__MAIN_TEXT__

Page 1

mitől.indd 1

M

itől leszünk keresztyének?

2014.05.06. 16:28:13


mitől.indd 2

2014.05.06. 16:28:13


mitől.indd 3

M

dr. Pálhegyi Ferenc

itől leszünk keresztyének?

2014.05.06. 16:28:13


mitől.indd 4

© 2014 Pálhegyi Ferenc Magyarországi felelős kiadó: Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány A Member of Entrust 1135 Budapest, Béke utca 35/A Tel.: 350-7201 www.kiakonyvek.hu Felelős kiadó: Monty Taylor Illusztráció: Gaál Éva Borítókép: Rembrandt H. van Rijn: Emmausi vacsora Borító és tördelés: Zboray Szilárd Minden jog fenntartva. A könyv bármely részének felhasználásához vagy sokszorosításához a kiadó előzetes írott engedélye szükséges, kivéve rövid idézeteket folyóiratokban vagy elemző cikkekben. ISBN 978-615-5446-03-0

Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány Budapest, 2014

2014.05.06. 16:28:13


mitől.indd 5

Tartalom M

itől keresztyén a házasság?

7

itől keresztyén a pedagógia?

23

itől lesz valóban keresztyén a vallásos ember?

35

i tenné keresztyénné Magyarországot?

49

M M M

2014.05.06. 16:28:14


mitől.indd 6

2014.05.06. 16:28:14


mitől.indd 7

Mitől keresztyén

a házasság?

– Nem attól, hogy templomban vagy gyülekezeti házban volt az esküvőnk Ha megkérdezzük azokat, akik ragaszkodnak a templomi esküvőhöz, hogy miért fontos ez számukra, eléggé különböző válaszokat fogunk kapni. „Szép hagyomány.” „A szüleink is ezt szeretnék, az ő kedvükért esküszünk a templomban.” „Szebb és ünnepélyesebb.” Vannak, akik különleges helyet választanak, hogy ettől is emlékezetesebb legyen ez a nap: a Margit-szigeti kápolnát, egy Árpád-kori műemlék templomot, egy erdei búcsújáró helyet, ahol megvannak a „templomi kellékek”. A tapasztalat azt mutatja, hogy az esküvő színhelye a legkevésbé sem befolyásolja a házasság későbbi alakulását. Jó, hogy vannak olyan párok is, akik nem a környezethez ragaszkodnak, hanem Isten jelenlétéhez.

2014.05.06. 16:28:14


mitől.indd 8

M

itől leszünk keresztyének?

Ő pedig hajlandó elmenni a legegyszerűbb helyre is éppen úgy, mint egy díszes katedrálisba, ahová őszinte szívvel azért hívják meg, hogy házasságuk az Ő jelenlétében kötött szövetség legyen. – Nem attól, hogy esküvőnk óta is szorgalmasan járunk a templomba Jó dolog, ha a házaspár vallásos érdeklődése – vagy ami ennél is több: Isten iránti bizalma – az esküvő után is megmarad. Az istentiszteletek látogatása szokássá válik, ami nélkül „nem vasárnap a vasárnap”. Jó alkalom minden vasárnap arra, hogy ünneplőbe öltözve elmenjünk hazulról a templomba, ahol találkozhatunk ismerőseinkkel és barátainkkal. A templomi hangulat, az éneklés, az ima, a prédikáció meghallgatása lecsillapít és megnyugtat. A lelkiismeretünk is megnyugszik, hogy nem hanyagoljuk el Istent. Az más kérdés, hogy a hét többi napján eszünkbe jut-e imádkozni, Igéjét olvasni, sőt – ami több ennél – bevonjuk-e Istent a döntéseinkbe.

