Page 1

ISSN 1905-8314

2560 2017

รายงานสถิติจังหวัดขอนแก่น Khon Kaen Provincial Statistical Report

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น Khon Kaen Provincial Statistical Office สำนักงานสถิติแห่งชาติ National Statistical Office


รายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2560 PROVINCIAL STATISTICAL REPORT: 2017

ขอนแก่น KHON KAEN

สานักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น KHON KAEN PROVINCIAL STATISTICAL OFFICE

สำนักงำนสถิตแ ิ ห่งชำติ กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ ่ สำร NATIONAL STATISTICAL OFFICE MINISTRY OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY


ii

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงำนสถิติจังหวัดขอนแก่น ศำลำกลำงจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์รำชกำร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร 0 4324 6639 โทรสำร 0 4324 6183 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: khkaen@nso.go.th หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักสถิติพยำกรณ์ สำนักงำนสถิติแห่งชำติ ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษำฯ อำคำรรัฐประศำสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร 0 2141 7497 โทรสำร 0 2143 8132 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: binfopub@nso.go.th

ปีที่จัดพิมพ์ จัดพิมพ์โดย

2560 สำนักงำนสถิติจังหวัดขอนแก่น

Division-in-Charge Khon Kaen Provincial Statistical Office Khon Kaen City Hall Sunratchakan Rd., Mueang, Khonkaen 40000, THAILAND Tel. +66 (0) 4324 6639 Fax: +66 (0) 4324 6183 E-mail: khkaen@nso.go.th Distributed by Statistical Forecasting Bureau, National Statistical Office, The Government Complex Commemorating His Majesty the King’s 80th birthday Anniversary, Ratthaprasasanabhakti Building, 2nd Floor. Chaeng watthana Rd., Laksi, Bangkok 10210, THAILAND Tel. +66 (0) 2141 7497 Fax: +66 (0) 2143 8132 E-mail: binfopub@nso.go.th http://www.nso.go.th Published Printed by

2017 Khon Kaen Provincial Statistical Office


คำนำ จากวิสัยทัศน์ของสานักงานสถิติแห่งชาติ ที่ว่า “เป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อ การตัดสินใจของประเทศ” และพันธกิจในการให้บริการข้อมูลสถิติ และสารสนเทศ แก่ผู้ใช้บริการทุกภาค ส่วน สานักงานสถิติจังหวัด ขอนแก่น ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก ด้านสถิติของจังหวัด จึงได้จัดทารายงานสถิติ จั งหวั ด ขึ้ น โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ รวบรวมและน าเสนอข้ อ มู ล สถิติ พื้ น ฐานด้ านเศรษฐกิ จ สั งคม และ สิ่งแวดล้ อม พร้อมทั้ง ตัวชี้วัดต่าง ๆ ของจังหวัด ที่ได้รวบรวมจากผลส ามะโนและการส ารวจตัวอย่างของ ส านั กงานสถิ ติ แห่ งชาติ และจากหน่ ว ยงานสถิ ติ อื่ น ๆ เพื่ อ เผยแพร่แ ก่ ห น่ ว ยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป นาข้อมูลสถิติไปใช้ในการกาหนด นโยบายวางแผน ตัดสินใจ และ อ้างอิงต่าง ๆ สาหรับรายงานสถิติจังหวัด ขอนแก่น พ.ศ. 2560 ฉบับนี้ เนื้อหาประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่หนึ่ง เป็นการนาเสนอสรุปข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดขอนแก่น แผนที่จังหวัด และข้อมูลสถิติทนี่ ่าสนใจโดย นาเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟฟิก ส่วนที่สอง เป็นการนาเสนอข้อมูลสถิติในรูปของตาราง และตัวชี้วัดที่ สาคัญของจังหวัด เพื่อให้ผู้ใช้ มีข้อมูลสถิติที่ครบถ้วน สะดวกในการนาไปใช้ โดยได้นาเสนอตามสาขาสถิติ คือ สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ สถิติแรงงาน สถิติการศึกษา สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม สถิติสุขภาพ สถิติสวัสดิการสังคม สถิติหญิงและชาย สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน สถิติยุติธรรม ความมั่นคง การเมือง และการปกครอง สถิติบัญชีประชาชาติ สถิติเกษตรและประมง สถิติอุตสาหกรรม สถิติพลังงาน สถิติการค้าและราคา สถิติการขนส่งและโลจิสติกส์ สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถิ ติ ก ารท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า สถิ ติ ก ารเงิ น การธนาคาร และการประกั น ภั ย สถิ ติ ก ารคลั ง และสถิ ติ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ข้อ มูล สถิติที่นาเสนอได้ ระบุแ หล่งที่ม าของข้อมูล ไว้ใต้ ตาราง สถิติทุกตารางเพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูล สามารถสืบค้น หารายละเอียดเชิงลึกเพิ่มเติมได้อย่างสะดวกมากขึ้น สานัก งานสถิติจ ัง หวัด ขอนแก่น ขอขอบคุณ ส่ว นราชการ และรัฐ วิส าหกิจ ที ่ใ ห้ค วาม อนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อนามาจัดทารายงานสถิติจังหวัด ไว้ ณ ที่นี้ และยินดีรับคาแนะนา ข้อคิด เห็นจากผู้ใช้ ข้อมูลสถิติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาและปรับปรุง รายงานสถิติจังหวัดฉบับต่อไป ทั้งนี้หาก สนใจข้อมูลของจังหวัดเพิ่มเติม สามารถเข้าไปค้นหาได้ที่ http://www.nso.go.th หรือศูนย์ข้อมูลสถิติ จังหวัด http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/contact/datprov.html


Preface As a vision is SMART Statistical Center for Decision Making, the National Statistical Office has been carrying out the mission in provide statistical and information service to all users. The Khon Kaen Provincial Statistical Office, acting as a core agency of the local statistical office, has therefore, produced provincial statistical report. This report presents basic statistical data, concerning economic, social and environmental aspects, including the provincial indicators. Those statistics were from both censuses and surveys conducted by NSO as well as from other statistical units of Line Ministries. These statistical data could be used to guide policy planning, decision making and references purposes. The Khon Kaen Provincial Statistical Report 2017 consists of; Part 1: Presentation of an overview of Khon Kaen, on basic information, its map and statistical data in the form of Infographic. Part 2: Presentation of statistical data and some major indicators, in the form of statistical tables, which enable users to use complete data in timely manner. The presentation has been classified based on statistical sectors namely: Demographic, Population and Housing Statistics, Labour Statistics, Education Statistics, Religion Art and Culture Statistics, Health Statistics, Social Security Statistics, Gender Statistics, Household Income and Expenditure Statistics, Justice, Security, Political and Public Administration Statistics, National Accounts, Agricultural and Fishery Statistics, Industrial Statistics, Energy Statistics, Trade and Price Statistics, Transport and Logistics Statistics, Information Communication and Technology Statistics, Tourism and Sports Statistics, Finance, Banking and Insurance Statistics, Fiscal Statistics and Natural Resources and Environment Statistics. Sources of data presented have been provided under all statistical tables to enable users to seek additional information. The Khon Kaen Provincial Statistical Office would like to express our sincere gratitude to all government agencies and state enterprises for the kind support in providing statistical data for this report. Any suggestions and comments are welcomed and would be taken into account so as to improve our next report. For further information, please visit our website at http://www.nso.go.th or Provincial Statistical Data Center at http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/contact/datprov.html


แผนที่จังหวัดขอนแก่น KHON KAEN MAP


จังหวัดขอนแก่น ประวัติความเป็นมา จังหวัดขอนแก่น เป็นดินแดนที่เคยมีชุมชนโบราณ อาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งนี้นับย้อนหลังได้หลายพันปี อาทิ มีการขุดพบแหล่งโบราณคดีที่บ้านนาดี ตาบลบ้านโคก อาเภอภูเวียง หรือที่บ้านนาโพธิ์ ตาบลชุมแพ อาเภอ ชุมแพ เป็นต้น ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12-18 ก็เป็นดินแดน ที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของขอมหรือเขมรดังหลักฐานที่ได้มี การค้นพบศิลาจารึก กลุ่มใบเสมาและประสาทหินหรือ กู่แบบศิลปะเขมรในหลายพื้นที่ เมืองขอนแก่น ได้ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2331 เมื่อ เพียเมืองแพนแห่งทุรคม แขวงเวียงจันทน์ ซึ่งมีบุตรสาว คือ นางคาแว่น ได้เป็นเจ้าจอมในพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ได้พาสมัคร พรรคพวกเดินทางข้ามแม่น้าโขงมาอาศัยอยู่ในเขตเมือง สุวรรณภูมิ บริเวณบ้านโนนทอง ข้างหนองขอนแก่น หรือบึงบอน เจ้าจอมคาแว่นได้กราบบังคมทูลพระกรุณา ให้เพียเมืองแพนแยกตัวออกมาตั้งเมือง พระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จึงทรงพระกรุณาโปรด เกล้าให้ยกบ้านบึงบอนขึ้นเป็นเมืองขอนแก่น และให้เพีย เมืองแพนเป็นเจ้าเมืองขอนแก่นขึ้นกับเมืองนครราชสีมา เมื่อเจ้าเมืองขอนแก่นได้ทดลองทาราชการส่งส่วย ให้แก่เมืองนครราชสีมาครบ 9 ปีแล้ว พระยานครราชสีมา มีใบบอกให้เข้ากรุงเทพ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลกมหาราช จึงโปรดเกล้าตั้งเมืองขอนแก่นให้เป็น เมืองอย่างเป็นทางการให้ขึ้นตรงต่อกรุงเทพ ฯ เมื่อปี พ.ศ. 2340 และโปรดเกล้าให้ตั้งเพียเมืองแพนเป็น พระนครศรีบริรักษ์เจ้าเมืองขอนแก่น จึงถือว่าเมือง ขอนแก่น ตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2340

หลังจากนั้นมีการย้ายที่ตั้งเมืองขอนแก่นอีกหลาย ครั้ง จนกระทั่งปี พ.ศ. 2451 ได้ย้ายศาลากลางเมือง ขอนแก่นมาตั้งที่เมืองพระลับ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง ขอนแก่น จนกระทั่งปี พ.ศ. 2507 ได้สร้างศาลากลาง ขึ้นใหม่ที่สนามบินเก่า ซึ่งปัจจุบันเรียกว่าศูนย์ราชการ

ขนาดและที่ตั้ง จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของ ตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 15-17 องศา เหนือ และเส้นแวงที่ 101 - 103 ตะวันออก อยู่ห่างจาก กรุงเทพ ทางหลวงหมายเลข 2 ( ถนนมิตรภาพ ) 445 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 10,886 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6.8 ล้านไร่ และมีอาณาเขตติดต่อจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดเลย จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองบัวลาภู ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัด กาฬสินธุ์และ จังหวัด มหาสารคาม ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมาและ จังหวัดบุรีรัมย์ ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดชัยภูมิและเพชรบูรณ์

ภูมิประเทศและภูมิอากาศ ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง ทางทิศตะวันตก สูงมาก และค่อย ๆ ลาดเทไปทางทิศตะวันออก และ ตะวันตกเฉียงใต้ มีลักษณะสูงๆ ต่าๆ คล้ายลูกคลื่นขนาด ต่างๆ ในทะเล


x

ลักษณะภูมิอากาศ จังหวัดขอนแก่นอยู่ในเขตมรสุมปีหนึ่งมี 3 ฤดู คือ ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ฤดูร้อนเริ่ม ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงมิถุนายน ในปี พ.ศ. 255 9 มีฝนตก 121 วัน ปริมาณน้าฝนวัดได้ 1,368.1 มิลลิเมตร อุณหภูมิ เฉลี่ยสูงสุด 38.4 องศาเซลเซียส ในเดือน เมษายน และ อุณหภูมิเฉลี่ยต่าสุด 17.5 องศาเซลเซียสในเดือนกุมภาพันธ์

การปกครองและประชากร ในปี พ .ศ. 2559 จังหวัดขอนแก่น แบ่งการปกครอง ส่วนภูมิภาคออกเป็น 26 อาเภอ 198 ตาบล 2,331 หมู่บ้าน โดยมีอาเภอดังนี้ อาเภอเมืองขอนแก่น อาเภอ บ้านฝาง อาเภอหนองเรือ อาเภอชุมแพ อาเภอสีชมพู อาเภอพระยืน อาเภอน้าพอง อาเภออุบลรัตน์ อาเภอ เปือยน้อย อาเภอกระนวน อาเภอบ้านไผ่ อาเภอพล อาเภอแวงใหญ่ อาเภอแวงน้อย อาเภอหนองสองห้อง อาเภอภูเวียง อาเภอมัญจาคีรี อาเภอชนบท อาเภอ เขาสวนกวาง อาเภอภูผาม่าน อาเภอซาสูง อาเภอ โคกโพธิ์ไชย อาเภอหนองนาคา อาเภอบ้านแฮด อาเภอ โนนศิลา และอาเภอเวียงเก่า การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยองค์การ บริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาล เมือง 6 แห่ง เทศบาลตาบล 78 แห่ง และองค์การบริหาร ส่วนตาบล 140 แห่ง จานวนประชากรทั้งสิ้น 1,801,753 คน เป็นชาย 889,133 คน คิดเป็นร้อยละ 49.3 ของ ประชากรทั้งหมด และเป็นหญิง 912,620 คน คิดเป็น ร้อยละ 50.7 ของประชากรทั้งหมด ประชากรที่อาศัยอยู่ ในเขตเทศบาลมีจานวน 510,219 คน คิดเป็นร้อยละ 28.3 ส่วนประชากรที่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาลมีจานวน 1,291,534 คน หรือร้อยละ 71.7 ความหนาแน่นของ ประชากรเท่ากับ 1 65.5 คนต่อตารางกิโลเมตร จานวน ประชากรเฉลี่ยต่อครัวเรือนเท่ากับ 3.0 คน

ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้้าและสภาพทาง เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งหินอุตสาหกรรม ในเขตจังหวัดขอนแก่นมี แปลงประทานบัตรเหมืองหินที่เปิดดาเนินการ 9 แปลง เป็นแหล่งหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ก๊าซธรรมชาติ ขุดพบก๊าซธรรมชาติที่ อาเภอชนบท อาเภอน้าพอง และ อาเภอเขาสวนกวาง มีเพียงอาเภอน้าพอง และอาเภอเขา สวนกวางที่ได้ขุดขึ้นมา โดยใช้เป็นพลังงานความร้อนร่วม เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากน้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย

แหล่งน้้าธรรมชาติ แหล่งน้าธรรมชาติที่สาคัญ คือ แม่น้าชี ไหลจาก จังหวัดชัยภูมิผ่านอาเภอชนบท อาเภอมัญจาคีรี อาเภอ บ้านไผ่ อาเภอเมืองขอนแก่น ไหลออกสู่อาเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม แม่น้าพองไหลจากอาเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ลงสู่เขื่อนอุบลรัตน์ และไหลจากเขื่อนอุบลรัตน์ ผ่านอาเภอน้าพอง อาเภอเมืองขอนแก่นบรรจบแม่น้าชีที่ อาเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม แม่น้าเชิญไหลจาก อาเภอน้าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ผ่านอาเภอชุมแพ อาเภอหนองเรือไหลลงสู่เขื่อนอุบลรัตน์

แหล่งน้้าชลประทาน แหล่งน้าชลประทาน มีอ่างเก็บน้า 256 แห่ง แบ่งเป็นขนาดใหญ่ 1 แห่ง ขนาดกลาง 15 แห่ง ขนาดเล็ก 240 แห่ง ฝายคอนกรีต 198 แห่ง สระ/หนอง/บึง 685 แห่ง ทานบ 16 แห่ง และคูคลอง 133 แห่ง

สภาพทางเศรษฐกิจ จากรายงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ในปี พ .ศ.2558 จังหวัดขอนแก่นมีมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ตามราคาประจาปี 187,271 ล้านบาท มูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อหัว (PER CAPITA GPP) 107,607 บาท จัดเป็นอันดับที่ 1 ของภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นอันดับที่ 30 ของประเทศ .


xi

โดยสาขาการผลิตที่ทารายได้ให้แก่จังหวัดมากที่สุด คือ สาขาอุตสาหกรรม ซึ่งมีมูลค่า 68,532 ล้านบาท (ร้อยละ 36.6 ของ GPP) รองลงมา คือ สาขาการ ศึกษา มูลค่า 22,696 ล้านบาท (ร้อย ละ 12.1 ของ GPP) สาขา เกษตรกรรม ล่าสัตว์ และป่าไม้ ซึ่งมีมูลค่า 20,622 ล้าน บาท (ร้อยละ 11.0 ของ GPP)

การคมนาคมและขนส่ง จังหวัดขอนแก่น เป็นศูนย์กลางของการคมนาคม ขนส่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระหว่างภาค คือ ภาคเหนือกับภาคตะวันออก สามารถเดินทางได้ทั้งทาง รถยนต์ รถไฟ และทางอากาศ ทางรถยนต์ มีทางหลวงแผ่นดิน สายประธานและ รองประธาน พาดผ่านถึง 8 สาย (รวมทางเลี่ยงเมือง ขอนแก่น) ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 2 : สระบุรี-นครราชสีมาขอนแก่น-อุดรธานี-หนองคาย ทางหลวงหมายเลข 23 : ขอนแก่น(อาเภอบ้านไผ่ ) -มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-ยโสธร-อุบลราชธานี ทางหลวงหมายเลข 201 : นครราชสีมา-ชัยภูมิขอนแก่น-เลย ทางหลวงหมายเลข 207 : ขอนแก่น-บุรีรัมย์นครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 208 : ขอนแก่น-มหาสารคาม ทางหลวงหมายเลข 228 : ขอนแก่น-หนองบัวลาภู ทางหลวงหมายเลข 229 : ขอนแก่น-ชัยภูมิ ทางหลวงหมายเลข 230 : ถนนวงแหวนรอบนอก (ทางเลี่ยงเมือง) ทางรถไฟ จากกรุงเทพฯถึงจังหวัดหนองคายขนาน กับทางหลวงหมายเลข 2 มีจุดรับส่งที่อาเภอพล อาเภอ บ้านไผ่ อาเภอเมือง อาเภอน้าพอง และอาเภอ เขาสวนกวาง ทางอากาศ จังหวัดขอนแก่นมีสนามบิน 1 แห่ง ตั้งอยู่ใกล้กับถนนมะลิวัลย์ ตาบลบ้านเป็ด อาเภอเมือง ขอนแก่น เป็นสนามบินที่มีความสาคัญในระดับภูมิภาค แห่งหนึ่ง ปัจจุบันสนามบินอยู่ในความดูแลของกรมท่า อากาศยาน กระทรวงคมนาคม และมีเป้าหมายที่จะพัฒนา

สนามบินให้เป็นสนามบินนานาชาติในอนาคต เที่ยวบิน ประจาทั้งหมดจะเป็นเที่ยวบินภายในประเทศที่มีบริการ ทุกวัน โดยมีสายการบินที่ให้บริการ ดังนี้  นกแอร์ (Nok Air) เส้นทางกรุงเทพ (ดอนเมือง)  ไทยแอร์เอเชีย ( Thai AirAsia) เส้นทางกรุงเทพ (ดอนเมือง) เชียงใหม่ และหาดใหญ่  ไทยสมายล์ ( Thai Smile) เส้นทางกรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)  ไทยไลอ้อนแอร์ ( Thai Lion Air) เส้นทางกรุงเทพ (ดอนเมือง)  กานต์แอร์ (Kan Air) เส้นทางเชียงใหม่

การสาธารณูปโภค ปี พ.ศ. 2559 มีการประปาส่วนภูมิภาค 8 แห่ง มีกาลังการผลิ ต 1,230,931,200 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ปริมาณน้าที่ผลิตได้ 70,941,176 ลูกบาศก์ เมตร มีการ จาหน่ายกระแสไฟฟ้าภายในจังหวัดทั้งสิ้น 225,043.2 หมื่นกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง ให้แก่ผู้ใช้ไฟจานวน 541,723 ราย ด้านโทรศัพท์ ประจาปี พ.ศ. 2558 จังหวัดขอนแก่น มีจานวนเลขหมายที่มีผู้เช่าจานวน 61,596 เลขหมาย เป็นของบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) จานวน 51,058 เลขหมาย และบริษัทสัมปทาน จานวน 10,538 เลขหมาย การไปรษณีย์ มีที่ทาการไปรษณีย์ 2 8 แห่ง ให้บริการด้านสื่อสารไปรษณีย์และโทรคมนาคมในประเทศ และต่างประเทศ โดยในปีงบประมาณ 255 8 มีบริการ ไปรษณียภัณฑ์ธรรมดา จานวน 21,602,144 ชิ้น มีบริการ พัสดุไปรษณีย์ จานวน 115,329 ชิ้น และบริการพิเศษ จานวน 4,098,390 ชิ้น

การศึกษา ในปีการศึกษา 2559 จังหวัดขอนแก่นมีสถานศึกษา ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษา 1,161 แห่ง มีครูจานวน 11,198 คน นักเรียนจานวน 225,560 คน ประชาชนส่วนใหญ่ของจังหวัดขอนแก่ นนับถือ ศาสนาพุทธ จึงมีวัดและสานักสงฆ์กระจายอยู่ทั่วไป โดยในปี พ.ศ. 2559 มีวัด 1,449 แห่ง ที่พักสงฆ์ 853 แห่ง มีพระภิกษุ 7,070 รูป และสามเณร 1,930 รูป


xii

การสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น มีโรงพยาบาล 31 แห่ง (รัฐบาล 28 แห่ง เอกชน 3 แห่ง) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตาบล 237 แห่ง คลินิกทุกประเภท 619 แห่ง แพทย์ 706 คน ทันตแพทย์ 150 คน พยาบาล 4,019 คน จานวน เตียงผู้ป่วย 3,665 เตียง โดยมีอัตราส่วนแพทย์ 1 คนต่อ ประชากร 3,900 คน ทันตแพทย์ 1 คนต่อประชากร 13,967 คน และพยาบาล 1 คนต่อประชากร 675 คน

สถานที่น่าสนใจและแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดขอนแก่นมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม วัฒนธรรมประเพณีและ หัตถกรรม สาหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาว ต่างประเทศเดินทางมาเยี่ยมชม ดังนี้ แหล่งท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์และ สถาปัตยกรรม พระธาตุขามแก่น เป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู่ อีสานอีกแห่งหนึ่ง นับต่อจากพระธาตุพนม พระธาตุ เชิงชุมจังหวัดสกลนคร ทุกวันเพ็ญเดือนหกจะมีงานฉลอง พระธาตุขามแก่นเป็นงานประจาปี เดินทางจากตัวเมืองไป ทางถนนสายขอนแก่น - กาฬสินธุ์ ประมาณ 12 กิโลเมตร ข้ามลาน้าพองเลี้ยวซ้าย อีกประมาณ 14 กิโลเมตร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เป็นสถานที่เก็บรักษา และจัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่เป็นของแถบอีสาน ตอนเหนือ ตั้งอยู่บนถนนกสิกรทุ่งสร้าง ใกล้กับศูนย์ ราชการ อุทยานแห่งชาติภูเวียง ตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณ ตาบลในเมือง อาเภอภูเวียง เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2519 มี การค้นพบรอยเท้าและซากกระดูกไดโนเสาร์ และสัตว์โลก ดึกดาบรรพ์อายุเกือบ 200 ล้านปี พบซากกระดูก ไดโนเสาร์กินพืชขนาดใหญ่ตั้งชื่อว่า “ภูเวียงโ กซอรัส สิริน ธรเน่ ” และพบซากไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดเล็ก เดิน 2 เท้า หากินกันเป็นกลุ่ม ตั้งชื่อว่า “สยามโมไทแรนนัส อิสานเอนซิส”

กู่เปือยน้อยหรือพระธาตุกู่ทอง เทวสถานศิลปะ ขอมถือว่าเป็นปราสาทหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดพบในจังหวัด ขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงแถบอีสานตอนบน ตั้งอยู่ที่ อาเภอเปือยน้อย ระยะทางจากจังหวัดขอนแก่น ประมาณ 79 กิโลเมตร ชาวบ้านเรียกว่า “ธาตุกู่ทอง” องค์ปรางค์ ปราสาทหันหน้าสู่ทิศตะวันออก สร้างด้วยหินทรายจาหลัก ลวดลายสวยงาม กาแพงใหญ่ล้อมรอบ เป็นเขตปราสาท สร้างด้วยศิลาแลง กู่ประภาชัยหรือกู่บ้านนาค้าน้อย กู่จะอยู่ภายใน วัดกู่บ้านนาคาน้อย ตั้งอยู่ที่บ้านนาคาน้อย ตาบลบัวใหญ่ เป็นโบราณสถานที่พบหลักฐานแสดง อโรคยาศาลหรือ สถานพยาบาลที่ที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักร เขมรโบราณโปรดให้สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 18 (พ.ศ. 1720-1780) เมืองโบราณโนนเมือง เป็นโบราณสถานที่สาคัญ ของจังหวัดขอนแก่นเป็นการพบร่องรอยทางโบราณคดียุค สมัยศิลปะทวาราวดี ศึกษาร่องรอยพื้นฐานของสังคม ประวัติศาสตร์สมัยหนึ่งในอดีตตั้งอยู่ในบริเวณที่เรียกว่า “โนนเมือง ” เขต บ้านนาโพธิ์ อาเภอชุมแพ ห่างจากตัว จังหวัดประมาณ 80 กิโลเมตร การเดินทางไปทางเดียวกับ พระธาตุขามแก่น แหล่งท่องเที่ยวประเภทวัฒนธรรม วัดหนองแวง (พระมหาธาตุแก่นนคร) ตั้งอยู่ที่ถนน กลางเมือง ริมบึงแก่นนคร ภายในวัดจะเป็นพระอาราม หลวง มีพระมหาธาตุแก่นนครหรือพระธาตุเก้าชั้น ฐาน สี่เหลี่ยมกว้างด้านละ 50 เมตร เรือนยอดทรงเจดีย์ จาลองแบบจากพระธาตุขามแก่น หมู่บ้านงูจงอาง เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในการจัด แสดงและเลี้ยงงูจงอาง ชาวบ้านทุกหลังคาเรือนจะเลี้ยงงู จงอางไว้ใต้ถุนบ้านของตนเอง และนามาจัดแสดงงู จงอางหลายรูปแบบ เช่น การชกมวยระหว่างคนกับงู จงอาง เป็นต้น


xiii

หมู่บ้านเต่า บริเวณบ้านกอกตาบลสวนหม่อน มีเต่าบกชนิดหนึ่ง (หรือชาวบ้านแถวนั้นเรียกว่า เต่าเพ็ก) ลักษณะกระดองจะมีสีเหลืองแก่ปนน้าตาลเดินอยู่เป็น จานวนมาก บ้างก็จะอยู่บริเวณใต้ถุนบ้าน บ้างก็อยู่ตาม ถนนภายในหมู่บ้าน การเดินทางโดยเส้นทางขอนแก่น มัญจาคีรี ระยะทางประมาณ 54 กิโลเมตร

800 เมตร สูงจากท้องน้า 32 เมตร สันเขื่อนกว้าง 6 เมตร มีโรงไฟฟ้าพลังน้าด้านเหนือ ทางระบายน้าล้นทางทิศใต้

วัดอุดมคงคาคีรีเขต ตั้งอยู่เชิงเขาล้อมรอบ ร่มรื่น ด้วยธรรมชาติ มีลาธารไหลผ่านตลอดปี วิหารมีหลังคา เป็นสีทองเหลืองอร่าม ภายในเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดง เครื่องอัฐบริขารของหลวงปู่ผาง พระอาจารย์ที่เป็นที่ เคารพสักการะของคนอีสานทั่วไป การเดินทางโดยเส้นทาง ขอนแก่น - มัญจาคีรี ระยะทาง 67 กิโลเมตร

ผานกเค้า เป็นภูเขาที่อยู่รอยต่อของอาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น กับ อาเภอภูกระดึง จังหวัดเลย เป็นหน้า ผาสูงชัน ลักษณะคล้ายนกเค้าแมว บริเวณใกล้หน้าผา เป็นถนนกว้างใหญ่

หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย อยู่ที่บ้านโนนอุดมและ บ้านโนนสว่าง ตาบลนาหว้า อาเภอภูเวียง เป็นหมู่บ้านที่ มีการเลี้ยงควายทั้งสองหมู่บ้าน 149 ครัวเรือน ประมาณ 1,200 ตัว วัดป่าแสงอรุณ ตั้งอยู่ที่ตาบลพระลับ ห่างจาก ศาลากลางประมาณ 3 กิโลเมตร ตามเส้นทางของ ขอนแก่น – กาฬสินธุ์ ภายในวัดจะมีสิมอีสานที่มีความ วิจิตรงดงามของภาพเขียนฝาผนังผ้าไหมมัดหมี่ ซึ่งเป็น เอกลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่น แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ บึงแก่นนคร เป็นบึงธรรมชาติมีพื้นที่กว่า 600 ไร่ อยู่ติดกับถนนนิกรสาราญ มีถนนรอบบึงเป็นสถานที่ พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองขอนแก่น ใช้เป็นที่จัด ประเพณี วันดอกคูณเสียงแคนในเทศกาลวันสงกรานต์ โดยรอบบึงจะมีต้นคูณที่มีดอกสีเหลืองบานสะพรั่ง บ่งบอกถึงเทศกาลวันมหาสงกรานต์ได้มาถึงแล้ว เขื่อนอุบลรัตน์ ห่างจากจังหวัดขอนแก่นประมาณ 50 กิโลเมตร เส้นทางถนนมิตรภาพ (ทางหลวงหมายเลข 2 ขอนแก่น - อุดรธานี) เป็นเขื่อนเอนกประสงค์ทั้งทาการ ผลิตกระแสไฟฟ้า การชลประทาน การประมง การ คมนาคม การป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในฤดูฝน ตลอดจนเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจตัวเขื่อนมีความยาว

ถ้้าภูตาหลอ อยู่ที่บ้านวังสวาบ ตาบลวังสวาบ อาเภอภูผาม่าน เป็นถ้าที่อยู่บนเนินสูง มีห้องโถงขนาด ใหญ่ มีหินงอกหินย้อยอยู่ในสภาพสมบูรณ์ หินบางก้อนมี ลักษณะเป็นเกล็ดแวววาว คล้ายเขี้ยวหนุมาน

ถ้้าลายมือ อยู่ที่บ้านดอนกอก อาเภอหนองเรือ มีลักษณะเป็นเพิงหิน มีทางขึ้นที่สูงชัน ภาพเขียนเป็น ลายเส้นสีแดงและภาพลายมือใช้สีแดงพ่นทับผ่ามือลงบน หน้าผา กับภาพฝ่ามือสีแดงวางทับลงบนผนังหิน ถ้้าค้างคาว ตั้งอยู่บนภูผาม่าน ห่างจากที่ว่าการ อาเภอภูผาม่านประมาณ 2.5 กิโลเมตร ลักษณะเป็นถ้า อยู่สูงระดับพื้นดินประมาณ 100 เมตร บริเวณหน้าผาสูง ชันของภูผาม่าน เมื่อเข้าใกล้จะได้กลิ่นเหม็นของค้างคาว เนื่องจากมีค้างคาวขนาดเล็กอาศัยอยู่นับล้านตัว จะออก จากถ้า เวลา 18.10 นาฬิกา ของทุกวันโดยจะออกเป็น กลุ่มยาวคล้ายฝูงผึ้งขนาดยักษ์ เป็นระยะทางนับสิบ กิโลเมตร ถ้้าพญานาคราช อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูผา ม่าน ตาบลนาหนองทุ่ม อาเภอชุมแพ ภายในถ้ามีพื้นที่ กว้างขวางแบ่งออกเป็นห้องๆ แต่ละห้องจะมีหินงอกหิน ย้อยเป็นช่อขึ้นต่อกันเป็นเสาใหญ่ เมื่อกระทบแสงไฟจะ เกิดประกายระยิบระยับสวยงาม น้้าตกตาดฟ้า เกิดจากลาห้วยตาดฟ้าซึ่งเป็นเส้น แบ่งเขตแดนระหว่างอาเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น กับ อาเภอน้าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ท้องที่บ้านดงสะคร่าน หมู่ 7 ตาบลวังสวาบ ห่างจากที่ว่าการอาเภอภูผาม่าน ประมาณ 40 กิโลเมตร ลักษณะเป็นน้าตก 5 ชั้น สูงประมาณ 80 เมตร


xiv

งานเทศกาลประจ้าปี

ค้าขวัญประจ้าจังหวัดขอนแก่น

เทศกาลดอกคูนเสียงแคน สุดยอดสงกรานต์อีสาน และถนนข้าวเหนียว จังหวัดขอนแก่นได้จัดกิจกรรม เทศกาลสงกรานต์ในเดือนเมษายน วัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมวัฒนธรรมการละเล่นสงกรานต์แบบปีใหม่ไทย ปลูกฝังพฤติกรรมและค่านิยมที่ดีของเยาวชนต่อครอบครัว และสังคม จุดเด่นสาคัญของงาน คือ เป็นงานสนุกได้โดย ไร้แอลกอฮอล์ กิจกรรมภายในงานจะมีการจัดแสดงดนตรี ประกวดธิดาดอกคูน ประกวดอาหารพื้นบ้าน เป็นต้น

พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคู น ศูนย์รวม ผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยว ขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์ สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองแรกมวยโอลิมปิก

งานเทศกาลไหมและประเพณีผูกเสี่ยวและงาน กาชาด นิยมเรียกกันว่า “งานไหม” หรือ “งานเทศกาล ไหม ” จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2522 โดยได้รับการ สนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งจะจัด ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายนถึงวันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนเข้าใจความหมายของคาว่า เสี่ยวอย่างถูกต้อง ฟื้นฟูอนุรักษ์ประเพณีงดงามไว้ให้เป็น มรดกทางวัฒนธรรม กิจกรรมภายในงานมีการจัดพิธี ผูกเสี่ยว การจัดนิทรรศการของส่วนราชการ การประกวด นางงามไหม เป็นต้น

เป็นเจดีย์เก่าครอบต้นมะขาม เรียกว่าเจดีย์ขาม แก่น ซึ่งเป็นซึ่งเป็นปูชนียสถานที่สาคัญแห่งหนึ่งของ จังหวัด มี เรื่องเล่าต่อ ๆ กันมาว่าครั้งหนึ่งต้นมะขามใหญ่ ถูกตัดโค่นลงไว้หลายปีกลับงอกเงยมีกิ่งก้านสาขาขึ้นอีก ประชาชนถือว่า เป็นสิ่งมหัศจรรย์จึงพากันสร้างเจดีย์ครอบ ต้นมะขามนั้นไว้ เรียกว่า เจดีย์ขอามแก่น และถือเป็น ปูชนียสถาน เคารพกราบไหว้ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน จึงได้นามาเป็นตราประจา จังหวัด ต่อมาคาว่า ขามแก่น ได้เพี้ยนเป็น ขอนแก่น

งานศิวะราตรีปูชะนียาลัย ปราสาทเปือยน้อย จัดทุกวันเพ็ญเดือนห้าของทุกปี ชาวอาเภอเปือยน้อย กาหนดให้เป็นวันบวงสรวงปราสาท เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม ให้คงไว้สืบไป มีกิจกรรมที่สาคัญคือ ทาบุญในภาคเช้า สาหรับภาคค่า เป็นการแสดงแสงสีเสียงด้านศิลปวัฒนธรรม เทศกาลไหว้พระธาตุขามแก่น จัดขึ้นเป็นประจา ทุกปีในคืนวันเพ็ญเดือนหก (วันขึ้น 15 ค่าเดือน 6 ) ณ วัดเจติภูมิ เป็นงานเฉลิมฉลองพระธาตุเพื่อให้ ประชาชนได้สักการะพระธาตุคู่บ้านคู่เมือง ในงานมีการ แสดงศิลปะพื้นบ้าน และการออกร้านจาหน่ายสินค้าต่างๆ

ตราประจ้าจังหวัด

ต้นไม้ประจ้าจังหวัด : ต้นชัยพฤกษ์

ดอกไม้ประจ้าจังหวัด : ดอกราชพฤกษ์

วิสัยทัศน์จังหวัด ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการบริการของกลุ่มประเทศ. อนุภูมิภาค ลุ่มน้าโขง


สารบัญ Contents หน้า/Page iii v vii ix xv xv xxvii xxvii xxix xxix

คำนำ Preface แผนที่จังหวัด จังหวัดขอนแก่น สำรบัญตำรำงสถิติ List of Statistical Tables สัญลักษณ์ Symbols มองจังหวัดผ่ำนข้อมูลสถิติ Province at a glance

สารบัญตารางสถิติ List of Statistical Tables สถิตสิ ังคม Social Statistics สถิตปิ ระชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ Demographic, Population and Housing Statistics 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3 1.4 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6 1.7 1.7

ประชำกรจำกกำรทะเบียน อัตรำกำรเปลี่ยนแปลง และควำมหนำแน่นของประชำกร เป็นรำยอำเภอ พ.ศ. 2555 - 2559 Population from Registration Record, Percentage Change and Density by District: 2012 - 2016 ประชำกรจำกกำรทะเบียน จำแนกตำมเพศ เขตกำรปกครอง เป็นรำยอำเภอ พ.ศ. 2557 - 2559 Population from Registration Record by Sex, Administration Zone and District: 2014 - 2016 ประชำกรจำกกำรทะเบียน จำแนกตำมหมวดอำยุ เป็นรำยอำเภอ พ.ศ. 2559 Population from Registration Record by Age Group and District: 2016 เนื้อที่ ระยะทำงจำกอำเภอถึงจังหวัด และเขตกำรปกครอง เป็นรำยอำเภอ พ.ศ. 2559 Area, Distance from District to Province and Administration Zone by District: 2016 จำนวนและอัตรำเกิดมีชีพ กำรตำย ทำรกตำย และมำรดำตำย พ.ศ. 2555 - 2559 Number and Rate of Livebirth, Death, Infant Mortality and Maternal Mortality: 2012 - 2016 กำรเกิด กำรตำย กำรย้ำยเข้ำ และกำรย้ำยออก จำแนกตำมเพศ เป็นรำยอำเภอ พ.ศ. 2559 Births, Deaths, Registered-In and Registered-Out by Sex and District: 2016 กำรจดทะเบียนสมรส และหย่ำ เป็นรำยอำเภอ พ.ศ. 2555 - 2559 Couple with Marriage and Divorce Certificate by District: 2012 - 2016

5 5 7 7 13 13 15 15 17 17 18 18 24 24


xvi หน้า/Page 1.8 1.8 1.9 1.9 1.10 1.10 1.11 1.11

ผู้รับบริกำรวำงแผนครอบครัวรำยใหม่ จำแนกตำมวิธคี ุมกำเนิด พ.ศ. 2555 - 2559 New Family Planning Acceptors by Contraceptive Methods: 2012 - 2016 ผู้รับบริกำรวำงแผนครอบครัวรำยใหม่ จำแนกตำมวิธคี ุมกำเนิด เป็นรำยอำเภอ พ.ศ. 2559 New Family Planning Acceptors by Contraceptive Methods and District: 2016 บ้ำนจำกกำรทะเบียน เป็นรำยอำเภอ พ.ศ. 2555 - 2559 House from Registration Record by District: 2012 - 2016 ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตำมลักษณะที่สำคัญของครัวเรือน จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2555 - 2559 Percentage of Households by Major Housing Characteristics Khon Kaen Province: 2012 - 2016

26 26 27 27 29 29 31 31

สถิตแิ รงงาน Labour Statistics 2.1 2.1 2.2 2.2 2.3 2.3 2.4 2.4 2.5 2.5 2.6 2.6 2.7 2.7 2.8 2.8 2.9 2.9

ประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตำมสถำนภำพแรงงำน และเพศ เป็นรำยภำค พ.ศ. 2559 Population Aged 15 Years and Over by Labour Force Status, Sex and Region: 2016 ประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตำมสถำนภำพแรงงำน เป็นรำยไตรมำส พ.ศ. 2557 - 2560 Population Aged 15 Years and Over by Labour Force Status and Quarterly: 2014 - 2017 ประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงำนทำ จำแนกตำมอำชีพ และเพศ เป็นรำยไตรมำส พ.ศ. 2559 - 2560 Employed Persons Aged 15 Years and Over by Occupation, Sex and Quarterly: 2016 - 2017 ประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงำนทำ จำแนกตำมอุตสำหกรรม และเพศ เป็นรำยไตรมำส พ.ศ. 2559 - 2560 Employed Persons Aged 15 Years and Over by Industry, Sex and Quarterly: 2016 - 2017 ประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงำนทำ จำแนกตำมสถำนภำพกำรทำงำน และเพศ เป็นรำยไตรมำส พ.ศ. 2559 - 2560 Employed Persons Aged 15 Years and Over by Work Status, Sex and Quarterly: 2016 - 2017 ประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงำนทำ จำแนกตำมระดับกำรศึกษำที่สำเร็จ และเพศ เป็นรำยไตรมำส พ.ศ. 2559 - 2560 Employed Persons Aged 15 Years and Over by Level of Educational Attainment, Sex and Quarterly: 2016 - 2017 ประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงำนทำ จำแนกตำมจำนวนชั่วโมงทำงำนต่อสัปดำห์ และเพศ เป็นรำยไตรมำส พ.ศ. 2559 - 2560 Employed Persons Aged 15 Years and Over by Hours Worked per Week, Sex and Quarterly: 2016 - 2017 ผู้วำ่ งงำน และอัตรำกำรว่ำงงำน จำแนกตำมเพศ เป็นรำยไตรมำส พ.ศ. 2557 - 2560 Unemployed and Unemployment Rate by Sex and Quarterly: 2014 - 2017 อัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ำ เป็นรำยจังหวัด ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2550 - 2556 Minimum Wage Rate by Province of Northeastern Region: 2007 - 2013

37 37 38 38 39 39 40 40 41 41 42 42 43 43 44 44 45 45


xvii หน้า/Page

สถิตกิ ารศึกษา Education Statistics 3.1 3.1 3.2 3.2 3.3 3.3 3.4 3.4 3.5 3.5 3.6 3.6 3.7 3.7 3.8 3.8 3.9

โรงเรียน จำแนกตำมสังกัด เป็นรำยอำเภอ ปีกำรศึกษำ 2559 School by Jurisdiction and District: Academic Year 2016 โรงเรียน จำแนกตำมระดับกำรศึกษำ เป็นรำยอำเภอ ปีกำรศึกษำ 2559 School by Level of Education and District: Academic Year 2016 ห้องเรียน จำแนกตำมสังกัด และระดับกำรศึกษำ เป็นรำยอำเภอ ปีกำรศึกษำ 2559 Classroom by Jurisdiction, Level of Education and District: Academic Year 2016 ครู จำแนกตำมสังกัด และเพศ เป็นรำยอำเภอ ปีกำรศึกษำ 2559 Teacher by Jurisdiction, Sex and District: Academic Year 2016 นักเรียน จำแนกตำมสังกัด เพศ และชั้นเรียน ปีกำรศึกษำ 2559 Student by Jurisdiction, Sex and Grade: Academic Year 2016 นักเรียน จำแนกตำมสังกัด และเพศ เป็นรำยอำเภอ ปีกำรศึกษำ 2559 Student by Jurisdiction, Sex and District: Academic Year 2016 นักเรียน จำแนกตำมระดับกำรศึกษำ และเพศ เป็นรำยอำเภอ ปีกำรศึกษำ 2559 Student by Level of Education, Sex and District: Academic Year 2016 นักเรียนที่ออกกลำงคัน จำแนกตำมสำเหตุที่สำคัญ เป็นรำยอำเภอ ปีกำรศึกษำ 2559 Student Drop-out of School by Important Causes and Districts: Academic Year 2016 ผู้เรียน/นักศึกษำที่ลงทะเบียนเรียน และผู้เรียน/นักศึกษำที่สำเร็จกำรศึกษำ ในสังกัดสำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำ นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย จำแนกตำมเพศ และกิจกรรมกำรศึกษำ ปีงบประมำณ 2559 3.9 Enrolment Registered and Enrolment Graduated Under Office of The Non-Formal and Informal Education by Sex and Educational Activities: Fiscal Year 2016 3.10 ผู้เรียน/นักศึกษำ ในสังกัดสำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย จำแนกตำมกิจกรรม กำรศึกษำ และเพศ เป็นรำยอำเภอ ปีงบประมำณ 2559 3.10 Enrolment Registered in Office of The Non-Formal and Informal Education by Educational Activities, Sex and District: Fiscal Year 2016

49 49 51 51 53 53 55 55 57 57 58 58 60 60 62 62 64 64 65 65

สถิตศิ าสนา ศิลปะ วัฒนธรรม Religion, Art and Culture Statistics 4.1 4.1

วัด สำนักสงฆ์ โบสถ์คริสต์ มัสยิด พระภิกษุ และสำมเณร เป็นรำยอำเภอ พ.ศ. 2559 Temple, House of Priest, Church, Mosque, Buddhist Monk and Novice by District: 2016

69 69


xviii หน้า/Page

สถิตสิ ุขภาพ Health Statistics 5.1 5.1 5.2 5.2 5.3 5.3 5.4 5.4 5.5 5.5 5.6 5.6

ผู้ปว่ ยนอก จำแนกตำมกลุ่มสำเหตุ (21 กลุ่มโรค) จำกสถำนบริกำรสำธำรณสุข ของกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 2554 - 2558 Out-Patients According to 21 Groups of Cause from Health Service Units, Ministry of Public Health: 2011 - 2015 10 ลำดับโรคของผู้ปว่ ยใน จำแนกตำมสำเหตุกำรป่วย 298 กลุ่มโรค จำกสถำนบริกำรสำธำรณสุข ของกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 2554 - 2558 Top-Ten of In-Patients According to 298 Groups of Cause from Health Service Units, Ministry of Public Health: 2011 - 2015 กำรตำย จำแนกตำมสำเหตุที่สำคัญ และเพศ พ.ศ. 2558 - 2559 Deaths by Leading Causes of Death and Sex: 2015 - 2016 สถำนพยำบำลที่มีเตียงผู้ปว่ ยรับไว้ค้ำงคืน จำนวนเตียง แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยำบำล ผู้ช่วยพยำบำล และผู้ปว่ ย จำแนกตำมประเภทสถำนพยำบำล และสังกัด พ.ศ. 2559 Hospital and Medical Establishment with Bed, Bed, Physician, Dentist, Pharmacist, Nurse, Technical Nurse and Patient By Type and Jurisdiction: 2016 สถำนพยำบำล จำแนกตำมประเภท เป็นรำยอำเภอ ปีงบประมำณ 2559 Hospital and Medical Establishment by Type and District: Fiscal Year 2016 เจ้ำหน้ำที่ทำงกำรแพทย์ของรัฐบำล เป็นรำยอำเภอ พ.ศ. 2559 Medical Personnel in the Government by District: 2016

73 73 74 74 75 75 76 76 77 77 79 79

สถิตสิ วัสดิการสังคม Social Security Statistics 6.1 6.1 6.2 6.2

สถิติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2554 - 2558 Statistics of Social Security Fund: 2011 - 2015 ลูกจ้ำงที่ประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วยเนื่องจำกกำรทำงำน จำแนกตำมควำมร้ำยแรง พ.ศ. 2554 - 2558 Employee Caused by Occupational Injuries or Diseases by Degree of Loss: 2011 - 2015

83 83 84 84

สถิตหิ ญิงและชาย Gender Statistics 7.1 7.1 7.2 7.2

ประชำกรจำกกำรทะเบียน จำแนกตำมเพศ และหมวดอำยุ เป็นรำยอำเภอ พ.ศ. 2559 Population from Registration Record by Sex, Age Group and District: 2016 กำรเกิดมีชีพ กำรตำย จำแนกตำมเพศ พ.ศ. 2555 - 2559 Livebirth and Death by Sex: 2012 -2016

87 87 90 90


xix หน้า/Page 7.3 7.3 7.4 7.4

ประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตำมเพศ และสถำนภำพแรงงำน เป็นรำยไตรมำส พ.ศ. 2559 - 2560 Population Aged 15 Years and Over by Sex, Labour Force Status and Quarterly: 2016 - 2017 ประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไปที่ต้องกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถ จำแนกตำมเพศ สถำนภำพแรงงำน ระดับกำรศึกษำที่สำเร็จ และกลุ่มอำยุ พ.ศ. 2558 - 2560 Population Aged 15 Years and Over to Desirability for Development by Sex, Labour Force Status, Level of Education Attainment and Age Groups: 2015 - 2017

91 91 92 92

สถิตริ ายได้และรายจ่ายของครัวเรือน Household Income and Expenditure Statistics 8.1 8.1 8.2 8.2 8.3 8.3

ค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จำแนกตำมประเภทค่ำใช้จ่ำย และขนำดของครัวเรือน พ.ศ. 2559 Average Monthly Expenditure per Household by Expenditure Group and Household Size: 2016 ค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จำแนกตำมช่วงของค่ำใช้จ่ำยทั้งสิ้นต่อเดือนของครัวเรือน พ.ศ. 2559 Average Monthly Expenditure per Household by Intervals of Total monthly expenditures per household: 2016 ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตำมค่ำใช้จ่ำยทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือน และขนำดของครัวเรือน พ.ศ. 2559 Percentage of Households by Average Total Monthly Expenditure and Household Size: 2016

95 95 96 96 97 97

สถิตยิ ุตธิ รรม ความมั่นคง การเมือง และการปกครอง Justice, Security, Political and Public Administration Statistics 9.1 9.1

สถิติคดีอำญำที่น่ำสนใจ จำแนกตำมประเภทควำมผิด พ.ศ. 2555 - 2559 Statistics of Reported Interesting Crimes by Type of Crimes: 2012 - 2016

101 101

สถิตเิ ศรษฐกิจ Economic Statistics บัญชีประชาชาติ National Accounts 10.1 10.1 10.2 10.2 10.3

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภำค และจังหวัด ณ รำคำประจำปี พ.ศ. 2558 Gross Regional Product and Gross Provincial Product at Current Market Prices: 2015 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ รำคำประจำปี จำแนกตำมสำขำกำรผลิต พ.ศ. 2554 - 2558 Gross Provincial Product at Current Market Prices by Economic Activities: 2011 - 2015 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด แบบปริมำณลูกโซ่ (ปีอ้ำงอิง พ.ศ. 2545) จำแนกตำมสำขำกำรผลิต

107 107 113 113

พ.ศ. 2554 - 2558

114


xx หน้า/Page 10.3 Gross Provincial Product Chain Volume Measures (Reference Year = 2002) by Economic Activities: 2011 - 2015

114

สถิตเิ กษตร และประมง Agriculture and Fishery Statistics 11.1 11.1 11.2 11.2 11.3

กำรใช้ที่ดิน พ.ศ. 2554 - 2558 Land Utilization: 2011 - 2015 ลักษณะกำรถือครองที่ดินทำงกำรเกษตร พ.ศ. 2554 - 2558 Type of Farm Holding Land: 2011 - 2015 เนื้อที่ปลูกข้ำวนำปี เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จำแนกตำมประเภทข้ำว เป็นรำยอำเภอ ปีเพำะปลูก 2559/2560

11.3 Planted Area of Major Rice Harvested Area, Production and Yield per Rai by Type of Rice and District: Crop Year 2016/2017 11.4 เนื้อที่ปลูกข้ำวนำปรัง เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จำแนกตำมประเภทข้ำว เป็นรำยอำเภอ ปีเพำะปลูก 2559/2560 11.4 Planted Area of Second Rice, Harvested Area, Production and Yield per Rai by Type of Rice and District: Crop Year 2016/2017 11.5 เนื้อที่เพำะปลูกพืชไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จำแนกตำมชนิดของพืชไร่ ปีเพำะปลูก 2559/2560 11.5 Planted Area of Field Crops, Harvested Area, Production and Yield per Rai by Type of Field Crops: Crop Year 2016/2017 11.6 เนื้อที่เพำะปลูกพืชผัก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จำแนกตำมชนิดพืชผัก ปีเพำะปลูก 2559/2560 11.6 Planted Area of Vegetable Crops, Harvested Area, Production and Yield per Rai by Type of Vegetable Crops: Crop Year 2016/2017 11.7 เนื้อที่เพำะปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จำแนกตำมชนิดของไม้ผล และไม้ยืนต้น ปีเพำะปลูก 2559/2560 11.7 Planted Area of Fruit Trees and Tree Crops, Harvested Area, Production and Yield per Rai by Type of Fruit Trees and Tree Crops: Crop Year 2016/2017 11.8 ปศุสัตว์ จำแนกเป็นรำยอำเภอ พ.ศ. 2559 11.8 Livestock by District: 2016 11.9 ครัวเรือนที่เพำะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตำมประเภทกำรเลี้ยง และผลผลิตกำรเลี้ยงสัตวน้ำจืด เป็นรำยอำเภอ พ.ศ. 2559

117 117 118 118 119 119 121 121 123 123 124 124 125 125 126 126 127


xxi หน้า/Page 11.9 Freshwater Culture Household by Type of Culture, Production of Freshwater Aquaculture and District: 2016 11.10 สัตว์น้ำจืดที่จับได้ จำแนกตำมชนิดสัตว์น้ำจืด เป็นรำยอำเภอ พ.ศ. 2559 11.10 Catch of Freshwater by Species and District: 2016

127 129 129

สถิตอิ ุตสาหกรรม Industrial Statistics 12.1 สถำนประกอบกำร คนทำงำน และลูกจ้ำง จำแนกตำมขนำดของสถำนประกอบกำร และกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ พ.ศ. 2555 12.1 Establishment, Person Engaged and Employee by Size of Establishment and Economic Activity: 2012 12.2 สถำนประกอบกำร และลูกจ้ำง จำแนกตำมขนำดของสถำนประกอบกำร พ.ศ. 2556 - 2558 12.2 Establishment and Employee by Size of Establishment: 2013 - 2015 12.3 สถำนประกอบกำรอุตสำหกรรม จำแนกตำมประเภทอุตสำหกรรม พ.ศ. 2557 - 2559 12.3 Industrial Establishment by Type of Industries: 2014 - 2016 12.4 สถำนประกอบกำรอุตสำหกรรม จำนวนเงินทุน และจำนวนคนงำน เป็นรำยอำเภอ พ.ศ. 2559 12.4 Industrial Establishment, Capital and Employee by District: 2016 12.5 เหมืองแร่ คนงำน และปริมำณแร่ที่ผลิตได้ จำแนกตำมชนิดแร่ พ.ศ. 2555 - 2559 12.5 Active Mine, Workers Employed and Production by Kind of Mineral: 2012 - 2016 12.6 ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้ำง สิ่งก่อสร้ำง และพื้นที่ก่อสร้ำงอำคำรโรงเรือน จำแนกตำมเขตกำรปกครอง และชนิดของอำคำร พ.ศ. 2559 12.6 Permitted and Area of Building Construction by Area and Type of Building: 2016 12.7 ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้ำง สิ่งก่อสร้ำง และพื้นที่ก่อสร้ำงที่มิใช่อำคำรโรงเรือน จำแนกตำมเขตกำรปกครอง และชนิดของสิ่งก่อสร้ำง พ.ศ. 2559 12.7 Permitted and Area of Civil Engineering Construction by Area and Type of Construction: 2016

133 133 134 134 135 135 136 136 138 138 139 139 141 141

สถิตพิ ลังงาน Energy Statistics 13.1 13.1 13.2 13.2

ผู้ใช้ไฟฟ้ำ และกำรจำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ จำแนกตำมประเภทผู้ใช้ เป็นรำยอำเภอ ปีงบประมำณ 2559 Consumer and Electricity Sales by Type of Consumers and District: Fiscal Year 2016 ปริมำณกำรจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิง จำแนกตำมชนิดของน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556 - 2559 Quantity of Gasoline Sold by Type of Gasoline: 2013 - 2016

145 145 147 147


xxii หน้า/Page

สถิตกิ ารค้า และราคา Trade and Price Statistics 14.1 14.1 14.2 14.2 14.3 14.3 14.4 14.4 14.5 14.5 14.6 14.6 14.7 14.7 14.8 14.8

ทะเบียนนิติบคุ คลที่คงอยู่ และทุนจดทะเบียน จำแนกตำมประเภทกำรจดทะเบียน พ.ศ. 2550 - 2559 Registered of Juristic Person and Authorized Capital by Type of Registration: 2007 - 2016 ทะเบียนนิติบคุ คลที่คงอยู่ และทุนจดทะเบียน จำแนกตำมประเภทกำรจดทะเบียน เป็นรำยอำเภอ พ.ศ. 2559 Registered of Juristic Person and Authorized Capital by Type of Registration and District: 2016 ทะเบียนนิติบคุ คลที่คงอยู่ จำแนกตำมประเภทกำรจดทะเบียน และหมวดธุรกิจ พ.ศ. 2559 Registered of Juristic Person by Type of Registration and Category: 2016 ทะเบียนนิติบคุ คลใหม่ และทุนจดทะเบียน จำแนกตำมประเภทกำรจดทะเบียน เป็นรำยอำเภอ พ.ศ. 2559 New Registered of Juristic Person and Authorized Capital by Type of Registration and District: 2016 ทะเบียนนิติบคุ คลใหม่ จำแนกตำมประเภทกำรจดทะเบียน และหมวดธุรกิจ พ.ศ. 2559 New Registered of Juristic Person by Type of Registration and Category: 2016 ใบอนุญำตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยำ พ.ศ. 2553 - 2557 Licence Concerning Drug: 2010 - 2014 ดัชนีรำคำผู้บริโภคทั่วไป จำแนกตำมหมวดสินค้ำ พ.ศ. 2556 - 2559 General Consumer Price Index by Commodity Group: 2013 - 2016 ดัชนีรำคำผู้บริโภคทั่วไป เป็นรำยจังหวัด ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2556 - 2559 General Consumer Price Index by Province of Northeastern Region: 2013 - 2016

151 151 152 152 154 154 155 155 157 157 158 158 159 159 161 161

สถิตกิ ารขนส่ง และโลจิสติกส์ Transport and Logistics Statistics 15.1 15.1 15.2 15.2 15.3

รถจดทะเบียน ตำมพระรำชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 จำแนกตำมประเภทรถ พ.ศ. 2555 - 2559 Vehicle Registered Under Motor Vehicle Act B.E. 1979 by Type of Vehicle: 2012 - 2016 รถใหม่ที่จดทะเบียนตำมพระรำชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 จำแนกตำมประเภทรถ พ.ศ. 2555 - 2559 New Vehicle Registered Under Motor Vehicle Act B.E. 1979 by Type of Vehicle: 2012 - 2016 รถ และรถใหม่จดทะเบียนตำมพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 2522 จำแนกตำมประเภทรถ พ.ศ. 2555 - 2559 15.3 Vehicle and New Vehicle Registered Under Land Transport Act B.E. 1979 by Type of Vehicle: 2012 - 2016 15.4 ผู้โดยสำร และรำยได้จำกกำรโดยสำรรถไฟ จำแนกตำมชั้นกำรโดยสำร และสถำนี เป็นรำยอำเภอ ปีงบประมำณ 2558 15.4 Railway Passenger and Passenger Revenue Classified by Category, Station and District: Fiscal Year 2015

165 165 166 166 167 167 168 168


xxiii หน้า/Page 15.5 15.5 15.6 15.6 15.7 15.7

ปริมำณ และรำยได้จำกกำรบรรทุกโดยสำรทำงรถไฟ จำแนกตำมสถำนี เป็นรำยอำเภอ พ.ศ. 2559 Quantity and Freight Revenue of Railway by District and Station: 2016 สถิติกำรขนส่งทำงอำกำศ พ.ศ. 2555 - 2559 Statistics of Air Transport: 2012 - 2016 อุบตั ิเหตุกำรจรำจรทำงบก และควำมเสียหำย พ.ศ. 2555 - 2559 Road Traffic Accident Casualty and Property Damaged: 2012 - 2016

169 169 170 170 171 171

สถิตเิ ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Information Communication and Technology Statistics 16.1 16.1 16.2 16.2 16.3 16.3

บริกำรโทรศัพท์ พ.ศ. 2554 - 2558 Telephone Services: 2011 - 2015 บริกำรไปรษณีย์ เป็นรำยอำเภอ ปีงบประมำณ 2557 - 2558 Postal Services by District: Fiscal Years 2014 - 2015 ประชำกรอำยุ 6 ปีขึ้นไป จำแนกตำมกำรใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ พ.ศ. 2557 - 2559 Population Aged 6 Years and Over Access to Computer, Internet and Mobile Phone: 2014 - 2016 16.4 ครัวเรือนที่มีอุปกรณ์ เครื่องมือเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เป็นรำยจังหวัด ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2559 16.4 Households with Information and Communication Technology Devices by Province of Northeastern Region: 2016

175 175 176 176 178 178 179 179

สถิตกิ ารท่องเทีย่ วและกีฬา Tourism and Sports Statistics 17.1 สถำนพักแรม ห้องพัก ผู้เยี่ยมเยือน และรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว เป็นรำยจังหวัด ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2559 17.1 Accommodation, Room, Visitor and Tourism Receipt by Province of Northeastern Region: 2016 17.2 สถิติกำรท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2557 - 2559 17.2 Khon Kaen Tourism Statistics: 2014 - 2016

183 183 185 185

สถิตกิ ารเงิน การธนาคาร และการประกันภัย Finance, Banking and Insurance Statistics 18.1 เงินรับฝำก และเงินให้สินเชื่อของธนำคำรพำณิชย์ เป็นรำยจังหวัด ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2559 18.1 Deposits and Credits of Commercial Bank by Province of Northeastern Region: 2016

189 189


xxiv หน้า/Page 18.2 เงินรับฝำก และเงินให้สินเชื่อของธนำคำรพำณิชย์ พ.ศ. 2550 - 2559 18.2 Deposits and Credits of Commercial Bank: 2007 - 2016 18.3 สำขำ เงินฝำก เงินถอน และเงินฝำกคงเหลือของธนำคำรออมสิน จำแนกตำมประเภทบัญชี เป็นรำยอำเภอ พ.ศ. 2559 18.3 Branches, Deposit, Withdrawals and Deposit Outstandings of The Government Saving Bank by Type and District: 2016 18.4 สหกรณ์ จำแนกตำมประเภทสหกรณ์ เป็นรำยอำเภอ พ.ศ. 2559 18.4 Cooperatives by Type of Cooperatives and District: 2016 18.5 สถิติกำรรับประกันชีวติ พ.ศ. 2550 - 2559 18.5 Statistics of Life Insurance Business: 2007 - 2016

190 190 191 191 192 192 194 194

สถิตกิ ารคลัง Fiscal Statistics 19.1 รำยรับ และรำยจ่ำยจริงขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำล และองค์กำรบริหำรส่วนตำบล จำแนกตำมประเภท ปีงบประมำณ 2558 - 2559 19.1 Actual Revenue and Expenditure of Provincial Administrative Organization, Municipality and Subdistrict Administration Organization by Type: Fiscal Years 2015 - 2016 19.2 รำยรับ และรำยจ่ำยจริงของเทศบำล จำแนกตำมประเภท เป็นรำยอำเภอ และเทศบำล ปีงบประมำณ 2559 19.2 Actual Revenue and Expenditure of Municipality by Type, District and Municipality: Fiscal Year 2016 19.3 รำยรับ และรำยจ่ำยจริงขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล จำแนกตำมประเภท เป็นรำยอำเภอ และองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ปีงบประมำณ 2559 19.3 Actual Revenue and Expenditure of Subdistrict Administration Organization by Type, District and Subdistrict Administration Organization: Fiscal Year 2016 19.4 รำยได้จำกกำรจัดเก็บเงินภำษีของกรมสรรพำกร จำแนกตำมประเภทภำษี เป็นรำยอำเภอ พ.ศ. 2559 19.4 Revenue Tax by Type of Taxes and District: 2016 19.5 รำยได้จำกกำรจัดเก็บเงินภำษีของกรมสรรพสำมิต จำแนกตำมรำยกำร พ.ศ. 2555 - 2559 19.5 Revenue of Excise Tax by Items: 2012 - 2016

197 197 198 198 205 205 215 215 217 217


xxv หน้า/Page

สถิตทิ รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Natural Resources and Environment Statistics สถิตทิ รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Natural Resources and Environment Statistics 20.1 ปริมำณน้ำที่นำไปใช้งำนได้ จำกอ่ำงเก็บน้ำขนำดใหญ่ จำแนกตำมอ่ำงเก็บน้ำ เขื่อน เป็นรำยภำค ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558 - 2560 st 20.1 The Effective Storage Capacity from Reservoir by Dam and Region as of 1 January: 2015 - 2017 20.2 แหล่งน้ำ จำแนกตำมประเภทแหล่งน้ำ เป็นรำยอำเภอ พ.ศ. 2558 - 2559 20.2 Water Resources by Type of Water Resources and District: 2015 - 2016 20.3 ปริมำณน้ำที่เก็บเฉลี่ยทั้งปี จำแนกตำมประเภทแหล่งน้ำ เป็นรำยอำเภอ พ.ศ. 2558 - 2559 20.3 Average Quantily of Water as Dammed Up by Type of Water Resources and District: 2015 - 2016 20.4 สถิติกำรประปำ จำแนกตำมสำนักงำนประปำส่วนภูมิภำค พ.ศ. 2559 20.4 Statistics of Water Supply by Office of Waterworks Authority Area: 2016 20.5 ปริมำณขยะมูลฝอย เป็นรำยจังหวัด ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2557 - 2559 20.5 Quantily of Solid Waste by Province of Northeastern Region: 2014 - 2016 20.6 อุณหภูมิ และควำมกดอำกำศ ณ สถำนีตรวจอำกำศ เป็นรำยเดือน พ.ศ. 2558 - 2559 20.6 Monthly Temperature and Atmospheric Pressure Data: 2015 - 2016 20.7 ควำมชื้นสัมพัทธ์ เป็นรำยเดือน พ.ศ. 2558 - 2559 20.7 Monthly Relative Humidity Data: 2015 - 2016 20.8 ปริมำณฝนเป็นรำยเดือน พ.ศ. 2558 - 2559 20.8 Monthly Rainfall Data: 2015 - 2016

223 223 226 226 228 228 230 230 231 231 233 233 234 234 235 235

ตัวชี้วัด Indicators ตัวชี้วดั ที่สำคัญของจังหวัด Provincial Key Indicators

239 239


สัญลักษณ์ ตัวย่อ และชื่อย่อ Symbols, Abbreviations and Acronyms ... -e r p x D * สปก.

