Page 1


รายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2558 PROVINCIAL STATISTICAL REPORT: 2015

ขอนแกน KHON KAEN

สํานักงานสถิติจงั หวัดขอนแกน KHON KAEN PROVINCIAL STATISTICAL OFFICE

สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร NATIONAL STATISTICAL OFFICE MINISTRY OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY


ii

หนวยงานเจาของเรื่อง สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแกน ศาลากลางจังหวัดขอนแกน ถนนศูนยราชการ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000 โทร 0 4324 6639 โทรสาร 0 4324 6183 ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส: khkaen@nso.go.th

Division-in-Charge Khon Kaen Provincial Statistical Office Khon Kaen City Hall Sunratchakan Rd., Mueang, Khonkaen 40000, THAILAND Tel. +66 (0) 4324 6639 Fax: +66 (0) 4324 6183 E-mail: khkaen@nso.go.th

หนวยงานที่เผยแพร สํานักสถิติพยากรณ สํานักงานสถิติแหงชาติ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจงวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร 0 2141 7497 โทรสาร 0 2143 8132 ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส: binfopub@nso.go.th

Distributed by Statistical Forecasting Bureau, National Statistical Office, The Government Complex Commemorating His Majesty the King’s 80th birthday Anniversary, Ratthaprasasanabhakti Building, 2nd Floor. Chaeng watthana Rd., Laksi, Bangkok 10210, THAILAND Tel. +66 (0) 2141 7497 Fax: +66 (0) 2143 8132 E-mail: binfopub@nso.go.th http://www.nso.go.th

ปที่จัดพิมพ จัดพิมพโดย

Published Printed by

2558 บริษัท เพ็ญพรินติ้ง จํากัด

2015 Pen Printing Co.,Ltd.


คํานํา จากวิสัยทัศนของสํานักงานสถิติแหงชาติ ที่วา “เปนศูนยกลางขอมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการ ตัดสินใจของประเทศ” และพันธกิจในการใหบริการขอมูลสถิติและสารสนเทศ แกผูใชบริการทุกภาคสวน สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแกน ซึ่งเปนหนวยงานหลักดานสถิติของจังหวัด จึงไดจัดทํารายงานสถิติจังหวัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมและนําเสนอขอมูลสถิติพื้นฐานดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม พรอมทั้ง ตัวชี้วัดตาง ๆ ของจังหวัด ที่ไดรวบรวมจากผลสํามะโนและการสํารวจตัวอยางของสํานักงานสถิติแหงชาติ และจาก หนวยงานสถิติอื่น ๆ เพื่อเผยแพรแกหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไปนํา ขอมูลสถิติไปใชในการกําหนด นโยบายวางแผน ตัดสินใจ และอางอิงตาง ๆ สําหรับรายงานสถิติจังหวัดขอนแกน พ.ศ. 2558 ฉบับนี้ เนื้อหาประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ สวนที่หนึ่ง เปนการนําเสนอ สรุปขอมูลเกี่ยวกับจังหวัดขอนแกน แผนที่จังหวัด และขอมูล สถิติทนี่ าสนใจโดยนําเสนอในรูปแบบแผนภูมหิ รืออินโฟกราฟฟก สวนที่สอง เปนการนําเสนอขอมูลสถิติในรูปของตาราง และตัวชี้วัดที่สําคัญของจังหวัด เพื่อให ผู ใช มีข อมูล สถิ ติที่ครบถว น สะดวกในการนํ าไปใช โดยได นํ า เสนอเป น 20 บทตามสาขาสถิติ คือสถิ ติ ประชากรศาสตร ประชากรและเคหะ สถิติแรงงาน สถิติการศึกษา การฝกอบรม ศาสนาและวัฒนธรรม รวมถึงสถิติสื่อสารมวลชน สถิติสุขภาพ สถิติเกี่ยวกับหญิงและชาย สถิติรายไดและรายจายของครัวเรือน สถิติดานสังคม ประชากรศาสตร และสถิติอื่นๆ ที่เกี่ยวของ สถิติบัญชีประชาชาติ สถิติการเกษตรการปาไม และการประมง สถิติ อุตสาหกรรม สถิติพลังงาน สถิติการขนสง สถิติการสื่อสารรวมถึงสถิติ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร สถิติการทองเที่ยว สถิติเงินตรา การเงิน การประกันภัย และดุลการชําระเงิน สถิติ การคลั ง สถิติ ร าคา สถิติ ด านเศรษฐกิจ อื่น ๆ สถิติ ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อม และสถิ ติ อุตุนิยมวิทยา ทั้งนี้ขอ มูล สถิติที่นําเสนอไดร ะบุแหลง ที่มาของขอมูล ไวใ ตต ารางสถิติทุก ตารางเพื่อ ใหผูใ ช ขอมูลสามารถสืบคน หารายละเอียดเชิงลึกเพิ่มเติมไดอยางสะดวกมากขึ้น สํ า นัก งานสถิต ิจ ัง หวัด ขอนแกน ขอขอบคุณ สว นราชการ และรัฐ วิส าหกิจ ที ่ใ หค วาม อนุเคราะหขอมูลเพื่อนํามาจัดทํารายงานสถิติจังหวัดไว ณ ที่นี้ และยินดีรับคําแนะนํา ขอคิดเห็นจากผูใช ขอมูลสถิติ ซึ่งจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาและปรับปรุงรายงานสถิติจังหวัดฉบับตอไป ทั้งนี้หากสนใจ ขอมูลของจังหวัดเพิ่มเติม สามารถเขาไปคนหาไดที่ http://www.nso.go.th หรือศูนยขอมูลสถิติจังหวัด http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/contact/datprov.html


Preface As a vision is Statistical Information Center for Country’s Decision Making, the National Statistical Office has been carrying out the mission in provide statistical and information service to all users. The Khon Kaen Provincial Statistical Office, acting as a core agency of the local statistical office, has therefore, produced provincial statistical report. This report presents basic statistical data, concerning economic, social and environmental aspects, including the provincial indicators. Those statistics were from both censuses and surveys conducted by NSO as well as from other statistical units of Line Ministries. These statistical data could be used to guide policy planning, decision making and references purposes. The Khon Kaen Provincial Statistical Report 2015 consists of; Part 1: Presentation of an overview of Khon Kaen, on basic information, its map and statistical data in the form of charts or Infographic. Part 2: Presentation of statistical data and some major indicators, in the form of statistical tables, which enable users to use complete data in timely manner. The presentation has been classified into 20 chapters based on statistical sectors namely: Demographic, Population and Housing Statistics, Labor Statistics, Education, Training, Religious and Culture Statistics, including Mass Communication Statistics, Health Statistics, Gender Statistics, Statistics of Household Income and Expenditure and their Distribution, Other Social, Demographic and Related Statistics, National Accounts, Agricultural, Forestry and Fishery Statistics, Industrial Statistics, Energy Statistics, Transport Statistics, Communication Statistics including Information and Communication Technology (ICT) Statistics, Tourism Statistics, Finance, Insurance and Balance of Payment Statistics, Fiscal Statistics, Price Statistics, Other Economic Statistics, Natural Resources and Environment Statistics and Meteorology Statistics. Sources of data presented have been provided under all statistical tables to enable users to seek additional information. The Khon Kaen Provincial Statistical Office would like to express our sincere gratitude to all government agencies and state enterprises for the kind support in providing statistical data for this report. Any suggestions and comments are welcomed and would be taken into account so as to improve our next report. For further information, please visit our website at http://www.nso.go.th or Provincial Statistical Data Center at http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/contact/datprov.html


แผนที่จังหวัดขอนแกน KHON KAEN MAP


จังหวัดขอนแกน ประวัติความเปนมา จังหวัดขอนแกน เปนดินแดนที่เคยมีชุมชนโบราณ อาศั ย อยู ในพื้ น ที่ แ หงนี้ นั บ ย% อ นหลั ง ได% ห ลายพั น ป( อาทิ มีการขุดพบแหลงโบราณคดี ที่บ%านนาดี ตําบลบ%านโคก อําเภอภูเวีย ง หรื อที่บ%า นนาโพธิ์ ตํ าบลชุม แพ อําเภอ ชุมแพ เปนต%น ในชวงพุทธศตวรรษที่ 12118 ก็เปนดินแดน ที่อยู ภายใต%อิท ธิพ ลของขอมหรื อเขมรดัง หลักฐานที่ ได% มี การค%นพบศิลาจารึก กลุมใบเสมาและประสาทหินหรือ กูแบบศิลปะเขมรในหลายพื้นที่ เมื องขอนแกน ได% ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ พ.ศ. 2331 เมื่ อ เพียเมืองแพนแหงทุรคม แขวงเวียงจันทน: ซึ่งมีบุตรสาว คื อ นางคํ า แวน ได% เ ปนเจ% า จอมในพระบาทสมเด็ จ พระพุทธยอดฟ=าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ได%พาสมัคร พรรคพวกเดินทางข%ามแมน้ําโขงมาอาศัยอยูในเขตเมือง สุ ว รรณภู มิ บริ เ วณบ% า นโนนทอง ข% า งหนองขอนแกน หรือบึงบอน เจ%าจอมคําแวนได%กราบบังคมทูลพระกรุณา ให%เพียเมืองแพนแยกตัวออกมาตั้งเมือง พระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ=าจุฬาโลกมหาราช จึงทรงพระกรุณาโปรด เกล%าให%ยกบ%านบึงบอนขึ้นเปนเมืองขอนแกน และให%เพีย เมืองแพนเปนเจ%าเมืองขอนแกนขึ้นกับเมืองนครราชสีมา เมื่อเจ%าเมืองขอนแกนได%ทดลองทําราชการสงสวย ให%แกเมืองนครราชสีมาครบ 9 ป(แล%ว พระยานครราชสีมา มีใบบอกให%เข%ากรุงเทพ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ=า จุฬาโลกมหาราช จึงโปรดเกล%าตั้งเมืองขอนแกนให%เปน เมื อ งอยางเปนทางการให% ขึ้ น ตรงตอกรุ ง เทพ ฯ เมื่ อ ป( พ.ศ. 2340 และโปรดเกล% า ให% ตั้ ง เพี ย เมื อ งแพนเปน พระนครศรี บ ริ รั ก ษ: เ จ% า เมื อ งขอนแกน จึ ง ถื อ วาเมื อ ง ขอนแกน ตั้งอยางเปนทางการเมื่อป( พ.ศ. 2340

หลังจากนั้นมีการย%ายที่ตั้งเมืองขอนแกนอีกหลาย ครั้ง จนกระทั่ง ป( พ.ศ. 2451 ได%ย%ายศาลากลางเมือง ขอนแกนมาตั้งที่เมืองพระลับ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง ขอนแกน จนกระทั่งป( พ.ศ. 2507 ได%สร%างศาลากลาง ขึ้นใหมที่สนามบินเกา ซึ่งปFจจุบันเรียกวาศูนย:ราชการ

ขนาดและที่ตั้ง จั ง หวั ด ขอนแกน ตั้ ง อยู บริ เ วณตอนกลางของ ตะวั นออกเฉี ยงเหนื ออยู ระหวางเส% น รุ% ง ที่ 15117 องศา เหนือ และเส%นแวงที่ 101 1 103 ตะวันออก อยูหางจาก กรุงเทพ ทางหลวงหมายเลข 2 ( ถนนมิตรภาพ ) 445 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 10,886 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6.8 ล%านไร และมีอาณาเขตติดตอจังหวัดใกล%เคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดตอกับจังหวัดเลย จัง หวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองบัวลําภู ทิศตะวันออก ติดตอกับจังหวัดกาฬสินธุ:และ จังหวัด มหาสารคาม ทิศใต%

ติดตอกับจังหวัดนครราชสีมาและ จังหวัดบุรีรัมย:

ทิศตะวันตก ติดตอกับจังหวัดชัยภูมิและเพชรบูรณ:

ภูมิประเทศและภูมิอากาศ ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเปนที่ราบสูงทางทิศตะวันตก สู ง มาก และคอย ๆ ลาดเทไปทางทิ ศ ตะวั น ออก และ ตะวันตกเฉียงใต% มีลักษณะสูงๆ ต่ําๆ คล%ายลูกคลื่นขนาด ตางๆ ในทะเล


X

ลักษณะภูมิอากาศ จังหวัดขอนแกนอยูในเขตมรสุมป(หนึ่งมี 3 ฤดู คือ ฤดูฝนเริ่มตั้งแตเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ: ฤดูร%อนเริ่ม ตั้งแตเดือนมีนาคมถึงมิถุนายน ในป( พ.ศ. 2557 มีฝนตก 104 วัน ปริมาณน้ําฝนวัดได% 973.0 มิลลิเมตร อุณหภูมิ เฉลี่ย สูงสุ ด 36.7 องศาเซลเซี ยส ในเดือนมีนาคม และ อุณหภูมิเฉลี่ยต่ําสุด 15.2 องศาเซลเซียส ในเดือนมกราคม

การปกครองและประชากร ในป( พ.ศ. 2557 จังหวัดขอนแกน แบงการปกครอง สวนภู มิ ภ าคออกเปน 26 อํ า เภอ 198 ตํ า บล 2,331 หมูบ%าน โดยมีอําเภอดังนี้ อําเภอเมืองขอนแกน อําเภอ บ%า นฝาง อํ า เภอหนองเรื อ อํ าเภอชุ มแพ อํ า เภอสี ช มพู อําเภอพระยืน อําเภอน้ําพอง อําเภออุบลรัตน: อําเภอ เปQ อยน%อย อํ าเภอกระนวน อํ าเภอบ%า นไผ อํ าเภอพล อําเภอแวงใหญ อําเภอแวงน%อย อําเภอหนองสองห%อง อํา เภอภู เวี ย ง อํ าเภอมั ญ จาคี รี อํ าเภอชนบท อํ า เภอ เขาสวนกวาง อํ า เภอภู ผ ามาน อํ า เภอซํ า สู ง อํ า เภอ โคกโพธิ์ไชย อําเภอหนองนาคํา อําเภอบ%านแฮด อําเภอ โนนศิลา และอําเภอเวียงเกา การปกครองสวนท% อ งถิ่ น ประกอบด% ว ยองค: ก าร บริหารสวนจังหวัด 1 แหง เทศบาลนคร 1 แหง เทศบาล เมือง 6 แหง เทศบาลตําบล 78 แหง และองค:การบริหาร สวนตําบล 139 แหง จํานวนประชากรทั้งสิ้น 1,790,049 คน เปนชาย 884,822 คน คิดเปนร%อยละ 49.4 ของ ประชากรทั้งหมด และเปนหญิง 905,227 คน คิดเปน ร%อยละ 50.6 ของประชากรทั้งหมด ประชากรที่อาศัยอยู ในเขตเทศบาลมีจํานวน 494,413 คน คิดเปนร%อยละ 27.6 สวนประชากรที่ อ าศั ย อยู นอกเขตเทศบาลมี จํ า นวน 1,295,636 คน หรือร%อยละ 72.4 ความหนาแนนของ ประชากรเทากับ 164.4 คนตอตารางกิโลเมตร จํานวน ประชากรเฉลี่ยตอครัวเรือนเทากับ 3.1 คน

ทรั พ ยากรธรรมชาติ แหลงน้ํ า และสภาพทาง เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ แหลงหิ นอุ ตสาหกรรม ในเขตจั งหวัด ขอนแกนมี แปลงประทานบัตรเหมืองหินที่เปUดดําเนินการ 9 แปลง เปนแหลงหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมกอสร%าง กVาซธรรมชาติ ขุดพบกVาซธรรมชาติที่ อําเภอชนบท อําเภอน้ําพอง และ อําเภอเขาสวนกวาง มีเพียงอําเภอน้ําพอง และอําเภอเขา สวนกวางที่ได%ขุดขึ้นมา โดยใช%เปนพลังงานความร%อนรวม เพื่อผลิตกระแสไฟฟ=าจากน้ําของการไฟฟ=าฝWายผลิตแหง ประเทศไทย

แหลงน้ําธรรมชาติ แหลงน้ํ า ธรรมชาติ ที่ สํ า คัญ คื อ แมน้ํา ชี ไหลจาก จังหวัดชัยภูมิผานอํ าเภอชนบท อําเภอมัญจาคีรี อําเภอ บ%านไผ อําเภอเมืองขอนแกน ไหลออกสูอําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม แมน้ําพองไหลจากอําเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ลงสูเขื่อนอุบลรัตน: และไหลจากเขื่อนอุบลรัตน: ผานอําเภอน้ําพอง อําเภอเมืองขอนแกนบรรจบแมน้ําชีที่ อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม แมน้ําเชิญไหลจาก อํ า เภอน้ํ า หนาว จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ: ผานอํ า เภอชุ ม แพ อําเภอหนองเรือไหลลงสูเขื่อนอุบลรัตน:

แหลงน้ําชลประทาน แหลงน้ํ า ชลประทาน มี อ างเก็ บ น้ํ า 291 แหง แบงเปนขนาดกลาง 15 แหง ขนาดเล็ ก 276 แหง ฝาย คอนกรีต 133 แหง สระ/หนอง/บึง 682 แหง ทํานบ 21 แหง และคูคลอง 133 แหง

สภาพทางเศรษฐกิจ จากรายงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สัง คมแหงชาติ ในป( พ.ศ.2556 จั งหวั ดขอนแกนมี มูล คา ผลิตภัณฑ:มวลรวม (GPP) ตามราคาประจําป( 190,826 ล%านบาท มู ลคาผลิ ตภั ณฑ: เฉลี่ ยตอหั ว (PER CAPITA GPP) 109,556 บาท จัดเปนอันดับที่ 1 ของภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ และเปนอันดับที่ 32 ของประเทศ .


XI

โดยสาขาการผลิตที่ทํารายได%ให%แกจังหวัดมากที่สุด คือ สาขาอุตสาหกรรม ซึ่งมีมูลคา 73,955 ล%านบาท (ร%อยละ 38.8 ของ GPP) รองลงมา คือ สาขาเกษตรกรรม ลาสัตว: และปWาไม% ซึ่งมีมูลคา 26,077 ล%านบาท (ร%อยละ 13.7 ของ GPP) สาขาการศึกษา มูลคา 19,685 ล%านบาท (ร%อยละ 10.3 ของ GPP)

การคมนาคมและขนสง จังหวัดขอนแกน เปนศูนย:กลางของการคมนาคม ขนสงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระหวางภาค คือ ภาคเหนือกับภาคตะวันออก สามารถเดินทางได%ทั้งทาง รถยนต: รถไฟ และทางอากาศ ทางรถยนต: มีทางหลวงแผนดินสายประธานและ รองประธานพาดผานถึง 8 สาย (รวมทางเลี่ ย งเมื อง ขอนแกน) ได%แก ทางหลวงหมายเลข 2 : สระบุรี1นครราชสีมา1 ขอนแกน1อุดรธานี1หนองคาย ทางหลวงหมายเลข 23 : ขอนแกน(อําเภอบ%านไผ) 1มหาสารคาม1ร%อยเอ็ด1ยโสธร1อุบลราชธานี ทางหลวงหมายเลข 201 : นครราชสีมา1ชัยภูมิ1 ขอนแกน1เลย ทางหลวงหมายเลข 207 : ขอนแกน1บุรี รั ม ย: 1 นครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 208 : ขอนแกน1มหาสารคาม ทางหลวงหมายเลข 228 : ขอนแกน1หนองบัวลําภู ทางหลวงหมายเลข 229 : ขอนแกน1ชัยภูมิ ทางหลวงหมายเลข 230 : ถนนวงแหวนรอบนอก (ทางเลี่ยงเมือง) ทางรถไฟ จากกรุงเทพฯถึงจังหวัดหนองคายขนาน กับทางหลวงหมายเลข 2 มีจุดรับสงที่อําเภอพล อําเภอ บ% า นไ ผ อํ า เภอเมื อ ง อํ า เภอน้ํ า พอง และอํ า เภอ เขาสวนกวาง

ทางอากาศ มี ท าอากาศยานพาณิ ช ย: ข องกรม การบินพลเรือน 1 แหง เส%นทางกรุงเทพ1ขอนแกน ใช%เวลา เดินทางประมาณ 45 นาที

การสาธารณูปโภค ป( พ.ศ. 2557 มีการประปาสวนภูมิภาค 8 แหง มีกําลังการผลิต 8,700 ลูกบาศก:เมตรตอชั่วโมง ปริมาณ น้ําที่ผลิตได% 70,888,321 ลูกบาศก:เมตร มีการจําหนาย กระแสไฟฟ= า ภายในจั ง หวั ด ทั้ ง สิ้ น 1,648,221,635 กิโลวัตต:ตอชั่วโมง ให%แกผู%ใช%ไฟจํานวน 514,005 ราย ด%านโทรศัพท:ประจําป( พ.ศ. 2557 จังหวัดขอนแกน มี จํ า นวนเลขหมายที่ มี ผู% เ ชาจํ า นวน 56,266 เลขหมาย เปนของบริ ษั ท ที โอที จํ า กัด (มหาชน) จํ านวน 56,205 เลขหมาย และบริษัทสัมปทาน จํานวน 61 เลขหมาย การไปรษณี ย: มี ที่ ทํ า การไปรษณี ย: 28 แหง ให%บริการด%านสื่อสารไปรษณีย:และโทรคมนาคมในประเทศ และตางประเทศ โดยในป(งบประมาณ 2557 มีบริการ ไปรษณียภัณฑ:ธรรมดา จํานวน 14,784,077 ชิ้น มีบริการ พัสดุไปรษณีย: จํานวน 100,460 ชิ้น และบริการพิเศษ จํานวน 2,966,788 ชิ้น

การศึกษา ในป(การศึกษา 2557 จังหวัดขอนแกนมีสถานศึกษา ระดั บ อนุ บ าลถึ ง มั ธ ยมศึ ก ษา 1,147 แหง มี ค รู จํ า นวน 13,931 คน นักเรียนจํานวน 229,337 คน ประชาชนสวนใหญของจั ง หวั ด ขอนแกนนั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธ จึ ง มี วั ด และสํ า นั ก สงฆ: ก ระจายอยู ทั่ ว ไป โดยในป( พ.ศ. 2557 มีวัด 1,398 แหง ที่พักสงฆ: 1,194 แหง มีพระภิกษุ 8,468 รูป และสามเณร 2,178 รูป

การสาธารณสุข ในป( ง บประมาณ 2557 จั ง หวั ด ขอนแกน มี โรงพยาบาล 31 แหง (รัฐบาล 28 แหง เอกชน 3 แหง) คลิ นิ ก ทุ ก ประเภท 571 แหง แพทย: 1,102 คน ทันตแพทย: 140 คน พยาบาล 3,739 คน จํานวนเตียง ผู%ปWวย 3,665 เตียง โดยมีอัตราสวนแพทย: 1 คนตอ ประชากรเทากั บ 4,377 คน ทั น ตแพทย: 1 คนตอ ประชากร 16,575 คน และพยาบาล 1 คนตอประชากร 750 คน


XII

สถานที่นาสนใจและแหลงทองเที่ยว จั ง หวั ด ขอนแกนมี แ หลงทองเที่ ย วธรรมชาติ ประวัติศาสตร: สถาปFตยกรรม วัฒนธรรมประเพณีและ หั ต ถกรรม สํ า หรั บ นั ก ทองเที่ ย วชาวไทยและชาว ตางประเทศเดินทางมาเยี่ยมชม ดังนี้ แ ห ล ง ท อ ง เ ที่ ย ว ป ร ะ เ ภ ท ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร. แ ล ะ สถาป/ตยกรรม พระธาตุ ข ามแกน เปนปู ช นี ย สถานศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ คู อี ส านอี ก แหงหนึ่ ง นั บ ตอจากพระธาตุ พ นม พระธาตุ เชิงชุมจังหวัดสกลนคร ทุกวันเพ็ญเดือนหกจะมีงานฉลอง พระธาตุขามแกนเปนงานประจําป( เดินทางจากตัวเมืองไป ทางถนนสายขอนแกน 1 กาฬสินธุ: ประมาณ 12 กิโลเมตร ข%ามลําน้ําพองเลี้ยวซ%าย อีกประมาณ 14 กิโลเมตร พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เปนสถานที่เก็บรักษา และจัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่เปนของแถบอีสาน ตอนเหนื อ ตั้ ง อยู บนถนนกสิ ก รทุ งสร% า ง ใกล% กั บ ศู น ย: ราชการ อุ ท ยานแหงชาติ ภู เ วี ย ง ตั้ ง อยู ในพื้ น ที่ บ ริ เ วณ ตําบลในเมือง อําเภอภูเวียง เมื่อประมาณป( พ.ศ. 2519 มี การค%นพบรอยเท%าและซากกระดูกไดโนเสาร: และสัตว:โลก ดึ ก ดํ า บรรพ: อ ายุ เ กื อ บ 200 ล% า นป( พบซากกระดู ก ไดโนเสาร: กิ น พื ช ขนาดใหญตั้ ง ชื่ อ วา “ภู เ วี ย งโกซอรั ส สิรินธรเน” และพบซากไดโนเสาร:กินเนื้อขนาดเล็ก เดิน 2 เท%า หากินกันเปนกลุม ตั้งชื่อวา “สยามโมไทแรนนัส อิสานเอนซิส” กูเป1อยน2อยหรือพระธาตุกูทอง เทวสถานศิลปะ ขอมถือวาเปนปราสาทหินที่มีขนาดใหญที่สุดพบในจังหวัด ขอนแกนและจังหวัดใกล%เคียงแถบอีสานตอนบน ตั้งอยูที่ อําเภอเปQอยน%อย ระยะทางจากจังหวัดขอนแกน ประมาณ 79 กิโลเมตร ชาวบ%านเรียกวา “ธาตุกูทอง” องค:ปรางค: ปราสาทหันหน%าสูทิศตะวันออก สร%างด%วยหินทรายจําหลัก ลวดลายสวยงาม กําแพงใหญล%อมรอบ เปนเขตปราสาท สร%างด%วยศิลาแลง กูประภาชัยหรือกูบ2านนาคําน2อย กูจะอยูภายใน วัดกูบ%านนาคําน%อย ตั้งอยูที่บ%านนาคําน%อย ตําบลบัวใหญ

เปนโบราณสถานที่ พบหลักฐานแสดง อโรคยาศาลหรื อ สถานพยาบาลที่ที่พระเจ%าชั ยวรมันที่ 7 แหงอาณาจัก ร เขมรโบราณโปรดให% ส ร% า งขึ้ น ในพุ ท ธศตวรรษที่ 18 (พ.ศ. 172011780) เมืองโบราณโนนเมือง เปนโบราณสถานที่สําคัญ ของจังหวัดขอนแกนเปนการพบรองรอยทางโบราณคดียุค สมัยศิลปะทวาราวดี ศึกษารองรอยพื้นฐานของสังคม ประวัติศาสตร:สมัยหนึ่งในอดีตตั้งอยูในบริเวณที่เรียกวา “โนนเมือง” เขต บ%านนาโพธิ์ อําเภอชุมแพ หางจากตัว จังหวัดประมาณ 80 กิโลเมตร การเดินทางไปทางเดียวกับ พระธาตุขามแกน แหลงทองเที่ยวประเภทวัฒนธรรม วัดหนองแวง (พระมหาธาตุแกนนคร) ตั้งอยูที่ถนน กลางเมือง ริมบึงแกนนคร ภายในวัดจะเปนพระอาราม หลวง มีพระมหาธาตุแกนนครหรือพระธาตุเก%าชั้น ฐาน สี่ เ หลี่ ย มกว% า งด% า นละ 50 เมตร เรื อนยอดทรงเจดี ย: จําลองแบบจากพระธาตุขามแกน หมูบ2านงูจงอาง เปนหมูบ%านที่มีชื่อเสียงในการจัด แสดงและเลี้ยงงูจงอาง ชาวบ%านทุกหลังคาเรือนจะเลี้ยงงู จงอางไว%ใต%ถุนบ%านของตนเอง และนํามาจัดแสดงงู จงอางหลายรูปแบบ เชน การชกมวยระหวางคนกับงู จงอาง เปนต%น หมูบ2านเตา บริเวณบ%านกอกตําบลสวนหมอน มีเตาบกชนิดหนึ่ง (หรือชาวบ%านแถวนั้นเรียกวา เตาเพ็ก) ลั ก ษณะกระดองจะมี สี เหลื องแกปนน้ํ า ตาลเดิ น อยู เปน จํานวนมาก บ%างก็จะอยูบริเวณใต%ถุนบ%าน บ%างก็อยูตาม ถนนภายในหมูบ%าน การเดินทางโดยเส%นทางขอนแกน 1 มัญจาคีรี ระยะทางประมาณ 54 กิโลเมตร วัดอุดมคงคาคีรีเขต ตั้งอยูเชิงเขาล%อมรอบ รมรื่น ด%วยธรรมชาติ มีลําธารไหลผานตลอดป( วิหารมีหลังคา เปนสีทองเหลืองอราม ภายในเปนพิพิธภัณฑ:จัดแสดง เครื่องอัฐบริขารของหลวงปูWผาง พระอาจารย:ที่เปนที่ เคารพสักการะของคนอีสานทั่วไป การเดินทางโดยเส%นทาง ขอนแกน 1 มัญจาคีรี ระยะทาง 67 กิโลเมตร


XIII

หมูบ2านอนุรักษ.ควายไทย อยูที่บ%านโนนอุดมและ บ%านโนนสวาง ตําบลนาหว%า อําเภอภูเวียง เปนหมูบ%านที่ มีการเลี้ยงควายทั้งสองหมูบ%าน 149 ครัวเรือน ประมาณ 1,200 ตัว

ถ้ําลายมือ อยูที่ บ%านดอนกอก อําเภอหนองเรื อ มีลักษณะเปนเพิงหิ น มีทางขึ้นที่ สูงชั น ภาพเขีย นเปน ลายเส%นสีแดงและภาพลายมือใช%สีแดงพนทับผามือลงบน หน%าผา กับภาพฝWามือสีแดงวางทับลงบนผนังหิน

วัดป7 าแสงอรุ ณ ตั้ งอยูที่ ตํา บลพระลั บ หางจาก ศาลากลางประมาณ 3 กิ โ ลเมตร ตามเส% น ทางของ ขอนแกน – กาฬสิ นธุ: ภายในวั ด จะมีสิ ม อี ส านที่ มี ค วาม วิจิ ต รงดงามของภาพเขี ยนฝาผนั ง ผ%า ไหมมั ด หมี่ ซึ่ง เปน เอกลักษณ:ของจังหวัดขอนแกน

ถ้ําค2างคาว ตั้งอยูบนภูผามาน หางจากที่วาการ อําเภอภูผามานประมาณ 2.5 กิโลเมตร ลักษณะเปนถ้ํา อยูสูงระดับพื้นดินประมาณ 100 เมตร บริเวณหน%าผาสูง ชันของภูผามาน เมื่อเข%าใกล%จะได%กลิ่นเหม็นของค%างคาว เนื่องจากมีค%างคาวขนาดเล็กอาศัยอยูนับล%านตัว จะออก จากถ้ํา เวลา 18.10 นาฬิกา ของทุกวันโดยจะออกเปน กลุมยาวคล%ายฝูงผึ้งขนาดยักษ: เปนระยะทางนับสิบ กิโลเมตร

แหลงทองเที่ยวธรรมชาติ บึงแกนนคร เปนบึงธรรมชาติมีพื้นที่กวา 600 ไร อยู ติ ด กั บ ถนนนิ ก รสํ า ราญ มี ถ นนรอบบึ ง เปนสถานที่ พั ก ผอนหยอนใจของชาวเมื อ งขอนแกน ใช% เ ปนที่ จั ด ประเพณี วันดอกคูณเสียงแคนในเทศกาลวันสงกรานต: โดยรอบบึ ง จะมี ต% น คู ณ ที่ มี ด อกสี เ หลื อ งบานสะพรั่ ง บงบอกถึงเทศกาลวันมหาสงกรานต:ได%มาถึงแล%ว เขื่อนอุบลรัตน. หางจากจังหวัดขอนแกนประมาณ 50 กิโลเมตร เส%นทางถนนมิตรภาพ (ทางหลวงหมายเลข 2 ขอนแกน 1 อุดรธานี) เปนเขื่อนเอนกประสงค:ทั้งทําการ ผลิตกระแสไฟฟ=า การชลประทาน การประมง การ คมนาคม การป=องกันและบรรเทาอุทกภัยในฤดูฝน ตลอดจนเปนสถานที่พักผอนหยอนใจตัวเขื่อนมีความยาว 800 เมตร สูงจากท%องน้ํา 32 เมตร สันเขื่อนกว%าง 6 เมตร มีโรงไฟฟ=าพลังน้ําด%านเหนือ ทางระบายน้ําล%นทาง ทิศใต% ถ้ํ า ภู ต าหลอ อยู ที่ บ% า นวั ง สวาบ ตํ า บลวั ง สวาบ อําเภอภูผามาน เปนถ้ําที่อยูบนเนินสูง มีห%องโถงขนาด ใหญ มีหินงอกหินย%อยอยูในสภาพสมบูรณ: หินบางก%อนมี ลักษณะเปนเกล็ดแวววาว คล%ายเขี้ยวหนุมาน ผานกเค2า เปนภูเขาที่อยูรอยตอของอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน กับ อําเภอภูกระดึง จังหวัดเลย เปนหน%า ผาสูงชัน ลักษณะคล%ายนกเค%าแมว บริเวณใกล%หน%าผา เปนถนนกว%างใหญ

ถ้ําพญานาคราช อยูในเขตอุทยานแหงชาติภูผา มาน ตําบลนาหนองทุม อําเภอชุมแพ ภายในถ้ํามีพื้นที่ กว%างขวางแบงออกเปนห%องๆ แตละห%องจะมีหินงอกหิน ย%อยเปนชอขึ้นตอกันเปนเสาใหญ เมื่อกระทบแสงไฟจะ เกิดประกายระยิบระยับสวยงาม น้ําตกตาดฟ;า เกิดจากลําห%วยตาดฟ=าซึ่งเปนเส%น แบงเขตแดนระหวางอําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน กับ อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ: ท%องที่บ%านดงสะคราน หมู 7 ตําบลวังสวาบ หางจากที่วาการอําเภอภูผามาน ประมาณ 40 กิโลเมตร ลักษณะเปนน้ําตก 5 ชั้น สูงประมาณ 80 เมตร งานเทศกาลประจําป< เทศกาลดอกคูนเสียงแคน สุดยอดสงกรานต:อีสาน และถนนข% า วเหนี ย ว จั ง หวั ด ขอนแกนได% จั ด กิ จ กรรม เทศกาลสงกรานต: ใ นเดื อนเมษายน วั ต ถุ ป ระสงค: เ พื่ อ สงเสริ ม วั ฒ นธรรมการละเลนสงกรานต: แ บบป( ใ หมไทย ปลูกฝFงพฤติกรรมและคานิยมที่ดีของเยาวชนตอครอบครัว และสังคม จุดเดนสําคัญของงาน คือ เปนงานสนุกได%โดย ไร%แอลกอฮอล: กิจกรรมภายในงานจะมีการจัดแสดงดนตรี ประกวดธิดาดอกคูน ประกวดอาหารพื้นบ%าน เปนต%น


XIV

งานเทศกาลไหมและประเพณี ผูก เสี่ย วและงาน กาชาด นิยมเรียกกันวา “งานไหม” หรือ “งานเทศกาล ไหม” จั ด ขึ้ น ครั้ ง แรกเมื่ อ ป( 2522 โดยได% รั บ การ สนั บสนุ นจากการทองเที่ ยวแหงประเทศไทย ซึ่ ง จะจั ด ระหวางวั น ที่ 29 พฤศจิ ก ายนถึ ง วั น ที่ 10 ธั น วาคม ของทุ ก ป( ณ บริ เวณหน% า ศาลากลางจั ง หวั ด ขอนแกน วัตถุประสงค:เพื่อให%ประชาชนเข%าใจความหมายของคําวา เสี่ยวอยางถูกต%อง ฟQiนฟูอนุรักษ:ประเพณีงดงามไว%ให%เปน มรดกทางวั ฒ นธรรม กิ จ กรรมภายในงานมี ก ารจั ด พิ ธี ผูกเสี่ยว การจัดนิทรรศการของสวนราชการ การประกวด นางงามไหม เปนต%น งานศิ วะราตรี ปู ช ะนี ย าลัย ปราสาทเปQ อยน% อย จั ด ทุ ก วั น เพ็ ญ เดื อ นห% า ของทุ ก ป( ชาวอํ า เภอเปQ อยน% อ ย กําหนดให%เปนวันบวงสรวงปราสาท เพื่อเปนการอนุรักษ: สงเสริมขนบธรรมเนี ยมประเพณีที่ดี งาม ให% คงไว% สืบไป มีกิจกรรมที่สําคัญคือ ทําบุญในภาคเช%า สําหรับภาคค่ํา เปนการแสดงแสงสีเสียงด%านศิลปวัฒนธรรม เทศกาลไหว2พระธาตุขามแกน จัดขึ้นเปนประจํา ทุ ก ป( ใ นคื น วั น เพ็ ญ เดื อ นหก (วั น ขึ้ น 15 ค่ํ า เดื อ น 6 ) ณ วั ด เจติ ภู มิ เปนงานเฉลิ ม ฉลองพระธาตุ เ พื่ อ ให% ประชาชนได%สักการะพระธาตุคูบ%านคูเมือง ในงานมีการ แสดงศิลปะพื้นบ%าน และการออกร%านจําหนายสินค%าตางๆ

ตราประจําจังหวัด

เปนเจดี ย: เกาครอบต% น มะขาม เรี ย กวาเจดี ย: ข าม แกน ซึ่ ง เปนซึ่ ง เปนปู ช นี ย สถานที่ สํ า คั ญ แหงหนึ่ ง ของ จังหวัด มี เรื่องเลาตอ ๆ กันมาวาครั้งหนึ่งต%นมะขามใหญ ถูกตัดโคนลงไว%หลายป(กลับงอกเงยมีกิ่งก%านสาขาขึ้นอีก ประชาชนถือวา เปนสิ่งมหัศจรรย:จึงพากันสร%างเจดีย:ครอบ ต%น มะขามนั้ น ไว% เรี ยกวา เจดี ย: ขอามแกน และถื อเปน ปูชนี ยสถาน เคารพกราบไหว% ตั้ง แตนั้น มาจนถึง ปFจ จุบั น จึงได%นํามาเปนตราประจํา จังหวัด ตอมาคําวา ขามแกน ได%เพี้ยนเปน ขอนแกน ต2นไม2ประจําจังหวัด : ต%นชัยพฤกษ:

ดอกไม2ประจําจังหวัด : ดอกราชพฤกษ:

คําขวัญประจําจังหวัดขอนแกน พระธาตุข ามแกน เสี ย งแคนดอกคู น ศู น ย:ร วม ผ%าไหม รวมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแกนนครใหญ ไดโนเสาร: สิรินธรเน สุดเทเหรียญทองแรกมวยโอลิมปUก วิสัยทัศน.จังหวัด ขอนแกนเมืองนาอยู มุงสูมหานครแหงอาเซียน


สารบัญ หนา iii vii ix xv xxvii xxxi

คํานํา แผนที่จังหวัด จังหวัดขอนแกน สารบัญตารางสถิติ สัญลักษณ มองจังหวัดผานขอมูลสถิติ

สารบัญตารางสถิติ สถิติดานสังคมและประชากรศาสตร บทที่ 1 สถิติประชากรศาสตร ประชากรและเคหะ ตาราง 1.1 ประชากรจากการทะเบียน อัตราการเปลี่ยนแปลง และความหนาแนนของประชากร เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2553 - 2557 ตาราง 1.2 ประชากรจากการทะเบียน จําแนกตามเพศ เขตการปกครอง เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2555 - 2557 ตาราง 1.3 ประชากรจากการทะเบียน จําแนกตามหมวดอายุ เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2557 ตาราง 1.4 การเกิด การตาย การยายเขา และการยายออก จําแนกตามเพศ เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2557 ตาราง 1.5 จํานวนและอัตราเกิดมีชีพ การตาย ทารกตาย และมารดาตาย พ.ศ. 2553 - 2557 ตาราง 1.6 การจดทะเบียนสมรส และหยา เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2553 - 2557 ตาราง 1.7 รอยละของครัวเรือน จําแนกตามลักษณะที่สําคัญของครัวเรือน พ.ศ. 2553 - 2557 ตาราง 1.8 บานจากการทะเบียน เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2553 - 2557

3 5 11 13 19 20 22 25

บทที่ 2 สถิติแรงงาน ตาราง ตาราง ตาราง ตาราง

2.1 2.2 2.3 2.4

ตาราง 2.5 ตาราง 2.6 ตาราง 2.7 ตาราง 2.8 ตาราง 2.9

ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป จําแนกตามสถานภาพแรงงาน และเพศ เปนรายภาค พ.ศ. 2557 ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป จําแนกตามสถานภาพแรงงาน เปนรายไตรมาส พ.ศ. 2555 - 2558 ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปที่มีงานทํา จําแนกตามอาชีพ และเพศ เปนรายไตรมาส พ.ศ. 2557 - 2558 ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปที่มีงานทํา จําแนกตามอุตสาหกรรม และเพศ เปนรายไตรมาส พ.ศ. 2557 - 2558 ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปที่มีงานทํา จําแนกตามสถานภาพการทํางาน และเพศ เปนรายไตรมาส พ.ศ. 2557 - 2558 ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปที่มีงานทํา จําแนกตามระดับการศึกษาที่สําเร็จ และเพศ เปนรายไตรมาส พ.ศ. 2557 - 2558 ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปที่มีงานทํา จําแนกตามจํานวนชั่วโมงทํางานตอสัปดาห และเพศ เปนรายไตรมาส พ.ศ. 2557 - 2558 ผูวางงาน และอัตราการวางงาน จําแนกตามเพศ เปนรายไตรมาส พ.ศ. 2555 - 2558 อัตราคาจางขั้นต่ํา เปนรายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2550 - 2556

29 30 31 32 33 34 35 36 37


xvi หนา

บทที่ 3 สถิติการศึกษา การฝกอบรม ศาสนาและวัฒนธรรม รวมถึงสถิติสื่อสารมวลชน ตาราง ตาราง ตาราง ตาราง ตาราง ตาราง ตาราง ตาราง ตาราง

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9

โรงเรียน จําแนกตามสังกัด เปนรายอําเภอ ปการศึกษา 2557 โรงเรียน จําแนกตามระดับการศึกษา เปนรายอําเภอ ปการศึกษา 2557 หองเรียน จําแนกตามสังกัด และระดับการศึกษา เปนรายอําเภอ ปการศึกษา 2557 ครู จําแนกตามสังกัด และเพศ เปนรายอําเภอ ปการศึกษา 2557 นักเรียน จําแนกตามสังกัด เพศ และชั้นเรียน ปการศึกษา 2557 นักเรียน จําแนกตามสังกัด และเพศ เปนรายอําเภอ ปการศึกษา 2557 นักเรียน จําแนกตามระดับการศึกษา และเพศ เปนรายอําเภอ ปการศึกษา 2557 นักเรียนที่ออกกลางคัน จําแนกตามสาเหตุที่สําคัญ เปนรายอําเภอ ปการศึกษา 2557 ผูเรียน/นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน และผูเรียน/นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ในสังกัดสํานักงานสงเสริม การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จําแนกตามเพศ และกิจกรรมการศึกษา ปงบประมาณ 2557 ตาราง 3.1 ผูเรียน/นักศึกษา ในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จําแนกตามกิจกรรมการศึกษา และเพศ เปนรายอําเภอ ปงบประมาณ 2557 ตาราง 3.11 วัด สํานักสงฆ โบสถคริสต มัสยิด พระภิกษุ และสามเณร เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2557

41 43 45 47 49 50 52 54

56 57 59

บทที่ 4 สถิติสุขภาพ ตาราง 4.1 ผูรับบริการวางแผนครอบครัวรายใหม จําแนกตามวิธีคุมกําเนิด พ.ศ. 2553 - 2557 ตาราง 4.2 ผูรับบริการวางแผนครอบครัวรายใหม จําแนกตามวิธีคุมกําเนิด เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2557 ตาราง 4.3 ผูป วยนอก จําแนกตามกลุมสาเหตุ (21 กลุมโรค) จากสถานบริการสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 - 2556 ตาราง 4.4 10 ลําดับโรคของผูปวยใน จําแนกตามสาเหตุการปวย 298 กลุมโรค จากสถานบริการสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 - 2556 ตาราง 4.5 การตาย จําแนกตามสาเหตุที่สําคัญ และเพศ พ.ศ. 2556 - 2557 ตาราง 4.6 สถานพยาบาลที่มีเตียงผูปวยรับไวคางคืน จํานวนเตียง แพทย ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาล ผูชวยพยาบาล และผูปวย จําแนกตามประเภทสถานพยาบาล และสังกัด พ.ศ. 2557 ตาราง 4.7 สถานพยาบาล จําแนกตามประเภท เปนรายอําเภอ ปงบประมาณ 2557 ตาราง 4.8 เจาหนาที่ทางการแพทย เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2557

63 64 66 67 68 69 70 72

บทที่ 5 สถิติเกี่ยวกับหญิงและชาย ตาราง 5.1 ประชากรจากการทะเบียน จําแนกตามเพศ และหมวดอายุ เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2557 ตาราง 5.2 การเกิด การตาย จําแนกตามเพศ พ.ศ. 2553 - 2557 ตาราง 5.3 ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป จําแนกตามเพศ และสถานภาพแรงงาน เปนรายไตรมาส พ.ศ. 2557 - 2558

77 80 81


xvii หนา ตาราง 5.4 ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปที่ตองการพัฒนาขีดความสามารถ จําแนกตามเพศ สถานภาพแรงงาน ระดับการศึกษาที่สําเร็จ และกลุมอายุ พ.ศ. 2556 - 2558

82

บทที่ 6 สถิติรายไดและรายจายของครัวเรือน ตาราง 6.1 รายได คาใชจายเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน และหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือน จําแนกตามสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2556 ตาราง 6.2 คาใชจายเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน จําแนกตามประเภทคาใชจาย และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2556 ตาราง 6.3 รายไดทั้งสิ่นเฉลี่ยตอเดือน จําแนกตามขนาดของครัวเรือน พ.ศ. 2556 ตาราง 6.4 คาใชจายทั้งสิ้นเฉลี่ยตอเดือน จําแนกตามขนาดของครัวเรือน พ.ศ. 2557 ตาราง 6.5 รายไดเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน จําแนกตามแหลงที่มาของรายได และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2556 ตาราง 6.6 หนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือน จําแนกตามวัตถุประสงคของการกูยืม และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2556

85 86 87 88 89 90

บทที่ 7 สถิติดานสังคม ประชากรศาสตร และสถิติอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตาราง 7.1 สถิติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2553 - 2557 ตาราง 7.2 ลูกจางที่ประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน จําแนกตามความรายแรง พ.ศ. 2553 - 2557 ตาราง 7.3 เนื้อที่ ระยะทางจากอําเภอถึงจังหวัด และเขตการปกครอง เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2557 ตาราง 7.4 สถิติคดีอาญาที่นาสนใจ จําแนกตามประเภทความผิด พ.ศ. 2553 - 2557

93 94 95 97

สถิติดานเศรษฐกิจ บทที่ 8 สถิติบัญชีประชาชาติ ตาราง 8.1 ผลิตภัณฑมวลรวมภาค และจังหวัด ณ ราคาประจําป พ.ศ. 2556 ตาราง 8.2 ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจําป จําแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2552 - 2556 ตาราง 8.3 ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ (ปอางอิง พ.ศ. 2545) จําแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2552 - 2556

101 107 108

บทที่ 9 สถิติการเกษตร การปาไม และการประมง ตาราง 9.1 การใชที่ดิน พ.ศ. 2552 - 2556 ตาราง 9.2 ลักษณะการถือครองที่ดินทางการเกษตร พ.ศ. 2552 - 2556

111 112


xviii หนา ตาราง 9.3 เนื้อที่ปลูกขาวนาป เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยตอไร จําแนกตามประเภทขาว เปนรายอําเภอ ปเพาะปลูก 2557/2558 ตาราง 9.4 เนื้อที่ปลูกขาวนาปรัง เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยตอไร จําแนกตามประเภทขาว เปนรายอําเภอ ปเพาะปลูก 2557/2558 ตาราง 9.5 เนื้อที่เพาะปลูกพืชไร เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยตอไร จําแนกตามชนิดของพืชไร ปเพาะปลูก 2557/2558 ตาราง 9.6 เนื้อที่เพาะปลูกพืชผัก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยตอไร จําแนกตามชนิดพืชผัก ปเพาะปลูก 2557/2558 ตาราง 9.7 เนื้อที่เพาะปลูกไมผลและไมยืนตน เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยตอไร จําแนกตามชนิดของไมผลและไมยืนตน ปเพาะปลูก 2557/2558 ตาราง 9.8 ปศุสัตว จําแนกเปนรายอําเภอ พ.ศ. 2557 ตาราง 9.9 ครัวเรือนที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด จําแนกตามประเภทการเลี้ยง และผลผลิตการเลี้ยงสัตวน้ําจืด เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2557 ตาราง 9.10 สัตวน้ําจืดที่จับได จําแนกตามชนิดสัตวน้ําจืด เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2557 ตาราง 9.11 เงินกูของเกษตรกรลูกคาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จําแนกตามประเภทเงินกู เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2557

113 115 117 118 119 120 121 123 125

บทที่ 10 สถิติอุตสาหกรรม ตาราง 10.1 สถานประกอบการ คนทํางาน และลูกจาง จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2555 ตาราง 10.2 สถานประกอบการ และลูกจาง จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ พ.ศ. 2555 - 2557 ตาราง 10.3 สถานประกอบการอุตสาหกรรม จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 - 2557 ตาราง 10.4 สถานประกอบการอุตสาหกรรม จํานวนเงินทุน และจํานวนคนงาน เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2557 ตาราง 10.5 เหมืองแร คนงาน และปริมาณแรที่ผลิตได จําแนกตามชนิดแร พ.ศ. 2553 - 2557 ตาราง 10.6 ผูที่ไดรับอนุมัติใหกอสราง สิ่งกอสราง และพื้นที่กอสรางอาคารโรงเรือน จําแนกตามเขตการปกครอง และชนิดของอาคาร พ.ศ. 2557 ตาราง 10.7 ผูที่ไดรับอนุมัติใหกอสราง สิ่งกอสราง และพื้นที่กอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือน จําแนกตามเขตการปกครอง และชนิดของสิ่งกอสราง พ.ศ. 2557

129 130 131 132 134 135 138

บทที่ 11 สถิติพลังงาน ตาราง 11.1 ผูใชไฟฟา และการจําหนายกระแสไฟฟา จําแนกตามประเภทผูใช เปนรายอําเภอ ปงบประมาณ 2557 ตาราง 11.2 ปริมาณการจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง จําแนกตามชนิดของน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2554 - 2557

141 143


xix หนา

บทที่ 12 สถิติการขนสง ตาราง 12.1 รถจดทะเบียน ตามพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522 จําแนกตามประเภทรถ พ.ศ. 2553 - 2557 ตาราง 12.2 รถใหมที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522 จําแนกตามประเภทรถ พ.ศ. 2553 - 2557 ตาราง 12.3 รถ และรถใหมจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522 จําแนกตามประเภทรถ พ.ศ. 2553 - 2557 ตาราง 12.4 ผูโดยสาร และรายไดจากการโดยสารรถไฟ จําแนกตามชั้นการโดยสาร และสถานี เปนรายอําเภอ ปงบประมาณ 2556 ตาราง 12.5 ปริมาณ และรายไดจากการโดยทางรถไฟ จําแนกตามสถานี เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2556 ตาราง 12.6 สถิติการขนสงทางอากาศ พ.ศ. 2553 - 2557 ตาราง 12.7 อุบัติเหตุการจราจรทางบก และความเสียหาย พ.ศ. 2553 - 2557

147 148 149 150 151 152 153

บทที่ 13 สถิติการสื่อสาร รวมถึงสถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตาราง 13.1 บริการโทรศัพท พ.ศ. 2553 - 2557 ตาราง 13.2 บริการไปรษณีย เปนรายอําเภอ ปงบประมาณ 2556 - 2557 ตาราง 13.3 ประชากรอายุ 6 ปขึ้นไป จําแนกตามการใชคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต และโทรศัพทมือถือ พ.ศ. 2555 - 2557 ตาราง 13.4 ประชากรอายุ 6 ปขึ้นไป จําแนกตามการใชคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต และโทรศัพทมือถือ เปนรายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2557

157 158 160 161

บทที่ 14 สถิติการทองเที่ยว ตาราง 14.1 ผูเยี่ยมเยือน รายไดจากการทองเที่ยว หองพัก และผูเขาพักแรม เปนรายจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2557 ตาราง 14.2 สถิติการทองเที่ยว พ.ศ. 2555 - 2557

165 167

บทที่ 15 สถิติเงินตรา การเงิน การประกันภัย และดุลการชําระเงิน ตาราง 15.1 เงินรับฝาก และเงินใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชย เปนรายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2557 ตาราง 15.2 เงินรับฝาก และเงินใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2548 - 2557 ตาราง 15.3 สาขา เงินฝาก เงินถอน และเงินฝากคงเหลือของธนาคารออมสิน จําแนกตามประเภทบัญชี เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2557 ตาราง 15.4 สหกรณ จําแนกตามประเภทสหกรณ เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2577 ตาราง 15.5 สถิติการรับประกันชีวิต พ.ศ. 2547 - 2556

171 172 173 174 176

บทที่ 16 สถิติการคลัง ตาราง 16.1 รายรับ และรายจายจริงขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล จําแนกตามประเภท ปงบประมาณ 2556 - 2557 ตาราง 16.2 รายรับ และรายจายจริงของเทศบาล จําแนกตามประเภท เปนรายอําเภอ และเทศบาล ปงบประมาณ 2557

179 180


xx หนา ตาราง 16.3 รายรับ และรายจายจริงขององคการบริหารสวนตําบล จําแนกตามประเภท เปนรายอําเภอ และองคการบริหารสวนตําบล ปงบประมาณ 2557 ตาราง 16.4 รายไดจากการจัดเก็บเงินภาษีของกรมสรรพากร จําแนกตามประเภทภาษี เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2557 ตาราง 16.5 รายไดจากการจัดเก็บเงินภาษีของกรมสรรพสามิต พ.ศ. 2553 - 2557

187 197 199

บทที่ 17 สถิติราคา ตาราง 17.1 ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป จําแนกตามหมวดสินคา พ.ศ. 2554 - 2557 ตาราง 17.2 ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป เปนรายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2554 - 2557

203 205

บทที่ 18 สถิติดานเศรษฐกิจอื่นๆ ตาราง 18.1 ทะเบียนนิติบุคคลที่คงอยู และทุนจดทะเบียน จําแนกตามประเภทการจดทะเบียน พ.ศ. 2548 - 2557 ตาราง 18.2 ทะเบียนนิติบุคคลที่คงอยู และทุนจดทะเบียน จําแนกตามประเภทการจดทะเบียน เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2557 ตาราง 18.3 ทะเบียนนิติบุคคลที่คงอยู จําแนกตามประเภทการจดทะเบียน และหมวดธุรกิจ พ.ศ. 2557 ตาราง 18.4 ทะเบียนนิติบุคคลใหม และทุนจดทะเบียน จําแนกตามประเภทการจดทะเบียน เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2557 ตาราง 18.5 ทะเบียนนิติบุคคลใหม จําแนกตามประเภทการจดทะเบียน และหมวดธุรกิจ พ.ศ. 2557 ตาราง 18.6 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยา พ.ศ. 2553 - 2557 ตาราง 18.7 สถิติการประปา จําแนกตามสํานักงานประปาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2557

209 210 212 213 215 216 217

สถิติดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม บทที่ 19 สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตาราง 19.1 ปริมาณน้ําที่นําไปใชงานได จากอางเก็บน้ําขนาดใหญ จําแนกตามอางเก็บน้ํา เขื่อน เปนรายภาค ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 - 2558 ตาราง 19.2 แหลงน้ํา จําแนกตามประเภทแหลงน้ํา เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2556 - 2557 ตาราง 19.3 ปริมาณน้ําที่เก็บเฉลี่ยทั้งป จําแนกตามประเภทแหลงน้ํา เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2556 - 2557 ตาราง 19.4 ปริมาณขยะมูลฝอย เปนรายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2554 - 2556

221 224 226 228

บทที่ 20 สถิติอุตุนิยมวิทยา ตาราง 20.1 อุณหภูมิ และความกดอากาศ ณ สถานีตรวจอากาศ เปนรายเดือน พ.ศ. 2556 - 2557 ตาราง 20.2 ความชื้นสัมพัทธ เปนรายเดือน พ.ศ. 2556 - 2557 ตาราง 20.3 ปริมาณฝนเปนรายเดือน พ.ศ. 2556 - 2557

