Page 1


รายงานผล การสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2556 จังหวัดขอนแก่น

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


ii

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง

กลุ่มสถิติรายได้รายจ่าย สานักสถิตสิ ังคม สานักงานสถิติแห่งชาติ โทรศัพท์ 0 214 21261 - 63 โทรสาร 0 214 38136 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : esesnso@nso.go.th

หน่วยงานที่เผยแพร่ สานักสถิติพยากรณ์ สานักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทรศัพท์ 0 2141 7498 โทรสาร 0 2143 8132 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : binfopub@nso.go.th และ

สานักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางหลังใหม่ ชัน้ 5 ถนนศูนย์ราชการ อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0 4324 6639 โทรสาร 0 4324 6183 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : khkaen@nso.go.th เว็บไซด์ : http://khonkaen.nso.go.th

ปีที่จัดพิมพ์

2558

จัดพิมพ์โดย

สานักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น


คำนำ สำนักงำนสถิติแห่งชำติ ได้ จัดทำกำรสำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2556 ทั่ว ประเทศ ในคำบเวลำตั้งแต่เดือนมกรำคม ถึงเดือนธันวำคม 2556 วัตถุประสงค์ของกำร สำรวจนี้ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรำยได้ ค่ำใช้จ่ำย หนี้สิน ลักษณะที่อยู่อำศัย ตลอดจนกำรเป็น เจ้ำของสิน ทรัพ ย์ที่สำคัญ ของครัว เรือ น รำยงำนผลกำรสำรวจ จัด พิม พ์เ ป็น รำยจัง หวัด ฉบับ รำย ภำคและทั่วรำชอำณำจักร ในรำยงำนฉบับนี้ เป็นกำรเสนอผลระดับจังหวัดของจังหวัด ขอนแก่น ซึ่งได้แสดงไว้เฉพำะ ตำรำงข้อมูลพื้นฐำนที่สำคัญ ๆ ทำงด้ำนรำยได้ ค่ำใช้จ่ำย หนี้สิน กำรกระจำยรำยได้และ ลักษณะบำง ประกำรของครัวเรือน โดยจำแนกข้อมูลตำมสถำนะทำงเศรษฐสังคมของครัวเรือน โดยรวมทั้งจังหวัด รำยงำนผลกำรสำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2556 จังหวัดขอนแก่น เป็นรำยงำนของโครงกำรนี้ที่เสนอผลในระดับจังหวัด สำนักงำนสถิติจังหวัดขอนแก่น ขอขอบคุณทุกท่ำนที่ ได้ให้ควำมอนุเครำะห์ข้อมูลเพื่อนำมำประมวลผลเป็นข้อมูลสถิติ และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนฉบับนี้จะ เป็ น ประโยชน์ แ ก่ ผู้ ใ ช้ข้ อ มู ล สถิ ติ ตำมสมควร ส ำนั ก งำนสถิ ติ จั ง หวัด ขอนแก่ น ยิ นดี รั บค ำแนะน ำหรื อ ข้อคิดเห็นจำกผู้ใช้ข้อมูลสถิติทุกท่ำน อันจะเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งในกำรใช้เป็นแนวทำงปรับปรุงแก้ไขกำรจัดทำ รำยงำนผลฉบับต่อไป


v

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร สำนักงำนสถิติแห่งชำติ ได้มอบหมำยให้สำนักงำน สถิติจัง หวัด ขอนแก่น ดำเนิน กำรสำรวจภำวะเศรษฐกิจ และสัง คมของครัว เรือ นอย่ำ งต่อ เนื่อ งเป็น ประจำทุก ปี ตั้งแต่ 2549 เป็นต้นไป โดยในปี 2556 นี้ได้ทำกำรเก็บ รวบรวมข้อมูลทุกเดือนตั้งแต่เดือนมกรำคมถึงธันวำคม จำก ครัวเรือนตัวอย่ำง ทั้งในเขตและนอกเขตเทศบำล ประมำณ 730 ครัวเรือน ทั้งนี้ค่ำใช้จ่ำยที่นำเสนอเป็นค่ำใช้จ่ำย เฉลี่ยที่จำเป็นต้องใช้ในกำรยังชีพเท่ำนั้น จึงไม่รวมกำร สะสมทุน เช่น ซื้อบ้ำน/ที่ดิน และเงินออม ซึ่งสรุปผลกำร สำรวจที่สำคัญได้ดังนี้

รำยได้ของครัวเรือน ในปี 2556 พบว่ำ ครัวเรือนในจังหวัดขอนแก่นมี รำยได้เฉลี่ยเดือนละ 18,095 บำท ส่วนใหญ่เป็นรำยได้จำก กำรทำงำน ร้อยละ 63.4 ซึ่งประกอบด้วย ค่ำจ้ำงและ เงินเดือน ร้อยละ 36.9 กำไรสุทธิจำกกำรทำธุรกิจ ร้อยละ 13.0 และกำไรสุทธิ จำกกำรทำกำรเกษตร ร้อยละ 13.5 ส่วนรำยได้ที่ไม่ใช่จำกกำรทำงำน ได้แก่ เงินที่ได้รับ ควำม ช่วยเหลือจำกรัฐหรือบุคคลอื่นนอกครัวเรือน ร้อยละ 16.4 รำยได้จำกทรัพย์สิน เช่น ค่ำเช่ำบ้ำน/ที่ดิน ดอกเบี้ยเงินฝำก เป็นต้น ร้อยละ 0.3 นอกจำกนั้นยังมีรำยได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน โดยได้รับในรูปสวัสดิกำร สินค้ำ และบริกำรต่ำง ๆ ร้อยละ 19.0 ส่วนรำยได้ไม่ประจำที่เป็นตัวเงินอื่น ๆ ร้อยละ 0.9

¹/

ค่ำใช้จ่ำย ของครัวเรือน ในปี 2556 ครัวเรือนจังหวัดขอนแก่นมีค่ำใช้จ่ำย เฉลี่ยเดือนละ 13,915 บำท หรือคิดเป็นร้อยละ 76.9 ของ รำยได้ โดยเป็ น ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยเพื่ อ กำรอุ ป โภคบริ โ ภคเฉลี่ ย เดือนละ 12,471 บำท คิดเป็นร้อยละ 89.6 ของค่ำใช้จ่ำย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับอำหำร เครื่องดื่ม และ ยำสูบ ร้อยละ 36.2 รองลงมำ คือค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับที่อยู่ อำศัย เครื่องแต่งบ้ำน และเครื่องใช้ต่ำง ๆ ร้อยละ 23.9 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรเดินทำงและกำรสื่อสำร ร้อยละ 19.5 เป็นต้น สำหรับค่ำใช้จ่ำยที่ไม่เกี่ยวกับกำรอุปโภคบริโภค เช่ น ค่ ำ ภำษี ค่ ำ ของขวั ญ เงิ น บริ จ ำค เป็ น ต้ น เดื อ นละ 1,444 บำทหรือร้อยละ 10.4 ของค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อเดือน ของครัวเรือน .

¹/

แผนภูมิ ข อัตรำร้อยละของค่ำใช้จ่ำย เฉลี่ยต่อเดือนของ ครัวเรือน จำแนกตำมประเภทของค่ำใช้จ่ำย ปี 2556

13,915 บำท

แผนภูมิ ก อั ต รำร้ อ ยละของรำยได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นของ ครัวเรือนจำแนกตำมแหล่งที่มำของรำยได้ ปี 2556

18,095 บำท

1/

หนี้สินของครัวเรือน ในปี 2556 ครัวเรือนในจั งหวั ดขอนแก่นมีหนี้สิ น เฉลี่ย 79,850 บำท โดยส่วนใหญ่เป็นกำรก่อหนี้เพื่อใช้จ่ำย ในครัวเรือน ร้ อยละ 64.0 โดยใช้ในกำรอุปโภคบริโภค ร้อยละ 41.7 ใช้ในกำรซื้อบ้ำนที่ดิน ร้อยละ 16.6 และใช้ใน กำรศึกษำร้อยละ 5.7 ส่วนที่เหลือเป็นกำรก่อหนี้เพื่อใช้ทำ ธุรกิจร้อยละ 14.5 ใช้ทำกำรเกษตร ร้อยละ 18.8 และ หนี้ สิ น อื่ น ๆ ได้ แ ก่ หนี้ จ ำกกำรค้ ำประกั น บุ ค คลอื่ น หนี้ ค่ำปรับ หรือจ่ำยค่ำชดเชยค่ำเสียหำย เป็นต้น ร้อยละ 2.7 เมื่อพิจำรณำตำมแหล่งเงินกู้ พบว่ำ หนี้สินส่วนใหญ่ ของครัวเรือนในจังหวัดขอนแก่นเป็นหนี้ในระบบ ร้อยละ 99.7 และหนี้นอกระบบ ร้อยละ 0.3

ค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยที่จำเป็นต้องใช้ในกำรยังชีพ โดยไม่รวมค่ำใช้จ่ำยประเภทสะสมทุนเช่น กำรซือ้ บ้ำน / ที่ดิน เป็นต้น


vi

แผนภูมิ ค อั ต รำร้ อ ยละของหนี้ สิ น เฉลี่ ย ต่ อ ครั ว เรื อ น จำแนกตำมวัตถุประสงค์ของกำรกู้ยืม ปี 2556

79,850 บำท

กำรเปรียบเทียบรำยได้ ค่ำใช้จ่ำย 1/ และหนี้สินต่อรำยได้ของ ครัวเรือน ปี 2552 - 2556

เมื่ อ เปรี ย บเที ย บรำยได้ ค่ำ ใช้ จ่ ำ ย และหนี้ สิ น ต่ อ รำยได้ของครัวเรือน ตั้งแต่ปี 2552 - 2556 พบว่ำ ครัวเรือน จะมีรำยได้เฉลี่ยมำกกว่ำค่ำใช้จ่ำย โดยรำยได้และค่ำใช้จ่ำย มีแนวโน้มไปในทิศทำงเดียวกัน กล่ำวคือ ถ้ำรำยได้เพิ่มขึ้น ค่ำใช้จ่ำยก็จะเพิ่มขึ้น โดยร้อยละของค่ำใช้จ่ำยต่อรำยได้ ใน ปี 2556 คิดเป็น ร้อยละ 76.9 นั่นแสดงให้เห็นว่ำ ครัวเรือน ในจังหวัดขอนแก่น มีรำยได้สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำยที่จำเป็นต่อกำร ยังชีพ กล่ำวคือ หำกมีรำยได้ 100 บำท จะเป็นค่ำใช้จ่ำย 76.9 บำท ส่วนอีก 23.1 บำท จะถูกนำไปใช้ในกำรออม ซึ่ง กำรออมของครัวเรือน นั้น อำจเป็นกำรออมเพื่อกำรชำระ หนี้สิน กำรออมเพื่อเก็บไว้ใช้ยำมฉุกเฉิน และกำรออมเพื่อ เก็งกำไร สำหรับหนี้สิ นต่อรำยได้ของครัวเรือน ในปี 2552 จะสูงสุดเมื่อเทียบกับปี อื่น ๆ และขยับตัวลดลงเรื่อย ๆ จำก 5.7 เท่ำ เป็น 4.8 เท่ำ ในปี 2554 และลดลงเป็น 4.4 เท่ำ ในปี 2556 แผนภูมิ ง รำยได้ ค่ำ ใช้ จ่ ำ ย 1/ และหนี้สิ น ต่ อรำยได้ ของ ครัวเรือน ปี 2552 - 2556 รำยได้/ค่ำใช้จ่ำย (บำท)

หนี้สิน/รำยได้ (บำท)

กำรกระจำยรำยได้ของครัวเรือน ในกำรวิ เครำะห์ก ำรกระจำยรำยได้ ของครัว เรือ น โดยได้จัดแบ่งครัวเรือนในจังหวัดขอนแก่นเป็น 10 กลุ่ม เท่ำ ๆ กัน และนำมำเรียงลำดับตำมรำยได้ประจำต่อคนต่อ เดือนจำกน้อยไปมำก (กลุ่มที่ 1 มีรำยได้ต่ำสุดและกลุ่มที่ 10 มีรำยได้สูงสุด ) พบว่ำ ควำมเหลื่อมล้ำของรำยได้มี แนวโน้มสูงขึ้น กล่ำวคือครัวเรือนกลุ่มที่ 10 ซึ่งเป็นกลุ่มที่มี รำยได้สูงสุด มีส่วนแบ่งรำยได้ สูงขึ้นจำกร้อยละ 24.3 ในปี 2554 เป็น ร้อยละ 26.7 ในปี 2556 และครัวเรือนใน กลุ่มที่ 1 ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีรำยได้ต่ำสุด ก็มีส่วนแบ่งรำยได้ เพิ่มขึ้นเช่นกัน จำกร้อยละ 4.4 ในปี 2554 เป็น ร้อยละ 5.0 ในปี 2556 เมื่อพิจำรณำรำยได้ประจำต่อคนต่อเดือน ในแต่ละ กลุ่มพบว่ำครัวเรือนกลุ่มที่มีรำยได้สูงสุด มีรำยได้ประจำ ต่อคนต่อเดือน 23,038 บำท คิดเป็น 9.9 เท่ำ ของครัวเรือน กลุ่มที่มีรำยได้ต่ำสุด ซึ่งแสดงให้ถึง ช่องว่ำงระหว่ำงคนจน และคนรวย แต่หำกเปรียบเทียบกับปี 2554 ครัวเรือนกลุ่มที่ มีรำยได้สูงสุด มีรำยได้ประจำต่อคนต่อเดือน เป็น 13.0 เท่ำ ของครัวเรือนกลุ่มที่มีรำยได้ต่ำสุด แสดงให้เห็นว่ำ ช่องว่ำง ระหว่ ำ งคนจนและคนรวยลดลง นอกจำกนั้ น เมื่ อ เปรี ย บเที ย บสั ม ประสิ ท ธิ์ ข องควำมไม่ เ สมอภำค (Gini Coefficient) ด้ำนกำรกระจำยรำยได้ของครัวเรือนทั้ง 10 กลุ่ม พบว่ำ มีค่ำเพิ่มขึ้นจำก 0.248 ในปี 2554 เป็น 0.252 ในปี 2556 นั่ น แสดงให้ เ ห็ น ว่ ำ ควำมเหลื่ อ มล้ ำในกำร กระจำยรำยได้ของครัวเรือนในจังหวัดขอนแก่นเพิ่มขึ้น แผนภูมิ ฉ ส่วนแบ่งของรำยได้ประจำต่อคนต่อเดือน โดย จำแนกครัวเรือนเป็น 10 กลุ่ม ปี 2554 และ ปี 2556 ส่วนแบ่งของรายได้ประจา ของครัวเรือน (ร้อยละ)

รายได้ประจาต่อคน ต่อเดือน (บาท)

รายได้ประจาต่อคนต่อเดือน ส่วนแบ่งของรายได้ประจาของครัวเรือน

ปี กลุ่มเดไซล์ (รายได้ตาสุด) 1/

ค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยที่จำเป็นต้องใช้ในกำรยังชีพ โดยไม่รวมค่ำใช้จ่ำยประเภทสะสมทุนเช่น กำรซือ้ บ้ำน / ที่ดิน เป็นต้น

(รายได้สูงสุด)


vii

สารบัญ หน้า คานา

iii

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร

v

สารบัญตาราง

ix

บทที่ 1 บทนา 1.1 ความเป็นมา 1.2 วัตถุประสงค์ 1.3 ขอบข่ายและคุ้มรวม 1.4 เวลาอ้างอิง 1.5 รายการข้อมูลที่เก็บรวบรวม 1.6 คาจากัดความ

1 1 1 1 1 1 2

บทที่ 2 ผลการสารวจที่สาคัญ 2.1 รายได้ของครัวเรือน 2.2 ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน 2.3 หนี้สินของครัวเรือน 2.4 การเปรียบเทียบรายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินของครัวเรือน 2.5 การเปรียบเทียบการกระจายรายได้ของครัวเรือน

5 5 5 6 7 8

ตารางสถิติ สารบัญตารางสถิติ

15 17

ภาคผนวก ระเบียบวิธี 1. แผนการสุ่มตัวอย่าง 2. วิธีการประมาณผล 3. สูตรการคานวณร้อยละของการเปลี่ยนแปลงต่อปี 4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 5. การประมวลผลข้อมูล

47 49 49 51 52 52


ix

สารบัญตาราง หน้า ตาราง ก รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จาแนกตามแหล่งที่มาของรายได้ และสถานะทาง เศรษฐสังคมของครัวเรือน ปี 2556

9

ตาราง ข ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จาแนกตามประเภทของค่าใช้จ่าย และสถานะ ทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน ปี 2556

10

ตาราง ค จานวนครัวเรือนที่เป็นหนี้ และจานวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน จาแนกตามวัตถุประสงค์ ของการกู้ยืม แหล่งเงินกู้ และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน ปี 2556

11

ตาราง ง เปรียบเทียบรายได้ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน และหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน จาแนกตามสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน ปี 2552 - 2556

12

ตาราง จ ร้อยละของครัวเรือน จาแนกตามรายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือน และขนาดของครัวเรือน ปี 2556

13

ตาราง ฉ ส่วนแบ่งของรายได้ประจาของครัวเรือน โดยการจาแนกครัวเรือนเป็น 10 กลุ่ม ปี 2554 - 2556

14


บทที่ 1 บทนำ 1.1 ควำมเป็นมำ ส ำนั ก งำนสถิ ติ แ ห่ ง ชำติ ได้ จั ด ท ำกำร สำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนตั้งแต่ ปี 2500 โดยจัดทำทุก 5 ปี แต่เนื่องจำกสภำพ ทำงเศรษฐกิจ ของประเทศมีกำรขยำยตัวอย่ำงรวดเร็ว และสภำพทำงสังคมมีกำรเปลี่ยนแปลง จึงได้กำหนดให้ ทำกำรสำรวจทุก 2 ปี ตั้งแต่ปี 2530 และจะจัดทำ ทุกปีตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นไป กำรสำรวจที่จัดทำ ในครั้งนี้เป็นกำรสำรวจครั้งที่ 25 1.2 วัตถุประสงค์ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องกำรส ำรวจ เพื่ อ เก็ บ รวบรวมข้อ มูล ที ่ส ำคัญ ด้ำ นเศรษฐกิจ และสัง คม ของครัว เรือ น เช่น รำยได้ ค่ำใช้จ่ำย ภำวะหนี้สิน ทรัพย์สิน โครงสร้ำงของสมำชิกในครัวเรือน ลักษณะ ที่อยู่อำศัย กำรย้ำยถิ่นและกำรส่งเงิน ตลอดจนกำร ได้รับสวัสดิกำร/ควำมช่วยเหลือจำกรัฐ และใช้บริกำร ของภำครัฐ เป็นต้น 1.3 ขอบข่ำยและคุ้มรวม ก ำ ร ส ำ ร ว จ นี ้ คุ ้ ม ร ว ม ค รั ว เ รื อ น ส่ ว น บุ ค คล ในทุก จัง หวัด ทั ่ว ประเทศ ทั ้ง ที ่อ ยู ่ใ นเขต เทศบำลและนอกเขตเทศบำล (ยกเว้น ครัวเรือนทูต ผู้แทนต่ำงประเทศ และผู้อยู่ อำศัยในประเทศไทย ชั่วครำว) 1.4 เวลำอ้ำงอิง 1) ในรอบ 12 เดือนที่แล้ว หมำยถึง ระยะเวลำนับ จำกเดือ น ก่อนเดือนสัมภำษณ์ย้อนหลังไป 12 เดือน เช่น เดือน ที่สัมภำษณ์ คือกุมภำพันธ์ 2556 ในรอบ 12 เดือนที่ แล้ว คือ “กุมภำพันธ์ 2555 - มกรำคม 2556”

ใช้สัมภำษณ์ข้อมูลรำยได้ของครัวเรือน และค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสินค้ำและบริกำรที่ไม่ได้เกิดขึ้น บ่อย ๆ แล้วนำมำเฉลี่ยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่อเดือน 2) เดือนที่แล้ว หมำยถึ ง เดื อ นตำมปฏิ ทิ น ก่ อ นเดื อ น สัมภำษณ์ เช่น ไปสัมภำษณ์เดือนกุมภำพันธ์ 2556 เดือนที่แล้ว คือ “1 - 31 มกรำคม 2556” ใช้สัมภำษณ์ข้อมูลรำยได้ของครัวเรือน และค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสินค้ำและบริกำรที่มีกำรใช้จ่ำ ย เป็นประจำ 3) สัปดำห์ที่แล้ว หมำยถึงสัปดำห์ตำมปฏิทินก่อนสัปดำห์ สัมภำษณ์ เช่น ไปสัมภำษณ์สัปดำห์ที่ 2 สัปดำห์ที่แล้ว คือ สัปดำห์ที่ 1(วันจันทร์ - วันอำทิตย์) ใช้ สั ม ภำษณ์ ข้ อ มู ล ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยเกี่ ย วกั บ อำหำร เครื่องดื่มและยำสูบ 1.5 รำยกำรข้อมูลที่เก็บรวบรวม 1) แบบส ำรวจสมำชิก และกำรใช้จ่ำ ย ของครัวเรือน มีรำยกำรข้อมูล ดังต่อไปนี้ ตอนที่ 1 สมำชิกของครัวเรือน ตอนที่ 2 ลักษณะที่อยู่อำศัย ตอนที่ 3 ค่ำใช้จ่ำยสินค้ำและบริกำร ตอนที่ 4 ค่ำใช้จ่ำยอำหำร เครื่องดื่ม และยำสูบ 2) แบบสำรวจรำยได้ของครัวเรือนมีรำยกำร ข้อมูล ดังต่อไปนี้ ตอนที่ 1 รำยได้จำกกำรทำงำนโดยได้รับ ค่ำจ้ำงและเงินเดือน ตอนที่ 2 รำยได้จำกกำรประกอบธุรกิจ อุตสำหกรรม หรือวิชำชีพที่


