Page 1

เครือข่ าย ส่ วนบุคคล หรือ แพน (Personal area network) : PAN) PAN คือ "ระบบการติดต่ อสื่ อสารไร้ สายส่ วนบุคคล" ย่ อมาจาก PersoNAl AreA Network หรือเรียกว่ า BluetoothPersoNAl AreA Network (PAN) คือเทคโนโลยีการเข้ าถึงไร้ สายในพืน้ ที่ เฉพาะส่ วนบุคคล โดยมีระยะทางไม่ เกิน 1 เมตร และมีอตั ราการรับส่ ง ข้ อมูลความเร็วสู งมาก (สู งถึง 480 MBPs) ซึ่งเทคโนโลยีทใี่ ช้ กนั แพร หลาย ก็เช่ น• ultrA wide BANd (uwB) ตามมาตรฐาน ieee 802.15.3A• Bluetooth ตามมาตรฐาน ieee 802.15.1• ZigBee ตามมาตรฐาน ieee 802.15.4 เทคโนโลยีเหล่ านีใ้ ช้ สำาหรับการติดต่ อสื่ อสารระหว่ าง คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ต่อพ่ วง(PeriPherAls) ให้ สามารถ รับส่ งข้ อมูลถึงกันได้ และยังใช้ สำาหรับการรับส่ งสั ญญาณวิดโี อทีม่ ีความ


ละเอียดภาพสู ง (high-defiNitioN video sigNAl) ได้ ด้วย PersoNAl AreA Network (PAN)ช่ วยให้ เราสามารถจัดการข้ อมูลระหว่ าง อุปกรณ์ ต่างๆทีเ่ คลือ่ นทีไ่ ปมาได้ อย่ างหลากหลายคิดค้ นโดยนักวิจัยของ Mit รวมกับ iBM โดยจะสร้ างกระแสไฟฟ้าแรงต่ำ า (ระดับพิโคแอมป ) ออกไปตามผิวหนังโดยเครื่องรับสั ญญาณตามจุดต่ างๆ ของร่ างกาย สามารถรับสั ญญาณได้ เทคโนโลยีนีจ้ ะเหมาะกับการใช้ งานทางการแพทย์ เพราะอุปกรณ์ โดยมากจะมีการติดตั้งตามลำาตัวมนุษย์ พฒ ั นาโดย Bluetooth sPeciAl iNterest grouP (httP://www.Bluetooth.coM /) เริ่มก่ อตั้งในปี 1998 ด้ วยความร่ วมมือกันระหว่ าง ericssoN, iBM, iNtel, NokiA และ toshiBA ซึ่ง Bluetooth (บลูทูธ) การสื่ อสารระยะ สั้ น (short-rANge trANsMissioN ) ทีต่ ิดต่ อ สื่ อสารแบบดิจิตอล โดยสามารถส่ งและติดต่ อข้ อมูลแบบ voice และ dAtA ระหว่ างอุปกรณ์ ทเี่ ป็ นคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์ มือถือต่ างๆ (Pc, lAPtoP, PdA, MoBile PhoNe ฯลฯ) โดยการติดต่ อสื่ อสารสามารถทำาได้ ท้งั แบบ PoiNt-to-PoiNt


