Page 1

I SSN :09056397


รายงานผล การสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558 จังหวัดขอนแก่น

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


หน่วยงานเจ้าของเรื่อง

กลุ่มสถิติรายได้รายจ่าย สานักสถิตสิ ังคม สานักงานสถิติแห่งชาติ โทรศัพท์ 0 214 21261 - 63 โทรสาร 0 214 38136 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : esesnso@nso.go.th

หน่วยงานที่เผยแพร่ สานักสถิติพยากรณ์ สานักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชัน้ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทรศัพท์ 0 2141 7498 โทรสาร 0 2143 8132 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : binfopub@nso.go.th และ

สานักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0 4324 6639 โทรสาร 0 4324 6183 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : khkaen@nso.go.th เว็บไซด์ : http://khonkaen.nso.go.th

ปีที่จัดพิมพ์

2559

จัดพิมพ์โดย

สานักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น


คำนำ สำนักงำนสถิติแห่งชำติ ได้ จัดทำกำรสำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558 ทั่วประเทศ ในคำบเวลำตั้งแต่เดือนมกรำคม ถึงเดือนธันวำคม 2558 วัตถุประสงค์ของกำรสำรวจนี้ เพื่อ เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรำยได้ ค่ำใช้จ่ำย หนี้สิน ลักษณะที่อยู่อำศัย ตลอดจนกำรเป็นเจ้ำของสิน ทรัพ ย์ ที่ สำคัญของครั ว เรื อน รำยงำนผลกำรสำรวจ จัดพิมพ์เป็นรำยจังหวัด ฉบับรำยภำคและทั่วรำชอำณำจักร ในรำยงำนฉบั บ นี้ เป็ น กำรเสนอผลระดั บ จั งหวั ด ของจั งหวั ด ขอนแก่ น ซึ่ งได้ แ สดงไว้ เฉพำะ ตำรำงข้อมูลพื้นฐำนที่สำคัญ ๆ ทำงด้ำนรำยได้ ค่ำใช้จ่ำย หนี้สิน กำรกระจำยรำยได้ และลักษณะบำงประกำร ของครัวเรือน โดยจำแนกข้อมูลตำมสถำนะทำงเศรษฐสังคมของครัวเรือน โดยรวมทั้งจังหวัด รำยงำนผลกำรสำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558 จังหวัดขอนแก่น นี้ เป็นรำยงำนฉบับที่ 11 ของโครงกำรนี้ที่เสนอผลในระดับจังหวัด สำนักงำนสถิติจังหวัดขอนแก่น ขอขอบคุณทุก ท่ำนที่ได้ให้ควำมอนุเครำะห์ข้อมูลเพื่อนำมำประมวลผลเป็นข้อมูลสถิติ และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนฉบับนี้จะ เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ข้อมูลสถิติตำมสมควร สำนักงำนสถิติจังหวัดขอนแก่น ยินดีรับคำแนะนำหรือข้อคิดเห็นจำก ผู้ใช้ข้อมูลสถิติทุกท่ำน อันจะเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งในกำรใช้เป็นแนวทำงปรับปรุงแก้ไขกำรจัดทำรำยงำนผลฉบับ ต่อไป


บทสรุปสําหรับผูบริหาร สํ า นัก งานสถิต ิแ หง ชาติ ไดม อบหมายให สํา นัก งานสถิติจัง หวัด ขอนแกน ดํา เนิน การสํา รวจ ภาวะเศรษฐกิจ และสัง คมของครัว เรือ นอยา ง ตอ เนื่อ งเปน ประจํา ทุก ปตั้งแต 2549 เปนตนไป โดยในป 2558 นี้ ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลทุก เดือนตั้งแตเดือนมกราคมถึงธันวาคม จากครัวเรือน ตัวอย าง ทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาล ประมาณ 730 ครั ว เรื อ น ทั้ ง นี้ ค า ใช จ า ยที่ นํ า เสนอเป น คาใชจายเฉลี่ยที่จําเปนตองใชในการยังชีพเทานั้น จึ งไมร วมการสะสมทุน เชน ซื้ อบา น/ที่ ดิ น และ เงินออม ซึ่งสรุปผลการสํารวจที่สําคัญไดดังนี้ รายไดของครัวเรือน จากการสํารวจในป 2558 พบวาครัวเรือนใน จังหวัดขอนแกนมีรายไดเฉลี่ยเดือนละ 21,337 บาท สวนใหญเปนรายไดจากการทํางาน รอยละ 70.1 ซึ่ง ไดแก คาจางและเงินเดือน รอยละ 44.0 กําไรสุทธิ จากการทําธุรกิจ รอยละ14.3 และกําไรสุทธิจากการ ทําการเกษตร รอยละ 11.8 สวนรายไดที่ไมไดเกิด จากการทํางาน เชน เงินที่ไดรับความชวยเหลือจาก รัฐหรือบุคคลอื่นนอกครัวเรือน รอยละ 13.3 รายได จากทรั พย สิ น เช น คาเช าบ าน/ที่ดิ น ดอกเบี้ ย เงิน ฝาก รอยละ 0.6 นอกจากนั้นยังมีรายไดที่ไมเปนตัว เงิ น โดยได รั บ ในรู ป สวั ส ดิ การ สิ น คา และบริ ก าร ตางๆ ที่ไดรับมาโดยไมตองซื้อ รอยละ 15.5 สําหรับ รายไดไมประจําที่เปนตัวเงินอื่นๆ รอยละ 0.5

แผนภูมิ ก ร อ ยละของรายได เ ฉลี่ ย ต อ เดื อ นของ ครัวเรือน จําแนกตามแหลงที่มาของรายได

21,337 บาท

คาใชจายของครัวเรือน ในป 2558 ครั ว เรื อ นในจั ง หวั ด ขอนแก น มี คาใชจายเฉลี่ยเดือนละ 16,880 บาท โดยรอยละ 89.0 เปนคาใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค ซึ่ งสวนใหญเป น คาใชจายเกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่ม และยาสูบ รอยละ 39.4 รองลงมา คือ คาใชจายเกี่ยวกับการเดินทางและ การสื่อสาร รอยละ 19.6 คาใชจายเกี่ยวกับที่อยูอาศัย เครื่ อ งแต ง บ า น และเครื่ อ งใช ต า งๆ ร อ ยละ 18.3 คาใชจายสวนบุคคล รอยละ 4.6 คาเครื่องนุงหมและ รองเทา รอยละ 2.9 สําหรับคาใชจายที่ไมเกี่ยวกับการ อุปโภคบริโภค เชน คาภาษี คาของขวัญ เบี้ยประกันภัย ซื้อสลากกินแบง/หวย ดอกเบี้ย รอยละ 11.0 แผนภูมิ ข ร อ ยละของค า ใช จ า ยเฉลี่ ย ต อ เดื อ นของ ครัวเรือน จําแนกตามประเภทคาใชจาย

16,880 บาท


vi

หนี้สินของครัวเรือน จากครั ว เรื อ นในจั ง หวั ด ขอนแก น ทั้ ง สิ้ น 571,269 ครัวเรือน พบวา เปนครัวเรือนที่มีหนี้สิน 319,656 ครัวเรือน หรือรอยละ 56.0 โดยมีจํานวน หนี้สินเฉลี่ย 62,493 บาทตอครัวเรือน ซึ่งสวนใหญ เปนการกอหนี้เพื่อใชในครัวเรือน รอยละ 71.4 โดย ใชในการอุปโภคบริโภค รอยละ 60.0 ใชในการซื้อ บาน/ที่ดิน รอยละ 10.8 และใชในการศึกษา รอยละ 0.6 สําหรับหนี้เพื่อใชในการลงทุนและอื่นๆ (รอยละ 28.6) พบว า เป น หนี้ เ พื่ อ ใช ใ นการทํ า การเกษตร รอยละ 24.1 และใชทําธุรกิจรอยละ 4.5 แผนภูมิ ค ร อ ยละของหนี้ สิ น เฉลี่ ย ต อ ครั ว เรื อ น ทั้งสิ้น จําแนกตามวัตถุประสงคของการกูยืม

62,493 บาท

หนี้ในระบบ รอยละ 98.4 หนี้นอกระบบ รอยละ 1.6

ครัวเรือนที่มีหนี้ในระบบ และนอกระบบ จากครั ว เรื อ นในจั ง หวั ด ขอนแก น ที่ มี ห นี้ สิ น 319,656 ครัวเรือน พบวา สวนใหญครัวเรือนเปนหนี้ใน ระบบอยางเดียว รอยละ 92.3 ครัวเรือนที่เปนหนี้นอก ระบบอยางเดียว รอยละ 4.7 และครัวเรือนที่ เปนหนี้ ทั้งในและนอกระบบ รอยละ 3.0 เมื่ อพิ จ ารณาจํ า นวนเงิ น เฉลี่ ย ที่ เป น หนี้ พบว า หนี้ในระบบสูงกวาหนี้นอกระบบถึง 60 เทา (61,474 บาท และ 1,019 บาท ตามลําดับ) โดยลดลงจากป 2556 ซึ่ ง หนี้ ใ นระบบสู ง กว า หนี้ น อกระบบ 309 เท า (79,592 บาท และ 257 บาท ตามลําดับ)

แผนภูมิ ง รอยละของครัวเรือนที่มีหนี้สินในระบบและ นอกระบบ

มีหนี้สินทั้งในระบบและ นอกระบบ 3.0%

มีหนี้สินในระบบ อยางเดียว 92.3% 319,656 ครัวเรือน

มีหนี้สินนอกระบบ อยางเดียว 4.7%

การเปรี ย บเที ย บรายได คา ใช จ า ย 1/ และหนี้ สิ น ต อ รายไดของครัวเรือน ป 2549 - 2558 เมื่อเปรียบเทียบรายได คาใชจาย และหนี้สินตอ รายไดของครัวเรือน ตั้งแตป 2549 ถึง 2558 มีรายได เฉลี่ยมากกวาคาใชจายที่จําเปนในการยังชีพ และพบวา รายไดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากป 2549 ถึงป 2552 ลดลงในป 2554 และเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกในป 2556 และ 2558 ซึ่งเปนไปในทางเดียวกันกับคาใชจายของครัวเรือน เมื่อเปรียบเทียบหนี้สินตอรายไดของครัวเรือนใน รอบ 10 ปที่ผานมา พบวา ในป 2550 หนี้สินตอรายได สูงสุด คือ 7.9 เทา จากนั้นลดลงเรื่อยๆ จนถึงป 2558 มี คาต่ําสุด คือ 2.9 เทา แผนภูมิ จ รายได คาใชจายเฉลี่ยตอเดือน และหนี้สิน ตอรายไดของครัวเรือน ป 2549 - 2558 รายได/คาใชจาย (บาท)

1/

หนี้สิน/รายได (เทา)

คาใชจายเฉลี่ยที่จําเปนตองใชในการยังชีพ โดยไมรวมคาใชจายประเภทสะสมทุน เชน การซื้อบาน/ที่ดิน และเงินออม เปนตน


vii

การเปรียบเทียบการกระจายรายไดของครัวเรือน ป 2556 - 2558 ในการวิเคราะหการกระจายรายไดของครัวเรือน โดยไดจัดแบงครัวเรือนในจังหวัดขอนแกนเปน 10 กลุม เทาๆ กัน และนํามาเรียงลําดับตามรายไดประจําตอคน ตอเดือนจากนอยไปมาก (กลุมที่ 1 มีรายไดต่ําสุดและ กลุมที่ 10 มีรายไดสูงสุด) พบวา ความเหลื่อมล้ําของ รายไดมีแนวโนมสูงขึ้น กลาวคือครัวเรือนกลุมที่ 10 ซึ่ง เปนกลุมที่ มีรายได สูงสุด มี สวนแบง รายไดสู งขึ้น จาก รอยละ 26.7 ในป 2556 เปนรอยละ 28.3 ในป 2558 ขณะที่ครัวเรือนในกลุมที่ 1 ซึ่งเปนกลุมที่มีรายไดต่ําสุด มีสวนแบงรายไดลดลง จากรอยละ 5.1 ในป 2556 เปน รอยละ 3.7 ในป 2558 เมื่อพิจารณารายไดประจําตอคนตอเดือน ในแต ละกลุม พบวา ครัวเรือนกลุมที่มีรายไดสูงสุด มีรายได ประจํา ตอคนตอเดือน 31,865 บาท คิดเปน 15.4 เทา ของครั ว เรื อนกลุ มที่ มี รายได ต่ํ าสุ ด ซึ่ ง แสดงใหเห็น ถึ ง ชองวางระหวางคนจนและคนรวย และหากเปรียบเทียบ กั บ ป 2556 ครั ว เรื อ นกลุ ม ที่ มี ร ายได สู ง สุ ด มี ร ายได ประจําตอคนตอเดือน เปน 9.9 เทา ของครัวเรือนกลุมที่ มีรายไดต่ําสุด แสดงใหเห็นวา ชองวางระหวางคนจน และคนรวยเพิ่ ม ขึ้ น นอกจากนั้ น เมื่ อ เปรี ย บเที ย บ สัมประสิทธิ์ของความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ดานการกระจายรายไดของครัวเรือนทั้ง 10 กลุม พบวา มี ค า เพิ่ ม ขึ้ น จาก 0.252 ในป 2556 เป น 0.304 ในป 2558 นั่นแสดงใหเห็นวา ความเหลื่อมล้ําในการกระจาย รายไดของครัวเรือนในจังหวัดขอนแกนเพิ่มขึ้น

แผนภูมิ ฉ สว นแบ ง รายได ป ระจํา ของครั ว เรื อน โดย จําแนกครัวเรือนเปน 10 กลุม ป 2556 และ ป 2558 สวนแบงของรายไดประจํา ของครัวเรือน (รอยละ)

รายไดประจําตอคน ตอเดือน (บาท)

กลุมเดไซล

(รายไดต่ําสุด)

(รายไดสูงสุด)


สารบัญ หน้า คานา

iii

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร

v

สารบัญ

ix

สารบัญแผนภูมิ

x

สารบัญตาราง

xi

บทที่ 1

บทนา

1

1.1 ความเป็นมา

1

1.2 วัตถุประสงค์

1

1.3 ขอบข่ายและคุ้มรวม

1

1.4 เวลาอ้างอิง

1

1.5 รายการข้อมูลที่เก็บรวบรวม

1

1.6 คาจากัดความ

2

ผลการสารวจที่สาคัญ

5

2.1 รายได้ของครัวเรือน ปี 2558

5

2.2 ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน ปี 2558

5

2.3 หนี้สินของครัวเรือน ปี 2558

6

2.4 ครัวเรือนที่มีหนี้ในระบบ และนอกระบบ ปี 2558

7

บทที่ 2

2.5 การเปรียบเทียบรายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินของครัวเรือน จาแนกตามสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน (ตามอาชีพ) ปี 2558

7

2.6 การเปรียบเทียบรายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินต่อรายได้ของครัวเรือน ปี 2549 - 2558

8

2.7 การเปรียบเทียบการกระจายรายได้ของครัวเรือน ปี 2556 - 2558

8

ตารางสถิติ

17

สารบัญตารางสถิติ ภาคผนวก ระเบียบวิธี

19 47

1. แผนการสุ่มตัวอย่าง

49

2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

49

3. การประมวลผลข้อมูล

49


x

สารบัญแผนภูมิ หน้า แผนภูมิ ก ร้อยละของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จาแนกตามแหล่งที่มาของรายได้ ปี 2558 แผนภูมิ ข ร้อยละของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จาแนกตามประเภทค่าใช้จ่าย ปี 2558

5 6

แผนภูมิ ค ร้อยละของครัวเรือน จาแนกตามการมีหนี้สิน และจานวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนทั้งสิ้น จาแนกตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม ปี 2558

6

แผนภูมิ ง ร้อยละของครัวเรือนที่มีหนี้สินในระบบและนอกระบบ และจานวนหนี้สินเฉลี่ยต่อ ครัวเรือนทั้งสิ้น ปี 2558

7

แผนภูมิ จ รายได้ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน และจานวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนทั้งสิ้น จาแนกตาม สถานะทางเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน ปี 2558 แผนภูมิ ฉ รายได้ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน และหนี้สินต่อรายได้ของครัวเรือน ปี 2549 – 2558

7 8

แผนภูมิ ช ส่วนแบ่งรายได้ประจาของครัวเรือน โดยจาแนกครัวเรือนเป็น 10 กลุ่ม ปี 2556 และ ปี 2558 9


xi

สารบัญตาราง หน้า ตาราง ก

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จาแนกตามแหล่งที่มาของรายได้ และ สถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน

ตาราง ข

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จาแนกตามประเภทของค่าใช้จ่าย และ สถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน

ตาราง ค

12

จานวนครัวเรือนที่เป็นหนี้ และจานวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนทั้งสิ้น จาแนกตาม วัตถุประสงค์ของการกู้ยืม แหล่งเงินกู้ และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน

ตาราง ง

11

13

เปรียบเทียบรายได้ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน และหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน จาแนกตามสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน

14

ตาราง จ

ร้อยละของครัวเรือน จาแนกตามรายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือน และขนาดของครัวเรือน

15

ตาราง ฉ

ส่วนแบ่งของรายได้ประจาของครัวเรือน โดยการจาแนกครัวเรือนเป็น 10 กลุ่ม

16


บทที่ 1 บทนํา 1.1 ความเปนมา สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดจัดทําการสํารวจ ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนตั้งแตป 2500โดยจัดทําทุก 5 ป แตเนื่องจากสภาพทาง เศรษฐกิจ ของประเทศมีการขยายตัวอยางรวดเร็วและ สภาพทางสังคมมีการเปลี่ยนแปลง จึงไดเปลี่ยนแปลง รอบการสํารวจ เปนทุก 2 ป ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 8 กันยายน 2530 และทําการสํารวจในป 2531 จนถึง 2547 และไดจัดทํา ทุกปตั้งแตป 2549 เปนตนไป การ สํารวจที่จัดทําในครั้งนีเป้ นการสํารวจครั้งที่ 27 1.2 วัตถุประสงค วัตถุประสงคของการสํารวจ เพื่อเก็บรวบรวม ขอมูลที่สําคัญดานเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เชน รายไดคาใชจาย ภาวะหนี้สิน ทรัพยสิน โครงสราง ของสมาชิกในครัวเรือน ลักษณะที่อยูอาศัย การยายถิ่น และการสงเงิน ตลอดจนการไดรับสวัสดิก/ความช าร วยเหลือ จากรัฐ และใชบริการของภาครัฐ เปนตน 1.3 ขอบขายและคุมรวม การสํารวจนี้คุมรวมครัวเรือนสวนบุคคล ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งที่อยูในเขตเทศบาลและ นอกเขตเทศบาล(ยกเวน ครัวเรือนทูต ผูแทนตางประเทศ และผูอยูอาศัยในประเทศไทยชั่วคราว) รวม ครัวเรือนสวนบุคคลที่อาศัยอยูใน ครัวเรือนสถาบัน เชน หอพัก เปนตน 1.4 เวลาอางอิง 1) ในรอบ 12 เดือนที่แลว หมายถึง ระยะเวลานับจากเดือน กอนเดือนสัมภาษณยอนหลังไป 12 เดือน เชน เดือน ที่สัมภาษณ คือกุมภาพันธ 2558 ในรอบ 12 เดือนที่ แลว คือ “กุมภาพันธ 2557 - มกราคม 2558” ใชสัมภาษณขอมูลรายไดของครัวเรือน และคาใชจายเกี่ยวกับสินคาและบริการที่ไมไดเกิดขึ้น บอย ๆ แลวนํามาเฉลี่ยเปนคาใชจายตอเดือน

2) เดือนที่แลว หมายถึง เดือนตามปฏิทินกอนเดือน สัมภาษณ เชน ไปสัมภาษณเดือนกุมภาพันธ 2558 เดือนที่แลว คือ “1 - 31 มกราคม 2558” ใชสัมภาษณขอมูลรายไดของครัวเรือน และคาใชจายเกี่ยวกับสินคา และบริการที่มีการ ใชจาย เปน ประจํา 3) สัปดาหที่แลว หมายถึง สัปดาหตามปฏิทินกอน สัปดาห สัมภาษณ เชน ไปสัมภาษณสัปดาหที่ 2 สัปดาหที่แลว คือ สัปดาหที่ 1 (วันจันทร - วันอาทิตย) ใชสัมภาษณขอมูลคาใชจายเกี่ยวกับ อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ 1.5 รายการขอมูลที่เก็บรวบรวม 1) แบบสํารวจสมาชิกและการใชจาย ของ ครัวเรือน มีรายการขอมูล ดังตอไปนี้ ตอนที่ 1 สมาชิกของครัวเรือน ตอนที่ 2 ลักษณะที่อยูอาศัย ตอนที่ 3 คาใชจายสินคาและบริการ ตอนที่ 4 คาใชจายอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ ตอนที่ 5 แหลงซื้อสินคาอุปโภคบริโภค สวนใหญของครัวเรือน 2) แบบสํารวจรายไดของ ครัวเรือน มี รายการขอมูล ดังตอไปนี้ ตอนที่ 1 รายไดจากการทํางานโดยไดรับ คาจางและเงินเดือน ตอนที่ 2 รายไดจากการประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรม หรือวิชาชีพที่ ไมใชการเกษตร ตอนที่ 3 รายไดจากการประกอบการเกษตร ตอนที่ 4 รายไดจากแหลงอื่นๆ ที่ไมใช จากการทํางาน


