Page 1

IPDE T

Модуль 5: ¯íýëãýýíèé àðãûã àâ÷ ¿çýõ íü


Óäèðòãàë • ¯íýëãýýíèé åðºíõèé àðãà • Өсөí íýìýãäýæ áóé ñîðèëò, áýðõøýýë

IPDET © 2009

22


¯íýëãýýíèé åðºíõèé àðãóóä • Үнэлгээний арга: “үнэлгээг авч үзэх, түүний тухай ойлголтыг бий болгох ерөнхий арга бөгөөд гүн ухаан болон үнэлэмжийн багцыг өөртөө гол төлөв агуулдаг” /Дуйген, 2007/ • Бүх арга төлөвлөлтийн адил алхмуудыг шаардана IPDET © 2009

33


Үнэлгээний аргууд • Ирээдүйн үнэлгээ • Үнэлэх боломжийн үнэлгээ • Зорилгод суурилсан үнэлгээ • Зорилгоос ангид үнэлгээ • Олон газрын үнэлгээ • Багц үнэлгээ • Нийгмийн үнэлгээ IPDET © 2009

• Байгаль орчны ба нийгмийн үнэлгээ • Хамтын оролцооны үнэлгээ • Үр дагаврыг зураглах • Түргэвчилсэн үнэлгээ • Нэгтгэсэн үнэлгээ ба чанарын үнэлгээ • Шинэ аргууд 44


Ирээдүйн үнэлгээ • Санал болгосон хөтөлбөрийг эхлүүлэхээс нь өмнө хянаж үздэг үнэлгээ юм /өмнө нь/ • Зорилго нь: – хөтөлбөрийн дүнд гарч болох ахиц амжилтыг шинжлэх – хөтөлбөрийн зардлыг урьдчилан тооцох – өөр бусад санал, төслийг шинжлэх IPDET © 2009

55


Засгийн газрын хариуцлагыг хянах, ирээдүйг шинжсэн асуултын төрлүүд Асуултын төрөл

Бусдын дүн шинжилгээнээс сургамж авах

Өөрсдөө дүн шинжилгээ хийх

Ирээдүйг урьдчилан харах

1. Засгийн газар ирээдүйн хэрэгцээ, зардал, үр дагаврыг хэр сайн төлөвлөсөн бэ?

3. Ирээдүйн хэрэгцээ, зардал, үр дагавар нь юу вэ?

Ирээдүйн үйл ажиллагааг сайжруулах

2. Энэ саналаас гарч болох амжилт нь юу вэ?

4. Үйл ажиллагааны ямар арга хэмжээ амжилтад хүргэх хамгийн их боломжтой вэ?

IPDET © 2009

66


Ирээдүйн үнэлгээний дасгал ажил • Тухайн үйл ажиллагааны гол агуулгын дүн шинжилгээ • Адил төстэй үйл ажиллагааны үнэлгээ, дүгнэлт болон өнгөрснөөс авах сургамжийн нийлбэрийг хянан үзэх • Ирээдүйн нөхцөл байдал одоогийнхоос нэг их өөр биш тохиолдлын болзошгүй амжилт, алдааг урьдчилан харах, санал болгосон үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх нь зүйтэй гэж шийдвэл түүнийг хүчтэй болгох талаарх санал IPDET © 2009

77


Үнэлэгдэх боломжийн үнэлгээ • Үнэлгээ ашиг тустай, хийгдэх боломжтой эсэхийг урьдчилан судлах • Зорилго, зорилтыг тодотгох, өгөгдлийн нөөцийг тодорхойлох, ялгаа, зөрчлийг нарийвчлан тогтоох, боловсруулах хэрэгтэй өгөгдлийг тодорхойлох • Зорилго ба аргаа дахин тодорхойлж болно • Цаг хэмнэж, зардал ихтэй алдаа гаргахаас зайлсхийх 88 • © 2009 IPDET


