Page 1

School Selection

School Selection เลือกโรงเรยนที่เหมาะสมใหลูกคุณ ทําอยางไรถึงจะเลือกโรงเรยนทีเ่ หมาะสมกับลูก ของคุณและครอบครัวคุณได

ขอผิดพลาดที่มักเกิดขึ้น คือ ผูปกครองจะเลือกโรงเรียน ตามคําบอกเลาของคนรูจัก หรือ ดูวาโรงเรียนไหนเปนโรงเรียน ที่มีชื่อเสียงที่สุด โดยไมไดประเมินถึงความสามารถหรือความ ตองการของเด็กนักเรียน ดังนั้นเมื่อเด็กเขาเรียนไปแลวอาจจะ พบความกดดันอยางมากจากหลายๆดาน เชน บทเรียน การ ใชภาษาอังกฤษ วัฒนธรรม รูปแบบการเรียนการสอน จึงเปนเหตุให เด็กรูสึกกดดันและไมมีความสุขในขณะที่เรียน ประเด็นตางๆ ทีผ่ ปู กครองและนักเรียนควรนํามาพิจารณาใน การเลือกโรงเรียนที่เหมาะสม

เนื่องจากโรงเรียนแตละโรงเรียนนั้นมีความแตกตางกันคอน ขางมาก ไมวาจะเปนนโยบายการบริการ ปรัชญาของโรงเรียน กิจกรรม หลักสูตร สิ่งอํานวยความสะดวก ผูบริหาร คุณครูผูสอน คาเลาเรียน ฯลฯ ดวยความแตกตางดังที่กลาวมาเปนสาเหตุใหผู ปกครองสวนใหญสับสนในการที่จะตัดสินใจเลือกที่เรียนใหกับบุตร หลานของตน ทาง CETA จึงอยากแนะนําผูปกครองและนักเรียน ใหคํานึงถึงปจจัยตางๆ เหลานี้ดวย สิ่งสําคัญในการเลือกโรงเรียนใหกับบุตรหลาน คือ ควรเลือก โรงเรียนที่ตรงกับความสนใจและความสามารถของนักเรียน การคัดเลือกโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพที่สุด ควรเริ่มตน จากบุคคล 3 ฝายที่จะตองมานั่งคุยและปรึกษากัน ไดแก ตัว เด็ ก นั ก เรี ย น ผู ป กครอง และตั ว แทนของโรงเรี ย นที่ มี ความรู และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรงเรียนมัธยม เมื่อถึงเวลาตัดสิน ใจ ผู ป กครองอาจเดิ น ทางไปเยี่ ย มชมโรงเรี ย นเพื่ อ ประกอบ การตั ด สิ น ใจ ซึ่ ง การที่ ไ ปเยี่ ย มชมโรงเรี ย นก อ นจะช ว ยให เ ด็ ก และผู ป กครองตั ด สิ น ใจได ง า ยขึ้ น เนื่ อ งจากจะได ไ ปสั ม ผั ส กั บ บรรยากาศจริงของโรงเรียน สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ คุณครู ผูสอน เจาหนาที่ฝายตางๆ ตลอดจนไดพบเจอเด็กนักเรียนใน โรงเรียนนั้นๆ นอกจากความตองการของนักเรียนแลว สิง่ อืน่ ๆ ทีผ่ ปู กครอง อาจนํามาพิจารณา ไดแก คานิยม สังคมและสิง่ แวดลอมในโรงเรียน เพราะสิง่ เหลานีจ้ ะมีผลกระทบอยางมากกับตัวของเด็ก ดังนัน้ จึงตอง ถามตัวเองกอนวา เราตองการอะไรจากโรงเรียน เราตองการใหบตุ ร หลานของเราไปอยูใ นสภาพแวดลอมแบบใด และคาดหวังใหเด็กไป อยูในโรงเรียนแบบใด