2

ตอนที่ 5 ทรัพยสินและหนี้สินของ ครัวเรือน ตอนที่ 6 การยายถิ่นและการสงเงิน 1.6 คําจํากัดความ 1. สถานภาพการทํางาน หมายถึง สถานะของบุคคลในการทํางาน ในเชิงเศรษฐกิจทุกประเภท ไดแก 1) นายจาง หมายถึง ผูประกอบธุรกิจของตนเอง (ผูที่มีอํานาจในการตัดสินใจในการดําเนินงาน และมี ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ คาตอบแทนขึ้นอยูกับผลกํทีา่ทไราํ ) เพื่อหวังผลกําไรหรือสวนแบง และไดจางบุคคลตั้งแต 1 คนขึน้ ไป มาทํางานใหธุรกิจในฐานะ “ลูกจาง ” โดยเปนการจางงานบนพื้นฐานของความตอเนื่อง 2) ทําธุรกิจสวนตัวโดยไมมีลูกจาง หมายถึง ผูประกอบธุรกิจของ ตนเอง (ผูที่มีอํานาจในการตัดสินใจในการดําเนินงาน และมี ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ คาตอบแทนขึ้นอยูกับ ผลกําไรที่ทาํ ) เพื่อหวังผลกําไรหรือสวนแบง และไมมี การจาง “ลูกจาง” (ที่เปนการจางงานบนพื้นฐานของ ความตอเนื่อง) แตอาจมีสมาชิก ในครัวเรือนหรือผู ฝกงานมาชวยทํางานโดย ไมไดรับคาจางหรือ คาตอบแทนในลักษณะการจาทํงางาน 3) ชวยธุรกิจในครัวเรือนโดยไมไดรับคาจาง หมายถึง ผูที่ชวยทําธุรกิจหรือการเกษตร ของสมาชิกในครัวเรือนเปนประจํา โดยไมไดรับ คาจาง และไมไดอยูในฐานะ “หุนสวน ” หรืออาจจะไดรับ คาตอบแทนบางแตไมใชลักษณะของการจางทํางาน 4) ลูกจาง หมายถึง ผูที่ทํางานโดยไดรับ คาจางที่เปนการจางงานบนพื้นฐานของความตอเนื่อง ไม มีอํานาจในการตัดสินใจในการดําเนินงาน คาจางที ได่ รับ อาจเปน รายเดือน รายวัน รายชั่วโมง รายชิ้น หรือเหมาจายซึ่ง อาจจะเปนตัวเงิน หรือสิ่งของก็ได 5) การรวมกลุม หมายถึง กลุมคนที่มารวมกัน ทํางาน ในเชิงเศรษฐกิจ (ผลิตสินคาและบริการ ) โดยสมาชิก แตละคนมีสวนรวมเทาเทียมกันในการ

ตัดสินใจดําเนินการ ทุกขั้นตอน ตลอดจนการแบง รายไดใหแกสมาชิกตามที่ตก ลงกัน การรวมกลุม ดังกลาวอาจจะมีการ “จดทะเบียนจัดตั้งในรูปนิติ บุคคล” หรือไมก็ได การรวมกลุมอาจดําเนินการโดยใช แรงงานของสมาชิกทุกคน หรือจางสมาชิกบางคนหรือ ผูอื่นก็ได (ผูที่รับจางดังกลาวไมวาจะเปนสมาชิกหรือ ผูอื่น ถือวาเปน “ลูกจาง” ของกิจการ) เชน การรวมกลุมเพื่อทําการเกษตร (การปลูกไมดอกไมประดับ การเพาะเลี้ยงกบ ฯลฯ) การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (การทํากะป น้ําปลา ขาวเกรียบ ฯลฯ) และการทําผลิตภัณฑหัตถกรรม พื้นบาน (การทอผา เครื่องจักสานตาง ๆ ฯลฯ) เปนตน 2. รายไดของครัวเรือน หมายถึง “เงินหรือสิ่งของ ” ที่ครัวเรือน ไดรับ มาจากการทํางานหรือผลิตเอง หรือจาก ทรัพยสินหรือได รับความชวยเหลือจากผูอื่น 1) รายไดประจํา ไดแก (1) รายไดที่เกิดจากการทํางานหรือผลิ เองต - คาจางและเงินเดือน (รวม คาตอบแทนอื่นๆ ที่ไดจากการ ทํางาน) (กอนหักภาษี/เงินสมทบ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ /เงิน ประกันสังคม ฯลฯ) - รายไดจากการประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรม วิชาชีพ (ทีไ่ มใช การเกษตร) (รายรับเบื้องตน บวก มูลคาสินคา/บริการของ ธุรกิจที่นํามาอุปโภคบริโภคใน ครัวเรือน ลบ คาใชจายในการ ดําเนินการ) - รายไดจากการประกอบการเกษตร (มูลคาผลผลิตการเกษตรทั้งหมด ลบคาใชจายในการดําเนินการ)


3

(2) รายไดจากแหลงอื่นๆ ที่ไมใชจาก การทํางาน - เงินบําเหน็จ / บํานาญ เงิน ประโยชนทดแทนตางๆ (เกิด อุบัติเหตุ/การเจ็บปวยจากการ ทํางาน) - เงินชดเชยการออกจากงาน - เงินและสิ่งของที่ไดรับความ ชวยเหลือจากบุคคลนอก ครัวเรือน/รัฐ/องคการตาง ๆ - รายไดจากทรัพยสิน เชน คเาชา ที่ดิน บาน คาลิขสิทธิ์ และ สิทธิบัตร ดอกเบี้ย -การลงทุน (ที่ไมไดมีสวนรวม ในการดําเนินงาน) เชน การ ซื้อ /ขายหุน การลงทุนแลวได รับเงินปนผล ฯลฯ รวม (ประเมิน ) คาเชาบานที่ ครัวเรือนเปนเจาของและอยูเองหรือ ที่อยูอาศัยที่บุคคลอื่นใหอยูฟรี 2) รายไดไมประจํา ไดแก เงิน ที่ ไดรับ เปนเงินรางวัล เงินถูกสลากกินแบง เงินมรดก ของขวัญ เงิน ไดรับจากการประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ ไฟไหม หรือคานายหนา (ในกรณีที่ไมไดประกอบเปน ธุรกิจ) 3. คาใชจายของครัวเรือน หมายถึง การใชจายเกี่ยวกับ “สิ่งของ หรือการบริการดานตางๆ ” ที่จําเปนตอการครอง ชีพที่ ครัวเรือนตองซื้อ /จายดวยเงิน หรือไดมาโดย ไมได ซื้อ/จาย (ผลิตเอง ไดรับความชวยเหลือจากบุคคล อื่น/รัฐ เปนสวัสดิการจากการทํางาน หรือเบิกไดจาก นายจาง) 1) คาใชจายสินคาและบริการ ไดแก (1) คาใชจายอุปโภคและบริโภคของ ครัวเรือน - ที่อยูอาศัย - เครื่องแตงบานเครื่องใชเบ็ดเตล็ด และการดําเนินการในครัวเรือน

- คาจางบุคคลที่ใหบริการแก ครัวเรือน - เสื้อผา เครื่องแตงกาย รองเทา ของใช/บริการสวนบุคคล - เวชภัณฑและคารักษาพยาบาล - การเดินทางและการสื่อสาร - การศึกษา - การบันเทิง การอาน และ กิจกรรมทางศาสนา (2) คาใชจายไมเกี่ยวกับอุปโภคบริโภค ของครัวเรือน - ภาษี (ทุกประเภท) คาบริการ ทางการเงิน คาปรับทางกฎหมาย - คาสมาชิกกลุมอาชีพ - เงิน /สิ่งของ ที่สงใหบุคคล นอก ครัวเรือน - เงินบริจาค เงินทําบุญ/ชวยงาน - เบี้ยประกันภัย /ทรัพยสิน / ประกันชีวิต (ไมใชประเภท สะสมทรัพย) - ซื้อสลากกินแบง/หวย การพนัน - ดอกเบี้ยจาย /ดอกเบี้ยแชร และอื่น ๆ(คาขนยายบาน ฯลฯ) 2) คาใชจายอาหาร เครื่องดื่ม และ ยาสูบ ไดแก อาหารทุกประเภท (อาหารสด อาหารแหง อาหารสําเร็จรูป เครื่องปรุงรส ฯลฯ ) เครื่องดื่ม (มี/ไมมีแอลกอฮอล) และยาสูบ(ยาเสน ยาฉุน หมาก ยานัตถฯลฯ) 4. สถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน ในการเสนอผลของการสํารวจ ได จัดแบง ครัวเรือนเปนกลุมตามฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคม โดยพิจารณาจากแหลงรายไดสวนใหญ ของครัวเรือน สถานภาพการทํางาน ประเภทของ กิจกรรมในเชิงเศรษฐกิจและอาชีพเปนหลัก


4

ครัวเรือนตามสถานะทางเศรษฐสังคม แบงเปน 10 กลุม คือ 1) ผูถือครองทําการเกษตร การปลูก พืช การเลี้ยงสัตว และการเพาะเลี้ยง สัตวน้ํา สวนใหญเปนเจาของที่ดิน 2) ผูถือครองทําการเกษตร การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว และการเพาะเลี้ยงสัตว น้ํา สวนใหญเชาที่ดิน/ ทําฟรี 3) ผูทําการประมง ปาไม ลาสัตว หาของปา และบริการทางการเกษตร 4) ผูประกอบธุรกิจของตนเองที่ไมใชการเกษต ร 5) ผูจัดการ นักวิชาการ และผูปฏิบัติงานวิชาชีพ 6) คนงานเกษตร ปาไม และประมง 7) คนงานดานการขนสง และงานพื้นฐาน 8) เสมียน พนักงานขายและใหบริการ 9) ผูปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต กอสราง และเหมืองแร 10) ผูไมไดปฏิบัติงานในเชิงเศรษฐกิจ (เชน บําเหน็จ บํานาญ เงินชวยเหลือ รายไดจากทรัพยสิน) 5. กลุมเดไซล( Decile) และควินไทล (Quintile) เรียงตามรายไดประจําและคาใชจายใน การอุปโภคบริโภคตอคนตอเดือน ในการศึกษาถึง ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ซึ่งมี สภาพความเปนอยูแตกตางกัน จําเปนจะตองเลือก ขอกําหนดที่เหมาะสม เพื่อใชในการแยกครัวเรือน “ยากจน” จากครัวเรือน “ที่มีฐานะความเปนอยู ดีกวา ” ในระดับตางๆกัน ขอกําหนดที่กลาวนั้น คือ การจําแนกครัวเรือนตามกลุมเดไซลของรายไดประจํา และคาใชจายในการอุปโภคบริโภคตอคนตอเดือน ใน การนี้ไดจัดเรียงครัวเรือนตามรายไดประจําและ คาใชจายในการอุปโภคบริโภคเฉลี่ยตอคนตอเดือน จากนอยไปมาก จากนั้นตัดแบงครัวเรือนเปน 10 กลุม แตละกลุมมีจํานวนครัวเรือนเทาๆกัน

บางครั้งอาจจําแนกครัวเรือนตามกลุมควิน ไทล เรียงตามรายไดประจําและคาใชจายในการ อุปโภคบริโภคตอคนตอเดือน วิธีการแบงกลุมก็ เชนเดียวกับการแบงครัวเรือนตามเดไซล แตแทนที่ จะแบงครัวเรือนเปน 10 กลุม จะแบงเปน 5 กลุม ใหแตละกลุมมีจํานวนครัวเรือนเทาๆ กัน 6. สัมประสิทธิ์ของความไมเสมอภาค ( Gini coefficient) ของรายได หมายถึง คาที่แสดงความแตกตางของ รายได ของครัวเรือน มีคาระหวาง 0 - 1 ถาเปน 0 แสดงวา ไมมีความแตกตางของรายได แตถาเปน 1 แสดงวามี ความแตกตางของรายไดมากที่สุด 7. หนี้สินของครัวเรือน หมายถึง เงินกูยืมที่คางชําระทั้งจากสถาบัน การเงินและบุคคลอื่นนอกครัวเรือน รวม หนี้ที่เกิด จากการเชาซื้อ การซื้อสินคาเงินผอน การซื้อเชื่อ สินคาจาก รานคา การจํานํา การจํานอง และเงินสง แชรตาย (แชรที่เปยรแลว) เปนตน 8. หนี้สินในระบบ หมายถึง หนี้สินที่กูยืมจากธนาคาร สถาบันการเงิน สหกรณออมทรัพย หรือเปน สวัสดิการของ สํานักงาน หรือดําเนินการโดย หนวยงานภาครัฐ (เชน กองทุนหมูบาน) โดยมี อัตราดอกเบี้ยไมเกินที่ กฎหมายกําหนด 9. หนี้สินนอกระบบ หมายถึง หนี้สินที่กูยืมจากบุคคลธรรมดา เชน นายทุนเงินกู พอคาคนกลาง ญาติ เพื่อนบาน โดยมีอัตราดอกเบี้ยเปนไปตามที่ผูใหกูกําหนด


บทที่ 2 ผลการสํารวจที่สําคัญ 2.1 รายไดของครัวเรือน ป 2558 จากการสํารวจในป 2558 พบวาครัวเรือน ในจั งหวั ด ขอนแกน มีร ายได เ ฉลี่ย เดื อนละ 21,337 บาท ส ว นใหญ เ ป น รายได จ ากการทํ างาน ร อ ยละ 70.1 ซึ่งได แ ก คา จ างและเงิน เดื อน ร อยละ 44.0 กําไรสุทธิจากการทําธุรกิจ รอยละ 14.3 และกําไร สุทธิจากการทําการเกษตร รอยละ 11.8 สวนรายได ที่ ไ ม ไ ด เ กิ ด จากการทํ า งาน เช น เงิ น ที่ ไ ด รั บ ความ ชวยเหลือจากรัฐหรือบุคคลอื่นนอกครัวเรือน รอยละ 13.3 รายได จ ากทรั พ ย สิ น เช น ค า เช า บ าน/ที่ ดิ น ดอกเบี้ ย เงิ น ฝาก ร อ ยละ 0.6 นอกจากนั้ น ยั ง มี รายได ที่ ไ ม เ ป น ตั ว เงิ น โดยได รั บ ในรู ป สวั ส ดิ ก าร สิ น ค า และบริ ก ารต า งๆ ที่ ไ ด รั บ มาโดยไม ต อ งซื้ อ รอยละ 15.5 สํ าหรับ รายได ไมประจํ าที่เป นตั วเงิน อื่นๆ รอยละ 0.5

หากพิ จ ารณาตามสถานะทางเศรษฐกิ จ สังคมของครัวเรือน (ตามอาชีพของผูมีรายไดสูงสุด ในครัวเรือน) จะเห็นไดวา ครัวเรือนที่มีรายไดเฉลี่ย ต อเดื อนสู งสุ ด คือ ครั ว เรื อนของผู ทําการปลู กพื ช เลี้ยงสัตว เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา โดยเชาที่ดินหรือทําฟรี 53,466 บาท รองลงมา คือ ครัวเรือนของลูกจาง ที่เปนผูจัดการ นักวิชาการ และผูปฏิบัติงานวิชาชีพ 45,295 บาท สําหรับ ครัว เรือนที่มีร ายไดเฉลี่ยต อ เดื อนต่ํ าสุ ด คือ ครั ว เรื อ นของผู ทําประมง, ป าไม , ล า สั ต ว , หาของป า และบริ ก ารทางการเกษตร 11,161 บาท

แผนภูมิ ก รอยละของรายไดเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน จําแนกตามแหลงที่มาของรายได ป 2558 รายไดไมประจํา 0.5% รายไดที่ไมเปน ตัวเงิน 15.5% รายไดจากทรัพยสิน 0.6%

21,337 บาท

รายไดจาก การทํางาน 70.2% 70.1%

เงินที่ไดรบั เปน การ ชวยเหลือ 13.2% 13.3%

44.1% 44.0% คาจางและเงิน เดือน 14.3%

กําไรสุทธิจากการทําธุรกิจ

11.8%

กําไรสุทธิจากการทําการเกษตร

2.2 คาใชจายของครัวเรือน ป 2558 ในป 2558 ครัวเรือนในจังหวัดขอนแกนมี คาใช จ ายเฉลี่ย เดื อนละ 16,880 บาท โดยร อยละ 89.0 เป น ค า ใช จ า ยเพื่ อ การอุ ป โภคบริ โ ภค ซึ่ ง สวนใหญเปนคาใชจายเกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่ม และ ยาสูบ รอยละ 39.4 รองลงมา คือ คาใชจายเกี่ยวกับ การเดินทางและการสื่อสาร รอยละ 19.6 คาใชจาย

เกี่ ย วกับ ที่อ ยู อ าศั ย เครื่ อ งแต ง บ า น และเครื่ องใช ตางๆ รอยละ 18.3 คาใชจายสวนบุคคล รอยละ 4.6 ค า เครื่ อ งนุ ง ห ม และรองเท า ร อ ยละ 2.9 สํ า หรั บ ค า ใช จ า ยที่ ไ ม เ กี่ ย วกั บ การอุ ป โภคบริ โ ภค เช น ค า ภาษี ค า ของขวั ญ เบี้ ย ประกั น ภั ย ซื้ อ สลากกิ น แบง/หวย ดอกเบี้ย รอยละ 11.0


6

เมื่ อ พิ จ ารณาสถานะทางเศรษฐสั ง คม จะเห็ น ได ว า ครั ว เรื อ นที่ มี ค า ใช จ า ยสู ง สุ ด คื อ ครัวเรือนของลูกจางที่เปนผูจัดการ นักวิชาการและ ผู ป ฏิ บั ติ ง านวิ ช าชี พ 35,569 บาท รองลงมา คื อ ครัวเรือนของผูปลูกพืช, เลี้ยงสัตว, เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

โดยเช า ที่ ดิ น หรื อ ทํ า ฟรี 20,361 บาท ผู ป ระกอบ ธุ ร กิ จ ของตนเองที่ ไ ม ใ ช ก ารเกษตร 19,409 บาท สําหรับครัวเรือนที่มีคาใชจายเฉลี่ยตอเดือนนอยที่สุด คื อ ครั ว เรื อ นของผู ทํ า ประมง ป า ไม ล า สั ต ว หาของปา และบริการทางการเกษตร 8,697 บาท 1/ แผนภูมิ ข รอยละของคาใชจาย เฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน จําแนกตามประเภทคาใชจาย ป 2558

คาใชจ ายที่ ไมเกี่ยวกับ การอุป โภคบริโภค 11.0%

16,880 บาท

คาใชจ าย อุปโภคบริโภค 89.0%

39.4%

อาหาร/เครื่องดื่ม/ยาสูบ

18.3%

ที่อยูอาศัย/เครื่องใช

16.7%

ยานพาหนะ/การเดิน ทาง

7.5%

ของใชส วนบุคคล/เครื่องนุงหม/รองเทา

2.9% 1.2%

การสื่ อสาร

1.3%

เวชภัณ ฑ/ คารัก ษาพยาบาล

0.9% 1.3% 0.8% 0.4%

กิจกรรมศาสนา

การศึ กษา

การบันเทิง/การจัดงานพิธี

2.3 หนี้สินของครัวเรือน ป 2558 จากครั ว เรื อ นในจั ง หวั ด ขอนแก น ทั้ ง สิ้ น 571,269 ครัวเรือน พบวา เปนครัวเรือนที่มีหนี้สิน 319,656 ครัวเรือน หรือรอยละ 56.0 โดยมีจํานวน หนี้สินเฉลี่ย 62,493 บาทตอครัวเรือน ซึ่งสวนใหญ เปนการกอหนี้เพื่อใชในครัวเรือน รอยละ 71.4 โดย ใชในการอุปโภคบริโภค รอยละ 60.0 ใชในการซื้อ บาน/ที่ดิน รอยละ 10.8 และใชในการศึกษา รอยละ 0.6 สําหรับหนี้เพื่อใชในการลงทุนและอื่นๆ (รอยละ 28.6) พบว า เป น หนี้ เ พื่ อ ใช ใ นการทํ า การเกษตร

รอยละ 24.1 และใชทําธุรกิจรอยละ 4.5 เมื่ อ พิ จ ารณาสถานะทางเศรษฐสั ง คม จะเห็นไดวา ครัวเรือนที่มีหนี้สินสูงสุด คือ ครัวเรือน ของลู กจ า งที่ เ ป น ผู จั ด กา ร นั กวิ ช ากา รแล ะ ผูป ฏิ บั ติ งานวิ ช าชี พ 201,360 บาท รองลงมา คือ ครั ว เรื อ นของผู ป ระกอบธุ ร กิ จ ของตนเองที่ ไ ม ใ ช การเกษตร 68,620 บาท สําหรับครัวเรือนที่มีหนี้สิน เฉลี่ ย ต อ ครั ว เรื อ นน อยที่ สุ ด คื อ ครั ว เรื อ นคนงาน เกษตร ปาไม และประมง 13,500 บาท

.