233 234 235

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่สําคัญของจังหวัด

239


Contents Page v vii xxi xxvii xxxi

Preface Khon Kaen Map List of Statistical Tables Symbols Province at a glance List of Statistical Tables Social and Demographic Statistics Chapter 1 Demographic, Population and Housing Statistics Table 1.1 Population from Registration Record, Percentage Change and Density by District: 2010 - 2014 Table 1.2 Population from Registration Record by Sex, Administration Zone and District: 2012 - 2014 Table 1.3 Population from Registration Record by Age Group and District: 2014 Table 1.4 Births, Deaths, Registered-In and Registered-Out by Sex and District: 2014 Table 1.5 Number and Rates of Livebirth, Death, Infant Mortality and Maternal Mortality: 2010 - 2014 Table 1.6 Couple with Marriage and Divorce Certificate by District: 2010 - 2014 Table 1.7 Percentage of Households by Major Housing Characteristic: 2010 - 2014 Table 1.8 House from Registration Record by District: 2010 - 2014

3 5 11 13 19 20 22 25

Chapter 2 Labour Statistics Table 2.1 Population Aged 15 Years and Over by Labour Force Status, Sex and Region: 2014 Table 2.2 Population Aged 15 Years and Over by Labour Force Status and Quarterly: 2012 - 2015 Table 2.3 Employed Persons Aged 15 Years and Over by Occupation, Sex and Quarterly: 2012 - 2015 Table 2.4 Employed Persons Aged 15 Years and Over by Industry, Sex and Quarterly: 2012 - 2015 Table 2.5 Employed Persons Aged 15 Years and Over by Work Status, Sex and Quarterly: 2012 - 2015 Table 2.6 Employed Persons Aged 15 Years and Over by Level of Educational Attainment, Sex and Quarterly: 2014 - 2015 Table 2.7 Employed Persons Aged 15 Years and Over by Hours Worked per Week, Sex and Quarterly: 2014 - 2015 Table 2.8 Unemployed and Unemployment Rate by Sex and Quarterly: 2012 - 2015 Table 2.9 Minimum Wage Rate by Province of Northeastern Region: 2007 - 2013

29 30 31 32 33 34 35 36 37


xxii Page Chapter 3 Education, Training, Religious and Culture Statistics Including Mass Communication Statistics Table Table Table Table Table Table Table Table Table

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9

Schools by Jurisdiction and District: Academic Year 2014 Schools by Level of Education and District: Academic Year 2014 Classrooms by Jurisdiction, Level of Education and District: Academic Year 2014 Teachers by Jurisdiction, Sex and District: Academic Year 2014 Student by Jurisdiction, Sex and Grade: Academic Year 2014 Student by Jurisdiction, Sex and District: Academic Year 2014 Student by Level of Education, Sex and District: Academic Year 2014 Students Drop-out of School by Important Causes and Districts: Academic Year 2014 Enrolment Registered and Enrolment Graduated Under Office of The Non-Formal and Informal Education by Sex and Educational Activities: Fiscal Year 2014 Table 3.10 Enrolment Registered in Office of The Non-Formal and Informal Education by Educational Activities, Sex and District: Fiscal Year 2014 Table 3.11 Temple, House of Priest, Church, Mosques, Buddhist Monk and Novices by District: 2014

41 43 45 47 49 50 52 54 56 57 59

Chapter 4 Health Statistics Table 4.1 New Family Planning Acceptors by Contraceptive Methods: 2010 - 2014 Table 4.2 New Family Planning Acceptors by Contraceptive Methods and District: 2014 Table 4.3 Out- Patients According to 21 Groups of Cause from Health Service Units, Ministry of Public Health: 2009 - 2013 Table 4.4 Top-Ten of In-Patients According to 298 Groups of Cause from Health Service Units, Ministry of Public Health: 2009 - 2013 Table 4.5 Death by Leading Causes of Death and Sex: 2013 - 2014 Table 4.6 Hosptal and Medical Establishment with Bed, Bed, Physician, Dentist, Pharmacist, Nurse, Technical Nurse and Patient By Type and Jurisdiction: 2014 Table 4.7 Hospital and Medical Establishment by Type and District: Fiscal Year 2014 Table 4.8 Medical Personnel by District: 2014

63 64 66 67 68 69 70 72

Chapter 5 Gender Statistics Table 5.1 Population from Registration Record by Sex and Age Group and District: 2014 Table 5.2 Births and Deaths by Sex: 2010 - 2014 Table 5.3 Population Aged 15 Years and Over by Sex, Labour Force Status and Quarterly: 2014 - 2015 Table 5.4 Population Aged 15 Years and Over to Desirability for Development by Sex, Labour Force Status, Level of Education Attainment and Age Groups: 2013 - 2015

77 80 81 82


xxiii Page Chapter 6 Household Income and Expenditure Statistics Table 6.1 Average Monthly Income and Expenditure per Household and Amount of Debt per Household by Socio - Economic Class: 2013 Table 6.2 Average Monthly Expenditure per Household by Expenditure Group and Socio-Economic Class of Household: 2013 Table 6.3 Average Total Monthly Income by Household Size: 2013 Table 6.4 Average Total Monthly Expenditure by Household Size: 2014 Table 6.5 Average Monthly Income per Household by Source of Income and Socio-Economic Class of Household: 2013 Table 6.6 Average Amount of Dept per Household by Purpose of Borrowing and Socio-Economic Class of Household: 2013

85 86 87 88 89 90

Chapter 7 Other Social, Demographic and Related Statistics Table 7.1 Statistics of Social Security Fund: 2010 - 2014 Table 7.2 Employee Caused by Occupational Injuries or Diseases by Degree of Loss: 2010 - 2014 Table 7.3 Area, Distance from District to Province and Administration Zone by District: 2014 Table 7.4 Statistics of Reported Interesting Crimes by Type of Crimes: 2010 - 2014

93 94 95 97

Economic Statistics Chapter 8 National Accounts Table 8.1 Gross Regional Product and Gross Provincial Product at Current Market Prices: 2013 Table 8.2 Gross Provincial Product at Current Market Prices by Economic Activities: 2009 - 2013 Table 8.3 Gross Provincial Product Chain Volume Measures (Reference Year = 2002) by Economic Activities: 2009 - 2013

101 107 108

Chapter 9 Agricultural, Forestry and Fishery Statistics Table 9.1 Land Utilization: 2009 - 2013 Table 9.2 Type of Farm Holding Land: 2009 - 2013 Table 9.3 Planted Area of Major Rice Harvested Area, Production and Yield per Rai by Type of Rice and District: Crop Year 2014/2015 Table 9.4 Planted Area of Second Rice, Harvested Area, Production and Yield per Rai by Type of Rice and District: Crop Year 2014/2015 Table 9.5 Planted Area of Field Crops, Harvested Area, Production and Yield per Rai by Type of Field Crops: Crop Year 2014/2015 Table 9.6 Planted Area of Vegetable Crops, Harvested Area, Production and Yield per Rai by Type of Vegetable Crops: Crop Year 2014/2015

111 112 113 115 117 118


xxiv Page Table 9.7 Planted Area of Fruit Trees and Tree Crops, Harvested Area, Production and Yield per Rai by Type of Fruit Trees and Tree Crops: Crop Year 2014/2015 Table 9.8 Livestock by District: 2014 Table 9.9 Number of Freshwater Culture Households, Number of Ponds, Area and Inland Fishery Catch in Quantity By District: 2014 Table 9.10 Catch of Freshwater by Species and District: 2014 Table 9.11 Loans Operation for Farmer of The Bank for Agriculture and Agricultural Co-Operatives by Type and District: 2014

119 120 121 123 125

Chapter 10 Industrial Statistics Table 10.1 Establishment, Persons Engaged and Employee by Size of Establishment and Economic Activity: 2012 Table 10.2 Establishment and Employee by Size of Establishment: 2012 - 2014 Table 10.3 Industrial Establishment by Type of Industries: 2012 - 2014 Table 10.4 Industrial Establishment, Capital and Employee by District: 2014 Table 10.5 Active Mine, Workes Employed and Production by Kind of Mineral: 2010 - 2014 Table 10.6 Permitted and Area of Building Construction by Area and Type of Building: 2014 Table 10.7 Permitted and Area of Civil Engineering Construction by Area and Type of Construction: 2014

129 130 131 132 134 135 138

Chapter 11 Energy Statistics Table 11.1 Consumer and Electricity Sales by Type of Consumers and District: Fiscal Year 2014 Table 11.2 Quantity of Gasoline Sold by Type of Gasoline: 2011 - 2014

141 143

Chapter 12 Transport Statistics Table 12.1 Vehicles Registered Under Motor Vehicle Act B.E. 1979 by Type of Vehicle: 2010 - 2014 Table 12.2 New Vehicles Registered Under Motor Vehicle Act B.E. 1979 by Type of Vehicle: 2010 - 2014 Table 12.3 Vehicles and New Vehicles Registered Under Land Transport Act B.E. 1979 by Type of Vehicle: 2010 - 2014 Table 12.4 Railway Passengers and Passenger Revenue Classified by Category, Station and District: Fiscal Year 2013 Table 12.5 Quantity and Freight Revenue of Railway by District and Station: 2013 Table 12.6 Statistics of Air Transport: 2010 - 2014 Table 12.7 Road Traffic Accidents Casualties and Property Damaged: 2010 - 2014

147 148 149 150 151 152 153


xxv Page Chapter 13 Communication Statistics Including Information and Communication Technology (ICT) Statistics Table 13.1 Telephone Services: 2010 - 2014 Table 13.2 Postal Services by District: Fiscal Years 2013 - 2014 Table 13.3 Population Aged 6 Years and Over Access to Computer, Internet and Mobile Phone: 2012 - 2014 Table 13.4 Population Aged 6 Years and Over Access to Computer, Internet and Mobile Phone by Province in Northeastern Region: 2014

157 158 160 161

Chapter 14 Tourism Statistics Table 14.1 Visitor, Tourism, Room and Guests Receipt by Province in Northeastern Region: 2014 Table 14.2 Tourism Statistics: 2012 - 2014

165 167

Chapter 15 Money, Finance, Insurance and Balance of Payments Statistics Table 15.1 Deposits and Credits of Commercial Bank by Province in Northeastern Region: 2014 Table 15.2 Deposits and Credits of Commercial Bank: 2005 - 2014 Table 15.3 Branches, Deposit, Withdrawals and Deposit Outstandings of The Government Saving Bank by Type and District: 2014 Table 15.4 Cooperatives by Type of Cooperatives and District: 2014 Table 15.5 Statistics of Life Insurance Business: 2004 - 2013

171 172 173 174 176

Chapter 16 Fiscal Statistics Table 16.1 Actual Revenue and Expenditure of Provincial Administrative Organization, Municipality and Subdistrict Administration Organization by Type: Fiscal Years 2013 - 2014 Table 16.2 Actual Revenue and Expenditure of Municipality by Type, District and Municipality: Fiscal Year 2014 Table 16.3 Actual Revenue and Expenditure of Subdistrict Administration Organization by Type, District and Subdistrict Administration Organization: Fiscal Year 2014 Table 16.4 Revenue Tax by Type of Taxes and District: 2014 Table 16.5 Revenue of Excise Tax by Type: 2010 - 2014

179 180 187 197 199

Chapter 17 Price Statistics Table 17.1 General Consumer Price Index by Commodity Group: 2011 - 2014 Table 17.2 General Consumer Price Index by Province in Northeastern Region: 2011 - 2014

203 205

Chapter 18 Other Economic Statistics Table 18.1 Registered of Juristic Person and Authorized Capital by Type of Registration: 2005 - 2014 209


xxvi Page Table 18.2 Registered of Juristic Person and Authorized Capital by Type of Registration and District: 2014 Table 18.3 Registered of Juristic Person by Type of Registration and Category: 2014 Table 18.4 New Registered of Juristic Person and Authorized Capital by Type of Registration and District: 2014 Table 18.5 New Registered of Juristic Person by Type of Registration and Category: 2014 Table 18.6 Licence Concerning Drug: 2010 - 2014 Table 18.7 Statistics of Water Supply by Office of Waterworks Authority Area: 2014

210 212 213 215 216 217

Natural Resources and Environment Statistics Chapter 19 Natural Resources and Environment Statistics Table 19.1 The Effective Storage Capacity from Reservoir by Dam and Region st as of 1 January: 2013 - 2015 Table 19.2 Water Resources by Type of Water Resources and District: 2013 - 2014 Table 19.3 Average Quantily of Water as Dammed Up by Type of Water Resources and District: 2013 - 2014 Table 19.4 Quantily of Solid Waste by Province in Northeastern Region: 2011 - 2013

221 224 226 228

Chapter 20 Meteorology Statistics Table 20.1 Monthly Temperature and Atmospheric Pressure Data: 2013 - 2014 Table 20.2 Monthly Relative Humidity Data: 2013 - 2014 Table 20.3 Monthly Rainfall Data: 2013 - 2014

233 234 235

Indicators Provincial Key Indicator

239


สัญลักษณ ตัวยอ และชื่อยอ

Symbols, Abbreviations and Acronyms ... -e r p x D * สปก.

ยังไมมีขอมูล มีขอมูลจํานวนเล็กนอย ไมมีขอมูล หรือขอมูลมีคาเปน 0 ตัวเลขประมาณ ตัวเลขปรับปรุงใหม ตัวเลขเบื้องตน แยกรายละเอียดไมได หรือคํานวณไมได ตัวเลขไมพึงเปดเผย ไมมีการสํามะโน/สํารวจ สถานประกอบการ ลูกจาง ความกดอากาศเฉลี่ย คาออกเทน

ขย1

ขายยาแผนปจจุบัน

ขย2

ขายยาแผนปจจุบัน เฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ ไมใชยาอันตรายหรือ ยาควบคุมพิเศษ

ขย3

ขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุ เสร็จสําหรับสัตว

ผย1

ผลิตยาแผนปจจุบัน

นย1

นําหรือสั่งยาแผนปจจุบันเขามาใน ราชอาณาจักร

ขยบ

ขายยาแผนโบราณ

ผยบ

ผลิตยาแผนโบราณ

นยบ

นําหรือสั่ง ยาแผนโบราณเขามา ในราชอาณาจักร

Est. Emp. hPa RON

Data not available Negligible amount Nil or zero Estimated Revised Preliminary Data unclassified or not computable Disclosure prohibited No Survey Establishment Employee Hegtopascarl Research Octane Number A licence to sell modern drug A licence to sell only ready-packed modern drugs which are not dangerous or speciallycontrolled drug A licence to sell only ready-packed modern drug for veterinary use A licence to produce Modern drug A licence to import or order drug into the Kingdom A licence to sell traditional drug A licence to produce traditional drug A licence to import or order traditional drug into the Kingdom

ขอสังเกต: ขอมูลบางตาราง ผลรวมของแตละจํานวนอาจไมเทากับรวมยอด เนื่องจากการปดเศษ

Remarks: Figures for some table may not add up to total because of rounding data.


ขอนแกน

Khon Kean แรงงาน ไตรมาส 1 พ.ศ. 2558

ประชากร พ.ศ. 2557

Labour Force 1st Quarter: 2015

Population: 2014 คน (Person)

884,822

กําลังแรงงานรวม Total Labour force

คน (Person)

900,178

905,227 1,790,049

นอกเขตเทศบาล Non-municipal area

0-14

10,556

883,204 72.38%

15-59

27.62%

ในเขตเทศบาล Municipal area

60+

16.97%

68.01% 14.30%

กลุมอายุคํานวณเฉพาะผูมีสัญชาติไทย และมีชื่ออยูในทะเบียนบาน (1,777,215 คน)

ผูรอฤดูกาล Seasonally Inactive Labour Force Persons

ผูมีงานทํา Employed Persons

ไมมีการศึกษา 1,615 No Education ต่ํากวาประถมศึกษา Less than elementary 224,079 ประถมศึกษา 235,637 Elementary มัธยมศึกษา Secondary 281,446 อุดมศึกษา Higher level 140,427

6,419 ผูวา งงาน Unemployed Persons

อัตราการวางงาน Unemployment rate

0.71%

Age Group Calculated from Thai National and House Registered Certificate (1,777,215 Persons)

ที่มา: กรมการปกครอง

ที่มา: สํานักงานสถิตแิ หงชาติ

Source: Department of Provincial Administration

Source: National Statistical Office

ผลิตภัณฑมวลรวมภาคและจังหวัด (ณ ราคาประจําป) พ.ศ. 2556

ไอซีที พ.ศ. 2557

GRP and GPP at Current Prices: 2013

1,403,267 ลานบาท Million baht

190,826 ลานบาท Million baht

ลานบาท Million baht

ลานบาท Million baht

80.27%

รอยละการใชโทรศัพทมือถือ Percentage of Mobile using

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดขอนแกน Gross Provincial Product (GPP) of Khon Kaen Province

163,727

27,100

ผลิตภัณฑมวลรวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Gross Regional Product (GRP) of Northeastern

ICT: 2014

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดขอนแกน (ภาคนอกเกษตรกรรม) Gross Provincial Product (GPP) of Khon Kaen Province (Non-Agriculture)

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดขอนแกน (ภาคเกษตรกรรม) Gross Provincial Product (GPP) of Khon Kaen Province (Agriculture) 109,556 บาท Baht

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอคน Gross Provincial Product per Capital

หมายเหตุ: มูลคา GPP รวม ไมเทากับ ผลรวมของ GPP ในภาคเกษตร และ GPP นอกภาคเกษตร เนื่องจากเกิดจากการปดเศษ Remarks: GPP total value does not equal the sum of GPP GPP-agricultural and non-agricultural sector because of rounding data

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ Source: Office of the National Economic and Social Development Board

34.95% รอยละการใชอินเทอรเน็ต Percentage of Internet using

1,637,599 คน

36.11%

รอยละการใชคอมพิวเตอร Percentage of Computer using

ประชากรอายุ 6 ปขึ้นไปที่มีการใชเครื่องมือ/อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Population aged 6 years and over by Information and Communication Technology using

ที่มา: สํานักงานสถิตแิ หงชาติ Source: National Statistical Office


ตาราง 1.1 ประชากรจากการทะเบียน อัตราการเปลี่ยนแปลง และความหนาแนนของประชากร เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2553 - 2557 Table 1.1 Population from Registration Record, Percentage Change and Density by District: 2010 - 2014

อําเภอ

รวมยอด เมืองขอนแกน บานฝาง พระยืน หนองเรือ ชุมแพ สีชมพู น้ําพอง อุบลรัตน กระนวน บานไผ เปอยนอย พล แวงใหญ แวงนอย

3

ประชากร

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)

ความหนาแนน

Population

Percentage change (%)

ของประชากร

2553 (2010)

2554 (2011)

2555 (2012)

1,767,601 387,279 53,702 34,323 93,090 122,773 77,985 112,948 43,914 78,306 101,082 19,917 87,258 29,314 42,389

1,766,066 387,663 53,942 34,373 92,894 122,405 78,397 113,011 43,988 78,436 101,108 19,809 87,112 29,434 42,081

1,774,816 391,698 54,232 34,483 93,241 122,940 78,304 113,361 44,351 78,790 101,270 19,907 87,414 29,537 42,094

2556 (2013)

2557 (2014)

1,781,655 1,790,049 396,522 403,454 54,464 54,671 34,534 34,647 93,422 93,524 123,351 123,833 78,268 78,292 113,766 113,845 44,541 44,525 78,765 78,930 101,214 101,110 19,981 20,047 87,294 87,124 29,554 29,599 42,142 42,131

2554 (2011)

2555 (2012)

2556 (2013)

2557 (2014)

(ตอ ตร. กม.) Population density (Per sq. km.)

District

-0.1 0.1 0.4 0.1 -0.2 -0.3 0.5 0.1 0.2 0.2 --0.5 -0.2 0.4 -0.7

0.5 1.0 0.5 0.3 0.4 0.4 -0.1 0.3 0.8 0.5 0.2 0.5 0.3 0.3 --

0.4 1.2 0.4 0.1 0.2 0.3 -0.4 0.4 --0.1 0.4 -0.1 0.1 0.1

0.5 1.7 0.4 0.3 0.1 0.4 -0.1 -0.2 -0.1 0.3 -0.2 0.2 --

164.4 423.2 163.7 201.4 138.8 242.4 148.0 137.4 91.3 245.1 211.7 115.9 99.8 156.6 148.6

Total Mueang Khon Kaen Ban Fang Phra Yuen Nong Ruea Chum Phae Si Chomphu Nam Phong Ubolratana Kranuan Ban Phai Pueai Noi Phon Waeng Yai Waeng Noi


ตาราง 1.1 ประชากรจากการทะเบียน อัตราการเปลี่ยนแปลง และความหนาแนนของประชากร เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2553 - 2557 (ตอ) Table 1.1 Population from Registration Record, Percentage Change and Density by District: 2010 - 2014 (Cont.)

อําเภอ

4

ประชากร

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)

ความหนาแนน

Population

Percentage change (%)

ของประชากร

2553 (2010)

2554 (2011)

2555 (2012)

หนองสองหอง

78,813

77,816

78,013

78,086

ภูเวียง

71,918

71,621

71,972

มัญจาคีรี

71,963

71,681

ชนบท

48,758

เขาสวนกวาง

2557 (2014)

District

2554 (2011)

2555 (2012)

2556 (2013)

2557 (2014)

(ตอ ตร. กม.) Population density (Per sq. km.)

78,030

-1.3

0.3

0.1

-0.1

151.7

Nong Song Hong

72,085

72,247

-0.4

0.5

0.2

0.2

116.2

Phu Wiang

71,768

71,738

71,634

-0.4

0.1

--

-0.1

97.4

Mancha Khiri

48,619

48,810

48,853

48,841

-0.3

0.4

0.1

--

120.8

Chonnabot

37,814

37,752

38,001

38,207

38,286

-0.2

0.7

0.5

0.2

116.1

Khao Suan Kwang

ภูผามาน

22,557

22,617

22,711

22,808

22,949

0.3

0.4

0.4

0.6

80.6

ซําสูง

23,722

23,710

23,708

23,647

23,665

-0.1

---

-0.3

0.1

202.8

Sam Sung

โคกโพธิ์ไชย

25,461

25,476

25,551

25,487

25,510

0.1

0.3

-0.3

0.1

106.8

Khok Pho Chai

หนองนาคํา

23,595

23,533

23,707

23,798

23,827

-0.3

0.7

0.4

0.1

149.9

Nong Na Kham

บานแฮด

32,414

32,464

32,685

32,717

32,852

0.2

0.7

0.1

0.4

160.1

Ban Haet

โนนศิลา

26,367

26,349

26,431

26,485

26,505

-0.1

0.3

0.2

0.1

145.6

Non Sila

เวียงเกา

19,939

19,775

19,837

19,926

19,971

-0.8

0.3

0.4

0.2

69.8

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

2556 (2013)

Source: Department of Provincial Administration, Ministry of Interior

Phu Pha Man

Wieng Kao


5

ตาราง 1.2 ประชากรจากการทะเบียน จําแนกตามเพศ เขตการปกครอง เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2555 - 2557 Table 1.2 Population from Registration Record by Sex, Administration Zone and District: 2012 - 2014 2555 (2012) ชาย หญิง Male Female

2556 (2013) ชาย หญิง Male Female

2557 (2014) ชาย หญิง Male Female

อําเภอ และเขตการปกครอง

รวม Total

รวมยอด

1,774,816

879,360

895,456

1,781,655

881,591

900,064

1,790,049

884,822

905,227

Total

ในเขตเทศบาล

462,859

224,293

238,566

471,614

227,811

243,803

494,413

238,266

256,147

Municipal area

นอกเขตเทศบาล เมืองขอนแกน

1,311,957

655,067

656,890

1,310,041

653,780

656,261

1,295,636

646,556

649,080

Non-municipal area

391,698

190,809

200,889

396,522

192,189

204,333

403,454

194,734

208,720 Mueang Khon Kaen

เทศบาลนครขอนแกน

110,686

53,214

57,472

112,329

53,248

59,081

115,928

54,325

61,603

เทศบาลตําบลทาพระ

9,207

4,439

4,768

9,199

4,452

4,747

9,170

4,455

4,715

Tha Phra Subdistrict Municipality

เทศบาลตําบลโนนทอน

9,679

4,755

4,924

9,707

4,753

4,954

9,754

4,788

4,966

Non Thon Subdistrict Municipality

เทศบาลตําบลบานคอ เทศบาลตําบลบานเปด

15,721

7,847

7,874

15,813

7,887

7,926

15,966

7,972

7,994

Ban Kho Subdistrict Municipality

36,988

17,314

19,674

38,210

17,856

20,354

39,717

18,581

21,136

Ban Ped Subdistrict Municipality

เทศบาลตําบลเมืองเกา

27,337

12,882

14,455

27,843

13,150

14,693

28,288

13,343

14,945

Muang Kao Subdistrict Municipality

เทศบาลตําบลสาวะถี

18,017

8,907

9,110

18,079

8,943

9,136

18,038

8,934

9,104

Sawathi Subdistrict Municipality

เทศบาลตําบลหนองตูม

7,549

3,683

3,866

7,578

3,705

3,873

7,626

3,722

3,904

Nong Toom Subdistrict Municipality

-

-

-

-

-

-

17,564

8,542

9,022

Ban Thum Subdistrict Municipality

156,514

77,768

78,746

157,764

78,195

79,569

141,403

70,072

71,331

54,232

27,162

27,070

54,464

27,273

27,191

54,671

27,359

27,312 Ban Fang

4,759

2,324

2,435

4,768

2,322

2,446

4,779

2,350

2,429

49,473

24,838

24,635

49,696

24,951

24,745

49,892

25,009

24,883

เทศบาลเมืองบานทุม นอกเขตเทศบาล บานฝาง เทศบาลตําบลบานฝาง นอกเขตเทศบาล

รวม Total

รวม Total

District and administration zone

Khon Kaen City Municipality

Non-municipal area Ban Fang Subdistrict Municipality Non-municipal area


6

ตาราง 1.2 ประชากรจากการทะเบียน จําแนกตามเพศ เขตการปกครอง เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2555 - 2557 (ตอ) Table 1.2 Population from Registration Record by Sex, Administration Zone and District: 2012 - 2014 (Cont.) อําเภอ และเขตการปกครอง พระยืน

รวม Total

2555 (2012) ชาย หญิง Male Female

รวม Total

2556 (2013) ชาย หญิง Male Female

รวม Total

2557 (2014) ชาย หญิง Male Female

District and administration zone

17,639 Phra Yuen

34,483

16,947

17,536

34,534

16,969

17,565

34,647

17,008

เทศบาลตําบลบานโตน

6,596

3,219

3,377

6,571

3,199

3,372

6,546

3,185

3,361

Ban Ton Subdistrict Municipality

เทศบาลตําบลพระยืน

3,251

1,572

1,679

3,275

1,589

1,686

3,271

1,577

1,694

Phra Yuen Subdistrict Municipality

24,636

12,156

12,480

24,688

12,181

12,507

24,830

12,246

12,584

93,241

46,364

46,877

93,422

46,434

46,988

93,524

46,492

47,032 Nong Ruea

เทศบาลตําบลดอนโมง

3,581

1,774

1,807

3,543

1,751

1,792

3,562

1,761

1,801

Don Mong Subdistrict Municipality

เทศบาลตําบลหนองแก

1,630

812

818

1,619

819

800

1,609

820

789

Nong Kae Subdistrict Municipality

เทศบาลตําบลหนองเรือ

4,401

2,202

2,199

4,406

2,196

2,210

4,400

2,186

2,214

Nong Ruea Subdistrict Municipality

83,629

41,576

42,053

83,854

41,668

42,186

83,953

41,725

42,228

91,324

45,580

45,744

91,726

45,815

45,911

92,236

46,148

46,088 Chum Phae

31,616

15,424

16,192

31,625

15,405

16,220

31,597

15,394

16,203

เทศบาลตําบลโคกสูงสัมพันธ

4,430

2,092

2,338

4,444

2,104

2,340

4,443

2,110

2,333

Khok Sung Samphan Subdistrict Municipality

เทศบาลตําบลโนนหัน

4,844

2,324

2,520

4,825

2,317

2,508

4,827

2,313

2,514

Non Han Subdistrict Municipality

82,050

41,164

40,886

82,457

41,394

41,063

82,966

41,725

41,241

78,304

39,203

39,101

78,268

39,138

39,130

78,292

39,176

39,116 Si Chomphu

3,940

1,945

1,995

3,888

1,912

1,976

3,839

1,893

1,946

74,364

37,258

37,106

74,380

37,226

37,154

74,453

37,283

37,170

นอกเขตเทศบาล หนองเรือ

นอกเขตเทศบาล ชุมแพ เทศบาลเมืองชุมแพ

นอกเขตเทศบาล สีกิชกิงอํมพู งอําเภอ าเภอ เทศบาลตําบลสีชมพู นอกเขตเทศบาล

Non-municipal area

Non-municipal area Chum Phae Town Municipality

Non-municipal area Si Chomphu Subdistrict Municipality Non-municipal area


7

ตาราง 1.2 ประชากรจากการทะเบียน จําแนกตามเพศ เขตการปกครอง เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2555 - 2557 (ตอ) Table 1.2 Population from Registration Record by Sex, Administration Zone and District: 2012 - 2014 (Cont.) อําเภอ และเขตการปกครอง น้ําพอง เทศบาลตําบลน้ําพอง เทศบาลตําบลวังชัย เทศบาลตําบลกุดน้ําใส เทศบาลตําบลมวงหวาน นอกเขตเทศบาล อุบลรัตน เทศบาลตําบลเขื่อนอุบลรัตน นอกเขตเทศบาล กระนวน กิกิงอํงอําเภอ าเภอ เทศบาลเมืองกระนวน นอกเขตเทศบาล บานไผ เทศบาลเมืองบานไผ นอกเขตเทศบาล เปอยนอย เทศบาลตําบลเปอยนอย นอกเขตเทศบาล

รวม Total

2555 (2012) ชาย หญิง Male Female

รวม Total

2556 (2013) ชาย หญิง Male Female

รวม Total

2557 (2014) ชาย หญิง Male Female

District and administration zone

101,189

50,468

50,721

101,707

50,838

50,869

101,814

50,852

50,962 Nam Phong

5,518 6,654

2,703 3,248

2,815 3,406

5,466 6,593

2,673 3,212

2,793 3,381

5,439 6,592

2,661 3,217

2,778 3,375

Nam Phong Subdistrict Municipality

7,963 9,748

3,908 4,853

4,055 4,895

8,031 9,837

3,942 4,916

4,089 4,921

8,096 9,899

3,963 4,942

4,133 4,957

Kud Nam Sai Subdistrict Municipality

83,478

41,707

41,771

83,839

41,980

41,859

83,819

41,947

41,872

44,351 4,159

22,190 2,040

22,161 2,119

44,541 4,112

22,288 2,024

22,253 2,088

44,525 4,061

22,248 1,974

22,277 Ubolratana 2,087 Khuean Ubon Rat Subdistrict Municipality

40,192 78,790 10,912

20,150 39,282 5,267

20,042 39,508 5,645

40,429 78,765 10,808

20,264 39,245 5,226

20,165 39,520 5,582

40,464 78,930 10,726

20,274 39,306 5,178

20,190 Non-municipal area 39,624 Kranuan 5,548 Kranuan Subdistrict Municipality

67,878 101,270

34,015 50,053

33,863 51,217

67,957 101,214

34,019 50,016

33,938 51,198

68,204 101,110

34,128 49,974

34,076 Non-municipal area 51,136 Ban Phai

29,192 72,078 19,907

14,092 35,961 10,025

15,100 36,117 9,882

28,997 72,217 19,981

14,004 36,012 10,045

14,993 36,205 9,936

28,913 72,197 20,047

14,009 35,965 10,099

14,904 Ban Phai Town Municipality 36,232 Non-municipal area 9,948 Pueai Noi

5,966 13,941

2,978 7,047

2,988 6,894

5,942 14,039

2,941 7,104

3,001 6,935

5,975 14,072

2,970 7,129

3,005 6,943

Wang Chai Subdistrict Municipality Muang Wan Subdistrict Municipality Non-municipal area

Pueai Noi Subdistrict Municipality Non-municipal area


8

ตาราง 1.2 ประชากรจากการทะเบียน จําแนกตามเพศ เขตการปกครอง เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2555 - 2557 (ตอ) Table 1.2 Population from Registration Record by Sex, Administration Zone and District: 2012 - 2014 (Cont.) อําเภอ และเขตการปกครอง พล เทศบาลเมืองเมืองพล

รวม Total

2555 (2012) ชาย หญิง Male Female

รวม Total

2556 (2013) ชาย หญิง Male Female

รวม Total

2557 (2014) ชาย หญิง Male Female

District and administration zone

87,414

43,323

44,091

87,294

43,274

44,020

87,124

43,160

43,964 Phon

นอกเขตเทศบาล แวงใหญ เทศบาลตําบลแวงใหญ

11,953 75,461

5,802 37,521

6,151 37,940

11,782 75,512

5,718 37,556

6,064 37,956

11,593 75,531

5,622 37,538

5,971 37,993

29,537 5,177

14,603 2,499

14,934 2,678

29,554 5,185

14,573 2,503

14,981 2,682

29,599 5,167

14,592 2,499

15,007 Waeng Yai 2,668 Waeng Yai Subdistrict Municipality

นอกเขตเทศบาล แวงนอย เทศบาลตําบลแวงนอย นอกเขตเทศบาล หนองสองหอง เทศบาลตําบลหนองสองหอง นอกเขตเทศบาล ภูเวียง เทศบาลตําบลภูเวียง นอกเขตเทศบาล มัญจาคีรี เทศบาลตําบลมัญจาคีรี นอกเขตเทศบาล

24,360 42,094 3,101 38,993 78,013 6,259 71,754 71,972 3,315 68,657 71,768 4,169 67,599

12,104 20,927 1,489 19,438 39,012 3,114 35,898 35,997 1,581 34,416 35,673 2,018 33,655

12,256 21,167 1,612 19,555 39,001 3,145 35,856 35,975 1,734 34,241 36,095 2,151 33,944

24,369 42,142 3,125 39,017 78,086 6,215 71,871 72,085 3,256 68,829 71,738 4,059 67,679

12,070 20,983 1,494 19,489 39,055 3,085 35,970 35,981 1,557 34,424 35,684 1,949 33,735

12,299 21,159 1,631 19,528 39,031 3,130 35,901 36,104 1,699 34,405 36,054 2,110 33,944

24,432 42,131 3,126 39,005 78,030 6,152 71,878 72,247 3,250 68,997 71,634 4,022 67,612

12,093 20,982 1,495 19,487 39,040 3,051 35,989 36,063 1,565 34,498 35,616 1,936 33,680

12,339 21,149 1,631 19,518 38,990 3,101 35,889 36,184 1,685 34,499 36,018 2,086 33,932

Mueang Phon Town Municipality Non-municipal area

Non-municipal area Waeng Noi Waeng Noi Subdistrict Municipality Non-municipal area Nong Song Hong Nong Song Hong Subdistrict Municipality Non-municipal area Phu Wiang Phu Wiang Subdistrict Municipality Non-municipal area Mancha Khiri Mancha Khiri Subdistrict Municipality Non-municipal area


9

ตาราง 1.2 ประชากรจากการทะเบียน จําแนกตามเพศ เขตการปกครอง เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2555 - 2557 (ตอ) Table 1.2 Population from Registration Record by Sex, Administration Zone and District: 2012 - 2014 (Cont.) อําเภอ และเขตการปกครอง ชนบท

2555 (2012) ชาย หญิง Male Female

รวม Total

รวม Total

2556 (2013) ชาย หญิง Male Female

รวม Total

2557 (2014) ชาย หญิง Male Female

District and administration zone

24,843 Chonnabot

48,810

23,963

24,847

48,853

23,960

24,893

48,841

23,998

8,511

4,032

4,479

8,501

4,032

4,469

8,467

4,019

4,448

40,299

19,931

20,368

40,352

19,928

20,424

40,374

19,979

20,395

38,001

19,137

18,864

38,207

19,214

18,993

38,286

19,236

19,050 Khao Suan Kwang

เทศบาลตําบลเขาสวนกวาง

10,787

5,421

5,366

10,865

5,454

5,411

10,908

5,458

5,450

Khao Suan Kwang Subdistrict Municipality

เทศบาลตําบลโนนสมบูรณ

-

-

-

5,903

2,971

2,932

5,890

2,960

2,930

Non Som Bun Subdistrict Municipality

27,214

13,716

13,498

21,439

10,789

10,650

21,488

10,818

10,670

22,711

11,413

11,298

22,808

11,444

11,364

22,949

11,522

11,427 Phu Pha Man

3,498

1,728

1,770

3,504

1,726

1,778

3,485

1,721

1,764

Phu Pha Man Subdistrict Municipality

นอกเขตเทศบาล กิกิงอํ งอําเภอ าเภอ

19,213

9,685

9,528

19,304

9,718

9,586

19,464

9,801

9,663

Non-municipal area

ซําสูง

23,708

11,763

11,945

23,647

11,734

11,913

23,665

11,724

5,288

2,606

2,682

5,280

2,614

2,666

5,267

2,598

2,669

Sam Sung Subdistrict Municipality

18,420

9,157

9,263

18,367

9,120

9,247

18,398

9,126

9,272

Non-municipal area

25,551

12,806

12,745

25,487

12,757

12,730

25,510

12,768

4,162

2,047

2,115

4,121

2,011

2,110

4,140

2,022

2,118

21,389

10,759

10,630

21,366

10,746

10,620

21,370

10,746

10,624

23,707

11,878

11,829

23,798

11,878

11,920

23,827

11,881

11,946 Nong Na Kham

เทศบาลตําบลชนบท นอกเขตเทศบาล เขาสวนกวาง

นอกเขตเทศบาล ภูผามาน เทศบาลตําบลภูผามาน

เทศบาลตําบลซําสูง นอกเขตเทศบาล โคกโพธิ์ไชย เทศบาลตําบลบานโคก นอกเขตเทศบาล หนองนาคํา

Chonnabot Subdistrict Municipality Non-municipal area

Non-municipal area

11,941 Sam Sung

12,742 Khok Pho Chai Ban Khok Subdistrict Municipality Non-municipal area


10

ตาราง 1.2 ประชากรจากการทะเบียน จําแนกตามเพศ เขตการปกครอง เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2555 - 2557 (ตอ) Table 1.2 Population from Registration Record by Sex, Administration Zone and District: 2012 - 2014 (Cont.) อําเภอ และเขตการปกครอง บานแฮด เทศบาลตําบลบานแฮด นอกเขตเทศบาล โนนศิลา เทศบาลตําบลโนนศิลา นอกเขตเทศบาล เวียงเกา

รวม Total

2555 (2012) ชาย หญิง Male Female

รวม Total

2556 (2013) ชาย หญิง Male Female

รวม Total

2557 (2014) ชาย หญิง Male Female

District and administration zone

16,506 Ban Haet

32,685

16,305

16,380

32,717

16,296

16,421

32,852

16,346

6,811

3,386

3,425

6,793

3,375

3,418

6,772

3,363

3,409

25,874

12,919

12,955

25,924

12,921

13,003

26,080

12,983

13,097

26,431

13,242

13,189

26,485

13,292

13,193

26,505

13,295

13,210 Non Sila

5,484

2,752

2,732

5,517

2,776

2,741

5,549

2,792

2,757

20,947

10,490

10,457

20,968

10,516

10,452

20,956

10,503

10,453

19,837

9,860

9,977

19,926

9,926

10,000

19,971

9,931

10,040 Wieng Kao District

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

Source: Department of Provincial Administration, Ministry of Interior

Ban Haet Subdistrict Municipality Non-municipal area Non Sila Subdistrict Municipality Non-municipal area


11

ตาราง 1.3 ประชากรจากการทะเบียน จําแนกตามหมวดอายุ เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2557 Table 1.3 Population from Registration Record by Age Group and District: 2014 หมวดอายุ (ป)

Age Group (year)

รวม อําเภอ

Total

80 และ 0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

ไมทราบ

มากกวา Unknown 80 and

1,790,049 97,090 101,412 105,290 132,615 133,325 126,950 138,123 143,595 153,497 154,207 129,677 105,493 84,695 66,485 44,067 30,578 30,116

สัญชาติไทย ระหวางการยาย Not thai

over รวมยอด

ประชากรอยู

ผูไมใช

ประชากรใน

District

ทะเบียนบานกลาง

Transferring Population registered

nationality population

in central house file

8

2,291

3,407

7,128

Total

ในเขตเทศบาล

494,413

25,236

26,697

28,740

40,312

37,215

34,131

36,972

38,140

40,780

41,940

36,542

29,847

23,541

18,322

12,402

8,804

9,312

5

1,749

1,573

2,153

Municipal area

นอกเขตเทศบาล

1,295,636

71,854

74,715

76,550

92,303

96,110

92,819

101,151

105,455

112,717

112,267

93,135

75,646

61,154

48,163

31,665

21,774

20,804

3

542

1,834

4,975

Non-municipal area

403,454

20,804

21,601

23,149

34,825

33,244

28,090

30,588

31,403

33,867

34,518

29,908

23,925

18,102

13,796

9,309

6,374

6,145

1

1,182

1,648

975

Mueang Khon Kaen

บานฝาง

54,671

3,104

3,164

3,257

3,978

3,763

3,886

4,017

4,315

4,581

5,060

4,028

3,239

2,727

2,064

1,380

963

914

-

49

47

135

Ban Fang

พระยืน

34,647

1,756

1,928

1,893

2,341

2,361

2,336

2,595

2,837

3,052

3,215

2,572

2,189

1,707

1,396

941

721

691

-

24

6

86

Phra Yuen

หนองเรือ

93,524

5,069

5,424

5,543

6,731

6,479

6,511

6,918

7,796

8,105

8,383

6,751

5,696

4,474

3,714

2,459

1,668

1,496

-

42

116

149

Nong Ruea

ชุมแพ

123,833

6,722

6,967

7,279

8,454

9,202

8,658

9,587

9,652

10,243

10,256

9,062

7,278

6,069

5,038

3,321

2,452

2,779

3

270

304

237

Chum Phae

สีชมพู

78,292

4,532

5,012

4,880

5,901

5,767

5,620

6,366

6,530

6,853

6,538

5,349

4,323

3,452

2,695

1,704

1,146

1,100

-

37

218

269

Si Chomphu

น้ําพอง

113,845

6,237

6,212

6,433

8,030

8,799

8,188

8,702

8,596

9,629

10,248

8,516

6,804

5,419

4,502

2,978

1,935

2,041

-

59

193

324

Nam Phong

อุบลรัตน

44,525

2,618

2,629

2,675

3,143

3,275

3,363

3,663

3,664

3,890

3,793

2,993

2,588

2,075

1,512

992

689

663

-

20

31

249

Ubolratana

กระนวน

78,930

4,486

4,599

4,977

5,558

5,972

5,758

6,313

6,524

6,874

6,737

5,698

4,557

3,511

2,716

1,788

1,178

1,042

3

42

59

538

Kranuan

บานไผ

101,110

5,353

5,436

5,984

7,116

7,126

7,237

7,739

8,047

8,656

8,826

7,232

5,921

5,111

3,957

2,545

1,926

2,043

-

297

189

369

Ban Phai

เปอยนอย

20,047

1,171

1,195

1,208

1,462

1,407

1,564

1,753

1,799

1,791

1,688

1,396

1,078

913

725

340

281

235

-

5

17

19

Pueai Noi

พล

87,124

4,823

5,097

5,144

6,058

6,152

6,182

6,709

7,270

7,620

7,144

6,176

5,284

4,359

3,324

2,286

1,639

1,537

-

47

132

141

Phon

แวงใหญ

29,599

1,703

1,811

1,867

2,022

2,171

2,053

2,187

2,303

2,484

2,505

2,018

1,704

1,438

1,138

783

524

619

-

7

27

235

Waeng Yai

แวงนอย

42,131

2,189

2,422

2,532

2,874

3,021

2,943

3,190

3,413

3,623

3,624

3,081

2,599

2,087

1,629

1,216

807

834

1

11

13

22

Waeng Noi

หนองสองหอง

78,030

4,302

4,628

4,784

5,546

5,658

5,202

6,404

6,888

6,749

6,308

5,305

4,312

3,678

2,792

1,824

1,208

1,111

-

37

171

1,123

เมืองขอนแกน

Nong Song Hong


12

ตาราง 1.3 ประชากรจากการทะเบียน จําแนกตามหมวดอายุ เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2557 (ตอ) Table 1.3 Population from Registration Record by Age Group and District: 2014 (Cont.) หมวดอายุ (ป)

Age Group (year)

รวม อําเภอ

Total

80 และ 0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

ไมทราบ

มากกวา Unknown 80 and

ประชากรอยู

ผูไมใช

สัญชาติไทย ระหวางการยาย Not thai

over

ประชากรใน

District

ทะเบียนบานกลาง

Transferring Population registered

nationality population

in central house file

ภูเวียง

72,247

4,020

4,253

4,422

5,247

5,242

5,278

5,715

5,855

6,321

6,150

5,111

3,969

3,289

2,678

1,665

1,132

1,040

-

38

41

781

Phu Wiang

มัญจาคีรี

71,634

3,474

3,771

3,965

4,827

4,864

4,818

5,296

5,656

6,154

6,471

5,409

4,472

3,743

3,048

2,156

1,476

1,399

-

30

46

559

Mancha Khiri

ชนบท

48,841

2,586

2,758

2,823

3,364

3,328

3,375

3,805

3,876

4,241

4,177

3,562

3,071

2,561

1,948

1,378

876

913

-

19

42

138

Chonnabot

เขาสวนกวาง

38,286

2,291

2,234

2,346

2,848

2,943

3,055

3,195

3,098

3,377

3,264

2,655

2,101

1,639

1,225

795

518

539

-

19

20

124

Khao Suan Kwang

ภูผามาน

22,949

1,348

1,463

1,365

1,633

1,575

1,689

1,903

1,944

2,029

1,927

1,616

1,225

1,046

817

488

381

442

-

9

7

42

ซําสูง

23,665

1,240

1,308

1,321

1,679

1,697

1,610

1,804

1,818

2,179

2,185

1,797

1,499

1,159

886

569

401

349

-

4

8

152

Sam Sung

โคกโพธิ์ไชย

25,510

1,383

1,447

1,426

1,743

1,897

1,927

1,895

1,914

2,179

2,205

1,895

1,677

1,320

923

647

467

403

-

10

7

145

Khok Pho Chai

หนองนาคํา

23,827

1,345

1,432

1,464

1,765

1,791

1,795

1,888

1,980

2,025

2,023

1,735

1,361

1,064

885

462

340

371

-

11

12

78

Nong Na Kham

บานแฮด

32,852

1,958

1,951

1,846

2,323

2,343

2,417

2,486

2,583

2,844

2,835

2,381

1,932

1,493

1,272

820

617

615

-

11

26

99

Ban Haet

โนนศิลา

26,505

1,492

1,558

1,547

1,848

1,847

1,959

1,954

2,212

2,324

2,261

1,957

1,479

1,316

1,007

704

466

423

-

4

18

129

Non Sila

เวียงเกา

19,971

1,084

1,112

1,160

1,299

1,401

1,436

1,451

1,622

1,807

1,866

1,474

1,210

943

798

517

393

372

-

7

9

10

หมายเหตุ: ไมทราบ = ไมทราบ/ระบุปจันทรคติ ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

Note: Unknown = Unknown/Lunar calendar Source: Department of Provincial Administration, Ministry of Interior

Phu Pha Man

Wiang Kao


13

ตาราง 1.4 การเกิด การตาย การยายเขา และการยายออก จําแนกตามเพศ เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2557 Table 1.4 Births, Deaths, Registered-In and Registered-Out by Sex and District: 2014

อําเภอ

การเกิด

การตาย

การยายเขา

การยายออก

Births

Deaths

Registered - in

Registered - out

District

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Male

Female

รวมยอด

19,221

9,976

9,245 13,305 7,568

5,737

79,863 41,821 38,042 78,099 41,394 36,705

Total

ในเขตเทศบาล

18,479

9,604

8,875

5,635 3,404

2,231

28,799 13,789 15,010 38,856 19,684 19,172

Municipal area

นอกเขตเทศบาล

742

372

370

7,670 4,164

3,506

51,064 28,032 23,032 39,243 21,710 17,533

Non-municipal area

เมืองขอนแกน เทศบาลนครขอนแกน เทศบาลตําบลเมืองเกา เทศบาลตําบลทาพระ เทศบาลตําบลบานเปด เทศบาลตําบลสาวะถี เทศบาลตําบลบานคอ เทศบาลตําบลโนนทอน เทศบาลตําบลบานทุม เทศบาลตําบลหนองตูม นอกเขตเทศบาล บานฝาง เทศบาลตําบลบานฝาง นอกเขตเทศบาล

10,714 10,704 1 1 1 7 232 232 -

5,564 5,557 1 1 5 115 115 -

5,150 5,147 1 2 117 117 -

4,723 2,849 3,036 1,892 138 78 47 25 138 79 123 66 105 59 66 34 24 13 63 32 983 571 373 201 48 21 325 180

1,874 1,144 60 22 59 57 46 32 11 31 412 172 27 145

27,175 13,231 13,944 28,548 14,853 13,695 10,169 4,364 5,805 16,732 8,546 8,186 1,980 912 1,068 1,372 624 748 378 203 175 331 159 172 3,835 1,809 2,026 2,173 990 1,183 564 309 255 460 238 222 655 351 304 370 190 180 454 231 223 331 161 170 183 97 86 100 50 50 271 147 124 151 92 59 8,686 4,808 3,878 6,528 3,803 2,725 2,173 1,154 1,019 1,791 948 843 194 115 79 370 183 187 1,979 1,039 940 1,421 765 656

Mueang Khon Kaen District Khon Kaen City Municipality Muang Kao Subdistrict Municipality Tha Phra Subdistrict Municipality Ban Ped Subdistrict Municipality Sawathi Subdistrict Municipality Ban Kho Subdistrict Municipality Non Thon Subdistrict Municipality

Non-municipal area Ban Fang District Ban Fang Subdistrict Municipality Non-municipal area


14

ตาราง 1.4 การเกิด การตาย การยายเขา และการยายออก จําแนกตามเพศ เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2557 (ตอ) Table 1.4 Births, Deaths, Registered-In and Registered-Out by Sex and District: 2014 (Cont.)

อําเภอ พระยืน

การเกิด

การตาย

การยายเขา

การยายออก

Births

Deaths

Registered - in

Registered - out

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Male

Female

District

153

96

57

243

149

94

1,537

810

727

1,294

695

599

เทศบาลตําบลบานโตน

-

-

-

44

28

16

251

134

117

219

112

107

Ban Ton Subdistrict Municipality

เทศบาลตําบลพระยืน

152

96

56

35

25

10

194

102

92

320

189

131

Phra Yuen Subdistrict Municipality

1

-

1

164

96

68

1,092

574

518

755

394

361

Non-municipal area

268

141

127

548

299

249

3,415

1,896

1,519

2,910

1,614

1,296

เทศบาลตําบลดอนโมง

-

-

-

17

12

5

271

189

82

223

161

62

Don Mong Subdistrict Municipality

เทศบาลตําบลหนองแก

-

-

-

10

6

4

103

65

38

102

58

44

Nong Kae Subdistrict Municipality

เทศบาลตําบลหนองเรือ

267

140

127

55

36

19

193

94

99

434

224

210

Nong Ruea Subdistrict Municipality

1

1

-

466

245

221

2,848

1,548

1,300

2,151

1,171

980

Non-municipal area

2,067

1,100

967

777

455

322

5,332

3,053

2,279

6,052

3,320

2,732

2,002

1,068

934

255

162

93

1,452

728

724

3,277

1,689

1,588

เทศบาลตําบลโคกสูงสัมพันธ

-

-

-

26

16

10

130

73

57

99

48

51

Khok Sung Samphan Subdistrict Municipality

เทศบาลตําบลโนนหัน

8

5

3

26

14

12

212

116

96

176

106

70

Sangkhom Subdistrict Municipality Non Han Subdistrict Municipality

57

27

30

470

263

207

3,538

2,136

1,402

2,500

1,477

1,023

329

168

161

433

224

209

2,815

1,568

1,247

2,565

1,395

1,170

313 16

159 9

154 7

44 389

23 201

21 188

154 2,661

90 1,478

64 1,183

491 2,074

257 1,138

234 936

นอกเขตเทศบาล หนองเรือ

นอกเขตเทศบาล ชุมแพ เทศบาลเมืองชุมแพ

นอกเขตเทศบาล สีชมพู เทศบาลตําบลสีชมพู นอกเขตเทศบาล

Phra Yuen District

Nong Ruea District

Chum Phae District Chum Phae Town Municipality

Non-municipal Non-municipal area area Si Chomphu District

Sa-atSubdistrict Subdistrict Municipality SiTha Chomphu Municipality Non-municipal area


15

ตาราง 1.4 การเกิด การตาย การยายเขา และการยายออก จําแนกตามเพศ เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2557 (ตอ) Table 1.4 Births, Deaths, Registered-In and Registered-Out by Sex and District: 2014 (Cont.)

อําเภอ น้ําพอง

การเกิด

การตาย

การยายเขา

การยายออก

Births

Deaths

Registered - in

Registered - out

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Male

Female

District Khat Subdistrict Municipality NamPak Phong District

570

290

280

779

432

347

4,750

2,634

2,116

4,325

2,402

1,923

529

270

259

79

49

30

195

110

85

712

371

341

Non-municipal Nam Phong Subdistrictarea Municipality

1

1

-

27

15

12

364

176

188

312

146

166

Wang Chai Subdistrict Municipality

เทศบาลตําบลกุดน้ําใส

35

18

17

49

26

23

423

216

207

330

175

155

Kud Nam Sai Subdistrict Municipality

เทศบาลตําบลมวงหวาน

2

-

2

57

32

25

517

267

250

380

194

186

muangwan Subdistrict Municipality

นอกเขตเทศบาล

3

1

2

567

310

257

3,251

1,865

1,386

2,591

1,516

1,075

182

92

90

310

165

145

1,726

917

809

1,584

865

719

182

92

90

45

26

19

235

111

124

437

234

203

Khuean Ubon Rat Subdistrict Municipality

-

-

-

265

139

126

1,491

806

685

1,147

631

516

Non-municipal area

570

282

288

432

236

196

3,340

1,784

1,556

3,237

1,718

1,519

566

278

288

102

60

42

502

263

239

1,081

550

531

Nong Ko Subdistrict Municipality

4

4

-

330

176

154

2,838

1,521

1,317

2,156

1,168

988

Non-municipal area

638

338

300

651

362

289

3,880

2,064

1,816

3,840

1,994

1,846

637

337

300

212

119

93

1,170

611

559

1,668

820

848

Ban Phai Town Municipality

1

1

-

439

243

196

2,710

1,453

1,257

2,172

1,174

998

Non-municipal area

เทศบาลตําบลน้ําพอง เทศบาลตําบลวังชัย

อุบลรัตน เทศบาลตําบลเขื่อนอุบลรัตน นอกเขตเทศบาล กระนวน เทศบาลเมืองกระนวน นอกเขตเทศบาล บานไผ เทศบาลเมืองบานไผ นอกเขตเทศบาล

Si Wilai Subdistrict Municipality Non-municipal area Ubolratana District Non-municipal area

Kranuan District

Ban Phai District


16

ตาราง 1.4 การเกิด การตาย การยายเขา และการยายออก จําแนกตามเพศ เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2557 (ตอ) Table 1.4 Births, Deaths, Registered-In and Registered-Out by Sex and District: 2014 (Cont.)

อําเภอ เปอยนอย เทศบาลตําบลเปอยนอย นอกเขตเทศบาล พล เทศบาลเมืองเมืองพล นอกเขตเทศบาล แวงใหญ เทศบาลตําบลแวงใหญ นอกเขตเทศบาล แวงนอย เทศบาลตําบลแวงนอย นอกเขตเทศบาล หนองสองหอง เทศบาลตําบลหนองสองหอง นอกเขตเทศบาล ภูเวียง เทศบาลตําบลภูเวียง นอกเขตเทศบาล

การเกิด

การตาย

การยายเขา

การยายออก

Births

Deaths

Registered - in

Registered - out

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Male

Female

42 22 20 303 59 244 105 19 86 142 11 131 223 59 164 236 39 197

52 19 33 247 43 204 85 14 71 130 5 125 224 26 198 190 17 173

421 153 268 1,693 217 1,476 479 112 367 781 69 712 1,496 149 1,347 1,467 105 1,362

332 109 223 1,503 238 1,265 404 92 312 667 73 594 1,239 135 1,104 1,284 97 1,187

654 272 382 3,961 1,823 2,138 818 196 622 1,249 117 1,132 2,514 583 1,931 2,506 590 1,916

349 143 206 2,073 909 1,164 438 97 341 659 52 607 1,355 288 1,067 1,325 304 1,021

305 129 176 1,888 914 974 380 99 281 590 65 525 1,159 295 864 1,181 286 895

80 79 1 1,249 1,245 4 184 19 165 130 130 305 292 13 408 408 -

41 40 1 638 635 3 91 11 80 64 64 141 137 4 219 219 -

39 39 611 610 1 93 8 85 66 66 164 155 9 189 189 -

94 41 53 550 102 448 190 33 157 272 16 256 447 85 362 426 56 370

753 262 491 3,196 455 2,741 883 204 679 1,448 142 1,306 2,735 284 2,451 2,751 202 2,549

District Pueai Noi District Pueai Noi Subdistrict Municipality Non-municipal area Phon District Mueang Phon Town Municipality Non-municipal area Waeng Yai District Waeng Yai Subdistrict Municipality Non-municipal area Waeng Noi District Waeng Noi Subdistrict Municipality Non-municipal area Nong Song Hong District Nong Song Hong Subdistrict Municipality Non-municipal area Phu Wiang District Phu Wiang Subdistrict Municipality Non-municipal area


17

ตาราง 1.4 การเกิด การตาย การยายเขา และการยายออก จําแนกตามเพศ เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2557 (ตอ) Table 1.4 Births, Deaths, Registered-In and Registered-Out by Sex and District: 2014 (Cont.)