การดูแลนักเรียน โรงเรียนมีความรับผิดชอบในการเขาถึงและดูแล ความตองการของนักเรียนแตละคนแคไหน ตอบสนองความตองการ ของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษอยางไร และจัดการอยางไรเมือ่ นักเรียนตองการความชวยเหลือเพิ่มเติมในดานตางๆ หลักสูตรการเรียนการสอน โรงเรียนที่ออสเตรเลียจะมีวิชาให นักเรียนเลือกเรียนอยางกวางขวาง ทั้งนี้ข้นึ อยูกับความสนใจและ ความสามารถของนักเรียน ดังนั้นหากนักเรียนมีความสนใจเฉพาะ ดาน จะตองสอบถามรายละเอียดของวิชาเรียนจากทางโรงเรียน กอนที่จะเลือกโรงเรียน เชน หากตองการเรียนภาษาที่สาม เชน เยอรมัน หรือ จีนกลาง นักเรียนจะตองเลือกโรงเรียนที่เปดสอน ในวิชานั้นๆ ดวย การบริ ก ารและดู แ ลนั ก เรี ย น โรงเรี ย นมี ร ะบบที่ จ ะคอยดู แ ล สวัสดิภาพ การพัฒนา การเปลี่ยนแปลงของนักเรียนหรือไม และ โรงเรียนมีผูเชี่ยวชาญคอยใหคําแนะนําเมื่อนักเรียนประสบปญหา ในระหวางการพัฒนาหรือการเปลีย่ นแปลงหรือไม มีนโยบายในการ ดูแลและใหความชวยเหลือนักเรียนตางชาติอยางไร กฎระเบียบของโรงเรียน กฎระเบียบของโรงเรียนนั้นถูกกําหนดไว อยางละเอียดชัดเจนหรือไมอยางไร ความสําเร็จทางดานวิชาการ ผูปกครองและนักเรียนตองถามให แนใจวาขอมูลผลการสอบเขามหาวิทยาลัยทีไ่ ดรบั จากแตละโรงเรียนนัน้ ถูกตองมากนอยเพียงไร เชน ตรวจสอบวาเปอรเซ็นตของนักเรียน ที่สามารถเขามหาวิทยาลัยไดนั้น เปนเปอรเซ็นตของนักเรียนที่จบ Year 12 ทั้งโรงเรียน หรือ เปนเปอรเซ็นตของนักเรียนตางชาติ การประเมินผลการเรียน โรงเรียนจัดทํารายงานผลการเรียนของ นักเรียนบอยแคไหน เปนการรายงานผลโดยคําพูดหรือเปนลาย ลักษณอักษร นักเรียนถูกประเมินผลโดยใชมาตรฐานอะไร มีการ ประชุมผูปกครองบอยแคไหน

48 CETA | School Selection P 48-49 Macpro cs4.indd 48

1/16/2010 6:30 PM


School Selection ขนาดของชั้นเรียน ขนาดของชั้นเรียนใหญสุดแคไหน แตกตางกัน ไปตามแตละวิชาหรือไม ใชมาตรฐานอยางไรในการจัดกลุม นักเรียน ในหองเรียน นักเรียนคนอื่นๆ ผูปกครองควรสอบถามวานักเรียนคนอื่นๆ มา จากวัฒนธรรมและฐานะทางครอบครัวที่จํากัด หรือหลากหลาย โรงเรียนนั้นเปนโรงเรียนสหศึกษา ชายลวน หรือหญิงลวน มี สัดสวนนักเรียนชายตอนักเรียนหญิงเทาไหร สิ่งอํานวยความสะดวก มีสิ่งอํานวยความสะดวกอะไรบางสําหรับ วิชาพิเศษ เชน ดนตรี คอมพิวเตอร ศิลปะ วิทยาศาสตร และวิชา เทคโนโลยีตางๆ หนังสือและอุปกรณในหองสมุดตาง ๆ ทันสมัย ขนาดไหน และมีระบบการจัดการหองสมุดอยางไร มีสิ่งอํานวย ความสะดวกทางดานกีฬาอะไรบาง อาจารยผูสอน ความสัมพันธของนักเรียนและอาจารยเปนอยางไร อาจารยใชเวลานอกเหนือเวลางานในการทํากิจกรรมรวมกับนักเรียน หรือไม กิจกรรมนอกหลักสูตร มีกจิ กรรมนอกหลักสูตรหรือชมรมใหเขารวม มากนอยเพียงใด กิจกรรมเหลานีน้ กั เรียนจําเปนตองเขารวมหรือไม และมีคาใชจายอยางไร การบาน โรงเรียนมีการใหการบานและรายงานมากขนาดไหน และ นักเรียนแตละชั้นไดรับปริมาณงานแตกตางกันแคไหน การมีสว นรวมของนักเรียนในการตัดสินใจ นักเรียนไดรับเลือกใหมี สวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องตางๆ เกี่ยวกับโรงเรียนหรือไม กีฬา มีกฬี าใหเลือกเลนหลากหลายประเภทและมีการสนับสนุนการ แขงขันอื่นๆ หรือไม นักเรียนชายและนักเรียนหญิงสามารถเลือก ลักษณะโรงเรยน

