Page 1

ศูนย์ขมุ ทองเพื่อการลงทุน ข้อมูลสุก (102) มีนาคม 2555 ข้อมูลพื้นฐานของประเทศ ASEAN และประเทศชัน้ นา

ผูร้ บั ผิดชอบ อ.ประเสริฐ วิจติ รนพรัตน์

ประเด็นสาคัญ ข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิ จของประเทศ ASEAN ได้แก่ ไทย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลปิ ปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และ ประเทศชัน้ นา ได้แก่ สหรัฐอเมริกา จีน ญีป่ นุ่ อินเดีย ฮ่องกง ซึ่งข้อมูลประกอบไปด้วย การเจริญเติบโตผลิตภัณฑ์มวลรวม บัญชีเดินสะพัด ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว ทุนสารองระหว่างประเทศ ประเทศคู่คา้ ทีส่ าคัญ ระดับของการพัฒนา ดัชนี ชีว้ ดั ความสามารถในการแข่งขัน WEF และปจั จัยทีม่ ปี ญั หามากทีส่ ุดในการดาเนินธุรกิจ รวมไปถึง ข้อมูลโครงสร้างพืน้ ฐานต่างๆ

โครงการความร่วมมือ หอการค้าจังหวัดขอนแก่น และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น สานักงานพาณิชย์จงั หวัดขอนแก่ น


ข้ อมูลสุก (102) ข้ อมูลพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ ASEAN และประเทศชัน้ นา

การเจริ เ ิบโ ผลิ ภั ์ ม ลร มของประเทศ ทย ปี 2545-2552

ประเทศ ทย (Thailand)

หน ย : เปอร์ เ น ์

8 5.8

6

7.1

7

6.6

6.3

6.7

5.3

4

4.6

7.2

6.9

5.1

5

ศูนย์ ขุมทองเพื่อการลงทุน กุมภาพันธ์ 2555

ASEAN 2.5

2.5

0 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 -2.3

-4

ธงช ติ

ที่มา: www.worldbank.org

บั ชีเ ินสะพั ปี 2545-2552 หน ย : ล้ า น อลลาร์ สหรัฐ 25,000

21,861

20,000

15,677

15,000

8,650

10,000

11,082

0

10,632

6,945

4,184 4,860 4,184 4,460

5,000

ทย ASEAN

2,210 4,654 4,771 2,759 2,316 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552

-5,000

ตร แผน ิน

-7,646

-10,000

ที่มา: www.worldbank.org

ผลิ ภั

์ ม ลร ม อหั ปี 2545-2552 หน ย : อลลาร์ สหรัฐ 9,366 8,595 8,354 7,668

10,000.00 8,000.00

5,959 6,000.00

6,748

ทย

4,806 5,164

ASEAN

4,000.00

2,000.00

แผนที่

0.00 1,962 2,182 2,442 2,644 3,078 3,642 3,992 3,835 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 ที่มา: www.worldbank.org

ทุนสารองระห างประเทศปี 2551-2553 หน ย : น

รสหร

85,220

100,000.00

ทย

70,323

60,000.00 40,000.00 20,000.00

www.goldkkcc.blogspot.com

0.00

ที่มา: www.imf.org

พื ้นที่ ประช กร ศ สน ประมุข

515,115 ต ร งกิโ เมตร 65,998,436 คน (2552) พุทธ 95% พระบ ทสมเ ็จพระปรมินทรมห ภูมิ พ ุ ยเ ช ระบ บก ร ระบ บประช ธิปไตย นมี ปกคร ง พระมห กษตริยทรงเป็ นประมุข เขตก รปก แบงเขตก รบริห ร กเป็ นก รบริห ร คร ง ร ชก รส นภูมิภ ค ไ แก 77 จงห แ ะก รปกคร งส นท งถิ่น ไ แก งคก รบริห รส นจงห เทศบ แ ะ งคก รบริห รส นต บ หน ยเงินตร บ ท สินค น เข ที่ น ้ มน ิบ เครื่ งจกรก แ ะ ส คญ ส นประก บ เครื่ งจกรไฟฟ แ ะ ส นประก บ เห ก็ เห ก็ ก แ ะ ผ ติ ภณฑ เครื่ งจกรไฟฟ แ ะ ส นประก บ สินค สง ก เครื่ งค มพิ เต ร ปุ กรณแ ะ ที่ส คญ ส นประก บ ญมณีแ ะเครื่ งประ บ รถยนต ปุ กรณแ ะส นประก บ แผง งจรไฟฟ น ้ มนส เร็จรูป โครงสร้ างอายุประชากรประเทศ ทย(2552)

ช ง ยุ

%

0-14 ปี

20.8 %

15-64 ปี

70.5 %

65 ปี ขึ ้นไป

8.7 %

107,566

120,000.00

80,000.00

ทิศตะ น กติ ก บประเทศ แ ะ ประเทศกมพูช ทิศใตติ กบ ไทย แ ะประเทศม เ เซีย ทิศตะ นตกติ กบทะเ น มนแ ะประเทศพม ทิศเหนื ติ กบประเทศพม แ ะ ประเทศ

ทย

5.1

2

-2

ที่ต ้ง

2551

2552

2553

เพศ ช ย 7,013,877 หญิง 6,690,554 ช ย 23,000,156 หญิง 23,519,298 ช ย 2,612,269 หญิง 3,162,282

39


ข้ อมูลสุก (102) ข้ อมูลพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจของประเทศASEANและประเทศชัน้ นา

ศูนย์ ขุมทองเพื่อการลงทุน กุมภาพันธ์ 2555

ไ ย(Thailand) -

2553 หน ย : เปอร์ เ น ์

ท่ มา : CIA World Factbook

-

2553 หน ย : เปอร์ เ น ์

ท่ มา : CIA World Factbook

ปั จจัยท่ มปั ญหามากท่ สุดในการดาเนินธุรกิจ ป 2554 หน ย : เปอร์ เ น ์ 15.2 14.5 12.9 11.7 8.3 6.8 5.6

5.5 5.3 5.1 3.1 2.8 2.0 1.2 0.0 0.0

ท่ มา : World Economic Forum

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

40


ข้ อมูลสุก (102) ข้ อมูลพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจของประเทศASEANและประเทศชัน้ นา

ที่ตงั ้

อั ราการเจริ เ ิบโ ผลิ ภั ์ ม ลร มของ ประเทศบรู น ป 2545-2552 8 5.8

6

7

6.6

6.7

7.2

3.9

2

6.9

พื ้นที่

-2

บรู น

5.1

ASEAN

2.5

2.9 0.5 0.4

0.2

0

2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 -1.9 -1.8

-4

ท่ มา: www.worldbank.org

บั ชเ ินสะพั ป2545-2552

ธงชาติ

หน ย :ล้ า น อลลาร์ สหรัฐ 12,000

11,082

10,000 8,000

4,000

10,632

8,650 6,945

6,000 4,184

4,860

บรู น ASEAN

4,184 4,460

2,000 0 1,756 2,484 2,882 4,033 5,230 4,828 6,939 3,977 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552

ตราแผ่นดิน

ท่ มา: www.worldbank.org

ผลิ ภั

์ ม ลร ม อหั ป 2545-2552 หน ย : อลลาร์ สหรัฐ 37,414

40,000 35,000

30,975 32,443

30,000

27,390

26,248

25,000 20,000 17,107

18,801

บรู น

22,117

ASEAN

15,000

10,000

แผนที่

5,000

0

ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะ บอร์ เนียว (ละติจดู ที่ 5 เหนือเส้ นศูนย์ สูตร)

ประเทศบรู น (Brunei Darussalam)

หน ย : เปอร์ เ น ์

4.4 4

ศูนย์ ขุมทองเพื่อการลงทุน กุมภาพันธ์ 2555

5,765 ตารางกิโลเมตร โดยพื ้นที่ร้อยละ 70 เป็ นป่ าไม้ เขตร้ อน ประชากร 402,890 คน (2552) ศาสนา อิสลาม 67% พุทธ 13% คริ สต์ 10% อื่นๆ 10% ประมุข สมเด็จพระราชาธิบดี ฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์ (Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah)สมเด็จ พระราชาธิบดีองค์ที่ 29 ระบอบกา ร สมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยมีสมเด็จ ปกครอง พระราชาธิบดีเป็ นองค์ประมุขผู้นา รัฐบาล รัฐมนตรี วา่ การ กระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรี วา่ การ กระทรวงการคลัง เขตการ แบ่งเป็ นสีเ่ ขตคือ เขต Brunei-Muara ปกครอง เขต Temburong และเขต Tutong หน่วยเงินตรา บรูไนดอลลาร์ สินค้ านาเข้ าที่ เครื่ องจักรอุตสาหกรรม รถยนต์ สาคัญ เครื่ องใช้ ไฟฟ้ า สินค้ าเกษตร อาทิ ข้ าว และผลไม้ สินค้ าส่งออก น ้ามันดิบ ก๊ าซธรรมชาติ ที่สาคัญ