อําเภอ

มัญจาคีรี

การเกิด

การตาย

การยายเขา

การยายออก

Births

Deaths

Registered - in

Registered - out

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Male

Female

District

374

198

176

452

250

202

2,441

1,329

1,112

2,388

1,290

1,098

372

198

174

76

48

28

186

91

95

561

285

276

Mancha Khiri Subdistrict Municipality

2

-

2

376

202

174

2,255

1,238

1,017

1,827

1,005

822

Non-municipal area

137

71

66

324

164

160

1,668

900

768

1,454

738

716

133

67

66

64

34

30

351

178

173

450

226

224

Chonnabot Subdistrict Municipality

4

4

-

260

130

130

1,317

722

595

1,004

512

492

Non-municipal area

214

110

104

242

137

105

1,567

825

742

1,405

733

672

เทศบาลตําบลเขาสวนกวาง

206

105

101

78

47

31

455

215

240

529

259

270

เทศบาลตําบลโนนสมบูรณ

5

3

2

41

26

15

231

122

109

195

101

94

นอกเขตเทศบาล

3

2

1

123

64

59

881

488

393

681

373

308

Non-municipal area

93

48

45

119

70

49

849

454

395

655

333

322

Phu Pha Man District

เทศบาลตําบลภูผามาน

17

9

8

39

23

16

101

51

50

113

51

62

นอกเขตเทศบาล

76

39

37

80

47

33

748

403

345

542

282

260

69

41

28

144

78

66

817

429

388

697

381

316

68

40

28

36

21

15

180

84

96

225

116

109

Sam Sung Subdistrict Municipality

1

1

-

108

57

51

637

345

292

472

265

207

Non-municipal area

เทศบาลตําบลมัญจาคีรี นอกเขตเทศบาล ชนบท เทศบาลตําบลชนบท นอกเขตเทศบาล เขาสวนกวาง

ภูผามาน

ซําสูง เทศบาลตําบลซําสูง นอกเขตเทศบาล

Mancha Khiri District

Chonnabot District

Khao Suan Kwang District Khao Suan Kwang Subdistrict Municipality

Phu Pha Man Subdistrict Municipality Non-municipal area Sam Sung District


18

ตาราง 1.4 การเกิด การตาย การยายเขา และการยายออก จําแนกตามเพศ เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2557 (ตอ) Table 1.4 Births, Deaths, Registered-In and Registered-Out by Sex and District: 2014 (Cont.)

อําเภอ

โคกโพธิ์ไชย

การเกิด

การตาย

การยายเขา

การยายออก

Births

Deaths

Registered - in

Registered - out

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Male

Female

District

6

3

3

149

77

72

887

462

425

661

335

326

เทศบาลตําบลบานโคก

1

1

-

27

14

13

191

97

94

134

66

68

นอกเขตเทศบาล

5

2

3

122

63

59

696

365

331

527

269

258

Non-municipal area

24

13

11

109

74

35

842

457

385

695

365

330

Nong Na Kham District

209

105

104

238

147

91

1,204

608

596

1,023

509

514

Ban Haet District

เทศบาลตําบลบานแฮด

-

-

-

37

19

18

249

123

126

222

109

113

Ban Haet Subdistrict Municipality

นอกเขตเทศบาล โนนศิลา เทศบาลตําบลโนนศิลา นอกเขตเทศบาล เวียงเกา

209 2 1 1 14

105 1 1 6

104 1 1 8

201 166 33 133 114

128 88 15 73 60

73 78 18 60 54

955 1,001 257 744 678

485 536 140 396 373

470 465 117 348 305

801 772 195 577 501

400 409 111 298 298

401 363 84 279 203

Non-municipal area

หนองนาคํา บานแฮด

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

Source: Department of Provincial Administration, Ministry of Interior

Khok Pho Chai District Ban Khok Subdistrict Municipality

Non Sila District Non Sila Subdistrict Municipality Non-municipal area Wieng Kao District


ตาราง 1.5 จํานวนและอัตราเกิดมีชีพ การตาย ทารกตาย และมารดาตาย พ.ศ. 2553 - 2557

19

Table 1.5 Number and Rates of Livebirths, Deaths, Infant Mortality and Maternal Mortality: 2010 - 2014 จํานวน Number ป

เกิดมีชีพ

ตาย

ทารกตาย

Livebrith

Death

2553

19,047

11,506

121

2554

20,238

11,608

2555

20,685

2556 2557

อัตรา Rate มารดาตาย

Infant mortality Maternal mortality

เกิด

(1)

ตาย

(1)

ทารกตาย

(2)

มารดาตาย

(3)

Year

Crude birth

Crude death

Infant mortatity

Maternal mortality

6

10.77

6.50

6.35

33.37

2010

134

5

11.46

6.57

6.62

24.71

2011

11,567

149

3

11.65

6.51

7.20

14.50

2012

19,580

12,912

153

6

11.03

7.28

7.81

30.95

2013

18,618

12,665

128

3

10.40

7.08

6.88

16.13

2014

หมายเหตุ: (1) อัตราการเกิดมีชีพ และอัตราการตายตอประชากร 1,000 คน

Note: (1) Live brith rate and death rate per 1,000 population.

(2) อัตราทารกตายตอการเกิดมีชีพ 1,000 คน

(2) Infant mortality rate per 1,000 live briths.

(3) อัตรามารดาตายตอการเกิดมีชีพ 100,000 คน

(3) Maternal mortality rate per 100,000 live briths.

ที่มา: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน

Source: Khonkaen Provincial Health Office


20

ตาราง 1.6 การจดทะเบียนสมรส และหยา เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2553 - 2557 Table 1.6 Couple with Marriage and Divorce Certificate by District: 2010 - 2014 สมรส Marriage อําเภอ

หยา Divorce District

2553

2554

2555

2556

2557

2553

2554

2555

2556

2557

(2010)

(2011)

(2012)

(2013)

(2014)

(2010)

(2011)

(2012)

(2013)

(2014)

7,537

7,793

8,031

7,201

7,491

2,781

2,931

2,929

2,901

2,875

Total

2,154

2,305

2,545

2,231

2,165

1,115

1,113

1,077

1,112

1,068

Mueang Khon Kaen

บานฝาง

217

217

216

228

212

69

79

66

84

78

Ban Fang

พระยืน

138

137

132

144

128

40

39

49

55

59

Phra Yuen

หนองเรือ

367

267

272

111

332

101

119

106

67

101

Nong Ruea

ชุมแพ

565

655

626

638

643

235

253

260

239

284

Chum Phae

สีชมพู

370

304

259

188

293

88

94

93

170

98

Si Chomphu

น้ําพอง

517

520

491

397

501

155

171

176

179

174

Nam Phong

อุบลรัตน

199

197

210

215

181

68

68

82

80

64

Ubolratana

กระนวน

306

289

356

258

292

126

99

103

97

116

Kranuan

บานไผ

385

395

471

386

379

126

110

151

140

122

Ban Phai

84

73

60

90

85

15

15

24

25

31

Pueai Noi

พล

346

372

348

349

307

111

139

153

141

105

แวงใหญ

124

136

109

85

92

25

25

22

19

23

Waeng Yai

แวงนอย

156

169

143

169

153

39

44

36

50

44

Waeng Noi

หนองสองหอง

309

372

148

276

280

92

72

58

81

67

Nong Song Hong

รวมยอด เมืองขอนแกน

เปอยนอย

Phon


21

ตาราง 1.6 การจดทะเบียนสมรส และหยา เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2553 - 2557 (ตอ) Table 1.6 Couple with Marriage and Divorce Certificate by District: 2010 - 2014 (Cont.) สมรส Married อําเภอ

หยา Divorced District

2553

2554

2555

2556

2557

2553

2554

2555

2556

2557

(2010)

(2011)

(2012)

(2013)

(2014)

(2010)

(2011)

(2012)

(2013)

(2014)

ภูเวียง

193

229

249

169

206

51

71

66

64

58

Phu Wiang

มัญจาคีรี

211

229

275

240

207

66

62

61

36

63

Mancha Khiri

ชนบท

190

193

240

137

105

39

51

56

37

50

Chonnabot

75

138

135

127

192

31

59

61

54

53

Khao Suan Kwang

102

80

151

124

125

29

46

34

5

42

Phu Pha Man

ซําสูง

79

88

92

104

105

26

18

27

29

31

Sam Sung

โคกโพธิ์ไชย

89

15

99

112

124

24

29

27

33

29

Khok Pho Chai

หนองนาคํา

85

71

82

70

86

20

30

42

23

26

Nong Na Kham

บานแฮด

135

147

151

167

124

48

79

47

47

49

Ban Haet

โนนศิลา

85

138

99

100

118

24

29

32

17

24

Non Sila

เวียงเกา

56

57

72

86

56

18

17

20

17

16

Wieng Kao

เขาสวนกวาง ภูผามาน

ที่มา: ที่วาการอําเภอ

Source: District Office


22

ตาราง 1.7 รอยละของครัวเรือน จําแนกตามลักษณะที่สําคัญของครัวเรือน พ.ศ. 2553 - 2557 Table 1.7 Percentage of Households by Major Housing Characteristics: 2010 - 2014 ลักษณะที่สําคัญของครัวเรือน ประเภทของที่อยูอาศัย บานเดี่ยว หองแถว ทาวนเฮาสหรือบานแฝด หองชุด หองภายในบาน ที่อยูอาศัยชั่วคราว อื่น ๆ ชนิดของวัสดุกอสรางที่อยูอาศัย ตึก ไม ครึ่งตึกครึ่งไม วัสดุไมถาวรในทองถิ่น วัสดุใชแลว วัสดุอื่น ๆ สถานภาพการครอบครองที่อยูอาศัย เปนเจาของบานและที่ดิน เปนเจาของบานแตเชาที่ดิน บานเชา อยูโดยไมเสียคาเชา

2553

2554

2555

2556

2557

(2010)

(2011)

(2012)

(2013)

(2014)

100.0 90.6 6.9 0.4 1.5 0.2 0.4 100.0 34.9 23.3 41.5 0.3 100.0 83.9 2.1 4.7 9.3

100.0 90.7 7.1 1.3 0.8 0.2 100.0 36.0 21.0 42.5 0.1 0.3 100.0 84.4 1.7 5.6 8.3

100.0 87.8 5.9 0.9 5.4 100.0 43.8 13.8 42.4 100.0 86.0 1.5 9.3 3.2

100.0 88.6 5.2 1.3 4.9 100.0 42.0 12.1 45.7 100.0 86.4 0.1 9.8 3.7

100.0 86.1 9.6 3.5 0.9 100.0 48.8 10.1 41.2 100.0 87.0 0.2 8.7 4.2

Major housing characteristic Type of dwelling Detached house Row house Townhouse or twinhouse Apartment of flat Room or rooms Improvised quarters Others Construction materials Cement, brick or stone Wood Brick ans wood Local materials Re-used materials Others Occupancy status Owns dwelling and land Owns dwelling on rented land Rents Occupied rented free


23

ตาราง 1.7 รอยละของครัวเรือน จําแนกตามลักษณะที่สําคัญของครัวเรือน พ.ศ. 2553 - 2557 (ตอ) Table 1.7 Percentage of Households by Major Housing Characteristics: 2010 - 2014 (Cont.) ลักษณะที่สําคัญของครัวเรือน การใชน้ํา น้ําประปาภายในบาน น้ําบอ/น้ําบาดาล ภายในบาน น้ําประปานอกบาน น้ําบอ/น้ําบาดาลนอกบาน น้ําจากแมน้ํา ลําธารหรือคลอง น้ําฝน น้ําประปาผานการบําบัด (ตม/กรอง) อื่น ๆ น้ําดื่ม น้ําดื่มบรรจุขวด น้ําประปาภายในบาน น้ําบอ/บาดาลภายในบาน น้ําประปานอกบาน น้ําบอ/น้ําบาดาลนอกบาน น้ําจากแมน้ํา ลําธารหรือคลอง น้ําฝน น้ําประปาผานการบําบัด (ตม/กรอง) อื่น ๆ

2553

2554

2555

2556

2557

(2010)

(2011)

(2012)

(2013)

(2014)

100.0 36.6 59.2 2.4 1.7 0.1 100.0 24.6 4.0 0.9 0.3 0.1 70.1 -

100.0 69.4 29.5 0.7 0.3 0.1 100.0 18.0 4.4 0.2 68.9 8.5 -

100.0 90.8 8.0 0.9 0.1 0.2 100.0 19.8 0.3 72.7 7.2 -

100.0 94.8 2.4 0.1 2.4 0.3 100.0 25.5 0.7 0.3 64.9 8.5 -

100.0 99.0 1.0 100.0 32.6 53.3 14.1 -

Major housing characteristic Water supply Inside piped water supply Inside piped underground water Outside piped public tap Well or underground water River, stream etc. Rain water Treated tap water (boiled/filtered) Others Drinking water Bottle-water Inside piped water supply Inside piped underground water Outside piped or public tap Well or underground water River, stream etc. Rain water Treated tap water (boiled/filtered) Others


24

ตาราง 1.7 รอยละของครัวเรือน จําแนกตามลักษณะที่สําคัญของครัวเรือน พ.ศ. 2553 - 2557 (ตอ) Table 1.7 Percentage of Households by Major Housing Characteristics: 2010 - 2014 (Cont.) 2553

2554

2555

2556

2557

(2010)

(2011)

(2012)

(2013)

(2014)

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

ไมมีสวม

0.1

0.1

-

-

-

สวมชักโครก

8.2

14.7

15.2

19.4

17.2

Flush latrine

87.7

81.1

80.8

77.2

74.9

Mould latrine

4.0

4.1

4.0

3.4

7.9

ลักษณะที่สําคัญของครัวเรือน การใชสวม

สวมซึม สวมชักโครกและสวมซึม สวมหลุม ถัง บอปลา ถายลงแมน้ําลําคลอง หรือสวมลักษณะอื่น ๆ

Major housing characteristic Toilet facilities No facility nearby

Flush and mould latrine Pit or hole in ground or into river and others

-

-

-

-

-

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

ถาน

23.9

12.2

13.6

9.2

15.1

Charcoal

ไม

30.1

36.6

31.2

30.2

29.1

Wood

0.6

-

-

0.3

0.4

แกส

37.8

43.9

45.7

50.0

47.6

ไฟฟา

1.5

4.0

3.1

3.4

7.3

อื่น ๆ

0.2

-

-

-

-

ไมมีการหุงตม

5.9

3.4

6.3

เชื้อเพลิงที่ใชในการปรุงอาหาร

น้ํามันกาด

6.9

ที่มา: การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2553 - 2557 จังหวัดขอนแกน สํานักงานสถิติแหงชาติ Source: The 2010 - 2014 and household Socio - Economic survey, Khonkaen Province, National Statistical Office

0.51

Cooking fuel

Kerozene Gas Electricity Other No cooking


ตาราง

25

1.8 บานจากการทะเบียน เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2553 - 2557

Table 1.8 House from Registration Record by District: 2010 - 2014

อําเภอ

2553 (2010)

2554 (2011)

2555 (2012)

2556 (2013)

2557 (2014)

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) Percentage change (%)

District

รวมยอด

521,559

534,715

549,114

561,774

576,964

2557 (2014) 2.7

เมืองขอนแกน

153,476

159,073

168,119

171,235

179,289

4.7

Mueang Khon Kaen

บานฝาง

14,924

15,321

15,839

16,211

16,558

2.1

Ban Fang

พระยืน

9,101

9,300

9,537

9,747

9,981

2.4

Phra Yuen

หนองเรือ

23,430

23,825

24,378

25,013

25,450

1.7

Nong Ruea

ชุมแพ

36,089

36,927

37,727

38,487

39,301

2.1

Chum Phae

สีชมพู งอําาเภอ เภอ กิกิงอํ

21,453

21,809

22,119

22,426

22,669

1.1

Si Chomphu

น้ําพอง

30,821

31,310

28,831

32,044

32,560

1.6

Nam Phong

อุบลรัตน

11,161

11,382

11,644

11,487

11,650

1.4

Ubolratana

กระนวน กิกิงอํ งอําาเภอ เภอ

20,714

21,222

21,741

22,181

22,572

1.8

Kranuan

บานไผ

29,647

30,238

30,928

31,636

32,220

1.8

Ban Phai

4,726

4,831

4,920

5,021

5,124

2.1

Pueai Noi

23,548

24,040

24,589

25,084

25,616

2.1

Phon

แวงใหญ

7,062

7,203

7,341

7,425

7,532

1.4

Waeng Yai

แวงนอย

10,722

10,975

11,247

11,459

11,636

1.5

Waeng Noi

เปอยนอย พล

Total


ตาราง

26

1.8 บานจากการทะเบียน เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2553 - 2557 (ตอ)

Table 1.8 House from Registration Record by District: 2010 - 2014 (Cont.)

อําเภอ

2553 (2010)

2554 (2011)

2555 (2012)

2556 (2013)

2557 (2014)

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) Percentage change (%)

District

หนองสองหอง

18,794

19,311

19,999

20,374

20,870

2557 (2014) 2.4

ภูเวียง

18,211

18,609

19,019

19,326

19,762

2.3

Phu Wiang

มัญจาคีรี

19,917

20,302

20,655

20,946

21,264

1.5

Mancha Khiri

ชนบท

12,776

13,020

13,302

13,510

13,730

1.6

Chonnabot

เขาสวนกวาง

9,758

9,959

10,226

10,444

10,638

1.9

Khao Suan Kwang

ภูผามาน

6,113

6,215

6,326

6,420

6,506

1.3

Phu Pha Man

ซําสูง

6,063

6,167

6,307

6,436

6,567

2.0

Sam Sung

โคกโพธิ์ไชย

6,835

6,998

7,119

7,211

7,314

1.4

Khok Pho Chai

หนองนาคํา

5,692

5,785

5,879

5,945

6,036

1.5

Nong Na Kham

บานแฮด

8,702

8,919

9,119

9,334

9,549

2.3

Ban Haet

โนนศิลา

6,901

6,993

7,165

7,271

7,409

1.9

Non Sila

เวียงเก งอําาเภอ เภอ กิกิงอํ

4,923

4,981

5,038

5,101

5,161

1.2

Wieng Kao

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

Source: Department of Provincial Administration, Ministry of Interior

Nong Song Hong


ตาราง 2.1 ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป จําแนกตามสถานภาพแรงงาน และเพศ เปนรายภาค พ.ศ. 2557

29

Table 2.1 Population Aged 15 Years and Over by Labour Force Status, Sex and Region: 2014 (หนวยเปนพัน: In thousands)

สถานภาพแรงงาน

รวมยอด กําลังแรงงานรวม 1. กําลังแรงงานปจจุบัน 1.1 ผูมีงานทํา 1.1.1 ทํางาน

กรุงเทพมหานคร

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Whole Kingdom

Bangkok

Central Region

Northern Region Northeastern Region

ภาคใต Southern Region

Labour force status

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

Male

Female

Male

Female

Male

Female

Male

Female

Male

Female

Male

Female

26,529.4 28,313.7 3,575.2 3,859.7 7,772.4 8,225.7 4,574.2 4,895.8

7,123.9

7,679.3 3,483.7 3,653.3

21,031.4 17,544.8 2,808.0 2,481.0 6,286.1 5,313.5 3,564.0 3,006.0

5,513.0

4,460.1 2,860.4 2,284.2 Total labour force

20,938.0

17,462.1

2,803.5

2,479.0

6,274.7

5,305.9

3,546.8

2,988.8

5,456.1

4,405.6

2,856.9

2,282.8 1. Current labour force

20,753.7

17,323.7

2,777.3

2,463.3

6,215.4

5,265.8

3,522.8

2,965.9

5,415.7

4,371.6

2,822.5

2,257.2

1.1. Employed

20,544.6

17,180.6

2,770.1

2,457.3

6,185.1

5,243.3

3,491.2

2,946.8

5,334.3

4,317.6

2,763.8

2,215.6

1.1.1 At work

209.1

143.1

7.2

6.0

30.3

22.5

31.6

19.0

81.4

54.0

58.6

41.5

184.2

138.4

26.3

15.7

59.2

40.1

24.0

22.9

40.4

34.0

34.5

25.7

39.0

29.9

6.9

2.7

15.8

9.8

5.4

4.0

6.6

8.4

4.4

5.0

145.2

108.6

19.4

13.0

43.4

30.3

18.6

19.0

33.8

25.7

30.0

20.6

93.4

82.7

4.4

2.1

11.4

7.6

17.2

17.2

56.9

54.5

3.5

767.3 1,378.6 1,486.3 2,912.2 1,010.2 1,889.8

1,611.0

3,219.2

1.1.2 มีงานประจําแตไมไดทํางาน 1.2 ผูวางงาน 2.1.1 หางานทํา 2.1.2 ไมหางานทําแตพรอมที่จะทํางาน 2. กําลังแรงงานที่รอฤดูกาล ผูไมอยูในกําลังแรงงาน

ทั่วราชอาณาจักร

5,498.0 10,768.9

1.1.2 With job but not at work 1.2 Unemployed 1.2.1 Looking for work 1.2.2 Not looking but available for work

1.4 2. Seasonally inactive labour force

623.3 1,369.1 Persons not in labour force

1. ทํางานบาน

166.0

4,686.3

28.0

612.8

67.7

1,320.8

30.0

790.4

26.1

1,275.9

14.2

2. เรียนหนังสือ

2,056.8

2,321.5

300.9

315.5

526.5

584.9

355.2

395.6

625.8

712.8

248.4

312.7 2. Studies

3. ยังเด็ก ชรา หรือไมสามารถทํางานได

2,309.4

3,079.8

217.3

299.6

590.8

803.8

506.6

637.0

727.2

1,031.1

267.5

308.4 3. Too young, too old or incapable of work

965.8

681.2

221.1

150.8

301.2

202.6

118.4

66.9

231.9

199.4

93.2

4. อื่น ๆ หมายเหตุ : ขอมูลเปนคาเฉลี่ยของ 4 ไตรมาส

ที่มา : การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2557 สํานักงานสถิติแหงชาติ

686.5 1. Household work

61.5 4. Others

Note: The data is the average of four quarters. Source: The Labour Force Survey: 2014, National Statistical Office


2.2 ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป จําแนกตามสถานภาพแรงงาน เปนรายไตรมาส พ.ศ. 2555 - 2558

Table

2.2 Population Aged 15 Years and Over by Labour Force Status and Quarterly: 2012 - 2015

ป

2555 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 2556 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 2557 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 2558 ไตรมาสที่ 1 หมายเหตุ:

30

รวม Total

รวม Total

1,523.7 1,519.2 1,522.2 1,525.2 1,528.0 1,532.2 1,519.2 1,533.6 1,536.7 1,539.4 1,434.4 1,431.0 1,433.6 1,435.7 1,437.2

1,061.4 1,035.5 1,039.6 1,076.8 1,093.8 1,037.9 1,015.9 1,036.0 1,044.5 1,055.2 891.1 882.1 903.2 874.9 903.9

1,439.0

900.2

(หนวยเปนพัน In thousands)

ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป Population 15 years and over กําลังแรงงานรวม ผูไมอยูในกําลังแรงงาน Total labour force Persons not in labour force กําลังแรงงานปจจุบัน กําลังแรงงาน รวม ที่รอฤดูกาล ทํางานบาน เรียนหนังสือ Current labour force รวม ผูมีงานทํา ผูวางงาน Seasonally inactive Total Household Studies Total Employed Unemployed labour force work 1,054.9 1,047.9 7.0 6.5 462.2 130.0 161.2 1,021.4 1,011.0 10.3 14.1 483.7 152.4 158.4 1,033.2 1,025.2 8.0 6.3 482.7 134.6 162.3 1,074.0 1,072.8 1.2 2.8 448.4 114.2 164.0 1,091.2 1,082.7 8.5 2.6 434.2 118.6 160.2 1,024.1 1,016.7 7.4 13.8 497.3 148.8 164.4 1,006.8 996.5 10.3 9.1 515.0 157.9 160.8 1,013.3 1,003.4 9.9 22.7 497.6 159.2 156.3 1,040.5 1,037.6 2.9 4.0 492.2 135.7 174.2 1,035.7 1,029.3 6.4 19.5 484.2 142.5 166.4 874.9 868.3 6.6 16.1 543.3 155.2 197.3 862.8 854.0 8.8 19.4 548.9 152.6 183.6 880.8 869.0 11.8 22.4 530.4 154.6 183.0 862.7 859.3 3.5 12.2 560.8 164.3 212.1 893.3 891.0 2.3 10.6 533.3 149.1 210.6 0.0 889.6

883.2

การประมาณผล ตั้งแต 1 มกกราคม 2557 เปลี่ยนมาใชคาการ "คาดประมาณประชากรของประเทศไทย

พ.ศ.2553-2583" (ชุดใหม ฉบับ กุมภาพันธ 2556) ที่มา: การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2555 - 2558 ระดับจังหวัด สํานักงานสถิติแหงชาติ

6.4

10.6 Note:

538.8

137.4

208.8

Year อื่นๆ Others 171.0 172.9 185.8 170.1 155.4 184.0 196.3 182.1 182.3 175.3 190.9 212.7 192.8 184.4 173.5 192.6

2012 Quarter 1 Quarter 2 Quarter 3 Quarter 4 2013 Quarter 1 Quarter 2 Quarter 3 Quarter 4 2014 Quarter 1 Quarter 2 Quarter 3 Quarter 4 2015 Quarter 1

Estimates of the population from January I,2014 to replace the value "Projection of the population , 2010 - 2040" (New edition , Februrary 2013)

Source: The Labour Force Survey: 2012 - 2015 Provincial level , National Statistical Office

48

ตาราง


ตาราง 2.3 ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปที่มีงานทํา จําแนกตามอาชีพ และเพศ เปนรายไตรมาส พ.ศ. 2557 - 2558 Table 2.3 Employed Persons Aged 15 Years and Over by Occupation, Sex and Quarterly: 2014 - 2015

31 (หนวยเปนพัน: In thousands)

2557 (2014) ไตรมาสที่ 1 Quarter 1

อาชีพ รวม Total รวมยอด

ชาย Male

854.0

ไตรมาสที่ 2 Quarter 2 หญิง รวม Female Total

486.3

367.7

ชาย Male

869.0

ไตรมาสที่ 3 Quarter 3 หญิง รวม Female Total

504.2

364.7

ชาย Male

859.3

ไตรมาสที่ 4 Quarter 4 หญิง รวม Female Total

486.3

2558 (2015) ไตรมาสที่ 1 Quarter 1

373.0

ชาย Male

891.0

Occupation

หญิง รวม ชาย หญิง Female Total Male Female

489.1

401.9

883.2 493.2 390.0

ผูจัดการ ขาราชการระดับอาวุโส และผูบัญญัติกฏหมาย

31.5

23.6

7.9

32.2

26.8

5.4

35.0

27.1

7.9

25.3

17.9

7.4

30.7

24.6

ผูประกอบวิชาชีพดานตาง ๆ

52.9

18.3

34.6

57.2

21.4

35.8

42.1

15.7

26.4

54.7

22.6

32.1

47.5

18.5

Managers, senior official and 6.1 legislator 29.0 Professional

เจาหนาที่เทคนิคและผูประกอบวิขาชีพ ที่เกี่ยวของกับดานตางๆ เสมียน พนักงานบริการและผูจําหนายสินคา

Technician and associate

ชางฝมือ และผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ

10.7

13.7

36.8

18.8

18.0

23.7

12.4

11.3

25.8

12.2

13.6

30.2

13.6

16.6

22.9

7.3

15.6

27.9

16.2

11.8

33.5

12.4

21.1

28.0

4.9

23.1

30.6

11.2

19.4 Clerk

158.9

68.7

90.2

182.2

84.9

97.3

185.8

77.1

108.8

159.8

67.5

92.3

212.4

91.0 121.4 Service worker and sell goods

Skilled agricultural forest and fishery 289.9

175.0

114.8

324.7

190.4

134.2

358.2

213.2

144.9

395.6

220.5

175.1

262.6

100.0

86.4

13.6

92.4

74.2

18.2

85.6

73.2

12.5

98.0

81.1

16.8

122.4

152.2 110.4 94.3

คนงานซึ่งมิไดจําแนกไวในหมวดอื่น

worker

28.1 Craft and associate professional

ผูควบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักร และผูปฏิบัติงานดานการประกอบ ผูประกอบอาชีพงานพื้นฐาน

professional

24.4

ผูปฏิบัติงานที่มีฝมือในดานการเกษตร ปาไม และประมง

Total

Plant and machine controlor 68.6

42.1

26.4

53.4

37.1

16.3

38.5

21.4

17.1

36.0

23.5

12.5

48.0

28.1

105.0

54.2

50.8

62.2

34.5

27.7

56.9

33.8

23.0

68.0

38.9

29.1

98.9

59.8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ที่มา: การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2555 - 2558 ระดับจังหวัด สํานักงานสถิติแหงชาติ

and assembler 39.1 Elementary occupation 19.9

- Worker not classifiable by occupation

Source: The Labour Force Survey: 2012 - 2015 Provincial level , National Statistical Office


ตาราง 2.4 ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปที่มีงานทํา จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม และเพศ เปนรายไตรมาส พ.ศ. 2557 - 2558 Table 2.4 Employed Persons Aged 15 Years and Over by Industry, Sex and Quarterly: 2014 - 2015

32 (หนวยเปนพัน: In thousands)

2558 (2015) ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 ไตรมาสที่ 1 Quarter 2 Quarter 3 Quarter 4 Quarter 1 รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female 2557 (2014)

อุตสาหกรรม

รวมยอด ภาคเกษตรกรรม เกษตรกรรม การปาไม และการประมง

นอกภาคเกษตรกรรม การทําเหมืองแร และเหมืองหิน การผลิต ไฟฟา กาซ ไอน้ํา และระบบปรับอากาศ การจัดหาน้ํา การจัดการ และการบําบัดน้ําเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล การกอสราง การขายสง และการขายปลีก การซอมแซมยานยนต และรถจักรยานยนต การขนสง สถานที่เก็บสินคา และการคมนาคม กิจกรรมโรงแรม และการบริการดานอาหาร ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร กิจการทางการเงินและการประกันภัย กิจการอสังหาริมทรัพย กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร และเทคนิค กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน การบริหารราชการ การปองกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ การศึกษา กิจกรรมดานสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ กิจกรรมบริการดานอื่นๆ กิจกรรมการจางงานในครัวเรือนสวนบุคคล กิจกรรมการผลิต สินคาและบริการที่ทําขี้นเองเพื่อใชในครัวเรือน ไมทราบ

ไตรมาสที่ 1 Quarter 1 รวม ชาย หญิง Total Male Female 854.0

486.3

367.7

869.0

504.2

364.7

859.3

486.3

353.2 353.2 500.8 0.9 79.5 9.0

212.1 212.1 274.1 35.4 8.1

141.1 141.1 226.7 0.9 44.1 0.9

344.4 344.4 524.6 72.2 5.9

202.8 202.8 301.4 34.7 5.0

141.6 141.6 223.2 37.6 0.8

368.4 368.4 490.8 0.6 64.2 7.1

84.8

71.0

13.8

3.3 70.4

2.41 59.0

0.9 11.4

2.7 57.4

2.7 52.2

144.7 6.5 42.4 2.3 5.6 1.1 4.8 3.5

73.1 6.5 14.0 1.4 4.4 0.5 2.3 1.9

71.7 28.4 0.9 1.2 0.6 2.5 1.6

170.3 13.9 51.0 1.0 10.5 1.8 5.4 1.7

93.9 13.9 18.8 0.6 6.9 4.6 0.5

76.4 32.1 0.4 3.6 1.8 0.8 1.2

175.1 6.1 48.8 3.5 10.5 1.4 3.4 6.5

29.7 44.7 22.2 3.4 13.5

22.9 20.1 4.9 0.8 6.1

6.7 24.6 17.3 2.6 7.4

45.1 39.6 20.7 0.5 9.1

32.5 16.3 5.4 6.8

12.6 23.3 15.3 0.5 2.3

2.2 -

0.7 -

1.5 -

2.1 -

-

2.1 -

ที่มา: การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2555 - 2558 ระดับจังหวัด สํานักงานสถิติแหงชาติ

373.0

218.1 150.3 218.1 150.3 268.2 222.6 0.6 30.0 34.2 6.2 0.9

891.0

489.1

401.9

409.5 409.5 481.5 50.5 8.7

229.9 229.9 259.2 25.4 8.1

179.6 179.6 222.3 25.2 0.6

5.2

1.0 77.2

1.0 63.5

13.7

88.5 6.1 18.0 3.5 5.2 0.3 2.2 2.0

86.6 30.8 5.3 1.1 1.3 4.5

148.2 3.4 59.7 3.1 3.7 1.2 4.2 6.8

71.9 3.4 21.6 2.1 2.4 1.2 2.0 2.5

76.3 38.0 1.1 1.4 2.2 4.3

41.5 30.2 17.7 1.9 11.1

27.9 14.8 3.5 0.8 3.8

13.5 15.4 14.2 1.1 7.4

28.3 40.6 19.2 0.9 23.9

19.8 17.3 4.7 0.9 11.5

8.5 23.3 14.4 12.4

1.2 -

-

1.2 -

0.9 -

-

0.9 -

883.2

493.2

390.0 125.8 Agriculture

Industries

Total

303.0 177.2 303.0 177.2 125.8 Agriculture, forestry and fishing 580.2 316.0 264.2 Non - Agriculture - Mining and quarrying 81.5 31.8 49.7 Manufacturing 0.4 0.4 Electricity, gas , stearm and air conditioning supply Water supply , sewerage , waste management 1.2 0.9 0.3 and remediation activities 99.5 84.9 14.6 Construction Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles 180.2 93.4 86.9 and motorcycles 10.4 10.4 Transportation and storage 77.9 26.3 51.6 Accommodation and food service activities 2.6 1.3 1.3 Information and communication 12.4 5.9 6.5 Financial and insurance activities 2.3 1.2 1.0 Real estate activities 4.2 1.7 2.5 Professional , scientific and technical activities 6.1 3.1 3.0 Administrative and support service activities Public administration and defence , 33.3 25.5 7.8 compulsory social security 29.1 11.9 17.1 Education 10.3 1.9 8.3 Human health and social work activities 8.7 3.0 5.7 Arts , entertainment and recreation 18.9 12.0 6.9 Other service activities Activities of households as employers ;undifferentiated goods 1.2 0.3 0.9 and services producing activities of households for own use -

Source: The Labour Force Survey: 2012 - 2015 Provincial level , National Statistical Office


ตาราง 2.5 ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปที่มีงานทํา จําแนกตามสถานภาพการทํางาน และเพศ เปนรายไตรมาส พ.ศ. 2557 - 2558 Table 2.5 Employed Persons Aged 15 Years and Over by Work Status, Sex and Quarterly: 2014 - 2015

33 (หนวยเปนพัน: In thousands)

2558 (2015)

2557 (2014) สถานภาพการทํางาน

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ไตรมาสที่ 1

Quarter 1

Quarter 2

Quarter 3

Quarter 4

Quarter 1

รวม

ชาย

Total

Male

854.0

486.3

367.7

869.0

504.2

364.7

859.3

486.3

373.0

891.0

489.1

401.9

883.2

493.2

19.2

15.2

4.1

24.5

22.0

2.5

18.4

13.0

5.4

21.7

15.0

6.7

27.3

22.6

ลูกจางรัฐบาล

107.9

58.3

49.6

115.7

63.8

51.9

97.2

55.1

42.1

97.2

52.5

44.7

77.5

45.6

ลูกจางเอกชน

283.4

171.0

112.4

217.0

138.9

78.2

203.9

119.6

84.3

220.3

129.7

90.6

267.9

160.0

107.8 Private employee

ทํางานสวนตัว

258.0

185.9

72.1

308.7

224.8

83.9

319.7

233.8

85.9

315.9

231.4

84.5

322.5

209.8

112.7 Own account worker

ชวยธุรกิจครัวเรือน

185.6

55.9

129.6

200.4

52.1

148.2

214.9

61.2

153.7

233.8

58.4

175.4

184.2

52.4

131.8 Unpaid family worker

-

-

2.6

2.6

-

5.1

3.6

1.5

2.2

2.2

-

3.8

2.8

รวมยอด นายจาง

การรวมกลุม

-

หญิง

รวม

ชาย

Female Total

Male

หญิง

รวม

ชาย

Female Total

Male

ที่มา: การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2555 - 2558 ระดับจังหวัด สํานักงานสถิติแหงชาติ Source: The Labour Force Survey: 2012 - 2015 Provincial level , National Statistical Office

หญิง

รวม

ชาย

Female Total

Male

หญิง

รวม

Female Total

ชาย

Work status หญิง

Male Female 390.0

Total

4.8 Employer 31.8 Government employee

1.0 Member of producers cooperatives


34

ตาราง 2.6 ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปที่มีงานทํา จําแนกตามระดับการศึกษาที่สําเร็จ และเพศ เปนรายไตรมาส พ.ศ. 2557 - 2558 Table 2.6 Employed Persons Aged 15 Years and Over by Level of Educational Attainment, Sex and Quarterly: 2014 - 2015

(หนวยเปนพัน: In thousands)

2557 (2014) ระดับการศึกษาที่สําเร็จ

รวมยอด ไมมีการศึกษา ต่ํากวาประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ สายอาชีวศึกษา สายวิชาการศึกษา อุดมศึกษา สายวิชาการ สายวิชาชีพ สายวิชาการศึกษา ไมทราบ

2558 (2015) ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

Quarter 1 รวม ชาย หญิง Total Male Female

Quarter 2 รวม ชาย หญิง Total Male Female

Quarter 3 รวม ชาย หญิง Total Male Female

Quarter 4 รวม ชาย หญิง Total Male Female

Level of education alattainment Quarter 1 รวม ชาย หญิง Total Male Female

854.0 201.2 235.8 151.1 119.5 100.0 19.0 0.6 146.4 67.6 50.2 28.6 -

869.0 1.2 231.3 217.1 155.5 111.8 93.6 18.3 152.0 77.4 49.5 25.1 -

859.3 0.6 232.9 227.7 140.0 130.7 113.7 17.0 127.3 69.8 41.5 16.0 -

891.0 1.4 242.1 215.1 160.1 122.5 105.6 16.9 149.8 87.1 44.2 18.5 -

883.2 493.2 390.0 Total 1.6 1.6 - None 224.1 129.3 94.8 Less than Elementary 235.6 124.5 111.1 Elementary 145.5 86.9 58.6 Lower Secondary 136.0 81.9 54.1 Upper Secondary Level 115.8 73.2 42.6 General/Academic 20.2 8.6 11.5 Vocational - Teacher Training 140.4 69.1 71.3 Higher Level 65.8 31.4 34.4 Academic 55.4 32.6 22.8 Higher Technical Education 19.2 5.1 14.1 Teacher Training - Unknown

486.3 118.1 123.0 98.5 72.3 61.5 10.2 0.6 74.4 34.4 30.4 9.6 -

367.7 83.1 112.9 52.6 47.3 38.5 8.8 72.0 33.2 19.8 19.0 -

504.2 137.3 121.9 93.6 69.6 58.7 10.9 81.8 40.4 31.9 9.5 -

364.7 1.2 94.0 95.2 61.9 42.2 34.8 7.4 70.1 37.0 17.6 15.5 -

ที่มา: การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2555 - 2558 ระดับจังหวัด สํานักงานสถิติแหงชาติ Source: The Labour Force Survey: 2012 - 2015 Provincial level , National Statistical Office

486.3 136.1 132.1 77.4 80.6 69.0 11.6 60.1 30.1 24.4 5.5 -

373.0 0.6 96.9 95.6 62.6 50.1 44.7 5.4 67.3 39.6 17.1 10.5 -

489.1 1.4 136.6 110.1 98.3 72.6 61.1 11.5 70.1 37.4 26.2 6.4 -

401.9 105.5 105.0 61.9 49.9 44.5 5.4 79.7 49.6 17.9 12.1 -


ตาราง

2.7 ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปที่มีงานทํา จําแนกตามจํานวนชั่วโมงทํางานตอสัปดาห และเพศ เปนรายไตรมาส พ.ศ. 2557 - 2558

Table

2.7 Employed Persons Aged 15 Years and Over by Hours Worked per Week, Sex and Quarterly: 2014 - 2015

35 (หนวยเปนพัน: In thousands)

2557 (2014) ชั่วโมงทํางาน

รวมยอด 'ไมไดทํางาน 1 - 9 ชั่วโมง

2558 (2015)

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ไตรมาสที่ 1

Quarter 1

Quarter 2

Quarter 3

Quarter 4

Quarter 1

Hours worked

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Male

Female

854.0

486.3

367.7

869.0

504.2

364.7

859.3

486.3

373.0

891.0

489.1

401.9

883.2 493.2 390.0

1.4

1.4

-

2.5

1.0

1.5

2.0

0.7

1.2

1.4

1.1

0.3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.4

8.8

0.6

-

-

Total Not work 1/ 1-9

10 - 19 ชั่วโมง

8.3

4.8

3.5

6.2

4.8

1.4

1.4

-

1.4

0.4

0.4

-

14.7

9.4

5.3

10 - 19

20 - 29 ชั่วโมง

62.9

34.0

29.0

44.7

15.1

29.6

16.9

4.5

12.4

30.2

10.3

19.9

54.7

30.3

24.4

20 - 29

30 - 34 ชั่วโมง

114.8

62.3

52.6

77.3

36.0

41.3

68.4

21.5

46.9

80.0

40.7

39.3

85.1

37.7

47.4

30 - 34 hours

35 - 39 ชั่วโมง

161.6

94.8

66.8

193.8

102.4

91.4

202.7

116.0

86.7

178.3

92.9

85.4

166.2

91.0

75.3

35 - 39 hours

40 - 49 ชั่วโมง

437.7

248.1

189.6

444.9

288.4

156.5

472.4

290.3

182.1

495.3

288.3

206.9

471.4 269.2 202.2

40 - 49 hours

50 ชั่วโมงขึ้นไป

67.2

40.9

26.4

99.7

56.6

43.1

95.4

53.3

42.1

105.4

55.3

50.1

ที่มา: การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2555 - 2558 ระดับจังหวัด สํานักงานสถิติแหงชาติ Source: The Labour Force Survey: 2012 - 2015 Provincial level , National Statistical Office

81.7

46.9

34.9

50 hours and over


36

ตาราง 2.8 ผูวางงาน และอัตราการวางงาน จําแนกตามเพศ เปนรายไตรมาส พ.ศ. 2555 - 2558 Table 2.8 Unemployed and Unemployment Rate by Sex and Quarterly: 2012 - 2015 ป

2555

2556

2557

2558

ผูอยูในกําลังแรงงานรวม Total labour force รวม ชาย หญิง Total Male Female

รวม Total

ผูวางงาน Unemployed ชาย Male

หญิง Female

รวม Total

อัตราการวางงาน Unemployment rate (%) ชาย Male

หญิง Female

Year

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

1,061,428 1,035,481 1,039,570 1,076,844 1,093,816

594,625 591,878 586,881 595,375 604,368

466,803 443,604 452,689 481,469 489,448

7,001 10,343 8,040 1,171 8,452

3,373 5,230 2,568 386 5,310

3,628 5,113 5,472 785 3,141

0.7 1.0 0.8 0.1 0.8

0.6 0.9 0.4 0.1 0.9

0.8 1.2 1.2 0.2 0.6

2012 Quarter 1 Quarter 2 Quarter 3 Quarter 4

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

1,037,890 1,015,852 1,036,058 1,044,468 1,055,180

592,204 579,417 590,071 597,485 601,843

445,686 436,435 445,987 446,984 453,338

7,355 10,176 9,940 2,927 6,376

6,738 10,176 9,940 2,390 4,445

617 537 1,931

0.7 1.0 1.0 0.3 0.6

1.1 1.8 1.7 0.4 0.7

0.1 0.1 0.4

2013 Quarter 1 Quarter 2 Quarter 3 Quarter 4

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

891,053 882,142 903,188 874,947 903,936

503,479 498,638 519,253 497,401 498,624

387,575 383,504 383,935 377,547 405,312

6,595 8,750 11,829 3,477 2,323

2,959 5,650 3,196 666 2,323

3,636 3,100 8,634 2,811 -

0.7 1.0 1.3 0.4 0.3

0.6 1.1 0.6 0.1 0.5

0.9 0.8 2.2 0.7 -

2013 Quarter 1 Quarter 2 Quarter 3 Quarter 4

1.5

2014 Quarter 1

ไตรมาสที่ 1

900,178

498,752

401,425

หมายเหตุ: อัตราการวางงาน = (ผูไมมีงานทํา/กําลังแรงงานรวม)x100 Note: Unemployment rate = (Unemployment /Total labour force)x100

6,419

542

5,877

0.7

0.1

ที่มา: การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2555 - 2558 ระดับจังหวัด สํานักงานสถิติแหงชาติ Source: The Labour Force Survey: 2012 - 2015 Provincial level , National Statistical Office


ตาราง 2.9 อัตราคาจางขั้นต่ํา เปนรายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2550 - 2556

37

Table 2.9 Minimum Wage Rate by Province of Northeastern Region: 2007 - 2014 (บาท/วัน: Baht/day)

จังหวัด กาฬสินธุ ขอนแกน ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร รอยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร หนองคาย หนองบัวลําภู อํานาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี

2550 (2007) ม.ค. Jan. 148

2551(2008) ม.ค. มิ.ย. Jan. Jun. 148 155

148 146 148

150 146 148

154 148 153

162

165

170

-

-

-

148 146 146 146 146

150 147 148 147 147

155 151 153 155 154

150 146 146 145

154 146 148 147

162 150 155 151

148 146 145

150 148 145

157 154 153

150 145

150 145

157 154

คาจาง Wage 2553 (2010) 2554 (2011) 2555 (2012) 2556 (2013) 2550 (2007) ม.ค. ม.ค. เม.ย. ม.ค. ม.ค. Jan. Jan. Apr. Jan. Jan. 157 167 233 300 2.8 157 167 233 300 2.8 156 165 230 300 2.8 155 164 229 300 2.8 173 183 255 300 2.5 236 300 157 166 232 300 2.8 154 163 227 300 2.8 155 165 230 300 2.8 157 166 232 300 2.8 157 166 232 300 2.8 163 173 241 300 4.2 152 160 223 300 2.8 157 166 232 300 2.8 153 162 226 300 2.8 159 169 236 300 2.8 156 165 230 300 2.8 155 163 227 300 2.8 159 171 239 300 3.4 160 171 239 300 2.8

ที่มา : กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

อัตราการเปลี่ยนแปลง Percentage change 2551(2008) 2553 (2010) 2554 (2011) 2555 (2012) 2556 (2013) ม.ค. มิ.ย. ม.ค. ม.ค. เม.ย. ม.ค. Jan. Jun. Jan. Jan. Apr. Jan. 4.7 1.3 6.4 39.5 28.8 1.4 2.7 1.9 6.4 39.5 28.8 1.4 5.4 5.8 39.4 30.4 3.4 1.3 5.8 39.6 31.0 1.9 3.0 1.8 5.8 39.3 17.6 27.1 1.4 3.3 1.3 5.7 39.8 29.3 0.7 2.7 2.0 5.8 39.3 32.2 1.4 3.4 1.3 6.5 39.4 30.4 0.7 5.4 1.3 5.7 39.8 29.3 0.7 4.8 1.9 5.7 39.8 29.3 2.7 5.2 0.6 6.1 39.3 24.5 2.7 1.3 5.3 39.4 34.5 1.4 4.7 1.3 5.7 39.8 29.3 1.4 2.7 1.3 5.9 39.5 32.7 1.4 4.7 1.3 6.3 39.6 27.1 1.4 4.1 1.3 5.8 39.4 30.4 5.5 1.3 5.2 39.3 32.2 4.7 1.3 7.5 39.8 25.5 6.2 3.9 6.9 39.8 25.5

Source : Department of Labour Protection and Welfare, Ministry of Labour

Province Kalasin Khon Kaen Chaiyaphum Nakhon Phanom Nakhon Ratchasima Bueng Kan Buri Ram Maha Sarakham Mukdahan Yasothon Roi Et Loei Si Sa Ket Sakon Nakhon Surin Nong Khai Nong Bua Lam Phu Amnat Charoen Udon Thani Ubon Ratchathani


41

ตาราง 3.1 โรงเรียน จําแนกตามสังกัด เปนรายอําเภอ ปการศึกษา 2557 Table

3.1 School by Jurisdiction and District: Academic Year 2014 สังกัด Jurisdiction อําเภอ

รวมยอด เมืองขอนแกน บานฝาง พระยืน หนองเรือ ชุมแพ สีชมพู น้ําพอง อุบลรัตน กระนวน บานไผ เปอยนอย พล แวงใหญ แวงนอย หนองสองหอง

รวม

สํานักงานคณะกรรมการ

สํานักบริหารงานคณะกรรมการ

กรมสงเสริมการปกครอง

Total

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สงเสริมการศึกษาเอกชน

สวนทองถิ่น

Office of the Basic

Office of the Private

Department of Local

Education Commission

Education Commission

Administration

1,089 124 36 20 66 66 51 75 30 41 57 17 60 25 31 72

20 5 5 1 1 2

1,147 136 37 21 66 68 52 78 31 42 65 17 69 26 32 76

36 12 1 1 2 1 3 1 1 2 4 2

อื่น ๆ Others

District

2 1 -

Total Mueang Khon Kaen Ban Fang Phra Yuen Nong Ruea Chum Phae Si Chomphu Nam Phong Ubolratana Kranuan Ban Phai

Pueai Noi Phon Waeng Yai Waeng Noi Nong Song Hong


42

ตาราง 3.1 โรงเรียน จําแนกตามสังกัด เปนรายอําเภอ ปการศึกษา 2557 (ตอ) Table

3.1 School by Jurisdiction and District: Academic Year 2014 (Cont.) สังกัด Jurisdiction อําเภอ

ภูเวียง มัญจาคีรี ชนบท เขาสวนกวาง ภูผามาน ซําสูง โคกโพธิ์ไชย หนองนาคํา บานแฮด โนนศิลา เวียงเกา

รวม

สํานักงานคณะกรรมการ

สํานักบริหารงานคณะกรรมการ

กรมสงเสริมการปกครอง

Total

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สงเสริมการศึกษาเอกชน

สวนทองถิ่น

Office of the Basic

Office of the Private

Department of Local

Education Commission

Education Commission

Administration

52 72 40 37 15 16 25 16 25 21 12

ที่มา: สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1-5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ขอนแกน เทศบาลนครขอนแกน องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

52 69 37 36 15 14 23 16 24 20 12

1 2 1 1 1 -

1 1 1 2 1 -

Source: Khon kaen Primary Educational Service Area Office, Area 1-5 Khonkaen Seconary Educational Service Area Office, Area 25 Khon kaen Municipality Khon kaen Provincial Administrative Organization

อื่น ๆ Others 1 -

District

Phu Wiang Mancha Khiri Chonnabot Khao Suan Kwang Phu Pha Man Sam Sung Khok Pho Chai Nong Na Kham Ban Haet Non Sila Wieng Kao


43

ตาราง 3.2 โรงเรียน จําแนกตามระดับการศึกษา เปนรายอําเภอ ปการศึกษา 2557 Table 3.2 School by Level of Education and District: Academic Year 2014 ระดับการศึกษา Level of education มัธยมฯ อําเภอ

อนุบาล-

อนุบาล-มัธยมฯ

อนุบาล-มัธยมฯ

ประถมฯ-มัธยมฯ

ตอนตน-

รวม

อนุบาล

ประถมศึกษา

ตอนตน

ตอนปลาย

ประถมศึกษา

ตอนตน

ตอนปลาย

มัธยมฯ

Total

Kindergarten

Kindergarten-

Kindergarten-

Kindergarten-

Elementary

Elementary-

Elementary-

ตอนปลาย

Lower

Upper

Lower-Upper

Secondary

Secondary

Secondary

1 1 -

1 1 -

102 15 3 2 3 8 5 10 4 4 5 2 5 2 3

Elementary

รวมยอด เมืองขอนแกน บานฝาง พระยืน หนองเรือ ชุมแพ สีชมพู น้ําพอง อุบลรัตน กระนวน บานไผ เปอยนอย พล แวงใหญ แวงนอย

ประถมฯ-มัธยมฯ

1,147 136 37 21 66 68 52 78 31 42 65 17 69 26 32

2 1 -

762 75 25 9 45 42 38 54 20 28 41 8 48 19 24

Lower Secondary Upper Secondary

256 38 7 5 18 18 9 11 7 10 17 5 16 5 5

2 2 -

21 5 2 4 3 1 2 -

District

Total Mueang Khon Kaen Ban Fang Phra Yuen Nong Ruea Chum Phae Si Chomphu Nam Phong Ubolratana Kranuan Ban Phai Pueai Noi Phon Waeng Yai Waeng Noi


44

ตาราง 3.2 โรงเรียน จําแนกตามระดับการศึกษา เปนรายอําเภอ ปการศึกษา 2557 (ตอ) Table 3.2 School by Level of Education and District: Academic Year 2014 (Contd.) ระดับการศึกษา Level of education มัธยมฯ อําเภอ

อนุบาล-

อนุบาล-มัธยมฯ

อนุบาล-มัธยมฯ

ประถมฯ-มัธยมฯ

ตอนตน-

รวม

อนุบาล

ประถมศึกษา

ตอนตน

ตอนปลาย

ประถมศึกษา

ตอนตน

ตอนปลาย

มัธยมฯ

Total

Kindergarten

Kindergarten-

Kindergarten-

Kindergarten-

Elementary

Elementary-

Elementary-

ตอนปลาย

Lower

Upper

Lower-Upper

Secondary

Secondary

Secondary

-

-

Elementary

หนองสองหอง ภูเวียง มัญจาคีรี ชนบท เขาสวนกวาง ภูผามาน ซําสูง โคกโพธิ์ไชย หนองนาคํา บานแฮด โนนศิลา เวียงเกา

ประถมฯ-มัธยมฯ

76 52 72 40 37 15 16 25 16 25 21 12

1 -

ที่มา: สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1-5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ขอนแกน เทศบาลนครขอนแกน องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

56 36 50 29 29 9 11 18 10 18 12 8

Lower Secondary Upper Secondary

16 13 13 7 4 5 2 5 5 5 7 3

-

2 1 1 -

Source: Khon kaen Primary Educational Service Area Office, Area 1-5 Khon kaen Seconary Educational Service Area Office, Area 25 Khon kaen Municipality Khon kaen Provincial Administrative Organization

4 3 7 3 3 1 2 2 1 2 2 1

District

Nong Song Hong Phu Wiang Mancha Khiri Chonnabot Khao Suan Kwang Phu Pha Man Sam Sung Khok Pho Chai Nong Na Kham Ban Haet Non Sila Wieng Kao


45

ตาราง 3.3 หองเรียน จําแนกตามสังกัด และระดับการศึกษา เปนรายอําเภอ ปการศึกษา 2557 Table 3.3 Classroom by Jurisdiction, Level of Education and District: Academic Year 2014

อําเภอ

รวมยอด เมืองขอนแกน บานฝาง พระยืน หนองเรือ ชุมแพ สีชมพู น้ําพอง อุบลรัตน กระนวน บานไผ เปอยนอย พล แวงใหญ แวงนอย หนองสองหอง

รวม Total

12,183 1,981 341 191 652 750 516 874 311 471 751 158 699 245 300 740

สังกัด Jurisdiction สนง.คณะกรรมการ กรมสงเสริม สํานักบริหารงาน การศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการสงเสริม การปกครอง Office of the Basic การศึกษาเอกชน สวนทองถิ่น Education Commission Office of the Private Department of Education Commission Local Administration 11,150 1,645 327 176 652 714 468 853 305 460 618 158 540 236 291 658

312 91 73 9 9 67

709 336 14 15 36 48 21 6 11 36 86 15

ระดับการศึกษา Level of education อื่นๆ Others

12 6 -

กอนประถม ประถม 1/ ศึกษา 1/ ศึกษา Pre-elementary Elementary

1,313 270 62 28 235 57 77 148 27 3 6

3,884 954 216 113 437 179 245 419 93 6 9

มัธยมศึกษา ศึกษา 1/ Secondary

District

2,756 757 63 50 85 176 91 202 75 149 184 38 147 38 48 72

Total Mueang Khon Kaen Ban Fang Phra Yuen Nong Ruea Chum Phae Si Chomphu Nam Phong Ubolratana Kranuan Ban Phai Pueai Noi Phon Waeng Yai Waeng Noi Nong Song Hong


46

ตาราง 3.3 หองเรียน จําแนกตามสังกัด และระดับการศึกษา เปนรายอําเภอ ปการศึกษา 2557 (ตอ) Table 3.3 Classroom by Jurisdiction, Level of Education and District: Academic Year 2014 (Cont.)