8

2014.05.06. 16:28:14


mitől.indd 9

Mitől keresztyén a házasság? – Nem attól, hogy a lakásunkban keresztyén szimbólumok és igés táblák vannak Pedig ez egyértelműen azt jelenti, hogy vállaljuk Istenbe vetett hitünket, mert mindenki, aki betoppan hozzánk – a postástól a rokonokig – láthatja, hogy mi keresztyének vagyunk. Első osztályos kislányunk egyik osztálytársának az anyukája is így talált ránk, amikor váratlanul betoppant hozzánk valamilyen iskolai ügy miatt. Körülnézett és megkérdezte: „Maguk hívők?” „Igen, azok vagyunk.” „Én is” – mondta ő. Ez a rövid párbeszéd további kapcsolattartásra adott lehetőséget. De közben tudtuk, hogy a házasságunk éppen mélyponton van, nem tölti be Istentől adott küldetését. – Nem attól, hogy otthon is szoktunk imádkozni és Bibliát olvasni Nem fér kétség ahhoz, hogy rendszeresen imádkozni és Bibliát olvasni hívő keresztyének szoktak. Mégsem lesz ettől Isten tervének megfelelő a házasságunk! Továbbmegyek: nem lesz önmagában ettől keresztyénné a személyes életünk sem. Többféle indítékból lehet kézbe venni a Szentírást: kulturális érdeklődésből, kutatási célból, megfelelni akarásból. Hasonlót mondhatunk az imádkozással 9

2014.05.06. 16:28:14


mitől.indd 10

M

itől leszünk keresztyének?

kapcsolatban is. Van, aki azért imádkozik, hogy megkönnyebbüljön. Mások azért teszik ezt, hogy benyújtsák Istennek a kívánság-listájukat. Olyanok is vannak, akik azt hiszik: jobban fogja szeretni őket Isten, ha többet és buzgóbban imádkoznak. Az ima és az igeolvasás az Úrral való közösség ápolása. Nem attól lesz valaki hívővé, hogy ezeket műveli, hanem fordítva: azok gyakorolják mindkettőt, akik már hívő keresztyének – egyénileg és házastársukkal együtt is. – Nem attól, hogy szolgálatot vállalunk a gyülekezetben A keresztyén szolgálat – egy gyülekezetben vagy valamelyik keresztyén misszióban – Istentől kapott megbízatás. Hálásak vagyunk azért, hogy az Úr gyermekévé fogadott Jézus Krisztus áldozatáért, ezért örömmel vállalunk szolgálatot. Ha együtt szolgálhatunk a házastársunkkal, az közös küzdelem és közös öröm, ami megerősíti kapcsolatunkat, egymással kötött szövetségünket. De önmagában a szolgálat sem biztosíték arra, hogy a házasságunk valóban keresztyén házasság. Meg kell jegyeznem: a szolgálat önmagában arra sem biztosíték, hogy jó a kapcsolatunk az Úrral. Elhívásunk elsősorban a 10

2014.05.06. 16:28:14


mitől.indd 11

Mitől keresztyén a házasság? Jézus Krisztussal való közösségre szól (1Kor 1,9), szolgálatunk pedig ebből a közösségből táplálkozik. Lehet úgy szolgálni, éjt nappallá téve, „a gyertyát mindkét végén égetve”, hogy közben nincs belső csendünk, Krisztussal meghitt közösségünk. Nem lehet érte buzgólkodni – nélküle. Ezért a szolgálat nemcsak összeköthet a társunkkal, hanem el is sorvaszthatja a kapcsolatunkat. Miközben ugyanis odaadóan dolgozunk, vázlatokat írunk, embereket gondozunk, az Úr ügyében utazunk, észre sem vesszük, hogy nem jut időnk és erőnk arra, hogy egymás kezét megfogjuk, egymás jelenlétét élvezzük. – Nem attól, hogy mindketten újjászületett keresztyének vagyunk Talán ez a megállapítás a legmeglepőbb. „Két hívő ember házassága még nem biztos, hogy hívő házasság” – mondta egy házassággondozó hét végén egy hívő fiatalasszony – a hallott tanításokat mintegy összefoglalva. A férje is Istennek odaszánt életű ember volt, és ő maga is. De a házaspári csendeshét alatt rájöttek, hogy a házasságuk nem felel meg annak az Istentől származó tervnek, amit a Biblia elénk tár. Házasságuk nem volt több és más sok 11