แผนภูมิ ค ร อยละของครั ว เรื อน จํ า แนกตามการมี หนี้ สิ น และจํ า นวนหนี้ สิ น เฉลี่ ย ต อครั ว เรื อนทั้ ง สิ้ น จํ า แนกตาม วัตถุประสงคของการกูยืม ป 2558 1/

คาใชจายเฉลี่ยที่จําเปนตองใชในการยังชีพ โดยไมรวมคาใชจายประเภทสะสมทุน เชน การซื้อบาน/ที่ดิน และเงินออม เปนตน

จํานวนหนีส้ ินเฉลี่ย 62,493 บาท/ครัวเรือน ใชในครัวเรือน (71.4%) จํานวนครัว เรือน ที่ไมมีหนี้สิน 44.0%

จํานวนครัวเรือน ที่มีหนี้สิน 56.0%

ใชจา ยอุปโภคบริโภค (60.0%) ซื้อ/เชาซื้อบานและ/หรือที่ดิน (10.8%) ใชในการศึกษา (0.6%)

ใชในการลงทุนและอื่นๆ (28.6%) ใชทําธุรกิจ (4.5%) ใชทําการเกษตร (24.1%)

1/

คาใชจายเฉลี่ยที่จําเปนตองใชในการยังชีพ โดยไมรวมคาใชจายประเภทสะสมทุน เชน การซื้อบาน/ที่ดิน และเงินออม เปนตน


7

2.4 ครัวเรือนที่มีหนี้ในระบบ และนอกระบบ ป 2558 จากครัวเรือนในจังหวัดขอนแกนที่มีหนี้สิน 319,656 ครัวเรือน พบวา สวนใหญครัวเรือนเปน หนี้ในระบบอยางเดียว รอยละ 92.3 ครัวเรือนที่เปน หนี้นอกระบบอยางเดียว รอยละ 4.7 และครัวเรือน ที่เปนหนี้ทั้งในและนอกระบบ รอยละ 3.0

เมื่ อ พิ จ ารณาจํ า นวนเงิ น เฉลี่ ย ที่ เ ป น หนี้ พบวา หนี้ในระบบสูงกวาหนี้นอกระบบถึง 60 เทา (61,474 บาท และ 1,019 บาท ตามลําดับ) โดย ลดลงจากป 2556 ซึ่ ง หนี้ ใ นระบบสู ง กว า หนี้ น อก ระบบ 309 เท า (79,592 บาท และ 257 บาท ตามลําดับ)

แผนภูมิ ง รอยละของครัวเรือนที่มีหนี้สินในระบบและนอกระบบ และจํานวนหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือนทั้งสิ้น ป 2558 มีหนี้สินในระบบ อยางเดียว 92.3% มีหนี้สินทั้งในระบบและ นอกระบบ 3.0% มีหนี้สินนอกระบบ อยางเดียว 4.7%

จํานวนหนีส้ ินในระบบเฉลีย่ 61,474 บาท/ครัวเรือน จํานวนหนีส้ ินนอกระบบเฉลี่ย 1,019 บาท/ครัวเรือน

2.5 การเปรียบเทียบรายได คาใชจาย1/ และหนี้สินของครัวเรือน จําแนกตามสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน (ตามอาชีพ) ป 2558

เมื่ อ เปรี ย บเที ย บรายได ค า ใช จ า ย และ หนี้ สิ น ของครั ว เรื อน ตามสถานะทางเศรษฐสั งคม (อาชีพ) พบวา ครัวเรือนของผูทําการเกษตรโดยเชา ที่ดินหรือทําฟรี มีรายไดเฉลี่ยสูงสุด 53,466 บาทตอ เดือน รองลงมา ไดแก ครัวเรือนของลูกจางที่เปน ผู จั ด การ นั ก วิ ช าการ และผู ป ฏิ บั ติ ง านวิ ช าชี พ 45,295 บาท ผู ป ระกอบธุ ร กิ จ ของตนเองที่ ไม ใ ช

การเกษตร 26,274 บาท และครัว เรื อนที่มีรายได ต่ําสุด คือ ครัวเรือนประมง ปาไม ลาสัตว หาของปา และบริการทางการเกษตร 11,161 บาท สํ าหรั บ ค า ใช จ า ยและหนี้ สิ น ของครั ว เรื อ นนั้ น เป น ไปใน แนวทางเดีย วกัน กับ รายได ของครั ว เรื อน กล าวคือ หากครั ว เรื อ นอาชี พ ใดมี ร ายได สู ง ส ว นใหญ จ ะมี คาใชจายและหนี้สินของครัวเรือนสูงเชนเดียวกัน

แผนภูมิ จ รายได คาใชจายเฉลี่ยตอเดือน และจํานวนหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือนทั้งสิ้น จําแนกตามสถานะทางเศรษฐกิจ สังคมของครัวเรือน ป 2558 บาท

1 2 3 4

ครัวเรือนทั้งสิ้น ผูถือครองทําการเกษตรเปนเจาของที่ดิน ผูถือครองทําการเกษตร เชาที่ดิน/ทําฟรี ประมง ปาไม ลาสัตว หาของปา และบริการทางการเกษตร 5 ผูประกอบธุรกิจของตัวเองที่ไมใชการเกษตร 6 ลูกจางที่เปนผูจัดการ นักวิชาการ และผูปฏิบัติงานดานวิชาชีพ 7 คนงานการเกษตร ปาไม และประมง 8 คนงานดานการขนสง และงานพื้นฐาน 9 เสมียน/พนักงานขาย/ผูใหบริการ 10 ผูปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต กอสราง และเหมืองแร 11 ผูไมไดปฏิบัติงานเชิงเศรษฐกิจ สถานะทางเศรษฐสังคม

1/

คาใชจายเฉลี่ยที่จําเปนตองใชในการยังชีพ โดยไมรวมคาใชจายประเภทสะสมทุน เชน การซื้อบาน/ที่ดิน และเงินออม เปนตน


8

2.6 การเปรียบเทียบรายได คาใชจาย1/ และหนี้สินตอรายไดของครัวเรือน ป 2549 – 2558 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บรายได ค า ใช จ า ย และ หนี้ สิ น ต อ รายได ข องครั ว เรื อ น ตั้ ง แต ป 2549 ถึ ง 2558 มีรายไดเฉลี่ยมากกวาคาใชจายที่จําเปนในการ ยังชีพ และพบวารายไดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากป 2549 ถึงป 2552 ลดลงในป 2554 และและเริ่ มปรั บ ตั ว เพิ่มขึ้น อีกในป 2556 และ 2558 ซึ่งเปนไปในทาง เดียวกันกับคาใชจายของครัวเรือน

เมื่ อ เปรี ย บเที ย บหนี้ สิ น ต อ รายได ข อง ครัวเรือนในรอบ 10 ปที่ผานมา พบวา ในป 2550 หนี้ สิ น ต อรายได สู งสุ ด คือ 7.9 เท า จากนั้ น ลดลง เรื่อยๆ จนถึงป 2558 มีคาต่ําสุด คือ 2.9 เทา

แผนภูมิ ฉ รายได คาใชจาย1/เฉลี่ยตอเดือน และหนี้สินตอรายไดของครัวเรือน ป 2549 - 2558 รายได/คาใชจาย (บาท)

หนี้สินตอรายได (เทา)

ป

2.7 การเปรียบเทียบการกระจายรายไดของครัวเรือน ป 2556 - 2558 ในการวิ เ คราะห ก ารกระจายรายได ข อง มีรายไดประจํา ตอคนตอเดือน 31,865 บาท คิดเปน ครัวเรือน โดยไดจัดแบงครัวเรือนในจังหวัดขอนแกน 15.4 เทา ของครัวเรือนกลุมที่มีรายไดต่ําสุด ซึ่ง เปน 10 กลุม เทาๆ กัน และนํามาเรียงลําดับตาม แสดงให เ ห็ น ถึงช อ งว างระหว า งคนจนและคนรวย รายไดประจําตอคนตอเดือนจากนอยไปมาก (กลุมที่ และหากเปรียบเทียบกับป 2556 ครัวเรือนกลุมที่มี 1 มีรายไดต่ําสุดและกลุมที่ 10 มีรายไดสูงสุด) พบวา รายได สู ง สุ ด มี ร ายได ป ระจํ า ต อ คนต อ เดื อ น เป น ความเหลื่อมล้ําของรายไดมีแนวโนมสูงขึ้น กลาวคือ 9.9 เทา ของครัวเรือนกลุมที่มีรายไดต่ําสุด แสดงให ครัวเรือนกลุมที่ 10 ซึ่งเปนกลุมที่มีรายไดสูงสุด มี เห็ น ว า ช อ งว างระหว างคนจนและคนรวยเพิ่ มขึ้ น สวนแบงรายไดสูงขึ้น จากรอยละ 26.7 ในป 2556 นอกจากนั้น เมื่อเปรียบเทียบสัมประสิทธิ์ของความ เปนรอยละ 28.3 ในป 2558 ขณะที่ครัวเรือนใน ไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ดานการกระจาย กลุมที่ 1 ซึ่งเปนกลุมที่มีรายไดต่ําสุด มีสวนแบง รายไดของครัวเรือนทั้ง 10 กลุม พบวา มีคาเพิ่มขึ้น รายไดลดลง จากรอยละ 5.1 ในป 2556 เปนรอยละ จาก 0.252 ในป 2556 เปน 0.304 ในป 2558 นั่น 3.7 ในป 2558 แสดงใหเห็นวา ความเหลื่อมล้ําในการกระจายรายได เมื่อพิจ ารณารายได ป ระจํ าต อคนต อเดื อน ของครัวเรือนในจังหวัดขอนแกนเพิ่มขึ้น ในแตละกลุม พบวา ครัวเรือนกลุมที่มีรายไดสูงสุด


9

แผนภูมิ ช สวนแบงรายไดประจําของครัวเรือน โดยจําแนกครัวเรือนเปน 10 กลุม ป 2556 และ ป 2558 สวนแบงของรายไดประจําของครัวเรือน (รอยละ)

รายไดประจําตอคนตอเดือน (บาท)

กลุมเดไซล (รายไดสูงสุด)

(รายไดต่ําสุด)

สัมประสิทธิ์ของความไมเสมอภาค (5กลุม)

2556

2558

0.252

0.304

6,404

7,561

(Gini Coefficient)

รายไดประจําตอคนตอเดือน


ตาราง ก รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จาแนกตามแหล่งที่มาของรายได้ และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน TABLE A AVERAGE MONTHLY INCOME PER HOUSEHOLD BY SOURCES OF INCOME AND SOCIO-ECONOMIC CLASS ผู้ถอื ครองทาการเกษตร/เพาะเลี้ยง

ผู้ประกอบธุรกิจ

ลูกจ้าง

ผู้ไม่ได้

Farm operators/culture

ของตนเอง

Employees

ปฏิบัตงิ าน

ครัวเรือนทัง้ สิ้น Total households

แหล่งที่มาของรายได้

ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์/เพาะเลี้ยง

ประมง,ป่าไม้,ล่าสัตว์,

ที่ไม่ใช่การเกษตร

ผู้จัดการ

คนงานเกษตร

คนงาน

เสมียน

ผู้ปฏิบัตงิ านใน

เชิงเศรษฐกิจ

Plant/animal/culture

หาของป่า,บริการ

Entrepreneurs

นักวิชาการ

ป่าไม้

ด้านการขนส่ง

พนักงานขาย

กระบวนการผลิต

Econo-

ส่วนใหญ่เป็น

ส่วนใหญ่

ทางการเกษตร

for

และ

และ

และงานพื้นฐาน

และ

ก่อสร้าง

mically

เจ้าของที่ดนิ

เช่าที่ดนิ /ทาฟรี

Fishing, forestry,

non-agricultural

ผู้ปฏิบัตงิ าน

ประมง

Labourers in

ให้บริการ

และเหมืองแร่

inactive

Mainly

Mainly

hunting,

business

วิชาชีพ

Labourers in

logistics,

Clerical,

Workers related

owning

renting land/

agricultural

Professional,

agriculture,

transportation

sales

to production,

land

land occupied

services

technician

forestry

and

and services

construction

for free

รายได้ทั้งสิ้นต่อเดือน รายได้ที่เป็นตัวเงิน รายได้จากการทางาน

and fishery

ร้อยละ

บาท

ร้อยละ

บาท

ร้อยละ

บาท

ร้อยละ

บาท

ร้อยละ

บาท

ร้อยละ

บาท

ร้อยละ

บาท

ร้อยละ

บาท

ร้อยละ

บาท

ร้อยละ

Baht

%

Baht

%

Baht

%

Baht

%

Baht

%

Baht

%

Baht

%

Baht

%

Baht

%

Baht

%

Baht

%

100.0 17,914 100.0 53,466 100.0 11,161 100.0 26,274 100.0 45,295 100.0 14,004 100.0 16,666

21,235

99.5 17,912 100.0 53,414

99.9 10,881

97.5 26,225

99.8 45,260

99.9 14,004 100.0 16,666

17,930

84.0 14,230

79.4 49,420

92.4

8,166

73.2 22,874

87.1 41,178

90.9 11,968

14,983

70.2 11,984

66.9 41,881

78.3

7,317

65.6 21,211

80.7 38,414

6.4 13,091

24.5

1,543

13.8

1,672

99.8 12,426

98.1

85.5 14,536

87.2 17,056

85.1 14,784

81.8

9,291

73.3

Money income

84.8 11,268

80.5 14,414

86.5 16,206

80.9 13,877

76.8

1,426

11.3

From earning

82.7

9,533

68.1 12,960

77.8 14,824

74.0 12,992

71.9

614

4.8

- Wages and salaries

-

18,845

71.7

179

0.4

-

- กาไรสุทธิจากการทาธุรกิจ

3,061

14.3

279

- กาไรสุทธิจากการทาการเกษตร

2,526

11.8 10,550

58.9 28,789

53.8

5,774

51.7

694

2.6

790

1.7

1,735

2,827

13.3

2,246

12.5

7,272

13.6

849

7.6

1,557

5.9

2,187

4.8

700

รายได้จากทรัพย์สิน

120

0.6

1

0.0

267

0.5

-

-

106

0.4

576

1.3

-

1/

3,306

15.5

3,682

20.6

3,995

7.5

2,715

24.3

3,351

12.8

4,082

9.0

2,036

102

0.5

3

0.0

51

0.1

280

2.5

49

0.2

34

0.1

-

-

-

-

100.0 18,067 100.0 12,669 100.0 Total monthly income 99.3 18,029

1,154

1.6

100.0 20,041 100.0 19,906

44.0

รายได้ไม่ประจา (ที่เป็นตัวเงิน)

and mining

บาท

9,396

รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน

workers

ร้อยละ

- ค่าจ้างและเงินเดือน

เงินที่ได้รับเป็นการช่วยเหลือ

basic work

บาท

21,337

รายได้ประจา

and manager

Source of income

6.4 37,445

-

Total current income

1,378

8.3

748

3.7

158

0.9

289

2.3

- Net profits from business

12.4

76

0.5

634

3.2

727

4.0

523

4.1

- Net profits from farming

5.0

122

0.7

806

4.0

856

4.7

7,762

61.3

From current transfers

-

44

0.2

51

0.3

103

0.8

From property income

12.8

2,850

14.2

3,245

18.0

3,135

24.7

-

135

0.7

38

0.2

243

1.9

14.5 -

2,130 -

1/ รวมค่าประเมินค่าเช่าบ้านที่ไม่เสียเงิน (รวมบ้านของตนเอง)

1/ Including estimated rental value of dwelling (Including own dwelling)

หมายเหตุ : " 0.0 " มีข้อมูลแต่นอ้ ยกว่า 0.1

Remark : " 0.0 " is assigned to the value less than 0.1

Non- money income1/ Non - current money income


1/

ตาราง ข ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ ต่อเดือนของครัวเรือน จาแนกตามประเภทของค่าใช้จ่าย และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน TABLE B AVERAGE MONTHLY EXPENDITURE1/ PER HOUSEHOLD BY TYPE OF EXPENDITURE AND SOCIO-ECONOMIC CLASS ครัวเรือนทั้งสิ้น Total households

ประเภทของค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นต่อเดือน ค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค ค่าใช้จ่ายอาหาร เครือ่ งดืม่ และยาสูบ - อาหารและเครื่องดื่ม(ไม่มีแอลกอฮอล์) - เครื่องดื่มทีม่ ีแอลกอฮอล์ - ยาสูบ หมาก ยานัตถุแ์ ละอื่นๆ

ผู้ถือครองทาการเกษตร/เพาะเลี้ยง Farm operators/culture ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์/เพาะเลี้ยง ประมง,ป่าไม้,ล่าสัตว์, Plant/animal/culture หาของป่า,บริการ ส่วนใหญ่เป็น ส่วนใหญ่ ทางการเกษตร เจ้าของที่ดนิ เช่าที่ดนิ /ทาฟรี Fishing, forestry, Mainly Mainly hunting, owning renting land/ agricultural land land occupied services for free

ผู้ประกอบธุรกิจ ของตนเอง ที่ไม่ใช่การเกษตร Entrepreneurs for non-agricultural business

ผู้จดั การ นักวิชาการ และ ผู้ปฏิบัตงิ าน วิชาชีพ Professional, technician and manager

ลูกจ้าง Employees คนงาน ด้านการขนส่ง และงานพืน้ ฐาน Labourers in logistics, transportation and basic work

คนงานเกษตร ป่าไม้ และ ประมง Labourers in agriculture, forestry and fishery

เสมียน พนักงานขาย และ ให้บริการ Clerical, sales and services workers

ผู้ปฏิบัตงิ านใน กระบวนการผลิต ก่อสร้าง และเหมืองแร่ Workers related to production, construction and mining

ผู้ไม่ได้ ปฏิบัตงิ าน เชิงเศรษฐกิจ Economically inactive

Expenditure group

บาท

ร้อยละ

บาท

ร้อยละ

บาท

ร้อยละ

บาท

ร้อยละ

บาท

ร้อยละ

บาท

ร้อยละ

บาท

ร้อยละ

บาท

ร้อยละ

บาท

ร้อยละ

บาท

ร้อยละ

บาท

ร้อยละ

Baht

%

Baht

%

Baht

%

Baht

%

Baht

%

Baht

%

Baht

%

Baht

%

Baht

%

Baht

%

Baht

%

16,880

100.0

11,743

100.0

20,361

100.0

8,697

100.0

19,409

100.0

35,569

100.0

14,908

100.0

14,394

100.0

16,320

100.0

16,005

100.0

11,641

15,018

89.0

10,851

92.4

18,058

88.7

8,168

93.9

17,224

88.7

30,347

85.3

14,572

97.7

12,791

88.9

14,517

89.0

14,132

88.3

10,773

92.5

6,644

39.4

5,800

49.4

7,904

38.8

4,626

53.2

7,626

39.3

9,801

27.6

8,196

55.0

6,611

45.9

6,550

40.1

7,238

45.2

4,911

42.2

6,451

38.2

5,675

48.3

7,155

35.1

4,531

52.1

7,431

38.3

9,591

27.0

8,153

54.7

6,230

43.3

6,333

38.8

6,784

42.4

4,882

41.9

116

0.7

63

0.5

255

1.3

76

0.9

105

0.5

133

0.4

-

-

326

2.3

96

0.6

317

2.0

19

0.2

100.0 Total monthly expenditures Consumption expenditures For food, beverage and tobacco - Food and beverages (excludes alcoholic) - Alcoholic beverages

76

0.5

62

0.5

494

2.4

19

0.2

91

0.5

76

0.2

43

0.3

54

0.4

120

0.7

137

0.9

10

0.1

- Tobacco products

8,376

49.6

5,052

43.0

10,153

49.9

3,543

40.7

9,598

49.5

20,545

57.8

6,376

42.8

6,180

42.9

7,968

48.8

6,894

43.1

5,862

50.3

For goods and services

3,090

18.3

2,375

20.2

2,930

14.4

1,935

22.2

3,405

17.5

5,003

14.1

2,162

14.5

3,045

21.2

3,136

19.2

2,739

17.1

2,820

24.2

and equipment

- เครื่องนุง่ ห่มและรองเท้า

491

2.9

150

1.3

1,100

5.4

73

0.8

418

2.2

1,633

4.6

690

4.6

229

1.6

574

3.5

479

3.0

220

1.9

- Apparel and footwear

- ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล

776

4.6

412

3.5

1,151

5.7

288

3.3

824

4.2

2,046

5.8

1,025

6.9

607

4.2

859

5.3

598

3.7

496

4.3

- Personal care

- เวชภัณฑ์ และค่าตรวจรักษาพยาบาล

225

1.3

103

0.9

568

2.8

93

1.1

413

2.1

493

1.4

800

5.4

119

0.8

175

1.1

141

0.9

163

1.4

- Medical and health care

3,309

19.6

1,751

14.9

3,932

19.3

791

9.1

4,141

21.3

10,200

28.7

765

5.1

2,063

14.3

2,790

17.1

2,712

16.9

1,565

13.4

- ค่าซื้อ/ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ

1,442

8.5

550

4.7

802

3.9

129

1.5

1,706

8.8

5,456

15.3

65

0.4

162

1.1

1,083

6.6

1,227

7.7

538

4.6

- Vehicle purchase/repairing & maintenance

- การเดินทางปกติ / ท่องเทีย่ ว

1,375

8.1

906

7.7

2,359

11.6

463

5.3

1,811

9.3

3,620

10.2

500

3.4

1,153

8.0

1,201

7.4

1,074

6.7

736

6.3

- Local transportation / travelling

ค่าใช้จ่ายสินค้าและบริการ - ทีอ่ ยูอ่ าศัย เครื่องแต่งบ้าน

- Housing, household operation, furnitures

และเครื่องใช้

- การเดินทางและการสื่อสาร

- การสื่อสาร

- Transport and communication

492

2.9

295

2.5

772

3.8

199

2.3

624

3.2

1,124

3.2

200

1.3

748

5.2

506

3.1

411

2.6

290

2.5

- การศึกษา

192

1.2

95

0.8

10

0.0

23

0.3

144

0.7

652

1.8

304

2.0

1

0.0

132

0.8

74

0.5

222

1.9

- Education

- การบันเทิง / การจัดงานพิธใี นโอกาสพิเศษ

132

0.8

29

0.2

-

-

247

2.8

38

0.2

312

0.9

-

-

50

0.3

165

1.0

14

0.1

218

1.8

- Recreation reading and religious activity

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมทางศาสนา

160

0.9

137

1.2

462

2.3

93

1.1

215

1.1

207

0.6

630

4.2

66

0.5

138

0.8

138

0.8

159

1.4

- Special ceremory expenses

1,862

11.0

891

7.6

2,303

11.3

528

6.1

2,185

11.3

5,223

14.7

336

2.3

1,604

11.1

1,802

11.0

1,873

11.7

868

7.5

2/

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค

1/ ค่าใช้จา่ ยเฉลี่ยที่จาเป็นต้องใช้ในการยังชีพ โดยไม่รวมค่าใช้จา่ ยประเภทสะสมทุน เช่น การซื้อบ้าน/ ที่ดนิ และการออม เป็นต้น 2/ รวมค่าภาษี ของขวัญ และเงินบริจาค เบี้ยประกันภัย เงินซื้อสลากกินแบ่ง ดอกเบี้ยเงินกู้ และค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ที่ไม่เกีย่ วกับการอุปโภคบริโภค หมายเหตุ : " 0.0 " มีข้อมูลแต่น้อยกว่า 0.1