2 ไม่ใช่กำรเกษตร ตอนที่ 3 รำยได้จำกกำรประกอบกำรเกษตร ตอนที่ 4 รำยได้จำกแหล่งอื่นๆ ที่ไม่ใช่ จำกกำรทำงำน ตอนที่ 5 ทรั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น ของ ครั ว เรื อน ตอนที่ 6 กำรย้ำยถิ่นและกำรส่งเงิน 1.6 คำจำกัดควำม 1. สถำนภำพกำรทำงำน หมำยถึง สถำนะของบุคคลในกำร ทำงำนในเชิงเศรษฐกิจทุกประเภท ได้แก่ 1) นำยจ้ำง หมำยถึง ผู้ประกอบธุรกิจของตนเอง (ผู้ที่มีอำนำจในกำรตัดสินใจในกำรดำเนินงำน และมี ควำมเสี่ยงทำงเศรษฐกิจ ค่ำตอบแทนขึ้นอยู่กับ ผลกำไรทีท่ ำ) เพื่อหวังผลกำไรหรือส่วนแบ่ง และ ได้จ้ำงบุคคลตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป มำทำงำนให้ธุรกิจ ในฐำนะ “ลูกจ้ำง” โดยเป็นกำรจ้ำงงำนบนพื้นฐำน ของควำมต่อเนื่อง 0B

2) ทำธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้ำง หมำยถึง ผู้ประกอบธุรกิจของตนเอง (ผู้ที่มีอำนำจในกำรตัดสินใจในกำรดำเนินงำน และมี ควำมเสี่ยงทำงเศรษฐกิจ ค่ำตอบแทนขึ้นอยู่กับ ผลกำไรทีท่ ำ) เพื่อหวังผลกำไรหรือส่วนแบ่ง และไม่มี กำรจ้ำง “ลูกจ้ำง” (ที่เป็นกำรจ้ำงงำนบนพื้นฐำนของ ควำมต่อเนื่อง) แต่อำจมีสมำชิกในครัวเรือนหรือ ผู้ฝึ กงำนมำช่ว ยทำงำน โดยไม่ได้รับค่ำจ้ำงหรือ ค่ำตอบแทนในลักษณะกำรจ้ำงทำงำน 3) ช่วยธุรกิจในครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่ำจ้ำง หมำยถึงผู้ที่ช่วยทำธุรกิจหรือกำรเกษตร ของสมำชิกในครัวเรือนเป็นประจำโดยไม่ได้รับค่ำจ้ำง และไม่ได้อยู่ในฐำนะ “หุ้นส่วน” หรืออำจจะได้รับ ค่ำตอบแทนบ้ำงแต่ไม่ใช่ลักษณะของกำรจ้ำงทำงำน

4) ลูกจ้ำง หมำยถึง ผู้ที่ทำงำนโดยได้รับค่ำจ้ำงที่ เป็นกำรจ้ำงงำนบนพื้นฐำนของควำมต่อเนื่อง ไม่มีอำนำจ ในกำรตัดสินใจในกำรดำเนินงำน

ค่ำจ้ำงที่ได้รับอำจ

เป็นรำยเดือน รำยวัน รำยชั่วโมง รำยชิ้น หรือ เหมำจ่ำยซึ่งอำจจะเป็นตัวเงิน หรือสิ่งของก็ได้ 5) กำรรวมกลุ่ม หมำยถึง กลุ่มคนที่มำร่วมกัน ทำงำน ในเชิงเศรษฐกิจ (ผลิตสินค้ำและบริกำร) โดยสมำชิก แต่ ล ะคนมี ส่ ว นร่ ว มเท่ ำ เที ย มกั น ในกำรตั ด สิ น ใจ ดำเนินกำรทุกขั้นตอน ตลอดจนกำรแบ่งรำยได้ให้แก่ สมำชิกตำมที่ตกลงกัน กำรรวมกลุ่มดังกล่ำวอำจจะมี กำร “จดทะเบียนจัดตั้งในรูปนิติบุคคล” หรือไม่ก็ได้ กำรรวมกลุ่มอำจดำเนินกำรโดยใช้ แรงงำนของสมำชิกทุกคน หรือผู้อื่นก็ได้

หรือจ้ำงสมำชิกบำงคน

(ผู้ที่รับจ้ำงดังกล่ำวไม่ว่ำจะเป็นสมำชิก

หรือผู้อื่น ถือว่ำเป็น “ลูกจ้ำง” ของกิจกำร) เช่น กำรรวมกลุ่มเพื่อทำกำรเกษตร (กำรปลูกไม้ดอกไม้ประดับ กำรเพำะเลี้ยงกบ ฯลฯ) B

กำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร (กำรทำกะปิ น้ำปลำ ข้ำวเกรียบ ฯลฯ) และกำรทำผลิตภัณฑ์หัตถกรรม พื้นบ้ำน (กำรทอผ้ำ เครื่องจักสำนต่ำง ๆฯลฯ) เป็นต้น 2. รำยได้ของครัวเรือน หมำยถึง “เงินหรือสิ่งของ”ครัวเรือนได้รับมำ จำกกำรทำงำนหรือผลิตเอง หรือจำกทรัพย์สินหรือ ได้รับควำมช่วยเหลือจำกผู้อื่น


3 1) รำยได้ประจำ ได้แก่ (1) รำยได้ที่เกิดจำกกำรทำงำนหรือผลิตเอง - ค่ ำ จ้ ำ งและเงิ น เดื อ น (รวม ค่ำตอบแทนอื่นๆ ที่ได้จำกกำร ทำงำน) (ก่อนหักภำษี/เงินสมทบ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ /เงิน ประกันสังคม ฯลฯ) - รำยได้จำกกำรประกอบธุรกิจ อุตสำหกรรม วิชำชีพ (ที่ไม่ใช่ กำรเกษตร) (รำยรับเบื้องต้น บวก มูลค่ำสินค้ำ/บริกำรของ ธุรกิจที่นำมำอุปโภคบริโภคใน ครัวเรือน ลบ ค่ำใช้จ่ำยในกำร ดำเนินกำร) - รำยได้จำกกำรประกอบกำรเกษตร (มูลค่ำผลผลิตกำรเกษตรทั้งหมด ลบค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำร) (2) รำยได้จำกแหล่งอื่นๆที่ไม่ใช่จำก กำรทำงำน - เงินบำเหน็จ / บำนำญ เงิน ประโยชน์ทดแทนต่ำงๆ (เกิด อุบัติเหตุ/กำรเจ็บป่วยจำกกำร ทำงำน) - เงินชดเชยกำรออกจำกงำน - เงินและสิ่งของที่ได้รับควำม ช่ ว ยเหลื อ จำกบุ ค คลนอก ครัวเรือน/รัฐ/องค์กำรต่ำง ๆ - รำยได้จำกทรัพย์สิน เช่น ค่ำเช่ำ ที่ดิน บ้ ำน ค่ำลิ ขสิ ทธิ์ และ สิทธิบัตร ดอกเบี้ย - กำรลงทุน (ที่ไม่ได้มีส่วนร่วม ในกำรดำเนินงำน) เช่น กำร ซื้อ/ขำยหุ้นกำรลงทุนแล้วได้ รับเงินปันผล ฯลฯ U

U

U

U

U

รวม (ประเมิน ) ค่ำเช่ำบ้ำนที่ ครัวเรือนเป็นเจ้ำของและอยู่เอง หรือที่อยู่อำศัยที่บุคคลอื่นให้อยู่ฟรี 2) รำยได้ไ ม่ประจำ ได้แก่ เงิน ที่ได้รับ เป็นเงินรำงวัล เงินถูกสลำกกินแบ่ง เงินมรดก ของขวัญ เงินได้รับจำกกำรประกันสุขภำพ อุบัติเหตุ ไฟไหม้ หรือค่ำนำยหน้ำ (ในกรณีที่ไม่ได้ประกอบเป็นธุรกิจ) 3. ค่ำใช้จ่ำยของครัวเรือน หมำยถึง กำรใช้จ่ำยเกี่ยวกับ “สิ่งของหรือ กำรบริ ก ำรด้ ำ นต่ ำ งๆ”ที่ จำเป็ น ต่ อ กำรครองชี พ ที่ ครัว เรือนต้องซื้อ /จ่ำยด้ว ยเงิน หรือได้มำโดยไม่ได้ ซือ้ /จ่ำย (ผลิตเอง ได้รับควำมช่วยเหลือจำกบุคคลอื่น/ รัฐเป็นสวัสดิกำรจำกกำรทำงำนหรือเบิกได้จำกนำยจ้ำง)

U

1) ค่ำใช้จ่ำยสินค้ำและบริกำร ได้แก่ (1) ค่ำใช้จ่ำยอุปโภคและบริโภคของ ครัวเรือน - ที่อยู่อำศัย - เครื่องแต่งบ้ำนเครื่องใช้บ็ดเตล็ด และกำรดำเนินกำรในครัวเรือน - ค่ำจ้ำงบุคคลที่ให้ บริกำรแก่ ครัวเรือน - เสื้อผ้ำ เครื่องแต่งกำย รองเท้ำ ของใช้/บริกำรส่วนบุคคล - เวชภัณฑ์และค่ำรักษำพยำบำล - กำรเดินทำงและกำรสื่อสำร - กำรศึกษำ - กำรบันเทิง กำรอ่ำน และ กิจกรรมทำงศำสนำ


4 (2) ค่ำใช้จ่ำยไม่เกี่ยวกับอุปโภคบริโภค ของครัวเรือน - ภำษี (ทุกประเภท) ค่ำบริกำร ทำงกำรเงิน ค่ำปรับทำงกฎหมำย - ค่ำสมำชิกกลุ่มอำชีพ - เงิน/สิ่งของที่ส่งให้บุคคลนอก ครัวเรือน - เงินบริจำค เงินทำบุญ/ช่วยงำน - เบี้ยประกันภัย /ทรัพย์สิน/ ประกั น ชี วิ ต (ไม่ ใ ช่ ป ระเภท สะสมทรัพย์) - ซื้อสลำกกินแบ่ง/หวย กำรพนัน - ดอกเบี้ยจ่ำย/ดอกเบี้ยแชร์ และอื่น ๆ (ค่ำขนย้ำยบ้ำน ฯลฯ) 2) ค่ำใช้จ่ำยอำหำร เครื่องดื่ม และ ยำสูบ ได้แก่ อำหำรทุกประเภท (อำหำรสด อำหำรแห้ง อำหำรสำเร็จรูป เครื่องปรุงรส ฯลฯ) เครื่องดื่ม (มี/ไม่มแี อลกอฮอล์) และยำสูบ (ยำเส้น ยำฉุน หมำก ยำนัตถ์ ฯลฯ) 4. สถำนะทำงเศรษฐสังคมของครัวเรือน ในกำรเสนอผลของกำรสำรวจ ได้จัดแบ่ง ครัวเรือนเป็นกลุ่มตำมฐำนะทำงเศรษฐกิจและสังคม โดยพิจำรณำจำกแหล่งรำยได้ส่วนใหญ่ของครัวเรือน สถำนภำพกำรทำงำน ประเภทของกิจกรรมในเชิงเศรษฐกิจ และอำชีพเป็นหลัก

ครัวเรือนตำมสถำนะทำงเศรษฐสังคมแบ่งเป็น 10 กลุ่ม คือ 1) ผู้ถือครองทำกำรเกษตร กำรปลูกพื ช กำรเลี้ยงสัตว์และกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งที่ดินส่วนใหญ่เป็นของตนเอง 2) ผู้ ถือครองทำกำรเกษตร กำรปลู กพืช กำรเลี้ยงสัตว์และกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งที่ดินส่วนใหญ่เช่ำผู้อื่น/ทีส่ ำธำรณะ/ ที่อื่นๆ 3) ผู้ทำกำรประมง ป่ำไม้ ล่ำสัตว์หำของป่ำ และบริกำรทำงกำรเกษตร 4) ผู้ดำเนินธุรกิจของตนเองที่ไม่ใช่กำรเกษตร 5) ผู้ปฏิบัติงำนวิชำชีพ นักวิชำกำร และ นักบริหำรที่รับจ้ำง 6) คนงำนเกษตร 7) คนงำนทั่วไป 8) เสมียนพนักงำนพนักงำนขำยและให้บริกำร 9) ผู้ปฏิบัติงำนในกระบวนกำรผลิต 10) ผู้ไม่ได้ปฏิบัติงำนในเชิงเศรษฐกิจ (เช่น บำเหน็จ บำนำญ เงินช่วยเหลือ รำยได้จำกทรัพย์สิน)


บทที่ 2 ผลการสารวจที่สาคัญ 2.1 รายได้ของครัวเรือน จากการสารวจในปี 2556 พบว่า ครัวเรือนใน จังหวัดขอนแก่นมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 18,095 บาท ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการทางาน ร้อยละ 63.4 ซึ่ง ประกอบด้วย ค่าจ้างและเงินเดือน ร้อยละ 36.9 กาไร สุทธิจากการทาธุรกิจ ร้อยละ 13.0 และกาไรสุทธิจาก การทาการเกษตร ร้อยละ 13.5 ส่วนรายได้ที่ไม่ใช่จาก การทางาน ได้แก่ เงินที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐหรือ บุ ค คลอื่ น นอกครัว เรื อ น ร้อ ยละ 16.4 รายได้ จ าก ทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่าบ้าน/ที่ดิน ดอกเบี้ยเงินฝาก เป็นต้น ร้อยละ 0.3 นอกจากนั้นยังมีรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน โดย

ได้รับในรูปสวัสดิการ สินค้า และบริการต่าง ๆ ร้อยละ 19.0 ส่วนรายได้ไม่ประจาที่เป็นตัวเงินอื่น ๆ ร้อยละ 0.9 หากพิจารณาตามสถานะทางเศรษฐกิจสังคมของ ครัวเรือน (ตามอาชีพของผู้มีรายได้สูงสุดในครัวเรือน) จะเห็นได้ว่า ครัวเรือนผู้ที่ปฏิบัติงานวิชาชีพ นักวิชาการ และนักบริหาร มี รายได้ เฉลี่ย 42,572 บาท ซึ่ ง สูง กว่ า กลุ่ ม อื่ น ๆ รองลงมา คื อ ครั ว เรื อ นผู้ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของ ตนเองที่ไม่ใช่การเกษตร 24,342 บาท สาหรับครัวเรือน ที่ มี ร ายได้ เ ฉลี่ ย ต่ าที่ สุ ด คื อ ครั ว เรื อ นประมง, ป่ า ไม้ , ล่าสัตว์ฯ 9,192 บาท (ตาราง ก)

แผนภูมิ ก อัตราร้อยละของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จาแนกตามแหล่งที่มาของรายได้ ปี 2556

18,095 บาท

2.2 ค่าใช้จ่าย 1/ ของครัวเรือน ในปี 2556 ครัวเรือนจังหวัดขอนแก่นมีค่าใช้จ่าย เฉลี่ยเดือนละ 13,915 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 76.9 ของรายได้ โดยเป็ น ค่า ใช้ จ่ า ยเพื่ อการอุ ป โภคบริ โ ภค เฉลี่ยเดือนละ 12,471 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.6 ของ ค่าใช้จ่ าย ซึ่ งส่ วนใหญ่ เป็ นค่าใช้ จ่า ยเกี่ยวกับ อาหาร เครื่ องดื่ ม และยาสู บ ร้อ ยละ 36.2 รองลงมา คื อ 1/

ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ ที่ อ ยู่ อ าศั ย เครื่ อ งแต่ ง บ้ า น และ เครื่องใช้ต่าง ๆ ร้อยละ 23.9 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ เดินทางและการสื่อสาร ร้อยละ 19.5 เป็นต้น สาหรับ ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค เช่น ค่าภาษี ค่า ของขวัญ เงินบริจาค เป็นต้น เดือนละ 1,444 บาทหรือ ร้อยละ 10.4 ของค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ต่อเดือนของครัวเรือน

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่จาเป็นต้องใช้ในการยังชีพ โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายประเภทสะสมทุนเช่น การซื้อบ้าน / ที่ดิน เป็นต้น


6

เมื่อพิจารณาสถานะทางเศรษฐสังคม จะเห็นได้ ว่าครั ว เรื อนลู กจ้างผู้ป ฏิบัติงานวิชาชีพ นั กวิช าการ และนั ก บริ ห าร มี ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ อ เดื อ นมากที่ สุ ด คื อ 26,612 บาท รองลงมา คือ ผู้ดาเนินธุรกิจของตนเอง

ที่ไม่ใช่การเกษตร 17,547 บาท สาหรับครัวเรือนที่มี ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนน้อยที่สุด คื อ ครัวเรือนผู้ปลูก พืช เลี้ยงสัตว์ เพาะเลี้ยง ซึ่งส่วนใหญ่เช่าที่ดินทากิน 8,042 บาท (ตาราง ข)

แผนภูมิ ข อัตราร้อยละของค่าใช้จ่าย1/ เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จาแนกตามแหล่งที่มาของรายได้ ปี 2556

13,915 บาท

2.3 หนี้สินของครัวเรือน ในปี 2556 ครั ว เรื อ นในจั ง หวั ด ขอนแก่ น มี หนี้สินเฉลี่ย 79,850 บาท โดยส่วนใหญ่เป็นการก่อ หนี้เพื่อใช้จ่ายในครัวเรือน ร้อยละ 64.0 โดยใช้ในการ อุปโภคบริโภค ร้อยละ 41.7 ใช้ในการซื้อบ้านที่ดิน ร้อยละ 16.6 และใช้ในการศึกษาร้อยละ 5.7 ส่วนที่ เหลือเป็นการก่อหนี้เพื่อใช้ทาธุรกิจร้อยละ 14.5 ใช้ ทาการเกษตร ร้อยละ 18.8 และหนี้สินอื่น ๆ ได้แก่

หนี้จากการค้าประกันบุคคลอื่น หนี้ค่าปรับ หรือจ่าย ค่าชดเชยค่าเสียหาย เป็นต้น ร้อยละ 2.7 เมื่อพิจารณาตามแหล่งเงินกู้ พบว่า หนี้สิน ส่วนใหญ่ของครัวเรือนในจังหวัดขอนแก่นเป็นหนี้ใน ระบบ ร้อยละ 99.7 และหนี้นอกระบบ ร้อยละ 0.3 (ตาราง ค)

แผนภูมิ ค อัตราร้อยละของหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จาแนกตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม ปี 2556

79,850 บาท

1/

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่จาเป็นต้องใช้ในการยังชีพ โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายประเภทสะสมทุนเช่น การซื้อบ้าน / ที่ดิน เป็นต้น


7

2.4 การเปรี ย บเที ย บรายได้ ค่ า ใช้ จ่ า ย 1/ และ หนี้สินต่อรายได้ของครัวเรือน เมื่อเปรียบเทียบรายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินต่อ รายได้ ข องครั ว เรื อ น ตั้ ง แต่ ปี 2552-2556 พบว่ า ครัวเรือนจะมีรายได้เฉลี่ยมากกว่าค่าใช้จ่าย โดยรายได้ และค่าใช้จ่ายมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้ารายได้เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายก็จะเพิ่มขึ้น โดยร้อยละของ ค่าใช้จ่ายต่อรายได้ ในปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 76.9 นั่น แสดงให้เห็นว่า ครัวเรือนในจังหวัดขอนแก่น มีรายได้สูง กว่ า ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ จ าเป็ น ต่ อ การยั ง ชี พ กล่ า วคื อ หากมี

รายได้ 100 บาท จะเป็นค่าใช้จ่าย 76.9 บาท ส่วนอีก 23.1 บาท จะถูกน าไปใช้ ในการออม ซึ่ ง การออมของ ครัวเรือน นั้น อาจเป็นการออมเพื่อการชาระหนี้สิน การ ออมเพื่อเก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉิน และการออมเพื่อเก็งกาไร ส าหรั บ หนี้ สิ น ต่ อ รายได้ ของครัว เรือ น ในปี 2552 จะ สูงสุดเมื่อเทียบกับปีอื่น ๆ และขยับตัวลดลงเรื่อย ๆ จาก 5.7 เท่า เป็น 4.8 เท่า ในปี 2554 และลดลงเป็น 4.4 เท่า ในปี 2556 (ตาราง ง และ จ)

แผนภูมิ ง รายได้ ค่าใช้จ่าย 1/และหนี้สินต่อรายได้ ของครัวเรือน ปี 2552 - 2556 รายได้/ค่าใช้จ่าย (บาท)

หนี้สินต่อรายได้ (เท่า)

ปี

เมื่อพิจารณารายได้เฉลี่ยต่อคนต่อครัวเรือนในปี พ.ศ.2556 รายได้ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง รายได้ 15,00130,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 31.8 ของรายได้ โดย

ร้อยละ 53.2 เป็นครัวเรือนขนาดจานวน 5-6 คน ร้อยละ ร้ อ ยละ 18.4 เป็ น ครั ว เรื อ นขนาดจ านวน 1-2 คน

แผนภูมิ จ ร้อยละของครัวเรือน จาแนกตามรายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือน และตามขนาดของครัวเรือน ปี 2556 ร้อยละ

ต่ากว่า 1,500 1/

1,5013,000

3,001- 5,001- 10,001- 15,001- 30,001- 50,001- มากกว่า 5,000 10,000 15,000 30,000 50,000 100,000 100,000