4,806 5,165 5,959 6,748 7,669 8,596 9,366 8,355

2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 ท่ มา: www.worldbank.org

ทุนสารองระห างประเทศ ป 2551-2553 หน ย : ล้ า น อลลาร์ สหรัฐ

800 700 600 500 400 300 200 100 0 ท่ มา: www.imf.org

784

โครงสร้ างอายุประชากรประเทศบรู น (2552) ช่วงอายุ

%

0-14 ปี

25.5 %

15-64 ปี

70.9 %

65 ปี ขึ ้นไป

3.5 %

635 461

www.goldkkcc.blogspot.com 2551

2552

2553

เพศ ชาย 52,944 หญิง 49,729 ชาย 141,121 หญิง 143,977 ชาย 6,881 หญิง 7,238

41


ข้ อมูลสุก (102) ข้ อมูลพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจของประเทศASEANและประเทศชัน้ นา

ศูนย์ ขุมทองเพื่อการลงทุน กุมภาพันธ์ 2555

บ ไ (Brunei Darussalam) -

2553 หน ย : เปอร์ เ น ์

ท่ มา : CIA World Factbook

-

2553 หน ย : เปอร์ เ น ์

ท่ มา : CIA World Factbook

ปั จจัยท่ มปั ญหามากท่ สุดในการดาเนินธุรกิจ ป 2554 หน ย : เปอร์ เ น ์ 20.3 16.5 13.2 13.0 10.5 7.7 5.6

2.8 2.7 1.8 1.6 1.4 1.2 1.1 0.7 0.0

ท่ มา : World Economic Forum

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

42


ข้ อมูลสุก (102) ข้ อมูลพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจของประเทศASEANและประเทศชัน้ นา

อั ราการเจริ เ ิบโ ผลิ ภั ์ ม ลร มของ ประเทศกัมพูชา ป2545-2552

ประเทศกัมพูชา (Cambodia)

หน ย : เปอร์ เ น ์

14

ศูนย์ ขุมทองเพื่อการลงทุน กุมภาพันธ์ 2555

ตังอยู ้ ก่ ลางภูมิภาคเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ ทิศเหนือติดกับไทยและลาว ทิศ ตะวันออกติดกับเวียดนาม ทิศตะวันตก ติดกับประเทศไทยทิศใต้ ติดกับอ่าวไทย

13.3

12

10.8

10.3

10

10.2

กัมพูชา

8.5

8

6.7

6

6.6

5.8

4

6.7

7

6.7

7.2

พื ้นที่

181,035 ตารางกิโลเมตร หรื อมีขนาด 1 ใน 3ของประเทศไทย เส้ นเขตแดน โดยรอบประเทศยาวประมาณ 2,000 กิโลเมตร โดยมีเส้ นเขตแดนติดต่อกับ ประเทศไทยยาว 798 กิโลเมตร ประชากร 14,701,717 คน(2552) ศาสนา พุทธเถรวาท 95% อิสลาม 3% คริ สต์ 2% ประมุข พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี ระบอบกา ร ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมี ปกครอง พระมหากษัตริ ย์เป็ นประมุขภายใต้ รัฐธรรมนูญ เขตการ แบ่งเป็ น 1 ราชธานี(พนมเปญ)และ 23 ปกครอง จังหวัด หน่วยเงินตรา เรี ยล สินค้ านาเข้ าที่ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม วัสดุก่อสร้ าง สาคัญ เครื่ องจักร ยานพาหนะ เครื่ องใช้ ไฟฟ้ า เครื่ องดื่ม ผ้ าผืน และผลิตภัณฑ์ยาง สินค้ าส่งออก เสื ้อผ้ า สิง่ ทอ รองเท้ า ปลา ไม้ ที่สาคัญ ยางพารา บุหรี่ ข้ าว และข้ าวโพด

ASEAN

6.9 5.1

2.5

2 0.1

0

ธงชาติ

2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552

ท่ มา: www.worldbank.org

บั ชเ ินสะพั ป 2545-2552 หน ย :ล้ า น อลลาร์ สหรัฐ

12000

11,082

10000

10,632

8,650

8000

กัมพูชา

6,945

6000 4,184

4,860

ASEAN 4,184 4,460

4000 2000 0

ที่ตงั ้

-107 -233

-307 -262

-183

ตราแผ่นดิน

-481 -1,051 -931

2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552

-2000

ท่ มา: www.worldbank.org

ผลิ ภั

์ ม ลร ม อหั หน ย : อลลาร์ สหรัฐ 9,366 8,595 8,354 7,668

10000 8000

6,748 5,959

6000

4,806

กัมพูชา

5,164

ASEAN

4000 2000 0

แผนที่ 334 358 405 471 538 632 749 744 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552

โครงสร้ างอายุประชากรประเทศกัมพูชา (2552)

ช่วงอายุ

ท่ มา: www.worldbank.org

ทุนสารองระห างประเทศ ป 2551-2553 หน ย : ล้ า น อลลาร์ สหรัฐ

%

0-14 ปี

32.2 %

15-64 ปี

64.1 %

65 ปี ขึ ้นไป

3.8 %

2,500.00

2,045

2,000.00 1,500.00

1,750

1,487 กัมพูชา

1,000.00

เพศ ชาย 2,375,155 หญิง 2,356,305 ชาย 4,523,030 หญิง 4,893,761 ชาย 208,473 หญิง 344,993

500.00

43

0.00

ท่ มา: www.imf.org 2551

2552

2553


ข้ อมูลสุก (102) ข้ อมูลพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจของประเทศASEANและประเทศชัน้ นา

ศูนย์ ขุมทองเพื่อการลงทุน กุมภาพันธ์ 2555

มพช (Cambodia) -

2553 หน ย : เปอร์ เ น ์

ท่ มา : CIA World Factbook

-

2553 หน ย : เปอร์ เ น ์

ท่ มา : CIA World Factbook

ปั จจัยท่ มปั ญหามากท่ สุดในการดาเนินธุรกิจ ป 2554 หน ย : เปอร์ เ น ์ 16.8 11.2 10.9 9.3 8.6 7.4 6.5

5.1 4.7 4.5 3.5 3.5 3.1 2.5 2.5 0

ท่ มา : World Economic Forum

2

4

6

8

10

12

14

16

18

44


ข้ อมูลสุก (102) ข้ อมูลพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจของประเทศASEANและประเทศชัน้ นา

อั ราการเจริ เ ิบโ ผลิ ภั ์ ม ลร มของ ประเทศอินโ นีเ ีย ปี 2545-2552

ประเทศอินโ นีเ ีย (Indonesia)

หน ย : เปอร์ เ น ์

8 7 6 5 4 3 2 1 0

7

6.6

7.2

6.7

6.9

5.7 4.8

4.5

5.5

ที่ตงั ้

ทิศเหนือติดกับทะเลจีนใต้ และ มหาสมุทรแปซิฟิก ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ติดกับมหาสมุทร อินเดีย ทิศตะวันออกติดกับติมอร์ -เลสเต และ ปาปั วนิวกินี ทิศใต้ ติดกับทะเลติมอร์

อินโ นีเ ีย

5.8

5

ศูนย์ ขุมทองเพื่อการลงทุน กุมภาพันธ์ 2555

6

6.3

ASEAN

5.1

4.6 2.5

พื ้นที่ 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552

พื ้นที่ทางบก 1,904,443 ตาราง กิโลเมตร และพื ้นที่ทางทะเล 3,166,163 ตารางกิโลเมตร (รวมพื ้นที่ ทังหมด ้ 5,070,606 ตารางกิโลเมตร) ประชากร 245,613,043 คน (2552) ศาสนา อิสลามร้ อยละ 85.2 คริ สต์นิกายโปรแตสแตนท์ร้อยละ 8.9 คริ สต์นิกายโรมันคาทอริ กร้ อยละ 3 ฮินดูร้อยละ 1.8 พุทธร้ อยละ 0.8 ศาสนาอื่นๆ ร้ อยละ 0.3 ประมุข ประธานาธิบดีคนปั จจุบนั คือ ดร.ซุซิโล บัมบัง ยูโดโยโน ระบอบกา ร ระบอบสาธารณรัฐแบบประชาธิปไตย ปกครอง มีประธานาธิบดี เขตการ 30 จังหวัด และเขตการปกครองพิเศษ 3 ปกครอง เขต หน่วยเงินตรา รูเปี ย สินค้ านาเข้ าที่ น ้ามัน เหล็ก ท่อเหล็กและผลิตภัณฑ์ สาคัญ เหล็ก สิง่ ทอ เคมีภณ ั ฑ์ สินค้ าส่งออก ก๊ าซธรรมชาติ แร่ธาตุ ถ่านหิน ที่สาคัญ เครื่ องใช้ ไฟฟ้ า ยางพารา

