likabehandlingsplanen förankras hos elever och vårdnadshavare. Då förklaras också begreppen diskriminering, trakasserier och kränkning, hur vi på skolan arbetar mot detta och varför det är viktigt att göra det. Klimatet i klassen följs upp fortlöpande. Ansvar: Arbetslagsledare/arbetslagen Tidpunkt: Oktober, och därefter fortlöpande samtal i klassen och vid utvecklingssamtal under läsåret. Gällande lagstiftning, de grunder för diskriminering och trakasserier som där anges, samt vad diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är, gås igenom. Alla elever får denna genomgång inför den kartläggning av nuläget som görs i april. Då går mentorerna i sina mentorsgrupper igenom det eleverna behöver veta för att på ett bra sätt kunna svara på frågorna om klimatet i skolan. På det viset ökas elevernas medvetenhet om frågorna. Ansvar: Arbetslagsledare/arbetslag Tidpunkt: April


7 (31)

Rastvakter enligt uppgjort schema. Ansvar: Arbetslagsledare/arbetslag Tidpunkt: Fortlöpade under året Dagens händelser. Man tar upp det som hänt under dagen till diskussion i klassen. Det kan vara positiva eller negativa händelser och möten som kommenteras och diskuteras. Ansvar: Klasslärare Tidpunkt: Dagligen

Trivsel – Trygghet – Arbetsro – Kamrater. Stående punkt på klassråd. Ansvar: Klasslärare Tidpunkt: Var 14:e dag Elevråd under ledning av elevrådsansvarig lärare. Ansvar: Elevrådsansvarig lärare Tidpunkt: 1 gång/månad Friends. Två elever väljs som kamratstödjare i varje klass. Arbetet bedrivs enligt riktlinjer från Friends. Ansvar: Friendsansvarig lärare. Tidpunkt: Kontinuerligt under terminen. Lektimme F-6. Äldre elever lär yngre traditionella/äldre lekar. Ansvar: Arbetslaget/klasslärare Tidpunkt: 1-2 gånger/termin Tjej- och killgrupper/samtal i åk 4-6. Ansvar: Ansvarig lärare Tidpunkt: 1 gång/vecka ”Veckans ros i klassen” i åk 4-6. Ansvar: Klasslärare Tidpunkt: Dagligen Lekboden. Utlåning av leksaker för rastverksamhet, ex.vis sandlådeleksaker, bollar, pulkor, etc. Ansvar: Klasslärare åk 2-4 Tidpunkt: Enligt schema

Kartläggning och nuläge Kartläggningarna på Väddöenhetens skolor och fritidshem genomfördes under oktober till december 2010.


8 (31)

Följande framkom efter kartläggningen i åk på Norrsund-Elmsta skola åk F-3: Kartläggningen genomfördes under v. 50, 2010. 62 elever svarade av 71 elever totalt. Trivseln i F-3 är mycket god. Endast en flicka och en pojke trivs dåligt. Varken bra eller dåligt svarade 13 pojkar och 4 flickor. Trivs i sin klass gör 55 elever, varken bra eller dåligt 6 elever, varit hårdhänt mot dig svarade 37 elever. De allra flesta har någon att leka med varje dag. Svaret ”ibland” har majoritet bland flickor. Nej har endast 2 flickor svarat. 2 pojkar tycker att en vuxen varit hårdhänt. Orsaken bakom är känd för både elever och vuxna. Händelsen utspelade sig för över ett år sedan. Ingen elev anser att en vuxen kallat dem för dumma saker. På frågan om en annan elev varit hårdhänt mot dig svarade 37 elever. Ja, något övervägande pojkar. Likadant om någon sagt dumma saker är det något övervägande mot pojkar. Sammanlagt svarar 31 elever. Ja och 31 elever Nej. Med tanke på det språkbruk som används bland eleverna är det ändå 50% som inte blivit kallade för dumma saker. På fråga 8 är det endast 4 st. som inte vet vem de kan gå till om någon varit dum. På fråga 9 är det 5 pojkar som tycker att de blivit orättvist behandlade på grund av att de är pojkar. De känner sig strängare behandlade. Otrygga platser: Större delen av eleverna känner sig trygga i skolan och dess omgivningar. Det som eleverna nämner är toaletterna på grund av att låsen kan krångla och att andra elever håller för dörren. Elever i åk. 2 som jobbar i lekoden känner sig ibland utsatta av andra elever på skolan. De kastar in lånade saker eller struntar i att lämna tillbaka saker. 2 elever nämner ”Storskogen” på baksidan av Elmsta skola. Det är lite mörkt och läskigt. En hade ”nästan” ramlat ner från ett träd. 2 av pojkarna i åk. 1 nämns som hotfulla, de andra är rädda för dem och en pojke i F-klassen är också ”bråkig”.

Förebyggande åtgärder för Norrsund-Elmsta skola åk F-3 Kränkningar Mål: Attityden mot de som jobbar i lekboden måste bli bättre. Lekboden är allas, vuxna och barn, ansvar om den ska vara kvar. Aktivitet: Detta ärende tas upp på elevrådet. Tidpunkt: Snarast. Ansvar: Arbetslaget/ elevrådsansvarig. Mål: Att toalettlåsen ska fungera riktigt. Aktivitet: Anmälan till YIT för reparation eller justering av lås. Tidpunkt: Snarast. Ansvar: Arbetslag/skolledning. Mål: Det ska kännas tryggt att vara i ”Storskogen”.


9 (31)

Aktivitet: Rastvakterna måste passera genom ”Storskogen” på sina pass. Tidpunkt: snarast. Ansvar: Arbetslaget/rastvakter. Mål: Att få vissa elever i åk.1 som uppträder hotfullt att visa respekt för andra elever och sluta uppträda hotfulla. Aktivitet: Påbörja etiska samtal i åk. 1-gruppen. Tidpunkt: Snarast. Ansvar: Klassansvarig.