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่จาเป็นต้องใช้ในการยังชีพ โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายประเภทสะสมทุนเช่น การซื้อบ้าน / ที่ดิน เป็นต้น

รายได้


8

2.5 การกระจายรายได้ของครัวเรือน ในการวิเคราะห์การกระจายรายได้ของครัวเรือน โดยได้จัดแบ่งครัวเรือนในจังหวัดขอนแก่นเป็น 10 กลุ่ม เท่า ๆ กัน และนามาเรียงลาดับตามรายได้ ประจาต่อคน ต่อเดือนจากน้อยไปมาก (กลุ่มที่ 1 มีรายได้ต่าสุดและ กลุ่มที่ 10 มีรายได้สูงสุด) พบว่า ความเหลื่อมล้าของ รายได้มีแนวโน้มสูงขึ้น กล่าวคือ ครัวเรือนกลุ่มที่ 10 ซึ่ง เป็ น กลุ่ ม ที่ มี ร ายได้ สู ง สุ ด มี ส่ ว นแบ่ ง รายได้ สู ง ขึ้ น จาก ร้อยละ 24.3 ในปี 2554 เป็น ร้อยละ 26.7 ในปี 2556 ขณะที่ครัวเรือนในกลุ่มที่ 1 ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีรายได้ต่าสุด มีส่วนแบ่งรายได้ เพิ่มขึ้นเช่นกัน ร้อยละ 4.4 ในปี 2554 เป็น ร้อยละ 5.1 ในปี 2556 (ตาราง ฉ)

เมื่อพิจารณารายได้ประจาต่อคนต่อเดือน ในแต่ ละกลุ่ ม พบว่ า ครั ว เรื อ นกลุ่ ม ที่ มี ร ายได้ สู ง สุ ด มี ร ายได้ ประจา ต่อคนต่อเดือน 23,038 บาท คิดเป็น 9.9 เท่า ของครัว เรือ นกลุ่ ม ที่ มี ร ายได้ ต่ าสุ ด ซึ่ ง แสดงให้เ ห็น ถึ ง ช่องว่างระหว่างคนจนและคนรวย แต่หากเปรียบเทียบ กั บ ปี 2554 ครั ว เรื อ นกลุ่ ม ที่ มี ร ายได้ สู ง สุ ด มี ร ายได้ ประจาต่อคนต่อเดือน เป็น 13.0 เท่า ของครัวเรือนกลุ่ม ที่มีรายได้ต่าสุด แสดงให้เห็นว่า ช่องว่างระหว่างคนจน และคนรวยลดลง นอกจากนั้ น เมื่ อ เปรี ย บเที ย บ สัมประสิทธิ์ของความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านการกระจายรายได้ของครัวเรือนทั้ง 10 กลุ่ม พบว่า มี ค่ า เพิ่ ม ขึ้ น จาก 0.248 ในปี 2554 เป็ น 0.252 ในปี 2556 นั่นแสดงให้เห็นว่า ความเหลื่อมล้าในการกระจาย รายได้ของครัวเรือนในจังหวัดขอนแก่นเพิ่มขึ้น

แผนภูมิ ฉ ส่วนแบ่งรายได้ประจาของครัวเรือน โดยจาแนกครัวเรือนเป็น 10 กลุ่ม ปี 2554 และ ปี 2556 ส่วนแบ่งของรายได้ประจาของครัวเรือน (ร้อยละ)

รายได้ประจาต่อคนต่อเดือน (บาท)

รายได้ประจาต่อคนต่อเดือน ส่วนแบ่งของรายได้ประจาของครัวเรือน

กลุ่มเดไซล์ (รายได้ต่าสุด)

(รายได้สูงสุด)


ตาราง ก รายได้เฉลีย่ ต่อเดือนของครัวเรือน จาแนกตามแหล่งทีม่ าของรายได้และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2556 TABLE A AVERAGE MONTHLY INCOME PER HOUSEHOLD BY SOURCE OF INCOME AND SOCIO-ECOMOMIC CLASS : 2013 ผู้ถือครองทาการเกษตร/ เพาะเลี้ยง รวมทั้งสิ้น

Farm Operators / Culture ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์/เพาะเลี้ยง Plant/Animal/Culture

Total แหล่งที่มาของรายได้

ของตนเอง ที่ไม่ใช่การเกษตร

ปฏิบัติงาน

ผู้ปฏิบัติงาน

คนงาน

คนงาน

เสมียน

ผู้ปฏิบัติงาน

เชิงเศรษฐกิจ

ล่าสัตว์,

Own-Account

วิชาชีพ

เกษตร

ทั่วไป

พนักงาน

ในกระบวน

Econo -

ส่วนใหญ่

หาของป่า,บริการ

Workers,

นักวิชาการ

Farm

General

พนักงานขาย

การผลิต

mically

เจ้าของที่ดิน

เช่าที่ดิน

ทางการเกษตร

Non-Farm

และนักบริหาร

Workers

Workers

และให้บริการ

Production

Inactive

Clerical , Sales & Services

Workers

Mainly

Mainly

Fishing, Forestry,

Owning

Renting

Agricultural

Land

Professional Tech. & Adm.

services

Workers

Source of income

Workers

บาท

ร้อยละ

บาท

ร้อยละ

บาท

ร้อยละ

บาท

ร้อยละ

บาท

ร้อยละ

บาท

ร้อยละ

บาท

ร้อยละ

บาท

ร้อยละ

บาท

ร้อยละ

บาท

ร้อยละ

บาท

ร้อยละ

Baht

%

Baht

%

Baht

%

Baht

%

Baht

%

Baht

%

Baht

%

Baht

%

Baht

%

Baht

%

Baht

%

17,298 100.0

11,983 100.0

9,192

100.0

17,931

99.1

17,140

99.1

11,983 100.0

9,065

14,499

80.1

13,454

77.8

8,829

73.7

6,015

รายได้จากการทางาน

11,473

63.4

11,889

68.8

7,108

59.3

- ค่าจ้างและเงินเดือน

6,682

36.9

2,329

13.5

1,435

12.0

- กาไรสุทธิจากการทาธุรกิจ

รายได้ที่เป็นตัวเงิน

ผู้ไม่ได้

Employees

ประมง,ป่าไม้,

18,095 100.0

รายได้ประจา

ลูกจ้าง

ส่วนใหญ่เป็น

Land

รายได้ทั้งสิ้นต่อเดือน

ผู้ดาเนินธุรกิจ

24,342 100.0

42,572 100.0 21,682 100.0 14,760 100.0

16,829 100.0 18,506 100.0

12,611 100.0 Total Monthly Income

98.6

23,807

97.8

42,393

99.6 21,368

98.6 14,745

99.9

16,684

99.1 18,362

99.2

12,569

99.7

Total Current Income

65.4

20,306

83.4

39,271

92.3 18,935

87.4 12,946

87.7

13,583

80.7 14,675

79.3

8,982

71.2

Money Income

5,788

63.0

19,377

79.6

37,294

87.6 17,984

83.0 12,265

83.1

12,726

75.6 14,078

76.1

1,431

11.4

76

0.8

2,070

8.5

36,049

84.7

54.5

12,265

83.1

11,774

70.0 12,527

67.7

670

5.3

- Wages and Salaries

11,813

From Earning

2,355

13.0

590

3.4

-

-

134

1.5

16,739

68.8

430

1.0

-

-

-

-

290

1.7

381

2.1

209

1.7

- Net Profits from Business

- กาไรสุทธิจากการทาเกษตร 2,436

13.5

8,971

51.9

5,673

47.3

5,579

60.7

568

2.3

815

1.9

6,171

28.5

-

-

662

3.9

1,169

6.3

552

4.4

- Net Profits from Farming

เงินได้รบั เป็นการช่วยเหลือ

16.4

1,565

9.0

1,721

14.4

227

2.4

828

3.4

1,479

3.5

951

4.4

680

4.6

833

5.0

594

3.2

7,535

59.7

From Current Transfer

2,974

รายได้จากทรัพย์สิน รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน 1/

53

0.3

1

0.01

-

-

-

-

101

0.4

497

1.2

-

-

-

-

25

0.1

3

0.0

16

0.1

3,432

19.0

3,686

21.3

3,155

26.3

3,050

33.2

3,501

14.4

3,122

7.3

2,432

11.2

1,800

12.2

3,101

18.4

3,687

19.9

3,588

28.5

รายได้ไม่ประจา (ที่เป็นตัวเงิน)

164

0.9

158

0.9

-

-

127

1.4

535

2.2

179

0.4

314

1.4

15

0.1

145

0.9

144

0.8

42

0.3

1/ รวมประเมินค่าเช่าบ้านไม่เสียเงิน (รวมบ้านของตนเอง) Includes estimated rental value of dwelling (include owned dwelling)

-- มีข้อมูลจานวนเล็กน้อย Negligible amount

From Property Income Non - money Income 1/ Non - Money Income


1/ ตาราง ข ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จาแนกตามประเภทของค่าใช้จ่าย และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2556 1/ TABLE B AVERAGE MONTHLY EXPENDITURE PER HOUSEHOLD, BY TYPE OF EXPENDITURE AND SOCIO-ECONOMIC CLASS: 2013

ผู้ถือครองทาการเกษตร/ เพาะเลี้ยง

ผู้ดาเนินธุรกิจ

ลูกจ้าง

ผู้ไม่ได้

Farm Operators / Culture

ของตนเอง

Employees

ปฏิบตั ิงาน

ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์/เพาะเลี้ยง รวมทั้งสิ้น

Plant/Animal/Culture

Total ประเภทของค่าใช้จา่ ย

ประมง,ป่าไม้,

ที่ไม่ใช่การเกษตร

ผู้ปฏิบตั ิงาน

คนงาน

คนงาน

เสมียน

ผู้ปฏิบตั ิงาน

เชิงเศรษฐกิจ Econo -

ล่าสัตว์,

Own0Account

วิชาชีพ

เกษตร

ทั่วไป

พนักงาน

ในกระบวน

ส่วนใหญ่เป็น

ส่วนใหญ่

หาของป่า,บริการ

Workers,

นักวิชาการ

Farm

General

พนักงานขาย

การผลิต

mically

เจ้าของที่ดิน

เช่าที่ดิน

ทางการเกษตร

Non-Farm

และนักบริหาร

Workers

Workers

และให้บริการ

Production

Inactive

Workers

Mainly

Mainly

Fishing, Forestry,

Professional

Clerical ,

Owning

Renting

Agricultural

Tech. & Adm.

Sales & Services

Land

Land

services

Workers

Workers

Type of Expenditure

บาท

ร้อยละ

บาท

ร้อยละ

บาท

ร้อยละ

บาท

ร้อยละ

บาท

ร้อยละ

บาท

ร้อยละ

บาท

ร้อยละ

บาท

ร้อยละ

บาท

ร้อยละ

บาท

ร้อยละ

บาท

ร้อยละ

Baht

%

Baht

%

Baht

%

Baht

%

Baht

%

Baht

%

Baht

%

Baht

%

Baht

%

Baht

%

Baht

%

13,915

100.0

12,371

100.0

8,042

100.0

8,124

100.0

17,547

100.0

26,612

100.0

10,144

100.0

11,059

100.0

13,933

100.0

15,406

100.0

11,161

100.0 Total Monthly Expenditures

12,471

89.6

11,301

91.4

7,773

96.7

7,778

95.7

15,493

88.3

21,242

79.8

9,359

92.3

9,753

88.2

12,237

87.8

13,808

89.6

10,620

95.2

5,040

36.2

4,893

39.6

3,846

47.8

3,791

46.7

5,562

31.7

7,096

26.7

4,788

47.2

5,563

50.3

5,339

38.3

6,722

43.6

3,948

35.4

4,748

34.1

4,665

37.7

3,584

44.6

3,661

45.1

5,240

29.9

6,692

25.1

4,653

45.9

4,248

38.4

4,926

35.4

6,108

39.6

3,854

34.5

207

1.5

141

1.1

171

2.1

56

0.7

227

1.3

355

1.3

-

-

1,027

9.3

303

2.2

410

2.7

67

0.6

Alcoholic Beverages

85

0.6

87

0.7

91

1.1

74

0.9

95

0.5

49

0.2

135

1.3

288

2.6

110

0.8

204

1.3

27

0.2

Tobacco Products

7,431

53.4

6,408

51.8

3,927

48.8

3,986

49.1

9,932

56.6

14,146

53.2

4,572

45.1

4,190

37.9

6,897

49.5

7,087

46.0

6,673

59.8

For Goods and Services

3,320

23.9

3,120

25.2

2,593

32.2

2,545

31.3

3,489

19.9

3,876

14.6

2,511

24.8

1,954

17.7

2,953

21.2

3,381

21.9

3,653

32.7

เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า

305

2.2

217

1.8

105

1.3

185

2.3

315

1.8

770

2.9

-

-

258

2.3

330

2.4

311

2.0

266

2.4

Apparel and Footwear

ค่าใช้จา่ ยส่วนบุคคล

398

2.9

328

2.7

200

2.5

235

2.9

450

2.6

991

3.7

240

2.4

207

1.9

393

2.8

435

2.8

323

2.9

Personal Care Medical and Health Care

ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นต่อเดือน ค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค ค่าใช้จ่ายอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ อาหาร และเครื่องดื่ม (ไม่มีแอลกอฮอล์) เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ยาสูบ หมาก ยานัตถุ์ และอื่นๆ ค่าใช้จ่ายสินค้า และบริการ ที่อยู่อาศัย เครื่องแต่งบ้าน และเครื่องใช้

Consumption Expenditures For Food, Beverages and Tobacco Food and Beverages (excludes alcoholic)

Household Operation, Furnitures and Equipment

เวชภัณฑ์และค่าตรวจรักษาพยาบาล

124

0.9

123

1.0

19

0.2

47

0.6

316

1.8

114

0.4

8

0.1

26

0.2

96

0.7

115

0.7

83

0.7

2,717

19.5

2,211

17.9

738

9.2

797

9.8

4,770

27.2

7,517

28.2

776

7.6

1,598

14.4

2,730

19.6

2,385

15.5

1,560

14.0

- ค่าซื้อ/ค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับยานพาหนะ

1,131

8.1

812

6.6

79

1.0

118

1.5

2,541

14.5

3,509

13.2

32

0.3

381

3.4

1,032

7.4

871

5.7

553

5.0

- Vehicle Purchase/Repairing&Maintenance

- การเดินทางปกติ / ท่องเที่ยว

1,172

8.4

1,049

8.5

415

5.2

439

5.4

1,698

9.7

3,136

11.8

338

3.3

915

8.3

1,270

9.1

1,099

7.1

680

6.1

- Local Transportation / Travelling

414

3.0

350

2.8

244

3.0

240

3.0

530

3.0

872

3.3

406

4.0

302

2.7

428

3.1

415

2.7

327

2.9

- Communication

การศึกษา

229

1.6

119

1.0

-

-

12

0.1

96

0.5

292

1.1

329

3.2

24

0.2

86

0.6

87

0.6

507

4.5

Education

การบันเทิง การอ่านและกิจกรรมทางศาสนา

289

2.1

258

2.1

272

3.4

158

1.9

314

1.8

576

2.2

708

7.0

123

1.1

284

2.0

243

1.6

267

2.4

Recreation Reading and

49

0.4

32

0.3

-

7

0.1

182

1.0

10

0.0

-

-

25

0.2

130

0.8

14

0.1

1,444

10.4

1,070

8.6

269

347

4.3

2,054

11.7

5,370

20.2

785

1,696

12.2

1,598

10.4

540

4.8

การเดินทางและการสื่อสาร

- การสื่อสาร

การจัดงานพิธใี นโอกาสพิเศษ ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค 1/ 2/

2/

3.3

ไม่รวมรายจ่ายเพื่อการออมและสะสมทุน เช่น ซื้อ/เช่าบ้าน ที่ดิน และของมีค่าต่าง ๆ เป็นต้น รวมค่าภาษี ของขวัญ เงินบริจาค เบีย้ ประกันชีวติ ดอกเบีย้ เงินกู้ และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค

1/ 2/

7.7

1,306

11.8

Exclude saving and the capita formation expenditure such as purchase or hirepurchase of house and land, jewelry ,etc. Include taxes, gufts & contribution, insurance premiums, lottery tickets, interest on bedts and other similar expenses.

Transport and Communication

Special Cermony Expenses Non-Consumption Expenditures

2/


ตาราง ค จานวนหนีส้ ินเฉลีย่ ต่อครัวเรือน จาแนกตามวัตถุประสงค์ของการกูย้ ืมและสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2556 TABLE C AVERAGE AMOUNT OF DEBT BY PURPOSES OF BORROWING AND SOCIO-ECONOMIC CLASS: 2013 ผู้ถอื ครองท้าการเกษตร/ เพาะเลี้ยง

ผู้ด้าเนินธุรกิจ

ลูกจ้าง

Farm Operators / Culture

ของตนเอง

Employees

ที่ไม่ใช่การเกษตร Own-Account

ผู้ปฏิบัตงิ าน วิชาชีพ

ผู้ไม่ได้ ปฏิบัตงิ าน

คนงาน

คนงาน

เสมียน

ผู้ปฏิบัตงิ าน

เชิงเศรษฐกิจ

เกษตร

ทั่วไป

พนักงาน

ในกระบวน

Econo -

ส่วนใหญ่เป็น

ส่วนใหญ่

ประมง, ป่าไม้,

รวมทั้งสิ้น

เจ้าของที่ดิน

เช่าที่ดิน / ท้าฟรี

ล่าสัตว์

Total

Mainly Owning

Mainly Renting

หาของป่า, บริการ

Workers,

นักวิชาการ

Farm

General

พนักงานขาย

การผลิต

mically

Land

Land / Free

ทางการเกษตร

Non-Farm

และนักบริหาร

Workers

Workers

และให้บริการ

Production Workers

Inactive

วัตถุประสงค์ของการกู้ยมื

Professional Tech. & Adm.

Fishing, Forestry, Agricultural services

Clerical , Sales & Services

Workers บาท Baht จานวนครัวเรือนที่เป็นหนี้

ร้อยละ %

บาท Baht

ร้อยละ %

บาท Baht

ร้อยละ %

บาท Baht

ร้อยละ %

305,381

56.6

74,043

71.1

2,916

59.9

7,597

79,850

100.0

59,299

100.0

28,378

100.0

12,509

ใช้จ่ายในครัวเรือน

51,145

64.0

11,832

20.0

6,560

23.1

7,247

- ใช้ซื้อ/เช่าซื้อบ้านและ/หรือที่ดิน

13,277

16.6

3,434

5.8

-

-

-

4,582

จานวนหนี้สินเฉลีย่ ต่อครัวเรือน

65.4

บาท Baht

ร้อยละ %

บาท Baht

Purposes of Borrowing

Workers

ร้อยละ %

บาท Baht

ร้อยละ %

บาท Baht

ร้อยละ %

บาท Baht

ร้อยละ %

บาท Baht

ร้อยละ %

บาท Baht

ร้อยละ %

44,142

66.5

23,452

70.6

1,698

75.3

4,441

53.9

57,003

53.8

31,007

72.8

59,082

100.0 185,676

100.0

254,400

100.0

39,623

100.0

12,623

100.0

44,862

100.0

29,365

100.0

60,120

37.0 Amount of Debt per Household

100.0

12,623

100.0

40,386

90.0

17,008

57.9

51,543

85.7

For Household Expenditures

4,548

10.1

-

-

11,679

19.4

- Purchase/Hire Purchase House and/or Loan

100.0 Average Amount of Debt per Household

1. จาแนกตามวัตถุประสงค์

- ใช้ในการศึกษา

1. By Perpose of Borrowing

5.7

-

- ใช้จ่ายอุปโภคบริโภคอืน่ ๆ ในครัวเรือน

33,286

41.7

8,398

ใช้ในการทาธุรกิจ

11,542

14.5

-

ใช้ในการทาการเกษตร

15,037

18.8

47,467

2,126

2.7

-

79,592

99.7

59,299

257

0.3

-

หนี้อื่นๆ

1/

14.2

-

-

-

6,560

23.1

7,247

-

57.9

66,075

35.6

252,877

99.4

39,623

-

23,648

12.7

86,729

34.1

-

-

-

-

3,524

1.9

-

-

32,090

81.0

-

57.9

38,903

21.0

166,148

65.3

7,533

19.0

12,623

100.0

6,621

14.8

144

0.5

9,115

15.2

- Education

29,217

65.1

16,864

57.4

30,750

51.1

- Household Consumption

-

-

421

3.4

90,637

48.8

907

0.4

-

-

-

-

207

0.5

1,722

5.9

454

0.8

Business

80.0

21,818

76.9

4,841

38.7

21,515

11.6

615

0.2

-

-

-

-

3,933

8.8

7,218

24.6

5,180

8.6

Farming

-

-

-

-

7,449

4.0

-

-

-

-

-

-

336

0.7

3,418

11.6

2,944

4.9

Others

28,378

100.0

12,509

100.0 183,778

99.0

254,400

44,743

99.7

29,365

100.0

60,120

100.0

1.0

-

119

0.3

-

1

0.0

-

2. จาแนกตามแหล่งเงินกู้ หนี้ในระบบ หนี้นอกระบบ 1/ 1/

1/

2. By Source of Loan

100.0 -

-

-

หนี้อื่น ๆ ได้แก่ หนี้จากการค้้าประกันบุคคลอื่น หนี้ค่าปรับหรือจ่ายค่าชดเชยค่าเสียหาย เป็นต้น Other, such as debt from guaranties, fine or compensation, etc.