ธงชาติ

ที่มา: www.worldbank.org

บั ชึเ ินสะพั ปี 2545-2552 หน ย : ล้ า น อลลาร์ สหรัฐ 11,082 10,632

12,000 10,000

8,650 8,000

6,945

6,000 4,184 4,000

อินโ นีเ ีย ASEAN

4,860 4,184 4,460

2,000

0

ตราแผ่นดิน

7,824 8,107 1,563 278 10,859 10,492 125 10,628 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552

ที่มา: www.worldbank.org

ผลิ ภั

10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

์ ม ลร ม อหั ปี 2545-2552 หน ย : อลลาร์ สหรัฐ 9,366 8,596 8,355 7,669 6,748

4,806 5,165

อินโ นีเ ีย

5,959

ASEAN

893 1,058 1,143 1,258 1,586 1,859 2,172 2,272 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552

แผนที่

ที่มา: www.worldbank.org

ทุนสารองระห างประเทศ ปี 2551-2553 หน ย : ล้ า น อลลาร์ สหรัฐ 58,421

60,000 50,000

40,000

%

0-14 ปี

27.3 %

15-64 ปี

66.5 %

65 ปี ขึ ้นไป

6.1 %

38,638 อินโ นีเ ีย

20,000

www.goldkkcc.blogspot.com

0

ที่มา: www.imf.org

ช่วงอายุ

32,033

30,000

10,000

โครงสร้ างอายุประชากรประเทศอินโ นีเ ีย (2552)

2551

2552

2553

เพศ ชาย 34,165,213 หญิง 32,978,841 ชาย 82,104,636 หญิง 81,263,055 ชาย 6,654,695 หญิง 8,446,603

45


ข้ อมูลสุก (102) ข้ อมูลพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจของประเทศASEANและประเทศชัน้ นา

ศูนย์ ขุมทองเพื่อการลงทุน กุมภาพันธ์ 2555

ิ โด ซย(Indonesia) -

2553 หน ย : เปอร์ เ น ์

ท่ มา : CIA World Factbook

-

2553 หน ย : เปอร์ เ น ์

ท่ มา : CIA World Factbook

ปั จจัยท่ มปั ญหามากท่ สุดในการดาเนินธุรกิจ ป 2554 หน ย : เปอร์ เ น ์ 15.4 14.3 9.5 7.4 7.2 6.3 6.2

6.1 6.1 6.0 4.2 3.6 2.7 2.5 2.3 0

ท่ มา : World Economic Forum

2

4

6

8

10

12

14

16

18

46


ข้ อมูลสุก (102) ข้ อมูลพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจของประเทศASEANและประเทศชัน้ นา

อั ราการเจริ เ ิบโ ผลิ ภั ์ ม ลร มของประเทศลา ป 2545-252 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

5.9 5.8

6.6

7

6.1

6.4

ประเทศลา (Laos)

หน ย : เปอร์ เ น ์

8.5 7.5

7.1

ศูนย์ ขุมทองเพื่อการลงทุน กุมภาพันธ์ 2555

ที่ตงั ้

ตังอยู ้ ท่ างเหนือของภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ ทิศเหนือติดกับจีน ทิศตะวันออกติดกับพม่าและไทย ทิศตะวันตกติดกับเวียดนาม ทิศใต้ ติดกับกัมพูชาเป็ นประเทศเดียว ในภูมิภาคที่ไม่มีทางออกสูท่ ะเล

7.6

7.5

ลา

7.2

6.9

6.7

5.1

ASEAN 2.5

พื ้นที่

236,880 ตารางกิโลเมตร( 1/2เท่าของ ประเทศไทย) ประชากร 6,477,211คน (2552) ศาสนา ศาสนาพุทธ(เถรวาท) ร้ อยละ 75 และนับถือความเชื่อท้ องถิ่น 16-17 ประมุข พลโท จูมมาลี ไซยะสอน (Lt.Gen.ChoummalySayasone) ประธานประเทศ สปป.ลาว ( President of the Lao PDR) ระบอบกา ร ระบอบสังคมนิยม โดยมีพรรค ปกครอง ประชาชนปฏิวตั ิลาว เขตการ แบ่งการปกครองออกเป็ น 18 จังหวัด ปกครอง โดยมี เมืองเป็ นหน่วยย่อย หน่วยเงินตรา กีบ ( 1บาทเท่ากับประมาณ 250กีบ) (2553) สินค้ านาเข้ าที่ รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ สาคัญ เครื่ องใช้ ไฟฟ้ า เครื่ องอุปโภคบริ โภค สินค้ าส่งออก ไม้ ซุง ไม้ แปรรูป ผลิตภัณฑ์ไม้ สินแร่ ที่สาคัญ เศษโลหะ ถ่านหิน เสื ้อผ้ าสาเร็ จรูป

ธงชาติ 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552

ท่ มา: www.worldbank.org

บั ชเ ินสะพั ป 2545-2552 หน ย : ล้ า น อลลาร์ สหรัฐ 11,082 10,632

12000 10000

8,650

8000

4000

ลา

6,945

6000

4,184

4,860

ASEAN

ตราแผ่นดิน

4,184 4,460

2000 0

-2000

-30 -178 -174 75 139 78 -61 8 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552

ท่ มา: www.worldbank.org

ผลิ ภั

์ ม ลร ม อหั ป 2545-2552 หน ย : อลลาร์ สหรัฐ

10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

แผนที่

9,366

7,669

4,806

5,165

5,959

8,596

8,355

6,748

ลาว ASEAN

โครงสร้ างอายุประชากรประเทศลา (2552) 333 385 442 472 597 718 910 966 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552

ท่ มา: www.worldbank.org

ทุนสารองระห างประเทศ ป 2551-2553

%

0-14 ปี

36.7 %

15-64 ปี

59.6 %

65 ปี ขึ ้นไป

3.7 %

หน ย : ล้ า น อลลาร์ สหรัฐ

450.0 400.0

ช่วงอายุ

405.6

398.4

337.1

350.0 300.0 250.0

ลา

200.0

150.0 100.0 50.0

www.goldkkcc.blogspot.com

0.0

ท่ มา: wwwimf.org

2551

2552

2553

เพศ ชาย 1,197,579 หญิง 1,181,523 ชาย 1,908,176 หญิง 1,950,544 ชาย 107,876 หญิง 131,513

47


ข้ อมูลสุก (102) ข้ อมูลพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจของประเทศASEANและประเทศชัน้ นา

อั ราการเจริ เ ิบโ ผลิ ภั ์ ม ลร มของ ประเทศมาเลเ ย ป 2545-2552 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3

7

6.6

5.8

6.8 5.8

5.4

6.5

5.8

5.3

ประเทศมาเลเ ย (Malaysia)

หน ย : เปอร์ เ น ์ 6.9

7.2

6.7

ศูนย์ ขุมทองเพื่อการลงทุน กุมภาพันธ์ 2555

มาเลเ ย ASEAN

2.5

2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552

ธงชาติ

-1.6

พื ้นท่

329,758 ตารางกิโ มตร(ประมาณร้ อย ะ 64 ของไทย) ประชากร 28,728,607 คน (2552) ศาสนา อิส าม (ร้ อย ะ 60) พุทธ (ร้ อย ะ 19) คริ สต์ (ร้ อย ะ 12) ประมุข สม ด็จพระราชาธิบดอั วาทิก ตวนกู ม าน ไ นั อิบน อั มาร์ ฮมุ สุ ต่าน มะห์มดุ อั มุกดาฟ บิ าห์ าห์ สม ด็จพระราชาธิบดองค์ท่ 13 ระบอบกา ร สหพันธรัฐ โดยมสม ด็จพระราชาธิบด ปกครอง ป็ นประมุข ขตการ แบ่งการปกครอง ป็ น 13 รัฐ แ ะ 3 ปกครอง ดินแดนสหพันธ์ หน่วย งินตรา ริ งกิต (1 ริ งกิต ประมาณ 10.22บาท) สินค้ านา ข้ าท่ อุปกรณ์ไฟฟ้ าแ ะอิ ก็ ทรอนิกส์ สาคัญ ครื่ องจักรแ ะอุปกรณ์ คมภัณฑ์ อุปกรณ์ด้านการขนส่ง ผ ติ ภัณฑ์โ หะ สินค้ าส่งออก ผ ติ ภัณฑ์ไฟฟ้ าแ ะอิ ก็ ทรอนิกส์ ท่สาคัญ น ้ามันปา ์ม คมภัณฑ์ ก๊ า ธรรมชาติ ห ว(LNG) น ้ามันดิบ

