Page 1


รายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2559

PROVINCIAL STATISTICAL REPORT: 2016

ขอนแกน

KHON KAEN

สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแกน KHON KAEN PROVINCIAL STATISTICAL OFFICE

สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร NATIONAL STATISTICAL OFFICE MINISTRY OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY


ii หนวยงานเจาของเรื่อง สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแกน ศาลากลางจังหวัดขอนแกน ถนนศูนยราชการ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000 โทร 0 4324 6639 โทรสาร 0 4324 6183 ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส: khkaen@nso.go.th

Division-in-Charge Khon Kaen Provincial Statistical Office Khon Kaen City Hall Sunratchakan Rd., Mueang, Khonkaen 40000, THAILAND Tel. +66 (0) 4324 6639 Fax: +66 (0) 4324 6183 E-mail: khkaen@nso.go.th

หนวยงานที่เผยแพร สํานักสถิติพยากรณ สํานักงานสถิติแหงชาติ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจงวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร 0 2141 7497 โทรสาร 0 2143 8132 ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส: binfopub@nso.go.th

Distributed by Statistical Forecasting nureau, National Statistical Office, The Government Complex Commemorating His Majesty the King’s 80th birthday Anniversary, Ratthaprasasanabhakti nuilding, 2nd Floor. Chaeng watthana Rd., Laksi, nangkok 10210, THAILAND Tel. +66 (0) 2141 7497 Fax: +66 (0) 2143 8132 E-mail: binfopub@nso.go.th http://www.nso.go.th

ปที่จัดพิมพ จัดพิมพโดย

Published Printed by

2559 สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแกน

2019 Khon Kaen Provincial Statistical Office


คํานํา จากวิสัยทัศนของสํานักงานสถิติแหงชาติ ที่วา “เปนศูนยกลางขอมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อ การตัดสินใจของประเทศ” และพันธกิจในการใหบริการขอมูลสถิติและสารสนเทศ แกผูใชบริการทุกภาค สวน สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแกน ซึ่งเปนหนวยงานหลักดานสถิติของจังหวัด จึงไดจัดทํารายงานสถิติ จั ง หวั ด ขึ้ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อรวบรวมและนํ าเสนอข อมู ล สถิ ติ พื้ น ฐานด า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และ สิ่งแวดล อม พร อมทั้งตัวชี้วัดตาง ๆ ของจังหวั ด ที่ไดรวบรวมจากผลสํ ามะโนและการสํารวจตัวอยางของ สํ านั กงานสถิ ติ แห งชาติ และจากหน ว ยงานสถิ ติ อื่ น ๆ เพื่ อ เผยแพร แ ก ห น ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป นําขอมูลสถิติไปใชในการกําหนด นโยบายวางแผน ตัดสินใจ และ อางอิงตาง ๆ สําหรับรายงานสถิติจังหวัดขอนแกน พ.ศ. 2559 ฉบับนี้ เนื้อหาประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ สวนที่หนึ่ง เปนการนําเสนอสรุปขอมูลเกี่ยวกับจังหวัดขอนแกน แผนที่จังหวัด และขอมูลสถิติทนี่ าสนใจโดย นําเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟฟก สวนที่สอง เปนการนําเสนอขอมูลสถิติในรูปของตาราง และตัวชี้วัดที่ สําคัญของจังหวัด เพื่อใหผูใชมีขอมูลสถิติที่ครบถวน สะดวกในการนําไปใช โดยไดนําเสนอตามสาขาสถิติ คือ สถิติประชากรศาสตร ประชากรและเคหะ สถิติแรงงาน สถิติการศึกษา สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม สถิติสุขภาพ สถิติสวัสดิการสังคม สถิติหญิงและชาย สถิติรายไดและรายจายของครัวเรือน สถิติยุติธรรม ความมั่นคง การเมือง และการปกครอง สถิติบัญชีประชาชาติ สถิติเกษตรและประมง สถิติอุตสาหกรรม สถิติพลังงาน สถิติการคาและราคา สถิติการขนสงและโลจิสติกส สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถิ ติ ก ารท อ งเที่ ย วและกี ฬ า สถิ ติ ก ารเงิ น การธนาคาร และการประกั น ภั ย สถิ ติ ก ารคลั ง และสถิ ติ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ขอมูล สถิติที่นําเสนอไดร ะบุแหลงที่มาของขอมูล ไวใต ตาราง สถิติทุกตารางเพื่อใหผูใชขอมูลสามารถสืบคน หารายละเอียดเชิงลึกเพิ่มเติมไดอยางสะดวกมากขึ้น สํา นัก งานสถิต ิจ ัง หวัด ขอนแกน ขอขอบคุณ สว นราชการ และรัฐ วิส าหกิจ ที่ใ หค วาม อนุเคราะหขอมูลเพื่อนํามาจัดทํารายงานสถิติจังหวัดไว ณ ที่นี้ และยินดีรับคําแนะนํา ขอคิดเห็นจากผูใช ขอมูลสถิติ ซึ่งจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาและปรับปรุงรายงานสถิติจังหวัดฉบับตอไป ทั้งนี้หาก สนใจขอมูลของจังหวัดเพิ่มเติม สามารถเขาไปคนหาไดที่ http://www.nso.go.th หรือศูนยขอมูลสถิติ จังหวัด http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/contact/datprov.html


Preface As a vision is SMART Statistical Center for Decision Making, the National Statistical Office has been carrying out the mission in provide statistical and information service to all users. The Khon Kaen Provincial Statistical Office, acting as a core agency of the local statistical office, has therefore, produced provincial statistical report. This report presents basic statistical data, concerning economic, social and environmental aspects, including the provincial indicators. Those statistics were from both censuses and surveys conducted by NSO as well as from other statistical units of Line Ministries. These statistical data could be used to guide policy planning, decision making and references purposes. The Khon Kaen Provincial Statistical Report 2016 consists of; Part 1: Presentation of an overview of Khon Kaen, on basic information, its map and statistical data in the form of Infographic. Part 2: Presentation of statistical data and some major indicators, in the form of statistical tables, which enable users to use complete data in timely manner. The presentation has been classified based on statistical sectors namely: Demographic, Population and Housing Statistics, Labour Statistics, Education Statistics, Religion Art and Culture Statistics, Health Statistics, Social Security Statistics, Gender Statistics, Household Income and Expenditure Statistics, Justice, Security, Political and Public Administration Statistics, National Accounts, Agricultural and Fishery Statistics, Industrial Statistics, Energy Statistics, Trade and Price Statistics, Transport and Logistics Statistics, Information Communication and Technology Statistics, Tourism and Sports Statistics, Finance, Banking and Insurance Statistics, Fiscal Statistics and Natural Resources and Environment Statistics. Sources of data presented have been provided under all statistical tables to enable users to seek additional information. The Khon Kaen Provincial Statistical Office would like to express our sincere gratitude to all government agencies and state enterprises for the kind support in


providing statistical data for this report. Any suggestions and comments are welcomed and would be taken into account so as to improve our next report. For further information, please visit our website at http://www.nso.go.th or Provincial Statistical Data Center at http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/contact/datprov.html


Preface As a vision is SMART Statistical Center for Decision Making, the National Statistical Office has been carrying out the mission in provide statistical and information service to all users. The Khon Kaen Provincial Statistical Office, acting as a core agency of the local statistical office, has therefore, produced provincial statistical report. This report presents basic statistical data, concerning economic, social and environmental aspects, including the provincial indicators. Those statistics were from both censuses and surveys conducted by NSO as well as from other statistical units of Line Ministries. These statistical data could be used to guide policy planning, decision making and references purposes. The Khon Kaen Provincial Statistical Report 2016 consists of; Part 1: Presentation of an overview of Khon Kaen, on basic information, its map and statistical data in the form of Infographic. Part 2: Presentation of statistical data and some major indicators, in the form of statistical tables, which enable users to use complete data in timely manner. The presentation has been classified based on statistical sectors namely: Demographic, Population and Housing Statistics, Labour Statistics, Education Statistics, Religion Art and Culture Statistics, Health Statistics, Social Security Statistics, Gender Statistics, Household Income and Expenditure Statistics, Justice, Security, Political and Public Administration Statistics, National Accounts, Agricultural and Fishery Statistics, Industrial Statistics, Energy Statistics, Trade and Price Statistics, Transport and Logistics Statistics, Information Communication and Technology Statistics, Tourism and Sports Statistics, Finance, Banking and Insurance Statistics, Fiscal Statistics and Natural Resources and Environment Statistics. Sources of data presented have been provided under all statistical tables to enable users to seek additional information. The Khon Kaen Provincial Statistical Office would like to express our sincere gratitude to all government agencies and state enterprises for the kind support in providing statistical data for this report. Any suggestions and comments are welcomed and would be taken into account so as to improve our next report. For further information, please visit our website at http://www.nso.go.th or Provincial Statistical Data Center at http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/contact/datprov.html


แผนที่จังหวัดขอนแกน KHON KAEN MAP


จังหวัดขอนแกน ประวัติความเปนมา จังจวัดขอนแกน เปนดินแดนที่เคยมีชุมชนโบราณ อาศั ย อยู ใ นพื้ น ที่ แ จ ง นี้ นั บ ย อ นจลั ง ได จ ลายพั น ป อาทิ มีการขุดพบแจลงโบราณคดี ที่บานนาดี ตําบลบานโคก อําเภอภูเวีย ง จรือที่บา นนาโพธิ์ ตํ าบลชุม แพ อําเภอ ชุมแพ เปนตน ในชวงพุทธศตวรรษที่ 12-18 ก็เปนดินแดน ที่อยู ภายใตอิท ธิพ ลของขอมจรือเขมรดัง จลัก ฐานที่ ได มี การคนพบศิลาจารึก กลุมใบเสมาและประสาทจินจรือ กูแบบศิลปะเขมรในจลายพื้นที่ เมื องขอนแกน ได ตั้ ง ขึ้น เมื่ อ พ.ศ. 2331 เมื่ อ เพียเมืองแพนแจงทุรคม แขวงเวียงจันทน ซึ่งมีบุตรสาว คื อ นางคํ า แว น ได เ ป น เจ า จอมในพระบาทสมเด็ จ พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมจาราช รัชกาลที่ 1 ไดพาสมัคร พรรคพวกเดินทางขามแมน้ําโขงมาอาศัยอยูในเขตเมือง สุ ว รรณภู มิ บริเ วณบ า นโนนทอง ข า งจนองขอนแก น จรือบึงบอน เจาจอมคําแวนไดกราบบังคมทูลพระกรุณา ใจเพียเมืองแพนแยกตัวออกมาตั้งเมือง พระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมจาราช จึงทรงพระกรุณาโปรด เกลาใจยกบานบึงบอนขึ้นเปนเมืองขอนแกน และใจเพีย เมืองแพนเปนเจาเมืองขอนแกนขึ้นกับเมืองนครราชสีมา เมื่อเจาเมืองขอนแกนไดทดลองทําราชการสงสวย ใจแกเมืองนครราชสีมาครบ 9 ปแลว พระยานครราชสีมา มีใบบอกใจเขากรุงเทพ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา จุฬาโลกมจาราช จึงโปรดเกลาตั้งเมืองขอนแกนใจเปน เมื อ งอย า งเป น ทางการใจ ขึ้ น ตรงต อ กรุ ง เทพ ฯ เมื่ อ ป พ.ศ. 2340 และโปรดเกล า ใจ ตั้ ง เพี ย เมื อ งแพนเป น พระนครศรี บ ริ รั ก ษ เ จ า เมื อ งขอนแก น จึ ง ถื อ ว า เมื อ ง ขอนแกน ตั้งอยางเปนทางการเมื่อป พ.ศ. 2340

จลังจากนั้นมีการยายที่ตั้งเมืองขอนแกนอีกจลาย ครั้ง จนกระทั่ง ป พ.ศ. 2451 ไดยายศาลากลางเมือง ขอนแกนมาตั้งที่เมืองพระลับ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง ขอนแกน จนกระทั่งป พ.ศ. 2507 ไดสรางศาลากลาง ขึ้นใจมที่สนามบินเกา ซึ่งปจจุบันเรียกวาศูนยราชการ

ขนาดและที่ตั้ง จั ง จวั ด ขอนแก น ตั้ ง อยู บ ริ เ วณตอนกลางของ ตะวั นออกเฉี ยงเจนื ออยู ร ะจว า งเส น รุง ที่ 15-17 องศา เจนือ และเสนแวงที่ 101 - 103 ตะวันออก อยูจางจาก กรุงเทพ ทางจลวงจมายเลข 2 ( ถนนมิตรภาพ ) 445 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 10,886 ตารางกิโลเมตร จรือประมาณ 6.8 ลานไร และมีอาณาเขตติดตอจังจวัดใกลเคียง ดังนี้ ทิศเจนือ

ติดตอกับจังจวัดเลย จัง จวัดอุดรธานี และจังจวัดจนองบัวลําภู

ทิศตะวันออก ติดตอกับจังจวัดกาฬสินธุและ จังจวัด มจาสารคาม ทิศใต

ติดตอกับจังจวัดนครราชสีมาและ จังจวัดบุรีรัมย

ทิศตะวันตก ติดตอกับจังจวัดชัยภูมิและเพชรบูรณ

ภูมิประเทศและภูมิอากาศ ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเปนที่ราบสูงทางทิศตะวันตก สู ง มาก และค อ ย ๆ ลาดเทไปทางทิ ศ ตะวั น ออก และ ตะวันตกเฉียงใต มีลักษณะสูงๆ ต่ําๆ คลายลูกคลื่นขนาด ตางๆ ในทะเล


viii

ลักษณะภูมิอากาศ จังจวัดขอนแกนอยูในเขตมรสุมปจนึ่งมี 3 ฤดู คือ ฤดูฝนเริ่มตั้งแตเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม ฤดูจนาว เริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ ฤดูรอนเริ่ม ตั้งแตเดือนมีนาคมถึงมิถุนายน ในป พ.ศ. 2558 มีฝนตก 105 วัน ปริมาณน้ําฝนวัดได 1,006.1 มิลลิเมตร อุณจภูมิ เฉลี่ยสูงสุด 37.0 องศาเซลเซียส ในเดือนพฤษภาคม และ อุณจภูมเิ ฉลี่ยต่ําสุด 16.5 องศาเซลเซียส ในเดือนมกราคม

การปกครองและประชากร ในป พ.ศ. 2558 จังจวัดขอนแกน แบงการปกครอง ส ว นภู มิ ภ าคออกเป น 26 อํ า เภอ 202 ตํ า บล 2,331 จมูบาน โดยมีอําเภอดังนี้ อําเภอเมืองขอนแกน อําเภอ บา นฝาง อํา เภอจนองเรือ อําเภอชุ มแพ อํา เภอสี ช มพู อําเภอพระยืน อําเภอน้ําพอง อําเภออุบลรัตน อําเภอ เป อยนอย อําเภอกระนวน อําเภอบา นไผ อําเภอพล อําเภอแวงใจญ อําเภอแวงนอย อําเภอจนองสองจอง อํา เภอภู เวี ย ง อําเภอมั ญ จาคี รี อําเภอชนบท อํา เภอ เขาสวนกวาง อํ า เภอภู ผ าม า น อํ า เภอซํ า สู ง อํ า เภอ โคกโพธิ์ไชย อําเภอจนองนาคํา อําเภอบานแฮด อําเภอ โนนศิลา และอําเภอเวียงเกา การปกครองส ว นท อ งถิ่ น ประกอบด ว ยองค ก าร บริจารสวนจังจวัด 1 แจง เทศบาลนคร 1 แจง เทศบาล เมือง 6 แจง เทศบาลตําบล 78 แจง และองคการบริจาร สวนตําบล 139 แจง จํานวนประชากรทั้งสิ้น 1,798,014 คน เปนชาย 888,499 คน คิดเปนรอยละ 49.4 ของ ประชากรทั้งจมด และเปนจญิง 909,515 คน คิดเปน รอยละ 50.6 ของประชากรทั้งจมด ประชากรที่อาศัยอยู ในเขตเทศบาลมีจํานวน 499,498 คน คิดเปนรอยละ 27.8 ส ว นประชากรที่ อ าศั ย อยู น อกเขตเทศบาลมี จํ า นวน 1,298,516 คน จรือรอยละ 72.2 ความจนาแนนของ ประชากรเทากับ 165.2 คนตอตารางกิโลเมตร จํานวน ประชากรเฉลี่ยตอครัวเรือนเทากับ 3.1 คน

ทรั พ ยากรธรรมชาติ แหล ง น้ํ า และสภาพทาง เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ แจล งจินอุตสาจกรรม ในเขตจั งจวัด ขอนแกน มี แปลงประทานบัตรเจมืองจินที่เปดดําเนินการ 9 แปลง เปนแจลงจินปูนเพื่ออุตสาจกรรมกอสราง กาซธรรมชาติ ขุดพบกาซธรรมชาติที่ อําเภอชนบท อําเภอน้ําพอง และ อําเภอเขาสวนกวาง มีเพียงอําเภอน้ําพอง และอําเภอเขา สวนกวางที่ไดขุดขึ้นมา โดยใชเปนพลังงานความรอนรวม เพื่อผลิตกระแสไฟฟาจากน้ําของการไฟฟาฝายผลิตแจง ประเทศไทย

แหลงน้ําธรรมชาติ แจล ง น้ํ า ธรรมชาติ ที่ สํ า คัญ คื อ แม น้ํา ชี ไจลจาก จังจวัดชัยภูมิผานอําเภอชนบท อําเภอมัญจาคีรี อําเภอ บานไผ อําเภอเมืองขอนแกน ไจลออกสูอําเภอโกสุมพิสัย จังจวัดมจาสารคาม แมน้ําพองไจลจากอําเภอภูกระดึง จังจวัดเลย ลงสูเขื่อนอุบลรัตน และไจลจากเขื่อนอุบลรัตน ผานอําเภอน้ําพอง อําเภอเมืองขอนแกนบรรจบแมน้ําชีที่ อําเภอโกสุมพิสัย จังจวัดมจาสารคาม แมน้ําเชิญไจลจาก อํ า เภอน้ํ า จนาว จั ง จวั ด เพชรบู ร ณ ผ า นอํ า เภอชุ ม แพ อําเภอจนองเรือไจลลงสูเขื่อนอุบลรัตน

แหลงน้ําชลประทาน แจล ง น้ํ า ชลประทาน มี อ า งเก็ บ น้ํ า 256 แจ ง แบงเปนขนาดใจญ 1 แจง ขนาดกลาง 15 แจง ขนาดเล็ก 240 แจง ฝายคอนกรีต 196 แจง สระ/จนอง/บึง 682 แจง ทํานบ 17 แจง และคูคลอง 133 แจง

สภาพทางเศรษฐกิจ จากรายงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สัง คมแจงชาติ ในป พ.ศ.2557 จั งจวั ดขอนแกนมี มูล ค า ผลิตภัณฑมวลรวม (GPP) ตามราคาประจําป 187,348 ลานบาท มู ลคา ผลิ ตภั ณฑ เฉลี่ ยต อจัว (PER CAPITA GPP) 107,565 บาท จัดเปนอันดับที่ 1 ของภาค ตะวันออกเฉียงเจนือ และเปนอันดับที่ 32 ของประเทศ .


ix

โดยสาขาการผลิตที่ทํารายไดใจแกจังจวัดมากที่สุด คือ สาขาอุตสาจกรรม ซึ่งมีมูลคา 73,241 ลานบาท (รอยละ 39.1 ของ GPP) รองลงมา คือ สาขาเกษตรกรรม ลาสัตว และปาไม ซึ่งมีมูลคา 22,571 ลานบาท (รอยละ 12.0 ของ GPP) สาขาการศึกษา มูลคา 20,542 ลานบาท (รอยละ 11.0 ของ GPP)

การคมนาคมและขนสง จังจวัดขอนแกน เปนศูนยกลางของการคมนาคม ขนสงของภาคตะวันออกเฉียงเจนือและระจวางภาค คือ ภาคเจนือกับภาคตะวันออก สามารถเดินทางไดทั้งทาง รถยนต รถไฟ และทางอากาศ ทางรถยนต มีทางจลวงแผนดินสายประธานและ รองประธานพาดผ า นถึง 8 สาย (รวมทางเลี่ ย งเมื อง ขอนแกน) ไดแก ทางจลวงจมายเลข 2 : สระบุรี-นครราชสีมาขอนแกน-อุดรธานี-จนองคาย ทางจลวงจมายเลข 23 : ขอนแกน(อําเภอบานไผ) -มจาสารคาม-รอยเอ็ด-ยโสธร-อุบลราชธานี ทางจลวงจมายเลข 201 : นครราชสีมา-ชัยภูมิขอนแกน-เลย ทางจลวงจมายเลข 207 : ขอนแกน -บุรีรัม ย นครราชสีมา ทางจลวงจมายเลข 208 : ขอนแกน-มจาสารคาม ทางจลวงจมายเลข 228 : ขอนแกน-จนองบัวลําภู ทางจลวงจมายเลข 229 : ขอนแกน-ชัยภูมิ ทางจลวงจมายเลข 230 : ถนนวงแจวนรอบนอก (ทางเลี่ยงเมือง) ทางรถไฟ จากกรุงเทพฯถึงจังจวัดจนองคายขนาน กับทางจลวงจมายเลข 2 มีจุดรับสงที่อําเภอพล อําเภอ บ า นไ ผ อํ า เภอเมื อ ง อํ า เภอน้ํ า พอง และอํ า เภอ เขาสวนกวาง

ทางอากาศ มี ท า อากาศยานพาณิ ช ย ข องกรม การบินพลเรือน 1 แจง เสนทางกรุงเทพ-ขอนแกน ใชเวลา เดินทางประมาณ 45 นาที

การสาธารณูปโภค ป พ.ศ. 2558 มีการประปาสวนภูมิภาค 8 แจง มีกําลังการผลิต 8,700 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง ปริมาณ น้ําที่ผลิตได 67,659,495 ลูกบาศกเมตร มีการจําจนาย กระแสไฟฟ า ภายในจั ง จวั ด ทั้ ง สิ้ น 209,411.2 จมื่ น กิโลวัตตตอชั่วโมง ใจแกผูใชไฟจํานวน 571,829 ราย ดานโทรศัพทประจําป พ.ศ. 2558 จังจวัดขอนแกน มี จํ า นวนเลขจมายที่ มี ผู เ ช า จํ า นวน 61,596 เลขจมาย เป น ของบริษั ท ที โอที จํ า กัด (มจาชน) จํ านวน 51,058 เลขจมาย และบริษัทสัมปทาน จํานวน 10,538 เลขจมาย การไปรษณี ย มี ที่ ทํ า การไปรษณี ย 28 แจ ง ใจบริการดานสื่อสารไปรษณียและโทรคมนาคมในประเทศ และตางประเทศ โดยในปงบประมาณ 2558 มีบริการ ไปรษณียภัณฑธรรมดา จํานวน 21,602,144 ชิ้น มีบริการ พัสดุไปรษณีย จํานวน 115,329 ชิ้น และบริการพิเศษ จํานวน 4,098,390 ชิ้น

การศึกษา ในปการศึกษา 2558 จังจวัดขอนแกนมีสถานศึกษา ระดั บ อนุ บ าลถึ ง มั ธ ยมศึ ก ษา 1,121 แจ ง มี ค รู จํ า นวน 11,321 คน นักเรียนจํานวน 208,157 คน ประชาชนส ว นใจญ ข องจั ง จวั ด ขอนแก น นั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธ จึ ง มี วั ด และสํ า นั ก สงฆ ก ระจายอยู ทั่ ว ไป โดยในป พ.ศ. 2558 มีวัด 1,425 แจง ที่พักสงฆ 872 แจง มีพระภิกษุ 8,468 รูป และสามเณร 2,178 รูป

การสาธารณสุข ในป ง บประมาณ 2558 จั งจวั ด ขอนแก น มี โรงพยาบาล 31 แจง (รัฐบาล 28 แจง เอกชน 3 แจง) โรงพยาบาลส ง เสริม สุ ข ภาพตํ า บล 248 แจง คลิ นิ ก ทุ ก ประเภท 602 แจง แพทย 1,298 คน ทันตแพทย 177 คน พยาบาล 4,217 คน จํานวนเตียงผูปวย 3,665 เตียง โดยมี อัตราสวนแพทย 1 คนตอประชากรเทากับ 3,324 คน ทันตแพทย 1 คนตอประชากร 11,031 คน และพยาบาล 1 คนตอประชากร 669 คน


x

สถานที่นาสนใจและแหลงทองเที่ยว จั ง จวั ด ขอนแก น มี แ จล ง ท อ งเที่ ย วธรรมชาติ ประวัติศาสตร สถาปตยกรรม วัฒนธรรมประเพณีและ จั ต ถกรรม สํ า จรั บ นั ก ท อ งเที่ ย วชาวไทยและชาว ตางประเทศเดินทางมาเยี่ยมชม ดังนี้ แ ห ล ง ท อ ง เ ที่ ย ว ป ร ะ เ ภ ท ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร แ ล ะ สถาปตยกรรม พระธาตุ ข ามแก น เป น ปู ช นี ย สถานศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ คู อีส านอี ก แจง จนึ่ ง นั บ ต อจากพระธาตุ พ นม พระธาตุ เชิงชุมจังจวัดสกลนคร ทุกวันเพ็ญเดือนจกจะมีงานฉลอง พระธาตุขามแกนเปนงานประจําป เดินทางจากตัวเมืองไป ทางถนนสายขอนแกน - กาฬสินธุ ประมาณ 12 กิโลเมตร ขามลําน้ําพองเลีย้ วซาย อีกประมาณ 14 กิโลเมตร พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เปนสถานที่เก็บรักษา และจัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่เปนของแถบอีสาน ตอนเจนื อ ตั้ ง อยู บ นถนนกสิ ก รทุ ง สร า ง ใกล กั บ ศู น ย ราชการ อุ ท ยานแห ง ชาติ ภู เ วี ย ง ตั้ ง อยู ใ นพื้ น ที่ บ ริ เ วณ ตําบลในเมือง อําเภอภูเวียง เมื่อประมาณป พ.ศ. 2519 มี การคนพบรอยเทาและซากกระดูกไดโนเสาร และสัตวโลก ดึ ก ดํ า บรรพ อ ายุ เ กื อ บ 200 ล า นป พบซากกระดู ก ไดโนเสาร กิ น พื ช ขนาดใจญ ตั้ ง ชื่ อ ว า “ภู เ วี ย งโกซอรั ส สิรินธรเน” และพบซากไดโนเสารกินเนื้อขนาดเล็ก เดิน 2 เทา จากินกันเปนกลุม ตั้งชื่อวา “สยามโมไทแรนนัส อิสานเอนซิส” กูเปอยนอยหรือพระธาตุกูทอง เทวสถานศิลปะ ขอมถือวาเปนปราสาทจินที่มีขนาดใจญที่สุดพบในจังจวัด ขอนแกนและจังจวัดใกลเคียงแถบอีสานตอนบน ตั้งอยูที่ อําเภอเปอยนอย ระยะทางจากจังจวัดขอนแกน ประมาณ 79 กิโลเมตร ชาวบานเรียกวา “ธาตุกูทอง” องคปรางค ปราสาทจันจนาสูทิศตะวันออก สรางดวยจินทรายจําจลัก ลวดลายสวยงาม กําแพงใจญลอมรอบ เปนเขตปราสาท สรางดวยศิลาแลง กูประภาชัยหรือกูบานนาคํานอย กูจะอยูภายใน วัดกูบานนาคํานอย ตั้งอยูที่บานนาคํานอย ตําบลบัวใจญ

เป น โบราณสถานที่ พบจลัก ฐานแสดง อโรคยาศาลจรื อ สถานพยาบาลที่ที่พระเจาชั ยวรมันที่ 7 แจงอาณาจัก ร เขมรโบราณโปรดใจ ส ร า งขึ้ น ในพุ ท ธศตวรรษที่ 18 (พ.ศ. 1720-1780) เมืองโบราณโนนเมือง เปนโบราณสถานที่สําคัญ ของจังจวัดขอนแกนเปนการพบรองรอยทางโบราณคดียุค สมัยศิลปะทวาราวดี ศึกษารองรอยพื้นฐานของสังคม ประวัติศาสตรสมัยจนึ่งในอดีตตั้งอยูในบริเวณที่เรียกว า “โนนเมือง” เขต บานนาโพธิ์ อําเภอชุมแพ จางจากตัว จังจวัดประมาณ 80 กิโลเมตร การเดินทางไปทางเดียวกับ พระธาตุขามแกน แหลงทองเที่ยวประเภทวัฒนธรรม วัดหนองแวง (พระมจาธาตุแกนนคร) ตั้งอยูที่ถนน กลางเมือง ริมบึงแกนนคร ภายในวัดจะเปนพระอาราม จลวง มีพระมจาธาตุแกนนครจรือพระธาตุเกาชั้น ฐาน สี่ เ จลี่ ย มกว า งด า นละ 50 เมตร เรื อนยอดทรงเจดี ย จําลองแบบจากพระธาตุขามแกน หมูบานงูจงอาง เปนจมูบานที่มีชื่อเสียงในการจัด แสดงและเลี้ยงงูจงอาง ชาวบานทุกจลังคาเรือนจะเลี้ยงงู จงอางไวใตถุนบานของตนเอง และนํามาจัดแสดงงู จงอางจลายรูปแบบ เชน การชกมวยระจวางคนกับงู จงอาง เปนตน หมูบานเตา บริเวณบานกอกตําบลสวนจมอน มีเตาบกชนิดจนึ่ง (จรือชาวบานแถวนั้นเรียกวา เตาเพ็ก) ลั ก ษณะกระดองจะมี สี เจลื องแก ป นน้ํ า ตาลเดิ น อยู เป น จํานวนมาก บางก็จะอยูบริเวณใตถุนบาน บางก็อยูตาม ถนนภายในจมูบาน การเดินทางโดยเสนทางขอนแกน มัญจาคีรี ระยะทางประมาณ 54 กิโลเมตร วัดอุดมคงคาคีรีเขต ตั้งอยูเชิงเขาลอมรอบ รมรื่น ดวยธรรมชาติ มีลําธารไจลผานตลอดป วิจารมีจลังคา เปนสีทองเจลืองอราม ภายในเปนพิพิธภัณฑจัดแสดง เครื่องอัฐบริขารของจลวงปูผาง พระอาจารยที่เปนที่ เคารพสักการะของคนอีสานทั่วไป การเดินทางโดยเสนทาง ขอนแกน - มัญจาคีรี ระยะทาง 67 กิโลเมตร


xi

หมูบานอนุรักษควายไทย อยูที่บานโนนอุดมและ บานโนนสวาง ตําบลนาจวา อําเภอภูเวียง เปนจมูบานที่ มีการเลี้ยงควายทั้งสองจมูบาน 149 ครัวเรือน ประมาณ 1,200 ตัว

ถ้ําลายมือ อยูที่ บานดอนกอก อําเภอจนองเรื อ มีลักษณะเปนเพิงจิน มีทางขึ้นที่ สูงชั น ภาพเขีย นเป น ลายเสนสีแดงและภาพลายมือใชสีแดงพนทับผามือลงบน จนาผา กับภาพฝามือสีแดงวางทับลงบนผนังจิน

วัดป าแสงอรุ ณ ตั้ งอยูที่ ตํา บลพระลั บ จางจาก ศาลากลางประมาณ 3 กิ โ ลเมตร ตามเส น ทางของ ขอนแก น – กาฬสิ นธุ ภายในวั ด จะมีสิ ม อีส านที่ มี ค วาม วิจิ ต รงดงามของภาพเขียนฝาผนั ง ผา ไจมมั ด จมี่ ซึ่ง เป น เอกลักษณของจังจวัดขอนแกน

ถ้ําคางคาว ตั้งอยูบนภูผามาน จางจากที่วาการ อําเภอภูผามานประมาณ 2.5 กิโลเมตร ลักษณะเปนถ้ํา อยูสูงระดับพื้นดินประมาณ 100 เมตร บริเวณจนาผาสูง ชันของภูผามาน เมื่อเขาใกลจะไดกลิ่นเจม็นของคางคาว เนื่องจากมีคางคาวขนาดเล็กอาศัยอยูนับลานตัว จะออก จากถ้ํา เวลา 18.10 นาฬิกา ของทุกวันโดยจะออกเปน กลุมยาวคลายฝูงผึ้งขนาดยักษ เปนระยะทางนับสิบ กิโลเมตร

แหลงทองเที่ยวธรรมชาติ บึงแกนนคร เปนบึงธรรมชาติมีพื้นที่กวา 600 ไร อยู ติ ด กั บ ถนนนิ ก รสํ า ราญ มี ถ นนรอบบึ ง เป น สถานที่ พั ก ผ อ นจย อ นใจของชาวเมื อ งขอนแก น ใช เ ป น ที่ จั ด ประเพณี วันดอกคูณเสียงแคนในเทศกาลวันสงกรานต โดยรอบบึ ง จะมี ต น คู ณ ที่ มี ด อกสี เ จลื อ งบานสะพรั่ ง บงบอกถึงเทศกาลวันมจาสงกรานตไดมาถึงแลว เขื่อนอุบลรัตน จางจากจังจวัดขอนแกนประมาณ 50 กิโลเมตร เสนทางถนนมิตรภาพ (ทางจลวงจมายเลข 2 ขอนแกน - อุดรธานี) เปนเขื่อนเอนกประสงคทั้งทําการ ผลิตกระแสไฟฟา การชลประทาน การประมง การ คมนาคม การปองกันและบรรเทาอุทกภัยในฤดูฝน ตลอดจนเปนสถานที่พักผอนจยอนใจตัวเขื่อนมีความยาว 800 เมตร สูงจากทองน้ํา 32 เมตร สันเขื่อนกวาง 6 เมตร มีโรงไฟฟาพลังน้ําดานเจนือ ทางระบายน้ําลนทาง ทิศใต ถ้ํ า ภู ต าหลอ อยู ที่ บ า นวั ง สวาบ ตํ า บลวั ง สวาบ อําเภอภูผามาน เปนถ้ําที่อยูบนเนินสูง มีจองโถงขนาด ใจญ มีจินงอกจินยอยอยูในสภาพสมบูรณ จินบางกอนมี ลักษณะเปนเกล็ดแวววาว คลายเขี้ยวจนุมาน ผานกเคา เปนภูเขาที่อยูรอยตอของอําเภอชุมแพ จังจวัดขอนแกน กับ อําเภอภูกระดึง จังจวัดเลย เปนจนา ผาสูงชัน ลักษณะคลายนกเคาแมว บริเวณใกลจนาผา เปนถนนกวางใจญ

ถ้ําพญานาคราช อยูในเขตอุทยานแจงชาติภูผา มาน ตําบลนาจนองทุม อําเภอชุมแพ ภายในถ้ํามีพื้นที่ กวางขวางแบงออกเปนจองๆ แตละจองจะมีจินงอกจิน ยอยเปนชอขึ้นตอกันเปนเสาใจญ เมื่อกระทบแสงไฟจะ เกิดประกายระยิบระยับสวยงาม น้ําตกตาดฟภา เกิดจากลําจวยตาดฟาซึ่งเปนเสน แบงเขตแดนระจวางอําเภอภูผามาน จังจวัดขอนแกน กับ อําเภอน้ําจนาว จังจวัดเพชรบูรณ ทองที่บานดงสะคราน จมู 7 ตําบลวังสวาบ จางจากที่วาการอําเภอภูผามาน ประมาณ 40 กิโลเมตร ลักษณะเปนน้ําตก 5 ชั้น สูงประมาณ 80 เมตร งานเทศกาลประจําป เทศกาลดอกคูนเสียงแคน สุดยอดสงกรานตอีสาน และถนนข า วเจนี ย ว จั ง จวั ด ขอนแก น ได จั ด กิ จ กรรม เทศกาลสงกรานต ใ นเดื อนเมษายน วั ต ถุป ระสงค เ พื่ อ ส ง เสริม วั ฒ นธรรมการละเล น สงกรานต แ บบป ใ จม ไ ทย ปลูกฝงพฤติกรรมและคานิยมที่ดีของเยาวชนตอครอบครัว และสังคม จุดเดนสําคัญของงาน คือ เปนงานสนุกไดโดย ไรแอลกอฮอล กิจกรรมภายในงานจะมีการจัดแสดงดนตรี ประกวดธิดาดอกคูน ประกวดอาจารพื้นบาน เปนตน


xii

งานเทศกาลไหมและประเพณี ผูก เสี่ย วและงาน กาชาด นิยมเรียกกันวา “งานไจม” จรือ “งานเทศกาล ไจม” จั ด ขึ้ น ครั้ ง แรกเมื่ อ ป 2522 โดยได รั บ การ สนั บสนุ นจากการท องเที่ ยวแจง ประเทศไทย ซึ่ ง จะจั ด ระจว า งวั น ที่ 29 พฤศจิ ก ายนถึ ง วั น ที่ 10 ธั น วาคม ของทุ ก ป ณ บริ เวณจน า ศาลากลางจั ง จวั ด ขอนแก น วัตถุประสงคเพื่อใจประชาชนเขาใจความจมายของคําวา เสี่ยวอยางถูกตอง ฟนฟูอนุรักษประเพณีงดงามไวใจเปน มรดกทางวั ฒ นธรรม กิจ กรรมภายในงานมี ก ารจั ด พิ ธี ผูกเสี่ยว การจัดนิทรรศการของสวนราชการ การประกวด นางงามไจม เปนตน งานศิวะราตรี ปู ช ะนี ย าลัย ปราสาทเป อยน อย จั ด ทุ ก วั น เพ็ ญ เดื อ นจ า ของทุ ก ป ชาวอํา เภอเป อยน อ ย กําจนดใจเปนวันบวงสรวงปราสาท เพื่อเปนการอนุรักษ สงเสริมขนบธรรมเนี ยมประเพณีที่ดี งาม ใจคงไว สืบไป มีกิจกรรมที่สําคัญคือ ทําบุญในภาคเชา สําจรับภาคค่ํา เปนการแสดงแสงสีเสียงดานศิลปวัฒนธรรม เทศกาลไหวพระธาตุขามแกน จัดขึ้นเปนประจํา ทุ ก ป ใ นคื น วั น เพ็ ญ เดื อ นจก (วั น ขึ้ น 15 ค่ํ า เดื อ น 6 ) ณ วั ด เจติ ภู มิ เป น งานเฉลิ ม ฉลองพระธาตุ เ พื่ อ ใจ ประชาชนไดสักการะพระธาตุคูบานคูเมือง ในงานมีการ แสดงศิลปะพื้นบาน และการออกรานจําจนายสินคาตางๆ

ตราประจําจังหวัด

เป น เจดี ย เกา ครอบต น มะขาม เรีย กว า เจดี ย ข าม แก น ซึ่ ง เป น ซึ่ ง เป น ปู ช นี ย สถานที่ สํ า คั ญ แจ ง จนึ่ ง ของ จังจวัด มี เรื่องเลาตอ ๆ กันมาวาครั้งจนึ่งตนมะขามใจญ ถูกตัดโคนลงไวจลายปกลับงอกเงยมีกิ่งกานสาขาขึ้นอีก ประชาชนถือวา เปนสิ่งมจัศจรรยจึงพากันสรางเจดียครอบ ตน มะขามนั้ น ไว เรียกว า เจดี ย ขอามแกน และถือเป น ปูชนี ยสถาน เคารพกราบไจว ตั้ง แต นั้น มาจนถึง ปจ จุบั น จึงไดนํามาเปนตราประจํา จังจวัด ตอมาคําวา ขามแกน ไดเพี้ยนเปน ขอนแกน ตนไมประจําจังหวัด : ตนชัยพฤกษ

ดอกไมประจําจังหวัด : ดอกราชพฤกษ

คําขวัญประจําจังหวัดขอนแกน พระธาตุข ามแกน เสี ย งแคนดอกคู น ศู น ยร วม ผาไจม รวมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแกนนครใจญ ไดโนเสาร สิรินธรเน สุดเทเจรียญทองแรกมวยโอลิมปก

วิสัยทัศนจังหวัด ขอนแกนเมืองนาอยู มุงสูมจานครแจงอาเซียน


Contents

สารบัญ คํานํา แผนที่จังหวัด จังหวัดขอนแกน สารบัญตารางสถิติ สัญลักษณ มองจังหวัดผานขอมูลสถิติ

หนา iii v vii xiii xxv xxvii

Preface Khon Kaen Map Khon Kaen Province List of Statistical Tables Symbols Province at a glance

สารบัญตารางสถิติ

List of Statistical Tables

สถิติสังคม สถิติประชากรศาสตร ประชากรและเคหะ

Social Statistics Demographic, Population and Housing Statistics

1.1 ประชากรจากการทะเบียน อัตราการเปลี่ยนแปลง และความหนาแนนของประชากร 5 เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2554 - 2558 1.2 ประชากรจากการทะเบียน จําแนกตามเพศ เขตการปกครอง เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2556 - 2558 7 1.3 ประชากรจากการทะเบียน จําแนกตามหมวดอายุ เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2558 13 1.4 เนื้อที่ ระยะทางจากอําเภอถึงจังหวัด และเขตการปกครอง เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2558 15

1.1

1.2

1.3 1.4

1.5 1.5 จํานวนและอัตราเกิดมีชีพ การตาย ทารกตาย และมารดาตาย พ.ศ. 2554 - 2558 1.6 การเกิด การตาย การยายเขา และการยายออก จําแนกตามเพศ เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2558 1.7 การจดทะเบียนสมรส และหยา เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2554 - 2558 1.8 ผูรับบริการวางแผนครอบครัวรายใหม จําแนกตามวิธีคุมกําเนิด พ.ศ. 2554 - 2558 1.9 ผูรับบริการวางแผนครอบครัวรายใหม จําแนกตามวิธีคุมกําเนิด เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2558

Page iv v vii xiii xxv xxvii

17 1.6 18 1.7 24 1.8 26 1.9 27

Population from Registration Record, Percentage Change and Density by District: 2011 - 2015 Population from Registration Record by Sex, Administration Zone and District: 2013 - 2015 Population from Registration Record by Age Group and District: 2015 Area, Distance from District to Province and Administration Zone by District: 2015 Number and Rate of Livebirth, Death, Infant Mortality and Maternal Mortality: 2011 - 2015 Births, Deaths, Registered-In and Registered-Out by Sex and District: 2015 Couple with Marriage and Divorce Certificate by District: 2011 - 2015 New Family Planning Acceptors by Contraceptive Methods: 2011 - 2015 New Family Planning Acceptors by Contraceptive Methods and District: 2015

5

7 13

15

17 18 24 26

27


xiv หนา 1.10 บานจากการทะเบียน เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2554 - 2558 1.11 รอยละของครัวเรือน จําแนกตามลักษณะ ที่สําคัญของครัวเรือน พ.ศ. 2554 - 2558

29 31

Page 1.10 House from Registration Record by District: 2011 - 2015 1.11 Percentage of Households by Major Housing Characteristics: 2011 - 2015

สถิติแรงงาน 2.1 ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป จําแนกตาม สถานภาพแรงงาน และเพศ เปนรายภาค พ.ศ. 2558 2.2 ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป จําแนกตาม สถานภาพแรงงาน เปนรายไตรมาส พ.ศ. 2556 - 2559 2.3 ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปที่มีงานทํา จําแนกตามอาชีพ และเพศ เปนรายไตรมาส พ.ศ. 2558 - 2559 2.4 ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปที่มีงานทํา จําแนกตามอุตสาหกรรม และเพศ เปนรายไตรมาส พ.ศ. 2558 - 2559 2.5 ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปที่มีงานทํา จําแนกตามสถานภาพการทํางาน และเพศ เปนรายไตรมาส พ.ศ. 2558 - 2559 2.6 ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปที่มีงานทํา จําแนกตามระดับการศึกษาที่สําเร็จ และเพศ เปนรายไตรมาส พ.ศ. 2558 - 2559 2.7 ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปที่มีงานทํา จําแนกตามจํานวนชั่วโมงทํางานตอสัปดาห และเพศ เปนรายไตรมาส พ.ศ. 2558 - 2559 2.8 ผูวางงาน และอัตราการวางงาน จําแนก ตามเพศ เปนรายไตรมาส พ.ศ. 2556 - 2559 2.9 อัตราคาจางขั้นต่ํา เปนรายจังหวัดใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2553 - 2558

31

Labour Statistics 2.1 37 2.2 38 2.3 39 2.4 40 2.5 41 2.6 42 2.7 43 2.8 44 2.9 45

สถิติการศึกษา 3.1 โรงเรียน จําแนกตามสังกัด เปนรายอําเภอ ปการศึกษา 2558

29

Population Aged 15 Years and Over by Labour Force Status, Sex and Region: 2015 Population Aged 15 Years and Over by Labour Force Status and Quarterly: 2013 - 2016 Employed Persons Aged 15 Years and Over by Occupation, Sex and Quarterly: 2015 - 2016 Employed Persons Aged 15 Years and Over by Industry, Sex and Quarterly: 2015 - 2016 Employed Persons Aged 15 Years and Over by Work Status, Sex and Quarterly: 2015 - 2016 Employed Persons Aged 15 Years and Over by Level of Educational Attainment, Sex and Quarterly: 2015 - 2016 Employed Persons Aged 15 Years and Over by Hours Worked per Week, Sex and Quarterly: 2015 - 2016 Unemployed and Unemployment Rate by Sex and Quarterly: 2013 - 2016 Minimum Wage Rate by Province of Northeastern Region: 2010 - 2015

37

38

39

40

41

42

43 44 45

Education Statistics 3.1 49

School by Jurisdiction and District: Academic Year 2015

49


xv หนา 3.2 โรงเรียน จําแนกตามระดับการศึกษา เปนรายอําเภอ ปการศึกษา 2558 3.3 หองเรียน จําแนกตามสังกัด และระดับการศึกษา เปนรายอําเภอ ปการศึกษา 2558 3.4 ครู จําแนกตามสังกัด และเพศ เปนรายอําเภอ ปการศึกษา 2558 3.5 นักเรียน จําแนกตามสังกัด เพศ และชั้นเรียน ปการศึกษา 2558 3.6 นักเรียน จําแนกตามสังกัด และเพศ เปนรายอําเภอ ปการศึกษา 2558 3.7 นักเรียน จําแนกตามระดับการศึกษา และเพศ เปนรายอําเภอ ปการศึกษา 2558

Page 3.2

51

53 55 57 58 60

3.8 นักเรียนที่ออกกลางคัน จําแนกตามสาเหตุที่สําคัญ เปนรายอําเภอ ปการศึกษา 2558 62 3.9 ผูเรียน/นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน และผูเรียน/ นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ในสังกัดสํานักงาน สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย จําแนกตามเพศ และกิจกรรม การศึกษา ปงบประมาณ 2558 64 3.10 ผูเรียน/นักศึกษา ในสังกัดสํานักงานสงเสริม การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จําแนกตามกิจกรรมการศึกษา และเพศ เปนรายอําเภอ ปงบประมาณ 2558 65

School by Level of Education and District: Academic Year 2015 3.3 Classroom by Jurisdiction, Level of Education and District: Academic Year 2015 3.4 Teacher by Jurisdiction, Sex and District: Academic Year 2015 3.5 Student by Jurisdiction, Sex and Grade: Academic Year 2015 3.6 Student by Jurisdiction, Sex and District: Academic Year 2015 3.7 Student by Level of Education, Sex and District: Academic Year 2015 3.8 Student Drop-out of School by Important Causes and Districts: Academic Year 2015 3.9 Enrolment Registered and Enrolment Graduated Under Office of The Non-Formal and Informal Education by Sex and Educational Activities: Fiscal Year 2015 3.10 Enrolment Registered in Office of The Non-Formal and Informal Education by Educational Activities, Sex and District: Fiscal Year 2015

สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

53 55 57 58 60

62

64

65

Religion, Art and Culture Statistics 4.1

4.1 วัด สํานักสงฆ โบสถคริสต มัสยิด พระภิกษุ และสามเณร เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2558

51

69

สถิติสุขภาพ 5.1 ผูปวยนอก จําแนกตามกลุมสาเหตุ (21 กลุมโรค) จากสถานบริการสาธารณสุข ของกระทรวง สาธารณสุข พ.ศ. 2552 - 2556 73

Temple, House of Priest, Church, Mosque, Buddhist Monk and Novice by District: 2015

69

Health Statistics 5.1

Out- Patients According to 21 Groups of Cause from Health Service Units, Ministry of Public Health: 2009 - 2013

73


xvi หนา 5.2 10 ลําดับโรคของผูปวยใน จําแนกตามสาเหตุ การปวย 298 กลุมโรค จากสถานบริการ สาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 - 2556 5.3 การตาย จําแนกตามสาเหตุที่สําคัญ และเพศ พ.ศ. 2557 - 2558 5.4 สถานพยาบาลที่มีเตียงผูปวยรับไวคางคืน จํานวนเตียง แพทย ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาล ผูชวยพยาบาล และผูปวย จําแนกตามประเภท สถานพยาบาล และสังกัด พ.ศ. 2558 5.5 สถานพยาบาล จําแนกตามประเภท เปนรายอําเภอ ปงบประมาณ 2558 5.6 เจาหนาที่ทางการแพทย เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2558

Page 5.2

74 5.3 75 5.4

76 5.5 77 79

5.6

สถิติสวัสดิการสังคม 6.1 สถิติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2553 - 2557 6.2 ลูกจางที่ประสบอันตรายหรือเจ็บปวย เนื่องจากการทํางาน จําแนกตามความรายแรง พ.ศ. 2554 - 2558

6.1 83 6.2 84

75

76 77 79

Statistics of Social Security Fund: 2010 - 2014 Employee Caused by Occupational Injuries or Diseases by Degree of Loss: 2011 - 2015

83

84

Gender Statistics 7.1 87 90

7.2 7.3

91 7.4

7.4 ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปที่ตองการพัฒนา ขีดความสามารถ จําแนกตามเพศ สถานภาพ แรงงาน ระดับการศึกษาที่สําเร็จ และกลุมอายุ พ.ศ. 2557 - 2559

Medical Personnel by District: 2015

74

Social Security Statistics

สถิติหญิงและชาย 7.1 ประชากรจากการทะเบียน จําแนกตามเพศ และหมวดอายุ เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2558 7.2 การเกิด การตาย จําแนกตามเพศ พ.ศ. 2554 - 2558 7.3 ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป จําแนกตามเพศ และสถานภาพแรงงาน เปนรายไตรมาส พ.ศ. 2558 - 2559

Top-Ten of In-Patients According to 298 Groups of Cause from Health Service Units, Ministry of Public Health: 2009 - 2013 Deaths by Leading Causes of Death and Sex: 2014 - 2015 Hospital and Medical Establishment with Bed, Bed, Physician, Dentist, Pharmacist, Nurse, Technical Nurse and Patient By Type and Jurisdiction: 2015 Hospital and Medical Establishment by Type and District: Fiscal Year 2015

92

Population from Registration Record by Sex, Age Group and District: 2015 Births and Deaths by Sex: 2011 - 2015 Population Aged 15 Years and Over by Sex, Labour Force Status and Quarterly: 2015 - 2016 Population Aged 15 Years and Over to Desirability for Development by Sex, Labour Force Status, Level of Education Attainment and Age Groups: 2014 - 2016

87 90

91

92


xvii หนา

Page

สถิติรายไดและรายจายของครัวเรือน 8.1 รายได คาใชจายเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน และหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือน จําแนกตาม สถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558

Household Income and Expenditure Statistics 8.1

95 8.2

8.2 คาใชจายเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน จําแนกตามประเภทคาใชจาย และสถานะ ทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558 8.3 รอยละของครัวเรือน จําแนกตามชวงของ รายไดตอเดือนตอคนและตามขนาดของ ครัวเรือน พ.ศ. 2558 8.4 รอยละของครัวเรือน จําแนกตามชวงของ คาใชจายตอเดือนตอครัวเรือนและตาม ขนาดของครัวเรือน พ.ศ. 2558 8.5 รายไดเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน จําแนกตาม แหลงที่มาของรายได และสถานะทาง เศรษฐสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558

96 8.3 97 8.4 98 8.5 99 8.6

8.6 หนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือน จําแนกตามวัตถุประสงค ของการกูยืม และสถานะทางเศรษฐสังคม ของครัวเรือน พ.ศ. 2558 100

สถิติยุติธรรม ความมั่นคง การเมือง และการปกครอง 9.1 สถิติคดีอาญาที่นาสนใจ จําแนกตาม ประเภทความผิด พ.ศ. 2554 - 2558

Justice, Security, Political and Public Administration Statistics 9.1 103

สถิติเศรษฐกิจ บัญชีประชาชาติ 10.1 ผลิตภัณฑมวลรวมภาค และจังหวัด ณ ราคาประจําป พ.ศ. 2557

Average Monthly Income and Expenditure per Household and Amount of Debt per Household by Socio-Economic Class: 2015 95 Average Monthly Expenditure per Household by Expenditure Group and Socio-Economic Class of Household: 2015 96 Percentage of Households by Intervals of Monthly Income per Head and Household Size: 2015 97 Percentage of Households by Intervals of Monthly Expenditure per Household and Household Size: 2015 98 Average Monthly Income per Household by Source of Income and Socio-Economic Class of Household: 2015 99 Average Amount of Dept per Household by Purpose of Borrowing and Socio-Economic Class of Household: 2015 100

Statistics of Reported Interesting Crimes by Type of Crimes: 2011 - 2015

103

Economic Statistics National Accounts

109

10.1 Gross Regional Product and Gross Provincial Product at Current Market Prices: 2014

109


xviii หนา

Page

10.2 ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจําป จําแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2553 - 2557 115 10.3 ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ (ปอางอิง พ.ศ. 2545) จําแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2553 - 2557 116

10.2 Gross Provincial Product at Current Market Prices by Economic Activities: 2010 - 2014 115 10.3 Gross Provincial Product Chain Volume Measures (Reference Year = 2002) by Economic Activities: 2010 - 2014 116

สถิติเกษตร และประมง 11.1 การใชที่ดิน พ.ศ. 2553 - 2557 11.2 ลักษณะการถือครองที่ดินทางการเกษตร พ.ศ. 2553 - 2557

Agriculture and Fishery Statistics 119 120

11.3 เนื้อที่ปลูกขาวนาป เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยตอไร จําแนกตามประเภทขาว เปนรายอําเภอ ปเพาะปลูก 2558/2559 121 11.4 เนื้อที่ปลูกขาวนาปรัง เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยตอไร จําแนกตามประเภทขาว เปนรายอําเภอ ปเพาะปลูก 2558/2559 123 11.5 เนื้อที่เพาะปลูกพืชไร เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยตอไร จําแนกตามชนิดของพืชไร ปเพาะปลูก 2558/2559 125 11.6 เนื้อที่เพาะปลูกพืชผัก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยตอไร จําแนกตามชนิดพืชผัก ปเพาะปลูก 2558/2559 11.7 เนื้อที่เพาะปลูกไมผลและไมยืนตน เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยตอไร จําแนกตามชนิด ของไมผลและไมยืนตน ปเพาะปลูก 2558/2559 11.8 ปศุสัตว จําแนกเปนรายอําเภอ พ.ศ. 2558 11.9 ครัวเรือนที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด จําแนกตาม ประเภทการเลี้ยง และผลผลิตการเลี้ยงสัตวน้ําจืด เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2558 11.10 สัตวน้ําจืดที่จับได จําแนกตามชนิดสัตวน้ําจืด เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2558

126

127 128

129 131

11.1 Land Utilization: 2010 - 2014 11.2 Type of Farm Holding Land: 2010 - 2014 11.3 Planted Area of Major Rice Harvested Area, Production and Yield per Rai by Type of Rice and District: Crop Year 2015/2016 11.4 Planted Area of Second Rice, Harvested Area, Production and Yield per Rai by Type of Rice and District: Crop Year 2015/2016 11.5 Planted Area of Field Crops, Harvested Area, Production and Yield per Rai by Type of Field Crops: Crop Year 2015/2016 11.6 Planted Area of Vegetable Crops, Harvested Area, Production and Yield per Rai by Type of Vegetable Crops: Crop Year 2015/2016 11.7 Planted Area of Fruit Trees and Tree Crops, Harvested Area, Production and Yield per Rai by Type of Fruit Trees and Tree Crops: Crop Year 2015/2016 11.8 Livestock by District: 2015 11.9 Freshwater Culture Household by Type of Culture, Production of Freshwater Aquaculture and District: 2015 11.10 Catch of Freshwater by Species and District: 2015

119 120

121

123

125

126

127 128

129 131


xix หนา

สถิติอุตสาหกรรม 12.1 สถานประกอบการ คนทํางาน และลูกจาง จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2555 12.2 สถานประกอบการ และลูกจาง จําแนกตามขนาด ของสถานประกอบการ พ.ศ. 2556 - 2558 12.3 สถานประกอบการอุตสาหกรรม จําแนกตาม ประเภทอุตสาหกรรม พ.ศ. 2556 - 2558 12.4 สถานประกอบการอุตสาหกรรม จํานวนเงินทุน และจํานวนคนงาน เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2558 12.5 เหมืองแร คนงาน และปริมาณแรที่ผลิตได จําแนกตามชนิดแร พ.ศ. 2554 - 2558 12.6 ผูที่ไดรับอนุมัติใหกอสราง สิ่งกอสราง และพื้นที่กอสรางอาคารโรงเรือน จําแนกตาม เขตการปกครอง และชนิดของอาคาร พ.ศ. 2558 12.7 ผูที่ไดรับอนุมัติใหกอสราง สิ่งกอสราง และพื้นที่กอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือน จําแนกตามเขตการปกครอง และชนิดของสิ่งกอสราง พ.ศ. 2558

Industrial Statistics

135 136 137 138 140

12.1 Establishment, Person Engaged and Employee by Size of Establishment and Economic Activity: 2012 12.2 Establishment and Employee by Size of Establishment: 2013 - 2015 12.3 Industrial Establishment by Type of Industries: 2013 - 2015 12.4 Industrial Establishment, Capital and Employee by District: 2015 12.5 Active Mine, Workers Employed and Production by Kind of Mineral: 2011 - 2015 12.6 Permitted and Area of Building Construction by Area and Type of Building: 2015

141

144

สถิติพลังงาน

135 136 137 138 140

141 12.7 Permitted and Area of Civil Engineering Construction by Area and Type of Construction: 2015

144

Energy Statistics

13.1 ผูใชไฟฟา และการจําหนายกระแสไฟฟา จําแนกตามประเภทผูใช เปนรายอําเภอ ปงบประมาณ 2558 147 13.2 ปริมาณการจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง จําแนกตาม ชนิดของน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2555 - 2558 149

สถิติการคา และราคา 14.1 ทะเบียนนิติบุคคลที่คงอยู และทุนจดทะเบียน จําแนกตามประเภทการจดทะเบียน พ.ศ. 2549 - 2558 14.2 ทะเบียนนิติบุคคลที่คงอยู และทุนจดทะเบียน จําแนกตามประเภทการจดทะเบียน เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2558

Page

13.1 Consumer and Electricity Sales by Type of Consumers and District: Fiscal Year 2015 13.2 Quantity of Gasoline Sold by Type of Gasoline: 2012 - 2015

147 149

Trade and Price Statistics

153

154

14.1 Registered of Juristic Person and Authorized Capital by Type of Registration: 2006 - 2015 14.2 Registered of Juristic Person and Authorized Capital by Type of Registration and District: 2015

153

154


xx หนา 14.3 ทะเบียนนิติบุคคลที่คงอยู จําแนกตามประเภท การจดทะเบียน และหมวดธุรกิจ พ.ศ. 2558 14.4 ทะเบียนนิติบุคคลใหม และทุนจดทะเบียน จําแนกตามประเภทการจดทะเบียน เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2558 14.5 ทะเบียนนิติบุคคลใหม จําแนกตามประเภท การจดทะเบียน และหมวดธุรกิจ พ.ศ. 2558 14.6 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยา พ.ศ. 2553 - 2557 14.7 ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป จําแนกตามหมวดสินคา พ.ศ. 2555 - 2558 14.8 ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป เปนรายจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2555 - 2558

156

157 159 160 161 163

สถิติการขนสง และโลจิสติกส 15.1. รถจดทะเบียน ตามพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522 จําแนกตามประเภทรถ พ.ศ. 2554 - 2558 15.2 รถใหมที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522 จําแนกตามประเภทรถ พ.ศ. 2554 - 2558 15.3 รถ และรถใหมจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ การขนสงทางบก พ.ศ. 2522 จําแนกตาม ประเภทรถ พ.ศ. 2554 - 2558 15.4 ผูโดยสาร และรายไดจากการโดยสารรถไฟ จําแนกตามชั้นการโดยสาร และสถานี เปนรายอําเภอ ปงบประมาณ 2557 15.5 ปริมาณ และรายไดจากการโดยสารทางรถไฟ จําแนกตามสถานี เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2557 15.6 สถิติการขนสงทางอากาศ พ.ศ. 2554 - 2558 15.7 อุบัติเหตุการจราจรทางบก และความเสียหาย พ.ศ. 2554 -2558

Page 14.3 Registered of Juristic Person by Type of Registration and Category: 2015 156 14.4 New Registered of Juristic Person and Authorized Capital by Type of Registration and District: 2015 157 14.5 New Registered of Juristic Person by Type of Registration and Category: 2015 159 14.6 Licence Concerning Drug: 2010 - 2014 160 14.7 General Consumer Price Index by Commodity Group: 2012 - 2015 161 14.8 General Consumer Price Index by Province of Northeastern Region: 2012 -2015 163

Transport and Logistics Statistics

167

168

169

170 171 172 173

15.1. Vehicle Registered Under Motor Vehicle Act B.E. 1979 by Type of Vehicle: 2011 - 2015 15.2 New Vehicle Registered Under Motor Vehicle Act B.E. 1979 by Type of Vehicle: 2011 - 2015 15.3 Vehicle and New Vehicle Registered Under Land Transport Act B.E. 1979 by Type of Vehicle: 2011 - 2015 15.4 Railway Passenger and Passenger Revenue Classified by Category, Station and District: Fiscal Year 2014 15.5 Quantity and Freight Revenue of Railway by District and Station: 2014 15.6 Statistics of Air Transport: 2011 - 2015 15.7 Road Traffic Accident Casualty and Property Damaged: 2011 - 2015

167

168

169

170 171 172 173


xxi หนา

สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 16.1 บริการโทรศัพท พ.ศ. 2554 - 2558 16.2 บริการไปรษณีย เปนรายอําเภอ ปงบประมาณ 2557 - 2558 16.3 จํานวนประชากรอายุ 6 ปขึ้นไป จําแนกตาม การมีการใชเครื่องมือ/อุปกรณเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2556 - 2558 16.4 จํานวนประชากรอายุ 6 ปขึ้นไป จําแนกตาม การมีการใชเครื่องมือ/อุปกรณเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร เปนรายจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2558

Information Communication and Technology Statistics 177 178

180

181

สถิติการทองเที่ยวและกีฬา 17.1 ผูเยี่ยมเยือน รายไดจากการทองเที่ยว หองพัก และผูเขาพักแรม เปนรายจังหวัดใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2558 17.2 สถิติการทองเที่ยว พ.ศ. 2556 - 2558

18.5 สถิติการรับประกันชีวิต พ.ศ. 2548 - 2557

16.1 Telephone Services: 2011 - 2015 177 16.2 Postal Services by District: Fiscal Years 2014 - 2015 178 16.3 Population aged 6 years and over by information and communication technology using : 2013 - 2015 180 16.4 Population aged 6 years and over by information and communication technology using by Province of Northeastern Region: 2015 181

Tourism and Sports Statistics

185 187

สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย 18.1 เงินรับฝาก และเงินใหสินเชื่อของธนาคาร พาณิชย เปนรายจังหวัด ตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2558 18.2 เงินรับฝาก และเงินใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2549 - 2558 18.3 สาขา เงินฝาก เงินถอน และเงินฝากคงเหลือ ของธนาคารออมสิน จําแนกตามประเภทบัญชี เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2558 18.4 สหกรณ จําแนกตามประเภทสหกรณ เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2558

Page

17.1 Visitor, Tourism, Room and Guests Receipt by Province in Northeastern Region: 2015 17.2 Tourism Statistics: 2013 - 2015

185 187

Finance, Banking and Insurance Statistics

191 192

193 194 196

18.1 Deposits and Credits of Commercial Bank by Province of Northeastern Region : 2015 18.2 Deposits and Credits of Commercial Bank: 2006 - 2015 18.3 Branches, Deposit, Withdrawals and Deposit Outstandings of The Government Saving Bank by Type and District: 2015 18.4 Cooperatives by Type of Cooperatives and District: 2015 18.5 Statistics of Life Insurance Business: 2005 - 2014

191 192

193 194 196


xxii หนา 18.6 เงินกูของเกษตรกรลูกคาธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณการเกษตร จําแนกตามประเภทเงินกู เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2558 197

สถิติการคลัง

18.6 Loans Operation for Farmer of The Bank for Agriculture and Agricultural Co-Operatives by Type and District: 2015

197

Fiscal Statistics

19.1 รายรับ และรายจายจริงขององคการบริหาร สวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหาร สวนตําบล จําแนกตามประเภท ปงบประมาณ 2557 - 2558 201 19.2 รายรับ และรายจายจริงของเทศบาล จําแนกตามประเภท เปนรายอําเภอ และเทศบาล ปงบประมาณ 2558 202 19.3 รายรับ และรายจายจริงขององคการบริหาร สวนตําบล จําแนกตามประเภท เปนรายอําเภอ และองคการบริหารสวนตําบล ปงบประมาณ 2558 209 19.4 รายไดจากการจัดเก็บเงินภาษีของกรมสรรพากร จําแนกตามประเภทภาษี เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2558 219 19.5 รายไดจากการจัดเก็บเงินภาษีของกรมสรรพสามิต จําแนกตามรายการ พ.ศ. 2554 - 2558 221

สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

19.1 Actual Revenue and Expenditure of Provincial Administrative Organization, Municipality and Subdistrict Administration Organization by Type: Fiscal Years 2014 - 2015 201 19.2 Actual Revenue and Expenditure of Municipality by Type, District and Municipality: Fiscal Year 2015 202 19.3 Actual Revenue and Expenditure of Subdistrict Administration Organization by Type, District and Subdistrict Administration Organization: Fiscal Year 2015 209 19.4 Revenue Tax by Type of Taxes and District: 2015 19.5 Revenue of Excise Tax by Items: 2011 - 2015

219 221

Natural Resources and Environment Statistics

สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 20.1 ปริมาณน้ําที่นําไปใชงานได จากอางเก็บน้ํา ขนาดใหญ จําแนกตามอางเก็บน้ํา เขื่อน เปนรายภาค ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 - 2558

Page

Natural Resources and Environment Statistics

227

20.1 The Effective Storage Capacity from Reservoir by Dam and Region as of 1st January: 2013 - 2015

227


xxiii หนา 20.2 แหลงน้ํา จําแนกตามประเภทแหลงน้ํา เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2557 - 2558 20.3 ปริมาณน้ําที่เก็บเฉลี่ยทั้งป จําแนกตามประเภท แหลงน้ํา เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2556 - 2558 20.4 สถิติการประปา เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2558 20.5 ปริมาณขยะมูลฝอย เปนรายจังหวัด ในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2556 - 2558 20.6 อุณหภูมิ และความกดอากาศ ณ สถานีตรวจ อากาศ เปนรายเดือน พ.ศ. 2557 - 2558 20.7 ความชื้นสัมพัทธ เปนรายเดือน พ.ศ. 2557 - 2558 20.8 ปริมาณฝนเปนรายเดือน พ.ศ. 2557 - 2558

230

232 234 235 237 238 239

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่สําคัญของจังหวัด

Page 20.2 Water Resources by Type of Water Resources and District: 2014 - 2015 20.3 Average Quantily of Water as Dammed Up by Type of Water Resources and District: 2013 - 2015 20.4 Statistics of Water Supply by District: 2015 20.5 Quantily of Solid Waste by Province in Northeastern Region: 2013 - 2015 20.6 Monthly Temperature and Atmospheric Pressure Data : 2014 - 2015 20.7 Monthly Relative Humidity Data: 2014 - 2015 20.8 Monthly Rainfall Data: 2014 - 2015

230

232 234 235 237 238 239

Indicators 243

Provincial Key Indicators

243


สัญลักษณ ตัวยอ และชื่อยอ

Symbols, Abbreviations and Acronyms ... -e r p x D * สปก.

ยังไมมีขอมูล มีขอมูลจํานวนเล็กนอย ไมมีขอมูล หรือขอมูลมีคาเปน 0 ตัวเลขประมาณ ตัวเลขปรับปรุงใหม ตัวเลขเบื้องตน แยกรายละเอียดไมได หรือคํานวณไมได ตัวเลขไมพึงเปดเผย ไมมีการสํามะโน/สํารวจ สถานประกอบการ

Est.