2014.05.06. 16:28:14


mitől.indd 12

M

itől leszünk keresztyének?

nem keresztyén, de rendes és becsületes ember házasságánál. Hidrogén-molekulák és oxigén-molekulák keveréke még nem víz, hanem durranógáz. Ahhoz, hogy életet adó víz jöjjön létre, az elemek összeszerveződésére van szükség. – „Felette nagy titok” a keresztyén házasság (Efézus 5,32) A keresztyén házasság azt a kapcsolatot ábrázolja, amely Krisztus és az Ő (láthatatlan) egyháza között áll fenn. Ez valósul meg azoknak a pároknak az életében, akik Isten akaratához igazodnak a házasságukban is (Efezus 5,21–33). A Bibliának ezzel a tanításával már az ember teremtésének a történetében is találkozunk. A férfivá és nővé (vagyis házaspárrá) teremtett ember ahhoz kapott áldást és parancsot a Teremtőtől, hogy az Ő képét hordozza: Őt képviselje. Ha ellenségeskedünk egymással, Isten képe eltorzul rajtunk. Ha szeretjük egymást, a házasságunk ezt hirdeti: Az Isten szeretet = agapé (1János 4,8).

12

2014.05.06. 16:28:14


mitől.indd 13

Mitől keresztyén a házasság? – A házasság = Isten jelenlétében kötött szövetség „Az Úr tett tanúbizonyságot közötted és ifjúkorodban elvett feleséged között” – írja a Biblia (Malakiás 2,14). Ha tehát Isten színe előtt kötöttünk házasságot – templomban vagy bárhol, fogadalmat téve egymásnak és az Úrnak, és az Úrtól kérve áldást közös életünkre –, esküvői tanúnk maga Isten volt. Az Isten színe előtt történő házasságkötés ezért nemcsak szép ünnep, nemcsak vallásos szertartás, hanem életre szóló szövetségkötés. Hangsúlyozom: szövetségről van szó, nem szerződésről. A szerződést lehet módosítani, fel lehet bontani, a szövetséget azonban csak megszegni vagy elárulni lehet. Ez jusson eszükbe azoknak, akik a válás lehetőségét latolgatják. – A házasság = elköteleződés egymás iránt – megbocsátásra, hűségre, szeretetre Ez a megállapítás abból a felismerésből következik, hogy a keresztyén élet = elköteleződés Jézus Krisztus iránt. Amikor keresztyénné lettünk, Megváltónknak és életünk Urának fogadtuk el Jézus Krisztust. Arra kértük Őt, hogy vezesse az életünket, mi pedig követni fogjuk Őt. A keresztyén házasság pedig

13

2014.05.06. 16:28:14


mitől.indd 14

M

itől leszünk keresztyének?

– ezt tanítja a Biblia – Krisztus iránti elköteleződésünket tükrözi (Efezus 5,21–33). Annak az embernek az élete, aki bár keresztyénnek vallja magát, de nem követi Isten akaratát életvezetésében, nem keresztyén élet. Hasonlóképpen: az a házasság, amely nem tükrözi a házastársak Jézus Krisztus iránti elkötelezettségét, nem keresztyén házasság. A keresztyének életében a házastársi kapcsolatnak minden lényeges eleme abból a kegyelemből fakad, amit Isten ajándékozott nekünk Jézus Krisztusban: –– Bűnbocsánatot kaptunk az Úrtól, ezért mi is meg tudunk bocsátani egymásnak. –– Isten hűséges hozzánk. Ez a tény erőt ad nekünk is a hűséghez. –– Isten szeretetet öntött a szívünkbe a Szentlélek által (Róma 5,5), ezért mi is képesek leszünk szeretni egymást. Bontsuk ki ezt az Istentől kapott három ajándékcsomagot, és nézzük meg: hogyan tudjuk megajándékozni ezekkel egymást.