- Communication

Non-consumption expenditures

2/

1/ Expenditure for necessary items for daily life, which excluded saving and capital formation expenditures such as purchase or hire-purchase of house, or land and saving, etc. 2/ Includes taxes, gifts & contribution, insurance premiums, lottery tickets, interest on debts and other similar expenses Remark : " 0.0 " is assigned to the value less than 0.1


ตาราง ค จานวนครัวเรือนทีเ่ ป็นหนี้ และจานวนหนี้สนิ เฉลีย่ ต่อครัวเรือนทัง้ สิน้ จาแนกตามวัตถุประสงค์ของการกูย้ มื แหล่งเงินกู้ และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน TABLE C NUMBER OF INDEBTED HOUSEHOLD AND AVERAGE AMOUNT OF DEBT PER HOUSEHOLD BY PURPOSE OF BORROWING, SOURCE OF LOAN AND SOCIO-ECONOMIC CLASS ผู้ถือครองทาการเกษตร/เพาะเลี้ยง

ผู้ประกอบธุรกิจ

ลูกจ้าง

ผู้ไม่ได้

Farm operators/culture

ของตนเอง

Employees

ปฏิบัติงาน

ครัวเรือนทั้งสิ้น Total households

ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์/เพาะเลี้ยง

ประมง,ป่าไม้,ล่าสัตว์, ทีไ่ ม่ใช่การเกษตร

Plant/animal/culture

วัตถุประสงค์ของการกู้ยืม

ผู้จดั การ

คนงานเกษตร

คนงาน

เสมียน

ผู้ปฏิบัติงานใน

เชิงเศรษฐกิจ

หาของป่า,บริการ

Entrepreneurs

นักวิชาการ

ป่าไม้

ด้านการขนส่ง

พนักงานขาย

กระบวนการผลิต

Econo-

และ

และงานพืน้ ฐาน

และ

ก่อสร้าง

mically inactive

ส่วนใหญ่เป็น

ส่วนใหญ่

ทางการเกษตร

for

และ

เจ้าของทีด่ ิน

เช่าทีด่ ิน/ทาฟรี

Fishing, forestry,

non-agricultural

ผู้ปฏิบัติงาน

ประมง

Labourers in

ให้บริการ

และเหมืองแร่

Mainly

Mainly

hunting,

business

วิชาชีพ

Labourers in

logistics,

Clerical,

Workers related

owning

renting land/

agricultural

Professional,

agriculture,

transportation

sales

to production,

land

land occupied

services

for free

จานวนครัวเรือนที่เป็นหนี้ จานวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนทั้งสิ้น (บาท)

technician

forestry

and

and services

construction

and manager

and fishery

basic work

workers

and mining

Purpose of borrowing

บาท

ร้อยละ

บาท

ร้อยละ

บาท

ร้อยละ

บาท

ร้อยละ

บาท

ร้อยละ

บาท

ร้อยละ

บาท

ร้อยละ

บาท

ร้อยละ

บาท

ร้อยละ

บาท

ร้อยละ

บาท

ร้อยละ

Baht

%

Baht

%

Baht

%

Baht

%

Baht

%

Baht

%

Baht

%

Baht

%

Baht

%

Baht

%

Baht

%

319,656

(56.0)

58,952

(64.6)

1,936

(100.0) 11,930

(53.0)

41,734

(49.6)

50,804

(77.4)

696

(100.0)

2,311

(25.9)

48,328

(55.6)

59,532

(69.3)

43,433

100.0 61,436

100.0 28,389

62,493

100.0 56,548

100.0 68,620

100.0 201,360

100.0 13,500

100.0 17,526

100.0 40,520

100.0 44,146

100.0 26,801

(35.2) Number of indebted household 100.0 Amount of debt per household (Baht)

1. จาแนกตามวัตถุประสงค์ เพื่อใช้จา่ ยในครัวเรือน

1. By purpose of borrowing 44,642

71.4

15,057

26.6

3,773

6.1

16,796

59.1

47,139

68.7

187,693

93.2

3,000

22.2

16,329

93.2

32,476

80.1

32,257

73.1

13,877

51.8

- ซื้อ/เช่าซื้อบ้าน และ/หรือที่ดนิ - ใช้ในการศึกษา

- Purchase/hire purchase of house 6,769

10.8

-

-

382

0.6

-

37,491

60.0

15,057

2,827

4.5

-

15,024

24.1

41,491

73.4

หนี้ในระบบ

61,474

98.4

56,532

หนี้นอกระบบ

1,019

1.6

16

- ใช้จา่ ยอุปโภคบริโภคอื่นๆ ใช้ในการทาธุรกิจ ใช้ในการทาการเกษตร

-

-

-

-

9,461

13.8

38,058

18.9

5,007

17.6

59

0.1

-

11,789

41.5

37,620

54.8

149,635

74.3

3,000

-

1,205

4.3

13,512

19.7

325

0.2

-

57,663

93.9

10,388

36.6

7,969

11.6

13,342

6.6

10,500

77.8

100.0

61,436

100.0

28,389

100.0

65,930

96.1

201,138

99.9

10,500

0.0

-

2,691

3.9

222

0.1

3,000

-

-

-

-

-

3,773

-

-

6.1

26.6

-

-

-

-

-

2,083

7.8

-

-

-

and /or land - Education

817

3.0

10,977

41.0

-

935

2.3

445

1.0

2,520

9.4

Business

1,196

6.8

7,109

17.6

11,444

25.9

10,403

38.8

Farming

77.8

17,526

100.0

40,002

98.7

43,294

98.1

25,023

93.4

22.2

-

518

1.3

852

1.9

1,777

6.6

-

-

3.9 69.2

-

-

1,728 30,529

93.2

-

4.7 75.4

16,329

-

1,917 30,559

22.2

-

-

2. จาแนกตามแหล่งเงินกู้

หมายเหตุ : " 0.0 " มีข้อมูลแต่น้อยกว่า 0.1

For household expenditures

Remark : " 0.0 " is assigned to the value less than 0.1

-

- Household consumption

2. By source of loan Loan from formal sector Loan from informal sector


ตาราง ง เปรียบเทียบรายได้ ค่าใช้จา่ ยเฉลี่ยต่อเดือน และหนี้สนิ เฉลี่ยต่อครัวเรือน จาแนกตามสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน TABLE D COMPARISON OF AVERAGE MONTHLY INCOME AND EXPENDITURE AND AMOUNT OF DEBT PER HOUSEHOLD BY SOCIO - ECONOMIC CLASS รายได้เฉลี่ยต่อเดือน Average monthly income

ค่าใช้จา่ ยเฉลี่ยต่อเดือน

หนี้สนิ เฉลี่ยต่อครัวเรือน

Average monthly expenditures

Average amount of debt per household

ร้อยละของ

สถานะทางเศรษฐสังคม

ครัวเรือนทั้งสิ้น

ร้อยละของค่าใช้จา่ ยต่อรายได้

ร้อยละของ

Percent of expenditure to income

ร้อยละของ

2554

2556

2558

การเปลี่ยนแปลงต่อปี

2554

2556

2558

การเปลี่ยนแปลงต่อปี

2554

2556

2558

การเปลี่ยนแปลงต่อปี

2554

2556

2558

2011

2013

2015

Annual percentage change

2011

2013

2015

Annual percentage change

2011

2013

2015

Annual percentage change

2011

2013

2015

2556/54

2558/56

2556/54

2558/56

2556/54

2558/56

2013/11

2015/13

2013/11

2015/13

2013/11

2015/13

Socio-economic class

16,030 18,095 21,337

6.2

8.6

12,866 13,915 16,880

4.0

10.1

77,193

79,850

62,493

1.7

-11.5

80.3

76.9

79.1

Total households

ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของที่ดนิ

13,414 17,298 17,914

13.6

1.8

10,498 12,371 11,743

8.6

-2.6

62,244

59,299

56,548

-2.4

-2.3

78.3

71.5

65.5

Mainly owning land

ส่วนใหญ่เช่าที่ดนิ /ทาฟรี

21,354 11,983 53,466

-25.1

111.2

-24.0

59.1

-

28,378

61,436

-

47.1

65.2

67.1

38.1

Mainly renting land /

Farm operators / culture

ผู้ถอื ครองทาการเกษตร 13,931

8,042 20,361

Land occupied for free ประมง ป่าไม้ ล่าสัตว์ หาของป่า และบริการทางการเกษตร

Fishing forestry, hunting, 7,468

9,192 11,161

10.9

10.2

25,963 24,342 26,274

-3.2

3.9

5,949

8,124

8,697

16.9

3.5

17,412 17,547 19,409

0.4

5.2

9,712

12,509

28,389

13.5

50.6

79.7

88.4

77.9

111,227 185,676

68,620

29.2

-39.2

67.1

72.1

73.9

ผู้ประกอบธุรกิจของตนเอง ที่ไม่ใช่การเกษตร

Agricultural services Entrepreneurs for non-agricultural

ลูกจ้าง

business Employees

ผู้จดั การ นักวิชาการ และผู้ปฏิบัตงิ านวิชาชีพ

Professional, technician 33,574 42,572 45,295

12.6

3.1

23,982 26,612 35,569

5.3

15.6

240,275 254,400 201,360

2.9

-11.0

71.4

62.5

78.5

11,326 21,682 14,004

38.4

-19.6

10,289 10,144 14,908

-0.7

21.2

5,000

39,623

13,500

181.5

-41.6

90.8

46.8

106.5

11,899 14,760 16,666

11.4

6.3

11,294 11,059 14,394

-1.0

14.1

3,174

12,623

17,526

99.4

17.8

94.9

74.9

86.4

4.8

9.1

13,968

-0.1

8.2

100,866

44,862

40,520

-33.3

-5.0

91.1

82.8

81.4

คนงานเกษตร ป่าไม้ และประมง

Labourers in agriculture,

คนงานด้านการขนส่ง และงานพืน้ ฐาน

ผู้ไม่ได้ปฏิบตั งิ านเชิงเศรษฐกิจ

transportation and basic work Clerical, sales and services

15,335

16,829 20,041

13,933 16,320

ผู้ปฏิบัตงิ านในกระบวนการผลิต ก่อสร้าง และเหมืองแร่

forestry and fishery Labourers in logistics,

เสมียน พนักงานขาย และให้บริการ

and manager

workers Workers related to production,

14,753

18,506 18,067

12.0

-1.2

11,272

15,406 16,005

16.9

1.9

34,965

29,365

44,146

-8.4

22.6

76.4

83.2

88.6

10,559 12,611 12,669

9.3

0.2

10,091 11,161 11,641

5.2

2.1

40,885

60,120

26,801

21.3

-33.2

95.6

88.5

91.9

construction and mining Economically inactive


ตาราง จ ร้อยละของครัวเรือน จาแนกตามรายได้ทั้งสิน้ เฉลีย่ ต่อเดือน และขนาดของครัวเรือน TABLE E PERCENTAGE OF HOUSEHOLD BY AVERAGE MONTHLY INCOME AND HOUSEHOLD SIZE รายได้

Income

Total

1-2

3-4

5-7

>8

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

1,500 บาท

0.2

0.1

-

0.7

-

Less than

รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน ต่ากว่า

ขนาดของครัวเรือน (คน) Household size (persons)

รวมทั้งสิ้น

Monthly income per household

1,500 Baht

1,500

-

3,000 บาท

0.2

0.4

-

-

-

1,500

-

3,000 Baht

3,001

-

5,000 บาท

2.0

3.6

0.7

-

-

3,001

-

5,000 Baht

5,001

-

10,000 บาท

22.3

32.9

15.1

3.0

-

5,001

-

10,000 Baht

10,001

-

15,000 บาท

21.5

22.4

21.4

19.2

-

10,001

-

15,000 Baht

15,001

-

30,000 บาท

37.0

27.1

44.0

52.3

76.0

15,001

-

30,000 Baht

30,001

-

50,000 บาท

10.2

7.2

12.4

14.4

24.0

30,001

-

50,000 Baht

50,001

- 100,000 บาท

5.5

5.6

4.4

8.6

-

50,001

-

100,000 Baht

มากกว่า

100,000 บาท

1.3

0.6

2.1

1.8

-

More than

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

500 บาท

0.2

0.1

-

0.7

-

Less than

รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อคน ต่ากว่า

100,000 Baht

Monthly current income per household

500 Baht

500

-

1,500 บาท

0.3

0.1

0.7

-

-

500

-

1,500 Baht

1,501

-

3,000 บาท

11.7

5.8

13.6

28.6

28.0

1,501

-

3,000 Baht

3,001

-

5,000 บาท

26.7

17.4

34.5

37.6

72.0

3,001

-

5,000 Baht

5,001

-

10,000 บาท

35.1

35.8

38.1

25.9

-

5,001

-

10,000 Baht

10,001

-

15,000 บาท

12.7

19.6

7.1

3.4

-

10,001

-

15,000 Baht

15,001

-

30,000 บาท

9.3

14.7

4.3

3.8

-

15,001

-

30,000 Baht

30,001

-

50,000 บาท

2.5

4.3

0.9

-

-

30,001

-

50,000 Baht

50,001

- 100,000 บาท

1.4

2.2

1.0

-

-

50,001

-

100,000 Baht

มากกว่า

100,000 บาท

-

-

-

-

-

More than

100,000 Baht


ตาราง ฉ ส่วนแบ่งของรายได้ประจาของครัวเรือน โดยการจาแนกครัวเรือนเป็น 10 กลุม่ TABLE F SHARE OF HOUSEHOLD CURRENT INCOME BY DECILE GROUPS กลุม่ ครัวเรือน

ร้อยละของประชากร

ร้อยละส่วนแบ่งของรายได้ประจา

รายได้ประจาต่อคนต่อเดือน ( บาท )

จาแนกตามรายได้ประจา

Percentage of population

Percentage share of current income

Per capita current income ( Baht )

(รายได้ต่าสุด)

(รายได้สูงสุด)

Decile group by

2556

2558

2556

2558

2556

2558

current income

2013

2015

2013

2015

2013

2015

1

13.9

13.3

5.1

3.7

2,329

2,067

2

11.7

13.8

5.8

5.9

3,133

3,246

3

13.7

11.5

8.1

5.9

3,750

3,890

4

9.8

11.5

6.4

7.1

4,190

4,640

5

10.3

10.1

8.0

7.3

4,922

5,491

6

10.6

9.3

9.6

8.2

5,773

6,701

7

8.2

9.3

8.7

10.3

6,710

8,415

8

8.3

7.4

10.8

10.1

8,292

10,333

9

6.1

7.1

10.8

13.2

11,225

14,050

7.4

6.7

26.7

28.3

23,038

31,865

0.252

0.304 6,404

7,561

10

(Lowest income)

(Highest income)

สัมประสิทธิ์ของความไม่เสมอภาค (10 กลุม่ ) Gini coefficient (decile group) รายได้ประจาต่อคนต่อเดือน Per capita current income


ตารางสถิติ STATISTICAL TABLES


สารบัญตารางสถิติ หน้า ตาราง 1 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จาแนกตามแหล่งทีม่ าของรายได้ และ สถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน

21

ตาราง 2 ร้อยละของครัวเรือน จาแนกตามรายได้ทงั้ สิ้นเฉลี่ยต่อเดือน และสถานะทางเศรษฐสังคม ของครัวเรือน

23

ตาราง 3 ร้อยละของครัวเรือน จาแนกตามรายได้ทงั้ สิ้นเฉลี่ยต่อเดือน และตามขนาดของครัวเรือน

24

ตาราง 4 ส่วนแบ่งรายได้ประจาของครัวเรือน โดยการจาแนกครัวเรือนเป็น 10 กลุ่ม

25

ตาราง 5 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จาแนกตามประเภทค่าใช้จ่าย และ สถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน

26

ตาราง 6 ร้อยละของครัวเรือน จาแนกตามค่าใช้จ่ายทัง้ สิ้นเฉลี่ยต่อเดือน และ สถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน

31

ตาราง 7 ร้อยละของครัวเรือน จาแนกตามค่าใช้จ่ายทัง้ สิ้นเฉลี่ยต่อเดือน และ ตามขนาดของครัวเรือน

32

ตาราง 8 จานวนครัวเรือนทีเ่ ป็นหนี้ จาแนกตามวัตถุประสงค์ และประเภทของการกู้ยืม และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน

33

ตาราง 9 จานวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนทีเ่ ป็นหนี้ จาแนกตามวัตถุประสงค์ และประเภทของการกู้ยืม และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน

35

ตาราง 10 จานวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนทัง้ สิ้น จาแนกตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน

36

ตาราง 11 ร้อยละของครัวเรือน จาแนกตามลักษณะทีส่ าคัญของครัวเรือน และ สถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน

37


ตาราง 1 รายไดเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน จําแนกตามแหลงที่มาของรายได และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558 TABLE 1 AVERAGE MONTHLY INCOME PER HOUSEHOLD BY SOURCES OF INCOME AND SOCIO-ECONOMIC CLASS : 2015

แหลงที่มาของรายได

รายไดทั้งสิ้นตอเดือน รายไดประจํา รายไดที่เปนตัวเงิน รายไดจากการทํางาน คาจางและเงินเดือน กําไรสุทธิจากการทําธุรกิจ กําไรสุทธิจากการทําเกษตร เงินไดรับเปนการชวยเหลือ บําเหน็จ / บํานาญ เบี้ยหวัด และเงินสงเคราะห เงินชดเชย / เงินทดแทนการออกจากงาน เงินชวยเหลือจากบุคคลนอกครัวเรือน เงินชวยเหลือจากรัฐและองคกรตางๆ รายไดจากทรัพยสิน คาเชาบาน/ ที่ดินและทรัพยสินอื่น (รวมคาลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร) ดอกเบี้ยเงินฝากและเงินปนผล ดอกเบี้ยแชรและการใหกูยืมเงิน

รวมทั้งสิ้น Total

ผูถือครองทําการเกษตร/เพาะเลี้ยง ผูประกอบธุรกิจ Farm operators/culture ของตนเอง ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว/เพาะเลี้ยง ประมง,ปาไม,ลาสัตว, ที่ไมใชการเกษตร ผูจัดการ Plant/animal/culture หาของปา,บริการ Entrepreneurs นักวิชาการ สวนใหญเปน สวนใหญ ทางการเกษตร for และ เจาของที่ดิน เชาที่ดิน/ทําฟรี Fishing, forestry, non-agricultural ผูปฏิบัติงาน Mainly Mainly hunting, business วิชาชีพ owning renting land/ agricultural Professional, land land occupied services technician for free and manager

ลูกจาง Employees คนงานเกษตร ปาไม และ ประมง Labourers in agriculture, forestry and fishery

คนงาน ดานการขนสง และงานพื้นฐาน Labourers in logistics, transportation and basic work

(บาท : Baht)

ผูไมได ปฏิบัติงาน เสมียน ผูปฏิบัติงานใน เชิงเศรษฐกิจ พนักงานขาย กระบวนการผลิต Econoและ กอสราง mically ใหบริการ และเหมืองแร inactive Clerical, Workers related sales to production, and services construction workers and mining

Source of income

21,337 21,235

17,914 17,912

53,466 53,414

11,161 10,881

26,274 26,225

45,295 45,260

14,004 14,004

16,666 16,666

20,041 19,906

18,067 18,029

12,669 Total Monthly Income 12,426 Total Current Income

17,930

14,230

49,420

8,166

22,874

41,178

11,968

14,536

17,056

14,784

9,291

Money Income

14,983 9,396 3,061 2,526 2,827

11,984 1,154 279 10,550 2,246

41,881 13,091 28,789 7,272

7,317 1,543 5,774 849

21,211 1,672 18,845 694 1,557

38,414 37,445 179 790 2,187

11,268 9,533 1,735 700

14,414 12,960 1,378 76 122

16,206 14,824 748 634 806

13,877 12,992 158 727 856

1,426 614 289 523 7,762

From Earning

430 1,927 471 120

1,723 522 1

6,759 513 267

507 342 -

343 789 425 106

787 747 654 576

700 -

122 -

611 194 44

413 444 51

1,234 5,902 625 103

36 84 -

1 -

267 -

-

106 -

576 -

-

-

44 -

51 -

92 11 -

- Wages and Salaries - Net Profits from Business - Net Profits from Farming From Current Transfer - Pension / Annuities and other Assistance - Work Compensation and Terminated Payment - Assistance from Persons Outside HH. - Assistance from Govt. and Organization From Property Income - Income from Renting (include Licence and Copyright) - Interest and Dividends from - Interest from "Shares" and Loans


ตาราง 1 รายไดเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน จําแนกตามแหลงที่มาของรายได และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558 (ตอ) TABLE 1 AVERAGE MONTHLY INCOME PER HOUSEHOLD BY SOURCES OF INCOME AND SOCIO-ECONOMIC CLASS : 2015 (Cont.)