Үнэлэгдэх боломжийн үнэлгээний алхмууд • Тухайн үйл ажиллагааг тодорхойлж, дүрсэлж буй материалыг хянан үзэх • Үйл ажиллагааны өөрчлөлтийг тодорхойлох • Үйл ажиллагааны зорилго, зорилтын талаарх үзэл бодлынх нь тухай менежерүүд ба ажилтнуудтай ярилцлага хийх • Үйл ажиллагааны зорилго, зорилтын талаарх үзэл бодлынх нь тухай сонирхогч талуудтай ярилцлага хийх • Өөрчлөлтийн онолын загвар байна уу, боловсруулах ба дахин тодотгох • Өгөгдлийн эх сурвалжийг тодорхойлох • Үнэлгээний дүнд гарах зөвлөмжийг хэрэгжүүлж чадах хүмүүс, байгууллагыг тодорхойлох IPDET © 2009

99


Давуу тал ба сорилт бэрхшээл

• Давуу тал: – Хэрэгжилтийн болзошгүй алдаа ба төслийн алдаа хоёрыг ялгаж салгахад хэрэг болно – Үйл ажиллагаанд /төсөл, хөтөлбөр/ сонирхогч талын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлнэ – Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хэмжүүрийг тодорхойлно – Хөтөлбөрийг ойлгоход дөхөм үзүүлнэ – Үйл ажиллагааны ач холбогдол, хариуцлагыг нэмэгдүүлнэ • Сорилт, бэрхшээл – Цаг хугацаа их шаардаж мэднэ – Үнэлгээний баг хамтарч сайн ажиллахгүй бол зардал их гарч мэднэ 10 10 IPDET © 2009


Зорилгод суурилсан үнэлгээ • Зорилгод суурилсан /эсвэл зорилтод суурилсан/ үнэлгээ: – тухайн үйл ажиллагаа /төсөл, хөтөлбөр/ны зорилт хэр хэмжээнд биелсэнийг хэмжинэ – томъёолсон үр дагаврыг онцолно – хөгжлийн олонх байгууллагын төслийн үнэлгээний систем IPDET © 2009

11 11


Шүүмжлэл • Томъёолсон үр дагаврыг онцолдог, далд зорилгыг анзаарахгүй өнгөрөөдөг • Эерэг ба сөрөг санаандгүй үр нөлөөг авч үздэггүй

IPDET © 2009

12 12


Зорилгоос ангид үнэлгээ • Үнэлээч хөтөлбөрийн зорилгыг мэдэхээс зориудаар зайлсхийнэ • Урьдчилан тодорхойлсон зорилгоос болж үнэлгээний судалгааны хамрах хүрээг нарийсгахгүй • Хөтөлбөрийн төлөвлөсөн үр дагаврыг биш, бодит үр дагаврыг онцлоно • Зорилгоос ангид үнэлээч хөтөлбөрийн менежер болон ажилтнуудтай маш бага харилцана • Урьдаас таамаглаагүй үр дагавар, үр нөлөөг мэдрэх магадлал нэмэгдэнэ IPDET © 2009

13 13


Олон газрын үнэлгээ • Нийтлэг зорилго, стратеги, зорилтот хүн ам бүхий хэд хэдэн үйл ажиллагааны үнэлгээ • Уг үнэлгээ нь дараах зүйлийг авч үзнэ: – бүх үйл ажиллагаанд юу нийтлэг байна – ямар онцлог шинж нь яагаад өөрчлөгдөж, хувьсаж байна – эдгээр өөрчлөлтөөс үүдсэн үр дагавруудын ялгаа IPDET © 2009

14 14


Олон газрын үнэлгээний давуу тал • Нэг газар дахь нэг үйл ажиллагааны үнэлгээг бодвол илүү нарийн загвар юм • Илүү том түүвэр бүлэг ба олон янзын үйл ажиллагааны нөхцөл байдлыг авч үзнэ • Үйл ажиллагааны үр ашгийн илүү хүчтэй нотолгоог гаргана IPDET © 2009