-

-

1,897

100.0 -

39,623 -

100.0 -

12,623 -

100.0 -

-

Loan from Formal Sector Loan from Informal Sector


ตาราง ง เปรียบเทียบรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน จาแนกตามสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2552 - 2556 TABLE D COMPARISON OF AVERAGE MONTHLY INCOME AND EXPENDITURE BY SOCIO-ECONOMIC CLASS : 2009 - 2013 มูลค่า : บาท Value : Baht รายได้เฉลี่ยต่อเดือน Average Monthly Income

สถานะทางเศรษฐสังคม

ครัวเรือนทั้งสิ้น

2552

2554

2556

( 2009 )

( 2011 )

( 2013 )

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน

หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน

ร้อยละของค่าใช้จ่ายต่อรายได้

Average Monthly Expenditures

Average Amount of Debt per Household

Percent of Expenditure to Income

ร้อยละของการ

ร้อยละของการ

ร้อยละของการ

เปลี่ยนแปลงต่อปี

เปลี่ยนแปลงต่อปี

เปลี่ยนแปลงต่อปี

Annual Percentage

2552

2554

2556

Change

( 2009 )

( 2011 )

( 2013 )

Annual Percentage

2552

2554

2556

Change

( 2009 )

( 2011 )

( 2013 )

Annual Percentage

2552

2554

2556

Change

( 2009 )

( 2011 )

( 2013 )

2554/52

2556/54

2554/52

2556/54

2554/52

2556/54

2011/09

2013/11

2011/09

2013/11

2011/09

2013/11

Socio-Economic

19,779

16,030

18,095

-10.0

6.2

13,892

12,866

13,915

-3.8

4.0

113,084

77,193

79,850

-17.4

1.7

70.2

80.3

76.9

11,005

12,880

16,288

8.2

12.5

11,347

10,064

11,780

-5.8

8.2

87,251

56,226

53,461

-19.7

-2.5

103.1

78.1

72.3 Farm Operators/Culture

42,604

25,963

24,342

-21.9

-3.2

19,998

17,412

17,547

-6.7

0.4

197,426

111,227

185,676

-24.9

29.2

46.9

67.1

72.1

20,113

17,703

21,638

-6.2

10.6

15,973

15,327

16,298

-2.0

3.1

140,864

72,004

76,390

-28.5

3.0

79.4

86.6

75.3 Employees

22,895

19,305

22,991

-8.2

9.1

18,028

17,559

16,968

-1.3

-1.7

183,219

89,381

94,994

-30.2

3.1

78.7

91.0

73.8

คนงานเกษตร/ทั่วไป

13,738

14,793

18,062

3.8

10.5

11,262

11,271

14,526

0.0

13.5

43,784

40,423

27,221

-3.9

-17.9

82.0

76.2

80.4

ผู้ไม่ได้ปฏิบัติงานเชิงเศรษฐกิจ

11,442

10,559

12,611

-3.9

9.3

8,822

10,091

11,161

7.0

5.2

36,137

40,885

60,120

6.4

21.3

77.1

95.6

88.5 Economically Inactive

ผู้ถือครองทาการเกษตร ผู้ดาเนินธุรกิจของตนเอง ที่ไม่ใช่การเกษตร ลูกจ้าง

Own-Account Worker,

- งานวิชาชีพ วิชาการ นักบริหาร เสมียน พนักงานขายและให้บริการ

Total Household

Non-Farm - Professional, Technical Adm.

- ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต

Clerical, Sales and Services - Production, Farm and General Workers


ตาราง

จ ร้อยละของครัวเรือน จาแนกตามรายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือน และตามขนาดของครัวเรือน พ.ศ. 2556

TABLE

E PERCENTAGE OF HOUSEHOLDS BY AVERAGE MONTHLY INCOME AND HOUSEHOLD SIZE 2014

รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน ต่ำกว่ำ 1,500 บำท 1,500 - 3,000 บำท 3,001 - 5,000 บำท 5,001 - 10,000 บำท 10,001 - 15,000 บำท 15,001 - 30,000 บำท 30,001 - 50,000 บำท 50,001 - 100,000 บำท มำกกว่ำ 100,000 บำท

100.0 0.1 0.7 3.7 23.1 29.1 31.8 8.1 2.2 1.2

1-2 100.0 0.2 1.4 7.2 37.9 28.3 18.4 3.7 1.8 1.1

ขนำดของครัวเรือน (คน) Household Size (Persons) 3-4 5-6 100.0 100.0 0.7 11.6 3.2 33.9 19.6 41.5 53.2 9.5 20.3 2.4 2.6 0.4 1.1

รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อคน ต่ำกว่ำ 500 500 - 1,500 1,501 - 3,000 3,001 - 5,000 5,001 - 10,000 10,001 - 15,000 15,001 - 30,000 30,001 - 50,000 50,001 - 100,000 100,000 มำกกว่ำ

100.0 0.5 12.8 32.6 34.9 11.5 5.3 1.4 1.0 0.1

100.0 0.2 4.7 25.1 40.0 17.2 8.7 2.0 2.0 0.1

100.0 0.9 17.9 39.1 31.6 7.5 1.9 1.0 -

รวมทั้งสิ้น Total

รำยได้

บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท

100.0 0.3 27.4 41.8 26.7 2.6 0.5 0.7 -

Income >= 8 100.0 100.0

Total Monthly Income Per Household Less Than 1,500 Baht 1,500 - 3,000 Baht 3,001 - 5,000 Baht 5,001 - 10,000 Baht 10,001 - 15,000 Baht 15,001 - 30,000 Baht 30,001 - 50,000 Baht 50,001 - 100,000 Baht More Than 100,000 Baht

100.0 100.0 -

Total Monthly Income Per Capita Less Than 500 Baht 500 - 1,500 Baht 1,501 - 3,000 Baht 3,001 - 5,000 Baht 5,001 - 10,000 Baht 10,001 - 15,000 Baht 15,001 - 30,000 Baht 30,001 - 50,000 Baht 50,001 - 100,000 Baht More Than 100,000 Baht


ตาราง

ฉ ส่วนแบ่งของรายได้ประจาของครัวเรือน โดยจาแนกครัวเรือนเป็น 10 กลุ่ม พ.ศ. 2554 - 2556

TABLE

F SHARE OF HOUSEHOLD CURRENT INCOME BY DECILE GROUPS : 2011 - 2014

กลุ่มครัวเรือน จ่าแนกตามรายได้ประจ่า Decile Group by Current Income (รายได้ต่าสุด) 1 (Lowest Income) 2 3 4 5 6 7 8 9 (รายได้สูงสุด) 10 (Highest Income) สัมประสิทธิข์ องความไม่เสมอภาค (10 กลุ่ม)

ร้อยละของประชากร Percentage of Population 2554 2556 (2011) (2014) 13.8 11.7 12.8 11.4 10.3 10.4 8.3 8.0 7.6 5.8

13.9 11.7 13.7 9.8 10.3 10.6 8.2 8.3 6.1 7.4

ร้อยละส่วนแบ่งของรายได้ประจ่า Percentage Share of Current Income 2554 2556 (2011) (2014) 4.4 5.8 7.7 7.8 8.2 9.5 8.9 10.4 13.1 24.3

5.1 5.8 8.1 6.4 8.0 9.6 8.7 10.8 10.8 26.7

0.248

0.252

รายได้ประจ่าต่อเดือนต่อคน ( บาท ) Current Income Per Capita ( Baht ) 2554 2,556 (2011) 2,014 1,676 2,595 3,120 3,583 4,153 4,794 5,621 6,816 9,041 21,812

2,329 3,133 3,750 4,190 4,922 5,773 6,710 8,292 11,225 23,038

5,192

6,404

Gini Coefficient (Decile Group) รายได้ประจ่าต่อคนต่อเดือน Per Capita Current Income


ตารางสถิติ STATISTICAL TABLES


สารบัญตารางสถิติ หน้า ตาราง 1 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จาแนกตามแหล่งทีม่ าของรายได้ และ สถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน

19

ตาราง 2 ร้อยละของครัวเรือน จาแนกตามรายได้ทงั้ สิ้นเฉลี่ยต่อเดือน และสถานะทางเศรษฐสังคม ของครัวเรือน

21

ตาราง 3 ร้อยละของครัวเรือน จาแนกตามรายได้ทงั้ สิ้นเฉลี่ยต่อเดือน และตามขนาดของครัวเรือน

22

ตาราง 4 ส่วนแบ่งรายได้ประจาของครัวเรือน โดยการจาแนกครัวเรือนเป็น 10 กลุ่ม

23

ตาราง 5 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จาแนกตามประเภทค่าใช้จ่าย และ สถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน

24

ตาราง 6 ร้อยละของครัวเรือน จาแนกตามค่าใช้จ่ายทัง้ สิ้นเฉลี่ยต่อเดือน และ สถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน

29

ตาราง 7 ร้อยละของครัวเรือน จาแนกตามค่าใช้จ่ายทัง้ สิ้นเฉลี่ยต่อเดือน และ ตามขนาดของครัวเรือน

30

ตาราง 8 จานวนครัวเรือนทีเ่ ป็นหนี้ จาแนกตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม ประเภทหนี้สิน และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน

31

ตาราง 9 จานวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน จาแนกตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน

33

ตาราง 10 ร้อยละของครัวเรือน จาแนกตามลักษณะทีส่ าคัญของครัวเรือน และ สถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน

35


ตาราง 1 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จาแนกตามแหล่งที่มาของรายได้ และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2556 TABLE 1 AVERAGE MONTHLY INCOME PER HOUSEHOLD BY SOURCE OF INCOME AND SOCIO-ECONOMIC CLASS : 2013

แหล่งที่มำของรำยได้

รายได้ทั้งสิน้ ต่อเดือน รายได้ประจา รายได้ที่เป็นตัวเงิน รายได้จากการทางาน ค่ำจ้ำงและเงินเดือน กำไรสุทธิจำกกำรทำธุรกิจ กำไรสุทธิจำกกำรทำเกษตร เงินได้รับเป็นการช่วยเหลือ บำเหน็จ / บำนำญ เบี้ยหวัด และเงินสงเครำะห์ เงินชดเชย / เงินทดแทนกำรออกจำกงำน เงินช่วยเหลือจำกบุคคลนอกครัวเรือน เงินช่วยเหลือจำกรัฐและองค์กรต่ำงๆ รายได้จากทรัพย์สิน ค่ำเช่ำบ้ำน/ ที่ดินและทรัพย์สินอืน่ (รวมค่ำลิขสิทธิแ์ ละสิทธิบัตร) ดอกเบี้ยเงินฝำกและเงินปันผล ดอกเบี้ยแชร์และกำรให้กยู้ ืมเงิน

รวมทั้งสิน้ Total

ผูถ้ ือครองทำกำรเกษตร/ เพำะเลีย้ ง Farm Operators / Culture ปลูกพืช/เลีย้ งสัตว์/เพำะเลีย้ ง ประมง, ป่ำไม้, Plant/Animal/Culture ล่ำสัตว์, ส่วนใหญ่เป็น เจ้ำของที่ดิน Mainly Owning Land

ผูด้ ำเนินธุรกิจ ของตนเอง ที่ไม่ใช่กำรเกษตร ผูป้ ฏิบัติงำน Own-Account วิชำชีพ ส่วนใหญ่ หำของป่ำ,บริกำร Workers, นักวิชำกำร เช่ำที่ดิน/ทำฟรี ทำงกำรเกษตร Non-Farm และนักบริหำร Mainly Fishing, Forestry, Professional Renting Agricultural services Tech. & Adm. Land/Free Workers

(บำท : Baht)

ลูกจ้ำง Employees คนงำน เกษตร Farm Workers

คนงำน ทั่วไป General Workers

เสมียน พนักงำน พนักงำนขำย และให้บริกำร Clerical , Sales & Services Workers

ผูไ้ ม่ได้ ปฏิบัติงำน ผูป้ ฏิบัติงำน เชิงเศรษฐกิจ ในกระบวน Econoกำรผลิต mically Production Inactive Workers

Source of income

18,095 17,931

17,298 17,140

11,983 11,983

9,192 9,065

24,342 23,807

42,572 42,393

21,682 21,368

14,760 14,745

16,829 16,684

18,506 18,362

12,611 12,569

14,499

13,454

8,829

6,015

20,306

39,271

18,935

12,946

13,583

14,675

8,982

Money Income

11,473 6,682 2,355 2,436 2,974

11,889 2,329 590 8,971 1,565

7,108 1,435 5,673 1,721

5,788 76 134 5,579 227

19,377 2,070 16,739 568 828

37,294 36,049 430 815 1,479

17,984 11,813 6,171 951

12,265 12,265 680

12,726 11,774 290 662 833

14,078 12,527 381 1,169 594

1,431 670 209 552 7,535

From Earning

Total Monthly Income Total Current Income

- Wages and Salaries - Net Profits from Business - Net Profits from Farming From Current Transfer - Pension / Annuities and other

283 2,322 369 53

1,176 389 1

1,531 190 -

157 70 -

174 422 233 101

103 1,139 238 497

103 848 -

680 -

538 295 25

382 213 3

862 6,104 570 16

14 38 1

1 -

-

-

81 20 -

497 -

-

-

3 22 -

3 -

12 2 2

Assistance - Work Compensation and Terminated Payment - Assistance from Persons Outside HH. - Assistance from Govt. and Organization From Property Income - Income from Renting (include Licence and Copyright) - Interest and Dividends from - Interest from "Shares" and Loans


ตาราง 1 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จาแนกตามแหล่งที่มาของรายได้ และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2556 (ต่อ) TABLE 1 AVERAGE MONTHLY INCOME PER HOUSEHOLD BY SOURCE OF INCOME AND SOCIO-ECONOMIC CLASS : 2013 (Contd.)

แหล่งที่มำของรำยได้

รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน

ผูถ้ ือครองทำกำรเกษตร/ เพำะเลีย้ ง Farm Operators / Culture ปลูกพืช/เลีย้ งสัตว์/เพำะเลีย้ ง ประมง, ป่ำไม้, Plant/Animal/Culture ล่ำสัตว์,

รวมทั้งสิน้ Total

ส่วนใหญ่เป็น เจ้ำของที่ดิน Mainly Owning Land

3,432

3,686

ผูด้ ำเนินธุรกิจ ของตนเอง ที่ไม่ใช่กำรเกษตร ผูป้ ฏิบัติงำน Own-Account วิชำชีพ ส่วนใหญ่ หำของป่ำ,บริกำร Workers, นักวิชำกำร เช่ำที่ดิน/ทำฟรี ทำงกำรเกษตร Non-Farm และนักบริหำร Mainly Fishing, Forestry, Professional Renting Agricultural services Tech. & Adm. Land/Free Workers 3,155

3,050

3,501

3,122

(บำท : Baht)

ลูกจ้ำง Employees คนงำน เกษตร Farm Workers

คนงำน ทั่วไป General Workers

เสมียน พนักงำน พนักงำนขำย และให้บริกำร Clerical , Sales & Services Workers

2,432

1,800

3,101

ผูไ้ ม่ได้ ปฏิบัติงำน ผูป้ ฏิบัติงำน เชิงเศรษฐกิจ ในกระบวน Econoกำรผลิต mically Production Inactive Workers

3,687

3,588

ค่ำประเมินค่ำเช่ำบ้ำนที่ไม่เสียเงิน (รวมบ้ำนของตนเอง) สินค้ำและบริกำรที่ได้มำโดยไม่ได้ซอื้ อำหำรและเครื่องดืม่ ที่ได้มำโดยไม่ได้ซอื้ รายได้ไม่ประจา (ที่เป็นตัวเงิน) เงินทุนกำรศึกษำ มรดก พินัยกรรม ของขวัญ เงินได้รับจำกกำรทำประกันต่ำงๆ รำยรับอืน่ ๆ

Source of income

Non - money Income - Estimated Rental Value of Dwelling

1,914

2,046

2,000

1,996

2,025

2,134

1,870

1,240

1,860

2,009

1,772

468

270

189

217

354

259

135

76

262

387

897

- In - kind of Goods and Services

1,050

1,369

965

838

1,122

729

428

484

980

1,291

918

- In - kind of Foods and Beverages

164

158

-

127

535

179

314

15

145

144

42

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

Scholarships

36

-

-

-

250

-

-

-

-

42

5

Inheritances/ Bequeaths and Gifts

7

-

-

-

51

-

-

-

2

-

-

Proceeds from Insurances

121

158

-

127

230

179

314

15

143

102

37

(include owned dwelling)

Non - Money Income

Other Receiving


ตาราง 2 ร้อยละของครัวเรือน จาแนกตามรายได้ทงั้ สิ้นเฉลี่ยต่อเดือน และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2556 TABLE 2 PERCENTAGE OF HOUSEHOLDS BY AVERAGE TOTAL MONTHLY INCOME AND SOCIO-ECONOMIC CLASS : 2013

รวมทัง้ สิ้น Total

รำยได้

ผู้ถอื ครองทำกำรเกษตร/ เพำะเลี้ยง Farm Operators / Culture ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์/เพำะเลี้ยง ประมง, ป่ำไม้, Plant/Animal/Culture ล่ำสัตว์,

ผู้ดำเนินธุรกิจ ของตนเอง ทีไ่ ม่ใช่กำรเกษตร ผู้ปฏิบัตงิ ำน Own-Account วิชำชีพ ส่วนใหญ่เป็น ส่วนใหญ่ หำของป่ำ,บริกำร Workers, นักวิชำกำร เจ้ำของทีด่ นิ เช่ำทีด่ นิ /ทำฟรี ทำงกำรเกษตร Non-Farm และนักบริหำร Mainly Mainly Fishing, Forestry, Professional Owning Renting Agricultural services Tech. & Adm. Land Land/Free Workers

ลูกจ้ำง Employees คนงำน เกษตร Farm Workers

คนงำน ทัว่ ไป General Workers

เสมียน พนักงำน พนักงำนขำย และให้บริกำร Clerical , Sales & Services Workers

ผู้ไม่ได้ ปฏิบัตงิ ำน ผู้ปฏิบัตงิ ำน เชิงเศรษฐกิจ ในกระบวน Econoกำรผลิต mically Production Inactive Workers

Income

รายได้ทงั้ สิน้ เฉลีย่ ต่อเดือนต่อครัวเรือน ต่ำกว่ำ 1,500 บำท 1500 - 3,000 บำท 3001 - 5,000 บำท 5001 - 10,000 บำท 10001 - 15,000 บำท 15,001 - 30,000 บำท 30,001 - 50,000 บำท 50,001 - 100,000 บำท มำกกว่ำ 100,000 บำท

100.0 0.1 0.7 3.7 23.1 29.1 31.8 8.1 2.2 1.2

100.0 3.1 33.2 30.9 25.1 2.4 3.7 1.6

100.0 27.1 72.9 -

100.0 68.4 31.6 -

100.0 2.0 11.4 18.5 41.4 23.7 1.9 1.1

100.0 3.9 2.0 35.0 32.7 15.3 11.1

100.0 24.7 75.3 -

100.0 19.4 19.4 61.1 -

100.0 11.3 39.7 42.9 6.1 -

100.0 6.3 27.9 59.9 5.9 -

100.0 Total Monthly Income Per Household 0.4 Less Than 1,500 Baht 1.4 1,500 - 3,000 Baht 9.6 3,001 - 5,000 Baht 35.3 5,001 - 10,000 Baht 30.7 10,001 - 15,000 Baht 17.9 15,001 - 30,000 Baht 3.6 30,001 - 50,000 Baht 0.9 50,001 - 100,000 Baht 0.1 More Than 100,000 Baht

รายได้ทงั้ สิน้ เฉลีย่ ต่อเดือนต่อคน ต่ำกว่ำ 500 500 - 1,500 1501 - 3,000 3001 - 5,000 5001 - 10,000 10,001 - 15,000 15,001 - 30,000 30,001 - 50,000 50,001 - 100,000 มำกกว่ำ 100,000

100.0 0.5 12.8 32.6 34.9 11.5 5.3 1.4 1.0 0.1

100.0 1.9 30.2 39.5 16.8 8.8 1.6 1.1 -

100.0 59.9 40.1 -

100.0 16.8 46.9 36.3 -

100.0 3.0 17.2 47.6 19.9 10.3 2.1 -

100.0 5.2 31.8 12.2 22.9 11.5 15.3 1.0

100.0 100.0 -

100.0 19.4 77.1 3.5 -

100.0 8.0 31.1 44.1 10.9 5.7 0.2 -

100.0 5.9 50.7 41.7 1.7 -

100.0 Total Monthly Income Per Capita Less Than 500 Baht 0.4 500 - 1,500 Baht 14.1 1501 - 3,000 Baht 34.2 3001 - 5,000 Baht 33.3 5001 - 10000 Baht 13.1 10,001 - 15000 Baht 4.0 15,001 - 30000 Baht 0.7 30,001 - 50000 Baht 0.1 50,001 - 100000 Baht More Than 100,000 Baht

บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท


ตาราง 3 ร้อยละของครัวเรือน จาแนกตามรายได้ทงั้ สิ้นเฉลี่ยต่อเดือน และตามขนาดของครัวเรือน พ.ศ. 2556 TABLE 3 PERCENTAGE OF HOUSEHOLDS BY AVERAGE TOTAL MONTHLY INCOME AND HOUSEHOLD SIZE : 2013 รำยได้

รวมทั้งสิ้น

ขนำดของครัวเรือน (คน)

Total

Household Size (Persons)

Income

1-2

3-4

5-6

>= 8

รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน ต่ำกว่ำ 1,500 บำท 1,500 - 3,000 บำท 3,001 - 5,000 บำท 5,001 - 10,000 บำท 10,001 - 15,000 บำท 15,001 - 30,000 บำท 30,001 - 50,000 บำท 50,001 - 100,000 บำท มำกกว่ำ 100,000 บำท