ยังไม่มีข้อมูล มีข้อมูลจำนวนเล็กน้อย ไม่มีข้อมูล หรือข้อมูลมีค่ำเป็น 0 ตัวเลขประมำณ ตัวเลขปรับปรุงใหม่ ตัวเลขเบื้องต้น แยกรำยละเอียดไม่ได้ หรือคำนวณไม่ได้ ตัวเลขไม่พึงเปิดเผย ไม่มีกำรสำมะโน/สำรวจ สถำนประกอบกำร

Est.

ลูกจ้ำง ควำมกดอำกำศเฉลี่ย ค่ำออกเทน

Emp. hPa RON

ขย1

ขำยยำแผนปัจจุบัน

ขย2

ขำยยำแผนปัจจุบัน เฉพำะยำบรรจุเสร็จที่ ไม่ใช่ยำอันตรำยหรือ ยำควบคุมพิเศษ

ขย3

ขำยยำแผนปัจจุบันเฉพำะยำบรรจุ เสร็จสำหรับสัตว์

ผย1

ผลิตยำแผนปัจจุบัน

นย1

นำหรือสั่งยำแผนปัจจุบันเข้ำมำใน รำชอำณำจักร

ขยบ

ขำยยำแผนโบรำณ

ผยบ

ผลิตยำแผนโบรำณ

นยบ

นำหรือสั่ง ยำแผนโบรำณเข้ำมำ ในรำชอำณำจักร

Data not available Negligible amount Nil or zero Estimated Revised Preliminary Data unclassified or not computable Disclosure prohibited No Survey Establishment Employee Hegtopascarl Research Octane Number A licence to sell modern drug A licence to sell only ready-packed modern drugs which are not dangerous or speciallycontrolled drug A licence to sell only ready-packed modern drug for veterinary use A licence to produce Modern drug A licence to import or order drug into the Kingdom A licence to sell traditional drug A licence to produce traditional drug A licence to import or order traditional drug into the Kingdom

ข้อสังเกต: ข้อมูลบำงตำรำง ผลรวมของแต่ละจำนวนอำจไม่เท่ำกับรวมยอด เนื่องจำกกำรปัดเศษ

Remarks: Figures for some table may not add up to total because of rounding data.


มองจังหวัดผ่านข้อมูลสถิติ Province at a glance


ขอนแกน Khon Kaen ประชากร พ.ศ. 2559

แรงงาน ไตรมาส 3 พ.ศ. 2559

Population: 2016

คน (Person)

Labour Force 3rd Quarter: 2016

929,006

กำลังแรงงานรวม Total Labour Force

1,801,753

889,133

915,679

912,620

(49.3%)

15 - 59

296,054

1,216,906

(16.6%)

(68.0%)

60+

จำแนกอายุไมได

(Not specified of age)

276,029

12,764

(15.4%)

กลุมอายุคำนวณเฉพาะผูมีสัญชาติไทย และมีชื่ออยูในทะเบียนบาน (1,788,989 คน) Age Group Calculated from Thai National and House Registration Certificate (536,900 Persons) HOTEL

71.7%

ในเขตเทศบาล Municipal area นอกเขตเทศบาล Non-Municipal area ที่มา : กรมการปกครอง Source: Department of Provincial Administration

ผลิตภัณฑมวลรวมภาคและจังหวัด (ณ ราคาประจำป) พ.ศ. 2558

GRP and GPP at Current Prices: 2015

1,327,918 ลานบาท (Million baht)

ผูรอฤดูกาล

จำแนกตามระดับการศึกษา by Education ไมมีการศึกษา 2,254 No Education

Seasonally Inactive Labour Force Persons

ต่ำกวาประถมศึกษา Less than elementary

268,270

ประถมศึกษา Elementary

216,549

มัธยมศึกษา Secondary

ผูวางงาน Unemployed Persons

292,085 136,521

อัตราการวางงาน Unemployed rate

อุดมศึกษา Higher level

SUPERMARKET

28.3%

710

ผูมีงานทำ Employed Persons

(50.7%)

? 0 - 14

คน (Person)

อื่นๆ และไมทราบ Others and Unknown

-

12,617

1.4%

ที่มา : สำนักงานสถิติแหงชาติ Source: National Statistical Office

การมีการใชเครื่องมือ/อุปกรณไอซีที พ.ศ. 2559

ICT: 2016

ผลิตภัณฑมวลรวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Gross Regional Product (GRP) of Northeasthern

ce

duct

การใชโทรศัพทมือถือ Mobile using

n Pro vin c e

ลานบาท (Million baht)

84.1%

Kae

G ross P r o vin

187,271

Pro

1,642,743* คน Persons

แกน

ผลติ

วลรวมจงั หวดั ขอ ณ ัภ ฑม น

h (G P P) of K

on

$

ภาคเกษตรกรรม Agriculture

ภาคนอกเกษตรกรรม Non-Agriculture

166,649

ลานบาท Million baht

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอคน Gross Provincial Product per Capita

107,607

20,622

ลานบาท Million baht

บาท Baht ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ Source: Office of the National Economic and Social Development Board

45.3%

การใชอินเทอรเน็ต Internet using

31.0%

การใชคอมพิวเตอร Computer using

* ประชากรอายุ 6 ปขึ้นไปที่มีการใชเครื่องมือ/อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Population aged 6 years and over by Information and Communication Technology using ที่มา : สำนักงานสถิติแหงชาติ Source: National Statistical Office


สถิติสังคม Social Statistics


สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ Demographic, Population and Housing Statistics


ตาราง 1.1 ประชากรจากการทะเบียน อัตราการเปลี่ยนแปลง และความหนาแน่นของประชากร เป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2555 - 2559 Table 1.1 Population from Registration Record, Percentage Change and Density by District: 2012 - 2016

อ้าเภอ

รวมยอด เมืองขอนแก่น บ้านฝาง พระยืน หนองเรือ ชุมแพ สีชมพู น้้าพอง อุบลรัตน์ กระนวน บ้านไผ่ เปือยน้อย พล แวงใหญ่ แวงน้อย

ประชากร

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)

ความหนาแน่น

Population

Percentage change (%)

ของประชากร

2555 (2012)

2556 (2013)

2557 (2014)

2558 (2015)

2559 (2016)

2556 (2013)

2557 (2014)

2558 (2015)

2559 (2016)

(ต่อ ตร. กม.) Population density (Per sq. km.)

District

1,774,816 391,698 54,232 34,483 93,241 122,940 78,304 113,361 44,351 78,790 101,270 19,907 87,414 29,537 42,094

1,781,655 396,522 54,464 34,534 93,422 123,351 78,268 113,766 44,541 78,765 101,214 19,981 87,294 29,554 42,142

1,790,049 403,454 54,671 34,647 93,524 123,833 78,292 113,845 44,525 78,930 101,110 20,047 87,124 29,599 42,131

1,798,014 410,182 54,874 34,781 93,689 123,730 78,458 113,916 44,634 78,981 100,991 20,114 87,050 29,572 42,141

1,801,753 413,759 55,010 34,791 93,658 123,944 78,390 114,157 44,658 78,932 100,735 20,114 87,036 29,574 42,021

0.4 1.2 0.4 0.1 0.2 0.3 --

0.5 1.7 0.4 0.3 0.1 0.4 -0.1 --

0.2 0.9 0.2 --0.2 -0.1 0.2 0.1 -0.1 -0.3 ----0.3

165.5 434.0 164.7 202.3 139.0 242.6 148.2 137.8 91.6 245.1 210.9 116.3 99.7 156.4 148.2

Total

0.4 0.4 --

0.4 1.7 0.4 0.4 0.2 -0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 -0.1 0.3 -0.1 -0.1 --

-0.1 0.4 -0.1 0.1 0.1

0.2 -0.1 0.3 -0.2 0.2 --

Mueang Khon Kaen Ban Fang Phra Yuen Nong Ruea Chum Phae Si Chomphu Nam Phong Ubolratana Kranuan Ban Phai Pueai Noi Phon Waeng Yai Waeng Noi


ตาราง 1.1 ประชากรจากการทะเบียน อัตราการเปลี่ยนแปลง และความหนาแน่นของประชากร เป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2555 - 2559 (ต่อ) Table 1.1 Population from Registration Record, Percentage Change and Density by District: 2012 - 2016 (Cont.)

อ้าเภอ

2555 (2012)

2556 (2013)

ประชากร

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)

ความหนาแน่น

Population

Percentage change (%)

ของประชากร

2557 (2014)

2558 (2015)

2559 (2016)

2556 (2013)

2557 (2014)

2558 (2015)

2559 (2016)

(ต่อ ตร. กม.) Population density (Per sq. km.)

District

หนองสองห้อง

78,013

78,086

78,030

78,085

78,214

0.1

-0.1

0.1

0.2

152.0

Nong Song Hong

ภูเวียง

71,972

72,085

72,247

72,426

72,435

0.2

0.2

--

116.5

Phu Wiang

มัญจาคีรี

71,768

71,738

71,634

71,638

71,479

0.2 --

--

-0.2

97.1

Mancha Khiri

ชนบท

48,810

48,853

48,841

48,756

48,643

0.1

-0.1 --

-0.2

-0.2

120.3

Chonnabot

เขาสวนกวาง

38,001

38,207

38,286

38,344

38,381

0.5

0.2

0.2

0.1

116.3

Khao Suan Kwang

ภูผาม่าน

22,711

22,808

22,949

23,075

23,114

0.4

0.6

0.5

0.2

81.2

ซ้าสูง

23,708

23,647

23,665

23,754

23,796

-0.3

0.1

0.4

0.2

203.9

Sam Sung

โคกโพธิไ์ ชย

25,551

25,487

25,510

25,594

25,578

-0.3

0.1

0.3

-0.1

107.1

Khok Pho Chai

หนองนาค้า

23,707

23,798

23,827

23,813

23,829

0.4

0.1

-0.1

0.1

150.0

Nong Na Kham

บ้านแฮด

32,685

32,717

32,852

32,869

32,910

0.1

0.4

0.1

0.1

160.4

Ban Haet

โนนศิลา

26,431

26,485

26,505

26,571

26,613

0.2

0.1

0.2

0.2

146.2

Non Sila

เวียงเก่า

19,837

19,926

19,971

19,976

19,982

0.4

0.2

--

--

69.9

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

Source: Department of Provincial Administration, Ministry of Interior

Phu Pha Man

Wieng Kao


ตาราง 1.2 ประชากรจากการทะเบียน จาแนกตามเพศ เขตการปกครอง เป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2557 - 2559 Table 1.2 Population from Registration Record by Sex, Administration Zone and District: 2014 - 2016 2557 (2014) ชาย หญิง Male Female

2558 (2015) ชาย หญิง Male Female

2559 (2016) ชาย หญิง Male Female

อ้าเภอ และเขตการปกครอง

รวม Total

รวมยอด

1,790,049

884,822

905,227

1,798,014

888,499

909,515

1,801,753

889,133

912,620

Total

ในเขตเทศบาล

494,413

238,266

256,147

499,498

240,683

258,815

510,219

245,089

265,130

Municipal area

นอกเขตเทศบาล

1,295,636

646,556

649,080

1,298,516

647,816

650,700

1,291,534

644,044

647,490

Non-municipal area

403,454

194,734

208,720

410,182

197,911

212,271

413,759

198,908

214,851 Mueang Khon Kaen

เทศบาลนครขอนแก่น

115,928

54,325

61,603

119,537

56,139

63,398

120,045

55,632

64,413

เทศบาลต้าบลท่าพระ

9,170

4,455

4,715

9,139

4,432

4,707

9,113

4,391

4,722

Tha Phra Subdistrict Municipality

เทศบาลต้าบลโนนท่อน

9,754

4,788

4,966

9,756

4,802

4,954

9,751

4,801

4,950

Non Thon Subdistrict Municipality

เทศบาลต้าบลบ้านค้อ

15,966

7,972

7,994

16,155

8,056

8,099

16,306

8,116

8,190

Ban Kho Subdistrict Municipality

เทศบาลต้าบลบ้านเป็ด

39,717

18,581

21,136

40,857

19,065

21,792

41,878

19,546

22,332

Ban Ped Subdistrict Municipality

เทศบาลต้าบลเมืองเก่า

28,288

13,343

14,945

28,789

13,560

15,229

29,135

13,708

15,427

Muang Kao Subdistrict Municipality

เทศบาลต้าบลสาวะถี

18,038

8,934

9,104

18,069

8,943

9,126

18,135

8,989

9,146

เทศบาลต้าบลหนองตูม

7,626

3,722

3,904

7,651

3,726

3,925

7,672

3,732

3,940 Nong Toom Subdistrict Municipality

เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม

17,564

8,542

9,022

17,681

8,592

9,089

17,777

8,648

9,129 Ban Thum Subdistrict Municipality

141,403

70,072

71,331

142,548

70,596

71,952

143,947

71,345

72,602

54,671

27,359

27,312

54,874

27,436

27,438

55,010

27,466

27,544 Ban Fang

4,779

2,350

2,429

4,762

2,345

2,417

4,745

2,327

2,418

49,892

25,009

24,883

50,112

25,091

25,021

50,265

25,139

25,126

เมืองขอนแก่น

นอกเขตเทศบาล บ้านฝาง เทศบาลต้าบลบ้านฝาง นอกเขตเทศบาล

รวม Total

รวม Total

District and administration zone

Khon Kaen City Municipality

Sawathi Subdistrict Municipality

Non-municipal area Ban Fang Subdistrict Municipality Non-municipal area


ตาราง 1.2 ประชากรจากการทะเบียน จาแนกตามเพศ เขตการปกครอง เป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2557 - 2559 (ต่อ) Table 1.2 Population from Registration Record by Sex, Administration Zone and District: 2014 - 2016 (Cont.) อ้าเภอ และเขตการปกครอง พระยืน

2557 (2014) รวม ชาย หญิง Total Male Female 34,647 17,008 17,639

2558 (2015) รวม ชาย หญิง Total Male Female 34,781 17,071 17,710

2559 (2016) District and administration zone รวม ชาย หญิง Total Male Female 34,791 17,057 17,734 Phra Yuen

เทศบาลต้าบลบ้านโต้น

6,546

3,185

3,361

6,573

3,198

3,375

6,579

3,207

3,372

Ban Ton Subdistrict Municipality

เทศบาลต้าบลพระยืน

3,271

1,577

1,694

3,295

1,589

1,706

3,290

1,588

1,702

Phra Yuen Subdistrict Municipality

24,830

12,246

12,584

24,913

12,284

12,629

24,922

12,262

12,660

93,524

46,492

47,032

93,689

46,578

47,111

93,658

46,564

47,094 Nong Ruea

เทศบาลต้าบลดอนโมง

3,562

1,761

1,801

3,573

1,768

1,805

3,558

1,769

1,789

Don Mong Subdistrict Municipality

เทศบาลต้าบลหนองแก

1,609

820

789

1,601

818

783

1,572

794

778

Nong Kae Subdistrict Municipality

เทศบาลต้าบลหนองเรือ

4,400

2,186

2,214

4,454

2,206

2,248

4,439

2,207

2,232

Nong Ruea Subdistrict Municipality

83,953

41,725

42,228

84,061

41,786

42,275

84,089

41,794

42,295

123,833

61,542

62,291

123,730

61,356

62,374

123,944

61,613

62,331 Chum Phae

31,597

15,394

16,203

31,588

15,403

16,185

31,359

15,281

16,078

เทศบาลต้าบลโคกสูงสัมพันธ์

4,443

2,110

2,333

4,449

2,120

2,329

4,423

2,105

2,318

Khok Sung Samphan Subdistrict Municipality

เทศบาลต้าบลโนนหัน

4,827

2,313

2,514

4,790

2,293

2,497

4,770

2,282

2,488

Non Han Subdistrict Municipality

82,966

41,725

41,241

82,903

41,540

41,363

83,392

41,945

41,447

78,292

39,176

39,116

78,458

39,237

39,221

78,390

39,138

Si Chomphu 39,252 Amphoe/King Amphoe/King amphoe amphoe

3,839

1,893

1,946

3,788

1,854

1,934

3,761

1,840

1,921

74,453

37,283

37,170

74,670

37,383

37,287

74,629

37,298

37,331

นอกเขตเทศบาล หนองเรือ

นอกเขตเทศบาล ชุมแพ เทศบาลเมืองชุมแพ

นอกเขตเทศบาล

สีอช่งำมพู ออำเภอ/กิ ำเภอ/กิ ำเภอ ่งออำเภอ อำเภอและเขตกำรปกครอง เทศบาลต้าบลสีชมพู นอกเขตเทศบาล

Non-municipal area

Non-municipal area Chum Phae Town Municipality

Non-municipal area Si Chomphu Subdistrict Municipality Non-municipal area


ตาราง 1.2 ประชากรจากการทะเบียน จาแนกตามเพศ เขตการปกครอง เป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2557 - 2559 (ต่อ) Table 1.2 Population from Registration Record by Sex, Administration Zone and District: 2014 - 2016 (Cont.) อ้าเภอ และเขตการปกครอง

นาพอง เทศบาลต้าบลน้้าพอง เทศบาลต้าบลวังชัย เทศบาลต้าบลกุดน้้าใส เทศบาลต้าบลม่วงหวาน เทศบาลต้าบลสะอาด นอกเขตเทศบาล อุบลรัตน์ เทศบาลต้าบลเขื่อนอุบลรัตน์ นอกเขตเทศบาล กระนวน ออำเภอ/กิ ำเภอ/กิ ำเภอ อำเภอและเขตกำรปกครอง อ่งำ่งออำเภอ เทศบาลเมืองกระนวน นอกเขตเทศบาล บ้านไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ นอกเขตเทศบาล เปือยน้อย เทศบาลต้าบลเปือยน้อย นอกเขตเทศบาล

2557 (2014) รวม ชาย หญิง Total Male Female 113,845 56,730 57,115 5,439 2,661 2,778 6,592 3,217 3,375 8,096 3,963 4,133 9,899 4,942 4,957 83,819 41,947 41,872 44,525 22,248 22,277 4,061 1,974 2,087 40,464 20,274 20,190 78,930 39,306 39,624 10,726 5,178 5,548 68,204 34,128 34,076 101,110 49,974 51,136 28,913 14,009 14,904 72,197 35,965 36,232 20,047 10,099 9,948 5,975 2,970 3,005 14,072 7,129 6,943

2558 (2015) รวม ชาย หญิง Total Male Female 113,916 56,740 57,176 5,385 2,619 2,766 6,582 3,198 3,384 8,157 3,995 4,162 9,940 4,962 4,978 83,852 41,966 41,886 44,634 22,348 22,286 4,028 1,960 2,068 40,606 20,388 20,218 78,981 39,311 39,670 10,585 5,131 5,454 68,396 34,180 34,216 100,991 49,932 51,059 28,773 13,942 14,831 72,218 35,990 36,228 20,114 10,152 9,962 5,993 2,983 3,010 14,121 7,169 6,952

2559 (2016) District and administration zone รวม ชาย หญิง Total Male Female 114,157 56,872 57,285 Nam Phong 5,306 2,577 2,729 Nam Phong Subdistrict Municipality 6,596 3,208 3,388 Wang Chai Subdistrict Municipality 8,193 4,005 4,188 Kud Nam Sai Subdistrict Municipality 10,024 4,996 5,028 Muang Wan Subdistrict Municipality 9,819 4,927 4,892 Saard Subdistrict Municipality 74,219 37,159 37,060 Non-municipal area 44,658 22,356 22,302 Ubolratana 3,975 1,938 2,037 Khuean Ubon Rat Subdistrict Municipality 40,683 20,418 20,265 Non-municipal area Kranuan amphoe 78,932 39,208 39,724 Amphoe/King Amphoe/King amphoe 10,455 5,038 5,417 Kranuan Subdistrict Municipality 68,477 34,170 34,307 Non-municipal area 100,735 49,828 50,907 Ban Phai 28,398 13,750 14,648 Ban Phai Town Municipality 72,337 36,078 36,259 Non-municipal area 20,114 10,106 10,008 Pueai Noi 5,983 2,959 3,024 Pueai Noi Subdistrict Municipality 14,131 7,147 6,984 Non-municipal area


ตาราง 1.2 ประชากรจากการทะเบียน จาแนกตามเพศ เขตการปกครอง เป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2557 - 2559 (ต่อ) Table 1.2 Population from Registration Record by Sex, Administration Zone and District: 2014 - 2016 (Cont.) อ้าเภอ และเขตการปกครอง พล เทศบาลเมืองเมืองพล นอกเขตเทศบาล แวงใหญ่ เทศบาลต้าบลแวงใหญ่ นอกเขตเทศบาล แวงน้อย เทศบาลต้าบลแวงน้อย นอกเขตเทศบาล หนองสองห้อง เทศบาลต้าบลหนองสองห้อง นอกเขตเทศบาล ภูเวียง เทศบาลต้าบลภูเวียง นอกเขตเทศบาล มัญจาคีรี เทศบาลต้าบลมัญจาคีรี นอกเขตเทศบาล

2557 (2014) รวม ชาย หญิง Total Male Female 87,124 43,160 43,964 11,593 75,531 29,599 5,167 24,432 42,131 3,126 39,005 78,030 6,152 71,878 72,247 3,250 68,997 71,634 4,022 67,612

5,622 37,538 14,592 2,499 12,093 20,982 1,495 19,487 39,040 3,051 35,989 36,063 1,565 34,498 35,616 1,936 33,680

5,971 37,993 15,007 2,668 12,339 21,149 1,631 19,518 38,990 3,101 35,889 36,184 1,685 34,499 36,018 2,086 33,932

2558 (2015) รวม ชาย หญิง Total Male Female 87,050 43,149 43,901 11,407 75,643 29,572 5,188 24,384 42,141 3,118 39,023 78,085 6,108 71,977 72,426 3,225 69,201 71,638 3,991 67,647

5,513 37,636 14,588 2,527 12,061 20,968 1,499 19,469 39,072 3,034 36,038 36,151 1,555 34,596 35,680 1,931 33,749

5,894 38,007 14,984 2,661 12,323 21,173 1,619 19,554 39,013 3,074 35,939 36,275 1,670 34,605 35,958 2,060 33,898

2559 (2016) District and administration zone รวม ชาย หญิง Total Male Female 87,036 43,065 43,971 Phon 11,309 75,727 29,574 5,160 24,414 42,021 3,082 38,939 78,214 6,068 72,146 72,435 3,159 69,276 71,479 3,920 67,559

5,462 37,603 14,615 2,507 12,108 20,917 1,476 19,441 39,096 3,006 36,090 36,106 1,514 34,592 35,527 1,883 33,644

5,847 38,124 14,959 2,653 12,306 21,104 1,606 19,498 39,118 3,062 36,056 36,329 1,645 34,684 35,952 2,037 33,915

Mueang Phon Town Municipality Non-municipal area Waeng Yai Waeng Yai Subdistrict Municipality Non-municipal area Waeng Noi Waeng Noi Subdistrict Municipality Non-municipal area Nong Song Hong Nong Song Hong Subdistrict Municipality Non-municipal area Phu Wiang Phu Wiang Subdistrict Municipality Non-municipal area Mancha Khiri Mancha Khiri Subdistrict Municipality Non-municipal area


ตาราง 1.2 ประชากรจากการทะเบียน จาแนกตามเพศ เขตการปกครอง เป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2557 - 2559 (ต่อ) Table 1.2 Population from Registration Record by Sex, Administration Zone and District: 2014 - 2016 (Cont.) อ้าเภอ และเขตการปกครอง ชนบท

รวม Total

2557 (2014) ชาย หญิง Male Female

รวม Total

2558 (2015) ชาย หญิง Male Female

รวม Total

2559 (2016) ชาย หญิง Male Female

District and administration zone

48,841

23,998

24,843

48,756

23,944

24,812

48,643

23,862

8,467

4,019

4,448

8,390

3,979

4,411

8,299

3,929

4,370

40,374

19,979

20,395

40,366

19,965

20,401

40,344

19,933

20,411

38,286

19,236

19,050

38,344

19,244

19,100

38,381

19,212

19,169 Khao Suan Kwang

เทศบาลต้าบลเขาสวนกวาง

10,908

5,458

5,450

10,965

5,483

5,482

10,964

5,482

5,482

Khao Suan Kwang Subdistrict Municipality

เทศบาลต้าบลโนนสมบูรณ์

5,890

2,960

2,930

5,900

2,970

2,930

5,941

2,980

2,961

Non Som Bun Subdistrict Municipality

21,488

10,818

10,670

21,479

10,791

10,688

21,476

10,750

10,726

22,949

11,522

11,427

23,075

11,582

11,493

23,114

11,585

11,529 Phu Pha Man

3,485

1,721

1,764

3,485

1,722

1,763

3,479

1,712

1,767

ออำเภอ/กิ ำเภอ/กิ ำเภอ อำเภอและเขตกำรปกครอง อ่งนอกเขตเทศบาล ำ่งออำเภอ

19,464

9,801

9,663

19,590

9,860

9,730

19,635

9,873

Non-municipal area 9,762 Amphoe/King Amphoe/King amphoe amphoe

ซาสูง

23,665

11,724

11,941

23,754

11,776

11,978

23,796

11,777

5,267

2,598

2,669

5,293

2,606

2,687

5,310

2,612

2,698

Sam Sung Subdistrict Municipality

18,398

9,126

9,272

18,461

9,170

9,291

18,486

9,165

9,321

Non-municipal area

25,510

12,768

12,742

25,594

12,823

12,771

25,578

12,814

4,140

2,022

2,118

4,148

2,024

2,124

4,133

2,018

2,115

21,370

10,746

10,624

21,446

10,799

10,647

21,445

10,796

10,649

เทศบาลต้าบลชนบท นอกเขตเทศบาล เขาสวนกวาง

นอกเขตเทศบาล ภูผาม่าน เทศบาลต้าบลภูผาม่าน

เทศบาลต้าบลซ้าสูง นอกเขตเทศบาล โคกโพธิ์ไชย เทศบาลต้าบลบ้านโคก นอกเขตเทศบาล

24,781 Chonnabot Chonnabot Subdistrict Municipality Non-municipal area

Non-municipal area Phu Pha Man Subdistrict Municipality

12,019 Sam Sung

12,764 Khok Pho Chai Ban Khok Subdistrict Municipality Non-municipal area


ตาราง 1.2 ประชากรจากการทะเบียน จาแนกตามเพศ เขตการปกครอง เป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2557 - 2559 (ต่อ) Table 1.2 Population from Registration Record by Sex, Administration Zone and District: 2014 - 2016 (Cont.) อ้าเภอ และเขตการปกครอง หนองนาคา

2557 (2014) รวม ชาย หญิง Total Male Female 23,827 11,881 11,946

เทศบาลต้าบลขนวน นอกเขตเทศบาล บ้านแฮด

1/

เทศบาลต้าบลบ้านแฮด นอกเขตเทศบาล โนนศิลา เทศบาลต้าบลโนนศิลา นอกเขตเทศบาล เวียงเก่า

2559 (2016) District and administration zone รวม ชาย หญิง Total Male Female 23,829 11,855 11,974 Nong Na Kham

23,827

11,881

11,946

23,813

11,878

11,935

23,829

11,855

11,974

32,852

16,346

16,506

32,869

16,317

16,552

32,910

16,336

16,574 Ban Haet

6,772

3,363

3,409

6,759

3,339

3,420

6,722

3,331

3,391

26,080

12,983

13,097

26,110

12,978

13,132

26,188

13,005

13,183

26,505

13,295

13,210

26,571

13,331

13,240

26,613

13,339

13,274 Non Sila

5,549

2,792

2,757

5,571

2,802

2,769

5,616

2,816

2,800

20,956

10,503

10,453

21,000

10,529

10,471

20,997

10,523

10,474

19,971

9,931

10,040

19,976

9,924

10,052

19,982

9,911

10,071 Wieng Kao District

19,971

9,931

10,040

19,976

9,924

10,052

19,982

9,911

10,071

เทศบาลต้าบลในเมือง นอกเขตเทศบาล 2/

2558 (2015) รวม ชาย หญิง Total Male Female 23,813 11,878 11,935

1/ : รวมข้อมูลเทศบาลต้าบลขนวน

1/ : Include Data of Ka Nun Subdistrict Municipality

2/ : รวมข้อมูลเทศบาลต้าบลในเมือง

2/ : Include Data of Nai Mueang Subdistrict Municipality

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

Source: Department of Provincial Administration, Ministry of Interior

Ka Nun Subdistrict Municipality Non-municipal area 1/ Ban Haet Subdistrict Municipality Non-municipal area Non Sila Subdistrict Municipality Non-municipal area Nai Mueang Subdistrict Municipality Non-municipal area 2/


ตาราง 1.3 ประชากรจากการทะเบียน จาแนกตามหมวดอายุ เป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2559 Table 1.3 Population from Registration Record by Age Group and District: 2016 หมวดอายุ (ปี)

Age Group (year)

รวม อ้าเภอ

Total

80 และ 0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

ไม่ทราบ

มากกว่า Unknown 80 and

1,801,753

92,592

99,678

103,784

119,347

140,282

127,768

131,554

141,635

146,301

158,026

138,234

113,759

89,177

72,256

48,792

ในเขตเทศบาล

510,219

24,695

26,631

28,633

35,618

45,855

34,675

36,152

38,633

39,549

43,062

39,046

32,552

25,541

20,276

13,949

9,598

นอกเขตเทศบาล

1,291,534

67,897

73,047

75,151

83,729

94,427

93,093

95,402

103,002

106,752

114,964

99,188

81,207

63,636

51,980

34,843

413,759

20,372

21,406

22,754

29,721

41,890

28,604

29,806

31,238

32,450

35,083

31,430

26,098

19,676

15,084

บ้านฝาง

55,010

2,981

3,115

3,184

3,627

3,819

3,864

3,851

4,237

4,494

4,975

4,470

3,462

2,830

พระยืน

34,791

1,684

1,815

1,957

2,169

2,352

2,355

2,424

2,758

2,914

3,250

2,838

2,262

หนองเรือ

93,658

4,867

5,279

5,501

6,142

6,496

6,451

6,562

7,353

7,878

8,583

7,361

ชุมแพ

123,944

6,503

6,763

7,253

7,694

8,998

8,829

8,959

9,676

9,751

10,413

สีชมพู

78,390

4,280

4,766

4,913

5,420

5,633

5,773

5,912

6,437

6,602

น้้าพอง

114,157

5,954

6,178

6,287

7,161

8,884

8,262

8,471

8,523

อุบลรัตน์

44,658

2,480

2,616

2,644

2,918

3,197

3,326

3,535

กระนวน

78,932

4,244

4,468

4,753

5,250

5,596

6,050

บ้านไผ่

100,735

4,992

5,466

5,851

6,408

7,034

เปือยน้อย

20,114

1,099

1,185

1,209

1,329

พล

87,036

4,608

5,000

5,057

แวงใหญ่

29,574

1,551

1,769

แวงน้อย

42,021

1,995

หนองสองห้อง

78,214

4,035

เมืองขอนแก่น

32,783 33,021

ประชากรอยู่

ผูไ้ ม่ใช่

ทะเบียนบ้านกลาง

District

สัญชาติไทย ระหว่างการย้าย

Population registered Not thai

over รวมยอด

ประชากรใน

Transferring

in central house file nationality population

7

7,282

2,308

3,167

Total

10,308

4

2,423

1,528

1,491

Municipal area

23,185

22,713

3

4,859

780

1,676

Non-municipal area

10,358

6,899

6,778

1

1,254

1,159

1,698

2,259

1,577

1,007

1,017

-

181

31

29

Ban Fang

1,867

1,473

1,057

701

792

-

86

25

12

Phra Yuen

5,797

4,899

3,899

2,765

1,840

1,668

-

154

58

105

Nong Ruea

9,358

8,093

6,280

5,355

3,661

2,591

3,044

2

218

247

256

Chum Phae

6,773

5,803

4,606

3,699

2,973

1,864

1,248

1,208

-

241

51

188

Si Chomphu

8,886

10,386

9,104

7,525

5,680

4,753

3,251

2,174

2,159

-

317

68

134

Nam Phong

3,645

3,669

3,953

3,252

2,763

2,157

1,684

1,114

725

679

-

231

47

23

Ubolratana

5,766

6,532

6,527

7,034

6,019

4,881

3,723

3,016

2,015

1,269

1,159

3

522

61

44

Kranuan

7,217

7,279

7,918

8,338

8,866

7,720

6,532

5,048

4,320

2,795

2,007

2,220

-

367

206

151

Ban Phai

1,481

1,457

1,617

1,787

1,804

1,737

1,455

1,207

915

812

439

271

266

-

21

7

16

Pueai Noi

5,610

6,096

5,974

6,449

7,029

7,138

7,637

6,416

5,596

4,624

3,589

2,499

1,709

1,722

-

137

55

91

Phon

1,838

1,919

2,078

2,064

2,094

2,290

2,280

2,618

2,208

1,735

1,560

1,213

895

532

666

-

230

14

20

Waeng Yai

2,366

2,447

2,693

2,929

2,965

3,032

3,373

3,387

3,757

3,256

2,681

2,288

1,805

1,229

859

911

1

21

15

11

Waeng Noi

4,511

4,721

5,222

5,378

5,394

5,795

6,804

6,556

6,681

5,572

4,683

3,807

3,137

2,021

1,315

1,256

-

1,108

53

165

Mueang Khon Kaen

Nong Song Hong


ตาราง 1.3 ประชากรจากการทะเบียน จาแนกตามหมวดอายุ เป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2559 (ต่อ) Table 1.3 Population from Registration Record by Age Group and District: 2016 (Cont.) หมวดอายุ (ปี)

Age Group (year)

รวม อ้าเภอ

Total

80 และ 0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

ไม่ทราบ

มากกว่า Unknown 80 and

ประชากรใน

ประชากรอยู่

ผูไ้ ม่ใช่

ทะเบียนบ้านกลาง

Population registered Not thai

over

District

สัญชาติไทย ระหว่างการย้าย

Transferring

in central house file nationality population

ภูเวียง

72,435

3,820

4,151

4,370

4,813

5,173

5,300

5,377

5,776

6,059

6,381

5,556

4,398

3,355

2,853

1,906

1,208

1,147

-

717

41

34

Phu Wiang

มัญจาคีรี

71,479

3,215

3,738

3,832

4,374

4,853

4,824

4,968

5,459

5,825

6,557

5,880

4,714

3,806

3,240

2,360

1,604

1,560

-

601

38

31

Mancha Khiri

ชนบท

48,643

2,385

2,696

2,804

3,042

3,291

3,349

3,590

3,873

3,979

4,261

3,878

3,115

2,636

2,144

1,477

984

957

-

133

21

28

Chonnabot

เขาสวนกวาง

38,381

2,155

2,284

2,263

2,579

2,849

2,995

3,110

3,189

3,143

3,338

2,925

2,277

1,731

1,368

867

571

562

-

122

30

23

Khao Suan Kwang

ภูผาม่าน

23,114

1,314

1,404

1,396

1,486

1,598

1,604

1,846

1,935

1,976

2,010

1,698

1,415

1,036

920

566

380

471

-

38

11

10

Phu Pha Man

ซ้าสูง

23,796

1,237

1,268

1,352

1,485

1,665

1,674

1,682

1,789

1,990

2,262

1,946

1,600

1,239

994

660

425

367

-

142

11

8

Sam Sung

โคกโพธิไ์ ชย

25,578

1,308

1,476

1,367

1,609

1,816

1,950

1,859

1,909

2,040

2,238

1,966

1,761

1,417

1,087

678

477

466

-

131

16

7

Khok Pho Chai

หนองนาค้า

23,829

1,281

1,387

1,425

1,651

1,682

1,804

1,833

1,930

1,927

2,091

1,857

1,479

1,098

976

548

381

381

-

74

13

11

Nong Na Kham

บ้านแฮด

32,910

1,830

1,891

1,950

2,048

2,352

2,365

2,403

2,507

2,684

2,909

2,586

2,125

1,533

1,349

881

672

661

-

96

18

50

Ban Haet

โนนศิลา

26,613

1,369

1,575

1,547

1,724

1,825

1,914

1,938

2,118

2,259

2,370

2,035

1,690

1,292

1,113

701

529

467

-

130

5

12

Non Sila

เวียงเก่า

19,982

1,033

1,105

1,109

1,253

1,317

1,404

1,396

1,550

1,745

1,863

1,645

1,264

981

840

608

405

437

-

10

7

10

Wiang Kao

หมายเหตุ: ไม่ทราบ = ไม่ทราบ/ระบุปจี ันทรคติ ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

Note: Unknown = Unknown/Lunar calendar Source: Department of Provincial Administration, Ministry of Interior


ตาราง 1.4 เนือที่ ระยะทางจากอาเภอถึงจังหวัด และเขตการปกครอง เป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2559 Table 1.4 Area, Distance from District to Province and Administration Zone by District: 2016

อ้าเภอ

รวมยอด

เนื้อที่

ระยะทางจาก

(ตร.กม.) Area (Sq.km.)

อ้าเภอถึงจังหวัด (กม.) Distance from district to province (Km.)

เขตการปกครอง Administration zone เทศบาลนคร City municipality

เทศบาลเมือง

เทศบาลต้าบล

Town

Subdistrict

municipality

municipality

องค์การบริหารส่วนต้าบล

ต้าบล

Subdistrict administration Subdistrict organization

หมู่บ้าน

District

Village

11,172.253

-

1

6

78

140

198

2,331

Total

เมืองขอนแก่น

953.390

-

1

2

10

6

17

282

บ้านฝาง

333.988

22

-

-

6

2

7

75

Ban Fang

พระยืน

172.000

30

-

-

4

2

5

53

Phra Yuen

หนองเรือ

673.810

45

-

-

8

5

10

149

Nong Ruea

ชุมแพ

510.889

82

-

1

6

8

12

135

Chum Phae

สีชมพู

529.041

114

-

-

3

8

10

115

Si Chomphu

น้้าพอง

828.686

43

-

-

6

8

12

168

Nam Phong

อุบลรัตน์

487.758

50

-

-

3

4

6

71

Ubolratana

กระนวน

322.017

66

-

1

3

6

9

98

Kranuan

บ้านไผ่

477.700

44

-

1

1

9

10

110

Ban Phai

เปือยน้อย

172.978

80

-

-

2

2

4

32

Pueai Noi

พล

872.936

74

-

1

-

12

12

132

แวงใหญ่

189.069

72

-

-

1

4

5

52

Waeng Yai

แวงน้อย

283.604

96

-

-

2

5

6

74

Waeng Noi

Mueang Khon Kaen

Phon


ตาราง 1.4 เนือที่ ระยะทางจากอาเภอถึงจังหวัด และเขตการปกครอง เป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2559 (ต่อ) Table 1.4 Area, Distance from District to Province and Administration Zone by District: 2016 (Cont.)

อ้าเภอ

เนื้อที่

ระยะทางจาก

(ตร.กม.) Area (Sq.km.)

อ้าเภอถึงจังหวัด (กม.) Distance from district to province (Km.)

เขตการปกครอง Administration zone เทศบาลนคร City municipality

เทศบาลเมือง

เทศบาลต้าบล

Town

Subdistrict

municipality

municipality

องค์การบริหารส่วนต้าบล

ต้าบล

Subdistrict administration Subdistrict organization

หมู่บ้าน

District

Village

หนองสองห้อง

514.504

96

-

-

1

12

12

137

Nong Song Hong

ภูเวียง

907.613

68

-

-

1

11

11

114

Phu Wiang

มัญจาคีรี

735.686

58

-

-

2

7

8

118

Mancha Khiri

ชนบท

404.286

55

-

-

2

7

8

80

Chonnabot

เขาสวนกวาง

330.000

49

-

-

2

4

5

56

Khao Suan Kwang

ภูผาม่าน

284.609

109

-

-

2

4

5

42

Phu Pha Man

ซ้าสูง

116.678

39

-

-

1

4

5

35

Sam Sung

โคกโพธิ์ไชย

238.824

75

-

-

4

1

4

40

Khok Pho Chai

หนองนาค้า

158.897

80

-

-

2

1

3

35

Nong Na Kham

บ้านแฮด

205.162

18

-

-

3

2

4

46

Ban Haet

โนนศิลา

182.128

54

-

-

1

4

5

46

Non Sila

เวียงเก่า

286.000

80

-

-

2

2

3

36

Wieng Kao

ที่มา : ที่ท้าการปกครองจังหวัดขอนแก่น ส้านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น

Source: Khonkaen Provincial Administration Office Khonkaen Provincial Office of Local Administration


ตาราง 1.5 จานวนและอัตราเกิดมีชีพ การตาย ทารกตาย และมารดาตาย พ.ศ. 2555 - 2559 Table 1.5 Number and Rates of Livebirths, Deaths, Infant Mortality and Maternal Mortality: 2012 - 2016 จ้านวน Number ปี

ทารกตาย

อัตรา Rate มารดาตาย

Year

เกิดมีชีพ

ตาย

Livebrith

Death

2555

20,686

12,097

149

3

11.7

6.9

7.2

14.5

2012

2556

19,580

12,912

153

6

11.1

7.3

7.8

31.0

2013

2557

18,618

12,665

128

3

10.5

7.1

6.9

16.1

2014

2558

17,167

13,050

103

3

9.6

7.3

5.6

17.8

2015

2559

17,537

13,868

91

2

9.8

7.7

5.2

11.4

2016

Infant mortality Maternal mortality

หมายเหตุ: (1) อัตราการเกิดมีชีพ และอัตราการตายต่อประชากร 1,000 คน

เกิด

(1)

Crude birth

ตาย

(1)

Crude death

ทารกตาย

(2)

Infant mortatity

(2) Infant mortality rate per 1,000 live briths.

(3) อัตรามารดาตายต่อการเกิดมีชีพ 100,000 คน

(3) Maternal mortality rate per 100,000 live briths. Source: Khonkaen Provincial Health Office

(3)

Maternal mortality

Note: (1) Live brith rate and death rate per 1,000 population.

(2) อัตราทารกตายต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน ที่มา: ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

มารดาตาย


ตาราง 1.6 การเกิด การตาย การย้ายเข้า และการย้ายออก จาแนกตามเพศ เป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2559 Table 1.6 Births, Deaths, Registered-In and Registered-Out by Sex and District: 2016

อ้าเภอ

การเกิด

การตาย

การย้ายเข้า

การย้ายออก

Births

Deaths

Registered - in

Registered - out

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

Total

Male

Female

Total

Male

รวมยอด

17,628

9,046

8,582

14,381

8,290 6,091 74,412

39,573 34,839 73,429 39,392 34,037

Total

ในเขตเทศบาล

16,894

8,660

8,234

6,194

3,803 2,391 25,096

11,978 13,118 36,889 18,798 18,091

Municipal area

นอกเขตเทศบาล

734 10,056 10,051 1 2 1 1 223 223 -

386 5,118 5,116 1 1 131 131 -

348 4,938 4,935 1 1 1 92 92 -

8,187 4,990 3,248 119 61 148 138 113 61 139 70 893 406 47 359

4,487 3,700 49,316 3,052 1,938 24,141 2,043 1,205 7,574 77 42 1,773 31 30 337 92 56 3,412 70 68 589 64 49 682 35 26 308 79 60 795 43 27 250 518 375 8,421 225 181 1,979 30 17 180 195 164 1,799

27,595 21,721 36,540 20,594 15,946 12,095 12,046 27,643 14,537 13,106 3,170 4,404 16,244 8,327 7,917 826 947 1,253 577 676 161 176 290 156 134 1,619 1,793 2,207 1,030 1,177 318 271 379 198 181 359 323 414 235 179 155 153 239 112 127 396 399 532 249 283 136 114 159 88 71 4,955 3,466 5,926 3,565 2,361 1,087 892 1,615 927 688 95 85 390 224 166 992 807 1,225 703 522

Non-municipal area

เมืองขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลต้าบลเมืองเก่า เทศบาลต้าบลท่าพระ เทศบาลต้าบลบ้านเป็ด เทศบาลต้าบลสาวะถี เทศบาลต้าบลบ้านค้อ เทศบาลต้าบลโนนท่อน เทศบาลต้าบลบ้านทุม่ เทศบาลต้าบลหนองตูม นอกเขตเทศบาล บ้านฝาง เทศบาลต้าบลบ้านฝาง นอกเขตเทศบาล

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

Female Total

Male

Female

Total

Male

Female

District

รวม

Mueang Khon Kaen District Khon Kaen City Municipality Muang Kao Subdistrict Municipality Tha Phra Subdistrict Municipality Ban Ped Subdistrict Municipality Sawathi Subdistrict Municipality Ban Kho Subdistrict Municipality Non Thon Subdistrict Municipality

Non-municipal area Ban Fang District Ban Fang Subdistrict Municipality Non-municipal area


ตาราง 1.6 การเกิด การตาย การย้ายเข้า และการย้ายออก จาแนกตามเพศ เป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2559 (ต่อ) Table 1.6 Births, Deaths, Registered-In and Registered-Out by Sex and District: 2016 (Cont.)

อ้าเภอ

พระยืน

การเกิด

การตาย

การย้ายเข้า

การย้ายออก

Births

Deaths

Registered - in

Registered - out

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

Total

Male

Female

Total

Male

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

Female Total

Male

Female

Total

Male

Female

District

114

61

53

276

156

120

1,173

631

542

963

527

436

-

-

-

48

23

25

211

117

94

144

78

66

Ban Ton Subdistrict Municipality

114

61

53

48

33

15

115

69

46

213

116

97

Phra Yuen Subdistrict Municipality

-

-

-

180

100

80

847

445

402

606

333

273

202

90

112

607

346

261

3,112

1,758

1,354

2,585

1,427

1,158

เทศบาลต้าบลดอนโมง

-

-

-

20

11

9

225

167

58

217

156

61

Don Mong Subdistrict Municipality

เทศบาลต้าบลหนองแก

-

-

-

5

3

2

64

34

30

80

50

30

Nong Kae Subdistrict Municipality

เทศบาลต้าบลหนองเรือ

201

89

112

58

39

19

216

121

95

392

185

207

Nong Ruea Subdistrict Municipality

1

1

-

524

293

231

2,607

1,436

1,171

1,896

1,036

860

Non-municipal area

1,888

1,021

867

869

492

377

5,341

3,068

2,273

5,873

3,160

2,713

1,828

990

838

341

206

135

1,344

648

696

3,044

1,556

1,488

เทศบาลต้าบลโคกสูงสัมพันธ์

1

1

-

34

17

17

165

79

86

142

71

71

Khok Sung Samphan Subdistrict Municipality

เทศบาลต้าบลโนนหัน

2

2

-

30

17

13

168

90

78

148

76

72

Non Sangkhom Han Subdistrict Subdistrict Municipality Municipality

57

28

29

464

252

212

3,664

2,251

1,413

2,539

1,457

1,082

285

149

136

438

234

204

2,664

1,420

1,244

2,415

1,320

1,095

277 8

144 5

133 3

47 391

28 206

19 185

139 2,525

72 1,348

67 1,177

421 1,994

219 1,101

202 893

เทศบาลต้าบลบ้านโต้น เทศบาลต้าบลพระยืน นอกเขตเทศบาล หนองเรือ

นอกเขตเทศบาล ชุมแพ เทศบาลเมืองชุมแพ

นอกเขตเทศบาล สีชมพู เทศบาลต้าบลสีชมพู นอกเขตเทศบาล

Phra Yuen District

Non-municipal area Nong Ruea District

Chum Phae District Chum Phae Town Municipality

Non-municipal Non-municipal area area Si Chomphu District SiTha Chomphu Sa-atSubdistrict Subdistrict Municipality Municipality Non-municipal area


ตาราง 1.6 การเกิด การตาย การย้ายเข้า และการย้ายออก จาแนกตามเพศ เป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2559 (ต่อ) Table 1.6 Births, Deaths, Registered-In and Registered-Out by Sex and District: 2016 (Cont.)

อ้าเภอ

นาพอง

การเกิด

การตาย

การย้ายเข้า

การย้ายออก

Births

Deaths

Registered - in

Registered - out

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

Total

Male

Female

Total

Male

หญิง

District

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

Female Total

Male

Female

Total

Male

Female

463

247

216

825

478

347

4,876

2,895

1,981

4,071

2,383

1,688

423

228

195

93

56

37

131

75

56

594

320

274

Nam Non-municipal Phong Subdistrictarea Municipality

-

-

-

33

18

15

322

170

152

249

129

120

Wang Chai Subdistrict Municipality

เทศบาลต้าบลกุดน้้าใส

34

15

19

47

28

19

406

202

204

341

168

173

Kud Nam Sai Subdistrict Municipality

เทศบาลต้าบลม่วงหวาน

1

1

-

67

39

28

495

275

220

334

191

143

Muangwan Subdistrict Municipality

เทศบาลต้าบลสะอาด

-

-

-

-

-

-

6

2

4

5

1

4

นอกเขตเทศบาล

5

3

2

585

337

248

3,516

2,171

1,345

2,548

1,574

974

141

78

63

329

171

158

1,673

899

774

1,387

752

635

141

78

63

50

27

23

198

99

99

340

167

173

Khuean Ubon Rat Subdistrict Municipality

-

-

-

279

144

135

1,475

800

675

1,047

585

462

Non-municipal area

458

238

220

461

263

198

2,895

1,567

1,328

2,802

1,546

1,256

457

238

219

91

58

33

422

212

210

912

480

432

Nong Ko Subdistrict Municipality

1

-

1

370

205

165

2,473

1,355

1,118

1,890

1,066

824

Non-municipal area

656

346

310

650

342

308

3,737

2,005

1,732

3,583

1,873

1,710

656

346

310

192

105

87

1,067

514

553

1,653

828

825

Ban Phai Town Municipality

-

-

-

458

237

221

2,670

1,491

1,179

1,930

1,045

885

Non-municipal area

เทศบาลต้าบลน้้าพอง เทศบาลต้าบลวังชัย

อุบลรัตน์ เทศบาลต้าบลเขือ่ นอุบลรัตน์ นอกเขตเทศบาล กระนวน เทศบาลเมืองกระนวน นอกเขตเทศบาล บ้านไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ นอกเขตเทศบาล

NamPak Phong Khat District Subdistrict Municipality

Saard Subdistrict Municipality Non-municipal Si Wilai Subdistrict area Municipality Ubolratana Non-municipal District area

Kranuan District

Ban Phai District


ตาราง 1.6 การเกิด การตาย การย้ายเข้า และการย้ายออก จาแนกตามเพศ เป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2559 (ต่อ) Table 1.6 Births, Deaths, Registered-In and Registered-Out by Sex and District: 2016 (Cont.)

อ้าเภอ

เปือยน้อย เทศบาลต้าบลเปือยน้อย นอกเขตเทศบาล พล เทศบาลเมืองเมืองพล นอกเขตเทศบาล แวงใหญ่ เทศบาลต้าบลแวงใหญ่ นอกเขตเทศบาล แวงน้อย เทศบาลต้าบลแวงน้อย นอกเขตเทศบาล หนองสองห้อง เทศบาลต้าบลหนองสองห้อง นอกเขตเทศบาล ภูเวียง เทศบาลต้าบลภูเวียง นอกเขตเทศบาล

การเกิด

การตาย

การย้ายเข้า

การย้ายออก

Births

Deaths

Registered - in

Registered - out

รวม

ชาย

หญิง

Total 82 82 1,144 1,143 1 133 18 115 88 88 269 263 6 290 286 4

Male Female 44 38 44 38 570 574 570 573 1 74 59 8 10 66 49 52 36 52 36 127 142 123 140 4 2 147 143 145 141 2 2

รวม

ชาย

หญิง

รวม

Total 125 52 73 604 125 479 193 27 166 296 19 277 449 80 369 491 69 422

Male Female Total 72 53 778 35 17 234 37 36 544 322 282 3,077 82 43 481 240 239 2,596 98 95 897 16 11 177 82 84 720 154 142 1,186 12 7 96 142 135 1,090 263 186 2,615 51 29 278 212 157 2,337 264 227 2,469 44 25 131 220 202 2,338

ชาย

หญิง

Male Female 389 389 108 126 281 263 1,583 1,494 228 253 1,355 1,241 498 399 95 82 403 317 660 526 52 44 608 482 1,425 1,190 145 133 1,280 1,057 1,307 1,162 62 69 1,245 1,093

รวม

ชาย

Total 718 280 438 3,462 1,601 1,861 800 174 626 1,047 107 940 2,181 525 1,656 2,140 445 1,695

Male Female 395 323 148 132 247 191 1,795 1,667 789 812 1,006 855 423 377 91 83 332 294 574 473 61 46 513 427 1,181 1,000 265 260 916 740 1,153 987 226 219 927 768

District

หญิง Pueai Noi District

Pueai Noi Subdistrict Municipality Non-municipal area Phon District Mueang Phon Town Municipality Non-municipal area Waeng Yai District Waeng Yai Subdistrict Municipality Non-municipal area Waeng Noi District Waeng Noi Subdistrict Municipality Non-municipal area Nong Song Hong District Nong Song Hong Subdistrict Municipality Non-municipal area Phu Wiang District Phu Wiang Subdistrict Municipality Non-municipal area


ตาราง 1.6 การเกิด การตาย การย้ายเข้า และการย้ายออก จาแนกตามเพศ เป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2559 (ต่อ) Table 1.6 Births, Deaths, Registered-In and Registered-Out by Sex and District: 2016 (Cont.)

อ้าเภอ

มัญจาคีรี

การเกิด

การตาย

การย้ายเข้า

การย้ายออก

Births

Deaths

Registered - in

Registered - out

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

Total

Male

Female

Total

Male

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

Female Total

Male

Female

Total

Male

Female

District

314

150

164

569

316

253

2,332

1,240

1,092

2,132

1,161

971

313

150

163

87

63

24

119

57

62

457

226

231

Mancha Khiri Subdistrict Municipality

1

-

1

482

253

229

2,213

1,183

1,030

1,675

935

740

Non-municipal area

113

50

63

395

208

187

1,659

868

791

1,393

711

682

111

50

61

84

43

41

308

162

146

406

201

205

Chonnabot Subdistrict Municipality

2

-

2

311

165

146

1,351

706

645

987

510

477

Non-municipal area

128

56

72

251

154

97

1,551

816

735

1,353

717

636

เทศบาลต้าบลเขาสวนกวาง

126

55

71

79

50

29

511

274

237

550

277

273

เทศบาลต้าบลโนนสมบูรณ์

2

1

1

38

19

19

248

121

127

164

87

77

นอกเขตเทศบาล

-

-

-

134

85

49

792

421

371

639

353

286

Non-municipal area

81

43

38

130

72

58

860

458

402

739

402

337

Phu Pha Man District

เทศบาลต้าบลภูผาม่าน

71

38

33

41

31

10

105

55

50

152

80

72

นอกเขตเทศบาล

10

5

5

89

41

48

755

403

352

587

322

265

64

34

30

167

105

62

796

429

367

616

322

294

64

34

30

38

26

12

175

87

88

183

86

97

-

-

-

129

79

50

621

342

279

433

236

197

เทศบาลต้าบลมัญจาคีรี นอกเขตเทศบาล ชนบท เทศบาลต้าบลชนบท นอกเขตเทศบาล เขาสวนกวาง

ภูผาม่าน

ซาสูง เทศบาลต้าบลซ้าสูง นอกเขตเทศบาล

Mancha Khiri District

Chonnabot District

Khao Suan Kwang District Khao Suan Kwang Subdistrict Municipality

Phu Pha Man Subdistrict Municipality Non-municipal area Sam Sung District Sam Sung Subdistrict Municipality Non-municipal area


ตาราง 1.6 การเกิด การตาย การย้ายเข้า และการย้ายออก จาแนกตามเพศ เป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2559 (ต่อ) Table 1.6 Births, Deaths, Registered-In and Registered-Out by Sex and District: 2016 (Cont.)