15 15


Олон газрын үнэлгээний бэрхшээлтэй тал • Өгөгдөл цуглуулах стандартчилсан арга хэрэгтэй • Сайн бэлтгэгдсэн ажилтнууд, бүх газар хүрч ажиллах боломж болон өгөгдөл цуглуулах арга хэрэгслийг төлөвлөх хугацаанаас өмнө хангалттай мэдээлэл бэлэн болгохыг шаардана • Үйл ажиллагаа бүрийн болон нийгмийн хамтлагийн хүрээн дэх хэрэгжилтийн ялгааг ойлгохыг шаардана IPDET © 2009

16 16


Багцын үнэлгээ • Адил төстэй буюу холбоотой бүлэг үйл ажиллагаа-“багцыг” голдуу авч үзнэ • Нийтлэг зорилго, стратеги ба зорилтот хүн амд анхаарал төвлөрүүлнэ • Олон газрын үнэлгээтэй төсөөтэй, гэхдээ уг багцын хүрээнд бүхэлдээ юу тохиолдов гэдэгт болон нийтлэг сэдэв, авсан сургамжид анхаарал төвлөрүүлнэ • Зөвхөн нэгтгэсэн байдлаар илтгэсэн мэдээлэл IPDET © 2009

17 17


Багцын үнэлгээ /үргэлжлэл/ • Сонирхогч талын оролцоог чухалчлах • Ерөнхийлөх ба хуулбарлах, давтагдах шинж чанарыг хайхардаггүй • Чанарын арга хэрэглэх илүү тохиромжтой • Сул тал: – газар тус бүрийн юмуу төлөвлөөгүй өөрчлөлтийн үр дүнг харуулдаггүй – зөвхөн нэгтгэсэн мэдээллийг харуулна

• IPDET © 2009

18 18


Нийгмийн үнэлгээ • Бүлэг ба нийгмийн хамтлагийн хүрээн дэх янз бүрийн бүтэц, үйл явц, өөрчлөлтийг судална • Хөтөлбөрийн төлөвлөлт, хэрэгжилт, хяналт-шинжилгээ ба үнэлгээний талаар шийдвэр гаргах үйл явцад нийгмийн холбогдох мэдээллийг ашиглана • Хөгжлийн төслийн нийгмийн үр нөлөөг анхааралд авсныг баталгаажуулахад ашиглана IPDET © 2009

19 19


Нийгмийн үнэлгээ

/үргэлжлэл/

• Төслийн ашиг тусыг хүртэх хүмүүс түүний зорилгыг хүлээн зөвшөөрснийг баталгаажуулахад сонирхогч талуудыг оролцуулна • Сөрөг үр нөлөөг үнэлж, түүнийг хэрхэн багасгахыг тодорхойлно • Үр дагаврын гол хэмжүүрийн талаар сонирхогч талтай зөвшилцөнө IPDET © 2009

20 20


Нийгмийн үнэлгээний явцад тавих нийтлэг асуултууд

• Сонирхогч талууд нь хэн бэ? Төслийн зорилтууд тэдний хэрэгцээ, сонирхол, чадавхтай нийцсэн үү? • Санал болгож буй үйл ажиллагаанд сонирхогч талууд оролцох, түүнээс ашиг тус хүртэх боломж, нөхцөлд нийгэм, соёлын ямар хүчин зүйл нөлөөлж байна вэ? IPDET © 2009

21 21


Нийгмийн үнэлгээний явцад тавих нийтлэг асуултууд /үргэлжлэл/ • Янз бүрийн сонирхогч талууд, ялангуяа эмэгтэйчүүд ба эмзэг бүлэгт төсөл буюу хөтөлбөр ямар үр нөлөө үзүүлэх вэ? Төсөл буюу хөтөлбөрийн амжилтад нөлөөлж болзошгүй нийгмийн ямар эрсдэл бий вэ? • Төсөлд оролцох болон түүнийг хүргэхэд зохион байгуулалтын ямар арга зам хэрэгтэй вэ? Төсөл бүрт шаардагдах чадавхийг бүрдүүлэх тохирсон төлөвлөгөө бий юу? 22 22