Följande framkom efter kartläggningen på Norrsund-Elmsta skola åk 4-6: Kartläggningen genomfördes v.48 2010. Det var 60 elever som svarade av 66 elever totalt. Trivseln i åk 4-6 är mycket god. Endast 3 elever trivs inte på skolan och endast 2 elever trivs inte i sin klass. Frågan om diskriminering av vuxen på skolan tror vi var svår att svara på för eleverna. Den är så ”vid”. Trots det så ser vi att några elever känner sig diskriminerade. En känner sig diskriminerad på grund av att jag är pojke/flicka, tre p.g.a. etnisk tillhörighet, en på grund av sin ålder och två p.g.a. han/hon inte tycker att jag är som en pojke/flicka ska vara. På frågan hur ofta detta händer svara 2 elever sällan, 4 elever mindre ofta och 1 elev ofta. Detta är vad som händer och sägs: Säger att jag är ful, bög och andra saker. Får ingen hjälp. Blir retad för att jag kommer från ett annat land. Kränkande behandling. Tjugo elever har blivit kränkta av annan elev. Detta har hänt sällan 7 gånger, mindre ofta 6 gånger och ofta 7 gånger. 4 elever anser sig ha blivit kränkt av vuxen. Detta har hänt sällan 1 gång, mindre ofta 2 gånger och ofta 1 gång. Kränkningen skedde med ord 15 ggr, med knuffar 4 ggr, uteslutning ur gruppen 1 gång, meddelande på mobil eller internet 5 ggr och på annat sätt 1 ggr. Detta är svar från eleverna på vad hände och var hände det. - Hotad med stång som sitter på element i hallen. - Tar mina vantar och mössa. - Blivit retad. - På pingisen i entrén till matsalen - Klassrum. - Korridor. - Skolgården. Otrygga platser. 6 elever tycker att det finns otrygga platser i skolan. Detta är de otrygga platserna. - Längst ner i backen. - Korridoren. - Framsidan.


10 (31)

- Idh-salen - Pingisen i entrén utanför matsalen. - Gungorna. På frågan om vem de ska ta kontakt med svarade eleverna följande: mamma, skolsköterska, lärare, kurator, mentor, kompisar och rektor. Trakasserier. En blir trakasserad för ett funktionshinder, en på grund av sin ålder och två för att han/hon inte tycker att jag är som en pojke/flicka ska vara. Tre elever känner sig trakasserade av annan elev och en känner sig trakasserad av en vuxen. Detta händer sällan för en, mindre ofta för två och ofta för en person.

Förebyggande åtgärder för Norrsund-Elmsta skola åk 4-6 Kränkande behandling Mål: All kränkande behandling ska upphöra. Aktivitet : Vi har diskuterat pingisen på klassråd, elevråd och i personalgrupperna. Nya regler har uppförts och vi diskuterar regelbundet hur pingisen fungerar. Vi i personalen ska diskutera om rastvakten kan hålla uppsikt även inomhus. Alla ovanstående frågor ska tas upp på ”snack”. Tidpunkt: Snarast Ansvar: Arbetslaget. Diskriminering Mål: Elever som diskrimineras av vuxna måste upphöra. Aktivitet : Frågan måste lyftas fram och diskuteras i alla personalgrupper på skolan. Tidpunkt: Snarast. Ansvar: Rektor/arbetslaget. Trakasserier Mål : Alla trakasserier ska upphöra. Aktivitet: Trakasserier mellan elever ska tas upp på ”snack”. Trakasserier av vuxen måste diskuteras i alla personalgrupper. Tidpunkt: Snarast. Ansvar: Rektor/arbetslaget.

Björkö-Arholma skola Åtgärder vid akuta situationer och ansvar för dessa, inklusive tidsplan. Om en elev utsätts för trakasserier eller annan form av kränkande behandling av en annan elev följs nedanstående plan: 1. Den lärare/personal som upptäcker kränkningen ingriper och den akuta situationen åtgärdas. 2. Den som utsatts för kränkningen får berätta för en lärare vad som hänt och om det hänt tidigare. Under samtalet deltar alltid två vuxna. Läraren talar om att kränkningar inte får förekomma på skolan och att vi nu tar itu med detta. Man bestämmer en tid om ca en vecka för att höra hur det har gått. Eleven ska även säga till läraren direkt om något händer igen. Dokumentera samtalet.


11 (31)

3. Läraren talar sedan med den/de som utfört kränkningen eller trakasserierna. Om flera elever deltagit talar man med dem en och en. Läraren förklarar att kränkningar och trakasserier inte accepteras skolan och inte heller får förekomma enligt lag, och att de genast ska upphöra. Gör upp en plan för hur detta ska gå till. Bestäm en tid för uppföljning ca en vecka senare. Dokumentera samtalet. 4. Kontakta inblandade elevers föräldrar och berätta vad som hänt och vad som nu har beslutats. Dokumentera samtalet. 5. Eleverna hålls under uppsikt. 6. Uppföljande samtal hålls enligt planering i steg 2 och 3. Därefter kontaktas föräldrarna för att delges information om behov finns. Eleverna hålls även fortsättningsvis under uppsikt. Dokumentera samtalen. 7. Om kränkningarna eller trakasserierna inte upphör kontaktas rektor. De elever som utfört kränkningarna eller trakasserierna kallas tillsammans med vårdnadshavare till samtal hos lärare och eventuellt rektor och kurator. En handlingsplan upprättas för att komma tillrätta med problemet. Samtalen dokumenteras. 8. Handlingsplanen följs upp i ett nytt samtal med elev, vårdnadshavare, lärare och eventuellt rektor och kurator. Samtalet dokumenteras. 9. Om kränkningarna eller trakasserierna ändå inte upphör vidtas ytterligare åtgärder i form av ett EHK (elevhälsokonferens). 10. Om kränkningarna eller trakasserierna ändå inte upphört vidtas ytterligare åtgärder, t.ex. kontakt med andra myndigheter såsom socialtjänst eller polis. Om en elev utsätts för diskriminering, trakasserier eller annan form av kränkande behandling av en vuxen följs nedanstående plan: 1. Den som fått kännedom om händelsen eller eleven själv anmäler till rektor. 2. Rektor informerar vårdnadshavare. 3. Rektor utreder, åtgärdar och följer upp ärendet. Dokumentering görs. 4. Rektor följer upp ärendet med eleven och hans/hennes föräldrar. 5. Rektor träffar regelbundet den personal som kränkt eleven och samtalar om hur undervisningen med berörd elev fungerar. 6. Om åtgärderna inte är tillräckliga tas kontakt med rektors chef. Eleven kan även vända sig till Barnoch elevombudsmannen (www.skolinspektionen.se/BEO).