อ้าเภอ

โคกโพธิไ์ ชย

การเกิด

การตาย

การย้ายเข้า

การย้ายออก

Births

Deaths

Registered - in

Registered - out

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

Total

Male

Female

Total

Male

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

Female Total

Male

Female

Total

Male

Female

District

1

-

1

158

88

70

919

500

419

720

390

330

เทศบาลต้าบลบ้านโคก

-

-

-

30

14

16

145

79

66

120

64

56

นอกเขตเทศบาล

1

-

1

128

74

54

774

421

353

600

326

274

Non-municipal area

22

10

12

121

70

51

818

429

389

667

367

300

Nong Na Kham District

390

201

189

263

162

101

1,166

620

546

1,243

639

604

Ban Haet District

เทศบาลต้าบลบ้านแฮด

-

-

-

37

19

18

233

126

107

220

108

112

Ban Haet Subdistrict Municipality

นอกเขตเทศบาล โนนศิลา เทศบาลต้าบลโนนศิลา นอกเขตเทศบาล เวียงเก่า

390 3 2 1 20

201 9

189 3 2 1 11

226 194 40 154 124

143 109 26 83 74

83 85 14 71 50

933 1,008 261 747 690

494 556 146 410 370

439 452 115 337 320

1,023 739 169 570 542

531 415 102 313 295

492 324 67 257 247

Non-municipal area

หนองนาคา บ้านแฮด

ทีม่ า : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

Source: Department of Provincial Administration, Ministry of Interior

Khok Pho Chai District Ban Khok Subdistrict Municipality

Non Sila District Non Sila Subdistrict Municipality Non-municipal area Wieng Kao District


ตาราง 1.7 การจดทะเบียนสมรส และหย่า เป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2555 - 2559 Table 1.7 Couple with Marriage and Divorce Certificate by District: 2012 - 2016 สมรส Marriage อ้าเภอ

หย่า Divorce District

2555

2556

2557

2558

2559

2555

2556

2557

2558

2559

(2012)

(2013)

(2014)

(2015)

(2016)

(2012)

(2013)

(2014)

(2015)

(2016)

8,031 2,545

7,201 2,231

7,491 2,165

7,273 2,086

7,339 2,156

2,929 1,077

2,901 1,112

2,875 1,068

3,047 1,127

3,037 1,151

บ้านฝาง

216

228

212

194

202

66

84

78

110

95

Ban Fang

พระยืน

132

144

128

142

145

49

55

59

45

53

Phra Yuen

หนองเรือ

272

111

332

277

327

106

67

101

111

118

Nong Ruea

ชุมแพ

626

638

643

593

622

260

239

284

252

244

Chum Phae

สีชมพู

259

188

293

328

272

93

170

98

99

89

Si Chomphu

น้้าพอง

491

397

501

480

513

176

179

174

181

216

Nam Phong

อุบลรัตน์

210

215

181

211

220

82

80

64

55

77

Ubolratana

กระนวน

356

258

292

276

296

103

97

116

103

116

Kranuan

บ้านไผ่

471

386

379

398

361

151

140

122

137

112

Ban Phai

60

90

85

87

95

24

25

31

27

21

Pueai Noi

พล

348

349

307

289

253

153

141

105

152

127

แวงใหญ่

109

85

92

90

87

22

19

23

35

19

Waeng Yai

แวงน้อย

143

169

153

113

120

36

50

44

52

35

Waeng Noi

หนองสองห้อง

148

276

280

242

257

58

81

67

98

104

รวมยอด เมืองขอนแก่น

เปือยน้อย

Total Mueang Khon Kaen

Phon

Nong Song Hong


ตาราง 1.7 การจดทะเบียนสมรส และหย่า เป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2555 - 2559 (ต่อ) Table 1.7 Couple with Marriage and Divorce Certificate by District: 2012 - 2016 (Cont.) สมรส Marriage อ้าเภอ

หย่า Divorce District

2555

2556

2557

2558

2559

2555

2556

2557

2558

2559

(2012)

(2013)

(2014)

(2015)

(2016)

(2012)

(2013)

(2014)

(2015)

(2016)

ภูเวียง

249

169

206

183

190

66

64

58

59

72

Phu Wiang

มัญจาคีรี

275

240

207

256

231

61

36

63

68

57

Mancha Khiri

ชนบท

240

137

105

147

137

56

37

50

61

62

Chonnabot

เขาสวนกวาง

135

127

192

168

178

61

54

53

53

63

Khao Suan Kwang

ภูผาม่าน

151

124

125

110

102

34

5

42

36

40

Phu Pha Man

ซ้าสูง

92

104

105

103

94

27

29

31

42

30

Sam Sung

โคกโพธิไ์ ชย

99

112

124

114

90

27

33

29

23

31

Khok Pho Chai

หนองนาค้า

82

70

86

71

80

42

23

26

26

27

Nong Na Kham

บ้านแฮด

151

167

124

147

151

47

47

49

49

42

Ban Haet

โนนศิลา

99

100

118

99

92

32

17

24

28

22

Non Sila

เวียงเก่า

72

86

56

69

68

20

17

16

18

14

Wieng Kao

ที่มา: ส้านักทะเบียนจังหวัดขอนแก่น

Source: Khonkaen Provincial Registration Office


ตาราง 1.8 ผู้รบั บริการวางแผนครอบครัวรายใหม่ จาแนกตามวิธีคุมกาเนิด พ.ศ. 2555 - 2559 Table 1.8 New Family Planning Acceptors by Contraceptive Methods: 2012 - 2016 วิธคี ุมก้าเนิด Contraceptive methods ปี (Year)

รวม

ห่วงอนามัย

Total

Intrauterine

ยาเม็ด

ท้าหมันหญิง

ท้าหมันชาย

ยาฉีด

ยาฝัง

ถุงยางอนามัย

device

Oral pill

Tubectomy

Vasectomy

Injection

Norplant

Condom

2555 (2012)

46,537

495

22,443

869

12

18,583

116

4,019

2556 (2013)

43,623

424

19,245

1,195

4

18,276

123

4,356

2557 (2014)

39,836

300

17,660

1,267

11

17,130

153

3,315

2558 (2015)

18,128

499

5,655

2,363

1

6,497

446

2,667

2559 (2016)

21,773

160

9,562

693

4

9,736

473

1,145

ที่มา: ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

Source: Khonkaen Provincial Health Office


ตาราง 1.9 ผู้รับบริการวางแผนครอบครัวรายใหม่ จาแนกตามวิธีคุมกาเนิด เป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2559 Table 1.9 New Family Planning Acceptors by Contraceptive Methods and District: 2016 วิธีคมุ ก้าเนิด Contraceptive methods รวม

ห่วงอนามัย

Total

Intrauterine

ยาเม็ด

ท้าหมันหญิง

ท้าหมันชาย

ยาฉีด

ยาฝัง

ถุงยางอนามัย

device

Oral pills

Tubectomy

Vasectomy

Injection

Norplant

Condom

21,773

160

9,562

693

4

9,736

473

1,145

เมืองขอนแก่น

2,748

26

650

196

3

1,618

145

110

บ้านฝาง

1,010

4

498

26

-

371

32

79

Ban Fang

พระยืน

367

10

158

14

-

152

8

25

Phra Yuen

หนองเรือ

1,317

10

537

34

-

637

20

79

Nong Ruea

ชุมแพ

1,297

3

642

105

-

494

45

8

Chum Phae

สีชมพู

1,008

7

461

29

-

439

14

58

Si Chomphu

น้้าพอง

1,319

14

558

25

-

581

13

128

Nam Phong

อุบลรัตน์

860

3

373

21

1

417

24

21

Ubolratana

กระนวน

915

13

453

25

-

374

20

30

Kranuan

บ้านไผ่

1,303

2

632

39

-

536

8

86

Ban Phai

331

3

166

4

-

125

1

32

Pueai Noi

1,146

9

545

15

-

463

14

100

แวงใหญ่

633

-

370

3

-

241

2

17

Waeng Yai

แวงน้อย

607

2

247

6

-

312

4

36

Waeng Noi

อ้าเภอ

รวมยอด

เปือยน้อย พล

District

Total Mueang Khon Kaen

Phon


ตาราง 1.9 ผู้รับบริการวางแผนครอบครัวรายใหม่ จาแนกตามวิธีคุมกาเนิด เป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2559 (ต่อ) Table 1.9 New Family Planning Acceptors by Contraceptive Methods and District: 2016 (Cont.) วิธีคมุ ก้าเนิด Contraceptive methods รวม

ห่วงอนามัย

Total

Intrauterine

ยาเม็ด

ท้าหมันหญิง

ท้าหมันชาย

ยาฉีด

ยาฝัง

ถุงยางอนามัย

device

Oral pills

Tubectomy

Vasectomy

Injection

Norplant

Condom

821

8

383

24

-

384

8

14

Nong Song Hong

1,179

28

481

17

-

542

43

68

Phu Wiang

มัญจาคีรี

668

2

362

22

-

246

13

23

Mancha Khiri

ชนบท

716

2

414

5

-

269

6

20

Chonnabot

เขาสวนกวาง

554

3

199

25

-

287

16

24

Khao Suan Kwang

ภูผาม่าน

635

-

360

13

-

247

1

14

Phu Pha Man

ซ้าสูง

388

4

160

8

-

157

16

43

Sam Sung

โคกโพธิไ์ ชย

205

1

129

2

-

49

3

21

Khok Pho Chai

หนองนาค้า

458

-

228

6

-

199

1

24

Nong Na Kham

บ้านแฮด

701

4

303

15

-

319

15

45

Ban Haet

โนนศิลา

312

2

132

12

-

140

-

26

Non Sila

เวียงเก่า

275

-

121

2

-

137

1

14

Wieng Kao

อ้าเภอ

หนองสองห้อง ภูเวียง

ที่มา: ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

Source: Khonkaen Provincial Health Office

District


ตาราง 1.10 บ้านจากการทะเบียน เป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2555 - 2559 Table 1.10 House from Registration Record by District: 2012 - 2016

อ้าเภอ

2555 (2012)

2556 (2013)

2557

2558

2559

(2014)

(2015)

(2016)

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) Percentage change (%)

District

รวมยอด

549,114

561,774

576,964

588,757

597,845

2559 (2016) 1.5

เมืองขอนแก่น

168,119

171,235

179,289

183,905

187,298

1.8

Mueang Khon Kaen

บ้านฝาง

15,839

16,211

16,558

16,971

17,257

1.7

Ban Fang

พระยืน

9,537

9,747

9,981

10,166

10,293

1.2

Phra Yuen

หนองเรือ

24,378

25,013

25,450

25,829

26,106

1.1

Nong Ruea

ชุมแพ

37,727

38,487

39,301

40,288

41,024

1.8

Chum Phae

22,119

22,426

22,669

22,939

23,158

1.0

น้้าพอง

28,831

32,044

32,560

33,084

33,556

1.4

Nam Phong

อุบลรัตน์

11,644

11,487

11,650

11,824

11,973

1.3

Ubolratana

ออำเภอ/กิ ำเภอ/กิ อำออำเภ ำเภอ ่งำเ ่งออำเภอ กระนวน

21,741

22,181

22,572

22,960

23,326

1.6

30,928

31,636

32,220

32,718

33,201

1.5

Ban Phai

4,920

5,021

5,124

5,263

5,362

1.9

Pueai Noi

24,589

25,084

25,616

26,026

26,329

1.2

Phon

แวงใหญ่

7,341

7,425

7,532

7,625

7,714

1.2

Waeng Yai

แวงน้อย

11,247

11,459

11,636

11,810

11,933

1.0

Waeng Noi

ออำเภอ/กิ ำเภอ/กิ ำเภอ ่งำเ ่งออำเภอ สีอชำอมพู อำเภ

บ้านไผ่ เปือยน้อย พล

Total

Amphoe/King Amphoe/King amphoe amphoe Si Chomphu

Amphoe/King Amphoe/King amphoe Kranuan amphoe


ตาราง 1.10 บ้านจากการทะเบียน เป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2555 - 2559 (ต่อ) Table 1.10 House from Registration Record by District: 2012 - 2016 (Cont.)

อ้าเภอ

2555 (2012)

2556 (2013)

2557

2558

2559

(2014)

(2015)

(2016)

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) Percentage change (%)

District

หนองสองห้อง

19,999

20,374

20,870

21,281

21,626

2559 (2016) 1.6

ภูเวียง

19,019

19,326

19,762

20,208

20,543

1.7

Phu Wiang

มัญจาคีรี

20,655

20,946

21,264

21,588

21,850

1.2

Mancha Khiri

ชนบท

13,302

13,510

13,730

13,917

14,067

1.1

Chonnabot

เขาสวนกวาง

10,226

10,444

10,638

10,839

11,015

1.6

Khao Suan Kwang

ภูผาม่าน

6,326

6,420

6,506

6,683

6,771

1.3

Phu Pha Man

ซ้าสูง

6,307

6,436

6,567

6,661

6,772

1.7

Sam Sung

โคกโพธิไ์ ชย

7,119

7,211

7,314

7,519

7,610

1.2

Khok Pho Chai

หนองนาค้า

5,879

5,945

6,036

6,155

6,224

1.1

Nong Na Kham

บ้านแฮด

9,119

9,334

9,549

9,754

9,929

1.8

Ban Haet

โนนศิลา

7,165

7,271

7,409

7,517

7,617

1.3

Non Sila

ออำเภอ/กิ ำเภอ/กิ ำเภอ ่งำเ ่งออาำเภอ เวีอำยองเก่ อำเภ

5,038

5,101

5,161

5,227

5,291

1.2

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

Source: Department of Provincial Administration, Ministry of Interior

Nong Song Hong

Amphoe/King Amphoe/King amphoe Wieng Kaoamphoe


ตาราง 1.11 ร้อยละของครัวเรือน จาแนกตามลักษณะที่สาคัญของครัวเรือน จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2555 - 2559 Table 1.11 Percentage of Households by Major Housing Characteristics Khon Kaen Province: 2012 - 2016 ลักษณะที่ส้าคัญของครัวเรือน ประเภทของที่อยู่อาศัย บ้านเดี่ยว ห้องแถว ทาวน์เฮาส์หรือบ้านแฝด ห้องชุด ห้องภายในบ้าน ที่อยู่อาศัยชั่วคราว อื่น ๆ ชนิดของวัสดุก่อสร้างที่อยู่อาศัย ตึก ไม้ ครึ่งตึกครึ่งไม้ วัสดุไม่ถาวรในท้องถิ่น วัสดุใช้แล้ว วัสดุอื่น ๆ สถานภาพการครอบครองที่อยู่อาศัย เป็นเจ้าของบ้านและที่ดิน เป็นเจ้าของบ้านแต่เช่าที่ดิน บ้านเช่า อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า

2555 (2012)

2556 (2013)

2557 (2014)

2558 (2015)

2559 (2016)

100.0 87.8 5.9 0.9 5.4 100.0 43.8 13.8 42.4 100.0 86.0 1.5 9.3 3.2

100.0 88.6 5.2 1.3 4.9 100.0 42.0 12.1 45.7 100.0 86.4 0.1 9.8 3.7

100.0 86.1 9.6 3.5 0.9 100.0 48.8 10.1 41.2 100.0 87.0 0.2 8.7 4.2

100.0 88.9 7.2 2.4 1.5 100.0 46.0 12.5 41.3 0.2 100.0 85.6 1.1 8.5 4.8

100.0 83.2 10.0 1.9 5.0 100.0 55.6 6.6 37.6 0.2 100.0 82.7 0.7 15.4 1.2

Major housing characteristic Type of dwelling Detached house Row house Townhouse or twinhouse Apartment of flat Room or rooms Improvised quarters Others Construction materials Cement, brick or stone Wood Brick ans wood Local materials Re-used materials Others Occupancy status Owns dwelling and land Owns dwelling on rented land Rents Occupied rented free


ตาราง 1.11 ร้อยละของครัวเรือน จาแนกตามลักษณะที่สาคัญของครัวเรือน จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2555 - 2559 (ต่อ) Table 1.11 Percentage of Households by Major Housing Characteristics Khon Kaen Province: 2012 - 2016 (Cont.) ลักษณะที่ส้าคัญของครัวเรือน การใช้นา น้้าประปาภายในบ้าน น้้าบ่อ/น้้าบาดาล ภายในบ้าน น้้าประปานอกบ้าน น้้าบ่อ/น้้าบาดาลนอกบ้าน น้้าจากแม่น้า ล้าธารหรือคลอง น้้าฝน น้้าประปาผ่านการบ้าบัด (ต้ม/กรอง) อื่น ๆ นาดื่ม น้้าดื่มบรรจุขวด น้้าประปาภายในบ้าน น้้าบ่อ/บาดาลภายในบ้าน น้้าประปานอกบ้าน น้้าบ่อ/น้้าบาดาลนอกบ้าน น้้าจากแม่น้า ล้าธารหรือคลอง น้้าฝน น้้าประปาผ่านการบ้าบัด (ต้ม/กรอง) อื่น ๆ

2555 (2012)

2556 (2013)

2557 (2014)

2558 (2015)

2559 (2016)

100.0 90.8 8.0 0.9 0.1 0.2 100.0 19.8 0.3 72.7 7.2 -

100.0 94.8 2.4 0.1 2.4 0.3 100.0 25.5 0.7 0.3 64.9 8.5 -

100.0 99.0 1.0 100.0 32.6 53.3 14.1 -

100.0 99.1 0.2 0.1 0.6 100.0 34.7 0.4 46.6 18.3 -

100.0 98.1 1.6 0.3 100.0 60.7 0.2 0.1 0.1 0.1 29.7 9.3 -

Major housing characteristic Water supply Inside piped water supply Inside piped underground water Outside piped public tap Well or underground water River, stream etc. Rain water Treated tap water (boiled/filtered) Others Drinking water Bottle-water Inside piped water supply Inside piped underground water Outside piped or public tap Well or underground water River, stream etc. Rain water Treated tap water (boiled/filtered) Others


ตาราง 1.11 ร้อยละของครัวเรือน จาแนกตามลักษณะที่สาคัญของครัวเรือน จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2555 - 2559 (ต่อ) Table 1.11 Percentage of Households by Major Housing Characteristics Khon Kaen Province: 2012 - 2016 (Cont.) 2555 (2012)

2556 (2013)

2557 (2014)

2558 (2015)

2559 (2016)

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

-

-

-

-

0.2

ส้วมแบบนั่งห้อยเท้า

15.2

19.4

17.2

19.8

23.0

Flush latrine

ส้วมแบบนั่งยอง

80.8

77.2

74.9

71.7

72.0

Squat

4.0

3.4

7.9

8.5

4.8

ลักษณะที่ส้าคัญของครัวเรือน การใช้ส้วม ไม่มีส้วม

ส้วมแบบนั่งห้อยเท้า และส้วมแบบนั่งยอง ส้วมหลุม ถัง บ่อปลา ถ่ายลงแม่น้าล้าคลอง หรือส้วมลักษณะอื่น ๆ

Major housing characteristic Toilet facilities No facility nearby

Bath flush and squat Pit or hole in ground or into river and others

-

-

-

-

-

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

ถ่าน

13.6

9.2

15.1

3.0

1.5

ไม้

31.2

30.2

29.1

29.2

16.6

-

0.3

0.4

0.6

0.2

แก๊ส

45.7

50.0

47.6

59.5

71.0

Gas

ไฟฟ้า

3.1

3.4

7.3

7.3

10.3

Electricity

อื่น ๆ

-

-

-

-

-

เชือเพลิงที่ใช้ในการปรุงอาหาร

น้้ามันก๊าด

ไม่มีการหุงต้ม

6.3

6.9

0.51

0.4

ที่มา: การส้ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2555 - 2559 จังหวัดขอนแก่น ส้านักงานสถิตแิ ห่งชาติ Source: The 2012 - 2016 and household Socio - Economic survey, Khonkaen Province, National Statistical Office

0.5

Cooking fuel Charcoal Wood Kerozene

Other No cooking


สถิติแรงงาน Labour Statistics


ตาราง 2.1 ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จาแนกตามสถานภาพแรงงาน และเพศ เป็นรายภาค พ.ศ. 2559 Table 2.1 Population Aged 15 Years and Over by Labour Force Status, Sex and Region: 2016

สถานภาพแรงงาน

รวมยอด กาลังแรงงานรวม 1. กาลังแรงงานปัจจุบนั 1.1 ผู้มีงานทา 1.1.1 ทางาน

ทั่วราชอาณาจักร

กรุงเทพมหานคร

ภาคกลาง

Whole Kingdom

Bangkok

Central Region

ภาค ภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ Northern Region Northeastern Region

(หน่วยเป็นพัน: In thousands) ภาคใต้ Southern Region

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

Male

Female

Male

Female

Male

Female

Male

Female

Male

Female

Male

Female

Labour force status

26,873.4

28,736.7 3,618.4 3,911.7 7,973.4 8,450.9 4,575.7 4,912.0

7,165.0

7,740.1 7,740.1 3,722.0

20,849.1

17,417.5 2,795.8 2,480.3 6,345.4 5,395.0 3,479.2 2,927.3

5,359.7

4,331.9 4,331.9 2,282.9 Total labour force

20,731.0

17,339.1 2,790.4 2,477.8 6,319.0 5,381.3 3,458.0 2,913.8

5,297.2

4,284.9 4,284.9 2,281.3 1. Current labour force

20,522.2

17,170.4 2,760.3 2,461.1 6,253.0 5,333.2 3,426.2 2,884.8

5,253.7

4,242.8

3.0 2,248.6

1.1. Employed

20,252.8

16,992.5 2,756.0 2,459.0 6,209.4 5,305.1 3,368.9 2,859.3

5,161.7

4,173.3 4,173.3 2,195.8

1.1.1 At work

1.1.2 มีงานประจาแต่ไม่ได้ทางาน

269.4

177.9

4.3

2.2

43.6

28.0

57.2

25.5

92.0

69.5

69.5

52.8

208.8

168.7

30.1

16.7

66.0

48.1

31.8

29.0

43.5

42.1

42.1

32.7

40.1

38.6

6.7

5.5

17.0

12.5

6.0

7.7

3.9

6.3

6.3

6.6

168.8

130.1

23.4

11.1

49.0

35.6

25.9

21.4

39.5

35.8

35.8

26.1

118.1

78.4

5.4

2.5

26.4

13.7

21.2

13.5

62.5

47.0

47.0

6,024.3

11,319.2

822.5 1,431.3 1,628.0 3,055.9 1,096.5 1,984.7

1,805.3

1. ทางานบ้าน

235.4

4,964.7

31.5

640.4

2. เรียนหนังสือ

2,048.6

2,279.5

281.5

301.2

523.1

3. ยังเด็ก ชรา หรือไม่สามารถทางานได้

2,610.5

3,371.2

262.1

338.5

4. อืน่ ๆ

1,129.8

703.7

247.4

151.3

1.2 ผู้ว่างงาน 2.1.1 หางานทา 2.1.2 ไม่หางานทาแต่พร้อมที่จะทางาน 2. กาลังแรงงานที่รอฤดูกาล ผู้ไม่อยูใ่ นกาลังแรงงาน

หมายเหตุ : ข้อมูลเป็นค่าเฉลี่ยของ 4 ไตรมาส ที่มา : การสารวจภาวะการทางานของประชากร พ.ศ. 2559 สานักงานสถิติแห่งชาติ

95.8 1,419.7

47.4

823.3

40.4

573.6

364.3

388.1

638.2

660.4

849.9

538.2

691.6

850.7

348.8

212.7

146.7

81.7

276.0

1.1.2 With job but not at work 1.2 Unemployed 1.2.1 Looking for work 1.2.2 Not looking but available for work

1.6 2. Seasonally inactive labour force

3,408.1 3,408.1 1,439.2 Persons not in labour force 1,360.6 1,360.6 716.3

716.3

1,138.6 1,138.6 192.6

192.6

720.8 1. Household work 300.3 2. Studies 352.6 3. Too young, too old or incapable of work 65.5 4. Others

Note: The data is the average of four quarters. Source: The Labour Force Survey: 2016, National Statistical Office


ตาราง 2.2 ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จาแนกตามสถานภาพแรงงาน เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2557 - 2560 Table 2.2 Population Aged 15 Years and Over by Labour Force Status and Quarterly: 2014 - 2017

ปี

2557 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 2558 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 2559 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 2560 ไตรมาสที่ 1

รวม Total

รวม Total

1,434.4 1,431.0 1,433.6 1,435.7 1,437.2 1,441.6 1,439.0 1,440.8 1,442.4 1,444.0 1,447.8 1,445.5 1,447.2 1,448.7 1,449.8

891.1 882.1 903.2 874.9 903.9 924.3 900.2 950.1 930.8 916.3 925.2 949.4 923.2 929.0 898.9

1,451.0

925.3

(หน่วยเป็นพัน In thousands)

ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป Population 15 years and over กาลังแรงงานรวม ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน Total labour force Persons not in labour force กาลังแรงงานปัจจุบัน กาลังแรงงาน Current labour force ที่รอฤดูกาล รวม ทางานบ้าน เรียนหนังสือ รวม ผู้มีงานทา ผู้ว่างงาน Seasonally inactive Total Household Studies Total Employed Unemployed labour force work 874.9 868.3 6.6 16.1 543.3 155.2 197.3 862.8 854.0 8.8 19.4 548.9 152.6 183.6 880.8 869.0 11.8 22.4 530.4 154.6 183.0 862.7 859.3 3.5 12.2 560.8 164.3 212.1 893.3 891.0 2.3 10.6 533.3 149.1 210.6 0.0 913.6 904.5 9.0 10.8 517.2 135.2 187.5 889.6 883.2 6.4 10.6 538.8 137.4 208.8 931.4 914.1 17.3 18.8 490.7 134.2 173.3 926.3 916.3 10.0 4.5 511.6 132.5 181.6 907.0 904.5 2.5 9.3 527.7 136.7 186.2 912.1 903.5 8.6 13.1 522.7 150.9 178.0 923.0 909.6 13.5 26.4 496.1 130.2 175.7 904.4 898.4 5.9 18.9 524.0 169.8 176.4 928.3 915.7 12.6 0.7 519.7 155.7 176.2 892.7 890.4 2.2 6.3 550.8 147.8 183.5 916.8

898.0

หมายเหตุ: การประมาณผล ตั้งแต่ 1 มกกราคม 2557 เปลี่ยนมาใช้ค่าการ "คาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2553-2583" (ชุดใหม่ ฉบับ กุมภาพันธ์ 2556) ที่มา: การสารวจภาวะการทางานของประชากร พ.ศ. 2557 - 2560 ระดับจังหวัด สานักงานสถิติแห่งชาติ

18.8

8.5 Note:

525.7

131.6

178.5

Year อื่นๆ Others 190.9 212.7 192.8 184.4 173.5 194.5 192.6 183.2 197.5 204.8 193.8 190.2 177.8 187.8 219.5 215.7

2014 Quarter 1 Quarter 2 Quarter 3 Quarter 4 2015 Quarter 1 Quarter 2 Quarter 3 Quarter 4 2016 Quarter 1 Quarter 2 Quarter 3 Quarter 4 2017 Quarter 1

Estimates of the population from January I,2014 to replace the value "Projection of the population , 2010 - 2040" (New edition , Februrary 2013) Source: The Labour Force Survey: 2014 - 2017 Provincial level , National Statistical Office


ตาราง 2.3 ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทา จาแนกตามอาชีพ และเพศ เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2559 - 2560 Table 2.3 Employed Persons Aged 15 Years and Over by Occupation, Sex and Quarterly: 2016 - 2017 (หน่วยเป็นพัน: In thousands) 2559 (2016) อาชีพ

รวมยอด

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ไตรมาสที่ 1

Quarter 1

Quarter 2

Quarter 3

Quarter 4

Quarter 1

รวม

ชาย

Total

Male

909.6

2560 (2017)

หญิง

502.3

รวม

ชาย

Female Total

Male

407.2

898.4

หญิง

500.0

รวม

ชาย

Female Total

Male

398.4

915.7

หญิง

513.5

รวม

ชาย

Female Total

Male

402.2

890.4

หญิง

486.0

รวม

ชาย

Occupation หญิง

Female Total Male Female 404.0

898.0 509.6 388.4

Managers, senior official and

ผู้จัดการ ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้บญ ั ญัติกฏหมาย

26.8

19.9

6.9

26.1

18.1

8.0

24.5

20.1

4.4

21.1

15.5

5.6

23.9

19.6

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ

51.9

20.0

31.9

40.6

9.1

31.5

43.9

13.7

30.2

49.2

18.0

31.2

54.8

22.8

4.3

เสมียน พนักงานบริการและผู้จาหน่ายสินค้า

Technician and associate 22.0

13.6

8.4

31.2

16.5

14.7

22.7

12.9

9.8

21.3

11.4

9.9

27.1

12.1

45.5

15.5

30.0

33.7

12.2

21.6

30.4

11.8

18.6

55.9

19.8

36.1

29.8

9.5

197.9

78.4

119.5

186.2

79.5

106.7

161.3

66.1

95.1

166.9

66.3

100.6

195.2

15.0

ช่างฝีมือ และผู้ปฏิบตั งิ านที่เกี่ยวข้อง

83.2 112.0 Service worker and sell goods

Skilled agricultural forest and fishery 291.6

167.5

124.1

339.5

197.7

141.8

423.4

239.7

183.8

393.3

228.8

164.1

308.8

90.5

67.8

22.6

95.9

74.4

21.4

82.4

71.9

10.5

67.8

50.9

16.9

115.8

183.8 125.0 95.1

ผู้ประกอบอาชีพงานพื้นฐาน คนงานซึ่งมิได้จาแนกไว้ในหมวดอื่น

worker

20.7 Craft and associate professional

ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบตั งิ านด้านการประกอบ

professional

20.4 Clerk

ผู้ปฏิบตั งิ านที่มีฝีมือในด้านการเกษตร ป่าไม้ และประมง

legislator

32.0 Professional

เจ้าหน้าที่เทคนิคและผู้ประกอบวิขาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆ

Total

Plant and machine controlor and assembler

53.6

40.9

12.8

57.0

46.7

10.3

50.8

39.0

11.9

49.5

34.1

15.5

51.2

31.4

19.8

129.8

78.8

51.0

88.3

45.9

42.4

76.2

38.3

38.0

65.4

41.2

24.2

91.4

52.1

39.3 Elementary occupation

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ที่มา: การสารวจภาวะการทางานของประชากร พ.ศ. 2559 - 2560 ระดับจังหวัด สานักงานสถิติแห่งชาติ

- Worker not classifiable by occupation

Source: The Labour Force Survey: 2016 - 2017 Provincial level , National Statistical Office


ตาราง 2.4 ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทา จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม และเพศ เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2559 - 2560 Table 2.4 Employed Persons Aged 15 Years and Over by Industry, Sex and Quarterly: 2016 - 2017 (หน่วยเป็นพัน: In thousands)

2559 (2016)

อุตสาหกรรม

รวมยอด ภาคเกษตรกรรม เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง

นอกภาคเกษตรกรรม การทาเหมืองแร่ และเหมืองหิน การผลิต ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้า และระบบปรับอากาศ การจัดหาน้า การจัดการ และการบาบัดน้าเสีย ของเสีย และสิง่ ปฏิกูล การก่อสร้าง การขายส่ง และการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ และรถจักรยานยนต์ การขนส่ง สถานทีเ่ ก็บสินค้า และการคมนาคม กิจกรรมโรงแรม และการบริการด้านอาหาร ข้อมูลข่าวสารและการสือ่ สาร กิจการทางการเงินและการประกันภัย กิจการอสังหาริมทรัพย์ กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ การศึกษา กิจกรรมด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์ ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล กิจกรรมการผลิต สินค้าและบริการทีท่ าขีน้ เองเพื่อใช้ในครัวเรือน ไม่ทราบ

2560 (2017) ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 ไตรมาสที่ 1 Quarter 1 Quarter 2 Quarter 3 Quarter 4 Quarter 1 รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female 909.6 344.6 344.6 565.0

502.3 202.6 202.6 299.7

407.2 142.0 142.0 265.2

898.4 366.4 366.4 532.0

500.0 213.7 213.7 286.3

398.4 152.7 152.7 245.7

915.7 433.2 433.2 482.5

513.5 248.3 248.3 265.2

402.2 184.9 184.9 217.3

890.4 403.1 403.1 487.3

486.0 236.4 236.4 249.6

404.5 166.8 166.8 237.7

898.0 330.4 330.4 567.6

509.6 199.1 199.1 310.5

69.9 2.8

-

-

-

-

-

-

-

41.3

43.0

42.5

35.9

26.3

34.4

38.6

49.2

-

2.3

0.5

2.7

0.6

3.3

-

87.8 1.8

-

39.9

60.8 3.3

-

2.8

78.5 3.3

-

30.0

84.3 2.8

1.8

-

2.9 77.5

2.2 67.1

0.7 10.4

5.0 65.5

4.7 58.4

0.3 7.1

3.4 53.5

3.4 52.1

1.4

0.4 38.9

0.4 37.4

1.5

3.3 84.8

3.3 72.0

12.8

163.6 27.8 68.4 2.5 5.9 0.9 2.0 9.0

82.9 25.6 18.8 0.6 3.3 0.3 0.8 3.7

80.7 2.2 49.6 1.9 2.6 0.6 1.2 5.3

152.0 10.2 78.0 5.7 8.2 3.7 0.9 6.3

79.5 9.3 32.9 3.0 4.1 0.8 0.6 2.7

72.5 0.9 45.1 2.7 4.1 2.8 0.3 3.6

159.7 5.3 51.0 5.0 4.6 2.0 1.3 3.4

79.7 5.3 22.7 3.5 1.6 1.1 1.2

80.1 28.3 1.5 2.9 2.0 0.2 2.2

151.6 27.3 55.2 2.0 6.9 0.8 2.3 16.0

73.3 19.4 22.3 0.5 3.3 0.7 3.9

78.3 7.9 32.9 1.5 3.6 0.8 1.6 12.1

182.8 19.2 39.6 1.7 8.2 2.3 2.4 4.3

97.3 15.7 12.5 4.2 1.1 1.1 2.0

85.5 3.5 27.0 1.7 4.0 1.2 1.3 2.2

48.1 24.4 22.3 3.7 30.6

28.6 11.6 4.8 2.1 13.3

19.4 12.9 17.5 1.6 17.3

34.0 22.3 21.8 5.3 23.7

21.1 9.7 2.1 3.9 9.7

13.0 12.7 19.8 1.4 14.0

29.2 32.8 23.5 2.5 20.5

19.4 13.7 4.2 1.1 11.0

9.8 19.1 19.3 1.4 9.6

36.0 33.4 23.4 2.9 24.3

26.1 12.3 7.1 1.8 11.4

9.9 21.1 16.2 1.1 12.8

28.5 39.7 26.7 5.0 27.5

17.0 20.4 11.1 0.5 10.9

11.5 19.3 15.6 4.4 16.6

2.7 -

1.2 -

1.5 -

2.3 -

0.3 -

2.0 -

2.9 -

-

2.9 -

2.0 -

-

2.0 -

2.2 -

1.0 -

1.2 -

ทีม่ า: การสารวจภาวะการทางานของประชากร พ.ศ. 2559 - 2560 ระดับจังหวัด สานักงานสถิติแห่งชาติ

Source: The Labour Force Survey: 2016 - 2017 Provincial level , National Statistical Office

Industries

388.4 Total 131.3 Agriculture 131.3 Agriculture, forestry and fishing 257.1 Non - Agriculture Mining and quarrying Manufacturing Electricity, gas , stearm and air conditioning supply Water supply , sewerage , waste management and remediation activities Construction Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles Transportation and storage Accommodation and food service activities Information and communication Financial and insurance activities Real estate activities Professional , scientific and technical activities Administrative and support service activities Public administration and defence , compulsory social security Education Human health and social work activities Arts , entertainment and recreation Other service activities Activities of households as employers ;undifferentiated goods and services producing activities of households for own use


ตาราง 2.5 ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทา จาแนกตามสถานภาพการทางาน และเพศ เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2559 - 2560 Table 2.5 Employed Persons Aged 15 Years and Over by Work Status, Sex and Quarterly: 2016 - 2017 (หน่วยเป็นพัน: In thousands)

2559 (2016) สถานภาพการทางาน

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

2560 (2017) ไตรมาสที่ 1

Quarter 1

Quarter 2

Quarter 3

Quarter 4

Quarter 1

รวม

ชาย

Total

Male

909.6

502.3

407.2

898.4

500.0

398.4

915.7

513.5

402.2

890.4

486.0

นายจ้าง

25.3

22.6

2.8

23.4

19.7

3.6

21.8

15.4

6.5

21.8

18.5

3.3

15.9

13.9

ลูกจ้างรัฐบาล

94.5

49.1

45.4

84.9

40.9

44.0

91.3

42.8

48.5

92.2

46.2

46.0

96.1

50.2

ลูกจ้างเอกชน

300.1

177.2

122.8

257.0

153.6

103.3

221.1

138.7

82.4

229.8

119.6

110.2

272.3

159.1

113.2 Private employee

ทางานส่วนตัว

321.6

207.1

114.5

329.3

220.1

109.1

344.7

241.5

103.1

333.7

234.2

99.5

315.1

214.9

100.2 Own account worker

ช่วยธุรกิจครัวเรือน

167.0

45.2

121.7

202.1

63.7

138.3

235.1

73.4

161.7

212.9

67.5

145.4

197.5

70.4

127.1 Unpaid family worker

1.1

1.1

-

1.9

1.9

-

1.7

1.7

-

-

-

-

-

1.0

รวมยอด

การรวมกลุ่ม

หญิง

รวม

ชาย

Female Total

Male

หญิง

รวม

ชาย

Female Total

Male

ที่มา: การสารวจภาวะการทางานของประชากร พ.ศ. 2559 - 2560 ระดับจังหวัด สานักงานสถิติแห่งชาติ Source: The Labour Force Survey: 2016 - 2017 Provincial level , National Statistical Office

หญิง

รวม

ชาย

Female Total

Male

หญิง

รวม

ชาย

Work status

Female Total

หญิง

Male Female

404.5 898.0 509.6 388.4

Total

2.0 Employer 45.9 Government employee

- Member of producers cooperatives


ตาราง 2.6 ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทา จาแนกตามระดับการศึกษาที่สาเร็จ และเพศ เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2559 - 2560 Table 2.6 Employed Persons Aged 15 Years and Over by Level of Educational Attainment, Sex and Quarterly: 2016 - 2017 (หน่วยเป็นพัน: In thousands)

2559 (2016) ระดับการศึกษาทีส่ าเร็จ

รวมยอด ไม่มีการศึกษา ต่ากว่าประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ สายอาชีวศึกษา สายวิชาการศึกษา อุดมศึกษา สายวิชาการ สายวิชาชีพ สายวิชาการศึกษา ไม่ทราบ

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

2560 (2017) ไตรมาสที่ 1

Quarter 1

Quarter 2

Quarter 3

Quarter 4

Quarter 1

Level of education alattainment

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Male Female

909.6 0.2 243.6 221.5 150.3 142.1 126.1 16.0 151.8 76.1 63.7 12.0 -

502.3 0.2 133.2 125.7 95.1 84.1 75.0 9.2 64.0 34.4 24.0 5.5 -

407.2 110.5 95.8 55.2 57.9 51.2 6.8 87.8 41.6 39.6 6.5 -

898.4 1.6 229.9 236.9 148.9 142.4 125.4 16.7 0.3 138.7 65.8 55.8 17.1 -

500.0 0.9 126.0 140.0 89.4 82.2 69.5 12.5 0.3 61.5 23.6 30.2 7.7 -

398.4 0.8 103.9 96.9 59.4 60.2 55.9 4.3 77.2 42.1 25.6 9.5 -

915.7 2.3 268.3 216.5 167.7 124.3 108.5 15.8 136.5 64.7 57.9 13.9 -

513.5 2.3 152.1 115.2 102.5 78.3 70.9 7.5 63.2 29.3 27.4 6.4 -

402.2 116.2 101.4 65.3 46.0 37.7 8.3 73.3 35.4 30.4 7.5 -

890.4 228.3 222.0 167.6 118.8 106.8 12.0 153.8 74.0 62.3 17.5 -

486.0 119.5 124.6 106.4 71.1 63.6 7.5 64.4 31.2 27.3 5.9 -

404.5 108.8 97.4 61.2 47.7 43.2 4.5 89.4 42.8 35.0 11.6 -

898.0 0.4 210.6 231.3 163.4 142.2 117.2 25.0 150.2 79.1 44.8 26.3 -

509.6 388.4 Total 0.4 None 120.0 90.6 Less than Elementary 133.1 98.1 Elementary 106.4 56.9 Lower Secondary 82.6 59.6 Upper Secondary Level 66.4 50.8 General/Academic 16.2 8.8 Vocational - Teacher Training 67.4 82.7 Higher Level 36.0 43.1 Academic 19.4 25.4 Higher Technical Education 12.0 14.3 Teacher Training - Unknown

ที่มา: การสารวจภาวะการทางานของประชากร พ.ศ. 2559 - 2560 ระดับจังหวัด สานักงานสถิติแห่งชาติ Source: The Labour Force Survey: 2016 - 2017 Provincial level , National Statistical Office

หญิง


ตาราง 2.7 ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทา จาแนกตามจานวนชั่วโมงทางานต่อสัปดาห์ และเพศ เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2559 - 2560 Table 2.7 Employed Persons Aged 15 Years and Over by Hours Worked per Week, Sex and Quarterly: 2016 - 2017 (หน่วยเป็นพัน: In thousands)

2559 (2016)

ชั่วโมงทางาน

2560 (2017)

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ไตรมาสที่ 1

Quarter 1

Quarter 2

Quarter 3

Quarter 4

Quarter 1

Hours worked

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Male

Female

909.6

502.3

407.2

898.4

500.0

398.4

915.7

513.5

402.2

890.4

486.0

404.5

5.8

4.2

1.6

4.6

2.9

1.6

-

-

-

0.6

0.6

-

18.2

11.0

7.2

1 - 9 ชั่วโมง

-

-

-

0.9

0.5

0.5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10 - 19 ชั่วโมง

18.5

7.8

10.7

3.4

1.1

2.3

11.8

2.9

8.8

4.2

1.0

3.2

12.7

5.1

7.6

10 - 19

20 - 29 ชั่วโมง

107.7

56.4

51.3

54.1

20.7

33.4

46.5

16.3

30.2

48.4

17.3

31.1

71.6

36.4

35.2

20 - 29

30 - 34 ชั่วโมง

85.0

47.1

37.9

94.6

45.9

48.7

86.5

34.5

52.0

64.5

25.6

38.9

86.6

41.9

44.7

30 - 34 hours

35 - 39 ชั่วโมง

167.0

80.7

86.3

213.6

120.5

93.2

199.7

110.1

89.6

161.6

93.1

68.5

133.1

74.0

59.1

35 - 39 hours

40 - 49 ชั่วโมง

459.2

265.9

193.3

463.6

276.4

187.2

457.1

280.5

176.6

525.2

302.6

222.6

482.3 291.5 190.8

40 - 49 hours

50 ชั่วโมงขึ้นไป

66.3

40.2

26.1

63.5

32.1

31.4

114.1

69.1

45.0

86.0

45.7

40.2

รวมยอด ไม่ได้ทางาน

ที่มา: การสารวจภาวะการทางานของประชากร พ.ศ. 2559 - 2560 ระดับจังหวัด สานักงานสถิติแห่งชาติ Source: The Labour Force Survey: 2016 - 2017 Provincial level , National Statistical Office

898.0 509.6 388.4

93.5

49.7

43.7

Total Not work 1-9

50 hours and over


ตาราง 2.8 ผู้ว่างงาน และอัตราการว่างงาน จาแนกตามเพศ เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2557 - 2560 Table 2.8 Unemployed and Unemployment Rate by Sex and Quarterly: 2014 - 2017 ปี

รวม Total

ผู้ว่างงาน Unemployed ชาย Male

หญิง Female

รวม Total

อัตราการว่างงาน Unemployment rate (%) ชาย Male

หญิง Female

Year

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

6,595 8,750 11,829 3,477 2,323

2,959 5,650 3,196 666 2,323

3,636 3,100 8,634 2,811 -

0.7 1.0 1.3 0.4 0.3

0.6 1.1 0.6 0.1 0.5

0.9 0.8 2.2 0.7 -

2014 Quarter 1 Quarter 2 Quarter 3 Quarter 4

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

9,045 6,419 17,262 9,971 2,528

3,236 542 6,102 5,801 501

5,809 5,877 11,160 4,171 -

1.0 0.7 1.8 1.1 0.3

0.6 0.1 1.2 1.1 0.1

1.4 1.5 2.6 1.0 0.5

2015 Quarter 1 Quarter 2 Quarter 3 Quarter 4

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

8,566 13,492 5,917 12,617 2,236

1,737 4,691 379 1,877 -

6,829 8,800 5,538 10,740 2,236

0.9 1.4 0.6 1.4 0.2

0.3 0.9 0.1 0.4 -

1.6 2.0 1.4 2.6 0.5

2016 Quarter 1 Quarter 2 Quarter 3 Quarter 4

4.3

2017 Quarter 1

2557

2558

2559

2560 ไตรมาสที่ 1

18,793

1,050

หมายเหตุ: อัตราการว่างงาน = (ผู้ไม่มีงานทา/กาลังแรงงานรวม) x 100 Note: Unemployment rate = (Unemployment /Total labour force) x 100

17,743

2.0

0.2

ที่มา: การสารวจภาวะการทางานของประชากร พ.ศ. 2557 - 2560 ระดับจังหวัด สานักงานสถิติแห่งชาติ Source: The Labour Force Survey: 2014 - 2017 Provincial level , National Statistical Office


ตาราง 2.9 อัตราค่าจ้างขั้นต่า เป็นรายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2551 - 2560 Table 2.9 Minimum Wage Rate by Province of Northeastern Region: 2008 - 2017 (บาท/วัน: Baht/day)

จังหวัด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลาภู อานาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี

2551(2008) ม.ค. มิ.ย. Jan. Jun. 148 155 150 154 146 148 148 153 165 170

-

-

150 147 148 147 147 154 146 148 147 150 148 145 150 145

155 151 153 155 154 162 150 155 151 157 154 153 157 154

ค่าจ้าง Wage 2553 (2010) 2554 (2011) 2555 (2012) 2556 (2013) 2560 (2017) ม.ค. ม.ค. เม.ย. ม.ค. ม.ค. Jan. Jan. Apr. Jan. Jan. 157 167 233 300 305 157 167 233 300 308 300 305 156 165 230 300 305 155 164 229 173 183 255 300 308 236 300 305 157 166 232 300 305 300 305 154 163 227 300 305 155 165 230 300 305 157 166 232 300 305 157 166 232 163 173 241 300 305 300 305 152 160 223 300 305 157 166 232 300 305 153 162 226 159 169 236 300 305 300 305 156 165 230 300 305 155 163 227 159 171 239 300 305 300 305 160 171 239

ที่มา : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

2551(2008) ม.ค. มิ.ย. Jan. Jun. 4.7 1.4 2.7 1.4 3.4 1.9 3.0 1.4 3.3 0.7 2.7 1.4 3.4 0.7 5.4 0.7 4.8 2.7 5.2 2.7 1.4 4.7 1.4 2.7 1.4 4.7 1.4 4.1 5.5 4.7 6.2

อัตราการเปลี่ยนแปลง Percentage change 2553 (2010) 2554 (2011) 2555 (2012) 2556 (2013) 2560 (2017) ม.ค. ม.ค. เม.ย. ม.ค. ม.ค. Jan. Jan. Apr. Jan. Jan. 1.3 6.4 39.5 28.8 1.7 1.9 6.4 39.5 28.8 2.7 5.4 5.8 39.4 30.4 1.7 1.3 5.8 39.6 31.0 1.7 1.8 5.8 39.3 17.6 2.7 27.1 1.7 1.3 5.7 39.8 29.3 1.7 2.0 5.8 39.3 32.2 1.7 1.3 6.5 39.4 30.4 1.7 1.3 5.7 39.8 29.3 1.7 1.9 5.7 39.8 29.3 1.7 0.6 6.1 39.3 24.5 1.7 1.3 5.3 39.4 34.5 1.7 1.3 5.7 39.8 29.3 1.7 1.3 5.9 39.5 32.7 1.7 1.3 6.3 39.6 27.1 1.7 1.3 5.8 39.4 30.4 1.7 1.3 5.2 39.3 32.2 1.7 1.3 7.5 39.8 25.5 1.7 3.9 6.9 39.8 25.5 1.7

Source : Department of Labour Protection and Welfare, Ministry of Labour

Province Kalasin Khon Kaen Chaiyaphum Nakhon Phanom Nakhon Ratchasima Bueng Kan Buri Ram Maha Sarakham Mukdahan Yasothon Roi Et Loei Si Sa Ket Sakon Nakhon Surin Nong Khai Nong Bua Lam Phu Amnat Charoen Udon Thani Ubon Ratchathani


สถิติการศึกษา Education Statistics


ตาราง 3.1 โรงเรียน จาแนกตามสังกัด เป็นรายอาเภอ ปีการศึกษา 2559 Table

3.1 School by Jurisdiction and District: Academic Year 2016

สังกัด Jurisdiction อาเภอ

รวมยอด เมืองขอนแก่น บ้านฝาง พระยืน หนองเรือ ชุมแพ สีชมพู น้าพอง อุบลรัตน์ กระนวน บ้านไผ่ เปือยน้อย พล แวงใหญ่ แวงน้อย หนองสองห้อง

รวม Total

1,161 135 36 24 77 81 54 78 31 42 62 18 60 25 31 68

สานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน Office of the Basic Education Commission 1,076 123 35 23 66 66 51 75 30 41 57 17 54 24 30 66

สานักบริหารงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษาเอกชน Office of the Private Education Commission 55 11 13 2 5 1 4 1 1 1

กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น Department of Local Administration 30 12 1 1 2 1 3 1 1 2 1

อื่น ๆ Others -

District

Total Mueang Khon Kaen Ban Fang Phra Yuen Nong Ruea Chum Phae Si Chomphu Nam Phong Ubolratana Kranuan Ban Phai Pueai Noi Phon Waeng Yai Waeng Noi Nong Song Hong


ตาราง 3.1 โรงเรียน จาแนกตามสังกัด เป็นรายอาเภอ ปีการศึกษา 2559 (ต่อ) Table

3.1 School by Jurisdiction and District: Academic Year 2016 (Cont.)

สังกัด Jurisdiction อาเภอ

ภูเวียง มัญจาคีรี ชนบท เขาสวนกวาง ภูผาม่าน ซาสูง โคกโพธิไ์ ชย หนองนาคา บ้านแฮด โนนศิลา เวียงเก่า

รวม Total

56 70 40 37 18 16 25 18 25 20 14

สานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน Office of the Basic Education Commission 52 69 37 36 16 14 23 16 24 19 12

ที่มา: สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1-5 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

สานักบริหารงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษาเอกชน Office of the Private Education Commission 4 1 2 2 1 2 1 1 2

กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น Department of Local Administration 1 1 2 1 -

Source: Khon kaen Primary Educational Service Area Office, Area 1-5 Khonkaen Seconary Educational Service Area Office, Area 25 Khon kaen Municipality Khon kaen Provincial Administrative Organization

อื่น ๆ Others -

District

Phu Wiang Mancha Khiri Chonnabot Khao Suan Kwang Phu Pha Man Sam Sung Khok Pho Chai Nong Na Kham Ban Haet Non Sila Wieng Kao


ตาราง 3.2 โรงเรียน จาแนกตามระดับการศึกษา เป็นรายอาเภอ ปีการศึกษา 2559 Table 3.2 School by Level of Education and District: Academic Year 2016 ระดับการศึกษา Level of education มัธยมฯ อาเภอ

อนุบาล-

อนุบาล-มัธยมฯ

อนุบาล-มัธยมฯ

ประถมฯ-มัธยมฯ ประถมฯ-มัธยมฯ มัธยมฯ

ตอนต้น-

รวม

อนุบาล

ประถมศึกษา

ตอนต้น

ตอนปลาย

ประถมศึกษา ประถมศึกษา

ตอนต้น

ตอนปลาย

ตอนต้น

มัธยมฯ

Total

Kindergarten

Kindergarten-

Kindergarten-

Kindergarten-

Pre-primary - Elementary

Elementary-

Elementary-

Lower

ตอนปลาย

Lower

Upper

Secondary

Secondary

Elementary

รวมยอด

เด็กเล็ก-

Lower Secondary Upper Secondary Elementary

District

Secondary Lower-Upper Secondary

1,150 135

11 -

734 75

263 37

4 2

2 -

33 5

2 -

1 1

-

100 15

บ้านฝาง

36

-

26

7

-

-

-

-

-

-

3

Ban Fang

พระยืน

24

-

13

5

-

-

3

1

-

-

2

Phra Yuen

หนองเรือ

77

5

44

18

-

-

7

-

-

-

3

Nong Ruea

ชุมแพ

81

2

44

19

-

2

5

1

-

-

8

Chum Phae

สีชมพู

54

-

36

10

1

-

2

-

-

-

5

Si Chomphu

น้าพอง

78

-

49

16

-

-

3

-

-

-

10

Nam Phong

อุบลรัตน์

31

-

19

8

-

-

-

-

-

-

4

Ubolratana

กระนวน

42

-

26

11

1

-

-

-

-

-

4

Kranuan

1/

57

-

38

15

-

-

-

-

-

-

4

Ban Phai

เปือยน้อย 1/

17

-

9

5

-

-

1

-

-

-

2

Pueai Noi 1/

พล

60

-

39

16

-

-

-

-

-

-

5

Phon

แวงใหญ่

25

-

18

5

-

-

-

-

-

-

2

Waeng Yai

แวงน้อย

31

-

23

5

-

-

-

-

-

-

3

Waeng Noi

หนองสองห้อง

68

-

50

14

-

-

-

-

-

-

4

Nong Song Hong

เมืองขอนแก่น

บ้านไผ่

Total Mueang Khon Kaen

1/


ตาราง 3.2 โรงเรียน จาแนกตามระดับการศึกษา เป็นรายอาเภอ ปีการศึกษา 2559 (ต่อ) Table 3.2 School by Level of Education and District: Academic Year 2016 (Cont.) ระดับการศึกษา Level of education มัธยมฯ อาเภอ

อนุบาล-

อนุบาล-มัธยมฯ

อนุบาล-มัธยมฯ

เด็กเล็ก-

ประถมฯ-มัธยมฯ ประถมฯ-มัธยมฯ มัธยมฯ

ตอนต้น-

รวม

อนุบาล

ประถมศึกษา

ตอนต้น

ตอนปลาย

ประถมศึกษา ประถมศึกษา

ตอนต้น

ตอนปลาย

ตอนต้น

มัธยมฯ

Total

Kindergarten

Kindergarten-

Kindergarten-

Kindergarten-

Pre-primary - Elementary

Elementary-

Elementary-

Lower

ตอนปลาย

Lower

Upper

Secondary

Secondary

Elementary

Lower Secondary Upper Secondary Elementary

District

Secondary Lower-Upper Secondary

56

1

38

13

-

-

1

-

-

-

3

Phu Wiang

69

-

48

13

-

-

2

-

-

-

6

Mancha Khiri 1/

ชนบท 1/

38

-

28

7

-

-

-

-

-

-

3

Chonnabot 1/

เขาสวนกวาง

37

-

28

5

-

-

1

-

-

-

3

Khao Suan Kwang

ภูผาม่าน

18

1

8

6

-

-

2

-

-

-

1

Phu Pha Man

ซาสูง

16

-

10

4

-

-

-

-

-

-

2

Sam Sung

24

-

18

4

-

-

-

-

-

-

2

Khok Pho Chai 1/

หนองนาคา

18

1

11

5

-

-

-

-

-

-

1

Nong Na Kham

1/

24

-

17

5

-

-

-

-

-

-

2

Ban Haet 1/

โนนศิลา

20

-

11

7

-

-

-

-

-

-

2

Non Sila

เวียงเก่า

14

1

8

3

-

-

1

-

-

-

1

Wieng Kao

ภูเวียง มัญจาคีรี

1/

โคกโพธิไ์ ชย บ้านแฮด

1/

1/ : ไม่รวมโรงเรียนเอกชนในเขตสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 (11 แห่ง) ทีม่ า : สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1-5 สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

1/ : Not Include private schools in Khonkaen Primary Educational Service Area Office, Area 2 (11 locations) Source : Khon kaen Primary Educational Service Area Office, Area 1-5 Khon kaen Seconary Educational Service Area Office, Area 25 Khon kaen Municipality Khon kaen Provincial Administrative Organization


ตาราง 3.3 ห้องเรียน จาแนกตามสังกัด และระดับการศึกษา เป็นรายอาเภอ ปีการศึกษา 2559 Table 3.3 Classroom by Jurisdiction, Level of Education and District: Academic Year 2016

อาเภอ

รวมยอด เมืองขอนแก่น บ้านฝาง พระยืน หนองเรือ ชุมแพ สีชมพู น้าพอง อุบลรัตน์ กระนวน บ้านไผ่ เปือยน้อย พล แวงใหญ่ แวงน้อย หนองสองห้อง ภูเวียง

รวม Total

12,314 1,899 333 209 751 910 544 769 310 469 703 168 748 235 283 711 598

สังกัด Jurisdiction สานักบริหารงาน สนง.คณะกรรมการ กรมส่งเสริม การศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการส่งเสริม การปกครอง Office of the Basic การศึกษาเอกชน ส่วนท้องถิ่น Education Commission Office of the Private Department of Education Commission Local Administration 10,923 1,573 320 194 648 702 460 748 304 457 615 159 537 226 274 644 562

746 103 173 34 88 9 125 9 9 50 36

645 326 13 15 35 50 21 6 12 86 17 -

ระดับการศึกษา Level of education อื่นๆ Others

-

ก่อนประถม ประถม ศึกษา ศึกษา Pre-elementary Elementary

1,403 256 65 33 171 185 102 107 45 52 131 120

4,280 928 204 126 441 492 318 333 138 164 415 345

1/

มัธยมศึกษา ศึกษา Secondary

District

2,686 715 64 50 139 233 124 146 51 108 107 22 183 43 58 115 133

Total Mueang Khon Kaen Ban Fang Phra Yuen Nong Ruea Chum Phae Si Chomphu Nam Phong Ubolratana Kranuan Ban Phai Pueai Noi Phon Waeng Yai Waeng Noi Nong Song Hong Phu Wiang


ตาราง 3.3 ห้องเรียน จาแนกตามสังกัด และระดับการศึกษา เป็นรายอาเภอ ปีการศึกษา 2559 (ต่อ) Table 3.3 Classroom by Jurisdiction, Level of Education and District: Academic Year 2016 (Cont.)

อาเภอ

มัญจาคีรี ชนบท เขาสวนกวาง ภูผาม่าน ซาสูง โคกโพธิไ์ ชย หนองนาคา บ้านแฮด โนนศิลา เวียงเก่า

รวม Total

652 374 386 166 159 222 164 228 194 129

สังกัด Jurisdiction สานักบริหารงาน สนง.คณะกรรมการ กรมส่งเสริม การศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการส่งเสริม การปกครอง Office of the Basic การศึกษาเอกชน ส่วนท้องถิ่น Education Commission Office of the Private Department of Education Commission Local Administration 15 637 12 353 9 368 18 23 143 132 27 9 203 10 12 152 15 213 9 185 15 114 -

ระดับการศึกษา Level of education อื่นๆ Others

-

ก่อนประถม ประถม ศึกษา ศึกษา Pre-elementary Elementary

34 36 37 29

98 93 108 77

1/

มัธยมศึกษา ศึกษา Secondary

93 53 40 34 27 29 35 21 40 23

1/ : ไม่รวมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2, 4 (3,743 ห้อง) และโรงเรียนเอกชนในเขตสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 (202 ห้อง) 1/ : Not Include Khon kaen Primary Educational Service Area Office, Area 2, 4 (3,743) and Private schools in Khonkaen Primary Educational Service Area Office, Area 3 (202) ที่มา: สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1-5 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

Source: Khon kaen Primary Educational Service Area Office, Area 1-5 Khon kaen Seconary Educational Service Area Office, Area 25 Khon kaen Municipality Khon kaen Provincial Administrative Organization

District

Mancha Khiri Chonnabot Khao Suan Kwang Phu Pha Man Sam Sung Khok Pho Chai Nong Na Kham Ban Haet Non Sila Wieng Kao


ตาราง 3.4 ครู จาแนกตามสังกัด เพศ เป็นรายอาเภอ ปีการศึกษา 2559 Table 3.4 Teacher by Jurisdiction, Sex and District: Academic Year 2016 สนง.คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน Office of the Basic Education Commission

รวม Total

อาเภอ

รวม Total

ชาย Male

รวมยอด

11,198

4,582

เมืองขอนแก่น บ้านฝาง พระยืน หนองเรือ ชุมแพ สีชมพู น้าพอง อุบลรัตน์ กระนวน บ้านไผ่ เปือยน้อย พล แวงใหญ่ แวงน้อย หนองสองห้อง

1,605 84 59 778 1,090 557 281 93 196 1,129 192 834 249 299 657

617 45 29 305 369 241 150 48 93 473 88 342 111 133 282

หญิง Female

สังกัด Jurisdiction สานักบริหารงาน คณะกรรมการส่งเสริม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การศึกษาเอกชน Department of Local Office of the Private Administration Education Commission รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง Total Male Female Total Male Female

รวม Total

ชาย Male

หญิง Female

6,616

9,015

3,928

5,087

990

285

705

1,193

369

988 39 30 473 721 316 131 45 103 656 104 492 138 166 375

1,079 56 29 642 836 425 233 79 177 928 182 519 239 286 577

489 31 13 270 319 191 126 42 82 426 83 216 106 127 245

590 25 16 372 517 234 107 37 95 502 99 303 133 159 332

136 211 41 152 10 153 10 13 64

35 38 13 34 5 73 5 6 36

101 173 28 118 5 80 5 7 28

526 28 30 43 91 48 14 19 49 162 16

128 14 16 12 37 24 6 11 13 53 1

อื่น ๆ Others

District

รวม Total

ชาย Male

หญิง Female

824

-

-

-

398 14 14 31 54 24 8 8 36 109 15

-

-

-

Total Mueang Khon Kaen Ban Fang Phra Yuen Nong Ruea Chum Phae Si Chomphu Nam Phong Ubolratana Kranuan Ban Phai Pueai Noi Phon Waeng Yai Waeng Noi Nong Song Hong


ตาราง 3.4 ครู จาแนกตามสังกัด เพศ เป็นรายอาเภอ ปีการศึกษา 2559 (ต่อ) Table 3.4 Teacher by Jurisdiction, Sex and District: Academic Year 2016 (Cont.)