IPDET © 2009


Арга хэрэгсэл ба аргууд • • • • •

Сонирхогч талын дүн шинжилгээ Жендерийн дүн шинжилгээ Хөдөөгийн хамтын оролцооны үнэлгээ Ажиглалт, ярилцлага, онцлох бүлэг Зураглах, зорилтот түвшинг шинжлэх, эд хөрөнгөөр зэрэглэх • Семинар: зорилтод чиглэсэн төслийн төлөвлөлт, баг бүрдүүлэлт

• IPDET © 2009

23 23


Байгаль орчны ба нийгмийн үнэлгээ • Байгаль орчны үнэлгээ нийгмийн үнэлгээнээс тусдаа байсан, харин одоо нягт холбоотой болсон • Байгаль орчны үнэлгээ “байгаль орчны” тусгай төслөөр хязгаарлагдахгүй • Байгаль орчны ба нийгмийн үнэлгээ эдгээр асуудалд хөгжлийн үзүүлэх үр нөлөөг судална • Байгаль орчин ба байгалийн нөөцтэй холбоотой үйл ажиллагааны төлөвлөлт ба хэрэгжилтэд нутгийн хүмүүс үүрэг гүйцэтгэх хэрэгтэйг хөгжлийн байгууллагууд хүлээн зөвшөөрч байна

• IPDET © 2009

24 24


Байгаль орчны бà нийгмийн үнэлгээ /үргэлжлэл/ • Байгаль орчны ба нийгмийн үнэлгээ нь төслийн гол зорилго байж болно, эсвэл түүнийг төслийн үнэлгээнд хамтатгасан байж болно • Олон төсөл, үйл ажиллагаа байгаль орчны үр нөлөөтэй байж болзошгүй • Хөгжлийн олонх байгууллага байгаль орчны ба нийгмийн гол стандартуудыг мөрдөнө • Болзошгүй үр нөлөө, багасгах стратеги ба түүний хэрэгжилт, үр нөлөөг үнэлэх ёстой IPDET © 2009

25 25


Байгаль орчны ба нийгмийн үнэлгээний заавар, стандарт, стратеги • Тухайн үйл ажиллагааны үр нөлөөг үнэлэхэд хэрэглэнэ • Түүний эх сурвалжид дараах зүйл орно: – Экваторын зарчмууд – ISO 14031 – Тогтвортой хөгжлийн стратеги:

• IPDET © 2009

Нөөцийн ном 26 26


Экваторын зарчмууд • Төслийн санхүүжилтийн байгаль орчны ба нийгмийн эрсдлийг тодорхойлох, үнэлэх, удирдахад санхүүгийн байгууллагуудад туслах багц зарчим • Веб хуудас: http://www.equator-principles.com/index.shtml

IPDET © 2009

27 27


ISO 14031 • Байгаль орчны удирдлагын олон улсын багц стандарт • Үйл явцыг бүрдүүлэх замаар дараах зүйлд хэрэг болно: – шалгуур үзүүлэлтийг сонгох, өгөгдөл цуглуулах ба шинжлэх, байгаль орчны гүйцэтгэлийн шалгууртай харьцуулан мэдээллийг үнэлэх, уг үйл явцыг илтгэх, дамжуулах, үе үе хянаж үзэх ба сайжруулах

• Веб хуудас:

– http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalo =23149 IPDET © 2009

28 28


Тогтвортой хөгжлийн стратеги: • ЭЗХАХБ ба НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр хэвлүүлсэн • Үндэсний ба орон нутгийн түвшин дэх тогтвортой хөгжлийн үйл явцыг бүрдүүлэх гол зорилтын болон олон улсын байгууллагуудын тухай санаа бодол болон тохиолдлын судалгааг агуулна • Веб хуудас: – http://www.nssd.net/res_book.html IPDET © 2009

29 29


Хамтын оролцоотой үнэлгээ • Агентлаг ба сонирхогч талуудын /ашиг тус хүртэгсдийг оруулаад/ төлөөлөгчид үнэлгээг төлөвлөх, хийх, тайлбарлах, тайлагнахад хамтран ажиллана • Бие даасан жинхэнэ аудитаас холдоно • Шинжлэх ухааны тусгаарлагдмал байдлаас холдоно • Ярилцлага, хэлцэлд суурилсан нөхөрлөл IPDET © 2009