อําเภอ

ภูเวียง มัญจาคีรี ชนบท เขาสวนกวาง ภูผามาน ซําสูง โคกโพธิ์ไชย หนองนาคํา บานแฮด โนนศิลา เวียงเกา

รวม Total

574 675 379 333 143 157 221 162 242 200 117

สังกัด Jurisdiction สนง.คณะกรรมการ กรมสงเสริม สํานักบริหารงาน การศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการสงเสริม การปกครอง Office of the Basic การศึกษาเอกชน สวนทองถิ่น Education Commission Office of the Private Department of Education Commission Local Administration 574 635 22 12 356 9 14 315 18 143 131 26 202 10 9 162 223 19 191 9 117 -

ที่มา: สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1-5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ขอนแกน เทศบาลนครขอนแกน องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 1/ ไมรวมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5

ระดับการศึกษา Level of education อื่นๆ Others

6 -

กอนประถม ประถม 1/ ศึกษา 1/ ศึกษา Pre-elementary Elementary

133 81 61 30 45 50 -

401 222 214 89 136 151 -

มัธยมศึกษา ศึกษา 1/ Secondary

96 141 76 58 21 38 40 22 41 28 20

District

Phu Wiang Mancha Khiri Chonnabot Khao Suan Kwang Phu Pha Man Sam Sung Khok Pho Chai Nong Na Kham Ban Haet Non Sila Wieng Kao

Source: Khon kaen Primary Educational Service Area Office, Area 1-5 Khon kaen Seconary Educational Service Area Office, Area 25 Khon kaen Municipality Khon kaen Provincial Administrative Organization 1/ Not Include Khon kaen Primary Educational Service Area Office, Area 5


47

ตาราง 3.4 ครู จําแนกตามสังกัด เพศ เปนรายอําเภอ ปการศึกษา 2557 Table 3.4 Teacher by Jurisdiction, Sex and District: Academic Year 2014 สนง.คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน Office of the Basic Education Commission

รวม Total

อําเภอ รวม Total

ชาย Male

หญิง Female

รวม Total

ชาย Male

หญิง Female

สังกัด Jurisdiction สํานักบริหารงาน คณะกรรมการสงเสริม กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น การศึกษาเอกชน Department of Local Office of the Private Administration Education Commission รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง Total Male Female Total Male Female

อื่น ๆ Others รวม Total

ชาย Male

District หญิง Female

รวมยอด

13,931

5,468

8,463

12,513

4,996

7,517

308

95

213 1,110

377

733

-

-

-

Total

เมืองขอนแกน บานฝาง พระยืน หนองเรือ ชุมแพ สีชมพู น้ําพอง อุบลรัตน กระนวน บานไผ เปอยนอย พล แวงใหญ แวงนอย

3,009 368 216 730 1,005 596 898 350 626 673 156 928 258 327

935 158 88 296 404 278 338 144 267 219 65 366 119 130

2,074 210 128 434 601 318 560 206 359 454 91 562 139 197

2,492 344 190 730 934 502 850 335 602 673 156 570 248 317

799 148 76 296 377 239 316 138 256 219 65 255 119 129

1,693 196 114 434 557 263 534 197 346 454 91 315 129 188

187 10 10

47 1

140 10 9

136 10 12 27 39 22 6 11 64 -

381 14 14 44 55 26 9 13 107 -

-

-

-

Mueang Khon Kaen Ban Fang Phra Yuen Nong Ruea Chum Phae Si Chomphu Nam Phong Ubolratana Kranuan Ban Phai Pueai Noi Phon Waeng Yai Waeng Noi

517 24 26 71 94 48 15 24 171 -


48

ตาราง 3.4 ครู จําแนกตามสังกัด เพศ เปนรายอําเภอ ปการศึกษา 2557 (ตอ) Table 3.4 Teacher by Jurisdiction, Sex and District: Academic Year 2014 (Cont.)

รวม Total

อําเภอ รวม Total

หนองสองหอง ภูเวียง มัญจาคีรี ชนบท เขาสวนกวาง ภูผามาน ซําสูง โคกโพธิ์ไชย หนองนาคํา บานแฮด โนนศิลา เวียงเกา

สนง.คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน Office of the Basic Education Commission

704 592 571 371 303 146 179 186 173 194 232 140

ชาย Male

329 269 247 137 125 68 76 79 84 75 113 59

หญิง Female

375 323 324 234 178 78 103 107 89 119 119 81

รวม Total

599 592 571 358 279 146 124 171 173 194 223 140

ที่มา: สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1-5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ขอนแกน เทศบาลนครขอนแกน องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ชาย Male

281 269 247 129 114 68 52 75 84 75 111 59

หญิง Female

318 323 324 229 165 78 72 96 89 119 112 81

สังกัด Jurisdiction สํานักบริหารงาน คณะกรรมการสงเสริม กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น Department of Local การศึกษาเอกชน Office of the Private Administration Education Commission รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง Total Male Female Total Male Female

92 9 -

45 2 -

47 7 -

13 13 24 55 15 -

3 8 11 24 4 -

10 5 13 31 11 -

Source: Khon kaen Primary Educational Service Area Office, Area 1-5 Khon kaen Seconary Educational Service Area Office, Area 25 Khon kaen Municipality Khon kaen Provincial Administrative Organization

อื่น ๆ Others รวม Total

ชาย Male

-

District หญิง Female

-

-

Nong Song Hong Phu Wiang Mancha Khiri Chonnabot Khao Suan Kwang Phu Pha Man Sam Sung Khok Pho Chai Nong Na Kham Ban Haet Non Sila Wieng Kao


49

ตาราง 3.5 นักเรียน จําแนกตามสังกัด เพศ และชั้นเรียน ปการศึกษา 2557 Table 3.5 Student by Jurisdiction, Sex and Grade: Academic Year 2014 รวม Total

ชั้นเรียน

รวมยอด กอนประถมศึกษา อนุบาล1 อนุบาล2 อนุบาล3 เด็กเล็ก ประถมศึกษา ประถม 1 ประถม 2 ประถม 3 ประถม 4 ประถม 5 ประถม 6 มัธยมตน มัธยม 1 มัธยม 2 มัธยม 3 มัธยมปลาย มัธยม 4 มัธยม 5 มัธยม 6

รวม Total

ชาย Male

229,337 27,945 12,270 13,552 2,123 100,427 15,704 16,229 16,666 17,354 17,082 17,392 60,782 19,681 19,750 21,351 40,183 14,318 13,364 12,501

112,374 14,368 6,328 6,995 1,045 52,026 8,116 8,330 8,712 8,980 8,915 8,973 30,205 9,944 9,783 10,478 15,775 5,687 5,078 5,010

หญิง Female 116,963 13,577 5,942 6,557 1,078 48,401 7,588 7,899 7,954 8,374 8,167 8,419 30,577 9,737 9,967 10,873 24,408 8,631 8,286 7,491

ที่มา: สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1-5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ขอนแกน เทศบาลนครขอนแกน องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

สนง.คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน Office of the Basic Education Commission รวม ชาย หญิง Total Male Female

สังกัด Jurisdiction สํานักบริหารงาน คณะกรรมการสงเสริม กรมสงเสริม การศึกษาเอกชน การปกครองทองถิ่น Office of the Private Department of Local Education Commission Administration รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง Total Male Female Total Male Female

195,330 22,883 11,202 11,681 86,004 13,343 13,795 14,210 14,954 14,664 15,038 51,766 16,581 16,782 18,403 34,677 12,550 11,427 10,700

10,473 3,033 824 1,065 1,144 6,425 1,099 1,132 1,053 1,036 1,045 1,060 1,015 363 340 312 -

96,137 11,890 5,788 6,102 44,794 6,939 7,131 7,419 7,768 7,733 7,804 25,839 8,424 8,362 9,053 13,614 4,986 4,323 4,305

99,193 10,993 5,414 5,579 41,210 6,404 6,664 6,791 7,186 6,931 7,234 25,927 8,157 8,420 9,350 21,063 7,564 7,104 6,395

Source:

5,009 1,420 407 478 535 3,131 530 567 515 507 509 503 458 176 153 129 -

5,464 1,613 417 587 609 3,294 569 565 538 529 536 557 557 187 187 183 -

23,534 2,029 244 806 979 7,998 1,262 1,302 1,403 1,364 1,373 1,294 8,001 2,737 2,628 2,636 5,506 1,768 1,937 1,801

11,228 1,058 133 415 510 4,101 647 632 778 705 673 666 3,908 1,344 1,268 1,296 2,161 701 755 705

12,306 971 111 391 469 3,897 615 670 625 659 700 628 4,093 1,393 1,360 1,340 3,345 1,067 1,182 1,096

Khon kaen Primary Educational Service Area Office, Area 1-5 Khon kaen Seconary Educational Service Area Office, Area 25 Khon kaen Municipality Khon kaen Provincial Administrative Organization

อื่น ๆ Others รวม Total

Grade

ชาย Male -

หญิง Female -

-

Total Pre-elementary Kindergarten 1 Kindergarten 2 Kindergarten 3 Pre- primary Elementary Pratom 1 Pratom 2 Pratom 3 Pratom 4 Pratom 5 Pratom 6 Lower Secondary Matayom 1 Matayom 2 Matayom 3 Upper Secondary Matayom 4 Matayom 5 Matayom 6


50

ตาราง 3.6 นักเรียน จําแนกตามสังกัด เพศ เปนรายอําเภอ ปการศึกษา 2557 Table 3.6 Student by Jurisdiction, Sex and District: Academic Year 2014 สังกัด Jurisdiction สํานักบริหารงาน อําเภอ

รวมยอด เมืองขอนแกน 1/ บานฝาง

1/

1/

รวม

สนง.คณะกรรมการ

คณะกรรมการสงเสริม

Total

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การศึกษาเอกชน

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

อื่น ๆ

Office of the Basic

Office of the Private

Department of Local

Others

Education Commission

Education Commission

Administration

District

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Male Female

152,846

73,533

79,313

125,029

60,282

64,747

7,061

3,394

3,667

20,756

9,857

10,899

-

-

-

Total

33,394

14,650

18,744

22,113

9,024

13,089

-

-

-

11,281

5,626

5,655

-

-

-

Mueang Khon Kaen

1,464

747

717

1,010

497

513

-

-

-

454

250

204

-

-

-

Ban Fang

พระยืน หนองเรือ

910

460

450

509

261

248

-

-

-

401

199

202

-

-

-

Phra Yuen

11,609

5,722

5,887

11,609

5,722

5,887

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nong Ruea

ชุมแพ

16,353

7,982

8,371

15,003

7,368

7,635

-

-

-

1,350

614

736

-

-

-

Chum Phae

สีชมพู

9,645

4,806

4,839

7,833

4,084

3,749

-

-

-

1,812

722

1,090

-

-

-

Si Chomphu

น้ําพอง

13,208

6,515

6,693

12,712

6,237

6,475

-

-

-

496

278

218

-

-

-

Nam Phong

อุบลรัตน

5,800

2,856

2,944

5,676

2,797

2,879

-

-

-

124

59

65

-

-

-

Ubolratana

กระนวน

10,111

4,955

5,156

9,762

4,750

5,012

-

-

-

349

205

144

-

-

-

Kranuan

บานไผ

21,954

10,963

10,991

17,928

8,944

8,984

3,080

1,533

1,547

946

486

460

-

-

-

Ban Phai

3,991

2,127

1,864

3,991

2,127

1,864

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pueai Noi

13,737

6,422

7,315

6,613

3,318

3,295

3,581

1,686

1,895

3,543

1,418

2,125

-

-

-

Phon

แวงใหญ

3,934

1,961

1,973

3,783

1,890

1,893

151

71

80

-

-

-

-

-

-

Waeng Yai

แวงนอย

4,788

2,383

2,405

4,539

2,279

2,260

249

104

145

-

-

-

-

-

-

Waeng Noi

10,158

5,215

4,943

9,051

4,670

4,381

683

321

362

424

224

200

-

-

-

Nong Song Hong

เปอยนอย พล

หนองสองหอง


51

ตาราง 3.6 นักเรียน จําแนกตามสังกัด เพศ เปนรายอําเภอ ปการศึกษา 2557 (ตอ) Table 3.6 Student by Jurisdiction, Sex and District: Academic Year 2014 (Cont.) สังกัด Jurisdiction สํานักบริหารงาน

อําเภอ

รวม

สนง.คณะกรรมการ

คณะกรรมการสงเสริม

Total

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การศึกษาเอกชน

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

อื่น ๆ

Office of the Basic

Office of the Private

Department of Local

Others

Education Commission

Education Commission

Administration

District

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Male Female

ภูเวียง

10,667

5,204

5,463

10,667

5,204

5,463

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Phu Wiang

มัญจาคีรี

13,991

7,130

6,861

12,911

6,595

6,316

421

209

212

659

326

333

-

-

-

Mancha Khiri

ชนบท

9,852

4,962

4,890

9,306

4,679

4,627

351

182

169

195

101

94

-

-

-

Chonnabot

เขาสวนกวาง

4,549

2,343

2,206

3,959

2,061

1,898

-

-

-

590

282

308

-

-

-

Khao Suan Kwang

ภูผามาน

2,445

1,196

1,249

2,445

1,196

1,249

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Phu Pha Man

ซําสูง

2,116

1,035

1,081

1,402

714

688

-

-

-

714

321

393

-

-

-

Sam Sung

โคกโพธิ์ไชย

4,637

2,364

2,273

4,202

2,153

2,049

241

113

128

194

98

96

-

-

-

Khok Pho Chai

หนองนาคํา

3,153

1,684

1,469

3,153

1,684

1,469

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nong Na Kham

บานแฮด

4,930

2,614

2,316

4,380

2,319

2,061

550

295

255

-

-

-

-

-

-

Ban Haet

โนนศิลา

3,297

1,695

1,602

2,987

1,557

1,430

310

138

172

-

-

-

-

-

-

Non Sila

เวียงเกา

1,948

984

964

1,948

984

964

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wieng Kao

ที่มา: สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 2-5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ขอนแกน เทศบาลนครขอนแกน องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 1/ ไมรวมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1

Source: Khon kaen Primary Educational Service Area Office, Area 2-5 Khon kaen Seconary Educational Service Area Office, Area 25 Khon kaen Municipality Khon kaen Provincial Administrative Organization 1/ Not Include Khon kaen Primary Educational Service Area Office, Area 1


52

ตาราง 3.7 นักเรียน จําแนกตามระดับการศึกษา เพศ เปนรายอําเภอ ปการศึกษา 2557 Table 3.7 Student by Level of Education, Sex and District: Academic Year 2014 รวม Total

กอนประถมศึกษา Pre-elementary

อําเภอ รวม Total รวมยอด เมืองขอนแกน 1/

ชาย Male

หญิง Female

รวม Total

ชาย Male

หญิง Female

217,461 107,308 110,153 21,624 11,224 10,400

ระดับการศึกษา Level of education ประถมศึกษา มัธยมศึกษา Elementary Secondary มัธยมตน มัธยมปลาย Lower Secondary Upper Secondary รวม ชาย หญิง Total Male Female รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง Total Male Female Total Male Female

District

79,541 42,059 37,482 76,072 38,215 37,857 40,224 15,810 24,414

Total

33,331

14,622

18,709

1,247

654

593

6,581

3335

6,229

7,140

12,134

4,404

7,730

บานฝาง 1/

1,464

747

717

-

-

-

-

-

-

872

460

412

592

287

305

Ban Fang

พระยืน 1/ หนองเรือ

910

460

450

-

-

-

-

-

-

589

332

257

321

128

193

Phra Yuen

11,609

5,722

5,887

1,168

580

588

5,640

2,967

2,673

3,027

1,505

1,522

1,774

670

1,104

Nong Ruea

ชุมแพ

16,356

7,985

8,371

1,664

866

798

6,808

3,522

3,286

4,608

2,243

2,365

3,276

1,354

1,922

Chum Phae

สีชมพู

9,645

4,806

4,839

1,337

689

648

4,599

2,383

2,216

2,407

1,238

1,169

1,302

496

806

Si Chomphu

น้ําพอง

13,208

6,515

6,693

1,539

796

743

5,484

2,847

2,637

3,769

1,959

1,810

2,416

913

1,503

Nam Phong

อุบลรัตน

5,835

2,891

2,944

815

409

406

2,695

1,361

1,334

1,441

720

721

884

401

483

Ubolratana

กระนวน

10,111

4,955

5,156

1,027

540

487

3,563

1,868

1,695

3,095

1,529

1,566

2,426

1,018

1,408

Kranuan

บานไผ

21,008

10,477

10,531

2,285

1,164

1,121

6,786

3,527

3,259

9,723

4,996

4,727

2,214

790

1,424

Ban Phai

3,991

2,127

1,864

358

198

160

1,146

607

539

2,109

1,129

980

378

193

185

Pueai Noi

11,611

6,191

5,420

943

499

444

4,710

3,179

1,531

3,268

1,567

1,701

2,690

946

1,744

แวงใหญ

3,783

1,890

1,893

538

280

258

1,692

829

863

904

475

429

649

306

343

Waeng Yai

แวงนอย

4,539

2,279

2,260

574

267

307

2,061

1,072

989

1,076

574

502

828

366

462

Waeng Noi

เปอยนอย พล

3246 13,369

Mueang Khon Kaen

Phon


53

ตาราง 3.7 นักเรียน จําแนกตามระดับการศึกษา เพศ เปนรายอําเภอ ปการศึกษา 2557 (ตอ) Table 3.7 Student by Level of Education, Sex and District: Academic Year 2014 (Cont.) รวม Total

กอนประถมศึกษา Pre-elementary

อําเภอ รวม Total หนองสองหอง ภูเวียง มัญจาคีรี ชนบท เขาสวนกวาง ภูผามาน ซําสูง โคกโพธิ์ไชย หนองนาคํา บานแฮด โนนศิลา เวียงเกา

9,475 10,667 13,332 9,852 4,512 2,445 2,122 4,637 3,153 4,930 2,987 1,948

ชาย Male 4,894 5,204 6,804 4,962 2,343 1,196 1,035 2,364 1,684 2,614 1,557 984

หญิง Female 4,581 5,463 6,528 4,890 2,169 1,249 1,087 2,273 1,469 2,316 1,430 964

รวม Total 1,518 1,230 1,230 1,006 540 266 267 497 445 426 501 203

ที่มา: สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 2-5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ขอนแกน เทศบาลนครขอนแกน องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 1/ ไมรวมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1

ชาย Male 810 631 651 505 302 141 126 235 262 231 265 123

หญิง Female 708 599 579 501 238 125 141 262 183 195 236 80

ระดับการศึกษา Level of education ประถมศึกษา มัธยมศึกษา Elementary Secondary มัธยมตน มัธยมปลาย Lower Secondary Upper Secondary รวม ชาย หญิง Total Male Female รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง Total Male Female Total Male Female 4,634 2,463 2,171 1,983 1,003 980 1,340 618 722 4,943 2,546 2,397 2,667 1,266 1,401 1,827 761 1,066 3,690 1,954 1,736 6,953 3,623 3,330 1,459 576 883 2,993 1,564 1,429 5,077 2,618 2,459 776 275 501 2,366 1,250 1,116 1,087 556 531 519 235 284 1,195 619 576 648 310 338 336 126 210 1,021 516 505 528 257 271 306 136 170 1,399 723 676 2,338 1,221 1,117 403 185 218 1,455 783 672 849 451 398 404 188 216 1,824 964 860 2,385 1,288 1,097 295 131 164 1,326 705 621 790 419 371 370 168 202 930 475 455 510 247 263 305 139 166 Source: Khon kaen Primary Educational Service Area Office, Area 2-5 Khon kaen Seconary Educational Service Area Office, Area 25 Khon kaen Municipality Khon kaen Provincial Administrative Organization 1/ Not Include Khon kaen Primary Educational Service Area Office, Area 1

District

Nong Song Hong Phu Wiang Mancha Khiri Chonnabot Khao Suan Kwang Phu Pha Man Sam Sung Khok Pho Chai Nong Na Kham Ban Haet Non Sila Wieng Kao


54

ตาราง 3.8 นักเรียนที่ออกกลางคัน จําแนกตามสาเหตุที่สําคัญ เปนรายอําเภอ ปการศึกษา 2557 Table 3.8 Student Drop-out of School by Important Causes and Districts: Academic Year 2014

อําเภอ

รวมยอด เมืองขอนแกน 1/ บานฝาง 1/ พระยืน 1/ หนองเรือ ชุมแพ สีชมพู น้ําพอง อุบลรัตน กระนวน บานไผ เปอยนอย พล แวงใหญ แวงนอย หนองสองหอง

สาเหตุที่ออกกลางคัน Drop-out cause มีปญหา ฐานะยากจน มีปญหาครอบครัว สมรส การปรับตัว ตองคดี/ถูกจับ เจ็บปวย/อุบัติเหตุ Poor Family 's Marriage Problem in Crime/arrested Ill/accident problem adaptation 25 15 20 28 1 3 8 2 11 24 4 4 3 1 2 5 4 1 2 5 2 1 1 1 1 1 -

อพยพตาม ครอบครัว Family migration 78 1 28 5 3 14 2 -

หาเลี้ยงครอบครัว Earn family's กรณีอื่นๆ living Others 11 3 7 1 -

74 2 7 22 25 -

District

Total Mueang Khon Kaen Ban Fang Phra Yuen Nong Ruea Chum Phae Si Chomphu Nam Phong Ubolratana Kranuan Ban Phai Pueai Noi Phon Waeng Yai Waeng Noi Nong Song Hong


55

ตาราง 3.8 นักเรียนที่ออกกลางคัน จําแนกตามสาเหตุที่สําคัญ เปนรายอําเภอ ปการศึกษา 2557 (ตอ) Table 3.8 Student Drop-out of School by Important Causes and Districts: Academic Year 2014 (Cont.)

อําเภอ

ภูเวียง มัญจาคีรี ชนบท เขาสวนกวาง ภูผามาน ซําสูง โคกโพธิ์ไชย หนองนาคํา บานแฮด โนนศิลา เวียงเกา

สาเหตุที่ออกกลางคัน Drop-out cause มีปญหา ฐานะยากจน มีปญหาครอบครัว สมรส การปรับตัว ตองคดี/ถูกจับ เจ็บปวย/อุบัติเหตุ Poor Family 's Marriage Problem in Crime/arrested Ill/accident problem adaptation 2 3 2 1 1 -

ที่มา: สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 2-5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ขอนแกน เทศบาลนครขอนแกน องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 1/ ไมรวมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1

อพยพตาม ครอบครัว Family migration 23 2 -

หาเลี้ยงครอบครัว Earn family's กรณีอื่นๆ living Others -

18 -

Source: Khon kaen Primary Educational Service Area Office, Area 2-5 Khon kaen Seconary Educational Service Area Office, Area 25 Khon kaen Municipality Khon kaen Provincial Administrative Organization 1/ Not Include Khon kaen Primary Educational Service Area Office, Area 1

District

Phu Wiang Mancha Khiri Chonnabot Khao Suan Kwang Phu Pha Man Sam Sung Khok Pho Chai Nong Na Kham Ban Haet Non Sila Wieng Kao


ตาราง 3.9 ผูเรียน/นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน และผูเรียน/นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จําแนกตามเพศ และกิจกรรมการศึกษา ปงบประมาณ 2557 Table 3.9 Student Enrollment and Graduated Under Office of The Non-Formal and Informal Education by Sex and Educational Activities: Fiscal Year 2014

กิจกรรมการศึกษา

ผูเรียน/นักศึกษาลงทะเบียนเรียน

ผูเรียน/นักศึกษาสําเร็จการศึกษา

Enrollment registered

Enrollment Graduate

Educational activities

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

Total

Male

Female

Total

Male

Female

266,133

128,165

137,968

109,700

53,813

55,887

การสงเสริมการรูหนังสือ

21,209

9,157

12,052

4,272

1,741

2,531

Functional Literacy

ประถมศึกษา

26,263

9,742

16,521

1,659

545

1,114

Elementary Education

มัธยมศึกษาตอนตน

51,319

25,788

25,531

5,480

2,662

2,818

Lower Secondary Education

มัธยมศึกษาตอนปลาย

62,450

31,544

30,906

7,532

3,821

3,711

Upper Secondary Education

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

15,347

7,448

7,899

1,212

558

654

Higher Vocational Certificate

การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ

18,059

8,956

9,103

18,059

8,956

9,103

Education for Vocational Development

ฝกทักษะพื้นฐานอาชีพ

13,580

6,780

6,800

13,580

6,780

6,800

Basic Vocational Training

วิชาชีพระยะสั้น

10,820

5,400

5,420

10,820

5,400

5,420

Short course training

จัดกลุมพัฒนาอาชีพ

8,950

4,450

4,500

8,950

4,450

4,500

Career Development Group

ฝกอาชีพโดยใชเทคโนโลยี

8,780

4,330

4,450

8,780

4,330

4,450

Career Training with IT support

การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

34,876

17,300

17,576

34,876

17,300

17,576

Learning for life skills improvement

การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม

23,030

11,450

11,580

23,030

11,450

11,580

Education for Social Development

การศึกษาหลักสูตรระยะสั้น

7,050

3,500

3,550

7,050

3,500

3,550

รวมยอด

ที่มา: สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแกน

Total

Short-term Vocational Courses

Source: Khonkaen Provincial Office of the Non-Formal and Informal Education

56


ตาราง 3.10 ผูเรียน/นักศึกษา ในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จําแนกตามประเภทการศึกษา และเพศ เปนรายอําเภอ ปงบประมาณ 2557 Table 3.10 Enrollment Office of The Non-Formal and Informal Education by Type of Education, Sex and District: Fiscal Year 2014

อําเภอ

การสงเสริมการเรียนรูหนังสือ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ทักษะชีวิต และสังคม

Learning Promotion

Basic Education

Education for Vocational, Life Skills and Society

District

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Male

Female

21,209

9,157

12,052

140,036

67,077

72,959

125,145

62,166

62,979

3,772

1,754

2,018

15,159

8,467

6,692

55,958

33,012

22,946

บานฝาง

191

49

142

3,614

1,791

1,823

1,890

968

922

Ban Fang

พระยืน

1,045

320

725

6,450

2,751

3,699

1,644

706

938

Phra Yuen

หนองเรือ

679

313

366

6,579

3,071

3,508

1,080

462

618

Nong Ruea

ชุมแพ

40

14

26

7,094

3,378

3,716

962

480

482

Chum Phae

สีชมพู

120

68

52

6,522

3,149

3,373

826

289

537

Si Chomphu

น้ําพอง

75

31

44

7,461

3,711

3,750

7,832

3,639

4,193

Nam Phong

อุบลรัตน

197

82

115

3,388

1,574

1,814

4,689

1,283

3,406

Ubolratana

กระนวน

70

31

39

4,682

2,347

2,335

980

180

800

Kranuan

บานไผ

140

68

72

7,103

3,577

3,526

220

107

113

Ban Phai

เปอยนอย

141

63

78

1,872

931

941

351

124

227

Pueai Noi

พล

267

90

177

7,780

3,317

4,463

2,850

1,196

1,654

Phon

แวงใหญ

224

92

132

5,077

2,449

2,628

3,096

1,414

1,682

Waeng Yai

แวงนอย

30

12

18

3,989

1,809

2,180

539

289

250

Waeng Noi

รวมยอด เมืองขอนแกน

Total Mueang Khon Kaen

57


ตาราง 3.10 ผูเรียน/นักศึกษา ในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จําแนกตามประเภทการศึกษา และเพศ เปนรายอําเภอ ปงบประมาณ 2557 (ตอ) Table 3.10 Enrollment Office of The Non-Formal and Informal Education by Type of Education, Sex and District: Fiscal Year 2014 (Cont.)

อําเภอ

การสงเสริมการเรียนรูหนังสือ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ทักษะชีวิต และสังคม

Learning Promotion

Basic Education

Education for Vocational, Life Skills and Society

District

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Male

Female

210

90

120

10,593

4,942

5,651

1,656

860

796

5,250

2,360

2,890

6,416

2,771

3,645

2,316

702

1,614

199

80

119

5,028

2,505

2,523

944

412

532

6,546

2,802

3,744

4,814

2,188

2,626

19,638

8,406

11,232

22

14

8

2,881

1,347

1,534

1,089

486

603

ภูผามาน

158

67

91

3,717

1,733

1,984

5,671

2,287

3,384

ซําสูง

363

143

220

2,248

1,193

1,055

1,390

691

699

Sam Sung

โคกโพธิ์ไชย

16

6

10

4,924

2,180

2,744

900

350

550

Khok Pho Chai

หนองนาคํา

660

320

340

2,192

1,003

1,189

3,300

1,670

1,630

Nong Na Kham

บานแฮด

420

150

270

3,843

1,972

1,871

1,800

662

1,138

Ban Haet

โนนศิลา

62

18

44

3,001

1,254

1,747

532

251

281

Non Sila

เวียงเกา

312

120

192

3,609

1,667

1,942

2,992

1,240

1,752

หนองสองหอง ภูเวียง มัญจาคีรี ชนบท เขาสวนกวาง

ที่มา: สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแกน

Nong Song Hong Phu Wiang Mancha Khiri Chonnabot Khao Suan Kwang Phu Pha Man

Wieng Kao

Source: Khonkaen Provincial Office of the Non-Formal and Informal Education

58


59

ตาราง 3.11 วัด ที่พักสงฆ โบสถคริสต มัสยิด โบสถซิกข พระภิกษุ และสามเณร จําแนกเปนรายอําเภอ พ.ศ. 2557 Table 3.11 Temple, House of Priest, Church, Mosque, Buddhist Monk and Novice by District: 2014 วัด

สํานักสงฆ

โบสถคริสต

มัสยิด

Temple

House of priest

Church

Mosque

เมืองขอนแกน บานฝาง พระยืน หนองเรือ ชุมแพ สีชมพู น้ําพอง อุบลรัตน กระนวน บานไผ เปอยนอย พล แวงใหญ แวงนอย

1,398 181 56 28 85 86 52 111 38 43 75 20 70 28 43

1,194 170 39 25 66 68 40 98 26 37 72 22 63 23 38

6 2 1 1 1 1 -

43 24 1 2 4 1 1 1 3 -

1 1 -

8,468 1,154 281 142 467 686 546 598 202 254 449 79 414 151 220

2,178 712 74 24 327 326 23 275 22 38 58 1 49 4 13

หนองสองหอง ภูเวียง

76 88

60 61

-

-

-

398 429

11 56

อําเภอ

รวมยอด

โบสถซิกข

พระภิกษุ

Church of the Sikhs Buddhist monk

สามเณร Novice

District

Total Mueang Khon Kaen Ban Fang Phra Yuen Nong Ruea Chum Phae Si Chomphu Nam Phong Ubolratana Kranuan Ban Phai Pueai Noi Phon Waeng Yai Waeng Noi Nong Song Hong Phu Wiang


60

ตาราง 3.11 วัด ที่พักสงฆ โบสถคริสต มัสยิด โบสถซิกข พระภิกษุ และสามเณร จําแนกเปนรายอําเภอ พ.ศ. 2557 (ตอ) Table 3.11 Temple, House of Priest, Church, Mosque, Buddhist Monk and Novice by District: 2014 (Cont.) อําเภอ

มัญจาคีรี ชนบท เขาสวนกวาง ภูผามาน ซําสูง โคกโพธิ์ไชย หนองนาคํา บานแฮด โนนศิลา เวียงเกา

วัด

สํานักสงฆ

โบสถคริสต

มัสยิด

Temple

House of priest

Church

Mosque

-

1 5 -

77 57 35 16 20 25 19 31 28 10

ที่มา: สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแกน สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแกน

75 59 24 17 12 19 16 29 22 13

โบสถซิกข

พระภิกษุ

Church of the Sikhs Buddhist monk

-

528 297 220 129 148 124 111 169 151 121

Source: Khon kaen Provincial Culture Office , Khon kaen Provincial Buddhism Office

สามเณร Novice

44 15 22 33 18 12 3 5 5 8

District

Mancha Khiri Chonnabot Khao Suan Kwang Phu Pha Man Sam Sung Khok Pho Chai Nong Na Kham Ban Haet Non Sila Wieng Kao


ตาราง 4.1 ผูรับบริการวางแผนครอบครัวรายใหม จําแนกตามวิธีคุมกําเนิด พ.ศ. 2553 - 2557

63

Table 4.1 New Family Planning Acceptors by Contraceptive Methods: 2010 - 2014 วิธีคุมกําเนิด Contraceptive methods ป (Year)

รวม Total

หวงอนามัย Intrauterine device

ยาเม็ด Oral pill

ทําหมันหญิง Tubectomy

ทําหมันชาย Vasectomy

ยาฉีด Injection

ยาฝง Norplant

ถุงยางอนามัย Condom

2553 (2010)

188,655

2,970

100,373

11,186

57

62,902

208

10,959

2554 (2011)

47,821

354

24,817

393

5

17,962

47

4,243

2555 (2012)

46,537

495

22,443

869

12

18,583

116

4,019

2556 (2013)

43,623

424

19,245

1,195

4

18,276

123

4,356

2557 (2014)

39,836

300

17,660

1,267

11

17,130

153

3,315

ที่มา: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน

Source: Khonkaen Provincial Health Office


ตาราง 4.2 ผูรับบริการวางแผนครอบครัวรายใหม จําแนกตามวิธีคุมกําเนิด เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2557

64

Table 4.2 New Family Planning Acceptors by Contraceptive Methods and District: 2014 วิธีคุมกําเนิด Contraceptive methods รวม

หวงอนามัย

Total

Intrauterine

ยาเม็ด

ทําหมันหญิง

ทําหมันชาย

ยาฉีด

ยาฝง

ถุงยางอนามัย

device

Oral pills

Tubectomy

Vasectomy

Injection

Norplant

Condom

39,836

300

17,660

1,267

11

17,130

153

3,315

เมืองขอนแกน

5,297

76

1,242

15

7

3,281

143

533

Mueang Khon Kaen

บานฝาง

1,554

-

865

-

-

487

-

202

Ban Fang

พระยืน

773

19

336

48

-

305

-

65

Phra Yuen

หนองเรือ

2,141

21

953

15

-

1,034

-

118

Nong Ruea

ชุมแพ

2,836

14

1,226

739

4

842

-

11

Chum Phae

สีชมพู

1,869

-

882

2

-

716

-

269

Si Chomphu

น้ําพอง

2,916

52

1,147

27

-

1,228

1

461

Nam Phong

อุบลรัตน

1,408

11

596

7

-

688

1

105

Ubolratana

กระนวน

1,861

15

756

160

-

766

1

163

Kranuan

บานไผ

2,251

1

1,051

154

-

762

2

281

Ban Phai

513

7

315

5

-

136

-

50

Pueai Noi

พล

2,003

43

1,065

11

-

704

2

178

แวงใหญ

1,238

-

793

-

-

383

1

61

Waeng Yai

แวงนอย

954

-

406

1

-

470

-

77

Waeng Noi

อําเภอ

รวมยอด

เปอยนอย

District

Total

Phon


ตาราง 4.2 ผูรับบริการวางแผนครอบครัวรายใหม จําแนกตามวิธีคุมกําเนิด เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2557 (ตอ)

65

Table 4.2 New Family Planning Acceptors by Contraceptive Methods and District: 2014 (Cont.) วิธีคุมกําเนิด Contraceptive methods อําเภอ

รวม

หวงอนามัย

Total

Intrauterine

ยาเม็ด

ทําหมันหญิง

ทําหมันชาย

ยาฉีด

ยาฝง

ถุงยางอนามัย

device

Oral pills

Tubectomy

Vasectomy

Injection

Norplant

Condom

District

หนองสองหอง

1,470

11

685

44

-

701

-

29

ภูเวียง

2,450

13

1,003

5

-

1,242

1

186

มัญจาคีรี

1,126

9

666

3

-

425

-

23

Mancha Khiri

ชนบท

1,227

-

737

3

-

406

-

81

Chonnabot

919

1

332

17

-

518

1

50

Khao Suan Kwang

1,058

1

701

2

-

340

-

14

Phu Pha Man

ซําสูง

627

6

257

4

-

283

-

77

Sam Sung

โคกโพธิ์ไชย

350

-

207

2

-

88

-

53

Khok Pho Chai

หนองนาคํา

818

-

431

-

-

322

-

65

Nong Na Kham

บานแฮด

1,039

-

475

3

-

476

-

85

Ban Haet

โนนศิลา

694

-

351

-

-

312

-

31

Non Sila

เวียงเกา

444

-

182

-

-

215

-

47

Wieng Kao

เขาสวนกวาง ภูผามาน

ที่มา: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน

Source: Khonkaen Provincial Health Office

Nong Song Hong Phu Wiang


ตาราง 4.3 ผูปวยนอก จําแนกตามกลุมสาเหตุ (21 กลุมโรค) จากสถานบริการสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 - 2556 Table 4.3 Out- Patients According to 21 Groups of Cause from Health Service Units, Ministry of Public Health: 2009 - 2013 กลุมสาเหตุ รวมยอด 1 โรคติดเชื้อและปรสิต 2 เนื้องอก (รวมมะเร็ง) 3 โรคเลือดและอวัยวะสรางเลือด และความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุมกัน 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

โรคเกี่ยวกับตอมไรทอ โภชนาการ และเมตะบอลิสัม ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม โรคระบบประสาท โรคตารวมสวนประกอบของตา โรคหูและปุมกกหู โรคระบบไหลเวียนเลือด โรคระบบหายใจ โรคระบบยอยอาหาร รวมโรคในชองปาก โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใตผิวหนัง โรคระบบกลามเนื้อ รวมโครงราง และเนื้อยึดเสริม โรคระบบอวัยวะสืบพันธุรวมปสสาวะ ภาวะแทรกในการตั้งครรภ การคลอด และระยะหลังคลอด ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกําเนิด (อายุครรภ 22 สัปดาหขึ้นไป จนถึง 7 วัน หลังคลอด) รูปรางผิดปกติแตกําเนิด การพิการจนผิดรูปแตกําเนิด และโครโมโซมผิดปกติ อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบไดจากการตรวจทางคลินิก และทางหองปฏิบัติการ ที่ไมสามารถจําแนกโรคในกลุมอื่นได การเปนพิษและผลที่ตามมา อุบัติเหตุจากการขนสงและผลที่ตามมา สาเหตุจากภายนอกอื่น ๆ ที่ทําใหปวยหรือตาย

ที่มา: สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2552 (2009) 4,376,697 251,995 48,108 23,786

2553 (2010) 4,754,358 261,104 51,027 28,161

2554 (2011) 4,509,141 241,221 53,809 30,139

2555 (2012) 4,505,250 216,357 55,575 31,852

433,229 76,623 65,622 135,059 37,573 331,864 824,615 557,049 143,688 409,323 139,687 19,295 7,816

474,580 156,270 81,108 134,978 42,396 371,020 835,899 618,677 172,628 424,092 167,074 22,744 9,010

506,781 165,572 82,762 131,420 42,460 418,272 755,707 630,675 163,691 435,558 169,987 27,045 9,232

544,283 166,268 83,256 136,250 38,863 444,868 685,474 614,352 152,541 423,604 177,601 28,059 10,549

28,152 17 Congenital Malformations, Deformations and Chromosomal Abnormalities 845,033 18 Symptoms, Signs and Abnormal Clinical and Laboratory Findings, Not Elsewhere Classified 3,432 2,541 19 Poisoning, Toxic Effect, and Their Sequelae 6,254 7,903 3,766 46,768 43,788 20 Transport Accidents and Their Sequelae 36,566 47,550 45,610 187,141 149,451 21 Other External Causes of Morbidity and Mortality (Eg: Accidents, Injuries, 257,007 320,292 159,924 Intentional Self-Harm, Assault, Animals and Plants, Complications of Medical and Surgical Care and Other Unspecified Causes) Source: Office of the Permanent Secretary for Public Health 7,423 564,115

7,864 519,981

8,869 426,641

11,178 446,979

2556 Cause groups (2013) Total 7,250,904 351,813 1 Certain Infectious and Parasitic Diseases 166,463 2 Neoplasms 97,608 3 Diseases of the Blood and Blood Forming Organs and Certain Disorder Involving the Immune Mechanism 922,280 4 Endocrine, Nutritional And Metabolic Diseases 137,950 5 Mental and Behavioural Disorders 144,724 6 Diseases of the Nervous System 307,221 7 Diseases of the Eye and Adnexa 92,776 8 Diseases of the Ear and Mastoid Process 738,161 9 Diseases of the Circulatory System 957,736 10 Diseases of the Respiratory System 865,162 11 Diseases of the Digestive System 241,858 12 Diseases of the Skin and Subcutaneous Tissue 787,620 13 Diseases of the Musculoskeletal System and Connective Tissue 344,579 14 Diseases of the Genitourinary System 21,484 15 Complication of Pregnancy, Childbirth and the Puerperium 4,504 16 Certain Conditions Criginating in the Perinatal Period

66


ตาราง 4.4 10 ลําดับโรคของผูปวยใน จําแนกตามสาเหตุการปวย 298 กลุมโรค จากสถานบริการสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 - 2556 Table 4.4 Top-Ten of In-Patients According to 298 Groups of Cause from Health Service Units, Ministry of Public Health: 2009 - 2013 สาเหตุของโรค

2552

2553

2554

2555

2556

(2009)

(2010)

(2011)

(2012)

(2013)

Causes of illness

ความผิดปกติเกี่ยวกับตอมไรทอ โภชนาการและเมตะบอลิสัมอื่น ๆ

44,548

52,948

51,644

53,642

70,750

Other endocrine, nutritional and metabolic disorders

โรคความดันโลหิตสูง

17,033

19,003

21,071

22,197

35,146

Hypertensive diseases

โรคเบาหวาน

18,236

20,207

21,028

21,469

31,237

Diabetes mellitus

อาการ อาการแสดง และสิ่งผิดปกติที่พบไดจากการตรวจทางคลินิก

Other symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings,

19,674

17,688

17,948

18,434

25,581

ไตวายเรื้อรัง

8,800

9,767

10,773

11,286

21,830

Chronic renal failure

ความผิดปกติอื่นๆที่เกิดขึ้นในระยะปริกําเนิด

8,994

10,102

14,361

15,697

14,295

Other disorders originating in the perinatal period

โรคอื่นๆ ของระบบหายใจ

9,675

13,083

12,687

12,757

13,758

Other diseases of the respiratory system

โรคอื่นของระบบยอยอาหาร

13,064

14,581

16,471

17,449

5,365

Other diseases of the digestive system

9,878

12,202

12,545

12,668

15,121

15,161

15,804

16,441

16,116

389

และหองปฏิบัติการ ที่มิไดระบุไวที่อื่นใด

ปอดบวม โรคติดเชื้อและปรสิตอื่นๆ ที่มา: สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

not elsewhere classified

Pneumonia Other infectious and parasitic diseases

Source: Office of the Permanent Secretary for Public Health

67


ตาราง

4.5

การตาย จําแนกตามสาเหตุที่สําคัญ และเพศ พ.ศ. 2556 - 2557

Table

4.5

Death by Leading Causes of Death and Sex: 2013 - 2014

สาเหตุตาย

68

การตาย

อัตราการตายตอประชากร 100,000 คน

Deaths

Death rate per 100,000 population

2556 (2013)

2557 (2014)

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

Total

Male Female Total

Male

2556 (2013) หญิง

รวม

ชาย

2557 (2014)

หญิง

รวม

ชาย

Cause of Death

หญิง

Female Total Male Female Total Male Female

รวมยอด มะเร็ง และเนื้องอกทุกชนิด

Total 2,096 1,256

840 2,035

1,225

810 117.6 142.5

93.3 113.7 138.4

89.5

Malignant neoplasm, all forms Accident, event of undetermined intent,

อุบัติเหตุ เหตุการณที่ไมสามารถระบุเจตนาและ

supplementary factors related to causes

ปจจัยเสริมที่มีความสัมพันธกับสาเหตุการตาย440

324

116

858

673

185

24.7

36.8

12.9

47.9

76.1

20.4

ความดันเลือดสูง และโรคหลอดเลือดในสมอง 533

317

216

641

369

272

29.9

36.0

24.0

35.8

41.7

30.0

Hypertension and cerebrovascular disease

โรคหัวใจ

478

296

182

478

277

201

26.8

33.6

20.2

26.7

31.3

22.2

Disease of the heart

ปอดอักเสบและโรคอื่นๆ ของปอด

537

392

145 1,024

702

322

30.1

44.5

16.1

57.2

79.3

35.6

Pneumonia and other disease of lung

ไตอักเสบ กลุมอาการของไตพิการ และไตพิการ 664

338

326

758

401

357

37.3

38.3

36.2

42.3

45.3

39.4

Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis

64

18

46

113

88

25

3.6

2.0

5.1

6.3

9.9

2.8

Suicide, homicide

โรคเกี่ยวกับตับและตับออน

342

287

55

395

305

90

19.2

32.6

6.1

22.1

34.5

9.9

Disease of liver and pancrease

วัณโรคทุกชนิด

134

95

39

181

126

55

7.5

10.8

4.3

10.1

14.2

6.1

Tuberculosis, all forms

97

64

33

99

57

42

5.4

7.3

3.7

5.5

6.4

4.6

Human immunodeficieney virus (HIV) disease

3,342 6,084

3,029

371.3 339.9 342.3

337.5

การฆาตัวตาย ถูกฆาตาย

โรคภูมิคุมกันบกพรองเนื่องจากไวรัส อื่น ๆ

7,527 4,185

ที่มา: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน

3,055 422.5 474.7

Source: Khonkaen Provincial Health Office

of martality

Others


ตาราง 4.6 สถานพยาบาลที่มีเตียงผูปวยรับไวคางคืน จํานวนเตียง แพทย ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาล ผูชวยพยาบาล และผูปวย จําแนกตามประเภทสถานพยาบาล และสังกัด พ.ศ. 2557

69

Table 4.6 Hosptal and Medical Establishment with Bed, Bed, Physician, Dentist, Pharmacist, Nurse, Technical Nurse and Patient By Type and Jurisdiction: 2014 ผูปวย ประเภท/สังกัด

สถานพยาบาล

เตียง

แพทย

ทันตแพทย

เภสัชกร

พยาบาล

พยาบาลเทคนิค

Patient

Hospital and

Bed

Physician

Dentist

Pharmacist

Nurse

Technical

ผูปวยใน

ผูปวยนอก

รวม

In-

Out-

Total

patient

patient

Medical

nurse

Establishment

ประเภทบริการทั่วไป

Type/jurisdiction

27

3,665

1,102

140

295

3,739

568

1,751,435

273,576

1,477,859

24

3,327

1,047

138

275

3,475

568

1,420,162

247,129

1,173,033

22

2,077

405

127

223

2,120

65

493,419

201,475

291,944

Ministry of Public Health

2

1,250

642

11

52

1,355

503

926,743

45,654

881,089

Others

รัฐวิสาหกิจ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

State Enterprise

เทศบาล

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Municipality

เอกชน

3

338

55

2

20

264

-

331,273

26,447

304,826

องคกรอิสระ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

772

75

5

18

408

8

217,195

14,579

202,616

4

772

75

5

18

408

8

217,195

14,579

202,616

กระทรวงสาธารณสุข

3

572

26

5

7

264

8

118,895

6,740

112,155

กระทรวงอื่นๆ

1

200

49

-

11

144

-

98,300

7,839

90,461

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอื่นๆ

ประเภทบริการเฉพาะโรค รัฐบาล

เอกชน

ที่มา: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน

Source: Khonkaen Provincial Health Office

General services Government

Private Independent Organization Specialized services Government Ministry of Public Health Others Private


ตาราง 4.7 สถานพยาบาล จําแนกตามประเภท เปนรายอําเภอ ปงบประมาณ 2557 Table 4.7 Hospital and Medical Establishment by Type and District: Fiscal Year 2014

70

โรงพยาบาลรัฐบาล 1/

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 2/

คลินิกทุกประเภท

Government hospital

Private hospital

Health promoting hospital

Clinics

รวมยอด

28

3

248

571

เมืองขอนแกน

7

3

25

328

บานฝาง

1

-

8

10

Ban Fang

พระยืน

1

-

5

5

Phra Yuen

หนองเรือ

1

-

15

19

Nong Ruea

ชุมแพ

1

-

17

50

Chum Phae

สีชมพู

1

-

13

6

Si Chomphu

น้ําพอง

1

-

18

17

Nam Phong

อุบลรัตน

1

-

8

3

Ubolratana

กระนวน

1

-

12

16

Kranuan

บานไผ

1

-

13

25

Ban Phai

เปอยนอย

1

-

3

2

Pueai Noi

พล

1

-

13

25

แวงใหญ

1

-

5

3

Waeng Yai

แวงนอย

1

-

5

1

Waeng Noi

หนองสองหอง

1

-

13

12

อําเภอ

District Total Mueang Khon Kaen

Phon

Nong Song Hong


ตาราง 4.7 สถานพยาบาล จําแนกตามประเภท เปนรายอําเภอ ปงบประมาณ 2557 (ตอ) Table 4.7 Hospital and Medical Establishment by Type and District: Fiscal Year 2014 (Cont.) อําเภอ

71

โรงพยาบาลรัฐบาล 1/

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 2/

คลินิกทุกประเภท

Government hospitals

Private hospitals

Health promoting hospital

Clinics

District

ภูเวียง

1

-

11

14

Phu Wiang

มัญจาคีรี

1

-

11

10

Mancha Khiri

ชนบท

1

-

11

6

Chonnabot

เขาสวนกวาง

1

-

6

3

Khao Suan Kwang

ภูผามาน

1

-

6

4

Phu Pha Man

ซําสูง

1

-

5

-

Sam Sung

โคกโพธิ์ไชย

-

-

4

1

Khok Pho Chai

หนองนาคํา

-

-

5

2

Nong Na Kham

บานแฮด

1

-

7

4

Ban Haet

โนนศิลา

-

-

6

3

Non Sila

เวียงเกา

-

-

3

2

Wieng Kao

1/ รวมโรงพยาบาลของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเทศบาล Included government hospital, state enterprise hospital and municipality hospital 2/ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล หมายถึง หนวยบริการสาธารณสุขที่อยูใกลชิดชุมชน ซึ่งไดแก ศูนยสุขภาพชุมชน หรือสถานีอนามัยที่มีการดําเนินงานดานสุขภาพเชิงรุก ซึ่งเปนการยกระดับและพัฒนาระบบสาธารณสุขตามแถลงการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551 Tambon health promoting hospital (sub-districtX)is mean public health service in communities, including community health centers or health center with service to heath aggressive. This revise and development public health was the statement of the Prime Minister on December 29, 2008. ที่มา: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน Source: Khonkaen Provincial Health Office


ตาราง 4.8 เจาหนาที่ทางการแพทย เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2557

72

Table 4.8 Medical Personnel by District: 2014

อําเภอ

เจาหนาที่ทางการแพทย

ประชากรตอเจาหนาที่ทางการแพทย 1 คน

Medical personnels

Population per medical personnel

แพทย

ทันตแพทย

เภสัชกร

พยาบาล

พยาบาลเทคนิค

Physician

Dentist

Pharmacist

Nurse

รวมยอด

409

108

180

2,386

58

เมืองขอนแกน

246

26

51

1,060

บานฝาง

5

3

4

พระยืน

4

3

หนองเรือ

6

ชุมแพ

แพทย

District

ทันตแพทย

เภสัชกร

พยาบาล

พยาบาลเทคนิค

Dentist

Pharmacist

Nurse

Technical nurse

4,377

16,575

9,945

750

30,863

30

1,640

15,517

7,911

381

13,448

Mueang Khon Kaen

57

1

10,934

18,224

13,668

959

54,671

Ban Fang

3

50

1

8,662

11,549

11,549

693

34,647

Phra Yuen

4

7

64

3

15,587

23,381

13,361

1,461

31,175

Nong Ruea

31

7

16

141

2

3,995

17,690

7,740

878

61,917

Chum Phae

สีชมพู

7

4

5

43

2

11,185

19,573

15,658

1,821

39,146

Si Chomphu

น้ําพอง

13

8

11

109

1

8,757

14,231

10,350

1,044

113,845

Nam Phong

อุบลรัตน

5

3

3

47

-

8,905

14,842

14,842

947

-

Ubolratana

กระนวน

13

4

9

83

-

6,072

19,733

8,770

951

-

Kranuan

บานไผ

11

5

10

103

3

9,192

20,222

10,111

982

33,703

Ban Phai

เปอยนอย

4

2

3

32

-

5,012

10,024

6,682

626

-

Pueai Noi

พล

9

4

10

99

7

9,680

21,781

8,712

880

12,446

Phon

แวงใหญ

3

2

3

36

1

9,866

14,800

9,866

822

29,599

Waeng Yai

แวงนอย

4

3

3

37

-

10,533

14,044

14,044

1,139

-

Waeng Noi

Technical nurse Physician

Total


ตาราง 4.8 เจาหนาที่ทางการแพทย เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2557 (ตอ)

73

Table 4.8 Medical Personnel by District: 2014 (Cont.)