14

2014.05.06. 16:28:14


mitől.indd 15

Mitől keresztyén a házasság? – Megbocsátás A Biblia így szól: „Bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban.” (Efezus 4,32) Eszerint amikor megbocsátok a társamnak, azt adom tovább neki, amit én is kaptam az Úrtól. Ha megkérdezzük: hogyan történik a megbocsátás Jézus követői között, ez az ige megadja a választ erre a kérdésre: ahogyan Isten megbocsát. 1. Isten bűnbocsánatát nem kell megszolgálni, mert kegyelemből van. Ezért nem mondhatom a társamnak: „Majd akkor fogok megbocsátani, ha megjavulsz.” 2. Istennél a bűnbocsánat készen van számunkra, „mert Krisztus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk” (Róma 5,8). Nekem is készen kell lennem mindig arra, hogy megbocsássak. 3. Isten a bűneimről nem emlékezik meg (Ézsaiás 43,25). Én sem mondhatom a társamnak: „Megbocsátok, de nem felejtem el.” Istennél a megbocsátás teljes és végleges. Ilyennek kell lennie köztünk is.

15

2014.05.06. 16:28:14


mitől.indd 16

M

itől leszünk keresztyének?

– Hűség Isten egyik alapvető jellemvonása a hűség. „Hű az Isten…” (1Korinthus 1,9; 10,13; 2Korinthus 1,18); „Hű az Úr…” (2Thesszalonika 3,3); továbbá a Jelenések könyvének több kijelentése. Krisztust képviselhetem a társam felé is, amikor hű vagyok hozzá. Sokszor nehéz hűségesnek lenni, de ha Krisztus bennem él, megvalósul a hűség. „A hármas kötél nem hamar szakad el” – írja a Biblia (Prédikátor 4,12). A kötél egyik szála az enyém, a másik a páromé, a harmadikat – egy erős „fémszálat” – az Úr fonta bele. Ez a szál teszi ellenállóvá a házasságunkat. – Szeretet Utolsó földi személyes találkozásuk alkalmából Jézus háromszor is megkérdezte tanítványát: „Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem?”(János 21,11–17) A tanítvány válaszai alapján az dől el, hogy a Mester rábízhatja-e a bárányait, hogy őrizze és legeltesse őket. Emberi logikánk alapján, ha erről akartunk volna dönteni, mi inkább ezt kérdeztük volna: „Simon, szereted-e a bárányokat?” Ha a válasz „igen”, akkor ezt mondanánk: „Jó, akkor rád bízom őket.” De Jézus ezt kérdezi: „Szeretsz-e engem?” Gondo16

2014.05.06. 16:28:14


mitől.indd 17

Mitől keresztyén a házasság? latban folytathatjuk ki nem mondott üzenetét: „…mert tudd meg, kedves Simon, a bárányok az enyémek. Ha igazán szeretsz engem, akkor legeltetni és őrizni fogod őket is.” Jézus iránti szeretetemen alapul a társam iránti kitartó és őszinte szeretetem is, hiszen a társam is Jézus báránya. „Legeltetnem” kell őt, vagyis meg kell adnom neki mindazt, amire szüksége van. Ebben az is benne rejlik, hogy a szeretet nem magammal való törődés és magamról való gondoskodás, hanem a másikra irányul. Általában mi azt szeretjük, amit élvezünk, vagy amiben kedvünk telik. Ilyen a finom ennivaló, a szép látvány, vagy a társunk kívánatos teste. Mindezek jó érzéssel töltenek el. Amikor Jézus parancsba adja a szeretetet – „Amint én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást” (János 13,34) –, akkor tettekre szólít fel, nem érzelmekre. Érzelmeket nem lehet megparancsolni, de tetteket és magatartást igen. – Szerepkörök a házasságban A szeretet lényege: a másik ember valódi szükségleteinek megismerése és csillapítása. Ha ezt megértettük, világossá válik az is, hogy miért van különbség a férj és a feleség szerepe között a házasságban. 17

2014.05.06. 16:28:14


mitől.indd 18

M

itől leszünk keresztyének?