Främjande åtgärder Arbetslagen ser till att likabehandlingsplanen förankras hos elever och vårdnadshavare. Då förklaras också begreppen diskriminering, trakasserier och kränkning, hur vi på skolan arbetar mot detta och varför det är viktigt att göra det. Klimatet i klassen följs upp fortlöpande. Ansvar: Arbetslagsledare/arbetslagen Tidpunkt: Oktober, och därefter fortlöpande samtal i klassen och vid utvecklingssamtal under läsåret.


12 (31)

Gällande lagstiftning, de grunder för diskriminering och trakasserier som där anges, samt vad diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är, gås igenom. Alla elever får denna genomgång inför den kartläggning av nuläget som görs i april. Då går mentorerna i sina mentorsgrupper igenom det eleverna behöver veta för att på ett bra sätt kunna svara på frågorna om klimatet i skolan. På det viset ökas elevernas medvetenhet om frågorna. Ansvar: Arbetslagsledare/arbetslag Tidpunkt: April Rastvakter enligt uppgjort schema. Ansvar: Arbetslagsledare/arbetslag Tidpunkt: Fortlöpade under året

På klassrådsmöten finns en fast punkt på dagordningen "läget i klassen". Har någon behandlats illa eller verkar någon vara "utanför"? Ansvar: Arbetslaget/klasslärare Tidpunkt: Var 14:e dag Vi väljer kamratstödjare varje termin. Vi arbetar enligt Friends riktlinjer med återkommande samtal mellan vuxna/kamratstödjare. Vi genomför "hemlig kompis" en gång per termin. Ansvar: Arbetslaget/klasslärare Tidpunkt: En gång / termin Vi tar dagligen upp händelser som elever eller personal har observerat som kan ha inneburit obehag för någon, eller lett till konflikt mellan elever. Vi använder händelserna till konstruktiva diskussioner om kamratskap och hänsyn. Ansvar: Arbetslaget/klasslärare Tidpunkt: Dagligen Vi har organiserat den dagliga verksamheten så att äldre och yngre barn tvingas att umgås med varandra och därmed utveckla respekt och hänsyn gentemot varandra. -Vi har en gemensam undervisningsgrupp med förskolan. -På gemensamma utflykter får äldre barn att ta hand om yngre. Ansvar: Arbetslaget/klasslärare Tidpunkt: Kontinuerligt -Äldre barn högläser i förskolan varje vecka. Ansvar: Arbetslaget/klasslärare Tidpunkt: 1 gång / vecka -Vi har gemensamma samlingar med barn i olika åldrar där målet är att lära sig ta hänsyn till varandras olika åldrar och förmågor. Ansvar: Arbetslaget/klasslärare Tidpunkt: 1 gång / månad


13 (31)

Följande framkom efter kartläggningen på Björkö-Arholma skola F-3 Totalt 9 elever deltog i kartläggningen. 6 elever trivs bra. 3 elever varken bra eller dåligt. En trivs dåligt i sin klass. 6 elever har någon att leka med. 3 elever någon ibland. En elev i tredje klass anser sig ha blivit hårdhänt behandlad av vuxen på skolan. Flera i klass F-3 anser sig ha blivit hårdhänt behandlade av kamrater. Flera uppger att de blivit kallade dumma saker av kamrater. Alla barn vet vem de kan gå till om någon har varit dum mot dem. En elev tycker att pingisboden är mörk. 2 elever känner sig otrygga i skogen. En elev är otrygg på berget vid flaggstången. En elev är rädd för träslöjden ”Där finns mumier”. 2 elever upplever ingen otrygg plats. En elev upplever övervåningen otrygg p.g.a. läskig filminspelning om mumier. En elev är rädd för bilparkeringen.

Förebyggande åtgärder för Björkö-Arholma skola åk F-3 Kränkande behandling Mål : Ett bra samtalsklimat i hela skolan. Aktivitet: Fokusering på samtalsklimatet i hela skolan. Vad är lämpligt språk mellan människor? Tidpunkt: Snarast. Ansvar: Arbetslaget. Mål : En fysisk samvaro där ingen blir hårdhänt behandlad. Aktivitet: Fokusering på den fysiska samvaron i hela skolan. Ingen ska behöva känna att man blivit hårdhänt behandlad. Tidpunkt: Snarast. Ansvar: Arbetslaget. Om en positiv utveckling i dessa två avseenden kan åstadkommas, tror vi att bristande trivsel, som en elev uttryckt, kan vändas till en positiv tillvaro för samtliga på Björkö-Arholma skola

Följande framkom efter kartläggningen på Björkö-Arholma skola 4-6 Enkäten är mycket samstämmig och föranleder inte några förändringar i arbetssättet på skolan.

Grisslehamns skola Åtgärder vid akuta situationer och ansvar för dessa, inklusive tidsplan. Om en elev utsätts för trakasserier eller annan form av kränkande behandling av en annan elev följs nedanstående plan: 1. Den lärare/personal som upptäcker kränkningen ingriper och den akuta situationen åtgärdas. 2. Den som utsatts för kränkningen får berätta för en lärare vad som hänt och om det hänt tidigare. Under samtalet deltar alltid två vuxna. Läraren talar om att kränkningar inte får förekomma på skolan och att vi nu tar itu med detta. Man bestämmer en tid om ca en vecka för att höra hur det har gått. Eleven ska även säga till läraren direkt om något händer igen. Dokumentera samtalet. 3. Läraren talar sedan med den/de som utfört kränkningen eller trakasserierna. Om flera elever deltagit talar man med dem en och en. Läraren förklarar att kränkningar och trakasserier inte accepteras skolan och inte heller får förekomma enligt lag, och att de genast ska upphöra. Gör upp