อําเภอ

เจาหนาที่ทางการแพทย

ประชากรตอเจาหนาที่ทางการแพทย 1 คน

Medical personnels

Population per medical personnel

แพทย

ทันตแพทย

เภสัชกร

พยาบาล

Physician

Dentist

Pharmacist

Nurse

พยาบาลเทคนิค

แพทย

Technical nurse Physician

ทันตแพทย

เภสัชกร

พยาบาล

พยาบาลเทคนิค

Dentist

Pharmacist

Nurse

Technical nurse

District

หนองสองหอง

7

4

5

57

-

11,147

19,508

15,606

1,369

-

ภูเวียง

8

5

6

73

1

9,031

14,449

12,041

990

72,247

Phu Wiang

มัญจาคีรี

7

5

9

74

1

10,233

14,327

7,959

968

71,634

Mancha Khiri

ชนบท

4

3

4

44

3

12,210

16,280

12,210

1,110

16,280

Chonnabot

เขาสวนกวาง

5

4

4

35

-

7,657

9,572

9,572

1,094

-

Khao Suan Kwang

ภูผามาน

3

2

3

25

-

7,650

11,475

7,650

918

-

Phu Pha Man

ซําสูง

4

2

3

29

-

5,916

11,833

7,888

816

-

Sam Sung

โคกโพธิ์ไชย

-

-

-

3

-

-

-

-

8,503

-

Khok Pho Chai

หนองนาคํา

-

-

-

7

-

-

-

-

3,404

-

Nong Na Kham

บานแฮด

10

5

8

67

1

3,285

6,570

4,107

490

32,852

Ban Haet

โนนศิลา

-

-

-

7

1

-

-

-

3,786

26,505

Non Sila

เวียงเกา

-

-

-

4

-

-

-

-

4,993

-

ที่มา: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน หมายเหตุ : เจาหนาที่ทางการแพทยที่สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกนเทานั้น

Source: Khonkaen Provincial Health Office Remark : Medical personnels of Khonkaen Provincial Health Office only

Nong Song Hong

Wieng Kao


77

ตาราง 5.1 ประชากรจากการทะเบียน จําแนกตามเพศ และหมวดอายุ เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2557 Table 5.1 Population from Registration Record by Sex and Age Group and District: 2014 หมวดอายุ (ป)

Age Group (years)

รวม

อําเภอ

รวมยอด

Total

80 และ 0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

ไมทราบ

มากกวา Unknown

ประชากรอยู

ผูไมใช

สัญชาติไทย ระหวางการยาย

ประชากรใน ทะเบียนบานกลาง

District

80 and

Not thai

over

nationality

population

in central house file

8

2,291

3,407

7,128

Total

4,293

male

1,790,049 97,090 101,412 105,290 132,615 133,325 126,950 138,123 143,595 153,497 154,207 129,677 105,493 84,695 66,485 44,067 30,578 30,116

Transferring Population registered

ชาย

884,822 50,030

52,251

54,190

67,382

66,898

64,471

70,006

72,142

75,019

74,783

62,724

50,365 40,021 30,985 19,898 13,398 12,089

3

1,587

2,287

เมืองขอนแกน

194,734 10,746

11,058

11,746

16,699

16,614

13,927

14,980

15,116

15,821

16,070

13,963

11,049

8,355

6,274

4,259

2,928

2,604

-

830

1,097

598 Mueang Khon Kaen

บานฝาง

27,359

1,629

1,646

1,692

2,075

1,873

1,963

2,069

2,190

2,280

2,497

1,976

1,598

1,285

977

635

453

380

-

31

29

81 Ban Fang

พระยืน

17,008

932

981

987

1,191

1,137

1,212

1,330

1,420

1,525

1,544

1,229

996

793

670

405

297

278

-

18

5

58 Phra Yuen

หนองเรือ

46,492

2,649

2,819

2,866

3,460

3,279

3,318

3,536

3,981

3,972

4,164

3,311

2,779

2,115

1,662

1,115

729

563

-

27

68

79 Nong Ruea

ชุมแพ

61,542

3,503

3,582

3,808

4,355

4,818

4,439

4,903

4,801

5,015

4,923

4,406

3,475

2,900

2,347

1,538

1,056

1,123

2

204

204

140 Chum Phae

สีชมพู

39,176

2,287

2,577

2,509

3,092

2,896

2,851

3,244

3,313

3,481

3,274

2,579

2,126

1,653

1,322

758

503

420

-

31

118

142 Si Chomphu

น้ําพอง

56,730

3,188

3,181

3,344

4,169

4,578

4,210

4,400

4,387

4,666

5,045

4,213

3,244

2,560

2,145

1,277

843

860

-

40

174

206 Nam Phong

อุบลรัตน

22,248

1,332

1,324

1,373

1,612

1,643

1,750

1,873

1,913

1,930

1,837

1,477

1,273

963

732

448

258

252

-

14

20

224 Ubolratana

กระนวน

39,306

2,350

2,328

2,528

2,818

2,918

2,887

3,203

3,326

3,426

3,234

2,827

2,226

1,726

1,311

821

538

420

1

34

45

339 Kranuan

บานไผ

49,974

2,783

2,828

3,041

3,709

3,613

3,665

3,986

4,015

4,213

4,294

3,499

2,778

2,350

1,805

1,176

841

828

-

188

127

235 Ban Phai

เปอยนอย

10,099

598

625

620

742

716

812

893

933

883

856

707

569

434

318

162

126

81

-

1

13

10 Pueai Noi

พล

43,160

2,479

2,645

2,720

3,195

3,058

3,195

3,414

3,716

3,786

3,462

2,897

2,466

2,094

1,543

1,004

682

610

-

19

93

82 Phon

แวงใหญ

14,592

875

847

945

1,046

1,073

1,070

1,135

1,151

1,242

1,257

1,020

781

683

511

347

223

229

-

4

23

130 Waeng Yai

แวงนอย

20,982

1,119

1,224

1,306

1,531

1,513

1,526

1,643

1,742

1,826

1,777

1,499

1,208

1,012

769

549

358

349

-

7

11

13 Waeng Noi

หนองสองหอง

39,040

2,218

2,443

2,508

2,834

2,791

2,636

3,289

3,579

3,405

3,106

2,579

2,061

1,788

1,324

803

532

427

-

30

94

593 Nong Song Hong

ภูเวียง

36,063

2,021

2,198

2,300

2,724

2,640

2,667

2,952

2,991

3,125

3,036

2,528

1,967

1,568

1,236

762

480

385

-

26

29

428 Phu Wiang

มัญจาคีรี

35,616

1,816

1,943

2,049

2,491

2,393

2,477

2,683

2,859

3,056

3,160

2,675

2,171

1,777

1,449

988

647

541

-

23

33

385 Mancha Khiri

ชนบท

23,998

1,314

1,422

1,437

1,781

1,711

1,740

1,937

1,994

2,020

2,035

1,703

1,443

1,173

892

586

345

335

-

16

30

84 Chonnabot


78

ตาราง 5.1 ประชากรจากการทะเบียน จําแนกตามเพศ และหมวดอายุ เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2557 (ตอ) Table 5.1 Population from Registration Record by Sex and Age Group and District: 2014 (Cont.) หมวดอายุ (ป)

Age Group (years)

รวม

อําเภอ

Total

80 และ 0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

ไมทราบ

มากกวา Unknown

ประชากรอยู

ผูไมใช

สัญชาติไทย ระหวางการยาย

80 and

Not thai

over

nationality

population

ประชากรใน

District

ทะเบียนบานกลาง

Transferring Population registered in central house file

เขาสวนกวาง

19,236

1,172

1,199

1,230

1,477

1,437

1,558

1,661

1,579

1,764

1,605

1,313

1,046

751

565

359

213

215

-

12

12

ภูผามาน

11,522

710

763

707

838

767

862

981

959

1,000

956

816

614

506

418

233

178

179

-

6

5

24 Phu Pha Man

ซําสูง

11,724

621

661

655

879

845

815

907

959

1,056

1,071

894

739

543

406

267

173

129

-

2

6

96 Sam Sung

โคกโพธิ์ไชย

12,768

696

734

745

934

931

996

985

1,005

1,088

1,081

917

832

643

436

290

203

155

-

4

5

88 Khok Pho Chai

หนองนาคํา

11,881

683

788

746

914

880

918

964

996

987

1,017

864

665

541

394

204

139

123

-

7

9

42 Nong Na Kham

บานแฮด

16,346

987

1,026

951

1,201

1,128

1,213

1,249

1,317

1,402

1,384

1,149

943

737

644

368

269

289

-

6

17

66 Ban Haet

โนนศิลา

13,295

769

814

801

967

935

999

1,029

1,108

1,157

1,156

953

710

624

475

313

220

176

-

1

12

76 Non Sila

เวียงเกา

9,931

553

595

576

648

711

765

760

792

893

942

730

606

447

360

231

164

138

-

6

8

หญิง

905,227 47,060

49,161

51,100

65,233

66,427

62,479

68,117

71,453

78,478

79,424

66,953

55,128 44,674 35,500 24,169 17,180 18,027

5

704

1,120

เมืองขอนแกน

208,720 10,058

10,543

11,403

18,126

16,630

14,163

15,608

16,287

18,046

18,448

15,945

12,876

9,747

7,522

5,050

3,446

3,541

1

352

551

68 Khao Suan Kwang

6 Wieng Kao 2,835 Female 377 Mueang Khon Kaen

บานฝาง

27,312

1,475

1,518

1,565

1,903

1,890

1,923

1,948

2,125

2,301

2,563

2,052

1,641

1,442

1,087

745

510

534

-

18

18

54 Ban Fang

พระยืน

17,639

824

947

906

1,150

1,224

1,124

1,265

1,417

1,527

1,671

1,343

1,193

914

726

536

424

413

-

6

1

28 Phra Yuen

หนองเรือ

47,032

2,420

2,605

2,677

3,271

3,200

3,193

3,382

3,815

4,133

4,219

3,440

2,917

2,359

2,052

1,344

939

933

-

15

48

70 Nong Ruea

ชุมแพ

62,291

3,219

3,385

3,471

4,099

4,384

4,219

4,684

4,851

5,228

5,333

4,656

3,803

3,169

2,691

1,783

1,396

1,656

1

66

100

97 Chum Phae

สีชมพู

39,116

2,245

2,435

2,371

2,809

2,871

2,769

3,122

3,217

3,372

3,264

2,770

2,197

1,799

1,373

946

643

680

-

6

100

127 Si Chomphu

น้ําพอง

57,115

3,049

3,031

3,089

3,861

4,221

3,978

4,302

4,209

4,963

5,203

4,303

3,560

2,859

2,357

1,701

1,092

1,181

-

19

19

118 Nam Phong

อุบลรัตน

22,277

1,286

1,305

1,302

1,531

1,632

1,613

1,790

1,751

1,960

1,956

1,516

1,315

1,112

780

544

431

411

-

6

11

25 Ubolratana

กระนวน

39,624

2,136

2,271

2,449

2,740

3,054

2,871

3,110

3,198

3,448

3,503

2,871

2,331

1,785

1,405

967

640

622

2

8

14

199 Kranuan

บานไผ

51,136

2,570

2,608

2,943

3,407

3,513

3,572

3,753

4,032

4,443

4,532

3,733

3,143

2,761

2,152

1,369

1,085

1,215

-

109

62

134 Ban Phai

9,948

573

570

588

720

691

752

860

866

908

832

689

509

479

407

178

155

154

-

4

4

9 Pueai Noi

เปอยนอย


79

ตาราง 5.1 ประชากรจากการทะเบียน จําแนกตามเพศ และหมวดอายุ เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2557 (ตอ) Table 5.1 Population from Registration Record by Sex and Age Group and District: 2014 (Cont.) หมวดอายุ (ป)

Age Group (years)

รวม

อําเภอ

Total

80 และ 0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

ไมทราบ

มากกวา Unknown

ประชากรอยู

ผูไมใช

สัญชาติไทย ระหวางการยาย

80 and

Not thai

over

nationality

population

ประชากรใน

District

ทะเบียนบานกลาง

Transferring Population registered in central house file

พล

43,964

2,344

2,452

2,424

2,863

3,094

2,987

3,295

3,554

3,834

3,682

3,279

2,818

2,265

1,781

1,282

957

927

-

28

39

แวงใหญ

15,007

828

964

922

976

1,098

983

1,052

1,152

1,242

1,248

998

923

755

627

436

301

390

-

3

4

105 Waeng Yai

แวงนอย

21,149

1,070

1,198

1,226

1,343

1,508

1,417

1,547

1,671

1,797

1,847

1,582

1,391

1,075

860

667

449

485

1

4

2

9 Waeng Noi

หนองสองหอง

38,990

2,084

2,185

2,276

2,712

2,867

2,566

3,115

3,309

3,344

3,202

2,726

2,251

1,890

1,468

1,021

676

684

-

7

77

530 Nong Song Hong

ภูเวียง

36,184

1,999

2,055

2,122

2,523

2,602

2,611

2,763

2,864

3,196

3,114

2,583

2,002

1,721

1,442

903

652

655

-

12

12

353 Phu Wiang

มัญจาคีรี

36,018

1,658

1,828

1,916

2,336

2,471

2,341

2,613

2,797

3,098

3,311

2,734

2,301

1,966

1,599

1,168

829

858

-

7

13

174 Mancha Khiri

ชนบท

24,843

1,272

1,336

1,386

1,583

1,617

1,635

1,868

1,882

2,221

2,142

1,859

1,628

1,388

1,056

792

531

578

-

3

12

54 Chonnabot

เขาสวนกวาง

19,050

1,119

1,035

1,116

1,371

1,506

1,497

1,534

1,519

1,613

1,659

1,342

1,055

888

660

436

305

324

-

7

8

56 Khao Suan Kwang

ภูผามาน

11,427

638

700

658

795

808

827

922

985

1,029

971

800

611

540

399

255

203

263

-

3

2

18 Phu Pha Man

ซําสูง

11,941

619

647

666

800

852

795

897

859

1,123

1,114

903

760

616

480

302

228

220

-

2

2

56 Sam Sung

โคกโพธิ์ไชย

12,742

687

713

681

809

966

931

910

909

1,091

1,124

978

845

677

487

357

264

248

-

6

2

57 Khok Pho Chai

หนองนาคํา

11,946

662

644

718

851

911

877

924

984

1,038

1,006

871

696

523

491

258

201

248

-

4

3

36 Nong Na Kham

บานแฮด

16,506

971

925

895

1,122

1,215

1,204

1,237

1,266

1,442

1,451

1,232

989

756

628

452

348

326

-

5

9

33 Ban Haet

โนนศิลา

13,210

723

744

746

881

912

960

925

1,104

1,167

1,105

1,004

769

692

532

391

246

247

-

3

6

53 Non Sila

เวียงเกา

10,040

531

517

584

651

690

671

691

830

914

924

744

604

496

438

286

229

234

-

1

1

หมายเหตุ: ไมทราบ = ไมทราบ/ระบุปจันทรคติ ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

Note: Unknown = Unknown/Lunar calendar Source: Department of Provincial Administration, Ministry of Interior

59 Phon

4 Wieng Kao


ตาราง 5.2 การเกิด การตาย จําแนกตามเพศ พ.ศ. 2553 - 2557 Table 5.2 Births and Deaths by Sex: 2010 - 2014

80

การเกิด Births ป รวม Total

จํานวน Number ชาย Male

หญิง Female

การตาย Deaths

ตอประชากรพันคน Per 1,000 population รวม ชาย หญิง Total Male Female

รวม Total

จํานวน Number ชาย Male

หญิง Female

ตอประชากรพันคน Per 1,000 population รวม ชาย หญิง Total Male Female

Year

2553

19,047

9,771

9,276

10.8

11.2

10.4

11,506

6,627

4,879

6.5

7.6

5.5

2010

2554

20,234

10,335

9,899

11.5

11.8

11.1

11,667

6,684

4,983

6.6

7.6

5.6

2011

2555

21,008

10,842

10,166

11.8

12.3

11.4

11,749

6,779

4,970

6.6

7.7

5.6

2012

2556

19,643

10,198

9,445

11.0

11.6

10.5

11,902

6,875

5,027

6.7

7.8

5.6

2013

2557

19,221

9,976

9,245

10.7

11.3

10.2

13,305

7,568

5,737

7.4

8.6

6.3

2014

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย Source : Department of Provincial Administration, Ministry of Interior


81

ตาราง 5.3 ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป จําแนกตามเพศ และสถานภาพแรงงาน เปนรายไตรมาส พ.ศ. 2557 - 2558 Table 5.3 Population Aged 15 Years and Over by Sex, Labour Force Status and Quarterly: 2014 - 2015

(หนวยเปนพัน In thousands)

2557 (2014) สถานภาพแรงงาน

2558 (2015)

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ไตรมาสที่ 1

Quarter 1

Quarter 2

Quarter 3

Quarter 4

Quarter 1

รวม

ชาย

หญิง

รวม

Total

Male Female Total

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

Labour force status หญิง

Male Female Total

Male Female Total

Male Female Total

Male Female

1,431.0

683.0

748.0 1,433.6

684.0

749.5 1,435.7

685.0

750.8 1,437.2

685.5

751.7 1,439.0

686.3

752.8 Total

882.1

498.6

383.5

903.2

519.3

383.9

874.9

497.4

377.5

903.9

498.6

405.3

900.2

498.8

401.4 Total labour force

862.7

491.9

370.8

880.8

507.4

373.4

862.7

486.9

375.8

893.3

491.4

401.9

889.6

493.8

395.8

1.1 ผูมีงานทํา

854.0

486.3

367.7

869.0

504.2

364.7

859.3

486.3

373.0

891.0

489.1

401.9

883.2

493.2

390.0

1.2 ผูวางงาน

8.7

5.7

3.1

11.8

3.2

8.6

3.5

0.7

2.8

2.3

2.3

0.0

6.4

0.5

5.88

19.4

6.7

12.7

22.4

11.8

10.6

12.2

10.5

1.8

10.6

7.2

3.4

10.6

5.0

5.6

548.9

184.4

364.5

530.4

164.8

365.6

560.8

187.6

373.2

533.3

186.9

346.4

538.8

187.5

1. ทํางานบาน

152.6

6.5

146.1

154.6

2.1

152.6

164.3

1.7

162.5

149.1

0.4

148.7

137.4

2.2

135.2

1. Household work

2. เรียนหนังสือ

183.6

81.6

102.0

183.0

88.1

94.9

212.1

105.9

106.3

210.6

102.1

108.5

208.8

100.9

107.9

2. Studies

3. อื่นๆ

212.7

96.3

116.5

192.8

74.6

118.2

184.4

79.9

104.5

173.5

84.3

89.2

192.6

84.4

108.2

3. Others

รวมยอด กําลังแรงงานรวม 1. กําลังแรงงานปจจุบัน

2. กําลังแรงงานที่รอฤดูกาล ผูไมอยูในกําลังแรงงาน

ที่มา: การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2557 - 2558 ระดับจังหวัด สํานักงานสถิติแหงชาติ Source: Labour Force Survey: 2014 - 2015, Provincial level, National Statistical Office

1. Current labour force 1.1. Employed 1.2 Unemployed 2. Seasonally inactive labour force

351.3 Persons not in labour force


82

ตาราง 5.4 ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปที่ตองการพัฒนาขีดความสามารถ จําแนกตามเพศ สถานภาพแรงงาน ระดับการศึกษาที่สําเร็จ และกลุมอายุ พ.ศ. 2556 - 2558 Table 5.4 Population Aged 15 Years and Over to Desirability for Development by Sex, Labour Force Status, Level of Education Attainment and Age Groups: 2013 - 2015 รายการ สถานภาพแรงงาน

ผูมีงานทํา ผูวางงาน ผูที่รอฤดูกาล ผูไมอยูในกําลังแรงงาน ระดับการศึกษาที่สําเร็จ ไมมีการศึกษา ต่ํากวาประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา กลุมอายุ 15-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60 ปขึ้นไป

2556 (2013) ชาย Male

รวม Total

หญิง Female

485,412 357,114 6,376 1,799

250,011 207,032 6,376 523

235,401 150,082

120,123 485,412

36,080 250,011

84,043 235,401

-

-

-

59,219 144,528 238,392 43,273 485,412 128,345 148,786 109,828 67,896 21,183 9,374

32,287 64,381 132,564 20,779 250,011 69,595 76,862 51,972 34,616 9,886 7,079

26,932 80,147 105,828 22,494 235,401 58,750 71,924 57,855 33,280 11,297 2,295

-

1,276

รวม Total

2557 (2014) ชาย Male

หญิง Female

รวม Total

2558 (2015) ชาย Male

313,882 202,367 6,450 4,348 100,717 313,882 48,898 84,850 134,576 45,559 313,882 84,721 57,807 76,160 58,158 18,782 18,254

149,288 112,373 3,351 1,918 31,645 149,288 24,884 32,728 72,498 19,178 149,288 48,070 23,247 30,431 24,909 11,301 11,328

164,595 89,994 3,100 2,430 69,071 164,595 24,015 52,122 62,077 26,381 164,595 36,651 34,559 45,729 33,249 7,481 6,926

542,324 373,328 5,203 3,978 159,815 542,324 848 104,955 145,281 216,695 74,545 542,324 136,328 102,865 115,788 109,648 32,092 45,603

204,807 137,480 2,865 64,462 204,807 848 37,769 35,288 90,820 40,081 204,807 51,013 38,943 40,206 37,298 14,067 23,281

ที่มา: การสํารวจความตองการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2556 - 2558 จังหวัดขอนแกน สํานักงานสถิติแหงชาติ Source: The 2013 - 2015 Skill Development Survey: Khon Kaen, Provincial, National Statistical Office.

หญิง Female

Item

337,517 Labour force status Employed 235,848 Unempoyed 5,203 Seasonally inactive labour force 1,113 95,354 Persons not in labour force 337,517 Level of Education None 67,185 Less than Elementary Elementary 109,993 125,875 Secondary 34,464 Higher Level 337,517 Age group 15-24 85,315 25-34 63,922 35-44 75,582 45-54 72,350 55-59 18,025 60 and over 22,323


85

ตาราง 6.1 รายได คาใชจายเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน และหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือน จําแนกตามสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2556 Table 6.1 Average Monthly Income and Expenditure per Household and Amount of Debt per Household by Socio - Economic Class: 2013

สถานะทางเศรษฐสังคม

คาใชจายเฉลี่ยตอเดือน

หนี้สินเฉลี่ย

รอยละของ

ของครัวเรือน

ของครัวเรือน

ตอครัวเรือน

คาใชจายตอรายได

Average monthly income

Average monthly

Average amount of debt

Percentage of

per household

expenditure per household

per household

expenditure to income

18,095

13,915

79,850

76.9

ผูถือครองทําการเกษตร

Socio - Economic Class

81 83

ครัวเรือนทั้งสิ้น

รายไดเฉลี่ยตอเดือน

Total Household Farm operators

สวนใหญเปนเจาของที่ดิน

17,298

12,371

59,299

71.5

Mainly owning land

สวนใหญเชาที่ดิน / ทําฟรี

11,983

8,042

28,378

67.1

Mainly renting land / free

ประมง,ปาไม,ลาสัตว,หาของปา บริการทางการเกษตร

9,192

8,124

12,509

88.4

Fishing, Forestry,Agricultural services

24,342

17,547

185,676

72.1

Own - account worker, non - farm Employees Professional, technical and administrative worker

ผูดําเนินธุรกิจของตนเองที่ไมใชการเกษตร ลูกจาง ผูปฏิบัติงานวิชาชีพ นักวิชาการ และนักบริหาร

42,572

26,612

254,400

62.5

คนงานเกษตร

21,682

10,144

39,623

46.8

Farm worker

คนงานทั่วไป

14,760

11,059

12,623

74.9

General worker

เสมียนพนักงาน พนักงานขาย และใหบริการ

16,829

13,933

44,862

82.8

Clerical, sales and services worker

ผูปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต

18,506

15,406

29,365

83.2

Production worker

12,611

11,161

60,120

88.5

Economically inactive

ผูไมไดปฏิบัติงานเชิงเศรษฐกิจ

ที่มา: การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2556 จังหวัดขอนแกน สํานักงานสถิติแหงชาติ Source: The 2013 Household Socio-economic Survey, Khon Kaen Province, National Statistical Office


86

ตาราง 6.2 คาใชจายเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน จําแนกตามประเภทคาใชจาย และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2556 Table 6.2 Average Monthly Expenditure per Household by Expenditure Group and Socio-Economic Class of Household: 2013 สถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน Socio-economic class of household ผูถือครองทําการเกษตร / เพาะเลี้ยง

ประเภทของคาใชจาย

ผูดําเนินธุรกิจ Farm Operators / Culture ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว/เพาะเลี้ยง ประมง,ปาไม, ของตนเอง Plant/Animal/Culture ลาสัตว,หาของปา ที่ไมใช การเกษตร สวนใหญเปน สวนใหญ บริการทาง เจาของที่ดิน เชาที่ดิน การเกษตร Own-account Mainly Mainly Fishing, forestry, worker, non-farm owning renting agricultural land land services

ลูกจาง Employees ผูปฏิบัติงาน ผุไมได วิชาชีพ เสมียน ผูปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน นักวิชาการ คนงาน คนงาน พนักงานขาย ในกระบวน เชิงเศรษฐกิจ และนักบริหาร เกษตร ทั่วไป และใหบริการ การผลิต EconoProfessional, Farm General Clerical, Production mically tech. & adm. worker worker sale & service worker Inactive worker worker

Type of expenditure

คาใชจายทั้งสิ้นตอเดือน

12,371

8,042

8,124

17,547

26,612 10,144 11,059

13,933

15,406

11,161 Total monthly expenditures

คาใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค

11,301

7,773

7,778

15,493

21,242

9,359

9,753

12,237

13,808

10,620 Consumption expenditures

4,665

3,584

3,661

5,240

6,692

4,653

4,248

4,926

6,108

3,854

141

171

56

227

355

-

1,027

303

410

67

Alcoholic beverages

87

91

74

95

49

135

288

110

204

27

Tobacco products

อาหารและเครื่องดื่ม (ไมมีแอลกอฮอล) เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล ยาสูบ หมาก ยานัตถุ และอื่นๆ

Food and Beverages (excludes alcoholic)

Household operation, furnitures ที่อยูอาศัย เครื่องแตงบานและเครื่องใช

3,120

2,593

2,545

3,489

3,876

2,511

1,954

2,953

3,381

3,653

เครื่องนุงหมและรองเทา

217

105

185

315

770

-

258

330

311

266

Apparel and footwear

คาใชจายสวนบุคคล

328

200

235

450

991

240

207

393

435

323

Personal care

เวชภัณฑ และคาตรวจรักษาพยาบาล

123

19

47

316

114

8

26

96

115

83

2,211

738

797

4,770

7,517

776

1,598

2,730

2,385

1,560

การศึกษา

119

-

12

96

292

329

24

86

87

507

Education

การบันเทิง การอานและกิจกรรมทางศาสนา

258

272

158

314

576

708

123

284

243

267

Recreation, Reading and Religious Activity

32

-

7

182

10

-

-

25

130

14

347

2,054

5,370

785

1,306

1,696

1,598

การเดินทาง และการสื่อสาร

การจัดงานพิธีในโอกาสพิเศษ คาใชจายที่ไมเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค

1,070

269

ที่มา: การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2556 จังหวัดขอนแกน สํานักงานสถิติแหงชาติ

and equipment

Medical and health care Transport and communication

Special ceremony expenses

540 Non - consumption expenditures

Source: The 2013 Household Socio-economic Survey, Khon Kaen Province, National Statistical Office


87

ตาราง 6.3 รายไดทั้งสิ้นเฉลี่ยตอเดือน จําแนกตามขนาดของครัวเรือน พ.ศ. 2556 Table 6.3 Average Total Monthly Income by Household Size: 2013 รายได

จํานวนครัวเรือน Total Houshold

ขนาดของครัวเรือน (คน) Household Size (Person) 1-2

3-4

5-7

8 และมากกวา 8 and over

Income

รายไดเฉลี่ยทั้งสิ้นตอเดือนตอครัวเรือน ต่ํากวา 1,500 บาท 1,500 - 3,000 บาท 3,001 - 5,000 บาท 5,001 - 10,000 บาท 10,001 - 15,000 บาท 15,001 - 30,000 บาท 30,001 - 50,000 บาท 50,001 - 100,000 บาท มากกวา 100,000 บาท

539,083 640 3,594 20,173 124,363 156,928 171,531 43,868 11,631 6,354

100.0 0.2 1.4 7.2 37.9 28.3 18.4 3.7 1.8 1.1

100.0 0.7 11.6 33.9 41.5 9.5 2.4 0.4

100.0 3.2 19.6 53.2 20.3 2.6 1.1

100.0 100.0

Total monthly income per household Less than 1,500 baht 1,500 - 3,000 baht 3,001 - 5,000 baht 5,001 - 10,000 baht 10,001 - 15,000 baht 15,001 - 30,000 baht 30,001 - 50,000 baht 50,001 - 100,000 baht More than 100,000 baht

รายไดทั้งสิ้นเฉลี่ยตอเดือนตอคน ต่ํากวา 500 บาท 500 - 1,500 บาท 1,501 - 3,000 บาท 3,001 - 5,000 บาท 5,001 - 10,000 บาท 10,001 - 15,000 บาท 15,001 - 30,000 บาท 30,001 - 50,000 บาท 50,001 - 100,000 บาท มากกวา 100,000 บาท

539,083 2,669 68,896 175,660 188,018 61,977 28,507 7,678 5,332 345

100.0 0.2 4.7 25.1 40.0 17.2 8.7 2.0 2.0 0.1

100.0 0.9 17.9 39.1 31.6 7.5 1.9 1.0 -

100.0 0.3 27.4 41.8 26.7 2.6 0.5 0.7 -

100.0 100.0 -

Total mothly income per capita Less than 500 baht 500 - 1,500 baht 1,501 - 3,000 baht 3,001 - 5,000 baht 5,001 - 10,000 baht 10,001 - 15,000 baht 15,001 - 30,000 baht 30,001 - 50,000 baht 50,001 - 100,000 baht More than 100,000 baht

ที่มา: การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2556 จังหวัดขอนแกน สํานักงานสถิติแหงชาติ Source: The 2013 Household Socio-economic Survey, Khon Kaen Province, National Statistical Office


88

ตาราง 6.4 คาใชจายทั้งสิ้นเฉลี่ยตอเดือน จําแนกตามขนาดของครัวเรือน พ.ศ. 2557 Table 6.4 Average Total Monthly Expenditure by Household Size: 2014 คาใชจาย คาใชจายทั้งสิ้นเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือน ต่ํากวา 1,500 บาท 1,500 - 3,000 บาท 3,001 - 5,000 บาท 5,001 - 10,000 บาท 10,001 - 15,000 บาท 15,001 - 30,000 บาท 30,001 - 50,000 บาท 50,001 - 100,000 บาท มากกวา 100,000 บาท คาใชจายทั้งสิ้นเฉลี่ยตอเดือนตอคน ต่ํากวา 500 บาท 500 - 1,500 บาท 1,501 - 3,000 บาท 3,001 - 5,000 บาท 5,001 - 10,000 บาท 10,001 - 15,000 บาท 15,001 - 30,000 บาท 30,001 - 50,000 บาท 50,001 - 100,000 บาท มากกวา 100,000 บาท

จํานวนครัวเรือน Total Houshold 512,868 17,134 168,003 131,929 148,953 38,141 8,707 512,868 1,028 87,604 174,043 157,132 57,149 29,075 6,836 -

ขนาดของครัวเรือน (คน) Household Size (Person) 1-2

3-4

5-7

8 และมากกวา 8 and over

100.0 6.5 41.7 25.0 20.5 5.3 1.0 100.0 8.2 26.3 37.1 17.0 8.9 2.6 -

100.0 28.5 28.0 33.3 7.8 2.5 100.0 0.5 26.9 39.8 24.4 5.6 2.8 -

100.0 1.4 20.6 58.2 17.8 2.0 100.0 25.3 51.1 21.5 2.0 -

100.0 100.0 100.0 100.0 -

ที่มา: การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2557 จังหวัดขอนแกน สํานักงานสถิติแหงชาติ

Expenditure Total monthly expenditures per household Less than 1,500 baht 1,500 - 3,000 baht 3,001 - 5,000 baht 5,001 - 10,000 baht 10,001 - 15,000 baht 15,001 - 30,000 baht 30,001 - 50,000 baht 50,001 - 100,000 baht More than 100,000 baht Total monthly expenditures per capita Less than 1,500 baht 1,500 - 3,000 baht 3,001 - 5,000 baht 5,001 - 10,000 baht 10,001 - 15,000 baht 15,001 - 30,000 baht 30,001 - 50,000 baht 50,001 - 100,000 baht More than 100,000 baht

Source: The 2014 Household Socio-economic Survey, Khon Kaen Province, National Statistical Office


89

ตาราง 6.5 รายไดเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน จําแนกตามแหลงที่มาของรายได และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2556 Table 6.5 Average Monthly Income per Household by Source of Income and Socio-Economic Class of Household: 2013 สถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน Socio-economic class of household ผูถือครองทําการเกษตร / เพาะเลี้ยง ผูดําเนินธุรกิจ

Farm Operators / Culture ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว/เพาะเลี้ยง ประมง,ปาไม, แหลงที่มาของรายได

ของตนเอง

ลาสัตว,หาของปา บริการทาง การเกษตร Fishing, forestry, agricultural services

Plant/Animal/Culture สวนใหญเปน สวนใหญ เจาของที่ดิน เชาที่ดิน Mainly Mainly owning renting land land

ลูกจาง Employees

ที่ไมใช การเกษตร Own-account worker, non-farm

ผูปฏิบัติงาน วิชาชีพ นักวิชาการ และนักบริหาร Professional, tech. & adm. worker

คนงาน เกษตร Farm worker

คนงาน ทั่วไป General worker

เสมียน พนักงานขาย และใหบริการ Clerical, sale & service worker

ผุไมได ผูปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน ในกระบวน เชิงเศรษฐกิจ การผลิต EconoProduction mically worker Inactive

Source of Income

รายไดทั้งสิ้นตอเดือน

17,298

11,983

9,192

24,342

42,572

21,682

14,760

16,829

18,506

12,611 Total monthly income

รายไดประจํา

17,140

11,983

9,065

23,807

42,393

21,368

14,745

16,684

18,362

12,569 Total current income

13,454

8,829

6,015

20,306

39,271

18,935

12,946

13,583

14,675

8,982

2,329

1,435

76

2,070

36,049

11,813

12,265

11,774

12,527

670

Wages and salaries

590

-

134

16,739

430

-

-

290

381

209

Net profits from business

กําไรสุทธิจากการทําการเกษตร

8,971

5,673

5,576

568

815

6,171

-

662

1,169

552

Net profits from farming

เงินที่ไดรับเปนการชวยเหลือ

1,565

1,721

227

828

1,479

951

680

833

594

7,535

From current transfers

รายไดจากทรัพยสิน

1

-

-

101

497

-

-

25

3

16

From property income

รายไดที่ไมเปนตัวเงิน

3,686

3,155

3,050

3,501

3,122

1,800

1,800

1,800

3,687

3,588

158

-

127

535

179

15

15

15

144

รายไดที่เปนตัวเงิน คาจางและเงินเดือน กําไรสุทธิจากการทําธุรกิจ

รายไดไมประจํา (ที่เปนตัวเงิน)

ที่มา: การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2556 จังหวัดขอนแกน สํานักงานสถิติแหงชาติ Source: The 2013 Household Socio-economic Survey, Khon Kaen Province, National Statistical Office

Money income

Non-money income

42 Non - current money income


90

ตาราง 6.6 หนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือน จําแนกตามวัตถุประสงคของการกูยืม และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2556 Table 6.6 Average Amount of Debt per Household by Purpose of Borrowing and Socio-Economic Class of Household: 2013 สถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน Socio-economic class of household ผูถือครองทําการเกษตร / เพาะเลี้ยง

วัตถุประสงคของการกูยืม

จํานวนครัวเรือนที่เปนหนี้สิน (ครัวเรือน)

ผูดําเนินธุรกิจ Farm Operators / Culture ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว/เพาะเลี้ยง ประมง,ปาไม, ของตนเอง ลาสัตว,หาของปา Plant/Animal/Culture ที่ไมใช การเกษตร สวนใหญเปน สวนใหญ บริการทาง เจาของที่ดิน เชาที่ดิน การเกษตร Own-Account Mainly Mainly Fishing, forestry, worker, non-farm owning renting agricultural land land services 59,299

28,378

12,509

185,676

ลูกจาง Employees ผูปฏิบัติงาน วิชาชีพ นักวิชาการ และนักบริหาร Professional, tech. & adm. worker

ผุไมได เสมียน ผูปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน คนงาน คนงาน พนักงานขาย ในกระบวน เชิงเศรษฐกิจ เกษตร ทั่วไป และใหบริการ การผลิต EconoFarm General Clerical, Production mically worker worker sale & service worker Inactive worker

254,400 39,623 12,623

44,862

29,365

60,120 Total number of indebted household Average amount of debt

จํานวนหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือน (บาท)

per household (baht)

จําแนกตามวัตถุประสงค ใชซื้อ/เชาซื้อบานและ/หรือที่ดิน ใชในการศึกษา ใชจายอุปโภค บริโภคอื่นๆ ในครัวเรือน ใชในการทําธุรกิจ ใชในการทําเกษตร หนี้อื่น ๆ

By purpose of borrowing Purchase/hire purchase 3,434

-

-

23,648

86,729

-

-

4,548

-

11,679

-

-

-

3,524

- 32,090

-

6,621

144

9,115

8,398

6,560

7,247

38,903

166,148

7,533 12,623

29,217

16,864

30,750

-

-

421

90,637

907

-

-

207

1,722

454

Business

47,467

21,818

4,841

21,515

615

-

-

3,933

7,218

5,180

Farming

-

-

-

7,449

-

-

-

336

3,418

2,944

Others

จําแนกตามแหลงเงินกู หนี้ในระบบ หนี้นอกระบบ

Purpose of borrowing

house and/or land Education Household consumption

By source of loan 59,299

28,378

12,509

183,778

-

-

-

1,897

ที่มา: การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2556 จังหวัดขอนแกน สํานักงานสถิติแหงชาติ

254,400 39,623 12,623 -

-

-

44,743

29,365

60,120

119

-

1

Formal sector Informal sector

Source: The 2013 Household Socio-economic Survey, Khon Kaen Province, National Statistical Office


ตาราง 7.1 สถิติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2553 - 2557 Table 7.1 Statistics of Social Security Fund: 2010 - 2014 รายการ สถานประกอบการ ผูประกันตน ตามมาตรา 33

1/

ผูประกันตน ตามมาตรา 39 2/ การใชบริการของผูประกันตน ตามมาตรา 33 และมาตรา 39 เจ็บปวย ทุพพลภาพ ตาย คลอดบุตร ชราภาพ บําเหน็จ บํานาญ สงเคราะหบุตร วางงาน ผูประกันตน มาตรา 40

3/

93

2553 (2010) 5,516

2554 (2011) 5,582

2555 (2012) 5,649

2556 (2013) 5,728

2557 (2014) 5,787

Establishments

112,978

115,589

153,695

126,487

125,356

Insured person under article 33 1/

8,883

10,503

12,386

13,575

14,123

394,034 12 484 6,925 2,819 19,117 2,581

415,671 21 458 7,423 3,941 19,310 2,430

326,041 25 501 7,902 3,058 19,930 2,465

387,888 33 610 7,538 4,173 20,653 1,884

344,752 18 570 7,809 6,166 5,869 297 21,341 2,678

-

7,036

20,202

24,956

39,691

Item

Insured person under article 39 2/ Number of utilization of insured person under article 33 and under article 39 Sickness Invalidity Death Maternity Old age reward pension Child allowance Unemployment Insured person under article 40

3/

1/ ผูประกันตนตามมาตรา 33 หมายถึง ผูซึ่งขึ้นทะเบียนประกันสังคม และหรือจายเงินสมทบอันกอใหเกิดสิทธิไดรับประโยชนทดแทน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม Insured person under Article 33: a person who pays contributions which provides entitlement to benefits under the Social Security Act. 2/ ผูประกันตนตามมาตรา 39 หมายถึง ผูที่เคยเปนผูประกันตนตามมาตรา 33 และตอมาความเปนผูประกันตนไดสิ้นสุดลงตามมาตรา 38(2) คือ สิ้นสภาพการเปนลูกจาง และไดแจงความประสงคเปนผูประกันตนตอ Insured person under Article 39: any person who has been an insured person under Article 33 and whose insurance has subsequently ceased under Article 38(2) and he or she notify his/her intention to continue to be insured person. 3/ ผูประกันตนตามมาตรา 40 หมายถึง ผูประกันตนโดยอิสระ Insured person under Article 40: the insurer independently. ที่มา: สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน Source: Social Security Office, Ministry of Labour


ตาราง 7.2 ลูกจางที่ประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน จําแนกตามความรายแรง พ.ศ. 2553 - 2557

94

Table 7.2 Employee Caused by Occupational Injuries or Diseases by Degree of Loss: 2010 - 2014 ราย Case

2553

2554

2555

2556

2557

( 2010 )

( 2011 )

( 2012 )

( 2013 )

( 2014 )

728

723

733

638

661

ตาย

5

8

14

16

11

ทุพพลภาพ

-

-

-

-

-

Permanent total disagility

23

19

21

20

18

Permanent partial disagility

หยุดงานเกิน 3 วัน

250

263

237

237

226

Temporary disability > 3 days

หยุดงานไมเกิน 3 วัน

450

433

461

365

406

Temporary disability < 3 days

ความรายแรง รวมยอด

สูญเสียอวัยวะบางสวน

ที่มา: สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

Source: Social Security Office, Ministry of Labour

Degree of loss Total Death


ตาราง 7.3 เนื้อที่ ระยะทางจากอําเภอถึงจังหวัด และเขตการปกครอง เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2557

95

Table 7.3 Area, Distance from District to Province and Administration Zone by District: 2014

อําเภอ

เนื้อที่

ระยะทางจาก

(ตร.กม.)

อําเภอถึงจังหวัด (กม.)

เทศบาลนคร

เทศบาลเมือง

เทศบาลตําบล

Area (Sq.km.)

Distance from district to province (km.)

City municipality

Town

Subdistrict

municipality

-

1

6

78

139

198

2,331

เขตการปกครอง Administration zone องคการบริหารสวนตําบล

ตําบล

Subdistrict administration Subdistrict municipality organization

หมูบาน

District

Village

รวมยอด

11,172.9

เมืองขอนแกน

954.0

1

1

2

10

6

17

282

บานฝาง

334.0

22

-

-

6

2

7

75

Ban Fang

พระยืน

172.0

30

-

-

4

2

5

53

Phra Yuen

หนองเรือ

673.8

45

-

-

8

5

10

149

Nong Ruea

ชุมแพ

510.9

82

-

1

6

8

12

135

Chum Phae

สีชมพู

529.0

114

-

-

3

8

10

115

Si Chomphu

น้ําพอง

828.7

43

-

-

6

8

12

168

Nam Phong

อุบลรัตน

487.8

50

-

-

3

4

6

71

Ubolratana

กระนวน

322.0

66

-

1

3

6

9

98

Kranuan

บานไผ

477.7

44

-

1

1

9

10

110

Ban Phai

เปอยนอย

173.0

80

-

-

2

2

4

32

Pueai Noi

พล

872.9

74

-

1

12

12

132

แวงใหญ

189.1

72

-

-

1

4

5

52

Waeng Yai

แวงนอย

283.6

96

-

-

2

5

6

74

Waeng Noi

-

Total Mueang Khon Kaen

Phon


ตาราง 7.3 เนื้อที่ ระยะทางจากอําเภอถึงจังหวัด และเขตการปกครอง เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2557 (ตอ)

96

Table 7.3 Area, Distance from District to Province and Administration Zone by District: 2014 (Cont.)

อําเภอ

เนื้อที่

ระยะทางจาก

(ตร.กม.)

อําเภอถึงจังหวัด (กม.)

เทศบาลนคร

เทศบาลเมือง

เทศบาลตําบล

Area (Sq.km.)

Distance from district to province (km.)

City municipality

Town

Subdistrict

municipality

เขตการปกครอง Administration zone องคการบริหารสวนตําบล

ตําบล

Subdistrict administration Subdistrict municipality organization

หมูบาน Village

District

หนองสองหอง

514.5

96

-

-

1

12

12

137

Nong Song Hong

ภูเวียง

907.6

65

-

-

1

11

11

114

Phu Wiang

มัญจาคีรี

735.7

58

-

-

2

7

8

118

Mancha Khiri

ชนบท

404.3

55

-

-

2

7

8

80

Chonnabot

เขาสวนกวาง

330.0

49

-

-

2

4

5

56

Khao Suan Kwang

ภูผามาน

284.6

109

-

-

2

4

5

42

Phu Pha Man

ซําสูง

116.7

36

-

-

1

4

5

35

Sam Sung

โคกโพธิ์ไชย

238.8

67

-

-

4

1

4

40

Khok Pho Chai

หนองนาคํา

158.9

83

-

-

2

1

3

35

Nong Na Kham

บานแฮด

205.2

37

-

-

3

2

4

46

Ban Haet

โนนศิลา

182.1

65

-

-

1

4

5

46

Non Sila

เวียงเกา

286.0

78

-

-

2

1

3

36

Wieng Kao

ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดขอนแกน สํานักงานทองถิ่นจังหวัดขอนแกน

Source: Khonkaen Provincial Administration Office Khonkaen Provincial Local Office


ตาราง

7.4 สถิติคดีอาญาที่นาสนใจ จําแนกตามประเภทความผิด พ.ศ. 2553 - 2557

97

Table 7.4 Statistics of Reported Interesting Crimes by Type of Crimes: 2010 - 2014 2553 (2010) ประเภทความผิด

2554 (2011)

2555 (2012)

2556 (2013)

2557 (2014)

รับแจง(ราย) จับได(ราย) รับแจง(ราย) จับได(ราย) รับแจง(ราย) จับได(ราย) รับแจง(ราย) จับได(ราย) รับแจง(ราย) จับได(ราย)

Type of crimes

Reported

Arrested

Reported

Arrested

Reported

Arrested

Reported

Arrested

Reported

Arrested

(cases)

(cases)

(cases)

(cases)

(cases)

(cases)

(cases)

(cases)

(cases)

(cases)

28

20

57

43

66

52

63

48

65

55

คดีประทุษรายตอชีวิต รางกาย และเพศ

153

114

450

315

473

346

384

250

430

284

Crimes against person

คดีประทุษรายตอทรัพย

331

267

595

443

745

466

871

411

848

423

Property of crimes

คดีที่นาสนใจ

454

134

542

176

671

250

689

181

668

213

Interesting crimes

1,401

1,915

7,074

10,754

7,965

11,319

9,212

12,974

9,380

12,858

Victimless crimes

คดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญ

คดีที่รัฐเปนผูเสียหาย

ที่มา: ตํารวจภูธรจังหวัดขอนแกน

Source : Khonkaen Provincial Police Bureau.

Violent crime


ตาราง Table

8.1 8.1

101

ผลิตภัณฑมวลรวมภาค และจังหวัด ณ ราคาประจําป พ.ศ. 2556 Gross Regional Product and Gross Provincial Product at Current Market Prices: 2013

ภาค/จังหวัด

ผลิตภัณฑมวลรวมภาค และจังหวัด

ประชากร

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัการเรี ด ยงลําดับผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอคน

(ลานบาท)

(1,000 คน)

ตอคน (บาท)

Gross Regional Product and

Population

GPP per capita (Baht)

Gross Provincial Product

(1,000 persons)

GPP per capita rankings ของภาค

ของประเทศ

Region/province

Of the Region Of the Country

(Million Baht)

ทั่วราชอาณาจักร

Whole Kingdom

12,910,038

66,755

193,394

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

5,723,246

15,203

376,463

กรุงเทพมหานคร

3,975,275

8,515

466,844

1

2

Bangkok

สมุทรปราการ

683,921

1,941

352,296

2

6

Samut Prakan

สมุทรสาคร

317,810

921

344,938

3

7

Samut Sakhon

ปทุมธานี

321,288

1,399

229,609

4

11

Pathum Thani

นครปฐม

223,244

1,001

223,003

5

12

Nakhon Pathom

นนทบุรี

201,708

1,424

141,608

6

22

Nonthaburi

748,582

3,131

239,078

พระนครศรีอยุธยา

367,571

870

422,421

1

4

Phra Nakhon Si Ayutthaya

สระบุรี

203,593

717

283,771

2

9

Saraburi

สิงหบุรี

27,723

203

136,758

3

23

Sing Buri

ลพบุรี

90,829

774

117,424

4

28

Lop Buri

ชัยนาท

34,529

310

111,322

5

30

Chai Nat

อางทอง

24,338

257

94,658

6

42

Ang Thong

ภาคกลาง

Bangkok and Vicinities

Central Region


ตาราง

8.1

ผลิตภัณฑมวลรวมภาค และจังหวัด ณ ราคาประจําป พ.ศ. 2556 (ตอ)

Table

8.1

Gross Regional Product and Gross Provincial Product at Current Market Prices: 2013 (Cont.)

ภาค/จังหวัด

102

ผลิตภัณฑมวลรวมภาค และจังหวัด

ประชากร

ผลิตภัณฑมวลรวมจังการเรี หวัด ยงลําดับผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอคน

(ลานบาท)

(1,000 คน)

ตอคน (บาท)

Gross Regional Product and

Population

GPP per capita (Baht)

Gross Provincial Product

(1,000 persons)

GPP per capita rankings ของภาค

ของประเทศ

Region/province

Of the Region Of the Country

(Million Baht) ภาคตะวันออก

2,327,906

5,406

430,584

ระยอง

905,664

856

1,058,293

1

1

Rayong

ชลบุรี

737,077

1,610

457,845

2

3

Chon Buri

ฉะเชิงเทรา

316,747

751

421,597

3

5

Chachoengsao

ปราจีนบุรี

182,501

575

317,520

4

8

Prachin Buri

จันทบุรี

93,869

511

183,803

5

14

Chanthaburi

ตราด

34,176

259

131,983

6

25

Trat

นครนายก

24,455

260

94,081

7

43

Nakhon Nayok

สระแกว

33,417

585

57,116

8

75

Sa Kaeo

456,530

3,586

127,294

142,182

801

177,569

1

15

Ratchaburi

ประจวบคีรีขันธ

71,476

466

153,219

2

20

Prachuap Khiri Khan

เพชรบุรี

58,663

475

123,396

3

26

Phetchaburi

กาญจนบุรี

84,785

802

105,701

4

35

Kanchanaburi

สมุทรสงคราม

18,352

188

97,776

5

38

Samut Songkhram

สุพรรณบุรี

81,072

854

94,932

6

41

Suphan Buri

ภาคตะวันตก ราชบุรี

Eastern Region

Western Region


ตาราง

8.1

ผลิตภัณฑมวลรวมภาค และจังหวัด ณ ราคาประจําป พ.ศ. 2556 (ตอ)

Table

8.1

Gross Regional Product and Gross Provincial Product at Current Market Prices: 2013 (Cont.)

ภาค/จังหวัด

103

ผลิตภัณฑมวลรวมภาค และจังหวัด

ประชากร

ผลิตภัณฑมวลรวมจังการเรี หวัด ยงลําดับผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอคน

(ลานบาท)

(1,000 คน)

ตอคน (บาท)

Gross Regional Product and

Population

GPP per capita (Baht)

Gross Provincial Product

(1,000 persons)

GPP per capita rankings ของภาค

ของประเทศ

Region/province

Of the Region Of the Country

(Million Baht) ภาคเหนือ

Northern Region

1,135,633

11,557

98,268

125,814

787

159,906

1

17

Kamphaeng Phet

64,670

409

157,929

2

18

Lamphun

119,700

986

121,455

3

27

Nakhon Sawan

61,787

545

113,450

4

29

Phichit

เชียงใหม

184,132

1,726

106,707

5

34

Chiang Mai

อุทัยธานี

30,212

295

102,444

6

36

Uthai Thani

พิษณุโลก

92,422

906

102,060

7

37

Phitsanulok

อุตรดิตถ

38,433

437

87,966

8

45

Uttaradit

ลําปาง

64,105

742

86,417

9

46

Lampang

เชียงราย

93,528

1,162

80,477

10

51

Chiang Rai

พะเยา

33,369

416

80,303

11

52

Phayao

สุโขทัย

50,117

625

80,249

12

53

Sukhothai

เพชรบูรณ

73,435

929

79,061

13

54

Phetchabun

ตาก

40,136

516

77,819

14

55

Tak

แพร

27,442

426

64,355

15

67

Phrae

นาน

25,929

448

57,901

16

74

Nan

แมฮองสอน

10,401

204

50,924

17

76

Mae Hong Son

กําแพงเพชร ลําพูน นครสวรรค พิจิตร


ตาราง

8.1

ผลิตภัณฑมวลรวมภาค และจังหวัด ณ ราคาประจําป พ.ศ. 2556 (ตอ)

Table

8.1

Gross Regional Product and Gross Provincial Product at Current Market Prices: 2013 (Cont.)

ภาค/จังหวัด

104

ผลิตภัณฑมวลรวมภาค และจังหวัด

ประชากร

ผลิตภัณฑมวลรวมจังการเรี หวัด ยงลําดับผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอคน

(ลานบาท)

(1,000 คน)

ตอคน (บาท)

Gross Regional Product and

Population

GPP per capita (Baht)

Gross Provincial Product

(1,000 persons)

GPP per capita rankings ของภาค

ของประเทศ

Region/province

Of the Region Of the Country

(Million Baht) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Northeastern Region

1,403,267

18,828

74,532

ขอนแกน

190,826

1,742

109,556

1

32

Khon Kaen

นครราชสีมา

242,476

2,508

96,690

2

39

Nakhon Ratchasima

หนองคาย

38,467

453

84,828

3

47

Nong Khai

เลย

44,840

542

82,658

4

49

Loei

อุดรธานี

103,742

1,274

81,419

5

50

Udon Thani

นครพนม

42,074

576

73,074

6

57

Nakhon Phanom

บึงกาฬ

24,058

356

67,523

7

58

Bueng Kan

สกลนคร

54,513

819

66,567

8

59

Sakon Nakhon

รอยเอ็ด

71,088

1,079

65,868

9

60

Roi Et

113,296

1,730

65,478

10

61

Ubon Ratchathani

ศรีษะเกษ

68,505

1,047

65,409

11

63

Si Sa Ket

สุรินทร

72,533

1,118

64,902

12

65

Surin

มุกดาหาร

22,764

352

64,648

13

66

Mukdahan

บุรีรัมย

80,688

1,263

63,889

14

68

Buri Ram

อุบลราชธานี


ตาราง

8.1

ผลิตภัณฑมวลรวมภาค และจังหวัด ณ ราคาประจําป พ.ศ. 2556 (ตอ)

Table

8.1

Gross Regional Product and Gross Provincial Product at Current Market Prices: 2013 (Cont.)

ภาค/จังหวัด

105

ผลิตภัณฑมวลรวมภาค และจังหวัด

ประชากร

ผลิตภัณฑมวลรวมจังการเรี หวัด ยงลําดับผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอคน

(ลานบาท)

(1,000 คน)

ตอคน (บาท)

Gross Regional Product and

Population

GPP per capita (Baht)

Gross Provincial Product

(1,000 persons)

GPP per capita rankings ของภาค

ของประเทศ

Region/province

Of the Region Of the Country

(Million Baht) มหาสารคาม

52,315

830

63,001

15

69

Maha Sarakham

อํานาจเจริญ

17,567

281

62,524

16

70

Amnat Charoen

ชัยภูมิ

58,565

960

60,992

17

71

Chaiyaphum

ยโสธร

28,421

485

58,541

18

72

Yasothon

กาฬสินธุ

54,072

931

58,106

19

73

Kalasin

หนองบัวลําภู

22,458

480

46,804

20

77

Nong Bua Lam Phu

1,114,868

9,044

123,270

ภูเก็ต

133,283

531

250,952

1

10

Phuket

กระบี่

68,142

368

185,099

2

13

Krabi

พังงา

44,334

264

168,178

3

16

Phangnga

สุราษฎรธานี

161,949

1,029

157,360

4

19

Surat Thani

สงขลา

220,712

1,511

146,030

5

21

Songkhla

ชุมพร

63,724

478

133,246

6

24

Chumphon

ตรัง

68,146

613

111,219

7

31

Trang

สตูล

29,597

277

106,944

8

33

Satun

ภาคใต

Southern Region


ตาราง

8.1

ผลิตภัณฑมวลรวมภาค และจังหวัด ณ ราคาประจําป พ.ศ. 2556 (ตอ)

Table

8.1

Gross Regional Product and Gross Provincial Product at Current Market Prices: 2013 (Cont.)