ท่ มา: www.worldbank.org

บั ชเ ินสะพั ป 2545-2552 38,914

35,000 26,200

25,000 20,000

15,000 10,000

31,801

29,770

30,000

มาเลเ ย

19,980

ASEAN

ตราแผ่นดิน

13,381 15,079 7 190

5,000 0

4,184 4,860 4,184 4,460 8,650 11,082 6,945 10,632 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552

ท่ มา: www.worldbank.org

ผลิ ภั 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0

์ ม ลร ม อหั ป 2545-2552 หน ย : อลลาร์ สหรัฐ 9,366 8,596 8,355 7,669

6,748 4,806 5,165

มา

5,959

แผนท่

ASEAN

4,114 4,398 4,875 5,286 5,890 6,905 8,099 6,902 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552

โครงสร้ างอายุประชากรประเทศมาเลเ ย (2552)

ท่ มา: www.worldbank.org

ทุนสารองระห างประเทศ ป 2551-2553 หน ย : ล้ า น อลลาร์ สหรัฐ 66,443

68,000 66,000

ตังอยู ้ ใ่ น ขต ส้ นศูนย์สตู ร ประกอบด้ วย ดินแดน 2 ส่วนคือ มาเลเ ย ะ ัน ก ตังอยู ้ บ่ น คาบสมุทรม ายู ประกอบด้ วย 11 รัฐ มาเลเ ย ะ ันออก ตังอยู ้ บ่ น กาะ บอร์ นยว(กา มิ นั ตัน) ประกอบด้ วย 2 รัฐ แ ะ 3 ขต

5.1 4.8

40,000

ท่ตงั ้

ช่วงอายุ

%

0-14 ป

29.6 %

15-64 ป

65.4 %

65 ปขึ ้นไป

5.0 %

64,000

62,000 60,000

58,824

59,237

มาเลเ ย

58,000 56,000

www.goldkkcc.blogspot.com

54,000

ท่ มา: www.imf.org

2551

2552

2553

พศ ชาย 4,374,495 หญิง 4,132,009 ชาย 9,539,972 หญิง 9,253,574 ชาย 672,581 หญิง 755,976

48


ข้ อมูลสุก (102) ข้ อมูลพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจของประเทศASEANและประเทศชัน้ นา

ศูนย์ ขุมทองเพื่อการลงทุน กุมภาพันธ์ 2555

ร ร

-ร

ม ล ซย(Malaysia)

2553 หน ย : เปอร์ เ น ์

ท่ มา : CIA World Factbook

- ร

2553 หน ย : เปอร์ เ น ์

ท่ มา : CIA World Factbook

ปั จจัยท่ มปั ญหามากท่ สุดในการดาเนินธุรกิจ ป 2554 หน ย : เปอร์ เ น ์ 12.9 10.6 10.4 9.6 8.7 8.3 7.0

6.4 5.8 5.5 4.1 4.0 2.9 2.9 0.9 0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

ท่ มา : World Economic Forum

49


ข้ อมูลสุก (102) ข้ อมูลพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจของประเทศASEANและประเทศชัน้ นา

ประเทศพมา (Myanmar)

อั รการเจริ เ ิบโ ผลิ ภั ์ ม ลร มของ ประเทศพมา ป 2545-2552 หน ย : เปอร์ เ น ์

16 13.8

14

13.6

13.5 13.1

12

12

ศูนย์ ขุมทองเพื่อการลงทุน กุมภาพันธ์ 2555

ที่ตงั ้

ทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือติด กับจีน ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ติดกับลาว ทิศตะวันตกติดกับอินเดีย ทิศใต้ ติดกับทะเลอันดามันและอ่าว เบงกอ

พมา 12

ASEAN

10.3 10.6

10 8 5.8

6

7

6.6

7.2

6.7

6.9 5.1

4

2.5

2

ธงชาติ

0 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552

ท่ มา: www.worldbank.org

บั ชเ ินสะพั ป 2545-2553 หน ย : ล้ า น อลลาร์ สหรัฐ 11,082

12000 10000

10,632

8,650

8000

พมา

6,945

6000 4,184

4000

ตราแผ่นดิน

ASEAN

4,860

4,184 4,460

2000 0 -2000

2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552

ท่ มา: www.worldbank.org

ผลิ ภั

์ ม ลร ม อหั ป2545-2552

10000 7,669

8000 6000

5,959

หน ย : อลลาร์ สหรัฐ 9,366 8,596 8,355

6,748 พมา

4,806 5,165

ASEAN

4000

แผนที่

พื ้นที่

657,740 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 1.3เท่าของไทย) ประชากร 53,999,804(2552) ศาสนา พุทธ (ร้ อยละ 89) คริ สต์ (ร้ อยละ 5) อิสลาม (ร้ อยละ 4) อื่นๆ (ร้ อยละ 2) ประมุข นายเต็ง เส่ง ระบอบกา ร รัฐสภาที่สมาชิกมาจากการเลือกตัง้ ปกครอง โดยมีประธานาธิบดีเป็ นประมุขประเทศ และหัวหน้ ารัฐบาล เขตการ แบ่งการปกครองเป็ น 7 รัฐ สาหรับเขตที ปกครอง ประชากรส่วนใหญ่เป็ นชนกลุม่ ย่อย และ 7 ภาค สาหรับเขตที่ประชากรส่วน ใหญ่เป็ นเชื ้อสายพม่า หน่วยเงินตรา จัด๊ ( 1 ดอลลาร์ สหรัฐ = 725 จัด๊ ) ( 1 บาท = 24 จัด๊ ) สินค้ านาเข้ าที่ เครื่ องจักรกล ใยสังเคราะห์ น ้ามัน สาคัญ สาเร็ จรูป สินค้ าส่งออก ก๊ าซธรรมชาติ ไม้ เมล็ดพืชและถัว่ ที่สาคัญ

2000

โครงสร้ างอายุประชากรประเทศพมา (2552)

0

129 197 195 216 257 350 533 587 ท่ มา: www.worldbank.org 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552

ทุนสารองระห างประเทศ ป 2548-2549,2553 14,000

หน ย : ล้ า น อลาร์ สหรัฐ 12,068

12,000 10,000

6,000

3,762

พมา

4,000

www.goldkkcc.blogspot.com

0

ท่ มา: www.imf.org

%

0-14 ปี

27.5 %

15-64 ปี

67.5 %

65 ปี ขึ ้นไป

5.0 %

8,760

8,000

2,000

ช่วงอายุ

2548

2549

2553

เพศ ชาย 7,560,859 หญิง 7,278,652 ชาย 18,099,707 หญิง 18,342,696 ชาย 1,184,291 หญิง 1,533,599

50


ข้ อมูลสุก (102) ข้ อมูลพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจของประเทศASEANและประเทศชัน้ นา

อั ราการเจริ เ ิบโ ผลิ ภั ์ ม ลร มของ ประเทศ ิ ลิปปิ นส์ ป 2545-2552

ประเทศ ิ ลิปปิ นส์ (Philippines)

หน ย : เปอร์ เ น ์

8

ศูนย์ ขุมทองเพื่อการลงทุน กุมภาพันธ์ 2555

ที่ตงั ้

ทิศตะวันตกและทิศเหนือติดกับทะเลจีน ใต้ ทิศตะวันออกและทิศใต้ ติดกับ มหาสมุทรแปซิฟิก

7

6

พื ้นที่

298,170 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ ร้ อยละ 60 ของไทย) ประชากร 101,779,938 (2552) ศาสนา โรมันคาทอลิก (ร้ อยละ 83) โปรแตสแตนท์ (ร้ อยละ 9) อิสลาม (ร้ อยละ 5) ประมุข ประธานาธิบดี ระบอบกา ร ระบอบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเป็ น ปกครอง ประมุขและหัวหน้ าฝ่ ายบริ หาร เขตการ 17 เขต 80 จังหวัด และ 120 เมือง ปกครอง หน่วยเงินตรา ฟิ ลปิ ปิ นส์เปโซ ( 1 เปโซ ประมาณ 0.73 บาท) สินค้ านาเข้ าที่ สินค้ าอิเล็กทรอนิกส์ แร่เชื ้อเพลิง สาคัญ น ้ามันหล่อลืน่ และวัตถุที่เกี่ยวข้ อง อุปกรณ์ขนส่ง เครื่ องจักรอุตสาหกรรม และอุปกรณ์ เหล็กและเหล็กกล้ า สินค้ าส่งออก สินค้ าอิเล็กทรอนิกส์ เสื ้อผ้ าและเครื่ อง ที่สาคัญ นุม่ ห่ม ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์ จากไม้ และเฟอร์ นิเจอร์