14 (31)

en plan för hur detta ska gå till. Bestäm en tid för uppföljning ca en vecka senare. Dokumentera samtalet. 4. Kontakta inblandade elevers föräldrar och berätta vad som hänt och vad som nu har beslutats. Dokumentera samtalet. 5. Eleverna hålls under uppsikt. 6. Uppföljande samtal hålls enligt planering i steg 2 och 3. Därefter kontaktas föräldrarna för att delges information om behov finns. Eleverna hålls även fortsättningsvis under uppsikt. Dokumentera samtalen. 7. Om kränkningarna eller trakasserierna inte upphör kontaktas rektor. De elever som utfört kränkningarna eller trakasserierna kallas tillsammans med vårdnadshavare till samtal hos lärare och eventuellt rektor och kurator. En handlingsplan upprättas för att komma tillrätta med problemet. Samtalen dokumenteras. 8. Handlingsplanen följs upp i ett nytt samtal med elev, vårdnadshavare, lärare och eventuellt rektor och kurator. Samtalet dokumenteras. 9. Om kränkningarna eller trakasserierna ändå inte upphör vidtas ytterligare åtgärder i form av ett EHK (elevhälsokonferens). 10. Om kränkningarna eller trakasserierna ändå inte upphört vidtas ytterligare åtgärder, t.ex. kontakt med andra myndigheter såsom socialtjänst eller polis. Om en elev utsätts för diskriminering, trakasserier eller annan form av kränkande behandling av en vuxen följs nedanstående plan: 1. Den som fått kännedom om händelsen eller eleven själv anmäler till rektor. 2. Rektor informerar vårdnadshavare. 3. Rektor utreder, åtgärdar och följer upp ärendet. Dokumentering görs. 4. Rektor följer upp ärendet med eleven och hans/hennes föräldrar. 5. Rektor träffar regelbundet den personal som kränkt eleven och samtalar om hur undervisningen med berörd elev fungerar. 6. Om åtgärderna inte är tillräckliga tas kontakt med rektors chef. Eleven kan även vända sig till Barnoch elevombudsmannen (www.skolinspektionen.se/BEO).

Främjande åtgärder Arbetslagen ser till att likabehandlingsplanen förankras hos elever och vårdnadshavare. Då förklaras också begreppen diskriminering, trakasserier och kränkning, hur vi på skolan arbetar mot detta och varför det är viktigt att göra det. Klimatet i klassen följs upp fortlöpande. Ansvar: Arbetslagsledare/arbetslagen Tidpunkt: Oktober, och därefter fortlöpande samtal i klassen och vid utvecklingssamtal under läsåret. Gällande lagstiftning, de grunder för diskriminering och trakasserier som där anges, samt vad diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är, gås igenom. Alla elever får denna genomgång inför den kartläggning av nuläget som görs i april. Då går mentorerna i sina mentorsgrupper igenom det


15 (31)

eleverna behöver veta för att på ett bra sätt kunna svara på frågorna om klimatet i skolan. På det viset ökas elevernas medvetenhet om frågorna. Ansvar: Arbetslagsledare/arbetslag Tidpunkt: April Rastvakter enligt uppgjort schema. Ansvar: Arbetslagsledare/arbetslag Tidpunkt: Fortlöpade under året

Läsåret börjar med många aktiviteter i åldersblandade faddergrupper för att lära känna varandra över åldersgränserna. Ansvar: Arbetslag/klasslärare Fadderverksamhet där äldre elever hjälper och tar hand om yngre elever. Ansvar: Arbetslaget/klasslärare Tidpunkt: Fortlöpande under året. Tydliga gemensamma regler, som diskuteras och revideras tillsammans med elever. Ansvar: Arbetslag/klasslärare Tidpunkt: I början av varje läsår Kamratstödjare (Friends) 2elever/skola kontinuerligt i elevgruppen. Ansvar: Friendsansvarig lärare Tidpunkt: 1gång/månad eller oftare om behov finns Klassråd där arbetsro trivsel och värdegrund diskuteras. Ansvarig: Klasslärare Tidpunkt: Var 14:e dag Elevråd Ansvar: Elevrådsansvarig lärare Tidpunkt: 1 gång/månad Rastvakter finns och är väl synliga bland barnen. Ansvar: Arbetslaget Tidpunkt: Dagligen och är schemalagd Alla vuxna ingriper vid otrevligt språk, konflikter eller bråk. Ansvar: Arbetslaget Tidpunkt: Kontinuerligt Grupper och lag väljs i huvudsak av lärarna och i undantagsfall av eleverna. Ansvar: Arbetslag/klasslärare


16 (31)

Kartläggning och nuläge Kartläggningarna på Väddöenhetens skolor och fritidshem genomfördes under oktober till december 2010.

Följande framkom efter kartläggningen i åk 4-6 på Grisslehamns skola: Alla elever trivs på skolan. Ingen känner sig diskriminerad, kränkt eller trakasserad. Flera elever har missat följdfrågor på grund av att man ibland skulle hoppa över frågor, ibland fortsätta svara. Vi fortsätter vårt förebyggande arbete med faddergrupper, rastvakter (både lärare och elever), friendsarbete mm.

Singö skola Åtgärder vid akuta situationer och ansvar för dessa, inklusive tidsplan. Om en elev utsätts för trakasserier eller annan form av kränkande behandling av en annan elev följs nedanstående plan: 1. Den lärare/personal som upptäcker kränkningen ingriper och den akuta situationen åtgärdas. 2. Den som utsatts för kränkningen får berätta för en lärare vad som hänt och om det hänt tidigare. Under samtalet deltar alltid två vuxna. Läraren talar om att kränkningar inte får förekomma på skolan och att vi nu tar itu med detta. Man bestämmer en tid om ca en vecka för att höra hur det har gått. Eleven ska även säga till läraren direkt om något händer igen. Dokumentera samtalet. 3. Läraren talar sedan med den/de som utfört kränkningen eller trakasserierna. Om flera elever deltagit talar man med dem en och en. Läraren förklarar att kränkningar och trakasserier inte accepteras skolan och inte heller får förekomma enligt lag, och att de genast ska upphöra. Gör upp en plan för hur detta ska gå till. Bestäm en tid för uppföljning ca en vecka senare. Dokumentera samtalet. 4. Kontakta inblandade elevers föräldrar och berätta vad som hänt och vad som nu har beslutats. Dokumentera samtalet. 5. Eleverna hålls under uppsikt. 6. Uppföljande samtal hålls enligt planering i steg 2 och 3. Därefter kontaktas föräldrarna för att delges information om behov finns. Eleverna hålls även fortsättningsvis under uppsikt. Dokumentera samtalen. 7. Om kränkningarna eller trakasserierna inte upphör kontaktas rektor. De elever som utfört kränkningarna eller trakasserierna kallas tillsammans med vårdnadshavare till samtal hos lärare och eventuellt rektor och kurator. En handlingsplan upprättas för att komma tillrätta med problemet. Samtalen dokumenteras. 8. Handlingsplanen följs upp i ett nytt samtal med elev, vårdnadshavare, lärare och eventuellt rektor och kurator. Samtalet dokumenteras.