ลูกจาง ความกดอากาศเฉลี่ย คาออกเทน

Emp. hPa RON

ขย1

ขายยาแผนปจจุบัน

ขย2

ขายยาแผนปจจุบัน เฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ ไมใชยาอันตรายหรือ ยาควบคุมพิเศษ

ขย3

ขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุ เสร็จสําหรับสัตว

ผย1

ผลิตยาแผนปจจุบัน

นย1

นําหรือสั่งยาแผนปจจุบันเขามาใน ราชอาณาจักร

ขยบ

ขายยาแผนโบราณ

ผยบ

ผลิตยาแผนโบราณ

นยบ

นําหรือสั่ง ยาแผนโบราณเขามา ในราชอาณาจักร

Data not available Negligible amonnt Nil or zero Estimated Revised Preliminary Data nnclassified or not compntable Disclosnre prohibited No Snrvey Establishment Employee Hegtopascarl Research Octane Nnmber A licence to sell modern drng A licence to sell only ready-packed modern drngs which are not dangerons or speciallycontrolled drng A licence to sell only ready-packed modern drng for veterinary nse A licence to prodnce Modern drng A licence to import or order drng into the Kingdom A licence to sell traditional drng A licence to prodnce traditional drng A licence to import or order traditional drng into the Kingdom

ขอสังเกต: ขอมูลบางตาราง ผลรวมของแตละจํานวนอาจไมเทากับรวมยอด เนื่องจากการปดเศษ

Remarks: Fignres for some table may not add np to total becanse of ronnding data.


ขอนแกน

Khon Kaen แรงงานไตรมาส 3 พ.ศ. 2558

ประชากร พ.ศ. 2558

Labour Force 3rdQuarter:: 201 2015

Population: 2015 คน (Person)

กําลังแรงงานรวม Total Labour force

888,499

930,778 778

คน (Person)

909,515 515 1,798,014 72.22%

27.78%

60+

15-59

16.77%

4,477

9,971

ผูมีงานทํา Employed Persons

ผูรอฤดูกาล Seasonally Inactive Labour abour Force Persons

ผูวางงาน Unemployed Persons

นอกเขตเทศบาล

Non-municipal area

unicipal area ในเขตเทศบาลMunicipal

0-14

916,330

68.32%

จําแนกตามระดับ การศึกษา ByไมEducation มีการศึกษาNo Education

14.91%

กลุมอายุคํานวณเฉพาะผูมีสัญชาติไทย และมีชื่ออยูในทะเบียนบาน (1,784,743 คน)

อัตราการวางงาน

Unemployment rate

328

ต่ํากวาประถมศึกษา Less than elementary

260,853 853

ประถมศึกษาElementary

211,844 844

มัธยมศึกษาSecondary

305,34 341

อุดมศึกษาHigher level

137,964 964

1.07

%

Age Group Calculated from Thai National andHouse RegistrationCertificate trationCertificate ( 1,784,743 Persons)

ที่มา: กรมการปกครอง

ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ

ผลิตภัณฑมวลรวมภาคและจังหวัด (ณ ณ ราคาประจําป) พ.ศ. 2557

ไอซีทีพ.ศ. 2558

Source: National Statistical Office

Source: Department of Provincial rovincial Administration

GRP and GPP at Current Prices: Prices 2014

ICT: 2015

ผลิตภัณฑมวลรวมภาคตะวั วลรวมภาค นออกเฉียงเหนือ Gross Regional Product (GRP) of Northeastern

รอยละการใชโทรศัพทมือถือ Percentage of Mobile using

ลานบาท Million baht 1,338,671 671

ผลิตภัณฑมวลรวมจัจังหวัดขอนแกน Gross Provincial Product (GPP) (G of Khon Kaen Province

ลานบาทMillion baht 187,348

83.32%

39.19%

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดขอนแกน (ภาคนอกเกษตรกรรม) Gross Provincial Product (GPP) of Khon Kaen Province (Non-Agriculture)

ลานบาท Million baht

163,644 ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดขอนแกน (ภาคเกษตรกรรม) Gross Provincial Product (GPP) of Khon Kaen Province (Agriculture)

รอยละการใชอนิ เทอรเน็ต Percentage ofInternet using

1,641,623 คน Persons

รอยละการใชคอมพิวเตอร Percentage ofComputer using

ลานบาทMillion baht

23,704 ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอคน Gross Provincial Product per Capita บาทBaht 107,565

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

Source: Office of the National Economic and Social Development Board

38.13% ประชากรอายุ 6 ปขึ้นไปที่มีการใชเครื่องมือ/อุอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Population aged 6 years and over by Information and Communication Technology using

ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ

Source: National Statistical Office


5

ตาราง 1.1 ประชากรจากการทะเบปยน อัตราการเปลป่ยนแปลง และความหนาแนนของประชากร เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2554-2558 Table 1.1 Population from Registration Record, Percentage Change and Density by District: 2011-2015

อําเภอ

รวมยอด เมืองขอนแกน บานฝาง พระยืน หนองเรือ ชุมแพ สีชมพู น้ําพอง อุบลรัตน กระนวน บานไผ เปอยนอย พล แวงใหญ แวงนอย

2554 (2011)

2555 (2012)

1,766,066 387,663 53,942 34,373 92,894 122,405 78,397 113,011 43,988 78,436 101,108 19,809 87,112 29,434 42,081

1,774,816 391,698 54,232 34,483 93,241 122,940 78,304 113,361 44,351 78,790 101,270 19,907 87,414 29,537 42,094

ประชากร

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)

ความหนาแนน

Population

Percentage change (%)

ของประชากร

2556 (2013)

2557 (2014)

2558 (2015)

1,781,655 1,790,049 1,798,014 396,522 403,454 410,182 54,464 54,671 54,874 34,534 34,647 34,781 93,422 93,524 93,689 123,351 123,833 123,730 78,268 78,292 78,458 113,766 113,845 113,916 44,541 44,525 44,634 78,765 78,930 78,981 101,214 101,110 100,991 19,981 20,047 20,114 87,294 87,124 87,050 29,554 29,599 29,572 42,142 42,131 42,141

2555 (2012)

2556 (2013)

2557 (2014)

2558 (2015)

(ตอ ตร. กม.) Population density (Per sq. km.)

District

0.5 1.0 0.5 0.3 0.4 0.4 -0.1 0.3 0.8 0.5 0.2 0.5 0.3 0.3 --

0.4 1.2 0.4 0.1 0.2 0.3 --

0.5 1.7 0.4 0.3 0.1 0.4 -0.1 --

165.2 430.2 164.3 202.2 139.0 242.2 148.3 137.5 91.5 245.3 211.4 116.3 99.7 156.4 148.6

Total

0.4 0.4 --

0.4 1.7 0.4 0.4 0.2 -0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 -0.1 0.3 -0.1 -0.1 --

-0.1 0.4 -0.1 0.1 0.1

0.2 -0.1 0.3 -0.2 0.2 --

Mueang Khon Kaen Ban Fang Phra Yuen Nong Ruea Chum Phae Si Chomphu Nam Phong Ubolratana Kranuan Ban Phai Pueai Noi Phon Waeng Yai Waeng Noi


6

ตาราง 1.1 ประชากรจากการทะเบปยน อัตราการเปลป่ยนแปลง และความหนาแนนของประชากร เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2554-2558 (ตอ) Table 1.1 Population from Registration Record, Percentage Change and Density by District: 2011 - 2015 (Cont.)

อําเภอ

ประชากร

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)

ความหนาแนน

Population

Percentage change (%)

ของประชากร

2554 (2011)

2555 (2012)

2557 (2014)

หนองสองหอง

77,816

78,013

78,086

78,030

ภูเวียง

71,621

71,972

72,085

มัญจาคีรี

71,681

71,768

ชนบท

48,619

เขาสวนกวาง

2558 (2015)

District

2555 (2012)

2556 (2013)

2557 (2014)

2558 (2015)

(ตอ ตร. กม.) Population density (Per sq. km.)

78,085

0.3

0.1

-0.1

0.1

151.8

Nong Song Hong

72,247

72,426

0.5

0.2

0.2

116.5

Phu Wiang

71,738

71,634

71,638

0.1

0.2 --

--

97.4

Mancha Khiri

48,810

48,853

48,841

48,756

0.4

0.1

-0.1 --

-0.2

120.6

Chonnabot

37,752

38,001

38,207

38,286

38,344

0.7

0.5

0.2

0.2

116.2

Khao Suan Kwang

ภูผามาน

22,617

22,711

22,808

22,949

23,075

0.4

0.6

0.5

81.1

ซําสูง

23,710

23,708

23,647

23,665

23,754

0.4 --

-0.3

0.1

0.4

203.5

Sam Sung

โคกโพธิ์ไชย

25,476

25,551

25,487

25,510

25,594

0.3

-0.3

0.1

0.3

107.2

Khok Pho Chai

หนองนาคํา

23,533

23,707

23,798

23,827

23,813

0.7

0.4

0.1

-0.1

149.9

Nong Na Kham

บานแฮด

32,464

32,685

32,717

32,852

32,869

0.7

0.1

0.4

0.1

160.2

Ban Haet

โนนศิลา

26,349

26,431

26,485

26,505

26,571

0.3

0.2

0.1

0.2

146.0

Non Sila

เวียงเกา

19,775

19,837

19,926

19,971

19,976

0.3

0.4

0.2

--

69.8

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

2556 (2013)

Source: Department of Provincial Administration, Ministry of Interior

Phu Pha Man

Wieng Kao


7

ตาราง 1.2 ประชากรจากการทะเบปยน จําแนกตามเพศ เขตการปกครอง เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2556 - 2558 Table 1.2 Population from Registration Record by Sex, Administration Zone and District: 2013 - 2015 2556 (2013) ชาย หญิง Male Female

2557 (2014) ชาย หญิง Male Female

2558 (2015) ชาย หญิง Male Female

District and administration zone

อําเภอ และเขตการปกครอง

รวม Total

รวมยอด

1,781,655

881,591

900,064

1,790,049

884,822

905,227

1,798,014

888,499

909,515

Total

ในเขตเทศบาล

471,614

227,811

243,803

494,413

238,266

256,147

499,498

240,683

258,815

Municipal area

นอกเขตเทศบาล

1,310,041

653,780

656,261

1,295,636

646,556

649,080

1,298,516

647,816

650,700

Non-municipal area

396,522

192,189

204,333

403,454

194,734

208,720

410,182

197,911

212,271 Mueang Khon Kaen

เทศบาลนครขอนแกน

112,329

53,248

59,081

115,928

54,325

61,603

119,537

56,139

63,398

เทศบาลตําบลทาพระ

9,199

4,452

4,747

9,170

4,455

4,715

9,139

4,432

4,707

Tha Phra Subdistrict Municipality

เทศบาลตําบลโนนทอน

9,707

4,753

4,954

9,754

4,788

4,966

9,756

4,802

4,954

Non Thon Subdistrict Municipality

เทศบาลตําบลบานคอ

15,813

7,887

7,926

15,966

7,972

7,994

16,155

8,056

8,099

Ban Kho Subdistrict Municipality

เทศบาลตําบลบานเปด

38,210

17,856

20,354

39,717

18,581

21,136

40,857

19,065

21,792

Ban Ped Subdistrict Municipality

เทศบาลตําบลเมืองเกา

27,843

13,150

14,693

28,288

13,343

14,945

28,789

13,560

15,229

Muang Kao Subdistrict Municipality

เทศบาลตําบลสาวะถี

18,079

8,943

9,136

18,038

8,934

9,104

18,069

8,943

9,126

เทศบาลตําบลหนองตูม

7,578

3,705

3,873

7,626

3,722

3,904

7,651

3,726

3,925 Nong Toom Subdistrict Municipality

-

-

-

17,564

8,542

9,022

17,681

8,592

9,089 Ban Thum Subdistrict Municipality

157,764

78,195

79,569

141,403

70,072

71,331

142,548

70,596

71,952

54,464

27,273

27,191

54,671

27,359

27,312

54,874

27,436

27,438 Ban Fang

4,768

2,322

2,446

4,779

2,350

2,429

4,762

2,345

2,417

49,696

24,951

24,745

49,892

25,009

24,883

50,112

25,091

25,021

เมืองขอนแกน

เทศบาลเมืองบานทุม นอกเขตเทศบาล บานฝาง เทศบาลตําบลบานฝาง นอกเขตเทศบาล

รวม Total

รวม Total

Khon Kaen City Municipality

Sawathi Subdistrict Municipality

Non-municipal area Ban Fang Subdistrict Municipality Non-municipal area


8

ตาราง 1.2 ประชากรจากการทะเบปยน จําแนกตามเพศ เขตการปกครอง เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2556 - 2558 (ตอ) Table 1.2 Population from Registration Record by Sex, Administration Zone and District: 2013 - 2015 (Cont.) อําเภอ และเขตการปกครอง พระยืน

2556 (2013) รวม ชาย หญิง Total Male Female 34,534 16,969 17,565

2557 (2014) รวม ชาย หญิง Total Male Female 34,647 17,008 17,639

2558 (2015) District and administration zone รวม ชาย หญิง Total Male Female 34,781 17,071 17,710 Phra Yuen

เทศบาลตําบลบานโตน

6,571

3,199

3,372

6,546

3,185

3,361

6,573

3,198

3,375

Ban Ton Subdistrict Municipality

เทศบาลตําบลพระยืน

3,275

1,589

1,686

3,271

1,577

1,694

3,295

1,589

1,706

Phra Yuen Subdistrict Municipality

นอกเขตเทศบาล

24,688

12,181

12,507

24,830

12,246

12,584

24,913

12,284

12,629

93,422

46,434

46,988

93,524

46,492

47,032

93,689

46,578

47,111 Nong Ruea

เทศบาลตําบลดอนโมง

3,543

1,751

1,792

3,562

1,761

1,801

3,573

1,768

1,805

Don Mong Subdistrict Municipality

เทศบาลตําบลหนองแก

1,619

819

800

1,609

820

789

1,601

818

783

Nong Kae Subdistrict Municipality

เทศบาลตําบลหนองเรือ

4,406

2,196

2,210

4,400

2,186

2,214

4,454

2,206

2,248

Nong Ruea Subdistrict Municipality

83,854

41,668

42,186

83,953

41,725

42,228

84,061

41,786

42,275

91,726

45,815

45,911

92,236

46,148

46,088

92,142

45,953

46,189 Chum Phae

31,625

15,405

16,220

31,597

15,394

16,203

31,588

15,403

16,185

เทศบาลตําบลโคกสูงสัมพันธ

4,444

2,104

2,340

4,443

2,110

2,333

4,449

2,120

2,329

Khok Sung Samphan Subdistrict Municipality

เทศบาลตําบลโนนหัน

4,825

2,317

2,508

4,827

2,313

2,514

4,790

2,293

2,497

Non Han Subdistrict Municipality

82,457

41,394

41,063

82,966

41,725

41,241

82,903

41,540

41,363

78,268

39,138

39,130

78,292

39,176

39,116

78,458

39,237

39,221 Si Chomphu

3,888

1,912

1,976

3,839

1,893

1,946

3,788

1,854

1,934

74,380

37,226

37,154

74,453

37,283

37,170

74,670

37,383

37,287

หนองเรือ

นอกเขตเทศบาล ชุมแพ เทศบาลเมืองชุมแพ

นอกเขตเทศบาล สปกิชกิงอํมพู งอําเภอ าเภอ เทศบาลตําบลสีชมพู นอกเขตเทศบาล

Non-municipal area

Non-municipal area Chum Phae Town Municipality

Non-municipal area Si Chomphu Subdistrict Municipality Non-municipal area


9

ตาราง 1.2 ประชากรจากการทะเบปยน จําแนกตามเพศ เขตการปกครอง เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2556 - 2558 (ตอ) Table 1.2 Population from Registration Record by Sex, Administration Zone and District: 2013 - 2015 (Cont.) อําเภอ และเขตการปกครอง น้ําพอง

2556 (2013) รวม ชาย หญิง Total Male Female 101,707 50,838 50,869

2557 (2014) รวม ชาย หญิง Total Male Female 101,814 50,852 50,962

2558 (2015) District and administration zone รวม ชาย หญิง Total Male Female 101,949 50,923 51,026 Nam Phong

เทศบาลตําบลน้ําพอง เทศบาลตําบลวังชัย เทศบาลตําบลกุดน้ําใส

5,466 6,593 8,031

2,673 3,212 3,942

2,793 3,381 4,089

5,439 6,592 8,096

2,661 3,217 3,963

2,778 3,375 4,133

5,385 6,582 8,157

2,619 3,198 3,995

เทศบาลตําบลมวงหวาน นอกเขตเทศบาล

9,837 83,839

4,916 41,980

4,921 41,859

9,899 83,819

4,942 41,947

4,957 41,872

9,940 83,852

4,962 41,966

4,978 Muang Wan Subdistrict Municipality 41,886 Non-municipal area

อุบลรัตน เทศบาลตําบลเขื่อนอุบลรัตน นอกเขตเทศบาล

44,541 4,112 40,429

22,288 2,024 20,264

22,253 2,088 20,165

44,525 4,061 40,464

22,248 1,974 20,274

22,277 2,087 20,190

44,634 4,028 40,606

22,348 1,960 20,388

22,286 Ubolratana 2,068 Khuean Ubon Rat Subdistrict Municipality 20,218 Non-municipal area

กระนวน กิกิงอํงอําเภอ าเภอ เทศบาลเมืองกระนวน

78,765 10,808

39,245 5,226

39,520 5,582

78,930 10,726

39,306 5,178

39,624 5,548

78,981 10,585

39,311 5,131

39,670 Kranuan 5,454 Kranuan Subdistrict Municipality

นอกเขตเทศบาล บานไผ เทศบาลเมืองบานไผ

67,957 101,214 28,997

34,019 50,016 14,004

33,938 51,198 14,993

68,204 101,110 28,913

34,128 49,974 14,009

34,076 51,136 14,904

68,396 100,991 28,773

34,180 49,932 13,942

34,216 Non-municipal area 51,059 Ban Phai 14,831 Ban Phai Town Municipality

72,217 19,981

36,012 10,045

36,205 9,936

72,197 20,047

35,965 10,099

36,232 9,948

72,218 20,114

35,990 10,152

36,228 Non-municipal area 9,962 Pueai Noi

5,942 14,039

2,941 7,104

3,001 6,935

5,975 14,072

2,970 7,129

3,005 6,943

5,993 14,121

2,983 7,169

นอกเขตเทศบาล เปอยนอย เทศบาลตําบลเปอยนอย นอกเขตเทศบาล

2,766 3,384 4,162

3,010 6,952

Nam Phong Subdistrict Municipality Wang Chai Subdistrict Municipality Kud Nam Sai Subdistrict Municipality

Pueai Noi Subdistrict Municipality Non-municipal area


10

ตาราง 1.2 ประชากรจากการทะเบปยน จําแนกตามเพศ เขตการปกครอง เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2556 - 2558 (ตอ) Table 1.2 Population from Registration Record by Sex, Administration Zone and District: 2013 - 2015 (Cont.) อําเภอ และเขตการปกครอง พล

2556 (2013) รวม ชาย หญิง Total Male Female 87,294 43,274 44,020

2557 (2014) รวม ชาย หญิง Total Male Female 87,124 43,160 43,964

2558 (2015) District and administration zone รวม ชาย หญิง Total Male Female 87,050 43,149 43,901 Phon

เทศบาลเมืองเมืองพล นอกเขตเทศบาล แวงใหญ

11,782 75,512 29,554

5,718 37,556 14,573

6,064 37,956 14,981

11,593 75,531 29,599

5,622 37,538 14,592

5,971 37,993 15,007

11,407 75,643 29,572

5,513 37,636 14,588

5,894 Mueang Phon Town Municipality 38,007 Non-municipal area 14,984 Waeng Yai

เทศบาลตําบลแวงใหญ นอกเขตเทศบาล แวงนอย เทศบาลตําบลแวงนอย นอกเขตเทศบาล หนองสองหอง เทศบาลตําบลหนองสองหอง นอกเขตเทศบาล ภูเวปยง เทศบาลตําบลภูเวียง นอกเขตเทศบาล มัญจาคปรป เทศบาลตําบลมัญจาคีรี นอกเขตเทศบาล

5,185 24,369 42,142 3,125 39,017 78,086 6,215 71,871 72,085 3,256 68,829 71,738 4,059 67,679

2,503 12,070 20,983 1,494 19,489 39,055 3,085 35,970 35,981 1,557 34,424 35,684 1,949 33,735

2,682 12,299 21,159 1,631 19,528 39,031 3,130 35,901 36,104 1,699 34,405 36,054 2,110 33,944

5,167 24,432 42,131 3,126 39,005 78,030 6,152 71,878 72,247 3,250 68,997 71,634 4,022 67,612

2,499 12,093 20,982 1,495 19,487 39,040 3,051 35,989 36,063 1,565 34,498 35,616 1,936 33,680

2,668 12,339 21,149 1,631 19,518 38,990 3,101 35,889 36,184 1,685 34,499 36,018 2,086 33,932

5,188 24,384 42,141 3,118 39,023 78,085 6,108 71,977 72,426 3,225 69,201 71,638 3,991 67,647

2,527 12,061 20,968 1,499 19,469 39,072 3,034 36,038 36,151 1,555 34,596 35,680 1,931 33,749

2,661 12,323 21,173 1,619 19,554 39,013 3,074 35,939 36,275 1,670 34,605 35,958 2,060 33,898

Waeng Yai Subdistrict Municipality Non-municipal area Waeng Noi Waeng Noi Subdistrict Municipality Non-municipal area Nong Song Hong Nong Song Hong Subdistrict Municipality Non-municipal area Phu Wiang Phu Wiang Subdistrict Municipality Non-municipal area Mancha Khiri Mancha Khiri Subdistrict Municipality Non-municipal area


11

ตาราง 1.2 ประชากรจากการทะเบปยน จําแนกตามเพศ เขตการปกครอง เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2556 - 2558 (ตอ) Table 1.2 Population from Registration Record by Sex, Administration Zone and District: 2013 - 2015 (Cont.) อําเภอ และเขตการปกครอง ชนบท เทศบาลตําบลชนบท

2556 (2013) รวม ชาย หญิง Total Male Female 48,853 23,960 24,893

2557 (2014) รวม ชาย หญิง Total Male Female 48,841 23,998 24,843

2558 (2015) District and administration zone รวม ชาย หญิง Total Male Female 48,756 23,944 24,812 Chonnabot

8,501

4,032

4,469

8,467

4,019

4,448

8,390

3,979

4,411

40,352

19,928

20,424

40,374

19,979

20,395

40,366

19,965

20,401

38,207

19,214

18,993

38,286

19,236

19,050

38,344

19,244

19,100 Khao Suan Kwang

เทศบาลตําบลเขาสวนกวาง

10,865

5,454

5,411

10,908

5,458

5,450

10,965

5,483

5,482

Khao Suan Kwang Subdistrict Municipality

เทศบาลตําบลโนนสมบูรณ

5,903

2,971

2,932

5,890

2,960

2,930

5,900

2,970

2,930

Non Som Bun Subdistrict Municipality

21,439

10,789

10,650

21,488

10,818

10,670

21,479

10,791

10,688

22,808

11,444

11,364

22,949

11,522

11,427

23,075

11,582

11,493 Phu Pha Man

3,504

1,726

1,778

3,485

1,721

1,764

3,485

1,722

1,763

Phu Pha Man Subdistrict Municipality

นอกเขตเทศบาล งอําเภอ าเภอ กิกิงอํ

19,304

9,718

9,586

19,464

9,801

9,663

19,590

9,860

9,730

Non-municipal area

ซําสูง

23,647

11,734

11,913

23,665

11,724

11,941

23,754

11,776

5,280

2,614

2,666

5,267

2,598

2,669

5,293

2,606

2,687

Sam Sung Subdistrict Municipality

18,367

9,120

9,247

18,398

9,126

9,272

18,461

9,170

9,291

Non-municipal area

25,487

12,757

12,730

25,510

12,768

12,742

25,594

12,823

4,121

2,011

2,110

4,140

2,022

2,118

4,148

2,024

2,124

21,366

10,746

10,620

21,370

10,746

10,624

21,446

10,799

10,647

23,798

11,878

11,920

23,827

11,881

11,946

23,813

11,878

11,935 Nong Na Kham

นอกเขตเทศบาล เขาสวนกวาง

นอกเขตเทศบาล ภูผามาน เทศบาลตําบลภูผามาน

เทศบาลตําบลซําสูง นอกเขตเทศบาล โคกโพธิ์ไชย เทศบาลตําบลบานโคก นอกเขตเทศบาล หนองนาคํา

Chonnabot Subdistrict Municipality Non-municipal area

Non-municipal area

11,978 Sam Sung

12,771 Khok Pho Chai Ban Khok Subdistrict Municipality Non-municipal area


12

ตาราง 1.2 ประชากรจากการทะเบปยน จําแนกตามเพศ เขตการปกครอง เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2556 - 2558 (ตอ) Table 1.2 Population from Registration Record by Sex, Administration Zone and District: 2013 - 2015 (Cont.) อําเภอ และเขตการปกครอง บานแฮด เทศบาลตําบลบานแฮด นอกเขตเทศบาล โนนศิลา เทศบาลตําบลโนนศิลา นอกเขตเทศบาล เวปยงเกา

2556 (2013) รวม ชาย หญิง Total Male Female 32,717 16,296 16,421

2557 (2014) รวม ชาย หญิง Total Male Female 32,852 16,346 16,506

2558 (2015) District and administration zone รวม ชาย หญิง Total Male Female 32,869 16,317 16,552 Ban Haet

6,793

3,375

3,418

6,772

3,363

3,409

6,759

3,339

3,420

25,924

12,921

13,003

26,080

12,983

13,097

26,110

12,978

13,132

26,485

13,292

13,193

26,505

13,295

13,210

26,571

13,331

13,240 Non Sila

5,517

2,776

2,741

5,549

2,792

2,757

5,571

2,802

2,769

20,968

10,516

10,452

20,956

10,503

10,453

21,000

10,529

10,471

19,926

9,926

10,000

19,971

9,931

10,040

19,976

9,924

10,052 Wieng Kao District

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

Source: Department of Provincial Administration, Ministry of Interior

Ban Haet Subdistrict Municipality Non-municipal area Non Sila Subdistrict Municipality Non-municipal area


13

ตาราง 1.3 ประชากรจากการทะเบปยน จําแนกตามหมวดอายุ เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2558 Table 1.3 Population from Registration Record by Age Group and District: 2015 หมวดอายุ (ป)

Age Group (year)

รวม อําเภอ

Total

80 และ 0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

ไมทราบ

มากกวา Unknown 80 and

1,798,014 95,440 100,099 103,856 127,142 136,981 126,935 135,124 142,812 149,693 156,171 134,134 110,266 86,569 69,862 45,998 31,903 31,758

ประชากรอยู

ผูไมใช

ทะเบียนบานกลาง

District

สัญชาติไทย ระหวางการยาย

Population registered Not thai

over รวมยอด

ประชากรใน

Transferring

in central house file nationality population

8

7,388

2,385

3,490

Total

ในเขตเทศบาล

499,498

25,072

26,146

28,188

38,328

41,984

34,152

36,236

37,942

39,804

42,003

37,475

30,995

24,220

19,203

12,974

9,174

9,877

5

2,402

1,684

1,634

Municipal area

นอกเขตเทศบาล

1,298,516

70,368

73,953

75,668

88,814

94,997

92,783

98,888

104,870

109,889

114,168

96,659

79,271

62,349

50,659

33,024

22,729

21,881

3

4,986

701

1,856

Non-municipal area

410,182

20,813

21,391

22,674

32,897

38,243

28,421

30,276

31,297

33,186

34,892

30,615

25,247

18,767

14,440

9,879

6,613

6,567

1

1,127

1,155

1,681

บานฝาง

54,874

3,068

3,120

3,192

3,854

3,810

3,799

3,919

4,295

4,536

5,009

4,318

3,325

2,793

2,173

1,469

1,017

940

-

177

28

32

Ban Fang

พระยืน

34,781

1,734

1,880

1,929

2,250

2,338

2,331

2,512

2,864

2,928

3,247

2,709

2,248

1,786

1,462

981

706

754

-

86

25

11

Phra Yuen

หนองเรือ

93,689

5,005

5,307

5,529

6,469

6,559

6,440

6,668

7,659

7,994

8,468

7,105

5,739

4,612

3,869

2,572

1,794

1,584

-

150

50

116

Nong Ruea

ชุมแพ

123,730

6,686

6,809

7,239

8,102

8,793

8,723

9,261

9,713

9,957

10,331

9,173

7,799

6,074

5,293

3,432

2,542

2,948

3

247

278

327

Chum Phae

สีชมพู

78,458

4,444

4,896

4,856

5,730

5,649

5,661

6,209

6,511

6,669

6,661

5,594

4,510

3,573

2,863

1,736

1,214

1,164

-

268

43

207

Si Chomphu

น้ําพอง

113,916

6,144

6,163

6,328

7,624

8,710

8,263

8,563

8,584

9,236

10,268

8,797

7,122

5,613

4,646

3,060

2,125

2,082

-

323

70

195

Nam Phong

อุบลรัตน

44,634

2,563

2,608

2,649

3,063

3,245

3,292

3,623

3,636

3,779

3,892

3,122

2,672

2,126

1,586

1,057

710

684

-

249

45

33

Ubolratana

กระนวน

78,981

4,423

4,500

4,852

5,441

5,743

5,911

6,093

6,451

6,723

6,885

5,847

4,768

3,592

2,883

1,882

1,213

1,108

3

543

60

60

Kranuan

บานไผ

100,991

5,139

5,459

5,864

6,797

6,980

7,274

7,506

7,979

8,534

8,820

7,460

6,237

5,110

4,116

2,658

1,970

2,208

-

390

302

188

Ban Phai

เปอยนอย

20,114

1,141

1,175

1,205

1,419

1,460

1,495

1,710

1,751

1,807

1,731

1,420

1,164

895

803

370

264

259

-

19

6

20

Pueai Noi

พล

87,050

4,669

5,072

5,048

5,851

6,123

6,014

6,636

7,111

7,302

7,410

6,330

5,430

4,550

3,481

2,345

1,721

1,626

-

146

54

131

แวงใหญ

29,572

1,637

1,790

1,812

2,001

2,126

2,041

2,136

2,321

2,364

2,553

2,109

1,749

1,488

1,194

811

546

624

-

231

13

26

Waeng Yai

แวงนอย

42,141

2,093

2,408

2,475

2,809

2,975

2,913

3,130

3,410

3,462

3,714

3,219

2,620

2,211

1,735

1,170

879

869

1

21

14

13

Waeng Noi

หนองสองหอง

78,085

4,199

4,570

4,693

5,390

5,500

5,222

6,148

6,881

6,568

6,551

5,404

4,558

3,680

3,018

1,921

1,249

1,191

-

1,124

51

167

เมืองขอนแกน

Mueang Khon Kaen

Phon

Nong Song Hong


14

ตาราง 1.3 ประชากรจากการทะเบปยน จําแนกตามหมวดอายุ เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2558 (ตอ) Table 1.3 Population from Registration Record by Age Group and District: 2015 (Cont.) หมวดอายุ (ป)

Age Group (year)

รวม อําเภอ

Total

80 และ 0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

ไมทราบ

มากกวา Unknown 80 and

ประชากรใน

ประชากรอยู

ผูไมใช

ทะเบียนบานกลาง

Population registered Not thai

over

District

สัญชาติไทย ระหวางการยาย

Transferring

in central house file nationality population

ภูเวียง

72,426

3,932

4,180

4,375

5,103

5,199

5,254

5,488

5,872

6,169

6,318

5,343

4,167

3,340

2,783

1,775

1,159

1,098

-

779

36

56

Phu Wiang

มัญจาคีรี

71,638

3,373

3,743

3,834

4,613

4,935

4,774

5,122

5,594

5,983

6,506

5,624

4,741

3,677

3,176

2,255

1,511

1,492

-

600

34

51

Mancha Khiri

ชนบท

48,756

2,491

2,727

2,827

3,172

3,294

3,369

3,704

3,879

4,070

4,238

3,714

3,155

2,560

2,057

1,406

952

940

-

138

20

43

Chonnabot

เขาสวนกวาง

38,344

2,232

2,231

2,326

2,701

2,887

3,019

3,143

3,139

3,327

3,273

2,799

2,188

1,661

1,329

806

551

556

-

124

26

26

Khao Suan Kwang

ภูผามาน

23,075

1,340

1,421

1,366

1,599

1,579

1,626

1,918

1,948

2,002

1,955

1,693

1,293

1,067

871

502

393

440

-

41

9

12

Phu Pha Man

ซําสูง

23,754

1,259

1,277

1,316

1,599

1,685

1,615

1,780

1,771

2,099

2,248

1,880

1,528

1,191

949

611

411

358

-

149

11

17

Sam Sung

โคกโพธิ์ไชย

25,594

1,343

1,449

1,412

1,680

1,895

1,936

1,879

1,891

2,122

2,216

1,939

1,745

1,343

1,009

659

491

420

-

141

16

8

Khok Pho Chai

หนองนาคํา

23,813

1,328

1,389

1,457

1,686

1,763

1,782

1,839

1,973

2,002

2,004

1,825

1,428

1,072

947

489

344

381

-

78

10

16

Nong Na Kham

บานแฮด

32,869

1,875

1,923

1,883

2,211

2,327

2,389

2,470

2,523

2,798

2,849

2,492

2,001

1,529

1,314

874

640

624

-

99

16

32

Ban Haet

โนนศิลา

26,571

1,448

1,520

1,561

1,806

1,824

1,962

1,960

2,153

2,285

2,312

2,001

1,605

1,289

1,060

710

496

431

-

128

5

15

Non Sila

เวียงเกา

19,976

1,061

1,091

1,154

1,275

1,339

1,409

1,431

1,606

1,791

1,820

1,602

1,227

970

805

568

392

410

-

10

8

7

หมายเหตุ: ไมทราบ = ไมทราบ/ระบุปจันทรคติ ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

Note: Unknown = Unknown/Lunar calendar Source: Department of Provincial Administration, Ministry of Interior

Wiang Kao


15

ตาราง 1.4 เนื้อทป่ ระยะทางจากอําเภอถึงจังหวัด และเขตการปกครอง เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2558 Table 1.4 Area, Distance from District to Province and Administration Zone by District: 2015

อําเภอ

เนื้อที่

ระยะทางจาก

(ตร.กม.) Area (Sq.km.)

อําเภอถึงจังหวัด (กม.) Distance from district to province (Km.)

เขตการปกครอง Administration zone เทศบาลนคร City municipality

เทศบาลเมือง

เทศบาลตําบล

Town

Subdistrict

municipality

องคการบริหารสวนตําบล

ตําบล

Subdistrict administration Subdistrict municipality organization

หมูบาน

District

Village

รวมยอด

11,172.253

-

1

6

78

139

202

2,331

เมืองขอนแกน บานฝาง พระยืน หนองเรือ ชุมแพ สีชมพู น้ําพอง อุบลรัตน กระนวน บานไผ เปอยนอย พล แวงใหญ แวงนอย

953.390

-

1

2

10

6

18

282

333.988

22

-

-

6

2

7

75

Ban Fang

172.000

30

-

-

4

2

5

53

Phra Yuen

673.810

45

-

-

8

5

10

149

Nong Ruea

510.889

82

-

1

6

8

12

135

Chum Phae

529.041

114

-

-

3

8

10

115

Si Chomphu

828.686

43

-

-

6

8

12

168

Nam Phong

487.758

50

-

-

3

4

6

71

Ubolratana

322.017

66

-

1

3

6

9

98

Kranuan

477.700

44

-

1

1

9

10

110

Ban Phai

172.978

80

-

-

2

2

4

32

Pueai Noi

872.936

74

-

1

-

12

12

132

189.069

72

-

-

1

4

5

52

Waeng Yai

283.604

96

-

-

2

5

6

74

Waeng Noi

Total Mueang Khon Kaen

Phon


16

ตาราง 1.4 เนื้อทป่ ระยะทางจากอําเภอถึงจังหวัด และเขตการปกครอง เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2558 (ตอ) Table 1.4 Area, Distance from District to Province and Administration Zone by District: 2015 (Cont.)

อําเภอ

หนองสองหอง ภูเวียง มัญจาคีรี ชนบท เขาสวนกวาง ภูผามาน ซําสูง โคกโพธิ์ไชย หนองนาคํา บานแฮด โนนศิลา เวียงเกา

เนื้อที่

ระยะทางจาก

(ตร.กม.) Area (Sq.km.)

อําเภอถึงจังหวัด (กม.) Distance from district to province (Km.)

เขตการปกครอง Administration zone เทศบาลนคร City municipality

เทศบาลเมือง

เทศบาลตําบล

Town

Subdistrict

municipality

องคการบริหารสวนตําบล

ตําบล

Subdistrict administration Subdistrict municipality organization

หมูบาน Village

District

514.504

96

-

-

1

12

12

137

Nong Song Hong

907.613

68

-

-

1

11

14

114

Phu Wiang

735.686

58

-

-

2

7

8

118

Mancha Khiri

404.286

55

-

-

2

7

8

80

Chonnabot

330.000

49

-

-

2

4

5

56

Khao Suan Kwang

284.609

109

-

-

2

4

5

42

Phu Pha Man

116.678

39

-

-

1

4

5

35

Sam Sung

238.824

75

-

-

4

1

4

40

Khok Pho Chai

158.897

80

-

-

2

1

3

35

Nong Na Kham

205.162

18

-

-

3

2

4

46

Ban Haet

182.128

54

-

-

1

4

5

46

Non Sila

286.000

80

-

-

2

1

3

36

Wieng Kao

ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดขอนแกน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดขอนแกน

Source: Khonkaen Provincial Administration Office Khonkaen Provincial Office of Local Administration


17

ตาราง 1.5 จํานวนและอัตราเกิดมปชปพ การตาย ทารกตาย และมารดาตาย พ.ศ. 2554 - 2558 Table 1.5 Number and Rates of Livebirths, Deaths, Infant Mortality and Maternal Mortality: 2011 - 2015 จํานวน Number ป

เกิดมีชีพ

ตาย

ทารกตาย

Livebrith

Death

2554

20,238

11,608

134

2555

20,685

11,567

2556

19,580

2557 2558

อัตรา Rate มารดาตาย

(1)

(1)

Year

Crude birth

Crude death

Infant mortatity

Maternal mortality

5

11.46

6.57

6.62

24.71

2011

149

3

11.65

6.51

7.20

14.50

2012

12,912

153

6

11.03

7.28

7.81

30.95

2013

18,618

12,665

128

3

10.40

7.08

6.88

16.13

2014

17,167

13,050

103

3

9.56

7.27

5.60

17.80

2015

หมายเหตุ: (1) อัตราการเกิดมีชีพ และอัตราการตายตอประชากร 1,000 คน

Note: (1) Live brith rate and death rate per 1,000 population.

(2) อัตราทารกตายตอการเกิดมีชีพ 1,000 คน

(2) Infant mortality rate per 1,000 live briths.

(3) อัตรามารดาตายตอการเกิดมีชีพ 100,000 คน

(3) Maternal mortality rate per 100,000 live briths.

ที่มา: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน

มารดาตาย

(3)

ตาย

Infant mortality Maternal mortality

ทารกตาย

(2)

เกิด

Source: Khonkaen Provincial Health Office


18

ตาราง 1.6 การเกิด การตาย การยายเขา และการยายออก จําแนกตามเพศ เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2558 Table 1.6 Births, Deaths, Registered-In and Registered-Out by Sex and District: 2015

อําเภอ

การเกิด

การตาย

การยายเขา

การยายออก

Births

Deaths

Registered - in

Registered - out

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

Total

Male

Female

Total

Male Female Total

Male

Female

Total

Male

Female

รวมยอด

17,964

9,372

8,592

13,566

7,788 5,778 79,049

42,057 36,992 76,296 40,458 35,838

Total

ในเขตเทศบาล

17,426

9,086

8,340

5,853

3,597 2,256 28,814

14,426 14,388 37,836 19,149 18,687

Municipal area

นอกเขตเทศบาล

538 10,229 10,220 1 2 1 1 4 241 241 -

286 5,368 5,367 1 136 136 -

252 4,861 4,853 1 2 1 4 105 105 -

7,713 4,749 3,052 142 54 135 135 99 68 134 54 876 353 54 299

4,191 3,522 50,235 2,898 1,851 26,792 1,904 1,148 9,976 72 70 2,064 36 18 401 88 47 3,571 75 60 578 59 40 671 36 32 318 76 58 806 33 21 238 519 357 8,169 206 147 2,121 30 24 210 176 123 1,911

27,631 22,604 38,460 21,309 17,151 13,783 13,009 27,714 14,467 13,247 4,940 5,036 16,058 8,163 7,895 973 1,091 1,388 670 718 188 213 342 158 184 1,641 1,930 2,264 1,068 1,196 330 248 393 229 164 365 306 364 210 154 169 149 240 117 123 401 405 542 265 277 128 110 146 80 66 4,648 3,521 5,977 3,507 2,470 1,144 977 1,747 960 787 104 106 413 216 197 1,040 871 1,334 744 590

Non-municipal area

เมืองขอนแกน เทศบาลนครขอนแกน เทศบาลตําบลเมืองเกา เทศบาลตําบลทาพระ เทศบาลตําบลบานเปด เทศบาลตําบลสาวะถี เทศบาลตําบลบานคอ เทศบาลตําบลโนนทอน เทศบาลตําบลบานทุม เทศบาลตําบลหนองตูม นอกเขตเทศบาล บานฝาง เทศบาลตําบลบานฝาง นอกเขตเทศบาล

หญิง

District

รวม

Mueang Khon Kaen District Khon Kaen City Municipality Muang Kao Subdistrict Municipality Tha Phra Subdistrict Municipality Ban Ped Subdistrict Municipality Sawathi Subdistrict Municipality Ban Kho Subdistrict Municipality Non Thon Subdistrict Municipality

Non-municipal area Ban Fang District Ban Fang Subdistrict Municipality Non-municipal area


19

ตาราง 1.6 การเกิด การตาย การยายเขา และการยายออก จําแนกตามเพศ เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2558 (ตอ) Table 1.6 Births, Deaths, Registered-In and Registered-Out by Sex and District: 2015 (Cont.)

อําเภอ พระยืน

การเกิด

การตาย

การยายเขา

การยายออก

Births

Deaths

Registered - in

Registered - out

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

Total

Male

Female

Total

Male Female Total

Male

Female

Total

Male

Female

District

115

59

56

234

135

99

1,361

752

609

1,079

589

490

เทศบาลตําบลบานโตน

-

-

-

34

23

11

218

118

100

148

75

73

Ban Ton Subdistrict Municipality

เทศบาลตําบลพระยืน

114

58

56

42

28

14

172

99

73

239

128

111

Phra Yuen Subdistrict Municipality

1

1

-

158

84

74

971

535

436

692

386

306

Non-municipal area

253

118

135

561

323

238

3,359

1,849

1,510

2,749

1,468

1,281

เทศบาลตําบลดอนโมง

-

-

-

18

10

8

263

184

79

215

153

62

Don Mong Subdistrict Municipality

เทศบาลตําบลหนองแก

-

-

-

7

5

2

83

45

38

76

38

38

Nong Kae Subdistrict Municipality

เทศบาลตําบลหนองเรือ

253

118

135

65

34

31

264

135

129

434

215

219

Nong Ruea Subdistrict Municipality

-

-

-

471

274

197

2,749

1,485

1,264

2,024

1,062

962

Non-municipal area

2,003

1,054

949

811

457

354

4,920

2,492

2,428

6,165

3,243

2,922

1,964

1,032

932

297

179

118

1,546

731

815

3,318

1,647

1,671

เทศบาลตําบลโคกสูงสัมพันธ

-

-

-

20

15

5

174

88

86

149

68

81

Khok Sung Samphan Subdistrict Municipality

เทศบาลตําบลโนนหัน

5

2

3

29

12

17

176

83

93

174

83

91

Non Han Subdistrict Municipality Sangkhom Subdistrict Municipality

34

20

14

465

251

214

3,024

1,590

1,434

2,524

1,445

1,079

278

142

136

404

231

173

2,937

1,567

1,370

2,548

1,353

1,195

265 13

135 7

130 6

46 358

31 200

15 158

135 2,802

62 1,505

73 1,297

425 2,123

222 1,131

203 992

นอกเขตเทศบาล หนองเรือ

นอกเขตเทศบาล ชุมแพ เทศบาลเมืองชุมแพ

นอกเขตเทศบาล สปชมพู เทศบาลตําบลสีชมพู นอกเขตเทศบาล

Phra Yuen District

Nong Ruea District

Chum Phae District Chum Phae Town Municipality

Non-municipal Non-municipal area area Si Chomphu District SiTha Chomphu Municipality Sa-atSubdistrict Subdistrict Municipality Non-municipal area


20

ตาราง 1.6 การเกิด การตาย การยายเขา และการยายออก จําแนกตามเพศ เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2558 (ตอ) Table 1.6 Births, Deaths, Registered-In and Registered-Out by Sex and District: 2015 (Cont.)

อําเภอ น้ําพอง

การเกิด

การตาย

การยายเขา

การยายออก

Births

Deaths

Registered - in

Registered - out

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

Total

Male

Female

Total

Male Female Total

Male

Female

Total

Male

Female

District

473

249

224

821

454

367

4,650

2,623

2,027

4,141

2,337

1,804

428

226

202

91

55

36

173

85

88

620

334

286

Non-municipal Nam Phong Subdistrictarea Municipality

-

-

-

41

24

17

340

160

180

294

147

147

Wang Chai Subdistrict Municipality

เทศบาลตําบลกุดน้ําใส

42

23

19

46

29

17

394

199

195

314

152

162

Kud Nam Sai Subdistrict Municipality

เทศบาลตําบลมวงหวาน

-

-

-

62

37

25

485

256

229

384

197

187

muangwan Subdistrict Municipality

นอกเขตเทศบาล

3

-

3

581

309

272

3,258

1,923

1,335

2,529

1,507

1,022

156

87

69

317

175

142

1,801

1,000

801

1,514

806

708

156

87

69

58

45

13

189

99

90

356

181

175

Khuean Ubon Rat Subdistrict Municipality

-

-

-

259

130

129

1,612

901

711

1,158

625

533

Non-municipal area

490

245

245

462

277

185

3,176

1,719

1,457

3,085

1,645

1,440

483

241

242

88

63

25

429

237

192

991

490

501

Nong Ko Subdistrict Municipality

7

4

3

374

214

160

2,747

1,482

1,265

2,094

1,155

939

Non-municipal area

585

323

262

656

363

293

3,679

1,981

1,698

3,599

1,902

1,697

582

320

262

205

123

82

1,069

536

533

1,569

789

780

Ban Phai Town Municipality

3

3

-

451

240

211

2,610

1,445

1,165

2,030

1,113

917

Non-municipal area

เทศบาลตําบลน้ําพอง เทศบาลตําบลวังชัย

อุบลรัตน เทศบาลตําบลเขื่อนอุบลรัตน นอกเขตเทศบาล กระนวน เทศบาลเมืองกระนวน นอกเขตเทศบาล บานไผ เทศบาลเมืองบานไผ นอกเขตเทศบาล

NamPak Phong District Khat Subdistrict Municipality

Non-municipal area Si Wilai Subdistrict Municipality Ubolratana District Non-municipal area

Kranuan District

Ban Phai District


21

ตาราง 1.6 การเกิด การตาย การยายเขา และการยายออก จําแนกตามเพศ เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2558 (ตอ) Table 1.6 Births, Deaths, Registered-In and Registered-Out by Sex and District: 2015 (Cont.)

อําเภอ เปอยนอย เทศบาลตําบลเปอยนอย นอกเขตเทศบาล พล เทศบาลเมืองเมืองพล นอกเขตเทศบาล แวงใหญ เทศบาลตําบลแวงใหญ นอกเขตเทศบาล แวงนอย เทศบาลตําบลแวงนอย นอกเขตเทศบาล หนองสองหอง เทศบาลตําบลหนองสองหอง นอกเขตเทศบาล ภูเวปยง เทศบาลตําบลภูเวียง นอกเขตเทศบาล

การเกิด

การตาย

การยายเขา

การยายออก

Births

Deaths

Registered - in

Registered - out

รวม

ชาย

หญิง

Total 77 77 1,170 1,170 129 23 106 106 105 1 293 260 33 330 325 5

Male Female 40 37 40 37 587 583 587 583 76 53 17 6 59 47 51 55 50 55 1 138 155 124 136 14 19 173 157 171 154 2 3

รวม

ชาย

หญิง

รวม

Total 106 33 73 522 98 424 179 29 150 265 21 244 409 72 337 466 68 398

Male Female Total 49 57 820 21 12 272 28 45 548 268 254 3,221 63 35 538 205 219 2,683 99 80 874 15 14 213 84 66 661 138 127 1,414 10 11 144 128 116 1,270 206 203 2,717 46 26 316 160 177 2,401 250 216 2,832 39 29 174 211 187 2,658

ชาย

หญิง

Male Female 448 372 151 121 297 251 1,679 1,542 270 268 1,409 1,274 483 391 119 94 364 297 791 623 81 63 710 560 1,453 1,264 171 145 1,282 1,119 1,510 1,322 73 101 1,437 1,221

รวม

ชาย

Total 702 308 394 3,833 1,812 2,021 819 174 645 1,189 125 1,064 2,485 574 1,911 2,485 509 1,976

Male Female 368 334 166 142 202 192 1,929 1,904 914 898 1,015 1,006 443 376 85 89 358 287 681 508 63 62 618 446 1,317 1,168 287 287 1,030 881 1,323 1,162 244 265 1,079 897

District

หญิง

Pueai Noi District Pueai Noi Subdistrict Municipality Non-municipal area Phon District Mueang Phon Town Municipality Non-municipal area Waeng Yai District Waeng Yai Subdistrict Municipality Non-municipal area Waeng Noi District Waeng Noi Subdistrict Municipality Non-municipal area Nong Song Hong District Nong Song Hong Subdistrict Municipality Non-municipal area Phu Wiang District Phu Wiang Subdistrict Municipality Non-municipal area


22

ตาราง 1.6 การเกิด การตาย การยายเขา และการยายออก จําแนกตามเพศ เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2558 (ตอ) Table 1.6 Births, Deaths, Registered-In and Registered-Out by Sex and District: 2015 (Cont.)

อําเภอ มัญจาคปรป

การเกิด

การตาย

การยายเขา

การยายออก

Births

Deaths

Registered - in

Registered - out

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

Total

Male

Female

Total

Male Female Total

Male

Female

Total

Male

Female

District

342

187

155

475

282

193

2,499

1,399

1,100

2,285

1,192

1,093

338

184

154

96

64

32

169

95

74

501

260

241

Mancha Khiri Subdistrict Municipality

4

3

1

379

218

161

2,330

1,304

1,026

1,784

932

852

Non-municipal area

127

67

60

355

199

156

1,758

983

775

1,550

870

680

125

65

60

68

42

26

318

170

148

433

221

212

Chonnabot Subdistrict Municipality

2

2

-

287

157

130

1,440

813

627

1,117

649

468

Non-municipal area

162

68

94

220

127

93

1,449

778

671

1,306

693

613

เทศบาลตําบลเขาสวนกวาง

155

65

90

72

43

29

436

241

195

467

242

225

เทศบาลตําบลโนนสมบูรณ

5

1

4

26

15

11

197

115

82

157

82

75

นอกเขตเทศบาล

2

2

-

122

69

53

816

422

394

682

369

313

Non-municipal area

100

44

56

142

78

64

1,072

585

487

871

471

400

Phu Pha Man District

เทศบาลตําบลภูผามาน

25

10

15

39

25

14

163

93

70

154

82

72

นอกเขตเทศบาล

75

34

41

103

53

50

909

492

417

717

389

328

57

25

32

182

94

88

829

450

379

619

331

288

57

25

32

47

28

19

171

93

78

164

90

74

-

-

-

135

66

69

658

357

301

455

241

214

เทศบาลตําบลมัญจาคีรี นอกเขตเทศบาล ชนบท เทศบาลตําบลชนบท นอกเขตเทศบาล เขาสวนกวาง

ภูผามาน

ซําสูง เทศบาลตําบลซําสูง นอกเขตเทศบาล

Mancha Khiri District

Chonnabot District

Khao Suan Kwang District Khao Suan Kwang Subdistrict Municipality

Phu Pha Man Subdistrict Municipality Non-municipal area Sam Sung District Sam Sung Subdistrict Municipality Non-municipal area


23

ตาราง 1.6 การเกิด การตาย การยายเขา และการยายออก จําแนกตามเพศ เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2558 (ตอ) Table 1.6 Births, Deaths, Registered-In and Registered-Out by Sex and District: 2015 (Cont.)

อําเภอ โคกโพธิ์ไชย

การเกิด

การตาย

การยายเขา

การยายออก

Births

Deaths

Registered - in

Registered - out

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

Total

Male

Female

Total

Male Female Total

Male

Female

Total

Male

Female

District

4

1

3

185

99

86

1,036

572

464

738

393

345

เทศบาลตําบลบานโคก

1

-

1

32

17

15

186

99

87

134

70

64

นอกเขตเทศบาล

3

1

2

153

82

71

850

473

377

604

323

281

Non-municipal area

15

8

7

128

62

66

937

507

430

795

426

369

Nong Na Kham District

191

106

85

265

158

107

1,104

575

529

1,003

544

459

Ban Haet District

เทศบาลตําบลบานแฮด

1

-

1

35

22

13

293

149

144

259

141

118

Ban Haet Subdistrict Municipality

นอกเขตเทศบาล โนนศิลา เทศบาลตําบลโนนศิลา นอกเขตเทศบาล เวปยงเกา

190 1 1 37

106 1 1 19

84 18

230 197 41 156 102

136 103 25 78 57

94 94 16 78 45

811 1,004 281 723 687

426 559 150 409 375

385 445 131 314 312

744 707 209 498 568

403 397 107 290 310

341 310 102 208 258

Non-municipal area

หนองนาคํา บานแฮด

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

Source: Department of Provincial Administration, Ministry of Interior

Khok Pho Chai District Ban Khok Subdistrict Municipality

Non Sila District Non Sila Subdistrict Municipality Non-municipal area Wieng Kao District


24

ตาราง 1.7 การจดทะเบปยนสมรส และหยา เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2554 - 2558 Table 1.7 Couple with Marriage and Divorce Certificate by District: 2011 - 2015 สมรส Marriage อําเภอ

หยา Divorce District

2554

2555

2556

2557

2558

2554

2555

2556

2557

2558

(2011)

(2012)

(2013)

(2014)

(2015)

(2011)

(2012)

(2013)

(2014)

(2015)

7,793 2,305

8,031 2,545

7,201 2,231

7,491 2,165

7,273 2,086

2,931 1,113

2,929 1,077

2,901 1,112

2,875 1,068

3,047 1,127

บานฝาง

217

216

228

212

194

79

66

84

78

110

Ban Fang

พระยืน

137

132

144

128

142

39

49

55

59

45

Phra Yuen

หนองเรือ

267

272

111

332

277

119

106

67

101

111

Nong Ruea

ชุมแพ

655

626

638

643

593

253

260

239

284

252

Chum Phae

สีชมพู

304

259

188

293

328

94

93

170

98

99

Si Chomphu

น้ําพอง

520

491

397

501

480

171

176

179

174

181

Nam Phong

อุบลรัตน

197

210

215

181

211

68

82

80

64

55

Ubolratana

กระนวน

289

356

258

292

276

99

103

97

116

103

Kranuan

บานไผ

395

471

386

379

398

110

151

140

122

137

Ban Phai

73

60

90

85

87

15

24

25

31

27

Pueai Noi

พล

372

348

349

307

289

139

153

141

105

152

แวงใหญ

136

109

85

92

90

25

22

19

23

35

Waeng Yai

แวงนอย

169

143

169

153

113

44

36

50

44

52

Waeng Noi

หนองสองหอง

372

148

276

280

242

72

58

81

67

98

Nong Song Hong

รวมยอด เมืองขอนแกน

เปอยนอย

Total Mueang Khon Kaen

Phon


25

ตาราง 1.7 การจดทะเบปยนสมรส และหยา เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2554 - 2558 (ตอ) Table 1.7 Couple with Marriage and Divorce Certificate by District: 2011 - 2015 (Cont.) สมรส Marriage อําเภอ

หยา Divorce District

2554

2555

2556

2557

2558

2554

2555

2556

2557

2558

(2011)

(2012)

(2013)

(2014)

(2015)

(2011)

(2012)

(2013)

(2014)

(2015)

ภูเวียง

229

249

169

206

183

71

66

64

58

59

Phu Wiang

มัญจาคีรี

229

275

240

207

256

62

61

36

63

68

Mancha Khiri

ชนบท

193

240

137

105

147

51

56

37

50

61

Chonnabot

เขาสวนกวาง

138

135

127

192

168

59

61

54

53

53

Khao Suan Kwang

ภูผามาน

80

151

124

125

110

46

34

5

42

36

Phu Pha Man

ซําสูง

88

92

104

105

103

18

27

29

31

42

Sam Sung

โคกโพธิ์ไชย

15

99

112

124

114

29

27

33

29

23

Khok Pho Chai

หนองนาคํา

71

82

70

86

71

30

42

23

26

26

Nong Na Kham

บานแฮด

147

151

167

124

147

79

47

47

49

49

Ban Haet

โนนศิลา

138

99

100

118

99

29

32

17

24

28

Non Sila

เวียงเกา

57

72

86

56

69

17

20

17

16

18

Wieng Kao

ที่มา: สํานักทะเบียนจังหวัดขอนแกน

Source: Khonkaen Provincial Registration Office


26

ตาราง 1.8 ผูรับบริการวางแผนครอบครัวรายใหม จําแนกตามวิธปคุมกําเนิด พ.ศ. 2554 - 2558 Table 1.8 New Family Planning Acceptors by Contraceptive Methods: 2011 - 2015 วิธีคุมกําเนิด Contraceptive methods ป (Year)

รวม

หวงอนามัย

Total

Intrauterine

ยาเม็ด

ทําหมันหญิง

ทําหมันชาย

ยาฉีด

ยาฝง

ถุงยางอนามัย

device

Oral pill

Tubectomy

Vasectomy

Injection

Norplant

Condom

2554 (2011)

47,821

354

24,817

393

5

17,962

47

4,243

2555 (2012)

46,537

495

22,443

869

12

18,583

116

4,019

2556 (2013)

43,623

424

19,245

1,195

4

18,276

123

4,356

2557 (2014)

39,836

300

17,660

1,267

11

17,130

153

3,315

2558 (2015)

18,128

499

5,655

2,363

1

6,497

446

2,667

ที่มา: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน

Source: Khonkaen Provincial Health Office


27

ตาราง 1.9 ผูรับบริการวางแผนครอบครัวรายใหม จําแนกตามวิธปคุมกําเนิด เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2558 Table 1.9 New Family Planning Acceptors by Contraceptive Methods and District: 2015 วิธีคุมกําเนิด Contraceptive methods รวม

หวงอนามัย

Total

Intrauterine

ยาเม็ด

ทําหมันหญิง

ทําหมันชาย

ยาฉีด

ยาฝง

ถุงยางอนามัย

device

Oral pills

Tubectomy

Vasectomy

Injection

Norplant

Condom

18,128

499

5,655

2,363

1

6,497

446

2,667

เมืองขอนแกน

3,677

198

551

543

-

1,606

268

511

Mueang Khon Kaen

บานฝาง

1,062

10

312

76

-

185

11

468

Ban Fang

พระยืน

339

28

100

41

-

119

8

43

Phra Yuen

หนองเรือ

956

26

282

97

-

411

27

113

Nong Ruea

ชุมแพ

1,065

11

324

454

-

261

9

6

Chum Phae

สีชมพู

859

2

289

78

-

326

4

160

Si Chomphu

น้ําพอง

1,223

61

370

85

-

419

51

237

Nam Phong

อุบลรัตน

448

11

170

44

1

186

5

31

Ubolratana

กระนวน

1,073

35

435

155

-

265

9

174

Kranuan

บานไผ

935

3

329

178

-

255

7

163

Ban Phai

เปอยนอย

253

8

100

26

-

79

-

40

Pueai Noi

พล

844

35

347

42

-

289

5

126

แวงใหญ

458

5

199

106

-

122

1

25

Waeng Yai

แวงนอย

281

3

79

12

-

151

-

36

Waeng Noi

อําเภอ

รวมยอด

District

Total

Phon


28

ตาราง 1.9 ผูรับบริการวางแผนครอบครัวรายใหม จําแนกตามวิธปคุมกําเนิด เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2558 (ตอ) Table 1.9 New Family Planning Acceptors by Contraceptive Methods and District: 2015 (Cont.) วิธีคุมกําเนิด Contraceptive methods อําเภอ

รวม

หวงอนามัย

Total

Intrauterine

ยาเม็ด

ทําหมันหญิง

ทําหมันชาย

ยาฉีด

ยาฝง

ถุงยางอนามัย

device

Oral pills

Tubectomy

Vasectomy

Injection

Norplant

Condom

District

หนองสองหอง

558

11

214

79

-

235

4

15

ภูเวียง

842

9

257

35

-

384

9

148

มัญจาคีรี

533

10

257

48

-

169

5

44

Mancha Khiri

ชนบท

418

1

210

41

-

128

3

35

Chonnabot

เขาสวนกวาง

400

8

119

58

-

173

8

34

Khao Suan Kwang

ภูผามาน

370

-

180

51

-

119

1

19

Phu Pha Man

ซําสูง

267

13

83

27

-

102

3

39

Sam Sung

โคกโพธิ์ไชย

167

3

62

8

-

46

2

46

Khok Pho Chai

หนองนาคํา

246

-

94

5

-

103

1

43

Nong Na Kham

บานแฮด

425

5

148

20

-

183

3

66

Ban Haet

โนนศิลา

272

3

95

47

-

102

1

24

Non Sila

เวียงเกา

157

-

49

7

-

79

1

21

Wieng Kao

ที่มา: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน

Source: Khonkaen Provincial Health Office

Nong Song Hong Phu Wiang


29

ตาราง 1.10 บานจากการทะเบปยน เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2554 - 2558 Table 1.10 House from Registration Record by District: 2011 - 2015

อําเภอ

2554 (2011)

2555 (2012)

2556 (2013)

2557

2558

(2014)

(2015)

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) Percentage change (%)

District

รวมยอด

534,715

549,114

561,774

576,964

588,757

2558 (2015) 2.0

เมืองขอนแกน

159,073

168,119

171,235

179,289

183,905

2.6

Mueang Khon Kaen

บานฝาง

15,321

15,839

16,211

16,558

16,971

2.5

Ban Fang

พระยืน

9,300

9,537

9,747

9,981

10,166

1.9

Phra Yuen

หนองเรือ

23,825

24,378

25,013

25,450

25,829

1.5

Nong Ruea

ชุมแพ

36,927

37,727

38,487

39,301

40,288

2.5

Chum Phae

กิกิงอํ งอําาเภอ เภอ สีชมพู

21,809

22,119

22,426

22,669

22,939

1.2

Si Chomphu

น้ําพอง

31,310

28,831

32,044

32,560

33,084

1.6

Nam Phong

อุบลรัตน

11,382

11,644

11,487

11,650

11,824

1.5

Ubolratana

กิกิงอํ งอําาเภอ เภอ กระนวน

21,222

21,741

22,181

22,572

22,960

1.7

Kranuan

บานไผ

30,238

30,928

31,636

32,220

32,718

1.5

Ban Phai

4,831

4,920

5,021

5,124

5,263

2.7

Pueai Noi

24,040

24,589

25,084

25,616

26,026

1.6

Phon

แวงใหญ

7,203

7,341

7,425

7,532

7,625

1.2

Waeng Yai

แวงนอย

10,975

11,247

11,459

11,636

11,810

1.5

Waeng Noi

เปอยนอย พล

Total


30

ตาราง 1.10 บานจากการทะเบปยน เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2554 - 2558 (ตอ) Table 1.10 House from Registration Record by District: 2011 - 2015 (Cont.)