30 30


Хамтын оролцооны үндсэн зарчмууд • Үнэлгээ оролцогчдын ур чадварыг бүрдүүлнэ • Оролцогчид үнэлгээнд өөрсдийгөө зориулан бэлтгэж, шийдвэр гаргана, өөрсдийн дүгнэлт хийнэ • Үнэлгээ өөрсдийнх нь чухал гэж үзсэн арга, үр дүнд төвлөрч байгаа гэдэгт оролцогчид итгэлтэй байна • Хүмүүс бүлгийнхээ эв нэгдлийг дэмжиж хамт ажиллана • Оролцогчид үнэлгээний бүх хэсгийг ойлгож, чухал гэж үзнэ • Хувь хүний хариуцлагыг ихэд үнэлнэ • Үнэлээчид, туслагчид нөөц хүч байдлаар ажиллана IPDET © 2009

31 31


Хамтын оролцоотой үнэлгээний шинж чанар • Олон удаа уулзалт хийнэ • Бүлгээрээ шийдвэр гаргана • Оролцогчид дараах зүйлийг хийж болно: – ажлын ба өдрийн тэмдэглэл хөтлөх – бусдаас ярилцлага авах, онцлох бүлэгтэй ажиллах – газар дээр нь семинар явуулах – тайлан бичих

IPDET © 2009

32 32


Хамтын оролцоотой ба уламжлалт үнэлгээг харьцуулах нь

• Хамтын оролцоотой

– оролцогчдыг онцлох, өөрийн гэсэн сэтгэлгээ – суралцахыг голлох – уян хатан загвар – илүү албан ёсны бус арга - үнэлээчид туслагчид болно

IPDET © 2009

• Уламжлалт

– хандивлагчийг онцлох, өөрийн гэсэн сэтгэлгээ – хариуцлага ба дүн шинжилгээнд төвлөрнө – урьдчилан тодорхойлсон загвар - үнэлээчид мэргэжилтнүүд шиг 33 33 ажиллана


Хамтын оролцооны үйл явц

• Цорын ганц зөв зам гэж байхгүй • Хамтын оролцоо ба оролцох зарчимд үнэнч байна – нөхцөл байдалд ойр хүмүүс үнэ цэнтэй, хэрэгтэй мэдээлэл авна

• Шударга, итгэлтэй харилцаа холбоог бүрдүүлэх стратегийг хөгжүүлэх – мэдээллээ хуваалцах ба шийдвэр гаргах – “тэгш газар” бий болгох IPDET © 2009

34 34


Хамтын оролцооны бэрхшээлтэй талууд • Үнэлгээ бодитой биш болох вий гэж санаа зовних • Тухайн үйл ажиллагаанд хамгийн ойр байгаа хүмүүс тэдний хүсэн хүлээсэн зүйл биш бол яг бодитой юу болж байгааг харахгүй байж болзошгүй • Оролцогчид сөрөг үзэл бодол бий болохоос эмээж мэднэ • Цаг их орно • Үүрэг, хариуцлага ба үйл явцыг тодорхойлох • Ур чадвар бүхий туслалцаа хэрэгтэй 35 • Цагийг нь олсон сургалт 35 IPDET © 2009


Хамтын оролцооны ашиг тус • Дэмжлэг нэмэгдэж, эсэргүүцэл багасна • Үр дүнг хэрэглэх магадлал илүү • Илүү тогтвортой • Үр дүн илүү үнэмшилтэй • Хэрэглэх аргууд нь илүү уян хатан • Туршлагаас суралцах системтэй арга зам болж чадна 36 36

IPDET © 2009


Үр дагаврын зураглал • Үр дүнгийн онцгой төрөл болох зан үйлийн өөрчлөлт нь үр дагавар мөн гэдэгт төвлөрнө • Иргэдэд өөрсдийнх нь нийгмийн хамтлагийг ойлгуулах үйл явц • Нийгмийн хамтлагийн хүрээнд нөөц хуваарилах, хүртэх ба ашиглах тухай мэдээллийг цуглуулах, тэмдэглэх арга • Хамтын оролцоотой үнэлгээний арга хэрэгсэл IPDET © 2009