แหลงที่มาของรายได

รายไดที่ไมเปนตัวเงิน

ผูถือครองทําการเกษตร/เพาะเลี้ยง ผูประกอบธุรกิจ Farm operators/culture ของตนเอง ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว/เพาะเลี้ยง ประมง,ปาไม,ลาสัตว, ที่ไมใชการเกษตร ผูจัดการ Plant/animal/culture หาของปา,บริการ Entrepreneurs นักวิชาการ สวนใหญเปน สวนใหญ ทางการเกษตร for และ เจาของที่ดิน เชาที่ดิน/ทําฟรี Fishing, forestry, non-agricultural ผูปฏิบัติงาน Mainly Mainly hunting, business วิชาชีพ owning renting land/ agricultural Professional, land land occupied services technician for free and manager

รวมทั้งสิ้น Total

3,306

3,682

3,995

2,715

3,351

4,082

ลูกจาง Employees คนงานเกษตร ปาไม และ ประมง Labourers in agriculture, forestry and fishery

คนงาน ดานการขนสง และงานพื้นฐาน Labourers in logistics, transportation and basic work

2,036

2,130

(บาท : Baht)

ผูไมได ปฏิบัติงาน เสมียน ผูปฏิบัติงานใน เชิงเศรษฐกิจ พนักงานขาย กระบวนการผลิต Econoและ กอสราง mically ใหบริการ และเหมืองแร inactive Clerical, Workers related sales to production, and services construction workers and mining 2,850

3,245

3,135

คาประเมินคาเชาบานที่ไมเสียเงิน (รวมบานของตนเอง) สินคาและบริการที่ไดมาโดยไมไดซื้อ อาหารและเครื่องดื่มที่ไดมาโดยไมไดซื้อ รายไดไมประจํา (ที่เปนตัวเงิน) เงินทุนการศึกษา มรดก พินัยกรรม ของขวัญ เงินไดรับจากการทําประกันตางๆ รายรับอื่นๆ

หมายเหตุ : " 0 " มีขอมูลแตนอยกวา 1

Source of income

Non - money Income - Estimated Rental Value of Dwelling

1,850

1,635

1,889

1,407

1,927

2,941

1,000

1,164

1,568

1,644

1,855

301

310

892

103

284

376

30

348

465

270

197

1,154

1,737

1,214

1,205

1,140

765

1,006

618

817

1,331

1,083

102

3

51

280

49

34

-

-

135

38

243

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

72

-

-

280

-

-

-

-

98

-

212

4

-

-

-

-

33

-

-

4

-

-

25

2

51

-

49

1

-

-

34

38

31

Remark : " 0 " is assigned to the value less than 1

(include owned dwelling) - In - kind of Goods and Services - In - kind of Foods and Beverages Non - Money Income Scholarships Inheritances/ Bequeaths and Gifts Proceeds from Insurances Other Receiving


ตาราง 2 รอยละของครัวเรือน จําแนกตามรายไดทั้งสิ้นเฉลี่ยตอเดือน และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558 TABLE 2 PERCENTAGE OF HOUSEHOLDS BY AVERAGE TOTAL MONTHLY INCOME AND SOCIO-ECONOMIC CLASS : 2015

รวมทั้งสิ้น Total

รายได

ผูถือครองทําการเกษตร/เพาะเลี้ยง Farm operators/culture ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว/เพาะเลี้ยง ประมง,ปาไม,ลาสัตว, Plant/animal/culture หาของปา,บริการ สวนใหญเปน สวนใหญ ทางการเกษตร เจาของที่ดิน เชาที่ดิน/ทําฟรี Fishing, forestry, Mainly Mainly hunting, owning renting land/ agricultural land land occupied services for free

ผูประกอบธุรกิจ ของตนเอง ที่ไมใชการเกษตร Entrepreneurs for non-agricultural business

ผูจัดการ คนงานเกษตร นักวิชาการ ปาไม และ และ ผูปฏิบัติงาน ประมง วิชาชีพ Labourers in Professional, agriculture, technician forestry and manager and fishery

ลูกจาง ผูไมได Employees ปฏิบัติงาน คนงาน เสมียน ผูปฏิบัติงานใน เชิงเศรษฐกิจ ดานการขนสง พนักงานขาย กระบวนการผลิต Econoและงานพื้นฐาน และ กอสราง mically Labourers in ใหบริการ และเหมืองแร inactive logistics, Clerical, Workers related transportation sales to production, and and services construction basic work workers and mining

Income

รายไดทั้งสิ้นเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือน ต่ํากวา 1,500 บาท 1500 - 3,000 บาท 3001 - 5,000 บาท 5001 - 10,000 บาท 10001 - 15,000 บาท 15,001 - 30,000 บาท 30,001 - 50,000 บาท 50,001 - 100,000 บาท มากกวา 100,000 บาท

100.0 0.2 0.2 2.0 22.3 21.5 37.0 10.2 5.5 1.3

100.0 3.9 27.5 20.2 40.9 5.3 1.4 0.8

100.0 35.9 64.1 -

100.0 3.2 10.6 47.9 14.2 24.0 -

100.0 0.4 1.3 5.1 21.2 50.4 15.2 3.8 2.6

100.0 0.8 37.1 26.4 29.0 6.8

100.0 100.0 -

100.0 39.8 60.2 -

100.0 7.4 26.5 51.2 13.4 1.5 -

100.0 23.7 33.2 29.5 9.9 3.9 -

100.0 Total Monthly Income Per Household Less Than 1,500 Baht 0.3 1,500 - 3,000 Baht 3.7 3,001 - 5,000 Baht 48.9 5,001 - 10,000 Baht 22.2 10,001 - 15,000 Baht 20.8 15,001 - 30,000 Baht 2.5 30,001 - 50,000 Baht 1.6 50,001 - 100,000 Baht More Than 100,000 Baht

รายไดทั้งสิ้นเฉลี่ยตอเดือนตอคน ต่ํากวา 500 500 - 1,500 1501 - 3,000 3001 - 5,000 5001 - 10,000 10,001 - 15,000 15,001 - 30,000 30,001 - 50,000 50,001 - 100,000 มากกวา 100,000

100.0 0.2 0.3 11.2 27.3 34.6 13.3 9.3 2.5 1.4 -

100.0 1.6 22.1 34.3 31.1 7.5 2.6 0.8 -

100.0 35.9 64.1 -

100.0 32.8 40.4 26.8 -

100.0 0.4 2.5 23.2 45.3 13.4 11.5 2.5 1.1 -

100.0 0.8 6.4 19.7 13.7 40.4 11.7 7.4 -

100.0 100.0 -

100.0 12.0 4.4 55.7 27.9 -

100.0 19.3 43.6 27.8 6.5 2.8 -

100.0 18.6 36.0 30.6 9.1 2.8 1.0 1.9 -

100.0 Total Monthly Income Per Capita Less Than 500 Baht 0.3 500 - 1,500 Baht 13.2 1501 - 3,000 Baht 34.9 3001 - 5,000 Baht 34.9 5001 - 10000 Baht 10.5 10,001 - 15000 Baht 5.3 15,001 - 30000 Baht 0.9 30,001 - 50000 Baht 50,001 - 100000 Baht More Than 100,000 Baht

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท


ตาราง 3 รอยละของครัวเรือน จําแนกตามรายไดทั้งสิ้นเฉลี่ยตอเดือน และตามขนาดของครัวเรือน พ.ศ. 2558 TABLE 3 PERCENTAGE OF HOUSEHOLDS BY AVERAGE TOTAL MONTHLY INCOME AND HOUSEHOLD SIZE : 2015 รายได รายไดทั้งสิ้นเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือน

รวมทั้งสิ้น

ขนาดของครัวเรือน (คน)

Total

Household Size (Persons)

Income

1-2

3-4

5-6

>= 8

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

ต่ํากวา 1,500

บาท

0.2

0.1

-

0.7

-

1,500 - 3,000

บาท

0.2

0.4

-

-

3,001 - 5,000

บาท

2.0

3.6

0.7

5,001 - 10,000

บาท

22.3

32.9

10,001 - 15,000

บาท

21.5

15,001 - 30,000

บาท

30,001 - 50,000

Total Monthly Income Per Household 1,500

Baht

-

1,500 - 3,000

Baht

-

-

3,001 - 5,000

Baht

15.1

3.0

-

5,001 - 10,000

Baht

22.4

21.4

19.2

-

10,001 - 15,000

Baht

37.0

27.1

44.0

52.3

76.0

15,001 - 30,000

Baht

บาท

10.2

7.2

12.4

14.4

24.0

30,001 - 50,000

Baht

50,001 - 100,000 บาท

5.5

5.6

4.4

8.6

-

50,001 - 100,000

Baht

มากกวา 100,000 บาท

1.3

0.6

2.1

1.8

-

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

บาท

0.2

0.1

-

0.7

-

500 - 1,500

บาท

0.3

0.1

0.7

-

-

500 - 1,500

Baht

1,501 - 3,000

บาท

11.7

5.8

13.6

28.6

28.0

1,501 - 3,000

Baht

3,001 - 5,000

บาท

26.7

17.4

34.5

37.6

72.0

3,001 - 5,000

Baht

5,001 - 10,000

บาท

35.1

35.8

38.1

25.9

-

5,001 - 10,000

Baht

10,001 - 15,000

บาท

12.7

19.6

7.1

3.4

-

10,001 - 15,000

Baht

15,001 - 30,000

บาท

9.3

14.7

4.3

3.8

-

15,001 - 30,000

Baht

30,001 - 50,000

บาท

2.5

4.3

0.9

-

-

30,001 - 50,000

Baht

50,001 - 100,000 บาท มากกวา 100,000 บาท

1.4

2.2

1.0

-

-

50,001 - 100,000

Baht

-

-

-

-

-

รายไดทั้งสิ้นเฉลี่ยตอเดือนตอคน ต่ํากวา 500

Less Than

More Than

100,000

Baht

Total Monthly Income Per Capita Less Than

More Than

500

100,000

Baht

Baht


ตาราง 4 สวนแบงรายไดประจําของครัวเรือน โดยการจําแนกครัวเรือนเปน 10 กลุม พ.ศ. 2556 TABLE 4 SHARE OF HOUSEHOLDS CURRENT INCOME BY DECILE GROUPS : 2013 กลุมครัวเรือน

รอยละของประชากร

รอยละสวนแบงของรายไดประจํา

รายไดประจําตอคนตอเดือน (บาท)

จําแนกตามรายไดประจํา

Percentage Share of Population

Percentage Share of Current Income

Per Capita Current Income (Baht)

Decile Group by Current Income (รายไดต่ําสุด)

1 (Lowest Income)

13.3

3.7

2,067

2 2

13.8

5.9

3,246

3 3

11.5

5.9

3,890

4

11.5

7.1

4,640

5

10.1

7.3

5,491

6

9.3

8.2

6,701

7

9.3

10.3

8,415

8

7.4

10.1

10,333

9

7.1

13.2

14,050

6.7

28.3

31,865

(รายไดสูงสุด) 10 (Highest Income) สัมประสิทธิ์ของความไมเสมอภาค (10 กลุม)

0.304

Gini Coefficient (Decile Group) รายไดประจําตอคนตอเดือน Per Capita Current Income

7,561


ตาราง 5 คาใชจายเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน จําแนกตามประเภทคาใชจาย และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558 TABLE 5 AVERAGE MONTHLY EXPENDITURE PER HOUSEHOLD BY EXPENDITURE GROUP AND SOCIO-ECONOMIC CLASS : 2015 (บาท-Baht)

ประเภทของคาใชจาย

คาใชจายทั้งสิ้นตอเดือน

ผูถือครองทําการเกษตร/เพาะเลี้ยง ลูกจาง ผูประกอบธุรกิจ ผูไมได Farm operators/culture Employees ของตนเอง ปฏิบัติงาน ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว/เพาะเลี้ยง ประมง,ปาไม,ลาสัตว, ที่ไมใชการเกษตร ผูจัดการ คนงานเกษตร คนงาน เสมียน ผูปฏิบัติงานใน เชิงเศรษฐกิจ Plant/animal/culture รวมทั้งสิ้น หาของปา,บริการ Entrepreneurs นักวิชาการ ปาไม ดานการขนสง พนักงานขาย กระบวนการผลิต EconoTotal สวนใหญเปน สวนใหญ ทางการเกษตร for และ และ และงานพื้นฐาน และ กอสราง mically เจาของที่ดิน เชาที่ดิน/ทําฟรี Fishing, forestry, non-agricultural ผูปฏิบัติงาน ประมง Labourers in ใหบริการ และเหมืองแร inactive Mainly Mainly hunting, business วิชาชีพ Labourers in logistics, Clerical, Workers related owning renting land/ agricultural Professional, agriculture, transportation sales to production, land land occupied services technician forestry and and services construction for free and manager and fishery basic work workers and mining

Type of Expenditure

16,880

11,743

20,361

8,697

19,409

35,569

14,908

14,394

16,320

16,005

11,641 Total Monthly Expenditures

15,018

10,851

18,058

8,168

17,224

30,347

14,572

12,791

14,517

14,132

10,773

6,451

5,675

7,155

4,531

7,431

9,591

8,153

6,230

6,333

6,784

4,882

4,413

4,500

4,916

3,563

5,209

6,119

4,760

3,999

3,774

4,483

3,475

1,222

1,412

1,262

1,091

1,334

1,360

920

1,495

1,080

1,311

976

Grains and Cereal Products

เนื้อสัตวและสัตวปก

996

986

1,109

812

1,238

1,519

2,301

679

907

1,018

654

Meat and Poultry

ปลาและสัตวน้ําอื่น ๆ

832

818

1,011

619

1,044

1,223

697

710

602

827

703

Fishes and Seafood

นม เนยแข็ง และไข

202

174

163

196

231

298

43

104

158

183

206

Milk, Cheese and Eggs

35

37

50

29

37

42

30

39

35

38

28

ผลไมและถั่วเปลือกแข็ง

327

233

478

184

400

581

-

208

318

291

279

Fruits and Nuts

ผัก

521

664

429

526

554

556

452

469

395

542

451

Vegetables

46

26

26

29

67

82

52

40

48

44

32

Sugar and Sweets

เครื่องปรุงรสและเครื่องเทศ

72

70

127

59

85

98

86

63

72

73

53

Spices and Condiments

เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล

160

80

261

18

221

362

181

191

160

156

94

Non-alcoholic Beverages

คาใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค อาหาร และเครื่องดื่ม (ไมมีแอลกอฮอล) อาหารปรุงที่บาน ขาวและอาหารที่ทําจากแปง

น้ํามันและไขมัน

น้ําตาลและขนมหวาน

(ทั้งสําเร็จรูปและกึ่งสําเร็จรูป)

Consumption Expenditures Food and Beverages (excludes alcoholic) Food Prepared at Home

Oils and Fats

(prepared&semi-prepared bev.)


ตาราง 5 คาใชจายเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน จําแนกตามประเภทคาใชจาย และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558 (ตอ) TABLE 5 AVERAGE MONTHLY EXPENDITURE PER HOUSEHOLD BY EXPENDITURE GROUP AND SOCIO-ECONOMIC CLASS : 2015 (Cont.) (บาท-Baht)

ประเภทของคาใชจาย

อาหารสําเร็จรูป ซื้อมาบริโภคที่บาน บริโภคนอกบาน

ผูถือครองทําการเกษตร/เพาะเลี้ยง ลูกจาง ผูประกอบธุรกิจ ผูไมได Farm operators/culture Employees ของตนเอง ปฏิบัติงาน ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว/เพาะเลี้ยง ประมง,ปาไม,ลาสัตว, ที่ไมใชการเกษตร ผูจัดการ คนงานเกษตร คนงาน เสมียน ผูปฏิบัติงานใน เชิงเศรษฐกิจ Plant/animal/culture รวมทั้งสิ้น หาของปา,บริการ Entrepreneurs นักวิชาการ ปาไม ดานการขนสง พนักงานขาย กระบวนการผลิต EconoTotal สวนใหญเปน สวนใหญ ทางการเกษตร for และ และ และงานพื้นฐาน และ กอสราง mically เจาของที่ดิน เชาที่ดิน/ทําฟรี Fishing, forestry, non-agricultural ผูปฏิบัติงาน ประมง Labourers in ใหบริการ และเหมืองแร inactive Mainly Mainly hunting, business วิชาชีพ Labourers in logistics, Clerical, Workers related owning renting land/ agricultural Professional, agriculture, transportation sales to production, land land occupied services technician forestry and and services construction for free and manager and fishery basic work workers and mining 2,038

1,175

2,240

968

2,222

3,472

3,393

2,232

2,560

2,301

1,408

1,159

808

1,136

861

1,464

879

367

1,104

107

759

1,656

813

1,326

1,165

1,097

1,030

1,816

2,580

906

1,395

1,204

378

(รวมเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล) เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล

Type of Expenditure

Prepared Food Food Taken Home Food Eaten Away from Home (include non-alcoholic beverages)

116

63

255

76

105

133

-

326

96

317

19

Alcoholic Beverages

ดื่มที่บาน

97

61

-

76

67

108

-

326

82

287

3

Drunk At Home

ดื่มนอกบาน

20

1

255

-

37

25

-

-

14

31

15

ยาสูบ หมาก ยานัตถุ และอื่นๆ

76

62

494

19

91

76

43

54

120

137

10

บุหรี่ ซิการ ยาเสน ฯลฯ

76

62

494

19

91

76

43

54

117

137

9

Cigarettes, Tobacco etc.

หมาก พลู ยานัตถุ ฯลฯ

1

-

-

-

-

-

-

-

3

-

1

Betelnut, Snuff etc.

คาใชจายเกี่ยวกับที่อยูอาศัย เครื่องแตงบาน และเครื่องใชตางๆ ที่อยูอาศัย

Tobacco Products

Household Operation, Furnitures 3,090

2,375

2,930

1,935

3,405

5,003

2,162

3,045

3,136

2,739

2,820

186

-

-

-

184

98

-

627

500

157

177

คาประเมินคาเชาบานที่ไมเสียเงิน (รวมบานของตนเอง)

Drunk Away from Home

and Equipment Shelter Estimated Rental value of

1,850

1,635

1,889

1,407

1,927

2,941

1,000

1,164

1,568

1,644

1,855

คาบํารุงรักษาและแซมแซมบาน

12

-

-

-

-

-

-

-

74

1

-

Repair / Maintenance Dwelling

Dwelling (Include owned dwelling)

เครื่องแตงบานและบริภัณฑอื่น ๆ

38

8

-

-

29

203

-

-

9

16

26

Furnitures and Major Equipment

สิ่งทอสําหรับใชในบาน

20

5

26

14

31

57

-

16

10

28

5

Household Textiles

เครื่องใชสอยเบ็ดเตล็ดในบาน

12

5

-

2

9

38

20

-

11

19

6

Small Appliances


ตาราง 5 คาใชจายเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน จําแนกตามประเภทคาใชจาย และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558 (ตอ) TABLE 5 AVERAGE MONTHLY EXPENDITURE PER HOUSEHOLD BY EXPENDITURE GROUP AND SOCIO-ECONOMIC CLASS : 2015 (Cont.) (บาท-Baht)

ประเภทของคาใชจาย

ผูถือครองทําการเกษตร/เพาะเลี้ยง ลูกจาง ผูประกอบธุรกิจ ผูไมได Farm operators/culture Employees ของตนเอง ปฏิบัติงาน ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว/เพาะเลี้ยง ประมง,ปาไม,ลาสัตว, ที่ไมใชการเกษตร ผูจัดการ คนงานเกษตร คนงาน เสมียน ผูปฏิบัติงานใน เชิงเศรษฐกิจ Plant/animal/culture รวมทั้งสิ้น หาของปา,บริการ Entrepreneurs นักวิชาการ ปาไม ดานการขนสง พนักงานขาย กระบวนการผลิต EconoTotal สวนใหญเปน สวนใหญ ทางการเกษตร for และ และ และงานพื้นฐาน และ กอสราง mically เจาของที่ดิน เชาที่ดิน/ทําฟรี Fishing, forestry, non-agricultural ผูปฏิบัติงาน ประมง Labourers in ใหบริการ และเหมืองแร inactive Mainly Mainly hunting, business วิชาชีพ Labourers in logistics, Clerical, Workers related owning renting land/ agricultural Professional, agriculture, transportation sales to production, land land occupied services technician forestry and and services construction for free and manager and fishery basic work workers and mining

Type of Expenditure

เชื้อเพลิง แสงสวาง และน้ํา

730

553

644

370

936

1,203

840

1,002

724

663

566

Fuell, Lighting and Water supply

คาใชจายในการทําความสะอาด

239

170

371

141

289

441

302

235

240

210

186

Cleaning Supplies

3

-

-

-

-

22

-

-

-

-

-

491

150

1,100

73

418

1,633

690

229

574

479

220

Apparel and Footwear

441

143

971

73

370

1,528

690

180

484

415

197

Cloth and Clothing

50

7

128

-

48

105

-

49

90

65

23

Footwear

คาใชจายสวนบุคคล

776

412

1,151

288

824

2,046

1,025

607

859

598

496

Personal Care

ของใชสวนบุคคล

670

363

754

248

717

1,725

605

600

766

515

427

Personal Supplies

คาบริการสวนบุคคล

106

50

397

41

108

321

420

7

93

82

69

Personal Services

225

103

568

93

413

493

800

119

175

141

163

Medical and Health Care

122

56

248

52

140

384

100

89

80

86

87

Medicine and Supplies

คารักษาพยาบาล (คนไขนอก)

66

45

320

40

83

70

700

-

86

49

67

Medical Services (outpatients)

คารักษาพยาบาล (คนไขใน)

38

2

-

-

191

39

-

30

9

6

9

Medical Services (inpatients)

3,309

1,751

3,932

791

4,141

10,200

765

2,063

2,790

2,712

1,565

1,091

345

-

82

1,204

4,471

-

-

807

1,001

315

Vehicles Purchase

คาจางบุคคลที่ใหบริการครัวเรือน เครื่องนุงหมและรองเทา ผา เสื้อผาและเครื่องแตงกาย รองเทา

เวชภัณฑและคาตรวจรักษาพยาบาล ยาและเวชภัณฑ

คาใชจายเกี่ยวกับการเดินทางและการสื่อสาร คาซื้อยานพาหนะ คาใชจายเกี่ยวกับยานพาหนะ

Service Workers in Household

Transport and Communication

351

205

802

48

502

985

65

162

276

226

223

Vehicle Repairing & Maintanance

1,172

835

2,011

418

1,603

2,866

500

1,153

1,037

965

596

Local Transportation

คาใชจายการเดินทางในโอกาสพิเศษและทองเที่ยว

203

71

347

45

208

754

-

-

164

109

140

Special Occasion Travelling and Tour

คาใชจายเกี่ยวกับการสื่อสาร

492

295

772

199

624

1,124

200

748

506

411

290

Communication

คาใชจายในการเดินทางตามปกติ


ตาราง 5 คาใชจายเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน จําแนกตามประเภทคาใชจาย และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558 (ตอ) TABLE 5 AVERAGE MONTHLY EXPENDITURE PER HOUSEHOLD BY EXPENDITURE GROUP AND SOCIO-ECONOMIC CLASS : 2015 (Cont.) (บาท-Baht)