อําเภอ

2554 (2011)

2555 (2012)

2556 (2013)

2557

2558

(2014)

(2015)

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) Percentage change (%)

District

หนองสองหอง

19,311

19,999

20,374

20,870

21,281

2558 (2015) 2.0

ภูเวียง

18,609

19,019

19,326

19,762

20,208

2.3

Phu Wiang

มัญจาคีรี

20,302

20,655

20,946

21,264

21,588

1.5

Mancha Khiri

ชนบท

13,020

13,302

13,510

13,730

13,917

1.4

Chonnabot

เขาสวนกวาง

9,959

10,226

10,444

10,638

10,839

1.9

Khao Suan Kwang

ภูผามาน

6,215

6,326

6,420

6,506

6,683

2.7

Phu Pha Man

ซําสูง

6,167

6,307

6,436

6,567

6,661

1.4

Sam Sung

โคกโพธิ์ไชย

6,998

7,119

7,211

7,314

7,519

2.8

Khok Pho Chai

หนองนาคํา

5,785

5,879

5,945

6,036

6,155

2.0

Nong Na Kham

บานแฮด

8,919

9,119

9,334

9,549

9,754

2.1

Ban Haet

โนนศิลา

6,993

7,165

7,271

7,409

7,517

1.5

Non Sila

กิกิงอํ งอําาเภอ เภอ เวียงเก

4,981

5,038

5,101

5,161

5,227

1.3

Wieng Kao

Source: Department of Provincial Administration, Ministry of Interior ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

Nong Song Hong


31

ตาราง 1.11 รอยละของครัวเรือน จําแนกตามลักษณะทป่สําคัญของครัวเรือน พ.ศ. 2554 - 2558 Table 1.11 Percentage of Households by Major Housing Characteristics: 2011 - 2015 ลักษณะที่สําคัญของครัวเรือน ประเภทของทป่อยูอาศัย บานเดี่ยว หองแถว ทาวนเฮาสหรือบานแฝด หองชุด หองภายในบาน ที่อยูอาศัยชั่วคราว อื่น ๆ ชนิดของวัสดุกอสรางทป่อยูอาศัย ตึก ไม ครึ่งตึกครึ่งไม วัสดุไมถาวรในทองถิ่น วัสดุใชแลว วัสดุอื่น ๆ สถานภาพการครอบครองทป่อยูอาศัย เปนเจาของบานและที่ดิน เปนเจาของบานแตเชาที่ดิน บานเชา อยูโดยไมเสียคาเชา

2554 (2011)

2555 (2012)

2556 (2013)

2557 (2014)

2558 (2015)

100.0 90.7 7.1 1.3 0.8 0.2 100.0 36.0 21.0 42.5 0.1 0.3 100.0 84.4 1.7 5.6 8.3

100.0 87.8 5.9 0.9 5.4 100.0 43.8 13.8 42.4 100.0 86.0 1.5 9.3 3.2

100.0 88.6 5.2 1.3 4.9 100.0 42.0 12.1 45.7 100.0 86.4 0.1 9.8 3.7

100.0 86.1 9.6 3.5 0.9 100.0 48.8 10.1 41.2 100.0 87.0 0.2 8.7 4.2

100.0 88.9 7.2 2.4 1.5 100.0 46.0 12.5 41.3 0.2 100.0 85.6 1.1 8.5 4.8

Major housing characteristic Type of dwelling Detached house Row house Townhouse or twinhouse Apartment of flat Room or rooms Improvised quarters Others Construction materials Cement, brick or stone Wood Brick ans wood Local materials Re-used materials Others Occupancy status Owns dwelling and land Owns dwelling on rented land Rents Occupied rented free


32

ตาราง 1.11 รอยละของครัวเรือน จําแนกตามลักษณะทป่สําคัญของครัวเรือน พ.ศ. 2554 - 2558 (ตอ) Table 1.11 Percentage of Households by Major Housing Characteristics: 2011 - 2015 (Cont.) ลักษณะที่สําคัญของครัวเรือน การใชน้ํา น้ําประปาภายในบาน น้ําบอ/น้ําบาดาล ภายในบาน น้ําประปานอกบาน น้ําบอ/น้ําบาดาลนอกบาน น้ําจากแมน้ํา ลําธารหรือคลอง น้ําฝน น้ําประปาผานการบําบัด (ตม/กรอง) อื่น ๆ น้ําดื่ม น้ําดื่มบรรจุขวด น้ําประปาภายในบาน น้ําบอ/บาดาลภายในบาน น้ําประปานอกบาน น้ําบอ/น้ําบาดาลนอกบาน น้ําจากแมน้ํา ลําธารหรือคลอง น้ําฝน น้ําประปาผานการบําบัด (ตม/กรอง) อื่น ๆ

2554 (2011)

2555 (2012)

2556 (2013)

2557 (2014)

2558 (2015)

100.0 69.4 29.5 0.7 0.3 0.1 100.0 18.0 4.4 0.2 68.9 8.5 -

100.0 90.8 8.0 0.9 0.1 0.2 100.0 19.8 0.3 72.7 7.2 -

100.0 94.8 2.4 0.1 2.4 0.3 100.0 25.5 0.7 0.3 64.9 8.5 -

100.0 99.0 1.0 100.0 32.6 53.3 14.1 -

100.0 99.1 0.2 0.1 0.6 100.0 34.7 0.4 46.6 18.3 -

Major housing characteristic Water supply Inside piped water supply Inside piped underground water Outside piped public tap Well or underground water River, stream etc. Rain water Treated tap water (boiled/filtered) Others Drinking water Bottle-water Inside piped water supply Inside piped underground water Outside piped or public tap Well or underground water River, stream etc. Rain water Treated tap water (boiled/filtered) Others


33

ตาราง 1.11 รอยละของครัวเรือน จําแนกตามลักษณะทป่สําคัญของครัวเรือน พ.ศ. 2554 - 2558 (ตอ) Table 1.11 Percentage of Households by Major Housing Characteristics: 2011 - 2015 (Cont.) 2554 (2011)

2555 (2012)

2556 (2013)

2557 (2014)

2558 (2015)

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

0.1

-

-

-

-

สวมแบบนั่งหอยเทา

14.7

15.2

19.4

17.2

19.8

Flush latrine

สวมแบบนั่งยอง

81.1

80.8

77.2

74.9

71.7

Squat

4.1

4.0

3.4

7.9

8.5

ลักษณะที่สําคัญของครัวเรือน การใชสวม ไมมีสวม

สวมแบบนั่งหอยเทา และสวมแบบนั่งยอง สวมหลุม ถัง บอปลา ถายลงแมน้ําลําคลอง หรือสวมลักษณะอื่น ๆ

-

-

-

-

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

ถาน

12.2

13.6

9.2

15.1

3.0

ไม

36.6

31.2

30.2

29.1

29.2

-

-

0.3

0.4

0.6

แกส

43.9

45.7

50.0

47.6

59.5

ไฟฟา

4.0

3.1

3.4

7.3

7.3

อื่น ๆ

-

-

-

-

-

3.4

6.3

น้ํามันกาด

ไมมีการหุงตม

Toilet facilities No facility nearby

Bath flush and squat Pit or hole in ground or into river and others

-

เชื้อเพลิงทป่ใชในการปรุงอาหาร

Major housing characteristic

6.9

0.51

ที่มา: การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2554 - 2558 จังหวัดขอนแกน สํานักงานสถิติแหงชาติ Source: The 2011 - 2015 and household Socio - Economic survey, Khonkaen Province, National Statistical Office

0.4

Cooking fuel Charcoal Wood Kerozene Gas Electricity Other No cooking


37

ตาราง 2.1 ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป จําแนกตามยถานภาพแรงงาน และเพศ เปนรายภาค พ.ศ. 2558 Table 2.1 Population Aged 15 Years and Over by Labour Force Status, Sex and Region: 2015 (หนวยเปนพัน: In thousands)

สถานภาพแรงงาน

รวมยอด กําลังแรงงานรวม 1. กําลังแรงงานปจจุบัน 1.1 ผูมีงานทํา 1.1.1 ทํางาน 1.1.2 มีงานประจําแตไมไดทํางาน 1.2 ผูวางงาน 2.1.1 หางานทํา 2.1.2 ไมหางานทําแตพรอมที่จะทํางาน 2. กําลังแรงงานที่รอฤดูกาล ผูไมอยูในกําลังแรงงาน

ทั่วราชอาณาจักร

กรุงเทพมหานคร

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Whole Kingdom

Bangkok

Central Region

Northern Region Northeastern Region

ภาคใต Southern Region

Labour force status

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

Male

Female

Male

Female

Male

Female

Male

Female

Male

Female

Male

Female

26,707.2 28,531.3 3,598.8 3,887.1 7,874.3 8,339.6 4,575.3 4,904.5

7,146.5

7,712.4 3,512.3 3,687.7

20,987.1 17,561.2 2,828.9 2,522.7 6,337.6 5,359.9 3,516.7 2,969.6

5,452.8

4,452.2 2,851.1 2,256.9 Total labour force

20,880.0

17,476.8

2,827.7

2,521.6

6,318.0

5,350.6

3,493.8

2,952.9

5,395.0

4,398.1

2,845.6

2,253.6 1. Current labour force

20,690.0

17,326.2

2,798.9

2,499.2

6,257.0

5,303.1

3,465.6

2,931.4

5,352.9

4,365.0

2,815.7

2,227.4

1.1. Employed

20,421.8

17,138.5

2,786.0

2,490.2

6,223.1

5,274.5

3,421.6

2,905.5

5,250.2

4,292.6

2,740.9

2,175.8

1.1.1 At work

268.2

187.6

12.9

9.1

33.9

28.6

44.0

25.9

102.7

72.4

74.8

51.6

190.0

150.6

28.8

22.3

61.0

47.5

28.2

21.5

42.1

33.1

29.9

26.2

39.6

31.1

6.9

4.5

13.6

12.2

5.9

4.4

8.0

5.6

5.2

4.5

150.3

119.5

21.9

17.9

47.4

35.3

22.3

17.1

34.1

27.5

24.7

21.7

107.1

84.4

1.2

1.1

19.6

9.3

23.0

16.7

57.8

54.1

5.5

769.9 1,364.5 1,536.7 2,979.8 1,058.6 1,934.9

1,693.7

3,260.2

5,720.1 10,970.1

1.1.2 With job but not at work 1.2 Unemployed 1.2.1 Looking for work 1.2.2 Not looking but available for work

3.3 2. Seasonally inactive labour force

661.2 1,430.8 Persons not in labour force

1. ทํางานบาน

200.0

4,743.2

27.2

599.1

78.2

1,353.4

44.2

808.9

29.8

1,258.5

20.7

2. เรียนหนังสือ

2,082.4

2,334.0

290.4

299.5

539.0

600.2

360.6

398.0

637.6

721.6

254.8

314.8 2. Studies

3. ยังเด็ก ชรา หรือไมสามารถทํางานได

2,408.9

3,190.9

228.6

320.8

612.1

817.6

516.5

651.4

771.3

1,077.0

280.4

324.1 3. Too young, too old or incapable of work

4. อื่น ๆ

1,028.7

702.0

223.7

145.0

307.3

208.6

137.2

76.7

255.0

203.0

105.4

หมายเหตุ : ขอมูลเปนคาเฉลี่ยของ 4 ไตรมาส ที่มา : การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2558 สํานักงานสถิติแหงชาติ

723.2 1. Household work

68.8 4. Others

Note: The data is the average of four quarters. Source: The Labour Force Survey: 2015, National Statistical Office


38

ตาราง 2.2 ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป จําแนกตามยถานภาพแรงงาน เปนรายไตรมาย พ.ศ. 2556 - 2559

Table 2.2 Population Aged 15 Years and Over by Labour Force Status and Quarterly: 2013 - 2016

ป

2556 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 2557 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 2558 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 2559 ไตรมาสที่ 1

รวม Total

1,532.2 1,519.2 1,533.6 1,536.7 1,539.4 1,434.4 1,431.0 1,433.6 1,435.7 1,437.2 1,441.6 1,439.0 1,440.8 1,442.4 1,444.0 1,445.5 1,445.5

รวม Total 1,042.8 1,035.5 1,036.0 1,044.5 1,055.2 891.1 882.1 903.2 874.9 903.9 924.3 900.2 950.1 930.8 916.3 949.4 949.4

ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป Population 15 years and over กําลังแรงงานรวม ผูไมอยูในกําลังแรงงาน Total labour force Persons not in labour force กําลังแรงงานปจจุบัน กําลังแรงงาน Current labour force ที่รอฤดูกาล รวม ทํางานบาน เรียนหนังสือ รวม ผูมีงานทํา ผูวางงาน Seasonally inactive Total Household Studies Total Employed Unemployed labour force work 1,024.1 1,016.7 7.4 13.8 497.3 148.8 164.4 1,006.8 996.5 10.3 9.1 515.0 157.9 160.8 1,013.3 1,003.4 9.9 22.7 497.6 159.2 156.3 1,040.5 1,037.6 2.9 4.0 492.2 135.7 174.2 1,035.7 1,029.3 6.4 19.5 484.2 142.5 166.4 874.9 868.3 6.6 16.1 543.3 155.2 197.3 862.8 854.0 8.8 19.4 548.9 152.6 183.6 880.8 869.0 11.8 22.4 530.4 154.6 183.0 862.7 859.3 3.5 12.2 560.8 164.3 212.1 893.3 891.0 2.3 10.6 533.3 149.1 210.6 0.0 913.6 904.5 9.0 10.8 517.2 135.2 187.5 889.6 883.2 6.4 10.6 538.8 137.4 208.8 931.4 914.1 17.3 18.8 490.7 134.2 173.3 926.3 916.3 10.0 4.5 511.6 132.5 181.6 907.0 904.5 2.5 9.3 527.7 136.7 186.2 923.0 909.6 13.5 26.4 496.1 130.2 175.7 923.0 909.6 13.5 26.4 496.1 130.2 175.7

(หนวยเปนพัน In thousands)

Year อื่นๆ Others 184.0 196.3 182.1 182.3 175.3 190.9 212.7 192.8 184.4 173.5 194.5 192.6 183.2 197.5 204.8 190.2 190.2

หมายเหตุ: การประมาณผล ตั้งแต 1 มกกราคม 2557 เปลี่ยนมาใชคาการ "คาดประมาณประชากรของประเทศไทย

Note:

พ.ศ.2553-2583" (ชุดใหม ฉบับ กุมภาพันธ 2556) ที่มา: การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2556 - 2559 ระดับจังหวัด สํานักงานสถิติแหงชาติ

2010 - 2040" (New edition , Februrary 2013) Source: The Labour Force Survey: 2013 - 2016 Provincial level , National Statistical Office

2013 Quarter 1 Quarter 2 Quarter 3 Quarter 4 2014 Quarter 1 Quarter 2 Quarter 3 Quarter 4 2015 Quarter 1 Quarter 2 Quarter 3 Quarter 4 2016 Quarter 1

Estimates of the population from January I,2014 to replace the value "Projection of the population ,


39

ตาราง 2.3 ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปที่มีงานทํา จําแนกตามอาชีพ และเพศ เปนรายไตรมาย พ.ศ. 2558 - 2559 Table 2.3 Employed Persons Aged 15 Years and Over by Occupation, Sex and Quarterly: 2015 - 2016 (หนวยเปนพัน: In thousands) 2558 (2015) อาชีพ

รวมยอด

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ไตรมาสที่ 1

Quarter 1

Quarter 2

Quarter 3

Quarter 4

Quarter 1

รวม

ชาย

Total

Male

883.2

2559 (2016)

493.2

หญิง

รวม

ชาย

Female Total

Male

390.0

914.1

510.4

หญิง

รวม

ชาย

Female Total

Male

403.7

916.3

504.8

หญิง

รวม

ชาย

Female Total

Male

411.5

904.5

504.4

หญิง

รวม

ชาย

Occupation หญิง

Female Total Male Female 400.1

909.6 502.3 407.2

Managers, senior official and

ผูจัดการ ขาราชการระดับอาวุโส และผูบัญญัติกฏหมาย

30.7

24.6

6.1

26.1

20.7

5.4

23.3

19.9

3.4

18.9

15.1

3.8

26.8

19.9

ผูประกอบวิชาชีพดานตาง ๆ

47.5

18.5

29.0

52.2

21.4

30.8

39.0

16.1

23.0

41.1

17.4

23.7

51.9

20.0

6.9

เสมียน พนักงานบริการและผูจําหนายสินคา

Technician and associate 30.2

13.6

16.6

34.7

14.7

20.0

29.5

13.0

16.4

19.4

11.2

8.2

22.0

13.6

30.6

11.2

19.4

31.1

15.4

15.7

32.9

12.9

20.1

31.4

10.1

21.3

45.5

15.5

212.4

91.0

121.4

215.1

88.3

126.8

201.5

77.8

123.7

196.7

81.9

114.8

197.9

8.4

ชางฝมือ และผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ

78.4 119.5 Service worker and sell goods

Skilled agricultural forest and fishery 262.6

152.2

110.4

290.1

167.8

122.3

356.7

207.0

149.7

371.3

226.6

144.7

291.6

122.4

94.3

28.1

117.6

97.7

19.9

94.0

82.7

11.3

81.0

62.0

19.0

90.5

167.5 124.1 67.8

ผูประกอบอาชีพงานพื้นฐาน คนงานซึ่งมิไดจําแนกไวในหมวดอื่น

worker

22.6 Craft and associate professional

ผูควบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักร และผูปฏิบัติงานดานการประกอบ

professional

30.0 Clerk

ผูปฏิบัติงานที่มีฝมือในดานการเกษตร ปาไม และประมง

legislator

31.9 Professional

เจาหนาที่เทคนิคและผูประกอบวิขาชีพ ที่เกี่ยวของกับดานตางๆ

Total

Plant and machine controlor and assembler

48.0

28.1

19.9

57.5

38.0

19.5

69.0

36.7

32.3

66.9

38.5

28.3

53.6

40.9

12.8

98.9

59.8

39.1

89.7

46.6

43.1

70.4

38.7

31.7

77.7

41.6

36.2

129.8

78.8

51.0 Elementary occupation

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ที่มา: การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2558 - 2559 ระดับจังหวัด สํานักงานสถิติแหงชาติ

-

-

- Worker not classifiable by occupation

Source: The Labour Force Survey: 2015 - 2016 Provincial level , National Statistical Office


40

ตาราง 2.4 ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปที่มีงานทํา จําแนกตามประเภทอุตยาหกรรม และเพศ เปนรายไตรมาย พ.ศ. 2558 - 2559 Table 2.4 Employed Persons Aged 15 Years and Over by Industry, Sex and Quarterly: 2015 - 2016 2559 (2016) ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 ไตรมาสที่ 1 Quarter 1 Quarter 2 Quarter 3 Quarter 4 Quarter 1 รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female 2558 (2015)

อุตสาหกรรม

ภาคเกษตรกรรม

รวมยอด

เกษตรกรรม การปาไม และการประมง

นอกภาคเกษตรกรรม การทําเหมืองแร และเหมืองหิน การผลิต ไฟฟา กาซ ไอน้ํา และระบบปรับอากาศ การจัดหาน้ํา การจัดการ และการบําบัดน้ําเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล การกอสราง การขายสง และการขายปลีก การซอมแซมยานยนต และรถจักรยานยนต การขนสง สถานที่เก็บสินคา และการคมนาคม กิจกรรมโรงแรม และการบริการดานอาหาร ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร กิจการทางการเงินและการประกันภัย กิจการอสังหาริมทรัพย กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร และเทคนิค กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน การบริหารราชการ การปองกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ การศึกษา กิจกรรมดานสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ กิจกรรมบริการดานอื่นๆ กิจกรรมการจางงานในครัวเรือนสวนบุคคล กิจกรรมการผลิต สินคาและบริการที่ทําขี้นเองเพื่อใชในครัวเรือน ไมทราบ

883.2 303.0 303.0 580.2 81.5 0.4

493.2 177.2 177.2 316.0 31.8 0.4

390.0 125.8 125.8 264.2 49.7 -

914.1 308.6 308.6 605.5 87.0 0.4

510.4 180.1 180.1 330.3 39.3 -

403.7 128.5 128.5 275.2 47.7 0.4

916.3 369.3 369.3 547.1 99.8 0.4

504.8 216.6 216.6 288.2 45.8 -

411.5 152.6 152.6 258.9 54.0 0.4

904.5 379.3 379.3 525.2 81.6 -

504.4 232.8 232.8 271.6 30.0 -

400.1 146.5 146.5 253.6 51.6 -

909.6 344.6 344.6 565.0 69.9 2.8

502.3 202.6 202.6 299.7 30.0 2.8

1.2 99.5

0.9 84.9

0.3 14.6

2.0 97.5

1.4 81.7

0.6 15.8

1.6 65.3

1.6 58.3

7.0

0.6 63.5

0.6 53.0

10.5

2.9 77.5

2.2 67.1

180.2 10.4 77.9 2.6 12.4 2.3 4.2 6.1

93.4 10.4 26.3 1.3 5.9 1.2 1.7 3.1

86.9 51.6 1.3 6.5 1.0 2.5 3.0

195.0 10.6 78.8 5.4 13.0 2.2 6.1 6.8

103.3 10.3 29.6 3.6 6.9 1.5 3.2 0.9

91.7 0.3 49.2 1.8 6.0 0.7 2.9 5.9

164.0 7.4 80.0 2.5 7.2 0.9 6.2 6.3

83.2 7.4 23.9 1.3 5.2 0.4 4.2 2.2

80.8 56.1 1.1 1.9 0.5 2.0 4.2

159.0 10.6 78.5 1.6 8.2 1.9 3.8 13.0

84.5 10.2 25.9 1.6 3.8 0.6 2.9 3.9

74.5 0.4 52.6 4.4 1.3 0.8 9.1

163.6 27.8 68.4 2.5 5.9 0.9 2.0 9.0

82.9 25.6 18.8 0.6 3.3 0.3 0.8 3.7

33.3 29.1 10.3 8.7 18.9

25.5 11.9 1.9 3.0 12.0

7.8 17.1 8.3 5.7 6.9

27.9 33.2 11.1 6.7 19.7

20.8 12.9 2.6 3.7 8.3

7.0 20.3 8.6 3.0 11.4

33.8 31.4 13.6 2.0 21.4

24.7 12.9 4.3 1.0 11.3

9.1 18.5 9.2 1.0 10.0

35.6 28.2 11.0 1.6 24.9

24.9 12.0 3.9 1.3 12.5

10.7 16.2 7.1 0.4 12.4

48.1 24.4 22.3 3.7 30.6

28.6 11.6 4.8 2.1 13.3

1.2 -

0.3 -

0.9 -

2.1 -

0.3 -

1.8 -

3.3 -

0.3 -

3.0 -

1.8 -

-

1.8 -

2.7 -

1.2 -

ที่มา: การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2558 - 2559 ระดับจังหวัด สํานักงานสถิติแหงชาติ

Source: The Labour Force Survey: 2015 - 2016 Provincial level , National Statistical Office

(หนวยเปนพัน: In thousands)

Industries

Total 407.2 142.0 Agriculture 142.0 Agriculture, forestry and fishing 265.2 Non - Agriculture - Mining and quarrying 39.9 Manufacturing - Electricity, gas , stearm and air conditioning supply Water supply , sewerage , waste management 0.7 and remediation activities 10.4 Construction Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles 80.7 and motorcycles 2.2 Transportation and storage 49.6 Accommodation and food service activities 1.9 Information and communication 2.6 Financial and insurance activities 0.6 Real estate activities 1.2 Professional , scientific and technical activities 5.3 Administrative and support service activities Public administration and defence , 19.4 compulsory social security 12.9 Education 17.5 Human health and social work activities 1.6 Arts , entertainment and recreation 17.3 Other service activities Activities of households as employers ;undifferentiated goods 1.5 and services producing activities of households for own use -


41

ตาราง 2.5 ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปที่มีงานทํา จําแนกตามยถานภาพการทํางาน และเพศ เปนรายไตรมาย พ.ศ. 2558 - 2559 Table 2.5 Employed Persons Aged 15 Years and Over by Work Status, Sex and Quarterly: 2015 - 2016

(หนวยเปนพัน: In thousands)

2558 (2015) สถานภาพการทํางาน

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

2559 (2016) ไตรมาสที่ 1

Quarter 1

Quarter 2

Quarter 3

Quarter 4

Quarter 1

รวม

ชาย

Total

Male

883.2

493.2

390.0

914.1

510.4

403.7

916.3

504.8

411.5

904.5

504.4

400.1

909.6

502.3

นายจาง

27.3

22.6

4.8

23.4

18.2

5.3

18.9

15.8

3.1

18.6

14.3

4.3

25.3

22.6

ลูกจางรัฐบาล

77.5

45.6

31.8

76.9

42.6

34.3

80.5

45.0

35.5

78.6

45.1

33.5

94.5

49.1

ลูกจางเอกชน

267.9

160.0

107.8

289.8

171.9

117.9

272.4

158.0

114.4

241.0

138.7

102.3

300.1

177.2

122.8 Private employee

ทํางานสวนตัว

322.5

209.8

112.7

322.5

220.9

101.7

328.4

223.6

104.8

342.7

228.7

114.0

321.6

207.1

114.5 Own account worker

ชวยธุรกิจครัวเรือน

184.2

52.4

131.8

198.6

54.0

144.5

213.3

59.7

153.6

222.2

76.2

145.9

167.0

45.2

121.7 Unpaid family worker

3.8

2.8

1.0

2.9

2.9

2.7

2.7

1.4

1.4

1.1

1.1

รวมยอด

การรวมกลุม

หญิง

รวม

ชาย

Female Total

Male

หญิง

รวม

ชาย

Female Total

Male

-

ที่มา: การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2558 - 2559 ระดับจังหวัด สํานักงานสถิติแหงชาติ Source: The Labour Force Survey: 2015 - 2016 Provincial level , National Statistical Office

หญิง

รวม

ชาย

Female Total

Male

-

หญิง

รวม

Female Total

-

ชาย

Work status หญิง

Male Female 407.2

Total

2.8 Employer 45.4 Government employee

- Member of producers cooperatives


42

ตาราง 2.6 ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปที่มีงานทํา จําแนกตามระดับการศึกษาที่ยําเร็จ และเพศ เปนรายไตรมาย พ.ศ. 2558 - 2559 Table 2.6 Employed Persons Aged 15 Years and Over by Level of Educational Attainment, Sex and Quarterly: 2015 - 2016 (หนวยเปนพัน: In thousands)

2558 (2015) ระดับการศึกษาที่สําเร็จ

รวมยอด ไมมีการศึกษา ต่ํากวาประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ สายอาชีวศึกษา สายวิชาการศึกษา อุดมศึกษา สายวิชาการ สายวิชาชีพ สายวิชาการศึกษา ไมทราบ

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

2559 (2016) ไตรมาสที่ 1

Quarter 1

Quarter 2

Quarter 3

Quarter 4

Quarter 1

Level of education alattainment

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Male Female

883.2 1.6 224.1 235.6 145.5 136.0 115.8 20.2 140.4 65.8 55.4 19.2 -

493.2 1.6 129.3 124.5 86.9 81.9 73.2 8.6 69.1 31.4 32.6 5.1 -

390.0 94.8 111.1 58.6 54.1 42.6 11.5 71.3 34.4 22.8 14.1 -

914.1 0.7 245.5 221.9 146.5 139.5 114.5 25.0 160.1 68.8 70.3 21.0 -

510.4 0.7 142.7 119.2 85.1 80.4 65.0 15.3 82.4 32.4 43.7 6.4 -

403.7 102.8 102.6 61.4 59.1 49.5 9.6 77.6 36.4 26.6 14.6 -

916.3 0.3 260.9 211.8 177.3 128.1 112.5 15.6 138.0 61.6 63.9 12.5 -

504.8 0.3 147.6 118.1 101.2 69.0 61.1 7.9 68.7 29.1 35.7 3.9 -

411.5 113.3 93.8 76.1 59.0 51.3 7.7 69.3 32.5 28.2 8.6 -

904.5 1.1 260.2 225.6 175.0 117.5 97.5 20.0 125.0 61.5 42.4 21.1 -

504.4 1.1 147.5 126.8 112.9 62.0 50.7 11.3 54.2 26.4 24.2 3.7 -

400.1 112.8 98.9 62.2 55.5 46.8 8.7 70.8 35.1 18.3 17.4 -

ที่มา: การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2558 - 2559 ระดับจังหวัด สํานักงานสถิติแหงชาติ Source: The Labour Force Survey: 2015 - 2016 Provincial level , National Statistical Office

หญิง

Total 909.6 502.3 407.2 0.2 0.2 - None 243.6 133.2 110.5 Less than Elementary 221.5 125.7 95.8 Elementary 150.3 95.1 55.2 Lower Secondary 142.1 84.1 57.9 Upper Secondary Level 126.1 75.0 51.2 General/Academic 16.0 9.2 6.8 Vocational - Teacher Training 151.8 64.0 87.8 Higher Level 76.1 34.4 41.6 Academic 63.7 24.0 39.6 Higher Technical Education 12.0 5.5 6.5 Teacher Training - Unknown


43

ตาราง 2.7 ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปที่มีงานทํา จําแนกตามจํานวนชั่วโมงทํางานตอยัปดาห และเพศ เปนรายไตรมาย พ.ศ. 2558 - 2559 Table 2.7 Employed Persons Aged 15 Years and Over by Hours Worked per Week, Sex and Quarterly: 2015 - 2016 (หนวยเปนพัน: In thousands)

2558 (2015)

ชั่วโมงทํางาน

รวมยอด ไมไดทํางาน 1 - 9 ชั่วโมง

2559 (2016)

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ไตรมาสที่ 1

Quarter 1

Quarter 2

Quarter 3

Quarter 4

Quarter 1

Hours worked

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Male

Female

883.2

493.2

390.0

914.1

510.4

403.7

916.3

504.8

411.5

904.5

504.4

400.1

9.4

8.8

0.6

5.9

4.2

1.7

0.5

-

0.5

1.1

0.5

0.6

5.8

-

-

1.0

0.5

0.5

-

-

-

-

-

-

-

-

909.6 502.3 407.2 4.2

1.6

-

-

Total Not work 1-9

10 - 19 ชั่วโมง

14.7

9.4

5.3

1.4

0.8

0.5

4.6

1.9

2.7

2.6

-

2.6

18.5

7.8

10.7

10 - 19

20 - 29 ชั่วโมง

54.7

30.3

24.4

48.6

21.1

27.5

28.9

13.2

15.7

18.6

11.1

7.5

107.7

56.4

51.3

20 - 29

30 - 34 ชั่วโมง

85.1

37.7

47.4

84.6

40.2

44.5

75.2

29.8

45.5

75.9

29.1

46.8

85.0

47.1

37.9

30 - 34 hours

35 - 39 ชั่วโมง

166.2

91.0

75.3

154.9

91.1

63.8

190.2

101.4

88.8

176.7

108.5

68.2

167.0

80.7

86.3

35 - 39 hours

40 - 49 ชั่วโมง

471.4

269.2

202.2

501.7

289.3

212.4

540.8

322.2

218.6

526.7

300.6

226.1

459.2 265.9 193.3

40 - 49 hours

50 ชั่วโมงขึ้นไป

81.7

46.9

34.9

116.0

63.1

52.9

76.1

36.4

39.6

102.9

54.6

48.3

ที่มา: การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2558 - 2559 ระดับจังหวัด สํานักงานสถิติแหงชาติ Source: The Labour Force Survey: 2015 - 2016 Provincial level , National Statistical Office

66.3

40.2

26.1

50 hours and over


44

ตาราง 2.8 ผูวางงาน และอัตราการวางงาน จําแนกตามเพศ เปนรายไตรมาย พ.ศ. 2556 - 2559 Table 2.8 Unemployed and Unemployment Rate by Sex and Quarterly: 2013 - 2016 ป

รวม Total

ผูวางงาน Unemployed ชาย Male

หญิง Female

รวม Total

อัตราการวางงาน Unemployment rate (%) ชาย Male

หญิง Female

Year

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

7,355 10,176 9,940 2,927 6,376

6,738 10,176 9,940 2,390 4,445

617 537 1,931

0.7 1.0 1.0 0.3 0.6

1.1 1.8 1.7 0.4 0.7

0.1 0.1 0.4

2013 Quarter 1 Quarter 2 Quarter 3 Quarter 4

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

6,595 8,750 11,829 3,477 2,323

2,959 5,650 3,196 666 2,323

3,636 3,100 8,634 2,811 -

0.7 1.0 1.3 0.4 0.3

0.6 1.1 0.6 0.1 0.5

0.9 0.8 2.2 0.7 -

2014 Quarter 1 Quarter 2 Quarter 3 Quarter 4

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

9,045 6,419 17,262 9,971 2,528

3,236 542 6,102 5,801 501

5,809 5,877 11,160 4,171 -

1.0 0.7 1.8 1.1 0.3

0.6 0.1 1.2 1.1 0.1

1.4 1.5 2.6 1.0 0.5

2015 Quarter 1 Quarter 2 Quarter 3 Quarter 4

2.0

2016 Quarter 1

2556

2557

2558

2559 ไตรมาสที่ 1

13,492

4,691

หมายเหตุ: อัตราการวางงาน = (ผูไมมีงานทํา/กําลังแรงงานรวม) x 100 Note: Unemployment rate = (Unemployment /Total labour force) x 100

8,800

1.4

0.9

ที่มา: การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2556 - 2559 ระดับจังหวัด สํานักงานสถิติแหงชาติ Source: The Labour Force Survey: 2013 - 2016 Provincial level , National Statistical Office


45

ตาราง 2.9 อัตราคาจางขั้นต่ํา เปนรายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2550 - 2556 Table 2.9 Minimum Wage Rate by Province of Northeastern Region: 2007 - 2014 (บาท/วัน: Baht/day)

จังหวัด กาฬสินธุ ขอนแกน ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร รอยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร หนองคาย หนองบัวลําภู อํานาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี

2550 (2007) ม.ค. Jan. 148 148 146 148 162

2551(2008) ม.ค. มิ.ย. Jan. Jun. 148 155 150 154 146 148 148 153 165 170

-

-

-

148 146 146 146 146 150 146 146 145 148 146 145 150 145

150 147 148 147 147 154 146 148 147 150 148 145 150 145

155 151 153 155 154 162 150 155 151 157 154 153 157 154

คาจาง Wage 2553 (2010) 2554 (2011) 2555 (2012) 2556 (2013) 2550 (2007) ม.ค. ม.ค. เม.ย. ม.ค. ม.ค. Jan. Jan. Apr. Jan. Jan. 2.8 157 167 233 300 157 167 233 300 2.8 300 2.8 156 165 230 300 2.8 155 164 229 173 183 255 300 2.5 236 300 157 166 232 300 2.8 300 2.8 154 163 227 300 2.8 155 165 230 300 2.8 157 166 232 300 2.8 157 166 232 163 173 241 300 4.2 300 2.8 152 160 223 300 2.8 157 166 232 300 2.8 153 162 226 159 169 236 300 2.8 300 2.8 156 165 230 300 2.8 155 163 227 159 171 239 300 3.4 300 2.8 160 171 239

ที่มา : กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

อัตราการเปลี่ยนแปลง Percentage change 2551(2008) 2553 (2010) 2554 (2011) 2555 (2012) 2556 (2013) ม.ค. มิ.ย. ม.ค. ม.ค. เม.ย. ม.ค. Jan. Jun. Jan. Jan. Apr. Jan. 4.7 1.3 6.4 39.5 28.8 1.4 2.7 1.9 6.4 39.5 28.8 1.4 5.4 5.8 39.4 30.4 3.4 1.3 5.8 39.6 31.0 1.9 3.0 1.8 5.8 39.3 17.6 27.1 1.4 3.3 1.3 5.7 39.8 29.3 0.7 2.7 2.0 5.8 39.3 32.2 1.4 3.4 1.3 6.5 39.4 30.4 0.7 5.4 1.3 5.7 39.8 29.3 0.7 4.8 1.9 5.7 39.8 29.3 2.7 5.2 0.6 6.1 39.3 24.5 2.7 1.3 5.3 39.4 34.5 1.4 4.7 1.3 5.7 39.8 29.3 1.4 2.7 1.3 5.9 39.5 32.7 1.4 4.7 1.3 6.3 39.6 27.1 1.4 4.1 1.3 5.8 39.4 30.4 5.5 1.3 5.2 39.3 32.2 4.7 1.3 7.5 39.8 25.5 6.2 3.9 6.9 39.8 25.5

Source : Department of Labour Protection and Welfare, Ministry of Labour

Province Kalasin Khon Kaen Chaiyaphum Nakhon Phanom Nakhon Ratchasima Bueng Kan Buri Ram Maha Sarakham Mukdahan Yasothon Roi Et Loei Si Sa Ket Sakon Nakhon Surin Nong Khai Nong Bua Lam Phu Amnat Charoen Udon Thani Ubon Ratchathani


49

ตาราง 3.1 โรงเรียน จําแนกตามสังกัด เปนรายอําเภอ ปการศึกษา 2558 Table

3.1 School by Jurisdiction and District: Academic Year 2015 สังกัด Jurisdiction อําเภอ

รวมยอด เมืองขอนแกน บานฝาง พระยืน หนองเรือ ชุมแพ สีชมพู น้ําพอง อุบลรัตน กระนวน บานไผ เปอยนอย พล แวงใหญ แวงนอย หนองสองหอง

รวม

สํานักงานคณะกรรมการ

สํานักบริหารงานคณะกรรมการ

กรมสงเสริมการปกครอง

Total

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สงเสริมการศึกษาเอกชน

สวนทองถิ่น

Office of the Basic

Office of the Private

Department of Local

Education Commission

Education Commission

Administration

1,091 124 37 20 66 66 51 75 30 41 57 17 60 25 31 72

-

30 12 1 1 2 1 3 1 1 2 1

1,121 136 38 21 66 68 52 78 31 42 57 17 62 25 31 73

District

อื่น ๆ Others -

Total Mueang Khon Kaen Ban Fang Phra Yuen Nong Ouea Chum Phae Si Chomphu Nam Phong Ubolratana Kranuan Ban Phai

Pueai Noi Phon Waeng Yai Waeng Noi Nong Song Hong


50

ตาราง 3.1 โรงเรียน จําแนกตามสังกัด เปนรายอําเภอ ปการศึกษา 2558 (ตอ) Table

3.1 School by Jurisdiction and District: Academic Year 2015 (Cont.) สังกัด Jurisdiction อําเภอ

ภูเวียง มัญจาคีรี ชนบท เขาสวนกวาง ภูผามาน ซําสูง โคกโพธิ์ไชย หนองนาคํา บานแฮด โนนศิลา เวียงเกา

รวม

สํานักงานคณะกรรมการ

สํานักบริหารงานคณะกรรมการ

กรมสงเสริมการปกครอง

Total

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สงเสริมการศึกษาเอกชน

สวนทองถิ่น

Office of the Basic

Office of the Private

Department of Local

Education Commission

Education Commission

Administration

-

1 1 2 1 -

52 69 38 37 16 16 24 16 24 20 12

ที่มา: สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1-5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ขอนแกน เทศบาลนครขอนแกน องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

52 69 37 36 16 14 23 16 24 20 12

Source: Khon kaen Primary Educational Service Area Office, Area 1-5 Khonkaen Seconary Educational Service Area Office, Area 25 Khon kaen Municipality Khon kaen Provincial Administrative Organization

อื่น ๆ Others -

District

Phu Wiang Mancha Khiri Chonnabot Khao Suan Kwang Phu Pha Man Sam Sung Khok Pho Chai Nong Na Kham Ban Haet Non Sila Wieng Kao


51

ตาราง 3.2 โรงเรียน จําแนกตามระดับการศึกษา เปนรายอําเภอ ปการศึกษา 2558 Table 3.2 School by Level of Education and District: Academic Year 2015 ระดับการศึกษา Level of education มัธยมฯ อําเภอ

อนุบาล-

อนุบาล-มัธยมฯ

อนุบาล-มัธยมฯ

เด็กเล็ก-

ประถมฯ-มัธยมฯ

มัธยมฯ

ตอนตน-

รวม

อนุบาล

ประถมศึกษา

ตอนตน

ตอนปลาย

ประถมศึกษา

ประถมศึกษา

ตอนตน

ตอนปลาย

ตอนตน

มัธยมฯ

Total

Kindergarten

Kindergarten-

Kindergarten-

Kindergarten-

Pre-primary -

Elementary

Elementary-

Elementary-

Lower

ตอนปลาย

Lower

Upper

Secondary

Secondary

Elementary

รวมยอด

ประถมฯ-มัธยมฯ

Lower Secondary Upper Secondary

Elementary

District

Secondary Lower-Upper Secondary

1,121 136

-

740 75

260 37

2 2

-

16 5

2 1

1 1

-

100 15

บานฝาง

38

-

26

7

-

-

2

-

-

-

3

Ban Fang

พระยืน

21

-

11

4

-

-

3

1

-

-

2

Phra Yuen

หนองเรือ

66

-

45

18

-

-

-

-

-

-

3

Nong Ouea

ชุมแพ

68

-

42

18

-

-

-

-

-

-

8

Chum Phae

สีชมพู

52

-

38

9

-

-

-

-

-

-

5

Si Chomphu

น้ําพอง

78

-

48

16

-

-

4

-

-

-

10

Nam Phong

อุบลรัตน

31

-

19

8

-

-

-

-

-

-

4

Ubolratana

กระนวน

42

-

26

12

-

-

-

-

-

-

4

Kranuan

บานไผ

57

-

38

15

-

-

-

-

-

-

4

Ban Phai

เปอยนอย

17

-

8

5

-

-

2

-

-

-

2

Pueai Noi

พล

62

-

41

16

-

-

-

-

-

-

5

Phon

แวงใหญ

25

-

18

5

-

-

-

-

-

-

2

Waeng Yai

แวงนอย

31

-

23

5

-

-

-

-

-

-

3

Waeng Noi

หนองสองหอง

73

-

54

15

-

-

-

-

-

-

4

Nong Song Hong

เมืองขอนแกน

Total Mueang Khon Kaen


52

ตาราง 3.2 โรงเรียน จําแนกตามระดับการศึกษา เปนรายอําเภอ ปการศึกษา 2558 (ตอ) Table 3.2 School by Level of Education and District: Academic Year 2015 (Cont.) ระดับการศึกษาที่เปดสอน Level of education opened มัธยมฯ อําเภอ

อนุบาล-

อนุบาล-มัธยมฯ

อนุบาล-มัธยมฯ

เด็กเล็ก-

ประถมฯ-มัธยมฯ

ประถมฯ-มัธยมฯ

มัธยมฯ

ตอนตน-

รวม

อนุบาล

ประถมศึกษา

ตอนตน

ตอนปลาย

ประถมศึกษา

ประถมศึกษา

ตอนตน

ตอนปลาย

ตอนตน

มัธยมฯ

Total

Kindergarten

Kindergarten-

Kindergarten-

Kindergarten-

Pre-primary -

Elementary

Elementary-

Elementary-

Lower

ตอนปลาย

Lower

Upper

Secondary

Secondary

Elementary

Lower Secondary Upper Secondary

Elementary

District

Secondary Lower-Upper Secondary

ภูเวียง

52

-

36

13

-

-

-

-

-

-

3

Phu Wiang

มัญจาคีรี

69

-

50

13

-

-

-

-

-

-

6

Mancha Khiri

ชนบท

38

-

28

7

-

-

-

-

-

-

3

Chonnabot

เขาสวนกวาง

37

-

29

5

-

-

-

-

-

-

3

Khao Suan Kwang

ภูผามาน

16

-

10

5

-

-

-

-

-

-

1

Phu Pha Man

ซําสูง

16

-

10

4

-

-

-

-

-

-

2

Sam Sung

โคกโพธิ์ไชย

24

-

18

4

-

-

-

-

-

-

2

Khok Pho Chai

หนองนาคํา

16

-

10

5

-

-

-

-

-

-

1

Nong Na Kham

บานแฮด

24

-

17

5

-

-

-

-

-

-

2

Ban Haet

โนนศิลา

20

-

12

6

-

-

-

-

-

-

2

Non Sila

เวียงเกา

12

-

8

3

-

-

-

-

-

-

1

Wieng Kao

ที่มา: สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1-5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ขอนแกน เทศบาลนครขอนแกน องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

Source: Khon kaen Primary Khonkaen EducationalPrimary ServiceEducational Area Office,Service Area 1-5 Area Office, Area 1-5 Khon kaen SeconaryKhonkaen Educational Seconary ServiceEducational Area Office,Service Area 25Area Office, Area 25 Khon kaen Municipality Khon kaen Provincial Administrative Organization


53

ตาราง 3.3 หองเรียน จําแนกตามสังกัด และระดับการศึกษา เปนรายอําเภอ ปการศึกษา 2558 Table 3.3 Classroom by Jurisdiction, Level of Education and District: Academic Year 2015

อําเภอ

รวมยอด เมืองขอนแกน บานฝาง พระยืน หนองเรือ ชุมแพ สีชมพู น้ําพอง อุบลรัตน กระนวน บานไผ เปอยนอย พล แวงใหญ แวงนอย หนองสองหอง

รวม Total

10,745 1,427 313 177 669 797 527 646 269 373 663 139 661 207 246 671

สังกัด Jurisdiction สํานักบริหารงาน สนง.คณะกรรมการ กรมสงเสริม การศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการสงเสริม การปกครอง Office of the Basic การศึกษาเอกชน สวนทองถิ่น Education Commission Office of the Private Department of Education Commission Local Administration 9,248 1,092 300 162 565 580 431 625 263 362 512 139 477 200 238 583

761 104 183 49 105 98 7 8 66

724 335 13 15 34 47 21 6 11 40 86 22

ระดับการศึกษา Level of education อื่นๆ Others

12 6 -

กอนประถม ประถม 1/ 1/ ศึกษา ศึกษา Pre-elementary Elementary

752 263 63 29 133 60 79 3 12

2,479 943 214 114 432 176 240 6 10

มัธยมศึกษา 1/ ศึกษา Secondary

759 221 36 34 3 40 51 81 33 54 4 2 81 2 3 4

District

Total Mueang Khon Kaen Ban Fang Phra Yuen Nong Ouea Chum Phae Si Chomphu Nam Phong Ubolratana Kranuan Ban Phai Pueai Noi Phon Waeng Yai Waeng Noi Nong Song Hong


54

ตาราง 3.3 หองเรียน จําแนกตามสังกัด และระดับการศึกษา เปนรายอําเภอ ปการศึกษา 2558 (ตอ) Table 3.3 Classroom by Jurisdiction, Level of Education and District: Academic Year 2015 (Cont.)

อําเภอ

ภูเวียง มัญจาคีรี ชนบท เขาสวนกวาง ภูผามาน ซําสูง โคกโพธิ์ไชย หนองนาคํา บานแฮด โนนศิลา เวียงเกา

รวม Total

486 597 337 371 147 157 212 148 225 174 106

สังกัด Jurisdiction สํานักบริหารงาน สนง.คณะกรรมการ กรมสงเสริม การศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการสงเสริม การปกครอง Office of the Basic การศึกษาเอกชน สวนทองถิ่น Education Commission Office of the Private Department of Education Commission Local Administration 13 473 20 550 21 16 312 9 353 18 22 125 130 27 12 181 19 12 136 31 194 9 165 6 100 -

ที่มา: สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1-5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ขอนแกน เทศบาลนครขอนแกน องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 1/ ไมรวมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 2, 3, 5

ระดับการศึกษา Level of education อื่นๆ Others

6 -

กอนประถม ประถม 1/ ศึกษา 1/ ศึกษา Pre-elementary Elementary

80 30 -

255 89 -

มัธยมศึกษา ศึกษา 1/ Secondary

3 6 11 36 1 38 9 1 2 2 1

District

Phu Wiang Mancha Khiri Chonnabot Khao Suan Kwang Phu Pha Man Sam Sung Khok Pho Chai Nong Na Kham Ban Haet Non Sila Wieng Kao

Source: Khon kaen Primary Educational Service Area Office, Area 1-5 Khon kaen Seconary Educational Service Area Office, Area 25 Khon kaen Municipality Khon kaen Provincial Administrative Organization 1/ Not Include Khonkaen Primary Educational Service Area Office, Area 2, 3, 5


55

ตาราง 3.4 ครู จําแนกตามสังกัด เพศ เปนรายอําเภอ ปการศึกษา 2558 Table 3.4 Teacher by Jurisdiction, Sex and District: Academic Year 2015 สนง.คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน Office of the Basic Education Commission

รวม Total

อําเภอ รวม Total

ชาย Male

หญิง Female

รวมยอด

11,321

5,737

7,979

เมืองขอนแกน บานฝาง พระยืน หนองเรือ ชุมแพ สีชมพู น้ําพอง อุบลรัตน กระนวน บานไผ เปอยนอย พล แวงใหญ แวงนอย หนองสองหอง

2,887 377 201 54 322 152 915 364 618 913 147 878 226 291 616

1,639 205 101 50 278 140 306 98 178 517 84 380 131 156 287

2,889 255 154 58 366 164 276 84 206 611 93 589 147 201 410

รวม Total

1/

1/

สังกัด Jurisdiction สํานักบริหารงาน คณะกรรมการสงเสริม กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น การศึกษาเอกชน Department of Local Administration Office of the Private Education Commission 2/ 2/ รวม รวม ชาย หญิง หญิง ชาย 2/ 2/ Total Total Male Female Male Female

อื่น ๆ Others รวม Total

ชาย Male

District หญิง Female

ชาย Male 1/

หญิง Female 1/

9,562

3,254

4,610

472

41

163 1,132

375

757

155

155

-

Total

2,377 347 173 54 249 62 850 345 594 703 147 523 216 281 554

871 150 67 25 113 32 123 40 77 291 67 218 98 124 232

1,506 197 106 29 136 30 103 32 91 412 80 305 118 157 322

135 192 10 10 46

29 -

106 -

129 13 12 26 38 30 9 12 56 2

381 17 16 47 52 35 10 12 107 14

75 -

75 -

-

Mueang Khon Kaen Ban Fang Phra Yuen Nong Ouea Chum Phae Si Chomphu Nam Phong Ubolratana Kranuan Ban Phai Pueai Noi Phon Waeng Yai Waeng Noi Nong Song Hong

510 30 28 73 90 65 19 24 163 16


56

ตาราง 3.4 ครู จําแนกตามสังกัด เพศ เปนรายอําเภอ ปการศึกษา 2558 (ตอ) Table 3.4 Teacher by Jurisdiction, Sex and District: Academic Year 2015 (Cont.)

รวม Total

อําเภอ รวม Total

ภูเวียง มัญจาคีรี ชนบท เขาสวนกวาง ภูผามาน ซําสูง โคกโพธิ์ไชย หนองนาคํา บานแฮด โนนศิลา เวียงเกา

สนง.คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน Office of the Basic Education Commission

141 607 387 317 28 182 197 36 224 215 26

ชาย Male

128 361 191 64 26 48 95 42 109 95 28

หญิง Female

154 350 291 74 30 62 149 30 157 155 24

รวม Total

141 509 357 288 28 127 173 36 197 205 26

ที่มา: สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1-5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ขอนแกน เทศบาลนครขอนแกน องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 1/ ไมรวมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 4 2/ ไมรวมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3

ชาย 1/ 1/ Male

64 229 137 20 13 74 21 79 75 14

1/

หญิง 1/ Female

77 280 220 20 15 99 15 118 130 12

สังกัด Jurisdiction สํานักบริหารงาน คณะกรรมการสงเสริม กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น การศึกษาเอกชน Department of Local Office of the Private Administration Education Commission 2/ 2/ รวม รวม ชาย หญิง หญิง ชาย 2/ 2/ Total Total Male Female Female Male

18 14 10 27 10 -

2 1 1 8 -

16 13 9 19 -

16 29 55 14 -

9 12 24 3 -

7 17 31 11 -

อื่น ๆ Others รวม Total

80 -

Source: Khon kaen Primary Educational Service Area Office, Area 1-5 Khon kaen Seconary Educational Service Area Office, Area 25 Khon kaen Municipality Khon kaen Provincial Administrative Organization 1/ Not Include Khonkaen Primary Educational Service Area Office, Area 4 2/ Not Include Khonkaen Primary Educational Service Area Office, Area 3

ชาย Male

80 -

District หญิง Female

-

Phu Wiang Mancha Khiri Chonnabot Khao Suan Kwang Phu Pha Man Sam Sung Khok Pho Chai Nong Na Kham Ban Haet Non Sila Wieng Kao


57

ตาราง 3.5 นักเรียน จําแนกตามสังกัด เพศ และชั้นเรียน ปการศึกษา 2558 Table 3.5 Student by Jurisdiction, Sex and Grade: Academic Year 2015

รวม Total

ชั้นเรียน

รวมยอด กอนประถมศึกษา อนุบาล1 อนุบาล2 อนุบาล3 เด็กเล็ก ประถมศึกษา ประถม 1 ประถม 2 ประถม 3 ประถม 4 ประถม 5 ประถม 6 มัธยมตน มัธยม 1 มัธยม 2 มัธยม 3 มัธยมปลาย มัธยม 4 มัธยม 5 มัธยม 6

รวม Total

ชาย Male

208,157 23,821 10,900 12,119 802 91,544 14,147 14,404 15,137 15,676 16,315 15,865 55,268 18,350 18,144 18,774 37,524 12,281 12,093 13,150

102,467 12,309 5,605 6,279 425 47,661 7,378 7,448 7,834 8,183 8,449 8,369 27,581 9,169 9,092 9,320 14,916 5,059 4,780 5,077

หญิง Female 105,690 11,512 5,295 5,840 377 43,883 6,769 6,956 7,303 7,493 7,866 7,496 27,687 9,181 9,052 9,454 22,608 7,222 7,313 8,073

ที่มา: สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1-5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ขอนแกน เทศบาลนครขอนแกน องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

สนง.คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน Office of the Basic Education Commission รวม ชาย หญิง Total Male Female 186,090 22,340 10,803 11,537 84,507 13,064 13,285 14,012 14,464 15,079 14,603 47,156 15,570 15,441 16,145 32,087 10,474 10,401 11,212

92,008 11,528 5,546 5,982 44,082 6,812 6,914 7,234 7,558 7,840 7,724 23,604 7,798 7,771 8,035 12,794 4,316 4,147 4,331

สังกัด Jurisdiction สํานักบริหารงาน คณะกรรมการสงเสริม กรมสงเสริม การศึกษาเอกชน การปกครองทองถิ่น Department of Local Office of the Private Education Commission Administration รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง Total Male Female Total Male Female

94,082 10,812 5,257 5,555 40,425 6,252 6,371 6,778 6,906 7,239 6,879 23,552 7,772 7,670 8,110 19,293 6,158 6,254 6,881

Source:

-

-

22,067 1,481 97 582 802 7,037 1,083 1,119 1,125 1,212 1,236 1,262 8,112 2,780 2,703 2,629 5,437 1,807 1,692 1,938

10,459 781 59 297 425 3,579 566 534 600 625 609 645 3,977 1,371 1,321 1,285 2,122 743 633 746

11,608 700 38 285 377 3,458 517 585 525 587 627 617 4,135 1,409 1,382 1,344 3,315 1,064 1,059 1,192

Khon kaen Primary Educational Service Area Office, Area 1-5 Khon kaen Seconary Educational Service Area Office, Area 25 Khon kaen Municipality Khon kaen Provincial Administrative Organization

Grade

อื่น ๆ Others รวม Total

ชาย Male -

หญิง Female -

-

Total Pre-elementary Kindergarten 1 Kindergarten 2 Kindergarten 3 Pre- primary Elementary Pratom 1 Pratom 2 Pratom 3 Pratom 4 Pratom 5 Pratom 6 Lower Secondary Matayom 1 Matayom 2 Matayom 3 Upper Secondary Matayom 4 Matayom 5 Matayom 6


58

ตาราง 3.6 นักเรียน จําแนกตามสังกัด เพศ เปนรายอําเภอ ปการศึกษา 2558 Table 3.6 Students by Jurisdiction, Sex and District: Academic Year 2015 สังกัด Jurisdiction สํานักบริหารงาน

อําเภอ

รวม

สนง.คณะกรรมการ

คณะกรรมการสงเสริม

Total

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การศึกษาเอกชน

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

อื่น ๆ

Office of the Basic

Office of the Private

Department of Local

Others

Education Commission

Education Commission

Administration

District

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Male Female

รวมยอด

208,157

102,467

105,690

186,090

92,008

94,082

-

-

-

22,067

10,459

11,608

-

-

-

Total

เมืองขอนแกน

50,022

23,672

26,350

38,806

18,073

20,733

-

-

-

11,216

5,599

5,617

-

-

-

Mueang Khon Kaen

บานฝาง

5,193

2,731

2,462

4,786

2,498

2,288

-

-

-

407

233

174

-

-

-

Ban Fang

พระยืน

3,001

1,539

1,462

2,600

1,341

1,259

-

-

-

401

198

203

-

-

-

Phra Yuen

หนองเรือ

10,772

5,326

5,446

10,772

5,326

5,446

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nong Ouea

ชุมแพ

15,526

7,605

7,921

14,209

6,985

7,224

-

-

-

1,317

620

697

-

-

-

Chum Phae

สีชมพู

9,770

4,858

4,912

7,893

4,081

3,812

-

-

-

1,877

777

1,100

-

-

-

Si Chomphu

น้ําพอง

12,893

6,426

6,467

12,182

6,039

6,143

-

-

-

711

387

324

-

-

-

Nam Phong

อุบลรัตน

5,646

2,823

2,823

5,524

2,765

2,759

-

-

-

122

58

64

-

-

-

Ubolratana

กระนวน

9,783

4,700

5,083

9,526

4,557

4,969

-

-

-

257

143

114

-

-

-

Kranuan

บานไผ

11,578

5,558

6,020

11,578

5,558

6,020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ban Phai

เปอยนอย

2,352

1,261

1,091

2,352

1,261

1,091

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pueai Noi

พล

9,935

4,647

5,288

6,362

3,241

3,121

-

-

-

3,573

1,406

2,167

-

-

-

Phon

แวงใหญ

3,410

1,676

1,734

3,410

1,676

1,734

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Waeng Yai

แวงนอย

4,152

2,120

2,032

4,152

2,120

2,032

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Waeng Noi

หนองสองหอง

8,859

4,644

4,215

8,408

4,403

4,005

-

-

-

451

241

210

-

-

-

Nong Song Hong


59

ตาราง 3.6 นักเรียน จําแนกตามสังกัด เพศ เปนรายอําเภอ ปการศึกษา 2558 (ตอ) Table 3.6 Students by Jurisdiction, Sex and District: Academic Year 2015 (Cont.) สังกัด Jurisdiction สํานักบริหารงาน

อําเภอ

ภูเวียง

รวม

สนง.คณะกรรมการ

คณะกรรมการสงเสริม

Total

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การศึกษาเอกชน

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

อื่น ๆ

Office of the Basic

Office of the Private

Department of Local

Others

Education Commission

Education Commission

Administration

District

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Male Female

10,189

5,015

5,174

10,189

5,015

5,174

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Phu Wiang

มัญจาคีรี

8,017

4,025

3,992

8,017

4,025

3,992

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Mancha Khiri

ชนบท

5,450

2,669

2,781

5,233

2,561

2,672

-

-

-

217

108

109

-

-

-

Chonnabot

เขาสวนกวาง

4,450

2,300

2,150

3,832

2,008

1,824

-

-

-

618

292

326

-

-

-

Khao Suan Kwang

ภูผามาน

2,165

1,065

1,100

2,165

1,065

1,100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Phu Pha Man

ซําสูง

2,097

1,026

1,071

1,365

706

659

-

-

-

732

320

412

-

-

-

Sam Sung

โคกโพธิ์ไชย

2,662

1,376

1,286

2,494

1,299

1,195

-

-

-

168

77

91

-

-

-

Khok Pho Chai

หนองนาคํา

3,119

1,644

1,475

3,119

1,644

1,475

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nong Na Kham

บานแฮด

2,527

1,341

1,186

2,527

1,341

1,186

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ban Haet

โนนศิลา

2,690

1,450

1,240

2,690

1,450

1,240

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Non Sila

เวียงเกา

1,899

970

929

1,899

970

929

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wieng Kao

ที่มา: สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1-5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ขอนแกน เทศบาลนครขอนแกน องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

Source: Khon kaen Primary Educational Service Area Office, Area 1-5 Khon kaen Seconary Educational Service Area Office, Area 25 Khon kaen Municipality Khon kaen Provincial Administrative Organization


60

ตาราง 3.7 นักเรียน จําแนกตามระดับการศึกษา เพศ เปนรายอําเภอ ปการศึกษา 2558 Table 3.7 Student by Level of Education, Sex and District: Academic Year 2015 รวม Total

กอนประถมศึกษา Pre-elementary

อําเภอ รวม Total รวมยอด เมืองขอนแกน

ชาย Male

หญิง Female

รวม Total

ชาย Male

หญิง Female

208,157 102,467 105,690 23,821 12,309 11,512

ระดับการศึกษา Level of education ประถมศึกษา มัธยมศึกษา Elementary Secondary มัธยมตน มัธยมปลาย Lower Secondary Upper Secondary รวม ชาย หญิง Total Male Female รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง Total Male Female Total Male Female

District

91,544 47,661 43,883 55,268 27,581 27,687 37,524 14,916 22,608

Total

50,022

23,672

26,350

4,217

2,168

2,049

20,147

10,339

9,808 14,418

บานฝาง

5,193

2,731

2,462

644

345

299

2,811

1,469

1,342

พระยืน

3,001

1,539

1,462

296

155

141

1,497

756

หนองเรือ

10,772

5,326

5,446

1,063

491

572

5,501

ชุมแพ

15,526

7,605

7,921

1,553

784

769

สีชมพู

9,770

4,858

4,912

1,366

716

น้ําพอง

12,893

6,426

6,467

1,403

อุบลรัตน

5,646

2,823

2,823

กระนวน

9,783

4,700

บานไผ

11,578

เปอยนอย

Mueang Khon Kaen

6,941

7,477

11,240

4,224

7,016

1,250

676

574

488

241

247

Ban Fang

741

884

515

369

324

113

211

Phra Yuen

2,908

2,593

2,768

1,402

1,366

1,440

525

915

Nong Ouea

6,513

3,349

3,164

4,404

2,228

2,176

3,056

1,244

1,812

Chum Phae

650

4,510

2,331

2,179

2,287

1,128

1,159

1,607

683

924

Si Chomphu

736

667

5,387

2,761

2,626

3,708

1,943

1,765

2,395

986

1,409

Nam Phong

881

457

424

2,661

1,356

1,305

1,301

657

644

803

353

450

Ubolratana

5,083

1,039

554

485

3,509

1,865

1,644

2,862

1,346

1,516

2,373

935

1,438

Kranuan

5,558

6,020

1,431

754

677

4,719

2,485

2,234

3,261

1,541

1,720

2,167

778

1,389

Ban Phai

2,352

1,261

1,091

358

198

160

1,146

607

539

512

281

231

336

175

161

Pueai Noi

พล

9,935

4,647

5,288

942

489

453

3,122

1,659

1,463

3,227

1,543

1,684

2,644

956

1,688

แวงใหญ

3,410

1,676

1,734

508

251

257

1,681

838

843

779

393

386

442

194

248

Waeng Yai

แวงนอย

4,152

2,120

2,032

571

280

291

1,984

1,026

958

971

524

447

626

290

336

Waeng Noi

Phon


61

ตาราง 3.7 นักเรียน จําแนกตามระดับการศึกษา เพศ เปนรายอําเภอ ปการศึกษา 2558 (ตอ) Table 3.7 Students by Level of Education, Sex and District: Academic Year 2015 (Cont.) รวม Total

กอนประถมศึกษา Pre-elementary

อําเภอ รวม Total หนองสองหอง ภูเวียง มัญจาคีรี ชนบท เขาสวนกวาง ภูผามาน ซําสูง โคกโพธิ์ไชย หนองนาคํา บานแฮด โนนศิลา เวียงเกา

8,859 10,189 8,017 5,450 4,450 2,165 2,097 2,662 3,119 2,527 2,690 1,899

ชาย Male 4,644 5,015 4,025 2,669 2,300 1,065 1,026 1,376 1,644 1,341 1,450 970

หญิง Female 4,215 5,174 3,992 2,781 2,150 1,100 1,071 1,286 1,475 1,186 1,240 929

รวม Total 1,529 1,153 1,075 845 549 285 269 427 442 325 451 199

ที่มา: สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1-5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ขอนแกน เทศบาลนครขอนแกน องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ชาย Male 781 574 575 423 303 149 137 210 244 171 251 113

หญิง Female 748 579 500 422 246 136 132 217 198 154 200 86

ระดับการศึกษา Level of education มัธยมศึกษา ประถมศึกษา Elementary Secondary มัธยมตน มัธยมปลาย Lower Secondary Upper Secondary รวม ชาย หญิง Total Male Female รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง Total Male Female Total Male Female 4,588 2,471 2,117 1,731 915 816 1,011 477 534 4,882 2,525 2,357 2,342 1,166 1,176 1,812 750 1,062 3,424 1,821 1,603 2,214 1,108 1,106 1,304 521 783 2,803 1,464 1,339 1,192 592 600 610 190 420 2,303 1,237 1,066 1,032 510 522 566 250 316 1,189 602 587 462 239 223 229 75 154 988 499 489 533 256 277 307 134 173 1,228 635 593 622 334 288 385 197 188 1,418 777 641 770 393 377 489 230 259 1,375 729 646 588 325 263 239 116 123 1,279 691 588 677 382 295 283 126 157 879 461 418 473 243 230 348 153 195 Source: Khon kaen Primary Educational Service Area Office, Area 1-5 Khon kaen Seconary Educational Service Area Office, Area 25 Khon kaen Municipality Khon kaen Provincial Administrative Organization

District

Nong Song Hong Phu Wiang Mancha Khiri Chonnabot Khao Suan Kwang Phu Pha Man Sam Sung Khok Pho Chai Nong Na Kham Ban Haet Non Sila Wieng Kao


62

ตาราง 3.8 นักเรียนที่ออกกลางคัน จําแนกตามสาเหตุที่สําคัญ เปนรายอําเภอ ปการศึกษา 2558 Table 3.8 Student Drop-out of School by Important Causes and Districts: Academic Year 2015

อําเภอ

รวมยอด เมืองขอนแกน บานฝาง พระยืน หนองเรือ ชุมแพ สีชมพู น้ําพอง อุบลรัตน กระนวน บานไผ เปอยนอย พล แวงใหญ แวงนอย หนองสองหอง

ฐานะยากจน มีปญหาครอบครัว Poor Family 's problem 12 66 2 16 1 2 4 3 4 2 1 7 26 1 1 -

สมรส Marriage 49 3 2 1 5 2 13 5 2 1 -

สาเหตุที่ออกกลางคัน Drop-out cause มีปญหา การปรับตัว ตองคดี/ถูกจับ เจ็บปวย/อุบัติเหตุ Problem in Crime/arrested Ill/accident adaptation 78 5 11 13 42 1 1 16 1 2 5 4 5 -

อพยพตาม ครอบครัว Family migration 53 19 6 3 2 5 1 1 -

หาเลี้ยงครอบครัว Earn family's living

กรณีอื่นๆ Others

District

66 18 21 19 15 1 -

36 214 1 14 -

Total Mueang Khon Kaen Ban Fang Phra Yuen Nong Ouea Chum Phae Si Chomphu Nam Phong Ubolratana Kranuan Ban Phai Pueai Noi Phon Waeng Yai Waeng Noi Nong Song Hong


63

ตาราง 3.8 นักเรียนที่ออกกลางคัน จําแนกตามสาเหตุที่สําคัญ เปนรายอําเภอ ปการศึกษา 2558 (ตอ) Table 3.8 Student Drop-out of School by Important Causes and Districts: Academic Year 2015 (Cont.)

อําเภอ

ภูเวียง มัญจาคีรี ชนบท เขาสวนกวาง ภูผามาน ซําสูง โคกโพธิ์ไชย หนองนาคํา บานแฮด โนนศิลา เวียงเกา

ฐานะยากจน มีปญหาครอบครัว Poor Family 's problem 1 2 2 2 1 -

สมรส Marriage 1 4 8 2 -

ที่มา: สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1-5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ขอนแกน เทศบาลนครขอนแกน องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

สาเหตุที่ออกกลางคัน Drop-out cause มีปญหา การปรับตัว ตองคดี/ถูกจับ เจ็บปวย/อุบัติเหตุ Problem in Crime/arrested Ill/accident adaptation 2 1 1 1 8 1 -

อพยพตาม ครอบครัว Family migration 7 3 4 2 -

หาเลี้ยงครอบครัว Earn family's living

กรณีอื่นๆ Others

District

1 1 -

7 -

Phu Wiang Mancha Khiri Chonnabot Khao Suan Kwang Phu Pha Man Sam Sung Khok Pho Chai Nong Na Kham Ban Haet Non Sila Wieng Kao

Source: Khon kaen Primary Educational Service Area Office, Area 1-5 Khon kaen Seconary Educational Service Area Office, Area 25 Khon kaen Municipality Khon kaen Provincial Administrative Organization


64

ตาราง 3.9 ผูเรียน/นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน และผูเรียน/นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จําแนกตามเพศ และกิจกรรมการศึกษา ปงบประมาณ 2558 Table 3.9 Enrolment Registered and Enrolment Graduated Under Office of The Non-Formal and Informal Education by Sex and Educational Activities: Fiscal Year 2015

กิจกรรมการศึกษา รวมยอด การสงเสริมการรูหนังสือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ฝกทักษะพื้นฐานอาชีพ วิชาชีพระยะสั้น จัดกลุมพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม

ผูเรียน/นักศึกษาลงทะเบียนเรียน Enrolment Oegistered รวม Total 299,060 13,657 25,532 52,480 64,780 16,166 14,105 2,817 7,663 3,625 68,210 44,130

ชาย Male 144,163 5,796 9,584 26,912 33,098 6,143 5,463 1,093 2,963 1,407 29,660 27,507

ที่มา: สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแกน Source: Khon Kaen Provincial Office of the Non-Formal and Informal Education

หญิง Female 154,897 7,861 15,948 25,568 31,682 10,023 8,642 1,724 4,700 2,218 38,550 16,623

ผูเรียน/นักศึกษาสําเร็จการศึกษา Enrolment Graduated รวม Total 134,716 7,424 1,312 5,252 7,263 1,225 9,248 1,843 5,381 2,024 63,356 39,636

ชาย Male 66,778 3,095 481 2,657 3,629 453 3,469 693 2,081 695 27,515 25,479

หญิง Female 67,938 4,329 831 2,595 3,634 772 5,779 1,150 3,300 1,329 35,841 14,157

Educational activities Total Functional Literacy Elementary Education Lower Secondary Education Upper Secondary Education Higher Vocational Certificate Education for Vocational Development Basic Vocational Training Short course training Career Development Group Learning for life skills improvement Education for Social Development


65

ตาราง 3.10 ผูเรียน/นักศึกษา ในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จําแนกตามกิจกรรมการศึกษา และเพศ เปนรายอําเภอ ปงบประมาณ 2558 Table 3.10 Enrolment Registered in Office of The Non-Formal and Informal Education by Educational Activities, Sex and District: Fiscal Year 2015

อําเภอ

รวมยอด เมืองขอนแกน บานฝาง พระยืน หนองเรือ ชุมแพ สีชมพู น้ําพอง อุบลรัตน กระนวน บานไผ เปอยนอย พล แวงใหญ แวงนอย หนองสองหอง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน Basic education รวม Total

ชาย Male

142,792

69,594

15,214 3,629 6,604 6,559 7,444 6,620 7,631 3,931 4,496 6,904 1,829 8,338 5,002 4,016 10,901

8,703 1,834 2,823 3,240 3,590 3,223 3,877 1,792 2,278 3,546 909 3,621 2,483 1,883 5,102

การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต Learning for life skill improvement หญิง Female

การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ Education for vocational development

รวม Total

ชาย Male

หญิง Female

รวม Total

ชาย Male

หญิง Female

73,198

68,210

29,660

38,550

14,105

5,463

8,642

6,511 1,795 3,781 3,319 3,854 3,397 3,754 2,139 2,218 3,358 920 4,717 2,519 2,133 5,799

35,490 280 896 480 2,856 248 366 600 223 11,896 636 350 816

15,874 106 388 186 1,328 72 152 292 100 4,340 265 166 450

19,616 174 508 294 1,528 176 214 308 123 7,556 371 184 366

1,208 315 840 338 200 175 643 379 250 60 440 60 480

314 109 306 186 72 68 59 25 132 60 261 33 220

894 206 534 152 128 107 584 354 118 179 27 260

District

Total Mueang Khon Kaen Ban Fang Phra Yuen Nong Ouea Chum Phae Si Chomphu Nam Phong Ubolratana Kranuan Ban Phai Pueai Noi Phon Waeng Yai Waeng Noi Nong Song Hong


66

ตาราง 3.10 ผูเรียน/นักศึกษา ในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จําแนกตามกิจกรรมการศึกษา และเพศ เปนรายอําเภอ ปงบประมาณ 2558 (ตอ) Table 3.10 Enrolment Registered in Office of The Non-Formal and Informal Education by Educational Activities, Sex and District: Fiscal Year 2015 (Cont.)