ิ ลิปปิ นส์

5

ASEAN

4

3 2

1

ธงชาติ

0 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552

ท่ มา: www.worldbank.org

บั ชเ ินสะพั ป 2545-2552 หน ย : ล้ า น อลลาร์ สหรัฐ 11,082 10,632

12000 10000

8,650

8000

ิ ลิปปิ นส์

6,945

6000 4,184

4000

4,860

ASEAN

4,184 4,460

ตราแผ่นดิน

2000 0

-282 285 1,625 1,980 5,341 7,112 3,627 9,358 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552

-2000

ท่ มา: www.worldbank.org

ผลิ ภั 10,000 8,000 6,000

์ ม ลร ม ป 2545-2552

หน ย : อลลาร์ สหรัฐ 9,366 8,596 8,355 7,669 6,748 5,959 5,165 4,806

ิ ลิปปิ นส์ ASEAN

แผนที่

4,000 2,000 0

โครงสร้ างอายุประชากรประเทศ ิ ลิปปิ นส์ (2552) 1,009 1,020 1,089 1,205 1,403 1,685 1,925 1,836

2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 ท่ มา: www.worldbank.org

ทุนสารองระห างประเทศ ป 2551-2552 40,000.00

หน ย : ล้ า น อลลาร์ สหรัฐ 35,058.62

35,000.00

ช่วงอายุ

%

0-14 ปี

34.6 %

15-64 ปี

61.1 %

65 ปี ขึ ้นไป

4.3 %

30,000.00

25,000.00 20,000.00

21,455.48

23,923.23

ิ ลิปปิ นส์

15,000.00

เพศ ชาย 17,999,279 หญิง 17,285,040 ชาย 31,103,967 หญิง 31,097,203 ชาย 1,876,805 หญิง 2,417,644

10,000.00 5,000.00

www.goldkkcc.blogspot.com

0.00

ท่ มา: www.imf.org

2551

2552

2553

51


ข้ อมูลสุก (102) ข้ อมูลพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจของประเทศASEANและประเทศชัน้ นา

ศูนย์ ขุมทองเพื่อการลงทุน กุมภาพันธ์ 2555

ฟิ ลิ ิ (์ Philippines) -

2553 หน ย : เปอร์ เ น ์

ท่ มา : CIA World Factbook

-

2553 หน ย : เปอร์ เ น ์

ท่ มา : CIA World Factbook

ปั จจัยท่ มปั ญหามากท่ สุดในการดาเนินธุรกิจ ป 2554 หน ย : เปอร์ เ น ์ 24.4 18.3 16.5 7.9 5.7 5.6 5.6

4.6 2.5 2.2 2.0 1.9 1.9 0.5 0.5 0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

ท่ มา : World Economic Forum

52


ข้ อมูลสุก (102) ข้ อมูลพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจของประเทศASEANและประเทศชัน้ นา

อั ราการเจริ เ ิบโ ผลิ ภั ์ ม ลร มของ ประเทศสิง โปร์ ปี 2545-2552

ประเทศสิง โปร์ (Singapore)

หน ย : เปอร์ เ น ์

8

ศูนย์ ขุมทองเพื่อการลงทุน กุมภาพันธ์ 2555

ที่ตงั ้

ทิศเหนือติดกับรัฐยะโฮร์ มาเลเซีย ทิศตะวันออกติดทะเลจีนใต้ ทิศตะวันตกติดมาเลเซียและช่องแคบ มะละกา ทิศใต้ ติดช่องแคบมะละกา ใกล้ กบั เกาะ เรี ยลของอินโดนีเซีย

7 6

ิ ลิปปิ นส์

5

ASEAN

4 3

พื ้นที่

699.4 ตารางกิโลเมตร (ประมาณเกาะ ภูเก็ตของไทย) ประชากร 4,740,737 คน (2552) ศาสนา พุทธ (ร้ อยละ 42.5) อิสลาม(ร้ อยละ 14.9) คริ สต์ (ร้ อยละ 14.6) ฮินดู (ร้ อยละ 4) ไม่นบั ถือศาสนา (ร้ อยละ 25) ประมุข นายเอส อาร์ นาธาน ระบอบกา ร ระบอบสาธารณรัฐ แบบรัฐสภา มี ปกครอง ประธานาธิบดีเป็ นประมุข เขตการ ปกครอง หน่วยเงินตรา ดอลลาร์ สงิ คโปร์ ( 1 SGD ประมาณ 23.47 บาท) สินค้ านาเข้ าที่ เครื่ องจักรกล ชิ ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้ า สาคัญ น ้ามันดิบ เคมีภณ ั ฑ์ ผลิตภัณฑ์อาหาร สินค้ าส่งออก เครื่ องจักรกล เครื่ องไฟฟ้า เคมีภณ ั ฑ์ ที่สาคัญ เสื ้อผ้ า

2 1 0

ธงชาติ

2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552

ที่มา: www.worldbank.org

2545-2552 หน ย : ล้ า น อลลาร์ สหรัฐ 48,384

50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0

36,099

35,207

สิง โปร์

27,887

26,429

ASEAN

21,789 19,143

ตราแผ่นดิน

11,726

4,184 4,860 4,184 4,460 8,650 11,082 6,945 10,632 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552

ที่มา: www.worldbank.org ผลิ ภั ์ ม

ลร ม อหั ปี 2545-2552 หน ย : อลลาร์ สหรัฐ

40,000

36,655 36,738 37,790

35,000 28,953

30,000 25,000

31,519

26,241

สิง โปร์

21,691 22,690

ASEAN

20,000

แผนที่

15,000

10,000

โ รงสร้ างอายุประชากรประเทศสิง โปร์ (2552)

5,000 0

4,806 5,165 5,959 6,748 7,669 8,596 9,366 8,355 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552

ที่มา: www.worldbank.org

ทุนสารองระห างประเทศ ปี 2551-2553 หน ย : ล้ า น อลลาร์ สหรัฐ

150,000.00

ช่วงอายุ

%

0-14 ปี

13.8 %

15-64 ปี

77.0 %

65 ปี ขึ ้นไป

9.2 %

145,380.09

112,739.07

118,648.90

สิง โปร์

100,000.00

เพศ ชาย 338,419 หญิง 314,704 ชาย 1,774,444 หญิง 1,874,985 ชาย 196,101 หญิง 242,084

50,000.00

www.goldkkcc.blogspot.com 0.00

ที่มา: www.imf.org

2551

2552

2553

53


ข้ อมูลสุก (102) ข้ อมูลพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจของประเทศASEANและประเทศชัน้ นา

ศูนย์ ขุมทองเพื่อการลงทุน กุมภาพันธ์ 2555

ิ โ (์ Singapore) -

2553 หน ย : เปอร์ เ น ์

ท่ มา : CIA World Factbook

-

2553 หน ย : เปอร์ เ น ์

ท่ มา : CIA World Factbook

ปั จจัยท่ มปั ญหามากท่ สุดในการดาเนินธุรกิจ ป 2554 หน ย : เปอร์ เ น ์ 29.1 16.8 15.0 8.1 7.0 6.3 6.1

3.7 2.8 2.4 0.7 0.7 0.7 0.3 0.2 0.0

ท่ มา : World Economic Forum

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

54


ข้ อมูลสุก (102) ข้ อมูลพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจองประเทศASEANและประเทศชัน้ นา

ประเทศเ ย นาม (Vietnam)

อั ราการเจริ เ ิบโ ผลิ ภั ์ ม ลร มของ ประเทศเ ย นาม ป 2545-2552 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

7.8

7.3

7.1

8.4

6.6

7

หน ย : เปอร์ เ น ์

ที่ต ้ง

ต ้ง ยู นตะ น กข งภูมิภ คเ เชีย ตะ น กเฉียงใต ทิศเ นื ติ กบจีน ทิศตะ นตกติ กบ ทิศตะ นตกเฉียงใตติ กบกมพูช ทิศตะ น กติ กบทะเ จีนใตแ ะ ตงเกี๋ย ทิศใตติ กบ ไทย