ประเภทของคาใชจาย

ผูถือครองทําการเกษตร/เพาะเลี้ยง ลูกจาง ผูประกอบธุรกิจ ผูไมได Farm operators/culture Employees ของตนเอง ปฏิบัติงาน ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว/เพาะเลี้ยง ประมง,ปาไม,ลาสัตว, ที่ไมใชการเกษตร ผูจัดการ คนงานเกษตร คนงาน เสมียน ผูปฏิบัติงานใน เชิงเศรษฐกิจ Plant/animal/culture รวมทั้งสิ้น หาของปา,บริการ Entrepreneurs นักวิชาการ ปาไม ดานการขนสง พนักงานขาย กระบวนการผลิต EconoTotal สวนใหญเปน สวนใหญ ทางการเกษตร for และ และ และงานพื้นฐาน และ กอสราง mically เจาของที่ดิน เชาที่ดิน/ทําฟรี Fishing, forestry, non-agricultural ผูปฏิบัติงาน ประมง Labourers in ใหบริการ และเหมืองแร inactive Mainly Mainly hunting, business วิชาชีพ Labourers in logistics, Clerical, Workers related owning renting land/ agricultural Professional, agriculture, transportation sales to production, land land occupied services technician forestry and and services construction for free and manager and fishery basic work workers and mining

Type of Expenditure

การศึกษา

192

95

10

23

144

652

304

1

132

74

222

Education

การบันเทิง การอานและกิจกรรมทางศาสนา

Recreation Reading and

221

166

462

100

248

517

630

116

170

151

193

คาซื้ออุปกรณการบันเทิงและกีฬา

30

18

-

-

-

184

-

-

22

2

13

Recreation Equipment and Sports

เครื่องเลน สัตวเลี้ยง ไมประดับ และการบันเทิง

23

11

-

7

33

73

-

51

9

11

19

Toys, Pets, Shurbs and Recreation

7

-

-

-

-

54

-

-

-

-

3

การอาน / การศาสนา และ ลัทธิความเชื่อ

160

137

462

93

215

207

630

66

138

138

159

คาใชจายเกี่ยวกับการจัดงานพิธี ในโอกาสพิเศษ

71

-

-

240

5

2

-

-

133

1

184

Special Cermony Expenses

คาผานประตู คาเรียนและเลนกีฬา

คาใชจายที่ไมเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค

Admission, Sports fee Reading/ Religious Activities

1,862

891

2,303

528

2,185

5,223

336

1,604

1,802

1,873

868

Non-Consumption Expenditures

ภาษี/ธรรมเนียม/คาปรับ

51

14

50

9

32

259

-

47

30

20

25

Taxes/Charge/Fees and Fine

คาสมาชิกกลุมอาชีพ

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

Career Membership Expense

691

128

250

50

1,144

2,167

-

-

403

813

306

3

0

-

-

3

13

-

-

1

1

2

159

178

137

142

161

238

67

200

130

154

128

เงินฌาปนกิจศพ เงินสมทบประกันสังคม

769

474

1,762

250

627

2,033

102

1,304

1,000

727

321

คาซื้อสลากกินแบง/หวยของรัฐ/และการพนันอื่นๆ

เงิน/สิ่งของที่สงใหบุคคลนอกครัวเรือน บริจาคเงิน/สิ่งของใหแกองคกรตางๆ เงินทําบุญ/เงินชวยเหลืออื่นๆ คาเบี้ยประกันภัย/ทรัพยสิน/ประกันชีวิต/

Money/Meterial Give to Other Person Contribute Money/Material to NGO Other Contributions Insurances Premiums, Cremation fee etc.

127

73

90

60

186

218

167

41

147

139

74

Lottery Tickets and Other Kind of Gambing

ดอกเบี้ยจาย/ดอกเบี้ยแชร

63

24

15

17

31

293

-

12

91

19

13

Interest Payment

คาใชจายอื่น ๆ

0

-

-

-

1

1

-

-

0

-

-

Other Expenses


ตาราง 5 คาใชจายเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน จําแนกตามประเภทคาใชจาย และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558 (ตอ) TABLE 5 AVERAGE MONTHLY EXPENDITURE PER HOUSEHOLD BY EXPENDITURE GROUP AND SOCIO-ECONOMIC CLASS : 2015 (Cont.) (บาท-Baht)

ประเภทของคาใชจาย

คาใชจายเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภคทั้งหมด

ผูถือครองทําการเกษตร/เพาะเลี้ยง ลูกจาง ผูประกอบธุรกิจ ผูไมได Farm operators/culture Employees ของตนเอง ปฏิบัติงาน ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว/เพาะเลี้ยง ประมง,ปาไม,ลาสัตว, ที่ไมใชการเกษตร ผูจัดการ คนงานเกษตร คนงาน เสมียน ผูปฏิบัติงานใน เชิงเศรษฐกิจ Plant/animal/culture รวมทั้งสิ้น หาของปา,บริการ Entrepreneurs นักวิชาการ ปาไม ดานการขนสง พนักงานขาย กระบวนการผลิต EconoTotal สวนใหญเปน สวนใหญ ทางการเกษตร for และ และ และงานพื้นฐาน และ กอสราง mically เจาของที่ดิน เชาที่ดิน/ทําฟรี Fishing, forestry, non-agricultural ผูปฏิบัติงาน ประมง Labourers in ใหบริการ และเหมืองแร inactive Mainly Mainly hunting, business วิชาชีพ Labourers in logistics, Clerical, Workers related owning renting land/ agricultural Professional, agriculture, transportation sales to production, land land occupied services technician forestry and and services construction for free and manager and fishery basic work workers and mining

Type of Expenditure

15,018

10,851

18,058

8,168

17,224

30,347

14,572

12,791

14,517

14,132

10,773

186

-

-

-

184

98

-

627

500

157

177

อาหารและเครื่องดื่ม

5,413

4,001

6,197

3,402

6,396

8,960

7,147

5,938

5,613

5,771

3,818

Food and Beverages

สินคาและบริการอื่นๆ (รวมยาสูบ)

6,229

3,169

8,392

2,051

7,308

17,480

5,389

4,402

5,884

5,116

3,653

Other Goods and Services (includs tobacco products)

คาประเมินคาเชาที่อยูอาศัย (รวมบานตนเอง)

1,850

1,635

1,889

1,407

1,927

2,941

1,000

1,164

1,568

1,644

1,855

Estimated Rental Value of Dwelling (include owned dwelling)

อาหารและเครื่องดื่ม

1,154

1,737

1,214

1,205

1,140

765

1,006

618

817

1,330

1,083

Food and Beverages

185

310

366

103

270

103

30

41

136

113

188

ซื้อ/จาย คาเชาที่อยูอาศัย

Paid in Cash

ไมไดซื้อ/จาย

สินคาและบริการอื่นๆ (รวมยาสูบ)

หมายเหตุ : " 0 " มีขอมูลแตนอยกวา 1

Total Consumption Expenditures Rent of Dwelling

Received In-kind

Remark : " 0 " is assigned to the value less than 1

Other Goods and Serviecs (includs tobacco products)


ตาราง 6 รอยละของครัวเรือน จําแนกตามคาใชจายทั้งสิ้นเฉลี่ยตอเดือน และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558 TABLE 6 PERCENTAGE OF HOUSEHOLDS BY AVERAGE TOTAL MONTHLY EXPENDITURE AND SOCIO-ECONOMIC CLAS : 2015

รวมทั้งสิ้น Total

คาใชจาย

คาใชจายทั้งสิ้นเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือน

ผูถือครองทําการเกษตร/ เพาะเลี้ยง Farm Operators / Culture ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว/เพาะเลี้ยง ประมง, ปาไม, Plant/Animal/Culture ลาสัตว,

ผูดําเนินธุรกิจ ของตนเอง ที่ไมใชการเกษตร ผูปฏิบัติงาน Own-Account วิชาชีพ สวนใหญเปน สวนใหญ หาของปา,บริการ Workers, นักวิชาการ เจาของที่ดิน เชาที่ดิน/ทําฟรี ทางการเกษตร Non-Farm และนักบริหาร Mainly Mainly Fishing, Forestry, Professional Owning Renting Agricultural services Tech. & Adm. Land Land/Free Workers

ลูกจาง Employees คนงาน เกษตร Farm Workers

คนงาน ทั่วไป General Workers

เสมียน พนักงาน พนักงานขาย และใหบริการ Clerical , Sales & Services Workers

ผูไมได ปฏิบัติงาน ผูปฏิบัติงาน เชิงเศรษฐกิจ ในกระบวน Econoการผลิต mically Production Inactive Workers

Expenditure

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

100.0 2.6 26.1 31.9 28.2 8.5 2.8

100.0 42.2 39.0 18.0 0.8 -

100.0 35.9 64.1 -

100.0 23.6 36.5 30.2 9.6 -

100.0 14.6 24.4 45.1 13.0 2.9

100.0 4.8 43.0 35.7 16.4

100.0 100.0 -

100.0 27.9 41.8 30.3 -

100.0 0.7 13.9 44.1 34.7 6.6 -

100.0 0.8 24.8 37.8 27.0 7.7 1.9

100.0 Total Monthly Expenditure Per Household Less Than 1,500 Baht 1,500 - 3,000 Baht 3,001 - 5,000 Baht 6.5 5,001 - 10,000 Baht 44.2 10,001 - 15,000 Baht 32.4 15,001 - 30,000 Baht 15.3 30,001 - 50,000 Baht 0.7 More Than 100,000 50,000 Baht 0.9

คาใชจายทั้งสิ้นเฉลี่ยตอเดือนตอคน

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0 Total Monthly Expenditure Per Capita

13.6 36.4 31.0 9.1 7.9 1.6 0.3

25.1 53.5 21.4 -

35.9 64.1 -

24.5 64.4 11.0 -

7.4 31.6 40.5 10.9 8.6 1.0 -

1.6 9.0 24.9 16.5 37.3 9.0 1.6

100.0 -

30.3 69.7 -

3.6 30.8 43.0 16.5 5.1 0.8 -

18.4 40.4 29.2 6.6 3.6 1.0 1.0

ต่ํากวา 1,500 3,001 5,001 10,001 15,001 30,001 มากกวา

-

ต่ํากวา 500 1,501 3,001 5,001 10,001 15,001 30,001 มากกวา

-

1,500 3,000 5,000 10,000 15,000 30,000 50,000 50,000

500

บาท

1,500 3,000 5,000 10,000 15,000 30,000 50,000 50,000

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

17.8 37.8 29.2 9.6 4.7 0.9 -

Less Than

500

500 1,500 1,501 - 3,000 3,001 - 5,000 5,001 - 10,000 10,001 - 15,000 15,001 - 30,000 30,001 - 50,000 More Than 100,000 50,000

Baht Baht Baht Baht Baht Baht Baht Baht


ตาราง 7 รอยละของครัวเรือน จําแนกตามคาใชจายทั้งสิ้นเฉลี่ยตอเดือน และตามขนาดของครัวเรือน พ.ศ. 2558 TABLE 7 PERCENTAGE OF HOUSEHOLDS BY AVERAGE TOTAL MONTHLY EXPENDITURE AND HOUSEHOLD SIZE : 2015 คาใชจาย

รวมทั้งสิ้น

ขนาดของครัวเรือน (คน)

Total

Household Size (Persons)

Expenditure

1-2

3-4

5-6

>= 8

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

100.0 2.6 26.1 31.9 28.2 8.5 2.6 0.2

100.0 5.2 39.7 26.4 19.6 6.6 2.5 -

100.0 17.4 40.3 30.3 9.7 1.7 0.7

100.0 30.4 51.4 12.8 5.3 -

100.0 100.0 -

Total Monthly Expenditure Per Household Less Than 1,500 Baht 1,500 - 3,000 Baht 3,001 - 5,000 Baht 5,001 - 10,000 Baht 10,001 - 15,000 Baht 15,001 - 30,000 Baht 30,001 - 50,000 Baht 50,001 - 100,000 Baht More Than 100,000 Baht

คาใชจายทั้งสิ้นเฉลี่ยตอเดือนตอคน ต่ํากวา 500 บาท 500 - 1,500 บาท 1,501 - 3,000 บาท 3,001 - 5,000 บาท 5,001 - 10,000 บาท 10,001 - 15,000 บาท 15,001 - 30,000 บาท 30,001 - 50,000 บาท 50,001 - 100,000 บาท มากกวา 100,000 บาท

100.0 13.6 36.4 31.0 9.1 7.9 1.6 0.3 -

100.0 4.7 24.8 39.5 13.2 13.9 3.2 0.7 -

100.0 17.3 49.2 25.2 5.4 2.7 0.2 -

100.0 34.2 44.7 16.9 4.2 -

100.0 72.0 28.0 -

Total Monthly Expenditure Per Capita Less Than 500 Baht 500 - 1,500 Baht 1,501 - 3,000 Baht 3,001 - 5,000 Baht 5,001 - 10,000 Baht 10,001 - 15,000 Baht 15,001 - 30,000 Baht 30,001 - 50,000 Baht 50,001 - 100,000 Baht More Than 100,000 Baht

คาใชจายทั้งสิ้นเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือน ต่ํากวา 1,500 3,001 5,001 10,001 15,001 30,001 50,001 มากกวา

-

1,500 3,000 5,000 10,000 15,000 30,000 50,000 100,000 100,000


ตาราง 8 จํานวนครัวเรือนที่เปนหนี้ จําแนกตามวัตถุประสงค และประเภทของการกูยืม และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558 TABLE 8 NUMBER OF INDEBTED HOUSEHOLDS BY PURPOSES , TYPE OF BORROWING AND SOCIO - ECONOMIC CLASS : 2015 (บาท-Baht)

ประเภทของคาใชจาย

จํานวนครัวเรือนที่เปนหนี้ทั้งสิ้น 1/

รวมทั้งสิ้น Total

319,656

ผูถือครองทําการเกษตร/ เพาะเลี้ยง ผูประกอบธุรกิจ Farm operators/culture ของตนเอง ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว/เพาะเลี้ยง ประมง,ปาไม,ลาสัตว, ที่ไมใชการเกษตร Plant/animal/culture หาของปา,บริการ Entrepreneurs สวนใหญเปน สวนใหญ ทางการเกษตร for เจาของที่ดิน เชาที่ดิน/ ทําฟรี Fishing, forestry, non-agricultural Mainly Mainly hunting, business owning renting land / agricultural land land occupied services for free

58,952

1,936

11,930

41,734

ผูจัดการ นักวิชาการ และ ผูปฏิบัติงาน วิชาชีพ Professional, technician and manager

คนงานเกษตร ปาไม และ ประมง Labourers in agriculture, forestry and fishery

50,804

696

ลูกจาง Employees คนงาน เสมียน ดานการขนสง พนักงานขาย และงานพื้นฐาน และ Labourers in ใหบริการ logistics, Clerical, transportation sales and and service basic work workers

2,311

48,328

ผูปฏิบัติงานใน กระบวนการผลิต กอสราง และเหมืองแร Workers related to production, construction and mining

59,532

ผูไมได ปฏิบัติงาน เชิงเศรษฐกิจ Economically Inactive

43,433 Total Number of Indebted Households 1/

หนี้ในระบบ ใชซื้อ/เชาซื้อบานและ/หรือที่ดิน ใชในการศึกษา ใชจายอุปโภคบริโภคอื่นๆ ในครัวเรือน ใชในการทําธุรกิจ ใชในการทําการเกษตร อื่นๆ

Formal Sector

7,462 3,796 224,402 26,983 128,755 -

29,724 47,712 -

696 1,241 -

1,127 7,705 1,356 2,869 -

1,264 985 26,537 18,252 9,770 -

3,725 45,356 1,067 12,132 -

696 -

2,311 1,067 -

1,621 39,623 3,023 12,441 -

495 41,864 764 21,797 -

357 1,685 30,587 2,521 19,030 -

หนี้นอกระบบ ใชซื้อ/เชาซื้อบานและ/หรือที่ดิน ใชในการศึกษา ใชจายอุปโภคบริโภคอื่นๆ ในครัวเรือน ใชในการทําธุรกิจ ใชในการทําการเกษตร อื่นๆ

Type of Expenditure

Purchase/Hire Purchase House and/or Loan Education Household Consumption Business Farming Others Informal Sector

17,448 3,322 3,715 -

730 -

-

-

1,683 3,322 -

730 -

696 -

-

4,942 1,241 -

8,302 1,744 -

1,096 -

Purchase/Hire Purchase House and/or Loan Education Household Consumption Business Farming Others


ตาราง 8 จํานวนครัวเรือนที่เปนหนี้ จําแนกตามวัตถุประสงค และประเภทของการกูยืม และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558 (ตอ) TABLE 8 NUMBER OF INDEBTED HOUSEHOLDS BY PURPOSES , TYPE OF BORROWING AND SOCIO - ECONOMIC CLASS : 2015 (Cont.) (บาท-Baht)

ประเภทของคาใชจาย

รวมทั้งสิ้น Total

ผูถือครองทําการเกษตร/ เพาะเลี้ยง ผูประกอบธุรกิจ Farm operators/culture ของตนเอง ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว/เพาะเลี้ยง ประมง,ปาไม,ลาสัตว, ที่ไมใชการเกษตร Plant/animal/culture หาของปา,บริการ Entrepreneurs สวนใหญเปน สวนใหญ ทางการเกษตร for เจาของที่ดิน เชาที่ดิน/ ทําฟรี Fishing, forestry, non-agricultural Mainly Mainly hunting, business owning renting land / agricultural land land occupied services for free

ผูจัดการ นักวิชาการ และ ผูปฏิบัติงาน วิชาชีพ Professional, technician and manager

ลูกจาง Employees คนงาน เสมียน ดานการขนสง พนักงานขาย และงานพื้นฐาน และ Labourers in ใหบริการ logistics, Clerical, transportation sales and and service basic work workers

คนงานเกษตร ปาไม และ ประมง Labourers in agriculture, forestry and fishery

ผูปฏิบัติงานใน กระบวนการผลิต กอสราง และเหมืองแร Workers related to production, construction and mining

ผูไมได ปฏิบัติงาน เชิงเศรษฐกิจ Economically Inactive

ประเภทหนี้สิน

Type of Expenditure

Type of Debt

มีหนี้ในระบบอยางเดียว

295,171

58,221

1,936

11,930

36,730

50,074

-

2,311

42,146

49,486

42,337

Having loan from formal sector only

มีหนี้นอกระบบอยางเดียว

14,977

730

-

-

2,172

-

-

-

4,215

6,763

1,096

Having loan from informal sector only

มีหนี้ทั้งในและนอกระบบ

9,507

-

-

-

2,832

730

696

-

1,967

3,283

-

1/ แตละครัวเรือนสามารถตอบวัตถุประสงคของการกูยืมไดมากกวา 1 วัตถุประสงค

1/ One household could report more than one purpose of borrowing

Having loan from both formal and informal sector


ตาราง 9 จํานวนหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือนที่เปนหนี้ จําแนกตามวัตถุประสงค และประเภทของการกูยืม และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558 TABLE 9 AVERAGE AMOUNT OF DEBT PER HOUSEHOLDS BY PURPOSES , TYPE OF BORROWING AND SOCIO - ECONOMIC CLASS : 2015 (บาท-Baht)

ประเภทของคาใชจาย

รวมทั้งสิ้น Total

ผูถือครองทําการเกษตร/ เพาะเลี้ยง Farm operators/culture ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว/เพาะเลี้ยง ประมง,ปาไม,ลาสัตว, Plant/animal/culture หาของปา,บริการ สวนใหญเปน สวนใหญ ทางการเกษตร เจาของที่ดิน เชาที่ดิน/ ทําฟรี Fishing, forestry, Mainly Mainly hunting, owning renting land / agricultural land land occupied services for free

ผูประกอบธุรกิจ ของตนเอง ที่ไมใชการเกษตร Entrepreneurs for non-agricultural business

ผูจัดการ นักวิชาการ และ ผูปฏิบัติงาน วิชาชีพ Professional, technician and manager

คนงานเกษตร ปาไม และ ประมง Labourers in agriculture, forestry and fishery

ลูกจาง Employees คนงาน ดานการขนสง และงานพื้นฐาน Labourers in logistics, transportation and basic work

เสมียน ผูปฏิบัติงานใน พนักงานขาย กระบวนการผลิต และ กอสราง ใหบริการ และเหมืองแร Clerical, Workers related sales to production, and service construction workers and mining

ผูไมได ปฏิบัติงาน เชิงเศรษฐกิจ Economically Inactive

Type of Expenditure

จํานวนหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือน ใชซื้อ/เชาซื้อบานและ/หรือที่ดิน ใชในการศึกษา ใชจายอุปโภคบริโภคอื่นๆ ในครัวเรือน ใชในการทําธุรกิจ ใชในการทําการเกษตร อื่นๆ

111,683 12,097 683 67,002 5,052 26,849 -

87,596 23,324 64,273 -

61,436 3,773 57,663 -

53,544 9,444 22,234 2,273 19,592 -

138,277 19,065 118 75,808 27,228 16,059 -

260,275 49,193 193,416 420 17,246 -

13,500 3,000 10,500 -

67,669 63,051 4,619 -

72,852 3,447 54,943 1,682 12,781 -

63,717 2,494 44,064 642 16,518 -

76,090 Average Amount of Debt per Household 5,915 Purchase/Hire Purchase House and/or Loan 2,319 Education 31,166 Household Consumption 7,154 Business 29,537 Farming - Others

หนี้ในระบบ ใชซื้อ/เชาซื้อบานและ/หรือที่ดิน ใชในการศึกษา ใชจายอุปโภคบริโภคอื่นๆ ในครัวเรือน ใชในการทําธุรกิจ ใชในการทําการเกษตร อื่นๆ