อําเภอ

ภูเวียง มัญจาคีรี ชนบท เขาสวนกวาง ภูผามาน ซําสูง โคกโพธิ์ไชย หนองนาคํา บานแฮด โนนศิลา เวียงเกา

การศึกษาขั้นพื้นฐาน Basic education รวม Total

6,594 5,063 4,793 2,967 3,933 2,344 5,008 2,106 4,186 3,040 3,640

ชาย Male

2,857 2,611 2,227 1,381 1,901 1,258 2,259 973 2,192 1,361 1,670

การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต Learning for life skill improvement หญิง Female

3,737 2,452 2,566 1,586 2,032 1,086 2,749 1,133 1,994 1,679 1,970

รวม Total

1,155 760 6,706 210 453 920 309 980 680 900

ที่มา: สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแกน Source: Khon Kaen Provincial Office of the Non-Formal and Informal Education

ชาย Male

450 328 3,158 82 178 471 133 440 245 456

หญิง Female

705 432 3,548 128 275 449 176 540 435 444

การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ Education for vocational development รวม Total

330 120 5,216 460 210 651 630 200 900

ชาย Male

90 28 2,362 166 30 240 290 70 342

หญิง Female

240 92 2,854 294 180 411 340 130 558

District

Phu Wiang Mancha Khiri Chonnabot Khao Suan Kwang Phu Pha Man Sam Sung Khok Pho Chai Nong Na Kham Ban Haet Non Sila Wieng Kao


69

ตาราง 4.1 วัด สํานักสงฆ โบสถคริสต มัสยิด พระภิกษุ และสามเณร เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2558 Table 4.1 Temple, House of Priest, Church, Mosque, Buddhist Monk and Novice by District: 2015 วัด

สํานักสงฆ

โบสถคริสต

มัสยิด

โบสถซิกข

พระภิกษุ

สามเณร

Temple

House of priest

Church

Mosque

Church of the Sikhs

Buddhist monk

Novice

รวมยอด

1,425

872

51

8

1

8,468

2,178

เมืองขอนแกน

182

63

28

2

1

1,154

712

บานฝาง

57

31

1

-

-

281

74

Ban Fang

พระยืน

28

5

2

-

-

142

24

Phra Yuen

หนองเรือ

86

44

-

1

-

467

327

Nong Ruea

ชุมแพ

87

60

4

-

-

686

326

Chum Phae

สีชมพู

54

80

-

-

-

546

23

Si Chomphu

น้ําพอง

110

36

1

1

-

598

275

Nam Phong

อุบลรัตน

38

41

-

-

-

202

22

Ubolratana

กระนวน

45

42

1

1

-

254

38

Kranuan

บานไผ

78

42

2

1

-

449

58

Ban Phai

เปอยนอย

20

11

-

-

-

79

1

Pueai Noi

พล

70

36

5

-

-

414

49

แวงใหญ

29

26

-

-

-

151

4

Waeng Yai

แวงนอย

43

28

1

1

-

220

13

Waeng Noi

หนองสองหอง

79

47

-

1

-

398

11

Nong Song Hong

อําเภอ

District

Total Mueang Khon Kaen

Phon


70

ตาราง 4.1 วัด สํานักสงฆ โบสถคริสต มัสยิด พระภิกษุ และสามเณร เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2558 (ตอ) Table 4.1 Temple, House of Priest, Church, Mosque, Buddhist Monk and Novice by District: 2015 (Cont.) อําเภอ

วัด

สํานักสงฆ

โบสถคริสต

มัสยิด

โบสถซิกข

พระภิกษุ

สามเณร

Temple

House of priest

Church

Mosque

Church of the Sikhs

Buddhist monk

Novice

District

ภูเวียง

88

52

-

-

-

429

56

Phu Wiang

มัญจาคีรี

79

47

-

-

-

528

44

Mancha Khiri

ชนบท

60

23

1

-

-

297

15

Chonnabot

เขาสวนกวาง

37

23

-

-

-

220

22

Khao Suan Kwang

ภูผามาน

17

35

-

-

-

129

33

Phu Pha Man

ซําสูง

20

10

-

-

-

148

18

Sam Sung

โคกโพธิ์ไชย

25

25

1

-

-

124

12

Khok Pho Chai

หนองนาคํา

19

12

-

-

-

111

3

Nong Na Kham

บานแฮด

33

18

4

-

-

169

5

Ban Haet

โนนศิลา

30

21

-

-

-

151

5

Non Sila

เวียงเกา

11

14

-

-

-

121

8

Wieng Kao

ที่มา: สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแกน สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแกน

Source: Khon kaen Provincial Culture Office , Khon kaen Provincial Buddhism Office


73

ตาราง 5.1 ผูปวยนอก จําแนกตามกลุมสาเหตุ (21 กลุมโรค) จากสถานบริการสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 - 2556 Table 5.1 Out- Patients According to 21 Groups of Cause from Health Service Units, Ministry of Public Health: 2009 - 2013 กโุมสาเหตุ รวมยอด 1 โรคติดเชื้อแโะปรสิต 2 เนื้องอก (รวมมะเร็ง) 3 โรคเโือดแโะอวัยวะสรางเโือด แโะความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุมกัน 4 5 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 17 18 19 20 21

โรคเกี่ยวกับตอมไรทอ โภชนาการ แโะเมตะบอโิสัม ภาวะแปรปรวนทางจิตแโะพฤติกรรม โรคระบบประสาท โรคตารวมสวนประกอบของตา โรคหูแโะปุมกกหู โรคระบบไหโเวียนเโือด โรคระบบหายใจ โรคระบบยอยอาหาร รวมโรคในชองปาก โรคผิวหนังแโะเนื้อเยื่อใตผิวหนัง โรคระบบกโามเนื้อ รวมโครงราง แโะเนื้อยึดเสริม โรคระบบอวัยวะสืบพันธุรวมปสสาวะ ภาวะแทรกในการตั้งครรภ การคโอด แโะระยะหโังคโอด ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกําเนิด (อายุครรภ 22 สัปดาหขึ้นไป จนถึง 7 วัน หโังคโอด) รูปรางผิดปกติแตกําเนิด การพิการจนผิดรูปแตกําเนิด แโะโครโมโซมผิดปกติ อาการ อาการแสดงแโะสิ่งผิดปกติที่พบไดจากการตรวจทางคโินิก แโะทางหองปฏิบัติการ ที่ไมสามารถจําแนกโรคในกโุมอื่นได การเปนพิษแโะผโที่ตามมา อุบัติเหตุจากการขนสงแโะผโที่ตามมา สาเหตุจากภายนอกอื่น ๆ ที่ทําใหปวยหรือตาย

ที่มา: สํานักงานปโัดกระทรวงสาธารณสุข

2552 (2009) 4,376,697 251,995 48,108 23,785

2553 (2010) 4,754,358 251,104 51,027 28,151

2554 (2011) 4,509,141 241,221 53,809 30,139

2555 (2012) 4,505,250 212,356 55,565 31,852

433,229 75,523 55,522 135,059 37,573 331,854 824,515 557,049 143,588 409,323 139,587 19,295 7,815

474,580 155,270 81,108 134,978 42,395 371,020 835,899 518,577 172,528 424,092 157,074 22,744 9,010

505,781 155,572 82,752 131,420 42,450 418,272 755,707 530,575 153,591 435,558 159,987 27,045 9,232

544,283 122,228 83,252 132,250 38,823 444,828 285,464 214,352 152,541 423,204 166,201 28,059 10,549

28,152 17 Congenital Malformations, Deformations and Chromosomal Abnormalities 845,033 18 Symptoms, Signs and Abnormal Clinical and Laboratory Findings, Not Elsewhere Classified 3,432 2,541 5,254 7,903 3,755 19 Poisoning, Toxic Effect, and Their Sequelae 42,628 43,688 20 Transport Accidents and Their Sequelae 35,555 47,550 45,510 186,141 149,451 21 Other External Causes of Morbidity and Mortality (Eg: Accidents, Injuries, 257,007 320,292 159,924 Intentional Self-Harm, Assault, Animals and Plants, Complications of Medical and Surgical Care and Other Unspecified Causes) Source: Office of the Permanent Secretary for Public Health

7,423 554,115

7,854 519,981

8,859 425,541

11,168 442,969

2555 Cause groups (2013) Total 7,250,904 351,813 1 Certain Infectious and Parasitic Diseases 122,423 2 Neoplasms 96,208 3 Diseases of the ilood and ilood Forming Organs and Certain Disorder Involving the Immune Mechanism 922,280 4 Endocrine, Nutritional And Metabolic Diseases 136,950 5 Mental and iehavioural Disorders 144,624 5 Diseases of the Nervous System 306,221 7 Diseases of the Eye and Adnexa 92,662 8 Diseases of the Ear and Mastoid Process 638,121 9 Diseases of the Circulatory System 956,632 10 Diseases of the Respiratory System 825,122 11 Diseases of the Digestive System 241,858 12 Diseases of the Skin and Subcutaneous Tissue 686,220 13 Diseases of the Musculoskeletal System and Connective Tissue 344,569 14 Diseases of the Genitourinary System 21,484 15 Complication of Pregnancy, Childbirth and the Puerperium 4,504 15 Certain Conditions Criginating in the Perinatal Period


74

ตาราง 5.2 10 ลําดับโรคของผูปวยใน จําแนกตามสาเหตุการปวย 298 กลุมโรค จากสถานบริการสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 - 2556 Table 5.2 Top-Ten of In-Patients According to 298 Groups of Cause from Health Service Units, Ministry of Public Health: 2009 - 2013 สาเหตุของโรค

2552

2553

2554

2555

2555

(2009)

(2010)

(2011)

(2012)

(2013)

Causes of illness

ความผิดปกติเกี่ยวกับตอมไรทอ โภชนาการแโะเมตะบอโิสัมอื่น ๆ

44,548

52,948

51,544

53,542

70,750

Other endocrine, nutritional and metabolic disorders

โรคความดันโโหิตสูง

17,033

19,003

21,071

22,197

35,145

Hypertensive diseases

โรคเบาหวาน

18,235

20,207

21,028

21,459

31,237

Diabetes mellitus

อาการ อาการแสดง แโะสิ่งผิดปกติที่พบไดจากการตรวจทางคโินิก

Other symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings,

19,574

17,588

17,948

18,434

25,581

ไตวายเรื้อรัง

8,800

9,757

10,773

11,285

21,830

Chronic renal failure

ความผิดปกติอื่นๆที่เกิดขึ้นในระยะปริกําเนิด

8,994

10,102

14,351

15,597

14,295

Other disorders originating in the perinatal period

โรคอื่นๆ ของระบบหายใจ

9,575

13,083

12,587

12,757

13,758

Other diseases of the respiratory system

โรคอื่นของระบบยอยอาหาร

13,054

14,581

15,471

17,449

5,355

Other diseases of the digestive system

9,878

12,202

12,545

12,558

15,121

15,151

15,804

15,441

15,115

389

แโะหองปฏิบัติการ ที่มิไดระบุไวที่อื่นใด

ปอดบวม โรคติดเชื้อแโะปรสิตอื่นๆ ที่มา: สํานักงานปโัดกระทรวงสาธารณสุข

not elsewhere classified

Pneumonia Other infectious and parasitic diseases

Source: Office of the Permanent Secretary for Public Health


75

ตาราง 5.3 การตาย จําแนกตามสาเหตุที่สําคัญ และเพศ พ.ศ. 2557 - 2558

Table 5.3 Death by Leading Causes of Death and Sex: 2014 - 2015

สาเหตุตาย

รวมยอด มะเร็ง แโะเนื้องอกทุกชนิด

การตาย

อัตราการตายตอประชากร 100,000 คน

Deaths

Death rate per 100,000 population

2557 (2014)

2558 (2015)

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

Total

Male

Female

Total

12,666

7,252

5,414

2,035

1,225

810

2557 (2014) หญิง

รวม

ชาย

Male

Female Total

13,050

7,539

5,511

2,039

1,255

773

2558 (2015) หญิง

Cause of Death

รวม

ชาย

หญิง

Male

Female Total

Male

Female

707.6

819.6

598.1

729.0

852.0

608.8

113.7

138.4

89.5

113.9

143.1

85.4

Total Malignant neoplasm, all forms Accident, event of undetermined intent,

อุบัติเหตุ เหตุการณที่ไมสามารถระบุเจตนาแโะ ปจจัยเสริมที่มีความสัมพันธกับสาเหตุการตาย

supplementary factors related to causes 858

573

185

198

170

28

47.9

75.1

20.4

11.1

19.2

3.1

ความดันเโือดสูง แโะโรคหโอดเโือดในสมอง

541

359

272

777

424

353

35.8

41.7

30.0

43.4

47.9

39.0

Hypertension and cerebrovascular disease

โรคหัวใจ

478

277

201

555

383

272

25.7

31.3

22.2

35.5

43.3

30.0

Disease of the heart

1,024

702

322

1,055

554

391

57.2

79.3

35.5

58.9

75.0

43.2

Pneumonia and other disease of lung

ไตอักเสบ กโุมอาการของไตพิการ แโะไตพิการ

758

401

357

778

399

379

42.3

45.3

39.4

43.5

45.1

41.9

Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis

การฆาตัวตาย ถูกฆาตาย

113

88

25

151

127

24

5.3

9.9

2.8

8.4

14.4

2.7

โรคเกี่ยวกับตับแโะตับออน

395

305

90

422

314

108

22.1

34.5

9.9

23.5

35.5

11.9

วัณโรคทุกชนิด

181

125

55

157

144

13

10.1

14.2

5.1

8.8

15.3

1.4

Tuberculosis, all forms

99

57

42

98

50

38

5.5

5.4

4.5

5.5

5.8

4.2

Human immunodeficieney virus (HIV) disease

5,084

3,029

3,055

5,720

3,588

3,132

339.9

342.3

337.5

375.4

405.5

345.0

ปอดอักเสบแโะโรคอื่นๆ ของปอด

โรคภูมิคุมกันบกพรองเนื่องจากไวรัส อื่น ๆ ที่มา: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน

Source: Khonkaen Provincial Health Office

of martality

Suicide, homicide Disease of liver and pancrease

Others


76

ตาราง 5.4 สถานพยาบาลที่มีเตียงผูปวยรับไวคางคืน จํานวนเตียง แพทย ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาล ผูชวยพยาบาล และผูปวย จําแนกตามประเภทสถานพยาบาล และสังกัด พ.ศ. 2558 Table 5.4 Hosptal and Medical Establishment with Bed, Bed, Physician, Dentist, Pharmacist, Nurse, Technical Nurse and Patient By Type and Ourisdiction: 2015

ประเภท/สังกัด

สถานพยาบาโ

เตียง

แพทย

ทันตแพทย

เภสัชกร

พยาบาโ

พยาบาโเทคนิค

ผูปวย Patient

Hospital and

ied

Physician

Dentist

Pharmacist

Nurse

Technical

ผูปวยใน

ผูปวยนอก

Inpatient

Outpatient

Medical Establishment

ประเภทบริการทั่วไป

nurse

รวม Total

27

3,665

1,298

177

303

4,217

676

4,491,140

24

3,327

1,249

157

272

3,875

575

4,155,505

22

2,077

515

159

223

2,431

53

3,357,785

198,224

3,159,551

2

1,250

733

8

49

1,444

523

797,720

45,294

752,425

รัฐวิสาหกิจ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

State Enterprise

เทศบาโ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Municipality

เอกชน

3

338

49

10

31

342

-

325,535

25,250

300,375

องคกรอิสระ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

772

55

4

19

569

4

182,145

15,250

155,895

4

772

55

4

19

559

4

182,145

15,250

155,895

กระทรวงสาธารณสุข

3

572

25

4

8

255

4

155,429

8,511

155,918

กระทรวงอื่นๆ

1

200

30

-

11

313

-

15,715

7,739

8,977

Others

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Private

รัฐบาโ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอื่นๆ

ประเภทบริการเฉพาะโรค รัฐบาโ

เอกชน

ที่มา: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน

Source: Khonkaen Provincial Health Office

25,260

Type/jurisdiction

300,375

General services Government Ministry of Public Health Others

Private Independent Organization Specialized services Government Ministry of Public Health


77

ตาราง 5.5 สถานพยาบาล จําแนกตามประเภท เปนรายอําเภอ ปงบประมาณ 2558 Table 5.5 Hospital and Medical Establishment by Type and District: Fiscal Year 2015 อําเภอ

โรงพยาบาโรัฐบาโ 1/

โรงพยาบาโเอกชน

โรงพยาบาโสงเสริมสุขภาพตําบโ 2/

คโินิกทุกประเภท

Government hospital

Private hospital

Health promoting hospital

Clinics

District

รวมยอด

31

3

248

602

Total

เมืองขอนแกน

7

3

25

341

บานฝาง

1

-

8

10

ian Fang

พระยืน

1

-

5

5

Phra Yuen

หนองเรือ

1

-

15

19

Nong Ruea

ชุมแพ

1

-

17

52

Chum Phae

สีชมพู

1

-

13

8

Si Chomphu

น้ําพอง

1

-

18

18

Nam Phong

อุบโรัตน

1

-

8

3

Ubolratana

กระนวน

1

-

12

19

Kranuan

บานไผ

1

-

13

30

ian Phai

เปอยนอย

1

-

3

2

Pueai Noi

พโ

1

-

13

23

แวงใหญ

1

-

5

3

Waeng Yai

แวงนอย

1

-

5

1

Waeng Noi

หนองสองหอง

1

-

13

11

Mueang Khon Kaen

Phon

Nong Song Hong


78

ตาราง 5.5 สถานพยาบาล จําแนกตามประเภท เปนรายอําเภอ ปงบประมาณ 2558 (ตอ) Table 5.5 Hospital and Medical Establishment by Type and District: Fiscal Year 2015 (Cont.) อําเภอ

โรงพยาบาโรัฐบาโ 1/

โรงพยาบาโเอกชน

โรงพยาบาโสงเสริมสุขภาพตําบโ 2/

คโินิกทุกประเภท

Government hospital

Private hospital

Health promoting hospital

Clinics

District

ภูเวียง

1

-

11

15

Phu Wiang

มัญจาคีรี

1

-

11

10

Mancha Khiri

ชนบท

1

-

11

7

Chonnabot

เขาสวนกวาง

1

-

5

4

Khao Suan Kwang

ภูผามาน

1

-

5

5

Phu Pha Man

ซําสูง

-

-

5

2

Sam Sung

โคกโพธิ์ไชย

1

-

4

1

Khok Pho Chai

หนองนาคํา

1

-

5

2

Nong Na Kham

บานแฮด

1

-

7

4

ian Haet

โนนศิโา

1

-

5

3

Non Sila

เวียงเกา

1

-

3

3

Wieng Kao

1/ รวมโรงพยาบาโของรัฐ รัฐวิสาหกิจ แโะเทศบาโ Included government hospital, state enterprise hospital and municipality hospital 2/ โรงพยาบาโสงเสริมสุขภาพตําบโ หมายถึง หนวยบริการสาธารณสุขที่อยูใกโชิดชุมชน ซึ่งไดแก ศูนยสุขภาพชุมชน หรือสถานีอนามัยที่มีการดําเนินงานดานสุขภาพเชิงรุก ซึ่งเปนการยกระดับแโะพัฒนาระบบสาธารณสุขตามแถโงการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551 Tambon health promoting hospital (sub-districtX)is mean public health service in communities, including community health centers or health center with service to heath aggressive. This revise and development public health was the statement of the Prime Minister on December 29, 2008. ที่มา: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน Source: Khonkaen Provincial Health Office


79

ตาราง 5.6 เจาหนาที่ทางการแพทย เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2558 Table 5.6 Medical Personnel by District: 2015

อําเภอ

เจาหนาที่ทางการแพทย 1/ Medical personnels

ประชากรตอเจาหนาที่ทางการแพทย 1 คน Population per medical personnel

แพทย

ทันตแพทย

เภสัชกร

พยาบาโ

พยาบาโเทคนิค

Physician

Dentist

Pharmacist

Nurse

รวมยอด

541

163

231

2,687

57

เมืองขอนแกน

350

75

97

1,180

บานฝาง

5

4

5

พระยืน

4

3

หนองเรือ

5

ชุมแพ

แพทย

District

ทันตแพทย

เภสัชกร

พยาบาโ

พยาบาโเทคนิค

Dentist

Pharmacist

Nurse

Technical nurse

3,324

11,031

7,784

669

31,544

35

1,139

5,459

4,229

348

11,719

Mueang Khon Kaen

59

1

10,975

13,719

10,975

930

54,874

ian Fang

4

53

-

8,595

11,594

8,595

555

-

Phra Yuen

5

7

82

-

15,515

18,738

13,384

1,143

-

Nong Ruea

44

7

12

171

2

2,812

17,575

10,311

724

51,855

Chum Phae

สีชมพู

7

4

5

52

-

11,208

19,515

13,075

1,509

-

Si Chomphu

น้ําพอง

12

9

12

114

1

9,493

12,557

9,493

999

113,915

Nam Phong

อุบโรัตน

5

3

4

54

-

8,927

14,878

11,159

827

-

Ubolratana

กระนวน

13

5

9

94

-

5,075

15,795

8,775

840

-

Kranuan

บานไผ

12

5

11

107

3

8,415

15,832

9,181

944

33,554

ian Phai

เปอยนอย

4

2

3

34

-

5,029

10,057

5,705

592

-

Pueai Noi

พโ

8

5

10

113

7

10,881

14,508

8,705

770

12,435

Phon

แวงใหญ

3

1

3

45

1

9,857

29,572

9,857

543

29,572

Waeng Yai

แวงนอย

4

3

3

41

-

10,535

14,047

14,047

1,028

-

Waeng Noi

Technical nurse Physician

Total


80

ตาราง 5.6 เจาหนาที่ทางการแพทย เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2558 (ตอ) Table 5.6 Medical Personnel by District: 2015 (Cont.)

อําเภอ

เจาหนาที่ทางการแพทย

ประชากรตอเจาหนาที่ทางการแพทย 1 คน

Medical personnels

Population per medical personnel

แพทย

ทันตแพทย

เภสัชกร

พยาบาโ

Physician

Dentist

Pharmacist

Nurse

พยาบาโเทคนิค

แพทย

Technical nurse Physician

ทันตแพทย

เภสัชกร

พยาบาโ

พยาบาโเทคนิค

Dentist

Pharmacist

Nurse

Technical nurse

District

หนองสองหอง

7

4

5

57

-

11,155

19,521

13,014

1,155

-

ภูเวียง

8

5

7

85

1

9,053

14,485

10,347

852

72,425

Phu Wiang

มัญจาคีรี

8

5

9

87

1

8,955

14,328

7,950

823

71,538

Mancha Khiri

ชนบท

4

4

4

50

3

12,189

12,189

12,189

975

15,252

Chonnabot

เขาสวนกวาง

5

4

4

39

-

7,559

9,585

9,585

983

-

ภูผามาน

3

2

3

31

1

7,592

11,538

7,592

744

23,075

ซําสูง

4

2

4

34

-

5,939

11,877

5,939

599

-

Sam Sung

โคกโพธิ์ไชย

-

-

-

3

-

-

-

-

8,531

-

Khok Pho Chai

หนองนาคํา

-

-

-

7

-

-

-

-

3,402

-

Nong Na Kham

บานแฮด

15

4

8

73

-

2,191

8,217

4,109

450

-

ian Haet

โนนศิโา

-

-

-

7

1

-

-

-

3,795

25,571

Non Sila

เวียงเกา

-

-

-

4

-

-

-

-

4,994

-

ที่มา: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน 1/ เจาหนาที่ทางการแพทยที่สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกนเทานั้น

Source: Khonkaen Provincial Health Office 1/ Medical personnels of Khonkaen Provincial Health Office only

Nong Song Hong

Khao Suan Kwang Phu Pha Man

Wieng Kao


83

ตาราง 6.1 สถิติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2553 - 2557 Table 6.1 Statistics of Social Security Fund: 2010 - 2014 รายการ สถานประกอบการ 1/ ผูประกันตน ตามมาตรา 33 ผูประกันตน ตามมาตรา 39 2/ การใชบริการของผูประกันตน ตามมาตรา 33 และมาตรา 39 เจ็บปวย ทุพพลภาพ ตาย คลอดบุตร ชราภาพ บําเหน็จ บํานาญ สงเคราะหบุตร วางงาน 3/ ผูประกันตน มาตรา 40

2553 (2010) 5,515 112,978 8,883

2554 (2011) 5,582 115,589 10,503

2555 (2012) 5,549 153,595 12,385

2555 (2013) 5,728 125,487 13,575

2557 (2014) 5,787 125,355 14,123

394,034 12 484 5,925 2,819 19,117 2,581 -

415,571 21 458 7,423 3,941 19,310 2,430 7,035

325,041 25 501 7,902 3,058 19,930 2,455 20,202

387,888 33 510 7,538 4,173 20,553 1,884 24,955

344,752 18 570 7,809 5,155 5,859 297 21,341 2,578 39,591

Item Establishments 1/ Insured person under article 33 Insured person under article 39 2/ Number of utilization of insured person under article 33 and under article 39 Sickness Invalidity Death Maternity Old age reward pension Child allowance Unemployment 3/ Insured person under article 40

1/ ผูประกันตนตามมาตรา 33 หมายถึง ผูซึ่งขึ้นทะเบียนประกันสังคม และหรือจายเงินสมทบอันกอใหเกิดสิทธิไดรับประโยชนทดแทน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม Insured person under Article 33: a person who pays contributions which provides entitlement to benefits under the Social Security Act. 2/ ผูประกันตนตามมาตรา 39 หมายถึง ผูที่เคยเปนผูประกันตนตามมาตรา 33 และตอมาความเปนผูประกันตนไดสิ้นสุดลงตามมาตรา 38(2) คือ สิ้นสภาพการเปนลูกจาง และไดแจงความประสงคเปนผูประกันตนตอ Insured person under Article 39: any person who has been an insured person under Article 33 and whose insurance has subsequently ceased under Article 38(2) and he or she notify his/her intention to continue to be insured person. 3/ ผูประกันตนตามมาตรา 40 หมายถึง ผูประกันตนโดยอิสระ Insured person under Article 40: the insurer independently. ที่มา: สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน Source: Social Security Office, Ministry of Labour


84

ตาราง 6.2 ลูกจางที่ประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน จําแนกตามความรายแรง พ.ศ. 2554 - 2558 Table 6.2 Employee Caused by Occupational Injuries or Diseases by Degree of Loss: 2011 - 2015 ราย Case

2554

2555

2555

2557

2558

( 2011 )

( 2012 )

( 2013 )

( 2014 )

( 2015 )

723

733

638

661

562

ตาย

8

14

15

11

12

ทุพพลภาพ

-

-

-

-

-

Permanent total disagility

19

21

20

18

15

Permanent partial disagility

หยุดงานเกิน 3 วัน

253

237

237

225

178

Temporary disability > 3 days

หยุดงานไมเกิน 3 วัน

433

451

355

405

357

Temporary disability < 3 days

ความรายแรง รวมยอด

สูญเสียอวัยวะบางสวน

ที่มา: สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

Source: Social Security Office, Ministry of Labour

Degree of loss Total Death


87 ตาราง 7.1 ประชากรจากการทะเบียน จําแนกตามเพศ และหมวดอายุ เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2558 Table 7.1 Population from Registration Record by Sex and Age Group and District: 2015 หมวดอายุ (ป)

Age Gtoup (yeats)

รวม

อําเภอ

Total

80 และ 0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

ไมทราบ

มากกวา Unknown 80 and

1,798,014 95,440 100,099 103,856 127,142 136,981 126,935 135,124 142,812 149,693 156,171 134,134 110,266 86,569 69,862 45,998 31,903 31,758

ประชากรอยู

ผูไมใช

ทะเบียนบานกลาง

สัญชาติไทย ระหวางการยาย

Population tegisteted Not thai

ovet

รวมยอด

ประชากรใน

Disttict

Ttansfetting

in centtal house file nationality population

8

7,388

2,385

3,490

Total

2,339

male

ชาย

888,499 49,330

51,582

53,470

64,918

68,513

64,675

68,418

71,746

73,383

75,726

64,680

52,497 40,981 32,430 20,871 14,108 12,728

3

4,397

1,704

เมืองขอนแกน

197,911 10,748

10,956

11,494

16,019

18,725

14,269

14,873

15,108

15,505

16,226

14,233

11,588

8,734

6,484

4,500

3,024

2,787

-

657

865

1,116 Mueang Khon Kaen

บานฝาง

27,436

1,622

1,636

1,674

1,969

1,918

1,938

1,990

2,172

2,276

2,478

2,102

1,614

1,331

1,017

684

478

388

-

107

20

22 Ban Fang

พระยืน

17,071

923

959

986

1,162

1,135

1,206

1,298

1,422

1,460

1,583

1,270

1,047

809

686

435

303

303

-

56

18

10 Phta Yuen

หนองเรือ

46,578

2,614

2,743

2,875

3,320

3,327

3,315

3,407

3,898

3,925

4,228

3,472

2,807

2,198

1,749

1,153

790

584

-

79

29

65 Nong Ruea

ชุมแพ

61,356

3,536

3,454

3,816

4,136

4,536

4,464

4,749

4,843

4,884

4,940

4,442

3,725

2,898

2,469

1,576

1,117

1,195

2

144

214

216 Chum Phae

สีชมพู

39,237

2,256

2,484

2,536

2,988

2,863

2,908

3,121

3,339

3,350

3,310

2,738

2,195

1,720

1,378

789

540

433

-

141

35

113 Si Chomphu

น้ําพอง

56,740

3,162

3,201

3,240

3,979

4,518

4,275

4,324

4,366

4,489

5,061

4,329

3,389

2,657

2,199

1,355

892

885

-

205

45

169 Nam Phong

อุบลรัตน

22,348

1,321

1,334

1,371

1,578

1,623

1,708

1,840

1,908

1,871

1,913

1,524

1,304

987

758

488

270

267

-

224

37

22 Uboltatana

กระนวน

39,311

2,307

2,302

2,458

2,757

2,828

2,961

3,082

3,277

3,384

3,282

2,906

2,306

1,775

1,374

883

552

441

1

339

52

44 Ktanuan

บานไผ

49,932

2,693

2,834

2,986

3,572

3,549

3,698

3,829

4,019

4,172

4,273

3,577

2,943

2,356

1,858

1,223

874

908

-

249

189

130 Ban Phai

เปอยนอย

10,152

591

615

628

727

744

758

866

924

893

876

720

599

441

358

173

116

97

-

10

2

14 Pueai Noi

พล

43,149

2,374

2,630

2,667

3,105

3,031

3,129

3,404

3,612

3,672

3,622

2,979

2,524

2,161

1,633

1,048

722

644

-

84

24

แวงใหญ

14,588

843

853

893

1,052

1,048

1,077

1,102

1,164

1,176

1,292

1,054

816

699

545

353

238

226

-

127

7

23 Waeng Yai

แวงนอย

20,968

1,091

1,179

1,291

1,505

1,498

1,491

1,615

1,750

1,749

1,807

1,570

1,234

1,062

808

550

375

360

-

11

10

12 Waeng Noi

หนองสองหอง

39,072

2,155

2,381

2,478

2,785

2,754

2,594

3,179

3,552

3,316

3,240

2,621

2,172

1,779

1,468

841

562

473

-

594

35

93 Nong Song Hong

ภูเวียง

36,151

1,992

2,158

2,251

2,643

2,650

2,675

2,789

2,981

3,067

3,134

2,623

2,093

1,578

1,307

809

501

407

-

429

26

38 Phu Wiang

มัญจาคีรี

35,680

1,808

1,946

1,987

2,388

2,455

2,440

2,598

2,837

3,013

3,154

2,762

2,305

1,730

1,509

1,010

702

573

-

401

23

39 Mancha Khiti

ชนบท

23,944

1,256

1,402

1,440

1,676

1,698

1,746

1,899

1,987

1,971

2,038

1,793

1,456

1,181

936

616

386

328

-

84

15

36 Chonnabot

84 Phon


88 ตาราง 7.1 ประชากรจากการทะเบียน จําแนกตามเพศ และหมวดอายุ เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2558 (ตอ) Table 7.1 Population from Registration Record by Sex and Age Group and District: 2015 (Cont.) หมวดอายุ (ป)

Age Gtoup (yeats)

รวม

อําเภอ

Total

80 และ 0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

ไมทราบ

มากกวา Unknown 80 and

ประชากรใน

ประชากรอยู

ผูไมใช

ทะเบียนบานกลาง

สัญชาติไทย ระหวางการยาย

Population tegisteted Not thai

ovet

Disttict

Ttansfetting

in centtal house file nationality population

เขาสวนกวาง

19,244

1,133

1,188

1,246

1,399

1,429

1,543

1,626

1,574

1,749

1,613

1,379

1,078

766

595

368

246

210

-

68

16

ภูผามาน

11,582

695

744

712

810

769

833

991

960

1,007

957

862

642

521

434

243

188

175

-

23

6

10 Phu Pha Man

ซําสูง

11,776

623

660

628

853

833

829

895

914

1,038

1,114

919

756

567

426

295

181

132

-

93

6

14 Sam Sung

โคกโพธิ์ไชย

12,823

684

739

732

897

942

987

991

989

1,063

1,092

924

865

658

480

297

224

161

-

84

8

6 Khok Pho Chai

หนองนาคํา

11,878

672

761

754

869

876

913

948

981

970

1,012

889

712

536

435

223

144

125

-

41

7

10 Nong Na Kham

บานแฮด

16,317

940

1,021

957

1,145

1,135

1,186

1,253

1,268

1,375

1,383

1,212

968

742

676

390

285

287

-

66

7

21 Ban Haet

โนนศิลา

13,331

755

809

804

933

955

978

1,007

1,108

1,134

1,168

989

754

626

492

317

236

180

-

75

1

10 Non Sila

เวียงเกา

9,924

536

593

566

651

674

754

742

793

874

930

791

605

469

356

252

162

159

-

6

7

หญิง

909,515 46,110

48,517

50,386

62,224

68,468

62,260

66,706

71,066

76,310

80,445

69,454

57,769 45,588 37,432 25,127 17,795 19,030

5

2,991

681

เมืองขอนแกน

212,271 10,065

10,435

11,180

16,878

19,518

14,152

15,403

16,189

17,681

18,666

16,382

13,659 10,033

7,956

5,379

3,589

3,780

1

470

290

18 Khao Suan Kwang

4 Wieng Kao 1,151 Female 565 Mueang Khon Kaen

บานฝาง

27,438

1,446

1,484

1,518

1,885

1,892

1,861

1,929

2,123

2,260

2,531

2,216

1,711

1,462

1,156

785

539

552

-

70

8

พระยืน

17,710

811

921

943

1,088

1,203

1,125

1,214

1,442

1,468

1,664

1,439

1,201

977

776

546

403

451

-

30

7

1 Phta Yuen

หนองเรือ

47,111

2,391

2,564

2,654

3,149

3,232

3,125

3,261

3,761

4,069

4,240

3,633

2,932

2,414

2,120

1,419

1,004

1,000

-

71

21

51 Nong Ruea

ชุมแพ

62,374

3,150

3,355

3,423

3,966

4,257

4,259

4,512

4,870

5,073

5,391

4,731

4,074

3,176

2,824

1,856

1,425

1,753

1

103

64

111 Chum Phae

สีชมพู

39,221

2,188

2,412

2,320

2,742

2,786

2,753

3,088

3,172

3,319

3,351

2,856

2,315

1,853

1,485

947

674

731

-

127

8

94 Si Chomphu

น้ําพอง

57,176

2,982

2,962

3,088

3,645

4,192

3,988

4,239

4,218

4,747

5,207

4,468

3,733

2,956

2,447

1,705

1,233

1,197

-

118

25

26 Nam Phong

อุบลรัตน

22,286

1,242

1,274

1,278

1,485

1,622

1,584

1,783

1,728

1,908

1,979

1,598

1,368

1,139

828

569

440

417

-

25

8

11 Uboltatana

กระนวน

39,670

2,116

2,198

2,394

2,684

2,915

2,950

3,011

3,174

3,339

3,603

2,941

2,462

1,817

1,509

999

661

667

2

204

8

16 Ktanuan

บานไผ

51,059

2,446

2,625

2,878

3,225

3,431

3,576

3,677

3,960

4,362

4,547

3,883

3,294

2,754

2,258

1,435

1,096

1,300

-

141

113

58 Ban Phai

9,962

550

560

577

692

716

737

844

827

914

855

700

565

454

445

197

148

162

-

9

4

6 Pueai Noi

เปอยนอย

10 Ban Fang


89 ตาราง 7.1 ประชากรจากการทะเบียน จําแนกตามเพศ และหมวดอายุ เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2558 (ตอ) Table 7.1 Population from Registration Record by Sex and Age Group and District: 2015 (Cont.) หมวดอายุ (ป)

Age Gtoup (yeats)

รวม

อําเภอ

Total

80 และ 0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

ไมทราบ

มากกวา Unknown 80 and

ประชากรใน

ประชากรอยู

ผูไมใช

ทะเบียนบานกลาง

สัญชาติไทย ระหวางการยาย

Population tegisteted Not thai

ovet

Disttict

Ttansfetting

in centtal house file nationality population

พล

43,901

2,295

2,442

2,381

2,746

3,092

2,885

3,232

3,499

3,630

3,788

3,351

2,906

2,389

1,848

1,297

999

982

-

62

30

แวงใหญ

14,984

794

937

919

949

1,078

964

1,034

1,157

1,188

1,261

1,055

933

789

649

458

308

398

-

104

6

3 Waeng Yai

แวงนอย

21,173

1,002

1,229

1,184

1,304

1,477

1,422

1,515

1,660

1,713

1,907

1,649

1,386

1,149

927

620

504

509

1

10

4

1 Waeng Noi

หนองสองหอง

39,013

2,044

2,189

2,215

2,605

2,746

2,628

2,969

3,329

3,252

3,311

2,783

2,386

1,901

1,550

1,080

687

718

-

530

16

74 Nong Song Hong

ภูเวียง

36,275

1,940

2,022

2,124

2,460

2,549

2,579

2,699

2,891

3,102

3,184

2,720

2,074

1,762

1,476

966

658

691

-

350

10

18 Phu Wiang

มัญจาคีรี

35,958

1,565

1,797

1,847

2,225

2,480

2,334

2,524

2,757

2,970

3,352

2,862

2,436

1,947

1,667

1,245

809

919

-

199

11

12 Mancha Khiti

ชนบท

24,812

1,235

1,325

1,387

1,496

1,596

1,623

1,805

1,892

2,099

2,200

1,921

1,699

1,379

1,121

790

566

612

-

54

5

7 Chonnabot

เขาสวนกวาง

19,100

1,099

1,043

1,080

1,302

1,458

1,476

1,517

1,565

1,578

1,660

1,420

1,110

895

734

438

305

346

-

56

10

ภูผามาน

11,493

645

677

654

789

810

793

927

988

995

998

831

651

546

437

259

205

265

-

18

3

2 Phu Pha Man

ซําสูง

11,978

636

617

688

746

852

786

885

857

1,061

1,134

961

772

624

523

316

230

226

-

56

5

3 Sam Sung

โคกโพธิ์ไชย

12,771

659

710

680

783

953

949

888

902

1,059

1,124

1,015

880

685

529

362

267

259

-

57

8

2 Khok Pho Chai

หนองนาคํา

11,935

656

628

703

817

887

869

891

992

1,032

992

936

716

536

512

266

200

256

-

37

3

6 Nong Na Kham

บานแฮด

16,552

935

902

926

1,066

1,192

1,203

1,217

1,255

1,423

1,466

1,280

1,033

787

638

484

355

337

-

33

9

11 Ban Haet

โนนศิลา

13,240

693

711

757

873

869

984

953

1,045

1,151

1,144

1,012

851

663

568

393

260

251

-

53

4

5 Non Sila

เวียงเกา

10,052

525

498

588

624

665

655

689

813

917

890

811

622

501

449

316

230

251

-

4

1

3 Wieng Kao

หมายเหตุ: ไมทราบ = ไมทราบ/ระบุปจันทรคติ ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

Note: Unknown = Unknown/Lunat calendat Soutce: Depattment of Ptovincial Administtation, Ministty of Intetiot

47 Phon

8 Khao Suan Kwang


90

ตาราง 7.2 การเกิด การตาย จําแนกตามเพศ พ.ศ. 2554 - 2558 Table 7.2 Births and Deaths by Sex: 2011 - 2015 การเกิด Bitths

รวม Total

จํานวน Numbet ชาย Male

ตอประชากรพันคน Pet 1,000 population รวม ชาย หญิง Total Male Female

หญิง Female

รวม Total

2554

20,234

10,335

9,899

11.5

11.8

11.1

2555

21,008

10,842

10,166

11.8

12.3

2556

19,643

10,198

9,445

11.0

2557

19,221

9,976

9,245

2558

17,964

9,372

8,592

ป

การตาย Deaths

จํานวน Numbet ชาย Male

หญิง Female

11,667

6,684

4,983

6.6

7.6

5.6

2011

11.4

11,749

6,779

4,970

6.6

7.7

5.6

2012

11.6

10.5

11,902

6,875

5,027

6.7

7.8

5.6

2013

10.7

11.3

10.2

13,305

7,568

5,737

7.4

8.6

6.3

2014

10.0

10.5

9.4

13,566

7,788

5,778

7.5

8.8

6.4

2015

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย Soutce : Depattment of Ptovincial Administtation, Ministty of Intetiot

ตอประชากรพันคน Pet 1,000 population รวม ชาย หญิง Total Male Female

Yeat


91

ตาราง 7.3 ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป จําแนกตามเพศ และสถานภาพแรงงาน เปนรายไตรมาส พ.ศ. 2558 - 2559 Table 7.3 Population Aged 15 Years and Over by Sex, Labour Force Status and Quarterly: 2015 - 2016 (หนวยเปนพัน In thousands)

2558 (2015) สถานภาพแรงงาน

2559 (2016)

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ไตรมาสที่ 1

Quattet 1

Quattet 2

Quattet 3

Quattet 4

Quattet 1

รวม

ชาย

Total

Male Female Total

Male Female Total

Male Female Total

Male Female Total

Male Female

1,439.0

686.3

752.8

1,440.8

686.9

753.9

1,442.4

687.6

754.8

1,444.0

688.2

755.7

1,445.5

688.9

756.6 Total

900.2

498.8

401.4

950.1

525.4

424.7

930.8

511.8

419.0

916.3

511.7

404.6

949.4

519.8

429.6 Total labour force

889.6

493.8

395.8

931.4

516.5

414.8

926.3

510.6

415.7

907.0

504.9

402.1

923.0

507.0

416.0

1.1 ผูมีงานทํา

883.2

493.2

390.0

914.1

510.4

403.7

916.3

504.8

411.5

904.5

504.4

400.1

909.6

502.3

407.2

1.2 ผูวางงาน

6.4

0.5

5.9

17.3

6.1

11.2

10.0

5.8

4.2

2.5

0.5

2.0

13.5

4.7

8.8

10.6

5.0

5.6

18.8

8.8

9.9

4.5

1.1

3.3

9.3

6.8

2.5

26.4

12.8

13.6

538.8

187.5

351.3

490.7

161.5

329.1

511.6

175.8

335.8

527.7

176.6

351.1

496.1

169.1

1. ทํางานบาน

137.4

2.2

135.2

134.2

3.6

130.6

132.5

3.0

129.5

136.7

0.7

136.0

130.2

2.5

127.7

2. เรียนหนังสือ

208.8

100.9

107.9

173.3

79.8

93.5

181.6

85.6

96.1

186.2

85.3

100.9

175.7

83.5

92.2

2. Studies

3. อื่นๆ

192.6

84.4

108.2

183.2

78.1

105.0

197.5

87.3

110.2

204.8

90.5

114.3

190.2

83.1

107.1

3. Othets

รวมยอด กําลังแรงงานรวม 1. กําลังแรงงานปจจุบัน

2. กําลังแรงงานที่รอฤดูกาล ผูไมอยูในกําลังแรงงาน

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

ที่มา: ตารางสถิติ โครงการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2558 - 2559 จังหวัดขอนแกน สํานักงานสถิติแหงชาติ Soutce: Statistical tables, Labout Fotce Sutvey: 2015 - 2016 , Khonkaen Ptovincial, National Statistical Office

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

Labout fotce status หญิง

1. Cuttent labout fotce 1.1. Employed 1.2 Unemployed 2. Seasonally inactive labout fotce

327.0 Persons not in labour force

1. Household wotk


92

ตาราง 7.4 ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปที่ตองการพัฒนาขีดความสามารถ จําแนกตามเพศ สถานภาพแรงงาน ระดับการศึกษาที่สําเร็จ และกลุมอายุ พ.ศ. 2557 - 2559 Table 7.4 Population Aged 15 Years and Over to Desirability for Development by Sex, Labour Force Status, Level of Education Attainment and Age Groups: 2014 - 2016 รายการ สถานภาพแรงงาน

ผูมีงานทํา ผูวางงาน ผูที่รอฤดูกาล ผูไมอยูในกําลังแรงงาน ระดับการศึกษาที่สําเร็จ ไมมีการศึกษา ต่ํากวาประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา กลุมอายุ 15-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60 ปขึ้นไป

รวม Total

2557 (2014) ชาย Male

หญิง Female

313,882 202,367 6,450 4,348 100,717 313,882 48,898 84,850 134,576 45,559 313,882 84,721 57,807 76,160 58,158 18,782 18,254

149,288 112,373 3,351 1,918 31,645 149,288 24,884 32,728 72,498 19,178 149,288 48,070 23,247 30,431 24,909 11,301 11,328

164,595 89,994 3,100 2,430 69,071 164,595 24,015 52,122 62,077 26,381 164,595 36,651 34,559 45,729 33,249 7,481 6,926

รวม Total

2558 (2015) ชาย Male

หญิง Female

รวม Total

2559 (2016) ชาย Male

542,324 373,328 5,203 3,978 159,815 542,324 848 104,955 145,281 216,695 74,545 542,324 136,328 102,865 115,788 109,648 32,092 45,603

204,807 137,480 2,865 64,462 204,807 848 37,769 35,288 90,820 40,081 204,807 51,013 38,943 40,206 37,298 14,067 23,281

337,517 235,848 5,203 1,113 95,354 337,517 67,185 109,993 125,875 34,464 337,517 85,315 63,922 75,582 72,350 18,025 22,323

390,254 288,451 9,625 706 91,472 390,254 243 80,720 102,062 163,664 43,565 390,254 105,393 69,117 70,434 88,083 24,804 32,423

176,838 149,733 1,547 25,558 176,838 243 36,251 48,737 79,035 12,571 176,838 48,994 30,112 27,924 38,608 13,287 17,912

ที่มา: การสํารวจความตองการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2557 - 2559 จังหวัดขอนแกน สํานักงานสถิติแหงชาติ Soutce: The 2014 - 2016 Skill Development Sutvey: Khon Kaen, Ptovincial, National Statistical Office.

หญิง Female

Item

213,416 Labour force status Employed 138,718 Unempoyed 8,079 Seasonally inactive labout fotce 706 Petsons not in labout fotce 65,914 213,416 Level of Education None 44,468 Less than Elementaty 53,325 Elementaty Secondaty 84,629 30,994 Highet Level 213,416 Age group 56,398 15-24 39,005 25-34 42,510 35-44 49,474 45-54 11,517 55-59 14,510 60 and ovet


95

ตาราง 8.1 รายได คาใชจายเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน และหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือน จําแนกตามสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558 Table 8.1 Average Monthly Income and Expenditure per Household and Amount of Debt per Household by Socio - Economic Class: 2015

สถานะทางเศรษฐสังคม

21,337

16,880

62,493

รอยละของ คาใชจายตอรายได Percentage of expenditure to income

Socio - Economic Class

79.1

Total Household

ผูถือครองทําการเกษตร

83 81

ครัวเรือนทั้งสิ้น

รายไดเฉลี่ยตอเดือน คาใชจายเฉลี่ยตอเดือน หนี้สินเฉลี่ย ของครัวเรือน ของครัวเรือน ตอครัวเรือน Average monthly income Average monthly Average amount of debt per household expenditure per household per household

Farm operators

สวนใหญเปนเจาของที่ดิน

17,914

11,743

56,548

65.6

Mainly owning land

สวนใหญเชาที่ดิน / ทําฟรี

53,466

20,361

61,436

38.1

Mainly renting land / free

ประมง,ปาไม,ลาสัตว,หาของปา บริการทางการเกษตร

11,161

8,697

28,389

77.9

Fishing, Forestry,Agricultural services

26,274

19,409

68,620

73.9

Own - account worker, non - farm Employees Professional, technical and administrative worker

ผูดําเนินธุรกิจของตนเองที่ไมใชการเกษตร ลูกจาง ผูปฏิบัติงานวิชาชีพ นักวิชาการ และนักบริหาร

45,295

35,569

201,360

78.5

คนงานเกษตร

14,004

14,908

13,500

106.5

Farm worker Labourers in logistics, transportation

คนงานขนสง และงานพื้นฐาน

16,666

14,394

17,526

86.4

เสมียนพนักงาน พนักงานขาย และใหบริการ

20,041

16,320

40,520

81.4

Clerical, sales and services worker

ผูปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต

18,067

16,005

44,146

88.6

Production worker

12,669

11,641

26,801

91.9

Economically inactive

ผูไมไดปฏิบัติงานเชิงเศรษฐกิจ

ที่มา: การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558 จังหวัดขอนแกน สํานักงานสถิติแหงชาติ Source: The 2015 Household Socio-economic Survey, Khon Kaen Province, National Statistical Office

and basic work


96

ตาราง 8.2 คาใชจายเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน จําแนกตามประเภทคาใชจาย และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558 Table 8.2 Average Monthly Expenditure per Household by Expenditure Group and Socio-Economic Class of Household: 2015 สถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน Socio-economic class of household ลูกจาง Employees

ผูถือครองทําการเกษตร / เพาะเลี้ยง Farm Operators / Culture ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว/เพาะเลี้ยง ประมง,ปาไม, ประเภทของคาใชจาย

ผูดําเนินธุรกิจ

ของตนเอง ที่ไมใช ลาสัตว,หาของปา บริการทาง การเกษตร การเกษตร Own-account Fishing, forestry, worker, agricultural non-farm services

Plant/Animal/Culture สวนใหญเปน สวนใหญ เจาของที่ดิน เชาที่ดิน Mainly Mainly owning renting land land

คนงาน ผูปฏิบัติงาน ผุไมได ดานการขนสง วิชาชีพ เสมียน ผูปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน นักวิชาการ คนงาน และงานพื้นฐาน พนักงานขาย ในกระบวน เชิงเศรษฐกิจ และนักบริหาร เกษตร Labourers in และใหบริการ การผลิต EconoProfessional, Farm logistics, Clerical, Production mically tech. & adm. worker transportation sale & service worker Inactive worker and basic work worker

Type of expenditure

คาใชจายทั้งสิ้นตอเดือน

11,743

20,361

8,697

19,409

35,569 14,908

14,394

16,320

16,005

11,641 Total monthly expenditures

คาใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค

10,851

18,058

8,168

17,224

30,347 14,572

12,791

14,517

14,132

10,773 Consumption expenditures

5,675

7,155

4,531

7,431

6,230

6,333

6,784

4,882

เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล

63

255

76

105

133 -

326

96

317

19

Alcoholic beverages

ยาสูบ หมาก ยานัตถุ และอื่นๆ

62

494

19

91

76

54

120

137

10

Tobacco products

อาหารและเครื่องดื่ม (ไมมีแอลกอฮอล)

9,591

8,153 43

Food and Beverages (excludes alcoholic)

Household operation, furnitures ที่อยูอาศัย เครื่องแตงบานและเครื่องใช

2,375

2,930

1,935

3,405

5,003

2,162

3,045

3,136

2,739

2,820

เครื่องนุงหมและรองเทา

150

1,100

73

418

1,633

690

229

574

479

220

Apparel and footwear

คาใชจายสวนบุคคล

412

1,151

288

824

2,046

1,025

607

859

598

496

Personal care

เวชภัณฑ และคาตรวจรักษาพยาบาล

103

568

93

413

493

800

119

175

141

163

Medical and health care

1,751

3,932

791

4,141

10,200

765

2,063

2,790

2,712

1,565

95

10

23

144

652

304

1

132

74

222

Education

166

462

100

248

517

630

116

170

151

193

Recreation, Reading and Religious Activity

-

-

240

5

2

-

-

133

1

184

Special ceremony expenses

891

2,303

528

2,185

5,223

336

1,604

1,802

1,873

การเดินทาง และการสื่อสาร การศึกษา การบันเทิง การอานและกิจกรรมทางศาสนา การจัดงานพิธีในโอกาสพิเศษ คาใชจายที่ไมเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค

ที่มา: การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558 จังหวัดขอนแกน สํานักงานสถิติแหงชาติ Source: The 2015 Household Socio-economic Survey, Khon Kaen Province, National Statistical Office

and equipment

Transport and communication

868 Non - consumption expenditures


97

ตาราง 8.3 รอยละของครัวเรือน จําแนกตามชวงของรายไดตอเดือนตอคนและตามขนาดของครัวเรือน พ.ศ. 2558 Table 8.3 Percentage of Households by Intervals of Monthly Income per Head and Household Size: 2015 รายได

จํานวนครัวเรือน Total Houshold

ขนาดของครัวเรือน (คน) Household Size (Person) 1-2

3-4

5-7

8 และมากกวา 8 and over

Income

รายไดเฉลี่ยทั้งสิ้นตอเดือนตอครัวเรือน ต่ํากวา 1,500 บาท 1,500 - 3,000 บาท 3,001 - 5,000 บาท 5,001 - 10,000 บาท 10,001 - 15,000 บาท 15,001 - 30,000 บาท 30,001 - 50,000 บาท 50,001 - 100,000 บาท มากกวา 100,000 บาท

571,269 859 1,081 11,558 127,277 122,550 211,103 58,125 31,308 7,409

100.0 0.1 0.4 3.6 32.9 22.4 27.1 7.2 5.6 0.6

100.0 0.7 15.1 21.4 44.0 12.4 4.4 2.1

100.0 0.7 3.0 19.2 52.3 14.4 8.6 1.8

100.0 76.0 24.0 -

Total monthly income per household Less than 1,500 baht 1,500 - 3,000 baht 3,001 - 5,000 baht 5,001 - 10,000 baht 10,001 - 15,000 baht 15,001 - 30,000 baht 30,001 - 50,000 baht 50,001 - 100,000 baht More than 100,000 baht

รายไดทั้งสิ้นเฉลี่ยตอเดือนตอคน ต่ํากวา 500 บาท 500 - 1,500 บาท 1,501 - 3,000 บาท 3,001 - 5,000 บาท 5,001 - 10,000 บาท 10,001 - 15,000 บาท 15,001 - 30,000 บาท 30,001 - 50,000 บาท 50,001 - 100,000 บาท มากกวา 100,000 บาท

571,269 859 1,772 63,729 155,978 197,673 75,733 53,243 14,102 8,181 -

100.0 0.1 0.1 5.6 17.7 35.5 19.8 14.7 4.3 2.2 -

100.0 0.7 13.6 34.5 37.1 8.1 4.3 0.9 1.0 -

100.0 0.7 25.0 41.2 25.9 3.4 3.8 -

100.0 28.0 72.0 -

Total mothly income per capita Less than 500 baht 500 - 1,500 baht 1,501 - 3,000 baht 3,001 - 5,000 baht 5,001 - 10,000 baht 10,001 - 15,000 baht 15,001 - 30,000 baht 30,001 - 50,000 baht 50,001 - 100,000 baht More than 100,000 baht

ที่มา: การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558 จังหวัดขอนแกน สํานักงานสถิติแหงชาติ Source: The 2015 Household Socio-economic Survey, Khon Kaen Province, National Statistical Office


98

ตาราง 8.4 รอยละของครัวเรือน จําแนกตามชวงของคาใชจายตอเดือนตอครัวเรือนและตามขนาดของครัวเรือน พ.ศ. 2558 Table 8.4 Percentage of Households by Intervals of Monthly Expenditure per Household and Household Size: 2015 คาใชจาย คาใชจายทั้งสิ้นเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือน ต่ํากวา 1,500 บาท 1,500 - 3,000 บาท 3,001 - 5,000 บาท 5,001 - 10,000 บาท 10,001 - 15,000 บาท 15,001 - 30,000 บาท 30,001 - 50,000 บาท 50,001 - 100,000 บาท มากกวา 100,000 บาท คาใชจายทั้งสิ้นเฉลี่ยตอเดือนตอคน ต่ํากวา 500 บาท 500 - 1,500 บาท 1,501 - 3,000 บาท 3,001 - 5,000 บาท 5,001 - 10,000 บาท 10,001 - 15,000 บาท 15,001 - 30,000 บาท 30,001 - 50,000 บาท 50,001 - 100,000 บาท มากกวา 100,000 บาท

จํานวนครัวเรือน Total Houshold 571,269 14,639 149,369 181,998 160,918 48,384 14,570 1,391 571,269 77,953 207,899 177,203 51,897 45,052 9,367 1,898 -

ขนาดของครัวเรือน (คน) Household Size (Person) 1-2

3-4

5-7

8 และมากกวา 8 and over

100.0 5.2 39.7 26.4 19.6 6.6 2.5 100.0 4.7 24.8 39.5 13.2 13.9 3.2 0.7 -

100.0 17.4 40.3 30.3 9.7 1.7 0.7 100.0 17.3 49.2 25.2 5.4 2.7 0.2 -

100.0 30.4 51.4 12.8 5.3 100.0 34.2 44.7 16.9 4.2 -

100.0 100.0 100.0 72.0 28.0 -

ที่มา: การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558 จังหวัดขอนแกน สํานักงานสถิติแหงชาติ Source: The 2015 Household Socio-economic Survey, Khon Kaen Province, National Statistical Office

Expenditure Total monthly expenditures per household Less than 1,500 baht 1,500 - 3,000 baht 3,001 - 5,000 baht 5,001 - 10,000 baht 10,001 - 15,000 baht 15,001 - 30,000 baht 30,001 - 50,000 baht 50,001 - 100,000 baht More than 100,000 baht Total monthly expenditures per capita Less than 500 baht 500 - 1,500 baht 1,500 - 3,000 baht 3,001 - 5,000 baht 5,001 - 10,000 baht 10,001 - 15,000 baht 15,001 - 30,000 baht 30,001 - 50,000 baht 50,001 - 100,000 baht More than 100,000 baht


99

ตาราง 8.5 รายไดเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน จําแนกตามแหลงที่มาของรายได และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558 Table 8.5 Average Monthly Income per Household by Source of Income and Socio-Economic Class of Household: 2015 สถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน Socio-economic class of household ลูกจาง Employees

ผูถือครองทําการเกษตร / เพาะเลี้ยง ผูดําเนินธุรกิจ

Farm Operators / Culture ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว/เพาะเลี้ยง ประมง,ปาไม, แหลงที่มาของรายได

ลาสัตว,หาของปา บริการทาง การเกษตร Fishing, forestry, agricultural services

Plant/Animal/Culture สวนใหญเปน สวนใหญ เจาของที่ดิน เชาที่ดิน Mainly Mainly owning renting land land

ของตนเอง ที่ไมใช การเกษตร Own-account worker, non-farm

ผูปฏิบัติงาน วิชาชีพ นักวิชาการ และนักบริหาร Professional, tech. & adm. worker

คนงาน ดานการขนสง เสมียน คนงาน และงานพื้นฐาน พนักงานขาย Labourers in และใหบริการ เกษตร logistics, Clerical, Farm worker transportation sale & service and basic work worker

ผูปฏิบัติงาน ในกระบวน การผลิต Production worker

ผูไมได ปฏิบัติงาน เชิงเศรษฐกิจ Economically Inactive

Source of Income

รายไดทั้งสิ้นตอเดือน

17,914

53,466

11,161

26,274

45,295

14,004

16,666

20,041

18,067

12,669 Total monthly income

รายไดประจํา

17,912

53,414

10,881

26,225

45,260

14,004

16,666

19,906

18,029

12,426 Total current income

14,230

49,420

8,166

22,874

41,178

11,968

14,536

17,056

14,784

9,291

1,154

13,091

1,543

1,672

37,445

9,533

12,960

14,824

12,992

614

Wages and salaries

279

-

-

18,845

179

-

1,378

748

158

289

Net profits from business

10,550

28,789

5,774

694

790

1,735

76

634

727

523

Net profits from farming

2,246

7,272

849

1,557

2,187

700

122

806

856

7,762

From current transfers

รายไดจากทรัพยสิน

1

267

-

106

576

-

-

44

51

103

From property income

รายไดที่ไมเปนตัวเงิน

3,682

3,995

2,715

3,351

4,082

2,036

2,130

2,850

3,245

3,135

3

51

280

49

34

-

-

135

38

รายไดที่เปนตัวเงิน คาจางและเงินเดือน กําไรสุทธิจากการทําธุรกิจ กําไรสุทธิจากการทําการเกษตร เงินที่ไดรับเปนการชวยเหลือ

รายไดไมประจํา (ที่เปนตัวเงิน)

ที่มา: การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558 จังหวัดขอนแกน สํานักงานสถิติแหงชาติ Source: The 2015 Household Socio-economic Survey, Khon Kaen Province, National Statistical Office

Money income

Non-money income

243 Non - current money income


100

ตาราง 8.6 หนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือน จําแนกตามวัตถุประสงคของการกูยืม และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558 Table 8.6 Average Amount of Debt per Household by Purpose of Borrowing and Socio-Economic Class of Household: 2015 สถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน Socio-economic class of household ลูกจาง Employees

ผูถือครองทําการเกษตร / เพาะเลี้ยง ผูดําเนินธุรกิจ

Farm Operators / Culture ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว/เพาะเลี้ยง ประมง,ปาไม, วัตถุประสงคของการกูยืม

ของตนเอง ที่ไมใช ลาสัตว,หาของปา บริการทาง การเกษตร การเกษตร Own-Account Fishing, forestry, worker, agricultural non-farm services

Plant/Animal/Culture สวนใหญเปน สวนใหญ เจาของที่ดิน เชาที่ดิน Mainly Mainly owning renting land land

จํานวนครัวเรือนที่เปนหนี้สิน (ครัวเรือน)

58,952

1,936

11,930

41,734

จํานวนหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือน (บาท)

56,548

61,436

28,389

68,620

ผูปฏิบัติงาน วิชาชีพ นักวิชาการ และนักบริหาร Professional, tech. & adm. worker 50,804

คนงาน ผูไมได ดานการขนสง เสมียน ผูปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน คนงาน และงานพื้นฐาน พนักงานขาย ในกระบวน เชิงเศรษฐกิจ และใหบริการ การผลิต Econoเกษตร Labourers in logistics, Clerical, Production mically Farm worker transportation sale & service worker Inactive and basic work worker 696

2,311

48,328

59,532

201,360 13,500

17,526

40,520

44,146

Purpose of borrowing

43,433 Total number of indebted household Average amount of debt 26,801 per household (baht)

จําแนกตามวัตถุประสงค

By purpose of borrowing Purchase/hire purchase

ใชซื้อ/เชาซื้อบานและ/หรือที่ดิน

-

-

-

9,461

38,058

-

-

1,917

1,728

2,083

ใชในการศึกษา

-

-

5,007

59

-

-

-

-

-

817

15,057

3,773

11,789

37,620

149,635

3,000

16,329

30,559

30,529

10,977

-

-

1,205

13,512

325

-

-

935

445

2,520

Business

41,491

57,663

10,388

7,969

13,342 10,500

1,196

7,109

11,444

10,403

Farming

-

-

-

-

-

-

-

-

ใชจายอุปโภค บริโภคอื่นๆ ในครัวเรือน ใชในการทําธุรกิจ ใชในการทําเกษตร หนี้อื่น ๆ

-

-

จําแนกตามแหลงเงินกู หนี้ในระบบ หนี้นอกระบบ

house and/or land Education Household consumption

Others By source of loan

56,532

61,436

28,389

65,930

16

-

-

2,691

ที่มา: การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558 จังหวัดขอนแกน สํานักงานสถิติแหงชาติ Source: The 2015 Household Socio-economic Survey, Khon Kaen Province, National Statistical Office

201,138 10,500 222

3,000

17,526

40,002

43,294

25,023

-

518

852

1,777

Formal sector Informal sector


103

ตาราง 9.1 สถิติคดีอาญาที่นาสนใจ จําแนกตามประเภทความผิด พ.ศ. 2554 - 2558 Table 9.1 Statistics of Reported Interesting Crimes by Type of Crimes: 2011 - 2015 2554 (2011) ประเภทความผิด

2555 (2012)

2556 (2013)

2557 (2014)

2558 (2015)

รับแจง(ราย) จับได(ราย) รับแจง(ราย) จับได(ราย) รับแจง(ราย) จับได(ราย) รับแจง(ราย) จับได(ราย) รับแจง(ราย) จับได(ราย)

Type of crimes

Reported

Arrested

Reported

Arrested

Reported

Arrested

Reported

Arrested

Reported

Arrested

(cases)

(cases)

(cases)

(cases)

(cases)

(cases)

(cases)

(cases)

(cases)

(cases)

57

43

66

52

63

48

65

55

86

69

คดีประทุษรายตอชีวิต รางกาย และเพศ

450

315

473

346

384

250

430

284

493

412

Crimes against person

คดีประทุษรายตอทรัพย

595

443

745

466

871

411

848

423

1,465

817

Property of crimes

คดีที่นาสนใจ

542

176

671

250

689

181

668

213

615

393

Interesting crimes

คดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญ

คดีที่รัฐเปนผูเสียหาย

7,074 (1) 10,754 (2)

(1) จับกุม (ราย) (2) ผูตอ งหาที่ถูกจับกุม (คน)

ที่มา: ตํารวจภูธรจังหวัดขอนแกน

7,965 (1) 11,319 (2)

9,212 (1) 12,974 (2)

9,380 (1) 12,858 (2)

Arrested (case). Accused (person)

Source : Khonkaen Provincial Police Bureau.

Violent crime

8,500 (1) 11,968 (2) Victimless crimes


109

ตาราง 10.1 ผลิตภัณฑมวลรวมภาค และจังหวัด ณ ราคาประจําป พ.ศ. 2557 Table 10.1 Gross Regional Product and Gross Provincial Product at Current Market Prices: 2014

ภาค/จังหวัด

ผลิตภัณฑมวลรวมภาค และจังหวัด

ประชากร

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด

การเรียงลําดับผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอคน

(ลานบาท)

(1,000 คน)

ตอคน (บาท)

GPP per capita rankings

Gross Regional Product and

Population

GPP per capita (Baht)

Gross Provincial Product

(1,000 persons)

ภาค

ประเทศ

Region

Country

Region/province

(Million Baht)

ทั่วราชอาณาจักร

13,132,241

67,003

195,995

Whole Kingdom

5,957,845

15,394

387,036

Bangkok and Vicinities

4,128,734

8,582

481,118

1

2

Bangkok

สมุทรสาคร

335,602

933

359,566

2

7

Samut Sakhon

สมุทรปราการ

655,304

1,979

331,142

3

8

Samut Prakan

นครปฐม

261,676

1,020

256,501

4

11

Nakhon Pathom

ปทุมธานี

321,886

1,423

226,173

5

12

Pathum Thani

นนทบุรี

254,643

1,456

174,854

6

17

Nonthaburi

750,165

3,134

239,332

พระนครศรีอยุธยา

365,966

869

420,963

1

5

Phra Nakhon Si Ayutthaya

สระบุรี

208,060

717

289,998

2

9

Saraburi

สิงหบุรี

25,754

204

126,547

3

26

Sing Buri

ลพบุรี

94,816

775

122,373

4

28

Lop Buri

ชัยนาท

31,164

311

100,086

5

34

Chai Nat

อางทอง

24,406

258

94,626

6

39

Ang Thong

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรุงเทพมหานคร

ภาคกลาง

Central Region


110

ตาราง 10.1 ผลิตภัณฑมวลรวมภาค และจังหวัด ณ ราคาประจําป พ.ศ. 2557 (ตอ) Table 10.1 Gross Regional Product and Gross Provincial Product at Current Market Prices: 2014 (Cont.)