Az asszonyoknak általában arra van szükségük, hogy biztonságban érezzék magukat a férjük mellett. Ezért Isten Igéje arra szólítja fel a férfit, hogy szeresse a feleségét és gondoskodjék róla (Efezus 5,25–30). Ez a lényege a férj vezető szerepének illetve felelősségének. A férfiak alapvető szükséglete az, hogy hasznosnak és fontosnak érezzék magukat. Ezért Isten Igéje arra szólítja fel az asszonyt, hogy rendelje alá magát a férjének és tisztelje őt (Efezus 5,22.33). Ez a lényege az asszony szerepkörének. Ha a férj nem vállalja a vezetés felelősségét, a feleség pedig uralomra tör, a házastársi kapcsolat torzképe jön létre, mert a házaspár élete nem tükrözi Isten szeretet-lényét. Arról szó sincs a Bibliában, hogy a férfi értékesebb vagy fontosabb lenne az asszonynál. – Önátadás és elfogadás Ez a két alapvető összetevője Isten – és Jézus Krisztus – irántunk való szeretetének is. Jézus önmagát adta értünk és elfogad minket. Önmagamat adni a társamnak gyakorlatilag azt jelenti, hogy a figyelmemet, az időmet, az energiámat, a gondoskodásomat, a testemet adom. Mind18

2014.05.06. 16:28:14


mitől.indd 19

Mitől keresztyén a házasság? ezt nem köthetem feltételekhez, hiszen „a szeretet nem keresi a maga hasznát” (1Korinthus 13,5). Elfogadni is feltétel nélkül kell a társamat, vagyis függetlenül attól, hogy ő hogyan viszonyul hozzám: jókedvűen vagy mogorván, szeretettel vagy esetleg elutasítással. Továbbá el kell fogadnom őt kellemes és számomra kellemetlen tulajdonságaival együtt. Tévedés ne essék: ez nem azt jelenti, hogy szeretnem kell a hibáit, a rossz szokásait, vagy akár a bűneit. Hiszen Isten is szeret minket, miközben a bűneinket utálja. Mindez nehéz? Nem nehéz, hanem lehetetlen – emberi erővel. De: „Mindenre van erőm abban [Krisztusban], aki engem megerősít.” (Filippi 4,13) – A keresztyén házasság szerves része a közös csendesóra Más szóval: Isten Igéjének együtt olvasása és együtt imádkozás. Ez az Úr Jézus iránti szeretetünkből és elkötelezettségünkből fakad. Jó dolog együtt megjelenni az Úr előtt. Ezzel egymást és a kapcsolatunkat is erősítjük. Ezért helyezünk nagy hangsúlyt házassággondozó heteinken is a közös csendesórára. Sok házaspár számára ismeretlen a közös csendesórának 19

2014.05.06. 16:28:14


mitől.indd 20

M

itől leszünk keresztyének?

ez a gyakorlata, pedig ha mindennapos gyakorlattá válik, megújulhat a házasságunk. Az alábbi útmutatót adjuk a kezükbe: A. Határozd el, hogy naponként a legjobb idődet (amikor friss vagy és jól működik az agyad) az Úr jelenlétében való egyedüllétre szánod. (Ez többnyire kora reggel van.) Ebben a döntésben légy következetes! B. Ebben az időben ne foglalkozz mással, tedd félre napi gondjaidat és elintéznivalóidat, kizárólag Istenre és az Ő Igéjére koncentrálj! Ne siess! (Kelj fel elég korán ahhoz, hogy ne kelljen sietned!) C. Mielőtt kinyitod a Bibliát, kérd Istent, hogy nyissa ki a szívedet! D. Olvasd el a soron következő bibliai szakaszt lassan, többször is! E. Elmélkedésedet az alábbi kérdések segíthetik: 1. Mit tanít ez a rész Istenről, Jézusról vagy a Szentlélekről? 2. Milyennek mutat engem? Rámutat-e 20

2014.05.06. 16:28:14

Profile for KIA

Mitől leszünk keretyének1 20  

Mitől leszünk keretyének1 20  

Profile for kia35
Advertisement