109,863 12,097 683 65,813 4,594 26,677 -

87,572 23,299 64,273 -

61,436 3,773 57,663 -

53,544 9,444 22,234 2,273 19,592 -

132,856 19,065 118 73,897 23,716 16,059 -

259,988 49,193 193,416 420 16,958 -

10,500 10,500 -

67,669 63,051 4,619 -

71,921 3,447 54,268 1,682 12,524 -

62,487 2,494 43,309 642 16,043 -

71,045 Formal Sector 5,915 Purchase/Hire Purchase House and/or Loan 2,319 Education 26,120 Household Consumption 7,154 Business 29,537 Farming - Others

หนี้นอกระบบ ใชซื้อ/เชาซื้อบานและ/หรือที่ดิน ใชในการศึกษา ใชจายอุปโภคบริโภคอื่นๆ ในครัวเรือน ใชในการทําธุรกิจ ใชในการทําการเกษตร อื่นๆ

1,820 1,189 459 173 -

25 25 -

-

-

5,422 1,910 3,512 -

287 287 -

3,000 3,000 -

-

931 675 257 -

1,230 755 475 -

5,046 Informal Sector - Purchase/Hire Purchase House and/or Loan - Education 5,046 Household Consumption - Business - Farming - Others


ตาราง 10 จํานวนหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือนทั้งสิ้น จําแนกตามวัตถุประสงคของการกูยืม และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558 TABLE 10 AVERAGE AMOUNT OF DEBT PER HOUSEHOLD BY PURPOSES OF BORROWING AND SOCIO - ECONOMIC CLASS : 2015 (บาท-Baht)

ประเภทของคาใชจาย

รวมทั้งสิ้น Total

ผูถือครองทําการเกษตร/ เพาะเลี้ยง Farm operators/culture ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว/เพาะเลี้ยง ประมง,ปาไม,ลาสัตว, Plant/animal/culture หาของปา,บริการ สวนใหญเปน สวนใหญ ทางการเกษตร เจาของที่ดิน เชาที่ดิน/ ทําฟรี Fishing, forestry, Mainly Mainly hunting, owning renting land / agricultural land land occupied services for free

ผูประกอบธุรกิจ ของตนเอง ที่ไมใชการเกษตร Entrepreneurs for non-agricultural business

ผูจัดการ นักวิชาการ และ ผูปฏิบัติงาน วิชาชีพ Professional, technician and manager

คนงานเกษตร ปาไม และ ประมง Labourers in agriculture, forestry and fishery

ลูกจาง Employees คนงาน เสมียน ดานการขนสง พนักงานขาย และงานพื้นฐาน และ Labourers in ใหบริการ logistics, Clerical, transportation sales and and service basic work workers

ผูปฏิบัติงานใน กระบวนการผลิต กอสราง และเหมืองแร Workers related to production, construction and mining

ผูไมได ปฏิบัติงาน เชิงเศรษฐกิจ Economically Inactive

Type of Expenditure

จํานวนหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือน ใชซื้อ/เชาซื้อบานและ/หรือที่ดิน ใชในการศึกษา ใชจายอุปโภคบริโภคอื่นๆ ในครัวเรือน ใชในการทําธุรกิจ ใชในการทําการเกษตร อื่นๆ

62,493 6,769 382 37,491 2,827 15,024 -

56,548 15,057 41,491 -

61,436 3,773 57,663 -

28,389 5,007 11,789 1,205 10,388 -

68,620 9,461 59 37,620 13,512 7,969 -

201,360 38,058 149,635 325 13,342 -

13,500 3,000 10,500 -

17,526 16,329 1,196 -

40,520 1,917 30,559 935 7,109 -

44,146 1,728 30,529 445 11,444 -

26,801 Average Amount of Debt per Household 2,083 Purchase/Hire Purchase House and/or Loan 817 Education 10,977 Household Consumption 2,520 Business 10,403 Farming - Others

หนี้ในระบบ ใชซื้อ/เชาซื้อบานและ/หรือที่ดิน ใชในการศึกษา ใชจายอุปโภคบริโภคอื่นๆ ในครัวเรือน ใชในการทําธุรกิจ ใชในการทําการเกษตร อื่นๆ

61,474 6,769 382 36,826 2,571 14,927 -

56,532 15,041 41,491 -

61,436 3,773 57,663 -

28,389 5,007 11,789 1,205 10,388 -

65,930 9,461 59 36,672 11,769 7,969 -

201,138 38,058 149,635 325 13,120 -

10,500 10,500 -

17,526 16,329 1,196 -

40,002 1,917 30,184 935 6,966 -

43,294 1,728 30,006 445 11,115 -

25,023 Formal Sector 2,083 Purchase/Hire Purchase House and/or Loan 817 Education 9,200 Household Consumption 2,520 Business 10,403 Farming - Others

หนี้นอกระบบ ใชซื้อ/เชาซื้อบานและ/หรือที่ดิน ใชในการศึกษา ใชจายอุปโภคบริโภคอื่นๆ ในครัวเรือน ใชในการทําธุรกิจ ใชในการทําการเกษตร อื่นๆ

1,019 665 257 97 -

16 16 -

-

-

2,691 948 1,743 -

222 222 -

3,000 3,000 -

-

518 375 143 -

852 523 329 -

1,777 Informal Sector - Purchase/Hire Purchase House and/or Loan - Education 1,777 Household Consumption - Business - Farming - Others


ตาราง 11 รอยละของครัวเรือน จําแนกตามลักษณะที่สําคัญของครัวเรือน และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558 TABLE 11 PERCENTAGE OF HOUSEHOLDS BY MAJOR HOUSING CHARACTERISTICS AND SOCIO-ECONOMIC CLASS : 2015

ลักษณะที่สําคัญของครัวเรือน

ผูถือครองทําการเกษตร/ เพาะเลี้ยง ผูประกอบธุรกิจ Farm operators/culture ของตนเอง ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว/เพาะเลี้ยง ประมง,ปาไม,ลาสัตว, ที่ไมใชการเกษตร Plant/animal/culture รวมทั้งสิ้น หาของปา,บริการ Entrepreneurs Total สวนใหญเปน สวนใหญ ทางการเกษตร for เจาของที่ดิน เชาที่ดิน/ ทําฟรี Fishing, forestry, non-agricultural Mainly Mainly hunting, business owning renting land / agricultural land land occupied services for free

ผูจัดการ นักวิชาการ และ ผูปฏิบัติงาน วิชาชีพ Professional, technician and manager

ลูกจาง ผูไมได Employees ปฏิบัติงาน คนงานเกษตร คนงาน เสมียน ผูปฏิบัติงานใน เชิงเศรษฐกิจ ปาไม ดานการขนสง พนักงานขาย กระบวนการผลิต Econoและ และงานพื้นฐาน และ กอสราง mically ประมง Labourers in ใหบริการ และเหมืองแร Inactive Labourers in logistics, Clerical, Workers related agriculture, transportation sales to production, forestry and and service construction and fishery basic work workers and mining

1. หัวหนาครัวเรือน เพศ ชาย หญิง อายุ ต่ํากวา 20 ป 20 - 29 ป 30 - 39 ป 40 - 49 ป 50 - 59 ป 60 ป ขึ้นไป สถานภาพสมรส โสด สมรส มาย หยาราง แยกกันอยู

Major Housing Characteristics

1. Head of Household

100.0 70.2 29.8

100.0 81.8 18.2

100.0 35.9 64.1

100.0 68.7 31.3

100.0 67.7 32.3

100.0 72.7 27.3

100.0 100.0

100.0 60.2 39.8

100.0 68.8 31.2

100.0 82.5 17.5

100.0 56.4 43.6

Sex

100.0 0.6 5.7 7.2 20.1 25.9 40.4

100.0 4.1 20.9 28.9 46.1

100.0 35.9 64.1

100.0 6.0 21.5 32.6 39.9

100.0 6.2 27.3 30.7 35.9

100.0 7.3 11.6 22.8 35.0 23.2

100.0 100.0

100.0 13.9 27.9 13.9 44.3

100.0 14.2 15.9 26.4 23.9 19.6

100.0 7.1 4.2 24.5 28.6 35.6

100.0 2.7 6.6 2.7 5.9 16.4 65.6

Age

100.0 10.5 64.5 20.3 1.0 3.7

100.0 2.7 80.7 16.6 -

100.0 35.9 64.1 -

100.0 6.0 60.6 25.5 7.9

100.0 8.0 68.3 20.5 1.5 1.7

100.0 14.6 74.1 9.6 1.3 0.5

100.0 100.0 -

100.0 27.9 46.2 25.9 -

100.0 19.6 57.3 14.5 0.5 8.0

100.0 8.4 68.6 15.6 0.8 6.6

100.0 10.7 49.9 33.4 2.1 3.8

Marital Status

Male Female

Under 20 Years 20 - 29 Years 30 - 39 Years 40 - 49 Years 50 - 59 Years 60 Years or More

Never Married Married Widowed Divorced Separated


ตาราง 11 รอยละของครัวเรือน จําแนกตามลักษณะที่สําคัญของครัวเรือน และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558 (ตอ) TABLE 11 PERCENTAGE OF HOUSEHOLDS BY MAJOR HOUSING CHARACTERISTICS AND SOCIO-ECONOMIC CLASS : 2015 (Cont.)

ลักษณะที่สําคัญของครัวเรือน

ระดับการศึกษาสูงสุดที่เรียนจบ ไมเคยเรียน กอนประถมศึกษาและประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน / ตอนปลาย อาชีวศึกษาและอนุปริญญา ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี การศึกษาอื่นๆ 2. สมาชิกในครัวเรือน (รวมหัวหนาครัวเรือน) ขนาดของครัวเรือน (รวมคนรับใช) 1 - 2 คน 3 - 4 คน 5 - 7 คน 8 คนขึ้นไป ขนาดของครัวเรือน (ไมรวมคนรับใช/ลูกจาง) 1 - 2 คน 3 - 4 คน 5 - 7 คน 8 คนขึ้นไป

ผูถือครองทําการเกษตร/ เพาะเลี้ยง ผูประกอบธุรกิจ Farm operators/culture ของตนเอง ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว/เพาะเลี้ยง ประมง,ปาไม,ลาสัตว, ที่ไมใชการเกษตร Plant/animal/culture รวมทั้งสิ้น หาของปา,บริการ Entrepreneurs Total สวนใหญเปน สวนใหญ ทางการเกษตร for เจาของที่ดิน เชาที่ดิน/ ทําฟรี Fishing, forestry, non-agricultural Mainly Mainly hunting, business owning renting land / agricultural land land occupied services for free

100.0 0.7 65.6 15.9

100.0 86.8 13.2

100.0 100.0 -

100.0 96.6 3.4

ผูจัดการ นักวิชาการ และ ผูปฏิบัติงาน วิชาชีพ Professional, technician and manager

100.0 60.4 23.9

100.0 21.4 7.4

ลูกจาง ผูไมได Employees ปฏิบัติงาน คนงานเกษตร คนงาน เสมียน ผูปฏิบัติงานใน เชิงเศรษฐกิจ ปาไม ดานการขนสง พนักงานขาย กระบวนการผลิต Econoและ และงานพื้นฐาน และ กอสราง mically ประมง Labourers in ใหบริการ และเหมืองแร Inactive Labourers in logistics, Clerical, Workers related agriculture, transportation sales to production, forestry and and service construction and fishery basic work workers and mining

100.0 100.0 -

100.0 12.0 18.4 55.8

100.0 0.7 45.6 28.8

100.0 1.8 77.5 9.0

100.0 0.9 79.7 12.7

5.8

-

-

-

7.4

3.8

-

13.9

11.2

8.5

4.6

10.9 1.1

-

-

-

8.2 -

58.5 8.8

-

-

13.7 -

3.3 -

1.7 0.3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.0 49.5 37.3 12.4 0.8

100.0 36.4 49.3 14.2 -

100.0 100.0 -

100.0 60.8 20.2 19.0 -

100.0 43.0 39.2 16.5 1.3

100.0 47.2 36.2 16.6 -

100.0 100.0 -

100.0 55.7 27.9 16.4 -

100.0 53.5 35.7 9.5 1.3

100.0 34.2 49.1 15.4 1.3

100.0 71.1 25.2 2.7 1.0

100.0 49.5 37.3 12.4 0.8

100.0 36.4 49.3 14.2 -

100.0 100.0 -

100.0 60.8 20.2 19.0 -

100.0 43.0 39.2 16.5 1.3

100.0 47.2 36.2 16.6 -

100.0 100.0 -

100.0 55.7 27.9 16.4 -

100.0 53.5 35.7 9.5 1.3

100.0 34.2 49.1 15.4 1.3

100.0 71.1 25.2 2.7 1.0

Major Housing Characteristics

Level of Completed Education Level Never Attended School Pre-Primary and Primary Education Lower Secondary / Upper Secondary Education Vocational or Technical and Post-Secondary Education University / Bachelor Degree Level Postgraduate / Master / Doctoral Degree Level Other Education 2. Member of Household Household Size (include servants) 1 - 2 Persons 3 - 4 Persons 5 - 7 Persons 8 Persons or More Household Size (exclude servants/employee)

1 3 5 8

- 2 Persons - 4 Persons - 7 Persons Persons or More


ตาราง 11 รอยละของครัวเรือน จําแนกตามลักษณะที่สําคัญของครัวเรือน และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558 (ตอ) TABLE 11 PERCENTAGE OF HOUSEHOLDS BY MAJOR HOUSING CHARACTERISTICS AND SOCIO-ECONOMIC CLASS : 2015 (Cont.)

ลักษณะที่สําคัญของครัวเรือน

จํานวนผูทํางานหารายได

ผูถือครองทําการเกษตร/ เพาะเลี้ยง ผูประกอบธุรกิจ Farm operators/culture ของตนเอง ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว/เพาะเลี้ยง ประมง,ปาไม,ลาสัตว, ที่ไมใชการเกษตร Plant/animal/culture รวมทั้งสิ้น หาของปา,บริการ Entrepreneurs Total สวนใหญเปน สวนใหญ ทางการเกษตร for เจาของที่ดิน เชาที่ดิน/ ทําฟรี Fishing, forestry, non-agricultural Mainly Mainly hunting, business owning renting land / agricultural land land occupied services for free

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

ผูจัดการ นักวิชาการ และ ผูปฏิบัติงาน วิชาชีพ Professional, technician and manager

100.0

ลูกจาง ผูไมได Employees ปฏิบัติงาน คนงานเกษตร คนงาน เสมียน ผูปฏิบัติงานใน เชิงเศรษฐกิจ ปาไม ดานการขนสง พนักงานขาย กระบวนการผลิต Econoและ และงานพื้นฐาน และ กอสราง mically ประมง Labourers in ใหบริการ และเหมืองแร Inactive Labourers in logistics, Clerical, Workers related agriculture, transportation sales to production, forestry and and service construction and fishery basic work workers and mining

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Major Housing Characteristics

Number of Earners

ไมมี

11.3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

52.2

None

1 คน

25.6

9.9

-

40.6

24.1

41.5

-

53.8

41.1

23.2

16.6

1 Person

2 - 3 คน.

56.2

85.6

-

51.2

68.2

48.1

32.3

50.3

66.0

31.2

2 - 3 Persons

4 คนขึ้นไป

6.9

4.5

100.0

8.2

7.7

10.4

13.9

8.6

10.8

-

100.0 94.5 5.2 0.2 0.1

100.0 95.3 4.7 -

100.0 100.0 -

100.0 100.0 -

100.0 94.4 5.6 -

100.0 99.5 0.5

100.0 100.0 -

100.0 93.6 6.4 -

100.0 94.0 6.0 -

จํานวนผูพิการในครัวเรือน ไมมีผูพิการ 1 คน 2 - 3 คน 4 คนขึ้นไป

100.0 100.0 100.0 -

100.0 90.6 8.3 1.1 -

จํานวนสมาชิกที่มีสิทธิเบิกคารักษาพยาบาล จากหนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ ไมมี มี

ไมมี มี

Number Disability None 1 Person 2 - 3 Persons 4 Persons or More Received Government/

100.0 83.1 16.9

100.0 94.7 5.3

100.0 35.9 64.1

100.0 100.0 -

100.0 90.9 9.1

100.0 25.9 74.1

100.0 100.0 -

100.0 100.0 -

100.0 82.6 17.4

100.0 95.2 4.8

100.0 87.9 12.1

จํานวนสมาชิกที่ไดรับบัตรประกันสุขภาพ (30 บาท รักษาทุกโรค)

4 Persons or More

State Enterprise's Welfare None Have Received Universal Health

100.0 19.8 80.2

100.0 2.0 98.0

100.0 100.0

100.0 100.0

100.0 5.6 94.4

100.0 66.4 33.6

100.0 100.0

100.0 41.8 58.2

100.0 39.6 60.4

100.0 11.9 88.1

100.0 11.9 88.1

Coverage Card None Have


ตาราง 11 รอยละของครัวเรือน จําแนกตามลักษณะที่สําคัญของครัวเรือน และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558 (ตอ) TABLE 11 PERCENTAGE OF HOUSEHOLDS BY MAJOR HOUSING CHARACTERISTICS AND SOCIO-ECONOMIC CLASS : 2015 (Cont.)

ลักษณะที่สําคัญของครัวเรือน

ผูถือครองทําการเกษตร/ เพาะเลี้ยง ผูประกอบธุรกิจ Farm operators/culture ของตนเอง ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว/เพาะเลี้ยง ประมง,ปาไม,ลาสัตว, ที่ไมใชการเกษตร Plant/animal/culture รวมทั้งสิ้น หาของปา,บริการ Entrepreneurs Total สวนใหญเปน สวนใหญ ทางการเกษตร for เจาของที่ดิน เชาที่ดิน/ ทําฟรี Fishing, forestry, non-agricultural Mainly Mainly hunting, business owning renting land / agricultural land land occupied services for free

ผูจัดการ นักวิชาการ และ ผูปฏิบัติงาน วิชาชีพ Professional, technician and manager

ลูกจาง ผูไมได Employees ปฏิบัติงาน คนงานเกษตร คนงาน เสมียน ผูปฏิบัติงานใน เชิงเศรษฐกิจ ปาไม ดานการขนสง พนักงานขาย กระบวนการผลิต Econoและ และงานพื้นฐาน และ กอสราง mically ประมง Labourers in ใหบริการ และเหมืองแร Inactive Labourers in logistics, Clerical, Workers related agriculture, transportation sales to production, forestry and and service construction and fishery basic work workers and mining

Major Housing Characteristics

สมาชิกที่มีบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (ประกันสังคม) ไมมี มี

100.0 82.2 17.8

100.0 100.0 -

100.0 100.0

100.0 100.0 -

100.0 96.0 4.0

100.0 67.4 32.6

100.0 100.0 -

100.0 16.4 83.6

100.0 49.1 50.9

100.0 75.5 24.5

100.0 98.1 1.9

Received Medical Card (social security) None Have

สมาชิกที่มีบัตรประกันสุขภาพเอกชน ไมมี มี

100.0 99.2 0.8

100.0 100.0 -

100.0 100.0 -

100.0 100.0 -

100.0 97.0 3.0

100.0 97.4 2.6

100.0 100.0 -

100.0 100.0 -

100.0 100.0 -

100.0 100.0 -

100.0 99.5 0.5

Received Private Health Insurance None Have

สมาชิกที่ไดรับสวัสดิการจัดโดยนายจาง ไมมี มี

100.0 100.0 -

100.0 100.0 -

100.0 100.0 -

100.0 100.0 -

100.0 100.0 -

100.0 100.0 -

100.0 100.0 -

100.0 100.0 -

100.0 100.0 -

100.0 100.0 -

100.0 100.0 -

Received Welfare by Employer None Have

สมาชิกที่ไดรับเงินสงเคราะห เพื่อการยังชีพ สําหรับผูสูงอายุ ไมมี มี

100.0 62.9 37.1

100.0 55.4 44.6

100.0 35.9 64.1

100.0 60.1 39.9

100.0 66.4 33.6

100.0 81.8 18.2

100.0 100.0

100.0 83.6 16.4

100.0 80.9 19.1

100.0 63.5 36.5

100.0 42.9 57.1

สมาชิกที่ไดรับเงินสงเคราะหสําหรับผูพิการ ไมมี มี

100.0 95.8 4.2

100.0 95.3 4.7

100.0 100.0 -

100.0 100.0 -

100.0 95.4 4.6

100.0 100.0 -

100.0 100.0 -

100.0 100.0 -

100.0 94.7 5.3

100.0 94.6 5.4

100.0 94.7 5.3

Received Social Assistant for Disability

สมาชิกที่ไดรับอาหารกลางวัน/อาหารเสริมฟรี

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

75.5 24.5

70.5 29.5

100.0 -

77.2 22.8

71.3 28.7

76.5 23.5

100.0

95.6 4.4

81.6 18.4

70.9 29.1

78.5 21.5

Received Free School Lunch/ Supplementary Food None None Have One to Two Persons

ไมมี มี

Received Social Pension for the Poor Elderly

None None OneHave to Two Persons None None OneHave to Two Persons


ตาราง 11 รอยละของครัวเรือน จําแนกตามลักษณะที่สําคัญของครัวเรือน และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558 (ตอ) TABLE 11 PERCENTAGE OF HOUSEHOLDS BY MAJOR HOUSING CHARACTERISTICS AND SOCIO-ECONOMIC CLASS : 2015 (Cont.)