37 37


Гүйцэтгэгч түншүүд • Төсөл, хөтөлбөр, бодлоготой янз бүрийн түвшинд харилцан ажилладаг хувь хүмүүс, бүлгүүд ба байгууллагууд • Өөрчлөлтөд нөлөөлөх хамгийн их боломжтой хүмүүс • Үр дагаврын зураглалын нөхцөлд гүйцэтгэгч түншүүд өөрчлөлтийг хянадаг гэж үздэг 38

IPDET © 2009

38


Гүйцэтгэгч түншүүд юу хийдэг вэ? • Өөрчлөлтөд саад болох юмуу өөрчлөлтийг өргөжүүлэх зүйлийг хянана • Нөөц, бодол, төсөөлөл, боломжид /эсвэл биш/ хүрэх бололцоог хангана • Нэгдэхэд туслана, эсвэл саад хийнэ

IPDET © 2009

39 39


Үр дагаврын зураглал ба бусад арга • Үр дагаврын зураглал нь үнэлгээний илүү уламжлалт хэлбэрийг оролдоггүй • Үр дагаврын зураглал нь зан үйлдлийн өөрчлөлтийг онцлох замаар бусад хэлбэрийг нөхнө

IPDET © 2009

40 40


Түргэвчилсэн үнэлгээ • Албан ба албан бус өгөгдөл цуглуулалтыг хооронд нь холбоно • Түргэн хийхийн зэрэгцээ боломжийн нарийн, зөв болно • Чухал мэдээлэл авах системтэй стратегийг хэрэглэнэ • Үйл явц ба асуудлыг судлахад сайн • Цаг хугацаа ба нөөц хязгаарлагдмал, эсвэл суурь өгөгдөл байхгүй нөхцөлд хэрэглэнэ 41 41 IPDET © 2009 •


Түргэвчилсэн үнэлгээний арга • Тухайн үйл ажиллагааг түүний орчинд нь ажиглах • Сайн сонсох ба тэмдэглэл хийх ур чадвар хэрэгтэй • Мэдээллийн нэгээс олон эх сурвалж ашиглах • Бусадтай адил өгөгдөл цуглуулах ижил арга хэрэглэнэ, тэгэхдээ арай бага хэмжээгээр хэрэглэнэ IPDET © 2009

42 42


Нэгтгэсэн үнэлгээ • Ижил төсөөтэй олон үйл ажиллагааны /олон төсөлд/ үнэлгээ хийгдсэн нөхцөлд ашигтай арга • Ижил төсөөтэй асуудал ба сэдвийг авч үзэх замаар нийтлэг шинжийг тогтоохын тулд бүх үйл ажиллагааг судлах боломжийг үнэлээчид олгоно • “Дундажийг болон болж бүтэж байгаа эсэхийг” мэдэхийг хүсвэл энэ арга ашигтай 43 43

IPDET © 2009


Нэгтгэсэн үнэлгээ дараах зүйлийг багтаана: • Үнэлгээг тодорхойлох, цар хүрээг тогтоох талаарх тодорхой томъёолсон горимын ажиллагаа • Чанарын ил тод шалгуур • Чанарын шалгуур хэрэглэх горим • Хянан үзсэн бүх үнэлгээг иш татах • Судалсан үнэлгээ ба тэдгээрийн нэгтгэл бүрийн товч тодорхойлолт ба сэдвийн дүгнэлтүүд • Нэгтгэсэн аргын дутагдал ба хязгаарлалт IPDET © 2009

44 44


Нэгтгэсэн үнэлгээний давуу ба бэрхшээлтэй тал • Давуу талууд – бэлэн байгаа судалгааг ашиглана – эх /шинээр/ өгөгдөл цуглуулахаас зайлсхийнэ – зардал хэмнэнэ • Бэрхшээлтэй талууд – холбогдолтой бүхий л судалгааг олох – өгөгдөл хэрэглэх зөвшөөрөл авах – өөр адил бүлэг хэд хэдэн судалгаа хийсэн байж болно – чанарын үнэмшилтэй хэмжүүр бий болгох IPDET © 2009

45 45


Чанарын үнэлгээ • Чанарын үнэлгээ бол нэг юмуу түүнээс олон үнэлгээг чанарын стандарттай харьцуулан шалгадаг /үнэлдэг/ мэргэжилтний үнэлгээ юм.