และ Multi-PoiNt ข้ อดี- ข้ อเสี ยของ PersoNAl AreA Network (PAN) ข้ อดีคอื 1. สะดวกต่ อการใช้ งาน 2. สามารถรับส่ งข้ อมูลได้ อย่ างรวดเร็ว 3. มีการรับรองเครือข่ าย 4. สามารถนำาอุปกรณ์ ต่างๆมาใช้ ร่วมกันได้ ข้อเสี ย คือ 1. สื่ อสารได้ ไม่ เกิน 1 เมตร 2. การส่ งข้ อมูลอาจเกิดข้ อผิดพลาดได้ 3 . ติดไวรัสได้ ง่าย 4. ราคา แพงประโยชน์ และการนำามาประยุกต์ ใช้ จากการทีก่ ลุ่มของเราได้ ศึกษาเกีย่ วกับ PersoNAl AreA Network (PAN) กลุ่ม ของเราได้ รวบรวมความคิดและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกันที่ จะประดิษฐ์ แว่ นตาที่สามารถส่ งสั ญญาณผ่ านเครือข่ ายได้ อย่ างรวดเร็ว โดยการประมวล ภาพจากสิ่ งทีเ่ ห็น แล้ วแปลงเป็ นคลืน่ สั ญญาณส่ งผ่ านข้ อมูลไปยังเครื่องรับ ข้ อมูลกลาง แล้ วเครื่องรับข้ อมูลกลางก็จัดส่ งข้ อมูลไปยังเครื่องรับตัวอืน่ ๆด้ วย เครือข่ ายพืน้ ทีส่ ่ วนบุคคลบลูทูธ (PAN) เป็ นเทคโนโลยีหนึ่งที่ทาำ ให้ คุณ สามารถสร้ างเครือข่ าย อีเทอร์ เน็ต ด้ วยการเชื่อมต่ อแบบไร้ สายระหว่ าง คอมพิวเตอร์ แบบเคลือ่ นที่ โทรศัพท์ มือถือ และอุปกรณ์ แบบพกพาต่ างๆ คุณ สามารถเชื่อมต่ อกับชนิดของอุปกรณ์ ทรี่ องรับบลูทูธซึ่งใช้ กบั PAN ได้ ดงั ต่ อไปนี้ อุปกรณ์ สำาหรับผู้ใช้ เครือข่ ายพืน้ ทีส่ ่ วนบุคคล (PANu) อุปกรณ์ ทใี่ ห้ บริการในเครือข่ ายเฉพาะกิจแบบกลุ่ม (gN) หรืออุปกรณ์ ใน


จุดเข้ าใช้ งานเครือข่ าย (NAP)ต่ อไปนีเ้ ป็ นข้ อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับการ ทำางานของอุปกรณ์ แต่ ละชนิดดังกล่ าว •อุปกรณ์ PANu การเชื่อมต่ อกับอุปกรณ์ PANu ทีร่ องรับบลูทูธ จะสร้ าง เครือข่ ายเฉพาะกิจ ซึ่งประกอบด้ วยคอมพิวเตอร์ ของคุณและอุปกรณ์ ดังกล่ าว •อุปกรณ์ gN การเชื่อมต่ อกับอุปกรณ์ gN ทีร่ องรับบลูทูธจะสร้ าง เครือข่ ายเฉพาะกิจซึ่งประกอบด้ วยคอมพิวเตอร์ ของคุณ อุปกรณ์ gN ดัง กล่ าว และอุปกรณ์ PANu ใดๆ ทีเ่ ชื่อมต่ อกับอุปกรณ์ gN เดียวกัน •อุปกรณ์ NAP การเชื่อมต่ อกับอุปกรณ์ NAP ทีร่ องรับบลูทูธจะ ช่ วยให้ คุณสามารถเชื่อมต่ อคอมพิวเตอร์ ของคุณกับ เครือข่ าย ทีใ่ หญ่ กว่ า เช่ น เครือข่ ายภายในบ้ าน เครือข่ ายภายในบริษทั หรืออินเทอร์ เน็ตหมายเหตุ โทรศัพท์ มือถือและเครื่องช่ วยงานส่ วนบุคคลแบบดิจิทลั (PdA) บาง เครื่องสามารถใช้ งานได้ เฉพาะกับเครือข่ ายการเรียกผ่ านสายโทรศัพท์ บาง เครื่องใช้ ได้ เฉพาะกับเครือข่ าย PAN และบางเครื่องสามารถใช้ ได้ กบั บริการทั้งสองแบบ เมื่อต้ องการค้ นหาว่ าอุปกรณ์ ทรี่ องรับบลูทูธของคุณจะ สามารถใช้ งานได้ กบั บริการใด ให้ ตรวจสอบข้ อมูลทีม่ ากับอุปกรณ์


Personal Area Network : PAN  

เครือข่ายส่วนบุคคล Personal Area Network : PAN

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you