ภาค/จังหวัด

106

ผลิตภัณฑมวลรวมภาค และจังหวัด

ประชากร

ผลิตภัณฑมวลรวมจังการเรี หวัด ยงลําดับผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอคน

(ลานบาท)

(1,000 คน)

ตอคน (บาท)

Gross Regional Product and

Population

GPP per capita (Baht)

Gross Provincial Product

(1,000 persons)

GPP per capita rankings ของภาค

ของประเทศ

Region/province

Of the Region Of the Country

(Million Baht) ยะลา

42,180

440

95,947

9

40

Yala

139,625

1,489

93,765

10

44

Nakhon Si Thammarat

ระนอง

20,996

252

83,371

11

48

Ranong

ปตตานี

45,576

618

73,745

12

56

Pattani

พัทลุง

32,373

495

65,433

13

62

Phatthalung

นราธิวาส

44,231

680

65,081

14

64

Narathiwat

นครศรีธรรมราช

หมายเหตุ : เปนขอมูลเบื้องตน Remark : Primary Data ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ Source: Office of the National Economic and Social Development Board


107

ตาราง 8.2 ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจําป จําแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2552 - 2556 Table 8.2 Gross Provincial Product at Current Market Prices by Economic Activities: 2009 - 2013 (ลานบาท: Million Baht) สาขาการผลิต ภาคเกษตร เกษตรกรรม การลาสัตวและการปาไม การประมง ภาคนอกเกษตร การทําเหมืองแรและเหมืองหิน อุตสาหกรรม การไฟฟา แกส และการประปา การกอสราง การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต จักรยานยนต ของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน โรงแรมและภัตตาคาร การขนสง สถานที่เก็บสินคาและการคมนาคม ตัวกลางทางการเงิน บริการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชาและบริการทางธุรกิจ การบริหารราชการและการปองกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ การศึกษา การบริการดานสุขภาพและสังคม การใหบริการดานชุมชน สังคมและบริการสวนบุคคลอื่นๆ ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ตอคน (บาท) ประชากร (1,000 คน)

2552

2553

2554

2555

2556

P

(2009)

(2010)

(2011)

(2012)

(2013)

P

15,842 15,035 806 126,693 1,481 54,678 2,382 8,690

17,329 16,520 809 134,945 1,304 60,549 2,485 8,203

19,581 18,775 806 141,353 1,408 61,504 2,487 7,996

23,868 23,016 851 161,848 1,288 73,690 2,869 10,158

27,100 26,077 1,023 163,727 1,277 73,955 3,151 8,370

13,515 1,621 4,587 5,614 8,753

14,527 1,883 4,328 5,948 8,150

15,219 2,190 5,108 6,471 8,347

16,455 2,495 4,898 7,419 8,671

17,487 2,661 4,797 8,857 8,508

6,524 13,834 3,473 1,120 422 142,534 81,571 1,747 109,735

7,499 14,845 3,940 1,086 197 152,274 87,463 1,741 111,290

8,085 16,686 4,380 1,223 249 160,935 92,410 1,742 115,285

8,325 18,720 5,052 1,368 440 185,715 106,652 1,741 115,285

7,837 19,685 5,288 1,478 375 190,826 109,556 1,742

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

Economic activities Agriculture Agriculture, hunting and forestry Fishing

Non-Agriculture Mining and quarrying Manufacturing Electricity, Gas and Water supply Construction Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles, motorcycles and personal and household goods Hotels and restaurants Transport, storage and communications Financial intermediation Real estate, renting and business activities Public administration and defence; compulsory social security Education Health and social work Other community, social and personal service activities Private households with employed persons

Gross provincial product (GPP) GPP per capita (Baht) Population (1,000 persons)

Source: Office of the National Economic and Social Development Board


108

ตาราง 8.3 ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ (ปอางอิง พ.ศ. 2545) จําแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2552 - 2556 Table 8.3 Gross Provincial Product Chain Volume Measures (Reference Year = 2002) by Economic Activities: 2009 - 2013

(ลานบาท: Million Baht) สาขาการผลิต ภาคเกษตร เกษตรกรรม การลาสัตวและการปาไม การประมง ภาคนอกเกษตร การทําเหมืองแรและเหมืองหิน อุตสาหกรรม การไฟฟา แกส และการประปา การกอสราง การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต จักรยานยนต ของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน โรงแรมและภัตตาคาร การขนสง สถานที่เก็บสินคาและการคมนาคม ตัวกลางทางการเงิน บริการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชาและบริการทางธุรกิจ การบริหารราชการและการปองกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ การศึกษา การบริการดานสุขภาพและสังคม การใหบริการดานชุมชน สังคมและบริการสวนบุคคลอื่นๆ ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (ผลรวมสวนยอย) ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (ปริมาณลูกโซ)

2552

2553

2554

2555

2556 P

( 2009 ) 9,728 8,991 762 101,053 1,055 44,859 2,213 6,712

( 2010 ) 9,735 8,992 772 102,989 941 45,628 2,404 6,151

( 2011 ) 11,308 10,508 786 106,193 1,012 46,505 2,455 5,671

( 2012 ) 11,107 10,288 829 119,831 847 55,720 2,849 7,019

(2013) P 10,654 9,808 927 118,632 808 54,742 2,731 5,660

10,454 1,555 3,937 3,986 9,246

11,080 1,802 3,720 4,122 8,517

11,262 2,111 4,338 4,339 8,679

11,711 2,357 4,317 5,020 8,937

12,466 2,409 4,319 5,849 8,722

4,716 9,472 2,589 909 436 111,893 110,687

5,342 10,073 2,893 857 194 113,489 112,580

5,619 10,674 3,167 932 227 118,286 117,754

5,610 11,315 3,559 1,013 372 131,763 130,783 129,156

5,100 11,568 3,588 1,073 286 130,058 128,957 129,156

หมายเหตุ: ปริมาณลูกโซไมมีคุณสมบัติของการบวก คือ ผลรวมของมูลคาสวนยอยไมเทากับมูลคาสวนรวม ที่เกิดจากการทําปริมาณลูกโซ ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

Economic activities Agriculture Agriculture, hunting and forestry Fishing Non-Agriculture Mining and quarrying Manufacturing Electricity, Gas and Water supply Construction Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles, motorcycles and personal and household goods Hotels and restaurants Transport, storage and communications Financial intermediation Real estate, renting and business activities Public administration and defence; compulsory social security Education Health and social work Other community, social and personal service activities Private households with employed persons Gross provincial product (sum up) Gross provincial product (CVMs)

Note: Chain volume series are not additive. The sum of the components will thus not be equal to the shown totals. Source: Office of the National Economic and Social Development Board


ตาราง 9.1 การใชที่ดิน พ.ศ. 2552 - 2556

111

Table 9.1 Land Utilization: 2009 - 2013 (ไร Rai) เนื้อที่ใชประโยชนทางการเกษตร Agricultural landuse ป

เนื้อที่ทั้งหมด

Year

Total

เนื้อที่ปาไม

land

Forest land

ที่ไมผลและ ที่พืชไร

ไมยืนตน

ที่นา

Upland field

Paddy land

crop

ที่สวนผักและ

การใชประโยชน

เนื้อที่ใชประโยชน

ไมดอก ไมประดับ ทางการเกษตรอื่นๆ

นอกการ

Fruit tree and

Vegetable and

เกษตร

perennial

ornamental

Unclassified

crop

plant

land

2552 (2009)

6,803,744

804,600

2,846,194

921,992

107,566

14,611

365,565

1,743,216

2553 (2010)

6,803,744

804,600

2,806,321

987,687

95,940

14,827

366,042

1,728,327

2554 (2011)

6,803,744

804,600

2,798,099

948,590

91,244

15,293

366,303

1,779,615

2555 (2012)

6,803,744

804,600

2,798,596

947,864

90,880

15,386

366,589

1,779,827

2556 (2013)

6,803,744

713,922

2,798,161

948,012

91,021

15,482

366,751

1,870,395

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

Source: Office of Agricultural Economics


ตาราง 9.2 ลักษณะการถือครองที่ดินทางการเกษตร พ.ศ. 2552 - 2556

112

Table 9.2 Type of Farm Holding Land: 2009 - 2013 (ไร Rai) เนื้อที่ของตนเอง Owned

เนื้อที่ใชประโยชน

เนื้อที่ของผูอื่น Others

ป

ทางการเกษตร

รวม

ของตนเอง

จํานองผูอื่น

ขายฝาก

รวม

เชาผูอื่น

รับจํานอง

รับขายฝาก

ไดทําฟรี

Year

Agricultural

Total

Owner

Mortgaged out

Mortgaged out

Total

Rented

Mortgaged in

Mortgaged in

Free of charge

landuse

period unspecified period specified

period unspecified period specified

2552 (2009)

4,255,928

3,218,057

2,136,668

1,081,389

-

1,037,871

180,594

47,868

8,703

800,706

2553 (2010)

4,270,817

3,225,142

2,137,205

1,087,937

-

1,045,675

180,982

47,891

8,626

808,175

2554 (2011)

4,219,529

3,174,060

2,100,337

1,073,723

-

1,045,469

179,854

47,202

8,402

810,012

2555 (2012)

4,219,317

3,174,156

2,100,099

1,074,058

-

1,045,160

179,886

47,177

8,393

809,705

2556 (2013)

4,219,427

3,174,378

2,100,001

1,074,377

-

1,045,049

179,924

47,134

8,385

809,606

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

Source: Office of Agricultural Economics


113

ตาราง 9.3 เนื้อที่ปลูกขาวนาป เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยตอไร จําแนกตามประเภทขาว เปนรายอําเภอ ปเพาะปลูก 2557/2558 Table 9.3 Planted Area of Major Rice Harvested Area, Production and Yield per Rai by Type of Rice and District: Crop Year 2014/2015 ขาวนาป Major rice

อําเภอ

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร)

เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร)

ผลผลิต (ตัน)

ผลผลิตเฉลี่ยตอไร (กก.)

Planted area (rai)

Harvested area (rai)

Production (tons)

Yield per rai (kgs.)

ขาวเจา

ขาวเหนียว

ขาวเจา

ขาวเหนียว

ขาวเจา

ขาวเหนียว

ขาวเจา

ขาวเหนียว

Non-glutinous

Glutinous

Non-glutinous

Glutinous

Non-glutinous

Glutinous

Non-glutinous

Glutinous

rice

rice

rice

rice

rice

rice

rice

rice

District

รวมยอด

931,522

1,664,444

778,623

1,465,262

307,845

593,560

395

405

Total

เมืองขอนแกน บานฝาง พระยืน หนองเรือ ชุมแพ สีชมพู น้ําพอง อุบลรัตน กระนวน บานไผ เปอยนอย พล แวงใหญ แวงนอย

100,967 29,708 19,454 36,274 60,836 35,494 55,848 6,791 12,488 39,914 12,039 94,942 37,081 61,445

165,215 62,344 55,822 98,109 64,178 61,720 95,878 60,175 61,923 112,418 27,266 90,352 38,404 67,744

100,967 26,708 14,387 36,274 60,836 35,494 55,364 6,791 12,488 24,261 12,039 67,945 23,772 24,374

165,215 59,344 42,130 98,109 64,178 61,720 95,544 60,175 61,923 58,672 27,266 66,351 21,909 25,221

52,638 8,072 4,948 14,934 28,882 13,333 27,165 2,614 4,898 6,759 4,334 26,719 7,686 8,491

81,016 19,803 14,978 41,528 30,563 23,812 51,920 24,091 26,236 16,850 10,225 26,811 7,199 8,664

521 302 344 412 475 376 491 385 392 279 360 393 323 348

490 334 356 423 476 386 543 397 424 287 375 404 329 344

Mueang Khon Kaen Ban Fang Phra Yuen Nong Ruea Chum Phae Si Chomphu Nam Phong Ubolratana Kranuan Ban Phai Pueai Noi Phon Waeng Yai Waeng Noi


114

ตาราง 9.3 เนื้อที่ปลูกขาวนาป เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยตอไร จําแนกตามประเภทขาว เปนรายอําเภอ ปเพาะปลูก 2557/2558 (ตอ) Table 9.3 Planted Area of Major Rice Harvested Area, Production and Yield per Rai by Type of Rice and District: Crop Year 2014/2015 (Cont.) ขาวนาป Major rice

อําเภอ

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร)

เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร)

ผลผลิต (ตัน)

ผลผลิตเฉลี่ยตอไร (กก.)

Planted area (rai)

Harvested area (rai)

Production (tons)

Yield per rai (kgs.) District

ขาวเจา

ขาวเหนียว

ขาวเจา

ขาวเหนียว

ขาวเจา

ขาวเหนียว

ขาวเจา

ขาวเหนียว

Non-glutinous

Glutinous

Non-glutinous

Glutinous

Non-glutinous

Glutinous

Non-glutinous

Glutinous

rice

rice

rice

rice

rice

rice

rice

rice

109,718

109,276

87,653

103,663

25,711

35,455

293

342 Nong Song Hong

ภูเวียง

43,734

96,595

43,734

95,595

17,323

39,849

396

413 Phu Wiang

มัญจาคีรี

41,382

86,070

39,632

81,106

13,208

22,683

333

280 Mancha Khiri

ชนบท

29,209

67,583

20,494

52,680

7,724

20,908

377

397 Chonnabot

เขาสวนกวาง

12,552

27,934

12,552

27,934

5,040

11,564

402

414 Khao Suan Kwang

ภูผามาน

3,537

13,077

3,537

13,077

1,295

6,479

366

495 Phu Pha Man

ซําสูง

7,356

39,440

7,356

39,440

4,287

24,995

583

634 Sam Sung

โคกโพธิ์ไชย

19,334

43,488

19,334

43,488

6,894

15,196

357

349 Khok Pho Chai

หนองนาคํา

15,616

31,243

15,616

31,243

6,385

13,586

409

435 Nong Na Kham

บานแฮด

8,112

45,358

6,862

43,258

1,415

9,189

206

212 Ban Haet

โนนศิลา

30,588

31,432

13,050

14,621

4,249

5,100

326

349 Non Sila

เวียงเกา

7,103

11,400

7,103

11,400

2,841

4,860

400

426 Wieng Kao

หนองสองหอง

ที่มา: สํานักงานเกษตรจังหวัดขอนแกน

Source: Khonkaen Provincial Agricaltural Extension Office


115

ตาราง 9.4 เนื้อที่ปลูกขาวนาปรัง เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยตอไร จําแนกตามประเภทขาว เปนรายอําเภอ ปเพาะปลูก 2557/2558 Table 9.4 Planted Area of Second Rice, Harvested Area, Production and Yield per Rai by Type of Rice and District: Crop Year 2014/2015 ขาวนาปรัง Second rice

อําเภอ

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร)

เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร)

ผลผลิต (ตัน)

ผลผลิตเฉลี่ยตอไร (กก.)

Planted area (rai)

Harvested area (rai)

Production (tons)

Yield per rai (kgs.)

ขาวเจา

ขาวเหนียว

ขาวเจา

ขาวเหนียว

ขาวเจา

ขาวเหนียว

ขาวเจา

ขาวเหนียว

Non-glutinous

Glutinous

Non-glutinous

Glutinous

Non-glutinous

Glutinous

Non-glutinous

Glutinous

rice

rice

rice

rice

rice

rice

rice

rice

District

รวมยอด

19,874

21,347

19,874

21,347

12,392

13,567

624

636

Total

เมืองขอนแกน บานฝาง พระยืน หนองเรือ ชุมแพ สีชมพู น้ําพอง อุบลรัตน กระนวน บานไผ เปอยนอย พล แวงใหญ

615 1,058 95 11,793 60 -

277 1,456 434 5,850 833 350 -

615 1,058 95 11,793 60 -

277 1,456 434 5,850 833 350 -

261 724 54 7,480 48 -

141 1,019 241 3,633 652 196 -

424 684 564 634 800 -

508 700 555 621 783 560 -

Mueang Khon Kaen Ban Fang Phra Yuen Nong Ruea Chum Phae Si Chomphu Nam Phong Ubolratana Kranuan Ban Phai Pueai Noi Phon Waeng Yai

-

34

-

34

-

14

-

แวงนอย

403 Waeng Noi


ตาราง 9.4 เนื้อที่ปลูกขาวนาปรัง เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยตอไร จําแนกตามประเภทขาว เปนรายอําเภอ ปเพาะปลูก 2557/2558 (ตอ) Table 9.4 Planted Area of Second Rice, Harvested Area, Production and Yield per Rai by Type of Rice and District: Crop Year 2014/2015 (Cont.)

116

ขาวนาปรัง Second rice

อําเภอ

หนองสองหอง

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร)

เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร)

ผลผลิต (ตัน)

ผลผลิตเฉลี่ยตอไร (กก.)

Planted area (rai)

Harvested area (rai)

Production (tons)

Yield per rai (kgs.)

ขาวเจา

ขาวเหนียว

ขาวเจา

ขาวเหนียว

ขาวเจา

ขาวเหนียว

ขาวเจา

ขาวเหนียว

Non-glutinous

Glutinous

Non-glutinous

Glutinous

Non-glutinous

Glutinous

Non-glutinous

Glutinous

rice

rice

rice

rice

rice

rice

rice

rice

District

-

-

-

-

-

-

-

1,025

579

1,025

579

629

335

613

579 Phu Wiang

มัญจาคีรี

137

1,177

137

1,177

84

669

614

568 Mancha Khiri

ชนบท

447

4,129

447

4,129

281

2,657

628

644 Chonnabot

-

-

-

-

-

-

-

325

1,027

325

1,027

228

723

700

-

-

-

-

-

-

-

โคกโพธิ์ไชย

3,524

4,088

3,524

4,088

1,966

2,491

558

609 Khok Pho Chai

หนองนาคํา

795

733

795

733

637

587

800

800 Nong Na Kham

บานแฮด

-

380

-

380

-

209

-

550 Ban Haet

โนนศิลา

-

-

-

-

-

-

-

- Non Sila

เวียงเกา

-

-

-

-

-

-

-

- Wieng Kao

ภูเวียง

เขาสวนกวาง ภูผามาน ซําสูง

ที่มา: สํานักงานเกษตรจังหวัดขอนแกน

Source: Khonkaen Provincial Agricaltural Extension Office

- Nong Song Hong

- Khao Suan Kwang 704 Phu Pha Man - Sam Sung


ตาราง 9.5 เนื้อที่เพาะปลูกพืชไร เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยตอไร จําแนกตามชนิดของพืชไร ปเพาะปลูก 2557/2558

117

Table 9.5 Planted Area of Field Crops, Harvested Area, Production and Yield per Rai by Type of Field Crops: Crop Year 2014/2015 ชนิดของพืชไร

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร)

เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร)

ผลผลิต (ตัน)

ผลผลิตเฉลี่ยตอไร (กก.)

Planted area (rai)

Harvested area (rai)

Production (tons)

Yield per rai (kgs.)

Type of field crops

ออยโรงงาน

921,816

306,239

6,113,106

19,962

มันสําปะหลัง

174,943

138,791

435,941

3,141

11,196

11,196

9,944

888

Maize (Season 1)

ถั่วลิสง (รุน 1)

1,557

1,557

390

252

Peanut (Season 1)

ถั่วลิสง (รุน 2)

435

435

127

294

Peanut (Season 2)

ถั่วเหลือง (รุน 1)

3,170

3,170

797

251

Soy bean (Season 1)

ถั่วเหลือง (รุน 2)

14,096

14,096

3,713

263

Bean (Season 2)

ขาวโพดเลี้ยงสัตว (รุน 1)

ที่มา: สํานักงานเกษตรจังหวัดขอนแกน

Source: Khonkaen Provincial Agricaltural Extension Office

Sugar cane Cassava


ตาราง 9.6 เนื้อที่เพาะปลูกพืชผัก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยตอไร จําแนกตามชนิดพืชผัก ปเพาะปลูก 2557/2558 Table 9.6 Planted Area of Vegetable Crops, Harvested Area, Production and Yield per Rai by Type of Vegetable Crops: Crop Year 2014/2015 ชนิดของพืชผัก

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร)

เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร)

ผลผลิต (ตัน)

ผลผลิตเฉลี่ยตอไร (กก.)

Planted area (rai)

Harvested area (rai)

Production (tons)

Yield per rai (kgs.)

Type of vegetable crops

ผักบุงจีน

2,110

1,951

3,727

1,911

แตงกวา

654

151

1,546

10,236

ตนหอม (หอมแบง)

8,697

8,090

18,123

2,240

Spring onion

ขาวโพดรับประทานฝกสด

3,344

2,521

3,669

1,455

Sweet corn

ผักกาดหอม

3,523

3,276

8,161

2,491

Lettuce

พริกขี้หนูใหญ

4,084

4,084

7,375

1,799

Bird pepper (Big)

คะนา

4,201

4,201

8,605

2,186

Chinese kale

ผักกวางตุง

4,410

4,410

8,774

2,118

Chainese cabbage

ผักคื่นฉาย

3,669

3,669

7,246,080

2,113

ที่มา: สํานักงานเกษตรจังหวัดขอนแกน

Chinese Convolvulus Cucumber

Celery

Source: Khonkaen Provincial Agricaltural Extension Office

118


119 ตาราง 9.7 เนื้อที่เพาะปลูกไมผลและไมยืนตน เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยตอไร จําแนกตามชนิดของไมผลและไมยืนตน ปเพาะปลูก 2557 Table 9.7 Planted Area of Fruit Trees and Tree Crops, Harvested Area, Production and Yield per Rai by Type of Fruit Trees and Tree Crops: Crop Year 2014/2015 ชนิดของไมผลและไมยืนตน

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร)

เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร)

ผลผลิต (ตัน)

ผลผลิตเฉลี่ยตอไร (กก./ไร)

Planted area (rai)

Harvested area (rai)

Production (tons)

Yield per rai (kgs./rai)

Type of fruit trees and tree crops

มะพราว

2,045

123

1,028

8,356

Coconut

มะนาว

178

33

101

3,071

Lemon

ยูคาลิปตัส

249

1,756

28,047

15,972

ยางพารา

98,493

45,567

23,856

524

Rubber

ปาลมน้ํามัน

905

102

121

1,182

Oil Palm

ลําไย

330

225

238

1,060

Longan

ฝรั่ง

311

120

663

5,525

Guava

มะขาม

3,691

82

94

1,150

Tamarind

มะมวง

10,755

4,984

13,044

2,618

Mango

ที่มา: สํานักงานเกษตรจังหวัดขอนแกน

Source: Khonkaen Provincial Agricaltural Extension Office

Eucalyptus


ตาราง

9.8 ปศุสัตว จําแนกเปนรายอําเภอ พ.ศ. 2557

Table

9.8 Livestock by District: 2014 อําเภอ

รวมยอด เมืองขอนแกน บานฝาง พระยืน หนองเรือ ชุมแพ สีชมพู น้ําพอง อุบลรัตน กระนวน บานไผ เปอยนอย พล แวงใหญ แวงนอย หนองสองหอง ภูเวียง มัญจาคีรี ชนบท เขาสวนกวาง ภูผามาน ซําสูง โคกโพธิ์ไชย หนองนาคํา บานแฮด โนนศิลา เวียงเกา

โค Cattle 118,053 4,525 3,687 3,450 4,341 4,631 5,290 4,613 5,715 735 20,971 4,913 10,246 3,496 3,641 9,187 3,514 2,912 5,823 1,157 952 3,069 1,411 1,885 4,255 3,131 503 ที่มา: สํานักงานปศุสัตวจังหวัดขอนแกน

กระบือ Buffalo 17,106 822 315 53 485 347 611 511 479 161 5,044 249 725 149 202 1,547 2,060 26 287 389 131 1,058 55 399 724 200 77

120 สุกร Pig 62,993 3,419 3,424 909 2,002 3,043 3,580 15,016 1,121 3,838 4,718 1,136 2,023 738 1,085 1,314 1,117 2,052 241 795 1,161 3,291 2,779 921 966 1,469 835

แพะ Goat 537 237 14 1 76 110 10 84 5

ไก Chicken

เปด Duck

4,766,738 277,091 657,380 171,656 290,354 812,306 69,089 136,678 74,113 59,829 186,871 47,282 596,841 46,332 223,635 84,121 400,298 184,845 47,163 30,192 46,723 21,918 66,908 56,737 72,078 42,814 63,484

345,634 43,013 10,134 2,283 51,159 11,957 8,514 13,689 5,655 3,759 24,814 1,065 34,393 8,913 52,004 4,264 9,579 1,783 2,410 4,131 6,341 106 12,384 20,367 7,594 564 4,759

Source: Khonkaen Provincial Livestock Office

District Total Mueang Khon Kaen Ban Fang Phra Yuen Nong Ruea Chum Phae Si Chomphu Nam Phong Ubolratana Kranuan Ban Phai Pueai Noi Phon Waeng Yai Waeng Noi Nong Song Hong Phu Wiang Mancha Khiri Chonnabot Khao Suan Kwang Phu Pha Man Sam Sung Khok Pho Chai Nong Na Kham Ban Haet Non Sila Wieng Kao


ตาราง

9.9 ครัวเรือนที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด จําแนกตามประเภทการเลี้ยง และผลผลิตการเลี้ยงสัตวน้ําจืด เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2557

Table

9.9 Number of Freshwater Culture Households, Number of Ponds, Area and Inland Fishery Catch in Quantity By District: 2014 การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด Freshwater culture

ปริมาณการจับสัตวน้ําจืด (กก.)

121

มูลคา (บาท) Value (Baht)

District

6,133,386

341,448,633

Total

4,364

1,045,115

58,364,154

609

609

128,335

8,914,628

Ban Fang

2,247

1,722

1,722

734,005

34,754,818

Phra Yuen

547

709

709

252,984

12,639,586

Nong Ruea

ชุมแพ

2,490

2,901

2,901

644,828

38,190,888

Chum Phae

สีชมพู

531

514

514

84,458

4,178,075

Si Chomphu

น้ําพอง

283

348

348

50,963

2,852,391

Nam Phong

อุบลรัตน

122

417

418

62,777

3,548,105

Ubolratana

กระนวน

681

957

957

39,325

2,745,672

Kranuan

บานไผ

1,796

1,214

1,214

396,524

22,526,285

Ban Phai

234

247

247

23,537

1,925,278

Pueai Noi

พล

2,176

2,189

2,189

112,903

7,321,689

Phon

แวงใหญ

1,343

1,127

1,127

171,140

9,599,391

Waeng Yai

แวงนอย

1,893

2,419

2,419

69,643

4,526,784

Waeng Noi

หนองสองหอง

1,536

1,182

1,182

49,577

3,612,020

Nong Song Hong

ภูเวียง

1,047

791

796

495,621

29,737,254

อําเภอ

จํานวนครัวเรือน

จํานวนบอ

เนื้อที่ (ไร)

Inland fishery catch

Number of household

Number of ponds

Area (rai)

in quantity (kgs.)

29,785

29,491

29,507

เมืองขอนแกน

3,396

4,358

บานฝาง

1,131

พระยืน หนองเรือ

รวมยอด

เปอยนอย

Mueang Khon Kaen

Phu Wiang


ตาราง

9.9 ครัวเรือนที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด จําแนกตามประเภทการเลี้ยง และผลผลิตการเลี้ยงสัตวน้ําจืด เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2557 (ตอ)

Table

9.9 Number of Freshwater Culture Households, Number of Ponds, Area and Inland Fishery Catch in Quantity By District: 2014 (Cont.) การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด Freshwater culture อําเภอ

มัญจาคีรี

ปริมาณการจับสัตวน้ําจืด (กก.)

จํานวนครัวเรือน

จํานวนบอ

เนื้อที่ (ไร)

Inland fishery catch

Number of household

Number of ponds

Area (rai)

in quantity (kgs.)

122

มูลคา (บาท) Value (Baht)

District

3,416

3,479

3,479

748,094

38,420,865

Mancha Khiri

ชนบท

493

435

435

94,595

5,003,597

Chonnabot

เขาสวนกวาง

187

78

78

11,967

598,333

ภูผามาน

400

281

281

44,283

2,818,240

Phu Pha Man

ซําสูง

471

250

250

24,396

1,755,946

Sam Sung

โคกโพธิ์ไชย

127

73

73

3,733

2,285,229

Khok Pho Chai

หนองนาคํา

995

651

651

49,208

3,163,177

Nong Na Kham

บานแฮด

1,640

1,884

1,888

643,029

34,114,705

Ban Haet

โนนศิลา

433

465

465

129,985

6,499,257

Non Sila

เวียงเกา

170

193

194

22,362

1,352,267

Wieng Kao

ที่มา: สํานักงานประมงจังหวัดขอนแกน

Source: Khonkaen Provincial Fishery Office

Khao Suan Kwang


123

ตาราง 9.10 สัตวน้ําจืดที่จับได จําแนกตามชนิดสัตวน้ําจืด เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2557 Table 9.10 Catch of Freshwater by Species and District: 2014

(ตัน Ton)

อําเภอ

รวม

ปลานิล

ปลาไน

ปลาตะเพียน

ปลาดุก

ปลานวลจันทร

ปลาสลิด

ปลาสวาย

ปลาหมอ

อื่น ๆ

Total

Nile

Common

Common

Walking

Mrigal

Snake

Striped

Common

Others

tilapia

carp

silver barb

catfish

fish

skin gourami

catfish

climbing perch

District

รวมยอด

5,622.8

1,686.9

281.1

1,124.6

562.3

168.7

337.4

281.1

337.4

เมืองขอนแกน

457.0

137.1

22.8

91.4

45.7

13.7

27.4

22.8

27.4

บานฝาง

7.3

2.2

0.4

1.5

0.7

0.2

0.4

0.4

0.4

1.1 Ban Fang

พระยืน

10.4

3.1

0.5

2.1

1.0

0.3

0.6

0.5

0.6

1.6 Phra Yuen

หนองเรือ

58.1

17.4

2.9

11.6

5.8

1.7

3.5

2.9

3.5

8.7 Nong Ruea

ชุมแพ

709.0

212.7

35.4

141.8

70.9

21.3

42.5

35.4

42.5

106.3 Chum Phae

สีชมพู

147.7

44.3

7.4

29.5

14.8

4.4

8.9

7.4

8.9

22.1 Si Chomphu

น้ําพอง

748.9

224.7

37.4

149.8

74.9

22.5

44.9

37.4

44.9

112.3 Nam Phong

อุบลรัตน

159.5

47.8

8.0

31.9

15.9

4.8

9.6

8.0

9.6

23.9 Ubolratana

กระนวน

457.0

137.1

22.8

91.4

45.7

13.7

27.4

22.8

27.4

68.5 Kranuan

บานไผ

113.9

34.2

5.7

22.8

11.4

3.4

6.8

5.7

6.8

17.1 Ban Phai

เปอยนอย

20.9

6.3

1.0

4.2

2.1

0.6

1.3

1.0

1.3

3.1 Pueai Noi

พล

42.3

12.7

2.1

8.5

4.2

1.3

2.5

2.1

2.5

6.3 Phon

แวงใหญ

263.8

79.1

13.2

52.8

26.4

7.9

15.8

13.2

15.8

39.6 Waeng Yai

แวงนอย

50.4

15.1

2.5

10.1

5.0

1.5

3.0

2.5

3.0

7.6 Waeng Noi

หนองสองหอง

53.4

16.0

2.7

10.7

5.3

1.6

3.2

2.7

3.2

8.0 Nong Song Hong

1,085.9

325.8

54.3

217.2

108.6

32.6

65.2

54.3

65.2

ภูเวียง

843.4

Total

68.5 Mueang Khon Kaen

162.9 Phu Wiang


124

ตาราง 9.10 สัตวน้ําจืดที่จับได จําแนกตามชนิดสัตวน้ําจืด เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2557 (ตอ) Table 9.10 Catch of Freshwater by Species and District: 2014 (Cont.)

(ตัน Ton)

อําเภอ มัญจาคีรี

รวม

ปลานิล

ปลาไน

ปลาตะเพียน

ปลาดุก

ปลานวลจันทร

ปลาสลิด

ปลาสวาย

ปลาหมอ

อื่น ๆ

Total

Nile

Common

Common

Walking

Mrigal

Snake

Striped

Common

Others

tilapia

carp

silver barb

catfish

fish

skin gourami

catfish

climbing perch

District

176.1

52.8

8.8

35.2

17.6

5.3

10.6

8.8

10.6

26.4 Mancha Khiri

ชนบท

69.1

20.7

3.5

13.8

6.9

2.1

4.1

3.5

4.1

10.4 Chonnabot

เขาสวนกวาง

23.3

7.0

1.2

4.7

2.3

0.7

1.4

1.2

1.4

216.3

64.9

10.8

43.3

21.6

6.5

13.0

10.8

13.0

ซําสูง

89.5

26.8

4.5

17.9

8.9

2.7

5.4

4.5

5.4

13.4 Sam Sung

โคกโพธิ์ไชย

78.6

23.6

3.9

15.7

7.9

2.4

4.7

3.9

4.7

11.8 Khok Pho Chai

หนองนาคํา

95.7

28.7

4.8

19.1

9.6

2.9

5.7

4.8

5.7

14.4 Nong Na Kham

บานแฮด

438.1

131.4

21.9

87.6

43.8

13.1

26.3

21.9

26.3

65.7 Ban Haet

โนนศิลา

18.0

5.4

0.9

3.6

1.8

0.5

1.1

0.9

1.1

2.7 Non Sila

เวียงเกา

32.8

9.8

1.6

6.6

3.3

1.0

2.0

1.6

2.0

4.9 Wieng Kao

ภูผามาน

ที่มา: สํานักงานประมงจังหวัดขอนแกน

Source: Khonkaen Provincial Fishery Office

3.5 Khao Suan Kwang 32.4 Phu Pha Man


125

ตาราง 9.11 เงินกูของเกษตรกรลูกคาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จําแนกตามประเภทเงินกู เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2557 Table 9.11 Loans Operation for Farmer of The Bank for Agriculture and Agricultural Co-Operatives by Type and District: 2014

(ลานบาท Million Baht) เพื่อพัฒนาความรูหรือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

อําเภอ

รวมตนเงินทุน

เพื่อประกอบอาชีพ

Development of quality

รอการขายผลผลิต

ชําระหนี้สินภายนอก

ทุกประเภท

For work

and knowledge

Waiting for the purchasing of product

Payment of external debt

ที่ลูกคาเปน

ตนเงิน

ตนเงิน

ตนเงิน

District

ตนเงิน

ลูกหนี้

จายเงินกู

รับชําระคืน

ที่ลูกคา

จายเงินกู

รับชําระคืน

ที่ลูกคา

จายเงินกู

รับชําระคืน

ที่ลูกคา

จายเงินกู

รับชําระคืน

ที่ลูกคา

Total

Loans

Repayment

เปนลูกหนี้

Loans

Repayment

เปนลูกหนี้

Loans

Repayment

เปนลูกหนี้

Loans

Repayment

เปนลูกหนี้

outstanding

disbursed

รวมยอด

26,375.1

15,819.4

13,135.8

22,119.8

2,343.9

1,671.5

3,725.1

297.6

17.9

282.0

0.2

151.6

248.2

เมืองขอนแกน

3,671.4

3,346.8

2,932.0

3,277.4

256.1

183.0

310.2

78.4

-

78.4

0.1

3.7

5.4

Mueang Khon Kaen

บานฝาง

806.3

529.4

487.1

699.0

68.3

35.2

96.8

6.0

-

6.0

1.1

3.4

4.6

Ban Fang

พระยืน

576.1

263.1

195.3

474.7

34.7

23.2

93.4

6.0

-

6.0

0.9

2.0

2.1

Phra Yuen

หนองเรือ

1,132.9

625.9

518.8

988.0

84.1

61.3

119.4

7.2

4.0

3.1

1.1

19.7

22.3

Nong Ruea

ชุมแพ

1,445.1

847.6

727.4

1,082.9

231.2

158.4

334.3

6.4

0.3

6.2

2.9

12.8

21.7

Chum Phae

สีชมพู

1,265.7

721.9

571.5

1,034.1

117.1

110.3

207.9

2.0

--

1.9

1.7

12.2

21.7

Si Chomphu

น้ําพอง

1,193.1

925.7

783.1

1,002.3

82.0

60.5

124.0

32.9

0.1

32.8

5.5

26.6

34.0

Nam Phong

อุบลรัตน

698.0

405.9

345.6

645.4

25.4

9.8

43.7

10.3

7.0

3.3

2.1

5.5

5.7

Ubolratana

กระนวน

1,369.7

793.9

712.7

1,139.8

91.4

78.5

188.5

25.9

3.3

22.6

1.9

5.1

18.9

Kranuan

บานไผ

1,646.0

1,068.3

795.5

1,407.5

138.8

111.6

217.4

14.6

-

14.6

--

4.0

6.5

Ban Phai

448.1

257.0

209.7

404.8

19.5

17.9

33.1

9.0

-

9.0

0.2

3.6

1.2

Pueai Noi

1,546.9

939.5

834.8

1,291.3

141.1

123.5

245.2

2.7

-

2.7

0.1

8.5

7.7

Phon

831.0

450.8

347.6

744.8

42.7

30.9

70.8

10.6

--

10.8

--

2.8

4.6

Waeng Yai

เปอยนอย พล แวงใหญ

Outstanding disbursed

Outstanding disbursed

Outstanding disbursed

Outstanding

Total


126

ตาราง 9.11 เงินกูของเกษตรกรลูกคาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จําแนกตามประเภทเงินกู เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2557 (ตอ) Table 9.11 Loans Operation for Farmer of The Bank for Agriculture and Agricultural Co-Operatives by Type and District: 2014 (Cont.)

(ลานบาท Million Baht) เพื่อพัฒนาความรูหรือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

อําเภอ

รวมตนเงินทุน

เพื่อประกอบอาชีพ

Development of quality

รอการขายผลผลิต

ชําระหนี้สินภายนอก

ทุกประเภท

For work

and knowledge

Waiting for the purchasing of product

Payment of external debt

ที่ลูกคาเปน

ตนเงิน

ตนเงิน

ตนเงิน

ตนเงิน

District

ลูกหนี้

จายเงินกู

รับชําระคืน

ที่ลูกคา

จายเงินกู

รับชําระคืน

ที่ลูกคา

จายเงินกู

รับชําระคืน

ที่ลูกคา

จายเงินกู

รับชําระคืน

ที่ลูกคา

Total

Loans

Repayment

เปนลูกหนี้

Loans

Repayment

เปนลูกหนี้

Loans

Repayment

เปนลูกหนี้

Loans

Repayment

เปนลูกหนี้

outstanding

disbursed

แวงนอย

1,374.9

512.9

500.3

1,167.8

90.5

62.3

190.8

4.6

0.2

4.7

1.3

8.3

11.5

Waeng Noi

หนองสองหอง

Nong Song Hong

Outstanding disbursed

Outstanding disbursed

Outstanding disbursed

Outstanding

1,898.6

725.0

593.2

1,472.2

165.9

127.7

373.2

39.1

1.4

39.1

0.1

7.5

14.1

1/

871.1

522.4

437.9

683.8

124.4

77.7

176.0

6.4

0.1

6.4

0.3

3.5

4.9

มัญจาคีรี

1,069.7

516.5

432.7

886.8

95.8

72.1

167.0

1.5

-

1.5

3.6

4.8

14.4

Mancha Khiri

ชนบท

804.3

360.5

259.7

715.1

51.4

23.3

73.4

10.3

0.1

10.4

--

1.3

5.4

Chonnabot

เขาสวนกวาง

679.0

423.4

295.0

585.7

49.8

34.7

80.5

7.2

-

7.2

0.4

3.3

5.7

Khao Suan Kwang

ภูผามาน

471.4

240.8

203.0

351.8

87.7

54.1

100.3

-

-

-

7.5

1.7

19.4

ซําสูง

525.2

248.4

138.0

375.0

108.1

64.6

141.2

7.1

1.3

5.7

0.8

3.0

3.2

Sam Sung

โคกโพธิ์ไชย

521.6

351.7

225.4

449.4

44.6

31.9

68.6

-

-

-

1.5

4.5

3.6

Khok Pho Chai

หนองนาคํา

217.6

86.1

71.5

165.9

29.8

15.6

43.4

3.7

-

3.7

3.8

0.3

4.7

Nong Na Kham

บานแฮด

522.8

185.4

156.6

389.8

91.6

47.6

129.7

0.9

-

0.9

1.1

0.2

2.4

Ban Haet

โนนศิลา

788.5

470.7

361.5

684.6

72.0

55.5

96.5

5.0

-

5.0

-

3.2

2.4

Non Sila

ภูเวียง

1/ รวมอําเภอเวียงเกา ที่มา: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรจังหวัดขอนแกน

1/ Include Wieng Kao Distric Source: Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives, Khonkaen

Phu Wiang

1/

Phu Pha Man


ตาราง 10.1 สถานประกอบการ คนทํางาน และลูกจาง จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2555 Table 10.1 Establishment, Person Engaged and Employee by Size of Establishment and Economic Activity: 2012 ขนาดของสถานประกอบการ/ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมยอด ขนาดของสถานประกอบการ 1 - 15 คน 16 - 25 คน 26 - 30 คน 31 - 50 คน 51 - 200 คน มากกวา 200 คน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ การขายสงและการขายปลีก การซอมยานยนต และจักรยานยนต การขายสง การขายปลีก ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม ขอมูลขาวสาร คอมพิวเตอร และการสื่อสาร กิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตรและเทคนิค การใหเชา บริการทองเที่ยว และการบริการ สนับสนุนอื่นๆ ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ กิจกรรมบริการอื่น ๆ การผลิต การจัดการและการบําบัดน้ําเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล การกอสราง การขนสงทางบก สถานที่เก็บสินคา กิจกรรมดานโรงพยาบาลเอกชน

สถานประกอบการ establishments 75,153

คนทํางาน Persons engaged จํานวน รอยละ Number Percentage 215,943

129

ลูกจาง Employees จํานวน รอยละ Number Percentage

100.0

102,140

Size of establishments/ Economic activity

100.0

Total Size of establishments/

74,179 489 98 185 158 44

145,645 9,813 2,795 7,161 14,629 35,900

67.5 4.5 1.3 3.3 6.8 16.6

37,519 8,239 2,171 6,158 12,531 35,522

36.7 8.1 2.1 6.0 12.3 34.8

5,215 1,877 24,210 8,566 457 2,803 604 1,583 641 6,631 16,628 95 1,651 4,189 3

14,529 8,617 54,445 23,464 1,306 5,090 1,724 4,630 4,525 9,627 72,716 479 7,023 6,919 849

6.7 4.0 25.2 10.9 0.6 2.4 0.8 2.1 2.1 4.5 33.7 0.2 3.3 3.2 0.4

7,401 5,354 14,482 9,538 693 1,475 809 2,347 3,480 1,717 47,037 232 4,493 2,235 847

7.2 5.2 14.2 9.3 0.7 1.4 0.8 2.3 3.4 1.7 46.1 0.2 4.4 2.2 0.8

1 - 15 persons 16 - 25 persons 26 - 30 persons 31 - 50 persons 51 - 200 persons More than 200 persons Economic activity

ที่มา: สํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 (ขอมูลพื้นฐาน) จังหวัดขอนแกน สํานักงานสถิติแหงชาติ Source: The 2012 Business and Industrial census (Basic Information) Khon kaen Provincial, National Statistical Office

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles Wholesale trade Retail trade Accommodation, food and beverage service activities Information and communication Real estate activities Professional, scientific and technical activities Administrative and support service activities Arts, entertainment and recreation Other service activities Manufacturing Sewerage, waste management and remediation activities Construction Land transport and storage Private hospital activities


130

ตาราง 10.2 สถานประกอบการ และลูกจาง จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ พ.ศ. 2555 - 2557 Table 10.2 Establishment and Employee by Size of Establishment: 2012 - 2014 ขนาดของ

2555

2556

2557

สถานประกอบการ (คน)

(2012)

(2013)

(2014)

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) Percentage change 2556 (2013)

2557 (2014)

Size of Establishment

สปก.

ลูกจาง

สปก.

ลูกจาง

สปก.

ลูกจาง

สปก.

ลูกจาง

สปก.

ลูกจาง

(person)

Est.

Emp.

Est.

Emp.

Est.

Emp.

Est.

Emp.

Est.

Emp.

รวมยอด (Total)

6,153

92,700

6,595

102,701

5,730

103,510

7.2

10.8

-13.1

0.8

1-4

3,550

7,682

3,695

8,074

2,893

6,487

4.1

5.1

-21.7

-19.7

5-9

1,411

9,346

1,568

10,383

1,504

10,056

11.1

11.1

-4.1

-3.1

10 - 19

500

6,757

588

7,877

561

7,510

17.6

16.6

-4.6

-4.7

20 - 49

427

13,048

492

15,429

505

15,755

15.2

18.2

2.6

2.1

50 - 99

142

10,128

117

8,516

117

7,979

-17.6

-15.9

0.0

-6.3

100 - 299

81

14,064

87

14,164

96

15,987

7.4

0.7

10.3

12.9

300 - 499

21

7,631

26

9,297

29

10,541

23.8

21.8

11.5

13.4

500 - 999

11

6,815

12

8,175

16

11,523

9.1

20.0

33.3

41.0

> 1,000

10

17,229

10

20,786

9

17,672

-

20.6

-10.0

-15.0

ที่มา: กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

Source: Department of Labour Protection and Welfare, Ministry of Labour


ตาราง 10.3 สถานประกอบการอุตสาหกรรม จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 - 2557 Table 10.3 Industrial Establishment by Type of Industries: 2012 - 2014 ประเภทอุตสาหกรรม รวมยอด การเกษตร อาหาร เครื่องดื่ม สิ่งทอ เครื่องแตงกาย เครื่องหนัง ไมและผลิตภัณฑจากไม เฟอรนิเจอรและเครื่องเรือน กระดาษและผลิตภัณฑจากกระดาษ สิ่งพิมพ เคมี ปโตรเคมีและผลิตภัณฑ ยาง พลาสติก อโลหะ โลหะ ผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักรกล ไฟฟา ขนสง อื่น ๆ

131

2555 (2012)

2556 (2013)

2557 (2014)

4,095 2,763 153 16 37 22 7 62 52 15 20 34 10 22 39 215 3 216 114 17 177 101

4,144 2,763 155 17 38 21 6 65 50 14 22 34 12 22 38 224 3 229 112 16 182 121

4,169 2,761 174 18 41 20 6 65 53 13 24 30 12 22 38 233 2 227 108 15 177 130

อัตราการเปลี่ยนแปลง Percentage change 2556 2557 (2013) 1.2 1.3 5.9 2.6 -4.8 -16.7 4.6 -4.0 -7.1 9.1 16.7 -2.6 4.0 5.7 -1.8 -6.3 2.7 16.5

(2014) 0.6 -0.1 10.9 5.6 7.3 -5.0 5.7 -7.7 8.3 -13.3 3.9 -50.0 -0.9 -3.7 -6.7 -2.8 6.9

หมายเหตุ: สถานประกอบการอุตสาหกรรม คือ โรงงาน อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใชเครื่องจักรมีกําลังรวมตั้งแตหาแรงมาหรือกําลังเทียบเทาตั้งแตหาแรงมาขึ้นไป หรือใชคนงานตั้งแตเจ็ดคนขึ้นไปโดยใชเครื่องจักรหรือไมก็ตาม Note: Industrial establshment is mean factory, building or vehicle used machinery from 5 horsepower or the equivalent 5 horsepower or employees from 7 or more people to used the machinery or not. ที่มา: สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแกน Source: Khonkaen Provincial Industrial Office

Type of industry Total Agriculture Food Beverages Textils Wearing appared Leather products Wood and wood products Furniture Paper and paper producrts Printing Chemaical Petrochemical and produst Rubber Plastic Non-metallic Metals Metal products Machinery and equipment Electricity Transport Others


132

ตาราง 10.4 สถานประกอบการอุตสาหกรรม จํานวนเงินทุน และจํานวนคนงาน เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2557 Table 10.4 Industrial Establishment, Capital and Employee by District: 2014 คนงาน (คน)

สถานประกอบการ อําเภอ

อุตสาหกรรม

เงินทุน (บาท)

industrial

Capital (Baht)

establishment

Employee (Person)

District

รวม

ชาย

หญิง

Total

Male

Female

รวมยอด

4,169

106,721,729,775

54,715

29,900

24,815

เมืองขอนแกน

1,135

29,764,569,051

26,121

12,740

13,381

บานฝาง

141

672,755,000

505

357

148

Ban Fang

พระยืน

93

383,911,000

603

441

162

Phra Yuen

หนองเรือ

197

5,138,670,608

2,147

1,293

854

Nong Ruea

ชุมแพ

279

3,118,425,225

2,073

1,558

515

Chum Phae

สีชมพู

72

36,537,000

243

199

44

Si Chomphu

น้ําพอง

442

42,698,695,706

8,461

5,879

2,582

Nam Phong

อุบลรัตน

46

14,568,654,000

1,002

467

535

Ubolratana

กระนวน

247

794,647,187

981

780

201

Kranuan

บานไผ

383

2,260,543,998

5,811

2,163

3,648

Ban Phai

15

712,000

15

15

-

Pueai Noi

116

2,200,523,000

1,358

796

562

แวงใหญ

41

28,556,000

110

107

3

Waeng Yai

แวงนอย

108

44,478,000

221

150

71

Waeng Noi

เปอยนอย พล

Total Mueang Khon Kaen

Phon


133

ตาราง 10.4 สถานประกอบการอุตสาหกรรม จํานวนเงินทุน และจํานวนคนงาน จําแนกเปนรายอําเภอ พ.ศ. 2557 (ตอ) Table 10.4 Industrial Establishments, Capital and Employees by District: 2014 (Cont.) คนงาน (คน)

สถานประกอบการ อําเภอ

อุตสาหกรรม

เงินทุน (บาท)

industrial

Capital (Baht)

Employee (Person)

establishment

District

รวม

ชาย

หญิง

Total

Male

Female

หนองสองหอง

147

514,549,000

1,398

326

1,072

ภูเวียง

281

69,010,000

1,246

892

354

Phu Wiang

มัญจาคีรี

228

353,710,000

612

445

167

Mancha Khiri

ชนบท

62

123,744,000

347

148

199

Chonnabot

เขาสวนกวาง

36

707,832,000

164

121

43

ภูผามาน

37

149,948,000

228

225

3

9

54,230,000

138

70

68

Sam Sung

โคกโพธิ์ไชย

14

23,945,000

78

62

16

Khok Pho Chai

หนองนาคํา

4

2,590,000

16

16

-

Nong Na Kham

บานแฮด

27

2,094,638,000

567

445

122

Ban Haet

โนนศิลา

9

915,856,000

270

205

65

Non Sila

เวียงเกา

-

-

-

-

-

ซําสูง

ที่มา: สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแกน

-

Source: Khonkaen Provincial Industrial Office

Nong Song Hong

Khao Suan Kwang Phu Pha Man

Wieng Kao


ตาราง 10.5 เหมืองแร คนงาน และปริมาณแรที่ผลิตได จําแนกตามชนิดแร พ.ศ. 2553 - 2557

134

Table 10.5 Active Mine, Workes Employed and Production by Kind of Mineral: 2010 - 2014 รายการ

2553

2554

2555

2556

2557

(2010)

(2011)

(2012)

(2013)

(2014)

Items

จํานวนเหมืองแร

13

9

9

9

12

จํานวนคนงาน

191

263

263

263

180

-

-

-

-

3,860,000

3,115,788

3,235,290

3,928,698

ปริมาณแรที่ผลิตได (เมตริกตัน) แรหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมกอสราง (ตัน)

ที่มา: สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแกน

Number of active mines Number of workers employed Production (metricton)

2,861,621

Source: Khonkaen Provincial Industrial Office

Limestone (industrial rock construction)


ตาราง 10.6 ผูที่ไดรับอนุมัติใหกอสราง สิ่งกอสราง และพื้นที่กอสรางอาคารโรงเรือน จําแนกตามเขตการปกครอง และชนิดของอาคาร พ.ศ. 2557

135

Table 10.6 Permitted and Area of Building Construction by Area and Type of Building: 2014 เขตเทศบาล Municipal area

นอกเขตเทศบาล Non-municipal area

กอสรางใหม New construction ตอเติม ดัดแปลง Addition, alteration กอสรางใหม New construction ตอเติม ดัดแปลง Addition, alteration ชนิดของอาคาร

รวมยอด

จํานวนที่อนุมัติ

พื้นที่กอสราง

จํานวนที่อนุมัติ

พื้นที่กอสราง

จํานวนที่อนุมัติ

พื้นที่กอสราง

จํานวนที่อนุมัติ

พื้นที่กอสราง

Permitted number

(ตร.ม.)

Permitted number

(ตร.ม.)

Permitted number

(ตร.ม.)

Permitted number

(ตร.ม.)

ราย

หลัง

Construction

ราย

Person

Unit

area (sq.m.) Person

หลัง

Construction

ราย

หลัง

Construction

ราย

Unit

area (sq.m.)

Person

Unit

area (sq.m.) Person

หลัง

Construction

Unit

area (sq.m.)

Type of building

Total

4,121

6,144

1,081,648

52

52

8,271

2,821

2,868

285,830

15

15

1,427

เพื่ออยูอาศัย

3,943

5,887

939,857

50

50

7,711

2,802

2,833

254,677

15

15

1,427 Residential Building

บานเดี่ยว

3,789

5,671

852,528

49

49

6,128

2,791

2,798

249,552

14

14

1,334

ไม

156

161

20,814

8

8

812

357

357

23,485

-

-

-

3,152

4,995

779,833

34

34

4,518

2,016

2,023

180,724

2

2

167

481

515

51,881

7

7

798

418

418

45,343

12

12

1,167

1

6

134

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TwinHouse

15

27

13,826

-

-

-

1

4

184

-

-

-

Townhouse

105

149

36,045

-

-

-

9

30

3,789

-

-

-

Rowhouse

-

-

-

1

1

1,583

1

1

1,152

1

1

93

คอนกรีต ครึ่งตึก ครึ่งไม บานแฝด บานแถว(ทาวนเฮาส) ตึกแถวพักอาศัย อาคารชุด ต่ํากวา 6 ชั้น: พื้นที่นอยกวา 2,000 ตร.ม.

Wood House Concrete House Wood and Brick House

Condominium Lower Than 6 Floors:

-

-

-

1

1

1,583

1

1

1,152

1

1

93

อาคารอยูอาศัยรวม (แฟลต/อพารทเมนท/หอพัก)

Detached House

Area less than 2,000 sq.m. Residential (Flat/Apartment/

33

34

37,324

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ต่ํากวา 6 ชั้น:

Dormitcry) Lower Than 6 Floors:

พื้นที่นอยกวา 2,000 ตร.ม.

32

33

34,252

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Area less than 2,000 sq.m.

พื้นที่ 2,000-9,999 ตร.ม.

1

1

3,072

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Area 2,000-9,999 sq.m.


ตาราง 10.6 ผูที่ไดรับอนุมัติใหกอสราง สิ่งกอสราง และพื้นที่กอสรางอาคารโรงเรือน จําแนกตามเขตการปกครอง และชนิดของอาคาร พ.ศ. 2557 (ตอ)

136

Table 10.6 Permitted and Area of Building Construction by Area and Type of Building: 2014 (Cont.) เขตเทศบาล Municipal area

นอกเขตเทศบาล Non-municipal area

กอสรางใหม New construction ตอเติม ดัดแปลง Addition, alteration กอสรางใหม New construction ตอเติม ดัดแปลง Addition, alteration ชนิดของอาคาร

เพื่อการพาณิชย (ตึกแถว/อาคาร/ภัตตาคาร)

จํานวนที่อนุมัติ

พื้นที่กอสราง

จํานวนที่อนุมัติ

พื้นที่กอสราง

จํานวนที่อนุมัติ

พื้นที่กอสราง

จํานวนที่อนุมัติ

พื้นที่กอสราง

Permitted number

(ตร.ม.)

Permitted number

(ตร.ม.)

Permitted number

(ตร.ม.)

Permitted number

(ตร.ม.)

ราย

หลัง

Construction

Person

Unit

area (sq.m.) Person

137

197

68,514

ราย

2

หลัง

Construction

ราย

หลัง

Construction

Unit

area (sq.m.)

Person

Unit

area (sq.m.) Person

2

560

6

6

4,115

ราย

-

หลัง

Construction

Unit

area (sq.m.) -

-

สูง 1-3 ชั้น: พื้นที่นอยกวา 2,000 ตร.ม. พื้นที่ 2,000-9,999 ตร.ม. อาคารสํานักงาน

โรงแรม

Commercial Building (Rowhouse/Building/Restaurants) 1-3 floors:

130

190

43,528

2

2

560

6

6

4,115

-

-

-

Area less than 2,000 sq.m.

7

7

24,986

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Area more than 10,000 sq.m.

2

2

1,459

-

-

-

-

-

-

-

-

- Office Building

ต่ํากวา 6 ชั้น: พื้นที่นอยกวา 2,000 ตร.ม.

Type of building

Lower Than 6 Floors: 2

2

1,459

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

22

4,510

-

-

-

1

14

674

-

-

- Hotel

ต่ํากวา 6 ชั้น:

Area less than 2,000 sq.m. Lower Than 6 Floors:

พื้นที่นอยกวา 2,000 ตร.ม.

2

21

516

-

-

-

1

14

674

-

-

-

Area less than 2,000 sq.m.

พื้นที่ 2,000-9,999 ตร.ม.

1

1

3,994

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Area 2,000-9,999 sq.m.

เพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงาน

8

8

11,553

-

-

-

3

3

11,454

-

-

- Industrial and Factory Building

เพื่อการบําบัดน้ําเสีย,ของเสีย

2

2

4,128

-

-

-

-

-

-

-

-

- Sewerage Building

อาคารระบบประปาและโรงกรองน้ํา

-

-

-

-

-

-

1

1

1,322

-

-

-


ตาราง 10.6 ผูที่ไดรับอนุมัติใหกอสราง สิ่งกอสราง และพื้นที่กอสรางอาคารโรงเรือน จําแนกตามเขตการปกครอง และชนิดของอาคาร พ.ศ. 2557 (ตอ)

137

Table 10.6 Permitted and Area of Building Construction by Area and Type of Building: 2014 (Cont.) เขตเทศบาล Municipal area

นอกเขตเทศบาล Non-municipal area

กอสรางใหม New construction ตอเติม ดัดแปลง Addition, alteration กอสรางใหม New construction ตอเติม ดัดแปลง Addition, alteration ชนิดของอาคาร

จํานวนที่อนุมัติ

พื้นที่กอสราง

จํานวนที่อนุมัติ

พื้นที่กอสราง

จํานวนที่อนุมัติ

พื้นที่กอสราง

จํานวนที่อนุมัติ

พื้นที่กอสราง

Permitted number

(ตร.ม.)

Permitted number

(ตร.ม.)

Permitted number

(ตร.ม.)

Permitted number

(ตร.ม.)

ราย

หลัง

Construction

ราย

Person

Unit

area (sq.m.) Person

หลัง

Construction

ราย

หลัง

Construction

ราย

Unit

area (sq.m.)

Person

Unit

area (sq.m.) Person

หลัง

Construction

Unit

area (sq.m.)

Type of building

เพื่อการศึกษา

8

8

3,552

-

-

-

-

-

-

-

-

- Educational Building

เพื่อการสาธารณสุข/โรงพยาบาล

1

1

321

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เพื่อการเกษตร

3

3

1,735

-

-

-

4

4

12,323

-

-

- Agricultural Building

เพื่อการบันเทิง

1

1

1,591

-

-

-

-

-

-

-

-

- Others

13

13

44,428

-

-

-

4

7

1,265

-

-

- Othere Commercial Building

เพื่อประโยชนอื่นๆ

หมายเหตุ: ขอมูลการกอสรางในพื้นที่ที่มีพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 Note: Data of the administrative Organization those were under the Construction Control Act 1979 ที่มา: รายงานการประมวลขอมูลพื้นที่การกอสราง พ.ศ. 2557 สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Source: The 2014 Construction Area, National Statistical Office, Ministry of Information and Communication Technology


ตาราง 10.7 ผูที่ไดรับอนุมัติใหกอสราง สิ่งกอสราง และพื้นที่กอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือน จําแนกตามเขตการปกครอง และชนิดของสิ่งกอสราง พ.ศ. 2557

138

Table 10.7 Permitted and Area of Civil Engineering Construction by Area and Type of Construction: 2014 เขตเทศบาล Municipal area กอสรางใหม New construction ชนิดของสิ่งกอสราง

นอกเขตเทศบาล Non-municipal area

ตอเติม ดัดแปลง Addition, alteration

กอสรางใหม New construction

ตอเติม ดัดแปลง Addition, alteration

จํานวนที่อนุมัติ

ความยาว (ม.)

