Page 1

Handlingsplan för Björkö-Arholma förskola-Piggskutan 2011-2012 1. Nulägesbeskrivning – Vi är en kombinerad förskola och fritidshem. Förskolan ligger i en vacker skogsbacke med skolan inpå knuten. Arbetslaget är nytt från höst terminens början 1 förskollärare arbetar 20 tim/vecka 1 barnskötare arbetar 35 tim/ v 1 förskollärare som arbetstränar 10 tim/v 1 vikarie som timvikarie 8 förskolebarn + ett på gång 8 fritidsbarn Vi ska satsa på att köpa in pedagogiskt material inför temat natur/ teknik, matematik och språk/kommunikation har vi material till. I arbetslaget har vi bra kunskaper om bl.a. – naturkunskap (mulleverksamhet) barnmassage, musik, textilslöjd, hemkunskap, sång, dans och gymnastik 2. Strävan/mål – Normer och värden - att alla barn känner sig sedda, får komma till tals, lär sig turtagande. Känner trygghet i vår grupp. Utveckling och lärande- på grund av att vi har olika åldrar i gruppen så inspirerar de varandra till att våga prova nya utmaningar. Matematik- vi fortsätter stimulera till olika matematiska begrepp, former m.m. Vi vill ge barnen ett lustfyllt lärande. Det ska vara kul!!! Språk/kommunikation- att göra dem intresserade av skriftspråk, inspirera till fantasi, berättelser, utveckla många uttrycksformer Natur/teknik- att barnen utvecklar förståelse för att vara rädd om vår miljö. Förstå att vi har teknik i vår vardag, våga testa olika tekniska experiment. Barns inflytande- att barnen känner att de kan påverka sin dag hos oss, det de säger är viktigt, att kunna samarbeta och vänta på sin tur Förskola-hem – vi lägger upp inskolning efter föräldrarnas önskemål, Att vi ska ha en öppen tillåtande kommunikation, där föräldrarna känner att vi lyssnar och tar till oss det de säger Samarbete med skolan- vi fortsätter arbeta tillsammans på det sätt vi byggt upp under några år. Skolans personal, vi på förskola/fritids, barnen och föräldrarna tycker det är bra Uppföljning, utvärdering och utveckling- att vi skriver ner utvärderingar som vi sen kan reflektera kring, dokumenterar i barnens portfolios


3. Val av aktiviteter – Normer och värden- belyser vi bl.a. på samlingen. Vår värdegrund genomsyrar hela verksamheten. Vi tänker på hur vi pratar med våra barn och föräldrarna. Att alla barns vilja är lika värd oavsett om man är liten eller stor. Att man ibland kan särbehandlas av något skäl och allt inte alltid är rättvist. Att vi visar empati för andra, även små djur. Utveckling och lärande-Vi arbetar vidare med vår utemiljö tillsammans med föräldragruppen. Vi delar upp gruppen med yngre och äldre barn vid olika tillfällen i veckan och gör planering efter åldersgrupp, med hänsyn till varje barns utvecklingsnivå, behov och önskemål Matematik- bl.a. spel med, böcker, sånger, aktiviteter. Vi har många tipsböcker och fått inspiration på mattenätverk m.m. Språk/kommunikation- barnen sitter ofta och sätter ihop olika bokstäver till ord. Vi uppmuntrar dem till att skriva (plocka ihop) ord. Vi har alfabetet på väggen, olika spel och böcker som stimulerar till det. Böckerna finns framme och lätt tillgängliga för alla. De större barnen ”läser” ofta för de yngre barnen. Vuxna läser dagligen någon saga. Flanosagor använder vi minst 1 ggr/ vecka Natur/ teknik-vi har en naturlig inspirations källa då vårt hus ligger i skogen. Barnen är vana med att klättra i berg, leka i skogen, samla material, plocka bär och svampar. Vi planerar in olika aktiviteter där vi använder naturmaterial som tas hem från skogen. Använder våra stormkök, (mellanmål i skogen) Vi fortsätter med vårt miljöarbete., vi komposterar, källsorterar, har planetringar/odlingar m.m. Jobbar med föreningen ”håll Sverige rent” då vi lägger in en miljövecka på våren. I teknik så vill vi ge barnen möjlighet till att utforska, experimentera med olika material. Vi ska köpa in lite nytt material samt använda det vi har i gömmorna. Det gäller för oss att tänka till- vad är teknik? Materialet ”utekuligt” finns här nu och är fullt av idéer för vår verksamhet. Barns inflytande- dels att ge barnen valmöjligheter till olika aktiviteter. Att vi som vuxna är flexibla i vår planering, det är vad barnen vill som är det drivande. Att vi är tydliga inför barnen med att det är det här som ”Kalle bestämt”, även inför föräldrarna Förskola-hem- enligt föräldrarnas önskemål lägger vi in en fixar söndag på hösten, då vi tillsammans kommer med idéer och genomför förändringar på gården. Utvecklingssamtal för förskole-fritidsbarnen. Föräldramöte, förskoleeråd, enhetsråd samt den dagliga kontakten. Samverkan med skolan- fritids är tillsammans med förskola i samma lokal em. Alla skollov är det en verksamhet, ej uppdelat förkola och fritids. Förskoleklassen och de äldsta barnen på förskolan har träffar vid 2 tillfällen i veckan med planerad aktivitet, vi följer med skolan på en del utflykter .


Har gemensamma storsamlingar 1 gång i månaden då hela skolan och vi gör något tillsammans. Skolan har ibland sina skolbarns redovisningar med oss som publik Vi använder samma matsal då vi äter tillsammans, de äldre barnen kan hjälpa de yngre. Ibland har skolbarnen ”pryo” dagar hos oss. 1 gång i veckan kommer det ett skolbarn och har högläsning för förskolebarnen. Traditioner som vi har tillsammans är bl.a. svampplockning, maskerad, luciafirande, jul-kul, julgransplundring, vasalopp, påskäggsletning, rörelsespår i skogen, skattjakt m.m. Uppföljning, utvärdering och utveckling - att vi planerar in tid för reflektion, verksamheten måste utvärderas först innan man planerar vidare. 4. Hur vet vi att vi nått vårt mål? Målkriterier: i ett av vår fokus områden som är natur/ teknik- ska vi ha som ett kriterium att det ska synas på våra väggar att det är just det vi arbetar extra med, Det andra fokus området som är barns inflytande så är det att titta på våra planeringar och se hur många gånger vi avvikigt för att barnen velat något annat. Att se om vi erbjudit flera olika aktiviteter att välja på. Viktigt för oss att skriva ner i planeringskalendern vad vi gjort och varför, för att kunna se ett resultat och kunna reflektera ifrån

5. Val av informationshämtande metoder för att kunna utvärdera – Vi fortsätter med materialet TRAS och MIO. Göra egna enkäter till föräldrarna, intervjuer till barnen. - där vi kan få svar om det har gett något avtryck hemma av vårt arbete med natur/ teknik

6. För framtiden: Hur och när analyserar vi och tolkar resultaten? Efter varje aktivitet sker en utvärdering av avsnittet tillsammans med barnen och sen gemensam reflektion i arbetslaget. Vid varje terminsslut har vi terminsutvärdering.

Handlingsplan Björkö-Arholma förskola  
Handlingsplan Björkö-Arholma förskola  

Handlingsplaner 2011

Advertisement