17 (31)

9. Om kränkningarna eller trakasserierna ändå inte upphör vidtas ytterligare åtgärder i form av ett EHK (elevhälsokonferens). 10. Om kränkningarna eller trakasserierna ändå inte upphört vidtas ytterligare åtgärder, t.ex. kontakt med andra myndigheter såsom socialtjänst eller polis. Om en elev utsätts för diskriminering, trakasserier eller annan form av kränkande behandling av en vuxen följs nedanstående plan: 1. Den som fått kännedom om händelsen eller eleven själv anmäler till rektor. 2. Rektor informerar vårdnadshavare. 3. Rektor utreder, åtgärdar och följer upp ärendet. Dokumentering görs. 4. Rektor följer upp ärendet med eleven och hans/hennes föräldrar. 5. Rektor träffar regelbundet den personal som kränkt eleven och samtalar om hur undervisningen med berörd elev fungerar. 6. Om åtgärderna inte är tillräckliga tas kontakt med rektors chef. Eleven kan även vända sig till Barnoch elevombudsmannen (www.skolinspektionen.se/BEO).

Främjande åtgärder Arbetslagen ser till att likabehandlingsplanen förankras hos elever och vårdnadshavare. Då förklaras också begreppen diskriminering, trakasserier och kränkning, hur vi på skolan arbetar mot detta och varför det är viktigt att göra det. Klimatet i klassen följs upp fortlöpande. Ansvar: Arbetslagsledare/arbetslagen Tidpunkt: Oktober, och därefter fortlöpande samtal i klassen och vid utvecklingssamtal under läsåret. Gällande lagstiftning, de grunder för diskriminering och trakasserier som där anges, samt vad diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är, gås igenom. Alla elever får denna genomgång inför den kartläggning av nuläget som görs i april. Då går mentorerna i sina mentorsgrupper igenom det eleverna behöver veta för att på ett bra sätt kunna svara på frågorna om klimatet i skolan. På det viset ökas elevernas medvetenhet om frågorna. Ansvar: Arbetslagsledare/arbetslag Tidpunkt: April Rastvakter enligt uppgjort schema. Ansvar: Arbetslagsledare/arbetslag Tidpunkt: Fortlöpade under året

Läsåret börjar med många aktiviteter i åldersblandade faddergrupper för att lära känna varandra över åldersgränserna. Ansvar: Arbetslag/klasslärare Fadderverksamhet där äldre elever hjälper och tar hand om yngre elever. Ansvar: Arbetslaget/klasslärare Tidpunkt: Fortlöpande under året. Tydliga gemensamma regler, som diskuteras och revideras tillsammans med elever. Ansvar: Arbetslag/klasslärare


18 (31)

Tidpunkt: I början av varje läsår Kamratstödjare (Friends) 2elever/skola kontinuerligt i elevgruppen. Ansvar: Friendsansvarig lärare Tidpunkt: 1gång/månad eller oftare om behov finns Klassråd där arbetsro trivsel och värdegrund diskuteras. Ansvarig: Klasslärare Tidpunkt: Var 14:e dag Elevråd Ansvar: Elevrådsansvarig lärare Tidpunkt: 1 gång/månad Rastvakter finns och är väl synliga bland barnen. Ansvar: Arbetslaget Tidpunkt: Dagligen och är schemalagd Alla vuxna ingriper vid otrevligt språk, konflikter eller bråk. Ansvar: Arbetslaget Tidpunkt: Kontinuerligt Grupper och lag väljs i huvudsak av lärarna och i undantagsfall av eleverna. Ansvar: Arbetslag/klasslärare

Kartläggning och nuläge Kartläggningarna på Väddöenhetens skolor och fritidshem genomfördes under oktober till december 2010.

Följande framkom efter kartläggningen i åk F-3 på Singö skola: Alla barn trivs bra på Singö skola. Alla barn trivs bra i klassen. Alla barn har oftast någon att leka med. Ingen vuxen har varit hårdhänt. Ingen vuxen har sagt dumma saker. Två barn har upplevt att något barn har varit hårdhänt mot dem. De andra har aldrig upplevt det. Ett barn har upplevt att någon annan elev sagt dumma saker till honom. De andra har aldrig upplevt det. Alla vet vart de kan gå om någon är dum. Inget av barnen har upplevt att någon vuxen eller något barn har trakasserat dem av något slag. Barnen känner sig trygga på skolgården. Vi ser att barnen trivs på skolan och har kamrater. Det märker vi i den vanliga verksamheten och det syns på enkäten. Att några råkar i luven på varandra har naturligtvis hänt och då kan det hända att man varit hårdhänt eller sagt dumma saker.


19 (31)