รวม Total

อาเภอ

รวม Total

ภูเวียง มัญจาคีรี ชนบท เขาสวนกวาง ภูผาม่าน ซาสูง โคกโพธิ์ไชย หนองนาคา บ้านแฮด โนนศิลา เวียงเก่า

สนง.คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน Office of the Basic Education Commission

592 724 470 76 168 49 248 170 256 211 131

ชาย Male

236 314 180 36 74 16 96 68 105 78 53

หญิง Female

356 410 290 40 94 33 152 102 151 133 78

รวม Total

547 660 430 41 141 206 158 239 202 104

หมายเหตุ : ไม่รวมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1, 4 ที่มา: สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1-5 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ชาย Male

230 299 170 21 65 88 67 101 75 46

หญิง Female

317 361 260 20 76 118 91 138 127 58

สังกัด Jurisdiction สานักบริหารงาน คณะกรรมการส่งเสริม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การศึกษาเอกชน Department of Local Office of the Private Administration Education Commission รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง Total Male Female Total Male Female

45 28 19 27 16 12 17 9 27

6 7 1 9 2 1 4 3 7

39 21 18 18 14 11 13 6 20

36 21 35 49 26 -

8 9 15 16 6 -

28 12 20 33 20 -

อื่น ๆ Others

District

รวม Total

ชาย Male

หญิง Female

-

-

-

Remark : Not Include Khonkaen Primary Educational Service Area Office, Area 1, 4 Source: Khon kaen Primary Educational Service Area Office, Area 1-5 Khon kaen Seconary Educational Service Area Office, Area 25 Khon kaen Municipality Khon kaen Provincial Administrative Organization

Phu Wiang Mancha Khiri Chonnabot Khao Suan Kwang Phu Pha Man Sam Sung Khok Pho Chai Nong Na Kham Ban Haet Non Sila Wieng Kao


ตาราง 3.5 นักเรียน จาแนกตามสังกัด เพศ และชั้นเรียน ปีการศึกษา 2559 Table 3.5 Student by Jurisdiction, Sex and Grade: Academic Year 2016

รวม Total

ชั้นเรียน

รวมยอด ก่อนประถมศึกษา อนุบาล1 อนุบาล2 อนุบาล3 เด็กเล็ก ประถมศึกษา ประถม 1 ประถม 2 ประถม 3 ประถม 4 ประถม 5 ประถม 6 มัธยมต้น มัธยม 1 มัธยม 2 มัธยม 3 มัธยมปลาย มัธยม 4 มัธยม 5 มัธยม 6

รวม Total

ชาย Male

225,560 31,816 13,851 14,557 3,346 62 102,252 16,579 16,436 16,644 17,149 17,508 17,936 55,646 18,743 18,531 18,372 35,846 12,293 11,821 11,732

111,799 16,309 7,144 7,488 1,648 29 53,067 8,530 8,605 8,670 8,894 9,100 9,268 28,006 9,597 9,211 9,198 14,417 5,063 4,794 4,560

หญิง Female 113,761 15,507 6,707 7,069 1,698 33 49,185 8,049 7,831 7,974 8,255 8,408 8,668 27,640 9,146 9,320 9,174 21,429 7,230 7,027 7,172

ที่มา: สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1-5 สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

สนง.คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน Office of the Basic Education Commission รวม ชาย หญิง Total Male Female

สังกัด Jurisdiction สานักบริหารงาน คณะกรรมการส่งเสริม กรมส่งเสริม การศึกษาเอกชน การปกครองท้องถิ่น Office of the Private Department of Local Education Commission Administration รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง Total Male Female Total Male Female

182,464 22,697 11,519 11,178 83,385 13,235 13,060 13,429 14,160 14,485 15,016 46,148 15,479 15,340 15,329 30,234 10,321 9,978 9,935

21,540 7,788 2,224 2,799 2,703 62 11,870 2,333 2,237 2,029 1,834 1,772 1,665 1,335 431 467 437 547 200 190 157

90,489 11,706 5,942 5,764 43,339 6,848 6,801 7,018 7,327 7,556 7,789 23,265 7,938 7,629 7,698 12,179 4,266 4,038 3,875

91,975 10,991 5,577 5,414 40,046 6,387 6,259 6,411 6,833 6,929 7,227 22,883 7,541 7,711 7,631 18,055 6,055 5,940 6,060

Source:

11,164 3,909 1,146 1,413 1,321 29 6,265 1,189 1,229 1,088 978 911 870 741 244 255 242 249 89 85 75

10,376 3,879 1,078 1,386 1,382 33 5,605 1,144 1,008 941 856 861 795 594 187 212 195 298 111 105 82

21,556 1,331 108 580 643 6,997 1,011 1,139 1,186 1,155 1,251 1,255 8,163 2,833 2,724 2,606 5,065 1,772 1,653 1,640

10,146 694 56 311 327 3,463 493 575 564 589 633 609 4,000 1,415 1,327 1,258 1,989 708 671 610

11,410 637 52 269 316 3,534 518 564 622 566 618 646 4,163 1,418 1,397 1,348 3,076 1,064 982 1,030

Khon kaen Primary Educational Service Area Office, Area 1-5 Khon kaen Seconary Educational Service Area Office, Area 25 Khon kaen Municipality Khon kaen Provincial Administrative Organization

อื่น ๆ Others รวม Total

Grade

ชาย Male -

หญิง Female -

-

Total Pre-elementary Kindergarten 1 Kindergarten 2 Kindergarten 3 Pre- primary Elementary Pratom 1 Pratom 2 Pratom 3 Pratom 4 Pratom 5 Pratom 6 Lower Secondary Matayom 1 Matayom 2 Matayom 3 Upper Secondary Matayom 4 Matayom 5 Matayom 6


ตาราง 3.6 นักเรียน จาแนกตามสังกัด เพศ เป็นรายอาเภอ ปีการศึกษา 2559 Table 3.6 Students by Jurisdiction, Sex and District: Academic Year 2016 สังกัด Jurisdiction สานักบริหารงาน

อาเภอ

รวม

สนง.คณะกรรมการ

คณะกรรมการส่งเสริม

Total

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การศึกษาเอกชน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อื่น ๆ

Office of the Basic

Office of the Private

Department of Local

Others

Education Commission

Education Commission

Administration

District

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Male

Female

รวมยอด

225,560

111,799

113,761

182,464

90,489

91,975

21,540

11,164

10,376

21,556

10,146

11,410

-

-

-

Total

เมืองขอนแก่น

48,932

23,260

25,672

38,072

17,789

20,283

-

-

-

10,860

5,471

5,389

-

-

-

Mueang Khon Kaen

บ้านฝาง

5,005

2,620

2,385

4,629

2,416

2,213

-

-

-

376

204

172

-

-

-

Ban Fang

พระยืน

3,009

1,558

1,451

2,617

1,360

1,257

-

-

-

392

198

194

-

-

-

Phra Yuen

หนองเรือ

13,324

6,661

6,663

10,508

5,223

5,285

2,816

1,438

1,378

-

-

-

-

-

-

Nong Ruea

ชุมแพ

19,935

9,873

10,062

13,979

6,884

7,095

4,629

2,381

2,248

1,327

608

719

-

-

-

Chum Phae

สีชมพู

10,021

5,026

4,995

7,367

3,830

3,537

829

412

417

1,825

784

1,041

-

-

-

Si Chomphu

น้าพอง

12,589

6,269

6,320

12,125

6,017

6,108

-

-

-

464

252

212

-

-

-

Nam Phong

อุบลรัตน์

5,614

2,810

2,804

5,444

2,753

2,691

-

-

-

170

57

113

-

-

-

Ubolratana

กระนวน

9,402

4,530

4,872

9,129

4,381

4,748

-

-

-

273

149

124

-

-

-

Kranuan

บ้านไผ่

14,786

7,276

7,510

11,726

5,707

6,019

3,060

1,569

1,491

-

-

-

-

-

-

Ban Phai

2,466

1,301

1,165

2,372

1,251

1,121

94

50

44

-

-

-

-

-

-

Pueai Noi

13,455

6,638

6,817

6,384

3,301

3,083

3,583

1,980

1,603

3,488

1,357

2,131

-

-

-

Phon

แวงใหญ่

3,495

1,727

1,768

3,316

1,632

1,684

179

95

84

-

-

-

-

-

-

Waeng Yai

แวงน้อย

4,265

2,173

2,092

4,025

2,037

1,988

240

136

104

-

-

-

-

-

-

Waeng Noi

10,744

5,458

5,286

8,109

4,201

3,908

1,965

986

979

670

271

399

-

-

-

Nong Song Hong

เปือยน้อย พล

หนองสองห้อง


ตาราง 3.6 นักเรียน จาแนกตามสังกัด เพศ เป็นรายอาเภอ ปีการศึกษา 2559 (ต่อ) Table 3.6 Students by Jurisdiction, Sex and District: Academic Year 2016 (Cont.) สังกัด Jurisdiction สานักบริหารงาน

อาเภอ

ภูเวียง

รวม

สนง.คณะกรรมการ

คณะกรรมการส่งเสริม

Total

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การศึกษาเอกชน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อื่น ๆ

Office of the Basic

Office of the Private

Department of Local

Others

Education Commission

Education Commission

Administration

District

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Male

Female

11,119

5,515

5,604

10,205

5,033

5,172

914

482

432

-

-

-

-

-

-

Phu Wiang

มัญจาคีรี

8,152

4,102

4,050

7,736

3,903

3,833

416

199

217

-

-

-

-

-

-

Mancha Khiri

ชนบท

5,744

2,841

2,903

5,170

2,549

2,621

359

183

176

215

109

106

-

-

-

Chonnabot

เขาสวนกวาง

4,446

2,342

2,104

3,832

2,038

1,794

-

-

-

614

304

310

-

-

-

Khao Suan Kwang

ภูผาม่าน

2,958

1,489

1,469

2,090

1,041

1,049

868

448

420

-

-

-

-

-

-

Phu Pha Man

ซาสูง

2,141

1,058

1,083

1,429

757

672

-

-

-

712

301

411

-

-

-

Sam Sung

โคกโพธิ์ไชย

2,860

1,455

1,405

2,453

1,263

1,190

237

111

126

170

81

89

-

-

-

Khok Pho Chai

หนองนาคา

3,095

1,595

1,500

2,891

1,500

1,391

204

95

109

-

-

-

-

-

-

Nong Na Kham

บ้านแฮด

2,998

1,564

1,434

2,473

1,289

1,184

525

275

250

-

-

-

-

-

-

Ban Haet

โนนศิลา

2,964

1,610

1,354

2,695

1,468

1,227

269

142

127

-

-

-

-

-

-

Non Sila

เวียงเก่า

2,041

1,048

993

1,688

866

822

353

182

171

-

-

-

-

-

-

Wieng Kao

ที่มา: สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1-5 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

Source: Khon kaen Primary Educational Service Area Office, Area 1-5 Khon kaen Seconary Educational Service Area Office, Area 25 Khon kaen Municipality Khon kaen Provincial Administrative Organization


ตาราง 3.7 นักเรียน จาแนกตามระดับการศึกษา เพศ เป็นรายอาเภอ ปีการศึกษา 2559 Table 3.7 Student by Level of Education, Sex and District: Academic Year 2016 รวม Total

ก่อนประถมศึกษา Pre-elementary

อาเภอ

ระดับการศึกษา Level of education ประถมศึกษา มัธยมศึกษา Elementary Secondary มัธยมต้น มัธยมปลาย Lower Secondary Upper Secondary รวม ชาย หญิง Total Male Female รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง Total Male Female Total Male Female

District

รวม Total

ชาย Male

หญิง Female

รวม Total

ชาย Male

หญิง Female

รวมยอด

225,560

111,799

113,761

31,816

16,309

15,507

102,252

53,067

49,185

55,646

28,006

27,640

35,846

14,417

21,429

Total

เมืองขอนแก่น

48,932

23,260

25,672

4,160

2,108

2,052

19,735

10,106

9,629

14,090

6,699

7,391

10,947

4,347

6,600

Mueang Khon Kaen

บ้านฝาง

5,005

2,620

2,385

664

336

328

2,704

1,422

1,282

1,155

637

518

482

225

257

Ban Fang

พระยืน

3,009

1,558

1,451

301

158

143

1,571

793

778

692

397

295

445

210

235

Phra Yuen

หนองเรือ

13,324

6,661

6,663

2,644

1,361

1,283

6,578

3,382

3,196

2,734

1,422

1,312

1,368

496

872

Nong Ruea

ชุมแพ

19,935

9,873

10,062

3,439

1,745

1,694

9,100

4,659

4,441

4,731

2,570

2,161

2,665

899

1,766

Chum Phae

สีชมพู

10,021

5,026

4,995

1,537

783

754

4,914

2,537

2,377

2,345

1,205

1,140

1,225

501

724

Si Chomphu

น้าพอง

12,589

6,269

6,320

1,407

738

669

5,324

2,731

2,593

3,579

1,874

1,705

2,279

926

1,353

Nam Phong

อุบลรัตน์

5,614

2,810

2,804

885

452

433

2,650

1,366

1,284

1,314

637

677

765

355

410

Ubolratana

กระนวน

9,402

4,530

4,872

1,051

562

489

3,429

1,791

1,638

2,763

1,332

1,431

2,159

845

1,314

Kranuan

บ้านไผ่

14,786

7,276

7,510

2,406

1,215

1,191

6,765

3,560

3,205

3,413

1,633

1,780

2,202

868

1,334

Ban Phai

2,466

1,301

1,165

396

212

184

1,223

638

585

519

284

235

328

167

161

Pueai Noi

13,455

6,638

6,817

1,857

941

916

5,069

2,756

2,313

3,699

1,804

1,895

2,830

1,137

1,693

แวงใหญ่

3,495

1,727

1,768

585

302

283

1,739

856

883

764

396

368

407

173

234

Waeng Yai

แวงน้อย

4,265

2,173

2,092

629

323

306

2,083

1,068

1,015

983

522

461

570

260

310

Waeng Noi

เปือยน้อย พล

Phon


ตาราง 3.7 นักเรียน จาแนกตามระดับการศึกษา เพศ เป็นรายอาเภอ ปีการศึกษา 2559 (ต่อ) Table 3.7 Student by Level of Education, Sex and District: Academic Year 2016 (Cont.) รวม Total

ก่อนประถมศึกษา Pre-elementary

อาเภอ รวม Total

ชาย Male

หญิง Female

รวม Total

ชาย Male

หญิง Female

ระดับการศึกษา Level of education ประถมศึกษา มัธยมศึกษา Elementary Secondary มัธยมต้น มัธยมปลาย Lower Secondary Upper Secondary รวม ชาย หญิง Total Male Female รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง Total Male Female Total Male Female

District

หนองสองห้อง

10,744

5,458

5,286

2,027

1,059

968

5,854

3,055

2,799

1,831

964

867

1,032

380

652

Nong Song Hong

ภูเวียง

11,119

5,515

5,604

1,712

849

863

5,097

2,633

2,464

2,658

1,297

1,361

1,652

736

916

Phu Wiang

มัญจาคีรี

8,152

4,102

4,050

1,164

611

553

3,608

1,906

1,702

2,156

1,094

1,062

1,224

491

733

Mancha Khiri

ชนบท

5,744

2,841

2,903

954

469

485

3,030

1,572

1,458

1,198

612

586

562

188

374

Chonnabot

เขาสวนกวาง

4,446

2,342

2,104

581

327

254

2,339

1,248

1,091

1,008

531

477

518

236

282

Khao Suan Kwang

ภูผาม่าน

2,958

1,489

1,469

562

282

280

1,622

842

780

550

283

267

224

82

142

Phu Pha Man

ซาสูง

2,141

1,058

1,083

361

191

170

973

504

469

505

235

270

302

128

174

Sam Sung

โคกโพธิ์ไชย

2,860

1,455

1,405

494

236

258

1,364

694

670

604

322

282

398

203

195

Khok Pho Chai

หนองนาคา

3,095

1,595

1,500

534

272

262

1,473

792

681

710

370

340

378

161

217

Nong Na Kham

บ้านแฮด

2,998

1,564

1,434

470

238

232

1,677

885

792

612

327

285

239

114

125

Ban Haet

โนนศิลา

2,964

1,610

1,354

533

296

237

1,414

783

631

684

380

304

333

151

182

Non Sila

เวียงเก่า

2,041

1,048

993

463

243

220

917

488

429

349

179

170

312

138

174

Wieng Kao

ที่มา: สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1-5 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

Source: Khon kaen Primary Educational Service Area Office, Area 1-5 Khon kaen Seconary Educational Service Area Office, Area 25 Khon kaen Municipality Khon kaen Provincial Administrative Organization


ตาราง 3.8 นักเรียนทีอ่ อกกลางคัน จาแนกตามสาเหตุทสี่ าคัญ เป็นรายอาเภอ ปีการศึกษา 2559 Table 3.8 Student Drop-out of School by Important Causes and Districts: Academic Year 2016

อาเภอ

รวมยอด เมืองขอนแก่น บ้านฝาง พระยืน หนองเรือ ชุมแพ สีชมพู น้าพอง อุบลรัตน์ กระนวน บ้านไผ่ เปือยน้อย พล แวงใหญ่ แวงน้อย หนองสองห้อง

ฐานะยากจน Poor 98 74 -

มีปัญหาครอบครัว Family 's problem 9 2 1 1 1 2 -

สมรส Marriage 14 2 2 3 2 -

สาเหตุทอี่ อกกลางคัน Drop-out cause มีปัญหา การปรับตัว ต้องคดี/ถูกจับ เจ็บป่วย/อุบัติเหตุ Problem in Crime/arrested Ill/accident adaptation 12 8 6 1 1 1 3 1 5 2 -

อพยพตาม ครอบครัว Family migration 20 2 3 2 1 3 2 -

หาเลี้ยงครอบครัว Earn family's living

กรณีอื่นๆ Others

District

10 5 3 -

130 10 1 50 5 64 -

Total Mueang Khon Kaen Ban Fang Phra Yuen Nong Ruea Chum Phae Si Chomphu Nam Phong Ubolratana Kranuan Ban Phai Pueai Noi Phon Waeng Yai Waeng Noi Nong Song Hong


ตาราง 3.8 นักเรียนทีอ่ อกกลางคัน จาแนกตามสาเหตุทสี่ าคัญ เป็นรายอาเภอ ปีการศึกษา 2559 (ต่อ) Table 3.8 Student Drop-out of School by Important Causes and Districts: Academic Year 2016 (Cont.)

อาเภอ

ภูเวียง มัญจาคีรี ชนบท เขาสวนกวาง ภูผาม่าน ซาสูง โคกโพธิ์ไชย หนองนาคา บ้านแฮด โนนศิลา เวียงเก่า

ฐานะยากจน Poor 4 20 -

มีปัญหาครอบครัว Family 's problem 1 1

สมรส Marriage

ที่มา: สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1-5 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2 2 1 -

สาเหตุทอี่ อกกลางคัน Drop-out cause มีปัญหา การปรับตัว ต้องคดี/ถูกจับ เจ็บป่วย/อุบัติเหตุ Problem in Crime/arrested Ill/accident adaptation -

อพยพตาม ครอบครัว Family migration 2 2 1 2 -

หาเลี้ยงครอบครัว Earn family's living 2 -

Source: Khon kaen Primary Educational Service Area Office, Area 1-5 Khon kaen Seconary Educational Service Area Office, Area 25 Khon kaen Municipality Khon kaen Provincial Administrative Organization

กรณีอื่นๆ Others -

District

Phu Wiang Mancha Khiri Chonnabot Khao Suan Kwang Phu Pha Man Sam Sung Khok Pho Chai Nong Na Kham Ban Haet Non Sila Wieng Kao


ตาราง 3.9 ผู้เรียน/นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน และผู้เรียน/นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา ในสังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จาแนกตามเพศ และกิจกรรมการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 Table 3.9 Enrolment Registered and Enrolment Graduated Under Office of The Non-Formal and Informal Education by Sex and Educational Activities: Fiscal Year 2016

กิจกรรมการศึกษา

รวมยอด การส่งเสริมการรู้หนังสือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวติ การศึกษาหลักสูตรระยะสั้น กระบวนการเรียนรู้ตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

ผู้เรียน/นักศึกษาลงทะเบียนเรียน Enrolment Registered

ผู้เรียน/นักศึกษาสาเร็จการศึกษา Enrolment Graduated

รวม Total 160,362 3,934 12,731 40,662 56,563 6,367 13,866 14,560 11,679

ชาย Male 77,670 1,489 4,894 22,457 29,741 3,008 5,264 5,452 5,365

หญิง Female 82,692 2,445 7,837 18,205 26,822 3,359 8,602 9,108 6,314

รวม Total 56,062 2,917 808 4,817 6,966 833 13,726 14,560 11,435

ชาย Male 23,764 1,110 277 2,566 3,604 391 5,211 5,452 5,153

หญิง Female 32,298 1,807 531 2,251 3,362 442 8,515 9,108 6,282

26,393

11,184

15,209

26,203

11,105

15,098

ที่มา: สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น Source: Khon Kaen Provincial Office of the Non-Formal and Informal Education

Educational activities

Total Learning Promotion Elementary Education Lower Secondary Education Upper Secondary Education Higher Vocational Certificate Education for Vocational Development Learning for Life Skills Improvement Short-term Vocational Courses Learning for Sufficiency Economy


ตาราง 3.10 ผู้เรียน/นักศึกษา ในสังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จาแนกตามกิจกรรมการศึกษา และเพศ เป็นรายอาเภอ ปีงบประมาณ 2559 Table 3.10 Enrolment Registered in Office of The Non-Formal and Informal Education by Educational Activities, Sex and District: Fiscal Year 2016 การศึกษาขั้นพื้นฐาน Basic education

อาเภอ

รวมยอด เมืองขอนแก่น บ้านฝาง พระยืน หนองเรือ ชุมแพ สีชมพู น้าพอง อุบลรัตน์ กระนวน บ้านไผ่ เปือยน้อย พล แวงใหญ่ แวงน้อย หนองสองห้อง

การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต Learning for life skill improvement

รวม Total

ชาย Male

หญิง Female

รวม Total

ชาย Male

109,956

57,092

52,864

14,560

5,452

13,511 3,044 6,059 5,644 5,705 3,447 4,745 2,353 3,219 4,611 1,598 5,365 3,483 3,440 9,499

8,434 1,582 2,648 2,957 3,111 1,791 2,689 1,119 1,658 2,442 799 2,779 1,849 1,731 4,459

5,077 1,462 3,411 2,687 2,594 1,656 2,056 1,234 1,561 2,169 799 2,586 1,634 1,709 5,040

1,776 365 968 150 360 300 2,020 260 421 440 2,805 200 120 432

546 129 454 65 142 153 699 106 90 160 1,160 82 44 164

หญิง Female

การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ Education for vocational development รวม Total

ชาย Male

9,108

13,866

5,264

8,602

1,230 236 514 85 218 147 1,321 154 331 280 1,645 118 76 268

2,888 371 918 180 1,680 60 360 450 597 650 80 811 360 120 100

1,141 83 359 82 536 11 183 129 60 463 80 400 72 37 -

1,747 288 559 98 1,144 49 177 321 537 187 411 288 83 100

District

หญิง Female

Total Mueang Khon Kaen Ban Fang Phra Yuen Nong Ruea Chum Phae Si Chomphu Nam Phong Ubolratana Kranuan Ban Phai Pueai Noi Phon Waeng Yai Waeng Noi Nong Song Hong


ตาราง 3.10 ผู้เรียน/นักศึกษา ในสังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จาแนกตามกิจกรรมการศึกษา และเพศ เป็นรายอาเภอ ปีงบประมาณ 2559 (ต่อ) Table 3.10 Enrolment Registered in Office of The Non-Formal and Informal Education by Educational Activities, Sex and District: Fiscal Year 2016 (Cont.) การศึกษาขั้นพื้นฐาน Basic education

อาเภอ รวม Total

ภูเวียง มัญจาคีรี ชนบท เขาสวนกวาง ภูผาม่าน ซาสูง โคกโพธิไ์ ชย หนองนาคา บ้านแฮด โนนศิลา เวียงเก่า

6,054 4,546 4,232 2,534 2,685 1,394 3,198 1,381 3,030 1,917 3,262

ชาย Male

2,706 2,497 2,086 1,283 1,364 781 1,556 652 1,662 972 1,485

การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต Learning for life skill improvement หญิง Female

3,348 2,049 2,146 1,251 1,321 613 1,642 729 1,368 945 1,777

รวม Total

815 280 340 101 725 225 871 150 170 156 110

ที่มา: สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น Source: Khon Kaen Provincial Office of the Non-Formal and Informal Education

ชาย Male

343 103 119 39 180 86 383 56 35 76 38

การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ Education for vocational development

หญิง Female

472 177 221 62 545 139 488 94 135 80 72

รวม Total

635 450 160 164 1,280 322 312 540 378

ชาย Male

258 135 80 52 522 184 126 159 112

District

หญิง Female

377 315 80 112 758 138 186 381 266

Phu Wiang Mancha Khiri Chonnabot Khao Suan Kwang Phu Pha Man Sam Sung Khok Pho Chai Nong Na Kham Ban Haet Non Sila Wieng Kao


สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม Religion, Art and Culture Statistics


ตาราง 4.1 วัด สานักสงฆ์ โบสถ์คริสต์ มัสยิด พระภิกษุ และสามเณร เป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2559 Table 4.1 Temple, House of Priest, Church, Mosque, Buddhist Monk and Novice by District: 2016 วัด

สานักสงฆ์

โบสถ์คริสต์

มัสยิด

โบสถ์ซิกข์

พระภิกษุ

สามเณร

Temple

House of priest

Church

Mosque

Church of the Sikhs

Buddhist monk

Novice

รวมยอด

1,449

853

51

8

1

7,070

1,930

เมืองขอนแก่น

184

63

28

2

1

326

43

Mueang Khon Kaen

บ้านฝาง

58

31

1

-

-

224

83

Ban Fang

พระยืน

28

5

2

-

-

126

8

Phra Yuen

หนองเรือ

88

41

-

1

-

365

75

Nong Ruea

ชุมแพ

88

60

4

-

-

523

190

Chum Phae

สีชมพู

55

79

-

-

-

290

13

Si Chomphu

นาพอง

113

34

1

1

-

419

179

Nam Phong

อุบลรัตน์

39

39

-

-

-

208

3

Ubolratana

กระนวน

46

41

1

1

-

307

50

Kranuan

บ้านไผ่

79

42

2

1

-

353

62

Ban Phai

เปือยน้อย

20

11

-

-

-

181

-

Pueai Noi

พล

71

35

5

-

-

373

56

แวงใหญ่

30

25

-

-

-

116

4

Waeng Yai

แวงน้อย

44

27

1

1

-

216

12

Waeng Noi

หนองสองห้อง

83

44

-

1

-

354

18

Nong Song Hong

อาเภอ

District

Total

Phon


ตาราง 4.1 วัด สานักสงฆ์ โบสถ์คริสต์ มัสยิด พระภิกษุ และสามเณร เป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2559 (ต่อ) Table 4.1 Temple, House of Priest, Church, Mosque, Buddhist Monk and Novice by District: 2016 (Cont.) อาเภอ

วัด

สานักสงฆ์

โบสถ์คริสต์

มัสยิด

โบสถ์ซิกข์

พระภิกษุ

สามเณร

Temple

House of priest

Church

Mosque

Church of the Sikhs

Buddhist monk

Novice

District

ภูเวียง

89

51

-

-

-

259

30

มัญจาคีรี

80

47

-

-

-

74

3

Mancha Khiri

ชนบท

60

23

1

-

-

148

5

Chonnabot

เขาสวนกวาง

37

23

-

-

-

161

3

Khao Suan Kwang

ภูผาม่าน

17

35

-

-

-

123

40

Phu Pha Man

ซาสูง

20

10

-

-

-

194

11

Sam Sung

โคกโพธิไ์ ชย

26

24

1

-

-

138

3

Khok Pho Chai

หนองนาคา

19

12

-

-

-

125

14

Nong Na Kham

บ้านแฮด

34

16

4

-

-

146

1

Ban Haet

โนนศิลา

30

21

-

-

-

115

5

Non Sila

เวียงเก่า

11

14

-

-

-

1,206

1,019

ที่มา: สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น

Source: Khon kaen Provincial Culture Office , Khon kaen Provincial Buddhism Office

Phu Wiang

Wieng Kao


สถิติสุขภาพ Health Statistics


ตาราง 5.1 ผู้ป่วยนอก จาแนกตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค) จากสถานบริการสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2554 - 2558 Table 5.1 Out- Patients According to 21 Groups of Cause from Health Service Units, Ministry of Public Health: 2011 - 2015 กลุ่มสาเหตุ รวมยอด 1 โรคติดเชื้อและปรสิต 2 เนื้องอก (รวมมะเร็ง) 3 โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิสัม ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม โรคระบบประสาท โรคตารวมส่วนประกอบของตา โรคหูและปุ่มกกหู โรคระบบไหลเวียนเลือด โรคระบบหายใจ โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม โรคระบบอวัยวะสืบพันธุร์ ่วมปัสสาวะ ภาวะแทรกในการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกาเนิด (อายุครรภ์ 22 สัปดาห์ขึ้นไป จนถึง 7 วัน หลังคลอด) รูปร่างผิดปกติแต่กาเนิด การพิการจนผิดรูปแต่กาเนิด และโครโมโซมผิดปกติ อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิก และทางห้องปฏิบัติการ ที่ไม่สามารถจาแนกโรคในกลุ่มอื่นได้ การเป็นพิษและผลที่ตามมา อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา สาเหตุจากภายนอกอื่น ๆ ที่ทาให้ป่วยหรือตาย

2554 (2011) 4,509,141 241,221 53,809 30,139

2555 (2012) 4,505,250 216,357 55,575 31,852

2556 (2013) 7,250,904 351,813 166,463 97,608

2557 (2014) 5,270,060 182,770 129,967 35,999

506,781 165,572 82,762 131,420 42,460 418,272 755,707 630,675 163,691 435,558 169,987 27,045

544,283 166,268 83,256 136,250 38,863 444,868 685,474 614,352 152,541 423,604 177,601 28,059

922,280 137,950 144,724 307,221 92,776 738,161 957,736 865,162 241,858 787,620 344,579 21,484

757,733 87,100 98,108 210,464 41,910 657,520 727,870 607,103 165,368 557,081 192,570 19,304

9,232 8,869

10,549 11,178

4,504 28,152

9,293 17,805

426,641 3,766 45,610 159,924

446,979 3,432 46,768 187,141

845,033 2,541 43,788 149,451

629,238 2,420 34,657 105,780

2558 Cause groups (2015) Total 2,475,249 108,398 1 Certain Infectious and Parasitic Diseases 36,409 2 Neoplasms 15,713 3 Diseases of the Blood and Blood Forming Organs and 151,687 39,793 51,135 110,725 30,771 165,762 357,451 363,489 117,033 278,541 82,203 11,829

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Certain Disorder Involving the Immune Mechanism Endocrine, Nutritional And Metabolic Diseases Mental and Behavioural Disorders Diseases of the Nervous System Diseases of the Eye and Adnexa Diseases of the Ear and Mastoid Process Diseases of the Circulatory System Diseases of the Respiratory System Diseases of the Digestive System Diseases of the Skin and Subcutaneous Tissue Diseases of the Musculoskeletal System and Connective Tissue Diseases of the Genitourinary System Complication of Pregnancy, Childbirth and the Puerperium Certain Conditions Criginating in the Perinatal Period

5,956 8,145 17 Congenital Malformations, Deformations and Chromosomal Abnormalities 18 Symptoms, Signs and Abnormal Clinical and Laboratory Findings, Not Elsewhere Classified 409,795 1,904 19 Poisoning, Toxic Effect, and Their Sequelae 32,978 20 Transport Accidents and Their Sequelae 95,532 21 Other External Causes of Morbidity and Mortality (Eg: Accidents, Injuries, Intentional Self-Harm, Assault, Animals and Plants, Complications of Medical and Surgical Care and Other Unspecified Causes)

ที่มา: สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Source: Office of the Permanent Secretary for Public Health


ตาราง 5.2 10 ลาดับโรคของผู้ปว่ ยใน จาแนกตามสาเหตุการป่วย 298 กลุ่มโรค จากสถานบริการสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2554 - 2558 Table 5.2 Top-Ten of In-Patients According to 298 Groups of Cause from Health Service Units, Ministry of Public Health: 2011 - 2015 สาเหตุของโรค

2554

2555

2556

2557

2558

(2011)

(2012)

(2013)

(2014)

(2015)

Causes of illness

ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิกอื่น ๆ

51,644

53,642

70,750

70,125

78,308

Other Endocrine, nutritional and metabolic disorders

ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนา

21,071

22,197

35,146

35,108

41,949

Essential (primary) hypertension

เบาหวาน

21,028

21,469

31,237

30,526

35,417

Diabetes mellitus

...

...

...

27,739

31,139

Other anaemia

โลหิตจางอื่น ๆ อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบจากการตรวจทางคลีนิก และตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มิได้มีรหัสะบุไว้

Other symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, 17,948

18,434

25,581

25,187

28,338

ไตวาย

10,773

11,286

21,830

21,487

25,240

Renal failure

ปอดบวม

12,545

12,668

15,121

16,548

19,278

Pneumonia

โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินหายใจ

12,687

12,757

13,758

15,263

18,435

Other diseases of the respiratory system

...

...

...

15,420

16,307

Liveborn infants according to place of birth

14,361

15,697

14,295

12,975

13,718

Other conditions originating in the perinatal period

การเกิดของทารกตามสถานที่เกิด ภาวะอื่น ๆ ในระยะปริกาเนิด ที่มา: สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

not Elsewhere classified

Source: Office of the Permanent Secretary for Public Health


ตาราง 5.3 การตาย จาแนกตามสาเหตุที่สาคัญ และเพศ พ.ศ. 2558 - 2559 Table 5.3 Death by Leading Causes of Death and Sex: 2015 - 2016

สาเหตุตาย

รวมยอด มะเร็ง และเนื้องอกทุกชนิด

การตาย

อัตราการตายต่อประชากร 100,000 คน

Deaths

Death rate per 100,000 population

2558 (2015)

2559 (2016)

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

Total

Male

Female

Total

13,050

7,539

5,511

2,039

1,266

773

2558 (2015) หญิง

รวม

ชาย

Male

Female Total

13,868

8,058

5,810

2,112

1,231

881

2559 (2016) หญิง

Cause of Death

รวม

ชาย

หญิง

Male

Female Total

Male

Female

725.8

848.5

605.9

769.7

906.3

636.6

113.4

142.5

85.0

117.2

138.4

96.5

Total Malignant neoplasm, all forms Accident, event of undetermined intent,

อุบัติเหตุ เหตุการณ์ที่ไม่สามารถระบุเจตนาและ ปัจจัยเสริมที่มีความสัมพันธ์กับสาเหตุการตาย

supplementary factors related to causes 198

170

28

1,007

807

200

11.0

19.1

3.1

55.9

90.8

21.9

ความดันเลือดสูง และโรคหลอดเลือดในสมอง

777

424

353

772

463

309

43.2

47.7

38.8

42.8

52.1

33.9

Hypertension and cerebrovascular disease

โรคหัวใจ

655

383

272

494

291

203

36.4

43.1

29.9

27.4

32.7

22.2

Disease of the heart

1,055

664

391

1,358

838

520

58.7

74.7

43.0

75.4

94.2

57.0

Pneumonia and other disease of lung

ไตอักเสบ กลุ่มอาการของไตพิการ และไตพิการ

778

399

379

859

458

401

43.3

44.9

41.7

47.7

51.5

43.9

Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis

การฆ่าตัวตาย ถูกฆ่าตาย

151

127

24

112

85

27

8.4

14.3

2.6

6.2

9.6

3.0

Suicide, homicide

โรคเกี่ยวกับตับและตับอ่อน

422

314

108

346

289

57

23.5

35.3

11.9

19.2

32.5

6.2

Disease of liver and pancrease

วัณโรคทุกชนิด

157

144

13

144

104

40

8.7

16.2

1.4

8.0

11.7

4.4

Tuberculosis, all forms

98

60

38

58

38

20

5.5

6.8

4.2

3.2

4.3

2.2

Human immunodeficieney virus (HIV) disease

6,720

3,588

3,132

6,606

3,454

3,152

373.7

403.8

344.4

366.6

388.5

345.4

ปอดอักเสบและโรคอื่นๆ ของปอด

โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากไวรัส อื่น ๆ ที่มา: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

Source: Khonkaen Provincial Health Office

of martality

Others


41 ตาราง 5.4 สถานพยาบาลทีม่ ีเตียงผู้ป่วยรับไว้ค้างคืน จานวนเตียง แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล และผู้ป่วย จาแนกตามประเภทสถานพยาบาล และสังกัด พ.ศ. 2559 Table 5.4 Hosptal and Medical Establishment with Bed, Bed, Physician, Dentist, Pharmacist, Nurse, Technical Nurse and Patient By Type and Jurisdiction: 2016

ประเภท/สังกัด

สถานพยาบาล

เตียง

แพทย์

ทันตแพทย์

เภสัชกร

พยาบาล

พยาบาลเทคนิค

ผู้ป่วย Patient

Hospital and

Bed

Physician

Dentist

Pharmacist

Nurse

Technical

ผู้ป่วยใน

ผู้ป่วยนอก

Medical Establishment

ประเภทบริการทั่วไป

nurse

รวม Total

Inpatient

Outpatient

Type/jurisdiction

27

3,665

706

150

264

4,019

579

4,499,537

245,507

4,254,030

24

3,327

645

148

239

3,695

579

4,312,835

230,182

4,082,653

22

2,077

508

137

194

2,286

51

3,482,866

222,635

3,260,231

2

1,250

137

11

45

1,409

528

829,969

7,547

822,422

รัฐวิสาหกิจ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

State Enterprise

เทศบาล

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Municipality

เอกชน

3

338

61

2

25

324

-

186,702

15,325

171,377

องค์กรอิสระ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

732

34

5

19

593

3

245,511

15,404

230,107

4

732

34

5

19

593

3

245,511

15,404

230,107

กระทรวงสาธารณสุข

3

632

25

5

8

271

3

149,445

7,857

141,588

กระทรวงอื่นๆ

1

100

9

-

11

322

-

96,066

7,547

88,519

Others

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Private

รัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอื่นๆ

ประเภทบริการเฉพาะโรค รัฐบาล

เอกชน

ที่มา: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

Source: Khonkaen Provincial Health Office

General services Government Ministry of Public Health Others

Private Independent Organization Specialized services Government Ministry of Public Health


ตาราง 5.5 สถานพยาบาล จาแนกตามประเภท เป็นรายอาเภอ ปีงบประมาณ 2559 Table 5.5 Hospital and Medical Establishment by Type and District: Fiscal Year 2016 โรงพยาบาลรัฐบาล 1/

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล 2/

คลินิกทุกประเภท

Government hospital

Private hospital

Health promoting hospital

Clinics

รวมยอด

31

3

248

633

Total

เมืองขอนแก่น

7

3

25

358

Mueang Khon Kaen

บ้านฝาง

1

-

8

10

Ban Fang

พระยืน

1

-

5

5

Phra Yuen

หนองเรือ

1

-

15

20

Nong Ruea

ชุมแพ

1

-

17

55

Chum Phae

สีชมพู

1

-

13

8

Si Chomphu

น้าพอง

1

-

18

17

Nam Phong

อุบลรัตน์

1

-

8

4

Ubolratana

กระนวน

1

-

12

25

Kranuan

บ้านไผ่

1

-

13

28

Ban Phai

เปือยน้อย

1

-

3

2

Pueai Noi

พล

1

-

13

23

แวงใหญ่

1

-

5

3

Waeng Yai

แวงน้อย

1

-

5

2

Waeng Noi

หนองสองห้อง

1

-

13

11

Nong Song Hong

ภูเวียง

1

-

11

14

Phu Wiang

อาเภอ

District

Phon


ตาราง 5.5 สถานพยาบาล จาแนกตามประเภท เป็นรายอาเภอ ปีงบประมาณ 2559 (ต่อ) Table 5.5 Hospital and Medical Establishment by Type and District: Fiscal Year 2016 (Cont.) อาเภอ

โรงพยาบาลรัฐบาล 1/

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล 2/

คลินิกทุกประเภท

Government hospital

Private hospital

Health promoting hospital

Clinics

District

มัญจาคีรี

1

-

11

10

Mancha Khiri

ชนบท

1

-

11

8

Chonnabot

เขาสวนกวาง

1

-

6

5

Khao Suan Kwang

ภูผาม่าน

1

-

6

6

Phu Pha Man

ซาสูง

-

-

5

2

Sam Sung

โคกโพธิไ์ ชย

1

-

4

1

Khok Pho Chai

หนองนาคา

1

-

5

4

Nong Na Kham

บ้านแฮด

1

-

7

4

Ban Haet

โนนศิลา

1

-

6

3

Non Sila

เวียงเก่า

1

-

3

5

Wieng Kao

1/ รวมโรงพยาบาลของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเทศบาล Included government hospital, state enterprise hospital and municipality hospital 2/ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล หมายถึง หน่วยบริการสาธารณสุขที่อยู่ใกล้ชิดชุมชน ซึ่งได้แก่ ศูนย์สุขภาพชุมชน หรือสถานีอนามัยที่มีการดาเนินงานด้านสุขภาพเชิงรุก ซึ่งเป็นการยกระดับและพัฒนาระบบสาธารณสุขตามแถลงการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551 Tambon health promoting hospital (sub-districtX)is mean public health service in communities, including community health centers or health center with service to heath aggressive. This revise and development public health was the statement of the Prime Minister on December 29, 2008. ที่มา: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น Source: Khonkaen Provincial Health Office


ตาราง 5.6 เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของรัฐบาล เป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2559 Table 5.6 Medical Personnel in the Government by District: 2016

อาเภอ

เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ 1/ Medical personnels

ประชากรต่อเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ 1 คน Population per medical personnel

แพทย์

ทันตแพทย์

เภสัชกร

พยาบาล

Physician

Dentist

Pharmacist

Nurse

รวมยอด

462

129

205

2,668

35

เมืองขอนแก่น

267

27

67

1,143

บ้านฝาง

6

4

5

พระยืน

5

3

หนองเรือ

10

ชุมแพ

เภสัชกร

พยาบาล

พยาบาลเทคนิค

Dentist

Pharmacist

Nurse

Technical nurse

3,900

13,967

8,789

675

51,479

13

1,550

15,324

6,176

362

31,828

Mueang Khon Kaen

57

1

9,168

13,753

11,002

965

55,010

Ban Fang

5

54

1

6,958

11,597

6,958

644

34,791

Phra Yuen

5

7

83

1

9,366

18,732

13,380

1,128

93,658

Nong Ruea

35

10

14

172

2

3,541

12,394

8,853

721

61,972

Chum Phae

สีชมพู

8

4

6

59

2

9,799

19,598

13,065

1,329

39,195

Si Chomphu

น้าพอง

13

9

12

115

1

8,781

12,684

9,513

993

114,157

Nam Phong

อุบลรัตน์

5

3

4

53

-

8,932

14,886

11,165

843

-

Ubolratana

กระนวน

13

5

8

92

-

6,072

15,786

9,867

858

-

Kranuan

บ้านไผ่

13

6

12

111

2

7,749

16,789

8,395

908

50,368

Ban Phai

5

2

3

34

-

4,023

10,057

6,705

592

-

Pueai Noi

13

7

10

108

4

6,695

12,434

8,704

806

21,759

แวงใหญ่

4

2

4

44

-

7,394

14,787

7,394

672

-

Waeng Yai

แวงน้อย

5

2

2

42

1

8,404

21,011

21,011

1,001

42,021

Waeng Noi

พล

แพทย์

District

ทันตแพทย์

เปือยน้อย

พยาบาลเทคนิค

Technical nurse Physician

Total

Phon


ตาราง 5.6 เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของรัฐบาล เป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2559 (ต่อ) Table 5.6 Medical Personnel in the Government by District: 2016 (Cont.)

อาเภอ

เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ 1/ Medical personnels

ประชากรต่อเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ 1 คน Population per medical personnel

แพทย์

ทันตแพทย์

เภสัชกร

พยาบาล

Physician

Dentist

Pharmacist

Nurse

พยาบาลเทคนิค

แพทย์

Technical nurse Physician

ทันตแพทย์

เภสัชกร

พยาบาล

พยาบาลเทคนิค

Dentist

Pharmacist

Nurse

Technical nurse

District

หนองสองห้อง

7

6

6

68

-

11,173

13,036

13,036

1,150

-

ภูเวียง

9

7

7

83

1

8,048

10,348

10,348

873

72,435

Phu Wiang

มัญจาคีรี

9

6

7

79

1

7,942

11,913

10,211

905

71,479

Mancha Khiri

ชนบท

5

6

4

49

2

9,729

8,107

12,161

993

24,322

Chonnabot

เขาสวนกวาง

5

5

4

40

-

7,676

7,676

9,595

960

-

ภูผาม่าน

4

2

4

28

1

5,779

11,557

5,779

826

23,114

ซาสูง

4

2

4

34

-

5,949

11,898

5,949

700

-

Sam Sung

โคกโพธิไ์ ชย

-

-

2

17

-

-

-

12,789

1,505

-

Khok Pho Chai

หนองนาคา

-

-

-

13

-

-

-

-

1,833

-

Nong Na Kham

บ้านแฮด

15

5

8

68

1

2,194

6,582

4,114

484

32,910

Ban Haet

โนนศิลา

1

-

-

13

1

26,613

-

-

2,047

26,613

Non Sila

เวียงเก่า

1

1

-

9

-

19,982

19,982

-

2,220

-

ที่มา: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 1/ เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่สังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น

Source: Khonkaen Provincial Health Office 1/ Medical personnels of Khonkaen Provincial Health Office only

Nong Song Hong

Khao Suan Kwang Phu Pha Man

Wieng Kao


สถิติสวัสดิการสังคม Social Security Statistics


ตาราง 6.1 สถิติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2554 - 2558 Table 6.1 Statistics of Social Security Fund: 2011 - 2015 รายการ สถานประกอบการ ผูป้ ระกันตน ตามมาตรา 33 1/ ผูป้ ระกันตน ตามมาตรา 39 2/ การใช้บริการของผูป้ ระกันตน ตามมาตรา 33 และมาตรา 39 เจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย คลอดบุตร ชราภาพ บาเหน็จ บานาญ สงเคราะห์บตุ ร ว่างงาน ผูป้ ระกันตน มาตรา 40 3/

2554 (2011) 5,582 115,589 10,503

2555 (2012) 5,649 153,695 12,386

2556 (2013) 5,728 126,487 13,575

2557 (2014) 5,787 125,356 14,123

2558 (2015) 5,805 131,338 15,088

415,671 21 458 7,423 3,941 19,310 2,430 7,036

326,041 25 501 7,902 3,058 19,930 2,465 20,202

387,888 33 610 7,538 4,173 20,653 1,884 24,956

344,752 18 570 7,809 6,166 5,869 297 21,341 2,678 39,691

387,762 24 642 7,598 4,082 3,367 715 22,496 2,877 36,325

Item Establishments Insured person under article 33 1/ Insured person under article 39 2/ Number of utilization of insured person under article 33 and under article 39 Sickness Invalidity Death Maternity Old age reward pension Child allowance Unemployment Insured person under article 40 3/

1/ ผูป้ ระกันตนตามมาตรา 33 หมายถึง ผูซ้ ึ่งขึน้ ทะเบียนประกันสังคม และหรือจ่ายเงินสมทบอันก่อให้เกิดสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม Insured person under Article 33: a person who pays contributions which provides entitlement to benefits under the Social Security Act. 2/ ผูป้ ระกันตนตามมาตรา 39 หมายถึง ผูท้ เี่ คยเป็นผูป้ ระกันตนตามมาตรา 33 และต่อมาความเป็นผูป้ ระกันตนได้สนิ้ สุดลงตามมาตรา 38(2) คือ สิน้ สภาพการเป็นลูกจ้าง และได้แจ้งความประสงค์เป็นผูป้ ระกันตนต่อ Insured person under Article 39: any person who has been an insured person under Article 33 and whose insurance has subsequently ceased under Article 38(2) and he or she notify his/her intention to continue to be insured person. 3/ ผูป้ ระกันตนตามมาตรา 40 หมายถึง ผูป้ ระกันตนโดยอิสระ Insured person under Article 40: the insurer independently. ทีม่ า: สานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน Source: Social Security Office, Ministry of Labour


ตาราง 6.2 ลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน จาแนกตามความร้ายแรง พ.ศ. 2554 - 2558 Table 6.2 Employee Caused by Occupational Injuries or Diseases by Degree of Loss: 2011 - 2015 ราย Case

2554

2555

2556

2557

2558

( 2011 )

( 2012 )

( 2013 )

( 2014 )

( 2015 )

723

733

638

661

562

ตาย

8

14

16

11

12

ทุพพลภาพ

-

-

-

-

-

Permanent total disagility

19

21

20

18

15

Permanent partial disagility

หยุดงานเกิน 3 วัน

263

237

237

226

178

Temporary disability > 3 days

หยุดงานไม่เกิน 3 วัน

433

461

365

406

357

Temporary disability < 3 days

ความร้ายแรง รวมยอด

สูญเสียอวัยวะบางส่วน

ที่มา: สานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

Source: Social Security Office, Ministry of Labour

Degree of loss Total Death


สถิติหญิงและชาย Gender Statistics


ตาราง 7.1 ประชากรจากการทะเบียน จาแนกตามเพศ และหมวดอายุ เป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2559 Table 7.1 Population from Registration Record by Sex and Age Group and District: 2016 หมวดอายุ (ปี)

Age Group (years)

รวม

อ้าเภอ

Total

80 และ 0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

ไม่ทราบ

มากกว่า Unknown 80 and

1,801,753 92,592

ชาย

ประชากรอยู่

ผู้ไม่ใช่

ทะเบียนบ้านกลาง

สัญชาติไทย ระหว่างการย้าย

Population registered Not thai

over

รวมยอด

ประชากรใน

District

Transferring

in central house file nationality population

99,678 103,784 119,347 140,282 127,768 131,554 141,635 146,301 158,026 138,234 113,759 89,177 72,256 48,792 32,783 33,021

7

7,282

2,308

3,167

Total

889,133 47,849

51,374

53,479

60,877

69,780

65,241

66,598

71,227

71,777

76,579

66,422

54,170 42,126 33,583 22,201 14,444 13,240

3

4,343

1,706

2,114

male

198,908

10,500

11,037

11,582

14,428

19,838

14,333

14,685

15,098

15,193

16,315

14,517

12,005

9,066

6,778

4,696

3,156

2,850

-

757

894

บ้านฝาง

27,466

1,607

1,613

1,673

1,850

1,895

1,988

1,947

2,148

2,255

2,437

2,184

1,690

1,334

1,074

737

462

425

-

106

24

พระยืน

17,057

892

930

996

1,124

1,136

1,214

1,260

1,390

1,450

1,573

1,337

1,056

840

695

468

297

319

-

56

18

6 Phra Yuen

หนองเรือ

46,564

2,529

2,738

2,903

3,136

3,275

3,331

3,368

3,731

3,924

4,270

3,561

2,835

2,360

1,759

1,228

804

631

-

82

36

63 Nong Ruea

ชุมแพ

61,613

3,480

3,440

3,784

3,981

4,775

4,557

4,550

4,872

4,772

5,017

4,462

3,888

2,980

2,511

1,688

1,126

1,241

2

129

195

163 Chum Phae

สีชมพู

39,138

2,189

2,415

2,537

2,821

2,852

2,979

2,971

3,260

3,337

3,351

2,851

2,230

1,789

1,419

863

566

446

-

124

42

96 Si Chomphu

น้าพอง

56,872

3,094

3,175

3,209

3,738

4,697

4,256

4,355

4,300

4,337

5,095

4,435

3,633

2,688

2,232

1,475

884

912

-

199

44

114 Nam Phong

อุบลรัตน์

22,356

1,275

1,317

1,370

1,520

1,612

1,711

1,827

1,890

1,807

1,961

1,565

1,359

1,022

808

489

292

272

-

208

39

12 Ubolratana

กระนวน

39,208

2,171

2,310

2,417

2,645

2,749

3,042

2,891

3,323

3,283

3,401

2,929

2,380

1,795

1,448

962

588

466

1

325

53

29 Kranuan

บ้านไผ่

49,828

2,650

2,846

3,002

3,326

3,571

3,701

3,718

3,989

4,086

4,314

3,706

3,079

2,318

1,965

1,292

882

916

-

233

135

99 Ban Phai

เปือยน้อย

10,106

557

613

619

678

761

743

828

916

896

877

724

624

453

360

207

122

101

-

12

3

12 Pueai Noi

พล

43,065

2,322

2,589

2,657

2,984

3,022

3,099

3,299

3,628

3,565

3,701

3,068

2,590

2,156

1,712

1,107

735

665

-

78

29

แวงใหญ่

14,615

803

850

906

991

1,076

1,056

1,111

1,143

1,120

1,331

1,099

814

729

563

390

243

240

-

128

7

15 Waeng Yai

แวงน้อย

20,917

1,027

1,187

1,260

1,441

1,483

1,541

1,540

1,762

1,713

1,809

1,616

1,258

1,087

836

587

359

380

-

11

11

9 Waeng Noi

หนองสองห้อง

39,096

2,054

2,350

2,507

2,657

2,725

2,718

2,988

3,486

3,322

3,297

2,720

2,222

1,847

1,516

901

572

501

-

584

37

92 Nong Song Hong

ภูเวียง

36,106

1,941

2,109

2,239

2,495

2,671

2,708

2,712

2,955

3,029

3,128

2,738

2,171

1,620

1,348

844

531

424

-

395

29

19 Phu Wiang

มัญจาคีรี

35,527

1,684

1,930

1,996

2,281

2,419

2,476

2,512

2,737

2,957

3,185

2,870

2,283

1,796

1,539

1,061

739

613

-

399

27

23 Mancha Khiri

ชนบท

23,862

1,218

1,359

1,434

1,595

1,708

1,738

1,853

1,996

1,944

2,025

1,872

1,410

1,241

971

658

387

336

-

80

16

21 Chonnabot

เมืองขอนแก่น

1,180 Mueang Khon Kaen 17 Ban Fang

59 Phon


ตาราง 7.1 ประชากรจากการทะเบียน จาแนกตามเพศ และหมวดอายุ เป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2559 (ต่อ) Table 7.1 Population from Registration Record by Sex and Age Group and District: 2016 (Cont.) หมวดอายุ (ปี)

Age Group (years)

รวม

อ้าเภอ

Total

80 และ 0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

ไม่ทราบ

มากกว่า Unknown 80 and

ประชากรใน

ประชากรอยู่

ผู้ไม่ใช่

ทะเบียนบ้านกลาง

สัญชาติไทย ระหว่างการย้าย

Population registered Not thai

over

District

Transferring

in central house file nationality population

เขาสวนกวาง

19,212

1,076

1,231

1,199

1,358

1,411

1,516

1,629

1,563

1,642

1,665

1,438

1,109

820

612

384

264

198

-

68

20

ภูผาม่าน

11,585

685

751

713

769

758

841

900

983

981

969

890

688

525

438

291

175

191

-

21

7

9 Phu Pha Man

ซ้าสูง

11,777

609

667

653

779

831

868

833

930

984

1,118

949

792

578

454

308

196

129

-

88

6

5 Sam Sung

โคกโพธิ์ไชย

12,814

671

740

725

854

916

1,002

981

1,003

1,002

1,090

971

841

690

530

306

209

192

-

78

8

5 Khok Pho Chai

หนองนาค้า

11,855

649

753

739

842

826

927

934

990

920

1,060

874

763

537

454

249

154

131

-

37

10

6 Nong Na Kham

บ้านแฮด

16,336

931

991

1,024

1,056

1,142

1,181

1,220

1,250

1,292

1,445

1,241

1,027

741

684

410

299

296

-

62

9

35 Ban Haet

โนนศิลา

13,339

722

828

783

909

944

977

978

1,097

1,135

1,183

983

815

634

506

329

235

196

-

77

1

7 Non Sila

เวียงเก่า

9,911

513

605

552

619

687

738

708

787

831

962

822

608

480

371

271

167

169

-

6

6

9 Wieng Kao

912,620 44,743

48,304

50,305

58,470

70,502

62,527

64,956

70,408

74,524

81,447

71,812

59,589 47,051 38,673 26,591 18,339 19,781

4

2,939

602

214,851

9,872

10,369

11,172

15,293

22,052

14,271

15,121

16,140

17,257

18,768

16,913

14,093

10,610

8,306

5,662

3,743

3,928

1

497

265

บ้านฝาง

27,544

1,374

1,502

1,511

1,777

1,924

1,876

1,904

2,089

2,239

2,538

2,286

1,772

1,496

1,185

840

545

592

-

75

7

พระยืน

17,734

792

885

961

1,045

1,216

1,141

1,164

1,368

1,464

1,677

1,501

1,206

1,027

778

589

404

473

-

30

7

6 Phra Yuen

หนองเรือ

47,094

2,338

2,541

2,598

3,006

3,221

3,120

3,194

3,622

3,954

4,313

3,800

2,962

2,539

2,140

1,537

1,036

1,037

-

72

22

42 Nong Ruea

ชุมแพ

62,331

3,023

3,323

3,469

3,713

4,223

4,272

4,409

4,804

4,979

5,396

4,896

4,205

3,300

2,844

1,973

1,465

1,803

-

89

52

93 Chum Phae

สีชมพู

39,252

2,091

2,351

2,376

2,599

2,781

2,794

2,941

3,177

3,265

3,422

2,952

2,376

1,910

1,554

1,001

682

762

-

117

9

92 Si Chomphu

น้าพอง

57,285

2,860

3,003

3,078

3,423

4,187

4,006

4,116

4,223

4,549

5,291

4,669

3,892

2,992

2,521

1,776

1,290

1,247

-

118

24

20 Nam Phong

อุบลรัตน์

22,302

1,205

1,299

1,274

1,398

1,585

1,615

1,708

1,755

1,862

1,992

1,687

1,404

1,135

876

625

433

407

-

23

8

11 Ubolratana

กระนวน

39,724

2,073

2,158

2,336

2,605

2,847

3,008

2,875

3,209

3,244

3,633

3,090

2,501

1,928

1,568

1,053

681

693

2

197

8

15 Kranuan

บ้านไผ่

50,907

2,342

2,620

2,849

3,082

3,463

3,516

3,561

3,929

4,252

4,552

4,014

3,453

2,730

2,355

1,503

1,125

1,304

-

134

71

52 Ban Phai

เปือยน้อย

10,008

542

572

590

651

720

714

789

871

908

860

731

583

462

452

232

149

165

-

9

4

4 Pueai Noi

หญิง เมืองขอนแก่น

9 Khao Suan Kwang

1,053 Female 518 Mueang Khon Kaen 12 Ban Fang


ตาราง 7.1 ประชากรจากการทะเบียน จาแนกตามเพศ และหมวดอายุ เป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2559 (ต่อ) Table 7.1 Population from Registration Record by Sex and Age Group and District: 2016 (Cont.) หมวดอายุ (ปี)

Age Group (years)

รวม

อ้าเภอ

Total

80 และ 0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

ไม่ทราบ

มากกว่า Unknown 80 and

ประชากรใน

ประชากรอยู่

ผู้ไม่ใช่

ทะเบียนบ้านกลาง

สัญชาติไทย ระหว่างการย้าย

Population registered Not thai

over

District

Transferring

in central house file nationality population

พล

43,971

2,286

2,411

2,400

2,626

3,074

2,875

3,150

3,401

3,573

3,936

3,348

3,006

2,468

1,877

1,392

974

1,057

-

59

26

แวงใหญ่

14,959

748

919

932

928

1,002

1,008

983

1,147

1,160

1,287

1,109

921

831

650

505

289

426

-

102

7

5 Waeng Yai

แวงน้อย

21,104

968

1,179

1,187

1,252

1,446

1,424

1,492

1,611

1,674

1,948

1,640

1,423

1,201

969

642

500

531

1

10

4

2 Waeng Noi

หนองสองห้อง

39,118

1,981

2,161

2,214

2,565

2,653

2,676

2,807

3,318

3,234

3,384

2,852

2,461

1,960

1,621

1,120

743

755

-

524

16

73 Nong Song Hong

ภูเวียง

36,329

1,879

2,042

2,131

2,318

2,502

2,592

2,665

2,821

3,030

3,253

2,818

2,227

1,735

1,505

1,062

677

723

-

322

12

15 Phu Wiang

มัญจาคีรี

35,952

1,531

1,808

1,836

2,093

2,434

2,348

2,456

2,722

2,868

3,372

3,010

2,431

2,010

1,701

1,299

865

947

-

202

11

8 Mancha Khiri

ชนบท

24,781

1,167

1,337

1,370

1,447

1,583

1,611

1,737

1,877

2,035

2,236

2,006

1,705

1,395

1,173

819

597

621

-

53

5

7 Chonnabot

เขาสวนกวาง

19,169

1,079

1,053

1,064

1,221

1,438

1,479

1,481

1,626

1,501

1,673

1,487

1,168

911

756

483

307

364

-

54

10

ภูผาม่าน

11,529

629

653

683

717

840

763

946

952

995

1,041

808

727

511

482

275

205

280

-

17

4

1 Phu Pha Man

ซ้าสูง

12,019

628

601

699

706

834

806

849

859

1,006

1,144

997

808

661

540

352

229

238

-

54

5

3 Sam Sung

โคกโพธิ์ไชย

12,764

637

736

642

755

900

948

878

906

1,038

1,148

995

920

727

557

372

268

274

-

53

8

2 Khok Pho Chai

หนองนาค้า

11,974

632

634

686

809

856

877

899

940

1,007

1,031

983

716

561

522

299

227

250

-

37

3

5 Nong Na Kham

บ้านแฮด

16,574

899

900

926

992

1,210

1,184

1,183

1,257

1,392

1,464

1,345

1,098

792

665

471

373

365

-

34

9

15 Ban Haet

โนนศิลา

13,274

647

747

764

815

881

937

960

1,021

1,124

1,187

1,052

875

658

607

372

294

271

-

53

4

5 Non Sila

เวียงเก่า

10,071

520

500

557

634

630

666

688

763

914

901

823

656

501

469

337

238

268

-

4

1

1 Wieng Kao

หมายเหตุ: ไม่ทราบ = ไม่ทราบ/ระบุปีจนั ทรคติ ทีม่ า: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

Note: Unknown = Unknown/Lunar calendar Source: Department of Provincial Administration, Ministry of Interior

32 Phon

14 Khao Suan Kwang


ตาราง 7.2 การเกิดมีชีพ การตาย จาแนกตามเพศ พ.ศ. 2555 - 2559 Table 7.2 Livebirth and Death by Sex: 2012 - 2016 การเกิดมีชีพ Livebirth ปี

การตาย Deaths

จ้านวน

ต่อประชากรพันคน

จ้านวน

ต่อประชากรพันคน

Number

Per 1,000 population

Number

Per 1,000 population

Year

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Male

Female

2555

20,686

10,606

10,080

11.7

12.2

11.3

12,097

6,667

5,430

6.9

7.7

6.1

2012

2556

19,580

10,165

9,415

11.1

11.6

10.5

12,912

7,201

5,711

7.3

8.2

6.4

2013

2557

18,618

9,688

8,930

10.5

11.1

9.9

12,665

7,252

5,413

7.1

8.3

6.0

2014

2558

17,167

8,945

8,222

9.6

10.1

9.1

13,050

7,510

5,540

7.3

8.5

6.1

2015

2559

17,537

9,019

8,518

9.8

10.2

9.4

13,868

8,023

5,845

7.7

9.0

6.4

2016

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย Source : Department of Provincial Administration, Ministry of Interior


ตาราง 7.3 ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จาแนกตามเพศ และสถานภาพแรงงาน เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2559 - 2560 Table 7.3 Population Aged 15 Years and Over by Sex, Labour Force Status and Quarterly: 2016 - 2017 (หน่วยเป็นพัน In thousands)

2559 (2016) สถานภาพแรงงาน

2560 (2017)

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ไตรมาสที่ 1

Quarter 1

Quarter 2

Quarter 3

Quarter 4

Quarter 1

รวม

ชาย

Total

Male Female Total

Male Female Total

Male Female Total

Male Female Total

Male Female

1,445.5

688.9

756.6

1,447.2

689.6

757.6

1,448.7

690.3

758.5

1,449.8

690.7

759.1

1,451.0

691.2

759.8

949.4

519.8

429.6

923.2

513.1

410.2

929.0

515.8

413.2

898.9

491.1

407.8

925.3

515.9

409.3 Total labour force

923.0

507.0

416.0

904.4

500.4

403.9

928.3

515.3

413.0

892.7

486.0

406.7

916.8

510.6

406.1

1.1 ผู้มีงานท้า

909.6

502.3

407.2

898.4

500.0

398.4

915.7

513.5

402.2

890.4

486.0

404.5

898.0

509.6

388.4

1.2 ผู้วา่ งงาน

13.5

4.7

8.8

5.9

0.4

5.5

12.6

1.9

10.7

2.2

-

2.2

18.8

1.0

17.7

12.8

13.6

18.9

12.6

6.2

0.7

0.5

0.3

6.3

5.2

1.1

8.5

5.3

3.2

496.1

169.1

327.0

524.0

176.6

347.4

519.7

174.5

345.2

550.8

199.5

351.3

525.7

175.2

1. ท้างานบ้าน

130.2

2.5

127.7

169.8

2.2

167.6

155.7

4.4

151.3

147.8

2.4

145.3

131.6

1.8

129.7

2. เรียนหนังสือ

175.7

83.5

92.2

176.4

91.9

84.5

176.2

84.4

91.8

183.5

86.1

97.4

178.5

82.6

95.8

2. Studies

3. อืน่ ๆ

190.2

83.1

107.1

177.8

82.5

95.2

187.8

85.6

102.2

219.5

111.0

108.6

215.7

90.8

124.9

3. Others

รวมยอด กาลังแรงงานรวม 1. ก้าลังแรงงานปัจจุบนั

2. ก้าลังแรงงานที่รอฤดูกาล ผู้ไม่อยูใ่ นกาลังแรงงาน

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ที่มา: ส้ารวจภาวะการท้างานของประชากร พ.ศ. 2559 - 2560 ระดับจังหวัด ส้านักงานสถิติแห่งชาติ Source: Labour Force Survey: 2016 - 2017, Provincial level, National Statistical Office

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

Labour force status หญิง

Total

1. Current labour force 1.1. Employed 1.2 Unemployed 2. Seasonally inactive labour force

350.5 Persons not in labour force

1. Household work


ตาราง 7.4 ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ จาแนกตามเพศ สถานภาพแรงงาน ระดับการศึกษาที่สาเร็จ และกลุ่มอายุ พ.ศ. 2558 - 2560 Table 7.4 Population Aged 15 Years and Over to Desirability for Development by Sex, Labour Force Status, Level of Education Attainment and Age Groups: 2015 - 2017 รายการ สถานภาพแรงงาน

ผู้มงี านท้า ผู้ว่างงาน ผู้ที่รอฤดูกาล ผู้ไม่อยู่ในก้าลังแรงงาน ระดับการศึกษาที่สาเร็จ ไม่มีการศึกษา ต่้ากว่าประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา กลุ่มอายุ 15-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60 ปีขึนไป

รวม Total

2558 (2015) ชาย Male

หญิง Female

542,324 373,328 5,203 3,978 159,815 542,324 848 104,955 145,281 216,695 74,545 542,324 136,328 102,865 115,788 109,648 32,092 45,603

204,807 137,480 2,865 64,462 204,807 848 37,769 35,288 90,820 40,081 204,807 51,013 38,943 40,206 37,298 14,067 23,281

337,517 235,848 5,203 1,113 95,354 337,517 67,185 109,993 125,875 34,464 337,517 85,315 63,922 75,582 72,350 18,025 22,323

รวม Total

2559 (2016) ชาย Male

หญิง Female

รวม Total

2560 (2017) ชาย Male

390,254 288,451 9,625 706 91,472 390,254 243 80,720 102,062 163,664 43,565 390,254 105,393 69,117 70,434 88,083 24,804 32,423

176,838 149,733 1,547 25,558 176,838 243 36,251 48,737 79,035 12,571 176,838 48,994 30,112 27,924 38,608 13,287 17,912

213,416 138,718 8,079 706 65,914 213,416 44,468 53,325 84,629 30,994 213,416 56,398 39,005 42,510 49,474 11,517 14,510

373,769 271,045 10,044 7,297 85,382 373,769 56,631 109,964 160,303 46,871 373,769 89,720 68,235 80,615 80,026 26,946 28,228

183,167 164,991 4,557 13,618 183,167 30,123 56,471 80,148 16,425 183,167 42,695 32,135 34,094 41,000 14,673 18,570

ที่มา: การส้ารวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2558 - 2560 จังหวัดขอนแก่น ส้านักงานสถิติแห่งชาติ Source: The 2015 - 2017 Skill Development Survey: Khon Kaen, Provincial, National Statistical Office.