ภาค/จังหวัด

ภาคตะวันออก ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด นครนายก สระแกว ภาคตะวันตก ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด การเรียงลําดับผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอคน

ผลิตภัณฑมวลรวมภาค และจังหวัด

ประชากร

(ลานบาท)

(1,000 คน)

ตอคน (บาท)

Gross Regional Product and

Population

GPP per capita (Baht)

Gross Provincial Product (Million Baht)

(1,000 persons)

GPP per capita rankings ภาค

ประเทศ

Region

Country

2,333,201

5,483

425,527

874,547

867

1,008,615

1

1

716,051

1,627

439,975

2

3

323,528

763

423,965

3

4

217,106

584

371,776

4

6

104,204

519

200,699

5

14

36,999

263

140,763

6

24

24,769

264

93,669

7

41

35,997

595

60,502

8

65

473,571

3,591

131,887

153,824

802

191,870

1

15

74,972

466

160,851

2

20

59,932

476

125,827

3

27

87,101

802

108,602

4

31

18,621

188

98,844

5

35

79,121

856

92,409

6

42

Region/province

Eastern Region Rayong Chon Buri Chachoengsao Prachin Buri Chanthaburi Trat Nakhon Nayok Sa Kaeo Western Region Ratchaburi Prachuap Khiri Khan Phetchaburi Kanchanaburi Samut Songkhram Suphan Buri


111

ตาราง 10.1 ผลิตภัณฑมวลรวมภาค และจังหวัด ณ ราคาประจําป พ.ศ. 2557 (ตอ) Table 10.1 Gross Regional Product and Gross Provincial Product at Current Market Prices: 2014 (Cont.)

ภาค/จังหวัด

ภาคเหนือ ลําพูน กําแพงเพชร เชียงใหม นครสวรรค อุทัยธานี พิษณุโลก พิจิตร ลําปาง ตาก เพชรบูรณ อุตรดิตถ เชียงราย พะเยา สุโขทัย นาน แพร แมฮองสอน

ผลิตภัณฑมวลรวมภาค และจังหวัด (ลานบาท) Gross Regional Product and Gross Provincial Product (Million Baht) 1,153,104 75,812 113,006 221,216 110,864 28,983 88,615 51,101 64,750 44,340 80,008 36,643 95,995 32,738 45,169 27,205 25,582 11,078

ประชากร (1,000 คน) Population (1,000 persons) 11,521 409 783 1,721 983 294 903 543 741 513 925 436 1,158 415 623 446 426 203

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด การเรียงลําดับผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอคน GPP per capita rankings ตอคน (บาท) ภาค ประเทศ GPP per capita (Baht) Region 100,088 185,499 144,269 128,503 112,787 98,544 98,126 94,036 87,440 86,506 86,491 84,003 82,899 78,974 72,548 61,010 60,093 54,615

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Region/province

Country

16 22 25 29 36 37 40 46 47 48 49 50 52 56 62 67 75

Northern Region Lamphun Kamphaeng Phet Chiang Mai Nakhon Sawan Uthai Thani Phitsanulok Phichit Lampang Tak Phetchabun Uttaradit Chiang Rai Phayao Sukhothai Nan Phrae Mae Hong Son


112

ตาราง 10.1 ผลิตภัณฑมวลรวมภาค และจังหวัด ณ ราคาประจําป พ.ศ. 2557 (ตอ) Table 10.1 Gross Regional Product and Gross Provincial Product at Current Market Prices: 2014 (Cont.)

ภาค/จังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด การเรียงลําดับผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอคน

ผลิตภัณฑมวลรวมภาค และจังหวัด

ประชากร

(ลานบาท)

(1,000 คน)

ตอคน (บาท)

Gross Regional Product and

Population

GPP per capita (Baht)

Gross Provincial Product (Million Baht)

(1,000 persons)

GPP per capita rankings ภาค

ประเทศ

Region

Country

Region/province

Northeastern Region

1,338,671

18,779

71,286

ขอนแกน

187,348

1,742

107,565

1

32

Khon Kaen

นครราชสีมา

245,248

2,503

97,963

2

38

Nakhon Ratchasima

อุดรธานี

103,059

1,269

81,182

3

51

Udon Thani

เลย

42,737

541

78,956

4

53

Loei

หนองคาย

34,621

452

76,669

5

54

Nong Khai

นครพนม

38,854

573

67,847

6

57

Nakhon Phanom

มุกดาหาร

22,322

350

63,718

7

59

Mukdahan

บึงกาฬ

22,459

354

63,426

8

60

Bueng Kan

รอยเอ็ด

66,693

1,077

61,933

9

61

Roi Et

สกลนคร

49,605

816

60,759

10

63

Sakon Nakhon

104,480

1,725

60,568

11

64

Ubon Ratchathani

ศรีษะเกษ

62,762

1,044

60,126

12

66

Si Sa Ket

สุรินทร

66,135

1,115

59,299

13

68

Surin

บุรีรัมย

74,648

1,259

59,284

14

69

Buri Ram

อุบลราชธานี


113

ตาราง 10.1 ผลิตภัณฑมวลรวมภาค และจังหวัด ณ ราคาประจําป พ.ศ. 2557 (ตอ) Table 10.1 Gross Regional Product and Gross Provincial Product at Current Market Prices: 2014 (Cont.)

ภาค/จังหวัด

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด การเรียงลําดับผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอคน

ผลิตภัณฑมวลรวมภาค และจังหวัด

ประชากร

(ลานบาท)

(1,000 คน)

ตอคน (บาท)

Gross Regional Product and

Population

GPP per capita (Baht)

Gross Provincial Product (Million Baht)

(1,000 persons)

GPP per capita rankings ภาค

ประเทศ

Region

Country

Region/province

มหาสารคาม

48,772

830

58,727

15

70

Maha Sarakham

ชัยภูมิ

55,383

959

57,774

16

71

Chaiyaphum

กาฬสินธุ

51,771

926

55,879

17

72

Kalasin

อํานาจเจริญ

15,313

280

54,678

18

74

Amnat Charoen

ยโสธร

25,731

484

53,120

19

76

Yasothon

หนองบัวลําภู

20,730

478

43,385

20

77

Nong Bua Lam Phu

1,125,673

9,101

123,684

ภูเก็ต

137,901

533

258,817

1

10

Phuket

กระบี่

75,413

370

203,909

2

13

Krabi

168,086

1,035

162,329

3

18

Surat Thani

พังงา

42,880

265

161,681

4

19

Phangnga

ชุมพร

70,921

482

147,249

5

21

Chumphon

สงขลา

219,329

1,521

144,209

6

23

Songkhla

สตูล

31,191

278

112,136

7

30

Satun

ตรัง

63,678

617

103,220

8

33

Trang

ภาคใต

สุราษฎรธานี

Southern Region


114

ตาราง 10.1 ผลิตภัณฑมวลรวมภาค และจังหวัด ณ ราคาประจําป พ.ศ. 2557 (ตอ) Table 10.1 Gross Regional Product and Gross Provincial Product at Current Market Prices: 2014 (Cont.)

ภาค/จังหวัด

นครศรีธรรมราช

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด การเรียงลําดับผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอคน

ผลิตภัณฑมวลรวมภาค และจังหวัด

ประชากร

(ลานบาท)

(1,000 คน)

ตอคน (บาท)

Gross Regional Product and

Population

GPP per capita (Baht)

Gross Provincial Product (Million Baht)

(1,000 persons)

GPP per capita rankings ภาค

ประเทศ

Region

Country

Region/province

136,562

1,502

90,950

9

43

Nakhon Si Thammarat

ระนอง

22,688

253

89,698

10

44

Ranong

ยะลา

39,477

442

89,330

11

45

Yala

ปตตานี

46,864

622

75,378

12

55

Pattani

พัทลุง

32,702

499

65,530

13

58

Phatthalung

นราธิวาส

37,982

683

55,601

14

73

Narathiwat

หมายเหตุ : เปนขอมูลเบื้องตน Remark : Primary Data ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ Source: Office of the National Economic and Social Development Board


115

ตาราง 10.2 ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจําป จําแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2553 - 2557 Table 10.2 Gross Provincial Product at Current Market Prices by Economic Activities: 2010 - 2014 สาขาการผลิต ภาคเกษตร เกษตรกรรม การลาสัตวและการปาไม การประมง ภาคนอกเกษตร การทําเหมืองแรและเหมืองหิน อุตสาหกรรม การไฟฟา แกส และการประปา การกอสราง การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต จักรยานยนต ของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน โรงแรมและภัตตาคาร การขนสง สถานที่เก็บสินคาและการคมนาคม ตัวกลางทางการเงิน บริการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชาและบริการทางธุรกิจ การบริหารราชการและการปองกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ การศึกษา การบริการดานสุขภาพและสังคม การใหบริการดานชุมชน สังคมและบริการสวนบุคคลอื่นๆ ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ตอคน (บาท) ประชากร (1,000 คน) ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

(ลานบาท: Million Baht) P

2553 (2010)

2554 (2011)

2555 (2012)

2556 (2013)

2557 (2014)

17,329 16,520 809 134,945 1,304 60,549 2,485 8,203

19,581 18,775 806 141,353 1,408 61,504 2,487 7,996

22,600 21,763 837 164,010 1,351 72,489 2,869 10,248

26,562 25,547 1,015 159,781 1,271 68,114 3,189 8,480

23,704 22,571 1,133 163,644 1,180 73,241 3,394 7,587

14,527 1,883 4,328 5,948 8,150

15,219 2,190 5,108 6,471 8,347

17,568 2,245 4,892 7,443 8,630

17,633 2,469 4,789 9,025 8,228

18,820 2,426 4,671 10,092 6,756

7,499 14,845 3,940 1,086 197 152,274 87,463 1,741 111,290

8,085 16,686 4,380 1,223 249 160,935 92,410 1,742 115,285

10,597 18,731 5,113 1,394 440 186,610 107,166 1,741 115,285

9,519 19,859 5,333 1,496 375 186,343 106,982 1,742

7,624 20,542 5,611 1,513 187 187,348 107,565 1,742

Economic activities Agriculture Agriculture, hunting and forestry Fishing

Non-Agriculture Mining and quarrying Manufacturing Electricity, Gas and Water supply Construction Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles, motorcycles and personal and household goods Hotels and restaurants Transport, storage and communications Financial intermediation Real estate, renting and business activities Public administration and defence; compulsory social security Education Health and social work Other community, social and personal service activities Private households with employed persons

Gross provincial product (GPP) GPP per capita (Baht) Population (1,000 persons)

Source: Office of the National Economic and Social Development Board


116

ตาราง 10.3 ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ (ปอางอิง พ.ศ. 2545) จําแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2553 - 2557 Table 10.3 Gross Provincial Product Chain Volume Measures (Reference Year = 2002) by Economic Activities: 2010 - 2014 (ลานบาท: Million Baht) สาขาการผลิต ภาคเกษตร เกษตรกรรม การลาสัตวและการปาไม การประมง ภาคนอกเกษตร การทําเหมืองแรและเหมืองหิน อุตสาหกรรม การไฟฟา แกส และการประปา การกอสราง การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต จักรยานยนต ของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน โรงแรมและภัตตาคาร การขนสง สถานที่เก็บสินคาและการคมนาคม ตัวกลางทางการเงิน บริการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชาและบริการทางธุรกิจ การบริหารราชการและการปองกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ การศึกษา การบริการดานสุขภาพและสังคม การใหบริการดานชุมชน สังคมและบริการสวนบุคคลอื่นๆ ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (ผลรวมสวนยอย) ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (ปริมาณลูกโซ)

P

2553

2554

2555

2556

2557

(2010) 9,735 8,992 772 102,989 941 45,628 2,404 6,151

(2011) 11,308 10,508 786 106,193 1,012 46,505 2,455 5,671

(2012) 10,854 10,132 674 121,380 893 54,843 2,849 7,056

(2013) 10,478 9,753 700 115,689 808 50,474 2,743 5,693

(2014) 11,085 10,386 617 114,613 732 52,494 2,822 5,051

11,080 1,802 3,720 4,122 8,517

11,262 2,111 4,338 4,339 8,679

12,501 2,125 4,313 5,035 8,895

12,610 2,239 4,312 5,962 8,473

12,795 2,174 4,097 6,479 6,985

5,342 10,073 2,893 857 194 113,489 112,580

5,619 10,674 3,167 932 227 118,286 117,754

7,132 11,330 3,604 1,034 372 132,786 129,156 131,970

6,158 11,639 3,626 1,088 286 126,563 129,156 125,979

4,748 11,518 3,682 1,083 128 125,793 129,156 126,014

หมายเหตุ: ปริมาณลูกโซไมมีคุณสมบัติของการบวก คือ ผลรวมของมูลคาสวนยอยไมเทากับมูลคาสวนรวม ที่เกิดจากการทําปริมาณลูกโซ ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

Economic activities Agriculture Agriculture, hunting and forestry Fishing Non-Agriculture Mining and quarrying Manufacturing Electricity, Gas and Water supply Construction Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles, motorcycles and personal and household goods Hotels and restaurants Transport, storage and communications Financial intermediation Real estate, renting and business activities Public administration and defence; compulsory social security Education Health and social work Other community, social and personal service activities Private households with employed persons Gross provincial product (sum up) Gross provincial product (CVMs)

Note: Chain volume series are not additive. The sum of the components will thus not be equal to the shown totals. Source: Office of the National Economic and Social Development Board


119

ตาราง 11.1 การ฿ชຌทีไดิน พ.ศ. 2553 - 2557 Table 11.1 Land Utilization: 2010 - 2014 (เร຋ Rai) ฼นืๅอทีไ฿ชຌประ฾ยชน์ทางการ฼กษตร ปี

฼นืๅอทีไทัๅงหมด

Year

Total

฼นืๅอทีไปา่ เมຌ

รวม

ทีไนา

land

Forest land

Total

Paddy land

ทีไเมຌผล฽ละ ทีไพชื เร຋

เมຌยืนตຌน

ทีไสวนผัก฽ละ

การ฿ชຌประ฾ยชน์

เมຌดอก เมຌประดับ ทางการ฼กษตรอืไนโ

Upland field Fruit tree and Vegetable and Miscellaneous crop

perennial

ornamental

crop

plant

land

฼นืๅอทีไ฿ชຌประ฾ยชน์ นอกการ ฼กษตร Unclassified land

2553 (2010)

6,803,744

804,600

4,270,817

2,806,321

987,687

95,940

14,827

366,042

1,728,327

2554 (2011)

6,803,744

804,600

4,219,529

2,798,099

948,590

91,244

15,293

366,303

1,779,615

2555 (2012)

6,803,744

804,600

4,219,317

2,798,596

947,864

90,880

15,386

366,589

1,779,827

2556 (2013)

6,803,744

713,922

4,219,427

2,798,161

948,012

91,021

15,482

366,751

1,870,395

2557 (2014)

6,803,744

730,582

4,219,573

2,798,377

948,180

91,013

15,505

366,498

1,853,588

ทีไมา: สานักงาน฼ศรษฐกิจการ฼กษตร

Source: Office of Agricultural Economics


120

ตาราง 11.2 ลักษณะการถือครองทีไดินทางการ฼กษตร พ.ศ. 2553 - 2557 Table 11.2 Type of Farm Holding Land: 2010 - 2014 (เร຋ Rai) ฼นืๅอทีไของตน฼อง Owned

฼นืๅอทีไ฿ชຌประ฾ยชน์

฼นืๅอทีไของผูຌอืไน Others

ปี

ทางการ฼กษตร

รวม

ของตน฼อง

จานองผูຌอืไน

ขายฝาก

รวม

฼ช຋าผูຌอืไน

รับจานอง

รับขายฝาก

เดຌทาฟรี

Year

Agricultural

Total

Owner

Mortgaged out

Mortgaged out

Total

Rented

Mortgaged in

Mortgaged in

Free of charge

landuse

period unspecified period specified

period unspecified period specified

2553 (2010)

4,270,817

3,225,142

2,137,205

1,087,937

-

1,045,675

180,982

47,891

8,626

808,175

2554 (2011)

4,219,529

3,174,060

2,100,337

1,073,723

-

1,045,469

179,854

47,202

8,402

810,012

2555 (2012)

4,219,317

3,174,156

2,100,099

1,074,058

-

1,045,160

179,886

47,177

8,393

809,705

2556 (2013)

4,219,427

3,174,378

2,100,001

1,074,377

-

1,045,049

179,924

47,134

8,385

809,606

2557 (2014)

4,219,573

3,174,618

2,100,056

1,074,562

-

1,044,955

179,996

47,089

8,405

809,465

ทีไมา: สานักงาน฼ศรษฐกิจการ฼กษตร

Source: Office of Agricultural Economics


121

ตาราง 11.3 ฼นืๅอทีไปลูกขຌาวนาปี ฼นืๅอทีไ฼กใบ฼กีไยว ผลผลิต ฽ละผลผลิต฼ฉลีไยต຋อเร຋ จา฽นกตามประ฼ภทขຌาว ฼ป็นรายอา฼ภอ ปี฼พาะปลูก 2558/2559 Table 11.3 Planted Area of Major Rice Harvested Area, Production and Yield per Rai by Type of Rice and District: Crop Year 2015/2016 ขຌาวนาปี Major rice

อา฼ภอ

฼นืๅอทีไ฼พาะปลูก (เร຋)

฼นืๅอทีไ฼กใบ฼กีไยว (เร຋)

ผลผลิต (ตัน)

ผลผลิต฼ฉลีไยต຋อเร຋ (กก.)

Planted area (rai)

Harvested area (rai)

Production (tons)

Yield per rai (kgs.)

ขຌาว฼จຌา

ขຌาว฼หนียว

ขຌาว฼จຌา

ขຌาว฼หนียว

ขຌาว฼จຌา

ขຌาว฼หนียว

ขຌาว฼จຌา

ขຌาว฼หนียว

Non-glutinous

Glutinous

Non-glutinous

Glutinous

Non-glutinous

Glutinous

Non-glutinous

Glutinous

rice

rice

rice

rice

rice

rice

rice

rice

รวมยอด

1,813,565

1,792,176

762,062

1,452,756

284,514

593,418

373

408

฼มืองขอน฽ก຋น บຌานฝาง พระยืน หนอง฼รือ ชุม฽พ สีชมพู นๅาพอง อุบลรัตน์ กระนวน บຌานเผ຋ ฼ปือยนຌอย พล ฽วง฿หญ຋ ฽วงนຌอย

102,821 26,811 21,429 41,612 58,837 30,063 67,503 6,204 12,141 37,745 13,626 102,427 45,807 121,854

187,059 72,131 56,398 108,134 67,608 56,749 104,931 62,394 65,134 115,731 31,946 84,165 47,804 75,638

97,069 22,620 13,554 41,612 45,434 24,356 67,503 6,204 12,141 37,683 13,173 78,731 1,980 24,881

164,384 61,431 24,830 91,204 50,462 36,837 104,931 62,394 65,134 115,731 30,872 62,833 22,971 50,033

46,605 6,414 4,141 13,402 19,805 7,080 32,352 2,235 5,044 13,807 4,754 27,513 604 9,438

81,646 17,986 19,575 36,482 22,079 11,192 54,923 24,600 28,084 45,015 12,624 22,838 6,849 22,158

480 284 306 322 436 291 479 360 415 366 361 349 305 379

497 293 788 400 438 304 523 394 431 389 409 363 298 443

District

Total Mueang Khon Kaen Ban Fang Phra Yuen Nong Ruea Chum Phae Si Chomphu Nam Phong Ubolratana Kranuan Ban Phai Pueai Noi Phon Waeng Yai Waeng Noi


122

ตาราง 11.3 ฼นืๅอทีไปลูกขຌาวนาปี ฼นืๅอทีไ฼กใบ฼กีไยว ผลผลิต ฽ละผลผลิต฼ฉลีไยต຋อเร຋ จา฽นกตามประ฼ภทขຌาว ฼ป็นรายอา฼ภอ ปี฼พาะปลูก 2558/2559 (ต຋อ) Table 11.3 Planted Area of Major Rice Harvested Area, Production and Yield per Rai by Type of Rice and District: Crop Year 2015/2016 (Cont.) ขຌาวนาปี Major rice

อา฼ภอ

฼นืๅอทีไ฼พาะปลูก (เร຋)

฼นืๅอทีไ฼กใบ฼กีไยว (เร຋)

ผลผลิต (ตัน)

ผลผลิต฼ฉลีไยต຋อเร຋ (กก.)

Planted area (rai)

Harvested area (rai)

Production (tons)

Yield per rai (kgs.)

ขຌาว฼จຌา

ขຌาว฼หนียว

ขຌาว฼จຌา

ขຌาว฼หนียว

ขຌาว฼จຌา

ขຌาว฼หนียว

ขຌาว฼จຌา

ขຌาว฼หนียว

Non-glutinous

Glutinous

Non-glutinous

Glutinous

Non-glutinous

Glutinous

Non-glutinous

Glutinous

rice

rice

rice

rice

rice

rice

rice

rice

District

หนองสองหຌอง

38,979

97,357

120,116

93,886

41,912

33,885

349

361 Nong Song Hong

ภู฼วียง

31,434

105,809

24,065

68,365

6,778

20,841

282

305 Phu Wiang

มัญจาคีรี

27,679

105,167

19,706

85,983

6,939

30,094

352

350 Mancha Khiri

ชนบท

10,745

71,447

16,397

41,692

5,841

15,831

356

380 Chonnabot

5,261

28,253

10,745

28,253

4,939

13,122

460

464 Khao Suan Kwang

ภูผาม຋าน

10,300

26,095

3,395

13,686

1,264

6,438

372

470 Phu Pha Man

ซาสูง

21,695

34,864

10,300

34,864

5,575

17,250

541

495 Sam Sung

฾คก฾พธิเ์ ชย

21,695

44,078

21,695

44,078

7,593

14,105

350

320 Khok Pho Chai

หนองนาคา

6,975

41,440

9,862

23,374

3,474

8,434

352

361 Nong Na Kham

บຌาน฽ฮด

30,836

54,433

4,324

34,816

1,838

12,258

425

352 Ban Haet

฾นนศิลา

30,836

29,611

30,836

29,611

4,249

11,664

138

394 Non Sila

฼วียง฼ก຋า

888,250

17,800

3,680

10,101

920

3,445

250

341 Wieng Kao

฼ขาสวนกวาง

ทีไมา: สานักงาน฼กษตรจังหวัดขอน฽ก຋น

Source: Khonkaen Provincial Agricaltural Extension Office


123

ตาราง 11.4 ฼นืๅอทีไปลูกขຌาวนาปรัง ฼นืๅอทีไ฼กใบ฼กีไยว ผลผลิต ฽ละผลผลิต฼ฉลีไยต຋อเร຋ จา฽นกตามประ฼ภทขຌาว ฼ป็นรายอา฼ภอ ปี฼พาะปลูก 2558/2559 Table 11.4 Planted Area of Second Rice, Harvested Area, Production and Yield per Rai by Type of Rice and District: Crop Year 2015/2016 ขຌาวนาปรัง Second rice

อา฼ภอ

รวมยอด ฼มืองขอน฽ก຋น บຌานฝาง พระยืน หนอง฼รือ ชุม฽พ สีชมพู นๅาพอง อุบลรัตน์ กระนวน บຌานเผ຋ ฼ปือยนຌอย พล ฽วง฿หญ຋ ฽วงนຌอย

฼นืๅอทีไ฼พาะปลูก (เร຋)

฼นืๅอทีไ฼กใบ฼กีไยว (เร຋)

ผลผลิต (ตัน)

ผลผลิต฼ฉลีไยต຋อเร຋ (กก.)

Planted area (rai)

Harvested area (rai)

Production (tons)

Yield per rai (kgs.) District

ขຌาว฼จຌา

ขຌาว฼หนียว

ขຌาว฼จຌา

ขຌาว฼หนียว

ขຌาว฼จຌา

ขຌาว฼หนียว

ขຌาว฼จຌา

ขຌาว฼หนียว

Non-glutinous

Glutinous

Non-glutinous

Glutinous

Non-glutinous

Glutinous

Non-glutinous

Glutinous

rice

rice

rice

rice

rice

rice

rice

rice

2,367

6,704

2,258

6,193

1,437

4,218

636

681

Total

198 81 139 48 29 1,068 84 -

422 280 309 136 2,700 822 750 -

198 37 139 13 29 1,068 84 -

422 280 43 136 2,700 822 750 -

173 13 83 3 15 736 46 -

340 140 9 69 2,055 588 450 -

874 359 600 200 527 689

806 500 200 506 761 716

-

Mueang Khon Kaen Ban Fang Phra Yuen Nong Ruea Chum Phae Si Chomphu Nam Phong Ubolratana Kranuan Ban Phai Pueai Noi Phon Waeng Yai

-

-

-

-

-

-

-

-

Waeng Noi

550 -

600


124

ตาราง 11.4 ฼นืๅอทีไปลูกขຌาวนาปรัง ฼นืๅอทีไ฼กใบ฼กีไยว ผลผลิต ฽ละผลผลิต฼ฉลีไยต຋อเร຋ จา฽นกตามประ฼ภทขຌาว ฼ป็นรายอา฼ภอ ปี฼พาะปลูก 2558/2559 (ต຋อ) Table 11.4 Planted Area of Second Rice, Harvested Area, Production and Yield per Rai by Type of Rice and District: Crop Year 2015/2016 (Cont.) ขຌาวนาปรัง Second rice

อา฼ภอ

หนองสองหຌอง

฼นืๅอทีไ฼พาะปลูก (เร຋)

฼นืๅอทีไ฼กใบ฼กีไยว (เร຋)

ผลผลิต (ตัน)

ผลผลิต฼ฉลีไยต຋อเร຋ (กก.)

Planted area (rai)

Harvested area (rai)

Production (tons)

Yield per rai (kgs.)

ขຌาว฼จຌา

ขຌาว฼หนียว

ขຌาว฼จຌา

ขຌาว฼หนียว

ขຌาว฼จຌา

ขຌาว฼หนียว

ขຌาว฼จຌา

ขຌาว฼หนียว

Non-glutinous

Glutinous

Non-glutinous

Glutinous

Non-glutinous

Glutinous

Non-glutinous

Glutinous

rice

rice

rice

rice

rice

rice

rice

rice

District

-

-

-

-

-

-

-

-

160

115

160

115

40

28

250

246

15

-

15

-

5

-

330

-

Mancha Khiri

ชนบท

-

-

-

-

-

-

-

-

Chonnabot

฼ขาสวนกวาง

-

-

-

-

-

-

-

-

Khao Suan Kwang

ภูผาม຋าน

75

480

45

280

11

120

233

427

ซาสูง

90

-

90

-

46

-

511

-

Sam Sung

฾คก฾พธิเ์ ชย

-

-

-

-

-

-

-

-

Khok Pho Chai

หนองนาคา

380

320

380

320

266

192

700

600

Nong Na Kham

บຌาน฽ฮด

-

370

-

325

-

228

-

700

Ban Haet

฾นนศิลา

-

-

-

-

-

-

-

-

Non Sila

฼วียง฼ก຋า

-

-

-

-

-

-

-

-

Wieng Kao

ภู฼วียง มัญจาคีรี

ทีไมา: สานักงาน฼กษตรจังหวัดขอน฽ก຋น

Source: Khonkaen Provincial Agricaltural Extension Office

Nong Song Hong Phu Wiang

Phu Pha Man


125

ตาราง 11.5 ฼นืๅอทีไ฼พาะปลูกพืชเร຋ ฼นืๅอทีไ฼กใบ฼กีไยว ผลผลิต ฽ละผลผลิต฼ฉลีไยต຋อเร຋ จา฽นกตามชนิดของพืชเร຋ ปี฼พาะปลูก 2558/2559 Table 11.5 Planted Area of Field Crops, Harvested Area, Production and Yield per Rai by Type of Field Crops: Crop Year 2015/2016 ชนิดของพืชเร຋

฼นืๅอทีไ฼พาะปลูก (เร຋)

฼นืๅอทีไ฼กใบ฼กีไยว (เร຋)

ผลผลิต (ตัน)

ผลผลิต฼ฉลีไยต຋อเร຋ (กก.)

Planted area (rai)

Harvested area (rai)

Production (tons)

Yield per rai (kgs.)

Type of field crops

อຌอย฾รงงาน

898,221

691,904

8,323,089

12,029

มันสาปะหลัง฾รงงาน

369,374

129,038

448,757

3,478

Cassava

13,601

13,196

3,185

241

Soybean

ขຌาว฾พด฼ลีๅยงสัตว์

4,644

3,376

3,244

961

Maize

ปอ฼ทือง

3,824

2,829

415

147

Sunn hemp

ถัไวนิๅวนาง฽ดง

1,970

1,970

296

150

Bean

ถัไวลิสง

949

899

279

310

Peanut

ถัไว฼ขียวผิวมัน

384

324

47

146

Mung bean

ถัไว฼หลือง

ทีไมา: สานักงาน฼กษตรจังหวัดขอน฽ก຋น

Source: Khonkaen Provincial Agricaltural Extension Office

Sugar cane


126

ตาราง 11.6 ฼นืๅอทีไ฼พาะปลูกพืชผัก ฼นืๅอทีไ฼กใบ฼กีไยว ผลผลิต ฽ละผลผลิต฼ฉลีไยต຋อเร຋ จา฽นกตามชนิดพืชผัก ปี฼พาะปลูก 2558/2559 Table 11.6 Planted Area of Vegetable Crops, Harvested Area, Production and Yield per Rai by Type of Vegetable Crops: Crop Year 2015/2016 ชนิดของพืชผัก

฼นืๅอทีไ฼พาะปลูก (เร຋)

฼นืๅอทีไ฼กใบ฼กีไยว (เร຋)

ผลผลิต (ตัน)

ผลผลิต฼ฉลีไยต຋อเร຋ (กก.)

Planted area (rai)

Harvested area (rai)

Production (tons)

Yield per rai (kgs.)

Type of vegetable crops

พริกขีๅหนู฼มใด฿หญ຋

3,292

3,289

4,993

1,518

Bird pepper (Big)

หอม฽บ຋ง(ตຌนหอม)

1,803

1,682

2,590

1,540

Spring onion

ผักบุຌงจีน

1,124

1,018

1,532

1,505

Chinese Convolvulus

ผักกวางตุຌง

943

860

1,248

1,452

Chainese cabbage

คะนຌา

914

843

1,132

1,344

Chinese kale

ผักคึไนฉ຋าย

895

795

1,727

2,172

Celery

฽ตง฾ม฼นืๅอ

853

818

2,419

2,957

Watermelon

ขຌาว฾พดรับประทานฝักสด

810

659

1,117

1,694

Corn

ขຌาว฾พดหวาน

597

595

188

316

ผักกาดหอม

432

384

505

1,314

ทีไมา: สานักงาน฼กษตรจังหวัดขอน฽ก຋น

Source: Khonkaen Provincial Agricaltural Extension Office

Sweet corn Lettuce


127

ตาราง 11.7 ฼นืๅอทีไ฼พาะปลูกเมຌผล฽ละเมຌยืนตຌน ฼นืๅอทีไ฼กใบ฼กีไยว ผลผลิต ฽ละผลผลิต฼ฉลีไยต຋อเร຋ จา฽นกตามชนิดของเมຌผล฽ละเมຌยืนตຌน ปี฼พาะปลูก 2558/2559 Table 11.7 Planted Area of Fruit Trees and Tree Crops, Harvested Area, Production and Yield per Rai by Type of Fruit Trees and Tree Crops: Crop Year 2015/2016 ชนิดของเมຌผล฽ละเมຌยืนตຌน

฼นืๅอทีไ฼พาะปลูก (เร຋)

฼นืๅอทีไ฼กใบ฼กีไยว (เร຋)

ผลผลิต (ตัน)

ผลผลิต฼ฉลีไยต຋อเร຋ (กก./เร຋)

Planted area (rai)

Harvested area (rai)

Production (tons)

Yield per rai (kgs./rai)

Type of fruit trees and tree crops

ยางพารา

374,982

49,483

2,576

52

ยูคาลิปตัส

122,208

2,978

32,811

11,018

ปาล์มนๅามัน

3,831

155

722

4,658

Oil Palm

เผ຋

4,266

267

142

532

Bamboo

มะม຋วง

38,547

5,785

6,041

1,044

Mango

มะขาม

11,723

177

92

518

กลຌวยนๅาวຌา

10,866

6,776

10,355

1,528

Banana

1,135

232

72

309

Lemon

มะนาว

ทีไมา: สานักงาน฼กษตรจังหวัดขอน฽ก຋น

Source: Khonkaen Provincial Agricaltural Extension Office

Rubber Eucalyptus

Tamarind


128

ตาราง 11.8 ปศุสัตว์ จา฽นก฼ป็นรายอา฼ภอ พ.ศ. 2558 Table 11.8 Livestock by District: 2015 อา฼ภอ รวมยอด ฼มืองขอน฽ก຋น บຌานฝาง พระยืน หนอง฼รือ ชุม฽พ สีชมพู นๅาพอง อุบลรัตน์ กระนวน บຌานเผ຋ ฼ปือยนຌอย พล ฽วง฿หญ຋ ฽วงนຌอย หนองสองหຌอง ภู฼วียง มัญจาคีรี ชนบท ฼ขาสวนกวาง ภูผาม຋าน ซาสูง ฾คก฾พธิ์เชย หนองนาคา บຌาน฽ฮด ฾นนศิลา ฼วียง฼ก຋า

฾ค Cattle 120,861 5,563 2,499 3,275 4,341 5,663 3,976 5,210 5,128 1,012 17,820 4,747 9,314 3,226 5,442 8,189 3,254 2,687 8,319 3,169 639 6,490 1,650 2,661 2,566 3,454 567 ทีไมา: สานักงานปศุสัตว์จังหวัดขอน฽ก຋น

กระบือ Buffalo 23,126 1,102 289 161 491 399 743 589 534 157 7,511 8 398 227 746 1,920 2,260 94 820 309 203 2,386 75 643 777 155 129

สุกร Pig 208,527 7,343 4,527 175 1,987 2,153 4,466 15,324 1,019 5,501 136,174 9,260 1,568 804 2,675 2,015 1,330 1,060 256 206 886 3,240 1,983 1,391 893 1,533 758

฽พะ Goat 762 224 30 127 48 0 157 0 0 3 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 0 8

เก຋ Chicken

฼ป็ด Duck

6,309,673 399,515 954,050 518,741 332,729 958,592 72,093 151,632 85,129 91,873 136,126 30,609 452,286 58,052 325,240 82,627 404,732 697,498 52,573 32,060 48,873 33,615 63,836 67,041 108,496 53,956 97,699

374,771 70,783 5,064 1,274 9,404 8,790 5,721 19,166 4,507 6,210 28,951 1,126 36,502 4,790 45,288 4,290 10,928 4,500 2,588 7,536 5,957 81 39,699 22,152 16,525 943 11,996

Source: Khonkaen Provincial Livestock Office

District Total Mueang Khon Kaen Ban Fang Phra Yuen Nong Ruea Chum Phae Si Chomphu Nam Phong Ubolratana Kranuan Ban Phai Pueai Noi Phon Waeng Yai Waeng Noi Nong Song Hong Phu Wiang Mancha Khiri Chonnabot Khao Suan Kwang Phu Pha Man Sam Sung Khok Pho Chai Nong Na Kham Ban Haet Non Sila Wieng Kao


129

ตาราง 11.9 ครัว฼รือนทีไ฼พาะ฼ลีๅยงสัตว์นๅาจืด จา฽นกตามประ฼ภทการ฼ลีๅยง ฽ละผลผลิตการ฼ลีๅยงสัตวนๅาจืด ฼ป็นรายอา฼ภอ พ.ศ. 2558 Table 11.9 Freshwater Culture Household by Type of Culture, Production of Freshwater Aquaculture and District: 2015 ประ฼ภทการ฼ลีๅยง (เร຋) อา฼ภอ

Type of culture (Rai)

ครัว฼รือน

ผลผลิตการ฼ลีๅยงสัตว์นๅาจืด (กก.)

District

รวม฼นืๅอทีไ

บ຋อ

กระชัง

Production of Freshwater

Total area

Pond

Cage

Aquaculture (kgs.)

43,987

24,935.9

24,913.9

22.1

7,775,163

2,827

4,057.0

4,042.0

15.0

3,051,794

บຌานฝาง

872

460.2

460.2

-

126,526

Ban Fang

พระยืน

1,902

1,700.6

1,700.6

-

418,188

Phra Yuen

หนอง฼รือ

501

294.0

294.0

-

58,140

Nong Ruea

ชุม฽พ

1,822

2,430.0

2,430.0

-

357,239

Chum Phae

สีชมพู

501

476.0

476.0

-

35,649

Si Chomphu

นๅาพอง

238

330.8

326.0

4.8

48,449

Nam Phong

อุบลรัตน์

19,902

128.8

128.0

0.8

1,040,436

Ubolratana

กระนวน

489

691.5

691.5

-

76,972

Kranuan

บຌานเผ຋

1,693

1,094.0

1,094.0

-

340,721

Ban Phai

203

216.0

216.0

-

67,625

Pueai Noi

พล

1,633

1,652.0

1,652.0

-

138,751

฽วง฿หญ຋

1,177

999.0

999.0

-

71,056

Waeng Yai

฽วงนຌอย

1,476

2,189.0

2,189.0

-

178,949

Waeng Noi

รวมยอด ฼มืองขอน฽ก຋น

฼ปือยนຌอย

Household

Total Mueang Khon Kaen

Phon


130

ตาราง 11.9 ครัว฼รือนทีไ฼พาะ฼ลีๅยงสัตว์นๅาจืด จา฽นกตามประ฼ภทการ฼ลีๅยง ฽ละผลผลิตการ฼ลีๅยงสัตวนๅาจืด ฼ป็นรายอา฼ภอ พ.ศ. 2558 (ต຋อ) Table 11.9 Freshwater Culture Household by Type of Culture, Production of Freshwater Aquaculture and District: 2015 (Cont.) ประ฼ภทการ฼ลีๅยง (เร຋) อา฼ภอ

หนองสองหຌอง

Type of culture (Rai)

ครัว฼รือน Household

ผลผลิตการ฼ลีๅยงสัตว์นๅาจืด (กก.)

รวม฼นืๅอทีไ

บ຋อ

กระชัง

Production of Freshwater

Total area

Pond

Cage

Aquaculture (kgs.)

District

1,179

898.0

898.0

-

107,127

954

706.0

706.0

-

20,221

2,547

2,988.9

2,988.9

-

857,462

Mancha Khiri

ชนบท

445

398.0

398.0

-

79,340

Chonnabot

฼ขาสวนกวาง

137

143.0

143.0

-

22,167

Khao Suan Kwang

ภูผาม຋าน

369

260.0

260.0

-

51,841

Phu Pha Man

ซาสูง

400

218.2

218.2

-

19,397

Sam Sung

฾คก฾พธิเ์ ชย

112

68.8

68.8

-

22,911

Khok Pho Chai

หนองนาคา

892

575.3

575.0

0.3

17,466

Nong Na Kham

บຌาน฽ฮด

1,166

1,381.2

1,380.1

1.2

438,487

Ban Haet

฾นนศิลา

419

440.8

440.8

-

110,001

Non Sila

฼วียง฼ก຋า

131

139.0

139.0

-

18,246

ภู฼วียง มัญจาคีรี

ทีไมา: สานักงานประมงจังหวัดขอน฽ก຋น

Source: Khonkaen Provincial Fishery Office

Nong Song Hong Phu Wiang

Wieng Kao


131

ตาราง 11.10 สัตว์นๅาจืดทีไจับเดຌ จา฽นกตามชนิดสัตว์นๅาจืด ฼ป็นรายอา฼ภอ พ.ศ. 2558 Table 11.10 Catch of Freshwater by Species and District: 2015 (ตัน Ton)

อา฼ภอ

รวม

ปลานิล

ปลาเน

ปลาตะ฼พียน

ปลาดุก

ปลานวลจันทร์

ปลาสลิด

ปลาสวาย

ปลาหมอ

อืไน โ

Total

Nile

Common

Common

Walking

Mrigal

Snake

Striped

Common

Others

tilapia

carp

silver barb

catfish

fish

skin gourami

catfish

climbing perch

District

รวมยอด

4,458.8

1,337.7

223.0

891.8

445.9

133.7

267.5

223.0

267.5

668.8

Total

฼มืองขอน฽ก຋น

910.2

273.1

45.5

182.0

91.0

27.3

54.6

45.5

54.6

136.5

Mueang Khon Kaen

บຌานฝาง

2.2

0.7

0.1

0.5

0.2

0.1

0.1

0.1

0.1

0.3

Ban Fang

พระยืน

3.6

1.1

0.2

0.7

0.4

0.1

0.2

0.2

0.2

0.5

Phra Yuen

หนอง฼รือ

58.1

17.4

2.9

11.6

5.8

1.7

3.5

2.9

3.5

8.7

Nong Ruea

ชุม฽พ

596.8

179.0

29.8

119.4

59.7

17.9

35.8

29.8

35.8

89.5

Chum Phae

สีชมพู

73.1

21.9

3.7

14.6

7.3

2.2

4.4

3.7

4.4

11.0

Si Chomphu

นๅาพอง

463.2

139.0

23.2

92.7

46.3

13.9

27.8

23.2

27.8

69.5

Nam Phong

อุบลรัตน์

100.4

30.1

5.0

20.1

10.0

3.0

6.0

5.0

6.0

15.1

Ubolratana

กระนวน

50.7

15.2

2.5

10.1

5.1

1.5

3.0

2.5

3.0

7.6

Kranuan

บຌานเผ຋

79.4

23.8

4.0

15.9

7.9

2.4

4.8

4.0

4.8

11.9

Ban Phai

288.3

86.5

14.4

57.7

28.8

8.7

17.3

14.4

17.3

43.2

Pueai Noi

พล

48.5

14.6

2.4

9.7

4.9

1.5

2.9

2.4

2.9

7.3

Phon

฽วง฿หญ຋

17.4

5.2

0.9

3.5

1.7

0.5

1.1

0.9

1.1

2.6

Waeng Yai

฽วงนຌอย

41.5

12.5

2.1

8.3

4.2

1.3

2.5

2.1

2.5

6.2

Waeng Noi

หนองสองหຌอง

61.1

18.3

3.1

12.2

6.1

1.8

3.7

3.1

3.7

9.2

Nong Song Hong

฼ปือยนຌอย


132

ตาราง 11.10 สัตว์นๅาจืดทีไจับเดຌ จา฽นกตามชนิดสัตว์นๅาจืด ฼ป็นรายอา฼ภอ พ.ศ. 2558 (ต຋อ) Table 11.10 Catch of Freshwater by Species and District: 2015 (Cont.) (ตัน Ton)

อา฼ภอ

รวม

ปลานิล

ปลาเน

ปลาตะ฼พียน

ปลาดุก

ปลานวลจันทร์

ปลาสลิด

ปลาสวาย

ปลาหมอ

อืไน โ

Total

Nile

Common

Common

Walking

Mrigal

Snake

Striped

Common

Others

tilapia

carp

silver barb

catfish

fish

skin gourami

catfish

climbing perch

District

ภู฼วียง

225.8

67.8

11.3

45.2

22.6

6.8

13.6

11.3

13.6

33.9

Phu Wiang

มัญจาคีรี

260.5

78.2

13.0

52.1

26.1

7.8

15.6

13.0

15.6

39.1

Mancha Khiri

ชนบท

149.7

44.9

7.5

29.9

15.0

4.5

9.0

7.5

9.0

22.5

Chonnabot

฼ขาสวนกวาง

16.2

4.9

0.8

3.2

1.6

0.5

1.0

0.8

1.0

2.4

ภูผาม຋าน

82.4

24.7

4.1

16.5

8.2

2.5

5.0

4.1

5.0

12.4

ซาสูง

62.8

18.8

3.1

12.6

6.3

1.9

3.8

3.1

3.8

9.4

฾คก฾พธิเ์ ชย

90.8

27.2

4.5

18.2

9.1

2.7

5.5

4.5

5.5

13.6

Khok Pho Chai

หนองนาคา

30.7

9.2

1.5

6.2

3.1

0.9

1.8

1.5

1.8

4.6

Nong Na Kham

บຌาน฽ฮด

393.1

117.9

19.7

78.6

39.3

11.8

23.6

19.7

23.6

59.0

Ban Haet

฾นนศิลา

322.2

96.7

16.1

64.4

32.2

9.7

19.3

16.1

19.3

48.3

Non Sila

฼วียง฼ก຋า

30.0

9.0

1.5

6.0

3.0

0.9

1.8

1.5

1.8

4.5

ทีไมา: สานักงานประมงจังหวัดขอน฽ก຋น

Source: Khonkaen Provincial Fishery Office

Khao Suan Kwang Phu Pha Man Sam Sung

Wieng Kao


135 ตาราง 12.1 สถานประกอบการ คนทํางาน และลูกจาง จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2555 Table 12.1 Establishment, Person Engaged and Employee by Size of Establishment and Economic Activity: 2012 ขนาดของสถานประกอบการ/ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมยอด ขนาดของสถานประกอบการ 1 - 15 คน 16 - 25 คน 26 - 30 คน 31 - 50 คน 51 - 200 คน มากกวา 200 คน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ การขายสงและการขายปลีก การซอมยานยนต และจักรยานยนต การขายสง การขายปลีก ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม ขอมูลขาวสาร คอมพิวเตอร และการสื่อสาร กิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตรและเทคนิค การใหเชา บริการทองเที่ยว และการบริการ สนับสนุนอื่นๆ ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ กิจกรรมบริการอื่น ๆ การผลิต การจัดการและการบําบัดน้ําเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล การกอสราง การขนสงทางบก สถานที่เก็บสินคา กิจกรรมดานโรงพยาบาลเอกชน

สถานประกอบการ establishments 75,153

คนทํางาน Persons engaged จํานวน รอยละ Number Percentage 215,943

ลูกจาง Employees จํานวน รอยละ Number Percentage

100.0

102,140

ปize of establishments/ Economic activity Total

100.0 Size of establishments/

74,179 489 98 185 158 44

145,645 9,813 2,795 7,161 14,629 35,900

67.5 4.5 1.3 3.3 6.8 16.6

37,519 8,239 2,171 6,158 12,531 35,522

36.7 8.1 2.1 6.0 12.3 34.8

5,215 1,877 24,210 8,566 457 2,803 604 1,583 641 6,631 16,628 95 1,651 4,189 3

14,529 8,617 54,445 23,464 1,306 5,090 1,724 4,630 4,525 9,627 72,716 479 7,023 6,919 849

6.7 4.0 25.2 10.9 0.6 2.4 0.8 2.1 2.1 4.5 33.7 0.2 3.3 3.2 0.4

7,401 5,354 14,482 9,538 693 1,475 809 2,347 3,480 1,717 47,037 232 4,493 2,235 847

7.2 5.2 14.2 9.3 0.7 1.4 0.8 2.3 3.4 1.7 46.1 0.2 4.4 2.2 0.8

1 - 15 persons 16 - 25 persons 26 - 30 persons 31 - 50 persons 51 - 200 persons More than 200 persons Economic activity

ที่มา: สํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 (ขอมูลพื้นฐาน) จังหวัดขอนแกน สํานักงานสถิติแหงชาติ ปource: The 2012 Business and Industrial census (Basic Information) Khon kaen Provincial, National ปtatistical Office

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles Wholesale trade Retail trade Accommodation, food and beverage service activities Information and communication Real estate activities Professional, scientific and technical activities Administrative and support service activities Arts, entertainment and recreation Other service activities Manufacturing ปewerage, waste management and remediation activities Construction Land transport and storage Private hospital activities


136

ตาราง 12.2 สถานประกอบการ และลูกจาง จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ พ.ศ. 2556 - 2558 Table 12.2 Establishment and Employee by Size of Establishment: 2013 - 2015 ขนาดของ

2556

2557

2558

สถานประกอบการ (คน)

(2013)

(2014)

(2015)

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) Percentage change 2557 (2014)

2558 (2015)

Size of Establishment

สปก.

ลูกจาง

สปก.

ลูกจาง

สปก.

ลูกจาง

สปก.

ลูกจาง

สปก.

ลูกจาง

(person)

Est.

Emp.

Est.

Emp.

Est.

Emp.

Est.

Emp.

Est.

Emp.

รวมยอด (Total)

6,595

102,701

5,730

103,510

6,021

104,864

-13.1

0.8

5.1

1.3

1-4

3,695

8,074

2,893

6,487

3,066

7,192

-21.7

-19.7

6.0

10.9

5-9

1,568

10,383

1,504

10,056

1,576

10,506

-4.1

-3.1

4.8

4.5

10 - 19

588

7,877

561

7,510

585

7,760

-4.6

-4.7

4.3

3.3

20 - 49

492

15,429

505

15,755

522

16,233

2.6

2.1

3.4

3.0

50 - 99

117

8,516

117

7,979

121

8,428

0.0

-6.3

3.4

5.6

100 - 299

87

14,164

96

15,987

103

17,413

10.3

12.9

7.3

8.9

300 - 499

26

9,297

29

10,541

25

9,507

11.5

13.4

-13.8

-9.8

500 - 999

12

8,175

16

11,523

12

8,078

33.3

41.0

-25.0

-29.9

> 1,000

10

20,786

9

17,672

11

19,747

-10.0

-15.0

22.2

11.7

ที่มา: กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

Source: Department of Labour Protection and Welfare, Ministry of Labour


137

ตาราง 12.3 สถานประกอบการอุตสาหกรรม จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม พ.ศ. 2556 - 2558 Table 12.3 Industrial Establishment by Type of Industries: 2013 - 2015 ประเภทอุตสาหกรรม รวมยอด การเกษตร อาหาร เครื่องดื่ม สิ่งทอ เครื่องแตงกาย เครื่องหนัง ไมและผลิตภัณฑจากไม เฟอรนิเจอรและเครื่องเรือน กระดาษและผลิตภัณฑจากกระดาษ สิ่งพิมพ เคมี ปโตรเคมีและผลิตภัณฑ ยาง พลาสติก อโลหะ โลหะ ผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักรกล ไฟฟา ขนสง อื่น ๆ

2556 (2013)

2557 (2014)

2558 (2015)

4,144 2,763 155 17 38 21 6 65 50 14 22 34 12 22 38 224 3 229 112 16 182 121

4,169 2,761 174 18 41 20 6 65 53 13 24 30 12 22 38 233 2 227 108 15 177 130

4,191 2,763 177 19 42 19 6 71 52 14 23 33 15 25 40 238 3 220 103 15 177 136

อัตราการเปลี่ยนแปลง Percentage change 2557 2558 (2014) 0.6 -0.1 10.9 5.6 7.3 -5.0 --5.7 -7.7 8.3 -13.3 ---3.9 -50.0 -0.9 -3.7 -6.7 -2.8 6.9

(2015) 0.5 0.1 1.7 5.3 2.4 -5.3 -8.5 -1.9 7.1 -4.3 9.1 20.0 12.0 5.0 2.1 33.3 -3.2 -4.9 --4.4

หมายเหตุ: สถานประกอบการอุตสาหกรรม คือ โรงงาน อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใชเครื่องจักรมีกําลังรวมตั้งแตหาแรงมาหรือกําลังเทียบเทาตั้งแตหาแรงมาขึ้นไป หรือใชคนงานตั้งแตเจ็ดคนขึ้นไปโดยใชเครื่องจักรหรือไมก็ตาม Note: Industrial establshment is mean factory, building or vehicle used machinery from 5 horsepower or the equivalent 5 horsepower or employees from 7 or more people to used the machinery or not. ที่มา: สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแกน Source: Khonkaen Provincial Industrial Office

Type of industry Total Agriculture Food Beverages Textils Wearing appared Leather products Wood and wood products Furniture Paper and paper producrts Printing Chemaical Petrochemical and produst Rubber Plastic Non-metallic Metals Metal products Machinery and equipment Electricity Transport Others


138

ตาราง 12.4 สถานประกอบการอุตสาหกรรม จํานวนเงินทุน และจํานวนคนงาน เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2558 Table 12.4 Industrial Establishment, Capital and Employee by DistriEt: 2015

อําเภอ

สถานประกอบการ

เงินทุน

คนงาน (คน)

อุตสาหกรรม

(ลานบาท)

Employee (Person)

industrial

Capital

รวม

ชาย

หญิง

establishment

(Million Baht)

Total

Male

Female

District

รวมยอด

4,191

110,592.00

56,063

30,879

25,184

เมืองขอนแกน

1,130

30,755.98

26,462

12,919

13,543

บานฝาง

141

672.76

505

357

148

Ban Fang

พระยืน

96

418.91

718

547

171

Phra Yuen

หนองเรือ

199

5,858.63

2,293

1,404

889

Nong Ruea

ชุมแพ

281

3,227.86

2,251

1,656

595

Chum Phae

สีชมพู

73

96.54

273

224

49

Si Chomphu

น้ําพอง

442

43,055.05

8,502

5,908

2,594

Nam Phong

อุบลรัตน

46

14,568.65

1,002

467

535

Ubolratana

กระนวน

249

1,260.65

1,173

949

224

Kranuan

บานไผ

383

2,297.99

5,784

2,131

3,653

Ban Phai

17

10.71

27

25

2

Pueai Noi

121

2,309.67

1,430

849

581

แวงใหญ

41

28.56

110

107

3

Waeng Yai

แวงนอย

108

44.48

221

150

71

Waeng Noi

เปอยนอย พล

Total Mueang Khon Kaen

Phon


139

ตาราง 12.4 สถานประกอบการอุตสาหกรรม จํานวนเงินทุน และจํานวนคนงาน เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2558 (ตอ) Table 12.4 Industrial Establishment, Capital and Employee by DistriEt: 2015 (Cont.)

อําเภอ

สถานประกอบการ

เงินทุน

คนงาน (คน)

อุตสาหกรรม

(ลานบาท)

Employee (Person)

industrial

Capital

รวม

ชาย

หญิง

establishment

(Million Baht)

Total

Male

Female

District

หนองสองหอง

145

512.45

1,379

318

1,061

ภูเวียง

282

216.11

1,274

922

352

Phu Wiang

มัญจาคีรี

227

353.36

608

441

167

Mancha Khiri

ชนบท

62

177.01

345

145

200

Chonnabot

เขาสวนกวาง

39

711.28

184

138

46

ภูผามาน

40

479.97

284

279

5

ซําสูง

10

56.23

148

75

73

Sam Sung

โคกโพธิ์ไชย

14

25.47

77

61

16

Khok Pho Chai

หนองนาคํา

4

2.59

16

16

-

Nong Na Kham

บานแฮด

27

2,099.84

578

454

124

Ban Haet

โนนศิลา

12

1,171.26

349

267

82

Non Sila

เวียงเกา

2

180.00

70

70

-

ที่มา: สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแกน

-

Source: Khonkaen Provincial Industrial Office

Nong Song Hong

Khao Suan Kwang Phu Pha Man

Wieng Kao


140

ตาราง 12.5 เหมืองแร คนงาน และปริมาณแรที่ผลิตได จําแนกตามชนิดแร พ.ศ. 2554 - 2558 Table 12.5 AEtive Mine, Workes Employed and ProduEtion by Kind of Mineral: 2011 - 2015 รายการ

2554

2555

2556

2557

2558

(2011)

(2012)

(2013)

(2014)

(2015)

จํานวนเหมืองแร จํานวนคนงาน

Items

9

9

9

12

12

263

263

263

180

200

ปริมาณแรที่ผลิตได (เมตริกตัน) แรหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมกอสราง

Number of active mines Number of workers employed Production (metricton)

3,115,788

ที่มา: สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแกน

3,235,290

3,928,698

2,861,621

2,789,905

Source: Khonkaen Provincial Industrial Office

Limestone (industrial rock construction)


141

ตาราง 12.6 ผูที่ไดรับอนุมัติใหกอสราง สิ่งกอสราง และพื้นที่กอสรางอาคารโรงเรือน จําแนกตามเขตการปกครอง และชนิดของอาคาร พ.ศ. 2558 Table 12.6 Permitted and Area of Building ConstruEtion by Area and Type of Building: 2015 เขตเทศบาล Municipal area กอสรางใหม New construction ชนิดของอาคาร

ตอเติม ดัดแปลง Addition, alteration

กอสรางใหม New construction

ตอเติม ดัดแปลง Addition, alteration

จํานวนที่อนุญาต

พื้นที่กอสราง

จํานวนที่อนุญาต

พื้นที่กอสราง

จํานวนที่อนุญาต

พื้นที่กอสราง

จํานวนที่อนุญาต

พื้นที่กอสราง

Permitted number

(ตร.ม.)

Permitted number

(ตร.ม.)

Permitted number

(ตร.ม.)

Permitted number

(ตร.ม.)

ราย Person รวมยอด

นอกเขตเทศบาล Non-municipal area

หลัง Unit

Construction ราย area (sq.m.) Person

หลัง Unit

Construction area (sq.m.)

ราย Person

หลัง Construction ราย Unit area (sq.m.) Person

หลัง Unit

Type of building

Construction area (sq.m.) Total

4,706

5,180

808,453

33

33

16,799

3,726

3,812

436,872

31

31

3,066

เพื่ออยูอาศัย

4,497

4,936

665,081

29

29

5,956

3,620

3,660

329,604

31

31

3,066 Residential Building

บานเดี่ยว

4,379

4,657

592,981

28

28

5,937

3,598

3,621

319,545

31

31

3,066

Detached House

ไม

369

380

36,646

5

5

264

672

673

44,789

3

3

216

Wood House

3,623

3,890

501,019

19

19

5,275

2,553

2,562

231,473

20

20

1,701

Concrete House

387

387

55,316

4

4

398

373

386

43,283

8

8

1,149

Wood and Brick House

4

5

641

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TwinHouse

บานแถว(ทาวนเฮาส)

18

100

10,399

1

1

19

1

1

144

-

-

-

Townhouse

ตึกแถวพักอาศัย

65

143

27,826

-

-

-

19

36

6,017

-

-

-

Rowhouse

1

1

3,622

-

-

-

2

2

3,898

-

-

-

Condominium

-

-

-

-

-

-

2

2

3,898

-

-

-

พื้นที่นอยกวา 2,000 ตร.ม.

-

-

-

-

-

-

1

1

1,849

-

-

-

Area less than 2,000 sq.m.

พื้นที่ 2,000-9,999 ตร.ม.

-

-

-

-

-

-

1

1

2,049

-

-

-

Area 2,000-9,999 sq.m.

1

1

3,622

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

3,622

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Area 2,000-9,999 sq.m.

30

30

29,612

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Residential (Flat/Apartment/

คอนกรีต ครึ่งตึก ครึ่งไม บานแฝด

อาคารชุด ต่ํากวา 6 ชั้น:

สูง 6-16 ขั้น พื้นที่ 2,000-9,999 ตร.ม. อาคารอยูอาศัยรวม (แฟลต/อพารทเมนท/หอพัก)

Lower Than 6 Floors:

6-16 floos:

Dormitcry)


142

ตาราง 12.6 ผูที่ไดรับอนุมัติใหกอสราง สิ่งกอสราง และพื้นที่กอสรางอาคารโรงเรือน จําแนกตามเขตการปกครอง และชนิดของอาคาร พ.ศ. 2558 (ตอ) Table 12.6 Permitted and Area of Building ConstruEtion by Area and Type of Building: 2015 (Eont.) เขตเทศบาล Municipal area กอสรางใหม New construction ชนิดของอาคาร

ตอเติม ดัดแปลง Addition, alteration

กอสรางใหม New construction

ตอเติม ดัดแปลง Addition, alteration

จํานวนที่อนุญาต

พื้นที่กอสราง

จํานวนที่อนุญาต

พื้นที่กอสราง

จํานวนที่อนุญาต

พื้นที่กอสราง

จํานวนที่อนุญาต

พื้นที่กอสราง

Permitted number

(ตร.ม.)

Permitted number

(ตร.ม.)

Permitted number

(ตร.ม.)

Permitted number

(ตร.ม.)

ราย Person ต่ํากวา 6 ชั้น:

นอกเขตเทศบาล Non-municipal area

หลัง Unit

Construction ราย area (sq.m.) Person

หลัง Unit

Construction area (sq.m.)

ราย Person

หลัง Construction ราย Unit area (sq.m.) Person

หลัง Unit

Type of building

Construction area (sq.m.)

30

30

29,612

-

-

-

-

-

-

-

-

-

พื้นที่นอยกวา 2,000 ตร.ม.

28

28

25,307

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Area less than 2,000 sq.m.

พื้นที่ 2,000-9,999 ตร.ม.

2

2

4,305

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Area 2,000-9,999 sq.m.

164

199

92,935

1

1

35

54

97

40,372

-

-

- Commercial Building

เพื่อการพาณิชย (ตึกแถว/อาคาร/ภัตตาคาร) สูง 1-3 ชั้น:

Lower Than 6 Floors:

(Rowhouse/Building/Restaurants) 156

191

66,882

1

1

35

54

97

40,372

-

-

-

151

186

45,436

1

1

35

52

95

28,301

-

-

-

Area less than 2,000 sq.m.

5

5

21,446

-

-

-

2

2

12,071

-

-

-

Area 2,000-9,999 sq.m.

8

8

26,053

-

-

-

-

-

-

-

-

-

พื้นที่นอยกวา 2,000 ตร.ม.

7

7

2,582

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Area less than 2,000 sq.m.

พื้นที่ 2,000-9,999 ตร.ม.

1

1

23,471

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Area 2,000-9,999 sq.m.

1

1

972

1

1

1,960

1

1

2,564

-

-

- Office Building

1

1

972

1

1

1,960

1

1

2,564

-

-

-

พื้นที่นอยกวา 2,000 ตร.ม.

1

1

972

1

1

1,960

-

-

-

-

-

-

Area less than 2,000 sq.m.

พื้นที่ 2,000-9,999 ตร.ม.

-

-

-

-

-

-

1

1

2,564

-

-

-

Area 2,000-9,999 sq.m.

พื้นที่นอยกวา 2,000 ตร.ม. พื้นที่ 2,000-9,999 ตร.ม. มากกวา 3 ชั้น:

อาคารสํานักงาน ต่ํากวา 6 ชั้น:

1-3 floors:

More than 3 floors:

Lower Than 6 Floors:


143

ตาราง 12.6 ผูที่ไดรับอนุมัติใหกอสราง สิ่งกอสราง และพื้นที่กอสรางอาคารโรงเรือน จําแนกตามเขตการปกครอง และชนิดของอาคาร พ.ศ. 2558 (ตอ) Table 12.6 Permitted and Area of Building ConstruEtion by Area and Type of Building: 2015 (Eont.) เขตเทศบาล Municipal area กอสรางใหม New construction ชนิดของอาคาร

ตอเติม ดัดแปลง Addition, alteration

กอสรางใหม New construction

ตอเติม ดัดแปลง Addition, alteration

จํานวนที่อนุญาต

พื้นที่กอสราง

จํานวนที่อนุญาต

พื้นที่กอสราง

จํานวนที่อนุญาต

พื้นที่กอสราง

จํานวนที่อนุญาต

พื้นที่กอสราง

Permitted number

(ตร.ม.)

Permitted number

(ตร.ม.)

Permitted number

(ตร.ม.)

Permitted number

(ตร.ม.)

ราย Person โรงแรม

นอกเขตเทศบาล Non-municipal area

หลัง Unit

Construction ราย area (sq.m.) Person

หลัง Unit

Construction area (sq.m.)

ราย Person

หลัง Construction ราย Unit area (sq.m.) Person

หลัง Unit

Type of building

Construction area (sq.m.)

4

4

7,055

-

-

-

-

-

-

-

-

- Hotel

3

3

3,070

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

3

3,070

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

3,985

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

3,985

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงาน

8

8

11,688

-

-

-

12

15

30,740

-

-

- Industrial and Factory Building

เพื่อการบําบัดน้ําเสีย,ของเสีย

1

1

1,180

-

-

-

-

-

-

-

-

- Sewerage Building

อาคารระบบประปาและโรงกรองน้ํา

1

1

1,126

-

-

-

1

1

54

-

-

-

เพื่อการศึกษา

8

8

12,507

1

1

36

2

2

891

-

-

- Educational Building

เพื่อการเกษตร

8

8

7,944

-

-

-

20

20

24,422

-

-

- Agricultural Building

เพื่อการบันเทิง

1

1

520

1

1

8,812

2

2

548

-

-

- Others

13

13

7,445

-

-

-

14

14

7,677

-

-

- Othere Commercial Building

ต่ํากวา 6 ชั้น: พื้นที่นอยกวา 2,000 ตร.ม. สูง 6-16 ชั้น: พื้นที่ 2,000-9,999 ตร.ม.

เพื่อประโยชนอื่นๆ

หมายเหตุ: ขอมูลการกอสรางในพื้นที่ที่มีพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 Note: Data of the administrative Organization those were under the Construction Control Act 1979 ที่มา: รายงานการประมวลขอมูลพื้นที่การกอสราง พ.ศ. 2558 สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Source: The 2015 Construction Area, National Statistical Office, Ministry of Information and Communication Technology

Lower Than 6 Floors: Area less than 2,000 sq.m. 6-16 floors: Area 2,000-9,999 sq.m.


144

ตาราง 12.7 ผูที่ไดรับอนุมัติใหกอสราง สิ่งกอสราง และพื้นที่กอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือน จําแนกตามเขตการปกครอง และชนิดของสิ่งกอสราง พ.ศ. 2558 Table 12.7 Permitted and Area of Civil Engineering ConstruEtion by Area and Type of ConstruEtion: 2015 เขตเทศบาล Municipal area กอสรางใหม New construction ชนิดของสิ่งกอสราง

นอกเขตเทศบาล Non-municipal area

ตอเติม ดัดแปลง Addition, alteration

กอสรางใหม New construction

ตอเติม ดัดแปลง Addition, alteration

จํานวนที่อนุมัติ

ความยาว (ม.)

จํานวนที่อนุมัติ

ความยาว (ม.)

จํานวนที่อนุมัติ

ความยาว (ม.)

จํานวนที่อนุมัติ

ความยาว (ม.)

Permitted number

Length (m.)

Permitted number

Length (m.)

Permitted number

Length (m.)

Permitted number

Length (m.)

พื้นที่กอสราง (ตร.ม.)

พื้นที่กอสราง (ตร.ม.)

พื้นที่กอสราง (ตร.ม.)

พื้นที่กอสราง (ตร.ม.)

ราย

แหง

Construction

ราย

แหง

Construction

ราย

แหง

Construction

ราย

แหง

Construction

Person

Unit

area (sq.m.)

Person

Unit

area (sq.m.)

Person

Unit

area (sq.m.)

Person

Unit

area (sq.m.)