ลักษณะที่สําคัญของครัวเรือน

สมาชิกที่ไดรับทุนการศึกษาจากรัฐ ไมมี มี

ผูถือครองทําการเกษตร/ เพาะเลี้ยง ผูประกอบธุรกิจ Farm operators/culture ของตนเอง ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว/เพาะเลี้ยง ประมง,ปาไม,ลาสัตว, ที่ไมใชการเกษตร Plant/animal/culture รวมทั้งสิ้น หาของปา,บริการ Entrepreneurs Total สวนใหญเปน สวนใหญ ทางการเกษตร for เจาของที่ดิน เชาที่ดิน/ ทําฟรี Fishing, forestry, non-agricultural Mainly Mainly hunting, business owning renting land / agricultural land land occupied services for free

100.0 99.9 0.1

100.0 100.0 -

100.0 100.0 -

100.0 100.0 -

100.0 100.0 -

ผูจัดการ นักวิชาการ และ ผูปฏิบัติงาน วิชาชีพ Professional, technician and manager

100.0 100.0 -

ลูกจาง ผูไมได Employees ปฏิบัติงาน คนงานเกษตร คนงาน เสมียน ผูปฏิบัติงานใน เชิงเศรษฐกิจ ปาไม ดานการขนสง พนักงานขาย กระบวนการผลิต Econoและ และงานพื้นฐาน และ กอสราง mically ประมง Labourers in ใหบริการ และเหมืองแร Inactive Labourers in logistics, Clerical, Workers related agriculture, transportation sales to production, forestry and and service construction and fishery basic work workers and mining

100.0 100.0 -

100.0 100.0 -

100.0 100.0 -

100.0 99.0 1.0

100.0 100.0 -

สมาชิกที่เขารวมโครงการอื่นๆ ของรัฐที่ตั้งขึ้น เพื่อชวยเหลือเกษตรกร ไมเขารวม เขารวม

ไมมี มี

Received Government, Scholarship None None Have One to Two Persons Other Government Funds

100.0 100.0 -

100.0 100.0 -

100.0 100.0 -

100.0 100.0 -

100.0 100.0 -

100.0 100.0 -

100.0 100.0 -

100.0 100.0 -

100.0 100.0 -

100.0 100.0 -

100.0 100.0 -

สมาชิกที่กูยืมเงินโครงการเงินกู เพื่อการศึกษาของรัฐ

Major Housing Characteristics

To Assist Farmers Not No Participate Participate Yes Borrowed Government Loan

100.0 98.9 1.1

100.0 100.0 -

100.0 100.0 -

100.0 100.0 -

100.0 98.3 1.7

100.0 98.7 1.3

100.0 100.0

100.0 100.0 -

100.0 99.5 0.5

100.0 99.0 1.0

100.0 98.5 1.5

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

99.8

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

98.5

100.0

100.0

for Education None None Have One to Two Persons

สมาชิกที่กูยืมเงินโครงการธนาคารประชาชน เพื่อผูประกอบอาชีพอิสระรายยอย ไมมี มี สมาชิกที่กูยืมเงินกองทุนหมูบาน/ ชุมชนเมือง ไมมี มี

0.2 100.0 68.7 31.3

100.0 56.2 43.8

100.0 100.0

100.0 65.0 35.0

100.0 68.4 31.6

100.0 83.4 16.6

100.0 100.0

100.0 88.0 12.0

1.5 100.0 69.7 30.3

100.0 64.6 35.4

100.0 73.0 27.0

Borrowed People Bank None None Have One to Two Persons Borrowed Village Fund Scheme None None Have One to Two Persons


ตาราง 11 รอยละของครัวเรือน จําแนกตามลักษณะที่สําคัญของครัวเรือน และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558 (ตอ) TABLE 11 PERCENTAGE OF HOUSEHOLDS BY MAJOR HOUSING CHARACTERISTICS AND SOCIO-ECONOMIC CLASS : 2015 (Cont.)

ลักษณะที่สําคัญของครัวเรือน

สมาชิกที่กูยืมเงินกองทุนอื่นๆ ที่รัฐจัดใหกูยืม ไมมี มี สมาชิกที่เคยใชอินเทอรเน็ต ไมมี มี

ผูถือครองทําการเกษตร/ เพาะเลี้ยง ผูประกอบธุรกิจ Farm operators/culture ของตนเอง ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว/เพาะเลี้ยง ประมง,ปาไม,ลาสัตว, ที่ไมใชการเกษตร Plant/animal/culture รวมทั้งสิ้น หาของปา,บริการ Entrepreneurs Total สวนใหญเปน สวนใหญ ทางการเกษตร for เจาของที่ดิน เชาที่ดิน/ ทําฟรี Fishing, forestry, non-agricultural Mainly Mainly hunting, business owning renting land / agricultural land land occupied services for free

ผูจัดการ นักวิชาการ และ ผูปฏิบัติงาน วิชาชีพ Professional, technician and manager

ลูกจาง ผูไมได Employees ปฏิบัติงาน คนงานเกษตร คนงาน เสมียน ผูปฏิบัติงานใน เชิงเศรษฐกิจ ปาไม ดานการขนสง พนักงานขาย กระบวนการผลิต Econoและ และงานพื้นฐาน และ กอสราง mically ประมง Labourers in ใหบริการ และเหมืองแร Inactive Labourers in logistics, Clerical, Workers related agriculture, transportation sales to production, forestry and and service construction and fishery basic work workers and mining

100.0 99.0 1.0

100.0 98.3 1.7

100.0 100.0 -

100.0 100.0 -

100.0 97.0 3.0

100.0 98.9 1.1

100.0 100.0 -

100.0 100.0 -

100.0 100.0 -

100.0 99.1 0.9

100.0 100.0 -

Other Government Loan None No

100.0 53.7 46.3

100.0 71.7 28.3

100.0 35.9 64.1

100.0 95.2 4.8

100.0 50.2 49.8

100.0 2.7 97.3

100.0 100.0

100.0 30.3 69.7

100.0 33.6 66.4

100.0 61.8 38.2

100.0 73.3 26.7

Members who Accessed to the Internet

100.0 88.9 7.2 2.4 1.5 -

100.0 100.0 -

100.0 100.0 -

100.0 100.0 -

100.0 79.8 15.3 5.0 -

100.0 91.8 7.0 1.1 -

100.0 100.0 -

100.0 58.2 41.8 -

100.0 77.7 12.9 4.7 4.7 -

100.0 93.3 5.5 0.8 0.4 -

100.0 90.0 3.5 3.4 3.2 -

100.0 46.0 12.5 41.3 0.2 -

100.0 20.9 15.9 63.2 -

100.0 64.1 35.9 -

100.0 28.9 36.7 34.4 -

100.0 59.8 6.4 33.8 -

100.0 64.8 6.7 28.5 -

100.0 100.0 -

100.0 55.7 13.9 30.3 -

100.0 54.8 9.6 35.2 0.4 -

100.0 37.7 11.8 50.5 -

100.0 47.2 15.6 36.7 0.6 -

3. ที่อยูอาศัย และสาธารณูปโภค ประเภทของที่อยูอาศัย บานเดี่ยว หองแถว/ตึกแถว/อาคารพาณิชย ทาวนเฮาส/บานแฝด หองชุด หองภายในบาน ที่อยูอาศัยชั่วคราว และอื่นๆ ชนิดของวัสดุกอสรางที่อยูอาศัย ตึก ไม ครึ่งตึกครึ่งไม วัสดุไมถาวรในทองถิ่น วัสดุที่ใชแลว และอื่นๆ

Major Housing Characteristics

Have Yes None None Have 3. For Living and Public Utility Type of Dwelling Detached DetachedHouse House Row RowHouse House Townhouse or Twinhouse Townhouse or Twinhouse Apartment or Flat Apartment or Flat Room or Rooms Room or Rooms Improvised Quarter and Others Improvised Quarter

Construction Materials Cement, BrickBrick or Stone Cement, or Stone Wood Wood Brick andand WoodWood Brick Local Materials Local Materials Re-used Materials and Others Re-used Materials


ตาราง 11 รอยละของครัวเรือน จําแนกตามลักษณะที่สําคัญของครัวเรือน และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558 (ตอ) TABLE 11 PERCENTAGE OF HOUSEHOLDS BY MAJOR HOUSING CHARACTERISTICS AND SOCIO-ECONOMIC CLASS : 2015 (Cont.)

ลักษณะที่สําคัญของครัวเรือน

ผูถือครองทําการเกษตร/ เพาะเลี้ยง ผูประกอบธุรกิจ Farm operators/culture ของตนเอง ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว/เพาะเลี้ยง ประมง,ปาไม,ลาสัตว, ที่ไมใชการเกษตร Plant/animal/culture รวมทั้งสิ้น หาของปา,บริการ Entrepreneurs Total สวนใหญเปน สวนใหญ ทางการเกษตร for เจาของที่ดิน เชาที่ดิน/ ทําฟรี Fishing, forestry, non-agricultural Mainly Mainly hunting, business owning renting land / agricultural land land occupied services for free

ผูจัดการ นักวิชาการ และ ผูปฏิบัติงาน วิชาชีพ Professional, technician and manager

ลูกจาง ผูไมได Employees ปฏิบัติงาน คนงานเกษตร คนงาน เสมียน ผูปฏิบัติงานใน เชิงเศรษฐกิจ ปาไม ดานการขนสง พนักงานขาย กระบวนการผลิต Econoและ และงานพื้นฐาน และ กอสราง mically ประมง Labourers in ใหบริการ และเหมืองแร Inactive Labourers in logistics, Clerical, Workers related agriculture, transportation sales to production, forestry and and service construction and fishery basic work workers and mining

Major Housing Characteristics

Occupancy Status

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

เปนเจาของบานและที่ดิน

85.6

98.5

100.0

100.0

85.7

77.7

100.0

58.2

68.3

87.2

90.4

เปนเจาของบานแตเชาที่ดิน

1.0

-

-

-

3.6

0.8

-

-

1.6

1.1

-

บานเชา

8.5

-

-

-

9.5

3.3

-

41.8

21.7

7.8

7.5

Rent

อยูโดยไมเสียคาเชา

4.8

1.5

-

-

1.1

18.2

-

-

8.4

3.9

2.1

Oecupied rented free

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

91.3

99.2

100.0

100.0

56.3

94.9

100.0

95.6

94.4

99.6

97.5

No

8.7

0.8

43.7

5.1

4.4

5.6

0.4

2.5

Yes

100.0 0.4 3.0 29.2 0.6 59.5 7.3 -

100.0 4.0 57.7 2.3 36.0 -

100.0 2.2 12.9 82.3 2.6 -

100.0 1.6 3.9 89.6 4.8 -

100.0 100.0 -

100.0 1.1 1.5 9.5 67.7 20.1 -

100.0 3.1 34.4 51.9 10.6 -

100.0 1.1 5.6 38.7 46.7 7.9 -

สถานภาพการครอบครองที่อยูอาศัย

ใชที่อยูอาศัยนี้บางสวนทําธุรกิจหรือไม ไมใช ใช เชื้อเพลิงที่ใชในการปรุงอาหาร ไมมีการหุงตม ถาน ไม น้ํามันกาด แกส ไฟฟา อื่น ๆ

100.0 35.9 64.1 -

100.0 64.3 4.9 30.8 -

100.0 100.0 -

Owns Dwelling and Land Owns Dwelling on Rented Land

Part of Dwelling Used for Business

Cooking Fuel NoNo Cooking Cooking Charcoal Wood Kerosene GasGas Electricity Electricity Others Others


ตาราง 11 รอยละของครัวเรือน จําแนกตามลักษณะที่สําคัญของครัวเรือน และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558 (ตอ) TABLE 11 PERCENTAGE OF HOUSEHOLDS BY MAJOR HOUSING CHARACTERISTICS AND SOCIO-ECONOMIC CLASS : 2015 (Cont.)

ลักษณะที่สําคัญของครัวเรือน

น้ําดื่ม น้ําดื่มบรรจุขวด/ตูน้ําดื่มหยอดเหรียญ น้ําประปาภายในบาน น้ําบอ/บาดาลภายในบาน น้ําประปานอกบาน น้ําบอ/บาดาลนอกบาน น้ําจากแมน้ํา/ลําธาร/คลอง/น้ําตก น้ําฝน น้ําประปาผานการบําบัด (ตม/กรอง) อื่น ๆ การใชน้ํา น้ําประปาภายในบาน น้ําบอ / น้ําบาดาล ภายในบาน น้ําประปานอกบาน น้ําบอ / น้ําบาดาล นอกบาน น้ําจากแมน้ํา / ลําธาร / คลอง / น้ําตก น้ําฝน น้ําประปาผานการบําบัด อื่นๆ

ผูถือครองทําการเกษตร/ เพาะเลี้ยง ผูประกอบธุรกิจ Farm operators/culture ของตนเอง ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว/เพาะเลี้ยง ประมง,ปาไม,ลาสัตว, ที่ไมใชการเกษตร Plant/animal/culture รวมทั้งสิ้น หาของปา,บริการ Entrepreneurs Total สวนใหญเปน สวนใหญ ทางการเกษตร for เจาของที่ดิน เชาที่ดิน/ ทําฟรี Fishing, forestry, non-agricultural Mainly Mainly hunting, business owning renting land / agricultural land land occupied services for free

ผูจัดการ นักวิชาการ และ ผูปฏิบัติงาน วิชาชีพ Professional, technician and manager

ลูกจาง ผูไมได Employees ปฏิบัติงาน คนงานเกษตร คนงาน เสมียน ผูปฏิบัติงานใน เชิงเศรษฐกิจ ปาไม ดานการขนสง พนักงานขาย กระบวนการผลิต Econoและ และงานพื้นฐาน และ กอสราง mically ประมง Labourers in ใหบริการ และเหมืองแร Inactive Labourers in logistics, Clerical, Workers related agriculture, transportation sales to production, forestry and and service construction and fishery basic work workers and mining

Major Housing Characteristics

100.0 34.7 0.4 46.7 18.3 -

100.0 21.6 74.3 4.1 -

100.0 100.0 -

100.0 4.4 84.8 10.8 -

100.0 45.4 27.0 27.6 -

100.0 49.3 12.5 38.2 -

100.0 100.0 -

100.0 55.7 39.8 4.4 -

100.0 52.0 0.9 29.8 17.3 -

100.0 26.4 62.2 11.3 -

100.0 26.0 1.2 52.7 20.0 -

Drinking Water

100.0 99.1 0.2 0.1 0.7 -

100.0 100.0 -

100.0 100.0 -

100.0 100.0 -

100.0 98.0 1.4 0.5 -

100.0 98.3 1.7 -

100.0 100.0 -

100.0 100.0 -

100.0 98.7 1.3 -

100.0 100.0 -

100.0 98.8 1.2 -

Water Supply

Bottle-Water/ Water-Vending machine Inside Piped Water-Supply Inside Piped Underground Water Outside Piped or Public Tap Well or Underground Water River, Stream etc. Rain Water Treated tap water (boiled/filtered) Others Inside Piped Water Supply Inside Piped Underground Water Outside Piped Public Tap Well Underground Water River, Stream etc. Rain Water Treated tap water ( boiled / filtered ) Others


ตาราง 11 รอยละของครัวเรือน จําแนกตามลักษณะที่สําคัญของครัวเรือน และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558 (ตอ) TABLE 11 PERCENTAGE OF HOUSEHOLDS BY MAJOR HOUSING CHARACTERISTICS AND SOCIO-ECONOMIC CLASS : 2015 (Cont.)

ลักษณะที่สําคัญของครัวเรือน

การใชสวม

ผูถือครองทําการเกษตร/ เพาะเลี้ยง ผูประกอบธุรกิจ Farm operators/culture ของตนเอง ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว/เพาะเลี้ยง ประมง,ปาไม,ลาสัตว, ที่ไมใชการเกษตร Plant/animal/culture รวมทั้งสิ้น หาของปา,บริการ Entrepreneurs Total สวนใหญเปน สวนใหญ ทางการเกษตร for เจาของที่ดิน เชาที่ดิน/ ทําฟรี Fishing, forestry, non-agricultural Mainly Mainly hunting, business owning renting land / agricultural land land occupied services for free

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

ผูจัดการ นักวิชาการ และ ผูปฏิบัติงาน วิชาชีพ Professional, technician and manager

100.0

ลูกจาง ผูไมได Employees ปฏิบัติงาน คนงานเกษตร คนงาน เสมียน ผูปฏิบัติงานใน เชิงเศรษฐกิจ ปาไม ดานการขนสง พนักงานขาย กระบวนการผลิต Econoและ และงานพื้นฐาน และ กอสราง mically ประมง Labourers in ใหบริการ และเหมืองแร Inactive Labourers in logistics, Clerical, Workers related agriculture, transportation sales to production, forestry and and service construction and fishery basic work workers and mining

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Major Housing Characteristics

Toilet Facilities

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สวมแบบนั่งหอยเทา

19.8

4.2

64.1

3.2

25.3

34.5

-

41.8

24.8

10.4

23.5

Flush Latrine

สวมแบบนั่งยอง

71.7

95.8

35.9

96.8

63.3

35.0

44.3

69.4

87.4

67.5

Squat

8.6

-

-

-

11.4

30.5

13.9

5.9

2.2

9.0

ไมมีสวม

สวมแบบนั่งหอยเทาและสวมแบบนั่งยอง

100.0 -

สวมหลุม/ถัง/บอปลา/ถายลงแมน้ํา

No Facility Nearby

Bath flush and squat Pit/ bucket/ discharge

-

ลําคลองหรือสวมลักษณะอื่น ๆ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

วิธีกําจัดขยะภายในครัวเรือน1/

into water/ others Method of Getting Rid of Household Garbage1

เก็บรวบรวมใหพนักงานนําไปทิ้ง

82.4

69.7

เผา

13.0

19.4

2.2 -

ทําปุยหมัก ทิ้งลงแมน้ํา ลําคลอง ที่สาธารณะ และอื่นๆ

ฝงกลบ นําไปเลี้ยงสัตว.

100.0

43.8

83.4

90.8

100.0

-

39.1

11.4

7.5

-

3.7

-

-

5.2

-

-

-

-

-

-

0.1

-

-

-

-

5.3

10.9

-

23.1

4.5

100.0

88.0

87.4

84.7

Take to public cleansing services

-

7.0

12.6

13.3

Burn

-

-

1.3

2.7

1.0

Bury

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.6

Fertilizer ferment

1.7

-

-

4.3

-

5.1

Throwing in River, cannal in public

Feed animals

and Others

1/ แตละครัวเรือนสามารถตอบไดมากกวา 1 วิธี

1/ Households may report more than 1 method


ภาคผนวก


ภาคผนวก ระเบียบวิธี 1. แผนการสุ่มตัวอย่าง แผนการสุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นแบบ Stratified Two-stage Sampling โดยมีกรุงเทพมหานคร และ จังหวัดเป็นสตราตัม (77 สตราตัม) และในแต่ละสตราตัม (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) ได้ทาการแบ่งออกเป็น 2 สตราตัมย่อย ตามลักษณะการปกครองของกรมการปกครอง คือ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล แล้ว ทาการเลือกตัวอย่าง ดังนี้ 1) การเลือกตัวอย่างขั้นที่หนึ่ง จากแต่ล ะสตราตัม ย่อย หรือแต่ละเขตการปกครอง ได้ทาการเลือก EA ตัวอย่าง อย่าง อิสระต่อกัน โดยให้ความน่าจะเป็นในการเลือกเป็นปฏิภาคกับจานวนครัวเรือนของ EA นั้น ๆ 2) การเลือกตัวอย่างขั้นที่สอง เป็นการเลือกครัวเรือนตัวอย่างจากครัวเรือนส่วนบุคคลทั้งสิ้นในบัญชีรายชื่อครัวเรือน ซึ่งได้ จากการนับจดในแต่ละ EA ตัวอย่าง แล้วจัดเรียงรายชื่อครัวเรือนส่วนบุคคลใหม่ตามขนาดของครัวเรือน (จานวน สมาชิกในครัวเรือน)และประเภทครัวเรือนเชิงเศรษฐกิจ (ตามอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้สูงสุดในครัวเรือน) ก่อนทา การเลือกครัวเรือนตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบมีระบบ โดยกาหนดขนาดตัวอย่างในแต่ละเขต คือ (1) ในเขตเทศบาล เลือก 15 ครัวเรือนตัวอย่างต่อ EA (2) นอกเขตเทศบาล เลือก 10 ครัวเรือนตัวอย่างต่อ EA ได้จานวนครัวเรือนส่วนบุคคลตัวอย่างของการสารวจทั้งสิ้น 52,000 ครัวเรือน จานวน EA และครัวเรือนตัวอย่างของจังหวัด ขอนแก่น ที่กาหนดให้ ทาการเก็บรวบรวม ข้อมูล จาแนกตามเขตการปกครอง ดังนี้ ตัวอย่างทั้งหมด EA ครัวเรือน

ในเขตเทศบาล EA ครัวเรือน

นอกเขตเทศบาล EA ครัวเรือน

58

30

28

730

450

280

2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ทาการแบ่งครัวเรือนตัวอย่างประมาณ 52,000 ครัวเรือนออกเป็น 12 กลุ่มเท่า ๆ กัน ซึ่งในแต่ละกลุ่มจะมีครัวเรือนตัวอย่างกระจายอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศทั้งในเขตและ นอกเขตเทศบาล และดาเนินการสารวจครัวเรือนตัวอย่างกลุ่มละ 1 เดือน โดยการจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไป สั มภาษณ์ หั วหน้ าครั วเรื อนหรือ สมาชิก ของครัว เรื อ นที ่ไ ด้รับ เลือ กเป็น ตัว อย่า ง ซึ่ง มีค าบเวลาการ ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล 12 เดือนเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2558 3. การประมวลผลข้อมูล แบบข้อถามที่บันทึกเรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านการตรวจสอบ รวมทั้งทาการบรรณาธิกรและลงรหัส เบื้ องต้นรวมทั้งบัน ทึก ข้อ มูล และจะส่งแฟ้ม ข้อ มูล ของแต่ล ะจังหวัด มายังส่ว นกลาง จากนั้น จะทาการ บรรณาธิกรด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อีกครั้งหนึ่ง เพื่อแก้ไขตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล แล้วจึง ทาการเดินตารางประมวลผล


การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2558 จังหวัดขอนแก่น  
การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2558 จังหวัดขอนแก่น  

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทำการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558 ทั่วประเทศ ในคาบเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 255...

Advertisement