หญิง Female

Item

190,602 Labour force status Employed 106,054 Unempoyed 10,044 Seasonally inactive labour force 2,740 Persons not in labour force 71,764 190,602 Level of Education None 26,508 Less than Elementary 53,493 Elementary 80,156 Secondary 30,446 Higher Level 190,602 Age group 47,025 15-24 36,100 25-34 46,521 35-44 39,025 45-54 12,273 55-59 9,658 60 and over


สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน Household Income and Expenditure Statistics


ตาราง 8.1 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จาแนกตามประเภทค่าใช้จ่าย และขนาดของครัวเรือน พ.ศ. 2559 Table 8.1 Average Monthly Expenditure per Household by Expenditure Group and Household Size: 2016 ประเภทของค่าใช้จ่าย

ขนาดของครัวเรือน (คน) Household Size (Person) เฉลี่ยต่อครัวเรือน Average per Household

1-2

3-4

5-7

Type of expenditure

8 และมากกว่า 8 and over

ค่าใช้จ่ายทัง้ สิ้นต่อเดือน

15,092

12,641

16,780

19,306

25,421

Total monthly expenditures

ค่าใช้จ่ายเพือ่ การอุปโภคบริโภค

13,523

11,011

15,243

17,896

22,874

Consumption expenditures

5,990

4,673

6,720

8,706

10,286

223

188

216

356

430

Alcoholic beverages

96

55

118

180

430

Tobacco products

อาหารและเครื่องดื่ม (ไม่มีแอลกอฮอล์) เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ยาสูบ หมาก ยานัตถุ์ และอื่นๆ

Food and Beverages (excludes alcoholic)

Household operation, furnitures ที่อยูอ่ าศัย เครื่องแต่งบ้านและเครื่องใช้

3,064

2,994

3,135

3,123

3,670

เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า

345

217

448

532

600

ค่าใช้จา่ ยส่วนบุคคล

604

507

672

762

1,300

เวชภัณฑ์ และค่าตรวจรักษาพยาบาล

171

133

193

241

500

2,665

1,947

3,357

3,431

5,275

การศึกษา

148

134

144

207

83

การบันเทิง การอ่านและกิจกรรมทางศาสนา

191

140

229

280

300

26

22

11

78

-

1,568

1,630

1,537

1,410

2,547

การเดินทาง และการสื่อสาร

การจัดงานพิธใี นโอกาสพิเศษ ค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค

ที่มา: การสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2559 จังหวัดขอนแก่นสานักงานสถิติแห่งชาติ Source: The 2016 Household Socio-economic Survey, Khonkaen Province, National Statistical Office

and equipment Apparel and footwear Personal care Medical and health care Transport and communication Education Recreation, Reading and Religious Activity Special ceremony expenses Non - consumption expenditures


ตาราง 8.2 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จาแนกตามช่วงของค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นต่อเดือนของครัวเรือน พ.ศ. 2559 Table 8.2 Average Monthly Expenditure per Household by Intervals of Total monthly expenditures per household: 2016 ประเภทของค่าใช้จ่าย

เฉลี่ยต่อครัวเรือน Average per Household

<1,500

ช่วงของค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นต่อเดือนต่อครัวเรือน (บาท) Intervals of Total monthly expenditures per household (Baht) 1,500- 3,001- 5,001- 10,001- 1,5001- 30,001- 50,001- 100,0013,000 5,000 10,000 15,000 30,000 50,000 100,000 300,000 >300,000

Type of expenditure

ค่าใช้จ่ายทัง้ สิ้นต่อเดือน

15,092

-

-

4,430

7,885

12,218

20,444

35,949

57,913

-

-

Total monthly expenditures

ค่าใช้จ่ายเพือ่ การอุปโภคบริโภค

13,523

-

-

4,021

7,309

11,171

18,225

30,898

48,204

-

-

Consumption expenditures

5,990

-

-

2,022

3,556

5,586

7,841

10,691

16,058

-

-

Food and Beverages (excludes alcoholic)

223

-

-

-

54

182

386

502

478

-

-

Alcoholic beverages

96

-

-

-

22

75

188

162

103

-

-

Tobacco products

อาหารและเครื่องดื่ม (ไม่มีแอลกอฮอล์) เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ยาสูบ หมาก ยานัตถุ์ และอื่นๆ

Household operation, furnitures ที่อยูอ่ าศัย เครื่องแต่งบ้านและเครื่องใช้

3,064

-

-

เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า

345

-

-

ค่าใช้จา่ ยส่วนบุคคล

604

-

-

เวชภัณฑ์ และค่าตรวจรักษาพยาบาล

171

-

2,665

การศึกษา การบันเทิง การอ่านและกิจกรรมทางศาสนา

การเดินทาง และการสื่อสาร

การจัดงานพิธใี นโอกาสพิเศษ ค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค

1,617

2,381

2,817

3,512

5,712

4,785

-

-

75

260

508

1,184

1,818

-

-

Apparel and footwear

158

330

517

823

1,327

1,550

-

-

Personal care

-

18

59

112

225

645

1,166

-

-

Medical and health care

-

-

83

651

1,353

4,230

9,649

21,128

-

-

Transport and communication

148

-

-

-

62

101

226

412

636

-

-

Education

191

-

-

122

104

167

256

418

433

-

-

Recreation, Reading and Religious Activity

26

-

-

-

16

--

31

195

48

-

-

Special ceremony expenses

1,568

-

-

410

576

1,047

2,219

5,051

9,709

-

-

-

ที่มา: การสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2559 จังหวัดขอนแก่นสานักงานสถิติแห่งชาติ

and equipment

Non - consumption expenditures

Source: The 2016 Household Socio-economic Survey, Khonkaen Province, National Statistical Office


ตาราง 8.3 ร้อยละของครัวเรือน จาแนกตามค่าใช้จ่ายทัง้ สิ้นเฉลี่ยต่อเดือน และขนาดของครัวเรือน พ.ศ. 2559 Table 8.3 Percentage of Households by Average Total Monthly Expenditure and Household Size: 2016 ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน

ขนาดของครัวเรือน (คน) Household Size (Person) เฉลี่ยต่อครัวเรือน Average per Household

1-2

3-4

5-7

8 และมากกว่า 8 and over

Expenditure

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

ต่ากว่า 1,500 บาท

-

-

-

-

-

Less than 1,500 baht

1,500 - 3,000 บาท

-

-

-

-

-

1,500 - 3,000 baht

3,001 - 5,000 บาท

2.0

3.9

-

-

-

3,001 - 5,000 baht

5,001 - 10,000 บาท

29.7

44.5

19.8

2.8

-

5,001 - 10,000 baht

10,001 - 15,000 บาท

31.9

30.0

35.3

30.9

-

10,001 - 15,000 baht

15,001 - 30,000 บาท

29.4

17.0

36.0

54.6

100.0

15,001 - 30,000 baht

30,001 - 50,000 บาท

6.1

3.3

8.3

10.8

-

30,001 - 50,000 baht

50,001 - 100,000 บาท

1.0

1.2

0.6

1.0

-

50,001 - 100,000 baht

มากกว่า 100,000 บาท

-

-

-

-

-

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

ต่ากว่า 500 บาท

-

-

-

-

-

Less than 500 baht

500 - 1,500 บาท

-

-

-

-

-

500 - 1,500 baht

1,501 - 3,000 บาท

13.4

1.2

19.4

42.0

-

1,501 - 3,000 baht

3,001 - 5,000 บาท

34.7

23.4

46.5

44.2

3,001 - 5,000 baht

5,001 - 10,000 บาท

35.3

46.6

28.5

13.3

100.0 -

10,001 - 15,000 บาท

11.7

19.9

4.4

-

10,001 - 15,000 baht

15,001 - 30,000 บาท

4.3 0.3

7.6

1.2 -

0.6 -

-

15,001 - 30,000 baht

-

-

30,001 - 50,000 baht

0.3 -

0.6 -

-

-

-

50,001 - 100,000 baht

-

-

-

ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อคน

30,001 - 50,000 บาท 50,001 - 100,000 บาท มากกว่า 100,000 บาท

0.6

ที่มา: การสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2559 จังหวัดขอนแก่นสานักงานสถิติแห่งชาติ Source: The 2016 Household Socio-economic Survey, Khonkaen Province, National Statistical Office

Total monthly expenditures per household

More than 100,000 baht Total monthly expenditures per capita

5,001 - 10,000 baht

More than 100,000 baht


สถิติยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง Justice, Security, Political and Pubilc Administration Statistics


ตาราง 9.1 สถิติคดีอาญาที่น่าสนใจ จาแนกตามประเภทความผิด พ.ศ. 2555 - 2559 Table 9.1 Statistics of Reported Interesting Crimes by Type of Crimes: 2012 - 2016 2555 (2012) ประเภทความผิด

2556 (2013)

2557 (2014)

2558 (2015)

2559 (2016)

รับแจ้ง(ราย) จับได้(ราย) รับแจ้ง(ราย) จับได้(ราย) รับแจ้ง(ราย) จับได้(ราย) รับแจ้ง(ราย) จับได้(ราย) รับแจ้ง(ราย) จับได้(ราย)

Type of crimes

Reported

Arrested

Reported

Arrested

Reported

Arrested

Reported

Arrested

Reported

Arrested

(cases)

(cases)

(cases)

(cases)

(cases)

(cases)

(cases)

(cases)

(cases)

(cases)

66

52

63

48

65

55

86

69

55

47

คดีประทุษร้ายต่อชีวติ ร่างกาย และเพศ

473

346

384

250

430

284

493

412

329

234

Crimes against person

คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์

745

466

871

411

848

423

1,465

817

1,205

643

Property of crimes

คดีที่น่าสนใจ

671

250

689

181

668

213

615

393

296

166

Interesting crimes

คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ

คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย

7,965 (1) 11,319 (2)

(1) จับกุม (ราย) (2) ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุม (คน)

ที่มา: ตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น

9,212 (1) 12,974 (2)

9,380 (1) 12,858 (2)

8,500 (1) 11,968 (2)

6,839 (1)

Arrested (case). Accused (person)

Source : Khonkaen Provincial Police Bureau.

Violent crime

8,667 (2) Victimless crimes


สถิติเศรษฐกิจ Economic Statistics


บัญชีประชาชาติ National Accounts


ตาราง 10.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค และจังหวัด ณ ราคาประจาปี พ.ศ. 2558 Table 10.1 Gross Regional Product and Gross Provincial Product at Current Market Prices: 2015

ภาค/จังหวัด

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค และจังหวัด

ประชากร

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด

การเรียงลาดับผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน

(ล้านบาท)

(1,000 คน)

ต่อคน (บาท)

GPP per capita rankings

Gross Regional Product and

Population

GPP per capita (Baht)

Gross Provincial Product

(1,000 persons)

ภาค

ประเทศ

Region

Country

Region/province

(Million Baht)

ทั่วราชอาณาจักร

13,672,851

67,236

203,356

Whole Kingdom

6,397,073

15,579

410,617

Bangkok and Vicinities

4,437,405

8,643

513,397

1

2

Bangkok

สมุทรสาคร

344,552

946

364,354

2

6

Samut Sakhon

สมุทรปราการ

685,392

2,016

339,972

3

8

Samut Prakan

นครปฐม

300,221

1,039

288,820

4

10

Nakhon Pathom

ปทุมธานี

341,817

1,447

236,145

5

12

Pathum Thani

นนทบุรี

287,685

1,487

193,426

6

16

Nonthaburi

788,547

3,137

251,392

พระนครศรีอยุธยา

413,158

868

475,795

1

4

สระบุรี

203,801

717

284,180

2

11

Saraburi

ลพบุรี

100,839

776

129,962

3

24

Lop Buri

สิงห์บรุ ี

22,842

204

111,856

4

29

Sing Buri

อ่างทอง

22,566

259

87,290

5

44

Ang Thong

ชัยนาท

25,341

313

81,072

6

48

Chai Nat

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรุงเทพมหานคร

ภาคกลาง

Central Region Phra Nakhon Si Ayutthaya


ตาราง 10.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค และจังหวัด ณ ราคาประจาปี พ.ศ. 2558 (ต่อ) Table 10.1 Gross Regional Product and Gross Provincial Product at Current Market Prices: 2015 (Cont.)

ภาค/จังหวัด

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค และจังหวัด

ประชากร

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด

การเรียงลาดับผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน

(ล้านบาท)

(1,000 คน)

ต่อคน (บาท)

GPP per capita rankings

Gross Regional Product and

Population

GPP per capita (Baht)

Gross Provincial Product

(1,000 persons)

ภาค

ประเทศ

Region

Country

Region/province

(Million Baht)

ภาคตะวันออก ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด นครนายก สระแก้ว ภาคตะวันตก ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี

2,405,267

5,559

432,712

862,613

878

982,500

1

1

809,480

1,645

491,971

2

3

309,336

775

399,194

3

5

205,011

593

345,795

4

7

115,169

527

218,411

5

13

39,597

267

148,446

6

22

27,446

269

102,052

7

34

36,615

604

60,573

8

61

486,149

3,594

135,262

164,337

803

204,753

1

15

79,783

466

171,357

2

19

59,016

477

123,800

3

26

20,130

189

106,513

4

31

85,215

802

106,303

5

32

77,667

859

90,458

6

41

Eastern Region Rayong Chon Buri Chachoengsao Prachin Buri Chanthaburi Trat Nakhon Nayok Sa Kaeo Western Region Ratchaburi Prachuap Khiri Khan Phetchaburi Samut Songkhram Kanchanaburi Suphan Buri


ตาราง 10.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค และจังหวัด ณ ราคาประจาปี พ.ศ. 2558 (ต่อ) Table 10.1 Gross Regional Product and Gross Provincial Product at Current Market Prices: 2015 (Cont.)

ภาค/จังหวัด

ภาคเหนือ ลาพูน เชียงใหม่ กาแพงเพชร นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ตาก ลาปาง อุทยั ธานี เชียงราย พะเยา อุตรดิตถ์ พิจิตร น่าน แพร่ สุโขทัย แม่ฮ่องสอน

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค และจังหวัด

ประชากร

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด

การเรียงลาดับผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน

(ล้านบาท)

(1,000 คน)

ต่อคน (บาท)

GPP per capita rankings

Gross Regional Product and

Population

GPP per capita (Baht)

Gross Provincial Product (Million Baht) 1,068,582 58,249 217,951 96,237 97,724 84,912 82,417 45,188 62,214 24,339 94,410 33,391 31,059 37,364 28,558 25,931 37,188 11,448

(1,000 persons) 11,483 408 1,716 780 980 921 900 510 739 293 1,154 413 435 542 444 425 621 201

93,058 142,771 126,976 123,428 99,724 92,171 91,577 88,680 84,151 82,952 81,835 80,802 71,365 68,922 64,305 61,013 59,921 56,862

ภาค

ประเทศ

Region

Country

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

23 25 27 35 37 39 43 45 46 47 49 54 55 58 60 64 68

Region/province

Northern Region Lamphun Chiang Mai Kamphaeng Phet Nakhon Sawan Phetchabun Phitsanulok Tak Lampang Uthai Thani Chiang Rai Phayao Uttaradit Phichit Nan Phrae Sukhothai Mae Hong Son


ตาราง 10.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค และจังหวัด ณ ราคาประจาปี พ.ศ. 2558 (ต่อ) Table 10.1 Gross Regional Product and Gross Provincial Product at Current Market Prices: 2015 (Cont.)

ภาค/จังหวัด

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค และจังหวัด

ประชากร

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด

การเรียงลาดับผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน

(ล้านบาท)

(1,000 คน)

ต่อคน (บาท)

GPP per capita rankings

Gross Regional Product and

Population

GPP per capita (Baht)

Gross Provincial Product

(1,000 persons)

ภาค

ประเทศ

Region

Country

Region/province

(Million Baht)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Northeastern Region

1,327,918

18,728

70,906

ขอนแก่น

187,271

1,740

107,607

1

30

Khon Kaen

นครราชสีมา

264,964

2,500

106,000

2

33

Nakhon Ratchasima

หนองคาย

35,317

450

78,558

3

50

Nong Khai

อุดรธานี

98,757

1,265

78,095

4

51

Udon Thani

เลย

41,863

540

77,485

5

52

Loei

นครพนม

38,073

570

66,799

6

56

Nakhon Phanom

112,621

1,720

65,489

7

57

Ubon Ratchathani

มุกดาหาร

21,480

349

61,630

8

59

Mukdahan

บึงกาฬ

21,286

352

60,457

9

63

Bueng Kan

บุรีรัมย์

73,471

1,255

58,554

10

65

Buri Ram

สกลนคร

46,837

814

57,559

11

66

Sakon Nakhon

มหาสารคาม

47,355

830

57,069

12

67

Maha Sarakham

สุรินทร์

62,498

1,113

56,159

13

69

Surin

ศรีสะเกษ

58,407

1,040

56,137

14

70

Si Sa Ket

อุบลราชธานี


ตาราง 10.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค และจังหวัด ณ ราคาประจาปี พ.ศ. 2558 (ต่อ) Table 10.1 Gross Regional Product and Gross Provincial Product at Current Market Prices: 2015 (Cont.)

ภาค/จังหวัด

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค และจังหวัด

ประชากร

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด

การเรียงลาดับผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน

(ล้านบาท)

(1,000 คน)

ต่อคน (บาท)

GPP per capita rankings

Gross Regional Product and

Population

GPP per capita (Baht)

Gross Provincial Product

(1,000 persons)

ภาค

ประเทศ

Region

Country

Region/province

(Million Baht)

ร้อยเอ็ด

60,150

1,074

55,982

15

71

Roi Et

ชัยภูมิ

53,278

957

55,665

16

72

Chaiyaphum

อานาจเจริญ

14,284

279

51,221

17

74

Amnat Charoen

กาฬสินธุ์

47,178

922

51,147

18

75

Kalasin

ยโสธร

22,870

483

47,333

19

76

Yasothon

หนองบัวลาภู

19,959

476

41,963

20

77

Nong Bua Lam Phu

1,199,315

9,157

130,978

ภูเก็ต

164,099

535

306,779

1

9

กระบี่

80,900

372

217,685

2

14

Krabi

191,177

1,041

183,584

3

17

Surat Thani

พังงา

47,337

267

177,350

4

18

Phangnga

สงขลา

234,911

1,530

153,505

5

20

Songkhla

ชุมพร

73,616

485

151,835

6

21

Chumphon

สตูล

31,335

280

112,051

7

28

Satun

ตรัง

60,124

621

96,801

8

36

Trang

ภาคใต้

สุราษฎร์ธานี

Southern Region Phuket


ตาราง 10.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค และจังหวัด ณ ราคาประจาปี พ.ศ. 2558 (ต่อ) Table 10.1 Gross Regional Product and Gross Provincial Product at Current Market Prices: 2015 (Cont.)

ภาค/จังหวัด

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค และจังหวัด

ประชากร

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด

การเรียงลาดับผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน

(ล้านบาท)

(1,000 คน)

ต่อคน (บาท)

GPP per capita rankings

Gross Regional Product and

Population

GPP per capita (Baht)

Gross Provincial Product

(1,000 persons)

ภาค

ประเทศ

Region

Country

Region/province

(Million Baht)

นครศรีธรรมราช

138,737

1,514

91,648

9

38

Nakhon Si Thammarat

ระนอง

23,250

254

91,452

10

40

Ranong

ยะลา

39,898

444

89,875

11

42

Yala

ปัตตานี

45,801

625

73,338

12

53

Pattani

พัทลุง

30,451

503

60,497

13

62

Phatthalung

นราธิวาส

37,678

686

54,922

14

73

Narathiwat

หมายเหตุ : เป็นข้อมูลเบื้องต้น Remark : Primary Data ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Source: Office of the National Economic and Social Development Board


ตาราง 10.2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจาปี จาแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2554 - 2558 Table 10.2 Gross Provincial Product at Current Market Prices by Economic Activities: 2011 - 2015 (ล้านบาท: Million Baht) สาขาการผลิต ภาคเกษตร เกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้ การประมง ภาคนอกเกษตร การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน อุตสาหกรรม การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา การก่อสร้าง การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน โรงแรมและภัตตาคาร การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม ตัวกลางทางการเงิน บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ การบริหารราชการและการป้องกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ การศึกษา การบริการด้านสุขภาพและสังคม การให้บริการด้านชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ต่อคน (บาท) ประชากร (1,000 คน) ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2554 (2011)

2555 (2012)

2556 (2013)

2557 (2014)

2558 P (2015)

19,581 18,775 806 140,944 1,408 61,504 2,487 7,996

22,600 21,763 837 163,546 1,351 72,489 2,869 10,248

26,395 25,475 921 157,686 1,270 66,720 3,187 8,356

23,000 22,089 911 160,773 1,171 70,878 3,389 7,533

20,623 19,657 965 166,649 1,317 68,532 3,425 7,750

15,219 2,190 5,108 6,471 8,347

17,568 2,245 4,892 7,443 8,630

17,528 2,475 4,756 9,037 8,141

18,507 2,576 4,767 10,123 6,689

20,263 2,942 4,880 10,716 6,978

8,089 16,274 4,380 1,223 249 160,525 92,176 1,742 115,285

10,633 18,216 5,128 1,394 440 186,146 106,899 1,741 115,285

9,573 19,122 5,519 1,501 503 184,081 105,683 1,742

7,619 19,354 6,117 1,519 530 183,773 105,512 1,742

8,328 22,696 6,684 1,573 566 187,271 107,607 1,740

Source: Office of the National Economic and Social Development Board

Economic activities Agriculture Agriculture, hunting and forestry Fishing

Non-Agriculture Mining and quarrying Manufacturing Electricity, Gas and Water supply Construction Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles, motorcycles and personal and household goods Hotels and restaurants Transport, storage and communications Financial intermediation Real estate, renting and business activities Public administration and defence; compulsory social security Education Health and social work Other community, social and personal service activities Private households with employed persons

Gross provincial product (GPP) GPP per capita (Baht) Population (1,000 persons)


ตาราง 10.3 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ (ปีอ้างอิง พ.ศ. 2545) จาแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2554 - 2558 Table 10.3 Gross Provincial Product Chain Volume Measures (Reference Year = 2002) by Economic Activities: 2011 - 2015 (ล้านบาท: Million Baht) สาขาการผลิต ภาคเกษตร เกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้ การประมง ภาคนอกเกษตร การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน อุตสาหกรรม การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา การก่อสร้าง การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน โรงแรมและภัตตาคาร การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม ตัวกลางทางการเงิน บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ การบริหารราชการและการป้องกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ การศึกษา การบริการด้านสุขภาพและสังคม การให้บริการด้านชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (ปริมาณลูกโซ่)

2554

2555

2556

2557

2558 P

(2011)

(2012)

(2013)

(2014)

(2015)

11,308 10,508 786 105,890 1,012 46,505 2,455 5,671

10,858 10,136 674 121,056 893 54,843 2,849 7,056

10,470 9,741 706 114,144 807 49,442 2,743 5,678

10,750 10,085 559 112,847 728 51,210 2,818 5,106

10,346 9,696 552 115,494 783 49,637 2,925 5,460

Economic activities Agriculture Agriculture, hunting and forestry Fishing Non-Agriculture Mining and quarrying Manufacturing Electricity, Gas and Water supply Construction Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles,

11,262 2,111 4,338 4,339 8,679

12,501 2,125 4,313 5,035 8,895

12,498 2,246 4,288 5,857 8,442

12,519 2,310 3,969 6,407 6,965

13,340 2,511 3,941 6,766 7,203

motorcycles and personal and household goods Hotels and restaurants Transport, storage and communications Financial intermediation Real estate, renting and business activities Public administration and defence;

5,622 10,413 3,166 932 227 111,290 117,456

หมายเหตุ: ปริมาณลูกโซ่ไม่มคี ุณสมบัตขิ องการบวก คือ ผลรวมของมูลค่าส่วนย่อยไม่เท่ากับมูลค่าส่วนรวม ทีเ่ กิดจากการทาปริมาณลูกโซ่ ทีม่ า: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

7,156 11,021 3,615 1,034 372 115,285 131,656

6,192 11,212 3,751 1,091 383 129,156 124,481

4,764 10,840 4,027 1,087 363 129,156 123,748

5,033 12,053 4,254 1,139 358 129,156 125,704

compulsory social security Education Health and social work Other community, social and personal service activities Private households with employed persons Gross provincial product (CVMs)

Note: Chain volume series are not additive. The sum of the components will thus not be equal to the shown totals. Source: Office of the National Economic and Social Development Board


สถิิติเกษตร และประมง Agriculture and Fishery Statistics


ตาราง 11.1 การใช้ที่ดิน พ.ศ. 2554 - 2558 Table 11.1 Land Utilization: 2011 - 2015 (ไร่ Rai) เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ปี

เนื้อที่ทั้งหมด

Year

Total

เนื้อที่ปา่ ไม้

รวม

ที่นา

land

Forest land

Total

Paddy land

ที่ไม้ผลและ ที่พชื ไร่

ไม้ยืนต้น

ที่สวนผักและ

การใช้ประโยชน์

ไม้ดอก ไม้ประดับ ทางการเกษตรอื่นๆ

Upland field Fruit tree and Vegetable and Miscellaneous crop

perennial

ornamental

crop

plant

land

เนื้อที่ใช้ประโยชน์ นอกการ เกษตร Unclassified land

2554 (2011)

6,803,744

804,600

4,219,529

2,798,099

948,590

91,244

15,293

366,303

1,779,615

2555 (2012)

6,803,744

804,600

4,219,317

2,798,596

947,864

90,880

15,386

366,589

1,779,827

2556 (2013)

6,803,744

713,922

4,219,427

2,798,161

948,012

91,021

15,482

366,751

1,870,395

2557 (2014)

6,803,744

730,582

4,219,573

2,798,377

948,180

91,013

15,505

366,498

1,853,588

2558 (2015)

6,803,744

734,792

4,219,853

2,798,095

948,744

90,912

15,495

366,607

1,849,099

ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

Source: Office of Agricultural Economics


ตาราง 11.2 ลักษณะการถือครองที่ดินทางการเกษตร พ.ศ. 2554 - 2558 Table 11.2 Type of Farm Holding Land: 2011 - 2015 (ไร่ Rai) เนื้อที่ของตนเอง Owned

เนื้อที่ใช้ประโยชน์

เนื้อที่ของผู้อื่น Others

ปี

ทางการเกษตร

รวม

ของตนเอง

จานองผู้อื่น

ขายฝาก

รวม

เช่าผู้อื่น

รับจานอง

รับขายฝาก

ได้ทาฟรี

Year

Agricultural

Total

Owner

Mortgaged out

Mortgaged out

Total

Rented

Mortgaged in

Mortgaged in

Free of charge

landuse

period unspecified period specified

period unspecified period specified

2554 (2011)

4,219,529

3,174,060

2,100,337

1,073,723

-

1,045,469

179,854

47,202

8,402

810,012

2555 (2012)

4,219,317

3,174,156

2,100,099

1,074,058

-

1,045,160

179,886

47,177

8,393

809,705

2556 (2013)

4,219,427

3,174,378

2,100,001

1,074,377

-

1,045,049

179,924

47,134

8,385

809,606

2557 (2014)

4,219,573

3,174,618

2,100,056

1,074,562

-

1,044,955

179,996

47,089

8,405

809,465

2558 (2015)

4,219,853

3,174,835

2,099,850

1,074,985

-

1,045,017

179,960

47,083

8,398

809,577

ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

Source: Office of Agricultural Economics


ตาราง 11.3 เนื้อที่ปลูกข้าวนาปี เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จาแนกตามประเภทข้าว เป็นรายอาเภอ ปีเพาะปลูก 2559/2560 Table 11.3 Planted Area of Major Rice Harvested Area, Production and Yield per Rai by Type of Rice and District: Crop Year 2016/2017

อาเภอ

รวมยอด เมืองขอนแก่น บ้านฝาง พระยืน หนองเรือ ชุมแพ สีชมพู น้าพอง อุบลรัตน์ กระนวน บ้านไผ่ เปือยน้อย พล แวงใหญ่ แวงน้อย

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) Planted area (rai) ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว Non-glutinous Glutinous rice rice 798,850 1,722,647 95,910 182,130 22,880 72,229 21,843 53,442 30,725 104,045 49,317 80,350 28,730 57,505 55,334 95,575 2,593 73,074 2,890 66,929 33,993 112,002 13,448 31,320 86,189 94,423 31,962 41,999 66,330 48,434

ข้าวนาปี Major rice เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.) Harvested area (rai) Production (tons) Yield per rai (kgs.) ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว Non-glutinous Glutinous Non-glutinous Glutinous Non-glutinous Glutinous rice rice rice rice rice rice 781,491 1,662,561 334,329 785,687 428 473 95,910 182,130 50,481 99,820 526 548 22,698 71,813 8,980 30,654 396 427 21,843 53,442 7,502 18,916 343 354 23,057 86,146 7,378 30,151 320 350 49,317 77,124 19,460 36,570 395 474 28,730 57,505 12,229 21,985 426 382 55,334 95,119 27,995 51,551 506 542 2,593 72,852 963 43,987 371 604 2,890 66,929 1,163 28,467 402 425 33,693 110,456 29,875 46,408 887 420 13,448 31,320 5,664 13,547 421 433 86,062 94,423 35,614 59,758 414 633 28,520 38,999 10,791 15,240 378 391 65,279 46,696 23,335 17,940 357 384

District

Total Mueang Khon Kaen Ban Fang Phra Yuen Nong Ruea Chum Phae Si Chomphu Nam Phong Ubolratana Kranuan Ban Phai Pueai Noi Phon Waeng Yai Waeng Noi


ตาราง 11.3 เนื้อที่ปลูกข้าวนาปี เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จาแนกตามประเภทข้าว เป็นรายอาเภอ ปีเพาะปลูก 2559/2560 (ต่อ) Table 11.3 Planted Area of Major Rice Harvested Area, Production and Yield per Rai by Type of Rice and District: Crop Year 2016/2017 (Cont.)

อาเภอ

หนองสองห้อง ภูเวียง มัญจาคีรี ชนบท เขาสวนกวาง ภูผาม่าน ซาสูง โคกโพธิไ์ ชย หนองนาคา บ้านแฮด โนนศิลา เวียงเก่า

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) Planted area (rai) ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว Non-glutinous Glutinous rice rice 87,406 88,171 26,609 105,420 23,990 100,070 38,436 63,317 5,733 20,858 4,210 18,686 4,860 35,220 16,688 42,937 11,268 37,401 9,071 56,944 23,408 27,266 5,027 12,900 ที่มา: สานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

ข้าวนาปี Major rice เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.) Harvested area (rai) Production (tons) Yield per rai (kgs.) ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว Non-glutinous Glutinous Non-glutinous Glutinous Non-glutinous Glutinous rice rice rice rice rice rice 87,406 88,130 31,266 30,078 358 341 26,609 105,420 10,644 84,056 400 797 23,990 95,182 8,508 33,759 355 355 36,338 53,579 12,430 17,848 342 333 5,733 18,865 2,558 8,254 446 438 3,861 17,707 1,599 8,338 414 471 4,860 35,220 2,680 20,625 551 586 14,545 39,798 5,924 16,795 407 422 11,268 34,113 2,254 7,178 200 210 9,071 49,427 4,613 27,752 508 561 23,408 27,266 8,413 10,850 359 398 5,027 12,900 2,011 5,160 400 400 Source: Khonkaen Provincial Agricaltural Extension Office

District

Nong Song Hong Phu Wiang Mancha Khiri Chonnabot Khao Suan Kwang Phu Pha Man Sam Sung Khok Pho Chai Nong Na Kham Ban Haet Non Sila Wieng Kao


ตาราง 11.4 เนื้อที่ปลูกข้าวนาปรัง เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จาแนกตามประเภทข้าว เป็นรายอาเภอ ปีเพาะปลูก 2559/2560 Table 11.4 Planted Area of Second Rice, Harvested Area, Production and Yield per Rai by Type of Rice and District: Crop Year 2016/2017 ข้าวนาปรัง Second rice

อาเภอ

รวมยอด เมืองขอนแก่น บ้านฝาง พระยืน หนองเรือ ชุมแพ สีชมพู น้าพอง อุบลรัตน์ กระนวน บ้านไผ่ เปือยน้อย พล แวงใหญ่ แวงน้อย

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)

ผลผลิต (ตัน)

ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)

Planted area (rai)

Harvested area (rai)

Production (tons)

Yield per rai (kgs.) District

ข้าวเจ้า

ข้าวเหนียว

ข้าวเจ้า

ข้าวเหนียว

ข้าวเจ้า

ข้าวเหนียว

ข้าวเจ้า

ข้าวเหนียว

Non-glutinous

Glutinous

Non-glutinous

Glutinous

Non-glutinous

Glutinous

Non-glutinous

Glutinous

rice

rice

rice

rice

rice

rice

rice

rice

30,206

88,382

30,094

88,382

46,013

35,028

1,529

396

Total

12,903 628 25 7,292 3,204 55 -

25,365 640 1,362 352 40,572 2,290 1,539

12,903 628 25 7,180 3,204 55 -

25,365 640 1,362 352 40,572 2,290 1,539

21,275 551 24 20,937 1,663 33 -

6,050 341 253 189 17,250 1,345 1,077

1,649 878 960 2,916 519 600 -

239 532 186 537 425 587 700

Mueang Khon Kaen Ban Fang Phra Yuen Nong Ruea Chum Phae Si Chomphu Nam Phong Ubolratana Kranuan Ban Phai Pueai Noi Phon Waeng Yai

-

5

-

5

-

3

-

640

Waeng Noi


ตาราง 11.4 เนื้อที่ปลูกข้าวนาปรัง เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จาแนกตามประเภทข้าว เป็นรายอาเภอ ปีเพาะปลูก 2559/2560 (ต่อ) Table 11.4 Planted Area of Second Rice, Harvested Area, Production and Yield per Rai by Type of Rice and District: Crop Year 2016/2017 (Cont.) ข้าวนาปรัง Second rice

อาเภอ

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)

ผลผลิต (ตัน)

ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)

Planted area (rai)

Harvested area (rai)

Production (tons)

Yield per rai (kgs.)

ข้าวเจ้า

ข้าวเหนียว

ข้าวเจ้า

ข้าวเหนียว

ข้าวเจ้า

ข้าวเหนียว

ข้าวเจ้า

ข้าวเหนียว

Non-glutinous

Glutinous

Non-glutinous

Glutinous

Non-glutinous

Glutinous

Non-glutinous

Glutinous

rice

rice

rice

rice

rice

rice

rice

rice

District

หนองสองห้อง

-

-

-

-

-

-

-

-

ภูเวียง

-

1,066

-

1,066

-

363

-

340

Phu Wiang

มัญจาคีรี

-

626

-

626

-

227

-

363

Mancha Khiri

ชนบท

-

2,219

-

2,219

-

1,017

-

458

Chonnabot

เขาสวนกวาง

-

-

-

-

-

-

-

-

205

540

205

540

56

253

272

468

5,894

-

5,894

-

1,474

-

250

-

โคกโพธิไ์ ชย

-

4,292

-

4,292

-

2,193

-

511

Khok Pho Chai

หนองนาคา

-

1,940

-

1,940

-

600

-

309

Nong Na Kham

บ้านแฮด

-

5,574

-

5,574

-

3,867

-

694

Ban Haet

โนนศิลา

-

-

-

-

-

-

-

-

Non Sila

เวียงเก่า

-

-

-

-

-

-

-

-

Wieng Kao

ภูผาม่าน ซาสูง

ที่มา: สานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

Source: Khonkaen Provincial Agricaltural Extension Office

Nong Song Hong

Khao Suan Kwang Phu Pha Man Sam Sung


ตาราง 11.5 เนื้อที่เพาะปลูกพืชไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จาแนกตามชนิดของพืชไร่ ปีเพาะปลูก 2559/2560 Table 11.5 Planted Area of Field Crops, Harvested Area, Production and Yield per Rai by Type of Field Crops: Crop Year 2016/2017 ชนิดของพืชไร่

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)

ผลผลิต (ตัน)

ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)

Planted area (rai)

Harvested area (rai)

Production (tons)

Yield per rai (kgs.)

Type of field crops

อ้อยโรงงาน

994,480

311,343

5,365,552

17,234

มันสาปะหลังโรงงาน

169,842

129,772

415,270

3,200

Cassava

10,204

328

82

248

Soybean

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

6,111

6,111

5,384

881

Maize

ปอเทือง

2,655

1,320

444

336

Sunn hemp

ถั่วลิสง

1,475

42

21

498

Peanut

มันเทศ

187

180

350

1,944

ยาสูบ

10

5

3

500

ถั่วเหลือง

ที่มา: สานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

Source: Khonkaen Provincial Agricaltural Extension Office

Sugar cane

Sweet potato Tobacco


ตาราง 11.6 เนื้อที่เพาะปลูกพืชผัก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จาแนกตามชนิดพืชผัก ปีเพาะปลูก 2559/2560 Table 11.6 Planted Area of Vegetable Crops, Harvested Area, Production and Yield per Rai by Type of Vegetable Crops: Crop Year 2016/2017 ชนิดของพืชผัก

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)

ผลผลิต (ตัน)

ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)

Planted area (rai)

Harvested area (rai)

Production (tons)

Yield per rai (kgs.)

Type of vegetable crops

แตงโมเนื้อ

2,584

2,315

4,790

2,069

Watermelon

พริกขี้หนูเม็ดใหญ่

2,264

1,471

7,812

5,310

Bird pepper (Big)

หอมแบ่ง (ต้นหอม)

2,203

2,000

3,061

1,530

Spring onion

ผักบุ้งจีน

1,796

1,600

2,270

1,419

Chinese Convolvulus

ข้าวโพดรับประทานฝักสด

1,634

975

1,562

1,602

Corn

ผักกวางตุ้ง

1,382

1,233

1,678

1,361

Chainese cabbage

ผักคึ่นฉ่าย

1,286

1,160

2,269

1,956

Celery

คะน้า

1,245

1,085

1,455

1,340

Chinese kale

แตงโมเมล็ด

1,102

1,018

18

18

994

871

1,141

1,309

ผักชี ที่มา: สานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

Source: Khonkaen Provincial Agricaltural Extension Office

Watermelon (seed) Coriander


ตาราง 11.7 เนื้อที่เพาะปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จาแนกตามชนิดของไม้ผลและไม้ยืนต้น ปีเพาะปลูก 2559/2560 Table 11.7 Planted Area of Fruit Trees and Tree Crops, Harvested Area, Production and Yield per Rai by Type of Fruit Trees and Tree Crops: Crop Year 2016/2017 ชนิดของไม้ผลและไม้ยืนต้น

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)

ผลผลิต (ตัน)

ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก./ไร่)

Planted area (rai)

Harvested area (rai)

Production (tons)

Yield per rai (kgs./rai)

Type of fruit trees and tree crops

ยางพารา

99,464

40,796

14,441

299

ยูคาลิปตัส

35,677

2,677

32,969

2,252

Eucalyptus

มะม่วง

10,726

4,858

8,442

1,303

Mango

กล้วยน้าว้า

2,872

2,136

24,276

9,358

Banana

มะขาม

3,559

97

103

733

Tamarind

ปาล์มน้ามัน

1,334

152

1,579

5,810

Oil Palm

มะพร้าว

2,435

531

3,706

5,710

Coconut

ไผ่

1,559

296

1,008

1,685

Bamboo

มะนาว

401

188

375

1,283

Lemon

พุทรา

495

20

70

194

Jujube

ที่มา: สานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

Source: Khonkaen Provincial Agricaltural Extension Office

Rubber


ตาราง 11.8 ปศุสัตว์ จาแนกเป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2559 Table 11.8 Livestock by District: 2016 อาเภอ รวมยอด เมืองขอนแก่น บ้านฝาง พระยืน หนองเรือ ชุมแพ สีชมพู น้าพอง อุบลรัตน์ กระนวน บ้านไผ่ เปือยน้อย พล แวงใหญ่ แวงน้อย หนองสองห้อง ภูเวียง มัญจาคีรี ชนบท เขาสวนกวาง ภูผาม่าน ซาสูง โคกโพธิ์ไชย หนองนาคา บ้านแฮด โนนศิลา เวียงเก่า

โค Cattle 114,585 5,388 2,706 2,760 4,646 9,795 1,485 6,353 5,865 707 14,335 6,063 5,665 3,252 4,747 8,064 3,677 2,754 8,197 2,417 627 3,484 1,646 2,029 4,179 3,223 521 ที่มา: สานักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

กระบือ Buffalo 17,249 1,004 240 112 507 272 379 769 454 155 3,658 201 319 262 253 1,666 2,279 20 804 287 235 1,086 57 434 1,557 56 183

สุกร Pig 78,876 8,908 325 856 672 112 4,392 2,506 795 3,779 31,267 1,319 243 132 806 1,269 2,010 2,502 49 2,575 611 8,278 2,057 1,270 1,701 117 325

แพะ Goat 666 241 8 94 49 62 5 4 3 200 -

ไก่ Chicken

เป็ด Duck

4,606,556 459,401 382,742 353,430 309,843 788,300 79,374 91,133 87,465 59,547 104,204 41,148 436,015 53,213 290,550 98,734 54,475 384,307 51,390 25,886 49,695 25,994 69,720 46,304 137,371 46,315 80,000

265,234 69,748 5,283 912 8,650 7,806 4,796 22,822 8,718 4,451 7,913 748 3,337 3,765 41,989 4,092 5,475 7,242 2,357 13,025 3,337 186 12,974 11,187 10,989 171 3,261

Source: Khonkaen Provincial Livestock Office

District Total Mueang Khon Kaen Ban Fang Phra Yuen Nong Ruea Chum Phae Si Chomphu Nam Phong Ubolratana Kranuan Ban Phai Pueai Noi Phon Waeng Yai Waeng Noi Nong Song Hong Phu Wiang Mancha Khiri Chonnabot Khao Suan Kwang Phu Pha Man Sam Sung Khok Pho Chai Nong Na Kham Ban Haet Non Sila Wieng Kao


ตาราง 11.9 ครัวเรือนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด จาแนกตามประเภทการเลี้ยง และผลผลิตการเลี้ยงสัตวน้าจืด เป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2559 Table 11.9 Freshwater Culture Household by Type of Culture, Production of Freshwater Aquaculture and District: 2016 ประเภทการเลี้ยง อาเภอ

Type of culture

ครัวเรือน

District

บ่อ (บ่อ)

กระชัง (ตร.ม.)

Production of Freshwater

Pond

Cage

Aquaculture (kgs.)

23,822

5,971,244.6

2,802,549.6

8,773,794

3,197

2,360,371.8

-

2,360,372

บ้านฝาง

848

247,272.7

-

187,478

Ban Fang

พระยืน

1,759

223,952.0

2,761,539.6

358,097

Phra Yuen

หนองเรือ

483

58,902.9

-

89,346

Nong Ruea

ชุมแพ

1,817

53,898.4

-

288,939

Chum Phae

สีชมพู

501

12,833.4

-

16,291

Si Chomphu

น้าพอง

315

12,789.8

-

53,898

Nam Phong

อุบลรัตน์

123

656,167.3

-

12,833

Ubolratana

กระนวน

469

56,574.7

-

40,617

Kranuan

บ้านไผ่

1,381

89,345.9

-

265,302

Ban Phai

214

381,160.2

41,000.0

37,653

Pueai Noi

พล

1,511

187,477.7

-

117,131

แวงใหญ่

1,209

30,918.5

-

58,903

Waeng Yai

แวงน้อย

1,397

358,096.6

-

183,357

Waeng Noi

รวมยอด เมืองขอนแก่น

เปือยน้อย

Household

ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้าจืด (กก.)

Total Mueang Khon Kaen

Phon


ตาราง 11.9 ครัวเรือนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด จาแนกตามประเภทการเลี้ยง และผลผลิตการเลี้ยงสัตวน้าจืด เป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2559 (ต่อ) Table 11.9 Freshwater Culture Household by Type of Culture, Production of Freshwater Aquaculture and District: 2016 (Cont.) ประเภทการเลี้ยง อาเภอ

หนองสองห้อง

Type of culture

ครัวเรือน Household

ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้าจืด (กก.)

บ่อ (บ่อ)

กระชัง (ตร.ม.)

Production of Freshwater

Pond

Cage

Aquaculture (kgs.)

District

1,130

14,759.3

10.0

247,273

938

40,616.9

-

2,985,492

2,547

37,653.2

-

656,167

Mancha Khiri

ชนบท

398

288,939.0

-

171,208

Chonnabot

เขาสวนกวาง

181

171,208.4

-

12,790

Khao Suan Kwang

ภูผาม่าน

354

183,356.9

-

56,575

Phu Pha Man

ซาสูง

394

36,103.0

-

36,103

Sam Sung

โคกโพธิไ์ ชย

186

117,131.0

-

42,734

Khok Pho Chai

หนองนาคา

877

265,302.3

-

14,769

Nong Na Kham

บ้านแฮด

1,127

42,733.7

-

422,160

Ban Haet

โนนศิลา

389

16,291.0

-

30,919

Non Sila

เวียงเก่า

77

27,388.0

-

27,388

Wieng Kao

ภูเวียง มัญจาคีรี

ที่มา: สานักงานประมงจังหวัดขอนแก่น

Source: Khonkaen Provincial Fishery Office

Nong Song Hong Phu Wiang


ตาราง 11.10 สัตว์น้าจืดทีจ่ ับได้ จาแนกตามชนิดสัตว์น้าจืด เป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2559 11.10 Catch of Freshwater by Species and District: 2016

Table

(ตัน Ton)

อาเภอ

รวม

ปลานิล

ปลาตะเพียน

ปลาไน

ปลาหมอ

ปลาดุก

ปลาสลิด

ปลานวลจันทร์

ปลาสวาย

ปลาช่อน

อื่น ๆ

Total

Nile

Common

Common

Common

Walking

Snake

Mrigal

Striped

Snake-head

Others

District

tilapia

silver barb

carp

climbing perch

catfish

skin gourami

fish

catfish

fish

รวมยอด

4,727.4

992.8

709.1

520.0

472.7

425.5

330.9

283.6

189.1

47.3

756.4

Total

เมืองขอนแก่น

439.9

92.4

66.0

48.4

44.0

39.6

30.8

26.4

17.6

4.4

70.4

Mueang Khon Kaen

บ้านฝาง

14.0

2.9

2.1

1.5

1.4

1.3

1.0

0.8

0.6

0.1

2.2

Ban Fang

พระยืน

3.8

0.8

0.6

0.4

0.4

0.3

0.3

0.2

0.2

-

0.6

Phra Yuen

หนองเรือ

66.0

13.9

9.9

7.3

6.6

5.9

4.6

4.0

2.6

0.7

10.6

Nong Ruea

ชุมแพ

440.2

92.4

66.0

48.4

44.0

39.6

30.8

26.4

17.6

4.4

70.4

Chum Phae

สีชมพู

158.7

33.3

23.8

17.5

15.9

14.3

11.1

9.5

6.3

1.6

25.4

Si Chomphu

น้าพอง

787.4

165.4

118.1

86.6

78.7

70.9

55.1

47.2

31.5

7.9

126.0

Nam Phong

อุบลรัตน์

169.6

35.6

25.4

18.7

17.0

15.3

11.9

10.2

6.8

1.7

27.1

Ubolratana

กระนวน

236.3

49.6

35.5

26.0

23.6

21.3

16.5

14.2

9.5

2.4

37.8

Kranuan

บ้านไผ่

104.3

21.9

15.6

11.5

10.4

9.4

7.3

6.3

4.2

1.0

16.7

Ban Phai

เปือยน้อย

143.1

30.1

21.5

15.7

14.3

12.9

10.0

8.6

5.7

1.4

22.9

Pueai Noi

พล

27.4

5.8

4.1

3.0

2.7

2.5

1.9

1.6

1.1

0.3

4.4

Phon

แวงใหญ่

58.1

12.2

8.7

6.4

5.8

5.2

4.1

3.5

2.3

0.6

9.3

Waeng Yai

แวงน้อย

7.5

1.6

1.1

0.8

0.7

0.7

0.5

0.4

0.3

0.1

1.2

Waeng Noi

หนองสองห้อง

548.9

115.3

82.3

60.4

54.9

49.4

38.4

32.9

22.0

5.5

87.8

Nong Song Hong

ภูเวียง

325.4

68.3

48.8

35.8

32.5

29.3

22.8

19.5

13.0

3.3

52.1

Phu Wiang


ตาราง 11.10 สัตว์น้าจืดทีจ่ ับได้ จาแนกตามชนิดสัตว์น้าจืด เป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2559 (ต่อ) 11.10 Catch of Freshwater by Species and District: 2016 (Cont.)

Table

(ตัน Ton)

อาเภอ มัญจาคีรี

รวม

ปลานิล

ปลาตะเพียน

ปลาไน

ปลาหมอ

ปลาดุก

ปลาสลิด

ปลานวลจันทร์

ปลาสวาย

ปลาช่อน

อื่น ๆ

Total

Nile

Common

Common

Common

Walking

Snake

Mrigal

Striped

Snake-head

Others

District

tilapia

silver barb

carp

climbing perch

catfish

skin gourami

fish

catfish

fish

169.3

35.5

25.4

18.6

16.9

15.2

11.8

10.2

6.8

1.7

27.1

Mancha Khiri

ชนบท

57.6

12.1

8.6

6.3

5.8

5.2

4.0

3.5

2.3

0.6

9.2

Chonnabot

เขาสวนกวาง

26.2

5.5

3.9

2.9

2.6

2.4

1.8

1.6

1.0

0.3

4.2

Khao Suan Kwang

143.9

30.2

21.6

15.8

14.4

13.0

10.1

8.6

5.8

1.4

23.0

Phu Pha Man

ซาสูง

62.2

13.1

9.3

6.8

6.2

5.6

4.4

3.7

2.5

0.6

10.0

Sam Sung

โคกโพธิ์ไชย

73.2

15.4

11.0

8.1

7.3

6.6

5.1

4.4

2.9

0.7

11.7

Khok Pho Chai

หนองนาคา

28.2

5.9

4.2

3.1

2.8

2.5

2.0

1.7

1.1

0.3

4.5

Nong Na Kham

บ้านแฮด

215.9

45.3

32.4

23.8

21.6

19.4

15.1

13.0

8.6

2.2

34.5

Ban Haet

โนนศิลา

6.4

1.3

1.0

0.7

0.6

0.6

0.4

0.4

0.3

0.1

1.0

Non Sila

เวียงเก่า

414.1

87.0

62.1

45.5

41.4

37.3

29.0

24.8

16.6

4.1

66.3

ภูผาม่าน

ที่มา: สานักงานประมงจังหวัดขอนแก่น

Source: Khonkaen Provincial Fishery Office

Wieng Kao


สถิิติอุตสาหกรรม Industrial Statistics


ตาราง 12.1 สถานประกอบการ คนทางาน และลูกจ้าง จาแนกตามขนาดของสถานประกอบการ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2555 Table 12.1 Establishment, Person Engaged and Employee by Size of Establishment and Economic Activity: 2012 ขนาดของสถานประกอบการ/ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมยอด ขนาดของสถานประกอบการ 1 - 15 คน 16 - 25 คน 26 - 30 คน 31 - 50 คน 51 - 200 คน มากกว่า 200 คน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ และจักรยานยนต์ การขายส่ง การขายปลีก ที่พกั แรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม ข้อมูลข่าวสาร คอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร กิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค การให้เช่า บริการท่องเที่ยว และการบริการ สนับสนุนอื่นๆ ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ กิจกรรมบริการอื่น ๆ การผลิต การจัดการและการบาบัดน้าเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล การก่อสร้าง การขนส่งทางบก สถานที่เก็บสินค้า กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน

สถานประกอบการ establishments 75,153

คนทางาน Persons engaged จานวน ร้อยละ Number Percentage 215,943

100.0

ลูกจ้าง Employees จานวน ร้อยละ Number Percentage 102,140

Size of establishments/ Economic activity Total

100.0 Size of establishments/

74,179 489 98 185 158 44

145,645 9,813 2,795 7,161 14,629 35,900

67.5 4.5 1.3 3.3 6.8 16.6

37,519 8,239 2,171 6,158 12,531 35,522

36.7 8.1 2.1 6.0 12.3 34.8

5,215 1,877 24,210 8,566 457 2,803 604 1,583 641 6,631 16,628 95 1,651 4,189 3

14,529 8,617 54,445 23,464 1,306 5,090 1,724 4,630 4,525 9,627 72,716 479 7,023 6,919 849

6.7 4.0 25.2 10.9 0.6 2.4 0.8 2.1 2.1 4.5 33.7 0.2 3.3 3.2 0.4

7,401 5,354 14,482 9,538 693 1,475 809 2,347 3,480 1,717 47,037 232 4,493 2,235 847

7.2 5.2 14.2 9.3 0.7 1.4 0.8 2.3 3.4 1.7 46.1 0.2 4.4 2.2 0.8

1 - 15 persons 16 - 25 persons 26 - 30 persons 31 - 50 persons 51 - 200 persons More than 200 persons Economic activity

ที่มา: สามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 (ข้อมูลพืน้ ฐาน) จังหวัดขอนแก่น สานักงานสถิติแห่งชาติ Source: The 2012 Business and Industrial census (Basic Information) Khon kaen Provincial, National Statistical Office

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles Wholesale trade Retail trade Accommodation, food and beverage service activities Information and communication Real estate activities Professional, scientific and technical activities Administrative and support service activities Arts, entertainment and recreation Other service activities Manufacturing Sewerage, waste management and remediation activities Construction Land transport and storage Private hospital activities


ตาราง 12.2 สถานประกอบการ และลูกจ้าง จาแนกตามขนาดของสถานประกอบการ พ.ศ. 2556 - 2558 Table 12.2 Establishment and Employee by Size of Establishment: 2013 - 2015 ขนาดของ

2556

2557

2558

สถานประกอบการ (คน)

(2013)

(2014)

(2015)

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) Percentage change 2557 (2014)

2558 (2015)

Size of Establishment

สปก.

ลูกจ้าง

สปก.

ลูกจ้าง

สปก.

ลูกจ้าง

สปก.

ลูกจ้าง

สปก.

ลูกจ้าง

(person)

Est.

Emp.

Est.

Emp.

Est.

Emp.

Est.

Emp.

Est.

Emp.

รวมยอด (Total)

6,595

102,701

5,730

103,510

6,021

104,864

-13.1

0.8

5.1

1.3

1-4

3,695

8,074

2,893

6,487

3,066

7,192

-21.7

-19.7

6.0

10.9

5-9

1,568

10,383

1,504

10,056

1,576

10,506

-4.1

-3.1

4.8

4.5

10 - 19

588

7,877

561

7,510

585

7,760

-4.6

-4.7

4.3

3.3

20 - 49

492

15,429

505

15,755

522

16,233

2.6

2.1

3.4

3.0

50 - 99

117

8,516

117

7,979

121

8,428

-

-6.3

3.4

5.6

100 - 299

87

14,164

96

15,987

103

17,413

10.3

12.9

7.3

8.9

300 - 499

26

9,297

29

10,541

25

9,507

11.5

13.4

-13.8

-9.8

500 - 999

12

8,175

16

11,523

12

8,078

33.3

41.0

-25.0

-29.9

> 1,000

10

20,786

9

17,672

11

19,747

-10.0

-15.0

22.2

11.7

ที่มา: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

Source: Department of Labour Protection and Welfare, Ministry of Labour


ตาราง 12.3 สถานประกอบการอุตสาหกรรม จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม พ.ศ. 2557 - 2559 Table 12.3 Industrial Establishment by Type of Industries: 2014 - 2016 ประเภทอุตสาหกรรม รวมยอด การเกษตร อาหาร เครื่องดื่ม สิ่งทอ เครื่องแต่งกาย เครื่องหนัง ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ เฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน กระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ สิ่งพิมพ์ เคมี ปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ ยาง พลาสติก อโลหะ โลหะ ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรกล ไฟฟ้า ขนส่ง อื่น ๆ

2557 (2014)

2558 (2015)

2559 (2016)

4,169 2,761 174 18 41 20 6 65 53 13 24 30 12 22 38 233 2 227 108 15 177 130

4,191 2,763 177 19 42 19 6 71 52 14 23 33 15 25 40 238 3 220 103 15 177 136

4,175 2,767 176 19 42 20 6 69 49 14 23 33 16 25 41 240 3 218 102 15 171 126

อัตราการเปลีย่ นแปลง Percentage change 2558 2559 (2015) 0.5 0.1 1.7 5.6 2.4 -5.0 9.2 -1.9 7.7 -4.2 10.0 25.0 13.6 5.3 2.1 50.0 -3.1 -4.6 4.6--

(2016) -0.4 0.1 -0.6 5.3 -2.8 -5.8 6.7 2.5 0.8 -0.9 -1.0 -3.4 -7.4

หมายเหตุ: สถานประกอบการอุตสาหกรรม คือ โรงงาน อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะทีใ่ ช้เครื่องจักรมีกาลังรวมตัง้ แต่หา้ แรงม้าหรือกาลังเทียบเท่าตัง้ แต่หา้ แรงม้าขึน้ ไป หรือใช้คนงานตัง้ แต่เจ็ดคนขึน้ ไปโดยใช้เครื่องจักรหรือไม่กต็ าม Note: Industrial establshment is mean factory, building or vehicle used machinery from 5 horsepower or the equivalent 5 horsepower or employees from 7 or more people to used the machinery or not. ทีม่ า: สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น Source: Khonkaen Provincial Industrial Office

Type of industry Total Agriculture Food Beverages Textils Wearing appared Leather products Wood and wood products Furniture Paper and paper producrts Printing Chemaical Petrochemical and produst Rubber Plastic Non-metallic Metals Metal products Machinery and equipment Electricity Transport Others


ตาราง 12.4 สถานประกอบการอุตสาหกรรม จานวนเงินทุน และจานวนคนงาน เป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2559 Table 12.4 Industrial Establishment, Capital and Employee by District: 2016

อาเภอ

สถานประกอบการ

เงินทุน

คนงาน (คน)

อุตสาหกรรม

(ล้านบาท)

Employee (Person)

industrial

Capital

รวม

ชาย

หญิง

establishment

(Million Baht)

Total

Male

Female

District

รวมยอด

4,175

111,890.57

56,535

31,084

25,451

เมืองขอนแก่น

1,124

31,492.71

26,720

13,106

13,614

บ้านฝาง

140

672.69

503

355

148

Ban Fang

พระยืน

98

443.67

782

564

218

Phra Yuen

หนองเรือ

195

5,853.88

2,271

1,383

888

Nong Ruea

ชุมแพ

276

3,193.28

2,105

1,567

538

Chum Phae

สีชมพู

73

96.54

273

224

49

Si Chomphu

น้าพอง

443

43,537.45

8,507

5,912

2,595

Nam Phong

อุบลรัตน์

48

14,584.65

1,011

476

535

Ubolratana

กระนวน

248

1,234.20

1,152

922

230

Kranuan

บ้านไผ่

383

2,349.21

5,901

2,220

3,681

Ban Phai

17

10.71

27

25

2

Pueai Noi

120

2,335.17

1,427

846

581

แวงใหญ่

41

31.19

114

110

4

Waeng Yai

แวงน้อย

108

44.48

221

150

71

Waeng Noi

เปือยน้อย พล

Total Mueang Khon Kaen

Phon


ตาราง 12.4 สถานประกอบการอุตสาหกรรม จานวนเงินทุน และจานวนคนงาน เป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2559 (ต่อ) Table 12.4 Industrial Establishment, Capital and Employee by District: 2016 (Cont.)