100.0 0.1 0.7 3.7 23.1 29.1 31.8 8.1 2.2 1.2

100.0 0.2 1.4 7.2 37.9 28.3 18.4 3.7 1.8 1.1

100.0 0.7 11.6 33.9 41.5 9.5 2.4 0.4

100.0 3.2 19.6 53.2 20.3 2.6 1.1

100.0 100.0

Total Monthly Income Per Household Less Than 1,500 Baht 1,500 - 3,000 Baht 3,001 - 5,000 Baht 5,001 - 10,000 Baht 10,001 - 15,000 Baht 15,001 - 30,000 Baht 30,001 - 50,000 Baht 50,001 - 100,000 Baht More Than 100,000 Baht

รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อคน ต่ำกว่ำ 500 บำท 500 - 1,500 บำท 1,501 - 3,000 บำท 3,001 - 5,000 บำท 5,001 - 10,000 บำท 10,001 - 15,000 บำท 15,001 - 30,000 บำท 30,001 - 50,000 บำท 50,001 - 100,000 บำท มำกกว่ำ 100,000 บำท

100.0 0.5 12.8 32.6 34.9 11.5 5.3 1.4 1.0 0.1

100.0 0.2 4.7 25.1 40.0 17.2 8.7 2.0 2.0 0.1

100.0 0.9 17.9 39.1 31.6 7.5 1.9 1.0 -

100.0 0.3 27.4 41.8 26.7 2.6 0.5 0.7 -

100.0 100.0 -

Total Monthly Income Per Capita Less Than 500 Baht 500 - 1,500 Baht 1,501 - 3,000 Baht 3,001 - 5,000 Baht 5,001 - 10,000 Baht 10,001 - 15,000 Baht 15,001 - 30,000 Baht 30,001 - 50,000 Baht 50,001 - 100,000 Baht More Than 100,000 Baht


ตาราง 4 ส่วนแบ่งรายได้ประจาของครัวเรือน โดยการจาแนกครัวเรือนเป็น 10 กลุ่ม พ.ศ. 2556 TABLE 4 SHARE OF HOUSEHOLDS CURRENT INCOME BY DECILE GROUPS : 2013 กลุ่มครัวเรือน

ร้อยละของประชากร

ร้อยละส่วนแบ่งของรายได้ประจา

รายได้ประจาต่อคนต่อเดือน (บาท)

จาแนกตามรายได้ประจา

Percentage Share of Population

Percentage Share of Current Income

Per Capita Current Income (Baht)

Decile Group by Current Income (รายได้ตาสุด)

1 (Lowest Income)

13.9

5.1

2,329

2 2

11.7

5.8

3,133

3 3

13.7

8.1

3,750

4

9.8

6.4

4,190

5

10.3

8.0

4,922

6

10.6

9.6

5,773

7

8.2

8.7

6,710

8

8.3

10.8

8,292

9

6.1

10.8

11,225

7.4

26.7

23,038

(รายได้สูงสุด) 10 (Highest Income) สัมประสิทธิข์ องความไม่เสมอภาค (10 กลุ่ม)

0.252

Gini Coefficient (Decile Group) รายได้ประจาต่อคนต่อเดือน Per Capita Current Income

6,404


ตาราง

5 ค่าใช้จา่ ยเฉลีย่ ต่อเดือนของครัวเรือน จาแนกตามประเภทค่าใช้จา่ ย และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2556

TABLE

5 AVERAGE MONTHLY EXPENDITURE PER HOUSEHOLD BY EXPENDITURE GROUP AND SOCIO-ECONOMIC CLASS : 2013 (บาท-Baht)

ประเภทของค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นต่อเดือน

รวมทั้งสิ้น Total

ผู้ถือครองทาการเกษตร/ เพาะเลี้ยง Farm Operators / Culture ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์/เพาะเลี้ยง ประมง, ป่าไม้, Plant/Animal/Culture ล่าสัตว์, ส่วนใหญ่เป็น เจ้าของที่ดิน Mainly Owning Land

ส่วนใหญ่ เช่าที่ดิน/ทาฟรี Mainly Renting Land/Free

หาของป่า,บริการ ทางการเกษตร Fishing, Forestry, Agricultural services

ผู้ดาเนินธุรกิจ ของตนเอง ที่ไม่ใช่การเกษตร Own-Account Workers, Non-Farm

ลูกจ้าง Employees ผู้ปฏิบัติงาน วิชาชีพ นักวิชาการ และนักบริหาร Professional Tech. & Adm. Workers

คนงาน เกษตร Farm Workers

คนงาน ทั่วไป General Workers

เสมียน พนักงาน พนักงานขาย และให้บริการ Clerical , Sales & Services Workers

ผู้ปฏิบัติงาน ในกระบวน การผลิต Production Workers

ผู้ไม่ได้ ปฏิบัติงาน เชิงเศรษฐกิจ Economically Inactive

Type of Expenditure

13,915

12,371

8,042

8,124

17,547

26,612

10,144

11,059

13,933

15,406

11,161 Total Monthly Expenditures

12,471

11,301

7,773

7,778

15,493

21,242

9,359

9,753

12,237

13,808

10,620

4,748

4,665

3,584

3,661

5,240

6,692

4,653

4,248

4,926

6,108

3,854

3,040

3,328

3,019

2,343

3,522

3,949

3,691

2,195

3,053

4,067

2,265

ข้าวและอาหารที่ทาจากแป้ง

832

956

665

641

916

803

1,492

493

867

1,131

647

Grains and Cereal Products

เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก

635

698

582

529

847

837

779

462

637

1,053

367

Meat and Poultry

ปลาและสัตว์น้าอื่น ๆ

421

489

399

353

530

621

300

178

383

541

303

Fishes and Seafood

นม เนยแข็ง และไข่

242

264

171

75

190

425

167

161

279

262

200

Milk, Cheese and Eggs

38

38

30

25

43

31

106

31

46

47

32

ผลไม้และถั่วเปลือกแข็ง

239

270

217

115

289

380

102

260

189

299

198

Fruits and Nuts

ผัก

290

327

521

262

280

259

571

341

332

338

223

Vegetables

น้าตาลและขนมหวาน

100

101

232

129

122

63

16

68

77

109

107

Sugar and Sweets

เครือ่ งปรุงรสและเครือ่ งเทศ

74

83

102

102

92

63

137

52

75

75

59

Spices and Condiments

เครือ่ งดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

169

104

101

113

214

468

23

150

168

213

128

Non-alcoholic Beverages

ค่าใช้จ่ายเพือ่ การอุปโภคบริโภค อาหาร และเครือ่ งดื่ม (ไม่มีแอลกอฮอล์) อาหารปรุงที่บ้าน

น้ามันและไขมัน

(ทั้งสาเร็จรูปและกึ่งสาเร็จรูป )

Consumption Expenditures Food and Beverages (excludes alcoholic) Food Prepared at Home

Oils and Fats

(prepared&semi-prepared bev.)


ตาราง

5 ค่าใช้จา่ ยเฉลีย่ ต่อเดือนของครัวเรือน จาแนกตามประเภทค่าใช้จา่ ย และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2556 (ต่อ)

TABLE

5 AVERAGE MONTHLY EXPENDITURE PER HOUSEHOLD BY EXPENDITURE GROUP AND SOCIO-ECONOMIC CLASS : 2013 (Contd.) (บาท-Baht)

ประเภทของค่าใช้จ่าย

อาหารสาเร็จรูป

รวมทั้งสิ้น Total

ผู้ถือครองทาการเกษตร/ เพาะเลี้ยง Farm Operators / Culture ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์/เพาะเลี้ยง ประมง, ป่าไม้, Plant/Animal/Culture ล่าสัตว์, ส่วนใหญ่เป็น เจ้าของที่ดิน Mainly Owning Land

ส่วนใหญ่ เช่าที่ดิน/ทาฟรี Mainly Renting Land/Free

หาของป่า,บริการ ทางการเกษตร Fishing, Forestry, Agricultural services

ผู้ดาเนินธุรกิจ ของตนเอง ที่ไม่ใช่การเกษตร Own-Account Workers, Non-Farm

ลูกจ้าง Employees ผู้ปฏิบัติงาน วิชาชีพ นักวิชาการ และนักบริหาร Professional Tech. & Adm. Workers

คนงาน เกษตร Farm Workers

คนงาน ทั่วไป General Workers

เสมียน พนักงาน พนักงานขาย และให้บริการ Clerical , Sales & Services Workers

ผู้ปฏิบัติงาน ในกระบวน การผลิต Production Workers

ผู้ไม่ได้ ปฏิบัติงาน เชิงเศรษฐกิจ Economically Inactive

Type of Expenditure

1,708

1,337

565

1,318

1,718

2,743

962

2,053

1,873

2,041

1,588

ซื้อมาบริโภคที่บ้าน

798

818

523

861

997

943

962

925

640

607

821

Food Taken Home

บริโภคนอกบ้าน

910

519

42

457

721

1,800

-

1,128

1,232

1,434

767

Food Eaten Away from Home

(รวมเครือ่ งดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์) เครือ่ งดื่มที่มีแอลกอฮอล์

Prepared Food

(include non-alcoholic beverages) 207

141

171

56

227

355

-

1,027

303

410

67

Alcoholic Beverages

113

65

113

-

120

186

-

225

195

299

26

Drunk At Home

95

76

58

56

107

170

-

802

109

111

42

Drunk Away from Home

ยาสูบ หมาก ยานัตถุ์ และอื่นๆ

85

87

91

74

95

49

135

288

110

204

27

บุหรี่ ซิการ์ ยาเส้น ฯลฯ

81

77

91

71

95

43

5

288

110

204

24

หมาก พลู ยานัตถุ์ ฯลฯ

4

10

-

4

-

6

130

-

-

3

ดื่มที่บ้าน ดื่มนอกบ้าน

-

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย เครือ่ งแต่งบ้าน และเครือ่ งใช้ตา่ งๆ ที่อยู่อาศัย

Cigarettes, Tobacco etc. Betelnut, Snuff etc. Household Operation, Furnitures

3,320 231

3,120 -

2,593 -

2,545 -

3,489

3,876

2,511

1,954

2,953

3,381

3,653

207

367

-

57

263

53

425

ค่าประเมินค่าเช่าบ้านที่ไม่เสียเงิน (รวมบ้านของตนเอง)

Tobacco Products

and Equipment Shelter Estimated Rental value of

1,914

2,046

2,000

1,996

2,025

2,134

1,870

ค่าบารุงรักษาและแซ่มแซมบ้าน

320

275

เครือ่ งแต่งบ้านและบริภัณฑ์อื่น ๆ

45

31

สิ่งทอสาหรับใช้ในบ้าน

38

27

1,240

1,860

2,009

1,772

-

-

143

49

-

-

50

51

-

-

19

31

Dwelling (Include owned dwelling)

-

-

40

216

746

Repair / Maintenance Dwelling

-

44

16

99

59

Furnitures and Major Equipment

-

-

25

209

22

Household Textiles


ตาราง

5 ค่าใช้จา่ ยเฉลีย่ ต่อเดือนของครัวเรือน จาแนกตามประเภทค่าใช้จา่ ย และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2556 (ต่อ)

TABLE

5 AVERAGE MONTHLY EXPENDITURE PER HOUSEHOLD BY EXPENDITURE GROUP AND SOCIO-ECONOMIC CLASS : 2013 (Contd.) (บาท-Baht)

ประเภทของค่าใช้จ่าย

รวมทั้งสิ้น Total

ผู้ถือครองทาการเกษตร/ เพาะเลี้ยง Farm Operators / Culture ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์/เพาะเลี้ยง ประมง, ป่าไม้, Plant/Animal/Culture ล่าสัตว์, ส่วนใหญ่เป็น เจ้าของที่ดิน Mainly Owning Land

ส่วนใหญ่ เช่าที่ดิน/ทาฟรี Mainly Renting Land/Free

หาของป่า,บริการ ทางการเกษตร Fishing, Forestry, Agricultural services

ผู้ดาเนินธุรกิจ ของตนเอง ที่ไม่ใช่การเกษตร Own-Account Workers, Non-Farm

ลูกจ้าง Employees ผู้ปฏิบัติงาน วิชาชีพ นักวิชาการ และนักบริหาร Professional Tech. & Adm. Workers

คนงาน เกษตร Farm Workers

คนงาน ทั่วไป General Workers

เสมียน พนักงาน พนักงานขาย และให้บริการ Clerical , Sales & Services Workers

ผู้ปฏิบัติงาน ในกระบวน การผลิต Production Workers

ผู้ไม่ได้ ปฏิบัติงาน เชิงเศรษฐกิจ Economically Inactive

Type of Expenditure

เครือ่ งใช้สอยเบ็ดเตล็ดในบ้าน

20

16

-

-

8

26

-

16

41

16

17

เชื้อเพลิง แสงสว่าง และน้า

593

578

522

438

862

844

470

499

552

634

473

Fuell, Lighting and Water supply

ค่าใช้จ่ายในการทาความสะอาด

141

147

71

112

175

239

172

98

130

145

116

Cleaning Supplies

ค่าจ้างบุคคลที่ให้บริการครัวเรือน

20

-

-

-

-

135

-

-

27

-

23

305

217

105

185

315

770

-

258

330

311

266

Apparel and Footwear

256

182

92

160

275

593

-

201

272

260

232

Cloth and Clothing

49

34

13

25

39

177

-

57

58

51

34

Footwear

ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล

398

328

200

235

450

991

240

207

393

435

323

Personal Care

ของใช้ส่วนบุคคล

326

275

173

209

362

812

231

170

322

356

261

Personal Supplies

72

53

27

26

88

179

10

37

71

79

62

Personal Services

เครือ่ งนุ่งห่มและรองเท้า ผ้า เสื้อผ้าและเครือ่ งแต่งกาย รองเท้า

ค่าบริการส่วนบุคคล เวชภัณฑ์และค่าตรวจรักษาพยาบาล

Small Appliances

Service Workers in Household

124

123

19

47

316

114

8

26

96

115

83

Medical and Health Care

ยาและเวชภัณฑ์

53

52

19

42

72

101

8

26

45

69

40

Medicine and Supplies

ค่ารักษาพยาบาล (คนไข้นอก)

54

58

-

5

152

13

-

-

42

32

41

Medical Services (outpatients)

ค่ารักษาพยาบาล (คนไข้ใน)

17

13

-

-

92

-

-

-

9

14

3

Medical Services (inpatients)

2,717

2,211

738

797

4,770

7,517

776

1,598

2,730

2,385

1,560

951

482

-

65

2,364

3,112

-

299

884

786

449

Vehicles Purchase

180

329

79

53

177

397

32

82

149

85

103

Vehicle Repairing & Maintanance

1,014

964

393

374

1,542

2,402

321

787

1,139

961

557

Local Transportation

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางและการสื่อสาร ค่าซื้อยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามปกติ

Transport and Communication


ตาราง

5 ค่าใช้จา่ ยเฉลีย่ ต่อเดือนของครัวเรือน จาแนกตามประเภทค่าใช้จา่ ย และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2556 (ต่อ)

TABLE

5 AVERAGE MONTHLY EXPENDITURE PER HOUSEHOLD BY EXPENDITURE GROUP AND SOCIO-ECONOMIC CLASS : 2013 (Contd.) (บาท-Baht)

ประเภทของค่าใช้จ่าย

รวมทั้งสิ้น Total

ผู้ถือครองทาการเกษตร/ เพาะเลี้ยง Farm Operators / Culture ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์/เพาะเลี้ยง ประมง, ป่าไม้, Plant/Animal/Culture ล่าสัตว์, ส่วนใหญ่เป็น เจ้าของที่ดิน Mainly Owning Land

ส่วนใหญ่ เช่าที่ดิน/ทาฟรี Mainly Renting Land/Free

หาของป่า,บริการ ทางการเกษตร Fishing, Forestry, Agricultural services

ผู้ดาเนินธุรกิจ ของตนเอง ที่ไม่ใช่การเกษตร Own-Account Workers, Non-Farm

ลูกจ้าง Employees ผู้ปฏิบัติงาน วิชาชีพ นักวิชาการ และนักบริหาร Professional Tech. & Adm. Workers

คนงาน เกษตร Farm Workers

คนงาน ทั่วไป General Workers

เสมียน พนักงาน พนักงานขาย และให้บริการ Clerical , Sales & Services Workers

ผู้ปฏิบัติงาน ในกระบวน การผลิต Production Workers

ผู้ไม่ได้ ปฏิบัติงาน เชิงเศรษฐกิจ Economically Inactive

Type of Expenditure

ค่าใช้จ่ายการเดินทางในโอกาสพิเศษและท่องเที่ยว

158

86

23

65

156

735

17

128

131

139

122

Special Occasion Travelling and Tour

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสื่อสาร

414

350

244

240

530

872

406

302

428

415

327

Communication

การศึกษา

229

119

-

12

96

292

329

24

86

87

507

Education

การบันเทิง การอ่านและกิจกรรมทางศาสนา

289

258

272

158

314

576

708

123

284

243

267

Recreation Reading and

ค่าซื้ออุปกรณ์การบันเทิงและกีฬา

14

11

-

-

7

52

-

8

10

2

20

Recreation Equipment and Sports

เครือ่ งเล่น สัตว์เลี้ยง ไม้ประดับ และการบันเทิง

50

34

-

21

70

141

-

55

48

38

42

Toys, Pets, Shurbs and Recreation

8

-

-

-

4

36

-

8

6

-

15

Admission, Sports fee

การอ่าน / การศาสนา และ ลัทธิความเชื่อ

216

213

272

137

233

346

708

53

221

204

191

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดงานพิธี ในโอกาสพิเศษ

49

32

-

7

182

10

-

-

25

130

14

1,444

1,070

269

347

2,054

5,370

785

1,306

1,696

1,598

540

Non-Consumption Expenditures

30

22

11

7

19

188

22

19

21

29

18

Taxes/Charge/Fees and Fine

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Career Membership Expense

530

190

-

-

1,052

2,179

-

139

785

427

131

3

1

-

-

3

20

-

4

2

-

3

148

172

106

91

192

311

327

94

123

144

102

464

385

52

86

445

1,967

156

200

518

684

175

ค่าผ่านประตู ค่าเรียนและเล่นกีฬา

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค ภาษี/ธรรมเนียม/ค่าปรับ ค่าสมาชิกกลุ่มอาชีพ เงิน/สิ่งของที่ส่งให้บุคคลนอกครัวเรือน บริจาคเงิน/สิ่งของให้แก่องค์กรต่างๆ เงินทาบุญ/เงินช่วยเหลืออื่นๆ ค่าเบี้ยประกันภัย/ทรัพย์สิน/ประกันชีวติ / เงินฌาปนกิจศพ เงินสมทบประกันสังคม

Reading/ Religious Activities Special Cermony Expenses

Money/Meterial Give to Other Person Contribute Money/Material to NGO Other Contributions Insurances Premiums, Cremation fee etc.