6.3

7.2 6.9

6.7

5.8

8.5

8.2

ศูนย์ ขุมทองเพื่อการลงทุน กุมภาพันธ์ 2555

เ ย นาม 5.3

5.1

ASEAN

2.5

ธงช ติ พื ้นที่

2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552

ท่ มา: www.worldbank.org

บั ชเ ินสะพั ป 2545-2552 หน ย : ล้ า น อลาร์ สหรัฐ

15000

11,082

10000 5000

ประช กร ศ น

8,650

6,945

4,184 4,860 4,184 4,460

ตร แผน ิน

10,632

ประมุข ระบ บก ปกคร ง เขตก ร ปกคร ง น ยเงินตร นิ ค น เข ที่ คญ นิ ค ง ก ที่ คญ

เ ย นาม

ASEAN 0 -5000

-10000

-604 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 -1,931 -957 -560 -164 -6,608 -6,953

-10,823

-15000

ท่ มา: www.worldbank.org

ผลิ ภั

์ ม ลร ม อหั ป 2545-2552

10000 7,669

8000

หน ย : อลลาร์ สหรัฐ 9,366 8,596 8,355

331,690 ต ร งกิโ เมตร (พื ้นที่ ประม ณ 3 ใน 5 ข งไทย) 90,549,390 คน (2552) ไมมีศ น ประจ ช ติ เนื่ งจ ก ปกคร งโ ยระบ บ งคมนิยม ประธ น ธิบ ี น ยเ ียง เติน งุ ร ระบ บ งคมนิยม

แผนที่

แบงก รปกคร ง กเป็ น 58 จง แ ะ 5 เทศบ เงินตง (625 ตงประม ณ 1บ ท)(2554) น ้ มน เร็ จรูป เ ก็ แ ะเ ก็ ก เ นใย งิ่ ท เครื่ งใชไฟฟ งิ่ ท แ ะเ ื ้ ผ น ้ มน ิบ รทะเ ข ย งพ ร ก แฟ ร งเท

6,748 6000

5,959

เ ย นาม

4,806 5,165

ASEAN

4000

โครงสร้ างอายุประชากรประเทศเ ย นาม (2552)

2000

0

642 558 ท่ มา: 492 www.worldbank.org 2545

2546

2547

731 2548

843 1,070 1,130 1,224 2549 2550 2551 2552

ช ง ยุ

%

0-14 ปี

25.2 %

15-64 ปี

69.3 %

65 ปี ขึ ้นไป

5.5 %

ทุนสารองระห างประเทศ ป 2551-2553 น ย: น

16,000.00

ร ร

15,505.10

14,000.00 12,000.00

10,223.60

10,000.00

7,827.18

8,000.00

6,000.00

เ ย นาม

เพศ ช ย 11,945,354 ญิง 10,868,610 ช ย 31,301,879 ญิง 31,419,306 ช ย 1,921,652 ญิง 3,092,589

4,000.00 2,000.00

0.00

ท่ มา: www.imf.org

2551

2552

2553

55


ข้ อมูลสุก (102) ข้ อมูลพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจของประเทศASEANและประเทศชัน้ นา

ศูนย์ ขุมทองเพื่อการลงทุน กุมภาพันธ์ 2555

ร ร

-ร

วยด ม(Vietnam)

2553 หน ย : เปอร์ เ น ์

ท่ มา : CIA World Factbook

- ร

2553 หน ย : เปอร์ เ น ์

ท่ มา : CIA World Factbook

ปั จจัยท่ มปั ญหามากท่ สุดในการดาเนินธุรกิจ ป 2554 หน ย : เปอร์ เ น ์ 16.7 15.8 11.8 9.8 7.8 7.4 6.8

5.7 4.8 4.2 3.6 3.6 1.8 0.3 0.0 0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

ท่ มา : World Economic Forum

56


ข้ อมูลสุก (102) ข้ อมูลพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจของประเทศASEANและประเทศชัน้ นา

การเจริ เ ิบโ ผลิ ภั ์ ม ลร มของประเทศจน ป 2545-2552

ประเทศจน (China)

หน ย : เปอร์ เ น ์

16

14.2

14

12.7 9.1

10

10

10.1

6.6

7

ที่ต ้ง

ต ้ง ยู นตะ น กข งท ีปเ เชีย มี พรมแ นติ ต ประเทศต งๆ 15 ประเทศ มีเสนพรมแ นท งบกย ก 2 หมื่นกิโ เมตร ทิศตะ น กแ ะทิศ ใตจ ทะเ เห ื ง ทะเ จีนตะ น ก แ ะทะเ จีนใต

พื ้นที่

9.6 นต ร งกิโ เมตร นบ ใหญ ที่สุ ในท ีปเ เชีย 1,336,718,015 คน (2552) ขงจื ้ เต๋ พุทธ ิส ม แ ะคริ สต ประธ น ธิบ ี หูจิ่นเท ร ปกคร งโ ยพรรคค มมิ นิสต

จน

11.3

12

ศูนย์ ขุมทองเพื่อการลงทุน กุมภาพันธ์ 2555

ASEAN

9.6

9.2

8 6 5.8

4

7.2

6.7

6.9 5.1

2

2.5

ธงช ติ

0 2545

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

ท่ มา: www.worldbank.org

บั ชเ ินสะพั ป2545-2552 หน ย : ล้ า น อลลาร์ สหรัฐ

450,000

412,363

400,000 353,996

350,000 300,000

261,120

232,745

250,000 200,000

ASEAN

134,082

150,000

100,000

35,421 45,874

50,000 0

จน

ตร แผน ิน

68,659

4,184 4,860 4,184 4,460 8,650 11,082 6,945 10,632 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552

ท่ มา: www.worldbank.org

ผลิ ภั

์ ม ลร ม อหั ป 2545-2552 หน ย : อลลาร์ สหรัฐ 9,366 8,596 8,355 7,669

10,000 8,000

ประช กร ศ สน ประมุข ระบ บก ปกคร ง เขตก ร ปกคร ง

แบงก รปกคร ง กเป็ น 22 มณฑ 5 เขตปกคร งตนเ ง 4 เทศบ นคร แ ะ 2 เขตบริ ห รพิเศษ หน ยเงินตร หย น (1 หย น เท กบ 5.20 บ ท) สินค น เข ที่ เชื ้ เพ งิ เครื่ งจกร เ ชภณฑ แรโ หะ ส คญ พ สติก ส ร ินทรี ย สินค สง ก ปุ กรณไฟฟ เครื่ งแตงก ย สิง่ ท ที่ส คญ เห ก็ แ ะเห ก็ ก ปุ กรณท งก แพทย

6,748 6,000

4,806 5,165

5,959

จน ASEAN

4,000

แผนที่

2,000 0

1,135 1,273 1,490 1,731 2,069 2,651 3,414 3,749 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552

ท่ มา: www.worldbank.org

ทุนสารองระห างประเทศ ป 2551-2553 หน ย : น

2,000,000 1,500,000

รสหร 1,848,885

1,263,434

1,530,374 จน

โครงสร้ างอายุประชากรประเทศจน (2552) ช ง ยุ

%

0-14 ปี

17.6 %

15-64 ปี

73.6 %

65 ปี ขึ ้นไป

8.9 %

เพศ ช ย 126,634,384 หญิง 108,463,142 ช ย 505,326,577 หญิง 477,953,883 ช ย 56,823,028 หญิง 61,517,001

1,000,000 500,000 0

www.goldkkcc.blogspot.com

57


ข้ อมูลสุก (102) ข้ อมูลพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจของประเทศASEANและประเทศชัน้ นา

ศูนย์ ขุมทองเพื่อการลงทุน กุมภาพันธ์ 2555

จ (China) -

2553 หน ย : เปอร์ เ น ์

ท่ มา : CIA World Factbook

-

2553 หน ย : เปอร์ เ น ์

ท่ มา : CIA World Factbook

ปั จจัยท่ มปั ญหามากท่ สุดในการดาเนินธุรกิจ ป 2554 หน ย : เปอร์ เ น ์ 11.6 11.5 10.9 9.9 8.5 7.8 6.9

6.6 6.4 6.1 4.5 3.8 2.9 1.8 0.5 0

2

4

6

8

10

12

14

ท่ มา : World Economic Forum

58


ข้ อมูลสุก (102) ข้ อมูลพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจของประเทศASEANและประเทศชัน้ นา

8

การเจริ เ ิบโ ผลิ ภั ์ ม ลร มของประเทศ ่ ปน ุ ป 2545-2552 หน ย : เปอร์ เ น ์

6 5.8

4

-2

6.7

7.2

1.9

ประเทศ ่ ปนุ (Japan)