อาเภอ

สถานประกอบการ

เงินทุน

คนงาน (คน)

อุตสาหกรรม

(ล้านบาท)

Employee (Person)

industrial

Capital

รวม

ชาย

หญิง

establishment

(Million Baht)

Total

Male

Female

District

หนองสองห้อง

146

524.64

1,382

324

1,058

ภูเวียง

282

222.11

1,283

931

352

Phu Wiang

มัญจาคีรี

228

358.94

619

447

172

Mancha Khiri

ชนบท

62

318.95

584

202

382

Chonnabot

เขาสวนกวาง

39

711.28

184

138

46

ภูผาม่าน

40

479.97

284

279

5

ซาสูง

10

56.23

148

75

73

Sam Sung

โคกโพธิไ์ ชย

14

25.47

77

61

16

Khok Pho Chai

หนองนาคา

3

1.09

12

12

-

Nong Na Kham

บ้านแฮด

23

1,960.81

529

418

111

Ban Haet

โนนศิลา

12

1,171.26

349

267

82

Non Sila

เวียงเก่า

2

180.00

70

70

-

ที่มา: สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

-

Source: Khonkaen Provincial Industrial Office

Nong Song Hong

Khao Suan Kwang Phu Pha Man

Wieng Kao


ตาราง 12.5 เหมืองแร่ คนงาน และปริมาณแร่ที่ผลิตได้ จาแนกตามชนิดแร่ พ.ศ. 2555 - 2559 Table 12.5 Active Mine, Workes Employed and Production by Kind of Mineral: 2012 - 2016 รายการ

2555

2556

2557

2558

2559

(2012)

(2013)

(2014)

(2015)

(2016)

จานวนเหมืองแร่ จานวนคนงาน

Items

9

9

12

12

11

263

263

180

200

120

ปริมาณแร่ที่ผลิตได้ (เมตริกตัน) แร่หนิ ปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

Number of active mines Number of workers employed Production (metricton)

3,235,290

ที่มา: สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

3,928,698

2,861,621

2,789,905

2,946,760

Source: Khonkaen Provincial Industrial Office

Limestone (industrial rock construction)


ตาราง 12.6 ผู้ทไี่ ด้รับอนุมัติให้ก่อสร้าง สิ่งก่อสร้าง และพืน้ ทีก่ ่อสร้างอาคารโรงเรือน จาแนกตามเขตการปกครอง และชนิดของอาคาร พ.ศ. 2559 Table 12.6 Permitted and Area of Building Construction by Area and Type of Building: 2016

ชนิดของอาคาร

รวมยอด เพือ่ อยูอ่ าศัย บ้านเดี่ยว ไม้ คอนกรีต ครึ่งตึก ครึ่งไม้ บ้านแฝด บ้านแถว(ทาวน์เฮ้าส์) ตึกแถวพักอาศัย อาคารอยูอ่ าศัยรวม (แฟลต/อพาร์ทเม้นท์/หอพัก) ต่ากว่า 6 ชั้น: พืน้ ทีน่ ้อยกว่า 2,000 ตร.ม. พืน้ ที่ 2,000-9,999 ตร.ม. เพือ่ การพาณิชย์ (ตึกแถว/อาคาร/ภัตตาคาร) สูง 1-3 ชั้น: พืน้ ทีน่ ้อยกว่า 2,000 ตร.ม. พืน้ ที่ 2,000-9,999 ตร.ม.

เขตเทศบาล Municipal area นอกเขตเทศบาล Non-municipal area ก่อสร้างใหม่ New construction ต่อเติม ดัดแปลง Addition, alteration ก่อสร้างใหม่ New construction ต่อเติม ดัดแปลง Addition, alteration จานวนที่อนุญาต พื้นที่ก่อสร้าง จานวนที่อนุญาต พื้นที่ก่อสร้าง จานวนที่อนุญาต พื้นที่ก่อสร้าง จานวนที่อนุญาต พื้นที่ก่อสร้าง Permitted number (ตร.ม.) Permitted number (ตร.ม.) Permitted number (ตร.ม.) Permitted number (ตร.ม.) ราย หลัง Construction ราย หลัง Construction ราย หลัง Construction ราย หลัง Construction Person Unit area (sq.m.) Person Unit area (sq.m.) Person Unit area (sq.m.) Person Unit area (sq.m.) 3,677 3,623 3,588 125 3,141 322 2 8 24 1

3,739 3,660 3,609 125 3,160 324 2 8 40 1

476,453 415,807 406,523 8,252 354,679 43,592 259 2,148 5,961 916

4 2 2 1 1 -

4 2 2 1 1 -

2,498 180 180 87 93 -

3,057 3,018 3,015 437 2,284 294 2 1

3,082 3,030 3,022 437 2,291 294 7 1

331,094 275,938 272,091 24,993 213,448 33,650 808 3,039

17 17 17 3 9 5 -

17 17 17 3 9 5 -

1 43

1 67

916 22,025

-

-

-

1 16

1 21

3,039 12,271

-

-

41 2

65 2

15,360 6,665

-

-

-

16 -

21 -

12,271 -

-

-

Type of building

Total 1,075 1,075 Residential Building 1,075 Detached House 90 Wood House 476 Concrete House 509 Wood and Brick House TwinHouse Townhouse Rowhouse Residential (Flat/Apartment/ Dormitcry) Lower Than 6 Floors: Area less than 2,000 sq.m. Area 2,000-9,999 sq.m. - Commercial Building (Rowhouse/Building/Restaurants) 1-3 floors: Area less than 2,000 sq.m. Area 2,000-9,999 sq.m.


ตาราง 12.6 ผู้ทไี่ ด้รับอนุมัติให้ก่อสร้าง สิ่งก่อสร้าง และพืน้ ทีก่ ่อสร้างอาคารโรงเรือน จาแนกตามเขตการปกครอง และชนิดของอาคาร พ.ศ. 2559 (ต่อ) Table 12.6 Permitted and Area of Building Construction by Area and Type of Building: 2016 (Cont.)

ชนิดของอาคาร

อาคารสานักงาน

เขตเทศบาล Municipal area นอกเขตเทศบาล Non-municipal area ก่อสร้างใหม่ New construction ต่อเติม ดัดแปลง Addition, alteration ก่อสร้างใหม่ New construction ต่อเติม ดัดแปลง Addition, alteration จานวนที่อนุญาต พื้นที่ก่อสร้าง จานวนที่อนุญาต พื้นที่ก่อสร้าง จานวนที่อนุญาต พื้นที่ก่อสร้าง จานวนที่อนุญาต พื้นที่ก่อสร้าง Permitted number (ตร.ม.) Permitted number (ตร.ม.) Permitted number (ตร.ม.) Permitted number (ตร.ม.) ราย หลัง Construction ราย หลัง Construction ราย หลัง Construction ราย หลัง Construction Person Unit area (sq.m.) Person Unit area (sq.m.) Person Unit area (sq.m.) Person Unit area (sq.m.) 1

1

862

1

1

1,430

-

-

-

-

-

- Office Building

ต่ากว่า 6 ชั้น: พืน้ ทีน่ ้อยกว่า 2,000 ตร.ม. โรงแรม

Lower Than 6 Floors: 1

1

862

1

1

1,430

-

-

-

-

-

-

1

1

950

-

-

-

3

6

840

-

-

- Hotel

ต่ากว่า 6 ชั้น: พืน้ ทีน่ ้อยกว่า 2,000 ตร.ม. เพือ่ การอุตสาหกรรมและโรงงาน

Area less than 2,000 sq.m. Lower Than 6 Floors:

1

1

950

-

-

-

3

6

840

-

-

-

2

2

1,992

-

-

-

5

10

31,437

-

-

- Industrial and Factory Building

โรงไฟฟ้า/อาคารระบบพลังงาน แสงอาทิตย์

Type of building

-

-

-

1

1

888

-

-

-

-

-

-

อาคารระบบประปาและโรงกรองน้า

-

-

-

-

-

-

1

1

4

-

-

-

เพือ่ การศึกษา

2

3

3,213

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เพือ่ การเกษตร

3

3

31,516

-

-

-

9

9

8,119

-

-

-

เพือ่ การบันเทิง

-

-

-

-

-

-

1

1

144

-

-

-

เพือ่ ประโยชน์อนื่ ๆ

2

2

88

-

-

-

4

4

2,341

-

-

-

ที่มา: การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2559 สานักงานสถิติแห่งชาติ

Source: The 2016 Construction Area, National Statistical Office

Area less than 2,000 sq.m.

Power House/Power Station/ Solar energy Building Water supply and filter plant Educational Building Agricultural Building Entertainment Others


ตาราง 12.7 ผู้ที่ได้รบั อนุมตั ใิ ห้ก่อสร้าง สิ่งก่อสร้าง และพืน้ ที่ก่อสร้างที่มใิ ช่อาคารโรงเรือน จาแนกตามเขตการปกครอง และชนิดของสิ่งก่อสร้าง พ.ศ. 2559 Table 12.7 Permitted and Area of Civil Engineering Construction by Area and Type of Construction: 2016 เขตเทศบาล Municipal area ก่อสร้างใหม่ New construction

ชนิดของสิง่ ก่อสร้าง

นอกเขตเทศบาล Non-municipal area

ต่อเติม ดัดแปลง Addition, alteration

ก่อสร้างใหม่ New construction

ต่อเติม ดัดแปลง Addition, alteration

จานวนทีอ่ นุมัติ

ความยาว (ม.)

จานวนทีอ่ นุมัติ

ความยาว (ม.)

จานวนทีอ่ นุมัติ

ความยาว (ม.)

จานวนทีอ่ นุมัติ

ความยาว (ม.)

Permitted number

Length (m.)

Permitted number

Length (m.)

Permitted number

Length (m.)

Permitted number

Length (m.)

พืน้ ทีก่ ่อสร้าง (ตร.ม.)

พืน้ ทีก่ ่อสร้าง (ตร.ม.)

พืน้ ทีก่ ่อสร้าง (ตร.ม.)

พืน้ ทีก่ ่อสร้าง (ตร.ม.)

ราย

แห่ง

Construction

ราย

แห่ง

Construction

ราย

แห่ง

Construction

ราย

แห่ง

Construction

Person

Unit

area (sq.m.)

Person

Unit

area (sq.m.)

Person

Unit

area (sq.m.)

Person

Unit

area (sq.m.)

5 2

509 336

-

-

-

5 2

-

-

- Total (Length : Metres) Fence/Wall

-

-

1

1

23

-

-

-

Road,bridge

-

-

-

1

1

105

-

-

-

Water Drain

432

-

-

-

1

1

45

-

-

-

Others

8

2,319

-

-

-

11

11

1,140

-

-

ปัม้ น้ามัน

1 2

1 2

200 1,920

-

-

-

-

-

-

-

-

- Total (Area : Square metres) Swimming pool -

ป้ายโฆษณา

1

1

18

-

-

-

1

1

8

-

อืน่ ๆ

4

4

181

-

-

-

10

10

1,132

-

รวม (ความยาวเป็น ม.) รั้ว/กาแพง ถนน/ทางรถไฟ ท่อ/ทางระบายน้า อืน่ ๆ รวม (พืน้ ทีเ่ ป็น ตร.ม.) สระว่ายน้า

100 63

100 63

5,283 3,812

-

-

-

-

-

2

2

270

-

34

34

769

1

1

8

Type of construction

ทีม่ า: การประมวลข้อมูลพืน้ ทีก่ ารก่อสร้าง พ.ศ. 2559 สานักงานสถิติแห่งชาติ

-

Petrol station

-

-

Advertising Board

-

-

Others

Source: The 2016 Construction Area, National Statistical Office


สถิิติพลังงาน Energy Statistics


ตาราง 13.1 ผู้ใช้ไฟฟ้า และการจาหน่ายกระแสไฟฟ้า จาแนกตามประเภทผู้ใช้ เป็นรายอาเภอ ปีงบประมาณ 2559 Table 13.1 Consumer and Electricity Sales by Type of Consumers and District: Fiscal Year 2016

อาเภอ

รวมยอด เมืองขอนแก่น บ้านฝาง

จานวนผูใ้ ช้ไฟฟ้า (ราย) Number of consumer (Person)

รวม Total

การจาหน่ายกระแสไฟฟ้า (กิโลวัตต์/ชัว่ โมง) Electricity sales (kWh.) สถานธุรกิจและ สถานที่ราชการ ที่อยูอ่ าศัย อุตสาหกรรม และสาธารณะ Residential Business and Government office industry and public utility

อืน่ ๆ Others

District

541,723 161,516 18,232

225,043.3 125,667.7 5,098.5

74,786.6 35,024.4 1,968.6

141,830.9 87,734.1 2,880.3

7,256.9 2,849.8 249.5

1,168.9 59.4 -

Total Mueang Khon Kaen Ban Fang

พระยืน หนองเรือ

9,880 29,118

3,698.8 5,625.1

1,220.2 2,377.8

2,245.7 2,758.0

129.3 353.0

103.7 136.3

Phra Yuen Nong Ruea

ชุมแพ สีชมพู น้าพอง อุบลรัตน์

29,569 20,162 32,225 11,998

8,644.3 2,316.5 18,923.7 2,423.7

3,023.2 1,457.4 4,371.8 1,411.1

5,078.8 662.2 13,936.6 852.7

456.6 159.7 458.5 109.4

85.6 37.2 156.8 50.5

Chum Phae Si Chomphu Nam Phong Ubolratana

กระนวน

22,158

6,562.7

2,433.9

3,799.8

322.5

6.4

บ้านไผ่ เปือยน้อย

32,297 6,012

11,522.1 873.4

4,472.3 547.0

6,434.6 286.1

476.8 35.3

138.4 5.0

พล แวงใหญ่ แวงน้อย หนองสองห้อง

24,091 7,207 11,455 20,067

7,482.5 1,125.1 1,780.6 3,268.4

2,860.9 673.6 1,084.6 2,017.5

4,299.1 379.6 603.7 1,119.8

280.5 62.4 81.1 120.8

42.0 9.5 11.3 10.3

Kranuan Ban Phai Pueai Noi Phon Waeng Yai Waeng Noi Nong Song Hong


ตาราง 13.1 ผู้ใช้ไฟฟ้า และการจาหน่ายกระแสไฟฟ้า จาแนกตามประเภทผู้ใช้ เป็นรายอาเภอ ปีงบประมาณ 2559 (ต่อ) Table 13.1 Consumer and Electricity Sales by Type of Consumers and District: Fiscal Year 2016 (Cont.)

อาเภอ

จานวนผูใ้ ช้ไฟฟ้า (ราย) Number of consumer (Person)

รวม Total

การจาหน่ายกระแสไฟฟ้า (กิโลวัตต์/ชัว่ โมง) Electricity sales (kWh.) สถานธุรกิจและ สถานที่ราชการ ที่อยูอ่ าศัย อุตสาหกรรม และสาธารณะ Residential Business and Government office industry and public utility

อืน่ ๆ Others

District

ภูเวียง 1/ มัญจาคีรี

24,471

3,085.6

1,717.2

1,122.2

184.3

61.9

19,498

3,503.6

2,065.2

1,217.0

200.6

20.8

Phu Wiang 1/ Mancha Khiri

ชนบท

13,047

2,665.9

1,491.3

963.7

191.4

19.5

Chonnabot

เขาสวนกวาง

10,005

2,063.7

1,170.1

766.4

127.1

-

ภูผาม่าน

10,689

1,767.0

716.8

852.1

83.2

115.0

ซาสูง

5,879

1,144.3

574.4

508.7

60.8

0.5

Sam Sung

โคกโพธิไ์ ชย

6,482

1,011.0

634.8

281.9

85.2

9.1

Khok Pho Chai

หนองนาคา

5,889

558.9

334.2

136.2

41.6

46.9

Nong Na Kham

บ้านแฮด

7,422

2,867.2

871.2

1,839.4

121.7

35.0

Ban Haet

โนนศิลา

2,354

1,362.9

267.2

1,072.2

15.7

7.8

Non Sila

1/ รวมอาเภอเวียงเก่า ทีม่ า : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น

1/ Include Wieng Kao District Source : Khon Kaen Provincial Electricity Authority

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

Amphoe Ban Phai Khon Kaen Provincial Electric Works Authority

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

Amphoe Chom Phae Khon Kaen Provincial Electric Works Authority

Khao Suan Kwang Phu Pha Man


ตาราง 13.2 ปริมาณการจาหน่ายน้ามันเชื้อเพลิง จาแนกตามชนิดของน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556 - 2559 Table 13.2 Quantity of Gasoline Sold by Type of Gasoline: 2013 - 2016 (พันลิตร Thousand litre)

2556

2557

2558

2559

(2013)

(2014)

(2015)

(2016)

น้ามันเบนซิน

5,722.8

3,759.1

3,117.3

3,110.1

-34.3

-17.1

-0.2

เบนซิน ออกเทน 91

1,546.8

-

-

-

-100.0

-

-

แก๊สโซฮอล์ อี 20

25,542.6

33,665.6

34,731.4

39,284.1

31.8

3.2

13.1

Gasohol E20

แก๊สโซฮอล์ อี 85

3,171.3

6,507.6

5,869.1

6,529.5

105.2

-9.8

11.3

Gasohol E85

แก๊สโซฮอล์ อี 10 ออกเทน 91

81,167.0

93,327.8

104,651.2

106,051.1

15.0

12.1

1.3

Gasohol 91 - E10

แก๊สโซฮอล์ อี 10 ออกเทน 95

35,768.7

37,903.1

46,595.9

57,977.3

6.0

22.9

24.4

Gasohol 95 - E10

384,386.2

425,086.4

441,408.3

475,183.3

10.6

3.8

7.7

High speed diesel

น้ามันเตา

25,973.6

12,138.0

15,990.8

15,646.0

-53.3

31.7

-2.2

Fuel oil

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว1/

80,162.6

80,454.3

75,356.9

70,145.8

0.4

-6.3

-6.9

LPG (Liguefied petrolem gas) 1/

-

-

-

0.8

-

-

-

ชนิดของน้ามันเชื้อเพลิง

ดีเซลหมุนเร็ว

โพรเพน 1/ 1/ ปริมาณเป็นพันกิโลกรัม

ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

อัตราการเปลี่ยนแปลง (Precentage change) 2557 (2014)

2558 (2015)

Type of Gasoline

2559 (2016)

Unleaded gasoline Unleaded gasoline research octane number 91

Propane 1/

1/ Quantities in thousand kilogram Source: Department of Energy Business, Ministry of Energy


สถิิติการค้า และราคา Trade and Price Statistics


ตาราง 14.1 ทะเบียนนิติบุคคลที่คงอยู่ และทุนจดทะเบียน จาแนกตามประเภทการจดทะเบียน พ.ศ. 2550 - 2559 Table 14.1 Registered of Juristic Person and Authorized Capital by Type of Registration: 2007 - 2016

ปี Year

รวมยอด Total ราย Case

1/

ทุนจดทะเบียน Authorized Capital

ประเภทการจดทะเบียน Type of Registration ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบคุ คล บริษัทจากัด ห้างหุ้นส่วนจากัด Company limited Limited partnership Ordinary partnership 1/ 1/ 1/ ราย ราย ราย ทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน Case Authorized Capital Case Authorized Capital Case Authorized Capital

บริษัทมหาชนจากัด Public company limited 1/ ราย ทุนจดทะเบียน Case

Authorized Capital

2550 (2007)

2,447

30,029,170.5

1,018

20,145,013.5

1,424

9,870,957.0

3

3,200.0

2

10,000.0

2551 (2008)

2,762

33,432,951.5

1,121

23,213,813.5

1,636

10,205,938.0

3

3,200.0

2

10,000.0

2552 (2009)

3,097

36,895,751.5

1,252

26,357,693.5

1,840

10,524,858.0

3

3,200.0

2

10,000.0

2553 (2010)

3,567

38,068,979.5

1,419

27,064,193.5

2,142

10,990,586.0

4

4,200.0

2

10,000.0

2554 (2011)

4,100

40,810,776.5

1,669

29,342,643.5

2,421

11,449,133.0

8

9,000.0

2

10,000.0

2555 (2012)

4,779

43,385,161.5

1,949

30,465,373.5

2,819

12,900,688.0

9

9,100.0

2

10,000.0

2556 (2013)

5,623

45,217,243.0

2,260

31,459,393.5

3,351

13,468,749.5

9

9,100.0

3

280,000.0

2557 (2014)

5,765

50,653,998.2

2,435

36,794,050.2

3,315

13,395,338.0

11

14,610.0

4

450,000.0

2558 (2015)

6,290

50,141,543.2

2,678

35,782,835.2

3,595

13,890,998.0

13

17,710.0

4

450,000.0

2559 (2016)

6,682

50,399,488.7

2,911

36,296,263.2

3,752

13,033,543.0

13

16,710.0

6

1,052,972.5

1/ หน่วยเป็นพันบาท ที่มา: สานักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

1/ Unit of Thousand baht Source: Office of Commercial affairs Khonkaen


ตาราง 14.2 ทะเบียนนิติบุคคลที่คงอยู่ และทุนจดทะเบียน จาแนกตามประเภทการจดทะเบียน เป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2559 Table 14.2 Registered of Juristic Person and Authorized Capital by Type of Registration and District: 2016 รวมยอด Total

อาเภอ

ประเภทการจดทะเบียน Type of Registration ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบคุ คล บริษัทจากัด ห้างหุ้นส่วนจากัด Company limited Limited partnership Ordinary partnership ราย ราย ราย ทุนจดทะเบียน1/ ทุนจดทะเบียน1/ ทุนจดทะเบียน1/

บริษัทมหาชนจากัด Public company limited ราย ทุนจดทะเบียน1/

District

ทุนจดทะเบียน1/ Case Authorized Capital Case Authorized Capital Case Authorized Capital Case Authorized Capital Case Authorized Capital ราย

รวมยอด

6,682

50,398,488.7

2,911

36,295,263.2

3,752

13,033,543.0

13

16,710.0

6

1,052,972.5

Total

เมืองขอนแก่น บ้านฝาง

4,496 55 43 125 433 52 258 93 114 290 14 168 33 42

32,887,347.7 73,588.0 260,320.0 425,950.0 7,378,402.0 104,790.0 4,417,000.0 122,050.0 282,230.0 2,239,340.0 13,350.0 706,640.0 92,800.0 66,600.0

2,243 16 13 34 152 9 79 15 36 88 2 81 6 8

26,769,260.2 24,938.0 222,800.0 278,100.0 1,863,200.0 63,970.0 4,081,250.0 28,500.0 111,285.0 1,695,000.0 3,000.0 574,540.0 7,000.0 13,000.0

2,236 38 30 91 280 43 179 78 78 202 12 87 27 34

5,050,005.0 48,050.0 37,520.0 147,850.0 5,514,202.0 40,820.0 335,750.0 93,550.0 170,945.0 544,340.0 10,350.0 132,100.0 85,800.0 53,600.0

11 1 1 -

15,110.0 600.0 1,000.0 -

6 -

1,052,972.5 -

Mueang Khon Kaen Ban Fang

พระยืน หนองเรือ ชุมแพ สีชมพู น้าพอง อุบลรัตน์ กระนวน บ้านไผ่ เปือยน้อย พล แวงใหญ่ แวงน้อย

Phra Yuen Nong Ruea Chum Phae Si Chomphu Nam Phong Ubolratana Kranuan Ban Phai Pueai Noi Phon Waeng Yai Waeng Noi


ตาราง 14.2 ทะเบียนนิติบุคคลที่คงอยู่ และทุนจดทะเบียน จาแนกตามประเภทการจดทะเบียน เป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2559 (ต่อ) Table 14.2 Registered of Juristic Person and Authorized Capital by Type of Registration and District: 2016 (Cont.) รวมยอด Total

อาเภอ

ประเภทการจดทะเบียน Type of Registration ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบคุ คล บริษัทจากัด ห้างหุ้นส่วนจากัด Company limited Limited partnership Ordinary partnership ราย ราย ราย ทุนจดทะเบียน1/ ทุนจดทะเบียน1/ ทุนจดทะเบียน1/

บริษัทมหาชนจากัด Public company limited ราย ทุนจดทะเบียน1/

District

ทุนจดทะเบียน1/ Case Authorized Capital Case Authorized Capital Case Authorized Capital Case Authorized Capital Case Authorized Capital ราย

หนองสองห้อง ภูเวียง มัญจาคีรี ชนบท เขาสวนกวาง ภูผาม่าน ซาสูง โคกโพธิ์ไชย หนองนาคา บ้านแฮด โนนศิลา เวียงเก่า

58 70 81 43 34 20 31 28 10 50 26 15

325,480.0 142,221.0 126,850.0 99,900.0 82,750.0 96,400.0 46,300.0 32,820.0 8,600.0 112,050.0 240,110.0 14,600.0

1/ หน่วยเป็นพันบาท ที่มา: สานักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

18 26 20 11 7 4 7 1 2 20 9 4

78,500.0 69,320.0 29,700.0 15,000.0 40,100.0 9,500.0 20,000.0 1,000.0 1,300.0 78,000.0 213,000.0 4,000.0

40 44 61 32 27 16 24 27 8 30 17 11

246,980.0 72,901.0 97,150.0 84,900.0 42,650.0 86,900.0 26,300.0 31,820.0 7,300.0 34,050.0 27,110.0 10,600.0

-

1/ Unit of Thousand baht Source: Office of Commercial affairs Khonkaen

-

-

-

Nong Song Hong Phu Wiang Mancha Khiri Chonnabot Khao Suan Kwang Phu Pha Man Sam Sung Khok Pho Chai Nong Na Kham Ban Haet Non Sila Wieng Kao


ตาราง 14.3 ทะเบียนนิติบุคคลทีค่ งอยู่ จาแนกตามประเภทการจดทะเบียน และหมวดธุรกิจ พ.ศ. 2559 Table 14.3 Registered of Juristic Person by Type of Registration and Category: 2016 ประเภทการจดทะเบียน Type of Registration หมวดธุรกิจ

รวมยอด Total

รวมยอด เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง การทาเหมืองแร่ และเหมืองหิน การผลิต ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้า และระบบการปรับอากาศ การจัดหาน้า การจัดการน้าเสีย และของเสีย รวมถึงกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง การก่อสร้าง การขายส่ง และการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ และจักรยานยนต์ การขนส่ง และสถานทีเ่ ก็บสินค้า ทีพ่ กั แรม และบริการด้านอาหาร ข้อมูลข่าวสาร และการสือ่ สาร กิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัย กิจกรรมเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย์ กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมการบริหาร และบริการสนับสนุน การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และ การประกันสังคมภาคบังคับ การศึกษา กิจกรรมด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์ ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ กิจกรรมการบริการด้านอืน่ ๆ กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือน กิจกรรมการผลิต สินค้า และบริการทีท่ าขึน้ เองเพื่อใช้ในครัวเรือน กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศ และภาคีสมาชิก

ทีม่ า: สานักงานพาณิชย์จงั หวัดขอนแก่น

บริษัทจากัด

ห้างหุน้ ส่วนจากัด

Company limited Limited partnership

ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิติบคุ คล

บริษัทมหาชนจากัด

Ordinary partnership

Public company limited

6,682 70 12 585 158

2,911 41 6 387 54

3,752 29 6 196 103

13 1

6 2 -

23 1,642

10 397

13 1,242

2

1

2,322 258 72 144 122 330 8 97

1,042 119 49 13 61 259 5 34

1,275 139 23 131 61 67 3 63

4 3 -

1 1 -

26 31 9 772

19 20 6 389

6 8 3 383

1 2 -

1 -

1 -

-

1 -

-

-

Source: Office of Commercial affairs Khonkaen

Category Total Agriculture, forestry and fishing Mining and quarrying Manufacturing Electricity, gas, steam and air conditioning supply Water supply; sewerage, waste management and remediation activities Construction Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles Transportation and storage Accommodation and food service activities Information and communication Financial and insurance activities Real estate activities Professional, scientific and technical activities Administrative and support service activities Public administration and defence; compulsory social security Education Human health and social work activities Arts, entertainment and recreation Other service activities Activities of households as employers; undifferentiated goods and services-producing activities of households for own use Activities of extraterritorial organizations and bodies


ตาราง 14.4 ทะเบียนนิติบุคคลใหม่ และทุนจดทะเบียน จาแนกตามประเภทการจดทะเบียน เป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2559 Table 14.4 New Registered of Juristic Person and Authorized Capital by Type of Registration and District: 2016 รวมยอด Total

อาเภอ

1/

ราย

ประเภทการจดทะเบียน Type of Registration ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบคุ คล บริษัทจากัด ห้างหุ้นส่วนจากัด Company limited Limited partnership Ordinary partnership ราย ราย ราย ทุนจดทะเบียน1/ ทุนจดทะเบียน1/ ทุนจดทะเบียน1/

บริษัทมหาชนจากัด Public company limited ราย ทุนจดทะเบียน1/

District

ทุนจดทะเบียน Case Authorized Capital Case Authorized Capital Case Authorized Capital Case Authorized Capital Case Authorized Capital รวมยอด

860

2,386,715.0

420

1,221,365.0

437

588,350.0

1

1,000.0

2

576,000.0

Total

เมืองขอนแก่น บ้านฝาง

559 7

1,864,265.0 7,100.0

312 3

976,965.0 3,100.0

245 4

311,300.0 4,000.0

-

-

2 -

576,000.0 -

Mueang Khon Kaen Ban Fang

พระยืน

6

9,000.0

3

3,000.0

3

6,000.0

-

-

-

-

Phra Yuen

หนองเรือ ชุมแพ

18 63

24,300.0 161,600.0

5 26

5,000.0 94,700.0

13 36

19,300.0 65,900.0

1

1,000.0

-

-

Nong Ruea Chum Phae

6

11,000.0

1

1,000.0

5

10,000.0

-

-

-

-

Si Chomphu

น้าพอง อุบลรัตน์

37 12

57,050.0 17,400.0

12 2

20,000.0 6,000.0

25 10

37,050.0 11,400.0

-

-

-

-

Nam Phong Ubolratana

กระนวน

16

25,450.0

8

13,900.0

8

11,550.0

-

-

-

-

Kranuan

บ้านไผ่ เปือยน้อย

35 3

74,200.0 3,000.0

13 -

39,000.0 -

22 3

35,200.0 3,000.0

-

-

-

-

Ban Phai Pueai Noi

พล แวงใหญ่

22 7

36,800.0 7,000.0

14 2

27,700.0 2,000.0

8 5

9,100.0 5,000.0

-

-

-

-

Phon Waeng Yai

แวงน้อย

8

8,700.0

2

2,000.0

6

6,700.0

-

-

-

-

Waeng Noi

สีชมพู


ตาราง 14.4 ทะเบียนนิติบุคคลใหม่ และทุนจดทะเบียน จาแนกตามประเภทการจดทะเบียน เป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2559 (ต่อ) Table 14.4 New Registered of Juristic Person and Authorized Capital by Type of Registration and District: 2016 (Cont.) รวมยอด Total

อาเภอ

1/

ราย

ประเภทการจดทะเบียน Type of Registration ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบคุ คล บริษัทจากัด ห้างหุ้นส่วนจากัด Company limited Limited partnership Ordinary partnership ราย ราย ราย ทุนจดทะเบียน1/ ทุนจดทะเบียน1/ ทุนจดทะเบียน1/

บริษัทมหาชนจากัด Public company limited ราย ทุนจดทะเบียน1/

District

ทุนจดทะเบียน Case Authorized Capital Case Authorized Capital Case Authorized Capital Case Authorized Capital Case Authorized Capital หนองสองห้อง ภูเวียง

7 7

8,400.0 12,300.0

3 1

8,000.0 1,000.0

4 6

400.0 11,300.0

-

-

-

-

Nong Song Hong Phu Wiang

17

15,550.0

3

3,000.0

14

12,550.0

-

-

-

-

Mancha Khiri

ชนบท เขาสวนกวาง ภูผาม่าน

7 4 4

12,000.0 4,500.0 4,900.0

3 1

3,000.0 1,000.0

4 4 3

9,000.0 4,500.0 3,900.0

-

-

-

-

Chonnabot Khao Suan Kwang Phu Pha Man

ซาสูง โคกโพธิ์ไชย

4

3,200.0

1

1,000.0

3

2,200.0

-

-

-

-

Sam Sung Khok Pho Chai

หนองนาคา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nong Na Kham

บ้านแฮด โนนศิลา เวียงเก่า

7 2 2

14,000.0 3,000.0 2,000.0

1 2 2

5,000.0 3,000.0 2,000.0

6 -

9,000.0 -

-

-

-

-

Ban Haet Non Sila Wieng Kao

มัญจาคีรี

1/ หน่วยเป็นพันบาท ที่มา: สานักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

1/ Unit of Thousand baht Source: Office of Commercial affairs Khonkaen


ตาราง 14.5 ทะเบียนนิติบุคคลใหม่ จาแนกตามประเภทการจดทะเบียน และหมวดธุรกิจ พ.ศ. 2559 Table 14.5 New Registered of Juristic Person by Type of Registration and Category: 2016 ประเภทการจดทะเบียน Type of Registration หมวดธุรกิจ

รวมยอด Total

รวมยอด เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง การทาเหมืองแร่ และเหมืองหิน การผลิต ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้า และระบบการปรับอากาศ การจัดหาน้า การจัดการน้าเสีย และของเสีย รวมถึงกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง การก่อสร้าง การขายส่ง และการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ และจักรยานยนต์ การขนส่ง และสถานทีเ่ ก็บสินค้า ทีพ่ กั แรม และบริการด้านอาหาร ข้อมูลข่าวสาร และการสือ่ สาร กิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัย กิจกรรมเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย์ กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมการบริหาร และบริการสนับสนุน การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และ การประกันสังคมภาคบังคับ การศึกษา กิจกรรมด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์ ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ กิจกรรมการบริการด้านอืน่ ๆ

860 11 81 21

420 10 54 9

437 1 27 12

1 -

2 -

3 231

72

3 159

-

-

319 16 8 11 25 8

159 7 5 5 23 5

158 9 3 6 2 3

1 -

1 -

7 4 2 113

6 3 1 61

1 1 52

-

1

-

-

-

-

-

-

-

กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือน กิจกรรมการผลิต สินค้า และบริการทีท่ าขึน้ เองเพื่อใช้ในครัวเรือน กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศ และภาคีสมาชิก

ทีม่ า: สานักงานพาณิชย์จงั หวัดขอนแก่น

บริษัทจากัด ห้างหุน้ ส่วนจากัด ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิติบคุ คล บริษัทมหาชนจากัด Company limited Limited partnership Ordinary partnership Public company limited

Source: Office of Commercial affairs Khonkaen

Category Total Agriculture, forestry and fishing Mining and quarrying Manufacturing Electricity, gas, steam and air conditioning supply Water supply; sewerage, waste management and remediation activities Construction Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles Transportation and storage Accommodation and food service activities Information and communication Financial and insurance activities Real estate activities Professional, scientific and technical activities Administrative and support service activities Public administration and defence; compulsory social security Education Human health and social work activities Arts, entertainment and recreation Other service activities Activities of households as employers; undifferentiated goods and services-producing activities of households for own use Activities of extraterritorial organizations and bodies


ตาราง 14.6 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยา พ.ศ. 2553 - 2557 Table 14.6 Licence Concerning Drug: 2010 - 2014 ยาแผนปัจจุบนั Modern drugs ขย2. ขย3. A licence to sell A licence ขย1. only ready-packed to sell A licence modern drugs only to sell which are not ready-packed modern drugs. dangerous or modern drugs specially-controlled for drugs. veterinary use.

ยาแผนโบราณ Traditional drugs ผย1. A licence to produce modern drugs.

นย1. A licence to import or order drugs into the Kingdom.

ขยบ. A licence to sell traditional drugs.

ผยบ. A licence to produce traditional drugs.

นยบ. A licence to to import or order traditional drugs into the Kingdom.

ปี Year

รวม Total

2553 (2010)

400

232

70

25

-

-

48

25

-

2554 (2011)

400

232

70

25

-

-

48

25

-

2555 (2012)

401

232

70

25

-

-

48

26

-

2556 (2013)

401

232

70

25

-

-

48

26

-

2557 (2014)

510

357

62

20

-

-

49

22

-

ที่มา: สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

Source: Food and Drug Adminstration, Ministry of Public Heath


ตาราง 14.7 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป จาแนกตามหมวดสินค้า พ.ศ. 2556 - 2559 Table 14.7 General Consumer Price Index by Commodity Group: 2013 - 2016 [2558 (2015) = 100]

หมวดสินค้า

สัดส่วน

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป

อัตราเงินเฟ้อ

น้าหนัก

General Consumer Price Index

Inflation Rate

Commodity group

ปีฐาน

2556

2557

2558

2559

2557

2558

2559

Weight

(2013)

(2014)

(2015)

(2016)

(2014)

(2015)

(2016)

100.0

96.6

100.4

100.0

101.1

3.9

-0.4

1.1

หมวดอาหารและเครื่องดื่ม ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง

41.0 7.3

92.5 98.2

98.8 100.6

100.0 100.0

102.4 99.6

6.8 2.5

1.2 -0.6

2.4 -0.5

เนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้า ปลาและสัตว์น้า

11.6 5.1

91.0 96.1

98.9 98.4

100.0 100.0

99.9 100.3

8.7 2.4

1.1 1.6

-0.1 0.3

Meats, poultry and fish

ไข่และผลิตภัณฑ์นม

1.2

93.8

100.7

100.0

101.5

7.3

-0.6

1.5

Eggs and dairy products

ผักและผลไม้

5.1

99.9

97.8

100.0

111.2

-2.1

2.2

11.2

เครือ่ งประกอบอาหาร เครือ่ งดื่มไม่มีแอลกอฮอล์

1.0 1.1

93.7 96.9

98.4 98.8

100.0 100.0

104.9 102.6

5.0 1.9

1.6 1.2

4.9 2.6

Seasonings and condiments

13.8

86.4

97.6

100.0

102.8

12.9

2.4

2.8

Prepared food

อาหารบริโภค-ในบ้าน อาหารบริโภค-นอกบ้าน

7.3 6.4

85.0 89.9

98.1 96.7

100.0 100.0

103.2 102.2

15.4 7.5

1.9 3.4

3.2 2.2

Prepared food at home

หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า

3.2

95.2

96.6

100.0

101.6

1.5

3.5

1.6

Apparel and footware

20.0

97.3

99.3

100.0

100.0

2.0

0.7

-

8.3

97.9

99.0

100.0

101.4

1.1

1.1

1.4

รวมทุกรายการ

อาหารสาเร็จรูป

หมวดเคหสถาน หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล

All commodities Food and beverages Rice, flour and cereal products Fish and Aquatic Animals Vegetables and fruits Non-alcoholic beverages

Food away from home Housing and furnishing Medical and personal care


ตาราง 14.7 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป จาแนกตามหมวดสินค้า พ.ศ. 2556 - 2559 (ต่อ) Table 14.7 General Consumer Price Index by Commodity Group: 2013 - 2016 (Cont.) [2558 (2015) = 100]

หมวดสินค้า

สัดส่วน

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป

อัตราเงินเฟ้อ

น้าหนัก

General Consumer Price Index

Inflation Rate

Commodity group

ปีฐาน Weight

2556

2557

2558

2559

2557

2558

2559

(2013)

(2014)

(2015)

(2016)

(2014)

(2015)

(2016)

หมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร หมวดการบันเทิงการอ่าน ศึกษา และศาสนา หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์

22.8 3.4 1.3

110.3 96.0 94.3

110.2 98.9 98.3

100.0 100.0 100.0

97.6 100.1 112.4

-0.1 3.0 4.3

-9.3 1.1 1.7

-2.3 0.1 12.4

Transportation and communication

หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม กลุ่มอาหารสด และพลังงาน อาหารสด พลังงาน ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน 1/

59.0 37.6 25.2 12.4

100.6 99.1 94.9 115.6

102.0 103.1 99.3 118.1

100.0 100.0 100.0 100.0

99.9 100.2 102.1 93.0

1.4 4.1 4.7 2.2

-2.0 -3.1 0.7 -15.3

-0.1 0.2 2.1 -7.0

Non-Food and Beverages

62.4

95.0

98.7

100.0

101.7

3.8

1.3

1.7

1/ ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป ที่หักรวมรายการสินค้ากลุ่มอาหารสดและพลังงาน ที่มา: สานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

Recreation and education Tobacco and alchoholic beverages Raw food and energy Raw food Energy Exclude raw food and energy 1/

1/ The core consumer price index excludes raw food and energy items from the consumer price index basket. Source: Trade and Economic Indices Bureau, Ministry of Commerce


ตาราง 14.8 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป จาแนกเป็นรายจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2556 - 2559 Table 14.8 General Consumer Price Index by Province of Northeastern Region: 2013 - 2016 [2558 (2015) = 100]

หมวดสินค้า

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป

อัตราเงินเฟ้อ

General Consumer price index 2556 2557 2558 2559 (2013) (2014) (2015) (2016)

Inflation rate 2558 (2015)

2557 (2014)

Commodity group

2559 (2016)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Northeastern Region

นครราชสีมา

97.8

101.1

100.0

100.3

3.4

-1.1

0.3

Nakhon Ratchasima

บุรีรัมย์

99.8

101.8

100.0

99.3

2.0

-1.8

-0.6

Buri Ram

สุรินทร์

97.2

100.6

100.0

99.7

3.5

-0.6

-0.2

Surin

ศรีสะเกษ

99.2

101.2

100.0

100.6

2.0

-1.2

0.6

Si Sa Ket

อุบลราชธานี

97.0

100.7

100.0

101.1

3.8

-0.7

1.1

Ubon Ratchathani

ยโสธร

97.6

100.3

100.0

103.5

2.8

-0.3

3.5

Yasothon

ชัยภูมิ

99.3

100.2

100.0

101.2

0.9

-0.2

1.3

Chaiyaphum

อานาจเจริญ

99.1

101.1

100.0

100.8

2.1

-1.1

0.8

Amnat Charoen

บึงกาฬ

98.8

100.0

100.0

102.2

1.3

-

2.2

Bueng Kan

หนองบัวลาภู

93.4

97.5

100.0

101.7

4.4

2.5

1.8

Nong Bua Lam Phu

ขอนแก่น

96.6

100.4

100.0

101.1

3.9

-0.4

1.1

Khon Kaen

อุดรธานี

99.0

101.1

100.0

100.4

2.1

-1.1

0.4

Udon Thani

เลย

98.2

100.6

100.0

100.8

2.5

-0.6

0.8

Loei


ตาราง 14.8 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป จาแนกเป็นรายจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2556 - 2559 (ต่อ) Table 14.8 General Consumer Price Index by Province of Northeastern Region: 2013 - 2016 (Cont.) [2558 (2015) = 100]

หมวดสินค้า

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป

อัตราเงินเฟ้อ

General Consumer price index 2556 2557 2558 2559 (2013) (2014) (2015) (2016)

Inflation rate 2558 (2015)

2557 (2014)

Commodity group

2559 (2016)

หนองคาย

99.1

100.9

100.0

100.9

1.8

-1.0

0.9

มหาสารคาม

98.8

100.6

100.0

100.0

1.8

-0.6

-

ร้อยเอ็ด

99.8

101.5

100.0

100.8

1.7

-1.4

0.8

กาฬสินธุ์

99.1

100.5

100.0

100.1

1.4

-0.5

-

สกลนคร

97.6

100.8

100.0

100.8

3.3

-0.8

0.8

Sakon Nakhon

นครพนม

99.3

100.8

100.0

101.3

1.5

-0.8

1.3

Nakhon Phanom

มุกดาหาร

97.0

100.2

100.0

101.2

3.3

-0.2

1.2

Mukdahan

ที่มา: สานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์

Nong Khai Maha Sarakham Roi Et Kalasin

Source: Trade and Economic Indices Bureau, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Commerce


สถิิติการขนส่ง และโลจิสติกส์ Transport and Logistics Statistics


ตาราง 15.1 รถจดทะเบียน ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 จาแนกตามประเภทรถ พ.ศ. 2555 - 2559 Table 15.1 Vehicles Registered Under Motor Vehicle Act B.E. 1979 by Type of Vehicle: 2012 - 2016 2555

2556

2557

2558

2559

(2012)

(2013)

(2014)

(2015)

(2016)

689,407

740,973

767,361

785,679

794,221

109,301

129,706

142,678

153,175

163,849

5,942

6,206

6,309

6,321

6,285

รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล

146,446

157,013

165,519

172,011

176,482

Van & pick up

รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล

4

4

4

4

3

Motortricycle

รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด

-

-

-

-

-

Interprovincial taxi (Sedan)

235

283

316

358

361

รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง

-

-

-

-

-

รถยนต์รับจ้างสามล้อ

491

517

515

509

505

รถยนต์บริการธุรกิจ

-

-

-

8

8

Hotel taxi (Sedan)

รถยนต์บริการทัศนาจร

-

-

-

-

-

Tour taxi (Sedan)

รถยนต์บริการให้เช่า

-

-

-

-

-

Car for hire (Sedan)

417,493

436,189

439,777

440,127

433,482

7,952

9,566

10,773

11,708

11,799

รถบดถนน

151

171

169

185

214

Road roller

รถใช้งานเกษตรกรรม

967

968

968

974

975

Farm's vehicle

12

13

16

24

28

413

337

317

275

230

ประเภทรถ รวมยอด รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน

รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน

รถจักรยานยนต์ รถแทรกเตอร์

รถพ่วง รถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่มา: กรมการขนส่งทางบก

Source: Department of Land Transport

Type of vehicle Total Sedan (Not more than 7 passengers) Microbus & passenger pick up

Urban taxi (Sedan) Fixed route taxi Motortricycle taxi (Tuk Tuk)

Motorcycle Tractor

Automobile's trailer Public Motorcycle


ตาราง 15.2 รถใหม่ทจี่ ดทะเบียนตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 จาแนกตามประเภทรถ พ.ศ. 2555 - 2559 Table

15.2 New Vehicles Registered Under Motor Vehicle Act B.E. 1979 by Type of Vehicle: 2012 - 2016 2555

2556

2557

2558

2559

(2012)

(2013)

(2014)

(2015)

(2016)

91,246

91,244

71,391

66,045

64,636

Total

19,495

20,883

14,038

11,738

12,338

Sedan (Not more than 7 passengers)

368

313

224

171

142

รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล

11,045

12,366

10,785

8,662

7,803

Van & pick up

รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล

-

-

-

-

-

Motortricycle

รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด

-

-

-

-

-

Interprovincial taxi (Sedan)

52

48

34

51

8

Urban taxi (Sedan)

รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง

-

-

-

-

-

Fixed route taxi

รถยนต์รับจ้างสามล้อ

2

26

1

3

2

Motortricycle taxi (Tuk Tuk)

รถยนต์บริการธุรกิจ

-

-

-

8

-

Hotel taxi (Sedan)

รถยนต์บริการทัศนาจร

-

-

-

-

-

Tour taxi (Sedan)

รถยนต์บริการให้เช่า

-

-

-

-

-

Car for hire (Sedan)

รถจักรยานยนต์

58,140

55,716

44,746

43,917

43,006

รถแทรกเตอร์

2,137

1,854

1,548

1,458

1,302

รถบดถนน

5

33

5

23

28

รถใช้งานเกษตรกรรม

2

3

3

7

1

Farm's vehicle

รถพ่วง

-

1

3

1

3

Automobile's trailer

รถจักรยานยนต์สาธารณะ

-

1

4

6

3

Public Motorcycle

ประเภทรถ รวมยอด รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน

รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน

ที่มา: กรมการขนส่งทางบก

Source: Department of Land Transport

Type of vehicle

Microbus & passenger pick up

Motorcycle Tractor Road roller


ตาราง 15.3 รถ และรถใหม่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 จาแนกตามประเภทรถ พ.ศ. 2555 - 2559 Table 15.3 Vehicles and New Vehicles Registered Under Land Transport Act B.E. 1979 by Type of Vehicle: 2012 - 2016 ประเภทรถ

รวมยอด รถโดยสาร ประจาทาง ไม่ประจาทาง ส่วนบุคคล รถบรรทุก ไม่ประจาทาง ส่วนบุคคล รถขนาดเล็ก

รวมยอด รถโดยสาร ประจาทาง ไม่ประจาทาง ส่วนบุคคล รถบรรทุก ไม่ประจาทาง ส่วนบุคคล รถขนาดเล็ก ที่มา: กรมการขนส่งทางบก

2555 (2012)

2556 (2013)

25,644 3,002 2,555 145 302 22,638 2,322 20,316 4

รถจดทะเบียน (vehicle registration) 27,275 28,190 2,934 2,946 2,458 2,408 167 222 309 316 24,337 25,240 2,637 2,807 21,700 22,433 4 4

2,654 279 239 23 17 2,375 356 2,019 -

2557 (2014)

2558 (2015)

2559 (2016)

28,856 3,031 2,410 302 319 25,821 3,115 22,706 4

29,422 3,019 2,353 342 324 26,399 3,352 23,047 4

รถใหม่จดทะเบียน (new vehicle registration) 2,849 2,004 1,984 193 232 247 146 157 136 24 61 95 23 14 16 2,656 1,772 1,737 363 246 358 2,293 1,526 1,379 -

1,639 168 79 65 24 1,471 337 1,134 -

Source: Department of Land Transport

Type of vehicle Total Bus Fixed route bus Non-fixed route bus Private bus Truck Non-fixed route truck Private truck Small rural bus

Total Bus Fixed route bus Non-fixed route bus Private bus Truck Non-fixed route truck Private truck Small rural bus


ตาราง 15.4 ผูโ้ ดยสาร และรายได้จากการโดยสารรถไฟ จาแนกตามชัน้ การโดยสาร และสถานี เป็นรายอาเภอ ปีงบประมาณ 2558 Table 15.4 Railway Passengers and Passenger Revenue Classified by Category, Station and District: Fiscal Year 2015

อาเภอ และสถานี

รวมยอด เมืองขอนแก่น ท่าพระ ขอนแก่น สาราญ น้าพอง โนนพยอม น้าพอง ห้วยเสียว บ้านไผ่ บ้านไผ่ พล หนองมะเขือ เมืองพล เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง บ้านแฮด บ้านแฮด โนนศิลา บ้านหัน

ยอดรวม Total 358,232 181,582 5,138 176,022 422 34,273 3,294 28,925 2,054 47,295 47,295 57,525 8,648 48,877 24,591 24,591 6,431 6,431 6,535 6,535

จานวนผูโ้ ดยสาร Number of passengers ชัน้ หนึง่ First class ชัน้ สอง Second class รวม ไปอย่างเดียว ไปกลับ รวม ไปอย่างเดียว ไปกลับ รวม Total One-way Round trip Total One-way Round trip Total 700 564 564 22 22 33 33 72 72 9 9 -

700 564 564 22 22 33 33 72 72 9 9 -

- 14,257 14,257 - 9,182 9,182 - 9,182 9,182 - 2,130 2,130 - 2,130 2,130 - 1,773 1,773 - 1,773 1,773 - 1,131 1,131 - 1,131 1,131 41 41 41 41 - เมืองพล -

หมายเหตุ: 1 รายได้จากการโดยสารและจานวนผูโ้ ดยสาร ที่ซอื้ ตัว๋ บนขบวนรถ รวมไว้ที่สถานีกรุงเทพ 2 การรถไฟแห่งประเทศไทยให้บริการ " รถไฟฟรีเพื่อประชาชน " โดยให้ขนึ้ รถไฟชัน้ 3 โดยไม่เก็บค่าโดยสาร (ประกอบด้วย ขบวนรถชานเมือง รถธรรมดา รถท้องถิน่ ยกเว้น รถด่วนพิเศษ รถด่วนและรถเร็ว) ตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน เริ่มวันที่ 1 สิงหาคม 2551

ที่มา: การรถไฟแห่งประเทศไทย

- 343,275 - 171,836 5,138 - 166,276 422 - 32,121 3,294 - 26,773 2,054 - 45,489 - 45,489 - 56,322 8,648 - 47,674 - 24,541 - 24,541 6,431 6,431 6,535 6,535

ชัน้ สาม Third class ไปอย่างเดียว ไปกลับ รายเดือน One-way Round trip Commuter 328,728 165,773 5,121 160,235 417 29,526 1,450 26,654 1,422 42,694 42,694 54,958 8,082 46,876 24,488 24,488 5,073 5,073 6,216 6,216

14,547 6,063 17 6,041 5 2,595 1,844 119 632 2,795 2,795 1,364 566 798 53 53 1,358 1,358 319 319

-

รายได้จากการโดยสาร (บาท) Passenger revenue (Baht) รวม ค่าโดยสาร อืน่ ๆ Total Fares Others 22,491,515 13,203,943 9,287,572 12,900,695 7,516,849 5,383,846 121,430 120,980 450 12,769,987 7,386,591 5,383,396 9,278 9,278 3,157,715 1,721,781 1,435,934 34,668 34,668 3,096,701 1,661,127 1,435,574 26,346 25,986 360 3,100,442 1,606,238 1,494,204 3,100,442 1,606,238 1,494,204 2,387,126 1,466,564 920,562 99,335 99,335 2,287,791 1,367,229 920,562 777,618 725,132 52,486 777,618 725,132 52,486 84,336 84,156 180 84,336 84,156 180 83,583 83,223 360 83,583 83,223 360

District and station

Total Mueang Khon Kaen District Tha Phra Khon Kaen Samran Nam Phong District Non Phayom Nam Phong Huai Sieo Ban Phai District Ban Phai Phon District Nong Makhua Muang Phon Khao Suan Kwang District Khao Suan Kwang Ban Haet District Ban Haet Non Sila District Ban Han

Note: 1 Bangkok station included passenger revenue and number of passenger classified by ticket sold on train 2 The State Railway of Thailand to " train for free to the public " by giving up without a third-class train fare. (The suburban train is an express bus, local bus and express bus speed) Measures to reduce the cost of living begins on August 1, 2008

Source: The State Railway of Thailand


ตาราง 15.5 ปริมาณ และรายได้จากการบรรทุกโดยสารทางรถไฟ จาแนกตามสถานี เป็นรายอาเภอ พ .ศ. 2559 Table 15.5 Quantity and Freight Revenue of Railway by District and Station: 2016

อาเภอ และสถานี

ระยะทางจากสถานี กรุงเทพฯ(กม.)

ปริมาณสินค้าที่บรรทุก ( ตัน )

รายได้จากการบรรทุก (บาท )

Quantity good carried (Tons )

Freight revenue (Baht )

The distance from

รวม

สินค้าเหมาคัน

สินค้าหีบห่อ

รวม

สินค้าเหมาคัน

สินค้าหีบห่อ

อื่น ๆ

Bangkok station (Km.)

Total

Carload

Package

Total

Carload

Package

Others

4,050

3,461

589

2,110,751

112,490

1,285,552

712,709

464

241

222

845,376

38,490

540,405

266,481

รวมยอด เมืองขอนแก่น

District and station

Total Mueang Khon Kaen

ท่าพระ

439.8

133

133

-

24,534

22,170

-

2,364

ขอนแก่น น้าพอง

449.8

330

108

222

820,842

16,320

540,405

264,117

3,253

3,220

33

308,020

74,000

107,731

126,289

474.9

3,220

3,220

-

146,492

74,000

-

72,492

น้าพอง บ้านไผ่

484.2

33

-

33

161,528

-

107,731

53,797

248

-

248

680,009

-

452,520

227,489

Nam Phong Phon

บ้านไผ่ พล

407.7

248

-

248

680,009

-

452,520

227,489

Ban Phai

82

-

82

253,062

-

168,704

84,358

เมืองพล เขาสวนกวาง

377.7

82

-

82

253,062

-

168,704

84,358

Muang Phon

4

-

4

24,284

-

16,192

8,092

Khao Suan Kwang

4

-

4

24,284

-

16,192

8,092

โนนพยอม

เขาสวนกวาง

500.5

หมายเหตุ: สินค้าเหมาคันรวมสัตว์มีชีวิต Note: Carload included livestock.

ที่มา: การรถไฟแห่งประเทศไทย Source: The State Railway of Thailand

Tha Phra Khon Kaen Nam Phong

Phon

Khao Suan Kwang


ตาราง 15.6 สถิติการขนส่งทางอากาศ พ.ศ. 2555 - 2559 Table 15.6 Statistics of Air Transport: 2012 - 2016 จานวนผู้โดยสาร

การขนถ่ายสินค้า (ตัน)

การขนถ่ายไปรษณียภัณฑ์ (กก.)

Number of passengers

Freight (Tons)

Mail (kgs.)

ปี

จานวนเที่ยวบิน ขึ้น - ลง

(year)

Aircraft movement

รวม

departure-arrival

Total

2555 (2012)

2,754

523,305

259,531

263,774

-

1,824.6

308.8

1,515.8

-

-

-

-

2556 (2013)

3,390

594,094

294,747

299,347

-

1,895.3

300.9

1,594.4

-

61,552

28,661

32,891

2557 (2014)

6,909

957,031

477,547

479,480

4

1,767.8

323.0

1,444.8

-

849,917

324,136

525,781

2558 (2015)

10,354

1,280,315

640,812

639,373

130

1,728.9

502.2

1,222.6

4.0

1,362,734

242,399

1,120,335

2559 (2016)

11,697

1,726,124

863,788

862,273

63

2,304.4

199.6

2,103.8

0.9

660,957

320,394

340,563

ออก

เข้า

Disembarked Embarked

ผ่าน

รวม

Transit

Total

ออก

เข้า

Disembarked Embarked

ผ่าน

รวม

ออก

เข้า

Transit

Total

Disembarked

Embarked

140 ที่มา: กรมการขนส่งทางอากาศ กระทรวงคมนาคม

Source: Department of Civil Aviation, Ministry of Transport and Communication


ตาราง 15.7 อุบตั ิเหตุการจราจรทางบก และความเสียหาย พ.ศ. 2555 - 2559 Table 15.7 Road Traffic Accidents Casualties and Property Damaged: 2012 - 2016 2555

2556

2557

2558

2559

(2012)

(2013)

(2014)

(2015)

(2016)

จานวนอุบตั เิ หตุ (แห่ง)

515

480

527

544

470

Number of reported accidents (place)

จานวนคนตายและบาดเจ็บ (ราย)

696

428

277

621

289

Number of casualties (person)

- ตาย

216

257

142

223

236

- Killed

- บาดเจ็บ

480

171

135

398

53

- Injured

สาเหตุที่เกิดอุบตั เิ หตุ

560

301

616

454

557

- ขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกาหนด

146

68

55

78

195

- ตัดหน้าระยะกระชั้นชิด

113

44

32

68

70

-

2

1

-

-

27

6

5

9

14

- ไม่ให้สัญญาณจอด/ชลอ/เลี้ยว

1

6

3

9

7

- No direction signals

- บรรทุกเกินพิกดั

-

-

-

-

-

- Cargo overload

- ขับรถไม่ชานาญ

1

4

10

10

34

- Inexpenence or new driver

- อุปกรณ์ชารุด

1

4

169

5

20

- Equipment failure

- เมาสุรา

14

15

16

11

25

- Drunk driver

- หลับใน

11

7

5

2

9

246

145

320

262

181

อุบตั เิ หตุการจราจรทางบก

- ฝ่าฝืนป้ายหยุด - ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร

- อื่นๆ ที่มา: ตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น

Source: Khon Kaen Provincial Police

Road traffic accidents

Accident cases - Exceeding speed limit - Dangerous lane changing - Violation of stop sign - Violation of traffic lights or signals

- Falling asleep at the weel - Others


สถิิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Information Communication and Technology Statistics


ตาราง 16.1 บริการโทรศัพท์ พ.ศ. 2554 - 2558 Table 16.1 Telephone Services: 2011 - 2015 ( เลขหมาย : Lines )

รายการ

2554 (2011)

2555 (2012)

2556 (2013)

2557 (2014)

2558 (2015)

1/

เลขหมายโทรศัพท์ที่มี บริษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) บริษทั สัมปทาน เลขหมายโทรศัพท์ที่มผี ู้เช่า 1/ บริษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) ธุรกิจ บ้านพัก ราชการ บริษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) โทรศัพท์สาธารณะ 2/ ระบุประเภทไม่ได้ บริษทั สัมปทาน

Item 1/

92,704 37,634 66,706 6,743 50,781 5,647 607 2,928 20,029

92,908 37,694 62,845 6,299 48,010 5,945 618 1,973 17,672

93,381 37,694 60,478 6,123 45,968 5,999 621 1,706 61 15,058

92,445 37,604 56,205 5,780 42,384 5,928 624 1,428 61 12,422 12,422

92,626 37,604 51,058 5,412 38,216 5,775 622 981 52 10,538 12,422

Line capacity TOT Public Company Limited Concessionaires Main telephone line 1/ TOT Public Company Limited Business Residence Government TOT Public Company Limited Public telephone line 2/ Concessionaires

1/ ประกอบด้วยเลขหมายโทรศัพท์ประจาที่ และโทรศัพท์สาธารณะ Consist of ordinary telephone lines and public telephone lines 2/ จานวนเลขหมายของโทรศัพท์สาธารณะแสดงข้อมูลเฉพาะที่บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) ดาเนินการเอง ไม่รวมที่บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) เช่าตู้/เครื่อง และที่ให้สิทธิแก่ กสท. For public telephone, only phone numbers operated by TOT are presented, not including the numbers for which TOT rents booths/telephone set from private companies and TOT gives CAT a right to operate

ที่มา: บริษทั ทีโอที จากัด (มหาชน)

Source: TOT Public Company Limited


ตาราง 16.2 บริการไปรษณีย์ เป็นรายอาเภอ ปีงบประมาณ 2557 - 2558 Table 16.2 Postal Services by District: Fiscal Years 2014 - 2015 (ฉบับ/ชิ้น : issue / piece) 2557 (2014) อาเภอ

2558 (2015)

ที่ทาการไปรษณีย์

ไปรษณียภัณฑ์ธรรมดา

พัสดุไปรษณีย์

บริการพิเศษ

ไปรษณียภัณฑ์ธรรมดา

พัสดุไปรษณีย์

บริการพิเศษ

Post offices

Postal ordinary

Postal parcel

Special

Postal ordinary

Postal parcel

Special

District

รวมยอด

28

14,784,077

100,460

2,966,788

21,602,144

115,329

4,098,390

Total

เมืองขอนแก่น

6

10,520,037

61,931

2,005,256

17,504,284

67,264

2,944,266

Mueang Khon Kaen

บ้านฝาง

1

21,910

111

3,411

26,761

91

3,929

Ban Fang

พระยืน

1

115,273

454

17,644

100,806

1,004

18,184

Phra Yuen

หนองเรือ

2

865,863

1,355

80,464

766,986

1,896

86,933

Nong Ruea

ชุมแพ

2

942,924

4,180

140,599

708,027

4,633

189,753

Chum Phae

สีชมพู

1

215,387

1,695

43,811

243,659

4,019

61,295

Si Chomphu

น้าพอง

2

720,584

2,797

116,818

719,449

3,918

114,485

Nam Phong

อุบลรัตน์

1

45,840

871

21,972

45,521

1,326

29,087

Ubolratana

กระนวน

1

235,101

3,234

58,885

199,685

4,473

70,822

Kranuan

บ้านไผ่

1

149,634

7,154

165,514

330,646

7,012

174,980

Ban Phai

เปือยน้อย

1

10,354

230

9,069

14,397

173

10,152

Pueai Noi

พล

1

463,053

4,131

100,714

338,343

4,190

102,464

แวงใหญ่

1

27,903

698

15,351

31,797

800

19,784

Waeng Yai

แวงน้อย

1

53,472

738

21,962

25,447

746

26,218

Waeng Noi

Phon


ตาราง 16.2 บริการไปรษณีย์ เป็นรายอาเภอ ปีงบประมาณ 2557 - 2558 (ต่อ) Table 16.2 Postal Services by District: Fiscal Years 2014 - 2015 (Cont.) (ฉบับ/ชิ้น : issue / piece) 2557 (2014) อาเภอ

2558 (2015)

ที่ทาการไปรษณีย์

ไปรษณียภัณฑ์ธรรมดา

พัสดุไปรษณีย์

บริการพิเศษ

ไปรษณียภัณฑ์ธรรมดา

พัสดุไปรษณีย์

บริการพิเศษ

Post offices

Postal ordinary

Postal parcel

Special

Postal ordinary

Postal parcel

Special

District

หนองสองห้อง

1

69,943

3,184

22,950

94,405

2,807

41,279

Nong Song Hong

ภูเวียง

1

64,542

1,970

40,518

103,336

4,034

88,607

Phu Wiang

มัญจาคีรี

1

95,113

2,124

48,260

168,717

3,494

59,570

Mancha Khiri

ชนบท

1

53,946

1,825

24,561

73,027

2,029

33,588

Chonnabot

เขาสวนกวาง

1

32,541

628

18,367

13,431

352

9,440

ภูผาม่าน

1

80,657

1,150

10,662

93,420

1,068

13,554

หมายเหตุ: ไม่รวมที่ทาการไปรษณีย์อนุญาต ที่มา: บริษทั ไปรษณีย์ไทย จากัด

Note: Excluded licensed post offices. Source: Thailand Post Co.,Ltd.