จํานวนที่อนุมัติ

ความยาว (ม.)

จํานวนที่อนุมัติ

ความยาว (ม.)

จํานวนที่อนุมัติ

ความยาว (ม.)

Permitted number

Length (m.)

Permitted number

Length (m.)

Permitted number

Length (m.)

Permitted number

Length (m.)

พื้นที่กอสราง (ตร.ม.)

พื้นที่กอสราง (ตร.ม.)

พื้นที่กอสราง (ตร.ม.)

Type of construction

พื้นที่กอสราง (ตร.ม.)

ราย

แหง

Construction

ราย

แหง

Construction

ราย

แหง

Construction

ราย

แหง

Construction

Person

Unit

area (sq.m.)

Person

Unit

area (sq.m.)

Person

Unit

area (sq.m.)

Person

Unit

area (sq.m.)

634

1,684

72,623

-

-

-

8

8

2,757

-

-

- Total (Length : Metres)

390

985

37,785

-

-

-

5

5

276

-

-

-

Fence/Wall

3

3

405

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Road

ทอ/ทางระบายน้ํา

241

696

34,433

-

-

-

3

3

2,481

-

-

-

Water Drain

รวม (พื้นที่เปน ตร.ม.)

18

27

9,559

-

-

-

2

3

158

-

-

- Total (Area : Square metres)

สระวายน้ํา

1

1

824

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Swimming Pool

ลานจอดรถ

5

5

5,467

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Car Park

ปายโฆษณา

7

8

1,650

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Advertising Board

อื่น ๆ

5

13

1,618

-

-

-

2

3

158

-

-

-

Others

รวม (ความยาวเปน ม.) รั้ว/กําแพง ถนน/ทางรถไฟ

หมายเหตุ: สิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือน ที่มีหนวยวัดเปนความยาว ไดแก รั้ว/กําแพง ถนน สะพาน เขื่อน/คันดิน ทอ/ทางระบายน้ํา และอื่นๆ Note: Civil construction with measurement unit for length such as fence/wall, road, bridge, dam, water drain and other ที่มา: รายงานการประมวลขอมูลพื้นที่การกอสราง พ.ศ. 2557 สํานักงานสถิติแหงชาติ Source: Report of the 2014 Construction Area, National Statistical Office


ตาราง 11.1 ผูใชไฟฟา และการจําหนายกระแสไฟฟา จําแนกตามประเภทผูใช เปนรายอําเภอ ปงบประมาณ 2557

141

Table 11.1 Consumer and Electricity Sales by Type of Consumers and District: Fiscal Year 2014 การจําหนายกระแสไฟฟา (กิโลวัตต/ชั่วโมง) Electricity sales (Gwh.)

จํานวนผูใชไฟฟา (ราย) อําเภอ

สถานธุรกิจและ

สถานที่ราชการ

Number of

รวม

ที่อยูอาศัย

อุตสาหกรรม

และสาธารณะ

อื่น ๆ

consumer

Total

Residential

Business and

Government office

Others

industry

and public utility

(Person)

District

514,005

1,648,221,635

489,228,819

1,141,020,087

6,015,729

11,957,000

151,650

1,125,154,212

309,773,050

812,161,754

800,844

2,418,564

บานฝาง

17,172

44,957,777

17,351,577

27,605,442

758

-

พระยืน

9,363

28,307,420

10,704,962

15,469,506

23,172

2,109,780

Phra Yuen

หนองเรือ

28,088

6,370,802

2,940,588

3,011,852

-

418,362

Nong Ruea

ชุมแพ

28,332

10,373,048

3,758,941

6,125,717

268

488,122

Chum Phae

สีชมพู

19,341

2,550,989

1,724,298

647,720

-

178,971

Si Chomphu

น้ําพอง

28,982

191,593,286

35,755,888

152,751,094

20,579

3,065,725

Nam Phong

อุบลรัตน

14,770

27,516,899

17,244,841

8,740,157

18,613

1,513,288

Ubolratana

กระนวน

21,348

52,372,280

21,813,212

30,522,544

4,341

32,183

Kranuan

บานไผ

31,455

105,202,200

40,023,700

60,493,800

3,677,300

1,007,400

Ban Phai

5,746

754,090

475,770

244,320

31,010

2,990

Pueai Noi

23,180

6,691,600

2,573,850

3,847,040

236,990

33,720

แวงใหญ

6,865

1,025,300

598,020

332,630

88,590

6,060

Waeng Yai

แวงนอย

11,027

1,661,430

968,430

564,030

120,630

8,340

Waeng Noi

รวมยอด เมืองขอนแกน

เปอยนอย พล

Total Mueang Khon Kaen Ban Fang

Phon


ตาราง 11.1 ผูใชไฟฟา และการจําหนายกระแสไฟฟา จําแนกตามประเภทผูใช เปนรายอําเภอ ปงบประมาณ 2557 (ตอ)

142

Table 11.1 Consumer and Electricity Sales by Type of Consumers and District: Fiscal Year 2014 (Cont.) การจําหนายกระแสไฟฟา (กิโลวัตต/ชั่วโมง) Electricity sales (Gwh.)

จํานวนผูใชไฟฟา (ราย) อําเภอ

สถานที่ราชการ

Number of

รวม

ที่อยูอาศัย

อุตสาหกรรม

และสาธารณะ

อื่น ๆ

consumer

Total

Residential

Business and

Government office

Others

industry

and public utility

(Person) หนองสองหอง

สถานธุรกิจและ

District

19,136

2,869,350

1,757,810

996,430

103,960

11,150

1/

23,436

3,790,119

2,142,973

1,355,239

-

291,907

มัญจาคีรี

18,838

3,222,530

1,864,380

1,086,140

255,240

16,770

Mancha Khiri

ชนบท

12,700

2,443,300

1,297,800

863,970

261,740

19,790

Chonnabot

7,586

15,467,709

8,806,765

6,622,812

38,132

-

10,206

1,942,780

806,767

1,035,345

350

100,319

ซําสูง

5,586

9,661,669

5,015,331

4,639,501

-

6,837

โคกโพธิ์ไชย

6,247

994,810

582,600

293,650

100,450

18,110

Khok Pho Chai

หนองนาคํา

5,711

772,375

492,646

158,655

982

120,092

Nong Na Kham

บานแฮด

7,240

2,525,660

754,620

1,450,740

231,780

88,520

Ban Haet

โนนศิลา

2,209

1,424,150

233,720

1,085,150

4,540

100,740

Non Sila

ภูเวียง

เขาสวนกวาง ภูผามาน

1/ รวมอําเภอเวียงเกา ที่มา : การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดขอนแกน การไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน การไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน

1/ Include Wieng Kao District Source : Khon Kaen Provincial Electricity Authority Amphoe Ban Phai Khon Kaen Provincial Electric Works Authority Amphoe Chom Phae Khon Kaen Provincial Electric Works Authority

Nong Song Hong Phu Wiang

1/

Khao Suan Kwang Phu Pha Man Sam Sung


143

ตาราง 11.2 ปริมาณการจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง จําแนกตามชนิดของน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2554 - 2557 Table 11.2 Quantity of Gasoline Sold by Type of Gasoline: 2011 - 2014

(พันลิตร Thousand litre)

ชนิดของน้ํามันเชื้อเพลิง

2554

2555

2556

2557

(2011)

(2012)

(2013)

(2014)

น้ํามันเบนซิน

อัตราการเปลี่ยนแปลง (Precentage change) 2555 (2012)

2556 (2013)

Type of Gasoline

2557 (2014)

Unleaded gasoline

-

-

5,722.8

3,759.1

-

-

-34.3

เบนซิน ออกเทน 91

62,403.0

49,697.7

1,546.8

-

-20.4

-96.9

-100.0

Unleaded gasoline research octane number 91

เบนซิน ออกเทน 95

16.0

-

-

-

-100.0

-

-

Unleaded gasoline research octane number 95

แกสโซฮอล อี 20

6,573.9

9,977.6

25,542.6

33,665.6

51.8

156.0

31.8

Gasohol E20

แกสโซฮอล อี 85

176.0

967.0

3,171.3

6,507.6

449.4

228.0

105.2

Gasohol E85

แกสโซฮอล อี 10 ออกเทน 91

48,633.2

54,434.4

81,167.0

93,327.8

11.9

49.1

15.0

Gasohol 91 - E10

แกสโซฮอล อี 10 ออกเทน 95

30,462.8

24,160.7

35,768.7

37,903.1

-20.7

48.0

6.0

Gasohol 95 - E10

ดีเซลพื้นฐาน

-

552.8

-

-

-

-100.0

-

ดีเซลหมุนเร็ว

391,792.1

367,747.8

384,386.2

425,086.4

-6.1

4.5

10.6

ดีเซลหมุนเร็ว บี 5

15,249.7

-

-

-

-100.0

-

-

น้ํามันเตา

15,676.1

18,972.1

25,973.6

12,138.0

21.0

36.9

-53.3

76,164.1

65,314.7

80,162.6

80,454.3

-14.2

22.7

0.4

1/

กาซปโตรเลียมเหลว

1/ ปริมาณเปนพันกิโลกรัม ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

Base diesel High speed diesel High speed diesel B 5

Fuel oil LPG (Liguefied petrolem gas)

1/ Quantities in thousand kilogram Source: Department of Energy Business, Ministry of Energy

1/


ตาราง 12.1 รถจดทะเบียน ตามพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522 จําแนกตามประเภทรถ พ.ศ. 2553 - 2557

147

Table 12.1 Vehicles Registered Under Motor Vehicle Act B.E. 1979 by Type of Vehicle: 2010 - 2014 2553

2554

2555

2556

2557

(2010)

(2011)

(2012)

(2013)

(2014)

591,571

633,492

689,407

740,973

767,361

77,335

89,571

109,301

129,706

142,678

5,393

5,619

5,942

6,206

6,309

รถยนตบรรทุกสวนบุคคล

129,098

136,623

146,446

157,013

165,519

Van & pick up

รถยนตสามลอสวนบุคคล

3

4

4

4

4

Motortricycle

รถยนตรับจางระหวางจังหวัด

-

-

-

-

-

Interprovincial taxi (Sedan)

135

186

235

283

316

รถยนตสี่ลอเล็กรับจาง

-

-

-

-

-

รถยนตรับจางสามลอ

494

491

491

517

515

รถยนตบริการธุรกิจ

-

-

-

-

-

Hotel taxi (Sedan)

รถยนตบริการทัศนาจร

-

-

-

-

-

Tour taxi (Sedan)

รถยนตบริการใหเชา

-

-

-

-

-

Car for hire (Sedan)

373,116

393,379

417,493

436,189

439,777

4,313

6,007

7,952

9,566

10,773

รถบดถนน

143

145

151

171

169

Road roller

รถใชงานเกษตรกรรม

959

964

967

968

968

Farm's vehicle

12

13

12

13

16

570

490

413

337

317

ประเภทรถ รวมยอด รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 คน รถยนตนั่งสวนบุคคลเกิน 7 คน

รถยนตรับจางบรรทุกคนโดยสารไมเกิน 7 คน

รถจักรยานยนต รถแทรกเตอร

รถพวง รถจักรยานยนตสาธารณะ ที่มา: กรมการขนสงทางบก

Source: Department of Land Transport

Type of vehicle Total Sedan (Not more than 7 passengers) Microbus & passenger pick up

Urban taxi (Sedan) Fixed route taxi Motortricycle taxi (Tuk Tuk)

Motorcycle Tractor

Automobile's trailer Public Motorcycle


ตาราง 12.2 รถใหมที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522 จําแนกตามประเภทรถ พ.ศ. 2553 - 2557 Table

148

12.2 New Vehicles Registered Under Motor Vehicle Act B.E. 1979 by Type of Vehicle: 2010 - 2014 2553

2554

2555

2556

2557

(2010)

(2011)

(2012)

(2013)

(2014)

70,773

77,212

91,246

91,244

71,391

Total

9,863

11,909

19,495

20,883

14,038

Sedan (Not more than 7 passengers)

277

291

368

313

224

รถยนตบรรทุกสวนบุคคล

8,602

9,061

11,045

12,366

10,785

Van & pick up

รถยนตสามลอสวนบุคคล

-

1

-

-

-

Motortricycle

รถยนตรับจางระหวางจังหวัด

-

-

-

-

-

Interprovincial taxi (Sedan)

126

52

52

48

34

รถยนตสี่ลอเล็กรับจาง

-

-

-

-

-

Fixed route taxi

รถยนตรับจางสามลอ

-

1

2

26

1

Motortricycle taxi (Tuk Tuk)

รถยนตบริการธุรกิจ

-

-

-

-

-

Hotel taxi (Sedan)

รถยนตบริการทัศนาจร

-

-

-

-

-

Tour taxi (Sedan)

รถยนตบริการใหเชา

-

-

-

-

-

Car for hire (Sedan)

รถจักรยานยนต

50,493

54,099

58,140

55,716

44,746

รถแทรกเตอร

1,382

1,783

2,137

1,854

1,548

18

5

5

33

5

Road roller

รถใชงานเกษตรกรรม

8

5

2

3

3

Farm's vehicle

รถพวง

-

1

-

1

3

Automobile's trailer

รถจักรยานยนตสาธารณะ

4

4

-

1

4

Public Motorcycle

ประเภทรถ รวมยอด รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 คน รถยนตนั่งสวนบุคคลเกิน 7 คน

รถยนตรับจางบรรทุกคนโดยสารไมเกิน 7 คน

รถบดถนน

ที่มา: กรมการขนสงทางบก

Source: Department of Land Transport

Type of vehicle

Microbus & passenger pick up

Urban taxi (Sedan)

Motorcycle Tractor


ตาราง 12.3 รถ และรถใหมจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522 จําแนกตามประเภทรถ พ.ศ. 2553 - 2557 Table 12.3 Vehicles and New Vehicles Registered Under Land Transport Act B.E. 1979 by Type of Vehicle: 2010 - 2014 ประเภทรถ

รวมยอด รถโดยสาร ประจําทาง ไมประจําทาง สวนบุคคล รถบรรทุก ไมประจําทาง สวนบุคคล รถขนาดเล็ก

รวมยอด รถโดยสาร ประจําทาง ไมประจําทาง สวนบุคคล รถบรรทุก ไมประจําทาง สวนบุคคล รถขนาดเล็ก ที่มา: กรมการขนสงทางบก

2553 (2010)

2554 (2011)

2555 (2012)

2556 (2013)

2557 (2014)

23,838 3,203 2,791 132 280 20,614 1,911 18,703 21

จํานวนรถจดทะเบียน (Number of vehicles registration) 24,361 25,644 27,275 3,060 3,002 2,934 2,632 2,555 2,458 137 145 167 291 302 309 21,297 22,638 24,337 2,070 2,322 2,637 19,227 20,316 21,700 4 4 4

28,190 2,946 2,408 222 316 25,240 2,807 22,433 4

1,760 194 143 19 32 1,566 163 1,403 -

จํานวนรถใหมจดทะเบียน (Number of new vehicles registration) 2,179 2,654 2,849 227 279 193 183 239 146 20 23 24 24 17 23 1,952 2,375 2,656 222 356 363 1,730 2,019 2,293 -

2,004 232 157 61 14 1,772 246 1,526 -

Source: Department of Land Transport

149 Type of vehicle Total Bus Fixed route bus Non-fixed route bus Private bus Truck Non-fixed route truck Private truck Small rural bus

Total Bus Fixed route bus Non-fixed route bus Private bus Truck Non-fixed route truck Private truck Small rural bus


ตาราง 12.4 ผูโดยสาร และรายไดจากการโดยสารรถไฟ จําแนกตามชั้นการโดยสาร และสถานี เปนรายอําเภอ ปงบประมาณ 2556 Table 12.4 Railway Passengers and Passenger Revenue Classified by Category, Station and District: Fiscal Year 2013 อําเภอ และสถานี รวมยอด เมืองขอนแกน ทาพระ ขอนแกน สําราญ น้ําพอง โนนพยอม น้ําพอง หวยเสียว บานไผ บานไผ พล หนองมะเขือ เมืองพล เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง บานแฮด บานแฮด โนนศิลา บานหัน

ยอดรวม Total 287,677 140,366 3,584 136,551 231 32,847 2,824 28,039 1,984 43,684 43,684 40,187 6,509 33,678 18,224 18,224 8,076 8,076 4,293 4,293

ชั้นหนึ่ง First class รวม ไปอยางเดียว ไปกลับ Total One-way Round trip 863 863 760 760 760 760 26 26 26 26 42 42 42 42 35 35 35 35 -

รายไดจากการโดยสาร (บาท) จํานวนผูโดยสาร Number of passengers Passenger revenue (Baht) ชั้นสาม Third class ชั้นสอง Second class คาโดยสาร อื่น ๆ รวม ไปอยางเดียว ไปกลับ รวม ไปอยางเดียว ไปกลับ รายเดือน รวม Fares Others Total One-way Round trip Total One-way Round trip Commuter Total 15,727 15,727 - 271,087 260,290 10,797 - 17,674,874 7,360,997 10,313,877 10,924 10,924 - 128,682 123,901 4,781 - 11,991,864 5,573,627 6,418,237 3,584 3,568 16 1,941 1,311 630 10,924 10,924 - 124,867 120,105 4,762 - 11,989,681 5,572,074 6,417,607 231 228 3 242 242 1,920 1,920 - 30,901 28,759 2,142 2,202,852 751,937 1,450,915 2,824 1,338 1,486 153 153 1,920 1,920 - 26,093 26,001 92 2,202,690 751,775 1,450,915 1,984 1,420 564 9 9 1,764 1,764 - 41,878 40,244 1,634 2,240,542 668,819 1,571,723 1,764 1,764 - 41,878 40,244 1,634 2,240,542 668,819 1,571,723 1,119 1,119 - 39,033 37,759 1,274 1,213,226 363,400 849,826 6,509 6,015 494 227 137 90 1,119 1,119 - 32,524 31,744 780 1,212,999 363,263 849,736 - 18,224 18,206 18 25,150 2,424 22,726 - 18,224 18,206 18 25,150 2,424 22,726 8,076 7,183 893 827 647 180 8,076 7,183 893 827 647 180 4,293 4,238 55 413 143 270 - เมืองพล 4,293 4,238 55 413 143 270

หมายเหตุ: 1 รายไดจากการโดยสารและจํานวนผูโดยสาร ที่ซื้อตั๋วบนขบวนรถ รวมไวที่สถานีกรุงเทพ 2 การรถไฟแหงประเทศไทยใหบริการ " รถไฟฟรีเพื่อประชาชน " โดยใหขึ้นรถไฟชั้น 3 โดยไมเก็บคาโดยสาร (ประกอบดวย ขบวนรถชานเมือง รถธรรมดา รถทองถิ่น ยกเวน รถดวนพิเศษ รถดวนและรถเร็ว) ตามมาตรการลดภาระคาครองชีพของประชาชน เริ่มวันที่ 1 สิงหาคม 2551

ที่มา: การรถไฟแหงประเทศไทย

150

District and station Total Muang Khon Kaen District Tha Phra Khon Kaen Samran Nam Phong District Non Phayom Nam Phong Huai Sieo Ban Phai District Ban Phai Phon District Nong Makhua Muang Phon Khao Suan Kwang District Khao Suan Kwang Ban Haet District Ban Haet Non Sila District Ban Han

Note: 1 Bangkok station included passenger revenue and number of passenger classified by ticket sold on train 2 The State Railway of Thailand to " train for free to the public " by giving up without a third-class train fare. (The suburban train is an express bus, local bus and express bus speed) Measures to reduce the cost of living begins on August 1, 2008

Source: The State Railway of Thailand


ตาราง 12.5 ปริมาณ และรายไดจากการโดยทางรถไฟ จําแนกตามสถานี เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2556 Table 12.5 Quantity and Freight Revenue of Railway by District and Station: 2013

อําเภอ และสถานี

ระยะทางจากสถานี กรุงเทพฯ(กม.)

151

ปริมาณสินคาที่บรรทุก ( ตัน )

รายไดจากการบรรทุก (บาท )

Quantity good carried (Tons )

Freight revenue (Baht )

The distance from

รวม

สินคาเหมาคัน

สินคาหีบหอ

รวม

สินคาเหมาคัน

สินคาหีบหอ

อื่น ๆ

Bangkok station (Km.)

Total

Carload

Package

Total

Carload

Package

Others

8,278

7,601

677

5,252,324

1,350,240

1,484,734

2,417,350

7,845

7,601

244

4,128,364

1,350,240

787,481

1,990,643

รวมยอด เมืองขอนแกน

District and station

Total Muang Khon Kaen

ทาพระ

439.8

7,601

7,601

-

1,743,781

1,350,240

-

393,541

Tha Phra

ขอนแกน น้ําพอง

449.8

244

-

244

2,384,583

-

787,481

1,597,102

34

-

34

131,088

-

79,872

51,216

Khon Kaen Nam Phong

น้ําพอง บานไผ

484.2

34

-

34

131,088

-

79,872

51,216

328

-

328

778,197

-

488,640

289,557

Nam Phong Phon

บานไผ พล

407.7

328

-

328

778,197

-

488,640

289,557

Ban Phai

66

-

66

184,513

-

110,857

73,656

เมืองพล เขาสวนกวาง

377.7

66

-

66

184,513

-

110,857

73,656

Muang Phon

5

-

5

30,162

-

17,884

12,278

Khao Suan Kwang

5

-

5

30,162

-

17,884

12,278

เขาสวนกวาง

500.5

หมายเหตุ: สินคาเหมาคันรวมสัตวมีชีวิต Note: Carload included livestock.

ที่มา: การรถไฟแหงประเทศไทย Source: The State Railway of Thailand

Phon

Khao Suan Kwang


ตาราง 12.6 สถิติการขนสงทางอากาศ พ.ศ. 2553 - 2557

152

Table 12.6 Statistics of Air Transport: 2010 - 2014 จํานวนเที่ยวบิน

จํานวนผูโดยสาร

การขนถายสินคา (พันตัน)

การขนถายไปรษณียภัณฑ (กก.)

ป

ขึ้น - ลง

Number of passengers

Freight (Thousand Tons)

Mail (kgs.)

(year)

Aircraft movement

รวม

departure-arrival

Total

2553 (2010)

2,338

391,559

195,177

2554 (2011)

2,298

456,321

2555 (2012)

2,699

2556 (2013) 2557 (2014)

ผาน

รวม

Transit

Total

196,238

144

1,499.2

277.7

227,454

228,661

206

1,799.1

523,282

259,519

263,763

-

3,390

594,094

294,747

299,347

6,909

957,031

477,547

479,480

ที่มา: กรมการขนสงทางอากาศ กระทรวงคมนาคม

ออก

เขา

Disembarked Embarked

ผาน

รวม

ออก

เขา

Transit

Total

Disembarked

Embarked

1,220.4

1.1

-

-

-

309.7

1,488.3

1.1

-

-

-

1,824.6

308.8

1,515.8

-

-

-

-

-

1,895.3

300.9

1,594.4

-

61,552

28,661

32,891

-

1,767.8

323.0

1,444.8

-

849,917

324,136

525,781

140

ออก

เขา

Disembarked Embarked

Source: Department of Civil Aviation, Ministry of Transport and Communication


ตาราง 12.7 อุบัติเหตุการจราจรทางบก และความเสียหาย พ.ศ. 2553 - 2557 Table 12.7 Road Traffic Accidents Casualties and Property Damaged: 2010 - 2014

153

2553

2554

2555

2556

2557

(2010)

(2011)

(2012)

(2013)

(2014)

จํานวนอุบัติเหตุ (แหง)

139

624

515

480

527

Number of reported accidents (place)

จํานวนคนตายและบาดเจ็บ (ราย)

198

588

696

428

277

Number of casualties (person)

86

274

216

257

142

- Killed

- บาดเจ็บ

112

314

480

171

135

- Injured

สาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุ

139

738

560

301

616

16

118

146

68

55

- Exceeding speed limit

- ตัดหนาระยะกระชั้นชิด

4

50

113

44

32

- Dangerous lane changing

- ฝาฝนปายหยุด

-

2

-

2

1

- Violation of stop sign

- ฝาฝนสัญญาณไฟจราจร

3

16

27

6

5

- Violation of traffic lights or signals

- ไมใหสัญญาณจอด/ชลอ/เลี้ยว

2

4

1

6

3

- No direction signals

- บรรทุกเกินพิกัด

-

-

-

-

-

- Cargo overload

- ขับรถไมชํานาญ

1

18

1

4

10

- อุปกรณชํารุด

1

202

1

4

169

- เมาสุรา

4

30

14

15

16

- หลับใน

-

15

11

7

5

108

283

246

145

320

อุบัติเหตุการจราจรทางบก

- ตาย

- ขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกําหนด

- อื่นๆ ที่มา: ตํารวจภูธรจังหวัดขอนแกน

Source: Khon Kaen Provincial Police

Road traffic accidents

Accident cases

- Inexpenence or new driver - Equipment failure - Drunk driver - Falling asleep at the weel - Others


ตาราง Table

13.1 13.1

บริการโทรศัพท พ.ศ. 2553 - 2557

157

Telephone Services: 2010 - 2014 ( เลขหมาย : Lines )

รายการ เลขหมายโทรศัพทที่มี

2553 (2010)

2554 (2011)

2555 (2012)

2556 (2013)

2557 (2014)

1/

Item Line capacity

1/

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

89,078

92,704

92,908

93,381

92,445

TOT Public Company Limited

บริษัทสัมปทาน

37,634

37,634

37,694

37,694

37,604

Concessionaires

เลขหมายโทรศัพทที่มีผูเชา

1/

Main telephone line

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

67,472

66,706

62,845

60,478

56,205

ธุรกิจ

7,383

6,743

6,299

6,123

5,780

Business

บานพัก

51,681

50,781

48,010

45,968

42,384

Residence

ราชการ

4,698

5,647

5,945

5,999

5,928

708

607

618

621

624

3,002

2,928

1,973

1,706

1,428

22,740

20,029

17,672

15,058

61

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) โทรศัพทสาธารณะ บริษัทสัมปทาน

2/

1/

TOT Public Company Limited

Government TOT Public Company Limited

Public telephone line Concessionaires

2/

12,422 1/ จํานวนเลขหมายของโทรศัพทสาธารณะแสดงขอมูลเฉพาะที่บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ดําเนินการเอง ไมรวมที่บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เชาตู/ เครื่อง และที่ใหสิทธิแก กสท. 1/ For public telephone, only phone numbers operated by TOT are presented, not including the numbers for which TOT rents booths/telephone set from private companies and TOT gives CAT a right to operate ที่มา: บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

Source: TOT Public Company Limited


ตาราง 13.2 บริการไปรษณีย เปนรายอําเภอ ปงบประมาณ 2556 - 2557 Table

158

13.2 Postal Services by District: Fiscal Years 2013 - 2014 (ชิ้น : Piece) 2556 (2013) อําเภอ

District

ที่ทําการไปรษณียไปรษณียภัณฑธรรมดา พัสดุไปรษณีย บริการพิเศษ ไปรษณียภัณฑธรรมดา พัสดุไปรษณีย บริการพิเศษ Post offices

รวมยอด

2557 (2014)

Postal ordinary Postal parcel Special service Postal ordinary Postal parcel Special

28

13,289,509

115,792

2,791,945

14,784,077

100,460

#######

Total

เมืองขอนแกน

6

8,867,608

70,629

1,897,222

10,520,037

61,931

########

Mueang Khon Kaen

บานฝาง

1

18,492

193

3,617

21,910

111

3,411

Ban Fang

พระยืน

1

81,655

1,035

14,577

115,273

454

17,644

Phra Yuen

หนองเรือ

2

948,125

3,060

66,883

865,863

1,355

80,464

Nong Ruea

ชุมแพ

2

939,897

5,513

154,541

942,924

4,180

140,599

Chum Phae

สีชมพู

1

243,147

1,591

39,020

215,387

1,695

43,811

Si Chomphu

น้ําพอง

2

670,076

3,852

113,298

720,584

2,797

116,818

Nam Phong

อุบลรัตน

1

105,032

520

4,317

45,840

871

21,972

Ubolratana

กระนวน

1

324,816

5,418

52,967

235,101

3,234

58,885

Kranuan

บานไผ

1

107,475

7,432

142,344

149,634

7,154

165,514

Ban Phai

เปอยนอย

1

11,413

146

7,944

10,354

230

9,069

Pueai Noi

พล

1

374,206

3,847

94,272

463,053

4,131

100,714

แวงใหญ

1

36,169

863

14,849

27,903

698

15,351

Waeng Yai

แวงนอย

1

96,210

725

17,655

53,472

738

21,962

Waeng Noi

Phon


ตาราง 13.2 บริการไปรษณีย เปนรายอําเภอ ปงบประมาณ 2556 - 2557 (ตอ) Table

159

13.2 Postal Services by District: Fiscal Years 2013 - 2014 (Cont.) (ชิ้น : Piece) 2556 (2013) อําเภอ

2557 (2014)

ที่ทําการไปรษณียไปรษณียภัณฑธรรมดา พัสดุไปรษณีย บริการพิเศษ ไปรษณียภัณฑธรรมดา พัสดุไปรษณีย บริการพิเศษ Post offices

District

Postal ordinary Postal parcel Special service Postal ordinary Postal parcel Special

หนองสองหอง

1

74,461

1,466

31,164

69,943

3,184

22,950

Nong Song Hong

ภูเวียง

1

164,846

2,811

53,149

64,542

1,970

40,518

Phu Wiang

มัญจาคีรี

1

68,580

1,894

38,935

95,113

2,124

48,260

Mancha Khiri

ชนบท

1

44,803

2,573

21,568

53,946

1,825

24,561

Chonnabot

เขาสวนกวาง

1

18,494

629

13,635

32,541

628

18,367

Khao Suan Kwang

ภูผามาน

1

94,004

1,595

9,988

80,657

1,150

10,662

Phu Pha Man

ซําสูง

-

-

-

-

-

-

-

Sam Sung

โคกโพธิ์ไชย

-

-

-

-

-

-

-

Khok Pho Chai

หนองนาคํา

-

-

-

-

-

-

-

Nong Na Kham

บานแฮด

-

-

-

-

-

-

-

Ban Haet

โนนศิลา

-

-

-

-

-

-

-

Non Sila

เวียงเกา

-

-

-

-

-

-

-

Wieng Kao

หมายเหตุ: ไมรวมที่ทําการไปรษณียอนุญาต

Note: Excluded licensed post offices.

ที่มา: บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด

Source: Thailand Post Co.,Ltd.


ตาราง Table

13.3 13.3

ประชากรอายุ 6 ปขึ้นไป จําแนกตามการใชคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต และโทรศัพทมือถือ พ.ศ. 2555 - 2557 Population Aged 6 Years and Over Access to Computer, Internet and Mobile Phone: 2012 - 2014

160 (คน Person)

จํานวน Number การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

จํานวนประชากร การใชคอมพิวเตอร ใช ไมใช การใชอินเทอรเน็ต ใช ไมใช การมีโทรศัพทมือถือ มี ไมมี

รอยละ Percent

2555

2556

2557

2555

2556

2557

(2012)

(2013)

(2014)

(2012)

(2013)

(2014)

1,760,821

1,769,428

1,637,599

100.00

100.00

100.00

Use information and communication technology

Total population Computer using

546,825 1,213,996

564,755 1,204,673

591,291 1,046,308

31.06 68.94

31.92 68.08

36.11 63.89

Used None Internet using

424,209 1,336,612

480,602 1,288,826

572,370 1,065,229

24.09 75.91

27.16 72.84

34.95 65.05

Used None Mobile user

1,201,098 559,723

1,324,294 445,134

1,314,566 323,033

68.21 31.79

74.84 25.16

ที่มา: สํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2555 - 2557 สํานักงานสถิติแหงชาติแหงชาติ Source: The 2012 - 2014 Information and Communication Technology Survey on Household, National Statistical Office

80.27 19.73

Have None


161

ตาราง 13.4 ประชากรอายุ 6 ปขึ้นไป จําแนกตามการใชคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต และโทรศัพทมือถือ เปนรายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2557 Table 13.4 Population Aged 6 Years and Over Access to Computer, Internet and Mobile Phone by Province in Northeastern Region: 2014

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การใชโทรศัพทมือถือ

การใชคอมพิวเตอร1/

การใชอินเทอรเน็ต

Mobile Using

Computer Using

Connect to internet

Northeastern Region

ใช

ไมใช

ใช

ไมใช

ใช

ไมใช

Use

None

Use

None

Connect

None

12,311,756

5,099,475

5,661,101

11,750,130

4,675,963

12,735,268

Northeastern region

ในเขตเทศบาล

3,885,050

1,206,238

2,063,970

3,027,318

1,767,023

3,324,265

Municipal Municipalarea area

นอกเขตเทศบาล

8,426,706

3,893,237

3,597,131

8,722,812

2,908,940

9,411,003

Non-municipal Non-municipalarea area

นครราชสีมา

1,753,420

575,982

815,241

1,514,161

734,106

1,595,296

บุรีรัมย

741,619

414,687

344,205

812,101

255,720

900,586

Buri Ram

สุรินทร

661,243

362,584

344,375

679,452

289,915

733,912

Surin

ศรีสะเกษ

609,058

350,617

285,043

674,632

220,691

738,984

Si Sa Ket

1,137,747

457,960

561,659

1,034,048

446,167

1,149,540

ยโสธร

307,703

141,879

116,068

333,514

80,607

368,975

Yasothon

ชัยภูมิ

612,417

278,398

262,457

628,358

225,976

664,839

Chaiyaphum

อํานาจเจริญ

173,726

85,629

72,243

187,112

52,185

207,170

Am Nat Charoen

บึงกาฬ

222,077

101,412

104,163

219,326

75,896

247,593

Bueng Kan

หนองบัวลําภู

302,196

136,760

124,364

314,592

80,786

358,170

Nong Bua Lam Phu

ขอนแกน

1,314,566

323,033

591,291

1,046,308

572,370

1,065,229

Khon Kaen

อุดรธานี

878,934

300,744

423,058

756,620

362,966

816,712

Udon Thani

เลย

352,653

151,736

138,360

366,029

94,673

409,716

Loei

หนองคาย

301,822

117,290

128,454

290,658

91,547

327,565

Nong Khai

มหาสารคาม

548,961

227,504

253,154

523,311

208,187

568,278

Maha Sarakham

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อุบลราชธานี

Nakhon Ratchasima

Ubon Ratchathani


162

ตาราง 13.4 ประชากรอายุ 6 ปขึ้นไป จําแนกตามการใชคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต และโทรศัพทมือถือ เปนรายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2557 (ตอ) Table 13.4 Population Aged 6 Years and Over Access to Computer, Internet and Mobile Phone by Province in Northeastern Region: 2014 (Cont.)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การใชโทรศัพทมือถือ

การใชคอมพิวเตอร1/

การใชอินเทอรเน็ต

Mobile Using

Computer Using

Connect to internet

Northeastern Region

ใช

ไมใช

ใช

ไมใช

ใช

ไมใช

Use

None

Use

None

Connect

None

รอยเอ็ด

693,673

302,219

331,144

664,748

270,778

725,114

Roi Et

กาฬสินธุ

511,949

247,264

239,886

519,327

179,132

580,081

Kalasin

สกลนคร

604,715

254,481

259,627

599,569

217,384

641,812

Sakon Nakhon

นครพนม

365,238

162,279

177,930

349,587

139,931

387,586

Nakhon Phanom

มุกดาหาร

218,037

107,019

88,381

236,675

76,946

248,110

Mukdahan

1/ รวมคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ แบบกระเปาหิ้ว พีดีเอ และ สมารทโฟน Including Personal computer, Notebook, PDA and Smartphone. ที่มา: สํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2557 สํานักงานสถิติแหงชาติ Sourec: The Information and Communication Technology Survey on Household, 2014 National Statistical Office


ตาราง 14.1 ผูเยี่ยมเยือน รายไดจากการทองเที่ยว หองพัก และผูเขาพักแรม เปนรายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2557

165

Table 14.1 Visitor, Tourism, Room and Guests Receipt by Province in Northeastern Region: 2014 ผูเยี่ยมเยือน (Visitor) จังหวัด

รายไดจากการ

หองพัก

จํานวน

นักทองเที่ยว

นักทัศนาจร

ทองเที่ยว (ลานบาท)

(หอง)

ผูเขาพักแรม

Tourist

Excursionist

Tourism receipt (Mil. baht)

Room

Number of Guests

Northeastern Region

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา

Provincial

4,114,261

2,948,798

13,511.3

13,971

3,851,466

บุรีรัมย

723,268

525,495

1,756.5

3,022

661,657

Buri Ram

สุรินทร

809,187

255,505

2,045.6

2,793

789,163

Surin

ศรีสะเกษ

504,898

860,454

1,649.4

1,616

371,143

Si Sa Ket

1,429,648

1,156,720

5,404.7

3,589

1,019,802

ยโสธร

242,126

252,259

581.6

606

139,156

Yasothon

ชัยภูมิ

643,806

677,259

1,298.4

2,156

635,439

Chaiyaphum

อํานาจเจริญ

166,206

103,600

355.5

305

83,235

บึงกาฬ

278,325

199,039

716.1

1,325

254,735

Bueng Kan

หนองบัวลําภู

163,253

165,790

313.3

611

128,404

Nong Bua Lam Phu

ขอนแกน

2,392,986

1,276,898

9,942.4

6,588

1,389,655

Khon Kaen

อุดรธานี

2,125,739

907,795

7,422.8

6,641

1,578,663

Udon Thani

879,670

702,281

2,469.2

3,538

696,235

Loei

1,156,527

1,212,036

4,176.8

4,090

988,696

Nong Khai

อุบลราชธานี

เลย หนองคาย

Nakhon Ratchasima

Ubon Ratchathani

Amnat Charoen


ตาราง 14.1 ผูเยี่ยมเยือน รายไดจากการทองเที่ยว หองพัก และผูเขาพักแรม เปนรายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2557 (ตอ)

166

Table 14.1 Visitor, Tourism, Room and Guests Receipt by Province in Northeastern Region: 2014 (Cont.) ผูเยี่ยมเยือน (Visitor) จังหวัด

รายไดจากการ

หองพัก

จํานวน

นักทองเที่ยว

นักทัศนาจร

ทองเที่ยว (ลานบาท)

(หอง)

ผูเขาพักแรม

Tourist

Excursionist

Tourism receipt (Mil. baht)

Room

Number of Guests

Provincial

มหาสารคาม

316,927

170,355

646.7

1,227

239,299

Maha Sarakham

รอยเอ็ด

425,603

282,652

943.0

1,456

298,131

Roi Et

กาฬสินธุ

291,233

244,092

736.5

706

149,044

Kalasin

สกลนคร

621,884

459,310

1,661.2

3,102

557,074

Sakon Nakhon

นครพนม

415,255

497,883

1,407.2

2,344

364,974

Nakhon Phanom

มุกดาหาร

489,163

985,976

1,995.1

2,032

373,998

Mukdahan

ที่มา: กรมการทองเที่ยว

Source: Department of Tourism


ตาราง 14.2 สถิติการทองเที่ยว พ.ศ. 2555 - 2557 Table 14.2 Tourism Statistics: 2012 - 2014

167 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) Percentage change

2555

2556

2557

(2012)

(2013)

(2014)

2556 (2013 )

2557 (2014)

จํานวนผูเยี่ยมเยือน

3,247,176

3,593,042

3,669,884

10.7

2.1

ชาวไทย

3,192,054

3,531,828

3,609,152

10.6

2.2

Thai

55,122

61,214

60,732

11.1

-0.8

Foreigner

2,120,092

2,356,736

2,392,986

11.2

1.5

2,082,763

2,316,175

2,352,917

11.2

1.6

37,329

40,561

40,069

8.7

-1.2

1,127,084

1,236,306

1,276,898

9.7

3.3

1,109,291

1,215,653

1,256,235

9.6

3.3

17,793

20,653

20,663

16.1

0.0

2.68

2.64

2.62

-1.5

-0.8

2.68

2.64

2.62

-1.5

-0.8

2.47

2.42

2.43

-2.0

0.4

1,257.28

1,287.15

1,318.81

2.4

2.5

1,251.85

1,282.06

1,313.51

2.4

2.5

1,587.46

1,599.68

1,652.36

0.8

3.3

1,343.05

1,375.40

1,412.40

2.4

2.7

1,336.61

1,369.30

1,406.11

2.4

2.7

1,734.54

1,754.71

1,809.94

1.2

3.1

รายการ

ชาวตางประเทศ 1/

จํานวนนักทองเที่ยว ชาวไทย ชาวตางประเทศ

จํานวนนักทัศนาจร2/ ชาวไทย ชาวตางประเทศ ระยะเวลาพํานักเฉลี่ยของนักทองเที่ยว (วัน) ชาวไทย ชาวตางประเทศ คาใชจายเฉลี่ย (บาท/คน/วัน) ผูเยี่ยมเยือน ชาวไทย ชาวตางประเทศ นักทองเที่ยว ชาวไทย ชาวตางประเทศ

Item Number of visitors

Number of tourists Thai

1/

Foreigner Number of excursionists 2/ Thai Foreigner Average length of stay (Day) Thai Foreigner Average expenditure (Baht/Person/Day) Visitors Thai Foreigner Tourists Thai Foreigner


ตาราง 14.2 สถิติการทองเที่ยว พ.ศ. 2555 - 2557 (ตอ) Table 14.2 Tourism Statistics: 2012 - 2014 (Cont.) รายการ นักทัศนาจร ชาวไทย ชาวตางประเทศ รายไดจากการทองเที่ยว (ลานบาท) ผูเยี่ยมเยือน ชาวไทย ชาวตางประเทศ สถานพักแรม หอง อัตราการเขาพัก จํานวนผูเขาพักแรม ชาวไทย ชาวตางประเทศ

168

2555

2556

2557

(2012)

(2013)

(2014)

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) Percentage change 2556 (2013 )

2557 (2014)

824.83

843.66

859.90

2.3

1.9

824.80

843.35

859.07

2.2

1.9

826.16

862.82

909.84

4.4

5.4

8,560.07

9,588.13

9,942.41

12.0

3.7

8,385.63

9,398.07

9,747.38

12.1

3.7

174.44

190.06

195.03

9.0

2.6

5,790

6,801

6,588

17.5

-3.1

44.61

46.07

48.64

3.3

5.6

1,153,506

1,352,768

1,389,655

17.3

2.7

1,129,024

1,323,385

1,360,468

17.2

2.8

24,482

29,383

29,187

20.0

-0.7

Item Excursionists Thai Foreigner Revenue (Million baht) Visitors Thai Foreigner Accommodation Room Occupancy rates Number of Guests Thai Foreigner

1/ นักทองเที่ยว หมายถึง ผูที่เดินทางไปเยือนจังหวัดนั้น โดยวัตถุประสงคตางๆ ที่ไมใชการไปทํางานประจํา การศึกษา และไมใชคนทองถิ่นที่มีภูมิลําเนา หรือศึกษาอยูที่จังหวัดนั้น ทั้งนี้ตองพักคางคืนอยางนอย 1 คืน Tourist: These who visit to province on their own any seasons excepting work, education and these who are not the person living or education in the province must stay at least one night. 2/ นักทัศนาจร หมายถึง ผูเยี่ยมเยือนที่ไมพักคางคืน Excursionist: The visitors who do not stay overnight in the province

ที่มา: กรมการทองเที่ยว

Source: Department of Tourism


ตาราง 15.1 เงินรับฝาก และเงินใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชย เปนรายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2557

171

Table 15.1 Deposits and Credits of Commercial Bank by Province in Northeastern Region : 2014 (ลานบาท : Millions Baht) จํานวน สํานักงาน Number of branche

จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ ขอนแกน ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร รอยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร หนองคาย หนองบัวลําภู อํานาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี

รวม Total

เงินฝาก Deposits จายคืนเมื่อ ประจํา ออมทรัพย ทวงถาม Time Saving Demand deposit deposit deposit

สินเชื่อ Credits เงินฝากอื่น ๆ Others

รวม Total

เงินเบิกเกินบัญชี Overdraft

เงินใหกูยืม Loan

ตั๋วเงิน Bills

Province

อื่นๆ Others

Northeastern Region

951

632,339

24,702

218,933

383,509

5,195

836,979

144,568

514,489

177,804

118

31

16,645

1,091

5,781

9,725

48

23,340

6,082

12,461

4,796

1

119

89,806

3,111

33,506

52,384

805

146,770

18,853

102,847

25,059

11

Khon Kaen

37

20,765

1,277

7,222

12,094

172

21,637

5,635

12,944

3,058

0

Chaiyaphum

25

13,817

721

3,856

9,122

118

14,463

3,480

7,068

3,912

3

Nakhon Phanom

143

129,919

3,403

50,222

75,212

1,082

155,587

21,185

104,067

30,326

10

50

32,864

1,216

9,620

21,746

282

38,414

7,329

17,970

13,114

2

Buri Ram

12

5,006

226

949

3,786

45

6,816

2,362

3,767

687

0

Bueng Kan

42

20,929

1,112

6,488

13,186

143

23,845

5,578

12,521

5,745

0

Maha Sarakham

20

10,679

406

3,529

6,656

88

11,235

2,596

6,289

2,349

1

Mukdahan

21

12,061

561

3,579

7,843

78

16,267

3,887

8,274

4,105

0

Yasothon

44

25,481

1,161

8,101

16,030

189

41,033

8,826

20,484

11,721

1

Roi Et

32

15,915

874

5,721

9,261

59

22,460

4,894

10,141

7,425

0

Loei

45

24,952

1,498

8,339

15,008

106

26,825

5,952

12,814

8,052

8

Si Sa Ket

42

23,954

784

7,536

15,438

195

30,682

7,344

15,522

7,815

1

Sakon Nakhon

47

28,096

1,106

8,098

18,666

226

41,565

7,656

18,572

15,338

0

Surin

35

22,898

620

8,150

13,925

204

16,085

3,587

9,882

2,615

1

Nong Khai

17

7,926

594

2,117

5,155

59

10,365

2,850

4,236

3,277

0

Nong Bua Lam Phu

13

6,605

145

2,048

4,354

59

10,838

2,888

4,239

3,711

0

Amnat Charoen

87

66,817

2,321

24,690

38,817

989

90,463

12,105

69,435

8,901

22

Udon Thani

89

57,206

2,475

19,381

35,101

248

88,290

11,479

60,956

15,798

57

Ubon Ratchathani

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย

Source : Bank of Thailand.

Kalasin

Nakhon Ratchasima


ตาราง 15.2 เงินรับฝาก และเงินใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2548 - 2557

172

Table 15.2 Deposits and Credits of Commercial Bank: 2005 - 2014 (ลานบาท : Millions Baht) เงินฝาก Deposits

จํานวน ป

สํานักงาน

Year

Number of Branche

สินเชื่อ Credits

จายคืนเมื่อ

ออมทรัพย

ประจํา

รวม

ทวงถาม

Saving

Time

เงินฝากอื่น ๆ

รวม

เงินเบิกเกินบัญชี

เงินใหกูยืม

ตั๋วเงิน

อื่น ๆ

Total

Demand deposit

deposit

deposit

Others

Total

Overdraft

Loan

Bills

Others

2548 (2005)

69

47,348.0

2,278.0

20,924.0

24,146.0

-

45,722.0

8,133.0

25,501.0

12,003.0

85.0

2549 (2006)

79

49,882.4

2,075.0

25,933.8

21,848.6

25.0

51,266.0

8,354.0

30,168.0

12,731.0

13.0

2550 (2007)

84

51,541.2

2,047.0

25,397.0

24,087.2

10.0

57,936.5

9,183.0

37,342.5

11,397.0

14.0

2551 (2008)

85

55,617.0

2,222.0

29,486.0

23,909.0

-

64,745.0

10,036.0

42,922.0

11,757.0

30.0

2552 (2009)

88

58,576.6

2,899.3

24,638.2

31,039.1

-

68,946.8

9,934.2

45,943.6

13,066.0

3.0

2553 (2010)

96

63,004.0

2,796.0

25,114.0

35,094.0

-

80,900.0

10,629.0

54,429.0

15,836.0

6.0

2554 (2011)

103

67,490.0

2,966.0

26,694.0

37,830.0

-

94,205.0

12,258.0

64,872.0

17,071.0

4.0

2555 (2012)

107

82,479.0

3,297.0

32,443.0

46,739.0

-

116,695.0

14,452.0

81,999.0

20,241.0

3.0

2556 (2013)

113

86,995.0

3,042.0

34,603.0

49,349.0

1.0

137,731.0

17,135.0

98,520.0

22,046.0

30.0

2557 (2014)

119

89,806.0

3,111.0

52,384.0

33,506.0

805.0

146,770.0

18,853.0

102,847.0

25,059.0

11.0

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย

Source : Bank of Thailand.


173

ตาราง 15.3 สาขา เงินฝาก เงินถอน และเงินฝากคงเหลือของธนาคารออมสิน จําแนกตามประเภทบัญชี เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2557 Table

15.3 Branches, Deposit, Withdrawals and Deposit Outstandings of The Government Saving Bank by Type and District: 2014 (พันบาท: Thousand Baht)

อําเภอ

รวมยอด เมืองขอนแกน หนองเรือ ชุมแพ สีชมพู น้ําพอง อุบลรัตน กระนวน บานไผ พล หนองสองหอง ภูเวียง มัญจาคีรี เขาสวนกวาง ภูผามาน

จํานวน สาขา Number of branche 20 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ประเภทเผื่อเรียก Demand deposits เงินฝากคงเหลือ เงินฝาก เงินถอน เมื่อสิ้นป Deposit Withdrawal Deposit outstandings at the end of the year 3,935,362.4 1,659,052.7 40,557.0 236,796.3 87,136.0 279,286.7 184,052.3 172,696.7 320,371.6 183,872.1 116,372.1 225,981.4 198,004.0 67,036.3 164,147.3

ที่มา: ธนาคารออมสิน ภาค 11 จังหวัดขอนแกน

3,195,812.3 1,130,792.3 52,204.0 196,776.5 88,371.2 257,372.5 152,690.7 101,639.6 256,762.8 169,576.8 73,133.2 248,639.7 226,664.4 61,090.9 180,097.6

11,198,093.4 4,912,578.7 170,066.2 744,466.3 241,024.6 668,981.4 275,228.9 386,949.1 1,086,376.0 677,050.3 308,368.1 717,882.6 567,153.3 168,518.8 273,449.3

เงินฝาก Deposit 92,399.2 35,435.1 137.0 11,532.8 3,412.0 5,849.5 88.5 4,857.1 950.3 5,410.5 1,912.9 8,465.9 14,049.1 35.5 263.0

ประเภทประจํา Time deposits เงินฝากคงเหลือ เงินถอน เมื่อสิ้นป Withdrawal Deposit outstandings at the end of the year 39,952.9 23,680.7 4.0 571.9 192.1 957.4 579.1 6,785.4 1,927.3 1,726.4 213.8 1,444.1 1,511.7 0.0 359.0

Source: Government Saving Bank, Regional Office No. 11 , Khonkaen

1,293,456.3 452,401.7 18,862.6 91,567.5 63,383.4 105,797.3 22,194.0 35,825.6 62,911.0 101,405.8 49,896.0 76,464.2 181,800.1 20,283.7 10,663.6

District

Total Mueang Khon Kaen Chum Phae Nam Phong Ubolratana Kranuan Ban Phai Phon Phu Wiang Mancha Khiri Phu Pha Man Nong Song Hong Si Chomphu Khao Suan Kwang Phu Pha Man


ตาราง

15.4 สหกรณ จําแนกตามประเภทสหกรณ เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2557

Table

15.4 Cooperatives by Type of Cooperatives and District: 2014 สหกรณภาคเกษตร Agricultural co-operatives group การเกษตร นิคม Agricultural Land settlement

174 สหกรณนอกภาคเกษตร Non agricultural co-operatives group ออมทรัพย เครดิตยูเนี่ยน รานคา Thrift and credit Credit Union Consumer

อําเภอ

รวม Total

รวมยอด

222

138

2

29

22

5

22

เมืองขอนแกน

59

19

-

22

4

3

11

บานฝาง

5

3

-

1

-

-

1

Ban Fang

พระยืน

9

6

-

-

3

-

-

Phra Yuen

หนองเรือ

7

5

-

-

2

-

-

Nong Ruea

ชุมแพ

17

9

-

1

-

-

7

Chum Phae

สีชมพู

8

8

-

-

-

-

-

Si Chomphu

น้ําพอง

25

17

-

3

3

1

1

Nam Phong

อุบลรัตน

5

5

-

-

-

-

-

Ubolratana

กระนวน

9

6

2

-

-

-

1

Kranuan

บานไผ

11

5

-

-

1

1

-

Ban Phai

2

1

-

-

1

-

-

Pueai Noi

10

9

-

1

-

-

-

Phon

แวงใหญ

4

3

-

-

-

-

1

Waeng Yai

แวงนอย

7

7

-

-

-

-

-

Waeng Noi

หนองสองหอง

5

2

-

-

3

-

-

Nong Song Hong

10

8

-

-

2

-

-

Phu Wiang

เปอยนอย พล

ภูเวียง

District

บริการ Services

Total Mueang Khon Kaen


ตาราง

15.4 สหกรณ จําแนกตามประเภทสหกรณ เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2557 (ตอ)

Table

15.4 Cooperatives by Type of Cooperatives and District: 2014 (Cont.)

อําเภอ

รวม Total

175

สหกรณภาคเกษตร Agricultural co-operatives group การเกษตร Agricultural

นิคม Land settlement

สหกรณนอกภาคเกษตร Non agricultural co-operatives group ออมทรัพย Thrift and credit

เครดิตยูเนี่ยน Credit Union

รานคา Consumer

District

บริการ Services

มัญจาคีรี

8

5

-

1

2

-

-

Mancha Khiri

ชนบท

7

7

-

-

-

-

-

Chonnabot

เขาสวนกวาง

3

3

-

-

-

-

-

Khao Suan Kwang

ภูผามาน

1

1

-

-

-

-

-

Phu Pha Man

ซําสูง

2

2

-

-

-

-

-

Sam Sung

โคกโพธิ์ไชย

3

3

-

-

-

-

-

Khok Pho Chai

หนองนาคํา

1

1

-

-

-

-

-

Nong Na Kham

บานแฮด

2

1

-

-

1

-

-

Ban Haet

โนนศิลา

2

2

-

-

-

-

-

Non Sila

เวียงเกา

-

-

-

-

-

-

Wieng Kao

ที่มา: สํานักงานสหกรณจังหวัดขอนแกน

-

Source: Khonkaen Provincial Cooperative Office


ตาราง 15.5 สถิติการรับประกันชีวิต พ.ศ. 2547 - 2556 Table

176

15.5 Statistics of Life Insurance Business: 2004 - 2013 จํานวนกรมธรรมที่มีผลบังคับ

จํานวนเงินเอาประกันภัย

เบี้ยประกันภัยรับทั้งสิ้น

เงินที่จายตามกรมธรรม

ป

(ราย)

(พันบาท)

(พันบาท)

(พันบาท)

Year

Policies in force

Sum Insured

Premiums

Benefit Payment

(Policies)

(Thousand Baht)

(Thousand Baht)

(Thousand Baht)

2547 (2004)

264,816

30,418,932

2,151,398

771,143

2548 (2005)

306,903

54,337,583

2,707,385

1,079,417

2549 (2006)

334,798

61,161,894

2,821,260

1,452,609

2550 (2007)

365,886

76,956,232

3,012,058

1,170,398

2551 (2008)

379,879

90,303,094

3,206,628

1,367,789

2552 (2009)

386,315

95,305,437

3,441,134

1,487,999

2553 (2010)

412,338

106,531,026

3,789,510

1,748,432

2554 (2011)

440,538

118,412,109

4,197,116

1,946,694

2555 (2012)

452,892

118,688,427

4,923,492

2,136,147

2556 (2013)

510,561

160,694,022

5,895,522

2,473,627

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

Source : Office of Insurance Commission


ตาราง 17.1 ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป จําแนกตามหมวดสินคา พ.ศ. 2554 - 2557

203

Table 17.1 General Consumer Price Index by Commodity Group: 2011 - 2014 [2554 (2011) = 100]

หมวดสินคา

สัดสวน

ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป

อัตราเงินเฟอ

น้ําหนัก

General Consumer Price Index

Inflation Rate

Commodity group

ปฐาน

2554

2555

2556

2557

2555

2556

2557

Weight

(2011)

(2012)

(2013)

(2014)

(2012)

(2013)

(2014)

100.0

100.0

103.9

109.2

113.5

3.9

5.1

3.9

44.8

100.0

105.0

113.2

121.0

5.0

7.8

6.9

9.0

100.0

102.2

103.0

105.6

2.2

0.7

2.5

Rice, flour and cereal products

12.8

100.0

104.9

111.8

121.5

4.9

6.6

8.7

Meats, poultry and fish

ไขและผลิตภัณฑนม

2.6

100.0

95.4

106.9

114.7

-4.6

12.0

7.3

Eggs and dairy products

ผักและผลไม

5.5

100.0

108.0

124.6

122.0

8.0

15.5

-2.1

Vegetables and fruits

เครื่องประกอบอาหาร

2.1

100.0

103.1

105.1

110.4

3.2

1.9

5.0

Seasonings and condiments

เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล

1.0

100.0

102.2

103.4

105.4

2.2

1.2

1.9

Non-alcoholic beverages

11.6

100.0

107.5

114.8

129.7

7.5

6.8

12.9

Prepared food

อาหารบริโภค-ในบาน

8.0

100.0

106.5

113.8

131.4

6.5

6.8

15.5

Prepared food at home

อาหารบริโภค-นอกบาน

3.7

100.0

108.2

113.9

122.5

8.2

5.3

7.6

Food away from home

55.2

100.0

102.3

104.7

106.2

2.3

2.3

1.4

Non-food and beverages

2.6

100.0

100.2

100.9

102.4

0.2

0.7

1.5

Apparel and footware

26.2

100.0

103.3

106.2

108.4

3.3

2.8

2.0

Housing and furnishing

4.8

100.0

100.7

101.8

102.9

0.7

1.1

1.2

Medical and personal care

รวมทุกรายการ หมวดอาหารและเครื่องดื่ม ขาว แปงและผลิตภัณฑจากแปง เนื้อสัตว เปดไก และสัตวน้ํา

อาหารสําเร็จรูป

หมวดอื่น ๆ ไมใชอาหาร และเครื่องดื่ม หมวดเครื่องนุงหมและรองเทา หมวดเคหสถาน หมวดการตรวจรักษาและบริการสวนบุคคล

All commodities Food and beverages


ตาราง 17.1 ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป จําแนกตามหมวดสินคา พ.ศ. 2554 - 2557 (ตอ)

204

Table 17.1 General Consumer Price Index by Commodity Group: 2011 - 2014 (Cont.) [2554 (2011) = 100] หมวดสินคา หมวดพาหนะ การขนสง และการสื่อสาร หมวดการบันเทิงการอาน ศึกษา และศาสนา

สัดสวน น้ําหนัก ปฐาน Weight

ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป General Consumer Price Index 2554 2555 2556 2557 (2011) (2012) (2013) (2014)

อัตราเงินเฟอ Inflation Rate 2555 2556 2557 (2012) (2013) (2014)

Commodity group

16.6

100.0

102.6

105.1

105.0

2.7

2.4

-0.1

Transportation and communication

3.7

100.0

100.5

101.2

104.2

0.5

0.7

3.0

Recreation and education Tobacco and alchoholic beverages

หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล ดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐาน 1/

1.3

100.0

103.2

109.4

114.1

3.3

6.0

4.2

60.7

100.0

102.8

105.6

109.6

2.8

2.7

3.8

Exclude raw food and energy

กลุมอาหารสด และพลังงาน

39.3

100.0

104.8

113.0

117.7

4.8

7.9

4.1

Raw food and energy

อาหารสด

30.0

100.0

104.5

113.5

118.8

4.5

8.6

4.7

Raw food

พลังงาน

9.3

100.0

106.2

111.6

114.1

6.3

5.0

2.2

Energy

1/ ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป ที่หักรวมรายการสินคากลุมอาหารสดและพลังงาน ที่มา: สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย

1/ The core consumer price index excludes raw food and energy items from the consumer price index basket. Source: Trade and Economic Indices Bureau, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Commerce


ตาราง 17.2 ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป จําแนกเปนรายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2554 - 2557 Table 17.2 General Consumer Price Index by Province in Northeastern Region: 2011 - 2014

205 [2554 (2011) = 100]

หมวดสินคา

ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป General Consumer price index 2554 2555 2556 2557 (2011) (2012) (2013) (2014)

2555 (2012)

อัตราเงินเฟอ Inflation rate 2556 (2013)

2557 (2014)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร ชัยภูมิ อํานาจเจริญ บึงกาฬ หนองบัวลําภู ขอนแกน อุดรธานี เลย

Commodity group Northeastern Region

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

103.1 103.9 103.4 102.8 101.7 100.7 109.2 102.0 103.4 105.8 103.9 103.2 103.1

107.6 107.3 109.8 108.4 106.6 105.1 116.5 105.4 106.7 109.5 109.2 108.7 106.2

111.2 109.4 113.7 110.5 110.6 108.1 117.6 107.6 114.4 113.5 111.0 108.9

3.1 3.8 3.5 2.8 1.8 0.7 9.2 2.0 3.4 5.8 3.9 3.2 3.2

4.4 3.3 6.2 5.4 4.8 4.4 6.8 3.3 3.2 3.6 5.1 5.4 3.0

3.3 2.0 3.5 2.0 3.8 2.8 0.9 2.1 4.4 3.9 2.1 2.5

Nakhon Ratchasima Buri Ram Surin Si Sa Ket Ubon Ratchathani Yasothon Chaiyaphum Amnat Charoen Bueng Kan Nong Bua Lam Phu Khon Kaen Udon Thani Loei


ตาราง 17.2 ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป จําแนกเปนรายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2554 - 2557 (ตอ) Table 17.2 General Consumer Price Index by Province in Northeastern Region: 2011 - 2014 (Cont.)