่ ปนุ

6.9

ASEAN

5.1

2.7

1.4

2 0

7

6.6

ศูนย์ ขุมทองเพื่อการลงทุน กุมภาพันธ์ 2555

ที่ต ้ง

ต ้ง ู นฝ่ งตะ น กข งท ีปเ เชี ื ท งต นเ นื ข งม มุท แปซิฟิกท ง นตะ น กติ กบ ค บ มุท เก แี ะ ธ ณ ป ะช ชนจีน โ มีทะเ ญี่ปนก ุ ้น น ทิศเ นื ติ กบป ะเทศ เซี มีทะเ โ ฮ คเป็ นเ นแบงแ น

พื ้นที่ ป ะช ก ศ น

377,930 ต งกิโ เมต 126,475,664 คน (2552) พุทธแ ะชินโต ะ 89 คิ ต ะ2 ื่นๆ ะ 9 มเ ็จพ ะจก พ ิ ะกิฮิโตะ ะบ บเ ี ป ะช ธิปไต

2.4

2

2.5

0.3

-1.2 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552

-4 -6.3

-6 -8

ท่ มา: www.worldbank.org

ธงช ติ

บั ชเ ินสะพั ป2545-2552 หน ย : ล้ า น อลลาร์ สหรัฐ

250,000

210,490

200,000

172,058165,783 170,517 136,216

150,000

่ ปนุ

156,634

ป ะมุข ะบ บก ปกค ง เขตก ปกค ง

ASEAN 142,194

112,447

100,000

ต แผน ิน

50,000 0

แบงเขตก ปกค ง กเป็ น 47 จง แ ก กเป็ น 23 เขต 27 นค 5 เมื ง แ ะ 8 มูบ น น เงินต เ น นิ ค น เข ที่ เค ื่ งจกแ ะ ปุ ก ณเชื ้ เพ งิ คญ เคมี งิ่ ท ตถุ ิบ นิ ค ง ก เค ื่ งจก ตุ ก ม น นต ที่ คญ

4,184 4,860 4,184 4,460 8,650 11,082 6,945 10,632 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552

ท่ มา: www.worldbank.org

ผลิ ภั

์ ม ลร ม อหั ป 2545-2552

40,000 35,000 30,000

33,113

36,051 35,627

30,745

หน ย : อลลาร์ สหรัฐ 38,212 39,456 34,264 34,148

25,000

่ ปนุ

20,000

แผนที่

ASEAN

โครงสร้ างอายุประชากรประเทศ ่ ปุน (2552)

15,000

10,000 5,000 0

ชง

4,806 5,165 5,959 6,748 7,669 8,596 9,366 8,355 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552

ท่ มา: www.worldbank.org

ทุนสารองระห างประเทศ ป 2551-2553 น : น

680,000

672,880

670,000 660,000

651,622

650,000

635,939

640,000

่ ปนุ

%

0-14 ปี

13.1 %

15-64 ปี

64.0 %

65 ปี ขึ ้นไป

22.9 %

เพศ ช 8,521,571 ญิง 8,076,173 ช 40,815,840 ญิง 40,128,235 ช 12,275,829 ญิง 16,658,016

630,000 620,000

www.goldkkcc.blogspot.com

610,000

ท่ มา: www.imf.org

2551

2552

2553

59


ข้ อมูลสุก (102) ข้ อมูลพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจของประเทศASEANและประเทศชัน้ นา

ศูนย์ ขุมทองเพื่อการลงทุน กุมภาพันธ์ 2555

ุ (Japan) -

2553 หน ย : เปอร์ เ น ์

ท่ มา : CIA World Factbook

-

2553 หน ย : เปอร์ เ น ์

ท่ มา : CIA World Factbook

ปั จจัยท่ มปั ญหามากท่ สุดในการดาเนินธุรกิจ ป 2554 หน ย : เปอร์ เ น ์ 24.3 20.2 17.6 13.9 8.7 7.4 2.4

2.0 1.1 1.0 0.7 0.3 0.3 0.1 0.0 0.0

ท่ มา : World Economic Forum

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

60


ข้ อมูลสุก (102) ข้ อมูลพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจของประเทศASEANและประเทศชัน้ นา

การเจริ เ ิบโ ผลิ ภั ์ ม ลร มของประเทศ องกง ป 2545-2552

ประเทศ องกง (Hong Kong)

หน ย : เปอร์ เ น ์

10

ศูนย์ ขุมทองเพื่อการลงทุน กุมภาพันธ์ 2555

ที่ต ้ง

เป็ นเขตปกคร งข งจีน ต ้ง ยูท งทิศตะ น กเฉียงใต ข งประเทศจีน

8 6

องกง

4

ASEAN

พื ้นที่ ประช กร ศ สน

2 0

-2

2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552

-4

ประมุข ระบ บก ปกคร ง เขตก ร ปกคร ง หน ยเงินตร สินค น เข ที่ ส คญ สินค สง ก ที่ส คญ

ธงช ติ

ท่ มา: www.worldbank.org

บั ชเ ินสะพั ป2545-2552 หน ย : ล้ า น อลลาร์ สหรัฐ 30,000 25,000

22,927

20,000 15,000

29,494 25,547

20,180 16,469

องกง

17,962

ASEAN

15,730

12,411

10,000 5,000 0

1,092 ต ร งกิโ เมตร 7,122,508 คน(2552) มห ย น 74% คริ สต 10% ื่นๆ 16% โ น ชง ร ประช ธิปไตย

ตร แผน ิน 4,184 4,860 4,184 4,460 8,650 11,082 6,945 10,632 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552

ฮ งกงเป็ นเขตปกคร งพิเศษข งจีน รฮ งกง สินค ทุน ห ร น ้ มนเชื ้ เพ งิ สินค ปุ โภคบริ โภค เครื่ งจกร เครื่ งใชไฟฟ สิง่ ท พ สติก ญมณี ส พุ ิมพ

ท่ มา: www.worldbank.org

ผลิ ภั

์ ม ลร ม อหั ป 2545-2552 หน ย : อลลาร์ สหรัฐ

35,000 30,000 25,000

24,285

23,559 24,454

26,092

27,699

29,900

30,865 29,882 องกง

20,000

ASEAN

แผนที่

15,000

โครงสร้ างอายุประชากรประเทศ องกง (2552)

10,000 5,000 0

4,806 5,165 5,959 6,748 7,669 8,596 9,366 8,355 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552

ช ง ยุ

%

0-14 ปี

11.6 %

15-64 ปี

74.8 %

65 ปี ขึ ้นไป

3.5 %

ท่ มา: www.worldbank.org

ทุนสารองระห างประเทศ ป 2551-2553 หน ย : น

รสหร

200,000 163,150

174,444

150,000

เพศ ช ย 431,728 หญิง 394,898 ช ย 2,573,929 หญิง 2,757,095 ช ย 452,278 หญิง 512,580

118,466 100,000 50,000

องกง

www.goldkkcc.blogspot.com

0

ท่ มา: www.imf.org 2551

2552

2553

61


ข้ อมูลสุก (102) ข้ อมูลพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจของประเทศASEANและประเทศชัน้ นา

ศูนย์ ขุมทองเพื่อการลงทุน กุมภาพันธ์ 2555

ฮ -

(Hong Kong SAR)

2553 หน ย : เปอร์ เ น ์

ท่ มา : CIA World Factbook

-

2553 หน ย : เปอร์ เ น ์

ท่ มา : CIA World Factbook

ปั จจัยท่ มปั ญหามากท่ สุดในการดาเนินธุรกิจ ป 2554 หน ย : เปอร์ เ น ์ 20.5 11.9 11.9 11.0 10.7 7.6 6.8

4.2 3.6 3.2 2.5 2.5 2.4 0.7 0.3 0.0

ท่ มา : World Economic Forum

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

62


ข้ อมูลสุก (102) ข้ อมูลพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจของประเทศASEANและประเทศชัน้ นา

