Page 1

Handlingsplan för Grisslehamns förskola läsåret 10/11


Välkommen till oss på Grisslehamns förskola Här är vår gård med nya gungor.


Vår verksamhetsidé Vår verksamhet präglas av lust där barnets lärande är i fokus. Vi använder leken som metod för barnens inlärning och utveckling. Genom ett positivt bemötande stimulerar vi barnen till nyfikenhet och lust att utforska och undersöka sin omvärld. Vi använder utemiljön både på gården och i skogen, till att utveckla språket, miljötänkande och matematik/teknik. I leken ger vi barnen tillfällen att träna sin sociala kompetens, skratta med andra, kompromissa, känna empati, sympati, trygghet och glädje. Föräldrarna har huvudansvaret för barnens uppväxt och förskolan är ett komplement. Gott samarbete bygger på ömsesidig respekt och förståelse. Vi ska arbeta för att alla föräldrar som kommer till oss ska känna sig trygga och delaktiga i vår verksamhet.


Styrdokument

Styrdokument som ligger till grund för verksamhetens arbete: Lpfö-98 Norrtälje kommuns lokala plan Lokal arbetsplan för Väddö förskoleenhet Grisslehamns förskolas handlingsplan

Tema Sagor på olika sätt. Med hjälp av sagorna arbetar vi både med språket och med matematik. Sedan utifrån barnens intressen bygger vi vidare på sagotemat.


Våra mål 1.

Vi ska arbeta för en god föräldrasamverkan. Ge föräldrar möjlighet att följa barnets kunskaps och sociala utveckling.

2.

Utveckla barns personliga och sociala färdigheter.

3.

Bidra till barnens goda hälsa och ge barnen en bra kroppsuppfattning.

.

.


Hur uppnår vi målen 1.

Vi tar alltid emot barn och föräldrar i hallen. Den dagliga kontakten med föräldrarna är viktig både när barnet kommer och går hem. I hallen skriver vi till föräldrarna om dagen. Månadsbrev med information till föräldrar skickas hem. Föräldramöten och utvecklingssamtal erbjuds varje termin. Vi har också grötkväll med luciafirande och vårfest tillsammans med föräldrar, barn och personal. Vi samlar information från föräldrar genom enkäter. De använder vi sedan i vår utvärdering och planering. I utvecklingssamtalet tillsammans med föräldrarna tittar vi på barnets utveckling. Vi skriver tillsammans en individuell utvecklingsplan.

2.

I samlingen tränar barnen på att prata inför gruppen men också att vänta på sin tur och lyssna på varandra. Barnen tränar på att klä på och av sig och hänga upp sina kläder. När situationen kräver, prata med barnen om turtagning och ömsesidig respekt.

3.

Vara ute minst en gång varje dag i alla väder. Utflykter i skogen där barnen får upptäcka, uppleva och lära känna den. Gymnastik en gång per vecka i gymnastik sal. Där tränar vi kroppsuppfattning genom att springa, göra rörelser till musik, leka lekar och ha avslappning.


4. Stimulera barnens språkutveckling

5. Stimulera barnens matematiska utveckling.

6. Utveckla barnens förmåga att uttrycka sig i bild och form. 7. Främja barnens delaktighet i det dagliga arbetet 8. Främja ett medvetet genustänkande


4. Träna talet genom diskussioner vid måltider,samlingar och i sagostunden. Sjunga sånger, läsa rim och ramsor. Spela spel för att träna begrepp som färger, former, antal m.m. Bokpåsar att låna hem med böcker från bok bussen. Bokpåse med utvald bok av barnen som presenteras i samlingen. 5. Barnen får hjälpa till vid dukning. Räkna varandra och räkna i olika situationer. Spela spel räkna i lek, gymnastik, utelek och i skogen. Använda ”nallarna” att jämföra storlek, vikt, antal och färg. Med hjälp av sago/sångpåsar räkna och lära sig matematiska begrepp. Genom att bygga med olika material t ex lego, klossar och naturmaterial. 6. Barnen får någon gång under dagen välja någon /några skapande aktiviteter såsom måla, klippa, klistra, sy trä pärlor, baka med play doo 7. Utifrån barnens mognad få vara med och välja och utforma aktiviteter. Vara med och hjälpa till med vardagssysslor. 8. Låta både pojkar och flickor hjälpa till med vardagssysslor. Tänka medvetet hur vi pratar med barnen oavsett kön. Låta alla barn ta plats.


Våra traditioner 

Grötkväll med luciafirande, föräldrar, syskon, barn och personal.



Påsklunch för barn och personal.



Vårfest med föräldrar, syskon, barn och personal, vi grillar, fikar och umgås.



Midsommarlunch för barn och personal.



Firar födelsedagar.


Våra öppettider Öppnar kl.6.30 (vid behov kl.6.00) Stänger kl. 16.30 Fritids stänger kl.17.30 (18.00 vid behov) Vi samarbetar med fritids vid öppningar och stängningar.

Tel: 0175-33107 förskolan 0175-33010 fritids Vi som arbetar på förskolan är: Annelie Walinder Berit Mattsson Lilly-Marie Freiman Mia Söderholm


Grisslehamns förskola  

handlingsplaner

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you