Norrsund-Elmsta skola åk 7-9 Åtgärder vid akuta situationer på Norrsund-Elmsta skola 7-9 (Norrsundsskolan.) Om en elev utsätts för trakasserier eller annan form av kränkande behandling av en annan elev följs nedanstående plan: 1. Den lärare som upptäcker kränkningar skall genast ingripa. Då den akuta situationen åtgärdats meddelas elevernas mentorer. 2. Mentor och ytterligare en personal talar med den som utsatts för kränkningen för att klargöra vad som hänt och om det hänt tidigare. Förklara att kränkningar ej får förekomma och att skolan nu kommer att åtgärda detta. Bestäm en tid för uppföljning ca en vecka senare, men klargör även att eleven genast ska komma till mentor om något händer innan dess. Dokumentera samtalet. 3. Mentor och ytterligare en person talar sedan med den/de som utfört kränkningen, om flera elever deltagit talar de vuxna med dem en och en. Förklara att kränkningar inte accepteras och inte heller får förekomma enligt lag, och att de genast ska upphöra. Gör upp en plan för hur detta ska gå till. Bestäm en tid för uppföljning ca en vecka senare. Dokumentera samtalet. 4. Kontakta inblandade elevers föräldrar och berätta om vad som hänt och vad som nu beslutats. Dokumentera samtalen. 5. Meddela EHT/rektor vad som skett och vad som gjorts. 6. Eleverna hålls under uppsikt. 7. Uppföljande samtal hålls enligt planering i steg 2 och 3. Därefter kontaktas föräldrarna för att delges information om hur det gått. Eleverna hålls även fortsättningsvis under uppsikt. Dokumentera samtalen. 8. Om kränkningarna eller trakasserierna inte upphört kallas de elever som mobbar tillsammans med vårdnadshavare till samtal hos rektor och skolkurator, en så kallad elevvårdskonferens (EHK). En handlingsplan upprättas för att komma till rätta med problemet. Samtalet dokumenteras i EHK-protokoll. 9. Handlingsplanen följs upp i ett nytt samtal med elev, vårdnadshavare, rektor och skolkurator. Även detta samtal dokumenteras i EHK-protokoll. 10. Om kränkningarna eller trakasserierna ändå inte upphört vidtas ytterligare åtgärder, t. ex. kontakt med andra myndigheter som socialtjänst eller polis. Om en elev utsätts för diskriminering, trakasserier eller annan form av kränkande behandling av en vuxen följs nedanstående plan: 1. Den som fått kännedom om händelsen eller eleven själv anmäler till rektor. 2. Rektor informerar vårdnadshavare. 3. Rektor utreder, åtgärdar och följer upp ärendet. Dokumentering görs. 4. Rektor följer upp ärendet med eleven och hans/hennes föräldrar.


20 (31)

5. Rektor träffar regelbundet den personal som kränkt eleven och samtalar om hur undervisningen med berörd elev fungerar. 6. Om åtgärderna inte är tillräckliga tas kontakt med rektors chef. Eleven kan även vända sig till Barnoch elevombudsmannen (www.skolinspektionen.se/BEO).

Främjande åtgärder Arbetslagen ser till att likabehandlingsplanen förankras hos elever och vårdnadshavare. Då förklaras också begreppen diskriminering, trakasserier och kränkning, hur vi på skolan arbetar mot detta och varför det är viktigt att göra det. Klimatet i klassen följs upp fortlöpande. Ansvar: Arbetslagsledare/arbetslagen Tidpunkt: Oktober, och därefter fortlöpande samtal i klassen och vid utvecklingssamtal under läsåret. Gällande lagstiftning, de grunder för diskriminering och trakasserier som där anges, samt vad diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är, gås igenom. Alla elever får denna genomgång inför den kartläggning av nuläget som görs i april. Då går mentorerna i sina mentorsgrupper igenom det eleverna behöver veta för att på ett bra sätt kunna svara på frågorna om klimatet i skolan. På det viset ökas elevernas medvetenhet om frågorna. Ansvar: Arbetslagsledare/arbetslag Tidpunkt: April Rastvakter enligt uppgjort schema. Ansvar: Arbetslagsledare/arbetslag Tidpunkt: Fortlöpande under året Arbetet med kompisstödjare är en främjande åtgärd för att skapa en trygg skola, där likabehandling främjas och kränkningar, trakasserier och diskriminering motverkas. Kompisstödjare finns i varje klass på Norrsundsskolan. De väljs av klasskamraterna i årskurs 7 och arbetar sedan med sitt uppdrag under åk 7-9. Deras uppdrag är att uppmärksamma hur eleverna behandlar varandra, att se elever som är ensamma eller utsätts för kränkningar, trakasserier eller diskriminering och i så fall göra vuxna uppmärksamma på detta. För att klara sitt uppdrag träffar de regelbundet skolans Friendsgrupp. Kamratstödjarna ingår i Friendsgruppen som träffas regelbundet. I Friendsgruppen ingår kompisstödjarna och två pedagoger. Ansvar: Friendsgruppen Tidpunkt: Fortlöpande under läsåret Rastverksamhet enligt rastvaktsschema under skoltid. I sporthallen deltar också skolvärdinnan. Ansvar: Arbetslag i samverkan med skolvärdinnan. Tidpunkt: Fortlöpande under läsåret Skolvärdinna finns med eleverna i uppehållsrummet. Ansvar: Arbetslaget Tidpunkt: Fortlöpande under läsåret Cafeteriaverksamhet på förmiddagsrasten.


21 (31)

Kartläggning och nuläge Kartläggningarna på Väddöenhetens skolor och fritidshem genomfördes under oktober till december 2010.

Följande framkom efter kartläggningen på Norrsund-Elmsta skola åk 7-9 En kartläggning på Norrsundsskolan visade att eleverna trivs på skolan med ett enda undantag. På frågan om diskriminering ansåg 10 % att de blivit diskriminerade. Dock upplevde ingen av de tillfrågade att det skett ofta utan 6 % svarade sällan och 4 % mindre ofta. Antalet elever som ansåg sig blivit trakasserade var 10 %. Av dessa tyckte 3 % att de blivit trakasserade av en vuxen. När det gällde elever som känt sig utsatta för kränkande behandling ökade antalet till 26 %. De flesta av dessa kände sig utsatta med ord, slag eller knuffar. En femtedel av eleverna upplevde att det fanns platser på skolan där de kände sig otrygga. Största problemet ansågs vara toaletterna där vissa går att öppna utifrån. Området bakom skolan där en del elever röker upplevdes av vissa som otrygga liksom utomhusmiljön de dagar det är möjligt att kasta snöbollar.

Förebyggande åtgärder för Norrsund-Elmsta skola åk 7-9 Kränkningar, trakasserier och diskriminering Mål: Skapa en trygg skola där likabehandling främjas och kränkningar, trakasserier och diskriminering motverkas. Aktivitet: Kompisstödjare väljs av klasskamraterna i årskurs 7 och arbetar sen med sitt uppdrag under hela studietiden. Fokus på otrygghet och kränkningar. Ansvar: En pedagog och en speciallärare Tidpunkt: Friendsgruppen träffas fortlöpande under läsåret. Mål: Ingen elev ska känna sig otrygg på toaletterna. Aktivitet: Eleverna informeras om vilka toaletter som inte går att låsa upp utifrån. På övriga toaletter ska låsen på sikt bytas ut. Ansvar: Mentorerna informerar eleverna och rektor ser till att alla lås på sikt byts ut till den sort som upplevs som säkra av eleverna. Tidpunkt: Snarast Mål: Få bort snöbollskastning på skolgården Aktivitet Rastvakterna är ute eller har noga uppsikt över skolgården då det finns risk för snöbollskastning. Ansvar: Arbetslaget/rastvakterna Tidpunkt: Skoltid Mål: Sträva efter att ingen rökning sker i skolans område. Aktivitet: Rastvakterna uppsöker kända ”rökplatser”.