การเจริ เ ิบโ ผลิ ภั ์ ม ลร มของประเทศอินเ ย ป 2545-2552 9.3

10

8.4

9.8

9.3

ที่ต ้ง

อินเ ย

5.8

7

6.6

6.7

7.2

4.9

6.9

ASEAN

พื ้นที่ ประช กร ศ น

5.1

4 3.8 2

2.5

ธงช ติ

0 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552

ท่ มา: www.worldbank.org

บั ชเ ินสะพั ป2545-2552 หน ย : ล้ า น อลลาร์ สหรัฐ 15,000 10,000 5,000 0

-5,000

8,650 7,059 8,772 4,184 4,860 4,184 4,460 780

11,082 6,945

-10,283 -9,299

-15,000

อินเ ย ASEAN

-8,075

-20,000 -25,000 -25,921

-30,000

ตร แผน ิน

-30,971

-35,000

ท่ มา: www.worldbank.org

ผลิ ภั

์ ม ลร ม อหั ป 2545-2552 หน ย : อลลาร์ สหรัฐ 9,366 8,596 8,355 7,669

10,000 8,000 5,959

แบง กเป็ น 28 ร แ ะ 7 ินแ น ภพ รูปี น ้ มน ิบ ญมณี เครื่ งจกร ปุ๋ย เ ก็ แ ะเ ก็ ก รเคมี ผ ติ ภณฑปิ โตรเ ยี ม ญมณี เครื่ งจกร เ ก็ แ ะเ ก็ ก รเคมี ย นพ นะ แ ะเครื่ งแตง กย

6,748 อินเ ย

4,806 5,165

ASEAN

4,000

แผนที่

2,000 -

3,287,590 ต ร งกิโ เมตร 1,188,722,906 คน (2552) ิน ู 79% ิ ม 15% คริ ต 2.5% ื่นๆ 3.5% ประติภ ป ฎี ร พนธ ธ รณร

ประมุข ระบ บก ปกคร ง เขตก ร ปกคร ง น ยเงินตร นิ ค น เข ที่ คญ นิ ค ง ก ที่ คญ

10,632

2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552

-10,000

6,000

เ นื ติ กบจีน เนป แ ะ ภูฎ น ตะ นตกเฉียงเ นื ติ กบ ป กี ถ น ตะ น กติ กบ บงค เทศพม ตะ นตกเฉียงใตจร ม มุทร ินเ ีย ตะ น กเฉียงใต ติ ศรี งก

9.1

8.3

8 6

ประเทศอินเ ย (India)

หน ย : เปอร์ เ น ์

12

ศูนย์ ขุมทองเพื่อการลงทุน กุมภาพันธ์ 2555

484 563 668 762 857 1,105 1,067 1,192 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552

ท่ มา: www.worldbank.org

ทุนสารองระห างประเทศ ป 2551-2553 น ย: น 175,000

โครงสร้ างอายุประชากรประเทศอินเ ย (2552) ช ง ยุ

%

0-14 ปี

29.7 %

15-64 ปี

64.9 %

65 ปี ขึ ้นไป

5.5 %

ร ร 173,902

170,000 164,945

165,000 160,104

อินเ ย

160,000 155,000

www.goldkkcc.blogspot.com

150,000

ท่ มา: www.imf.org

2551

2552

2553

เพศ ช ย 187,450,635 ญิง 165,415,758 ช ย 398,757,331 ญิง 372,719,379 ช ย 30,381,190 ญิง 33,998,613

63


ข้ อมูลสุก (102) ข้ อมูลพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจของประเทศASEANและประเทศชัน้ นา

ศูนย์ ขุมทองเพื่อการลงทุน กุมภาพันธ์ 2555

ิ ดย(India) -

2553 หน ย : เปอร์ เ น ์

ท่ มา : CIA World Factbook

-

2553 หน ย : เปอร์ เ น ์

ท่ มา : CIA World Factbook

ปั จจัยท่ มปั ญหามากท่ สุดในการดาเนินธุรกิจ ป 2554 หน ย : เปอร์ เ น ์ 17.0 16.7 13.5 8.7 8.5 6.1 6.0

5.5 5.3 5.0 3.3 2.3 0.8 0.7 0.6 0.0

ท่ มา : World Economic Forum

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

64


ข้ อมูลสุก (102) ข้ อมูลพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจของประเทศASEANและประเทศชัน้ นา

การเจริ เ ิบโ ผลิ ภั 8

6.6

5.8

6

์ ม ลร มของประเทศสหรั ฐอเมริ กา ป 2545-2552

7

7.2

6.7

4 3.6

2.7

1.9

พื ้นที่ ประช กร ศ สน

9,629,091 ต ร งกิโ เมตร 313,232,044 คน (2552) ศ สน คริ สตโปเตสแตน ร ย ะ 52 ศ สน คริ สต ค ท กิ ร ย ะ 24 ม รม น ร ย ะ 2 มุส มิ ร ย ะ 1 ไมนบถื ศ สน ใ ๆเ ยร ย ะ 10 บ รก โ บ ม แบบสหพนธร แบบประช ธิปไตย แ ะ มีประธ น ธิบ ีเป็ นประมุข แบง กเป็ น 50 ร

0

2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552

-2

ต ้ง ยูในท ีป เมริ ก เหนื ทิศเหนื ติ กบประเทศแคน ทิศใตติ กบแม็กซิ โก ทิศตะ น กจร มห สมุทร แ ตแ นติก แ ะทิศตะ นตกจร กบ มห สมุทรแปซิฟิก

2.5

3.1

2.5

1.8

0

ที่ต ้ง

สหรัฐอ เมริกา ASEAN

5.1

2

ประเทศสหรั ฐอเมริกา (United States)

หน ย : เปอร์ เ น ์ 6.9

ศูนย์ ขุมทองเพื่อการลงทุน กุมภาพันธ์ 2555

-4

ธงช ติ

-3.5

-6

ท่ มา: www.worldbank.org

บั ชเ ินสะพั ป2545-2552 หน ย : ล้ า น อลลาร์ สหรัฐ

100,000 4,184 4,860 4,184 4,460 8,650 11,082 6,945 10,632

0

-100,000

2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552

-200,000

สหรัฐอเม ริกา

-300,000

ASEAN

-400,000

ตร แผน ิน

-376,554

-500,000 -457,250 -519,090 -600,000 -628,523 -700,000

ประมุข ระบ บ ก รปกคร ง เขต ก รปกคร ง หน ยเงินตร รสหร สินค น เข ที่ สินค เกษตร ปุ กรณค มพิ เต ร ส คญ เครื่ งจกรไฟฟ เฟ รนิเจ ร ข งเ น สินค สง ก สินค เกษตร ส ุ ตุ ส หกร รม สินค ที่ส คญ ปุ โภคบริ โภค เชน รถยนต ย

-677,140 -710,298 -745,779 -800,618

-800,000 -900,000

ท่ มา: www.worldbank.org

ผลิ ภั

์ ม ลร ม อหั ป 2545-2552 หน ย : อลลาร์ สหรัฐ

50,000 40,000

36,797

42,535 38,196 40,309

44,664

46,40646,971

45,758

แผนที่ สหรัฐอเมริกา

30,000

ASEAN 20,000 10,000 0

4,806 5,165 5,959 6,748 7,669 8,596 9,366 8,355 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 ท่ มา: www.worldbank.org

ทุนสารองระห างประเทศ ป 2551-2553 หน ย : น

34,000

รสหร

33,814

33,500

โครงสร้ างอายุประชากรประเทศสหรัฐอเมริกา (2552) ช ง ยุ

%

0-14 ปี

20.1 %

15-64 ปี

66.8 %

65 ปี ขึ ้นไป

13.1 %

เพศ ช ย 32,107,900 หญิง 30,781,823 ช ย 104,411,352 หญิง 104,808,064 ช ย 17,745,363 หญิง 23,377,542

33,000 32,500

32,191

32,226

สหรัฐอเมริกา

32,000 31,500

www.goldkkcc.blogspot.com

31,000

ท่ มา: www.imf.org

2551

2552

2553

65


ข้ อมูลสุก (102) ข้ อมูลพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจของประเทศASEANและประเทศชัน้ นา

ศูนย์ ขุมทองเพื่อการลงทุน กุมภาพันธ์ 2555

ห ฐ ม ิ (United States)

-

2553 หน ย : เปอร์ เ น ์

ท่ มา : CIA World Factbook

-

2553 หน ย : เปอร์ เ น ์

ท่ มา : CIA World Factbook

ปั จจัยท่ มปั ญหามากท่ สุดในการดาเนินธุรกิจ ป 2554 หน ย : เปอร์ เ น ์ 14.8 13.2 12.9 10.9 9.8 6.7 6.3

5.7 5.4 3.2 2.7 2.5 2.1 2.0 1.9 0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

ท่ มา : World Economic Forum

66

ข้อมูลสุก ข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศASEANและประเทศชั้นนำ  

ข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ ASEAN ได้แก่ ไทย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และประเทศชั้นนำ

ข้อมูลสุก ข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศASEANและประเทศชั้นนำ  

ข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ ASEAN ได้แก่ ไทย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และประเทศชั้นนำ

Advertisement