ตาราง

5 ค่าใช้จา่ ยเฉลีย่ ต่อเดือนของครัวเรือน จาแนกตามประเภทค่าใช้จา่ ย และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2556 (ต่อ)

TABLE

5 AVERAGE MONTHLY EXPENDITURE PER HOUSEHOLD BY EXPENDITURE GROUP AND SOCIO-ECONOMIC CLASS : 2013 (Contd.) (บาท-Baht)

ประเภทของค่าใช้จ่าย

ค่าซื้อสลากกินแบ่ง/หวยของรัฐ/และการพนันอืน่ ๆ

ดอกเบี้ยจ่าย/ดอกเบี้ยแชร์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภคทั้งหมด

รวมทั้งสิ้น Total

ผู้ถือครองทาการเกษตร/ เพาะเลี้ยง Farm Operators / Culture ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์/เพาะเลี้ยง ประมง, ป่าไม้, Plant/Animal/Culture ล่าสัตว์, ส่วนใหญ่เป็น เจ้าของที่ดิน Mainly Owning Land

ส่วนใหญ่ เช่าที่ดิน/ทาฟรี Mainly Renting Land/Free

หาของป่า,บริการ ทางการเกษตร Fishing, Forestry, Agricultural services

ผู้ดาเนินธุรกิจ ของตนเอง ที่ไม่ใช่การเกษตร Own-Account Workers, Non-Farm

ลูกจ้าง Employees ผู้ปฏิบัติงาน วิชาชีพ นักวิชาการ และนักบริหาร Professional Tech. & Adm. Workers

คนงาน เกษตร Farm Workers

คนงาน ทั่วไป General Workers

เสมียน พนักงาน พนักงานขาย และให้บริการ Clerical , Sales & Services Workers

ผู้ปฏิบัติงาน ในกระบวน การผลิต Production Workers

ผู้ไม่ได้ ปฏิบัติงาน เชิงเศรษฐกิจ Economically Inactive

Type of Expenditure

210

266

100

136

262

279

243

841

230

229

94

Lottery Tickets and Other Kind of Gambing

58

34

-

26

81

425

38

10

15

84

16

Interest Payment

1

-

-

-

1

1

-

-

1

1

2

Other Expenses

12,471

11,301

7,773

7,778

15,493

21,242

9,359

9,753

12,237

13,808

10,620

ซื้อ/จ่าย

Total Consumption Expenditures Paid in Cash

ค่าเช่าที่อยู่อาศัย

231

-

-

-

อาหารและเครือ่ งดื่ม

3,905

3,437

2,790

2,879

สินค้าและบริการอื่นๆ (รวมยาสูบ)

4,976

4,200

1,828

1,849

ค่าประเมินค่าเช่าที่อยู่อาศัย (รวมบ้านตนเอง)

1,914

2,046

2,000

อาหารและเครือ่ งดื่ม

1,050

1,369

395

249

207

367

-

57

263

53

425

4,345

6,318

4,225

4,791

4,249

5,226

3,003

Food and Beverages

7,470

11,578

2,702

3,173

4,801

5,067

3,612

Other Goods and Services (includs tobacco products)

1,996

2,025

2,134

1,870

1,240

1,860

2,009

1,772

965

838

1,122

729

428

484

980

1,291

918

Food and Beverages

189

217

324

116

135

8

85

161

890

Other Goods and Serviecs (includs tobacco products)

ไม่ได้ซื้อ/จ่าย

สินค้าและบริการอื่นๆ (รวมยาสูบ) หมายเหตุ : " 0 " มีข้อมูลแต่น้อยกว่า 1

Rent of Dwelling

Received In-kind

Remark : " 0 " is assigned to all values less than 1

Estimated Rental Value of Dwelling (include owned dwelling)


ตาราง 6 ร้อยละของครัวเรือน จาแนกตามค่าใช้จ่ายทัง้ สิ้นเฉลี่ยต่อเดือน และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2556 TABLE 6 PERCENTAGE OF HOUSEHOLDS BY AVERAGE TOTAL MONTHLY EXPENDITURE AND SOCIO-ECONOMIC CLAS : 2013

รวมทัง้ สิ้น Total

ค่ำใช้จำ่ ย

ค่าใช้จา่ ยทัง้ สิน้ เฉลีย่ ต่อเดือนต่อครัวเรือน ต่ำกว่ำ 1,500 3,001 5,001 10,001 15,001 30,001 มำกกว่ำ

-

1,500 3,000 5,000 10,000 15,000 30,000 50,000 50,000

บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท

ค่าใช้จา่ ยทัง้ สิน้ เฉลีย่ ต่อเดือนต่อคน ต่ำกว่ำ 500 บำท 500 1,501 3,001 5,001 10,001 15,001 30,001 มำกกว่ำ

-

1,500 3,000 5,000 10,000 15,000 30,000 50,000 50,000

บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท

ผู้ถอื ครองทำกำรเกษตร/ เพำะเลี้ยง Farm Operators / Culture ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์/เพำะเลี้ยง ประมง, ป่ำไม้, Plant/Animal/Culture ล่ำสัตว์,

ผู้ดำเนินธุรกิจ ของตนเอง ทีไ่ ม่ใช่กำรเกษตร ผู้ปฏิบัตงิ ำน Own-Account วิชำชีพ ส่วนใหญ่เป็น ส่วนใหญ่ หำของป่ำ,บริกำร Workers, นักวิชำกำร เจ้ำของทีด่ นิ เช่ำทีด่ นิ /ทำฟรี ทำงกำรเกษตร Non-Farm และนักบริหำร Mainly Mainly Fishing, Forestry, Professional Owning Renting Agricultural services Tech. & Adm. Land Land/Free Workers

ลูกจ้ำง Employees คนงำน เกษตร Farm Workers

คนงำน ทัว่ ไป General Workers

เสมียน พนักงำน พนักงำนขำย และให้บริกำร Clerical , Sales & Services Workers

ผู้ไม่ได้ ปฏิบัตงิ ำน ผู้ปฏิบัตงิ ำน เชิงเศรษฐกิจ ในกระบวน Econoกำรผลิต mically Production Inactive Workers

Expenditure

100.0 0.7 3.4 35.2 30.7 24.7 4.5 0.8

100.0 48.6 34.1 12.5 4.8 -

100.0 100.0 -

100.0 91.6 8.4 -

100.0 0.5 21.2 25.1 44.6 7.6 1.0

100.0 3.9 17.0 50.7 21.9 6.6

100.0 24.7 75.3 -

100.0 19.4 19.4 38.2 22.9 -

100.0 25.3 41.0 31.7 1.5 0.5

100.0 13.7 35.1 48.6 2.6 -

100.0 Total Monthly Expenditure Per Household Less Than 1,500 Baht 1,500 - 3,000 Baht 1.2 3,001 - 5,000 Baht 10.7 5,001 - 10,000 Baht 46.7 10,001 - 15,000 Baht 27.3 15,001 - 30,000 Baht 10.8 30,001 - 50,000 Baht 2.5 More Than 100,000 50,000 Baht 0.7

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

0.2 19.5 38.2 29.3 8.0 3.9 0.8 -

32.6 51.6 14.2 1.6 -

32.8 27.1 40.1 -

16.8 53.3 29.9 -

3.9 26.2 55.5 9.8 4.6 -

14.8 33.9 16.5 26.5 8.4 -

75.3 24.7 -

38.9 34.4 23.3 3.5 -

16.5 40.6 28.3 9.2 5.1 0.3 -

14.6 61.2 23.4 0.7 -

100.0 Total Monthly Expenditure Per Capita Less Than 500 Baht 0.7 22.9 31.2 30.0 13.1 1.3 0.7 -

500 1,500 1,501 - 3,000 3,001 - 5,000 5,001 - 10,000 10,001 - 15,000 15,001 - 30,000 30,001 - 50,000 More Than 100,000 50,000

Baht Baht Baht Baht Baht Baht Baht


ตาราง 7 ร้อยละของครัวเรือน จาแนกตามค่าใช้จ่ายทัง้ สิ้นเฉลี่ยต่อเดือน และตามขนาดของครัวเรือน พ.ศ. 2556 TABLE 7 PERCENTAGE OF HOUSEHOLDS BY AVERAGE TOTAL MONTHLY EXPENDITURE AND HOUSEHOLD SIZE : 2013 ค่ำใช้จ่ำย ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน ต่ำกว่ำ 1,500 3,001 5,001 10,001 15,001 30,001 50,001 มำกกว่ำ

-

1,500 3,000 5,000 10,000 15,000 30,000 50,000 100,000 100,000

บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท

ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อคน ต่ำกว่ำ 500 บำท 500 - 1,500 บำท 1,501 - 3,000 บำท 3,001 - 5,000 บำท 5,001 - 10,000 บำท 10,001 - 15,000 บำท 15,001 - 30,000 บำท 30,001 - 50,000 บำท 50,001 - 100,000 บำท มำกกว่ำ 100,000 บำท

รวมทั้งสิ้น

ขนำดของครัวเรือน (คน)

Total

Household Size (Persons)

Expenditure

1-2

3-4

5-6

>= 8

100.0 0.7 3.4 35.2 30.7 24.7 4.5 0.8 -

100.0 1.5 7.0 51.8 24.0 12.0 3.1 0.6 -

100.0 24.3 39.5 31.1 3.8 1.3 -

100.0 7.3 31.4 51.8 9.0 0.5 -

100.0 100.0 -

Total Monthly Expenditure Per Household Less Than 1,500 Baht 1,500 - 3,000 Baht 3,001 - 5,000 Baht 5,001 - 10,000 Baht 10,001 - 15,000 Baht 15,001 - 30,000 Baht 30,001 - 50,000 Baht 50,001 - 100,000 Baht More Than 100,000 Baht

100.0 0.2 19.5 38.2 29.3 8.0 3.9 0.8 -

100.0 5.0 35.9 36.3 14.1 7.5 1.2 -

100.0 0.6 29.6 42.7 22.7 3.1 0.8 0.6 -

100.0 43.3 35.0 21.3 0.5 -

100.0 100.0 -

Total Monthly Expenditure Per Capita Less Than 500 Baht 500 - 1,500 Baht 1,501 - 3,000 Baht 3,001 - 5,000 Baht 5,001 - 10,000 Baht 10,001 - 15,000 Baht 15,001 - 30,000 Baht 30,001 - 50,000 Baht 50,001 - 100,000 Baht More Than 100,000 Baht


ตาราง 8 จานวนครัวเรือนที่เป็นหนี้ จาแนกตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม ประเภทหนี้สิน และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2556 TABLE 8 NUMBER OF INDEBTED HOUSEHOLDS BY PURPOSES OF BORROWING, TYPE OF DEBT AND SOCIO - ECONOMIC CLASS : 2013 (บาท-Baht)

ประเภทของค่าใช้จา่ ย

รวมทั้งสิน้ Total

จานวนครัวเรือนทีเ่ ป็นหนีท้ งั้ สิน้ 1/

305,381

ผูถ้ ือครองทาการเกษตร/ เพาะเลีย้ ง Farm Operators / Culture ปลูกพืช/เลีย้ งสัตว์/เพาะเลีย้ ง ประมง, ป่าไม้, Plant/Animal/Culture ล่าสัตว์,

ผูด้ าเนินธุรกิจ ของตนเอง ที่ไม่ใช่การเกษตร ผูป้ ฏิบัติงาน Own-Account วิชาชีพ ส่วนใหญ่เป็น ส่วนใหญ่ หาของป่า,บริการ Workers, นักวิชาการ เจ้าของที่ดิน เช่าที่ดิน/ทาฟรี ทางการเกษตร Non-Farm และนักบริหาร Mainly Mainly Fishing, Forestry, Professional Owning Renting Agricultural services Tech. & Adm. Land Land/Free Workers

74,043

2,916

7,597

44,142

23,452

ลูกจ้าง ผูไ้ ม่ได้ Employees ปฏิบัติงาน คนงาน คนงาน เสมียน ผูป้ ฏิบัติงาน เชิงเศรษฐกิจ เกษตร ทั่วไป พนักงาน ในกระบวน EconoFarm General พนักงานขาย การผลิต mically Workers Workers และให้บริการ Production Inactive Clerical , Workers Sales & Services Workers

1,698

4,441

57,003

31,007

Type of Expenditure

59,082 Total Number of Indebted Households 1/

หนี้ในระบบ

Formal Sector

ใช้ซอื้ /เช่าซือ้ บ้านและ/หรือที่ดิน

18,547

2,995

-

-

2,519

4,233

-

-

2,458

-

6,342

ใช้ในการศึกษา

24,033

-

-

-

2,314

-

1,698

-

2,583

577

16,861

Education

211,633

46,467

1,597

7,597

26,037

19,738

1,698

4,441

46,644

26,827

33,470

Household Consumption

25,808

-

-

489

20,258

2,159

-

-

1,475

2,478

362

Business

130,307

59,511

2,916

2,320

6,656

1,320

-

-

25,361

10,590

21,995

Farming

5,163

-

-

-

989

-

-

-

989

1,617

1,568

Others

ใช้จา่ ยอุปโภคบริโภคอืน่ ๆ ในครัวเรือน ใช้ในการทาธุรกิจ ใช้ในการทาการเกษตร อืน่ ๆ หนี้นอกระบบ

Purchase/Hire Purchase House and/or Loan

Informal Sector

ใช้ซอื้ /เช่าซือ้ บ้านและ/หรือที่ดิน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Purchase/Hire Purchase House and/or Loan

ใช้ในการศึกษา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Education

ใช้จา่ ยอุปโภคบริโภคอืน่ ๆ ในครัวเรือน

3,619

-

-

-

2,050

-

-

-

1,121

-

448

ใช้ในการทาธุรกิจ

1,412

-

-

-

1,412

-

-

-

-

-

-

Business

362

-

-

-

362

-

-

-

-

-

-

Farming

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Others

ใช้ในการทาการเกษตร อืน่ ๆ

Household Consumption


ตาราง 8 จานวนครัวเรือนที่เป็นหนี้ จาแนกตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม ประเภทหนี้สิน และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2556 (ต่อ) TABLE 8 NUMBER OF INDEBTED HOUSEHOLDS BY PURPOSES OF BORROWING, TYPE OF DEBT AND SOCIO - ECONOMIC CLASS : 2013 (Contd.) (บาท-Baht)

ประเภทของค่าใช้จา่ ย

รวมทั้งสิน้ Total

ผูถ้ ือครองทาการเกษตร/ เพาะเลีย้ ง Farm Operators / Culture ปลูกพืช/เลีย้ งสัตว์/เพาะเลีย้ ง ประมง, ป่าไม้, Plant/Animal/Culture ล่าสัตว์,

ผูด้ าเนินธุรกิจ ของตนเอง ที่ไม่ใช่การเกษตร ผูป้ ฏิบัติงาน Own-Account วิชาชีพ ส่วนใหญ่เป็น ส่วนใหญ่ หาของป่า,บริการ Workers, นักวิชาการ เจ้าของที่ดิน เช่าที่ดิน/ทาฟรี ทางการเกษตร Non-Farm และนักบริหาร Mainly Mainly Fishing, Forestry, Professional Owning Renting Agricultural services Tech. & Adm. Land Land/Free Workers

ลูกจ้าง ผูไ้ ม่ได้ Employees ปฏิบัติงาน คนงาน คนงาน เสมียน ผูป้ ฏิบัติงาน เชิงเศรษฐกิจ เกษตร ทั่วไป พนักงาน ในกระบวน EconoFarm General พนักงานขาย การผลิต mically Workers Workers และให้บริการ Production Inactive Clerical , Workers Sales & Services Workers

ประเภทหนี้สิน มีหนีใ้ นระบบอย่างเดียว

Type of Expenditure

Type of Debt 299,988

74,043

2,916

7,597

40,318

23,452

1,698

4,441

55,882

31,007

58,633

มีหนีน้ อกระบบอย่างเดียว

3,246

-

-

-

1,677

-

-

-

1,121

-

448

มีหนีท้ ั้งในและนอกระบบ

2,148

-

-

-

2,148

-

-

-

-

-

-

Having loan from formal sector only Having loan from informal sector only Having loan from both formal and informal sector


ตาราง 9 จานวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน จาแนกตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2556 TABLE 9 AVERAGE AMOUNT OF DEBT PER HOUSEHOLD BY PURPOSES OF BORROWING AND SOCIO - ECONOMIC CLASS : 2013 (บาท-Baht)

ประเภทของค่าใช้จา่ ย

จานวนหนี้สินเฉลีย่ ต่อครัวเรือน

รวมทั้งสิน้ Total

ผูถ้ ือครองทาการเกษตร/ เพาะเลีย้ ง Farm Operators / Culture ปลูกพืช/เลีย้ งสัตว์/เพาะเลีย้ ง ประมง, ป่าไม้, Plant/Animal/Culture ล่าสัตว์, ส่วนใหญ่เป็น เจ้าของที่ดิน Mainly Owning Land

ส่วนใหญ่ หาของป่า,บริการ เช่าที่ดิน/ทาฟรี ทางการเกษตร Mainly Fishing, Forestry, Renting Agricultural services Land/Free

ผูด้ าเนินธุรกิจ ของตนเอง ที่ไม่ใช่การเกษตร Own-Account Workers, Non-Farm

ผูป้ ฏิบัติงาน วิชาชีพ นักวิชาการ และนักบริหาร Professional Tech. & Adm. Workers

ลูกจ้าง Employees คนงาน คนงาน เสมียน เกษตร ทั่วไป พนักงาน Farm General พนักงานขาย Workers Workers และให้บริการ Clerical , Sales & Services Workers

ผูป้ ฏิบัติงาน ในกระบวน การผลิต Production Workers

ผูไ้ ม่ได้ ปฏิบัติงาน เชิงเศรษฐกิจ Economically Inactive

Type of Expenditure

79,850

59,299

28,378

12,509

185,676

254,400

39,623

12,623

44,862

29,365

60,120

13,277

3,434

-

-

23,648

86,729

-

-

4,548

-

11,679

4,582

-

-

-

3,524

-

32,090

-

6,621

144

9,115

ใช้จา่ ยอุปโภคบริโภคอืน่ ๆ ในครัวเรือน

33,286

8,398

6,560

7,247

38,903

166,148

7,533

12,623

29,217

16,864

30,750

ใช้ในการทาธุรกิจ

11,542

-

-

421

90,637

907

-

-

207

1,722

454

Business

ใช้ในการทาการเกษตร

15,037

47,467

21,818

4,841

21,515

615

-

-

3,933

7,218

5,180

Farming

อืน่ ๆ

2,126

-

-

-

7,449

-

-

-

336

3,418

2,944

Others

หนี้ในระบบ

79,592

59,299

28,378

12,509

183,778

254,400

39,623

12,623

44,743

29,365

60,120

13,277

3,434

-

-

23,648

86,729

-

-

4,548

-

11,679

4,582

-

-

-

3,524

-

32,090

-

6,621

144

9,115

ใช้จา่ ยอุปโภคบริโภคอืน่ ๆ ในครัวเรือน

33,220

8,398

6,560

7,247

38,562

166,148

7,533

12,623

29,098

16,864

30,749

ใช้ในการทาธุรกิจ

11,354

-

-

421

89,108

907

-

-

207

1,722

454

Business

ใช้ในการทาการเกษตร

15,033

47,467

21,818

4,841

21,488

615

-

-

3,933

7,218

5,180

Farming

2,126

-

-

-

7,449

-

-

-

336

3,418

2,944

Others

ใช้ซอื้ /เช่าซือ้ บ้านและ/หรือที่ดิน ใช้ในการศึกษา

ใช้ซอื้ /เช่าซือ้ บ้านและ/หรือที่ดิน ใช้ในการศึกษา

อืน่ ๆ

Average Amount of Debt per Household Purchase/Hire Purchase House and/or Loan Education Household Consumption

Formal Sector Purchase/Hire Purchase House and/or Loan Education Household Consumption


ตาราง 9 จานวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน จาแนกตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2556 TABLE 9 AVERAGE AMOUNT OF DEBT PER HOUSEHOLD BY PURPOSES OF BORROWING AND SOCIO - ECONOMIC CLASS : 2013 (บาท-Baht)

ประเภทของค่าใช้จา่ ย

หนี้นอกระบบ

รวมทั้งสิน้ Total

ผูถ้ ือครองทาการเกษตร/ เพาะเลีย้ ง Farm Operators / Culture ปลูกพืช/เลีย้ งสัตว์/เพาะเลีย้ ง ประมง, ป่าไม้, Plant/Animal/Culture ล่าสัตว์, ส่วนใหญ่เป็น เจ้าของที่ดิน Mainly Owning Land

ส่วนใหญ่ หาของป่า,บริการ เช่าที่ดิน/ทาฟรี ทางการเกษตร Mainly Fishing, Forestry, Renting Agricultural services Land/Free

ผูด้ าเนินธุรกิจ ของตนเอง ที่ไม่ใช่การเกษตร Own-Account Workers, Non-Farm

ผูป้ ฏิบัติงาน วิชาชีพ นักวิชาการ และนักบริหาร Professional Tech. & Adm. Workers

ลูกจ้าง Employees คนงาน คนงาน เสมียน เกษตร ทั่วไป พนักงาน Farm General พนักงานขาย Workers Workers และให้บริการ Clerical , Sales & Services Workers

ผูป้ ฏิบัติงาน ในกระบวน การผลิต Production Workers

ผูไ้ ม่ได้ ปฏิบัติงาน เชิงเศรษฐกิจ Economically Inactive

Type of Expenditure

257

-

-

-

1,897

-

-

-

119

-

1

ใช้ซอื้ /เช่าซือ้ บ้านและ/หรือที่ดิน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Purchase/Hire Purchase House and/or Loan

ใช้ในการศึกษา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Education

66

-

-

-

341

-

-

-

119

-

1

Household Consumption

188

-

-

-

1,529

-

-

-

-

-

-

Business

ใช้ในการทาการเกษตร

3

-

-

-

27

-

-

-

-

-

-

Farming

อืน่ ๆ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Others

ใช้จา่ ยอุปโภคบริโภคอืน่ ๆ ในครัวเรือน ใช้ในการทาธุรกิจ

Informal Sector


ตาราง 10 ร้อยละของครัวเรือน จาแนกตามลักษณะที่สาคัญของครัวเรือน และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน TABLE 10 PERCENTAGE OF HOUSEHOLDS BY MAJOR HOUSING CHARACTERISTICS AND SOCIO-ECONOMIC CLASS

ลักษณะที่สำคัญของครัวเรือน

ผู้ถือครองทำกำรเกษตร ผู้ดำเนินธุรกิจ Farm Operators รวมทั้งสิ้น ของตนเอง Total ปลูกพืช / เลี้ยงสัตว์ / เพำะเลี้ยง ประมง,ป่ำไม้, ที่ไม่ใช่กำรเกษตร Plant /Animal / Culture ล่ำสัตว์, Own-Account ส่วนใหญ่เป็น ส่วนใหญ่ หำของป่ำ,บริกำร Workers, เจ้ำของที่ดิน เช่ำที่ดิน / ทำฟรี ทำงกำรเกษตร Non-Farm Mainly Mainly Fishing, Forestry, Owning Renting Agricultural services Land Land / Free

ผู้ปฏิบัติงำน คนงำน วิชำชีพ เกษตร นักวิชำกำร Farm และนักบริหำร Workers Professional, Tech. & Adm. Workers

ลูกจ้ำง Employees คนงำน เสมียน ทั่วไป พนักงำน General พนักงำนขำย Workers และให้บริกำร Clerical, Sales & Services Workers

ผู้ไม่ได้ ปฏิบัติงำน ผู้ปฏิบัติงำน เชิงเศรษฐกิจ ในกระบวน Econoกำรผลิต mically Production Inactive Workers

1. หัวหน้าครัวเรือน เพศ ชำย หญิง อายุ ต่ำกว่ำ 20 ปี 20 - 29 ปี 30 - 39 ปี 40 - 49 ปี 50 - 59 ปี 60 ปี ขึ้นไป สถานภาพสมรส โสด แต่งงำน ม่ำย หย่ำร้ำง แยกกันอยู่

Major Housing Characteristics

1. Head of Household

100.0 67.8 32.2

100.0 77.3 22.7

100.0 59.9 40.1

100.0 68.4 31.6

100.0 76.3 23.7

100.0 58.9 41.1

100.0 100.0 -

100.0 100.0 -

100.0 70.0 30.0

100.0 64.7 35.3

100.0 57.5 42.5

Sex

100.0 0.8 6.1 8.3 20.8 26.6 37.3

100.0 4.8 20.5 33.4 41.3

100.0 40.1 32.8 27.1

100.0 16.8 52.7 22.0 8.5

100.0 7.5 36.7 35.8 20.0

100.0 3.6 11.5 25.3 41.8 17.8

100.0 75.3 24.7

100.0 3.8 19.5 37.9 38.5 -

100.0 4.4 17.4 18.3 28.1 31.9

100.0 1.3 5.7 36.0 37.8 19.1

100.0 2.6 16.6 3.0 6.7 12.2 59.0

Age

100.0 10.1 62.0 22.6 2.4 2.9

100.0 78.7 20.1 1.3

100.0 100.0 -

100.0 58.7 15.6 13.8 11.9

100.0 3.4 75.3 17.1 1.5 2.7

100.0 13.4 65.9 9.3 10.6 0.7

100.0 100.0 -

100.0 3.8 76.8 19.4 -

100.0 10.8 53.6 26.7 3.1 5.8

100.0 1.3 63.2 23.7 2.3 9.5

100.0 22.1 47.9 28.0 1.5 0.5

Marital Status

Male Female

Under 20 Years 20 - 29 Years 30 - 39 Years 40 - 49 Years 50 - 59 Years 60 Years or More

Never Married Married Widowed Divorced Separated


ตาราง 10 ร้อยละของครัวเรือน จาแนกตามลักษณะที่สาคัญของครัวเรือน และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน (ต่อ) TABLE 10 PERCENTAGE OF HOUSEHOLDS BY MAJOR HOUSING CHARACTERISTICS AND SOCIO-ECONOMIC CLASS (Contd.)