รวม (ความยาวเปน ม.) รั้ว/กําแพง

403 124

905 432

28,380 13,177

-

-

-

-

-

ทอ/ทางระบายน้ํา

276

470

15,076

-

3

3

127

37 -

37 -

สนามกีฬา

1

ลานจอดรถ

Type of construction

21 11

932 691

-

-

-

21 11

-

-

- Total (Length : Metres) Fence/Wall

-

-

9

9

141

-

-

-

Water Drain

-

-

-

1

1

100

-

-

-

Others

8,882 -

-

-

-

28 1

28 1

11,878 40

-

-

- Total (Area : Square metres) Petrol station

1

2,133

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sport ground

7

7

1,834

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Car Park

ปายโฆษณา

10

10

559

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Advertising Board

อื่น ๆ

19

19

4,356

-

-

-

27

27

11,838

-

-

-

Others

อื่น ๆ รวม (พื้นที่เปน ตร.ม.) ปมน้ํามัน

หมายเหตุ: Note: ที่มา: Source:

สิ่งกอสรางที่มิใชอาคารโรงเรือน ที่มีหนวยวัดเปนความยาว ไดแก รั้ว/กําแพง ถนน สะพาน เขื่อน/คันดิน ทอ/ทางระบายน้ํา และอื่นๆ Civil construction with measurement unit for length such as fence/wall, road, bridge, dam, water drain and other รายงานการประมวลขอมูลพื้นที่การกอสราง พ.ศ. 2558 สํานักงานสถิติแหงชาติ Report of the 2015 Construction Area, National Statistical Office


147

ตาราง 13.1 ผูใชไฟฟา และการจําหนายกระแสไฟฟา จําแนกตามประเภทผูใช เปนรายอําเภอ ปงบประมาณ 2558 Table 13.1 Consumer and Electricity Sales by Type of Consumers and District: Fiscal Year 2015 จํานวนผูใชไฟฟา

การจําหนายกระแสไฟฟา (หมื่นกิโลวัตต/ชั่วโมง) Electricity sales (Gwh.) สถานธุรกิจและ สถานที่ราชการ

(ราย) อําเภอ

Number of

รวม

ที่อยูอาศัย

อุตสาหกรรม

และสาธารณะ

อื่น ๆ

consumer

Total

Residential

Business and

Government office

Others

industry

and public utility

(Person)

District

รวมยอด

571,829

209,411.2

71,041.0

133,068.5

4,085.4

1,216.3

เมืองขอนแกน

155,917

111,399.0

31,002.0

79,063.6

1,165.6

167.8

บานฝาง

15,881

4,261.3

1,724.9

2,437.9

98.5

-

พระยืน

4,411

3,111.4

1,078.1

1,777.1

81.4

174.8

Phra Yuen

หนองเรือ

29,093

6,978.7

3,126.4

3,661.4

148.2

42.7

Nong Ruea

ชุมแพ น้ําพอง

57,678

15,394.9

6,700.3

8,302.5

195.8

196.3

26,786

18,184.3

3,718.6

14,006.4

246.0

213.4

Chum Phae Nam Phong

อุบลรัตน

4,948

2,343.3

1,392.9

783.8

69.6

97.1

Ubolratana

กระนวน

55,588

5,456.1

2,132.1

3,153.7

164.8

5.5

Kranuan

บานไผ

31,807

10,839.4

4,206.8

6,142.1

387.5

103.1

Ban Phai

5,871

798.3

502.7

261.7

29.7

4.3

Pueai Noi

23,598

6,860.4

2,680.1

3,895.3

240.6

44.3

แวงใหญ

7,055

1,075.3

630.1

363.6

72.3

9.3

Waeng Yai

แวงนอย

11,228

1,706.7

1,017.4

581.1

98.5

9.8

Waeng Noi

1

เปอยนอย พล

Total Mueang Khon Kaen Ban Fang

Phon

1


148

ตาราง 13.1 ผูใชไฟฟา และการจําหนายกระแสไฟฟา จําแนกตามประเภทผูใช เปนรายอําเภอ ปงบประมาณ 2558 (ตอ) Table 13.1 Consumer and Electricity Sales by Type of Consumers and District: Fiscal Year 2015 (Cont.) จํานวนผูใชไฟฟา

การจําหนายกระแสไฟฟา (หมื่นกิโลวัตต/ชั่วโมง) Electricity sales (Gwh.) สถานธุรกิจและ สถานที่ราชการ

(ราย) อําเภอ

Number of

รวม

ที่อยูอาศัย

อุตสาหกรรม

และสาธารณะ

อื่น ๆ

consumer

Total

Residential

Business and

Government office

Others

industry

and public utility

(Person)

District

หนองสองหอง

19,600

3,015.6

1,851.8

1,046.7

104.7

12.4

Nong Song Hong

ภูเวียง มัญจาคีรี

2

29,185

4,611.4

2,786.6

1,606.9

180.9

37.0

19,155

3,357.1

1,966.2

1,165.7

196.9

28.4

Phu Wiang Mancha Khiri

ชนบท

12,805

2,568.5

1,391.9

917.0

238.9

20.6

Chonnabot

เขาสวนกวาง

23,854

1,720.2

976.2

672.3

71.7

0.0

Khao Suan Kwang

ซําสูง

21,422

970.9

495.4

430.3

44.7

0.5

Sam Sung

โคกโพธิ์ไชย

6,395

966.3

607.4

273.7

73.8

11.4

Khok Pho Chai

บานแlด

7,320

2,737.8

811.2

1,728.2

166.6

31.8

Ban Haet

โนนศิลา

2,232

1,054.4

242.1

797.5

8.9

5.9

Non Sila

1/ รวมอําเภอสีชมพู, ภูผามาน

1/ Include Wieng Kao District

2/ รวมอําเภอหนองนาคํา

2/ Include Wieng Kao District

ที่มา : การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดขอนแกน

Source : Khon Kaen Provincial Electricity Authority

การไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน

Amphoe Ban Phai Khon Kaen Provincial Electric Works Authority

การไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน

Amphoe Chom Phae Khon Kaen Provincial Electric Works Authority

2


149

ตาราง 13.2 ปริมาณการจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง จําแนกตามชนิดของน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2555 - 2558 Table 13.2 Quantity of Gasoline Sold by Type of Gasoline: 2012 - 2015 (พันลิตร Thousand litre)

2555

2556

2557

2558

(2012)

(2013)

(2014)

(2015)

-

5,722.8

3,759.1

3,117.3

-

-34.3

-17.1

49,697.7

1,546.8

-

-

-96.9

-100.0

-

แกสโซlอล อี 20

9,977.6

25,542.6

33,665.6

34,731.4

156.0

31.8

3.2

Gasohol E20

แกสโซlอล อี 85

967.0

3,171.3

6,507.6

5,869.1

228.0

105.2

-9.8

Gasohol E85

แกสโซlอล อี 10 ออกเทน 91

54,434.4

81,167.0

93,327.8

104,651.2

49.1

15.0

12.1

Gasohol 91 - E10

แกสโซlอล อี 10 ออกเทน 95

24,160.7

35,768.7

37,903.1

46,595.9

48.0

6.0

22.9

Gasohol 95 - E10

ดีเซลพื้นฐาน

552.8

-

-

-

-100.0

-

-

ดีเซลหมุนเร็ว

367,747.8

384,386.2

425,086.4

441,408.3

4.5

10.6

3.8

น้ํามันเตา

18,972.1

25,973.6

12,138.0

15,990.8

36.9

-53.3

31.7

Fuel oil

กาซปโตรเลียมเหลว1/

65,314.7

80,162.6

80,454.3

75,356.9

22.7

0.4

-6.3

LPG (Liguefied petrolem gas)1/

ชนิดของน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันเบนซิน เบนซิน ออกเทน 91

1/ ปริมาณเปนพันกิโลกรัม ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

อัตราการเปลี่ยนแปลง (Precentage change) 2556 (2013)

2557 (2014)

Type of Gasoline

2558 (2015)

Unleaded gasoline Unleaded gasoline research octane number 91

Base diesel High speed diesel

1/ Quantities in thousand kilogram Source: Department of Energy Business, Ministry of Energy


153

ตาราง 14.1 ทะเบียนนิติบุคคลที่คงอยู และทุนจดทะเบียน จําแนกตามประเภทการจดทะเบียน พ.ศ. 2549 - 2558 Table 14.1 Registered of Juristic Person and Authorized Capital by Type of Registration: 2006 - 2015

ป Year

รวมยอด Total ราย Case

1/

ทุนจดทะเบียน Authorized Capital

ประเภทการจดทะเบียน Type of Registration หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล บริษัทจํากัด หางหุนสวนจํากัด Company limited Limited partnership Ordinary partnership 1/ 1/ 1/ ราย ราย ราย ทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน

บริษัทมหาชนจํากัด Public company limited 1/ ราย ทุนจดทะเบียน

Case

Case

Authorized Capital

Case

Authorized Capital

Case

Authorized Capital

Authorized Capital

2549 (2006)

2,206

11,483,062.3

926

1,849,765.3

1,275

9,620,097.0

3

3,200.0

2

10,000.0

2550 (2007)

2,447

30,029,170.5

1,018

20,145,013.5

1,424

9,870,957.0

3

3,200.0

2

10,000.0

2551 (2008)

2,762

33,432,951.5

1,121

23,213,813.5

1,636

10,205,938.0

3

3,200.0

2

10,000.0

2552 (2009)

3,097

36,895,751.5

1,252

26,357,693.5

1,840

10,524,858.0

3

3,200.0

2

10,000.0

2553 (2010)

3,567

38,068,979.5

1,419

27,064,193.5

2,142

10,990,586.0

4

4,200.0

2

10,000.0

2554 (2011)

4,100

40,810,776.5

1,669

29,342,643.5

2,421

11,449,133.0

8

9,000.0

2

10,000.0

2555 (2012)

4,779

43,385,161.5

1,949

30,465,373.5

2,819

12,900,688.0

9

9,100.0

2

10,000.0

2556 (2013)

5,623

45,217,243.0

2,260

31,459,393.5

3,351

13,468,749.5

9

9,100.0

3

280,000.0

2557 (2014)

5,765

50,653,998.2

2,435

36,794,050.2

3,315

13,395,338.0

11

14,610.0

4

450,000.0

2558 (2015)

6,290

50,141,543.2

2,678

35,782,835.2

3,595

13,890,998.0

13

17,710.0

4

450,000.0

1/ หนวยเปนพันบาท ที่มา: สํานักงานพาณิชยจังหวัดขอนแกน

1/ Unit of Thousand baht Source: Office of Commercial affairs Khonkaen


154

ตาราง 14.2 ทะเบียนนิติบุคคลที่คงอยู และทุนจดทะเบียน จําแนกตามประเภทการจดทะเบียน เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2558 Table 14.2 Registered of Juristic Person and Authorized Capital by Type of Registration and District: 2015 รวมยอด Total

อําเภอ ราย Case

1/

ประเภทการจดทะเบียน Type of Registration หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล บริษัทจํากัด หางหุนสวนจํากัด Company limited Limited partnership Ordinary partnership 1/ 1/ 1/ ราย ราย ราย ทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน

ทุนจดทะเบียน Authorized Capital Case Authorized Capital

Case

บริษัทมหาชนจํากัด Public company limited 1/ ราย ทุนจดทะเบียน

District

Authorized Capital Case Authorized Capital Case Authorized Capital

รวมยอด

6,290

50,222,543.2

2,678

35,863,835.2

3,595

13,890,998.0

13

17,710.0

4

450,000.0

Total

เมืองขอนแกน

4,273

32,982,511.2

2,085

27,610,500.2

2,172

4,904,901.0

12

17,110.0

4

450,000.0

Mueang Khon Kaen

บานฝาง

53

62,040.0

16

23,390.0

36

38,050.0

1

600.0

-

-

Ban Fang

พระยืน

40

257,120.0

10

220,800.0

30

36,320.0

-

-

-

-

Phra Yuen

หนองเรือ

122

473,680.0

38

340,350.0

84

133,330.0

-

-

-

-

Nong Ruea

ชุมแพ

395

7,282,302.0

134

810,500.0

261

6,471,802.0

-

-

-

-

Chum Phae

สีชมพู

47

107,759.0

8

61,550.0

39

46,209.0

-

-

-

-

Si Chomphu

น้ําพอง

240

4,348,950.0

65

3,849,250.0

175

499,700.0

-

-

-

-

Nam Phong

อุบลรัตน

86

106,950.0

14

24,500.0

72

82,450.0

-

-

-

-

Ubolratana

กระนวน

104

272,790.0

31

100,385.0

73

172,405.0

-

-

-

-

Kranuan

บานไผ

273

2,103,670.0

80

1,598,250.0

193

505,420.0

-

-

-

-

Ban Phai

10

9,350.0

2

3,000.0

8

6,350.0

-

-

-

-

Pueai Noi

154

713,040.0

70

583,140.0

84

129,900.0

-

-

-

-

Phon

แวงใหญ

29

90,800.0

4

5,000.0

25

85,800.0

-

-

-

-

Waeng Yai

แวงนอย

37

68,400.0

6

11,000.0

31

57,400.0

-

-

-

-

Waeng Noi

เปอยนอย พล


155

ตาราง 14.2 ทะเบียนนิติบุคคลที่คงอยู และทุนจดทะเบียน จําแนกตามประเภทการจดทะเบียน เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2558 (ตอ) Table 14.2 Registered of Juristic Person and Authorized Capital by Type of Registration and District: 2015 (Cont.) ประเภทการจดทะเบียน Type of Registration หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล บริษัทจํากัด หางหุนสวนจํากัด Company limited Limited partnership Ordinary partnership

รวมยอด Total

อําเภอ ราย Case

1/

1/

ราย ทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน Authorized Capital Case Authorized Capital

1/

ราย

บริษัทมหาชนจํากัด Public company limited

1/

District

1/

ราย ราย ทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน Authorized Capital Case Authorized Capital Case Authorized Capital

Case

หนองสองหอง

53

313,980.0

15

70,500.0

38

243,480.0

-

-

-

-

Nong Song Hong

ภูเวียง

71

136,921.0

27

70,120.0

44

66,801.0

-

-

-

-

Phu Wiang

มัญจาคีรี

68

116,300.0

17

26,700.0

51

89,600.0

-

-

-

-

Mancha Khiri

ชนบท

37

88,800.0

8

12,000.0

29

76,800.0

-

-

-

-

Chonnabot

เขาสวนกวาง

33

89,100.0

10

57,100.0

23

32,000.0

-

-

-

-

Khao Suan Kwang

ภูผามาน

16

88,500.0

3

8,500.0

13

80,000.0

-

-

-

-

Phu Pha Man

ซําสูง

32

47,000.0

7

20,000.0

25

27,000.0

-

-

-

-

Sam Sung

โคกโพธิ์ไชย

26

33,620.0

1

1,000.0

25

32,620.0

-

-

-

-

Khok Pho Chai

หนองนาคํา

10

8,600.0

2

1,300.0

8

7,300.0

-

-

-

-

Nong Na Kham

บานแฮด

44

86,650.0

17

63,000.0

27

23,650.0

-

-

-

-

Ban Haet

โนนศิลา

23

320,110.0

6

290,000.0

17

30,110.0

-

-

-

-

Non Sila

เวียงเกา

14

13,600.0

2

2,000.0

12

11,600.0

-

-

-

-

Wieng Kao

1/ หนวยเปนพันบาท ที่มา: สํานักงานพาณิชยจังหวัดขอนแกน

1/ Unit of Thousand baht Source: Office of Commercial affairs Khonkaen


156

ตาราง 14.3 ทะเบียนนิติบุคคลที่คงอยู จําแนกตามประเภทการจดทะเบียน และหมวดธุรกิจ พ.ศ. 2558 Table 14.3 Registered of Juristic Person by Type of Registration and Category: 2015 ประเภทการจดทะเบียน Type of Registration หมวดธุรกิจ

รวมยอด Total

รวมยอด เกษตรกรรม การปาไม และการประมง การทําเหมืองแร และเหมืองหิน การผลิต ไฟฟา กาซ ไอน้ํา และระบบการปรับอากาศ การจัดหาน้ํา การจัดการน้ําเสีย และของเสีย รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวของ การกอสราง การขายสง และการขายปลีก การซอมยานยนต และจักรยานยนต การขนสง และสถานที่เก็บสินคา ที่พักแรม และบริการดานอาหาร ขอมูลขาวสาร และการสื่อสาร กิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัย กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร และกิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมการบริหาร และบริการสนับสนุน การบริหารราชการ การปองกันประเทศ และ การประกันสังคมภาคบังคับ การศึกษา กิจกรรมดานสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ กิจกรรมการบริการดานอื่นๆ กิจกรรมการจางงานในครัวเรือน กิจกรรมการผลิต สินคา และบริการที่ทําขึ้นเองเพื่อใชในครัวเรือน กิจกรรมขององคการระหวางประเทศ และภาคีสมาชิก

ที่มา: สํานักงานพาณิชยจังหวัดขอนแกน

บริษัทจํากัด

หางหุนสวนจํากัด

Company limited Limited partnership

หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล

บริษัทมหาชนจํากัด

Ordinary partnership

Public company limited

6,290 66 19 498 31

2,678 35 10 317 28

3,595 31 8 179 3

13 1 -

4 2 -

4 1,625

2 365

2 1,259

1

-

2,138 260 132 270 80 329 323 323

944 114 93 97 40 252 165 120

1,189 146 39 173 40 72 158 203

4 4 -

1 1 -

48 28 63 52

32 16 22 26

15 10 41 26

1 2 -

-

1 -

-

1 -

-

-

Source: Office of Commercial affairs Khonkaen

Category

Total

Agriculture, forestry and fishing Mining and quarrying Manufacturing Electricity, gas, steam and air conditioning supply Water supply; sewerage, waste management and remediation activities Construction Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles Transportation and storage Accommodation and food service activities Information and communication Financial and insurance activities Real estate activities Professional, scientific and technical activities Administrative and support service activities Public administration and defence; compulsory social security Education Human health and social work activities Arts, entertainment and recreation Other service activities Activities of households as employers; undifferentiated goods and services-producing activities of households for own use Activities of extraterritorial organizations and bodies


157

ตาราง 14.4 ทะเบียนนิติบุคคลใหม และทุนจดทะเบียน จําแนกตามประเภทการจดทะเบียน เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2558 Table 14.4 New Registered of Juristic Person and Authorized Capital by Type of Registration and District: 2015 ประเภทการจดทะเบียน Type of Registration หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล บริษัทจํากัด หางหุนสวนจํากัด Company limited Limited partnership Ordinary partnership

รวมยอด Total

อําเภอ

1/

1/

1/

บริษัทมหาชนจํากัด Public company limited

1/

District

1/

ราย ราย ราย ราย ทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน Case Authorized Capital Case Authorized Capital Case Authorized Capital Case Authorized Capital Case Authorized Capital ราย

รวมยอด

756

1,510,154

344

1,009,950

410

497,104

2

3,100

-

-

Total

เมืองขอนแกน

491

1,139,575

260

867,350

229

269,125

2

3,100

-

-

Mueang Khon Kaen

บานฝาง

6

9,000

1

1,000

5

8,000

-

-

-

-

Ban Fang

พระยืน

1

2,800

1

2,800

-

-

-

-

-

-

Phra Yuen

หนองเรือ

20

30,300

8

12,000

12

18,300

-

-

-

-

Nong Ruea

ชุมแพ

51

78,900

13

28,500

38

50,400

-

-

-

-

Chum Phae

สีชมพู

10

10,489

2

4,000

8

6,489

-

-

-

-

Si Chomphu

น้ําพอง

25

30,500

10

14,000

15

16,500

-

-

-

-

Nam Phong

อุบลรัตน

11

11,800

3

3,000

8

8,800

-

-

-

-

Ubolratana

กระนวน

12

20,100

2

3,000

10

17,100

-

-

-

-

Kranuan

บานไผ

32

38,400

10

13,500

22

24,900

-

-

-

-

Ban Phai

1

800

-

-

1

800

-

-

-

-

Pueai Noi

17

21,010

8

13,500

9

7,510

-

-

-

-

Phon

แวงใหญ

2

1,600

-

-

2

1,600

-

-

-

-

Waeng Yai

แวงนอย

4

6,000

1

1,000

3

5,000

-

-

-

-

Waeng Noi

เปอยนอย พล


158

ตาราง 14.4 ทะเบียนนิติบุคคลใหม และทุนจดทะเบียน จําแนกตามประเภทการจดทะเบียน เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2558 (ตอ) Table 14.4 New Registered of Juristic Person and Authorized Capital by Type of Registration and District: 2015 (Cont.) ประเภทการจดทะเบียน Type of Registration หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล บริษัทจํากัด หางหุนสวนจํากัด Company limited Limited partnership Ordinary partnership

รวมยอด Total

อําเภอ

1/

1/

1/

บริษัทมหาชนจํากัด Public company limited

1/

District

1/

ราย ราย ราย ราย ทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน Case Authorized Capital Case Authorized Capital Case Authorized Capital Case Authorized Capital Case Authorized Capital ราย

หนองสองหอง

9

8,080

6

6,000

3

2,080

-

-

-

-

Nong Song Hong

ภูเวียง

14

32,100

6

21,000

8

11,100

-

-

-

-

Phu Wiang

มัญจาคีรี

16

22,800

4

7,200

12

15,600

-

-

-

-

Mancha Khiri

ชนบท

8

18,900

3

7,000

5

11,900

-

-

-

-

Chonnabot

เขาสวนกวาง

3

900

1

100

2

800

-

-

-

-

Khao Suan Kwang

ภูผามาน

1

1,000

-

-

1

1,000

-

-

-

-

Phu Pha Man

ซําสูง

6

9,700

1

1,000

5

8,700

-

-

-

-

Sam Sung

โคกโพธิ์ไชย

7

8,100

-

-

7

8,100

-

-

-

-

Khok Pho Chai

หนองนาคํา

1

1,000

1

1,000

-

-

-

-

-

-

Nong Na Kham

บานแฮด

3

1,600

1

1,000

2

600

-

-

-

-

Ban Haet

โนนศิลา

3

2,900

1

1,000

2

1,900

-

-

-

-

Non Sila

เวียงเกา

2

1,800

1

1,000

1

800

-

-

-

-

Wieng Kao

1/ หนวยเปนพันบาท ที่มา: สํานักงานพาณิชยจังหวัดขอนแกน

1/ Unit of Thousand baht Source: Office of Commercial affairs Khonkaen


159

ตาราง 14.5 ทะเบียนนิติบุคคลใหม จําแนกตามประเภทการจดทะเบียน และหมวดธุรกิจ พ.ศ. 2558 Table 14.5 New Registered of Juristic Person by Type of Registration and Category: 2015 ประเภทการจดทะเบียน Type of Registration

หมวดธุรกิจ

รวมยอด Total

รวมยอด เกษตรกรรม การปาไม และการประมง การทําเหมืองแร และเหมืองหิน การผลิต ไฟฟา กาซ ไอน้ํา และระบบการปรับอากาศ การจัดหาน้ํา การจัดการน้ําเสีย และของเสีย รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวของ การกอสราง การขายสง และการขายปลีก การซอมยานยนต และจักรยานยนต การขนสง และสถานที่เก็บสินคา ที่พักแรม และบริการดานอาหาร ขอมูลขาวสาร และการสื่อสาร กิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัย กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร และกิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมการบริหาร และบริการสนับสนุน การบริหารราชการ การปองกันประเทศ และ การประกันสังคมภาคบังคับ การศึกษา กิจกรรมดานสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ กิจกรรมการบริการดานอื่นๆ

756 9 1 50 13

344 4 1 33 12

410 5 0 17 1

2 -

-

225

56

169

-

-

235 24 16 21 12 24 58 40

117 7 10 12 9 20 26 19

117 17 6 9 3 4 32 21

1 -

-

8 8 2 9

7 5 2 4

1 2

1

-

5

-

-

1 -

-

1 -

-

-

กิจกรรมการจางงานในครัวเรือน กิจกรรมการผลิต สินคา และบริการที่ทําขึ้นเองเพื่อใชในครัวเรือน กิจกรรมขององคการระหวางประเทศ และภาคีสมาชิก

ที่มา: สํานักงานพาณิชยจังหวัดขอนแกน

บริษัทจํากัด หางหุนสวนจํากัด หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล บริษัทมหาชนจํากัด Company limited Limited partnership Ordinary partnership Public company limited

Source: Office of Commercial affairs Khonkaen

Category Total Agriculture, forestry and fishing Mining and quarrying Manufacturing Electricity, gas, steam and air conditioning supply Water supply; sewerage, waste management and remediation activities Construction Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles Transportation and storage Accommodation and food service activities Information and communication Financial and insurance activities Real estate activities Professional, scientific and technical activities Administrative and support service activities Public administration and defence; compulsory social security Education Human health and social work activities Arts, entertainment and recreation Other service activities Activities of households as employers; undifferentiated goods and services-producing activities of households for own use Activities of extraterritorial organizations and bodies


160

ตาราง 14.6 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยา พ.ศ. 2553 - 2557 Table 14.6 Licence Concerning Drug: 2010 - 2014 ยาแผนปจจุบัน Modern drugs ขย2. ขย3. A licence to sell A licence only ready-packed to sell modern drugs only which are not ready-packed dangerous or modern drugs for specially-controlled drugs. veterinary use.

ยาแผนโบราณ Traditional drugs ผย1. A licence to produce modern drugs.

นย1. A licence to import or order drugs into the Kingdom.

ขยบ. A licence to sell traditional drugs.

ผยบ. A licence to produce traditional drugs.

นยบ. A licence to to import or order traditional drugs into the Kingdom.

ป Year

รวม Total

ขย1. A licence to sell modern drugs.

2553 (2010)

400

232

70

25

-

-

48

25

-

2554 (2011)

400

232

70

25

-

-

48

25

-

2555 (2012)

401

232

70

25

-

-

48

26

-

2556 (2013)

401

232

70

25

-

-

48

26

-

2557 (2014)

510

357

62

20

-

-

49

22

-

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

Source: Food and Drug Adminstration, Ministry of Public Heath


161

ตาราง 14.7 ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป จําแนกตามหมวดสินคา พ.ศ. 2555 - 2558 Table 14.7 General Consumer Price Index by Commodity Group: 2012 - 2015 [2554 (2011) = 100] หมวดสินคา

สัดสวน

ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป

อัตราเงินเฟอ

น้ําหนัก

General Consumer Price Index

Inflation Rate

Commodity group

ปฐาน

2555

2556

2557

2558

2556

2557

2558

Weight

(2012)

(2013)

(2014)

(2015)

(2013)

(2014)

(2015)

100.0

103.9

109.2

113.5

112.9

5.1

3.9

-0.5

44.8

105.0

113.2

121.0

122.4

7.8

6.9

1.2

9.0

102.2

103.0

105.6

104.9

0.7

2.5

-0.6

Rice, flour and cereal products

12.8

104.9

111.8

121.5

122.8

6.6

8.7

1.0

Meats, poultry and fish

ไขและผลิตภัณฑนม

2.6

95.4

106.9

114.7

114.0

12.0

7.3

-0.6

Eggs and dairy products

ผักและผลไม

5.5

108.0

124.6

122.0

124.7

15.5

-2.1

2.2

Vegetables and fruits

เครื่องประกอบอาหาร

2.1

103.1

105.1

110.4

112.1

1.9

5.0

1.6

Seasonings and condiments

เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล

1.0

102.2

103.4

105.4

106.7

1.2

1.9

1.2

Non-alcoholic beverages

11.6

107.5

114.8

129.7

132.7

6.8

12.9

2.4

Prepared food

อาหารบริโภค-ในบาน

8.0

106.5

113.8

131.4

133.9

6.8

15.5

1.9

Prepared food at home

อาหารบริโภค-นอกบาน

3.7

108.2

113.9

122.5

126.7

5.3

7.6

3.4

Food away from home

55.2

102.3

104.7

106.2

104.1

2.3

1.4

-2.0

Non-food and beverages

2.6

100.2

100.9

102.4

106.0

0.7

1.5

3.5

Apparel and footware

26.2

103.3

106.2

108.4

109.2

2.8

2.0

0.8

Housing and furnishing

4.8

100.7

101.8

102.9

104.0

1.1

1.2

1.1

Medical and personal care

รวมทุกรายการ หมวดอาหารและเครื่องดื่ม ขาว แปงและผลิตภัณฑจากแปง เนื้อสัตว เปดไก และสัตวน้ํา

อาหารสําเร็จรูป

หมวดอื่น ๆ ไมใชอาหาร และเครื่องดื่ม หมวดเครื่องนุงหมและรองเทา หมวดเคหสถาน หมวดการตรวจรักษาและบริการสวนบุคคล

All commodities Food and beverages


162

ตาราง 14.7 ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป จําแนกตามหมวดสินคา พ.ศ. 2555 - 2558 (ตอ) Table 14.7 General Consumer Price Index by Commodity Group: 2012 - 2015 (Cont.) [2554 (2011) = 100] สัดสวน หมวดสินคา

หมวดพาหนะ การขนสง และการสื่อสาร หมวดการบันเทิงการอาน ศึกษา และศาสนา

น้ําหนัก ปฐาน Weight

ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป General Consumer Price Index 2555 2556 2557 2558 (2012) (2013) (2014) (2015)

อัตราเงินเฟอ Inflation Rate 2556 2557 2558 (2013) (2014) (2015)

Commodity group

16.6

102.6

105.1

105.0

95.3

2.4

-0.1

-9.3

Transportation and communication

3.7

100.5

101.2

104.2

105.4

0.7

3.0

1.1

Recreation and education Tobacco and alchoholic beverages

หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล ดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐาน 1/

1.3

103.2

109.4

114.1

116.0

6.0

4.2

1.7

60.7

102.8

105.6

109.6

111.1

2.7

3.8

1.3

Exclude raw food and energy

กลุมอาหารสด และพลังงาน

39.3

104.8

113.0

117.7

114.1

7.9

4.1

-3.1

Raw food and energy

อาหารสด

30.0

104.5

113.5

118.8

119.6

8.6

4.7

0.7

พลังงาน

9.3

106.2

111.6

114.1

96.6

5.0

2.2

-15.3

1/ ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป ที่หักรวมรายการสินคากลุมอาหารสดและพลังงาน ที่มา: สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย

1/

Raw food Energy

1/ The core consumer price index excludes raw food and energy items from the consumer price index basket. Source: Trade and Economic Indices Bureau, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Commerce


163

ตาราง 14.8 ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป จําแนกเปนรายจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2555 - 2558 Table 14.8 General Consumer Price Index by Province of Northeastern Region: 2012 - 2015 [2554 (2011) = 100]

หมวดสินคา

ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป

อัตราเงินเฟอ

General Consumer price index 2555 2556 2557 2558 (2012) (2013) (2014) (2015)

Inflation rate 2557 (2014)

2556 (2013)

Commodity group

2558 (2015)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Northeastern Region

นครราชสีมา

103.1

107.6

111.2

110.0

4.4

3.3

-1.1

Nakhon Ratchasima

บุรีรัมย

103.9

107.3

109.4

107.5

3.3

2.0

-1.8

Buri Ram

สุรินทร

103.4

109.8

113.7

113.0

6.2

3.5

-0.6

Surin

ศรีสะเกษ

102.8

108.4

110.5

109.2

5.4

2.0

-1.2

Si Sa Ket

อุบลราชธานี

101.7

106.6

110.6

109.9

4.8

3.8

-0.7

Ubon Ratchathani

ยโสธร

100.7

105.1

108.1

107.7

4.4

2.8

-0.3

Yasothon

ชัยภูมิ

109.2

116.5

117.6

117.4

6.8

0.9

-0.2

Chaiyaphum

อํานาจเจริญ

102.0

105.4

107.6

106.4

3.3

2.1

-1.1

Amnat Charoen

บึงกาฬ

103.4

106.7

108.1

108.1

3.2

1.3

0.0

Bueng Kan

หนองบัวลําภู

105.8

109.5

114.4

117.3

3.6

4.4

2.5

Nong Bua Lam Phu

ขอนแกน

103.9

109.2

113.5

112.9

5.1

3.9

-0.5

Khon Kaen

อุดรธานี

103.2

108.7

111.0

109.8

5.4

2.1

-1.1

Udon Thani

เลย

103.1

106.2

108.9

108.2

3.0

2.5

-0.6

Loei


164

ตาราง 14.8 ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป จําแนกเปนรายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2555 - 2558 (ตอ) Table 14.8 General Consumer Price Index by Province of Northeastern Region: 2012 - 2015 (Cont.) [2554 (2011) = 100]

หมวดสินคา

ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป

อัตราเงินเฟอ

General Consumer price index 2555 2556 2557 2558 (2012) (2013) (2014) (2015)

2556 (2013)

Inflation rate 2557 (2014)

2558 (2015)

Commodity group

หนองคาย

103.3

107.8

109.7

108.7

4.3

1.8

-1.0

Nong Khai

มหาสารคาม

103.4

107.6

109.6

108.9

4.0

1.8

-0.6

Maha Sarakham

รอยเอ็ด

102.9

108.2

110.0

108.4

5.2

1.7

-1.4

Roi Et

กาฬสินธุ

104.0

109.8

111.3

110.7

5.5

1.4

-0.5

Kalasin

สกลนคร

102.6

106.8

110.2

109.4

4.1

3.2

-0.8

Sakon Nakhon

นครพนม

104.0

108.2

109.9

108.9

4.0

1.6

-0.9

Nakhon Phanom

มุกดาหาร

102.2

104.4

107.9

107.7

2.2

3.3

-0.2

Mukdahan

ที่มา: สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย

Source: Trade and Economic Indices Bureau, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Commerce


167

ตาราง 15.1 รถจดทะเบียน ตามพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522 จําแนกตามประเภทรถ พ.ศ. 2554 - 2558 Table 15.1 Vehicles Registered Under Motor Vehicle Act B.E. 1979 by Type of Vehicle: 2011 - 2015 2554

2555

2556

2557

2558

(2011)

(2012)

(2013)

(2014)

(2015)

6334492

6894407

7404973

7674361

7854679

89,571

109,301

129,706

142,678

153,175

5,619

5,942

6,206

6,309

6,321

รถยนตบรรทุกสวนบุคคล

136,623

146,446

157,013

165,519

172,011

Van & pick up

รถยนตสามลอสวนบุคคล

4

4

4

4

4

Motortricycle

รถยนตรับจางระหวางจังหวัด

-

-

-

-

-

Interprovincial taxi (Sedan)

186

235

283

316

358

รถยนตสี่ลอเล็กรับจาง

-

-

-

-

-

รถยนตรับจางสามลอ

491

491

517

515

509

รถยนตบริการธุรกิจ

-

-

-

-

8

Hotel taxi (Sedan)

รถยนตบริการทัศนาจร

-

-

-

-

-

Tour taxi (Sedan)

รถยนตบริการใหเชา

-

-

-

-

-

Car for hire (Sedan)

393,379

417,493

436,189

439,777

440,127

6,007

7,952

9,566

10,773

11,708

รถบดถนน

145

151

171

169

185

Road roller

รถใชงานเกษตรกรรม

964

967

968

968

974

Farm's vehicle

ประเภทรถ รวมยอด รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 คน รถยนตนั่งสวนบุคคลเกิน 7 คน

รถยนตรับจางบรรทุกคนโดยสารไมเกิน 7 คน

รถจักรยานยนต รถแทรกเตอร

Type of vehicle Total Sedan (Not more than 7 passengers) Microbus & passenger pick up

Urban taxi (Sedan) Fixed route taxi Motortricycle taxi (Tuk Tuk)

Motorcycle Tractor


168

ตาราง 15.2 รถใหมที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522 จําแนกตามประเภทรถ พ.ศ. 2554 - 2558 Table

15.2 New Vehicles Registered Under Motor Vehicle Act B.E. 1979 by Type of Vehicle: 2011 - 2015 2554

2555

2556

2557

2558

(2011)

(2012)

(2013)

(2014)

(2015)

77,212

91,246

91,244

71,391

66,045

Total

11,909

19,495

20,883

14,038

11,738

Sedan (Not more than 7 passengers)

291

368

313

224

171

รถยนตบรรทุกสวนบุคคล

9,061

11,045

12,366

10,785

8,662

Van & pick up

รถยนตสามลอสวนบุคคล

1

-

-

-

-

Motortricycle

รถยนตรับจางระหวางจังหวัด

-

-

-

-

-

Interprovincial taxi (Sedan)

52

52

48

34

51

รถยนตสี่ลอเล็กรับจาง

-

-

-

-

-

Fixed route taxi

รถยนตรับจางสามลอ

1

2

26

1

3

Motortricycle taxi (Tuk Tuk)

รถยนตบริการธุรกิจ

-

-

-

-

8

Hotel taxi (Sedan)

รถยนตบริการทัศนาจร

-

-

-

-

-

Tour taxi (Sedan)

รถยนตบริการใหเชา

-

-

-

-

-

Car for hire (Sedan)

รถจักรยานยนต

54,099

58,140

55,716

44,746

43,917

รถแทรกเตอร

1,783

2,137

1,854

1,548

1,458

รถบดถนน

5

5

33

5

23

รถใชงานเกษตรกรรม

5

2

3

3

7

Farm's vehicle

รถพวง

1

-

1

3

1

Automobile's trailer

รถจักรยานยนตสาธารณะ

4

-

1

4

6

Public Motorcycle

ประเภทรถ รวมยอด รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 คน รถยนตนั่งสวนบุคคลเกิน 7 คน

รถยนตรับจางบรรทุกคนโดยสารไมเกิน 7 คน

ที่มา: กรมการขนสงทางบก

Source: Department of Land Transport

Type of vehicle

Microbus & passenger pick up

Urban taxi (Sedan)

Motorcycle Tractor Road roller


169

ตาราง 15.3 รถ และรถใหมจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522 จําแนกตามประเภทรถ พ.ศ. 2554 - 2558 Table 15.3 Vehicles and New Vehicles Registered Under Land Transport Act B.E. 1979 by Type of Vehicle: 2011 - 2015 ประเภทรถ

รวมยอด รถโดยสาร ประจําทาง ไมประจําทาง สวนบุคคล รถบรรทุก ไมประจําทาง สวนบุคคล รถขนาดเล็ก

รวมยอด รถโดยสาร ประจําทาง ไมประจําทาง สวนบุคคล รถบรรทุก ไมประจําทาง สวนบุคคล รถขนาดเล็ก ที่มา: กรมการขนสงทางบก

2554 (2011)

2555 (2012)

2556 (2013)

2557 (2014)

2558 (2015)

24,361 3,060 2,632 137 291 21,297 2,070 19,227 4

จํานวนรถจดทะเบียน (Number of vehicles registration) 25,644 27,275 28,190 3,002 2,934 2,946 2,555 2,458 2,408 145 167 222 302 309 316 22,638 24,337 25,240 2,322 2,637 2,807 20,316 21,700 22,433 4 4 4

28,856 3,031 2,410 302 319 25,821 3,115 22,706 4

2,179 227 183 20 24 1,952 222 1,730 -

จํานวนรถใหมจดทะเบียน (Number of new vehicles registration) 2,654 2,849 2,004 279 193 232 239 146 157 23 24 61 17 23 14 2,375 2,656 1,772 356 363 246 2,019 2,293 1,526 -

1,984 247 136 95 16 1,737 358 1,379 -

Source: Department of Land Transport

Type of vehicle Total Bus Fixed route bus Non-fixed route bus Private bus Truck Non-fixed route truck Private truck Small rural bus

Total Bus Fixed route bus Non-fixed route bus Private bus Truck Non-fixed route truck Private truck Small rural bus


170

ตาราง 15.4 ผูโดยสาร และรายไดจากการโดยสารรถไฟ จําแนกตามชั้นการโดยสาร และสถานี เปนรายอําเภอ ปงบประมาณ 2557 Table 15.4 Railway Passengers and Passenger Revenue Classified by Category, Station and District: Fiscal Year 2014 อําเภอ และสถานี รวมยอด เมืองขอนแกน ทาพระ ขอนแกน สําราญ น้ําพอง โนนพยอม น้ําพอง หวยเสียว บานไผ บานไผ พล หนองมะเขือ เมืองพล เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง บานแฮด บานแฮด โนนศิลา บานหัน

ยอดรวม Total 314,099 151,566 4,914 146,191 461 34,292 3,266 29,393 1,633 43,915 43,915 48,503 7,341 41,162 20,414 20,414 9,925 9,925 5,484 5,484

ชั้นหนึ่ง First class รวม ไปอยางเดียว ไปกลับ Total One-way Round trip 694 694 632 632 632 632 31 31 31 31 9 9 9 9 22 22 22 22 -

จํานวนผูโดยสาร Number of passengers รายไดจากการโดยสาร (บาท) ชั้นสอง Second class ชั้นสาม Third class Passenger revenue (Baht) รวม ไปอยางเดียว ไปกลับ รวม ไปอยางเดียว ไปกลับ รายเดือน รวม คาโดยสาร อื่น ๆ Total One-way Round trip Total One-way Round trip Commuter Total Fares Others 15,607 15,607 - 297,798 285,149 12,649 - 28,765,474 12,784,566 15,980,908 10,331 10,331 - 140,603 135,864 4,739 - 16,528,816 7,272,059 9,256,757 4,914 4,894 20 119,891 118,811 1,080 10,331 10,331 - 135,228 130,515 4,713 - 16,401,469 7,145,882 9,255,587 461 455 6 7,456 7,366 90 2,152 2,152 - 32,109 30,006 2,103 4,282,368 1,785,087 2,497,281 3,266 1,549 1,717 34,166 34,166 2,152 2,152 - 27,210 27,142 68 4,226,622 1,729,431 2,497,191 1,633 1,315 318 21,580 21,490 90 2,003 2,003 - 41,903 39,400 2,503 3,876,783 1,616,796 2,259,987 2,003 2,003 - 41,903 39,400 2,503 3,876,783 1,616,796 2,259,987 1,121 1,121 - 47,360 45,992 1,368 2,698,897 1,261,589 1,437,308 7,341 6,755 586 78,951 78,951 1,121 1,121 - 40,019 39,237 782 2,619,946 1,182,638 1,437,308 - 20,414 20,367 47 1,152,925 624,130 528,795 - 20,414 20,367 47 1,152,925 624,130 528,795 9,925 8,289 1,636 159,834 159,474 360 9,925 8,289 1,636 159,834 159,474 360 5,484 5,231 253 65,851 65,431 420 - เมืองพล 5,484 5,231 253 65,851 65,431 420

หมายเหตุ: 1 รายไดจากการโดยสารและจํานวนผูโดยสาร ที่ซื้อตั๋วบนขบวนรถ รวมไวที่สถานีกรุงเทพ 2 การรถไฟแหงประเทศไทยใหบริการ " รถไฟฟรีเพื่อประชาชน " โดยใหขึ้นรถไฟชั้น 3 โดยไมเก็บคาโดยสาร (ประกอบดวย ขบวนรถชานเมือง รถธรรมดา รถทองถิ่น ยกเวน รถดวนพิเศษ รถดวนและรถเร็ว) ตามมาตรการลดภาระคาครองชีพของประชาชน เริ่มวันที่ 1 สิงหาคม 2551

ที่มา: การรถไฟแหงประเทศไทย

District and station Total Muang Khon Kaen District Tha Phra Khon Kaen Samran Nam Phong District Non Phayom Nam Phong Huai Sieo Ban Phai District Ban Phai Phon District Nong Makhua Muang Phon Khao Suan Kwang District Khao Suan Kwang Ban Haet District Ban Haet Non Sila District Ban Han

Note: 1 Bangkok station included passenger revenue and number of passenger classified by ticket sold on train 2 The State Railway of Thailand to " train for free to the public " by giving up without a third-class train fare. (The suburban train is an express bus, local bus and express bus speed) Measures to reduce the cost of living begins on August 1, 2008

Source: The State Railway of Thailand


171

ตาราง 15.5 ปริมาณ และรายไดจากการโดยทางรถไฟ จําแนกตามสถานี เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2557 Table 15.5 Quantity and Freight Revenue of Railway by District and Station: 2014

อําเภอ และสถานี

ระยะทางจากสถานี กรุงเทพฯ(กม.)

ปริมาณสินคาที่บรรทุก ( ตัน )

รายไดจากการบรรทุก (บาท )

Quantity good carried (Tons )

Freight revenue (Baht )

The distance from

รวม

สินคาเหมาคัน

สินคาหีบหอ

รวม

สินคาเหมาคัน

สินคาหีบหอ

อื่น ๆ

Bangkok station (Km.)

Total

Carload

Package

Total

Carload

Package

Others

รวมยอด

8,740

8,148

592

3,809,491

1,462,630

1,257,323

1,089,538

เมืองขอนแกน

8,349

8,148

201

2,504,708

1,367,930

498,986

637,792

District and station

Total Muang Khon Kaen

ทาพระ

439.8

8,122

8,122

-

1,725,475

1,364,005

-

361,470

Tha Phra

ขอนแกน น้ําพอง

449.8

227

26

201

779,233

3,925

498,986

276,322

27

-

27

130,476

-

84,886

45,590

Khon Kaen Nam Phong

น้ําพอง บานไผ

484.2

27

-

27

130,476

-

84,886

45,590

278

-

278

758,209

-

496,681

261,528

Nam Phong Phon

บานไผ พล

407.7

278

-

278

758,209

-

496,681

261,528

Ban Phai

82

-

82

246,450

-

160,768

85,682

เมืองพล เขาสวนกวาง

377.7

82

-

82

246,450

-

160,768

85,682

Muang Phon

4

-

4

25,483

-

16,002

9,481

Khao Suan Kwang

เขาสวนกวาง บานแฮด

500.5

4

-

4

25,483

-

16,002

9,481

-

-

-

82,620

49,700

-

32,920

บานแฮด โนนศิลา

423.6

-

-

-

82,620

49,700

-

32,920

-

-

-

61,545

45,000

-

16,545

บานหัน

396.8

-

-

-

61,545

45,000

-

16,545

หมายเหตุ: สินคาเหมาคันรวมสัตวมีชีวิต Note: Carload included livestock.

ที่มา: การรถไฟแหงประเทศไทย Source: The State Railway of Thailand

Phon

Khao Suan Kwang Khao Suan Kwang Khao Suan Kwang Khao Suan Kwang Khao Suan Kwang


172

ตาราง 15.6 สถิติการขนสงทางอากาศ พ.ศ. 2554 - 2558 Table 15.6 Statistics of Air Transport: 2011 - 2015 จํานวนผูโดยสาร

การขนถายสินคา (ตัน)

การขนถายไปรษณียภัณฑ (กก.)

Number of passengers

Freight (Tons)

Mail (kgs.)

ป

จํานวนเที่ยวบิน ขึ้น - ลง

(year)

Aircraft movement

รวม

departure-arrival

Total

2554 (2011)

2,300

456,119

227,454

228,665

0

1,798.0

309.7

1,488.3

-

-

-

-

2555 (2012)

2,754

523,305

259,531

263,774

0

1,824.6

308.8

1,515.8

-

-

-

-

2556 (2013)

3,390

594,094

294,747

299,347

0

1,895.3

300.9

1,594.4

-

61,552

28,661

32,891

2557 (2014)

6,909

957,031

477,547

479,480

4

1,767.8

323.0

1,444.8

-

849,917

324,136

525,781

2558 (2015)

10,354

1,280,315

640,812

639,373

130

1,728.9

502.2

1,222.6

4.0

1,362,734

242,399

1,120,335

ที่มา: กรมการขนสงทางอากาศ กระทรวงคมนาคม

ออก

เขา

Disembarked Embarked

ผาน

รวม

Transit

Total

140

ออก

เขา

Disembarked Embarked

ผาน

รวม

ออก

เขา

Transit

Total

Disembarked

Embarked

Source: Department of Civil Aviation, Ministry of Transport and Communication


173

ตาราง 15.7 อุบัติเหตุการจราจรทางบก และRวามเสียหาย พ.ศ. 2554 - 2558 Table 15.7 Road Traffic Accidents Casualties and Property Damaged: 2011 - 2015 2554

2555

2556

2557

2558

(2011)

(2012)

(2013)

(2014)

(2015)

จํานวนอุบัติเหตุ (แหง)

624

515

480

527

544

Number of reported accidents (place)

จํานวนRนตายและบาดเจ็บ (ราย)

588

696

428

277

621

Number of casualties (person)

- ตาย

274

216

257

142

223

- Killed

- บาดเจ็บ

314

480

171

135

398

- Injured

สาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุ

738

560

301

616

454

118

146

68

55

78

- Exceeding speed limit

50

113

44

32

68

- Dangerous lane changing

2

-

2

1

-

- Violation of stop sign

16

27

6

5

9

- Violation of traffic lights or signals

- ไมใหสัญญาณจอด/ชลอ/เลี้ยว

4

1

6

3

9

- No direction signals

- บรรทุกเกินพิกัด

-

-

-

-

-

- Cargo overload

- ขับรถไมชํานาญ

18

1

4

10

10

202

1

4

169

5

- เมาสุรา

30

14

15

16

11

- หลับใน

15

11

7

5

2

283

246

145

320

262

อุบัติเหตุการจราจรทางบก

- ขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกําหนด - ตัดหนาระยะกระชั้นชิด - ฝาฝนปายหยุด - ฝาฝนสัญญาณไฟจราจร

- อุปกรณชํารุด

- อื่นๆ ที่มา: ตํารวจภูธรจังหวัดขอนแกน

Source: Khon Kaen Provincial Police

Road traffic accidents

Accident cases

- Inexpenence or new driver - Equipment failure - Drunk driver - Falling asleep at the weel - Others


177

ตาราง 16.1 บริการ฾ทรศัพท์ พ.ศ. 2554 - 2558 Table 16.1 Telephone Services: 2011 - 2015 ( ฼ลขหมาย : Lines )

2554 (2011)

รายการ

2555 (2012)

2556 (2013)

2557 (2014)

2558 (2015)

1/

฼ลขหมาย฾ทรศัพท์ทีไมี บริษทั ที฾อที จากัด (มหาชน) บริษทั สัมปทาน

1/

92,704 37,634

92,908 37,694

93,381 37,694

92,445 37,604

92,626 37,604

1/

฼ลขหมาย฾ทรศัพท์ทีไมผี ูຌ฼ช຋า บริษทั ที฾อที จากัด (มหาชน) ธุรกิจ บຌานพัก ราชการ บริษทั ที฾อที จากัด (มหาชน) ฾ทรศัพท์สาธารณะ ระบุประ฼ภทเม຋เดຌ บริษทั สัมปทาน

2/

Item Line capacity TOT Public Company Limited Concessionaires 1/

66,706 6,743 50,781 5,647 607 2,928 20,029

62,845 6,299 48,010 5,945 618 1,973 17,672

60,478 6,123 45,968 5,999 621 1,706 61 15,058

56,205 5,780 42,384 5,928 624 1,428 61 12,422 12,422

51,058 5,412 38,216 5,775 622 981 52 10,538 12,422

Main telephone line TOT Public Company Limited Business Residence Government TOT Public Company Limited Public telephone line Concessionaires

1/ ประกอบดຌวย฼ลขหมาย฾ทรศัพท์ประจาทีไ ฽ละ฾ทรศัพท์สาธารณะ Consist of ordinary telephone lines and public telephone lines 2/ จานวน฼ลขหมายของ฾ทรศัพท์สาธารณะ฽สดงขຌอมูล฼ฉพาะทีไบริษัท ที฾อที จากัด (มหาชน) ดา฼นินการ฼อง เม຋รวมทีไบริษัท ที฾อที จากัด (มหาชน) ฼ช຋าตู/ຌ ฼ครืไอง ฽ละทีไ฿หຌสิทธิ฽ก຋ กสท. For public telephone, only phone numbers operated by TOT are presented, not including the numbers for which TOT rents booths/telephone set from private companies and TOT gives CAT a right to operate

ทีไมา: บริษทั ที฾อที จากัด (มหาชน)

Source: TOT Public Company Limited

2/


178

ตาราง 16.2 บริการเปรษณีย์ ฼ป็นรายอา฼ภอ ปีงบประมาณ 2557 - 2558 Table 16.2 Postal Services by District: Fiscal Years 2014 - 2015 (ฉบับ/ชิๅน : issue / piece) 2557 (2014) อา฼ภอ

2558 (2015)

ทีไทาการเปรษณีย์

เปรษณียภัณฑ์ธรรมดา

พัสดุเปรษณีย์

บริการพิ฼ศษ

เปรษณียภัณฑ์ธรรมดา

พัสดุเปรษณีย์

บริการพิ฼ศษ

Post offices

Postal ordinary

Postal parcel

Special

Postal ordinary

Postal parcel

Special

District

รวมยอด

28

14,784,077

100,460

2,966,788

21,602,144

115,329

4,098,390

Total

฼มืองขอน฽ก຋น

6

10,520,037

61,931

2,005,256

17,504,284

67,264

2,944,266

Mueang Khon Kaen

บຌานฝาง

1

21,910

111

3,411

26,761

91

3,929

Ban Fang

พระยืน

1

115,273

454

17,644

100,806

1,004

18,184

Phra Yuen

หนอง฼รือ

2

865,863

1,355

80,464

766,986

1,896

86,933

Nong Ruea

ชุม฽พ

2

942,924

4,180

140,599

708,027

4,633

189,753

Chum Phae

สีชมพู

1

215,387

1,695

43,811

243,659

4,019

61,295

Si Chomphu

นๅาพอง

2

720,584

2,797

116,818

719,449

3,918

114,485

Nam Phong

อุบลรัตน์

1

45,840

871

21,972

45,521

1,326

29,087

Ubolratana

กระนวน

1

235,101

3,234

58,885

199,685

4,473

70,822

Kranuan

บຌานเผ຋

1

149,634

7,154

165,514

330,646

7,012

174,980

Ban Phai

฼ปือยนຌอย

1

10,354

230

9,069

14,397

173

10,152

Pueai Noi

พล

1

463,053

4,131

100,714

338,343

4,190

102,464

฽วง฿หญ຋

1

27,903

698

15,351

31,797

800

19,784

Waeng Yai

฽วงนຌอย

1

53,472

738

21,962

25,447

746

26,218

Waeng Noi

Phon


179

ตาราง 16.2 บริการเปรษณีย์ ฼ป็นรายอา฼ภอ ปีงบประมาณ 2557 - 2558 (ต຋อ) Table 16.2 Postal Services by District: Fiscal Years 2014 - 2015 (Cont.) (ฉบับ/ชิๅน : issue / piece) 2557 (2014) อา฼ภอ

2558 (2015)

ทีไทาการเปรษณีย์

เปรษณียภัณฑ์ธรรมดา

พัสดุเปรษณีย์

บริการพิ฼ศษ

เปรษณียภัณฑ์ธรรมดา

พัสดุเปรษณีย์

บริการพิ฼ศษ

Post offices

Postal ordinary

Postal parcel

Special

Postal ordinary

Postal parcel

Special

District

หนองสองหຌอง

1

69,943

3,184

22,950

94,405

2,807

41,279

Nong Song Hong

ภู฼วียง

1

64,542

1,970

40,518

103,336

4,034

88,607

Phu Wiang

มัญจาคีรี

1

95,113

2,124

48,260

168,717

3,494

59,570

Mancha Khiri

ชนบท

1

53,946

1,825

24,561

73,027

2,029

33,588

Chonnabot

฼ขาสวนกวาง

1

32,541

628

18,367

13,431

352

9,440

ภูผาม຋าน

1

80,657

1,150

10,662

93,420

1,068

13,554

ซาสูง

-

-

-

-

-

-

-

Sam Sung

฾คก฾พธิเ์ ชย

-

-

-

-

-

-

-

Khok Pho Chai

หนองนาคา

-

-

-

-

-

-

-

Nong Na Kham

บຌาน฽ฮด

-

-

-

-

-

-

-

Ban Haet

฾นนศิลา

-

-

-

-

-

-

-

Non Sila

฼วียง฼ก຋า

-

-

-

-

-

-

-

Wieng Kao

หมาย฼หตุ: เม຋รวมทีไทาการเปรษณีย์อนุญาต ทีไมา: บริษทั เปรษณีย์เทย จากัด

Note: Excluded licensed post offices. Source: Thailand Post Co.,Ltd.

Khao Suan Kwang Phu Pha Man


180

ตาราง 16.3 จานวนประชากรอายุ 6 ปีขึๅนเป จา฽นกตามการมีการ฿ชຌ฼ครือไ งมือ/อุปกรณ์฼ทค฾น฾ลยีสารสน฼ทศ฽ละการสืไอสาร พ.ศ. 2556 - 2558 Table 16.3 Population aged 6 years and over by information and communication technology using : 2013 - 2015 (คน Person) การ฿ชຌ฼ทค฾น฾ลยีสารสน฼ทศ ฽ละการสืไอสาร

การ฿ชຌคอมพิว฼ตอร์ ฿ชຌ เม຋฿ชຌ การ฿ชຌอิน฼ทอร์฼นใต ฿ชຌ เม຋฿ชຌ การมี฾ทรศัพท์มือถือ มี เม຋มี

จานวน Number

รຌอยละ Percent Use information and communication technology

2556

2557

2558

2556

2557

2558

(2013)

(2014)

(2015)

(2013)

(2014)

(2015)

1,769,428

1,637,599

1,641,623

100.00

100.00

100.00

564,755

591,291

625,947

31.92

36.11

38.13

Used

1,204,673

1,046,308

1,015,676

68.08

63.89

61.87

None

1,769,428

1,637,599

1,641,623

100.00

100.00

100.00

480,602

572,370

643,300

27.16

34.95

39.19

Used

1,288,826

1,065,229

998,323

72.84

65.05

60.81

None

1,769,428

1,637,599

1,641,623

100.00

100.00

100.00

1,324,294

1,314,566

1,367,739

74.84

80.27

83.32

Have

445,134

323,033

273,884

25.16

19.73

16.68

None

ทีไมา: สารวจการมีการ฿ชຌ฼ทค฾น฾ลยีสารสน฼ทศ฽ละการสืไอสาร฿นครัว฼รือน พ.ศ. 2556 - 2558 สานักงานสถิต฽ิ ห຋งชาติ฽ห຋งชาติ Source: The 2013 - 2015 Information and Communication Technology Survey on Household, National Statistical Office

Computer using

Internet using

Mobile user


181

ตาราง 16.4 จานวนประชากรอายุ 6 ปีขึๅนเป จา฽นกตามการมีการ฿ชຌ฼ครืไองมือ/อุปกรณ์฼ทค฾น฾ลยีสารสน฼ทศ฽ละการสืไอสาร ฼ป็นรายจังหวัดภาคตะวันออก฼ฉียง฼หนือ พ.ศ. 2558 Table 16.4 Population aged 6 years and over by information and communication technology using by Province of Northeastern Region: 2015

ภาคตะวันออก฼ฉียง฼หนือ

การ฿ชຌคอมพิว฼ตอร์1/ Computer Using

การ฿ชຌ฾ทรศัพท์มอื ถือ Mobile Using ฿ชຌ Use

12,964,156

4,459,215

5,250,863

12,172,508

5,264,498

12,158,873

Northeastern region

฿น฼ขต฼ทศบาล

3,974,672

1,120,313

1,880,077

3,214,908

1,919,790

3,175,195

Municipal Municipa area

นอก฼ขต฼ทศบาล

8,989,484

3,338,902

3,370,786

8,957,600

3,344,708

8,983,678

Non-municipal No area

1,806,209

526,892

754,751

1,578,350

852,076

1,481,025

บุรีรัมย์

755,941

400,979

319,063

837,857

288,065

868,855

Buri Ram

สุรินทร์

665,237

360,267

315,829

709,675

339,897

685,607

Surin

ศรีสะ฼กษ

628,399

331,606

253,446

706,559

248,673

711,332

Si Sa Ket

1,381,754

214,533

529,985

1,066,302

517,643

1,078,644

ย฾สธร

406,632

43,335

118,384

331,583

109,044

340,923

Yasothon

ชัยภูมิ

661,147

231,198

245,897

646,448

262,779

629,566

Chaiyaphum

อานาจ฼จริญ

185,560

73,663

65,338

193,885

59,047

200,176

Am Nat Charoen

บึงกาฬ

223,016

99,826

85,643

237,199

80,643

242,199

Bueng Kan

หนองบัวลาภู

303,851

134,787

111,442

327,196

93,180

345,458

Nong Bua Lam Phu

ขอน฽ก຋น

1,367,739

273,884

625,947

1,015,676

643,300

998,323

Khon Kaen

อุดรธานี

893,069

285,968

337,464

849,115

371,528

807,509

Udon Thani

฼ลย

368,415

136,552

113,809

391,158

106,661

398,306

Loei

หนองคาย

303,201

115,527

116,196

302,532

93,087

325,641

Nong Khai

มหาสารคาม

564,494

214,032

250,473

528,053

253,705

524,821

Maha Sarakham

นครราชสีมา

อุบลราชธานี

เม຋฿ชຌ None

Northeastern Region

เม຋฿ชຌ None

ภาคตะวันออก฼ฉียง฼หนือ

฿ชຌ Use

การ฿ชຌอนิ ฼ทอร์฼นใต Connect to internet ฿ชຌ เม຋฿ชຌ Connect None

Nakhon Ratchasima

Ubon Ratchathani


182

ตาราง 16.4 จานวนประชากรอายุ 6 ปีขึๅนเป จา฽นกตามการมีการ฿ชຌ฼ครืไองมือ/อุปกรณ์฼ทค฾น฾ลยีสารสน฼ทศ฽ละการสืไอสาร ฼ป็นรายจังหวัดภาคตะวันออก฼ฉียง฼หนือ พ.ศ. 2558 (ต຋อ) Table 16.4 Population aged 6 years and over by information and communication technology using by Province of Northeastern Region: 2015 (Cont.)

ภาคตะวันออก฼ฉียง฼หนือ

การ฿ชຌคอมพิว฼ตอร์1/ Computer Using

การ฿ชຌ฾ทรศัพท์มอื ถือ Mobile Using

การ฿ชຌอนิ ฼ทอร์฼นใต Connect to internet ฿ชຌ เม຋฿ชຌ Connect None

Northeastern Region

฿ชຌ Use

เม຋฿ชຌ None

฿ชຌ Use

เม຋฿ชຌ None

รຌอย฼อใด

720,765

276,214

321,197

675,782

293,795

703,184

Roi Et

กาฬสินธุ์

538,665

220,614

205,827

553,452

194,811

564,468

Kalasin

สกลนคร

605,995

252,235

233,558

624,672

222,621

635,609

Sakon Nakhon

นครพนม

365,648

161,112

156,546

370,214

141,553

385,207

Nakhon Phanom

มุกดาหาร

218,419

105,991

90,070

234,340

92,389

232,021

Mukdahan

1/ รวมคอมพิว฼ตอร์฽บบตัๅง฾ตຍะ ฽บบกระ฼ป๋าหิๅว พีดี฼อ ฽ละ สมาร์ท฾ฟน Including Personal computer, Notebook, PDA and Smartphone. ทีไมา: สารวจการมีการ฿ชຌ฼ทค฾น฾ลยีสารสน฼ทศ฽ละการสืไอสาร฿นครัว฼รือน พ.ศ. 2558 สานักงานสถิติ฽ห຋งชาติ Sourec: The Information and Communication Technology Survey on Household, 2015 National Statistical Office


185

ตาราง 17.1 ผูຌ฼ยี่ยม฼ยือน รายเดຌจากการท຋อง฼ที่ยว หຌองพัก ฽ละผูຌ฼ขຌาพัก฽รม ฼ป็นรายจังหวัด฿นภาคตะวันออก฼ฉียง฼หนือ พ.ศ. 2558 Table 17.1 Visitor, Tourism, Room and Guests Receipt by Province in Northeastern Region: 2015 ผูຌ฼ยีไยม฼ยือน (Visitor) จังหวัด

รายเดຌจากการ

หຌองพัก

จานวน

นักท຋อง฼ทีไยว

นักทัศนาจร

ท຋อง฼ทีไยว (ลຌานบาท)

(หຌอง)

ผูຌ฼ขຌาพัก฽รม

Tourist

Excursionist

Tourism receipt (Mil. baht)

Room

Number of Guests

Northeastern Region

ภาคตะวันออก฼ฉียง฼หนือ นครราชสีมา

Provincial

15,475,668

283,474

31,636.4

30,912

8,642,398

Nakhon Ratchasima

บุรีรัมย์

1,387,624

32,209

2,039.4

3,491

769,309

Buri Ram

สุรินทร์

1,103,599

23,002

2,209.7

2,948

835,459

Surin

ศรีสะ฼กษ

1,407,674

18,445

1,766.6

1,625

389,043

Si Sa Ket

อุบลราชธานี

2,543,102

123,011

5,664.7

3,619

1,059,689

ย฾สธร

500,922

12,322

609.2

606

145,791

Yasothon

ชัยภูมิ

1,410,613

8,220

1,467.9

2,395

688,410

Chaiyaphum

อานาจ฼จริญ

270,636

7,825

372.4

325

88,579

บึงกาฬ

530,921

6,206

839.0

1,556

293,868

Bueng Kan

หนองบัวลาภู

342,479

1,563

336.7

634

135,324

Nong Bua Lam Phu

ขอน฽ก຋น

3,818,917

62,729

10,756.4

6,603

1,462,423

Khon Kaen

อุดรธานี

3,104,984

140,524

8,084.7

6,755

1,665,822

Udon Thani

฼ลย

1,897,358

35,764

3,347.1

5,588

1,054,657

Loei

หนองคาย

1,971,995

545,350

4,507.7

4,455

1,077,190

Nong Khai

Ubon Ratchathani

Amnat Charoen


186

ตาราง 17.1 ผูຌ฼ยี่ยม฼ยือน รายเดຌจากการท຋อง฼ที่ยว หຌองพัก ฽ละผูຌ฼ขຌาพัก฽รม ฼ป็นรายจังหวัด฿นภาคตะวันออก฼ฉียง฼หนือ พ.ศ. 2558 (ต຋อ) Table 17.1 Visitor, Tourism, Room and Guests Receipt by Province in Northeastern Region: 2015 (Cont.) ผูຌ฼ยีไยม฼ยือน (Visitor) จังหวัด

รายเดຌจากการ

หຌองพัก

จานวน

นักท຋อง฼ทีไยว

นักทัศนาจร

ท຋อง฼ทีไยว (ลຌานบาท)

(หຌอง)

ผูຌ฼ขຌาพัก฽รม

Tourist

Excursionist

Tourism receipt (Mil. baht)

Room

Number of Guests

Provincial

มหาสารคาม

483,836

8,273

673.3

1,155

242,085

Maha Sarakham

รຌอย฼อใด

723,352

5,130

1,009.7

1,521

309,801

Roi Et

กาฬสินธุ์

550,623

3,149

799.8

718

155,905

Kalasin

สกลนคร

1,131,803

4,842

1,781.0

3,213

585,946

Sakon Nakhon

นครพนม

905,501

77,119

1,555.7

2,474

396,652

Nakhon Phanom

มุกดาหาร

1,685,406

165,089

2,648.3

2,748

518,361

Mukdahan

ทีไมา: กรมการท຋อง฼ทีไยว

Source: Department of Tourism


187

ตาราง 17.2 สถิติการท຋อง฼ที่ยว พ.ศ. 2556 - 2558 Table 17.2 Tourism Statistics: 2013 - 2015 P

2556

2557

(2013)

(2014)

2558 (2015)

จานวนผูຌ฼ยีไยม฼ยือน

3,593,042

3,669,884

ชาวเทย

3,531,828

รายการ

ชาวต຋างประ฼ทศ จานวนนักท຋อง฼ทีไยว ชาวเทย

1/

ชาวต຋างประ฼ทศ จานวนนักทัศนาจร ชาวเทย

2/

ชาวต຋างประ฼ทศ ระยะ฼วลาพานัก฼ฉลีไยของนักท຋อง฼ทีไยว (วัน) ชาวเทย ชาวต຋างประ฼ทศ ค຋า฿ชຌจ຋าย฼ฉลีไย (บาท/คน/วัน) ผูຌ฼ยีไยม฼ยือน ชาวเทย ชาวต຋างประ฼ทศ นักท຋อง฼ทีไยว ชาวเทย ชาวต຋างประ฼ทศ

อัตราการ฼ปลีไยน฽ปลง (%) Percentage change

Item

2557 (2014)

2558 (2015)

3,881,646

2.1

5.8

3,609,152

3,818,917

2.2

5.8

Thai

61,214

60,732

62,729

-0.8

3.3

Foreigner

2,356,736

2,392,986

2,493,113

1.5

4.2

2,316,175

2,352,917

2,452,004

1.6

4.2

40,561

40,069

41,109

-1.2

2.6

1,236,306

1,276,898

1,388,533

3.3

8.7

1,215,653

1,256,235

1,366,913

3.3

8.8

20,653

20,663

21,620

-

4.6

2.64

2.62

2.61

-0.8

-0.4

2.64

2.62

2.61

-0.8

-0.4

2.42

2.43

2.43

0.4

-

1,287.2

1,318.8

1,363.6

2.5

3.4

1,282.1

1,313.5

1,358.2

2.5

3.4

1,599.7

1,652.4

1,709.8

3.3

3.5

1,375.4

1,412.4

1,465.0

2.7

3.7

1,369.3

1,406.1

1,458.6

2.7

3.7

1,754.7

1,809.9

1,876.7

3.1

3.7

Number of visitors

Number of tourists Thai

1/

Foreigner Number of excursionists Thai

2/

Foreigner Average length of stay (Day) Thai Foreigner Average expenditure (Baht/Person/Day) Visitors Thai Foreigner Tourists Thai Foreigner


188

ตาราง 17.2 สถิติการท຋อง฼ที่ยว พ.ศ. 2556 - 2558 (ต຋อ) Table 17.2 Tourism Statistics: 2013 - 2015 (Cont.) รายการ นักทัศนาจร ชาวเทย ชาวต຋างประ฼ทศ รายเดຌจากการท຋อง฼ทีไยว (ลຌานบาท) ผูຌ฼ยีไยม฼ยือน ชาวเทย ชาวต຋างประ฼ทศ สถานพัก฽รม หຌอง อัตราการ฼ขຌาพัก จานวนผูຌ฼ขຌาพัก฽รม ชาวเทย ชาวต຋างประ฼ทศ

2556

2557

(2013)

(2014)

P

อัตราการ฼ปลีไยน฽ปลง (%) Percentage change

2558 (2015)

2557 (2014)

2558 (2015)

843.7

859.9

889.0

1.9

3.4

843.4

859.1

888.2

1.9

3.4

862.8

909.8

939.0

5.4

3.2

9,588.1

9,942.4

10,756.4

3.7

8.2

9,398.1

9,747.4

10,548.6

3.7

8.2

190.1

195.0

207.8

2.6

6.5

6,801

6,588

6,603

-3.1

0.2

46

49

51

5.6

5.5

1,352,768

1,389,655

1,462,423

2.7

5.2

1,323,385

1,360,468

1,432,172

2.8

5.3

29,383

29,187

30,251

-0.7

3.6

Item Excursionists Thai Foreigner Revenue (Million baht) Visitors Thai Foreigner Accommodation Room Occupancy rates Number of Guests Thai Foreigner

1/ นักท຋อง฼ทีไยว หมายถึง ผูຌทีไ฼ดินทางเป฼ยือนจังหวัดนัๅน ฾ดยวัตถุประสงค์ต຋างโ ทีไเม຋฿ช຋การเปทางานประจา การศึกษา ฽ละเม຋฿ช຋คนทຌองถิไนทีไมีภูมิลา฼นา หรือศึกษาอยู຋ทีไจังหวัดนัๅน ทัๅงนีๅตຌองพักคຌางคืนอย຋างนຌอย 1 คืน Tourist: These who visit to province on their own any seasons excepting work, education and these who are not the person living or education in the province must stay at least one night. 2/ นักทัศนาจร หมายถึง ผูຌ฼ยีไยม฼ยือนทีไเม຋พักคຌางคืน Excursionist: The visitors who do not stay overnight in the province

ทีไมา: กรมการท຋อง฼ทีไยว

Source: Department of Tourism


191

ตาราง 18.1 ฼งินรับฝาก ฽ละ฼งินใหຌสิน฼ชื่อของธนาคารพาณิชย์ ฼ป็นรายจังหวัด ภาคตะวันออก฼ฉียง฼หนือ พ.ศ. 2558 Table 18.1 Deposits and Credits of Commercial Bank by Province of Northeastern Region : 2015 (ลຌานบาท : Millions Baht) จ้านวน ส้านักงาน Number of branch

จังหวัด ภาคตะวันออก฼ฉียง฼หนือ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะ฼กษ อุบลราชธานี ย฾สธร ชัยภูมิ อ้านาจ฼จริญ บึงกาฬ หนองบัวล้าภู ขอน฽ก຋น อุดรธานี ฼ลย หนองคาย มหาสารคาม รຌอย฼อใด กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร

฼งินฝาก Deposits รวม Total

จ຋ายคืน฼มืไอ ทวงถาม Demand deposit

สิน฼ชืไอ Credits

ประจ้า Time deposit

ออมทรัพย์ Saving deposit

฼งินฝากอืไน โ Others

รวม Total

฼งิน฼บิก฼กินบัญชี Overdraft

฼งิน฿หຌกูຌยืม Loan

ตั็ว฼งิน Bills

อืไนโ Others

962

647,200

21,658

201,906

422,531

1,105

815,658

146,542

476,714

192,266

136

143

131,055

3,071

44,739

82,999

246

148,094

21,216

93,426

33,441

10

53

33,856

1,294

8,965

23,540

57

40,232

7,469

18,399

14,363

0

48

28,210

1,113

6,597

20,489

11

46,450

7,280

20,908

18,261

0

44

25,266

1,146

7,671

16,374

75

28,221

5,911

13,757

8,537

15

91

57,777

2,328

17,737

37,621

91

82,641

11,510

51,941

19,168

23

20

11,857

476

3,302

8,060

19

18,558

3,845

8,627

6,042

43

38

20,539

986

6,450

13,095

8

23,101

6,149

13,602

3,348

2

13

6,461

143

1,890

4,419

9

10,570

2,605

4,815

3,149

0

13

5,356

186

1,035

4,135

0

7,984

2,401

4,828

754

1

18

8,472

431

2,063

5,953

25

11,536

2,946

5,076

3,514

0

122

93,503

3,016

31,947

58,338

202

133,708

19,822

87,941

25,932

12

87

68,807

1,987

23,895

42,739

185

74,159

12,975

52,278

8,883

24

31

15,892

695

4,924

10,239

33

22,595

4,996

10,340

7,259

0

35

25,533

421

7,843

17,253

16

17,508

3,771

11,404

2,332

0

45

22,690

1,011

6,725

14,944

11

26,178

5,501

14,618

6,059

0

45

25,443

940

7,420

17,060

24

41,362

8,684

20,631

12,045

1

31

16,914

793

5,246

10,856

18

24,129

6,294

13,080

4,754

1

40

24,511

664

6,783

17,057

7

31,066

7,216

16,228

7,621

1

26

14,942

604

3,686

10,620

33

15,524

3,250

8,153

4,120

1

19

10,116

353

2,988

6,740

35

12,050

2,701

6,662

2,684

2

ทีไมา : ธนาคาร฽ห຋งประ฼ทศเทย

Source : Bank of Thailand.