Khao Suan Kwang Phu Pha Man


ตาราง 16.3 ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จาแนกตามการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ พ.ศ. 2557 - 2559 Table 16.3 Population Aged 6 Years and Over Access to Computer, Internet and Mobile Phone: 2014 - 2016 (คน Person) จานวน Number การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

การใช้คอมพิวเตอร์ ใช้ ไม่ใช้ การใช้อินเทอร์เน็ต ใช้ ไม่ใช้ การมีโทรศัพท์มือถือ มี ไม่มี

ร้อยละ Percent Use information and communication technology

2557

2558

2559

2557

2558

2559

(2014)

(2015)

(2016)

(2014)

(2015)

(2016)

1,637,599

1,641,623

1,642,743

100.0

100.0

100.0

591,291

625,947

509,891

36.1

38.1

31.0

Used

1,046,308

1,015,676

1,132,852

63.9

61.9

69.0

None

1,637,599

1,641,623

1,642,743

100.0

100.0

100.0

572,370

643,300

743,497

35.0

39.2

45.3

Used

1,065,229

998,323

899,246

65.0

60.8

54.7

None

1,637,599

1,641,623

1,642,743

100.0

100.0

100.0

1,314,566

1,367,739

1,381,090

80.3

83.3

84.1

Have

323,033

273,884

261,653

19.7

16.7

15.9

None

ที่มา: สารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2557 - 2559 สานักงานสถิตแิ ห่งชาติแห่งชาติ Source: The 2014 - 2016 Information and Communication Technology Survey on Household, National Statistical Office

Computer using

Internet using

Mobile user


ตาราง 16.4 ครัวเรือนที่มีอุปกรณ์ เครือ่ งมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นรายจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2559 Table 16.4 Households with Information and Communication Technology Devices by Province of Northeastern Region: 2016 1/

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โทรศัพท์ Telephone มี ไม่มี Have None

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

273,979

5,244,570

26,428

5,492,121

1,144,814

4,373,735

2,644,478

2,874,071

ในเขตเทศบาล

164,878

1,547,014

20,450

1,691,442

524,093

1,187,799

988,907

722,985

นอกเขตเทศบาล

109,101

3,697,556

5,977

3,800,680

620,720

3,185,937

1,655,571

2,151,086

นครราชสีมา

29,687

710,361

6,856

733,192

187,829

552,219

427,779

312,269

Nakhon Ratchasima

บุรีรัมย์

34,406

317,873

-

352,279

66,049

286,230

156,899

195,380

Buri Ram

สุรินทร์

8,224

332,147

251

340,120

70,419

269,952

157,375

182,996

Surin

ศรีสะเกษ

8,821

299,405

1,076

307,150

47,066

261,160

126,327

181,899

Si Sa Ket

11,376

468,788

3,714

476,450

106,074

374,090

251,794

228,370

Ubon Ratchathani

ยโสธร

1,394

144,130

-

145,524

17,048

128,476

62,106

83,418

ชัยภูมิ

35,095

265,564

1,447

299,212

65,153

235,506

147,142

153,517

อานาจเจริญ

1,088

78,275

372

78,991

15,116

64,247

38,037

41,326

Am Nat Charoen

บึงกาฬ

9,725

83,281

410

92,596

16,925

76,081

41,392

51,614

Bueng Kan

หนองบัวลาภู

4,647

122,611

1,106

126,152

30,948

96,310

65,065

62,193

Nong Bua Lam Phu

ขอนแก่น

26,595

544,358

5,283

565,670

152,302

418,651

296,204

274,749

Khon Kaen

อุดรธานี

19,918

334,817

976

353,759

80,701

274,034

201,125

153,610

Udon Thani

เลย

4,771

145,324

456

149,639

26,978

123,117

57,741

92,354

Loei

หนองคาย

7,796

120,502

62

128,236

21,068

107,230

56,627

71,671

Nong Khai

อุบลราชธานี

โทรสาร Fax มี Have

ไม่มี None

คอมพิวเตอร์ Computer มี ไม่มี Have None

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต Connect to internet เชื่อมต่อ ไม่เชื่อมต่อ Connect None

Northeastern Region

Northeastern region Municipal Municipal area area Non-municipal Non-municipal area area

Yasothon Chaiyaphum


ตาราง 16.4 ครัวเรือนที่มีอุปกรณ์ เครือ่ งมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นรายจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2559 (ต่อ) Table 16.4 Households with Information and Communication Technology Devices by Province of Northeastern Region: 2016 (Cont.)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มหาสารคาม

โทรศัพท์ Telephone มี ไม่มี Have None

1/

โทรสาร Fax มี Have

ไม่มี None

คอมพิวเตอร์ Computer มี ไม่มี Have None

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต Connect to internet เชื่อมต่อ ไม่เชื่อมต่อ Connect None

Northeastern Region

9,912

244,554

308

254,158

54,137

200,329

127,242

127,224

Maha Sarakham

ร้อยเอ็ด

11,596

310,734

2,053

320,277

66,648

255,682

126,637

195,693

Roi Et

กาฬสินธุ์

6,344

224,426

448

230,322

35,606

195,164

109,941

120,829

Kalasin

สกลนคร

37,385

237,778

1,039

274,124

35,446

239,717

88,857

186,306

Sakon Nakhon

นครพนม

3,604

159,134

250

162,488

32,668

130,070

62,705

100,033

Nakhon Phanom

มุกดาหาร

1,597

100,506

320

101,783

16,631

85,472

43,483

58,620

1/ รวมคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ แบบกระเป๋าหิว้ Including Personal computer, Notebook ที่มา: สารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2559 สานักงานสถิติแห่งชาติ Sourec: The Information and Communication Technology Survey on Household, 2016 National Statistical Office

Mukdahan


สถิิติการท่องเที่ยวและกีฬา Tourism and Sports Statistics


ตาราง 17.1 สถานพักแรม ห้องพัก ผู้เยี่ยมเยือน และรายได้จากการท่องเที่ยว เป็นรายจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2559 Table 17.1 Accommodation, Room, Visitor and Tourism Receipt by Province of Northeastern Region: 2016 ผู้เยี่ยมเยือน (Visitor)

ห้องพัก จังหวัด

รายได้จากการ

(ห้อง)

นักท่องเที่ยว

นักทัศนาจร

ท่องเที่ยว (ล้านบาท)

Room

Tourist

Excursionist

Tourism receipt (Mil. baht)

Provincial

Northeastern Region

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา

Nakhon Ratchasima

16,458

4,870,688

3,450,551

17,418.4

บุรีรัมย์

3,850

912,123

628,749

2,346.5

Buri Ram

สุรินทร์

3,245

934,509

287,950

2,448.9

Surin

ศรีสะเกษ

1,625

534,594

924,153

1,866.7

Si Sa Ket

อุบลราชธานี

3,769

1,514,815

1,238,474

6,049.4

Ubon Ratchathani

ยโสธร

606

255,256

268,386

646.9

ชัยภูมิ

2,612

752,652

753,066

1,639.8

325

174,213

109,247

383.3

Amnat Charoen

1,622

334,128

232,625

917.4

Bueng Kan

601

172,566

176,570

350.4

Nong Bua Lam Phu

ขอนแก่น

8,531

2,941,461

1,615,195

13,122.4

Khon Kaen

อุดรธานี

6,539

2,270,322

1,034,079

8,558.4

Udon Thani

เลย

5,789

1,145,446

885,676

3,711.7

Loei

หนองคาย

4,467

1,281,165

1,327,335

4,825.6

Nong Khai

มหาสารคาม

2,336

507,659

213,867

1,066.9

Maha Sarakham

อานาจเจริญ บึงกาฬ หนองบัวลาภู

Yasothon Chaiyaphum


ตาราง 17.1 สถานพักแรม ห้องพัก ผู้เยี่ยมเยือน และรายได้จากการท่องเที่ยว เป็นรายจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2559 (ต่อ) Table 17.1 Accommodation, Room, Visitor and Tourism Receipt by Province of Northeastern Region: 2016 (Cont.) ผู้เยี่ยมเยือน (Visitor)

ห้องพัก จังหวัด

รายได้จากการ

(ห้อง)

นักท่องเที่ยว

นักทัศนาจร

ท่องเที่ยว (ล้านบาท)

Room

Tourist

Excursionist

Tourism receipt (Mil. baht)

Provincial

ร้อยเอ็ด

2,316

545,869

335,585

1,280.5

Roi Et

กาฬสินธุ์

711

306,222

259,719

838.2

Kalasin

สกลนคร

3,161

667,123

496,861

1,894.7

Sakon Nakhon

นครพนม

2,460

463,519

557,249

1,690.9

Nakhon Phanom

มุกดาหาร

2,748

657,777

1,244,135

2,835.9

Mukdahan

ที่มา: กรมการท่องเที่ยว

Source: Department of Tourism


ตาราง 17.2 สถิติการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2557 - 2559 Table 17.2 Khon Kaen Tourism Statistics: 2014 - 2016 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) Percentage change

2557

2558

2559

(2014)

(2015)

(2016)

จานวนผู้เยี่ยมเยือน

3,669,884

3,881,646

4,556,656

5.8

17.4

ชาวไทย

3,609,152

3,818,917

4,486,992

5.8

17.5

Thai

60,732

62,729

69,664

3.3

11.1

Foreigner

2,392,986

2,493,113

2,941,461

4.2

18.0

2,352,917

2,452,004

2,895,339

4.2

18.1

40,069

41,109

46,122

2.6

12.2

1,276,898

1,388,533

1,615,195

8.7

16.3

1,256,235

1,366,913

1,591,653

8.8

16.4

20,663

21,620

23,542

4.6

8.9

2.62

2.61

2.60

-0.4

-0.4

2.62

2.61

2.61

-0.4

-

2.43

2.43

2.47

-

1.6

1,318.8

1,363.6

1,413.1

3.4

3.6

1,313.5

1,358.2

1,407.7

3.4

3.6

1,652.4

1,709.8

1,778.2

3.5

4.0

1,412.4

1,465.0

1,517.2

3.7

3.6

1,406.1

1,458.6

1,510.7

3.7

3.6

1,809.9

1,876.7

1,944.3

3.7

3.6

รายการ

ชาวต่างประเทศ จานวนนักท่องเที่ยว ชาวไทย

1/

ชาวต่างประเทศ จานวนนักทัศนาจร ชาวไทย

2/

ชาวต่างประเทศ ระยะเวลาพานักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว (วัน) ชาวไทย ชาวต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (บาท/คน/วัน) ผู้เยี่ยมเยือน ชาวไทย ชาวต่างประเทศ นักท่องเที่ยว ชาวไทย ชาวต่างประเทศ

2558 (2015)

Item

2559 (2016) Number of visitors

Number of tourists Thai

1/

Foreigner Number of excursionists 2/ Thai Foreigner Average length of stay (Day) Thai Foreigner Average expenditure (Baht/Person/Day) Visitors Thai Foreigner Tourists Thai Foreigner


ตาราง 17.2 สถิติการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2557 - 2559 (ต่อ) Table 17.2 Khon Kaen Tourism Statistics: 2014 - 2016 (Cont.) รายการ นักทัศนาจร ชาวไทย ชาวต่างประเทศ รายได้จากการท่องเที่ยว (ล้านบาท) ผู้เยี่ยมเยือน ชาวไทย ชาวต่างประเทศ สถานพักแรม ห้อง อัตราการเข้าพัก จานวนผู้เข้าพักแรม ชาวไทย ชาวต่างประเทศ

2557

2558

2559

(2014)

(2015)

(2016)

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) Percentage change 2558 (2015)

2559 (2016)

859.9

889.0

919.0

3.4

3.4

859.1

888.2

918.2

3.4

3.4

909.8

939.0

974.0

3.2

3.7

9,942.4

10,756.4

13,122.4

8.2

22.0

9,747.4

10,548.6

12,878.0

8.2

22.1

195.0

207.8

244.4

6.5

17.6

6,588

6,603

8,531

0.2

29.2

49

51

53

5.5

3.8

1,389,655

1,462,423

1,888,383

5.2

29.1

1,360,468

1,432,172

1,853,713

5.3

29.4

29,187

30,251

34,670

3.6

14.6

Item Excursionists Thai Foreigner Revenue (Million baht) Visitors Thai Foreigner Accommodation Room Occupancy rates Number of Guests Thai Foreigner

1/ นักท่องเที่ยว หมายถึง ผู้ที่เดินทางไปเยือนจังหวัดนั้น โดยวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่ไม่ใช่การไปทางานประจา การศึกษา และไม่ใช่คนท้องถิ่นที่มีภูมิลาเนา หรือศึกษาอยู่ที่จังหวัดนั้น ทั้งนี้ต้องพักค้างคืนอย่างน้อย 1 คืน Tourist: These who visit to province on their own any seasons excepting work, education and these who are not the person living or education in the province must stay at least one night. 2/ นักทัศนาจร หมายถึง ผู้เยี่ยมเยือนที่ไม่พักค้างคืน Excursionist: The visitors who do not stay overnight in the province

ที่มา: กรมการท่องเที่ยว

Source: Department of Tourism


สถิิติการเงิน การธนาคารและการประกันภัย Finance, Banking and Insurance Statistics


ตาราง 18.1 เงินรับฝาก และเงินให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ เป็นรายจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2559 Table 18.1 Deposits and Credits of Commercial Bank by Province of Northeastern Region : 2016 (ล้านบาท : Millions Baht) จํานวน สํานักงาน Number of branch

จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร ชัยภูมิ อํานาจเจริญ บึงกาฬ หนองบัวลําภู ขอนแก่น อุดรธานี เลย หนองคาย มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร

เงินฝาก Deposits รวม Total

สินเชื่อ Credits

จ่ายคืนเมื่อ ทวงถาม Demand deposit

ประจํา Time deposit

ออมทรัพย์ Saving deposit

เงินฝากอื่น ๆ Others

รวม Total

เงินเบิกเกินบัญชี เงินให้กู้ยืม Overdraft Loan

ตั๋วเงิน Bills

อื่นๆ Others

962 148 54

673,426 136,868 34,812

19,505 3,331 894

190,465 42,753 8,684

463,389 90,780 25,234

66 4 -

823,470 149,570 41,270

146,471 21,127 7,782

488,679 95,076 19,579

188,141 33,352 13,909

176 14 -

48

29,917

802

6,425

22,689

2

47,507

7,496

22,583

17,427

-

41

25,810

882

7,151

17,756

21

28,831

5,996

14,505

8,316

14

93 37

59,968 21,003

2,150 705

16,047 5,689

41,761 14,608

10 -

80,463 23,125

11,874 5,755

51,036 14,156

17,506 3,212

46 2

20 13

12,253 6,696

346 153

3,165 1,710

8,742 4,833

-

17,908 10,483

3,906 2,557

9,045 4,938

4,913 2,984

45 4

14 18

6,360 8,843

229 285

977 2,046

5,153 6,512

-

8,389 12,135

2,470 3,075

5,057 5,356

861 3,705

1 -

122 88 30

97,320 72,742 16,625

3,187 1,673 599

29,327 23,269 4,593

64,782 47,798 11,434

24 2 -

134,415 74,320 23,249

19,128 12,955 4,956

87,962 52,986 11,103

27,315 8,354 7,188

9 24 3

34 43

24,321 23,595

435 867

7,330 6,544

16,556 16,184

-

17,682 26,683

3,741 5,503

11,364 15,454

2,576 5,725

-

45

26,431

782

7,369

18,277

3

43,919

8,748

22,645

12,525

2

30

17,190

655

4,782

11,753

-

24,536

6,210

13,368

4,952

6

39 27

25,727 15,858

636 559

6,159 3,500

18,932 11,798

-

31,218 15,785

7,157 3,287

17,221 8,453

6,838 4,044

2 1

18

11,087

335

2,945

7,807

-

11,982

2,748

6,792

2,439

3

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

Source : Bank of Thailand.

Province Northeastern Region

Nakhon Ratchasima Buri Ram Surin Si Sa Ket Ubon Ratchathani Yasothon Chaiyaphum Amnat Charoen Bueng Kan Nong Bua Lam Phu Khon Kaen Udon Thani Loei Nong Khai Maha Sarakham Roi Et Kalasin Sakon Nakhon Nakhon Phanom Mukdahan


ตาราง 18.2 เงินรับฝาก และเงินให้สินเชือ่ ของธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2550 - 2559 Table 18.2 Deposits and Credits of Commercial Bank: 2007 - 2016 (ล้านบาท : Millions Baht)

เงินฝาก Deposits

จํานวน ปี

สํานักงาน

Year

Number of Branch

สินเชื่อ Credits

จ่ายคืนเมื่อ

ประจํา

ออมทรัพย์

รวม

ทวงถาม

Time

Saving

เงินฝากอื่น ๆ

รวม

เงินเบิกเกินบัญชี

เงินให้กู้ยืม

ตั๋วเงิน

อื่น ๆ

Total

Demand deposit

deposit

deposit

Others

Total

Overdraft

Loan

Bills

Others

2550 (2007)

84

51,541.2

2,047.0

24,087.2

25,397.0

10.0

57,936.5

9,183.0

37,342.5

11,397.0

14.0

2551 (2008)

85

55,617.0

2,222.0

23,909.0

29,486.0

-

64,745.0

10,036.0

42,922.0

11,757.0

30.0

2552 (2009)

88

58,576.6

2,899.3

31,039.1

24,638.2

-

68,946.8

9,934.2

45,943.6

13,066.0

3.0

2553 (2010)

96

63,004.0

2,796.0

35,094.0

25,114.0

-

80,900.0

10,629.0

54,429.0

15,836.0

6.0

2554 (2011)

103

67,490.0

2,966.0

37,830.0

26,694.0

-

94,205.0

12,258.0

64,872.0

17,071.0

4.0

2555 (2012)

107

82,479.0

3,297.0

46,739.0

32,443.0

-

116,695.0

14,452.0

81,999.0

20,241.0

3.0

2556 (2013)

113

86,995.0

3,042.0

49,349.0

34,603.0

1.0

137,731.0

17,135.0

98,520.0

22,046.0

30.0

2557 (2014)

119

89,806.0

3,111.0

33,506.0

52,384.0

805.0

146,770.0

18,853.0

102,847.0

25,059.0

11.0

2558 (2015)

122

93,503.0

3,016.0

31,947.0

58,338.0

202.0

133,707.0

19,822.0

87,941.0

25,932.0

12.0

2559 (2016)

122

97,320.0

3,187.0

29,327.0

64,782.0

24.0

134,415.0

19,128.0

87,962.0

27,315.0

9.0

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

Source : Bank of Thailand.


ตาราง 18.3 สาขา เงินฝาก เงินถอน และเงินฝากคงเหลือของธนาคารออมสิน จาแนกตามประเภทบัญชี เป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2559 18.3 Branches, Deposit, Withdrawals and Deposit Outstandings of The Government Saving Bank by Type and District: 2016

Table

(พันบาท: Thousand Baht)

อําเภอ

รวมยอด

จํานวน สาขา Number of branch

ประเภทเผือ่ เรียก Demand deposits เงินฝากคงเหลือ เงินฝาก เงินถอน เมือ่ สิน้ ปี Deposit Withdrawal Deposit outstandings at the end of the year

เงินฝาก Deposit

ประเภทประจํา Time deposits เงินฝากคงเหลือ เงินถอน เมือ่ สิน้ ปี Withdrawal Deposit outstandings at the end of the year

District

20

5,043,882.5

6,006,993.6

11,303,390.3

62,135.0

78,917.3

1,296,701.7

เมืองขอนแก่น

7

2,228,239.8

2,375,596.7

4,424,777.9

27,575.7

40,754.7

471,266.5

หนองเรือ

1

73,895.9

93,831.2

149,219.7

87.1

154.9

16,734.4

Chum Phae

ชุมแพ

1

268,154.7

292,788.6

739,548.5

1,895.8

1,529.8

101,307.9

Nam Phong

สีชมพู

1

134,133.6

200,377.1

359,439.2

408.0

854.0

70,036.8

Ubolratana

น้าํ พอง

1

235,916.4

302,478.3

691,701.3

1,177.7

530.9

62,152.1

Kranuan

อุบลรัตน์

1

248,337.2

270,674.4

367,816.3

1,235.1

1,718.9

15,651.8

Ban Phai

กระนวน

1

141,135.7

154,337.1

348,636.0

529.5

247.3

40,284.6

Phon

บ้านไผ่

1

415,943.2

405,366.2

1,010,866.8

1,655.2

1,129.9

47,382.2

Phu Wiang

พล

1

228,217.0

399,410.4

791,690.4

6,056.5

4,384.5

118,516.0

Mancha Khiri

หนองสองห้อง

1

149,864.0

232,932.3

381,386.8

248.2

428.5

42,417.8

Phu Pha Man

ภูเวียง

1

300,563.2

407,926.4

809,244.3

2,458.3

3,957.0

73,517.5

Nong Song Hong

มัญจาคีรี

1

268,303.8

466,282.7

779,526.4

18,251.5

22,855.3

189,433.9

เขาสวนกวาง

1

88,179.3

89,054.3

143,697.4

66.6

107.6

39,236.5

ภูผาม่าน

1

262,998.8

315,937.9

305,839.1

489.8

263.8

8,763.8

ทีม่ า: ธนาคารออมสิน ภาค 11 จังหวัดขอนแก่น

Source: Government Saving Bank, Regional Office No. 11 , Khonkaen

Total Mueang Khon Kaen

Si Chomphu Khao Suan Kwang Phu Pha Man


ตาราง 18.4 สหกรณ์ จาแนกตามประเภทสหกรณ์ เป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2559 Table 18.4 Cooperatives by Type of Cooperatives and District: 2016

อําเภอ

รวม Total

สหกรณ์ภาคเกษตร

สหกรณ์นอกภาคเกษตร

Agricultural co-operatives group

Non agricultural co-operatives group

การเกษตร

นิคม

ออมทรัพย์

เครดิตยูเนี่ยน

ร้านค้า

บริการ

Agricultural

Land settlement

Thrift and credit

Credit Union

Consumer

Services

District

รวมยอด

206

123

3

28

23

4

25

เมืองขอนแก่น

54

17

-

21

5

3

8

Mueang Khon Kaen

บ้านฝาง

5

3

-

1

-

-

1

Ban Fang

พระยืน

9

6

-

-

3

-

-

Phra Yuen

หนองเรือ

7

5

-

-

2

-

-

Nong Ruea

ชุมแพ

17

8

-

1

-

-

8

Chum Phae

สีชมพู

8

8

-

-

-

-

-

Si Chomphu

น้ําพอง

25

17

-

3

3

1

1

Nam Phong

อุบลรัตน์

4

4

-

-

-

-

-

Ubolratana

กระนวน

9

6

3

-

-

-

-

Kranuan

บ้านไผ่

7

1

-

-

1

-

5

Ban Phai

เปือยน้อย

2

1

-

-

1

-

-

Pueai Noi

11

10

-

1

-

-

-

Phon

แวงใหญ่

3

3

-

-

-

-

-

Waeng Yai

แวงน้อย

8

7

-

-

-

-

1

Waeng Noi

หนองสองห้อง

5

2

-

-

3

-

-

Nong Song Hong

10

8

-

-

2

-

-

Phu Wiang

พล

ภูเวียง

Total


ตาราง 18.4 สหกรณ์ จาแนกตามประเภทสหกรณ์ เป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2559 (ต่อ) Table 18.4 Cooperatives by Type of Cooperatives and District: 2016 (Cont.) รวม

อําเภอ

Total

สหกรณ์ภาคเกษตร

สหกรณ์นอกภาคเกษตร

Agricultural co-operatives group

Non agricultural co-operatives group

การเกษตร

นิคม

ออมทรัพย์

เครดิตยูเนี่ยน

ร้านค้า

บริการ

Agricultural

Land settlement

Thrift and credit

Credit Union

Consumer

Services

District

มัญจาคีรี

6

3

-

1

2

-

-

Mancha Khiri

ชนบท

6

5

-

-

-

-

1

Chonnabot

เขาสวนกวาง

1

1

-

-

-

-

-

Khao Suan Kwang

ภูผาม่าน

1

1

-

-

-

-

-

Phu Pha Man

ซําสูง

2

2

-

-

-

-

-

Sam Sung

โคกโพธิ์ไชย

1

1

-

-

-

-

-

Khok Pho Chai

หนองนาคํา

1

1

-

-

-

-

-

Nong Na Kham

บ้านแฮด

2

1

-

-

1

-

-

Ban Haet

โนนศิลา

2

2

-

-

-

-

-

Non Sila

ที่มา: สํานักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น

Source: Khonkaen Provincial Cooperative Office


ตาราง 18.5 สถิตกิ ารรับประกันชีวิต พ.ศ. 2550 - 2559 Table

18.5 Statistics of Life Insurance Business: 2007 - 2016 จํานวนกรมธรรม์ที่มีผลบังคับ

จํานวนเงินเอาประกันภัย

เบี้ยประกันภัยรับทั้งสิ้น

เงินที่จา่ ยตามกรมธรรม์

ปี

(ราย)

(พันบาท)

(พันบาท)

(พันบาท)

Year

Policies in force

Sum Insured

Premiums

Benefit Payment

(Policies)

(Thousand Baht)

(Thousand Baht)

(Thousand Baht)

2550 (2007)

365,886

76,956,232

3,012,058

1,170,398

2551 (2008)

379,879

90,303,094

3,206,628

1,367,789

2552 (2009)

386,315

95,305,437

3,441,134

1,487,999

2553 (2010)

412,338

106,531,026

3,789,510

1,748,432

2554 (2011)

440,538

118,412,109

4,197,116

1,946,694

2555 (2012)

452,892

118,688,427

4,923,492

2,136,147

2556 (2013)

510,561

160,694,022

5,895,522

2,473,627

2557 (2014)

532,506

167,818,444

6,720,181

2,777,460

2558 (2015)

546,139

185,466,021

7,089,143

2,838,592

2559 (2016)

540,546

173,646,348

7,057,955

3,203,827

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

Source : Office of Insurance Commission


สถิิติการคลัง Fiscal Statistics


ตาราง 19.1 รายรับ และรายจ่ายจริงขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล จาแนกตามประเภท ปีงบประมาณ 2558 - 2559 Table 19.1 Actual Revenue and Expenditure of Provincial Administrative Organization, Municipality and Subdistrict Administration Organization by Type: Fiscal Years 2015 - 2016 (ล้านบาท : Million Baht) 2558 (2015)

ประเภท

รายได้รวม รายได้ ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ทรัพย์สิน สาธารณูปโภค เบ็ดเตล็ด เงินอุดหนุน รายจ่ายรวม รายจ่ายประจา รายจ่ายเพื่อการลงทุน รายจ่ายงบกลาง

องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด Provincial Administration Organization 984.86 125.37 94.09 1.84 12.97 16.48 859.49 1,224.87 830.67 186.99 207.21

ที่มา: สานักงานคลังจังหวัดขอนแก่น

เทศบาล Municipality

3,895.66 610.64 306.54 116.11 117.99 22.16 47.84 3,285.02 4,472.20 3,443.74 681.81 346.66

2559 (2016) องค์การบริหาร ส่วนตาบล Subdistrict Administration Organization

องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด Provincial Administration Organization

3,104.94 164.89 48.12 27.20 41.75 7.52 40.30 2,940.05 3,197.39 2,564.14 411.18 222.07

1,040.05 115.24 88.77 4.04 10.60 11.83 924.80 1,366.40 977.62 332.49 56.29

เทศบาล Municipality

3,505.39 606.98 325.62 118.73 99.76 21.24 41.63 2,898.41 4,426.50 3,472.86 588.69 364.95

องค์การบริหาร ส่วนตาบล Subdistrict Administration Organization 2,788.79 164.62 51.83 30.16 36.45 9.31 36.87 2,624.17 3,178.62 2,536.20 407.38 235.04

Source: Khon Kaen Provincial Office of The Comptroller General

Type

Revenue Total Revenue Taxes and duties Fees and fines Property Public utilities Miscellaneous Subsidies Expenditure Total Permanent expenditure Expenditure of investment Central expenditure


ตาราง 19.2 รายรับ และรายจ่ายจริงของเทศบาล จาแนกตามประเภท เป็นรายอาเภอ และเทศบาล ปีงบประมาณ 2559 Table 19.2 Actual Revenue and Expenditure of Municipality by Type, District and Municipality: Fiscal Year 2016 (พันบาท : Thousand Baht) รายได้

รายจ่าย

Revenue

Expenditure

ค่าธรรมเนียม

อาเภอ/เทศบาล

รายจ่าย

ภาษีอากร

ค่าปรับ

ทรัพย์สิน

สาธารณูปโภค

เบ็ดเตล็ด

เงินอุดหนุน

รายจ่ายประจา

เพือ่ การลงทุน

งบกลาง

Taxes and

Fees and fines

Property

Public

Miscellaneous

Subsidies

Permanent

Expenditure

Central

Expenditure

of investment

expenditure

duties รวมยอด

รายจ่าย

utilities

District/municipality

325,621.2

118,729.9

99,758.0

21,244.5

41,630.2

2,898,407.0

3,472,857.3

588,686.1

364,953.6

207,702.6

77,898.4

52,845.3

13,212.6

22,799.9

1,174,073.1

1,519,275.6

307,996.1

144,709.7 Mueang Khon Kaen

เทศบาลนครขอนแก่น

135,889.3

54,050.5

41,318.0

10,094.8

14,616.6

678,330.6

875,293.4

125,563.7

42,083.0

เทศบาลตาบลท่าพระ

5,318.4

878.4

563.2

-

414.2

18,210.0

48,894.3

7,491.9

1,981.4

Tha Pra Subdistrict Municipality

เทศบาลตาบลโนนท่อน

686.8

522.8

317.4

-

282.8

8,344.0

23,631.6

6,854.9

2,581.9

Non Thon Subdistrict Municipality

เทศบาลตาบลบ้านค้อ

2,416.7

351.3

722.6

-

457.9

47,481.3

41,331.2

14,777.6

22,930.1

Ban Kho Subdistrict Municipality

เทศบาลตาบลบ้านเป็ด

12,435.6

4,067.4

807.3

-

1,062.4

64,235.3

108,629.9

43,410.2

14,300.8

Ban Ped Subdistrict Municipality

เทศบาลตาบลบึงเนียม

1,007.8

535.9

121.3

-

114.2

20,052.6

21,331.0

4,641.0

10,189.0

Bung Nieym Subdistrict Municipality

เทศบาลตาบลพระลับ

2,388.1

984.1

820.6

-

781.0

54,872.7

48,330.8

3,140.5

23,399.1

Pra Lab Subdistrict Municipality

เทศบาลตาบลเมืองเก่า

19,927.1

5,707.2

1,743.2

-

1,689.1

48,966.7

89,208.9

49,398.5

6,713.7

Mueang Kao Subdistrict Municipality

เทศบาลตาบลสาวะถี

460.2

1,557.3

399.4

-

468.9

56,326.8

56,528.6

491.2

1,910.7

Sawathi Subdistrict Municipality

เทศบาลตาบลสาราญ

3,729.7

883.7

298.3

542.0

536.7

40,222.7

33,553.3

8,970.5

2,759.8

Som Rang Subdistrict Municipality

เทศบาลตาบลหนองตูม

332.9

470.2

242.7

2,575.7

440.9

25,296.9

24,251.8

4,472.2

1,320.4

Nong Toom Subdistrict Municipality

เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม

4,317.4

1,570.0

1,017.9

-

830.9

61,181.2

58,007.6

11,192.1

4,519.0

Nab Thum Town Municipality

18,792.5

6,319.6

4,473.5

-

1,104.3

50,552.4

90,283.1

27,591.7

10,020.8

เมืองขอนแก่น

เทศบาลเมืองศิลา

Total

Khon Kaen City Municipality

Sila Town Municipality


ตาราง 19.2 รายรับ และรายจ่ายจริงของเทศบาล จาแนกตามประเภท เป็นรายอาเภอ และเทศบาล ปีงบประมาณ 2559 (ต่อ) Table 19.2 Actual Revenue and Expenditure of Municipality by Type, District and Municipality: Fiscal Year 2016 (Cont.) (พันบาท : Thousand Baht) รายได้

รายจ่าย

Revenue

Expenditure

ค่าธรรมเนียม

อาเภอ/เทศบาล

รายจ่าย

รายจ่าย

ภาษีอากร

ค่าปรับ

ทรัพย์สิน

สาธารณูปโภค

เบ็ดเตล็ด

เงินอุดหนุน

รายจ่ายประจา

เพือ่ การลงทุน

งบกลาง

Taxes and

Fees and fines

Property

Public

Miscellaneous

Subsidies

Permanent

Expenditure

Central

Expenditure

of investment

expenditure

duties

utilities

District/municipality

1,803.9

1,233.1

2,167.0

0.8

515.4

111,754.7

112,787.9

15,409.6

เทศบาลตาบลแก่นฝาง

178.7

254.2

278.1

-

16.3

16,770.6

15,085.6

2,104.1

718.7

Kaen Fang Subdistrict Municipality

เทศบาลตาบลโคกงาม

148.6

52.3

129.5

-

21.7

16,855.0

17,223.5

5,483.5

7,283.7

Khok Ngam Subdistrict Municipality

เทศบาลตาบลโนนฆ้อง

176.1

188.6

57.0

-

4.4

20,369.5

16,602.2

1,049.7

2,069.3

Non Kong Subdistrict Municipality

เทศบาลตาบลบ้านฝาง

771.3

261.0

1,300.0

-

253.9

17,545.9

27,119.0

2,937.1

1,600.2

Ban Fang Subdistrict Municipality

เทศบาลตาบลป่ามะนาว

114.5

173.6

196.1

0.8

120.5

21,558.5

17,325.2

2,005.7

1,697.7

Pa Ma Now Subdistrict Municipality

เทศบาลตาบลหนองบัว

414.8

303.4

206.2

-

98.6

18,655.3

19,432.4

1,829.6

838.6

Nong Bua Subdistrict Municipality

1,305.4

1,209.1

2,670.8

352.4

544.4

90,872.0

88,629.6

20,512.9

เทศบาลตาบลบ้านโต้น

173.0

295.4

146.8

-

227.4

21,896.0

31,348.6

1,728.2

3,609.3

Ban Ton Subdistrict Municipality

เทศบาลตาบลพระบุ

114.6

124.1

1,216.8

352.4

24.7

19,904.5

17,015.9

754.0

3,202.2

Pra Bu Subdistrict Municipality

เทศบาลตาบลพระยืน

526.0

298.1

881.6

-

88.2

13,316.3

19,011.6

2,947.9

2,139.0

Phra Yuen Subdistrict Municipality

เทศบาลตาบลพระยืนมิง่ มงคล

491.8

491.5

425.5

-

204.0

35,755.1

21,253.4

15,082.8

12,609.8

7,346.8

2,885.4

4,782.0

15.6

2,877.7

176,713.0

195,040.9

42,436.4

10,355.5 Nong Ruea

เทศบาลตาบลกุดกว้าง

2,006.9

331.4

227.8

-

566.3

35,096.8

26,552.2

6,901.7

1,426.3

Kut Kwang Subdistrict Municipality

เทศบาลตาบลดอนโมง

722.4

612.7

970.4

-

12.8

12,429.9

20,773.1

4,091.4

2,251.0

Don Mong Subdistrict Municipality

เทศบาลตาบลโนนทอง

228.5

208.4

423.8

-

457.9

37,632.7

33,455.2

13,754.3

1,430.0

Non Thong Subdistrict Municipality

บ้านฝาง

พระยืน

หนองเรือ

14,208.1 Ban Fang

21,560.3 Phra Yuen District

Phra Yuen Ming Mong Kol Subdistrict Municipality


ตาราง 19.2 รายรับ และรายจ่ายจริงของเทศบาล จาแนกตามประเภท เป็นรายอาเภอ และเทศบาล ปีงบประมาณ 2559 (ต่อ) Table 19.2 Actual Revenue and Expenditure of Municipality by Type, District and Municipality: Fiscal Year 2016 (Cont.) (พันบาท : Thousand Baht) รายได้

รายจ่าย

Revenue

Expenditure

ค่าธรรมเนียม

อาเภอ/เทศบาล

รายจ่าย

รายจ่าย

ภาษีอากร

ค่าปรับ

ทรัพย์สิน

สาธารณูปโภค

เบ็ดเตล็ด

เงินอุดหนุน

รายจ่ายประจา

เพือ่ การลงทุน

งบกลาง

Taxes and

Fees and fines

Property

Public

Miscellaneous

Subsidies

Permanent

Expenditure

Central

Expenditure

of investment

expenditure

duties

utilities

District/municipality

103.4

198.8

413.2

-

201.8

19,857.3

15,261.1

3,610.7

790.7

Non Sa Ard Subdistrict Municipality

เทศบาลตาบลบ้านผือ

89.6

19.2

323.2

-

377.3

10,251.3

16,981.5

2,773.3

985.0

Ban Phu Subdistrict Municipality

เทศบาลตาบลยางคา

233.0

173.7

205.1

-

597.4

25,383.9

24,716.8

7,213.5

1,610.9

Yang Kham Subdistrict Municipality

เทศบาลตาบลหนองแก

974.2

319.5

746.7

-

434.7

15,929.6

27,425.1

2,345.3

1,014.0

Nong Kae Subdistrict Municipality

เทศบาลตาบลหนองเรือ

2,988.6

1,021.8

1,471.8

15.6

229.5

20,131.6

29,875.8

1,746.2

847.7

Nong Ruea Subdistrict Municipality

22,099.8

6,463.7

4,047.4

1,318.4

2,512.8

217,685.8

258,175.0

47,791.6

เทศบาลตาบลโคกสูงสัมพันธ์

239.9

147.0

129.3

-

1.2

14,287.4

26,519.2

591.2

เทศบาลตาบลนาเพียง

148.5

289.8

143.8

-

167.9

20,277.3

15,639.5

1,394.3

758.1

1,922.5

20.8

55.0

-

57.7

13,501.9

20,229.1

3,528.9

6,458.5

Non Sa Ard Municipality

เทศบาลตาบลโนนหัน

593.9

205.5

1,183.5

328.4

192.9

21,604.0

27,891.7

470.0

2,829.2

Non Hun Subdistrict Municipality

เทศบาลตาบลหนองไผ่

1,586.5

956.4

258.3

-

107.2

24,393.1

24,571.1

4,131.4

944.4

Nong Phai Subdistrict Municipality

เทศบาลตาบลหนองเสาเล้า

3,371.6

230.3

315.6

-

98.2

21,538.1

19,804.1

1,848.0

1,165.2

14,236.9

4,614.0

1,961.8

989.9

1,887.6

102,084.0

123,520.4

35,827.9

28,365.3 Mueang Chum Phae Subdistrict Municipality

1,316.7

1,066.1

2,892.1

-

1,118.9

65,670.7

64,032.2

6,351.9

3,150.0 Si Chomphu

เทศบาลตาบลนาจาน

168.6

67.8

679.7

-

467.7

33,575.6

22,597.7

2,248.9

1,662.3

เทศบาลตาบลวังเพิ่ม

245.8

608.8

573.9

-

373.3

18,960.8

17,936.7

882.9

735.7

Wang Poem Subdistrict Municipality

เทศบาลตาบลสีชมพู

902.4

389.5

1,638.6

-

277.8

13,134.3

23,497.8

3,220.0

752.0

Si Chomphu Subdistrict Municipality

เทศบาลตาบลโนนสะอาด

ชุมแพ

เทศบาลตาบลโนนสะอาด

เทศบาลเมืองชุมแพ สีชมพู

44,351.3 Chum Phae 3,830.5 Khok Sung Samphan Subdistrict Municipality Na Piang Subdistrict Municipality

Nong Sao Lao Subdistrict Municipality

Na Chan Subdistrict Municipality


ตาราง 19.2 รายรับ และรายจ่ายจริงของเทศบาล จาแนกตามประเภท เป็นรายอาเภอ และเทศบาล ปีงบประมาณ 2559 (ต่อ) Table 19.2 Actual Revenue and Expenditure of Municipality by Type, District and Municipality: Fiscal Year 2016 (Cont.) (พันบาท : Thousand Baht) รายได้

รายจ่าย

Revenue

Expenditure

ค่าธรรมเนียม

อาเภอ/เทศบาล

รายจ่าย

รายจ่าย

ภาษีอากร

ค่าปรับ

ทรัพย์สิน

สาธารณูปโภค

เบ็ดเตล็ด

เงินอุดหนุน

รายจ่ายประจา

เพือ่ การลงทุน

งบกลาง

Taxes and

Fees and fines

Property

Public

Miscellaneous

Subsidies

Permanent

Expenditure

Central

Expenditure

of investment

expenditure

duties

utilities

District/municipality

50,456.9

3,685.5

3,664.0

457.0

2,800.3

203,122.5

244,163.2

33,619.3

เทศบาลตาบลกุดน้าใส

25,303.8

291.0

1,025.4

-

300.1

35,494.6

51,634.3

12,590.9

7,030.1

Kud Nam Sai Subdistrict Municipality

เทศบาลตาบลน้าพอง

1,925.9

999.2

811.5

18.5

656.0

25,764.8

34,690.7

72.3

3,085.2

Nam Phong Subdistrict Municipality

เทศบาลตาบลม่วงหวาน

7,207.9

385.0

208.3

3.1

393.4

47,016.2

39,433.1

8,446.2

3,402.7

Muang Wan Subdistrict Municipality

เทศบาลตาบลลาน้าพอง

14,402.3

531.9

460.1

-

78.0

47,386.8

44,423.9

4,347.3

2,060.0

Lam Nam Phong Subdistrict Municipality

เทศบาลตาบลวังชัย

1,203.5

898.5

923.6

-

1,052.0

17,433.8

46,121.3

1,823.5

4,225.8

Wang Chai Subdistrict Municipality

เทศบาลตาบลสะอาด

413.6

579.8

235.1

435.4

320.9

30,026.2

27,859.8

6,339.1

1,116.8

Sa Ard Subdistrict Municipality

5,143.4

6,469.5

2,085.7

-

794.6

61,240.4

73,887.8

12,901.5

4,372.2

613.1

1,508.2

-

308.3

18,030.6

29,916.0

7,513.3

7,667.0

Kuean Ubonrat Subdistrict Municipality

เทศบาลตาบลโคกสูง

604.6

5,831.0

385.9

-

293.4

25,649.3

23,487.4

3,965.3

1,721.8

Khok Sung Subdistrict Municipality

เทศบาลตาบลนาคา

166.6

25.5

191.6

-

192.9

17,560.6

20,484.3

1,422.9

2,713.0

Na Khom Subdistrict Municipality

2,983.6

4,548.6

2,982.9

38.3

395.5

52,062.8

109,062.3

14,790.5

เทศบาลตาบลน้าอ้อม

131.2

135.6

108.5

-

10.4

11,460.5

15,912.6

1,484.7

618.7

Nam Aom Subdistrict Municipality

เทศบาลตาบลหนองโน

550.9

254.7

172.9

-

49.5

18,505.1

21,331.0

832.2

1,211.2

Nong No Subdistrict Municipality

เทศบาลตาบลห้วยยาง

140.7

200.0

115.8

-

140.3

9,034.9

15,167.2

1,999.6

6,138.9

Huy Yang Subdistrict Municipality

เทศบาลเมืองกระนวน

2,160.8

3,958.2

2,585.7

38.3

195.3

13,062.3

56,651.4

10,474.0

14,529.9

Kra nuan Subdistrict Municipality

นาพอง

อุบลรัตน์ เทศบาลตาบลเขือ่ นอุบลรัตน์

กระนวน

20,920.6 Nam Phong

12,101.9 Ubolratana

22,498.6 Kra nuan


ตาราง 19.2 รายรับ และรายจ่ายจริงของเทศบาล จาแนกตามประเภท เป็นรายอาเภอ และเทศบาล ปีงบประมาณ 2559 (ต่อ) Table 19.2 Actual Revenue and Expenditure of Municipality by Type, District and Municipality: Fiscal Year 2016 (Cont.) (พันบาท : Thousand Baht) รายได้

รายจ่าย

Revenue

Expenditure

ค่าธรรมเนียม

อาเภอ/เทศบาล

รายจ่าย

รายจ่าย

ภาษีอากร

ค่าปรับ

ทรัพย์สิน

สาธารณูปโภค

เบ็ดเตล็ด

เงินอุดหนุน

รายจ่ายประจา

เพือ่ การลงทุน

งบกลาง

Taxes and

Fees and fines

Property

Public

Miscellaneous

Subsidies

Permanent

Expenditure

Central

Expenditure

of investment

expenditure

duties

utilities

District/municipality

8,546.0

2,614.5

1,201.7

-

517.7

81,311.0

71,802.7

7,910.3

6,082.7 Ban Phai

เทศบาลตาบลในเมือง

1,740.9

263.4

430.8

-

238.1

12,982.7

20,598.3

6,504.1

1,562.4

Nai Mueang Subdistrict Municipality

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

6,805.1

2,351.1

770.9

-

279.6

68,328.2

51,204.4

1,406.2

4,520.3

Ban Phai Subdistrict Municipality

329.5

680.0

381.6

83.8

316.0

19,121.1

39,511.7

3,292.4

4,381.3 Pueai Noi

เทศบาลตาบลเปือยน้อย

296.4

266.5

319.3

-

286.9

12,708.8

28,712.3

2,241.9

3,346.8

Pueai Noi Subdistrict Municipality

เทศบาลตาบลสระแก้ว

33.1

413.5

62.3

83.8

29.2

6,412.3

10,799.3

1,050.5

1,034.5

Sra Keaw Subdistrict Municipality

4,288.7

2,589.9

6,088.4

4,071.3

734.9

109,734.4

155,470.4

596.4

11,000.0 Phon

4,288.7

2,589.9

6,088.4

4,071.3

734.9

109,734.4

155,470.4

596.4

11,000.0

599.4

305.5

1,098.5

-

452.5

17,199.7

25,824.4

2,502.4

1,431.6 Waeng Yai

599.4

305.5

1,098.5

-

452.5

17,199.7

25,824.4

2,502.4

1,431.6

795.0

369.1

925.7

-

624.5

49,005.0

48,188.7

4,112.6

3,102.2 Waeng Noi

เทศบาลตาบลก้านเหลือง

231.4

32.1

280.7

-

396.5

27,828.9

22,269.6

2,471.9

2,317.7

Kan Luang Subdistrict Municipality

เทศบาลตาบลแวงน้อย

563.6

337.0

645.0

-

228.0

21,176.1

25,919.1

1,640.7

784.6

Waeng Noi Subdistrict Municipality

1,022.3

304.4

471.2

-

25.5

20,121.6

19,316.2

1,213.9

1,071.3 Nong Song Hong

1,022.3

304.4

471.2

-

25.5

20,121.6

19,316.2

1,213.9

1,071.3

1,715.0

460.5

3,321.0

-

221.6

24,291.6

38,326.2

2,863.9

7,839.8 Phu Wiang

1,715.0

460.5

3,321.0

-

221.6

24,291.6

38,326.2

2,863.9

7,839.8

บ้านไผ่

เปือยน้อย

พล เทศบาลเมืองเมืองพล แวงใหญ่ เทศบาลตาบลแวงใหญ่ แวงน้อย

หนองสองห้อง เทศบาลตาบลหนองสองห้อง ภูเวียง เทศบาลตาบลภูเวียง

Mueang Pho Town Municipality

Waeng Yai Subdistrict Municipality

Nong Song Hong Subdistrict Municipality

Phu Wiang Subdistrict Municipality


ตาราง 19.2 รายรับ และรายจ่ายจริงของเทศบาล จาแนกตามประเภท เป็นรายอาเภอ และเทศบาล ปีงบประมาณ 2559 (ต่อ) Table 19.2 Actual Revenue and Expenditure of Municipality by Type, District and Municipality: Fiscal Year 2016 (Cont.) (พันบาท : Thousand Baht) รายได้

รายจ่าย

Revenue

Expenditure

ค่าธรรมเนียม

อาเภอ/เทศบาล

รายจ่าย

รายจ่าย

ภาษีอากร

ค่าปรับ

ทรัพย์สิน

สาธารณูปโภค

เบ็ดเตล็ด

เงินอุดหนุน

รายจ่ายประจา

เพือ่ การลงทุน

งบกลาง

Taxes and

Fees and fines

Property

Public

Miscellaneous

Subsidies

Permanent

Expenditure

Central

Expenditure

of investment

expenditure

duties

utilities

District/municipality

1,456.6

555.4

1,115.4

46.1

840.3

62,208.7

39,377.2

5,366.3

2,091.5 Mancha Khiri

370.4

271.5

241.1

-

139.7

27,960.1

21,490.9

5,126.4

1,558.6

1,086.2

283.9

874.3

46.1

700.6

34,248.6

17,886.3

239.9

532.9

154.7

393.4

281.4

13.0

129.4

24,840.8

13,735.6

550.0

150.5

359.8

281.4

-

89.9

18,827.8

9,890.6

457.5

362.1

4.2

33.6

-

13.0

39.5

6,013.1

3,845.0

92.5

1,836.7

1,773.7

992.5

2,305.1

-

860.5

92,281.9

64,910.4

22,372.8

เทศบาลตาบลเขาสวนกวาง

1,631.0

888.7

1,860.7

-

634.3

65,752.3

37,707.5

7,842.8

4,148.3

Khao Suan Kwang Subdistrict Municipality

เทศบาลตาบลโนนสมบูรณ์

142.8

103.8

444.4

-

226.2

26,529.5

27,202.9

14,530.0

1,199.7

Non Som Boon Subdistrict Municipality

322.1

308.6

680.0

-

184.2

29,971.8

34,176.8

2,994.2

2,319.9 Phu Pha Man

เทศบาลตาบลโนนคอม

44.0

67.5

225.2

-

85.7

6,898.3

11,583.8

1,020.6

572.1

เทศบาลตาบลภูผาม่าน

278.0

241.2

454.8

-

98.6

23,073.5

22,593.0

1,973.6

1,747.7

450.2

481.6

224.5

216.8

379.7

17,681.2

30,158.0

3,954.0

2,374.7 Sam Sung

450.2

481.6

224.5

216.8

379.7

17,681.2

30,158.0

3,954.0

2,374.7

700.0

588.9

1,580.0

-

433.6

47,412.0

67,008.8

12,777.8

เทศบาลตาบลนาแพง

98.2

6.9

-

-

2.7

3,686.8

5,732.7

เทศบาลตาบลบ้านโคก

273.0

368.8

1,063.6

-

55.5

15,459.8

19,019.2

มัญจาคีรี เทศบาลตาบลนาข่า เทศบาลตาบลมัญจาคีรี ชนบท เทศบาลตาบลชนบท เทศบาลตาบลชลบถวิบลู ย์ เขาสวนกวาง

ภูผาม่าน

ซาสูง เทศบาลตาบลซาสูง โคกโพธิ์ชยั

7,866.8

Na Kha Subdistrict Municipality Mancha Khiri Subdistrict Municipality

2,198.8 Chonnabot Chonnabot Subdistrict Municipality Chonnabot Wiboon Subdistrict Municipality

5,348.0 Khao Suan Kwang

Non Khom Subdistrict Municipality Phu Pha Man Subdistrict Municipality Sam Sung Subdistrict Municipality

8,126.1 Khok Pho Chai 506.9

Na Paeng Subdistrict Municipality

3,177.0

Ban Khok Subdistrict Municipality


ตาราง 19.2 รายรับ และรายจ่ายจริงของเทศบาล จาแนกตามประเภท เป็นรายอาเภอ และเทศบาล ปีงบประมาณ 2559 (ต่อ) Table 19.2 Actual Revenue and Expenditure of Municipality by Type, District and Municipality: Fiscal Year 2016 (Cont.) (พันบาท : Thousand Baht) รายได้

รายจ่าย

Revenue

Expenditure

ค่าธรรมเนียม

อาเภอ/เทศบาล

รายจ่าย

รายจ่าย

ภาษีอากร

ค่าปรับ

ทรัพย์สิน

สาธารณูปโภค

เบ็ดเตล็ด

เงินอุดหนุน

รายจ่ายประจา

เพือ่ การลงทุน

งบกลาง

Taxes and

Fees and fines

Property

Public

Miscellaneous

Subsidies

Permanent

Expenditure

Central

Expenditure

of investment

expenditure

duties

utilities

District/municipality

เทศบาลตาบลโพธิ์ชัย

183.8

205.1

293.5

-

302.2

20,561.7

27,791.4

3,526.1

3,347.9

Pho Chai Subdistrict Municipality

เทศบาลตาบลภูผาแดง

145.0

8.0

222.9

-

73.3

7,703.8

14,465.5

1,384.8

1,094.2

Phu Pha Dang Subdistrict Municipality

394.3

362.3

414.8

732.8

570.9

25,513.7

33,909.3

5,815.4

1,618.5 Nong na kham

เทศบาลตาบลขนวน

135.4

217.1

288.0

312.5

361.3

19,191.2

18,254.5

3,904.5

769.2 Ka Nun Subdistrict Municipality

เทศบาลตาบลหนองนาคา

258.9

145.2

126.8

420.3

209.6

6,322.5

15,654.8

1,910.9

849.3 Nong na kham Subdistrict Municipality

1,944.8

1,301.7

861.5

506.8

573.8

71,401.5

86,516.5

8,467.6

8,125.4 Ban Haet

เทศบาลตาบลโคกสาราญ

425.4

473.7

362.2

506.8

80.1

30,678.2

38,056.3

6,201.9

2,687.3

Khok Som Ran Subdistrict Municipality

เทศบาลตาบลบ้านแฮด

635.8

658.5

353.6

-

466.8

30,410.6

31,615.3

1,004.5

2,974.4

Ban Haet Subdistrict Municipality

เทศบาลตาบลวังสวรรค์

883.6

169.5

145.6

-

26.8

10,312.7

16,844.9

1,261.2

2,463.6

Wang Sa Wan Subdistrict Municipality

825.2

394.6

351.2

-

285.4

16,502.3

19,537.7

3.7

2,333.7 Non Sila

825.2

394.6

351.2

-

285.4

16,502.3

19,537.7

3.7

2,333.7

144.7

567.3

318.9

178.9

120.2

36,613.7

20,032.2

2,082.6

1,652.1 Wiang Kao

144.7

567.3

318.9

178.9

120.2

36,613.7

20,032.2

2,082.6

1,652.1

หนองนาคา

บ้านแฮด

โนนศิลา เทศบาลตาบลโนนศิลา เวียงเก่า เทศบาลตาบลในเมือง

ที่มา: สานักงานคลังจังหวัดขอนแก่น

Source: Khon Kaen Provincial Office of The Comptroller General

Non Sila Subdistrict Municipality

Nai Mueang Subdistrict Municipality


ตาราง 19.3 รายรับ และรายจ่ายจริงขององค์การบริหารส่วนตาบล จาแนกตามประเภท เป็นรายอาเภอ และองค์การบริหารส่วนตาบล ปีงบประมาณ 2559 Table 19.3 Actual Revenue and Expenditure of Subdistrict Administration Organization by Type, District and Subdistrict Administration Organization: Fiscal Year 2016 (พันบาท : Thousand Baht) รายได้ Revenue อาเภอ/ องค์การบริหารส่วนตาบล

ภาษีอากร Taxes and duties

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ Fees and fines

ทรัพย์สิน Property

สาธารณูปโภค Public utilities

เบ็ดเตล็ด Miscellaneous

เงินอุดหนุน Subsidies

รายจ่ายประจา Permanent Expenditure

รายจ่าย Expenditure รายจ่าย เพือ่ การลงทุน Expenditure of investment

รายจ่าย งบกลาง Central expenditure

District/Subdistrict Administration Organization

รวมยอด

51,832.9

30,162.0

36,453.1

9,307.3

36,865.2

2,624,167.1

2,536,196.1

407,378.1

235,044.6

Total

เมืองขอนแก่น อบต.โคกสี อบต.ดอนช้าง อบต.ดอนหัน อบต.แดงใหญ่ อบต.ท่าพระ อบต.บ้านหว้า บ้านฝาง อบต.บ้านเหล่า อบต.ป่าหวายนั่ง พระยืน อบต.ขามป้อม อบต.หนองแวง หนองเรือ อบต.จระเข้ อบต.โนนทัน

20,345.1 590.8 101.9 1,841.6 526.0 16,602.0 682.9 273.1 142.8 130.2 365.9 163.8 202.2 3,450.3 2,038.2 357.8

3,499.6 445.5 283.5 800.0 241.6 1,167.0 562.0 582.3 409.9 172.4 413.2 183.5 229.8 1,167.6 40.2 173.5

3,339.1 1,095.2 174.8 390.5 537.0 192.9 948.8 358.5 294.7 63.8 308.9 158.7 150.2 1,349.1 126.0 518.2

122.5 63.1 59.4 558.2 558.2 1,037.3 1,037.3 1.7 1.7

1,646.5 320.5 171.9 169.5 169.1 604.4 211.2 736.2 367.8 368.5 87.4 31.4 56.0 1,150.2 438.4 292.6

120,351.7 22,197.2 15,967.6 26,848.2 15,085.3 27,577.7 12,675.8 54,251.9 34,340.0 19,911.9 35,595.8 21,753.0 13,842.9 96,584.6 12,878.6 33,459.3

162,567.6 26,662.7 15,566.5 36,158.8 19,538.0 34,996.8 29,644.8 46,592.4 27,222.9 19,369.5 34,789.3 17,327.2 17,462.1 99,913.7 16,854.9 21,623.7

27,753.7 6,508.2 925.3 5,689.1 5,936.0 4,826.1 3,869.1 8,904.8 3,532.5 5,372.3 9,099.0 6,047.0 3,052.0 15,251.6 2,581.7 2,597.0

5,978.4 932.5 401.3 1,082.4 1,075.7 1,222.4 1,264.2 1,908.5 1,365.6 543.0 5,815.8 4,826.6 989.3 4,936.9 485.8 1,179.2

Mueang Khon Kaen Cok see SAO. Don Chang SAO. Don Han SAO. Dang Yai SAO. Tha Pra SAO. Ban Wa SAO. Ban Fang Ban Lao SAO. Pa Wai Nang SAO. Phra Yuen District Kham Pom SAO. Nong Wang SAO. Nong Ruea Cha La Kay SAO. Non Than SAO.


ตาราง 19.3 รายรับ และรายจ่ายจริงขององค์การบริหารส่วนตาบล จาแนกตามประเภท เป็นรายอาเภอ และองค์การบริหารส่วนตาบล ปีงบประมาณ 2559 (ต่อ) Table 19.3 Actual Revenue and Expenditure of Subdistrict Administration Organization by Type, District and Subdistrict Administration Organization: Fiscal Year 2016 (Cont.) (พันบาท : Thousand Baht) รายได้ Revenue อาเภอ/ องค์การบริหารส่วนตาบล

อบต.บ้านกง อบต.บ้านเม็ง อบต.หนองเรือ ชุมแพ อบต.ขัวเรียง อบต.ชุมแพ อบต.ไชยสอ อบต.นาหนองทุ่ม อบต.โนนหัน อบต.โนนอุดม อบต.วังหินลาด อบต.หนองเขียด สีชมพู อบต.ซายาง อบต.ดงลาน อบต.บริบูรณ์ อบต.บ้านใหม่ อบต.ภูห่าน

ภาษีอากร Taxes and duties 136.6 214.7 703.0 3,017.5 195.6 246.4 200.8 209.5 102.7 602.3 1,318.5 141.7 727.0 63.2 78.1 130.3 96.3 52.6

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ Fees and fines 13.6 389.1 551.2 2,367.3 513.9 961.6 169.8 20.0 129.4 109.1 254.9 208.6 591.6 3.7 24.0 24.6 3.9 12.6

ทรัพย์สิน Property 268.8 262.9 173.2 2,255.7 338.3 161.1 383.3 466.4 239.3 84.1 413.5 169.7 2,466.7 69.3 332.9 405.7 256.3 316.4

สาธารณูปโภค Public utilities 438.0 287.8 -

เบ็ดเตล็ด Miscellaneous 271.7 105.2 42.4 4,049.5 516.4 299.1 117.4 412.3 266.0 416.2 833.8 1,188.4 1,085.1 143.1 136.2 211.3 174.2 201.9

เงินอุดหนุน Subsidies 15,359.9 31,501.0 3,385.8 158,254.1 24,404.2 20,667.5 9,021.9 31,208.5 16,469.7 12,607.6 21,997.2 21,877.5 162,084.8 5,117.5 22,548.7 29,000.9 15,108.0 21,795.6

รายจ่ายประจา Permanent Expenditure 16,091.3 27,824.0 17,519.8 156,033.3 30,573.6 15,051.7 13,992.2 17,613.7 12,916.2 23,948.8 21,841.7 20,095.3 136,404.6 10,690.9 17,018.3 16,565.2 15,794.1 17,528.7

รายจ่าย Expenditure รายจ่าย เพือ่ การลงทุน Expenditure of investment 1,710.2 7,590.5 772.3 26,616.0 901.9 3,961.8 487.8 6,968.4 1,602.4 2,551.3 6,703.2 3,439.2 26,891.9 1,383.0 1,914.7 6,003.0 3,115.8 4,408.3

District/Subdistrict รายจ่าย Administration งบกลาง Organization Central expenditure 525.6 Ban Kong SAO. 2,315.2 Ban Meng SAO. 430.9 Nong Ruea SAO. 7,843.4 Chum Phae 1,226.9 Khua Riang SAO. 1,375.3 Chum Phae SAO. 460.9 Chai So SAO. 1,593.8 Na Nong Thum SAO. 809.4 Non Han SAO. 637.2 Non Udom SAO. 960.1 Wang Hin Lad SAO. 779.8 Nong Khiad SAO. 5,698.9 Si Chomphu 281.6 Sam Yang SAO. 749.7 Dong Lan SAO. 891.1 Bo Ri Boon SAO. 890.0 Ban Mai SAO. 616.8 Phu Han SAO.