22 (31)

Ansvar: Arbetslag/rastvakter Tidpunkt: Dagligen.

Fritidshemmen i Grisslehamn, Björkö-Arholma och Elmsta skolor Åtgärder vid akuta situationer och ansvar för dessa, inklusive tidsplan Om en elev utsätts för trakasserier eller annan form av kränkande behandling av en annan elev följs nedanstående plan: 1. Den lärare/personal som upptäcker kränkningen ingriper och den akuta situationen åtgärdas. 2. Den som utsatts för kränkningen får berätta för en lärare vad som hänt och om det hänt tidigare. Under samtalet deltar alltid två vuxna. Läraren talar om att kränkningar inte får förekomma på skolan och att vi nu tar itu med detta. Man bestämmer en tid om ca en vecka för att höra hur det har gått. Eleven ska även säga till läraren direkt om något händer igen. Dokumentera samtalet. 3. Läraren talar sedan med den/de som utfört kränkningen eller trakasserierna. Om flera elever deltagit talar man med dem en och en. Läraren förklarar att kränkningar och trakasserier inte accepteras skolan och inte heller får förekomma enligt lag, och att de genast ska upphöra. Gör upp en plan för hur detta ska gå till. Bestäm en tid för uppföljning ca en vecka senare. Dokumentera samtalet. 4. Kontakta inblandade elevers föräldrar och berätta vad som hänt och vad som nu har beslutats. Dokumentera samtalet. 5. Eleverna hålls under uppsikt. 6. Uppföljande samtal hålls enligt planering i steg 2 och 3. Därefter kontaktas föräldrarna för att delges information om behov finns. Eleverna hålls även fortsättningsvis under uppsikt. Dokumentera samtalen. 7. Om kränkningarna eller trakasserierna inte upphör kontaktas rektor. De elever som utfört kränkningarna eller trakasserierna kallas tillsammans med vårdnadshavare till samtal hos lärare och eventuellt rektor och kurator. En handlingsplan upprättas för att komma tillrätta med problemet. Samtalen dokumenteras. 8. Handlingsplanen följs upp i ett nytt samtal med elev, vårdnadshavare, lärare och eventuellt rektor och kurator. Samtalet dokumenteras. 9. Om kränkningarna eller trakasserierna ändå inte upphör vidtas ytterligare åtgärder i form av ett EHK (elevhälsokonferens). 10. Om kränkningarna eller trakasserierna ändå inte upphört vidtas ytterligare åtgärder, t.ex. kontakt med andra myndigheter såsom socialtjänst eller polis. Om en elev utsätts för diskriminering, trakasserier eller annan form av kränkande behandling av en vuxen följs nedanstående plan:


23 (31)

1. 2. 3. 4. 5.

Den som fått kännedom om händelsen eller eleven själv anmäler till rektor. Rektor informerar vårdnadshavare. Rektor utreder, åtgärdar och följer upp ärendet. Dokumentering görs. Rektor följer upp ärendet med eleven och hans/hennes föräldrar. Rektor träffar regelbundet den personal som kränkt eleven och samtalar om hur undervisningen med berörd elev fungerar. 6. Om åtgärderna inte är tillräckliga tas kontakt med rektors chef. Eleven kan även vända sig till Barnoch elevombudsmannen (www.skolinspektionen.se/BEO).

Främjande åtgärder Värdegrundssamtal genomförs kontinuerligt, med utgångspunkten att alla ska visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt. Analyserar enkäter. Samverkar med skola och föräldrar. Upprättar, genomför, följer upp och utvärderar fritids handlingsplan. Utvecklar tillsammans med barnen tydliga gemensamma regler för alla med avsikt att de ska tillämpas konsekvent. Motverkar aktivt trakasserier och förtryck av individ eller grupp. Främjar jämställdhet mellan flickor och pojkar. Stärker demokratin och barnens delaktighet genom fritidsråd och samlingar. Ansvar: Fritidsansvarig/samtliga fritidspersonal Tidpunkt: Kontinuerligt

Följande framkom efter kartläggningen i fritidshemmet på Norrsund-Elmsta skola F-6: Kartläggningen genomfördes under september 2010. 56 barn svarade av 65 totalt. (Se bilaga över lokalerna.) De allra flesta barn som svarat trivs och känner sig trygga på fritids. Det visade sig att de äldre barnen känner sig mer trygga. Många av barnen upplever att de tre toaletterna upplevs otrygga. Svårt att låsa upp låsen, känner obehag någon kan komma in och någon kan hålla för dörren. I fritidshemvist och 1:ans klassrum upplever många att vissa barn skriker, retas, viskar och ”speciellt killar” bråkar. Ett barn upplever sig trakasserad av en klasskompis. Kan bli slagen, få en knuff när som helst.


24 (31)

Vid entrén och korridorerna upplever några att de blir utsatta för att någon håller för dörren, man kan bli påsprungen och några slåss. Det har visat sig att fritidshemvist och 1:ans klassrum, korridor och entrén känner sig några barn otrygga och utsatta. Toaletterna behöver ses över.

Förebyggande åtgärder för fritidshemmet på Norrsund-Elmsta skola åk F-6 Kränkningar Mål: Ingen elev ska känna sig otrygg i fritidshemvisten, korridorer, klassrum eller entréer. Aktiviteter: Där är det extra viktigt att personalen också vistas i korridorer, klassrum och entréer så att man kan upptäcka kränkningar där och ingripa snabbt. Ansvar: Arbetslagsledare/fritidspersonal Tidpunkt: Löpande under året Mål: Det ska kännas tryggt att gå in på toaletterna och att dörrarna ska gå att låsa. Aktivitet: Se till att dörrarna är lätta att låsa. Kontakt tas med YIT. Ansvar: Skolledningen. Tidpunkt: Snarast.