ลักษณะที่สำคัญของครัวเรือน

ผู้ถือครองทำกำรเกษตร ผู้ดำเนินธุรกิจ Farm Operators รวมทั้งสิ้น ของตนเอง ปลู ก พื ช / เลี ย ้ งสั ต ว์ / เพำะเลี ย ้ ง Total ประมง,ป่ำไม้, ที่ไม่ใช่กำรเกษตร Plant /Animal / Culture ล่ำสัตว์, Own-Account ส่วนใหญ่เป็น ส่วนใหญ่ หำของป่ำ,บริกำร Workers, เจ้ำของที่ดิน เช่ำที่ดิน / ทำฟรี ทำงกำรเกษตร Non-Farm Mainly Mainly Fishing, Forestry, Owning Renting Agricultural services Land Land / Free

ผู้ปฏิบัติงำน คนงำน วิชำชีพ เกษตร นักวิชำกำร Farm และนักบริหำร Workers Professional, Tech. & Adm. Workers

ลูกจ้ำง Employees คนงำน เสมียน ทั่วไป พนักงำน General พนักงำนขำย Workers และให้บริกำร Clerical, Sales & Services Workers

ผู้ไม่ได้ ปฏิบัติงำน ผู้ปฏิบัติงำน เชิงเศรษฐกิจ ในกระบวน Econoกำรผลิต mically Production Inactive Workers

Major Housing Characteristics

100.0 1.2 73.3 15.5

100.0 3.1 86.6 7.4

100.0 100.0 -

100.0 100.0 -

100.0 0.9 70.7 17.6

100.0 21.6 18.8

100.0 24.7 75.3

100.0 76.8 23.3

100.0 71.8 18.0

100.0 4.9 81.4 12.9

100.0 0.2 72.9 18.7

อำชีวศึกษำและอนุปริญญำ

3.7

1.3

-

-

7.4

6.5

-

-

3.8

0.7

4.7

Vocational or Technical and Post-Secondary Education

ปริญญำตรี

5.5 0.8

1.6 -

-

-

3.4 -

41.0 12.1

-

-

6.5 -

-

3.3 0.2

University / Bachelor Degree Level

ระดับการศึกษาสูงสุดที่เรียนจบ ไม่เคยเรียน ก่อนประถมศึกษำและประถมศึกษำ มัธยมศึกษำตอนต้น / ตอนปลำย

สูงกว่ำปริญญำตรี

Level of Completed Education Level Never Attended School Pre-Primary and Primary Education Lower Secondary / Upper Secondary Education

Postgraduate / Master / Doctoral Degree Level

กำรศึกษำอืน่ ๆ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. สมาชิกในครัวเรือน (รวมหัวหน้าครัวเรือน) ขนาดของครัวเรือน (รวมคนรับใช้) 1 - 2 คน 3 - 4 คน 5 - 7 คน 8 คนขึ้นไป

Other Education 2. Member of Household

100.0 4.8 37.5 13.8 0.3

100.0 34.1 47.0 17.3 1.6

100.0 67.2 32.8 -

100.0 79.0 21.0 -

100.0 49.1 40.1 10.9 -

100.0 57.2 21.6 21.3 -

100.0 24.7 75.3 -

100.0 46.1 53.9 -

100.0 40.6 47.7 11.7 -

100.0 13.9 53.7 32.4 -

100.0 67.3 23.7 9.0 -

Household Size (include servants) 1 - 2 Persons 3 - 4 Persons 5 - 7 Persons 8 Persons or More


ตาราง 10 ร้อยละของครัวเรือน จาแนกตามลักษณะที่สาคัญของครัวเรือน และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน (ต่อ) TABLE 10 PERCENTAGE OF HOUSEHOLDS BY MAJOR HOUSING CHARACTERISTICS AND SOCIO-ECONOMIC CLASS (Contd.)

ลักษณะที่สำคัญของครัวเรือน

ผู้ถือครองทำกำรเกษตร ผู้ดำเนินธุรกิจ Farm Operators รวมทั้งสิ้น ของตนเอง Total ปลูกพืช / เลี้ยงสัตว์ / เพำะเลี้ยง ประมง,ป่ำไม้, ที่ไม่ใช่กำรเกษตร Plant /Animal / Culture ล่ำสัตว์, Own-Account ส่วนใหญ่เป็น ส่วนใหญ่ หำของป่ำ,บริกำร Workers, เจ้ำของที่ดิน เช่ำที่ดิน / ทำฟรี ทำงกำรเกษตร Non-Farm Mainly Mainly Fishing, Forestry, Owning Renting Agricultural services Land Land / Free

ผู้ปฏิบัติงำน คนงำน วิชำชีพ เกษตร นักวิชำกำร Farm และนักบริหำร Workers Professional, Tech. & Adm. Workers

ลูกจ้ำง Employees คนงำน เสมียน ทั่วไป พนักงำน General พนักงำนขำย Workers และให้บริกำร Clerical, Sales & Services Workers

ผู้ไม่ได้ ปฏิบัติงำน ผู้ปฏิบัติงำน เชิงเศรษฐกิจ ในกระบวน Econoกำรผลิต mically Production Inactive Workers

Major Housing Characteristics

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

1 - 2 คน

48.3

34.1

67.2

79.0

49.1

57.2

24.7

46.1

40.6

13.9

67.3

1 - 2 Persons

3 - 4 คน

37.5

47.0

32.8

21.0

40.1

21.6

-

-

47.7

53.7

23.7

3 - 4 Persons

5 - 7 คน

13.8

17.3

-

-

10.9

21.3

75.3

53.9

11.7

32.4

9.0

5 - 7 Persons

8 คนขึ้นไป

0.3

1.6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.0

100.0

ขนาดของครัวเรือน (ไม่รวมคนรับใช้/ลูกจ้าง)

จานวนผู้ทางานหารายได้

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Household Size (exclude servants/employee)

8 Persons or More Number of Earners

ไม่มี

19.2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

64.7

None

1 คน

21.8

11.5

40.1

29.9

29.5

45.3

24.7

19.4

30.1

18.9

14.7

1 Person

2 - 3 คน.

53.2

80.4

59.9

70.1

63.8

49.6

80.6

63.6

61.9

20.6

2 - 3 Persons

4 คนขึ้นไป

5.8

8.1

-

-

6.7

5.1

75.3

-

6.3

19.2

-

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

94.4

95.6

100.0

100.0

95.4

100.0

100.0

100.0

91.0

95.8

92.9

1 คน

5.4

4.4

-

-

3.9

-

-

-

8.7

4.2

6.8

1 Person

2 - 3 คน

0.2

-

-

-

0.7

-

-

-

0.3

-

0.3

2 - 3 Persons

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

จานวนผู้พิการในครัวเรือน ไม่มีผู้พกิ ำร

4 คนขึ้นไป

4 Persons or More Number Disability None

4 Persons or More


ตาราง 10 ร้อยละของครัวเรือน จาแนกตามลักษณะที่สาคัญของครัวเรือน และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน (ต่อ) TABLE 10 PERCENTAGE OF HOUSEHOLDS BY MAJOR HOUSING CHARACTERISTICS AND SOCIO-ECONOMIC CLASS (Contd.)

ลักษณะที่สำคัญของครัวเรือน

ผู้ถือครองทำกำรเกษตร ผู้ดำเนินธุรกิจ Farm Operators รวมทั้งสิ้น ของตนเอง ปลู ก พื ช / เลี ย ้ งสั ต ว์ / เพำะเลี ย ้ ง Total ประมง,ป่ำไม้, ที่ไม่ใช่กำรเกษตร Plant /Animal / Culture ล่ำสัตว์, Own-Account ส่วนใหญ่เป็น ส่วนใหญ่ หำของป่ำ,บริกำร Workers, เจ้ำของที่ดิน เช่ำที่ดิน / ทำฟรี ทำงกำรเกษตร Non-Farm Mainly Mainly Fishing, Forestry, Owning Renting Agricultural services Land Land / Free

ผู้ปฏิบัติงำน คนงำน วิชำชีพ เกษตร นักวิชำกำร Farm และนักบริหำร Workers Professional, Tech. & Adm. Workers

ลูกจ้ำง Employees คนงำน เสมียน ทั่วไป พนักงำน General พนักงำนขำย Workers และให้บริกำร Clerical, Sales & Services Workers

ผู้ไม่ได้ ปฏิบัติงำน ผู้ปฏิบัติงำน เชิงเศรษฐกิจ ในกระบวน Econoกำรผลิต mically Production Inactive Workers

Major Housing Characteristics

Received Government/

จานวนสมาชิกที่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

ไม่มี

89.3

92.0

100.0

100.0

91.6

34.1

100.0

100.0

95.2

98.4

89.9

None

มี

10.7

8.0

8.4

65.9

4.7

1.6

10.1

Have

จากหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ

-

-

-

-

จานวนสมาชิกที่ได้รับบัตรประกันสุขภาพ

Received Universal Health

100.0

100.0

ไม่มี

10.0

3.4

มี

90.0

96.6

(30 บาท รักษาทุกโรค)

State Enterprise's Welfare

100.0 100.0

100.0 100.0

100.0

100.0

4.0

57.7

96.0

42.4

100.0 100.0

100.0 100.0

100.0

100.0

100.0

14.1

4.6

7.2

None

85.8

95.4

92.8

Have

สมาชิกที่มีบตั รรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล

Coverage Card

Received Medical Card

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

ไม่มี

83.4

96.9

100.0

100.0

90.5

78.9

100.0

80.5

60.2

40.0

97.7

None

มี

16.6

3.1

9.5

21.1

19.5

39.9

60.0

2.3

Have

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

98.8

100.0

100.0

100.0

97.2

96.9

100.0

100.0

99.5

95.1

99.3

None

2.7

3.1

0.5

4.9

0.7

Have

(ประกันสังคม)

สมาชิกที่มีบตั รประกันสุขภาพเอกชน ไม่มีผู้ได้รับบัตร มี

1.2

-

-

-

-

-

-

-

-

(social security)

Received Private Health Insurance


ตาราง 10 ร้อยละของครัวเรือน จาแนกตามลักษณะที่สาคัญของครัวเรือน และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน (ต่อ) TABLE 10 PERCENTAGE OF HOUSEHOLDS BY MAJOR HOUSING CHARACTERISTICS AND SOCIO-ECONOMIC CLASS (Contd.)

ลักษณะที่สำคัญของครัวเรือน

สมาชิกที่ได้รับสวัสดิการจัดโดยนายจ้าง ไม่มี มี

ผู้ถือครองทำกำรเกษตร ผู้ดำเนินธุรกิจ Farm Operators รวมทั้งสิ้น ของตนเอง ปลู ก พื ช / เลี ย ้ งสั ต ว์ / เพำะเลี ย ้ ง Total ประมง,ป่ำไม้, ที่ไม่ใช่กำรเกษตร Plant /Animal / Culture ล่ำสัตว์, Own-Account ส่วนใหญ่เป็น ส่วนใหญ่ หำของป่ำ,บริกำร Workers, เจ้ำของที่ดิน เช่ำที่ดิน / ทำฟรี ทำงกำรเกษตร Non-Farm Mainly Mainly Fishing, Forestry, Owning Renting Agricultural services Land Land / Free

100.0 99.7 0.3

100.0 98.5 1.5

100.0 100.0 -

100.0 100.0 -

100.0 100.0 -

ผู้ปฏิบัติงำน คนงำน วิชำชีพ เกษตร นักวิชำกำร Farm และนักบริหำร Workers Professional, Tech. & Adm. Workers

100.0 100.0 -

100.0 100.0 -

ลูกจ้ำง Employees คนงำน เสมียน ทั่วไป พนักงำน General พนักงำนขำย Workers และให้บริกำร Clerical, Sales & Services Workers

100.0 100.0 -

100.0 100.0 -

ผู้ไม่ได้ ปฏิบัติงำน ผู้ปฏิบัติงำน เชิงเศรษฐกิจ ในกระบวน Econoกำรผลิต mically Production Inactive Workers

100.0 100.0 -

100.0 100.0 -

สมาชิกที่ได้รับเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพ สาหรับผู้สูงอายุ ไม่มี มี สมาชิกที่ได้รับเงินสงเคราะห์สาหรับผู้พิการ ไม่มี มี สมาชิกที่ได้รับอาหารกลางวัน/อาหารเสริมฟรี ไม่มี มี สมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐ ไม่มี มี

Major Housing Characteristics

Received Welfare by Employer None Have Received Social Pension for the Poor Elderly

100.0 61.7 38.3

100.0 61.1 38.9

100.0 72.9 27.1

100.0 91.5 8.5

100.0 77.6 22.4

100.0 79.2 20.8

100.0 100.0

100.0 100.0 -

100.0 64.8 35.2

100.0 80.9 19.1

100.0 41.1 58.9

100.0 95.3 4.7

100.0 95.6 4.4

100.0 100.0 -

100.0 100.0 -

100.0 96.8 3.2

100.0 100.0 -

100.0 100.0 -

100.0 100.0 -

100.0 93.5 6.5

100.0 95.8 4.2

100.0 93.8 6.2

Received Social Assistant for Disability

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

75.1 24.9

60.3 39.7

100.0 -

79.0 21.0

76.6 23.4

82.2 17.8

100.0 -

80.5 19.5

83.3 16.7

67.4 32.6

77.6 22.4

Received Free School Lunch/ Supplementary Food None None

100.0 98.5 1.5

100.0 98.7 1.3

100.0 100.0 -

100.0 100.0 -

100.0 95.7 4.3

100.0 99.0 1.0

100.0 100.0 -

100.0 100.0 -

100.0 98.7 1.3

100.0 100.0 -

100.0 98.7 1.3

None None OneHave to Two Persons None None OneHave to Two Persons

Have One to Two Persons Received Government, Scholarship None None Have One to Two Persons


ตาราง 10 ร้อยละของครัวเรือน จาแนกตามลักษณะที่สาคัญของครัวเรือน และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน (ต่อ) TABLE 10 PERCENTAGE OF HOUSEHOLDS BY MAJOR HOUSING CHARACTERISTICS AND SOCIO-ECONOMIC CLASS (Contd.)

ลักษณะที่สำคัญของครัวเรือน

ผู้ถือครองทำกำรเกษตร ผู้ดำเนินธุรกิจ Farm Operators รวมทั้งสิ้น ของตนเอง ปลู ก พื ช / เลี ย ้ งสั ต ว์ / เพำะเลี ย ้ ง Total ประมง,ป่ำไม้, ที่ไม่ใช่กำรเกษตร Plant /Animal / Culture ล่ำสัตว์, Own-Account ส่วนใหญ่เป็น ส่วนใหญ่ หำของป่ำ,บริกำร Workers, เจ้ำของที่ดิน เช่ำที่ดิน / ทำฟรี ทำงกำรเกษตร Non-Farm Mainly Mainly Fishing, Forestry, Owning Renting Agricultural services Land Land / Free

ลูกจ้ำง Employees คนงำน เสมียน ทั่วไป พนักงำน General พนักงำนขำย Workers และให้บริกำร Clerical, Sales & Services Workers

ผู้ปฏิบัติงำน คนงำน วิชำชีพ เกษตร นักวิชำกำร Farm และนักบริหำร Workers Professional, Tech. & Adm. Workers

ผู้ไม่ได้ ปฏิบัติงำน ผู้ปฏิบัติงำน เชิงเศรษฐกิจ ในกระบวน Econoกำรผลิต mically Production Inactive Workers

สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการอื่นๆ ของรัฐที่ตั้งขึ้น

Major Housing Characteristics

Other Government Funds

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

To Assist Farmers

98.4

95.3

100.0

95.8

99.5

94.0

100.0

100.0

99.2

100.0

100.0

Not No Participate

1.6

4.7

-

4.2

0.5

6.0

-

-

0.8

-

-

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

97.5

98.5

100.0

100.0

99.2

100.0

24.7

100.0

98.8

100.0

94.8

2.5

1.5

-

-

0.8

-

75.3

-

1.2

-

5.2

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

99.8

100.0

100.0

100.0

99.7

97.8

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

0.2

-

-

-

0.3

2.2

-

-

-

-

-

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

ไม่มี

64.0

45.4

40.1

34.6

69.5

86.2

24.7

46.1

64.9

43.1

78.7

None None

มี

35.7

54.7

59.9

65.4

30.5

13.8

75.3

53.9

35.1

56.9

21.3

Have One to Two Persons

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ไม่เข้ำร่วม เข้ำร่วม สมาชิกที่กู้ยืมเงินโครงการเงินกู้ เพื่อการศึกษาของรัฐ ไม่มี มี

Participate Yes Borrowed Government Loan for Education None None Have One to Two Persons

สมาชิกที่กู้ยืมเงินโครงการธนาคารประชาชน เพื่อผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อย ไม่มี มี สมาชิกที่กู้ยืมเงินกองทุนหมู่บา้ น/ ชุมชนเมือง

Borrowed People Bank None None Have One to Two Persons Borrowed Village Fund Scheme


ตาราง 10 ร้อยละของครัวเรือน จาแนกตามลักษณะที่สาคัญของครัวเรือน และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน (ต่อ) TABLE 10 PERCENTAGE OF HOUSEHOLDS BY MAJOR HOUSING CHARACTERISTICS AND SOCIO-ECONOMIC CLASS (Contd.)

ลักษณะที่สำคัญของครัวเรือน

ผู้ถือครองทำกำรเกษตร ผู้ดำเนินธุรกิจ Farm Operators รวมทั้งสิ้น ของตนเอง ปลู ก พื ช / เลี ย ้ งสั ต ว์ / เพำะเลี ย ้ ง Total ประมง,ป่ำไม้, ที่ไม่ใช่กำรเกษตร Plant /Animal / Culture ล่ำสัตว์, Own-Account ส่วนใหญ่เป็น ส่วนใหญ่ หำของป่ำ,บริกำร Workers, เจ้ำของที่ดิน เช่ำที่ดิน / ทำฟรี ทำงกำรเกษตร Non-Farm Mainly Mainly Fishing, Forestry, Owning Renting Agricultural services Land Land / Free

ลูกจ้ำง Employees คนงำน เสมียน ทั่วไป พนักงำน General พนักงำนขำย Workers และให้บริกำร Clerical, Sales & Services Workers

ผู้ปฏิบัติงำน คนงำน วิชำชีพ เกษตร นักวิชำกำร Farm และนักบริหำร Workers Professional, Tech. & Adm. Workers

ผู้ไม่ได้ ปฏิบัติงำน ผู้ปฏิบัติงำน เชิงเศรษฐกิจ ในกระบวน Econoกำรผลิต mically Production Inactive Workers

Major Housing Characteristics

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

98.1

98.4

100.0

100.0

97.1

94.9

100.0

100.0

100.0

92.0

98.9

None No

1.9

1.6

-

-

2.9

5.1

-

-

-

8.0

1.1

Have Yes

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

ไม่มี

59.0

67.4

100.0

100.0

61.5

9.8

24.7

77.1

59.4

70.9

54.6

None None

มี

41.1

32.7

-

-

38.4

90.2

75.3

22.9

40.6

29.1

45.4

Have

สมาชิกที่กู้ยืมเงินกองทุนอื่นๆ ที่รัฐจัดให้กู้ยืม ไม่กยู้ ืม กูย้ ืม สมาชิกที่เคยใช้อินเทอร์เน็ต

3. ที่อยูอ่ าศัย และสาธารณูปโภค

Other Government Loan

Members who Accessed to the Internet

3. For Living and Public Utility

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Type of Dwelling

88.6

100.0

100.0

100.0

88.0

74.7

100.0

96.2

87.1

97.3

81.4

Detached DetachedHouse House

ห้องแถว/ตึกแถว/อำคำรพำณิชย์

5.2

-

-

-

7.1

13.3

-

3.8

6.5

2.0

6.7

Row RowHouse House

ทำวน์เฮ้ำส์/บ้ำนแฝด

1.3

-

-

-

4.8

2.8

-

-

1.2

0.7

0.8

Townhouse or Twinhouse Townhouse or Twinhouse

ห้องชุด

4.9

-

-

-

-

9.2

-

-

5.2

-

11.2

ห้องภำยในบ้ำน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Room or Rooms Room or Rooms

ที่อยูอ่ ำศัยชั่วครำว และอืน่ ๆ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Improvised Quarter and Others Improvised Quarter

ประเภทของที่อยูอ่ าศัย บ้ำนเดี่ยว

Apartment or Flat Apartment or Flat


ตาราง 10 ร้อยละของครัวเรือน จาแนกตามลักษณะที่สาคัญของครัวเรือน และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน (ต่อ) TABLE 10 PERCENTAGE OF HOUSEHOLDS BY MAJOR HOUSING CHARACTERISTICS AND SOCIO-ECONOMIC CLASS (Contd.)