IPDET © 2009

46 46


Хэрэглээг голлосон үнэлгээ • Үнэлгээний дүн нь хэр ашиг тустай, хэрхэн бодитой хэрэглэгдэж байна гэдгээр дүгнэдэг үнэлгээ юм • Үнэлгээний мэдээллийг хэрэглэх шийдвэр гаргагчдыг үнэлээчид тогтоож, зохион байгуулна

IPDET © 2009

47 47


Эрхийг нь хангах үнэлгээ • Хүмүүс өөрсдийгөө чөлөөтэй илэрхийлэх, хөгжүүлэхийг дэмжиж, үнэлгээний онол, арга барил, дүгнэлтийг ашиглах арга юм • Уг арга хамтын оролцоотой үнэлгээнээс ч цаашилдаг, учир нь хүмүүс өөрсдийн туршлагадаа үндэслэн шийдлээ олдог IPDET © 2009

48 48


Бодит үнэлгээ • Энэ үнэлгээ нь “Онолд тулгуурласан үнэлгээний төрөл зүйл” /Паусон ба Тиллей, 2004/ юм • Энэ үнэлгээ нь өөрчлөлтийн онолтой холбоотой, учир нь уг онол нийгмийн сайжралын тухай таамаглал юм • Энэ үнэлгээг бас бодитой үнэлгээ гэж нэрлэнэ IPDET © 2009

49 49


Нөхөн оролцуулах үнэлгээ • Тухайн төсөл, үйл ажиллагаанаас хамгийн бага ашиг тус хүртсэн хүмүүсийг /гол төлөв дутуу төлөөлөгдөж ирсэн/ үнэлгээнд оролцуулна. Энэ нь үйл ажиллагааны үнэ цэн, ач холбогдлыг байнга судлах ажлын нэг хэсэг юм. IPDET © 2009

50 50


Хэрэглэгчдийн үнэлгээ • Энэ үнэлгээ нь үндсэн гол түнш, төслийн ашиг тусыг хүртэгсдийг оролцуулна • Ашиг тусыг хүртэгсэд гол оролцогчид болох бөгөөд тэд өөрийн гэх үзэл бодолтой болж, шаардлагатай, хүсүүштэй өөрчлөлтийг хийнэ IPDET © 2009

51 51


Хэвтээ үнэлгээ • Энэ нь дотоод үнэлгээг нэг зиндааны хүмүүсийн хийж буй хөндлөнгийн хяналт-шинжилгээтэй хослуулна • Боловсруулж байгаа үнэлгээний арга зүйн талаар сурч мэдэх, түүнийг сайжруулахад гол төлөв хэрэглэгдэнэ

IPDET © 2009

52 52


Тулгарч буй сорилтууд • МХЗ хөгжлийн үнэлгээнд гол үр нөлөө үзүүлнэ • Төслийн зорилго, зорилтуудыг үнэлэхээс МХЗ-ыг үнэлэхэд шилжинэ • Үнэлгээ хийж буй хөгжлийн байгууллагуудаас тусламж авч, үнэлгээ хийж байгаа хөгжиж буй орнууд руу шилжинэ IPDET © 2009

53 53


Төгсгөлийн тэмдэглэл “Тоолж болох юм бүрийг орхигдуулж болохгүй; тоологдож буй юм бүр заавал тоологдох албагүй” Алберт Эйнштейн

Асуулт?

IPDET © 2009

module5  
module5  

IPDET ¯íýëãýýíèé àðãûã àâ÷ ¿çýõ íü Óäèðòãàë •¯íýëãýýíèé åðºíõèé àðãà • с í íýìýãäýæ áóé ñîðèëò, áýðõøýýë Ө ө ¯íýëãýýíèé åðºíõèé àðãóóä • нэл...