Följande framkom efter kartläggningen i fritidshemmet på Björkö fritidshem Piggskutan Sammanställning av trivselenkäten ht 2010-09-30. Samtliga tio barn svarade på enkäten Barnen är positiva till att komma och vara på fritids. De har god kamratanda och är inte oroliga eller rädda någonstans i huset eller utomhus. Tre barn har tagit upp att de blir retade.

Förebyggande åtgärder för fritidshemmet på Björkö fritidshem Piggskutan Kränkningar Mål: Ingen ska behöva bli kränkt eller retad. Aktivitet: Vi jobbar aktivt för att stävja detta och pratar och diskuterar värdegrundsfrågor ofta. Ansvar: Arbetslaget/klasslärare Tidpunkt: Kontinuerligt

Följande framkom efter kartläggningen i fritidshemmet på Grisslehamns skola: Kartläggning genomfördes under september månad 2010,dels med en trivselenkät men även en ”lokal”enkät. Denna visade att fritidsbarnen, 11 st. i åldern 6-11 år trivs väldigt bra och de känner sig trygga både inom- och utomhus.


25 (31)

Ingen blir retad eller slagen. Alla barnen upplever det som att de alltid har kompisar här. De tycker att de alltid får hjälp av personalen. Bilaga 1: Enkät för kartläggning av nuläget för åk F-3.

Sätt ett X vid det alternativ du väljer. Jag är Jag går i

o pojke o F-klass o åk 3

o flicka o åk 1

1.Jag trivs på [Skolans namn] skola. o Bra o Varken bra eller dåligt o Dåligt 2. Jag trivs i min klass. o Bra o Varken bra eller dåligt o Dåligt 3. Jag har oftast någon att leka med. o Ja o Ibland o Nej

o åk 2


26 (31)

4. Har någon vuxen i skolan varit hårdhänt mot dig? o Ja o Nej 5 Har någon vuxen i skolan sagt eller kallat dig dumma saker? o Ja o Nej 6. Har något annat barn varit hårdhänt mot dig? o Ja o Nej 7. Har något annat barn sagt eller kallat dig dumma saker? o Ja o Nej 8. Vet du vem du kan gå till om någon har varit dum mot dig? o Ja o Nej


27 (31)

9. Har någon vuxen i skolan varit dum mot dig för att du kommer från ett annat land? o ja o nej är kille eller tjej? o ja o nej har något handikapp ? o ja o nej har annan religion / högtid? o ja o nej 10. Har något annat barn varit dum mot dig för att du kommer från ett annat land? o ja o nej är kille eller tjej? o ja o nej har något handikapp? o ja o nej har annan religion/högtid? o ja o nej 11. Känner du dig rädd någonstans? Måla på kartan grönt där du känner dig trygg rött där du känner dig otrygg gult är mittemellan


28 (31)

Bilaga 2 Enkät för kartläggning av nuläget för åk 4-6. Sätt ett X vid det eller de alternativ du väljer. 1) Grundläggande frågor om dig och din trivsel. Jag är O Pojke O Flicka Jag går i årskurs O4 O5 O6 O7 O8 O9

Hur trivs du på [Skolans namn] skola? O Bra O Varken bra eller dåligt O Dåligt Hur trivs du i din klass? O Bra O Varken bra eller dåligt O Dåligt 2) Diskriminering är om en vuxen på skolan behandlar en elev sämre än andra elever av de orsaker som beskrivs nedan. Har du blivit diskriminerad? (Du kan välja flera alternativ.) O Nej, jag har inte blivit diskriminerad O Ja, på grund av att jag är pojke/flicka O Ja, på grund av min etniska tillhörighet (dvs. att jag kommer från ett annat land eller en annan kultur) O Ja, på grund av min religion O Ja, på grund av att jag har ett funktionshinder O Ja, på grund av min ålder O Ja, på grund av han/hon inte tycker att jag är som en pojke/flicka ”ska vara”


29 (31)

Om du svarat ja, hur ofta händer detta? O Sällan O Mindre ofta O Ofta Om du blivit diskriminerad, vad hände? _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _________________________ 3) Trakasserier är om en elev eller vuxen på skolan förföljer eller talar illa om en elev av de orsaker som beskrivs nedan. Har du blivit trakasserad? (Du kan välja flera alternativ.) O Nej, jag har inte blivit trakasserad. O Ja, på grund av att jag är pojke/flicka O Ja, på grund av min etniska tillhörighet (dvs. att jag kommer från ett annat land eller en annan kultur) O Ja, på grund av min religion O Ja, på grund av att jag har ett funktionshinder O Ja, på grund av min ålder O Ja, på grund av att han/hon inte tycker att jag är som en pojke/flicka ”ska vara” Om du svarat ja, blev du trakasserad av en vuxen eller en elev? (Du kan välja båda.) O Av en elev. O Av en vuxen. Om du svarat ja, hur ofta händer detta? O Sällan O Mindre ofta O Ofta Om du blivit trakasserad, vad hände och var i skolan skedde det? _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

4) Kränkande behandling är om man exempelvis blivit slagen, hotad, utfrusen, utesluten eller retad av någon elev eller vuxen.


30 (31)

Har du blivit kränkt av någon annan elev? O Nej O Ja Om du svarat ja, hur ofta händer detta? O Sällan O Mindre ofta O Ofta Har du blivit kränkt av någon vuxen? O Nej O Ja Om du svarat ja, hur ofta händer detta? O Sällan O Mindre ofta O Ofta Om du blivit kränkt, på vilket sätt skedde det? (Du kan välja flera alternativ.) O Med ord O Med slag eller knuffar O Genom att jag blev utesluten ur gruppen och inte fick vara med O Genom meddelanden på internet eller mobil O Annat sätt Om du blivit kränkt, vad hände och var i skolan skedde det? _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 5) Platser i skolan som känns otrygga. Finns det någon plats inne i skolan eller på skolgården där du känner dig otrygg? O Nej O Ja Om du känner dig otrygg på någon plats, var finns den platsen? _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 6) Övriga frågor Vet du vem eller vilka du kan kontakta på skolan om du känner dig kränkt eller trakasserad? ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________


31 (31)

Känner du dig trygg med att den eller de personerna du berättar för kan hjälpa dig? ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

Likabehandlingsplan  

likabehandling 10-11

Likabehandlingsplan  

likabehandling 10-11

Advertisement