206 [2554 (2011) = 100]

หมวดสินคา หนองคาย มหาสารคาม รอยเอ็ด กาฬสินธุ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร

2554 (2011) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป General Consumer price index 2555 2556 2557 (2012) (2013) (2014) 103.3 107.8 109.7 103.4 107.6 109.6 102.9 108.2 110.0 104.0 109.8 111.3 102.6 106.8 110.2 104.0 108.2 109.9 102.2 104.4 107.9

ที่มา: สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย

2555 (2012) 3.4 3.4 2.8 4.0 2.6 4.0 2.2

อัตราเงินเฟอ Inflation rate 2556 (2013) 4.3 4.0 5.2 5.5 4.1 4.0 2.2

2557 (2014) 1.8 1.8 1.7 1.4 3.2 1.6 3.3

Commodity group Nong Khai Maha Sarakham Roi Et Kalasin Sakon Nakhon Nakhon Phanom Mukdahan

Source: Trade and Economic Indices Bureau, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Commerce


ตาราง 18.1 ทะเบียนนิติบุคคลที่คงอยู และทุนจดทะเบียน จําแนกตามประเภทการจดทะเบียน พ.ศ. 2548 - 2557 Table 18.1 Registered of Juristic Person and Authorized Capital by Type of Registration: 2005 - 2014

ป Year

รวมยอด Total ราย Case

1/

ทุนจดทะเบียน Authorized Capital

209

ประเภทการจดทะเบียน Type of Registration หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล บริษัทจํากัด หางหุนสวนจํากัด Company limited Limited partnership Ordinary partnership 1/ 1/ 1/ ราย ราย ราย ทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน Case Authorized Capital Case Authorized Capital Case Authorized Capital

บริษัทมหาชนจํากัด Public company limited 1/ ราย ทุนจดทะเบียน Case Authorized Capital

2548 (2005)

1,998

26,537,914.5

862

17,100,153.5

1,131

9,424,561.0

3

3,200.0

2

10,000.0

2549 (2006)

2,206

11,483,062.3

926

1,849,765.3

1,275

9,620,097.0

3

3,200.0

2

10,000.0

2550 (2007)

2,447

30,029,170.5

1,018

20,145,013.5

1,424

9,870,957.0

3

3,200.0

2

10,000.0

2551 (2008)

2,762

33,432,951.5

1,121

23,213,813.5

1,636

10,205,938.0

3

3,200.0

2

10,000.0

2552 (2009)

3,097

36,895,751.5

1,252

26,357,693.5

1,840

10,524,858.0

3

3,200.0

2

10,000.0

2553 (2010)

3,567

38,068,979.5

1,419

27,064,193.5

2,142

10,990,586.0

4

4,200.0

2

10,000.0

2554 (2011)

4,100

40,810,776.5

1,669

29,342,643.5

2,421

11,449,133.0

8

9,000.0

2

10,000.0

2555 (2012)

4,779

43,385,161.5

1,949

30,465,373.5

2,819

12,900,688.0

9

9,100.0

2

10,000.0

2556 (2013)

5,623

45,217,243.0

2,260

31,459,393.5

3,351

13,468,749.5

9

9,100.0

3

280,000.0

2557 (2014)

5,765

50,653,998.2

2,435

36,794,050.2

3,315

13,395,338.0

11

14,610.0

4

450,000.0

1/ หนวยเปนพันบาท ที่มา: สํานักงานพาณิชยจังหวัดขอนแกน

1/ Unit of Thousand baht Source: Office of Commercial affairs Khonkaen


ตาราง 18.2 ทะเบียนนิติบุคคลที่คงอยู และทุนจดทะเบียน จําแนกตามประเภทการจดทะเบียน เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2557 Table 18.2 Registered of Juristic Person and Authorized Capital by Type of Registration and District: 2014

210

ประเภทการจดทะเบียน Type of Registration รวมยอด หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล บริษัทมหาชนจํากัด บริษัทจํากัด หางหุนสวนจํากัด Total Company limited Limited partnership Ordinary partnership Public company limited 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ ราย ราย ราย ราย ทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน Authorized Capital Case Authorized Capital Case Authorized Capital Case Authorized Capital Case Authorized Capital

อําเภอ ราย Case

District

รวมยอด

5,765

50,653,998.2

2,435

36,794,050.2

3,315

13,395,338.0

11

14,610.0

4

450,000.0

Total

เมืองขอนแกน

3,946

33,415,376.2

1,906

28,239,015.2

2,026

4,712,351.0

10

14,010.0

4

450,000.0

Mueang Khon Kaen

บานฝาง

48

557,440.0

17

527,390.0

30

29,450.0

1

600.0

-

-

Ban Fang

พระยืน

39

250,080.0

8

217,000.0

31

33,080.0

-

-

-

-

Phra Yuen

หนองเรือ

107

432,180.0

34

335,350.0

73

96,830.0

-

-

-

-

Nong Ruea

ชุมแพ

350

7,200,601.0

122

784,300.0

228

6,416,301.0

-

-

-

-

Chum Phae

สีชมพู

38

97,770.0

6

57,550.0

32

40,220.0

-

-

-

-

Si Chomphu

น้ําพอง

225

4,322,050.0

60

3,837,250.0

165

484,800.0

-

-

-

-

Nam Phong

อุบลรัตน

78

97,150.0

12

20,500.0

66

76,650.0

-

-

-

-

Ubolratana

กระนวน

94

262,690.0

31

107,385.0

63

155,305.0

-

-

-

-

Kranuan

บานไผ

254

1,999,020.0

74

1,598,750.0

180

400,270.0

-

-

-

-

Ban Phai

9

8,550.0

2

3,000.0

7

5,550.0

-

-

-

-

Pueai Noi

139

689,680.0

60

549,640.0

79

140,040.0

-

-

-

-

Phon

แวงใหญ

31

94,200.0

5

6,000.0

26

88,200.0

-

-

-

-

Waeng Yai

แวงนอย

33

59,400.0

4

9,000.0

29

50,400.0

-

-

-

-

Waeng Noi

เปอยนอย พล


ตาราง 18.2 ทะเบียนนิติบุคคลที่คงอยู และทุนจดทะเบียน จําแนกตามประเภทการจดทะเบียน เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2557 (ตอ) Table 18.2 Registered of Juristic Person and Authorized Capital by Type of Registration and District: 2014 (Cont.) ประเภทการจดทะเบียน Type of Registration หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล บริษัทจํากัด หางหุนสวนจํากัด Company limited Limited partnership Ordinary partnership

รวมยอด Total

อําเภอ ราย Case

1/ 1/ ราย ทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน Authorized Capital Case Authorized Capital

211

บริษัทมหาชนจํากัด Public company limited

District

1/ 1/ 1/ ราย ราย ทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน Authorized Capital Case Authorized Capital Case Authorized Capital

ราย Case

หนองสองหอง

44

301,300.0

8

63,500.0

36

237,800.0

-

-

-

-

Nong Song Hong

ภูเวียง

58

104,631.0

21

49,120.0

37

55,511.0

-

-

-

-

Phu Wiang

มัญจาคีรี

57

103,700.0

12

18,500.0

45

85,200.0

-

-

-

-

Mancha Khiri

ชนบท

37

67,800.0

7

7,000.0

30

60,800.0

-

-

-

-

Chonnabot

เขาสวนกวาง

33

91,850.0

11

59,000.0

22

32,850.0

-

-

-

-

Khao Suan Kwang

ภูผามาน

15

87,500.0

3

8,500.0

12

79,000.0

-

-

-

-

Phu Pha Man

ซําสูง

26

37,300.0

6

19,000.0

20

18,300.0

-

-

-

-

Sam Sung

โคกโพธิ์ไชย

19

26,620.0

1

1,000.0

18

25,620.0

-

-

-

-

Khok Pho Chai

หนองนาคํา

10

8,100.0

1

300.0

9

7,800.0

-

-

-

-

Nong Na Kham

บานแฮด

42

87,000.0

17

63,000.0

25

24,000.0

-

-

-

-

Ban Haet

โนนศิลา

20

236,210.0

5

208,000.0

15

28,210.0

-

-

-

-

Non Sila

เวียงเกา

13

15,800.0

2

5,000.0

11

10,800.0

-

-

-

-

Wieng Kao

1/ หนวยเปนพันบาท ที่มา: สํานักงานพาณิชยจังหวัดขอนแกน

1/ Unit of Thousand baht Source: Office of Commercial affairs Khonkaen


ตาราง 18.3 ทะเบียนนิติบุคคลที่คงอยู จําแนกตามประเภทการจดทะเบียน และหมวดธุรกิจ พ.ศ. 2557 Table 18.3 Registered of Juristic Person by Type of Registration and Category: 2014

212

ประเภทการจดทะเบียน Type of Registration หมวดธุรกิจ

รวมยอด Total

รวมยอด เกษตรกรรม การปาไม และการประมง การทําเหมืองแร และเหมืองหิน การผลิต ไฟฟา กาซ ไอน้ํา และระบบการปรับอากาศ การจัดหาน้ํา การจัดการน้ําเสีย และของเสีย รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวของ การกอสราง การขายสง และการขายปลีก การซอมยานยนต และจักรยานยนต การขนสง และสถานที่เก็บสินคา ที่พักแรม และบริการดานอาหาร ขอมูลขาวสาร และการสื่อสาร กิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัย กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร และกิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมการบริหาร และบริการสนับสนุน การบริหารราชการ การปองกันประเทศ และ การประกันสังคมภาคบังคับ การศึกษา กิจกรรมดานสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ กิจกรรมการบริการดานอื่นๆ กิจกรรมการจางงานในครัวเรือน กิจกรรมการผลิต สินคา และบริการที่ทําขึ้นเองเพื่อใชในครัวเรือน กิจกรรมขององคการระหวางประเทศ และภาคีสมาชิก

ที่มา: สํานักงานพาณิชยจังหวัดขอนแกน

บริษัทจํากัด

หางหุนสวนจํากัด

Company limited Limited partnership

หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล

บริษัทมหาชนจํากัด

Ordinary partnership

Public company limited

5,765 64 13 500 111

2,435 38 8 335 32

3,315 26 5 163 78

11 1

4 2 -

13 1,388

10 321

3 1,066

1

-

2,066 236 114 256 85 312 12 93

889 106 84 56 47 237 6 34

1,173 130 30 200 38 70 6 59

3 4 -

1 1 -

21 40 34 47 359

2 26 22 25 156

19 14 12 21 202

1 1

-

1

1

-

-

-

Source: Office of Commercial affairs Khonkaen

Category

Total

Agriculture, forestry and fishing Mining and quarrying Manufacturing Electricity, gas, steam and air conditioning supply Water supply; sewerage, waste management and remediation activities Construction Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles Transportation and storage Accommodation and food service activities Information and communication Financial and insurance activities Real estate activities Professional, scientific and technical activities Administrative and support service activities Public administration and defence; compulsory social security Education Human health and social work activities Arts, entertainment and recreation Other service activities Activities of households as employers; undifferentiated goods and services-producing activities of households for own use Activities of extraterritorial organizations and bodies


ตาราง 18.4 ทะเบียนนิติบุคคลใหม และทุนจดทะเบียน จําแนกตามประเภทการจดทะเบียน เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2557 Table 18.4 New Registered of Juristic Person and Authorized Capital by Type of Registration and District: 2014

อําเภอ

213

ประเภทการจดทะเบียน Type of Registration รวมยอด หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล บริษัทมหาชนจํากัด บริษัทจํากัด หางหุนสวนจํากัด Total Company limited Limited partnership Ordinary partnership Public company limited 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ ราย ราย ราย ราย ราย ทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน Case Authorized Capital Case Authorized Capital Case Authorized Capital Case Authorized Capital Case Authorized Capital

District

รวมยอด

753

803,688

307

111,278

441

516,380

4

6,030

1

170,000

Total

เมืองขอนแกน

518

474,478

241

1,078

272

297,370

4

6,030

1

170,000

Mueang Khon Kaen

บานฝาง

6

6,500

1

1,000

5

5,500

-

-

-

-

Ban Fang

พระยืน

5

5,200

1

1,000

4

4,200

-

-

-

-

Phra Yuen

หนองเรือ

13

23,580

6

13,000

7

10,580

-

-

-

-

Nong Ruea

ชุมแพ

46

75,650

11

31,100

35

44,550

-

-

-

-

Chum Phae

สีชมพู

4

3,400

1

1,000

3

2,400

-

-

-

-

Si Chomphu

น้ําพอง

25

37,080

6

10,500

19

26,580

-

-

-

-

Nam Phong

อุบลรัตน

8

7,700

3

3,000

5

4,700

-

-

-

-

Ubolratana

กระนวน

8

8,500

4

4,000

4

4,500

-

-

-

-

Kranuan

บานไผ

32

45,700

9

19,000

23

26,700

-

-

-

-

Ban Phai

1

2,000

1

2,000

-

-

-

-

-

-

Pueai Noi

17

22,200

7

7,300

10

14,900

-

-

-

-

Phon

แวงใหญ

9

8,500

2

2,000

7

6,500

-

-

-

-

Waeng Yai

แวงนอย

2

1,100

-

-

2

1,100

-

-

-

-

Waeng Noi

เปอยนอย พล


ตาราง 18.4 ทะเบียนนิติบุคคลใหม และทุนจดทะเบียน จําแนกตามประเภทการจดทะเบียน เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2557 (ตอ) Table 18.4 New Registered of Juristic Person and Authorized Capital by Type of Registration and District: 2014 (Cont.)

อําเภอ

214

ประเภทการจดทะเบียน Type of Registration รวมยอด หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล บริษัทมหาชนจํากัด บริษัทจํากัด หางหุนสวนจํากัด Total Company limited Limited partnership Ordinary partnership Public company limited 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ ราย ราย ราย ราย ราย ทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน Case Authorized Capital Case Authorized Capital Case Authorized Capital Case Authorized Capital Case Authorized Capital

District

หนองสองหอง

5

7,000

2

2,000

3

5,000

-

-

-

-

Nong Song Hong

ภูเวียง

7

18,000

3

5,000

4

13,000

-

-

-

-

Phu Wiang

11

27,600

1

1,000

10

26,600

-

-

-

-

Mancha Khiri

ชนบท

6

3,600

2

2,000

4

1,600

-

-

-

-

Chonnabot

เขาสวนกวาง

2

3,000

-

-

2

3,000

-

-

-

-

Khao Suan Kwang

ภูผามาน

2

2,000

-

-

2

2,000

-

-

-

-

Phu Pha Man

ซําสูง

8

4,900

2

2,000

6

2,900

-

-

-

-

Sam Sung

โคกโพธิ์ไชย

2

1,200

1

1,000

1

200

-

-

-

-

Khok Pho Chai

หนองนาคํา

5

2,400

1

300

4

2,100

-

-

-

-

Nong Na Kham

บานแฮด

4

2,800

1

1,000

3

1,800

-

-

-

-

Ban Haet

โนนศิลา

4

4,600

-

-

4

4,600

-

-

-

-

Non Sila

เวียงเกา

3

5,000

1

1,000

2

4,000

-

-

-

-

Wieng Kao

มัญจาคีรี

1/ หนวยเปนพันบาท ที่มา: สํานักงานพาณิชยจังหวัดขอนแกน

1/ Unit of Thousand baht Source: Office of Commercial affairs Khonkaen


ตาราง 18.5 ทะเบียนนิติบุคคลใหม จําแนกตามประเภทการจดทะเบียน และหมวดธุรกิจ พ.ศ. 2557 Table 18.5 New Registered of Juristic Person by Type of Registration and Category: 2014

215

ประเภทการจดทะเบียน Type of Registration

หมวดธุรกิจ

รวมยอด Total

รวมยอด เกษตรกรรม การปาไม และการประมง การทําเหมืองแร และเหมืองหิน การผลิต ไฟฟา กาซ ไอน้ํา และระบบการปรับอากาศ การจัดหาน้ํา การจัดการน้ําเสีย และของเสีย รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวของ การกอสราง การขายสง และการขายปลีก การซอมยานยนต และจักรยานยนต การขนสง และสถานที่เก็บสินคา ที่พักแรม และบริการดานอาหาร ขอมูลขาวสาร และการสื่อสาร กิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัย กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร และกิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมการบริหาร และบริการสนับสนุน การบริหารราชการ การปองกันประเทศ และ การประกันสังคมภาคบังคับ การศึกษา กิจกรรมดานสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ กิจกรรมการบริการดานอื่นๆ

753 8 71 14

307 1 41 4

441 7 30 9

4 -

1 1

4 212

3 61

1 151

-

-

236 31 17 22 9 28 2 9

109 8 13 9 4 18 1 3

126 23 4 13 5 10 1 6

1 -

-

4 7 8 10 61

1 4 5 4 18

3 2 1 6 43

1 2 -

-

-

-

-

-

-

กิจกรรมการจางงานในครัวเรือน กิจกรรมการผลิต สินคา และบริการที่ทําขึ้นเองเพื่อใชในครัวเรือน กิจกรรมขององคการระหวางประเทศ และภาคีสมาชิก

ที่มา: สํานักงานพาณิชยจังหวัดขอนแกน

บริษัทจํากัด หางหุนสวนจํากัด หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล บริษัทมหาชนจํากัด Company limited Limited partnership Ordinary partnership Public company limited

Source: Office of Commercial affairs Khonkaen

Category Total Agriculture, forestry and fishing Mining and quarrying Manufacturing Electricity, gas, steam and air conditioning supply Water supply; sewerage, waste management and remediation activities Construction Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles Transportation and storage Accommodation and food service activities Information and communication Financial and insurance activities Real estate activities Professional, scientific and technical activities Administrative and support service activities Public administration and defence; compulsory social security Education Human health and social work activities Arts, entertainment and recreation Other service activities Activities of households as employers; undifferentiated goods and services-producing activities of households for own use Activities of extraterritorial organizations and bodies


ตาราง 18.6 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยา พ.ศ. 2553 - 2557

216

Table 18.6 Licence Concerning Drug: 2010 - 2014 ยาแผนปจจุบัน Modern drugs ขย2. ขย3. A licence to sell A licence only ready-packed to sell modern drugs only which are not ready-packed dangerous or modern drugs specially-controlled for drugs. veterinary use.

ยาแผนโบราณ Traditional drugs ผย1. A licence to produce modern drugs.

นย1. A licence to import or order drugs into the Kingdom.

ขยบ. A licence to sell traditional drugs.

ผยบ. A licence to produce traditional drugs.

นยบ. A licence to to import or order traditional drugs into the Kingdom.

ป Year

รวม Total

ขย1. A licence to sell modern drugs.

2553 (2010)

400

232

70

25

-

-

48

25

-

2554 (2011)

400

232

70

25

-

-

48

25

-

2555 (2012)

401

232

70

25

-

-

48

26

-

2556 (2013)

401

232

70

25

-

-

48

26

-

2557 (2014)

510

357

62

20

-

-

49

22

-

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

Source: Food and Drug Adminstration, Ministry of Public Heath


ตาราง 18.7 สถิติการประปา จําแนกตามสํานักงานประปาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2557

217

Table 18.7 Statistics of Water Supply by Office of Waterworks Authority Area: 2014

สํานักงานประปา

ปริมาณน้ําที่จาย

ปริมาณน้ําที่ใชในระบบ

กําลังการผลิต

น้ําที่ผลิตได

ปริมาณน้ําที่จําหนาย

เพื่อสาธารณประโยชน

(ลบ.ม.)

ผูใชน้ํา

(ลบ.ม.)

(ลบ.ม.)

แกผูใช (ลบ.ม.)

และรั่วไหล (ลบ.ม)

Water for system

(ราย)

Office of Waterworks

Water sales

Water supplied for public

production

Consumers

Authority

Water capacity Water production (Cu.M.)

(Cu.M.)

(Cu.M.)

use and leak in streams (Cu.M.)

(Cu.M.)

(Persons)

รวมยอด

8,700

70,888,321

44,684,843

26,959,714

7,894,755

171,986

Total

สํานักงานประปาขอนแกน

5,300

47,771,441

28,055,853

19,727,034

7,133,818

89,330

Office of Waterworks Authority Area Khonkaen

สํานักงานประปาบานไผ

450

3,523,300

2,740,888

785,616

97,476

12,194

Office of Waterworks Authority Area Ban Phai

สํานักงานประปาชุมแพ

800

5,140,797

3,113,337

1,942,053

233,229

14,605

Office of Waterworks Authority Area Chom Pea

สํานักงานประปาน้ําพอง

500

4,086,793

3,350,453

1,452,842

69,392

16,586

Office of Waterworks Authority Area Nam Phong

สํานักงานประปาชนบท

430

3,175,375

2,336,842

840,494

102,884

11,968

Office of Waterworks Authority Area Chonnabot

สํานักงานประปากระนวน

250

2,278,774

1,677,180

611,444

99,800

10,686

Office of Waterworks Authority Area Kranuan

สํานักงานประปาหนองเรือ

490

2,287,483

1,572,213

812,690

83,186

7,526

Office of Waterworks Authority Area Nong Ruea

สํานักงานประปาเมืองพล

480

2,624,358

1,838,077

787,541

74,970

9,091

Office of Waterworks Authority Area Phon

ที่มา: สํานักงานการประปาสวนภูมิภาคเขต 6 จังหวัดขอนแกน

Source: Office of Waterworks Authority Area 6 , Khonkaen


ตาราง 19.1 ปริมาณน้ําที่นําไปใชงานไดจากอางเก็บน้ําขนาดใหญ จําแนกเปนรายภาค และเขื่อน ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 - 2558

221

st Table 19.1 The Effective Storage Capacity from Reservoirs by Region and Dam as of 1 January: 2013 - 2015

(ลานลูกบาศกเมตร Million cubic metres) ปริมาณน้ําที่นําไปใชงานได Effective storage capacity ภาค/อางเก็บน้ํา/เขื่อน

ความจุทั้งหมด

ความจุใชงานได

Total storage

Active storage

capacity

ทั่วราชอาณาจักร

2556 (2013)

2557 (2014)

2558 (2015)

ปริมาณ

รอยละ

ปริมาณ

รอยละ

ปริมาณ

รอยละ

Quantity

Percent

Quantity

Percent

Quantity

Percent

Region/Reservoirs/Dam

Whole Kingdom

70,370

46,867

24,888

53.1

28,070

59.9

21,281

45.4

ภาคเหนือ

24,715

17,976

7,975

44.4

7,469

41.6

6,377

35.5

ภูมิพล

13,462

9,662

3,974

41.1

3,400

35.2

2,329

24.1

Bhumibol

สิริกิติ์

9,510

6,660

2,904

43.6

2,900

43.5

3,049

45.8

Sirikit

แมงัดสมบูรณชล

265

243

159

65.4

233

95.9

163

67.1

Mae Ngat

แมกวงอุดมธารา

263

249

102

41.0

121

48.6

34

13.7

Mae Kuang

กิ่วลม

106

102

82

80.4

92

90.2

74

72.5

Kiu Lom

กิ่วคอหมา

170

164

157

95.8

189

115.4

93

56.8

Kiu Kor Mar

แควนอยบํารุงแดน

939

896

597

66.6

534

59.6

635

70.9

Kwae Noi Bamrungdan

8,323

6,673

1,980

29.7

4,313

64.6

3,306

49.5

หวยหลวง

135

128

28

21.9

76

59.4

49

38.3

Huai Luang

น้ําอุน

520

477

170

35.6

292

61.2

279

58.5

Nam Un

น้ําพุง

166

156

68

43.6

69

44.2

61

39.1

Nam Pung

จุฬาภรณ

164

127

82

64.6

100

78.7

77

60.6

Chulabhon

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Northern Region

Northeastern Region


ตาราง 19.1 ปริมาณน้ําที่นําไปใชงานไดจากอางเก็บน้ําขนาดใหญ จําแนกเปนรายภาค และเขื่อน ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 - 2558 (ตอ)

222

st Table 19.1 The Effective Storage Capacity from Reservoirs by Region and Dam as of 1 January: 2013 - 2015 (Cont.)

(ลานลูกบาศกเมตร Million cubic metres) ปริมาณน้ําที่นําไปใชงานได Effective storage capacity ภาค/อางเก็บน้ํา/เขื่อน

ความจุทั้งหมด

ความจุใชงานได

Total storage

Active storage

capacity

2556 (2013)

2557 (2014)

2558 (2015)

ปริมาณ

รอยละ

ปริมาณ

รอยละ

ปริมาณ

รอยละ

Quantity

Percent

Quantity

Percent

Quantity

Percent

Region/Reservoirs/Dam

อุบลรัตน

2,431

1,850

378

20.4

1,143

61.8

605

32.7

Ubol Ratana

ลําปาว

1,980

1,880

211

11.2

820

43.6

1,020

54.3

Lam Pao

ลําตะคอง

314

291

118

40.5

273

93.8

137

47.1

Lam Takhong

ลําพระเพลิง

110

109

77

70.6

106

97.2

27

24.8

Lam Phra Phloeng

มูลบน

141

134

42

31.3

135

100.7

63

47.0

Upper Muun

ลําแซะ

275

268

141

52.6

294

109.7

151

56.3

Lam Sae

ลํานางรอง

121

118

82

69.5

113

95.8

78

66.1

Lam Nang Rong

สิรินธร

1,966

1,135

583

51.4

892

78.6

759

66.9

Sirindhorn

ภาคกลาง

1,360

1,300

784

60.3

1,027

79.0

878

67.5

ปาสักชลสิทธิ์

960

957

641

67.0

767

80.1

753

78.7

Pasak Chonlasittha

ทับเสลา

160

143

60

42.0

59

41.3

36

25.2

Thap Salao

กระเสียว

240

200

83

41.5

201

100.5

89

44.5

Krasieo

ภาคตะวันตก

26,605

13,328

9,437

70.8

9,258

69.5

4,900

36.8

ศรีนครินทร

17,745

7,480

5,185

69.3

5,051

67.5

2,720

36.4

Srinagarindra

8,860

5,848

4,252

72.7

4,207

71.9

2,180

37.3

Khao Laem

วชิราลงกรณ (เขาแหลม)

Central Region

Western Region


ตาราง 19.1 ปริมาณน้ําที่นําไปใชงานไดจากอางเก็บน้ําขนาดใหญ จําแนกเปนรายภาค และเขื่อน ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 - 2558 (ตอ)

223

st Table 19.1 The Effective Storage Capacity from Reservoirs by Region and Dam as of 1 January: 2013 - 2015 (Cont.)

(ลานลูกบาศกเมตร Million cubic metres) ปริมาณน้ําที่นําไปใชงานได Effective storage capacity ภาค/อางเก็บน้ํา/เขื่อน

ความจุทั้งหมด

ความจุใชงานได

Total storage

Active storage

capacity

ภาคตะวันออก

2557 (2014)

2556 (2013)

2558 (2015)

ปริมาณ

รอยละ

ปริมาณ

รอยละ

ปริมาณ

รอยละ

Quantity

Percent

Quantity

Percent

Quantity

Percent

Region/Reservoirs/Dam

Eastern Region

1,173

1,093

878

80.3

897

82.1

765

70.0

ขุนดานปราการชล

224

220

159

72.3

167

75.9

180

81.8

Khundanprakanchon

คลองสียัด

420

390

307

78.7

308

79.0

186

47.7

Klong Sri Yat

บางพระ

117

105

65

61.9

67

63.8

48

45.7

Bang Phra

หนองปลาไหล

164

150

144

96.0

144

96.0

135

90.0

Nongphalai

ประแสร

248

228

203

89.0

211

92.5

216

94.7

Pra Sae

8,194

6,497

3,834

59

5,106

78.6

5,055

77.8

Southern Region

แกงกระจาน

710

643

480

74.7

604

93.9

370

57.5

Kaeng Krachan

ปราณบุรี

391

373

157

42.0

323

86.5

238

63.7

Pran Buri

รัชชประภา

5,639

4,287

2,738

63.9

3,417

79.7

3,296

76.9

Rajjaprabha

บางลาง

1,454

1,194

459

38.4

762

63.8

1,151

96.4

Bang Lang

ภาคใต

ที่มา: กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ

Source: The Royal Irrigation Department, Ministry of Agriculture and Cooperatives


ตาราง 19.2 แหลงน้ํา จําแนกตามประเภทแหลงน้ํา เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2556 - 2557

224

Table 19.2 Water Resources by Type of Water Resources and District: 2013 - 2014 ประเภทแหลงน้ํา Type of water resource 2556 (2013) อําเภอ

อางเก็บน้ํา Reservior

รวม Total

ใหญ

กลาง

2557 (2014)

ฝายคอนกรีต ทํานบ

เล็ก

large medium small

Concrete

สระ

คู คลอง

รวม

Dam หนอง บึง Canel dich Total

Wire

Pond

อางเก็บน้ํา Reservior ฝายคอนกรีต ทํานบ กลาง

เล็ก

Concrete

medium

small

Wire

สระ

District

คู คลอง

Dam หนอง บึง Canel dich Pond

รวมยอด

1,442

1

14

311

96

19

716

285

1,260

15

276

133

21

682

133

เมืองขอนแกน

76

-

1

22

7

-

46

-

63

1

22

9

-

31

-

Muang Khon Kaen

บานฝาง

86

-

2

16

17

-

51

-

63

2

16

18

-

27

-

Ban Fang

พระยืน

31

-

-

6

7

-

18

-

31

-

6

7

-

16

2

Phra Yun

หนองเรือ

110

-

-

12

5

-

93

-

72

-

12

5

-

55

-

Nong Rua

ชุมแพ

75

-

1

21

-

-

53

-

75

1

21

-

-

53

-

Chum Phae

สีชมพู

37

-

1

17

-

-

19

-

37

1

17

-

-

19

-

Si Chomphu

น้ําพอง

122

-

1

16

2

4

59

40

123

1

17

2

4

59

40

Nam Phong

อุบลรัตน

52

1

-

2

2

3

16

28

51

-

2

2

3

16

28

Ubolratana

กระนวน

85

-

-

15

4

1

39

26

86

-

15

5

1

39

26

Kranuan

บานไผ

102

-

2

24

5

-

25

46

72

2

12

18

-

40

-

Ban Phai

เปอยนอย

37

-

-

2

2

-

10

23

27

-

6

9

-

12

-

Puai Noi

พล

65

-

1

14

10

-

38

2

61

1

14

10

1

35

-

Phon

แวงใหญ

23

-

-

9

3

-

10

1

18

1

9

3

-

5

-

Wang Yai

แวงนอย

35

-

-

8

3

-

20

4

33

-

8

3

-

22

-

Wang Noi

Total


ตาราง 19.2 แหลงน้ํา จําแนกตามประเภทแหลงน้ํา เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2556 - 2557 (ตอ)

225

Table 19.2 Water Resources by Type of Water Resources and District: 2013 - 2014 (Cont.) ประเภทแหลงน้ํา Type of water resource 2556 (2013) อําเภอ

อางเก็บน้ํา Reservior

รวม Total

ใหญ

กลาง

2557 (2014)

ฝายคอนกรีต ทํานบ

เล็ก

large medium small

Concrete

สระ

คู คลอง

รวม

Dam หนอง บึง Canel dich Total

Wire

Pond

อางเก็บน้ํา Reservior ฝายคอนกรีต ทํานบ กลาง

เล็ก

Concrete

medium

small

Wire

สระ

คู คลอง

District

Dam หนอง บึง Canel dich Pond

หนองสองหอง

80

-

-

14

14

-

40

12

72

1

14

12

-

45

-

Nong Song Hong

ภูเวียง

45

-

1

16

-

-

28

-

45

1

16

-

-

28

-

Phu Wiang

101

-

2

21

12

-

34

32

53

1

10

10

1

31

-

Mancha Khiri

ชนบท

55

-

1

19

3

-

15

17

43

1

12

7

-

23

-

Chonnabot

เขาสวนกวาง

64

-

-

7

-

10

15

32

64

-

7

-

10

15

32

ภูผามาน

13

-

-

9

-

-

4

-

13

-

9

-

-

4

-

Phu Pha Man

ซําสูง

39

-

-

3

-

1

30

5

39

-

3

-

1

30

5

Sam Sung

โคกโพธิ์ไชย

23

-

-

5

-

-

9

9

26

-

5

2

-

19

-

Khok Pho Chai

หนองนาคํา

16

-

-

2

-

-

14

-

16

-

2

-

-

14

-

Nong Na Kham

บานแฮด

33

-

1

7

-

-

18

7

31

1

4

3

-

23

-

Ban Haet

โนนศิลา

16

-

-

13

-

-

2

1

25

-

6

8

-

11

-

Non Sila

เวียงเกา

21

-

-

11

-

-

10

-

21

-

11

-

-

10

-

Wiang Kao

มัญจาคีรี

ที่มา: โครงการชลประทานขอนแกน

Source: Khon kaen Irrigation Project

Khao Suan Kwang


ตาราง 19.3 ปริมาณน้ําที่เก็บเฉลี่ยทั้งป จําแนกตามประเภทแหลงน้ํา เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2556 - 2557

226

Table 19.3 Average Quantily of Water as Dammed Up by Type of Water Resources and District: 2013 - 2014 (ลานลูกบาศกเมตร Millon cubic metre) ประเภทแหลงน้ํา 2556 (2013) อําเภอ

2557 (2014)

รวม

อางเก็บน้ํา

ฝายคอนกรีต

รวม

อางเก็บน้ํา

ฝายคอนกรีต

Total

Reservior

Concrete wire

Total

Reservior

Concrete wire

รวมยอด

116.9

113.5

3.4

31.1

27.6

3.5

เมืองขอนแกน

5.3

5.3

-

-

-

-

Muang Khon Kaen

บานฝาง

1.9

1.9

-

-

-

-

Ban Fang

พระยืน

-

-

-

-

-

-

Phra Yun

หนองเรือ

-

-

-

-

-

-

Nong Rua

ชุมแพ

3.7

3.7

-

3.5

3.5

-

Chum Phae

สีชมพู

4.1

4.1

-

4.0

4.0

-

Si Chomphu

น้ําพอง

3.3

3.3

-

3.3

3.3

-

Nam Phong

อุบลรัตน

3.8

0.5

3.3

3.8

0.5

3.3

Ubolratana

กระนวน

2.9

2.8

0.1

2.9

2.8

0.2

Kranuan

บานไผ

2.3

2.3

-

-

-

-

Ban Phai

-

-

-

-

-

-

Puai Noi

พล

6.3

6.3

-

1.4

1.4

-

Phon

แวงใหญ

0.8

0.8

-

1.0

1.0

-

Wang Yai

แวงนอย

0.7

0.7

-

-

-

-

Wang Noi

เปอยนอย

District Total


ตาราง 19.3 ปริมาณน้ําที่เก็บเฉลี่ยทั้งป จําแนกตามประเภทแหลงน้ํา เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2556 - 2557 (ตอ)

227

Table 19.3 Average Quantily of Water as Dammed Up by Type of Water Resources and District: 2013 - 2014 (Cont.) (ลานลูกบาศกเมตร Millon cubic metre) ประเภทแหลงน้ํา 2556 (2013) อําเภอ

2557 (2014)

รวม

อางเก็บน้ํา

ฝายคอนกรีต

รวม

อางเก็บน้ํา

ฝายคอนกรีต

Total

Reservior

Concrete wire

Total

Reservior

Concrete wire

District

หนองสองหอง

2.1

2.1

-

1.0

1.0

-

Nong Song Hong

ภูเวียง

1.5

1.5

-

1.4

1.4

-

Phu Wiang

มัญจาคีรี

18.0

18.0

-

-

-

-

Mancha Khiri

ชนบท

12.3

12.3

-

-

-

-

Chonnabot

เขาสวนกวาง

2.5

2.5

-

2.5

2.5

-

Khao Suan Kwang

ภูผามาน

3.0

3.0

-

3.0

3.0

-

Phu Pha Man

ซําสูง

1.4

1.4

-

1.4

1.4

-

Sam Sung

โคกโพธิ์ไชย

-

-

-

-

-

-

Khok Pho Chai

หนองนาคํา

0.9

0.9

-

0.9

0.9

-

Nong Na Kham

บานแฮด

39.3

39.3

-

-

-

-

Ban Haet

โนนศิลา

-

-

-

-

-

-

Non Sila

เวียงเกา

0.9

0.9

-

0.9

0.9

-

Wiang Kao

ที่มา: โครงการชลประทานขอนแกน

Source: Khon kaen Irrigation Project


228

ตาราง 19.4 ปริมาณขยะมูลฝอย จําแนกเปนรายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2555 - 2557 Table 19.4 Quantily of Solid Waste by Province in Northeastern Region: 2012 - 2014

( หนวยเปนตันตอวัน : In ton per day )

ภาค/จังหวัด

2555 (2012) ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล

2556 (2013) ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล

2557 (2014) ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล

Region and province

รวม

Municipal

Non-municipal

รวม

Municipal

Non-municipal

รวม

Municipal

Non-municipal

Total

area

area

Total

area

area

Total

area

area

10,800

5,199

5,601

21,253

8,016

13,237

19,276

7,812

11,464

กาฬสินธุ

565

385

180

979

560

419

957

585

372

Kalasin

ขอนแกน

1,187

812

375

1,912

983

929

1,829

986

843

Khon Kaen

ชัยภูมิ

562

222

340

1,096

325

771

1,072

319

753

Chaiyaphum

นครพนม

313

106

207

596

146

451

641

178

463

Nakhon Phanom

1,398

678

720

2,692

1,028

1,664

2,264

931

1,333

บึงกาฬ

158

63

95

354

118

236

341

115

226

บุรีรัมย

765

365

400

1,575

595

980

1,553

620

933

Buri Ram

มหาสารคาม

390

115

275

960

221

739

894

169

725

Maha Sarakham

มุกดาหาร

173

109

64

320

172

148

180

121

59

Mukdahan

ยโสธร

236

106

130

489

162

326

245

98

147

Yasothon

รอยเอ็ด

623

303

320

1,254

522

732

913

415

498

Roi Et

เลย

320

180

140

652

291

361

577

226

351

Loei

ศรีสะเกษ

640

180

460

1,353

250

1,103

1,361

333

1,028

สกลนคร

526

276

250

1,040

459

581

1,078

587

491

สุรินทร

615

145

470

1,302

218

1,085

1,304

236

1,068

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นครราชสีมา

Northeastern Region

Nakhon Ratchasima

Si Sa Ket Sakon Nakhon Surin


229

ตาราง 19.4 ปริมาณขยะมูลฝอย จําแนกเปนรายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2555 - 2557 (ตอ) Table 19.4 Quantily of Solid Waste by Province in Northeastern Region: 2012 - 2014 (Cont.)

( หนวยเปนตันตอวัน : In ton per day )

ภาค/จังหวัด

2555 (2012) ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล

2556 (2013) ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล

2557 (2014) ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล

รวม

Municipal

Non-municipal

รวม

Municipal

Non-municipal

รวม

Municipal

Non-municipal

Total

area

area

Total

area

area

Total

area

area

Region and province

หนองคาย

255

125

130

494

199

295

498

194

304

Nong Khai

หนองบัวลําภู

243

136

107

496

221

275

487

217

270

Nong Bua Lam Phu

อํานาจเจริญ

180

85

95

348

150

198

272

116

156

Amnat Charoen

อุดรธานี

805

480

325

1,624

842

782

1,622

897

725

Udon Thani

อุบลราชธานี

846

328

518

1,716

556

1,161

1,188

469

719

Ubon Ratchathani

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

Sourec: Pollution Control Department, Ministry of Natural Resources and Environment


ตาราง 20.1 อุณหภูมิ และความกดอากาศ ณ สถานีตรวจอากาศ เปนรายเดือน พ.ศ. 2556 - 2557

233

Table 20.1 Monthly Temperature and Atmospheric Pressure Data : 2013 - 2014 2556 (2013)

2557 (2014)

อุณหภูมิ ( ๐ ซ ) เดือน

เฉลี่ย Mean

Temperature ( ๐ C ) เฉลี่ยสูงสุด เฉลี่ยต่ําสุด สูงสุด Mean

Mean

เฉลี่ย ต่ําสุด

Maximum Minimum

Mean

เฉลี่ย

atmospheric

Mean

pressure (HPA)

maximum minimum ทั้งป

อุณหภูมิ ( ๐ ซ )

ความกดอากาศ

ความกดอากาศ

Temperature ( ๐ C ) เฉลี่ยสูงสุด เฉลี่ยต่ําสุด สูงสุด Mean

Mean

เฉลี่ย ต่ําสุด

Mean

Monthly

Maximum Minimum atmospheric pressure (HPA)

maximum minimum

27.7

37.2

15.4

41.8

11.6

1,008.8

27.3

36.7

15.2

40.3

10.2

1,009.6

Annual

มกราคม

24.5

30.3

18.7

33.1

14.7

1,013.6

21.7

29.4

15.2

33.7

10.2

1,015.8

January

กุมภาพันธ

28.0

34.1

21.9

37.7

19.0

1,011.2

26.1

33.0

20.3

36.2

16.6

1,010.7

February

มีนาคม

29.6

36.1

23.0

40.0

18.2

1,009.3

29.7

36.7

23.9

40.0

19.8

1,010.2

March

เมษายน

31.3

37.2

25.4

41.8

22.1

1,007.1

29.6

36.3

24.5

40.3

20.2

1,008.1

April

พฤษภาคม

30.7

35.9

25.4

40.4

22.7

1,006.4

29.8

36.2

23.3

39.1

23.1

1,007.4

May

มิถุนายน

29.4

33.7

25.0

36.8

22.7

1,004.5

29.7

35.3

25.6

37.2

23.1

1,004.4

June

กรกฎาคม

28.4

32.5

24.2

36.6

23.0

1,004.6

28.2

33.1

25.2

37.5

23.4

1,005.2

July

สิงหาคม

27.9

31.9

23.9

35.0

23.2

1,005.1

27.8

33.0

24.5

36.4

23.3

1,007.1

August

กันยายน

27.8

31.6

23.9

35.2

22.3

1,006.6

27.4

33.1

24.2

36.0

22.5

1,007.7

September

ตุลาคม

27.0

31.4

22.6

33.2

19.6

1,010.8

27.3

32.9

23.5

34.5

21.7

1,011.5

October

พฤศจิกายน

26.8

31.8

21.7

35.1

16.5

1,011.7

26.7

33.2

22.0

35.5

18.0

1,012.1

November

ธันวาคม

21.3

27.1

15.4

32.0

11.6

1,014.6

23.5

30.4

18.4

33.8

14.0

1,015.0

December

ที่มา: ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

Source: Northeastem Meteorological Center (Upper Part)


ตาราง 20.2 ความชื้นสัมพัทธ เปนรายเดือน พ.ศ. 2556 - 2557

234

Table 20.2 Monthly Relative Humidity Data: 2013 - 2014

เดือน

ทั้งป มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

2556 (2013) 2557 (2014) เฉลี่ย เฉลี่ยสูงสุด เฉลี่ยต่ําสุด ต่ําสุด เฉลี่ย เฉลี่ยสูงสุด เฉลี่ยต่ําสุด ต่ําสุด MeanMean maximum Mean minimumMinimum MeanMean maximum Mean minimumMinimum 66.7 62.8 54.9 54.9 57.0 65.2 70.7 78.1 76.4 81.2 72.1 67.7 60.0

95.9 82.1 74.3 76.6 76.9 88.1 87.8 93.3 91.4 95.9 89.5 85.8 86.2

33.3 43.5 35.5 33.3 37.1 54.3 53.6 62.8 61.4 66.4 54.7 49.6 43.8

ที่มา: ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

15 29 20 15 20 31 41 48 50 50 40 38 33

69.0 59.9 59.4 56.1 68.4 70.4 71.3 78.2 78.2 81.7 72.8 69.2 61.9

94.1 84.0 80.1 78.2 87.4 88.0 87.2 90.5 91.7 94.1 89.6 87.3 80.9

35.7 37.8 39.1 35.7 46.6 48.7 51.2 62.0 59.6 62.9 52.9 49.0 44.2

20 20 27 21 24 32 41 47 42 51 39 36 37

Source: Northeastem Meteorological Center (Upper Part)

Month

Annual January February March April May June July August September October November December


ตาราง 20.3 ปริมาณฝนเปนรายเดือน พ.ศ. 2556 - 2557

235

Table 20.3 Monthly Rainfall Data: 2013 - 2014

(มิลลิเมตร mm.)

2556 (2013) ปริมาณฝน Rainfall

2557 (2014)

จํานวนวัน ปริมาณฝน วันที่ปริมาณ ที่ฝนตก สูงสุด ฝนสูงที่สุด No. of rainy Daily maximum Date of daily day rainfall maximum rainfall

ทั้งป

943.1

109

70.4

7 เม.ย.

มกราคม

7.4

2

5.4

-

-

มีนาคม

53.7

เมษายน

ปริมาณฝน Rainfall

จํานวนวัน ปริมาณฝน วันที่ปริมาณ ที่ฝนตก สูงสุด ฝนสูงที่สุด No. of rainy Daily maximum Date of daily day rainfall maximum rainfall

Monthly

973.0

104

60.6

28

-

-

-

-

January

-

-

-

-

-

-

February

7

26.0

18

8.9

4

5.4

22

March

7.3

4

6.6

25

155.2

9

47.0

15

April

พฤษภาคม

108.1

14

33.3

22

74.4

16

21.4

9

May

มิถุนายน

56.8

15

11.7

5

94.5

15

51.5

29

June

กรกฎาคม

249.2

19

64.2

23

155.2

19

50.3

13

July

สิงหาคม

172.3

14

70.4

29

200.6

16

39.4

18

August

กันยายน

214.2

23

37.1

5

257.9

16

60.6

14

September

ตุลาคม

40.5

6

24.8

16

19.3

6

17.2

23

October

1.5

3

0.6

7

6.9

2

6.3

7

November

32.1

2

18.4

15

0.1

1

0.1

5

December

กุมภาพันธ

พฤศจิกายน ธันวาคม

ที่มา: ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

7 เม.ย.

Source: Northeastem Meteorological Center (Upper Part)

Annual


ตัวชี้วัดที่สําคัญของจังหวัด Provincial Key Indicator

239

2553 (2010)

2554 (2011)

2555 (2012)

2556 (2013)

2557 (2014)

0.30

-0.09

0.50

0.39

0.47

Population growth rate (1)

160

162

163

164

164

Population density per Sq.Km. (1)

อัตราสวนเพศ (1)

98.31

98.20

98.20

97.95

97.75

Sex ratio (1)

อัตราการเปนภาระ (1)

44.54

44.47

44.75

45.51

45.97

Dependency ratio (1)

อัตราเกิดตอประชากร 1,000 คน (2)

10.77

11.46

11.65

11.03

10.74

Crude birth rate per 1,000 population (2)

6.50

6.57

6.51

7.28

7.43

Crude death rate per 1,000 population (2)

1.1

1.3

0.7

1.1

0.7

1.97

1.75

0.61

1.35

1.81

96.91

96.96

98.73

97.50

97.45

Employment rate (3)

0.85

-0.43

3.50

-2.98

-14.60

Growth rate of employed person (3)

70.09

69.08

69.66

68.06

62.12

Labour force participation rate (3)

157

167

233

300

300

1,951

4,852

1,811

1,726

4,377

รายไดเฉลี่ยตอคนตอเดือน (3)

*

16,030

*

18,095

*

Average monthly income per capita (3)

สัมประสิทธิ์ของความไมเสมอภาคดานรายได (5)

*

0.248

*

0.252

*

GINI coefficient: income based (5)

คาใชจายเฉลี่ยตอคนตอเดือน (3)

*

12,866

*

13,915

*

Average monthly expenditures per capita (3)

16.26

9.31

11.05

7.32

Headcount ratio: expenditure based (5)

1.43

4.23

11.39

1.29

Growth rate of GPP at 2002 prices (5)

87,463

92,410

106,652

109,556

GPP per capita (5)

62.77

62.02

62.01

62.01

Proportion of farm holding land per total land (6)

ตัวชี้วัด อัตราเพิ่มของประชากร (1) ความหนาแนนของประชากรตอ ตร.กม. (1)

อัตราตายตอประชากร 1,000 คน อัตราการวางงาน

(2)

(3)

อัตราการวางงานตามฤดูกาล (3) อัตราการมีงานทํา (3) อัตราเพิ่มของผูมีงานทํา (3) อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงาน (3) อัตราคาจางรายวัน

(4)

อัตราสวนประชากรตอแพทย 1 คน (2)

สัดสวนคนจนดานคาใชจาย (5) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ณ ราคาป 2545 ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอหัว (5) สัดสวนของเนื้อที่ถือครองทําการเกษตรตอเนื้อที่ทั้งหมด (6)

(5)

Indicator

Unemployment rate (3) Unemployment rate by seasonally (3)

Wage rate per day

(4)

Ratio of population per physician (2)


ตัวชี้วัดที่สําคัญของจังหวัด (ตอ) Provincial Key Indicator (Cont.)

240

2553 (2010)

2554 (2011)

2555 (2012)

2556 (2013)

2557 (2014)

3.82

5.43

6.13

4.48

0.82

Growth rate of motorcycle registered (7)

อัตราสวนคอมพิวเตอรตอประชากร 100 คน (3)

30.63

30.83

31.06

31.92

36.11

Ratio of computer per 100 population (3)

อัตราสวนผูใชอินเทอรเน็ตตอประชากร 100 คน (3)

23.61

23.90

24.09

27.16

34.95

Ratio of internet user per 100 population (3)

สัดสวนของประชากรอายุ 6 ปขึ้นไปที่มีโทรศัพทมือถือ (3)

61.27

66.57

68.21

74.84

80.27

Proportion of population 6 years and over accessing to mobile phone (3)

8.67

14.44

3.38

11.21

1.59

Growth rate of domestic tourist arrivals in province (8)

อัตราการขยายตัวของนักทองเที่ยวตางประเทศที่เดินทางมายังจังหวัด (8)

63.10

-34.18

10.88

8.66

-1.21

Growth rate of international tourist arrivals in province (8)

อัตราการขยายตัวของผูจดทะเบียนนิติบุคคลที่คงอยู (9)

15.18

14.94

16.56

17.66

2.53

Growth rate of registered of juristic person (9)

สัดสวนพื้นที่ปาไมตอพื้นที่จังหวัด (6)

11.83

11.83

11.83

10.49

ตัวชี้วัด อัตราเพิ่มของรถจักรยานยนตที่จดทะเบียน (7)

อัตราการขยายตัวของนักทองเที่ยวไทยที่เดินทางมายังจังหวัด (8)

Indicator

Proportion area of forest land per area province (6)

ที่มา: (1) กรมการปกครอง

Source: (1) Department of Provincial Administration

(2) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน

(2) Khonkaen Provincial Health Office

(3) สํานักงานสถิติแหงชาติ

(3) National Statistical Office

(4) กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

(4) Department of Labour Protection and Welfare, Ministry of Labour

(5) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

(5) Office of the National Economic and Social Development Board

(6) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

(6) Office of Agricultural Economics

(7) กรมการขนสงทางบก

(7) Department of Land Transport

(8) กรมการทองเที่ยว

(8) Department of Tourism

(9) สํานักงานพาณิชยจังหวัดขอนแกน

(9) Office of Commercial affairs Khonkaen


Khonkaen Statistical Report 2015  
Khonkaen Statistical Report 2015  

รายงานสถิติจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2558

Advertisement