Folio

Page 11

Art

folio / / 2014–2015 / / 11

Art as a social activity

Saša Nabergoj Umetnost kot družbena aktivnost Miha Colner

Field Work: Temporary Intervention in Kemeraltı / Delo na terenu: skupina Začasna intervencija v četrti Kemeralti. November 2013. Photo / foto: İlknur Baltacı

Saša Nabergoj is an art historian, curator, publicist and educator, originally operating within the SCCA-Ljubljana Association as head of the World of Art educational platform since 1998. In its seventeen years of existence, the platform has used workshops, lectures and year-long writing- and curatorship courses to produce a significant part of active cultural workers in Slovenia and wider. At the same time, Saša Nabergoj regularly works as an independent curator, lecturer and writer within the broad field of contemporary art. She was invited to occupy the position of artistic director of the third triennial of contemporary art in the Turkish town of Izmir. The ideas and execution of the PORTIZMIR3 program reveal her use of highly non-traditional and interdisciplinary approaches that transcend the (merely) one-directional and passive representation of artworks. The interview took place shortly after her return from Izmir, where the triennial (i. e. its presentation part) lasted for full three months (between 21 March and 21 June 2014).

Saša Nabergoj je umetnostna zgodovinarka, kuratorka, publicistka in pedagoginja, ki izvorno deluje v okviru Zavoda SCCA-Ljubljana, kjer od leta 1998 vodi izobraževalno platformo Svet umetnosti. Ta je v sedemnajstih letih skozi delavnice, predavanja in celoletne tečaje za kustose in pisce vzgojila znaten delež aktivnih kulturnih delavcev v Sloveniji in okolici. Obenem se redno udejstvuje kot neodvisna kuratorica, predavateljica in piska znotraj širokega področja sodobne umetnosti. Povabljena je bila, da prevzame mesto umetniške direktorice 3. trienala sodobne umetnosti v turškem mestu Izmir. Pri snovanju in izvajanju programa za PORTIZMIR3 se je posluževala izrazito neklasičnih in interdisciplinarnih principov, ki presegajo (zgolj) enosmerno in pasivno predstavljanje umetniških del. Pogovor se je odvijal nedolgo po njenem povratku iz Izmirja, kjer je trienale (oziroma njegov predstavitveni del) trajalo polne tri mesece, od konca marca do konca junija 2014.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.