ลักษณะที่สำคัญของครัวเรือน

ผู้ถือครองทำกำรเกษตร ผู้ดำเนินธุรกิจ Farm Operators รวมทั้งสิ้น ของตนเอง ปลู ก พื ช / เลี ย ้ งสั ต ว์ / เพำะเลี ย ้ ง Total ประมง,ป่ำไม้, ที่ไม่ใช่กำรเกษตร Plant /Animal / Culture ล่ำสัตว์, Own-Account ส่วนใหญ่เป็น ส่วนใหญ่ หำของป่ำ,บริกำร Workers, เจ้ำของที่ดิน เช่ำที่ดิน / ทำฟรี ทำงกำรเกษตร Non-Farm Mainly Mainly Fishing, Forestry, Owning Renting Agricultural services Land Land / Free

ลูกจ้ำง Employees คนงำน เสมียน ทั่วไป พนักงำน General พนักงำนขำย Workers และให้บริกำร Clerical, Sales & Services Workers

ผู้ปฏิบัติงำน คนงำน วิชำชีพ เกษตร นักวิชำกำร Farm และนักบริหำร Workers Professional, Tech. & Adm. Workers

ผู้ไม่ได้ ปฏิบัติงำน ผู้ปฏิบัติงำน เชิงเศรษฐกิจ ในกระบวน Econoกำรผลิต mically Production Inactive Workers

Major Housing Characteristics

Construction Materials

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

ตึก

42.0

22.7

40.1

26.7

48.3

53.7

-

41.7

43.0

40.1

51.3

Cement, BrickBrick or Stone Cement, or Stone

ไม้

12.1

16.1

27.1

43.8

8.6

3.9

-

38.9

9.0

9.0

11.5

Wood Wood

ครึ่งตึกครึ่งไม้

45.7

61.3

32.8

29.6

43.1

42.5

100.0

19.5

47.5

51.0

37.0

Brick andand WoodWood Brick

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Local Materials Local Materials

0.2

-

-

-

-

-

-

-

0.5

-

0.3

สถานภาพการครอบครองที่อยูอ่ าศัย

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

เป็นเจ้ำของบ้ำนและที่ดิน

86.4

98.4

100.0

95.8

89.2

66.6

100.0

96.2

84.2

96.1

78.6

เป็นเจ้ำของบ้ำนแต่เช่ำที่ดิน

0.1

-

-

-

0.5

-

-

-

-

-

-

บ้ำนเช่ำ

9.8

-

-

-

9.3

13.0

-

3.8

11.3

2.7

18.1

อยูโ่ ดยไม่เสียค่ำเช่ำ

3.7

1.6

-

4.2

0.9

20.4

-

-

4.5

1.1

3.3

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

91.5

93.7

100.0

100.0

56.8

96.9

100.0

100.0

94.3

95.8

99.1

No

8.5

6.3

-

-

43.2

3.1

-

-

5.7

4.2

0.9

Yes

ชนิดของวัสดุก่อสร้างที่อยูอ่ าศัย

วัสดุไม่ถำวรในท้องถิ่น วัสดุที่ใช้แล้ว/วัสดุเหลือใช้ และอืน่ ๆ

ใช้ที่อยูอ่ าศัยนี้บางส่วนทาธุรกิจหรือไม่ ไม่ใช้ ใช้

Re-used Materials and Others Re-used Materials

Occupancy Status Owns Dwelling and Land Owns Dwelling on Rented Land Rent Oecupied rented free Part of Dwelling Used for Business


ตาราง 10 ร้อยละของครัวเรือน จาแนกตามลักษณะที่สาคัญของครัวเรือน และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน (ต่อ) TABLE 10 PERCENTAGE OF HOUSEHOLDS BY MAJOR HOUSING CHARACTERISTICS AND SOCIO-ECONOMIC CLASS (Contd.)

ลักษณะที่สำคัญของครัวเรือน

เชื้อเพลิงที่ใช้ในการปรุงอาหาร ไม่มีกำรหุงต้ม ถ่ำน ไม้ น้ำมันก๊ำด แก๊ส ไฟฟ้ำ อืน่ ๆ น้าดื่ม น้ำดื่มบรรจุขวด/ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ น้ำประปำภำยในบ้ำน น้ำบ่อ/บำดำลภำยในบ้ำน น้ำประปำนอกบ้ำน น้ำบ่อ/บำดำลนอกบ้ำน น้ำจำกแม่น้ำ/ลำธำร/คลอง/น้ำตก น้ำฝน น้ำประปำผ่ำนกำรบำบัด (ต้ม/กรอง) อืน่ ๆ

ผู้ถือครองทำกำรเกษตร ผู้ดำเนินธุรกิจ Farm Operators รวมทั้งสิ้น ของตนเอง ปลู ก พื ช / เลี ย ้ งสั ต ว์ / เพำะเลี ย ้ ง Total ประมง,ป่ำไม้, ที่ไม่ใช่กำรเกษตร Plant /Animal / Culture ล่ำสัตว์, Own-Account ส่วนใหญ่เป็น ส่วนใหญ่ หำของป่ำ,บริกำร Workers, เจ้ำของที่ดิน เช่ำที่ดิน / ทำฟรี ทำงกำรเกษตร Non-Farm Mainly Mainly Fishing, Forestry, Owning Renting Agricultural services Land Land / Free

ผู้ปฏิบัติงำน คนงำน วิชำชีพ เกษตร นักวิชำกำร Farm และนักบริหำร Workers Professional, Tech. & Adm. Workers

ลูกจ้ำง Employees คนงำน เสมียน ทั่วไป พนักงำน General พนักงำนขำย Workers และให้บริกำร Clerical, Sales & Services Workers

ผู้ไม่ได้ ปฏิบัติงำน ผู้ปฏิบัติงำน เชิงเศรษฐกิจ ในกระบวน Econoกำรผลิต mically Production Inactive Workers

Major Housing Characteristics

100.0 6.9 9.2 30.2 0.3 50.0 3.4 -

100.0 14.2 53.3 32.5 -

100.0 100.0 -

100.0 11.9 74.3 13.8 -

100.0 0.9 3.0 13.4 81.7 0.9 -

100.0 7.5 6.0 71.6 14.9 -

100.0 100.0 -

100.0 34.4 19.4 42.4 3.8 -

100.0 5.4 9.7 17.7 62.2 5.0 -

100.0 1.3 15.0 16.6 3.9 63.1 -

100.0 15.6 8.2 34.2 37.5 4.5 -

Cooking Fuel

100.0 25.5 0.7 0.3 64.9 8.5 -

100.0 11.7 1.6 83.5 3.2 -

100.0 100.0 -

100.0 100.0 -

100.0 27.7 2.8 45.2 24.4 -

100.0 45.8 28.2 26.0 -

100.0 100.0

100.0 3.8 92.7 3.5 -

100.0 25.4 0.2 66.2 8.2 -

100.0 38.0 58.1 3.9 -

100.0 30.3 1.2 63.9 4.5 -

Drinking Water

-

NoNo Cooking Cooking Charcoal Wood Kerosene GasGas Electricity Electricity Others Others Bottle-Water/ Water-Vending machine Inside Piped Water-Supply Inside Piped Underground Water Outside Piped or Public Tap Well or Underground Water River, Stream etc. Rain Water Treated tap water (boiled/filtered) Others


ตาราง 10 ร้อยละของครัวเรือน จาแนกตามลักษณะที่สาคัญของครัวเรือน และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน (ต่อ) TABLE 10 PERCENTAGE OF HOUSEHOLDS BY MAJOR HOUSING CHARACTERISTICS AND SOCIO-ECONOMIC CLASS (Contd.)

ลักษณะที่สำคัญของครัวเรือน

ผู้ถือครองทำกำรเกษตร ผู้ดำเนินธุรกิจ Farm Operators รวมทั้งสิ้น ของตนเอง ปลู ก พื ช / เลี ย ้ งสั ต ว์ / เพำะเลี ย ้ ง Total ประมง,ป่ำไม้, ที่ไม่ใช่กำรเกษตร Plant /Animal / Culture ล่ำสัตว์, Own-Account ส่วนใหญ่เป็น ส่วนใหญ่ หำของป่ำ,บริกำร Workers, เจ้ำของที่ดิน เช่ำที่ดิน / ทำฟรี ทำงกำรเกษตร Non-Farm Mainly Mainly Fishing, Forestry, Owning Renting Agricultural services Land Land / Free

ผู้ปฏิบัติงำน คนงำน วิชำชีพ เกษตร นักวิชำกำร Farm และนักบริหำร Workers Professional, Tech. & Adm. Workers

ลูกจ้ำง Employees คนงำน เสมียน ทั่วไป พนักงำน General พนักงำนขำย Workers และให้บริกำร Clerical, Sales & Services Workers

ผู้ไม่ได้ ปฏิบัติงำน ผู้ปฏิบัติงำน เชิงเศรษฐกิจ ในกระบวน Econoกำรผลิต mically Production Inactive Workers

Major Housing Characteristics

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

94.8

89.4

-

88.5

95.8

95.9

100.0

100.0

96.2

100.0

95.2

น้ำบ่อ / บำดำลภำยในบ้ำน

2.4

8.1

-

-

1.7

4.1

-

-

-

-

1.3

Inside Piped Underground Water

น้ำประปำนอกบ้ำน

0.1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.3

Outside Piped Public Tap

น้ำบ่อ / บำดำลนอกบ้ำน

2.4

2.6

-

11.5

-

-

-

-

3.8

-

3.2

Well Underground Water

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

River, Stream etc.

0.3

-

-

-

2.5

-

-

-

-

-

-

Rain Water

น้ำประปำผ่ำนกำรบำบัด

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Treated tap water ( boiled / filtered )

อืน่ ๆ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Others

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

การใช้น้า น้ำประปำภำยในบ้ำน

น้ำจำกแม่น้ำ / ลำธำร / คลอง / น้ำตก น้ำฝน

การใช้ส้วม

Water Supply Inside Piped Water Supply

Toilet Facilities

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ส้วมแบบนั่งห้อยเท้ำ

19.4

6.2

-

-

26.2

41.2

-

3.5

16.8

6.2

29.0

Flush Latrine

ส้วมแบบนั่งยอง

77.2

92.2

64.2

49.0

96.5

81.0

91.5

68.9

Squat

3.4

1.6

-

-

9.6

9.8

-

-

2.2

2.3

2.2

Bath flush and squat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pit/ bucket/ discharge

ไม่มีส้วม

ส้วมแบบนั่งห้อยเท้ำและส้วมแบบนั่งยอง ส้วมหลุม/ถัง/บ่อปลำ/ถ่ำยลงแม่น้ำ ลำคลองหรือส้วมลักษณะอืน่ ๆ

100.0

100.0

100.0

No Facility Nearby

into water/ others


ตาราง 10 ร้อยละของครัวเรือน จาแนกตามลักษณะที่สาคัญของครัวเรือน และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน (ต่อ) TABLE 10 PERCENTAGE OF HOUSEHOLDS BY MAJOR HOUSING CHARACTERISTICS AND SOCIO-ECONOMIC CLASS (Contd.)

ลักษณะที่สำคัญของครัวเรือน

วิธีกาจัดขยะภายในครัวเรือน1/

ผู้ถือครองทำกำรเกษตร ผู้ดำเนินธุรกิจ Farm Operators รวมทั้งสิ้น ของตนเอง ปลู ก พื ช / เลี ย ้ งสั ต ว์ / เพำะเลี ย ้ ง Total ประมง,ป่ำไม้, ที่ไม่ใช่กำรเกษตร Plant /Animal / Culture ล่ำสัตว์, Own-Account ส่วนใหญ่เป็น ส่วนใหญ่ หำของป่ำ,บริกำร Workers, เจ้ำของที่ดิน เช่ำที่ดิน / ทำฟรี ทำงกำรเกษตร Non-Farm Mainly Mainly Fishing, Forestry, Owning Renting Agricultural services Land Land / Free

ผู้ปฏิบัติงำน คนงำน วิชำชีพ เกษตร นักวิชำกำร Farm และนักบริหำร Workers Professional, Tech. & Adm. Workers

ลูกจ้ำง Employees คนงำน เสมียน ทั่วไป พนักงำน General พนักงำนขำย Workers และให้บริกำร Clerical, Sales & Services Workers

ผู้ไม่ได้ ปฏิบัติงำน ผู้ปฏิบัติงำน เชิงเศรษฐกิจ ในกระบวน Econoกำรผลิต mically Production Inactive Workers

Major Housing Characteristics

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

เก็บรวบรวมให้พนักงำนนำไปทิ้ง

86.7

80.3

32.8

44.7

89.4

94.7

100.0

80.6

90.5

92.0

88.9

Take to public cleansing services

เผำ

29.8

47.1

40.1

48.7

15.9

12.5

75.3

19.4

27.0

24.8

29.4

Burn

0.4

-

-

-

0.5

2.0

-

-

0.9

0.8

-

Bury

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Feed animals

ทำปุ๋ยหมัก

0.1

-

-

-

0.5

-

-

-

-

-

-

Fertilizer ferment

ทิ้งลงแม่น้ำ ลำคลอง ที่สำธำรณะ และอืน่ ๆ

2.5

5.1

27.1

22.7

2.0

-

-

-

-

-

1.7

ฝังกลบ นำไปเลี้ยงสัตว์.

Method of Getting Rid of Household Garbage1

Throwing in River, cannal in public and Others

1/ แต่ละครัวเรือนสำมำรถตอบได้มำกกว่ำ 1 วิธี

1/ Households may report more than 1 method


ภาคผนวก


ภาคผนวก ระเบียบวิธี 1. แผนการสุ่มตัวอย่าง แผนการสุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นแบบ Stratified Two-stage Sampling โดยมีกรุงเทพมหานคร และ จังหวัดเป็นสตราตัม (77 สตราตัม) และในแต่ละสตราตัม (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) ได้ทาการแบ่งออกเป็น 2 สต ราตัมย่อย ตามลักษณะการปกครองของกรมการปกครอง คือ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล แล้วทาการเลือก ตัวอย่าง ดังนี้ 1) การเลือกตัวอย่างขั้นที่หนึ่ง จากแต่ละสตราตัมย่อย หรือแต่ละเขตการปกครอง ได้ทาการเลือก EA ตัวอย่าง อย่างอิสระต่อ กัน โดยให้ความน่าจะเป็นในการเลือกเป็นปฏิภาคกับจานวนครัวเรือนของ EA นั้น ๆ 2) การเลือกตัวอย่างขั้นที่สอง เป็นการเลือกครัวเรือนตัวอย่างจากครัวเรือนส่วนบุคคลทั้งสิ้นในบัญชีรายชื่อครัวเรือน ซึ่งได้จาก การนับจดในแต่ละ EA ตัวอย่าง แล้วจัดเรียงรายชื่อครัวเรือนส่วนบุคคลใหม่ตามขนาดของครัวเรือน (จานวนสมาชิกใน ครัวเรื อน)และประเภทครั วเรือนเชิงเศรษฐกิจ (ตามอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้สูงสุดในครัวเรือน) ก่อนทาการเลือก ครัวเรือนตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบมีระบบ โดยกาหนดขนาดตัวอย่างในแต่ละเขต คือ (1) ในเขตเทศบาล เลือก 15 ครัวเรือนตัวอย่างต่อ EA (2) นอกเขตเทศบาล เลือก 10 ครัวเรือนตัวอย่างต่อ EA ได้จานวนครัวเรือนส่วนบุคคลตัวอย่างของการสารวจทั้งสิ้น 52,000 ครัวเรือน 2. วิธีการประมาณผล การเสนอผลข้อมูลในระดับจังหวัด ส่วนในระดับภาค คือ ตอนพิเศษ (กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) ภาคกลาง (ยกเว้นตอนพิเศษ) ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ นั้น ได้เสนอผลในระดับเขตการปกครอง คือ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล ประมาณค่าดังนี้ 1) การประมาณค่ายอดรวม ในการประมาณค่า กาหนดให้ k j i h

= = = =

1 , 2 , 3 , ... , mhij 1,2 1 , 2 , 3 , ... , A h 1,2,3,4,5

( เขตแจงนับตัวอย่าง ) ( เขตการปกครอง ) ( จังหวัด ) ( ภาค )


50 สูตรการประมาณค่ายอดรวมที่ปรับแล้วของลักษณะที่ต้องการศึกษา X ของครัวเรือน สาหรับภาค h คือ A h 2 x hij x h    Yhij …………….………………....….…….……..……….………..(1) i 1 j 1 y hij

โดยที่

Yhij

คือ ค่าประมาณจานวนครัวเรือนทั้งสิ้น ที่ได้จากการคาดประมาณประชากร 1/ ของประเทศไทย สาหรับเขตการปกครอง j จังหวัด i ภาค h

x hij

คือ ค่าประมาณยอดรวมโดยปกติของลักษณะ ที่ต้องการศึกษา X ของครัวเรือน สาหรับเขตการปกครอง j จังหวัด i ภาค h x hij 

y hij

m 1 hij 1 Nhijk x  mhij k 1 Phijk nhijk hijk

คือ ค่าประมาณยอดรวมโดยปกติของจานวนครัวเรือนทั้งสิ้น สาหรับ เขตการปกครอง j จังหวัด i ภาค h m 1 hij 1 Nhijk y hij  n  mhij k 1 Phijk nhijk hijk

ซึง่

x hijk

คือ ค่าของลักษณะที่ต้องการศึกษา X ของครัวเรือนที่แจงนับได้ทั้งสิ้น สาหรับเขตแจงนับตัวอย่าง k เขตการปกครอง j จังหวัด i ภาค h

Nhijk

คือ จานวนครัวเรือนที่นับจดได้ทั้งสิ้น ในเขตแจงนับตัวอย่าง k เขตการปกครอง j จังหวัด i ภาค h

nhijk

คือ จานวนครัวเรือนตัวอย่างที่แจงนับได้ทั้งสิ้น เขตการปกครอง j จังหวัด i ภาค h

Phijk

คือ โอกาสในการเลือกเขตแจงนับตัวอย่าง k เขตการปกครอง j จังหวัด i ภาค h

mhij

คือ จานวนเขตแจงนับตัวอย่างทั้งสิ้น ในเขตการปกครอง j จังหวัด i ภาค h

nhijk

คือ จานวนครัวเรือนตัวอย่างที่แจงนับและได้ข้อมูลทั้งสิ้น สาหรับเขตแจงนับ

ในเขตแจงนับ ตัวอย่าง k

ตัวอย่าง k เขตการปกครอง j จังหวัด i ภาค h แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (ตุลาคม 2550)

1/ การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ. ศ. 2543 - 2573 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (ตุลาคม 2550)


51 2) การประมาณค่าเฉลี่ย สูตรการประมาณค่าเฉลี่ยของลักษณะที่ต้องการศึกษา X ต่อครัวเรือน สาหรับภาค h คือ xh 

โดยที่ Y

h

xh Yh

…………………….…………….……………………..………….(2)

คือ ค่าประมาณจานวนครัวเรือนทั้งสิ้นที่ได้จากการคาดประมาณประชากร ของประเทศไทย สาหรับภาค h Yh 

Ah 2   Yhij i 1 j 1

3. สูตรการคานวณร้อยละของการเปลี่ยนแปลงต่อปีร้อยละของการเปลี่ยนแปลงต่อปี 1/n

v tn vt

g tn

=

g tn

คือ ร้อยละของการเปลี่ยนแปลงต่อปี ระหว่างปี t+n และ ปี t

Vt+n , Vt

คือ มูลค่าในปี t+n และ t ตามลาดับ

t

คือ ปีฐาน (ในที่นี้ คือ ปี 2552, 2554)

n

คือ จานวนปีที่ใช้เปรียบเทียบ (ในที่นี้ คือ 2)

-1

x 100

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ทาการแบ่งครัวเรือนตัวอย่างประมาณ 52,000 ครัวเรือนออกเป็น 12 กลุ่ม เท่า ๆ กัน ซึ่งในแต่ละกลุ่มจะมีครัวเรือนตัวอย่างกระจายอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาล และดาเนินการสารวจครัวเรือนตัวอย่างกลุ่มละ 1 เดือน โดยการจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไปสัมภาษณ์หัวหน้าครัวเรือน หรือสมาชิกของครัวเรือนที่ได้รับเลื อกเป็นตัวอย่าง ซึ่งมีคาบเวลาการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล 12 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2556 5. การประมวลผลข้อมูล แบบข้อถามที่บันทึกเรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านการตรวจสอบ รวมทั้งทาการบรรณาธิกรและลงรหัสเบื้องต้น รวมทั้งบัน ทึก ข้อมูล และจะส่งแฟ้มข้อมูล ของแต่ล ะจังหวัดมายังส่ว นกลาง จากนั้นจะทาการบรรณาธิกรด้ว ย เครื่องคอมพิวเตอร์อีกครั้งหนึ่ง เพื่อแก้ไขตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล แล้วจึงทาการเดินตาราง ประมวลผล


สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2556 จังหวัดขอนแก่น  
สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2556 จังหวัดขอนแก่น  
Advertisement