เลนกีฬาไดโดยเทาเทียมกันหรือไม คาเลาเรียนและคาใชจา ยอืน่ ๆ ผูปกครองและนักเรียนตองไมลืมที่ จะสอบถามเกี่ยวกับคาใชจายเพิ่มเติมตางๆ นอกเหนือจากคาเลา เรียน เชน คาใชจายในการยืมอุปกรณดนตรี คาใชจายในการไป เขาคายและทัศนศึกษา คาตําราเรียน ชุดนักเรียนและชุดพละ อุปกรณกฬี า และคาใชจา ยเกีย่ วกับอุปกรณท่ใี ชในการเรียนการสอน นโยบายการรับนักเรียนเขาเรียน โรงเรียนใชมาตรฐานใดในการ เลือกนักเรียนเขาเรียน จะตองแนบคะแนน AEAS หรือ IELTS พรอมใบสมัครหรือไม มี Waiting list หรือไม เครือ่ งแบบนักเรียน เครือ่ งแบบนักเรียนเปนแบบไหน มีเครือ่ งแบบ พละ มีรานขายชุดนักเรียนมือสองหรือไม การเดินทาง มีระบบขนสงมวลชนใดบางที่นักเรียนสามารถใชเดิน ทางได และใชระยะเวลาในการเดินทางเทาไหร กระบวนการจัดเอกสาร มีรายละเอียดเกี่ยวกับวิชาและหลักสูตรตางๆ ของโรงเรียน ผลการเรียน และวารสารของโรงเรียนแจกใหกับผูปกครองหรือไม โรงเรียนติดตอกับผูปกครองนักเรียนอยางไร

ขอดี

โรงเรียนรัฐบาล

• คาใชจายถูกกวาโรงเรียนประเภทอื่น • มีโรงเรียนหลายแหง ดังนั้นนักเรียนสามารถเลือก เรียนที่โรงเรียนใกลบานได

โรงเรียนเอกชน/ โรงเรียน

• สิ่งอํานวยความสะดวกและอุปกรณการเรียนที่เพียบ พรอมกวา • คุณภาพของครูและอัตราสวนของนักเรียนกับเจา หนาที่จะดีกวาโรงเรียนของรัฐ ดังนั้นการดูแลเอาใจ ใสเด็กนักเรียนจะทําไดดีกวามาก • สั ง คมในโรงเรี ย นจะเป น สั ง คมในระดั บ เดี ย วกั น (เนื่ อ งจากนั ก เรี ย นชาวออสเตรเลี ย สามารถเรี ย น หนังสือในโรงเรียนรัฐบาลไดโดยไมเสียคาใชจา ยหรือ เสียนอยมาก แตผปู กครองชาวออสเตรเลี ย บางคน ตระหนักถึงความแตกตางในเรื่องตางๆ จึงยอมจาย คาเทอมที่แพงขึ้น)

คาทอลิก/ โรงเรียนที่ไดรับ การสนับสนุนจากศาสนา

• คาเลาเรียนโดยทั่วไปจะแพงกวาโรงเรียนรัฐบาลแต ตํ่ากวาโรงเรียนเอกชน

โรงเรียนเอกชนอยูในความควบคุมของกระทรวง ศึกษาธิการและดําเนินตามมาตรฐานหลักสูตรเดียว กับโรงเรียนรัฐบาล แตมีหนาที่รับผิดชอบในการ ดําเนินการและบริหารงานตางๆ ดวยตนเอง

ขอเสีย • อัตราสวนของจํานวนนักเรียนและเจาหนาที่นอย กวาโรงเรียนเอกชนทําใหการดูแลอาจไมทั่วถึง • อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆแตกตางกัน ไปตามโรงเรียนแตละแหง • คาเลาเรียนคอนขางแพง

โรงเรียนเหลานี้จะบริหารงานโดยองคกร อิสระรวมกับโบสถ โดยมีลักษณะเหมือน กับโรงเรียนเอกชนโดยทั่วไป อยางไรก็ตามโรงเรียน คาทอลิกสวนใหญเปนสวนหนึ่ง ของระบบที่ออกแบบโดย Catholic Education Office

P 48-49 Macpro cs4.indd 49

1/16/2010 6:30 PM

CETA Publication 10  

CETA Publication 10

CETA Publication 10  

CETA Publication 10