Province

Northeastern Region

Nakhon Ratchasima Buri Ram Surin Si Sa Ket Ubon Ratchathani Yasothon Chaiyaphum Amnat Charoen Bueng Kan Nong Bua Lam Phu Khon Kaen Udon Thani Loei Nong Khai Maha Sarakham Roi Et Kalasin Sakon Nakhon Nakhon Phanom Mukdahan


192

ตาราง 18.2 ฼งินรับฝาก ฽ละ฼งินใหຌสิน฼ชื่อของธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2549 - 2558 Table 18.2 Deposits and Credits of Commercial Bank: 2006 - 2015 (ลຌานบาท : Millions Baht)

฼งินฝาก Deposits

จ้านวน ปี

ส้านักงาน

Year

Number of Branch

สิน฼ชืไอ Credits

จ຋ายคืน฼มืไอ

ประจ้า

ออมทรัพย์

รวม

ทวงถาม

Time

Saving

฼งินฝากอืไน โ

รวม

฼งิน฼บิก฼กินบัญชี

฼งิน฿หຌกูຌยืม

ตั็ว฼งิน

อืไน โ

Total

Demand deposit

deposit

deposit

Others

Total

Overdraft

Loan

Bills

Others

2549 (2006)

79

49,882.4

2,075.0

21,848.6

25,933.8

25.0

51,266.0

8,354.0

30,168.0

12,731.0

13.0

2550 (2007)

84

51,541.2

2,047.0

24,087.2

25,397.0

10.0

57,936.5

9,183.0

37,342.5

11,397.0

14.0

2551 (2008)

85

55,617.0

2,222.0

23,909.0

29,486.0

-

64,745.0

10,036.0

42,922.0

11,757.0

30.0

2552 (2009)

88

58,576.6

2,899.3

31,039.1

24,638.2

-

68,946.8

9,934.2

45,943.6

13,066.0

3.0

2553 (2010)

96

63,004.0

2,796.0

35,094.0

25,114.0

-

80,900.0

10,629.0

54,429.0

15,836.0

6.0

2554 (2011)

103

67,490.0

2,966.0

37,830.0

26,694.0

-

94,205.0

12,258.0

64,872.0

17,071.0

4.0

2555 (2012)

107

82,479.0

3,297.0

46,739.0

32,443.0

-

116,695.0

14,452.0

81,999.0

20,241.0

3.0

2556 (2013)

113

86,995.0

3,042.0

49,349.0

34,603.0

1.0

137,731.0

17,135.0

98,520.0

22,046.0

30.0

2557 (2014)

119

89,806.0

3,111.0

33,506.0

52,384.0

805.0

146,770.0

18,853.0

102,847.0

25,059.0

11.0

2558 (2015)

122

93,503.0

3,016.0

31,947.0

58,338.0

202.0

133,707.0

19,822.0

87,941.0

25,932.0

12.0

ทีไมา : ธนาคาร฽ห຋งประ฼ทศเทย

Source : Bank of Thailand.


193

ตาราง 18.3 สาขา ฼งินฝาก ฼งินถอน ฽ละ฼งินฝากคง฼หลือของธนาคารออมสิน จา฽นกตามประ฼ภทบัญชี ฼ป็นรายอา฼ภอ พ.ศ. 2558 Table

18.3 Branches, Deposit, Withdrawals and Deposit Outstandings of The Government Saving Bank by Type and District: 2015 (พันบาท: Thousand Baht)

อ้า฼ภอ

รวมยอด ฼มืองขอน฽ก຋น หนอง฼รือ ชุม฽พ สีชมพู นๅ้าพอง อุบลรัตน์ กระนวน บຌานเผ຋ พล หนองสองหຌอง ภู฼วียง มัญจาคีรี ฼ขาสวนกวาง ภูผาม຋าน

จ้านวน สาขา Number of branch 20 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ประ฼ภท฼ผือไ ฼รียก Demand deposits ฼งินฝากคง฼หลือ ฼งินฝาก ฼งินถอน ฼มือไ สินๅ ปี Deposit Withdrawal Deposit outstandings at the end of the year 3,533,433.5 1,155,005.7 32,326.9 186,900.4 131,303.7 271,311.3 165,498.7 172,235.6 208,381.0 273,922.8 112,662.7 284,112.2 197,031.0 101,231.9 241,509.7

ทีมไ า: ธนาคารออมสิน ภาค 11 จังหวัดขอน฽ก຋น

3,078,968.7 1,030,129.9 49,365.4 173,290.9 107,042.8 245,237.4 157,962.5 125,610.1 209,231.6 166,120.5 72,618.0 296,543.0 196,463.1 53,458.2 195,895.4

11,854,993.6 5,013,789.6 152,593.1 784,539.1 319,736.7 629,565.4 344,848.8 444,482.0 1,084,756.3 752,397.6 363,683.7 780,567.7 678,741.6 206,409.0 298,883.1

฼งินฝาก Deposit 63,309.6 5,639.0 87.1 2,556.4 6,492.7 475.9 2,244.7 12,566.7 1,989.0 2,618.7 1,232.5 224.5 21,182.2 5,539.0 461.2

ประ฼ภทประจ้า Time deposits ฼งินฝากคง฼หลือ ฼งินถอน ฼มือไ สินๅ ปี Withdrawal Deposit outstandings at the end of the year 18,679.7 7,458.8 92.1 3,602.8 48.7 2,131.0 334.5 43.0 914.1 1,574.8 197.1 929.6 1,168.0 16.8 168.3

Source: Government Saving Bank, Regional Office No. 11 , Khonkaen

1,252,804.3 440,994.9 10,027.1 81,285.8 67,828.1 84,891.4 22,258.8 40,560.5 53,030.9 120,665.0 41,480.2 70,256.6 176,494.2 34,831.4 8,199.5

District

Total Mueang Khon Kaen Chum Phae Nam Phong Ubolratana Kranuan Ban Phai Phon Phu Wiang Mancha Khiri Phu Pha Man Nong Song Hong Si Chomphu Khao Suan Kwang Phu Pha Man


194

ตาราง 18.4 สหกรณ์ จา฽นกตามประ฼ภทสหกรณ์ ฼ป็นรายอา฼ภอ พ.ศ. 2558 Table 18.4 Cooperatives by Type of Cooperatives and District: 2015

อ้า฼ภอ

รวม Total

รวมยอด ฼มืองขอน฽ก຋น

สหกรณ์ภาค฼กษตร Agricultural co-operatives group การ฼กษตร Agricultural

นิคม Land settlement

216

132

2

54

17

บຌานฝาง

5

พระยืน หนอง฼รือ

สหกรณ์นอกภาค฼กษตร Non agricultural co-operatives group

District

฼ครดิตยู฼นีไยน Credit Union

รຌานคຌา Consumer

บริการ Services

29

22

5

26

-

22

4

3

8

Mueang Khon Kaen

3

-

1

-

-

1

Ban Fang

9

6

-

-

3

-

-

Phra Yuen

7

5

-

-

2

-

-

Nong Ruea

ชุม฽พ

17

8

-

1

-

-

8

Chum Phae

สีชมพู

8

8

-

-

-

-

-

Si Chomphu

นๅ้าพอง

25

17

-

3

3

1

1

Nam Phong

อุบลรัตน์

5

5

-

-

-

-

-

Ubolratana

กระนวน

9

6

2

-

-

-

1

Kranuan

บຌานเผ຋

10

3

-

-

1

1

5

Ban Phai

2

1

-

-

1

-

-

Pueai Noi

10

9

-

1

-

-

-

Phon

฽วง฿หญ຋

4

3

-

-

-

-

1

Waeng Yai

฽วงนຌอย

7

7

-

-

-

-

-

Waeng Noi

หนองสองหຌอง

5

2

-

-

3

-

-

Nong Song Hong

10

8

-

-

2

-

-

Phu Wiang

฼ปือยนຌอย พล

ภู฼วียง

ออมทรัพย์ Thrift and credit

Total


195

ตาราง 18.4 สหกรณ์ จา฽นกตามประ฼ภทสหกรณ์ ฼ป็นรายอา฼ภอ พ.ศ. 2558 (ต຋อ) Table 18.4 Cooperatives by Type of Cooperatives and District: 2015 (Cont.)

อ้า฼ภอ

รวม Total

สหกรณ์ภาค฼กษตร Agricultural co-operatives group การ฼กษตร Agricultural

นิคม Land settlement

สหกรณ์นอกภาค฼กษตร Non agricultural co-operatives group ออมทรัพย์ Thrift and credit

฼ครดิตยู฼นีไยน Credit Union

รຌานคຌา Consumer

District

บริการ Services

มัญจาคีรี

8

5

-

1

2

-

-

Mancha Khiri

ชนบท

8

7

-

-

-

-

1

Chonnabot

฼ขาสวนกวาง

2

2

-

-

-

-

-

Khao Suan Kwang

ภูผาม຋าน

1

1

-

-

-

-

-

Phu Pha Man

ซ้าสูง

2

2

-

-

-

-

-

Sam Sung

฾คก฾พธิ่เชย

3

3

-

-

-

-

-

Khok Pho Chai

หนองนาค้า

1

1

-

-

-

-

-

Nong Na Kham

บຌาน฽ฮด

2

1

-

-

1

-

-

Ban Haet

฾นนศิลา

2

2

-

-

-

-

-

Non Sila

฼วียง฼ก຋า

-

-

-

-

-

-

-

Wieng Kao

ทีไมา: ส้านักงานสหกรณ์จงั หวัดขอน฽ก຋น

Source: Khonkaen Provincial Cooperative Office


196

ตาราง 18.5 สถิติการรับประกันชีวติ พ.ศ. 2548 - 2557 Table

18.5 Statistics of Life Insurance Business: 2005 - 2014 จ้านวนกรมธรรม์ทีไมีผลบังคับ

จ้านวน฼งิน฼อาประกันภัย

฼บีๅยประกันภัยรับทัๅงสิๅน

฼งินทีไจ຋ายตามกรมธรรม์

ปี

(ราย)

(พันบาท)

(พันบาท)

(พันบาท)

Year

Policies in force

Sum Insured

Premiums

Benefit Payment

(Policies)

(Thousand Baht)

(Thousand Baht)

(Thousand Baht)

2548 (2005)

306,903

54,337,583

2,707,385

1,079,417

2549 (2006)

334,798

61,161,894

2,821,260

1,452,609

2550 (2007)

365,886

76,956,232

3,012,058

1,170,398

2551 (2008)

379,879

90,303,094

3,206,628

1,367,789

2552 (2009)

386,315

95,305,437

3,441,134

1,487,999

2553 (2010)

412,338

106,531,026

3,789,510

1,748,432

2554 (2011)

440,538

118,412,109

4,197,116

1,946,694

2555 (2012)

452,892

118,688,427

4,923,492

2,136,147

2556 (2013)

510,561

160,694,022

5,895,522

2,473,627

2557 (2014)

532,506

167,818,444

6,720,181

2,777,460

ทีไมา: ส้านักงานคณะกรรมการก้ากับ฽ละส຋ง฼สริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

Source : Office of Insurance Commission


197

ตาราง 18.6 ฼งินกูຌของ฼กษตรกรลูกคຌาธนาคาร฼พื่อการ฼กษตร฽ละสหกรณ์การ฼กษตร จา฽นกตามประ฼ภท฼งินกูຌ ฼ป็นรายอา฼ภอ พ.ศ. 2558 Table 18.6 Loans Operation for Farmer of The Bank for Agriculture and Agricultural Co-Operatives by Type and District: 2015 (ลຌานบาท Million Baht) ฼พืไอพัฒนาความรูหຌ รือ฼พืไอพัฒนาคุณภาพชีวติ

อ้า฼ภอ

รวมตຌน฼งินทุน

฼พืไอประกอบอาชีพ

Development of quality

รอการขายผลผลิต

ช้าระหนีๅสินภายนอก

ทุกประ฼ภท

For work

and knowledge

Waiting for the purchasing of product

Payment of external debt

ทีไลูกคຌา฼ป็น

ตຌน฼งิน

ตຌน฼งิน

ตຌน฼งิน

District

ตຌน฼งิน

ลูกหนีๅ

จ຋าย฼งินกูຌ

รับช้าระคืน

ทีไลูกคຌา

จ຋าย฼งินกูຌ

รับช้าระคืน

ทีไลูกคຌา

จ຋าย฼งินกูຌ

รับช้าระคืน

ทีไลูกคຌา

จ຋าย฼งินกูຌ

รับช้าระคืน

ทีไลูกคຌา

Total

Loans

Repayment

฼ป็นลูกหนีๅ

Loans

Repayment

฼ป็นลูกหนีๅ

Loans

Repayment

฼ป็นลูกหนีๅ

Loans

Repayment

฼ป็นลูกหนีๅ

outstanding

disbursed

Outstanding

disbursed

Outstanding

disbursed

Outstanding

disbursed

Outstanding

รวมยอด

29,872.3

18,290.7

15,483.6

25,390.2

2,251.3

1,854.1

4,124.7

187.5

164.6

170.8

0.2

69.6

186.6

฼มืองขอน฽ก຋น

3,345.3

4,771.8

5,184.5

2,916.9

301.5

227.5

385.6

38.7

38.4

38.7

0.5

1.8

4.2

Mueang Khon Kaen

บຌานฝาง

894.5

480.2

407.0

775.4

49.0

35.4

110.4

5.0

5.4

5.0

0.6

1.5

3.7

Ban Fang

พระยืน

702.3

334.2

208.3

605.7

30.2

28.0

94.7

1.1

6.4

0.1

0.1

0.5

1.7

Phra Yuen

หนอง฼รือ

1,369.6

750.6

517.4

1,228.0

72.1

63.5

126.8

2.6

3.0

1.6

0.3

9.4

13.2

Nong Ruea

ชุม฽พ

1,701.2

787.2

602.2

1,333.5

191.5

146.0

343.6

6.3

0.1

6.2

-

3.7

17.9

Chum Phae

สีชมพู

1,534.8

843.3

596.6

1,314.4

134.1

138.2

204.0

1.1

-

1.1

0.2

6.7

15.3

Si Chomphu

นๅ้าพอง

1,600.0

1,013.9

703.4

1,351.2

127.3

61.3

190.1

30.3

18.0

30.3

3.7

9.3

28.4

Nam Phong

อุบลรัตน์

849.8

413.5

286.7

779.3

32.9

10.5

66.0

0.6

3.1

0.5

-

1.7

4.1

Ubolratana

กระนวน

1,543.7

1,040.3

864.6

1,331.5

107.5

102.8

192.9

1.1

21.1

2.6

0.3

2.6

16.6

Kranuan

บຌานเผ຋

1,857.7

1,099.0

871.1

1,642.5

101.8

113.0

206.6

5.1

14.1

5.1

-

3.0

3.5

Ban Phai

577.8

384.6

265.0

532.0

31.0

24.3

40.1

5.0

8.0

5.0

-

0.6

0.7

Pueai Noi

1,352.9

526.3

715.5

1,109.9

82.9

90.5

237.6

1.0

0.3

1.0

-

3.3

4.4

Phon

981.5

417.7

298.5

889.9

33.7

22.3

82.7

5.6

3.1

5.6

-

1.3

3.3

Waeng Yai

฼ปือยนຌอย พล ฽วง฿หญ຋

Total


198

ตาราง 18.6 ฼งินกูຌของ฼กษตรกรลูกคຌาธนาคาร฼พื่อการ฼กษตร฽ละสหกรณ์การ฼กษตร จา฽นกตามประ฼ภท฼งินกูຌ ฼ป็นรายอา฼ภอ พ.ศ. 2558 (ต຋อ) Table 18.6 Loans Operation for Farmer of The Bank for Agriculture and Agricultural Co-Operatives by Type and District: 2015 (Cont.) (ลຌานบาท Million Baht) ฼พืไอพัฒนาความรูหຌ รือ฼พืไอพัฒนาคุณภาพชีวติ

อ้า฼ภอ

รวมตຌน฼งินทุน

฼พืไอประกอบอาชีพ

Development of quality

รอการขายผลผลิต

ช้าระหนีๅสินภายนอก

ทุกประ฼ภท

For work

and knowledge

Waiting for the purchasing of product

Payment of external debt

ทีไลูกคຌา฼ป็น

ตຌน฼งิน

ตຌน฼งิน

ตຌน฼งิน

ตຌน฼งิน

ลูกหนีๅ

จ຋าย฼งินกูຌ

รับช้าระคืน

ทีไลูกคຌา

จ຋าย฼งินกูຌ

รับช้าระคืน

ทีไลูกคຌา

จ຋าย฼งินกูຌ

รับช้าระคืน

ทีไลูกคຌา

จ຋าย฼งินกูຌ

รับช้าระคืน

ทีไลูกคຌา

Total

Loans

Repayment

฼ป็นลูกหนีๅ

Loans

Repayment

฼ป็นลูกหนีๅ

Loans

Repayment

฼ป็นลูกหนีๅ

Loans

Repayment

฼ป็นลูกหนีๅ

outstanding

disbursed

Outstanding

disbursed

Outstanding

disbursed

Outstanding

disbursed

District

Outstanding

฽วงนຌอย

1,467.8

469.2

398.9

1,258.1

70.4

63.5

197.8

2.2

-

2.2

-

1.8

9.7

Waeng Noi

หนองสองหຌอง

2,111.5

867.0

705.0

1,682.0

179.1

172.6

379.7

40.5

0.3

40.2

0.1

4.6

9.6

Nong Song Hong

1/

1,070.9

606.8

445.0

868.3

93.1

71.1

198.2

0.1

4.0

0.1

0.8

1.4

4.3

Phu Wiang

มัญจาคีรี

1,334.8

666.9

445.9

1,125.8

108.3

78.6

197.2

1.7

1.5

1.7

0.6

5.0

10.0

Mancha Khiri

ชนบท

964.9

446.1

294.2

877.5

42.7

32.7

83.4

0.5

10.0

0.5

-

1.8

3.4

Chonnabot

฼ขาสวนกวาง

796.1

480.3

373.3

706.5

47.8

47.0

81.2

5.1

7.3

5.0

-

2.3

3.3

Khao Suan Kwang

ภูผาม຋าน

586.2

238.5

157.8

420.3

70.6

57.9

149.7

-

-

-

-

3.2

16.2

ซ้าสูง

688.8

250.5

131.9

511.1

88.5

63.3

166.5

13.4

5.6

7.8

0.8

0.7

3.3

Sam Sung

฾คก฾พธิ่เชย

636.6

316.3

228.1

556.2

50.0

41.0

77.6

-

-

-

-

0.8

2.8

Khok Pho Chai

หนองนาค้า

275.8

138.6

96.8

215.0

33.1

20.9

56.0

0.6

-

0.6

0.1

0.6

4.2

Nong Na Kham

บຌาน฽ฮด

661.3

350.0

247.3

510.8

102.5

83.1

149.1

-

-

-

-

1.0

1.4

Ban Haet

฾นนศิลา

966.8

597.8

438.5

848.5

69.8

59.1

107.2

20.0

15.0

10.0

-

1.2

1.2

Non Sila

ภู฼วียง

1/ รวมอ้า฼ภอ฼วียง฼ก຋า ทีไมา: ธนาคาร฼พือไ การ฼กษตร฽ละสหกรณ์การ฼กษตรจังหวัดขอน฽ก຋น

1/ Include Wieng Kao Distric Source: Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives, Khonkaen

1/

Phu Pha Man


201

ตาราง 19.1 รายรับ ฽ละรายจ຋ายจริงขององค์การบริหารส຋วนจังหวัด ฼ทศบาล ฽ละองค์การบริหารส຋วนตาบล จา฽นกตามประ฼ภท ปีงบประมาณ 2557 - 2558 Table 19.1 Actual Revenue and Expenditure of Provincial Administrative Organization, Municipality and Subdistrict Administration Organization by Type: Fiscal Years 2014 - 2015 (ลຌานบาท : Million Baht) 2557 (2014)

ประ฼ภท

รายเดຌรวม รายเดຌ ภาษีอากร ค຋าธรรม฼นียม ค຋าปรับ ทรัพย์สิน สาธารณูป฾ภค ฼บใด฼ตลใด ฼งินอุดหนุน รายจ຋ายรวม รายจ຋ายประจา รายจ຋าย฼พืไอการลงทุน รายจ຋ายงบกลาง

องค์การบริหาร ส຋วนจังหวัด Provincial Administration Organization 858.07 126.36 93.43 2.89 11.15 18.89 731.70 1,581.27 927.12 412.72 241.43

ทีไมา: สานักงานคลังจังหวัดขอน฽ก຋น

฼ทศบาล Municipality

3,458.11 565.28 274.94 102.77 113.16 23.25 51.15 2,892.83 4,302.59 3,368.41 648.70 285.49

2558 (2015) องค์การบริหาร ส຋วนตาบล Subdistrict Administration Organization

องค์การบริหาร ส຋วนจังหวัด Provincial Administration Organization

2,561.97 149.96 45.40 24.20 42.81 5.81 31.74 2,412.01 2,980.86 2,494.69 339.89 146.28

984.86 125.37 94.09 1.84 12.97 16.48 859.49 1,224.87 830.67 186.99 207.21

฼ทศบาล Municipality

3,895.66 610.64 306.54 116.11 117.99 22.16 47.84 3,285.02 4,472.20 3,443.74 681.81 346.66

องค์การบริหาร ส຋วนตาบล Subdistrict Administration Organization 3,104.94 164.89 48.12 27.20 41.75 7.52 40.30 2,940.05 3,197.39 2,564.14 411.18 222.07

Source: Khon Kaen Provincial Office of The Comptroller General

Type

Revenue Total Revenue Taxes and duties Fees and fines Property Public utilities Miscellaneous Subsidies Expenditure Total Permanent expenditure Expenditure of investment Central expenditure


202

ตาราง 19.2 รายรับ ฽ละรายจ຋ายจริงของ฼ทศบาล จา฽นกตามประ฼ภท ฼ป็นรายอา฼ภอ ฽ละ฼ทศบาล ปีงบประมาณ 2558 Table 19.2 Actual Revenue and Expenditure of Municipality by Type, District and Municipality: Fiscal Year 2015 (พันบาท : Thousand Baht) รายเดຌ

รายจ຋าย

Revenue

Expenditure

ค຋าธรรม฼นียม

อา฼ภอ/฼ทศบาล

รายจ຋าย

ภาษีอากร

ค຋าปรับ

ทรัพย์สิน

สาธารณูป฾ภค

฼บใด฼ตลใด

฼งินอุดหนุน

รายจ຋ายประจา

฼พือไ การลงทุน

งบกลาง

Taxes and

Fees and fines

Property

Public

Miscellaneous

Subsidies

Permanent

Expenditure

Central

Expenditure

of investment

expenditure

duties รวมยอด

รายจ຋าย

utilities

District/municipality

306,544.1

116,106.9

117,987.6

22,164.3

47,838.8

3,285,021.8

3,443,736.1

681,812.4

346,656.4

188,740.1

74,815.4

67,088.6

12,486.5

24,078.2

1,330,763.5

1,417,598.9

375,395.7

138,696.8 Mueang Khon Kaen

฼ทศบาลนครขอน฽ก຋น

122,646.0

55,531.0

50,166.1

9,472.0

15,302.3

803,049.5

782,898.5

144,600.3

55,734.9

฼ทศบาลตาบลท຋าพระ

5,011.3

830.2

616.2

-

428.6

19,582.6

46,447.0

8,234.9

1,997.6

Tha Pra Subdistrict Municipality

฼ทศบาลตาบล฾นนท຋อน

546.1

487.6

370.1

-

267.5

24,450.7

23,801.8

6,495.7

2,838.5

Non Thon Subdistrict Municipality

฼ทศบาลตาบลบຌานคຌอ

2,842.8

383.0

965.8

-

460.6

48,085.1

42,651.7

11,033.7

20,489.2

Ban Kho Subdistrict Municipality

฼ทศบาลตาบลบຌาน฼ป็ด

12,073.6

3,798.0

1,186.5

-

460.6

63,588.9

107,646.7

63,015.1

18,535.2

Ban Ped Subdistrict Municipality

฼ทศบาลตาบลบึง฼นียม

967.6

607.0

270.0

-

436.1

22,259.9

24,612.2

3,430.9

1,043.1

Bung Nieym Subdistrict Municipality

฼ทศบาลตาบลพระลับ

2,241.4

829.7

947.3

-

1,787.2

57,998.6

56,268.0

1,650.2

4,412.6

Pra Lab Subdistrict Municipality

฼ทศบาลตาบล฼มือง฼ก຋า

18,833.6

3,004.4

2,899.3

1,484.6

63,261.6

75,339.7

62,578.5

14,434.5

฼ทศบาลตาบลสาวะถี

449.7

774.9

509.4

558.6

64,813.9

51,513.4

8,602.1

2,172.4

Sawathi Subdistrict Municipality

฼ทศบาลตาบลสาราญ

3,627.1

1,052.3

1,671.4

350.5

419.0

27,040.7

34,635.6

5,600.5

2,563.5

Som Rang Subdistrict Municipality

฼ทศบาลตาบลหนองตูม

247.3

427.0

242.3

2,026.9

500.1

35,211.1

26,779.0

4,127.0

1,194.3

Nong Toom Subdistrict Municipality

฼ทศบาล฼มืองบຌานทุ຋ม

4,047.1

2,858.7

1,292.0

3.3

286.8

58,242.0

62,267.8

5,481.5

5,854.9

Nab Thum Town Municipality

15,206.6

4,231.5

5,952.2

-

1,686.2

43,178.8

82,737.6

50,545.3

7,426.1

Sila Town Municipality

฼มืองขอน฽ก຋น

฼ทศบาล฼มืองศิลา

633.8 -

Total

Khon Kaen City Municipality

Mueang Kao Subdistrict Municipality


203

ตาราง 19.2 รายรับ ฽ละรายจ຋ายจริงของ฼ทศบาล จา฽นกตามประ฼ภท ฼ป็นรายอา฼ภอ ฽ละ฼ทศบาล ปีงบประมาณ 2558 (ต຋อ) Table 19.2 Actual Revenue and Expenditure of Municipality by Type, District and Municipality: Fiscal Year 2015 (Cont.) (พันบาท : Thousand Baht) รายเดຌ

รายจ຋าย

Revenue

Expenditure

ค຋าธรรม฼นียม

อา฼ภอ/฼ทศบาล

รายจ຋าย

รายจ຋าย

ภาษีอากร

ค຋าปรับ

ทรัพย์สิน

สาธารณูป฾ภค

฼บใด฼ตลใด

฼งินอุดหนุน

รายจ຋ายประจา

฼พือไ การลงทุน

งบกลาง

Taxes and

Fees and fines

Property

Public

Miscellaneous

Subsidies

Permanent

Expenditure

Central

Expenditure

of investment

expenditure

duties

utilities

1,637.8

1,963.9

2,190.7

1,071.6

113,393.7

114,666.8

13,737.5

฼ทศบาลตาบล฽ก຋นฝาง

153.1

274.0

255.4

-

49.6

16,051.9

15,093.6

2,346.8

1,039.2

Kaen Fang Subdistrict Municipality

฼ทศบาลตาบล฾คกงาม

124.4

34.0

161.4

-

195.7

18,565.2

17,597.9

2,680.2

848.4

Khok Ngam Subdistrict Municipality

฼ทศบาลตาบล฾นนฆຌอง

174.7

241.1

78.1

-

167.9

18,227.5

16,556.1

3,195.2

1,773.5

Non Kong Subdistrict Municipality

฼ทศบาลตาบลบຌานฝาง

714.2

802.3

1,192.8

-

305.0

20,385.6

25,066.3

1,591.2

3,091.6

Ban Fang Subdistrict Municipality

฼ทศบาลตาบลปຆามะนาว

107.5

250.9

220.1

93.5

20,268.1

17,234.1

1,137.1

2,220.7

Pa Ma Now Subdistrict Municipality

฼ทศบาลตาบลหนองบัว

364.0

361.7

282.9

260.0

19,895.4

23,118.7

2,787.0

1,010.7

Nong Bua Subdistrict Municipality

1,300.0

1,817.1

1,705.1

1,483.2

98,606.7

85,930.3

11,176.2

฼ทศบาลตาบลบຌาน฾ตຌน

166.3

873.4

193.8

61.1

27,267.6

28,721.4

4,217.6

3,516.7

Ban Ton Subdistrict Municipality

฼ทศบาลตาบลพระบุ

113.8

43.1

111.7

1,114.7

20,207.5

17,776.2

852.1

539.5

Pra Bu Subdistrict Municipality

฼ทศบาลตาบลพระยืน

493.3

445.3

881.9

-

152.7

20,198.8

19,486.5

3,122.7

4,622.5

฼ทศบาลตาบลพระยืนมิงไ มงคล

526.6

455.3

517.7

-

154.7

30,932.7

19,946.1

2,983.8

11,091.5

4,539.8

2,517.1

5,613.3

3,119.3

204,164.0

171,349.8

31,819.7

฼ทศบาลตาบลกุดกวຌาง

193.6

166.5

337.1

-

406.3

26,985.8

30,039.8

4,889.7

1,118.2

Kut Kwang Subdistrict Municipality

฼ทศบาลตาบลดอน฾มง

686.1

334.4

1,015.1

-

109.7

16,451.8

21,236.9

1,153.5

2,368.6

Don Mong Subdistrict Municipality

฼ทศบาลตาบล฾นนทอง

214.6

133.6

504.2

-

361.6

42,047.2

32,291.8

16,755.4

1,269.5

Non Thong Subdistrict Municipality

บຌานฝาง

พระยืน

หนอง฼รือ

170.4

District/municipality

170.4 222.9 222.9

127.1

9,984.1 Ban Fang

19,770.1 Phra Yuen District

Phra Yuen Subdistrict Municipality Phra Yuen Ming Mong Kol Subdistrict Municipality

8,320.2 Nong Ruea


204

ตาราง 19.2 รายรับ ฽ละรายจ຋ายจริงของ฼ทศบาล จา฽นกตามประ฼ภท ฼ป็นรายอา฼ภอ ฽ละ฼ทศบาล ปีงบประมาณ 2558 (ต຋อ) Table 19.2 Actual Revenue and Expenditure of Municipality by Type, District and Municipality: Fiscal Year 2015 (Cont.) (พันบาท : Thousand Baht) รายเดຌ

รายจ຋าย

Revenue

Expenditure

ค຋าธรรม฼นียม

อา฼ภอ/฼ทศบาล

รายจ຋าย

รายจ຋าย

District/municipality

ภาษีอากร

ค຋าปรับ

ทรัพย์สิน

สาธารณูป฾ภค

฼บใด฼ตลใด

฼งินอุดหนุน

รายจ຋ายประจา

฼พือไ การลงทุน

งบกลาง

Taxes and

Fees and fines

Property

Public

Miscellaneous

Subsidies

Permanent

Expenditure

Central

Expenditure

of investment

expenditure

duties

utilities

฼ทศบาลตาบล฾นนสะอาด

77.4

133.9

404.3

฼ทศบาลตาบลบຌานผือ

66.1

20.6

472.5

฼ทศบาลตาบลยางคา

203.4

634.5

฼ทศบาลตาบลหนอง฽ก

519.1

฼ทศบาลตาบลหนอง฼รือ

424.1

23,657.9

19,662.7

2,805.7

902.9

Non Sa Ard Subdistrict Municipality

-

371.0

21,687.0

17,107.5

3,470.4

884.8

Ban Phu Subdistrict Municipality

176.2

-

610.9

30,817.4

861.9

354.9

801.3

-

545.0

20,039.7

24,039.5

626.8

803.6

Nong Kae Subdistrict Municipality

2,579.6

738.6

1,902.6

-

290.8

22,477.3

26,109.8

2,118.2

967.3

Nong Ruea Subdistrict Municipality

17,373.2

7,065.0

5,009.8

1,744.8

244,644.9

247,116.6

40,718.8

฼ทศบาลตาบล฾คกสูงสัมพันธ์

163.0

165.9

156.0

-

65.7

21,925.0

25,773.6

1,326.8

3,421.9 Khok Sung Samphan Subdistrict Municipality

฼ทศบาลตาบลนา฼พียง

126.4

279.5

338.5

-

297.4

29,681.1

23,837.5

7,012.6

1,003.1

Na Piang Subdistrict Municipality

1,157.6

25.1

131.6

-

214.6

19,607.2

17,917.3

1,976.1

1,726.5

Non Sa Ard Municipality

฼ทศบาลตาบล฾นนหัน

573.6

198.4

1,092.4

323.2

226.4

26,350.2

29,555.4

4,173.4

2,979.7

Non Hun Subdistrict Municipality

฼ทศบาลตาบลหนองเผ຋

918.7

764.6

616.2

1.2

271.5

28,579.4

24,615.6

7,189.3

1,085.4

Nong Phai Subdistrict Municipality

2,068.1

241.8

368.7

-

236.0

18,342.5

19,055.2

2,213.0

808.4

12,365.7

5,389.7

2,306.3

634.5

433.2

100,159.5

106,361.9

16,827.6

27,666.2 Mueang Chum Phae Subdistrict Municipality

1,174.7

770.1

2,979.1

-

1,074.4

65,626.2

66,653.4

12,266.4

3,306.9 Si Chomphu

฼ทศบาลตาบลนาจาน

164.0

39.9

709.0

-

485.3

34,461.1

19,967.2

5,771.5

1,872.2

฼ทศบาลตาบลวัง฼พิไม

198.9

401.3

639.6

-

179.0

11,941.2

21,964.6

281.6

711.2

Wang Poem Subdistrict Municipality

฼ทศบาลตาบลสีชมพู

811.7

328.9

1,630.4

-

410.1

19,223.8

24,721.6

6,213.3

723.6

Si Chomphu Subdistrict Municipality

ชุม฽พ

฼ทศบาลตาบล฾นนสะอาด

฼ทศบาลตาบลหนอง฼สา฼ลຌา ฼ทศบาล฼มืองชุม฽พ สีชมพู

127.1

958.9

-

5.3

Yang Kham Subdistrict Municipality

38,691.2 Chum Phae

Nong Sao Lao Subdistrict Municipality

Na Chan Subdistrict Municipality


205

ตาราง 19.2 รายรับ ฽ละรายจ຋ายจริงของ฼ทศบาล จา฽นกตามประ฼ภท ฼ป็นรายอา฼ภอ ฽ละ฼ทศบาล ปีงบประมาณ 2558 (ต຋อ) Table 19.2 Actual Revenue and Expenditure of Municipality by Type, District and Municipality: Fiscal Year 2015 (Cont.) (พันบาท : Thousand Baht) รายเดຌ

รายจ຋าย

Revenue

Expenditure

ค຋าธรรม฼นียม

อา฼ภอ/฼ทศบาล

รายจ຋าย

รายจ຋าย

ภาษีอากร

ค຋าปรับ

ทรัพย์สิน

สาธารณูป฾ภค

฼บใด฼ตลใด

฼งินอุดหนุน

รายจ຋ายประจา

฼พือไ การลงทุน

งบกลาง

Taxes and

Fees and fines

Property

Public

Miscellaneous

Subsidies

Permanent

Expenditure

Central

Expenditure

of investment

expenditure

duties

utilities

50,028.6

3,465.7

4,282.2

3,194.3

290,508.5

235,174.0

35,803.3

฼ทศบาลตาบลกุดนๅา฿ส

26,301.0

222.9

1,148.0

-

668.7

64,929.4

51,332.7

9,440.9

6,739.4

Kud Nam Sai Subdistrict Municipality

฼ทศบาลตาบลนๅาพอง

1,649.6

984.2

729.5

-

300.6

84,134.1

33,436.2

2,670.5

3,179.2

Nam Phong Subdistrict Municipality

฼ทศบาลตาบลม຋วงหวาน

6,279.8

467.4

292.6

31.5

196.7

44,018.5

43,383.7

11,073.8

4,703.9

Muang Wan Subdistrict Municipality

฼ทศบาลตาบลลานๅาพอง

14,322.2

579.7

885.2

-

284.2

42,893.6

39,536.7

4,202.7

2,548.7

Lam Nam Phong Subdistrict Municipality

฼ทศบาลตาบลวังชัย

1,109.7

982.5

885.2

-

1,394.4

16,054.5

39,673.1

1,116.3

3,002.6

Wang Chai Subdistrict Municipality

฼ทศบาลตาบลสะอาด

366.3

228.9

341.7

349.9

38,478.4

27,811.6

7,299.2

3,002.6

Sa Ard Subdistrict Municipality

4,705.7

798.2

2,473.1

-

1,101.5

69,147.1

83,608.3

16,580.8

4,058.5

273.5

1,866.3

-

320.2

20,545.0

27,435.0

7,125.3

2,582.6

Kuean Ubonrat Subdistrict Municipality

฼ทศบาลตาบล฾คกสูง

530.4

505.0

460.8

-

614.7

27,507.2

26,988.2

7,117.3

1,872.5

Khok Sung Subdistrict Municipality

฼ทศบาลตาบลนาคา

116.9

19.8

146.0

-

166.7

21,094.9

29,185.2

2,338.2

2,522.8

Na Khom Subdistrict Municipality

2,712.6

6,890.1

2,630.1

-

1,443.7

55,316.0

87,227.3

7,744.8

฼ทศบาลตาบลนๅาอຌอม

117.7

57.9

164.0

-

111.4

8,441.2

13,963.0

2,364.7

684.7

Nam Aom Subdistrict Municipality

฼ทศบาลตาบลหนอง฾น

565.6

2,819.2

375.7

-

205.8

21,935.9

20,096.0

2,664.1

1,263.0

Nong No Subdistrict Municipality

฼ทศบาลตาบลหຌวยยาง

159.6

302.8

266.1

-

86.8

8,407.3

16,852.8

1,661.7

927.0

Huy Yang Subdistrict Municipality

฼ทศบาล฼มืองกระนวน

1,869.8

3,710.3

1,824.3

-

1,039.8

16,531.6

36,315.4

1,054.3

7,854.1

Kra nuan Subdistrict Municipality

นาพอง

อุบลรัตน์ ฼ทศบาลตาบล฼ขือไ นอุบลรัตน์

กระนวน

633.9

District/municipality

602.4

23,176.4 Nam Phong

6,978.0 Ubolratana

10,728.9 Kra nuan


206

ตาราง 19.2 รายรับ ฽ละรายจ຋ายจริงของ฼ทศบาล จา฽นกตามประ฼ภท ฼ป็นรายอา฼ภอ ฽ละ฼ทศบาล ปีงบประมาณ 2558 (ต຋อ) Table 19.2 Actual Revenue and Expenditure of Municipality by Type, District and Municipality: Fiscal Year 2015 (Cont.) (พันบาท : Thousand Baht) รายเดຌ

รายจ຋าย

Revenue

Expenditure

ค຋าธรรม฼นียม

อา฼ภอ/฼ทศบาล

รายจ຋าย

รายจ຋าย

ภาษีอากร

ค຋าปรับ

ทรัพย์สิน

สาธารณูป฾ภค

฼บใด฼ตลใด

฼งินอุดหนุน

รายจ຋ายประจา

฼พือไ การลงทุน

งบกลาง

Taxes and

Fees and fines

Property

Public

Miscellaneous

Subsidies

Permanent

Expenditure

Central

Expenditure

of investment

expenditure

duties

utilities

11,558.9

5,553.9

3,897.4

1,264.5

101,425.2

149,427.6

44,552.5

฼ทศบาลตาบล฿น฼มือง

1,742.9

308.5

564.5

609.0

15,606.2

20,934.1

12,075.1

1,499.6

฼ทศบาล฼มืองบຌานเผ຋

9,815.9

5,245.5

3,332.9

1,199.6

655.5

85,819.0

128,493.5

32,477.4

15,328.9

267.0

321.0

390.9

107.1

438.6

24,963.1

38,790.4

3,801.1

4,067.1 Pueai Noi

฼ทศบาลตาบล฼ปือยนຌอย

226.3

268.4

288.8

3.6

310.8

17,098.0

27,234.5

3,323.2

3,015.4

Pueai Noi Subdistrict Municipality

฼ทศบาลตาบลสระ฽กຌว

40.7

52.6

102.1

103.5

127.8

7,865.1

11,555.8

477.9

1,051.7

Sra Keaw Subdistrict Municipality

4,242.0

3,224.7

6,802.1

3,885.0

1,414.3

114,292.4

147,492.8

19,096.7

9,642.9 Phon

4,242.0

3,224.7

6,802.1

3,885.0

1,414.3

114,292.4

147,492.8

19,096.7

9,642.9

431.8

308.3

1,307.2

21.2

256.8

33,128.7

22,889.2

900.6

1,479.9 Waeng Yai

431.8

308.3

1,307.2

21.2

256.8

33,128.7

22,889.2

900.6

1,479.9

772.2

551.7

764.5

101.9

793.5

53,874.7

46,576.0

4,179.8

3,704.1 Waeng Noi

฼ทศบาลตาบลกຌาน฼หลือง

223.3

204.0

135.2

101.9

345.0

31,013.3

18,618.9

3,390.4

2,976.1

Kan Luang Subdistrict Municipality

฼ทศบาลตาบล฽วงนຌอย

548.9

347.7

629.3

-

448.5

22,861.4

27,957.1

789.4

728.0

Waeng Noi Subdistrict Municipality

1,089.4

312.9

669.5

-

99.7

28,518.7

29,588.9

6,532.3

2,951.9 Nong Song Hong

1,089.4

312.9

669.5

-

99.7

28,518.7

29,588.9

6,532.3

2,951.9

9,313.3

682.0

3,219.5

-

238.1

30,790.5

39,634.0

3,466.6

6,354.1 Phu Wiang

9,313.3

682.0

3,219.5

-

238.1

30,790.5

39,634.0

3,466.6

6,354.1

บຌานเผ຋

฼ปือยนຌอย

พล ฼ทศบาล฼มือง฼มืองพล ฽วง฿หญ຋ ฼ทศบาลตาบล฽วง฿หญ຋ ฽วงนຌอย

หนองสองหຌอง ฼ทศบาลตาบลหนองสองหຌอง ภู฼วียง ฼ทศบาลตาบลภู฼วียง

1,199.6

District/municipality

-

16,828.5 Ban Phai Nai Mueang Subdistrict Municipality Ban Phai Subdistrict Municipality

Mueang Pho Town Municipality

Waeng Yai Subdistrict Municipality

Nong Song Hong Subdistrict Municipality

Phu Wiang Subdistrict Municipality


207

ตาราง 19.2 รายรับ ฽ละรายจ຋ายจริงของ฼ทศบาล จา฽นกตามประ฼ภท ฼ป็นรายอา฼ภอ ฽ละ฼ทศบาล ปีงบประมาณ 2558 (ต຋อ) Table 19.2 Actual Revenue and Expenditure of Municipality by Type, District and Municipality: Fiscal Year 2015 (Cont.) (พันบาท : Thousand Baht) รายเดຌ

รายจ຋าย

Revenue

Expenditure

ค຋าธรรม฼นียม

อา฼ภอ/฼ทศบาล

฼ทศบาลตาบลนาข຋า ฼ทศบาลตาบลมัญจาคีรี

รายจ຋าย

ภาษีอากร

ค຋าปรับ

ทรัพย์สิน

สาธารณูป฾ภค

฼บใด฼ตลใด

฼งินอุดหนุน

รายจ຋ายประจา

฼พือไ การลงทุน

งบกลาง

Taxes and

Fees and fines

Property

Public

Miscellaneous

Subsidies

Permanent

Expenditure

Central

Expenditure

of investment

expenditure

duties มัญจาคีรี

รายจ຋าย

utilities

District/municipality

368.1

287.4

224.9

60.3

239.8

30,798.3

24,402.8

4,200.2

1,321.2 Mancha Khiri

368.1

287.4

224.9

60.3

239.8

30,798.3

24,402.8

4,200.2

1,321.2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Na Kha Subdistrict Municipality Mancha Khiri Subdistrict Municipality

778.6

940.3

796.7

34.7

558.7

42,990.3

42,837.8

5,045.5

4,404.2 Chonnabot

฼ทศบาลตาบลชนบท

560.6

796.9

707.5

-

253.7

32,024.1

28,313.5

2,445.3

3,688.9

฼ทศบาลตาบลชลบถวิบลู ย์

218.0

143.4

89.2

34.7

305.0

10,966.2

14,524.4

2,600.2

715.4

921.0

653.6

1,491.6

-

384.8

61,799.0

62,529.7

3,081.6

6,388.6 Khao Suan Kwang

฼ทศบาลตาบล฼ขาสวนกวาง

769.2

612.8

950.7

-

190.4

36,871.6

36,658.6

1,851.9

4,170.5

Khao Suan Kwang Subdistrict Municipality

฼ทศบาลตาบล฾นนสมบูรณ์

151.8

40.8

540.9

-

194.5

24,927.4

25,871.0

1,229.8

2,218.2

Non Som Boon Subdistrict Municipality

278.9

240.6

859.4

4.1

499.1

27,363.5

33,982.8

2,569.7

5,886.1 Phu Pha Man

฼ทศบาลตาบล฾นนคอม

48.0

59.7

313.8

-

147.2

9,726.7

12,136.9

1,431.5

2,307.2

Non Khom Subdistrict Municipality

฼ทศบาลตาบลภูผาม຋าน

230.9

180.9

545.7

4.1

352.0

17,636.7

21,845.9

1,138.2

3,579.0

Phu Pha Man Subdistrict Municipality

436.2

409.0

213.5

316.6

415.2

22,407.5

35,617.0

3,257.9

959.4 Sam Sung

436.2

409.0

213.5

316.6

415.2

22,407.5

35,617.0

3,257.9

959.4

700.2

558.3

1,033.9

5.4

914.7

63,919.7

92,763.1

12,118.2

149.9

5.4

40.6

0.2

232.3

6,637.8

13,869.5

592.4

ชนบท

฼ขาสวนกวาง

ภูผาม຋าน

ซาสูง ฼ทศบาลตาบลซาสูง ฾คก฾พธิ์ชยั ฼ทศบาลตาบลนา฽พง

Chonnabot Subdistrict Municipality Chonnabot Wiboon Subdistrict Municipality

Sam Sung Subdistrict Municipality

9,606.6 Khok Pho Chai 1,607.8

Na Paeng Subdistrict Municipality


208

ตาราง 19.2 รายรับ ฽ละรายจ຋ายจริงของ฼ทศบาล จา฽นกตามประ฼ภท ฼ป็นรายอา฼ภอ ฽ละ฼ทศบาล ปีงบประมาณ 2558 (ต຋อ) Table 19.2 Actual Revenue and Expenditure of Municipality by Type, District and Municipality: Fiscal Year 2015 (Cont.) (พันบาท : Thousand Baht) รายเดຌ

รายจ຋าย

Revenue

Expenditure

ค຋าธรรม฼นียม

อา฼ภอ/฼ทศบาล

รายจ຋าย

รายจ຋าย

ภาษีอากร

ค຋าปรับ

ทรัพย์สิน

สาธารณูป฾ภค

฼บใด฼ตลใด

฼งินอุดหนุน

รายจ຋ายประจา

฼พือไ การลงทุน

งบกลาง

Taxes and

Fees and fines

Property

Public

Miscellaneous

Subsidies

Permanent

Expenditure

Central

Expenditure

of investment

expenditure

duties

utilities

District/municipality

฼ทศบาลตาบลบຌาน฾คก

201.5

253.0

605.6

-

165.6

17,724.9

19,771.0

3,872.1

2,574.7

Ban Khok Subdistrict Municipality

฼ทศบาลตาบล฾พธิ์ชัย

208.1

276.6

185.3

5.2

466.1

30,906.5

48,805.3

5,920.8

4,503.3

Pho Chai Subdistrict Municipality

฼ทศบาลตาบลภูผา฽ดง

140.7

23.3

202.4

-

50.7

8,650.4

10,317.3

1,733.0

920.8

358.5

310.6

457.1

577.3

533.2

23,017.7

35,169.1

7,680.2

฼ทศบาลตาบลขนวน

147.5

196.2

283.0

323.4

288.4

18,318.7

18,312.8

3,926.1

815.7 Ka Nun Subdistrict Municipality

฼ทศบาลตาบลหนองนาคา

210.9

114.4

174.0

253.9

244.8

4,699.0

16,856.3

3,754.1

621.5 Nong na kham Subdistrict Municipality

1,868.2

693.7

993.6

494.6

841.7

97,498.9

83,845.6

8,243.6

8,551.9 Ban Haet

฼ทศบาลตาบล฾คกสาราญ

403.6

336.7

419.5

488.9

231.4

45,687.3

35,073.7

5,203.6

1,624.6

Khok Som Ran Subdistrict Municipality

฼ทศบาลตาบลบຌาน฽ฮด

604.9

225.6

410.5

-

503.1

39,312.2

31,013.8

73.6

2,901.8

Ban Haet Subdistrict Municipality

฼ทศบาลตาบลวังสวรรค์

859.6

131.5

163.6

5.7

107.2

12,499.4

17,758.1

2,966.4

4,025.5

Wang Sa Wan Subdistrict Municipality

814.0

466.9

518.4

-

440.9

18,680.0

22,668.2

3,487.0

2,222.4 Non Sila

814.0

466.9

518.4

-

440.9

18,680.0

22,668.2

3,487.0

2,222.4

133.4

489.4

375.6

756.7

194.1

37,383.3

26,195.8

4,355.8

1,197.7 Wiang Kao

133.4

489.4

375.6

756.7

194.1

37,383.3

26,195.8

4,355.8

1,197.7

หนองนาคา

บຌาน฽ฮด

฾นนศิลา ฼ทศบาลตาบล฾นนศิลา ฼วียง฼ก຋า ฼ทศบาลตาบล฿น฼มือง

ทีไมา: สานักงานคลังจังหวัดขอน฽ก຋น

Source: Khon Kaen Provincial Office of The Comptroller General

Phu Pha Dang Subdistrict Municipality

1,437.2 Nong na kham

Non Sila Subdistrict Municipality

Nai Mueang Subdistrict Municipality


209

ตาราง 19.3 รายรับ ฽ละรายจ຋ายจริงขององค์การบริหารส຋วนตาบล จา฽นกตามประ฼ภท ฼ป็นรายอา฼ภอ ฽ละองค์การบริหารส຋วนตาบล ปีงบประมาณ 2558 Table 19.3 Actual Revenue and Expenditure of Subdistrict Administration Organization by Type, District and Subdistrict Administration Organization: Fiscal Year 2015 (พันบาท : Thousand Baht) รายเดຌ Revenue อา฼ภอ/ องค์การบริหารส຋วนตาบล

ภาษีอากร Taxes and duties

ค຋าธรรม฼นียม ค຋าปรับ Fees and fines

ทรัพย์สิน Property

สาธารณูป฾ภค Public utilities

฼บใด฼ตลใด Miscellaneous

฼งินอุดหนุน Subsidies

รายจ຋ายประจา Permanent Expenditure

รายจ຋าย Expenditure รายจ຋าย ฼พือไ การลงทุน Expenditure of investment

รายจ຋าย งบกลาง Central expenditure

District/Subdistrict Administration Organization

รวมยอด

48,121.4

27,198.2

41,752.2

7,519.3

40,299.3

2,940,049.9

2,564,137.5

411,183.8

222,067.2

Total

฼มืองขอน฽ก຋น อบต.฾คกสี อบต.ดอนชຌาง อบต.ดอนหัน อบต.฽ดง฿หญ຋ อบต.ท຋าพระ อบต.บຌานหวຌา บຌานฝาง อบต.บຌาน฼หล຋า อบต.ปຆาหวายนัไง พระยืน อบต.ขามปງอม อบต.หนอง฽วง หนอง฼รือ อบต.จระ฼ขຌ อบต.฾นนทัน

19,308.3 464.8 79.4 1,515.4 603.6 16,002.1 643.0 238.7 109.7 128.9 203.3 1.6 201.7 3,030.5 1,197.3 336.0

4,007.5 458.1 294.4 828.9 537.6 1,366.0 522.4 467.5 436.9 30.6 333.2 114.2 218.9 1,253.2 25.5 166.4

4,055.3 1,312.2 144.1 354.6 949.5 254.5 1,040.5 975.7 208.9 766.8 227.5 26.7 200.9 3,141.5 220.0 1,972.8

102.1 55.2 23.0 24.0 1,123.8 1,123.8 -

1,940.0 393.2 224.8 220.9 357.4 400.5 343.2 1,124.5 419.8 704.7 174.7 4.4 170.3 1,436.1 410.0 377.1

152,058.9 33,134.8 14,327.8 35,941.9 19,242.9 33,844.4 15,567.1 59,456.0 35,202.4 24,253.6 30,468.8 1,276.1 29,192.6 105,784.0 19,890.5 30,697.5

154,241.0 26,322.1 15,625.1 26,944.1 20,382.3 34,262.9 30,704.5 43,816.6 28,616.8 15,199.7 20,156.5 4,075.3 16,081.2 98,997.9 18,110.0 21,812.9

18,770.8 2,811.7 1,016.0 3,349.4 4,971.0 488.8 6,133.9 3,471.6 1,623.6 1,848.0 2,327.7 894.5 1,433.2 14,043.8 2,661.6 2,017.5

6,179.8 695.7 504.5 811.5 1,199.3 1,625.7 1,343.1 2,068.3 1,365.6 702.6 1,497.9 208.7 1,289.2 5,621.4 491.8 790.1

Mueang Khon Kaen Cok see SAO. Don Chang SAO. Don Han SAO. Dang Yai SAO. Tha Pra SAO. Ban Wa SAO. Ban Fang Ban Lao SAO. Pa Wai Nang SAO. Phra Yuen District Kham Pom SAO. Nong Wang SAO. Nong Ruea Cha La Kay SAO. Non Than SAO.


210

ตาราง 19.3 รายรับ ฽ละรายจ຋ายจริงขององค์การบริหารส຋วนตาบล จา฽นกตามประ฼ภท ฼ป็นรายอา฼ภอ ฽ละองค์การบริหารส຋วนตาบล ปีงบประมาณ 2558 (ต຋อ) Table 19.3 Actual Revenue and Expenditure of Subdistrict Administration Organization by Type, District and Subdistrict Administration Organization: Fiscal Year 2015 (Cont.) (พันบาท : Thousand Baht) รายเดຌ Revenue อา฼ภอ/ องค์การบริหารส຋วนตาบล

อบต.บຌานกง อบต.บຌาน฼มใง อบต.หนอง฼รือ ชุม฽พ อบต.ขัว฼รียง อบต.ชุม฽พ อบต.เชยสอ อบต.นาหนองทุ຋ม อบต.฾นนหัน อบต.฾นนอุดม อบต.วังหินลาด อบต.หนอง฼ขียด สีชมพู อบต.ซายาง อบต.ดงลาน อบต.บริบูรณ์ อบต.บຌาน฿หม຋ อบต.ภูห຋าน

ภาษีอากร Taxes and duties 136.0 208.8 1,152.5 3,652.5 245.4 236.3 836.6 191.8 126.7 586.3 1,295.8 133.6 715.0 72.5 70.0 131.1 87.3 41.4

ค຋าธรรม฼นียม ค຋าปรับ Fees and fines 145.0 619.6 296.6 2,569.9 127.7 1,258.3 191.6 170.8 57.1 289.0 230.3 245.0 688.9 1.0 210.4 12.8 36.4 86.3

ทรัพย์สิน Property 441.2 350.2 157.3 2,420.5 284.1 187.0 352.9 582.7 293.8 80.5 433.3 206.2 2,958.9 140.0 445.6 349.1 171.4 234.5

สาธารณูป฾ภค Public utilities 256.7 193.0 -

฼บใด฼ตลใด Miscellaneous 252.9 270.7 125.3 3,526.7 348.2 1,239.9 225.5 399.9 227.3 331.9 409.3 344.7 2,504.9 117.5 424.2 428.3 371.9 209.2

฼งินอุดหนุน Subsidies 19,809.8 33,815.9 1,570.3 159,787.4 19,396.9 18,050.2 17,083.3 32,588.0 14,477.9 7,980.1 26,628.5 23,582.4 204,001.4 5,868.0 27,159.0 31,854.7 19,185.2 18,938.7

รายจ຋ายประจา Permanent Expenditure 15,516.2 26,304.3 17,254.6 146,568.1 15,987.4 18,007.4 13,515.6 19,840.8 12,657.8 21,622.0 25,533.7 19,403.4 138,513.5 10,033.1 15,583.7 21,035.3 16,199.5 16,256.9

รายจ຋าย Expenditure รายจ຋าย ฼พือไ การลงทุน Expenditure of investment 1,876.8 7,124.2 363.7 25,291.9 2,369.1 1,297.3 2,921.0 3,548.6 2,121.6 3,106.9 6,559.2 3,368.1 29,590.8 1,139.6 3,280.9 3,535.5 2,196.8 2,808.2

District/Subdistrict รายจ຋าย Administration งบกลาง Organization Central expenditure 1,071.7 Ban Kong SAO. 2,716.8 Ban Meng SAO. 551.0 Nong Ruea SAO. 20,826.7 Chum Phae 855.0 Khua Riang SAO. 2,261.7 Chum Phae SAO. 1,227.9 Chai So SAO. 1,283.6 Na Nong Thum SAO. 458.4 Non Han SAO. 1,878.6 Non Udom SAO. 10,822.2 Wang Hin Lad SAO. 2,039.2 Nong Khiad SAO. 17,775.8 Si Chomphu 258.9 Sam Yang SAO. 788.3 Dong Lan SAO. 358.9 Bo Ri Boon SAO. 980.5 Ban Mai SAO. 936.7 Phu Han SAO.


211

ตาราง 19.3 รายรับ ฽ละรายจ຋ายจริงขององค์การบริหารส຋วนตาบล จา฽นกตามประ฼ภท ฼ป็นรายอา฼ภอ ฽ละองค์การบริหารส຋วนตาบล ปีงบประมาณ 2558 (ต຋อ) Table 19.3 Actual Revenue and Expenditure of Subdistrict Administration Organization by Type, District and Subdistrict Administration Organization: Fiscal Year 2015 (Cont.) (พันบาท : Thousand Baht) รายเดຌ Revenue อา฼ภอ/ องค์การบริหารส຋วนตาบล

อบต.ศรีสุข

ภาษีอากร Taxes and duties 148.7

อบต.สีชมพู อบต.หนอง฽ดง

ค຋าธรรม฼นียม ค຋าปรับ Fees and fines 262.5

698.9

สาธารณูป฾ภค Public utilities -

66.1

46.9

443.2

97.9

32.6

1,845.8

อบต.ทรายมูล

44,032.1

63.7

336.9

33,903.4

19,698.9

3,251.0

611.1

476.2

-

344.3

23,060.4

17,261.5

2,651.5

1,162.5

1,306.7

2,526.9

513.6

4,854.1

230,985.8

166,739.3

31,856.8

222.4

127.2

258.0

-

47.6

26,637.3

17,515.1

137.6

805.1

Tha Kra Some SAO.

อบต.ท຋ากระ฼สริม

146.4

85.8

308.1

-

334.4

36,734.6

23,513.4

13,333.7

9,210.8

Tha Kra Serm SAO.

อบต.บัว฼งิน

192.5

62.7

432.6

-

341.7

42,636.2

30,997.6

6,358.9

6,828.0

Bua Ngerng SAO.

อบต.บัว฿หญ຋

161.7

465.5

131.0

-

85.3

28,307.8

22,542.4

1,744.6

602.1

อบต.บຌานขาม

240.8

450.0

657.9

513.6

235.8

30,619.0

20,688.1

3,918.6

1,070.9

Ban Kham SAO.

อบต.พังทุย

614.6

39.5

32.2

-

135.7

24,829.8

17,652.6

3,190.2

2,792.4

Phung Tuy SAO.

อบต.วังชัย

134.2

30.6

464.0

-

3,518.2

24,083.0

17,529.0

195.6

1,209.2

Wang Chai SAO.

อบต.หนองกุง

133.1

45.3

243.0

-

155.5

17,138.1

16,301.2

2,977.6

424.5

Nong Kung SAO.

268.1

51.7

670.0

384.7

655.3

46,462.4

52,936.6

7,321.8

อบต.฼ขืไอนอุบลรัตน์

104.5

24.2

175.1

-

129.9

9,875.0

11,286.5

2,346.3

567.1

อบต.ทุ຋ง฾ปຆง

104.4

10.6

264.3

384.7

378.3

20,457.0

24,079.0

1,077.4

3,870.0

อบต.บຌานดง

-

0.0

0.0

-

-

-

-

-

-

59.3

16.9

230.5

-

147.1

16,130.4

17,571.1

3,898.1

1,475.9

อบต.ศรีสุขสาราญ

฼งินอุดหนุน Subsidies

District/Subdistrict Administration Organization

272.7

อุบลรัตน์

฼บใด฼ตลใด Miscellaneous

รายจ຋าย งบกลาง Central expenditure 12,678.9

รายจ຋ายประจา Permanent Expenditure 22,444.5

นาพอง

ทรัพย์สิน Property

รายจ຋าย Expenditure รายจ຋าย ฼พือไ การลงทุน Expenditure of investment 10,727.3

Sri Suk SAO. Sri Chom Phu SAO. Nong Dang SAO.

22,943.0 Nam Phong

Bua Yai SAO.

5,913.0 Ubolratana Kuean Ubonrat SAO. Khuean Ubon Rat SAO. Ban Dong SAO. Sri Suk Sam Ran SAO.


212

ตาราง 19.3 รายรับ ฽ละรายจ຋ายจริงขององค์การบริหารส຋วนตาบล จา฽นกตามประ฼ภท ฼ป็นรายอา฼ภอ ฽ละองค์การบริหารส຋วนตาบล ปีงบประมาณ 2558 (ต຋อ) Table 19.3 Actual Revenue and Expenditure of Subdistrict Administration Organization by Type, District and Subdistrict Administration Organization: Fiscal Year 2015 (Cont.) (พันบาท : Thousand Baht) รายเดຌ Revenue อา฼ภอ/ องค์การบริหารส຋วนตาบล

กระนวน

ภาษีอากร Taxes and duties 1,749.8

ค຋าธรรม฼นียม ค຋าปรับ Fees and fines

ทรัพย์สิน Property

1,194.3

2,591.9

สาธารณูป฾ภค Public utilities 498.8

฼บใด฼ตลใด Miscellaneous

฼งินอุดหนุน Subsidies

1,350.2

133,876.5

รายจ຋ายประจา Permanent Expenditure 107,817.5

รายจ຋าย Expenditure รายจ຋าย ฼พือไ การลงทุน Expenditure of investment 15,438.1

District/Subdistrict รายจ຋าย Administration งบกลาง Organization Central expenditure 8,135.3 Kranuan

อบต.ดูนสาด

92.0

242.4

378.1

498.8

235.3

24,577.1

21,436.7

2,686.1

811.7

Doon Sad SAO.

อบต.บຌานฝาง

126.3

54.1

323.4

-

185.4

7,641.0

7,657.7

-

506.1

Ban Phang SAO.

อบต.หนองกุง฿หญ຋

243.1

415.3

886.5

-

328.3

35,588.3

21,675.5

3,363.9

1,143.2

Nong Kung Yai SAO.

อบต.หนอง฾ก

603.9

323.7

575.8

-

258.7

25,134.8

22,424.2

2,002.7

1,492.0

Nong Ko SAO.

อบต.หຌวย฾จด

413.7

133.3

186.2

-

108.3

23,860.8

17,353.3

2,881.2

3,089.9

Huy Chod SAO.

อบต.หัวนาคา

270.8

25.4

241.9

-

234.3

17,074.4

17,270.0

4,504.2

1,092.4

Hua Na Kham SAO.

3,397.8

2,037.8

2,049.2

689.9

2,356.0

182,869.7

229,216.6

23,931.9

112.5

60.9

119.9

84.7

123.3

23,088.8

18,686.0

1,021.4

170.9

Kan Nua SAO.

อบต.บຌานเผ຋

1,315.5

313.5

161.9

605.2

414.2

26,105.1

21,464.6

2,857.9

835.6

Ban Phai SAO.

อบต.บຌานลาน

178.5

299.9

213.3

-

820.7

35,389.6

73,786.1

5,905.5

1,152.4

Ban Lan SAO.

อบต.ปຆาปอ

169.1

281.7

308.1

-

212.6

19,903.5

19,159.5

2,324.6

873.7

Pa Poo SAO.

อบต.ภู฼หลใก

177.6

169.3

200.9

-

175.5

14,531.6

16,472.1

1,274.0

703.3

Phu Leng SAO.

อบต.฼มือง฼พีย

297.7

255.4

452.2

-

317.4

27,590.3

21,881.9

4,361.1

1,083.3

Mueang phie SAO.

อบต.หนองนๅา฿ส

144.9

198.3

193.7

-

143.8

12,568.8

24,912.9

4,361.1

471.1

Nong Nam Sai SAO.

อบต.หัวหนอง

625.4

207.9

83.2

-

54.5

4,293.2

12,375.9

1,211.1

466.5

Hau Nong SAO.

อบต.หินตัๅง

376.7

250.9

316.1

-

93.9

19,398.7

20,477.5

615.1

653.1

Hin Tang SAO.

บຌานเผ຋ อบต.฽คน฼หนือ

6,409.8 Ban Phai


213

ตาราง 19.3 รายรับ ฽ละรายจ຋ายจริงขององค์การบริหารส຋วนตาบล จา฽นกตามประ฼ภท ฼ป็นรายอา฼ภอ ฽ละองค์การบริหารส຋วนตาบล ปีงบประมาณ 2558 (ต຋อ) Table 19.3 Actual Revenue and Expenditure of Subdistrict Administration Organization by Type, District and Subdistrict Administration Organization: Fiscal Year 2015 (Cont.) (พันบาท : Thousand Baht) รายเดຌ Revenue อา฼ภอ/ องค์การบริหารส຋วนตาบล

฼ปือยนຌอย อบต.ขามปງอม อบต.วังม຋วง พล อบต.฼ก຋างิๅว อบต.฾คกสง຋า อบต.฾จดหนอง฽ก อบต.฾นนข຋า อบต.฼พใก฿หญ຋ อบต.฼มืองพล อบต.ลอมคอม อบต.฾สกนก฼ตใน อบต.หนองมะ฼ขือ อบต.หนอง฽วงนาง฼บຌา อบต.หนอง฽วง฾สกพระ อบต.หัวทุ຋ง ฽วง฿หญ຋ อบต.คอนฉิม

ภาษีอากร Taxes and duties 271.5 108.5 163.0 2,928.9 466.9 466.9 253.1 119.9 141.5 383.4 261.1 214.8 105.5 205.3 254.1 56.3 459.5 97.3

ค຋าธรรม฼นียม ค຋าปรับ Fees and fines 405.6 162.2 243.4 2,545.6 301.1 170.8 336.4 303.0 207.1 199.4 218.8 277.9 19.1 188.1 187.8 136.3 626.2 239.4

ทรัพย์สิน Property 294.9 171.5 123.4 2,813.1 186.4 362.0 433.7 160.3 280.7 279.1 254.4 211.7 76.3 140.2 231.2 197.3 743.0 63.6

สาธารณูป฾ภค Public utilities 109.6 109.6 1,086.0 -

฼บใด฼ตลใด Miscellaneous 367.7 253.9 113.8 2,885.5 187.1 263.7 322.6 246.3 210.6 160.1 423.9 226.1 93.9 363.3 349.7 38.3 774.1 134.1

฼งินอุดหนุน Subsidies 34,913.1 18,987.8 15,925.3 247,828.4 17,368.1 20,613.0 30,723.9 26,025.2 25,920.1 18,848.9 22,136.9 24,423.1 9,020.6 23,306.9 17,248.1 12,193.7 99,490.7 15,885.3

รายจ຋ายประจา Permanent Expenditure 34,389.9 17,951.3 16,438.6 190,601.8 15,713.2 15,467.0 21,433.7 20,338.7 16,887.4 18,755.2 19,007.3 12,942.0 6,137.3 17,252.0 16,010.6 10,657.4 71,880.9 15,796.5

รายจ຋าย Expenditure รายจ຋าย ฼พือไ การลงทุน Expenditure of investment 1,296.5 693.8 602.8 35,973.9 2,652.3 2,635.7 4,598.0 2,544.7 2,684.1 2,602.8 4,746.5 1,369.8 721.8 3,687.4 3,717.8 4,012.9 16,964.5 2,671.4

District/Subdistrict รายจ຋าย Administration งบกลาง Organization Central expenditure 2,179.7 Pueai Noi 506.8 Kham Pom SAO. 1,672.9 Wang Mung SAO. 19,980.3 Phon 560.7 Kao Ngew SAO. 825.0 Khok Sa Nga SAO. 581.6 Chod Nong Ka SAO. 654.8 Non Kha SAO. 917.1 Peg Yai SAO. 7,889.0 Mueang Phol SAO. 903.4 Lom Com SAO. 854.9 Soknokten SAO. 245.1 Nong Ma Kua SAO. 906.4 Nong Wang Na Bao SAO. 942.2 Nong Wang Sok Par SAO. 4,700.2 Hau Tung SAO. 7,581.4 Waeng Yai 860.4 Khon Chim SAO.


214

ตาราง 19.3 รายรับ ฽ละรายจ຋ายจริงขององค์การบริหารส຋วนตาบล จา฽นกตามประ฼ภท ฼ป็นรายอา฼ภอ ฽ละองค์การบริหารส຋วนตาบล ปีงบประมาณ 2558 (ต຋อ) Table 19.3 Actual Revenue and Expenditure of Subdistrict Administration Organization by Type, District and Subdistrict Administration Organization: Fiscal Year 2015 (Cont.) (พันบาท : Thousand Baht) รายเดຌ Revenue อา฼ภอ/ องค์การบริหารส຋วนตาบล

อบต.฾นนทอง อบต.฾นนสะอาด อบต.฿หม຋นา฼พียง ฽วงนຌอย อบต.ทางขวาง อบต.ท຋านาง฽นว อบต.ท຋าวัด อบต.ละหานนา อบต.฽วงนຌอย หนองสองหຌอง อบต.คึมชาด อบต.ดง฼คใง อบต.ดอนดัไง อบต.ดอนดู຋ อบต.ตะกัไวปຆา อบต.฾นนธาตุ อบต.วังหิน อบต.สา฾รง

ภาษีอากร Taxes and duties 94.2 99.3 168.6 596.4 100.4 157.2 77.2 136.0 125.6 1,098.5 59.0 89.8 150.7 90.0 111.8 72.9 62.2 65.9

ค຋าธรรม฼นียม ค຋าปรับ Fees and fines 104.0 118.1 164.7 800.1 122.3 270.7 51.2 233.9 122.0 736.4 20.4 92.4 25.9 35.7 80.9 22.6 18.7 21.9

ทรัพย์สิน Property 188.9 229.9 260.6 913.7 119.2 121.9 367.2 12.0 293.4 2,004.2 177.4 238.9 197.6 143.4 102.5 206.8 9.0 200.2

สาธารณูป฾ภค Public utilities 725.7 360.3 944.5 944.5 165.8 149.2 16.6

฼บใด฼ตลใด Miscellaneous 246.5 213.7 179.7 1,332.2 188.3 266.2 318.7 201.5 357.5 3,012.3 415.3 282.1 191.7 246.9 240.3 224.0 69.6 257.3

฼งินอุดหนุน Subsidies 28,748.2 26,446.6 28,410.7 121,935.5 17,419.5 18,796.4 26,135.8 30,803.1 28,780.7 228,751.8 22,862.5 25,780.9 12,969.5 15,626.5 27,990.2 17,241.7 16,394.1 21,392.9

รายจ຋ายประจา Permanent Expenditure 20,380.2 16,043.3 19,661.0 95,939.4 14,595.9 21,001.3 15,408.7 27,363.1 17,570.2 202,636.6 21,304.2 18,744.4 13,539.2 22,413.2 17,414.9 15,375.5 8,860.7 15,786.0

รายจ຋าย Expenditure รายจ຋าย ฼พือไ การลงทุน Expenditure of investment 7,493.5 3,130.2 3,669.3 12,537.9 2,960.2 2,095.4 4,438.4 1,443.9 1,600.0 24,696.4 2,797.4 2,039.1 820.4 1,613.4 3,374.9 1,172.6 101.2 695.6

District/Subdistrict รายจ຋าย Administration งบกลาง Organization Central expenditure 4,604.1 Non Thong SAO. 1,209.8 Non Sa Art SAO. 907.1 Mai Na Peang SAO. 14,013.6 Waeng Noi 671.0 Thang Khang SAO. 728.4 Tha Nang Neaw SAO. 7,960.0 Tha Wat SAO. 2,888.8 La Han Na SAO. 1,765.4 Waeng Noi SAO. 12,128.6 Nong Song Hong 904.7 Keum Chad SAO. 571.7 Dong Keng SAO. 582.2 Don Dung SAO. 2,713.9 Don Du SAO. 1,575.8 Te Kua Pa SAO. 1,086.7 Non Thart SAO. 404.7 Wang Hin SAO. 382.6 Som Rong SAO.


215

ตาราง 19.3 รายรับ ฽ละรายจ຋ายจริงขององค์การบริหารส຋วนตาบล จา฽นกตามประ฼ภท ฼ป็นรายอา฼ภอ ฽ละองค์การบริหารส຋วนตาบล ปีงบประมาณ 2558 (ต຋อ) Table 19.3 Actual Revenue and Expenditure of Subdistrict Administration Organization by Type, District and Subdistrict Administration Organization: Fiscal Year 2015 (Cont.) (พันบาท : Thousand Baht) รายเดຌ Revenue อา฼ภอ/ องค์การบริหารส຋วนตาบล

อบต.หนองเผ຋ลຌอม อบต.หนอง฼มใก อบต.หนองสองหຌอง อบต.หัน฾จด ภู฼วียง อบต.กุดขอน฽ก຋น อบต.ดินดา อบต.ทุ຋งชมพู อบต.นาชุม฽สง อบต.นาหวຌา อบต.บຌาน฼รือ อบต.ภู฼วียง อบต.สง฼ปือย อบต.หนองกุง฼ซิน อบต.หนองกุงธนสาร อบต.หวຌาทอง มัญจาคีรี อบต.กุด฼คຌา

ภาษีอากร Taxes and duties 64.6 103.1 188.1 40.4 1,706.0 112.3 53.4 42.6 141.2 94.3 102.8 340.9 224.3 90.3 434.7 69.2 1,576.7 189.3

ค຋าธรรม฼นียม ค຋าปรับ Fees and fines 239.0 85.5 74.3 19.3 2,718.1 34.7 129.8 478.8 26.2 142.3 110.9 381.0 56.8 998.5 261.4 97.7 1,571.3 182.8

ทรัพย์สิน Property 0.0 244.5 36.0 448.0 3,288.9 329.1 128.7 146.3 338.5 378.8 204.2 141.1 349.0 624.2 314.5 334.6 2,998.7 594.2

สาธารณูป฾ภค Public utilities 208.5 39.0 123.5 46.0 31.3 -

฼บใด฼ตลใด Miscellaneous 252.6 520.9 34.9 276.7 3,202.0 265.2 189.7 212.5 331.3 351.0 214.3 153.1 103.1 571.8 525.6 284.5 2,396.8 316.6

฼งินอุดหนุน Subsidies 12,560.4 26,056.0 15,921.1 13,956.1 205,550.4 34,114.0 15,821.2 14,226.4 13,768.3 29,302.8 12,213.4 9,280.0 11,584.0 20,626.1 28,145.7 16,468.5 184,297.4 23,209.9

รายจ຋ายประจา Permanent Expenditure 16,298.3 19,513.7 17,643.6 15,742.9 200,007.3 24,894.0 16,611.4 13,203.1 16,109.1 18,855.8 12,290.6 13,125.5 16,178.1 33,860.4 20,048.8 14,830.7 165,069.7 27,653.8

รายจ຋าย Expenditure รายจ຋าย ฼พือไ การลงทุน Expenditure of investment 1,045.2 3,601.1 1,473.9 5,961.8 24,108.3 3,815.6 1,787.2 910.9 1,238.4 2,541.7 1,347.6 2,354.2 2,174.6 2,405.2 2,577.5 2,955.5 34,710.5 7,427.2

District/Subdistrict รายจ຋าย Administration งบกลาง Organization Central expenditure 1,607.2 Nong Pai Lom SAO. 710.8 Nong Meng SAO. 1,133.5 Nong Song Hong SAO. 454.7 Hun Chod SAO. 7,755.7 Phu Wiang 532.9 Kud Khon Kaen SAO. 1,169.9 Din Dum SAO. 898.5 Thung Chom Phu SAO. 512.5 Na Chum Sang SAO. 468.6 Na Wa SAO. 523.6 Ban Rue SAO. 453.4 Phu Wiang 636.8 Song Pueai SAO. 1,251.8 Nong Kung Sern SAO. 805.3 Nong Kung Tha Na Sarn SAO. 502.4 Wa Thong SAO. 9,754.0 Mancha Khiri 871.1 Kud Kao SAO.


216

ตาราง 19.3 รายรับ ฽ละรายจ຋ายจริงขององค์การบริหารส຋วนตาบล จา฽นกตามประ฼ภท ฼ป็นรายอา฼ภอ ฽ละองค์การบริหารส຋วนตาบล ปีงบประมาณ 2558 (ต຋อ) Table 19.3 Actual Revenue and Expenditure of Subdistrict Administration Organization by Type, District and Subdistrict Administration Organization: Fiscal Year 2015 (Cont.) (พันบาท : Thousand Baht) รายเดຌ Revenue อา฼ภอ/ องค์การบริหารส຋วนตาบล

อบต.คา฽คน อบต.ท຋าศาลา อบต.นางาม อบต.฾พน฼พใก อบต.สวนหม຋อน อบต.หนอง฽ปน ชนบท อบต.กุด฼พียขอม อบต.฾นนพะยอม อบต.บຌาน฽ท຋น อบต.ปอ฽ดง อบต.วัง฽สง อบต.ศรีบุญ฼รือง อบต.หຌวย฽ก ฼ขาสวนกวาง อบต.฼ขาสวนกวาง อบต.คาม຋วง อบต.ดง฼มือง฽อม อบต.นางิๅว

ภาษีอากร Taxes and duties 218.6 129.5 308.1 152.7 413.5 165.0 547.8 82.8 96.5 56.1 41.2 116.1 19.7 135.4 1,661.3 82.2 1,266.6 148.9 163.7

ค຋าธรรม฼นียม ค຋าปรับ Fees and fines 255.1 137.7 180.3 277.2 310.8 227.3 659.9 58.4 119.1 78.3 43.0 100.6 88.0 172.4 389.0 6.3 172.8 191.1 18.8

ทรัพย์สิน Property 433.2 330.1 438.2 372.2 451.0 379.9 1,645.3 99.6 220.6 137.5 251.7 230.2 400.1 305.5 765.1 209.6 124.2 186.7 244.6

สาธารณูป฾ภค Public utilities 0.1 31.2 692.4 179.1 12.0 501.4 21.0 6.9 14.1 -

฼บใด฼ตลใด Miscellaneous 196.3 292.8 464.3 574.6 277.9 274.3 1,407.2 175.4 264.7 163.3 208.0 225.4 203.4 167.0 483.5 63.9 23.4 287.0 109.2

฼งินอุดหนุน Subsidies 25,474.9 30,578.6 24,521.8 29,872.6 12,465.0 38,174.8 145,656.3 14,940.7 24,645.6 15,267.7 21,512.3 33,199.0 10,671.8 25,419.3 61,446.4 12,054.3 10,299.6 32,031.6 7,060.9

รายจ຋ายประจา Permanent Expenditure 20,468.8 21,435.9 28,711.2 19,567.5 21,205.3 26,027.3 110,812.8 13,740.4 17,796.5 13,935.0 14,133.2 14,154.2 13,691.1 23,362.5 53,860.2 14,498.4 23,477.4 15,884.4

รายจ຋าย Expenditure รายจ຋าย ฼พือไ การลงทุน Expenditure of investment 4,666.3 9,458.3 4,102.6 4,182.4 835.6 4,038.1 11,224.2 1,014.6 478.7 2,690.4 2,430.9 971.8 1,448.2 2,189.7 10,220.3 2,247.7 4,522.6 3,450.0

District/Subdistrict รายจ຋าย Administration งบกลาง Organization Central expenditure 510.0 Kom Kan SAO. 2,271.2 Phon Pek SAO. 1,761.1 Phon Pek SAO. 720.3 Phon Pek SAO. 992.0 Suan Mon SAO. 2,628.3 Nong Pan SAO. 9,624.7 Chonnabot 643.3 Kud Phea Khom SAO. 493.8 Non Pa Yom SAO. 889.6 Ban Than SAO. 6,211.5 Pho Dang SAO. 605.0 Wung Sang SAO. 309.6 Sri Bung Rueang SAO. 472.0 Sri Bun Reang SAO. 8,192.7 Khao Suan Kwang Khao Suan Kwang SAO. 600.3 Kham Muang SAO. 1,183.8 Dong Mueang Am SAO. 6,408.6 Na Ngiew SAO.


217

ตาราง 19.3 รายรับ ฽ละรายจ຋ายจริงขององค์การบริหารส຋วนตาบล จา฽นกตามประ฼ภท ฼ป็นรายอา฼ภอ ฽ละองค์การบริหารส຋วนตาบล ปีงบประมาณ 2558 (ต຋อ) Table 19.3 Actual Revenue and Expenditure of Subdistrict Administration Organization by Type, District and Subdistrict Administration Organization: Fiscal Year 2015 (Cont.) (พันบาท : Thousand Baht) รายเดຌ Revenue อา฼ภอ/ องค์การบริหารส຋วนตาบล

ภูผาม຋าน

ภาษีอากร Taxes and duties 283.1

ค຋าธรรม฼นียม ค຋าปรับ Fees and fines

ทรัพย์สิน Property

267.1

800.9

สาธารณูป฾ภค Public utilities 378.7

฼บใด฼ตลใด Miscellaneous

฼งินอุดหนุน Subsidies

683.6

68,816.1

รายจ຋ายประจา Permanent Expenditure 63,275.1

รายจ຋าย Expenditure รายจ຋าย ฼พือไ การลงทุน Expenditure of investment 15,191.1

District/Subdistrict รายจ຋าย Administration งบกลาง Organization Central expenditure 17,854.7 Phu Pha Man

อบต.นาฝาย

104.9

8.2

189.4

-

66.2

11,299.2

11,416.9

409.2

317.6

Na Fay SAO.

อบต.ภูผาม຋าน

43.5

3.5

42.8

232.6

186.7

19,835.6

13,722.3

7,356.3

739.8

Phu Pha Man SAO.

อบต.วังสวาบ

58.7

130.2

209.2

146.1

174.4

14,783.2

20,257.2

3,144.8

613.3

Wung Sa Wab SAO.

อบต.หຌวยม຋วง

76.0

125.2

359.6

-

256.2

22,898.1

17,878.7

4,280.8

16,183.9

397.3

1,112.8

591.0

-

636.8

42,197.5

55,314.9

17,337.6

50.6

59.2

21.9

-

287.1

6,018.5

11,637.8

8,747.2

437.0

Kham Mad SAO.

อบต.คูคา

112.6

139.1

210.1

-

244.6

15,726.2

15,122.5

1,353.1

854.3

Khu Kham SAO.

อบต.บຌาน฾นน

145.5

863.1

143.3

-

42.0

8,273.4

16,882.5

4,075.8

542.0

Ban Non SAO.

อบต.หຌวย฼ตย

88.6

51.4

215.7

-

63.2

12,179.4

11,672.0

3,161.5

682.8

Huy Tay SAO.

143.0

17.4

159.8

105.8

333.6

25,082.8

18,148.4

3,161.5

6,188.9 Khok Pho Chai

143.0

17.4

159.8

105.8

333.6

25,082.8

18,148.4

3,161.5

6,188.9

148.7

170.7

366.4

73.9

536.1

23,522.8

22,847.2

2,973.6

1,193.8 Nong Na Kham

148.7

170.7

366.4

73.9

536.1

23,522.8

22,847.2

2,973.6

1,193.8

849.4

303.5

541.0

81.1

921.9

48,028.9

33,421.6

6,024.6

2,627.0 Ban Haet

อบต.฾นนสมบูรณ์

717.9

173.1

366.4

-

548.6

23,236.5

18,558.3

3,418.0

886.6

อบต.หนอง฽ซง

131.5

130.4

174.6

81.1

373.3

24,792.4

14,863.3

2,606.6

1,740.5

ซาสูง อบต.คา฽มด

฾คก฾พธิ์ชัย อบต.ซับสมบูรณ์ หนองนาคา อบต.กุดธาตุ บຌาน฽ฮด

Huay Muang SAO.

2,516.0 Sam Sung

Sub Som Boon SAO. Kud Tad SAO. Non Som Boon SAO. Nong Sang SAO.


218

ตาราง 19.3 รายรับ ฽ละรายจ຋ายจริงขององค์การบริหารส຋วนตาบล จา฽นกตามประ฼ภท ฼ป็นรายอา฼ภอ ฽ละองค์การบริหารส຋วนตาบล ปีงบประมาณ 2558 (ต຋อ) Table 19.3 Actual Revenue and Expenditure of Subdistrict Administration Organization by Type, District and Subdistrict Administration Organization: Fiscal Year 2015 (Cont.) (พันบาท : Thousand Baht) รายเดຌ Revenue อา฼ภอ/ องค์การบริหารส຋วนตาบล

฾นนศิลา อบต.฾นน฽ดง อบต.บຌานหัน อบต.฼ปือย฿หญ຋ อบต.หนองปลาหมอ ฼วียง฼ก຋า อบต.฼ขานຌอย อบต.฼มือง฼ก຋าพัฒนา

ภาษีอากร Taxes and duties 943.3 274.9 157.9 47.9 462.6 100.2 50.1 50.1

ค຋าธรรม฼นียม ค຋าปรับ Fees and fines

ทีไมา: สานักงานคลังจังหวัดขอน฽ก຋น

415.7 49.5 173.0 38.8 154.3 548.3 191.6 356.7

ทรัพย์สิน Property 1,575.2 298.3 415.2 464.4 397.4 633.6 162.6 471.0

สาธารณูป฾ภค Public utilities 51.0 51.0 -

฼บใด฼ตลใด Miscellaneous 991.9 248.0 398.6 156.6 188.7 411.6 189.5 222.1

฼งินอุดหนุน Subsidies 72,706.8 11,052.7 33,550.3 11,484.3 16,619.4 24,074.1 5,943.6 18,130.5

รายจ຋ายประจา Permanent Expenditure 58,372.2 11,173.4 19,907.6 12,859.4 14,431.9 28,555.8 13,124.6 15,431.2

Source: Khon Kaen Provincial Office of The Comptroller General

รายจ຋าย Expenditure รายจ຋าย ฼พือไ การลงทุน Expenditure of investment 19,487.1 2,633.6 6,313.1 2,923.6 7,616.9 3,230.6 364.7 2,866.0

District/Subdistrict รายจ຋าย Administration งบกลาง Organization Central expenditure 2,105.1 Non Sila 513.4 Non Dang SAO. 552.3 Ban Han SAO. 471.5 Pueai Yai SAO. 567.9 Nong Pra Mo SAO. 1,000.2 Wiang Kao 636.1 Kao Noi SAO. 364.1 Mueang Kao Pattana SAO.


219

ตาราง 19.4 รายเดຌจากการจัด฼ก็บ฼งินภาษีของกรมสรรพากร จา฽นกตามประ฼ภทภาษี ฼ป็นรายอา฼ภอ พ.ศ. 2558 Table 19.4 Revenue Tax by Type of Taxes and District: 2015 ประ฼ภทภาษี (บาท) Type of taxes (Baht) อา฼ภอ

รวม

บุคคลธรรมดา

Total

นิติบคุ คล

Personal income tax Corporate income tax

มูลค຋า฼พิไม

ธุรกิจ฼ฉพาะ

อากร฽สตมป์

อืนไ โ

Value added tax

Specific duties

Stamp duties

Others

District

รวมยอด

6,092,503,522

976,146,964

1,166,316,372

3,749,606,706

139,116,492

56,329,917

4,987,072

Total

฼มืองขอน฽ก຋น

4,482,938,255

600,404,077

918,880,538

2,819,654,895

96,904,946

44,351,384

2,742,416

Mueang Khon Kaen

บຌานฝาง

8,757,445

4,314,747

1,363,115

2,784,536

32,931

220,716

41,400

Ban Fang

พระยืน

16,922,285

3,864,581

1,915,711

10,860,050

117,402

107,740

56,800

Phra Yuen

หนอง฼รือ

182,178,445

55,552,519

19,006,697

103,515,332

3,565,544

405,354

133,000

Nong Ruea

ชุม฽พ

227,999,597

36,899,980

31,415,791

147,138,507

9,751,640

2,413,078

380,601

Chum Phae

สีชมพู

12,528,714

4,862,287

2,126,181

5,233,165

29,649

207,632

69,800

Si Chomphu

นๅาพอง

645,162,806

128,995,522

93,013,274

419,374,359

2,257,275

1,244,377

278,000

Nam Phong

อุบลรัตน์

23,406,132

7,099,424

1,721,816

11,497,282

2,561,501

427,807

98,301

Ubolratana

กระนวน

62,179,957

19,728,234

10,719,906

25,819,453

4,904,101

884,462

123,801

Kranuan

บຌานเผ຋

166,829,069

42,565,055

47,933,534

63,907,832

9,512,850

2,662,598

247,201

Ban Phai

-

-

-

-

-

-

-

Pueai Noi

96,253,296

21,900,837

12,679,740

54,196,594

5,951,555

1,301,719

222,851

฽วง฿หญ຋

4,368,462

1,135,386

808,724

2,424,352

-

-

-

Waeng Yai

฽วงนຌอย

8,650,836

2,788,129

1,681,668

4,045,295

21,914

65,030

48,800

Waeng Noi

32,223,285

8,824,234

4,392,539

17,484,771

956,573

476,566

88,602

Nong Song Hong

฼ปือยนຌอย

1/

พล

หนองสองหຌอง

1/

Phon


220

ตาราง 19.4 รายเดຌจากการจัด฼ก็บ฼งินภาษีของกรมสรรพากร จา฽นกตามประ฼ภทภาษี ฼ป็นรายอา฼ภอ พ.ศ. 2558 (ต຋อ) Table 19.4 Revenue Tax by Type of Taxes and District: 2015 (Cont.) ประ฼ภทภาษี (บาท) Type of taxes (Baht) อา฼ภอ

รวม

บุคคลธรรมดา

Total

นิติบคุ คล

Personal income tax Corporate income tax

มูลค຋า฼พิไม

ธุรกิจ฼ฉพาะ

อากร฽สตมป์

อืนไ โ

Value added tax

Specific duties

Stamp duties

Others

District

ภู฼วียง

31,950,413

8,978,068

5,009,075

16,198,496

1,136,621

522,453

105,700

Phu Wiang

มัญจาคีรี

27,260,150

13,304,357

3,469,278

8,627,967

1,306,488

423,060

129,000

Mancha Khiri

ชนบท

17,160,372

5,456,387

1,351,488

10,052,252

8,029

232,717

59,500

Chonnabot

฼ขาสวนกวาง

16,574,473

3,931,083

2,065,409

10,304,255

1,177

230,449

42,100

Khao Suan Kwang

ภูผาม຋าน

13,051,992

1,527,364

3,811,714

7,602,022

2,700

76,392

31,800

Phu Pha Man

-

-

-

-

-

-

-

ซาสูง

2/

Sam Sung

2/

฾คก฾พธิเ์ ชย

3/

-

Khok Pho Chai

หนองนาคา

4/

-

Nong Na Kham

16,107,539

บຌาน฽ฮด

4,014,693

2,950,172

8,885,292

93,598

76,384

87,400

Ban Haet

฾นนศิลา

5/

-

Non Sila

฼วียง฼ก຋า

4/

-

Wieng Kao

ทีไมา : 1/ 2/ 3/ 4/ 5/

สานักงานสรรพากรพืนๅ ทีไขอน฽ก຋น รวมกับอา฼ภอหนองสองหຌอง รวมกับอา฼ภอกระนวน รวมกับอา฼ภอมัญจาคีรี รวมกับอา฼ภอภู฼วียง รวมกับอา฼ภอบຌานเผ຋

source : 1/ 2/ 3/ 4/ 5/

Khonkaen Provincial Revenue Office. Included in Nong Song Hong District Included in Kranuan District Included in Mancha Khiri District Included in Phu Wiang District Included in Ban Phai District

5/ 4/

3/ 4/


221

ตาราง 19.5 รายเดຌจากการจัด฼ก็บ฼งินภาษีของกรมสรรพสามิต พ.ศ. 2554 - 2558 Table

19.5 Revenue of Excise Tax by Type: 2011 - 2015

(บาท : Baht)

2554

2555

2556

2557

2558

(2011)

(2012)

(2013)

(2014)

(2015)

22,013,703,048

25,125,283,174

22,894,497,165

25,318,578,899

25,595,006,883

-

-

-

95,000

762,000

408,484,022

397,831,672

437,222,927

372,703,287

284,918,353

68,459,919

357,949

558,381

15,336,045

42,011,232

4,486,638

2,304,150

2,174,032

2,962,770

2,941,835

19,305,935,738

22,484,071,823

19,866,821,496

22,220,284,654

22,322,471,939

-

1,956

-

39,949

42,516

ผลิตภัณฑ์฼ครืไองหอม

11,385

25,159

29,679

57,565

172,253

Perfume and Cosmetic

พรม฽ละสิไงปูพนืๅ อืไนโ

309,613

361,186

522,748

129,171

271,435

Carpet and other floor covering textile

รถจักรยานยนต์

927,279

868,020

66,003

-

81,270

Motorcycle

8,400

7,350

8,575

97,012

447,732

Automobile

รายเดຌ฼บใด฼ตลใด

3,171,731

5,962,338

8,380,663

12,998,212

-

สถานบริการ - สนามกอล์ฟ

3,444,871

3,540,717

3,869,937

3,764,235

3,503,089

632,235

579,908

872,947

626,287

Horse racing course

-

647,035 5,855,133

3,610,168

3,076,807

2,762,420

Sauna and massage

2,212,905,693

2,223,446,731

2,570,652,649

2,686,161,243

2,933,994,522

4,925,524

1,956

-

-

-

-

-

-

-

14,085,944

ประ฼ภทภาษี รวมยอด ยาสูบ ฽ละยา฼สຌน ฼ครืไองดืไม นๅามัน฽ละผลิตภัณฑ์นๅามัน เนท์คลับ฽ละดิส฾กຌ฼ธค ฼บียร์ ฽บต฼ตอรีไ

รถยนต์

สถานบริการ - สนามมຌา สถานอาบนๅาหรืออบตัว฽ละนวดตัว สุรา หินอ຋อน฽ละหิน฽กรนิต อืไนโ

ทีไมา: สานักงานสรรพสามิตพืนๅ ทีไขอน฽ก຋น

Source: Khonkaen Area Excise Office

Type Total Tobacco and pipe tobacco Beverages Oil and oil product Night clubs and discotheques Beer Batterie

Miscellaneous Golf course

Liqueur Marble and granite Other


227

ตาราง 20.1 ปริมาณนๅ้าทีนไ ้าเป฿ชຌงานเดຌ จากอ຋าง฼กใบนๅ้าขนาด฿หญ຋ จ้า฽นกตามอ຋าง฼กใบนๅ้า ฼ขืไอน ฼ป็นรายภาค ณ วันทีไ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 - 2558 Table 20.1 The Effective Storage Capacity from Reservoir by Dam and Region as of 1st January: 2013 - 2015 (ลຌานลูกบาศก์฼มตร Million cubic metres) ปริมาตร฿ชຌการ Effective storage capacity ภาค/อ຋าง฼กใบนๅ้า/฼ขืไอน

ทัไวราชอาณาจักร

2556 (2013)

2557 (2014)

2558 (2015)

ความจุทีไระดับนๅ้าสูงสุด

ปริมาตร฿ชຌการ

Maximum Storage

Effective

ปริมาตร฿ชຌการ

รຌอยละ

ปริมาตร฿ชຌการ

รຌอยละ

ปริมาตร฿ชຌการ

รຌอยละ

Capacity

storage capacity

EFC.

Percent

EFC.

Percent

EFC.

Percent

Region/Reservoirs/Dam

Whole Kingdom

70,370

46,867

24,888

53.1

28,070

59.9

21,281

45.4

ภาค฼หนือ

24,715

17,976

7,975

44.4

7,469

41.6

6,377

35.5

ภูมพิ ล

13,462

9,662

3,974

41.1

3,400

35.2

2,329

24.1

Bhumibol

สิริกติ ิ์

9,510

6,660

2,904

43.6

2,900

43.5

3,049

45.8

Sirikit

฽ม຋งัดสมบูรณ์ชล

265

243

159

65.4

233

95.9

163

67.1

Mae Ngat

฽ม຋กวงอุดมธารา

263

249

102

41.0

121

48.6

34

13.7

Mae Kuang

กิไวลม

106

102

82

80.4

92

90.2

74

72.5

Kiu Lom

กิไวคอหมา

170

164

157

95.8

189

115.4

93

56.8

Kiu Kor Mar

฽ควนຌอยบ้ารุง฽ดน

939

896

597

66.6

534

59.6

635

70.9

Kwae Noi Bamrungdan

8,323

6,673

1,980

29.7

4,313

64.6

3,306

49.5

หຌวยหลวง

135

128

28

21.9

76

59.4

49

38.3

Huai Luang

นๅ้าอุน

520

477

170

35.6

292

61.2

279

58.5

Nam Un

นๅ้าพุง

166

156

68

43.6

69

44.2

61

39.1

Nam Pung

จุฬาภรณ์

164

127

82

64.6

100

78.7

77

60.6

Chulabhon

ภาคตะวันออก฼ฉียง฼หนือ

Northern Region

Northeastern Region


228

ตาราง 20.1 ปริมาณนๅ้าทีนไ ้าเป฿ชຌงานเดຌ จากอ຋าง฼กใบนๅ้าขนาด฿หญ຋ จ้า฽นกตามอ຋าง฼กใบนๅ้า ฼ขืไอน ฼ป็นรายภาค ณ วันทีไ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 - 2558 (ต຋อ) Table 20.1 The Effective Storage Capacity from Reservoir by Dam and Region as of 1st January: 2013 - 2015 (Cont.) (ลຌานลูกบาศก์฼มตร Million cubic metres) ปริมาตร฿ชຌการ Effective storage capacity ภาค/อ຋าง฼กใบนๅ้า/฼ขืไอน

2556 (2013)

2557 (2014)

2558 (2015)

ความจุทีไระดับนๅ้าสูงสุด

ปริมาตร฿ชຌการ

Maximum Storage

Effective

ปริมาตร฿ชຌการ

รຌอยละ

ปริมาตร฿ชຌการ

รຌอยละ

ปริมาตร฿ชຌการ

รຌอยละ

Capacity

storage capacity

EFC.

Percent

EFC.

Percent

EFC.

Percent

Region/Reservoirs/Dam

อุบลรัตน์

2,431

1,850

378

20.4

1,143

61.8

605

32.7

Ubol Ratana

ล้าปาว

1,980

1,880

211

11.2

820

43.6

1,020

54.3

Lam Pao

ล้าตะคอง

314

291

118

40.5

273

93.8

137

47.1

Lam Takhong

ล้าพระ฼พลิง

110

109

77

70.6

106

97.2

27

24.8

Lam Phra Phloeng

มูลบน

141

134

42

31.3

135

100.7

63

47.0

Upper Muun

ล้า฽ซะ

275

268

141

52.6

294

109.7

151

56.3

Lam Sae

ล้านางรอง

121

118

82

69.5

113

95.8

78

66.1

Lam Nang Rong

สิรินธร

1,966

1,135

583

51.4

892

78.6

759

66.9

Sirindhorn

ภาคกลาง

1,360

1,300

784

60.3

1,027

79.0

878

67.5

ป่าสักชลสิทธิ์

960

957

641

67.0

767

80.1

753

78.7

Pasak Chonlasittha

ทับ฼สลา

160

143

60

42.0

59

41.3

36

25.2

Thap Salao

กระ฼สียว

240

200

83

41.5

201

100.5

89

44.5

Krasieo

ภาคตะวันตก

26,605

13,328

9,437

70.8

9,258

69.5

4,900

36.8

ศรีนครินทร์

17,745

7,480

5,185

69.3

5,051

67.5

2,720

36.4

Srinagarindra

8,860

5,848

4,252

72.7

4,207

71.9

2,180

37.3

Khao Laem

วชิราลงกรณ์ (฼ขา฽หลม)

Central Region

Western Region


229

ตาราง 20.1 ปริมาณนๅ้าทีนไ ้าเป฿ชຌงานเดຌ จากอ຋าง฼กใบนๅ้าขนาด฿หญ຋ จ้า฽นกตามอ຋าง฼กใบนๅ้า ฼ขืไอน ฼ป็นรายภาค ณ วันทีไ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 - 2558 (ต຋อ) Table 20.1 The Effective Storage Capacity from Reservoir by Dam and Region as of 1st January: 2013 - 2015 (Cont.) (ลຌานลูกบาศก์฼มตร Million cubic metres) ปริมาตร฿ชຌการ Effective storage capacity ภาค/อ຋าง฼กใบนๅ้า/฼ขืไอน

ภาคตะวันออก

2556 (2013)

2557 (2014)

2558 (2015)

ความจุทีไระดับนๅ้าสูงสุด

ปริมาตร฿ชຌการ

Maximum Storage

Effective

ปริมาตร฿ชຌการ

รຌอยละ

ปริมาตร฿ชຌการ

รຌอยละ

ปริมาตร฿ชຌการ

รຌอยละ

Capacity

storage capacity

EFC.

Percent

EFC.

Percent

EFC.

Percent

Region/Reservoirs/Dam

Eastern Region

1,173

1,093

878

80.3

897

82.1

765

70.0

ขุนด຋านปราการชล

224

220

159

72.3

167

75.9

180

81.8

Khundanprakanchon

คลองสียัด

420

390

307

78.7

308

79.0

186

47.7

Klong Sri Yat

บางพระ

117

105

65

61.9

67

63.8

48

45.7

Bang Phra

หนองปลาเหล

164

150

144

96.0

144

96.0

135

90.0

Nongphalai

ประ฽สร์

248

228

203

89.0

211

92.5

216

94.7

Pra Sae

8,194

6,497

3,834

59

5,106

78.6

5,055

77.8

Southern Region

฽ก຋งกระจาน

710

643

480

74.7

604

93.9

370

57.5

Kaeng Krachan

ปราณบุรี

391

373

157

42.0

323

86.5

238

63.7

Pran Buri

รัชชประภา

5,639

4,287

2,738

63.9

3,417

79.7

3,296

76.9

Rajjaprabha

บางลาง

1,454

1,194

459

38.4

762

63.8

1,151

96.4

Bang Lang

ภาค฿ตຌ

ทีไมา: กรมชลประทาน กระทรวง฼กษตร฽ละสหกรณ์

Source: The Royal Irrigation Department, Ministry of Agriculture and Cooperatives


230

ตาราง 20.2 ฽หล຋งนๅ้า จ้า฽นกตามประ฼ภท฽หล຋งนๅ้า ฼ป็นรายอ้า฼ภอ พ.ศ. 2557 - 2558 Table 20.2 Water Resources by Type of Water Resources and District: 2014 - 2015 ประ฼ภท฽หล຋งนๅ้า Type of water resource 2557 (2014) อ้า฼ภอ

รวม Total

2558 (2015)

อ຋าง฼กใบนๅ้า Reservior ฝายคอนกรีต ท้านบ กลาง

฼ลใก

Concrete

medium

small

Wire

สระ

คู คลอง

อ຋าง฼กใบนๅ้า Reservior

รวม

Dam หนอง บึง Canel dich Total Pond

ฝายคอนกรีต ท้านบ

฿หญ຋

กลาง

฼ลใก

Concrete

Large

medium

small

Wire

สระ

District

คู คลอง

Dam หนอง บึง Canel dich Pond

รวมยอด

1,260

15

276

133

21

682

133

1,283

1

15

240

196

17

682

133

฼มืองขอน฽ก຋น

63

1

22

9

-

31

-

65

-

1

20

12

1

31

-

Muang Khon Kaen

บຌานฝาง

63

2

16

18

-

27

-

65

-

2

15

19

2

27

-

Ban Fang

พระยืน

31

-

6

7

-

16

2

31

-

-

7

6

-

16

2

Phra Yun

หนอง฼รือ

72

-

12

5

-

55

-

72

-

-

12

5

-

55

-

Nong Rua

ชุม฽พ

75

1

21

-

-

53

-

77

-

2

10

10

2

53

-

Chum Phae

สีชมพู

37

1

17

-

-

19

-

35

-

1

12

3

-

19

-

Si Chomphu

นๅ้าพอง

123

1

17

2

4

59

40

122

-

1

15

6

1

59

40

Nam Phong

อุบลรัตน์

51

-

2

2

3

16

28

51

1

-

2

5

-

16

28

Ubolratana

กระนวน อำเภอ อำเ

86

-

15

5

1

39

26

84

-

-

16

3

-

39

26

Kranuan

บຌานเผ຋

72

2

12

18

-

40

-

76

-

2

12

20

2

40

-

Ban Phai

฼ปือยนຌอย

27

-

6

9

-

12

-

18

-

-

-

3

3

12

-

Puai Noi

พล

61

1

14

10

1

35

-

61

-

1

13

11

1

35

-

Phon

฽วง฿หญ຋

18

1

9

3

-

5

-

17

-

-

9

3

-

5

-

Wang Yai

฽วงนຌอย

33

-

8

3

-

22

-

33

-

-

8

3

-

22

-

Wang Noi

Total


231

ตาราง 20.2 ฽หล຋งนๅ้า จ้า฽นกตามประ฼ภท฽หล຋งนๅ้า ฼ป็นรายอ้า฼ภอ พ.ศ. 2557 - 2558 (ต຋อ) Table 20.2 Water Resources by Type of Water Resources and District: 2014 - 2015 (Cont.) ประ฼ภท฽หล຋งนๅ้า Type of water resource 2557 (2014) อ้า฼ภอ

รวม Total

2558 (2015)

อ຋าง฼กใบนๅ้า Reservior ฝายคอนกรีต ท้านบ กลาง

฼ลใก

Concrete

medium

small

Wire

สระ

คู คลอง

อ຋าง฼กใบนๅ้า Reservior ฝายคอนกรีต ท้านบ

รวม

Dam หนอง บึง Canel dich Total Pond

กลาง

฼ลใก

Concrete

medium

small

Wire

สระ

คู คลอง

District

Dam หนอง บึง Canel dich Pond

หนองสองหຌอง

72

1

14

12

-

45

-

76

-

-

15

16

-

45

-

Nong Song Hong

ภู฼วียง

45

1

16

-

-

28

-

56

-

1

11

15

1

28

-

Phu Wiang

มัญจาคีรี

53

1

10

10

1

31

-

65

-

2

13

17

2

31

-

Mancha Khiri

ชนบท

43

1

12

7

-

23

-

48

-

1

15

8

1

23

-

Chonnabot

฼ขาสวนกวาง

64

-

7

-

10

15

32

64

-

-

8

9

-

15

32

ภูผาม຋าน

13

-

9

-

-

4

-

13

-

-

8

1

-

4

-

Phu Pha Man

ซ้าสูงอำ

39

-

3

-

1

30

5

42

-

-

3

4

-

30

5

Sam Sung

฾คก฾พธิ์เชย

26

-

5

2

-

19

-

27

-

-

5

3

-

19

-

Khok Pho Chai Amphoe/King Amphoe/Kin

หนองนาค้า

16

-

2

-

-

14

-

16

-

-

2

-

-

14

-

Nong Na Kham

บຌาน฽ฮด

31

1

4

3

-

23

-

33

-

1

4

4

1

23

-

Ban Haet

฾นนศิลา

25

-

6

8

-

11

-

25

-

-

5

9

-

11

-

Non Sila

฼วียง฼ก຋า

21

-

11

-

-

10

-

11

-

-

-

1

-

10

-

Wiang Kao

ทีไมา: ส้านักงานชลประทานจังหวัดขอน฽ก຋น

Source: Regional Irrigation Office Khon Kaen

Khao Suan Kwang


232

ตาราง 20.3 ปริมาณนๅ้าที฼ไ กใบ฼ฉลีไยทังๅ ปี จ้า฽นกตามประ฼ภท฽หล຋งนๅ้า ฼ป็นรายอ้า฼ภอ พ.ศ. 2556 - 2558 Table 20.3 Average Quantily of Water as Dammed Up by Type of Water Resources and District: 2013 - 2015 (ลຌานลูกบาศก์฼มตร Millon cubic metre) ประ฼ภท฽หล຋งนๅ้า อ้า฼ภอ

2556 (2013)

2557 (2014)

2558 (2015)

District

รวม

อ຋าง฼กใบนๅ้า

ฝายคอนกรีต

รวม

อ຋าง฼กใบนๅ้า

ฝายคอนกรีต

รวม

อ຋าง฼กใบนๅ้า

ฝายคอนกรีต

Total

Reservior

Concrete wire

Total

Reservior

Concrete wire

Total

Reservior

Concrete wire

116.9

113.5

3.4

31.1

27.6

3.5

914.2

877.7

36.5

฼มืองขอน฽ก຋น

5.3

5.3

-

-

-

-

30.2

20.3

9.8

บຌานฝาง

1.9

1.9

-

-

-

-

4.7

4.7

-

Ban Fang

พระยืน

-

-

-

-

-

-

3.4

3.4

-

Phra Yun

หนอง฼รือ

-

-

-

-

-

-

1.5

1.5

-

Nong Rua

ชุม฽พ

3.7

3.7

-

3.5

3.5

-

4.0

4.0

-

Chum Phae

สีชมพู

4.1

4.1

-

4.0

4.0

-

7.1

7.1

-

Si Chomphu

นๅ้าพอง

3.3

3.3

-

3.3

3.3

-

3.4

3.4

-

Nam Phong

อุบลรัตน์

3.8

0.5

3.3

3.8

0.5

3.3

708.8

708.8

-

Ubolratana

กระนวน อำเภ อำ

2.9

2.8

0.1

2.9

2.8

0.2

5.0

5.0

-

Kranuan

บຌานเผ຋

2.3

2.3

-

-

-

-

4.5

4.5

-

Ban Phai

-

-

-

-

-

-

0.3

0.3

-

Puai Noi

พล

6.3

6.3

-

1.4

1.4

-

4.3

4.3

-

Phon

฽วง฿หญ຋

0.8

0.8

-

1.0

1.0

-

9.3

9.3

-

Wang Yai

฽วงนຌอย

0.7

0.7

-

-

-

-

1.7

1.7

-

Wang Noi

รวมยอด

฼ปือยนຌอย

Total Muang Khon Kaen


233

ตาราง 20.3 ปริมาณนๅ้าที฼ไ กใบ฼ฉลีไยทังๅ ปี จ้า฽นกตามประ฼ภท฽หล຋งนๅ้า ฼ป็นรายอ้า฼ภอ พ.ศ. 2556 - 2558 (ต຋อ) Table 20.3 Average Quantily of Water as Dammed Up by Type of Water Resources and District: 2013 - 2015 (Cont.) (ลຌานลูกบาศก์฼มตร Millon cubic metre) ประ฼ภท฽หล຋งนๅ้า อ้า฼ภอ

2556 (2013)

2557 (2014)

2558 (2015)

District

รวม

อ຋าง฼กใบนๅ้า

ฝายคอนกรีต

รวม

อ຋าง฼กใบนๅ้า

ฝายคอนกรีต

รวม

อ຋าง฼กใบนๅ้า

ฝายคอนกรีต

Total

Reservior

Concrete wire

Total

Reservior

Concrete wire

Total

Reservior

Concrete wire

หนองสองหຌอง

2.1

2.1

-

1.0

1.0

-

1.7

1.7

-

Nong Song Hong

ภู฼วียง

1.5

1.5

-

1.4

1.4

-

2.0

2.0

-

Phu Wiang

มัญจาคีรี

18.0

18.0

-

-

-

-

23.2

23.2

-

Mancha Khiri

ชนบท

12.3

12.3

-

-

-

-

26.1

16.0

10.1

Chonnabot

฼ขาสวนกวาง

2.5

2.5

-

2.5

2.5

-

19.1

2.5

16.6

Khao Suan Kwang

ภูผาม຋าน

3.0

3.0

-

3.0

3.0

-

1.5

1.5

-

Phu Pha Man

ซ้าสูงอำ

1.4

1.4

-

1.4

1.4

-

1.4

1.4

-

Sam Sung Amphoe/King Amphoe/Kin

฾คก฾พธิ์เชย

-

-

-

-

-

-

0.6

0.6

-

Khok Pho Chai

หนองนาค้า

0.9

0.9

-

0.9

0.9

-

1.5

1.5

-

Nong Na Kham

บຌาน฽ฮด

39.3

39.3

-

-

-

-

45.3

45.3

-

Ban Haet

฾นนศิลา

-

-

-

-

-

-

3.2

3.2

-

Non Sila

฼วียง฼ก຋า

0.9

0.9

-

0.9

0.9

-

0.7

0.7

-

Wiang Kao

ทีไมา: ส้านักงานชลประทานจังหวัดขอน฽ก຋น

Regional Irrigation Office Khonkaen


234

ตาราง 20.4 สถิตกิ ารประปา จ้า฽นกตามส้านักงานประปาส຋วนภูมิภาค พ.ศ. 2558 Table 20.4 Statistics of Water Supply by Office of Waterworks Authority Area: 2015

ส้านักงานประปา

ปริมาณนๅา้ ทีจไ า຋ ย

ปริมาณนๅา้ ที฿ไ ชຌ฿นระบบ

ก้าลังการผลิต

นๅา้ ทีผไ ลิตเดຌ

ปริมาณนๅา้ ทีจไ ้าหน຋าย

฼พือไ สาธารณประ฾ยชน์

(ลบ.ม.)

ผู฿ຌ ชຌนาๅ้

(ลบ.ม.)

(ลบ.ม.)

฽ก຋ผ฿ูຌ ชຌ (ลบ.ม.)

฽ละรัไวเหล (ลบ.ม)

Water for system

(ราย)

Office of Waterworks

Water sales

Water supplied for public

production

Consumers

Authority

(Cu.M.)

(Cu.M.)

use and leak in streams (Cu.M.)

(Cu.M.)

(Persons)

Water capacity Water production (Cu.M.)

รวมยอด

8,700

67,659,495

46,713,920

16,862,504

4,083,072

178,445

Total

ส้านักงานประปาขอน฽ก຋น

5,300

42,075,774

29,145,017

9,792,704

3,138,054

92,000

Office of Waterworks Authority Area Khonkaen

ส้านักงานประปาบຌานเผ຋

450

3,835,048

2,862,334

817,544

155,170

12,398

Office of Waterworks Authority Area Ban Phai

ส้านักงานประปาชุม฽พ

800

5,529,300

3,291,024

1,969,942

268,335

14,939

Office of Waterworks Authority Area Chom Pea

ส้านักงานประปานๅ้าพอง

500

5,379,915

3,683,230

1,597,469

99,216

17,734

Office of Waterworks Authority Area Nam Phong

ส้านักงานประปาชนบท

430

3,410,415

2,454,501

831,267

124,647

12,922

Office of Waterworks Authority Area Chonnabot

ส้านักงานประปากระนวน

250

2,354,240

1,785,894

512,282

56,064

11,086

Office of Waterworks Authority Area Kranuan

ส้านักงานประปาหนอง฼รือ

490

2,450,650

1,656,380

653,884

140,385

8,006

Office of Waterworks Authority Area Nong Ruea

ส้านักงานประปา฼มืองพล

480

2,624,153

1,835,540

687,412

101,201

9,360

Office of Waterworks Authority Area Phon

ทีมไ า: ส้านักงานการประปาส຋วนภูมภิ าค฼ขต 6 จังหวัดขอน฽ก຋น

Source: Office of Waterworks Authority Area 6 , Khonkaen


235

ตาราง 20.5 ปริมาณขยะมูลฝอย จ้า฽นก฼ป็นรายจังหวัด฿นภาคตะวันออก฼ฉียง฼หนือ พ.ศ. 2556 - 2558 Table 20.5 Quantily of Solid Waste by Province in Northeastern Region: 2013 - 2015 ( หน຋วย฼ป็นตันต຋อวัน : In ton per day )

ภาค/จังหวัด

2556 (2013) ฿น฼ขต฼ทศบาล นอก฼ขต฼ทศบาล

2557 (2014) ฿น฼ขต฼ทศบาล นอก฼ขต฼ทศบาล

2558 (2015) ฿น฼ขต฼ทศบาล นอก฼ขต฼ทศบาล

Region and province

รวม

Municipal

Non-municipal

รวม

Municipal

Non-municipal

รวม

Municipal

Non-municipal

Total

area

area

Total

area

area

Total

area

area

21,253

8,016

13,237

19,276

7,812

11,464

19,660

7,990

11,670

กาฬสินธุ์

979

560

419

957

585

372

983

611

372

Kalasin

ขอน฽ก຋น

1,912

983

929

1,829

986

843

1,870

1,022

848

Khon Kaen

ชัยภูมิ

1,096

325

771

1,072

319

753

1,087

328

759

Chaiyaphum

596

146

451

641

178

463

673

192

481

Nakhon Phanom

2,692

1,028

1,664

2,264

931

1,333

2,294

939

1,355

บึงกาฬ

354

118

236

341

115

226

397

133

264

บุรีรัมย์

1,575

595

980

1,553

620

933

1,559

620

939

Buri Ram

มหาสารคาม

960

221

739

894

169

725

908

187

721

Maha Sarakham

มุกดาหาร

320

172

148

180

121

59

179

120

59

Mukdahan

ย฾สธร

489

162

326

245

98

147

241

97

144

Yasothon

รຌอย฼อใด

1,254

522

732

913

415

498

909

406

503

Roi Et

652

291

361

577

226

351

631

263

368

Loei

ศรีสะ฼กษ

1,353

250

1,103

1,361

333

1,028

1,382

310

1,072

สกลนคร

1,040

459

581

1,078

587

491

1,123

613

510

สุรินทร์

1,302

218

1,085

1,304

236

1,068

1,302

232

1,070

494

199

295

498

194

304

509

200

309

ภาคตะวันออก฼ฉียง฼หนือ

นครพนม นครราชสีมา

฼ลย

หนองคาย

Northeastern Region

Nakhon Ratchasima

Si Sa Ket Sakon Nakhon Surin Nong Khai


236

ตาราง 20.5 ปริมาณขยะมูลฝอย จ้า฽นก฼ป็นรายจังหวัด฿นภาคตะวันออก฼ฉียง฼หนือ พ.ศ. 2556 - 2558 (ต຋อ) Table 20.5 Quantily of Solid Waste by Province in Northeastern Region: 2013 - 2015 (Cont.) ( หน຋วย฼ป็นตันต຋อวัน : In ton per day )

ภาค/จังหวัด

2556 (2013) ฿น฼ขต฼ทศบาล นอก฼ขต฼ทศบาล

2557 (2014) ฿น฼ขต฼ทศบาล นอก฼ขต฼ทศบาล

2558 (2015) ฿น฼ขต฼ทศบาล นอก฼ขต฼ทศบาล

รวม

Municipal

Non-municipal

รวม

Municipal

Non-municipal

รวม

Municipal

Non-municipal

Total

area

area

Total

area

area

Total

area

area

Region and province

หนองบัวล้าภู

496

221

275

487

217

270

498

228

270

Nong Bua Lam Phu

อ้านาจ฼จริญ

348

150

198

272

116

156

271

118

153

Amnat Charoen

อุดรธานี

1,624

842

782

1,622

897

725

1,672

906

766

Udon Thani

อุบลราชธานี

1,716

556

1,161

1,188

469

719

1,172

465

707

Ubon Ratchathani

ทีไมา: กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ฽ละสิไง฽วดลຌอม

Sourec: Pollution Control Department, Ministry of Natural Resources and Environment


237

ตาราง 20.6 อุณหภูมิ ฽ละความกดอากาศ ณ สถานีตรวจอากาศ ฼ป็นราย฼ดือน พ.ศ. 2557 - 2558

Table 20.6 Monthly Temperature and Atmospheric Pressure Data : 2014 - 2015 2557 (2014) อุณหภูมิ ( ซ ) ๐

฼ดือน

ความกดอากาศ

Temperature ( ๐ C ) ฼ฉลีไย Mean

฼ฉลีไยสูงสุด ฼ฉลีไยตไ้าสุด Mean

Mean

สูงสุด

ตไ้าสุด

Maximum Minimum

ความกดอากาศ

Temperature ( ๐ C )

฼ฉลีไย

maximum minimum ทัๅงปี

2558 (2015) อุณหภูมิ ( ซ ) ๐

Mean

฼ฉลีไย

atmospheric pressure (HPA)

Mean

฼ฉลีไยสูงสุด ฼ฉลีไยตไ้าสุด Mean

Mean

สูงสุด

฼ฉลีไย ตไ้าสุด

Maximum Minimum

maximum minimum

Monthly

Mean atmospheric pressure (HPA)

27.3

36.7

15.2

40.3

10.2

1,009.6

27.6

37.0

16.5

41.0

11.6

1,010.2

มกราคม

21.7

29.4

15.2

33.7

10.2

1,015.8

22.6

29.5

16.5

34.3

11.6

1,015.4

January

กุมภาพันธ์

26.1

33.0

20.3

36.2

16.6

1,010.7

25.3

31.7

20.2

37.2

15.8

1,013.4

February

มีนาคม

29.7

36.7

23.9

40.0

19.8

1,010.2

29.2

35.0

24.5

38.2

22.0

1,011.1

March

฼มษายน

29.6

36.3

24.5

40.3

20.2

1,008.1

29.9

36.2

24.5

41.0

19.9

1,009.5

April

พฤษภาคม

29.8

36.2

23.3

39.1

23.1

1,007.4

30.7

37.0

26.0

38.7

24.4

1,006.9

May

มิถุนายน

29.7

35.3

25.6

37.2

23.1

1,004.4

29.7

35.2

25.0

39.2

22.7

1,006.3

June

กรกฎาคม

28.2

33.1

25.2

37.5

23.4

1,005.2

28.3

33.1

24.3

40.0

21.6

1,006.0

July

สิงหาคม

27.8

33.0

24.5

36.4

23.3

1,007.1

27.7

32.8

23.9

35.7

22.7

1,006.7

August

กันยายน

27.4

33.1

24.2

36.0

22.5

1,007.7

27.7

32.3

24.3

35.3

23.0

1,008.2

September

ตุลาคม

27.3

32.9

23.5

34.5

21.7

1,011.5

26.7

31.4

23.2

33.8

20.6

1,012.0

October

พฤศจิกายน

26.7

33.2

22.0

35.5

18.0

1,012.1

27.5

33.0

22.9

35.6

20.1

1,012.3

November

ธันวาคม

23.5

30.4

18.4

33.8

14.0

1,015.0

25.6

31.7

20.5

35.3

14.0

1,014.6

December

ทีไมา: ศูนย์อตุ นุ ยิ มวิทยาภาคตะวันออก฼ฉียง฼หนือตอนบน

Source: Northeastem Meteorological Center (Upper Part)

Annual


238

ตาราง 20.7 ความชืๅนสัมพัทธ์ ฼ป็นราย฼ดือน พ.ศ. 2557 - 2558

Table 20.7 Monthly Relative Humidity Data: 2014 - 2015 2557 (2014) ฼ดือน

฼ฉลีไย Mean

ทัๅงปี

฼ฉลีไยสูงสุด

2558 (2015)

฼ฉลีไยตไ้าสุด

Mean maximum Mean minimum

ตไ้าสุด

฼ฉลีไย

Minimum

Mean

฼ฉลีไยสูงสุด

฼ฉลีไยตไ้าสุด

Mean maximum Mean minimum

Month

ตไ้าสุด Minimum

69.0

94.1

35.7

20

69.9

94.0

37.1

24.0

มกราคม

59.9

84.0

37.8

20

57.0

79.5

37.1

24.0

January

กุมภาพันธ์

59.4

80.1

39.1

27

63.2

83.6

41.3

28.0

February

มีนาคม

56.1

78.2

35.7

21

64.6

84.1

45.9

30.0

March

฼มษายน

68.4

87.4

46.6

24

58.0

77.6

38.9

24.0

April

พฤษภาคม

70.4

88.0

48.7

32

68.0

85.4

46.1

37.0

May

มิถุนายน

71.3

87.2

51.2

41

72.0

87.1

53.3

36.0

June

กรกฎาคม

78.2

90.5

62.0

47

77.0

89.3

60.7

33.0

July

สิงหาคม

78.2

91.7

59.6

42

82.0

93.9

64.5

46.0

August

กันยายน

81.7

94.1

62.9

51

82.9

94.0

66.3

51.0

September

ตุลาคม

72.8

89.6

52.9

39

77.0

90.0

58.8

43.0

October

พฤศจิกายน

69.2

87.3

49.0

36

71.5

90.2

50.9

44.0

November

ธันวาคม

61.9

80.9

44.2

37

66.0

85.9

47.1

34.0

December

ทีไมา: ศูนย์อตุ นุ ยิ มวิทยาภาคตะวันออก฼ฉียง฼หนือตอนบน

Source: Northeastem Meteorological Center (Upper Part)

Annual


239

ตาราง 20.8 ปริมาณฝน฼ป็นราย฼ดือน พ.ศ. 2557 - 2558 Table 20.8 Monthly Rainfall Data: 2014 - 2015 (มิลลิ฼มตร mm.) 2557 (2014)

2558 (2015)

ปริมาณฝน Rainfall

จ้านวนวัน ทีไฝนตก No. of rainy day

ปริมาณฝน Rainfall

จ้านวนวัน ทีไฝนตก No. of rainy day

973.0

104

60.6

1,006.1

105

104.7

มกราคม

-

-

-

-

-

-

-

-

January

กุมภาพันธ์

-

-

-

-

42.4

7

24.2

16

February

มีนาคม

8.9

4

5.4

22

39.2

3

23.7

30

March

฼มษายน

155.2

9

47.0

15

42.0

7

20.5

22

April

พฤษภาคม

74.4

16

21.4

9

55.6

8

12.6

19

May

มิถุนายน

94.5

15

51.5

29

178.9

10

104.7

2

June

กรกฎาคม

155.2

19

50.3

13

135.9

22

39.7

7

July

สิงหาคม

200.6

16

39.4

18

284.2

20

50.9

11

August

กันยายน

257.9

16

60.6

14

145.3

17

31.6

27

September

ตุลาคม

19.3

6

17.2

23

40.0

9

19.1

9

พฤศจิกายน

6.9

2

6.3

7

42.6

2

40.9

14

November

ธันวาคม

0.1

1

0.1

5

-

-

-

-

December

ทัๅงปี

ปริมาณฝน วันทีไปริมาณ สูงสุด ฝนสูงทีไสุด Daily maximum Date of daily rainfall maximum rainfall

ทีไมา: ศูนย์อตุ นุ ยิ มวิทยาภาคตะวันออก฼ฉียง฼หนือตอนบน

7 ฼ม.ย.

ปริมาณฝน วันทีไปริมาณ สูงสุด ฝนสูงทีไสุด Daily maximum Date of daily rainfall maximum rainfall

Monthly

2 มิ.ย.

Source: Northeastem Meteorological Center (Upper Part)

Annual

October


243

ตัวชีวๅ ัดทีไสำคัญของจังหวัด Provincial Key Indicator 2554 (2011)

2555 (2012)

2556 (2013)

2557 (2014)

2558 (2015)

-0.09

0.50

0.39

0.47

0.44

Population growth rate (1)

162

163

164

164

165

Population density per Sq.Km. (1)

อัตราส຋วน฼พศ (1)

98.20

98.20

97.95

97.75

97.69

Sex ratio (1)

อัตราการ฼ป็นภาระ (1)

44.47

44.75

45.51

45.97

46.38

Dependency ratio (1)

2.44

2.34

2.25

2.10

Fertility ratio (1)

11.46

11.65

11.03

10.40

9.56

Crude birth rate per 1,000 population (2)

6.57

6.51

7.28

7.08

7.27

Crude death rate per 1,000 population (2)

1.29

0.66

1.10

0.70

0.98

Unemployment rate (3)

1.75

0.61

1.35

1.81

1.16

Unemployment rate by seasonally (3)

อัตราการมีงานทา (3)

96.96

98.73

97.50

97.45

97.86

อัตรา฼พิไมของผูຌมงี านทา (3)

-0.43

3.50

-2.98

-14.60

4.17

อัตราการมีสว຋ นร຋วม฿นกาลัง฽รงงาน (3)

69.08

69.66

68.06

62.12

64.12

167

233

300

300

300

4,852

1,811

1,726

4,377

3,324

16,030

*

18,095

*

21,337

0.248

*

0.252

*

0.285

12,866

*

13,915

*

16,880

0.135

0.134

0.130

0.199

0.188

9.31

11.05

7.32

12.54

4.23

12.26

-4.69

-0.61

92,410

107,166

106,982

107,565

ตัวชีๅวัด อัตรา฼พิไมของประชากร (1) ความหนา฽น຋นของประชากรต຋อ ตร.กม. (1)

อัตรา฼จริญพันธุ์ (1) อัตรา฼กิดต຋อประชากร 1,000 คน (2) อัตราตายต຋อประชากร 1,000 คน อัตราการว຋างงาน

(2)

(3)

อัตราการว຋างงานตามฤดูกาล (3)

อัตราค຋าจຌางรายวัน

(4)

อัตราส຋วนประชากรต຋อ฽พทย์ 1 คน (2) รายเดຌ฼ฉลีไยต຋อคนต຋อ฼ดือน (3) สัมประสิทธิ์ของความเม຋฼สมอภาคดຌานรายเดຌ (5) ค຋า฿ชຌจา຋ ย฼ฉลีไยต຋อคนต຋อ฼ดือน (3) สัมประสิทธิ์ของความเม຋฼สมอภาคดຌานค຋า฿ชຌจา຋ ย (5) สัดส຋วนคนจนดຌานค຋า฿ชຌจา຋ ย (5) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาปี 2545 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต຋อหัว

(5)

(5)

Indicator

Employment rate (3) Growth rate of employed person (3) Labour force participation rate (3) Wage rate per day

(4)

Ratio of population per physician (2) Average monthly income per capita (3) GINI coefficient: income based (5) Average monthly expenditures per capita (3) GINI coefficient: expenditure based (5) Headcount ratio: expenditure based (5) Growth rate of GPP at 2002 prices (5) GPP per capita (5)


244

ตัวชีวๅ ัดทีไสำคัญของจังหวัด (ต่อ) Provincial Key Indicator (Cont.) 2554 (2011)

2555 (2012)

2556 (2013)

2557 (2014)

2558 (2015)

62.02

62.01

62.02

62.02

อัตรา฼พิไมของรถจักรยานยนต์ทีไจดทะ฼บียน (7)

5.43

6.13

4.48

0.82

0.08

Growth rate of motorcycle registered (7)

อัตราส຋วนคอมพิว฼ตอร์ตอ຋ ประชากร 100 คน (3)

30.83

31.06

31.92

36.11

38.13

Ratio of computer per 100 population (3)

อัตราส຋วนผูຌ฿ชຌอนิ ฼ทอร์฼นใตต຋อประชากร 100 คน (3)

23.90

24.09

27.16

34.95

39.19

Ratio of internet user per 100 population (3)

ตัวชีๅวัด สัดส຋วนของ฼นืๅอทีไถอื ครองทาการ฼กษตรต຋อ฼นืๅอทีไทัๅงหมด (6)

สัดส຋วนของประชากรอายุ 6 ปีขึๅนเปทีไม฾ี ทรศัพท์มอื ถือ (3)

Indicator Proportion of farm holding land per total land (6)

66.57

68.21

74.84

80.27

83.32

Proportion of population 6 years and over accessing to mobile phone (3)

14.44

3.38

11.21

1.59

4.21

Growth rate of domestic tourist arrivals in province (8)

อัตราการขยายตัวของนักท຋อง฼ทีไยวต຋างประ฼ทศทีไ฼ดินทางมายังจังหวัด (8)

-34.18

10.88

8.66

-1.21

2.60

Growth rate of international tourist arrivals in province (8)

อัตราการขยายตัวของผูຌจดทะ฼บียนนิตบิ คุ คลทีไคงอยู຋ (9)

14.94

16.56

17.66

2.53

9.11

Growth rate of registered of juristic person (9)

สัดส຋วนพืๅนทีไปา่ เมຌตอ຋ พืๅนทีไจงั หวัด (6)

11.83

11.83

10.49

10.74

อัตราการขยายตัวของนักท຋อง฼ทีไยวเทยทีไ฼ดินทางมายังจังหวัด

(8)

ทีไมา: (1) กรมการปกครอง (2) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอน฽ก຋น (3) สานักงานสถิติ฽ห຋งชาติ (4) กรมสวัสดิการ฽ละคุຌมครอง฽รงงาน กระทรวง฽รงงาน (5) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ฼ศรษฐกิจ฽ละสังคม฽ห຋งชาติ (6) สานักงาน฼ศรษฐกิจการ฼กษตร (7) กรมการขนส຋งทางบก (8) กรมการท຋อง฼ทีไยว (9) สานักงานพาณิชย์จังหวัดขอน฽ก຋น

Proportion area of forest land per area province (6) Source: (1) Department of Provincial Administration (2) Khonkaen Provincial Health Office (3) National Statistical Office (4) Department of Labour Protection and Welfare, Ministry of Labour (5) Office of the National Economic and Social Development Board (6) Office of Agricultural Economics (7) Department of Land Transport (8) Department of Tourism (9) Office of Commercial affairs Khonkaen


Khonkaen Statistical Report 2016  
Khonkaen Statistical Report 2016  

รายงานสถิติจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2016

Advertisement