ตาราง 19.3 รายรับ และรายจ่ายจริงขององค์การบริหารส่วนตาบล จาแนกตามประเภท เป็นรายอาเภอ และองค์การบริหารส่วนตาบล ปีงบประมาณ 2559 (ต่อ) Table 19.3 Actual Revenue and Expenditure of Subdistrict Administration Organization by Type, District and Subdistrict Administration Organization: Fiscal Year 2016 (Cont.) (พันบาท : Thousand Baht) รายได้ Revenue อาเภอ/ องค์การบริหารส่วนตาบล

อบต.ศรีสุข

ภาษีอากร Taxes and duties 160.7

อบต.สีชมพู

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ Fees and fines 372.9

588.6

สาธารณูปโภค Public utilities -

38.9

69.1

160.2

106.8

80.7

1,896.1

อบต.ทรายมูล

27,715.2

150.2

17.5

26,647.7

20,991.7

1,251.0

485.1

Sri Chom Phu SAO.

337.3

-

105.5

14,151.1

15,711.2

4,329.8

497.6

Nong Dang SAO.

1,727.1

2,841.0

1,714.7

10,817.6

216,601.1

155,456.4

27,028.4

210.7

52.1

414.6

-

0.8

19,739.1

12,853.0

30.0

417.4

Tha Kra Some SAO.

อบต.ท่ากระเสริม

139.1

116.8

190.5

-

3.4

25,854.0

15,760.2

484.0

10,722.3

Tha Kra Serm SAO.

อบต.บัวเงิน

200.2

146.2

303.6

3.1

159.1

34,394.7

27,557.4

6,799.3

922.2

Bua Ngerng SAO.

อบต.บัวใหญ่

131.7

488.9

192.5

-

5.1

51,446.0

17,766.6

1,954.4

521.4

Bua Yai SAO.

อบต.บ้านขาม

250.6

662.1

348.2

281.6

10.0

21,196.8

20,674.7

2,444.9

4,204.7

Ban Kham SAO.

อบต.พังทุย

619.1

168.5

45.0

-

4.6

22,104.0

21,499.6

3,270.4

951.2

Phung Tuy SAO.

อบต.วังชัย

160.5

32.1

1,154.8

1,430.0

10,194.7

6,044.4

20,114.0

244.8

829.4

Wang Chai SAO.

อบต.หนองกุง

184.2

60.5

191.9

-

439.8

35,822.2

19,231.0

11,800.6

7,816.1

Nong Kung SAO.

580.1

573.6

709.0

368.5

848.9

73,872.2

59,057.6

8,430.0

3,265.8 Ubolratana

96.4

41.0

194.6

-

109.9

15,324.6

11,816.1

3,020.0

510.7

Kuean Ubonrat SAO.

อบต.ทุ่งโป่ง

122.1

154.2

243.9

368.5

283.2

14,656.5

16,925.3

486.4

345.7

Khuean Ubon Rat SAO.

อบต.บ้านดง

312.2

373.9

260.3

-

212.8

32,817.6

15,251.1

3,243.7

1,228.4

Ban Dong SAO.

49.4

4.5

10.3

-

243.0

11,073.6

15,065.1

1,679.9

1,181.1

Sri Suk Sam Ran SAO.

อุบลรัตน์ อบต.เขื่อนอุบลรัตน์

อบต.ศรีสุขสาราญ

เงินอุดหนุน Subsidies

District/Subdistrict Administration Organization

95.4

นาพอง

เบ็ดเตล็ด Miscellaneous

รายจ่าย งบกลาง Central expenditure 1,287.1

รายจ่ายประจา Permanent Expenditure 22,104.5

อบต.หนองแดง

ทรัพย์สิน Property

รายจ่าย Expenditure รายจ่าย เพือ่ การลงทุน Expenditure of investment 4,486.4

Sri Suk SAO.

26,384.6 Nam Phong


ตาราง 19.3 รายรับ และรายจ่ายจริงขององค์การบริหารส่วนตาบล จาแนกตามประเภท เป็นรายอาเภอ และองค์การบริหารส่วนตาบล ปีงบประมาณ 2559 (ต่อ) Table 19.3 Actual Revenue and Expenditure of Subdistrict Administration Organization by Type, District and Subdistrict Administration Organization: Fiscal Year 2016 (Cont.) (พันบาท : Thousand Baht) รายได้ Revenue อาเภอ/ องค์การบริหารส่วนตาบล

กระนวน

ภาษีอากร Taxes and duties 1,823.6

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ Fees and fines

ทรัพย์สิน Property

916.6

1,621.1

สาธารณูปโภค Public utilities 427.8

เบ็ดเตล็ด Miscellaneous

เงินอุดหนุน Subsidies

558.5

116,420.6

รายจ่ายประจา Permanent Expenditure 107,087.2

รายจ่าย Expenditure รายจ่าย เพือ่ การลงทุน Expenditure of investment 30,394.7

District/Subdistrict รายจ่าย Administration งบกลาง Organization Central expenditure 13,367.6 Kranuan

อบต.ดูนสาด

74.8

177.2

179.2

427.8

243.7

9,209.5

20,108.3

3,449.5

979.1

Doon Sad SAO.

อบต.บ้านฝาง

31.7

69.8

190.0

-

-

12,229.5

-

757.0

351.1

Ban Phang SAO.

อบต.หนองกุงใหญ่

208.6

174.7

351.9

-

107.9

33,134.1

21,221.7

9,581.7

1,759.6

อบต.หนองโก

544.2

290.5

602.1

-

92.6

24,229.8

19,973.2

4,656.7

624.0

Nong Ko SAO.

อบต.ห้วยโจด

669.3

178.3

195.8

-

91.4

22,114.9

19,825.5

7,876.5

8,502.6

Huy Chod SAO.

อบต.หัวนาคา

295.0

26.1

102.1

-

22.8

15,502.9

18,452.1

4,073.4

1,151.2

Hua Na Kham SAO.

3,842.3

2,620.3

1,801.7

593.1

1,158.8

181,563.4

162,812.3

23,301.4

161.3

143.9

59.8

-

182.8

26,868.8

19,195.9

2,041.7

736.4

Kan Nua SAO.

อบต.บ้านไผ่

1,479.5

300.0

158.1

434.8

116.9

13,911.4

11,134.9

1,125.4

474.2

Ban Phai SAO.

อบต.บ้านลาน

226.4

388.9

193.2

158.3

290.9

27,798.8

21,615.7

2,806.1

1,297.9

Ban Lan SAO.

อบต.ป่าปอ

171.8

461.6

324.6

-

213.1

18,234.7

18,415.2

2,307.6

775.3

Pa Poo SAO.

อบต.ภูเหล็ก

177.4

144.0

158.8

-

66.6

13,861.5

12,027.1

2,380.0

329.3

Phu Leng SAO.

อบต.เมืองเพีย

352.6

310.6

392.8

-

203.6

33,780.2

23,163.7

3,765.8

764.0

Mueang phie SAO.

อบต.หนองน้าใส

145.5

304.9

160.4

-

32.6

20,535.0

24,865.4

3,005.3

729.1

Nong Nam Sai SAO.

อบต.หัวหนอง

737.7

273.6

97.6

-

0.8

8,986.3

13,034.7

2,310.5

4,228.9

Hau Nong SAO.

อบต.หินตั้ง

390.3

292.6

256.4

-

51.5

17,586.7

19,359.7

3,559.1

1,086.4

Hin Tang SAO.

บ้านไผ่ อบต.แคนเหนือ

Nong Kung Yai SAO.

10,421.7 Ban Phai


ตาราง 19.3 รายรับ และรายจ่ายจริงขององค์การบริหารส่วนตาบล จาแนกตามประเภท เป็นรายอาเภอ และองค์การบริหารส่วนตาบล ปีงบประมาณ 2559 (ต่อ) Table 19.3 Actual Revenue and Expenditure of Subdistrict Administration Organization by Type, District and Subdistrict Administration Organization: Fiscal Year 2016 (Cont.) (พันบาท : Thousand Baht) รายได้ Revenue อาเภอ/ องค์การบริหารส่วนตาบล

เปือยน้อย อบต.ขามป้อม อบต.วังม่วง พล อบต.เก่างิ้ว อบต.โคกสง่า อบต.โจดหนองแก อบต.โนนข่า อบต.เพ็กใหญ่ อบต.เมืองพล อบต.ลอมคอม อบต.โสกนกเต็น อบต.หนองมะเขือ อบต.หนองแวงนางเบ้า อบต.หนองแวงโสกพระ อบต.หัวทุ่ง แวงใหญ่ อบต.คอนฉิม

ภาษีอากร Taxes and duties 518.2 122.3 395.8 2,831.0 586.3 111.0 265.0 120.9 146.2 418.4 275.7 228.0 103.1 244.0 277.3 55.1 353.3 107.3

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ Fees and fines 1,545.3 296.7 1,248.6 3,177.3 323.7 480.9 282.8 346.1 236.7 291.0 482.2 180.0 37.5 215.5 201.1 99.9 534.9 176.3

ทรัพย์สิน Property 524.8 219.8 304.9 2,811.5 225.5 309.9 283.8 204.7 332.8 168.5 172.0 294.6 222.6 198.6 173.7 224.9 641.5 122.4

สาธารณูปโภค Public utilities 147.7 147.7 20.5 3.0 2.9 0.2 14.4 1,097.3 -

เบ็ดเตล็ด Miscellaneous 377.5 117.0 260.5 2,058.2 95.2 223.1 106.0 183.1 158.8 65.8 222.7 179.9 179.3 340.4 215.4 88.7 677.7 85.9

เงินอุดหนุน Subsidies 52,327.1 16,718.0 35,609.1 209,725.4 13,275.2 26,004.6 24,381.9 22,579.4 18,703.7 17,433.8 19,005.8 21,872.9 10,361.4 17,587.3 6,669.8 11,849.7 67,588.7 16,595.5

รายจ่ายประจา Permanent Expenditure 56,270.9 19,589.7 36,681.2 187,510.0 17,774.8 16,907.3 18,671.1 18,609.4 17,966.0 16,996.5 20,357.4 1,745.7 10,605.4 18,073.9 19,590.5 10,212.2 61,006.5 16,278.0

รายจ่าย Expenditure รายจ่าย เพือ่ การลงทุน Expenditure of investment 3,594.8 1,188.6 2,406.1 31,511.5 2,652.0 2,887.1 4,316.7 2,935.8 2,084.7 3,234.5 2,275.6 2,145.2 3,332.0 4,951.1 696.7 7,294.7 2,628.9

District/Subdistrict รายจ่าย Administration งบกลาง Organization Central expenditure 15,616.1 Pueai Noi 3,812.2 Kham Pom SAO. 11,803.8 Wang Mung SAO. 30,560.9 Phon 593.7 Kao Ngew SAO. 534.5 Khok Sa Nga SAO. 565.8 Chod Nong Ka SAO. 567.6 Non Kha SAO. 647.7 Peg Yai SAO. 7,549.7 Mueang Phol SAO. 11,210.9 Lom Com SAO. 343.6 Soknokten SAO. 269.7 Nong Ma Kua SAO. 1,057.8 Nong Wang Na Bao SAO. 6,776.1 Nong Wang Sok Par SAO. 443.8 Hau Tung SAO. 16,687.7 Waeng Yai 1,442.9 Khon Chim SAO.


ตาราง 19.3 รายรับ และรายจ่ายจริงขององค์การบริหารส่วนตาบล จาแนกตามประเภท เป็นรายอาเภอ และองค์การบริหารส่วนตาบล ปีงบประมาณ 2559 (ต่อ) Table 19.3 Actual Revenue and Expenditure of Subdistrict Administration Organization by Type, District and Subdistrict Administration Organization: Fiscal Year 2016 (Cont.) (พันบาท : Thousand Baht) รายได้ Revenue อาเภอ/ องค์การบริหารส่วนตาบล

อบต.โนนทอง อบต.โนนสะอาด อบต.ใหม่นาเพียง แวงน้อย อบต.ทางขวาง อบต.ท่านางแนว อบต.ท่าวัด อบต.ละหานนา อบต.แวงน้อย หนองสองห้อง อบต.คึมชาด อบต.ดงเค็ง อบต.ดอนดั่ง อบต.ดอนดู่ อบต.ตะกั่วป่า อบต.โนนธาตุ อบต.วังหิน อบต.สาโรง

ภาษีอากร Taxes and duties 104.5 111.3 30.3 635.7 103.8 150.9 79.8 156.3 144.9 2,097.1 83.3 83.8 215.0 92.8 125.1 76.7 1.0 63.1

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ Fees and fines 152.3 104.5 101.9 725.4 24.1 202.1 143.5 216.4 139.2 1,846.2 31.1 149.3 166.3 35.3 62.6 42.3 1.4 290.0

ทรัพย์สิน Property 205.1 206.6 107.4 1,444.6 249.3 90.0 377.3 447.0 281.0 1,647.8 345.0 121.8 101.0 149.4 68.0 148.3 24.8 113.7

สาธารณูปโภค Public utilities 828.3 269.0 927.6 927.6 113.6 78.6 27.6

เบ็ดเตล็ด Miscellaneous 219.5 277.5 94.7 750.4 86.7 244.8 170.8 6.4 241.7 2,446.7 483.4 140.4 155.0 226.9 166.7 176.5 6.7 144.0

เงินอุดหนุน Subsidies 21,578.7 15,616.1 13,798.4 105,526.6 15,686.7 20,580.2 20,604.8 25,806.2 22,848.7 193,699.7 19,685.3 22,523.5 9,148.0 19,402.2 22,461.0 14,032.6 6,836.0 19,035.1

รายจ่ายประจา Permanent Expenditure 18,522.5 18,305.7 7,900.2 97,596.7 14,367.2 16,585.1 14,312.3 32,779.7 19,552.4 208,571.1 22,335.5 17,545.7 12,635.2 21,005.2 16,808.8 14,071.1 4,411.6 18,172.0

รายจ่าย Expenditure รายจ่าย เพือ่ การลงทุน Expenditure of investment 599.3 3,330.3 736.1 19,444.2 4,577.2 1,801.6 2,937.2 6,325.2 3,803.1 24,153.3 2,206.9 716.7 1,852.2 3,246.8 1,824.4 2,022.6 710.3 721.0

District/Subdistrict รายจ่าย Administration งบกลาง Organization Central expenditure 7,605.2 Non Thong SAO. 2,318.1 Non Sa Art SAO. 5,321.5 Mai Na Peang SAO. 6,817.9 Waeng Noi 494.4 Thang Khang SAO. 772.8 Tha Nang Neaw SAO. 466.3 Tha Wat SAO. 2,917.5 La Han Na SAO. 2,167.0 Waeng Noi SAO. 9,259.2 Nong Song Hong 719.2 Keum Chad SAO. 256.4 Dong Keng SAO. 314.6 Don Dung SAO. 2,249.0 Don Du SAO. 911.0 Te Kua Pa SAO. 917.1 Non Thart SAO. 466.0 Wang Hin SAO. 453.6 Som Rong SAO.


ตาราง 19.3 รายรับ และรายจ่ายจริงขององค์การบริหารส่วนตาบล จาแนกตามประเภท เป็นรายอาเภอ และองค์การบริหารส่วนตาบล ปีงบประมาณ 2559 (ต่อ) Table 19.3 Actual Revenue and Expenditure of Subdistrict Administration Organization by Type, District and Subdistrict Administration Organization: Fiscal Year 2016 (Cont.) (พันบาท : Thousand Baht) รายได้ Revenue อาเภอ/ องค์การบริหารส่วนตาบล

อบต.หนองไผ่ล้อม อบต.หนองเม็ก อบต.หนองสองห้อง อบต.หันโจด ภูเวียง อบต.กุดขอนแก่น อบต.ดินดา อบต.ทุ่งชมพู อบต.นาชุมแสง อบต.นาหว้า อบต.บ้านเรือ อบต.ภูเวียง อบต.สงเปือย อบต.หนองกุงเซิน อบต.หนองกุงธนสาร อบต.หว้าทอง มัญจาคีรี อบต.กุดเค้า

ภาษีอากร Taxes and duties 63.1 116.0 1,124.5 52.6 1,983.3 119.6 64.2 59.4 180.3 96.7 107.6 477.1 184.4 111.4 515.1 67.6 1,727.1 172.8

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ Fees and fines 442.5 255.6 341.0 28.8 2,237.0 79.4 309.5 162.8 89.7 277.3 82.8 289.2 101.6 262.6 437.3 144.8 1,848.2 244.7

ทรัพย์สิน Property 62.3 179.9 333.7 3,043.1 302.6 131.0 166.8 301.3 428.9 143.5 279.5 258.3 532.1 192.3 306.8 3,009.6 519.9

สาธารณูปโภค Public utilities 7.4 159.5 126.8 0.2 32.6 47.4 -

เบ็ดเตล็ด Miscellaneous 206.1 376.7 143.1 221.2 2,415.8 102.1 225.8 113.9 270.1 263.7 147.9 74.6 258.9 591.0 234.8 133.2 1,592.3 53.3

เงินอุดหนุน Subsidies 12,994.7 25,962.1 11,840.8 9,778.5 188,647.4 25,488.7 14,596.8 8,016.0 9,843.3 22,113.3 12,562.7 9,349.6 12,471.7 27,615.4 34,045.0 12,545.1 172,873.6 28,025.6

รายจ่ายประจา Permanent Expenditure 17,057.8 22,193.7 25,985.4 16,349.2 174,780.5 19,290.4 15,785.7 14,512.3 16,356.2 17,701.0 12,388.0 13,061.6 14,896.5 16,151.6 20,189.8 14,447.4 168,089.6 35,686.8

รายจ่าย Expenditure รายจ่าย เพือ่ การลงทุน Expenditure of investment 1,212.0 6,508.9 1,381.9 1,749.7 23,144.4 904.5 2,213.3 2,038.6 2,469.9 2,638.3 1,341.1 3,292.1 1,290.0 1,180.8 4,075.0 1,700.8 23,889.3 4,099.0

District/Subdistrict รายจ่าย Administration งบกลาง Organization Central expenditure 1,509.8 Nong Pai Lom SAO. 792.0 Nong Meng SAO. 408.9 Nong Song Hong SAO. 261.7 Hun Chod SAO. 9,129.1 Phu Wiang 588.9 Kud Khon Kaen SAO. 1,249.2 Din Dum SAO. 403.9 Thung Chom Phu SAO. 454.7 Na Chum Sang SAO. 534.7 Na Wa SAO. 228.0 Ban Rue SAO. 2,802.5 Phu Wiang 782.1 Song Pueai SAO. 496.9 Nong Kung Sern SAO. 1,107.2 Nong Kung Tha Na Sarn SAO. 481.0 Wa Thong SAO. 6,997.9 Mancha Khiri 885.1 Kud Kao SAO.


ตาราง 19.3 รายรับ และรายจ่ายจริงขององค์การบริหารส่วนตาบล จาแนกตามประเภท เป็นรายอาเภอ และองค์การบริหารส่วนตาบล ปีงบประมาณ 2559 (ต่อ) Table 19.3 Actual Revenue and Expenditure of Subdistrict Administration Organization by Type, District and Subdistrict Administration Organization: Fiscal Year 2016 (Cont.) (พันบาท : Thousand Baht) รายได้ Revenue อาเภอ/ องค์การบริหารส่วนตาบล

อบต.คาแคน อบต.ท่าศาลา อบต.นางาม อบต.โพนเพ็ก อบต.สวนหม่อน อบต.หนองแปน ชนบท อบต.กุดเพียขอม อบต.โนนพะยอม อบต.บ้านแท่น อบต.ปอแดง อบต.วังแสง อบต.ศรีบุญเรือง อบต.ห้วยแก เขาสวนกวาง อบต.เขาสวนกวาง อบต.คาม่วง อบต.ดงเมืองแอม อบต.นางิ้ว

ภาษีอากร Taxes and duties 227.5 138.9 362.5 165.6 479.9 180.0 625.6 143.0 115.8 57.9 39.2 104.6 23.9 141.2 1,703.7 76.1 1,288.3 170.5 168.9

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ Fees and fines 363.0 140.9 213.8 231.2 422.2 232.4 505.2 48.3 107.2 89.9 7.6 83.6 25.6 142.9 421.2 9.5 177.9 211.2 22.6

ทรัพย์สิน Property 369.6 392.0 366.2 324.7 462.3 574.9 1,245.0 61.2 216.0 110.6 207.5 208.9 280.1 160.7 633.0 243.5 101.4 160.8 127.2

สาธารณูปโภค Public utilities 47.4 591.3 238.1 3.5 349.8 8.9 8.9 -

เบ็ดเตล็ด Miscellaneous 139.0 115.4 238.2 385.8 318.3 342.4 786.1 106.9 96.9 133.5 96.8 90.2 78.2 183.7 613.9 80.8 33.3 313.5 186.4

เงินอุดหนุน Subsidies 24,595.4 24,560.3 23,766.7 25,199.2 10,960.3 35,766.1 105,274.7 15,398.1 22,340.1 13,524.5 16,586.7 16,591.0 9,133.0 11,701.3 77,837.6 14,776.0 10,565.3 29,784.1 22,712.2

รายจ่ายประจา Permanent Expenditure 20,046.8 17,939.9 25,366.7 20,324.1 19,136.8 29,588.5 100,264.2 15,290.8 13,555.7 14,536.9 15,805.7 9,404.7 12,017.5 19,652.9 72,414.6 14,116.7 15,917.3 24,509.6 17,871.1

รายจ่าย Expenditure รายจ่าย เพือ่ การลงทุน Expenditure of investment 4,605.9 618.4 3,975.8 4,631.3 3,360.0 2,598.9 9,994.6 595.5 285.5 2,161.4 1,062.9 1,795.1 1,412.4 2,681.9 17,440.9 2,103.4 2,795.2 3,281.8 9,260.5

District/Subdistrict รายจ่าย Administration งบกลาง Organization Central expenditure 409.2 Kom Kan SAO. 1,630.4 Phon Pek SAO. 871.7 Phon Pek SAO. 790.3 Phon Pek SAO. 598.2 Suan Mon SAO. 1,812.9 Nong Pan SAO. 8,990.8 Chonnabot 388.6 Kud Phea Khom SAO. 502.2 Non Pa Yom SAO. 468.0 Ban Than SAO. 5,431.7 Pho Dang SAO. 1,135.1 Wung Sang SAO. 220.5 Sri Bung Rueang SAO. 844.7 Sri Bun Reang SAO. 3,857.5 Khao Suan Kwang 449.4 Khao Suan Kwang SAO. 302.7 Kham Muang SAO. 1,135.1 Dong Mueang Am SAO. 1,970.2 Na Ngiew SAO.


ตาราง 19.3 รายรับ และรายจ่ายจริงขององค์การบริหารส่วนตาบล จาแนกตามประเภท เป็นรายอาเภอ และองค์การบริหารส่วนตาบล ปีงบประมาณ 2559 (ต่อ) Table 19.3 Actual Revenue and Expenditure of Subdistrict Administration Organization by Type, District and Subdistrict Administration Organization: Fiscal Year 2016 (Cont.) (พันบาท : Thousand Baht) รายได้ Revenue อาเภอ/ องค์การบริหารส่วนตาบล

ภูผาม่าน

ภาษีอากร Taxes and duties 292.6

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ Fees and fines

ทรัพย์สิน Property

274.5

608.9

สาธารณูปโภค Public utilities 545.2

เบ็ดเตล็ด Miscellaneous

เงินอุดหนุน Subsidies

449.2

55,276.9

รายจ่ายประจา Permanent Expenditure 66,157.1

รายจ่าย Expenditure รายจ่าย เพือ่ การลงทุน Expenditure of investment 6,455.8

District/Subdistrict รายจ่าย Administration งบกลาง Organization Central expenditure 11,296.4 Phu Pha Man

อบต.นาฝาย

101.6

10.7

135.0

-

146.3

9,873.2

10,693.7

265.5

392.2

Na Fay SAO.

อบต.ภูผาม่าน

47.1

53.4

87.6

264.5

157.0

21,937.7

12,711.7

1,490.5

464.1

Phu Pha Man SAO.

อบต.วังสวาบ

72.8

45.8

169.2

280.7

84.1

2,670.4

23,346.2

380.0

581.9

Wung Sa Wab SAO.

อบต.ห้วยม่วง

71.1

164.7

217.2

-

61.8

20,795.6

19,405.5

4,319.8

9,858.2

Huay Muang SAO.

438.1

1,110.5

512.3

149.1

498.8

28,925.2

54,782.1

12,025.7

52.9

97.0

76.6

-

129.2

2,520.9

10,902.0

3,936.5

1,426.4

Kham Mad SAO.

อบต.คูคา

123.8

172.0

129.3

-

170.8

12,980.4

13,798.6

1,372.3

610.6

Khu Kham SAO.

อบต.บ้านโนน

169.6

722.6

138.7

149.1

76.3

6,569.6

16,629.5

3,012.5

613.9

Ban Non SAO.

อบต.ห้วยเตย

91.8

118.8

167.8

-

122.5

6,854.3

13,451.9

3,704.3

863.3

Huy Tay SAO.

148.3

21.1

131.1

108.9

229.7

18,684.3

20,501.3

2,937.6

8,625.4 Khok Pho Chai

148.3

21.1

131.1

108.9

229.7

18,684.3

20,501.3

2,937.6

8,625.4

152.5

432.8

441.4

-

297.2

17,175.8

25,993.7

1,465.0

738.8 Nong Na Kham

152.5

432.8

441.4

-

297.2

17,175.8

25,993.7

1,465.0

738.8

900.4

432.6

721.8

103.6

268.3

29,165.1

39,359.0

2,684.9

6,902.2 Ban Haet

อบต.โนนสมบูรณ์

762.0

293.5

580.6

-

226.4

14,166.2

25,316.3

1,353.6

5,782.1

Non Som Boon SAO.

อบต.หนองแซง

138.4

139.2

141.3

103.6

41.8

14,998.8

14,042.7

1,331.3

1,120.1

Nong Sang SAO.

ซาสูง อบต.คาแมด

โคกโพธิ์ชัย อบต.ซับสมบูรณ์ หนองนาคา อบต.กุดธาตุ บ้านแฮด

3,514.1 Sam Sung

Sub Som Boon SAO. Kud Tad SAO.


ตาราง 19.3 รายรับ และรายจ่ายจริงขององค์การบริหารส่วนตาบล จาแนกตามประเภท เป็นรายอาเภอ และองค์การบริหารส่วนตาบล ปีงบประมาณ 2559 (ต่อ) Table 19.3 Actual Revenue and Expenditure of Subdistrict Administration Organization by Type, District and Subdistrict Administration Organization: Fiscal Year 2016 (Cont.) (พันบาท : Thousand Baht) รายได้ Revenue อาเภอ/ องค์การบริหารส่วนตาบล

โนนศิลา อบต.โนนแดง อบต.บ้านหัน อบต.เปือยใหญ่ อบต.หนองปลาหมอ เวียงเก่า อบต.เขาน้อย อบต.เมืองเก่าพัฒนา

ภาษีอากร Taxes and duties 922.9 273.2 134.8 36.8 478.1 182.0 73.1 108.9

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ Fees and fines

ที่มา: สานักงานคลังจังหวัดขอนแก่น

254.7 21.9 95.1 21.2 116.4 335.8 65.1 270.7

ทรัพย์สิน Property 1,424.8 241.9 362.2 518.5 302.2 561.0 126.1 434.9

สาธารณูปโภค Public utilities 24.8 24.8 -

เบ็ดเตล็ด Miscellaneous 863.8 90.6 327.3 232.7 213.3 401.0 149.6 251.4

เงินอุดหนุน Subsidies 59,112.3 10,220.6 25,428.6 7,827.9 15,635.3 26,746.4 12,445.2 14,301.3

รายจ่ายประจา Permanent Expenditure 56,519.4 11,081.6 18,746.6 12,440.5 14,250.8 25,665.4 12,330.0 13,335.5

Source: Khon Kaen Provincial Office of The Comptroller General

รายจ่าย Expenditure รายจ่าย เพือ่ การลงทุน Expenditure of investment 15,009.7 1,867.2 2,772.0 3,967.2 6,403.2 2,660.2 364.6 2,295.6

District/Subdistrict รายจ่าย Administration งบกลาง Organization Central expenditure 8,982.7 Non Sila 321.1 Non Dang SAO. 740.9 Ban Han SAO. 218.5 Pueai Yai SAO. 7,702.2 Nong Pra Mo SAO. 1,446.1 Wiang Kao 1,108.2 Kao Noi SAO. 337.9 Mueang Kao Pattana SAO.


ตาราง 19.4 รายได้จากการจัดเก็บเงินภาษีของกรมสรรพากร จาแนกตามประเภทภาษี เป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2559 Table 19.4 Revenue Tax by Type of Taxes and District: 2016 ประเภทภาษี (บาท) Type of taxes (Baht) อาเภอ

รวม Total

บุคคลธรรมดา

นิติบคุ คล

Personal income tax Corporate income tax

มูลค่าเพิ่ม

ธุรกิจเฉพาะ

อากรแสตมป์

อืน่ ๆ

Value added tax

Specific duties

Stamp duties

Others

District

รวมยอด

6,076,144,822

1,086,404,375

1,148,620,638

3,656,059,061

125,819,678

53,433,669

5,807,403

Total

เมืองขอนแก่น

4,386,898,976

709,735,363

868,927,110

2,680,663,691

83,543,959

40,913,256

3,115,597

Mueang Khon Kaen

บ้านฝาง

10,499,313

5,323,873

1,407,703

3,419,794

23,184

274,161

50,600

Ban Fang

พระยืน

25,203,569

4,366,611

1,840,254

18,709,206

20,050

181,947

85,500

Phra Yuen

หนองเรือ

158,567,516

42,450,922

21,224,527

90,555,652

3,420,918

739,397

176,101

Nong Ruea

ชุมแพ

226,633,488

37,916,225

30,324,904

145,203,761

10,243,191

2,481,607

463,800

Chum Phae

สีชมพู

14,174,851

4,775,121

2,433,848

6,486,304

29,785

336,193

113,600

Si Chomphu

น้าพอง

673,690,478

130,035,207

117,859,274

421,640,880

2,463,556

1,381,162

310,401

Nam Phong

อุบลรัตน์

27,332,721

6,006,893

2,301,705

16,038,238

2,398,227

469,458

118,200

Ubolratana

77,137,871

18,024,688

10,844,899

42,704,581

4,610,265

802,138

151,300

Kranuan 1/

บ้านไผ่ 2/

179,327,838

43,335,592

50,167,080

73,806,926

9,557,849

2,226,292

234,100

Ban Phai 2/

พล

113,595,954

24,245,424

14,627,571

67,613,944

5,707,126

1,086,588

315,300

Phon

แวงใหญ่

4,222,286

1,135,204

594,175

2,492,907

-

-

-

Waeng Yai

แวงน้อย

11,398,478

3,631,615

1,698,132

5,854,599

29,589

138,343

46,200

Waeng Noi

หนองสองห้อง 3/

36,077,721

11,325,828

4,740,543

18,216,497

1,155,451

533,298

106,105

Nong Song Hong 3/

ภูเวียง 4/

35,293,098

10,319,125

6,693,074

16,385,139

1,238,612

541,148

116,000

Phu Wiang 4/

กระนวน

1/


ตาราง 19.4 รายได้จากการจัดเก็บเงินภาษีของกรมสรรพากร จาแนกตามประเภทภาษี เป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2559 (ต่อ) Table 19.4 Revenue Tax by Type of Taxes and District: 2016 (Cont.) ประเภทภาษี (บาท) Type of taxes (Baht) อาเภอ

รวม Total

บุคคลธรรมดา

นิติบคุ คล

Personal income tax Corporate income tax

มูลค่าเพิ่ม

ธุรกิจเฉพาะ

อากรแสตมป์

อืน่ ๆ

Value added tax

Specific duties

Stamp duties

Others

District

มัญจาคีรี 5/

28,061,860

15,203,612

2,708,409

8,170,038

1,359,695

482,006

138,100

ชนบท

17,100,194

5,611,047

1,597,686

9,621,475

2,990

206,496

60,500

Chonnabot

เขาสวนกวาง

17,332,989

5,236,144

2,243,266

9,431,309

4,897

373,973

43,400

Khao Suan Kwang

ภูผาม่าน

13,238,815

1,867,679

3,013,228

8,174,013

-

116,395

67,500

Phu Pha Man

บ้านแฮด

20,356,806

5,858,202

3,373,252

10,870,106

10,335

149,811

95,100

Ban Haet

ที่มา : 1/ 2/ 3/ 4/ 5/

สานักงานสรรพากรพืน้ ที่ขอนแก่น รวมกับอาเภอซาสูง รวมกับอาเภอโนนศิลา รวมกับอาเภอเปือยน้อย รวมกับอาเภอหนองนาคา, อาเภอเวียงเก่า รวมกับอาเภอโคกโพธิช์ ัย

source : 1/ 2/ 3/ 4/ 5/

Khonkaen Provincial Revenue Office. Included in Sam Sung District Included in Non Sila District Included in Pueai Noi District Included in Nong Na Kham District, Wieng Kao distric Included in Khok Pho Chai District

Mancha Khiri 5/


ตาราง 19.5 รายได้จากการจัดเก็บเงินภาษีของกรมสรรพสามิต พ.ศ. 2555 - 2559 Table

19.5 Revenue of Excise Tax by Type: 2012 - 2016

(บาท : Baht)

2555

2556

2557

2558

2559

(2012)

(2013)

(2014)

(2015)

(2016)

25,125,283,174

22,894,497,165

25,318,578,899

25,609,092,827

23,000,911,656

-

-

95,000

762,000

36,000

397,831,672

437,222,927

372,703,287

284,918,353

217,879,188

357,949

558,381

15,336,045

42,011,232

48,002,758

2,304,150

2,174,032

2,962,770

2,941,835

3,107,311

22,484,071,823

19,866,821,496

22,220,284,654

22,322,471,939

19,844,324,425

1,956

-

39,949

42,516

11,620

ผลิตภัณฑ์เครื่องหอม

25,159

29,679

57,565

172,253

112,819

Perfume and Cosmetic

พรมและสิ่งปูพนื้ อื่นๆ

361,186

522,748

129,171

271,435

468,889

Carpet and other floor covering textile

รถจักรยานยนต์

868,020

66,003

-

81,270

197,940

Motorcycle

7,350

8,575

97,012

447,732

16,800

Automobile

รายได้เบ็ดเตล็ด

5,962,338

8,380,663

12,998,212

-

-

สถานบริการ - สนามกอล์ฟ

3,540,717

3,869,937

3,764,235

3,503,089

3,576,992

สถานบริการ - สนามม้า

647,035 5,855,133

579,908

872,947

626,287

227,330

Horse racing course

3,610,168

3,076,807

2,762,420

2,493,030

Sauna and massage

2,223,446,731

2,570,652,649

2,686,161,243

2,933,994,522

2,863,321,136

1,956

-

-

-

-

-

-

-

14,085,944

17,135,416

ประเภทภาษี รวมยอด ยาสูบ และยาเส้น เครื่องดื่ม น้ามันและผลิตภัณฑ์น้ามัน ไนท์คลับและดิสโก้เธค เบียร์ แบตเตอรี่

รถยนต์

สถานอาบน้าหรืออบตัวและนวดตัว สุรา หินอ่อนและหินแกรนิต อื่นๆ

ที่มา: สานักงานสรรพสามิตพืน้ ที่ขอนแก่น

Source: Khonkaen Area Excise Office

Type Total Tobacco and pipe tobacco Beverages Oil and oil product Night clubs and discotheques Beer Batterie

Miscellaneous Golf course

Liqueur Marble and granite Other


สถิิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Natural Resources and Environment Statistics


สถิิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Natural Resources and Environment Statistics


ตาราง 20.1 ปริมาณน้้าทีน่ ้าไปใช้งานได้ จากอ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่ จ้าแนกตามอ่างเก็บน้้า เขื่อน เป็นรายภาค ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 - 2560 Table 20.1 The Effective Storage Capacity from Reservoir by Dam and Region as of 1st January: 2015 - 2017 (ล้านลูกบาศก์เมตร Million cubic metres) ปริมาณน้าที่นาไปใช้งานได้ Effective storage capacity ภาค/อ่างเก็บน้า/เขื่อน

ความจุทั้งหมด

ความจุใช้งานได้

Total storage

Active storage

capacity

ทั่วราชอาณาจักร

2558 (2015)

2559 (2016)

2560 (2017)

ปริมาตรใช้การ

ร้อยละ

ปริมาตรใช้การ

ร้อยละ

ปริมาตรใช้การ

ร้อยละ

Quantity

Percent

Quantity

Percent

Quantity

Percent

Region/Reservoirs/Dam

Whole Kingdom

70,757

47,231

21,281

45.1

16,197

34.3

25,643

54.3

ภาคเหนือ

24,715

17,986

6,377

35.5

3,483

19.4

8,971

49.9

ภูมพิ ล

13,462

9,662

2,329

24.1

1,127

11.7

3,227

33.4

Bhumibol

สิริกติ ิ์

9,510

6,660

3,049

45.8

1,891

28.4

4,447

66.8

Sirikit

แม่งัดสมบูรณ์ชล

265

253

163

67.1

61

24.1

168

66.7

Mae Ngat

แม่กวงอุดมธารา

263

249

34

13.7

17

6.8

98

39.5

Mae Kuang

กิ่วลม

106

103

74

72.5

24

23.4

92

90.0

Kiu Lom

กิ่วคอหมา

170

164

93

56.8

21

12.9

162

98.7

Kiu Kor Mar

แควน้อยบารุงแดน

939

896

635

70.9

342

38.1

776

86.6

Kwae Noi Bamrungdan

8,368

6,718

3,306

49.2

2,124

31.6

4,156

61.9

ห้วยหลวง

136

129

49

38.3

28

21.7

95

73.6

Huai Luang

น้าอุน

520

475

279

58.5

146

30.7

210

44.3

Nam Un

น้าพุง

165

157

61

39.1

59

37.3

54

34.3

Nam Pung

จุฬาภรณ์

164

127

77

60.6

47

37.1

116

91.6

Chulabhon

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Northern Region

Northeastern Region


ตาราง 20.1 ปริมาณน้้าทีน่ ้าไปใช้งานได้ จากอ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่ จ้าแนกตามอ่างเก็บน้้า เขื่อน เป็นรายภาค ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 - 2560 (ต่อ) Table 20.1 The Effective Storage Capacity from Reservoir by Dam and Region as of 1st January: 2015 - 2017 (Cont.) (ล้านลูกบาศก์เมตร Million cubic metres) ปริมาณน้าที่นาไปใช้งานได้ Effective storage capacity ภาค/อ่างเก็บน้า/เขื่อน

ความจุทั้งหมด

ความจุใช้งานได้

Total storage

Active storage

capacity

2558 (2015)

2559 (2016)

2560 (2017)

ปริมาตรใช้การ

ร้อยละ

ปริมาตรใช้การ

ร้อยละ

ปริมาตรใช้การ

ร้อยละ

Quantity

Percent

Quantity

Percent

Quantity

Percent

Region/Reservoirs/Dam

อุบลรัตน์

2,431

1,850

605

32.7

149

8.1

1,531

82.7

Ubol Ratana

ลาปาว

1,980

1,880

1,020

54.3

808

43.0

991

52.7

Lam Pao

ลาตะคอง

314

292

137

47.1

100

34.3

95

32.6

Lam Takhong

ลาพระเพลิง

155

154

27

24.8

86

55.7

70

45.4

Lam Phra Phloeng

มูลบน

141

134

63

47.0

42

31.2

63

47.0

Upper Muun

ลาแซะ

275

268

151

56.3

91

34.0

121

45.0

Lam Sae

ลานางรอง

121

118

78

66.1

63

53.3

59

50.4

Lam Nang Rong

สิรินธร

1,966

1,135

759

66.9

506

44.6

751

66.2

Sirindhorn

ภาคกลาง

1,360

1,300

878

67.5

571

43.9

1,188

91.4

Central Region

ป่าสักชลสิทธิ์

960

957

753

78.7

506

52.9

845

88.3

ทับเสลา

160

143

36

25.2

32

22.6

144

100.5

กระเสียว

240

200

89

44.5

33

16.4

200

99.8

ภาคตะวันตก

26,605

13,328

4,900

36.8

4,748

35.6

6,016

45.1

Western Region

ศรีนครินทร์

17,745

7,480

2,720

36.4

2,596

34.7

3,320

44.4

Srinagarindra

8,860

5,848

2,180

37.3

2,152

36.8

2,696

46.1

Khao Laem

วชิราลงกรณ์ (เขาแหลม)

Pasak Chonlasittha Thap Salao Krasieo


ตาราง 20.1 ปริมาณน้้าทีน่ ้าไปใช้งานได้ จากอ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่ จ้าแนกตามอ่างเก็บน้้า เขื่อน เป็นรายภาค ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 - 2560 (ต่อ) Table 20.1 The Effective Storage Capacity from Reservoir by Dam and Region as of 1st January: 2015 - 2017 (Cont.) (ล้านลูกบาศก์เมตร Million cubic metres) ปริมาณน้าที่นาไปใช้งานได้ Effective storage capacity ภาค/อ่างเก็บน้า/เขื่อน

ความจุทั้งหมด

ความจุใช้งานได้

Total storage

Active storage

capacity

ภาคตะวันออก

2558 (2015)

2559 (2016)

2560 (2017)

ปริมาตรใช้การ

ร้อยละ

ปริมาตรใช้การ

ร้อยละ

ปริมาตรใช้การ

ร้อยละ

Quantity

Percent

Quantity

Percent

Quantity

Percent

Region/Reservoirs/Dam

Eastern Region

1,515

1,415

765

54.1

728

51.4

956

67.6

ขุนด่านปราการชล

224

219

180

81.8

161

73.4

203

92.6

Khundanprakanchon

คลองสียัด

420

390

186

47.7

161

41.4

180

46.2

Klong Sri Yat

บางพระ

117

105

48

45.7

32

30.9

81

77.0

Bang Phra

หนองปลาไหล

164

150

135

90.0

146

97.4

93

62.1

Nongphalai

ประแสร์

295

275

216

94.7

227

82.4

180

65.5

Pra Sae

นฤบดินทรจินดา

295

276

-

-

-

-

218

79.2

8,194

6,484

5,055

78.0

4,544

70.1

4,356

67.2

Southern Region

แก่งกระจาน

710

645

370

57.5

253

39.3

300

46.5

Kaeng Krachan

ปราณบุรี

391

373

238

63.7

107

32.5

133

35.6

Pran Buri

รัชชประภา

5,639

4,287

3,296

76.9

3,419

79.7

3,577

83.4

Rajjaprabha

บางลาง

1,454

1,178

1,151

96.4

765

64.9

347

29.4

Bang Lang

ภาคใต้

ที่มา: กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Source: The Royal Irrigation Department, Ministry of Agriculture and Cooperatives


ตาราง 20.2 แหล่งน้้า จ้าแนกตามประเภทแหล่งน้้า เป็นรายอ้าเภอ พ.ศ. 2558 - 2559 Table 20.2 Water Resources by Type of Water Resources and District: 2015 - 2016 ประเภทแหล่งน้า Type of water resource 2558 (2015) อาเภอ

Total รวมยอด เมืองขอนแก่น บ้านฝาง พระยืน หนองเรือ ชุมแพ สีชมพู น้าพอง อุบลรัตน์ กระนวน อำเภอ อำเ บ้านไผ่ เปือยน้อย พล แวงใหญ่ แวงน้อย หนองสองห้อง

อ่างเก็บน้า Reservior

รวม

1,284 65 65 31 72 77 35 122 52 84 76 18 61 17 33 76

2559 (2016)

ฝายคอนกรีต ทานบ

ใหญ่

กลาง

เล็ก

Concrete

Large

medium

small

Wire

1 1 -

15 1 2 2 1 1 2 1 -

240 20 15 7 12 10 12 15 2 16 12 13 9 8 15

196 12 19 6 5 10 3 6 5 3 20 3 11 3 3 16

สระ

คู คลอง

Dam หนอง บึง Canel dich Total Pond

17 1 2 2 1 2 3 1 -

682 31 27 16 55 53 19 59 16 39 40 12 35 5 22 45

133 2 40 28 26 -

อ่างเก็บน้า Reservior

รวม

1,288 66 65 31 72 77 35 122 52 84 76 18 60 17 33 79

ฝายคอนกรีต ทานบ

ใหญ่

กลาง

เล็ก

Concrete

Large

medium

small

Wire

1 1 -

15 1 2 2 1 1 2 1 -

240 20 15 7 12 10 12 15 2 16 12 13 9 8 15

198 12 19 6 5 10 3 6 5 3 20 3 11 3 3 17

สระ

District

คู คลอง

Dam หนอง บึง Canel dich Pond

16 1 2 2 1 2 3 1

685 32 27 16 55 53 19 59 16 39 40 12 35 5 22 46

133 2 40 28 26 -

Total Mueang Khon Kaen Ban Fang Phra Yun Nong Rua Chum Phae Si Chomphu Nam Phong Ubolratana KranuanAmphoe/King Amphoe/Kin Ban Phai Puai Noi Phon Wang Yai Wang Noi Nong Song Hong


ตาราง 20.2 แหล่งน้้า จ้าแนกตามประเภทแหล่งน้้า เป็นรายอ้าเภอ พ.ศ. 2558 - 2559 (ต่อ) Table 20.2 Water Resources by Type of Water Resources and District: 2015 - 2016 (Cont.) ประเภทแหล่งน้า Type of water resource 2558 (2015) อาเภอ

Total ภูเวียง มัญจาคีรี ชนบท เขาสวนกวาง ภูผาม่าน ซาสูง โคกโพธิไ์ ชย หนองนาคา บ้านแฮด โนนศิลา เวียงเก่า อำ

อ่างเก็บน้า Reservior

รวม

56 65 48 64 13 42 27 16 33 25 11

ฝายคอนกรีต ทานบ

ใหญ่

กลาง

เล็ก

Concrete

Large

medium

small

Wire

-

1 2 1 1 -

11 13 15 8 8 3 5 2 4 5 -

15 17 8 9 1 4 3 4 9 1

ทีม่ า: สานักงานชลประทานจังหวัดขอนแก่น

2559 (2016) สระ

คู คลอง

Dam หนอง บึง Canel dich Total Pond

1 2 1 1 -

28 31 23 15 4 30 19 14 23 11 10

32 5 -

อ่างเก็บน้า Reservior

รวม

58 64 48 64 13 42 27 16 33 25 11

ฝายคอนกรีต ทานบ

ใหญ่

กลาง

เล็ก

Concrete

Large

medium

small

Wire

-

1 2 1 1 -

11 13 15 8 8 3 5 2 4 5 -

15 17 9 9 1 4 3 4 9 1

Source: Regional Irrigation Office Khon Kaen

สระ

คู คลอง

District

Dam หนอง บึง Canel dich Pond

2 1 1 -

29 31 23 15 4 30 19 14 23 11 10

32 5 -

Phu Wiang Mancha Khiri Chonnabot Khao Suan Kwang Phu Pha Man Sam Sung Khok Pho Chai Nong Na Kham Ban Haet Non Sila Wiang Kao Amphoe/King Amphoe/Kin Amphoe/King Amphoe/Kin


ตาราง 20.3 ปริมาณน้้าทีเ่ ก็บเฉลี่ยทัง้ ปี จ้าแนกตามประเภทแหล่งน้้า เป็นรายอ้าเภอ พ.ศ. 2558 - 2559 Table 20.3 Average Quantily of Water as Dammed Up by Type of Water Resources and District: 2015 - 2016 (ล้านลูกบาศก์เมตร Millon cubic metre) ประเภทแหล่งน้า อาเภอ

2558 (2015)

2559 (2016)

District

รวม

อ่างเก็บน้า

ฝายคอนกรีต

รวม

อ่างเก็บน้า

ฝายคอนกรีต

Total

Reservior

Concrete wire

Total

Reservior

Concrete wire

914.2

877.7

36.5

914.7

877.7

37.0

30.2

20.3

9.8

30.2

20.3

9.8

บ้านฝาง

4.7

4.7

-

4.7

4.7

-

Ban Fang

พระยืน

3.4

3.4

-

3.4

3.4

-

Phra Yun

หนองเรือ

1.5

1.5

-

1.5

1.5

-

Nong Rua

ชุมแพ

4.0

4.0

-

4.0

4.0

-

Chum Phae

สีชมพู

7.1

7.1

-

7.1

7.1

-

Si Chomphu

น้าพอง

3.4

3.4

-

3.4

3.4

-

Nam Phong

อุบลรัตน์

708.8

708.8

-

708.8

708.8

-

Ubolratana

กระนวน อำเภ อำ

5.0

5.0

-

5.0

5.0

-

KranuanAmphoe/King Amphoe/Kin

บ้านไผ่

4.5

4.5

-

4.5

4.5

-

Ban Phai

เปือยน้อย

0.3

0.3

-

0.3

0.3

-

Puai Noi

พล

4.3

4.3

-

4.3

4.3

-

Phon

แวงใหญ่

9.3

9.3

-

9.3

9.3

-

Wang Yai

แวงน้อย

1.7

1.7

-

1.7

1.7

-

Wang Noi

รวมยอด เมืองขอนแก่น

Total Mueang Khon Kaen


ตาราง 20.3 ปริมาณน้้าทีเ่ ก็บเฉลี่ยทัง้ ปี จ้าแนกตามประเภทแหล่งน้้า เป็นรายอ้าเภอ พ.ศ. 2558 - 2559 (ต่อ) Table 20.3 Average Quantily of Water as Dammed Up by Type of Water Resources and District: 2015 - 2016 (Cont.) (ล้านลูกบาศก์เมตร Millon cubic metre) ประเภทแหล่งน้า อาเภอ

2558 (2015)

2559 (2016)

รวม

อ่างเก็บน้า

ฝายคอนกรีต

รวม

อ่างเก็บน้า

ฝายคอนกรีต

Total

Reservior

Concrete wire

Total

Reservior

Concrete wire

District

หนองสองห้อง

1.7

1.7

-

2.0

1.7

0.3

ภูเวียง

2.0

2.0

-

2.0

2.0

-

Phu Wiang

มัญจาคีรี

23.2

23.2

-

23.2

23.2

-

Mancha Khiri

ชนบท

26.1

16.0

10.1

26.3

16.0

10.3

Chonnabot

เขาสวนกวาง

19.1

2.5

16.6

19.1

2.5

16.6

Khao Suan Kwang

ภูผาม่าน

1.5

1.5

-

1.5

1.5

-

Phu Pha Man

ซาสูงอำ

1.4

1.4

-

1.4

1.4

-

Sam Sung Amphoe/King Amphoe/Kin

โคกโพธิ์ไชย

0.6

0.6

-

0.6

0.6

-

Khok Pho Chai Amphoe/King Amphoe/Kin

หนองนาคา

1.5

1.5

-

1.5

1.5

-

Nong Na Kham

บ้านแฮด

45.3

45.3

-

45.3

45.3

-

Ban Haet

โนนศิลา

3.2

3.2

-

3.2

3.2

-

Non Sila

เวียงเก่า

0.7

0.7

-

0.7

0.7

-

Wiang Kao

ที่มา: สานักงานชลประทานจังหวัดขอนแก่น

Regional Irrigation Office Khonkaen

Nong Song Hong


ตาราง 20.4 สถิตกิ ารประปา จ้าแนกตามส้านักงานประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2559 Table 20.4 Statistics of Water Supply by Office of Waterworks Authority Area: 2016 ปริมาณน้าทีจ่ า่ ย

ปริมาณน้าทีใ่ ช้ในระบบ

กาลังการผลิต

น้าทีผ่ ลิตได้

ปริมาณน้าทีจ่ าหน่าย

เพือ่ สาธารณประโยชน์

(ลบ.ม.)

ผูใ้ ช้นา้

(ลบ.ม./ปี)

(ลบ.ม.)

แก่ผใู้ ช้ (ลบ.ม.)

และรั่วไหล (ลบ.ม)

Water for system

(ราย)

Office of Waterworks

Water capacity

Water production

Water sales

Water supplied for public

production

Consumers

Authority

(Cu.M./year)

(Cu.M.)

(Cu.M.)

use and leak in streams (Cu.M.)

(Cu.M.)

(Persons)

1,230,931,200

70,941,176

48,136,821

16,811,824

725,326

185,769

สานักงานประปาขอนแก่น

780,312,000

43,225,447

29,382,782

10,208,682

457,185

95,368

Office of Waterworks Authority Area Khonkaen

สานักงานประปาบ้านไผ่

52,704,000

4,077,298

3,000,321

1,107,701

44,430

13,023

Office of Waterworks Authority Area Ban Phai

สานักงานประปาชุมแพ

118,144,800

5,387,486

3,489,806

850,415

75,500

15,725

Office of Waterworks Authority Area Chom Pea

สานักงานประปาน้าพอง

95,745,600

5,759,254

3,966,433

1,827,855

56,857

18,833

Office of Waterworks Authority Area Nam Phong

สานักงานประปาชนบท

63,244,800

4,147,027

2,685,985

844,595

23,544

13,421

Office of Waterworks Authority Area Chonnabot

สานักงานประปากระนวน

57,096,000

3,267,749

2,086,521

613,363

35,526

11,444

Office of Waterworks Authority Area Kranuan

สานักงานประปาหนองเรือ

47,609,280

2,121,756

1,630,638

446,024

11,819

8,320

Office of Waterworks Authority Area Nong Ruea

สานักงานประปาเมืองพล

16,074,720

2,955,159

1,894,335

913,189

20,465

9,635

Office of Waterworks Authority Area Phon

สานักงานประปา

รวมยอด

ทีม่ า: สานักงานการประปาส่วนภูมภิ าคเขต 6 จังหวัดขอนแก่น

Source: Office of Waterworks Authority Area 6 , Khonkaen

Total


ตาราง 20.5 ปริมาณขยะมูลฝอย เป็นรายจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2557 - 2559 Table 20.5 Quantily of Solid Waste by Province of Northeastern Region: 2014 - 2016 ( หน่วยเป็นตันต่อวัน : In ton per day )

2557 (2014)

2558 (2015)

ในเขตเทศบาล

นอกเขตเทศบาล

รวม

Municipal

Non-municipal

Total

area

19,276

กาฬสินธุ์

2559 (2016)

ในเขตเทศบาล

นอกเขตเทศบาล

ในเขตเทศบาล

นอกเขตเทศบาล

รวม

Municipal

Non-municipal

รวม

Municipal

Non-municipal

area

Total

area

area

Total

area

area

7,812

11,464

19,660

7,990

11,670

20,001

8,118

11,883

957

585

372

983

611

372

979

607

372

Kalasin

ขอนแก่น

1,829

986

843

1,870

1,022

848

1,946

1,081

865

Khon Kaen

ชัยภูมิ

1,072

319

753

1,087

328

759

1,074

318

756

Chaiyaphum

641

178

463

673

192

481

668

187

481

Nakhon Phanom

2,264

931

1,333

2,294

939

1,355

2,458

945

1,513

บึงกาฬ

341

115

226

397

133

264

397

111

286

Bungkan

บุรีรัมย์

1,553

620

933

1,559

620

939

1,587

652

935

Buri Ram

มหาสารคาม

894

169

725

908

187

721

911

189

722

Maha Sarakham

มุกดาหาร

180

121

59

179

120

59

180

61

119

Mukdahan

ยโสธร

245

98

147

241

97

144

233

97

136

Yasothon

ร้อยเอ็ด

913

415

498

909

406

503

930

431

499

Roi Et

เลย

577

226

351

631

263

368

630

262

368

Loei

ศรีสะเกษ

1,361

333

1,028

1,382

310

1,072

1,403

328

1,075

สกลนคร

1,078

587

491

1,123

613

510

1,128

618

510

สุรินทร์

1,304

236

1,068

1,302

232

1,070

1,319

263

1,056

498

194

304

509

200

309

357

172

185

ภาค/จังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นครพนม นครราชสีมา

หนองคาย

Region and province

Northeastern Region

Nakhon Ratchasima

Si Sa Ket Sakon Nakhon Surin Nong Khai


ตาราง 20.5 ปริมาณขยะมูลฝอย เป็นรายจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2557 - 2559 (ต่อ) Table 20.5 Quantily of Solid Waste by Province of Northeastern Region: 2014 - 2016 (Cont.) ( หน่วยเป็นตันต่อวัน : In ton per day )

2557 (2014) ภาค/จังหวัด

2558 (2015)

ในเขตเทศบาล

นอกเขตเทศบาล

รวม

Municipal

Non-municipal

Total

area

area

2559 (2016)

ในเขตเทศบาล

นอกเขตเทศบาล

รวม

Municipal

Non-municipal

Total

area

area

ในเขตเทศบาล

นอกเขตเทศบาล

รวม

Municipal

Non-municipal

Total

area

area

Region and province

หนองบัวลาภู

487

217

270

498

228

270

494

223

271

Nong Bua Lam Phu

อานาจเจริญ

272

116

156

271

118

153

202

91

111

Amnat Charoen

อุดรธานี

1,622

897

725

1,672

906

766

1,622

862

760

Udon Thani

อุบลราชธานี

1,188

469

719

1,172

465

707

1,482

619

862

Ubon Ratchathani

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Sourec: Pollution Control Department, Ministry of Natural Resources and Environment


ตาราง 20.6 อุณหภูมิ และความกดอากาศ ณ สถานีตรวจอากาศ เป็นรายเดือน พ.ศ. 2558 - 2559 Table 20.6 Monthly Temperature and Atmospheric Pressure Data : 2015 - 2016 2558 (2015) อุณหภูมิ ( ซ ) ๐

เดือน

ความกดอากาศ

Temperature ( ๐ C ) เฉลี่ย Mean

เฉลี่ยสูงสุด เฉลี่ยต่าสุด Mean

Mean

สูงสุด

ต่าสุด

Maximum Minimum

ความกดอากาศ

Temperature ( ๐ C )

เฉลี่ย

maximum minimum ทั้งปี

2559 (2016) อุณหภูมิ ( ซ ) ๐

Mean

เฉลี่ย

atmospheric pressure (HPA)

Mean

เฉลี่ยสูงสุด เฉลี่ยต่าสุด Mean

Mean

สูงสุด

เฉลี่ย ต่าสุด

Maximum Minimum

maximum minimum

Monthly

Mean atmospheric pressure (HPA)

27.6

37.0

16.5

41.0

11.6

1,010.2

27.5

38.4

17.5

42.4

9.5

1,004.2

มกราคม

22.6

29.5

16.5

34.3

11.6

1,015.4

24.5

30.8

19.3

35.7

9.5

1,014.1

January

กุมภาพันธ์

25.3

31.7

20.2

37.2

15.8

1,013.4

24.0

31.4

17.5

37.6

10.3

1,015.7

February

มีนาคม

29.2

35.0

24.5

38.2

22.0

1,011.1

29.6

36.8

23.1

40.9

15.6

1,010.7

March

เมษายน

29.9

36.2

24.5

41.0

19.9

1,009.5

31.7

38.4

26.1

42.4

22.5

974.2

April

พฤษภาคม

30.7

37.0

26.0

38.7

24.4

1,006.9

30.5

36.7

25.6

40.2

22.8

1,006.8

May

มิถุนายน

29.7

35.2

25.0

39.2

22.7

1,006.3

28.3

33.8

23.9

37.8

22.9

974.4

June

กรกฎาคม

28.3

33.1

24.3

40.0

21.6

1,006.0

28.0

32.9

23.5

36.9

21.5

1,006.7

July

สิงหาคม

27.7

32.8

23.9

35.7

22.7

1,006.7

28.2

33.1

24.2

36.0

22.8

1,006.7

August

กันยายน

27.7

32.3

24.3

35.3

23.0

1,008.2

27.4

32.0

24.3

34.9

22.3

1,006.9

September

ตุลาคม

26.7

31.4

23.2

33.8

20.6

1,012.0

27.5

32.1

24.1

34.5

22.8

1,008.4

October

พฤศจิกายน

27.5

33.0

22.9

35.6

20.1

1,012.3

26.4

31.5

22.0

33.9

18.3

1,011.9

November

ธันวาคม

25.6

31.7

20.5

35.3

14.0

1,014.6

24.2

30.1

19.4

33.3

14.9

1,013.7

December

ที่มา: ศูนย์อตุ นุ ยิ มวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

Source: Northeastem Meteorological Center (Upper Part)

Annual


ตาราง 20.7 ความชื้นสัมพัทธ์ เป็นรายเดือน พ.ศ. 2558 - 2559 Table 20.7 Monthly Relative Humidity Data: 2015 - 2016 2558 (2015) เดือน

เฉลี่ย Mean

ทั้งปี

เฉลี่ยสูงสุด

2559 (2016)

เฉลี่ยต่าสุด

Mean maximum Mean minimum

ต่าสุด

เฉลี่ย

Minimum

Mean

เฉลี่ยสูงสุด

เฉลี่ยต่าสุด

Mean maximum Mean minimum

Month

ต่าสุด Minimum

69.9

94.0

37.1

24.0

70.9

94.1

35.1

22.0

มกราคม

57.0

79.5

37.1

24.0

71.8

91.0

52.5

33.0

January

กุมภาพันธ์

63.2

83.6

41.3

28.0

62.5

85.6

38.6

24.0

February

มีนาคม

64.6

84.1

45.9

30.0

59.1

79.0

41.9

27.0

March

เมษายน

58.0

77.6

38.9

24.0

52.9

71.9

35.1

22.0

April

พฤษภาคม

68.0

85.4

46.1

37.0

70.8

88.9

49.4

35.0

May

มิถุนายน

72.0

87.1

53.3

36.0

72.5

86.5

54.5

41.0

June

กรกฎาคม

77.0

89.3

60.7

33.0

82.0

93.5

64.2

43.0

July

สิงหาคม

82.0

93.9

64.5

46.0

80.5

92.6

63.2

50.0

August

กันยายน

82.9

94.0

66.3

51.0

83.1

94.1

66.1

52.0

September

ตุลาคม

77.0

90.0

58.8

43.0

79.4

92.8

61.0

50.0

October

พฤศจิกายน

71.5

90.2

50.9

44.0

72.2

89.3

53.2

43.0

November

ธันวาคม

66.0

85.9

47.1

34.0

63.5

84.2

43.4

27.0

December

ที่มา: ศูนย์อตุ นุ ยิ มวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

Source: Northeastem Meteorological Center (Upper Part)

Annual


ตาราง 20.8 ปริมาณฝนเป็นรายเดือน พ.ศ. 2558 - 2559 Table 20.8 Monthly Rainfall Data: 2015 - 2016 (มิลลิเมตร mm.) 2558 (2015)

2559 (2016)

ปริมาณฝน Rainfall

จานวนวัน ที่ฝนตก No. of rainy day

1,006.1

105

104.7

-

-

-

กุมภาพันธ์

42.4

7

มีนาคม

39.2

เมษายน

ทั้งปี

ปริมาณฝน วันที่ปริมาณ สูงสุด ฝนสูงที่สุด Daily maximum Date of daily rainfall maximum rainfall

Monthly

1,368.1

121

91.5

-

27.9

8

7.8

9

January

24.2

16

-

-

-

-

February

3

23.7

30

1.0

1

1.0

31

March

42.0

7

20.5

22

103.0

4

60.9

29

April

พฤษภาคม

55.6

8

12.6

19

103.1

16

14.9

23

May

มิถุนายน

178.9

10

104.7

2

155.1

16

34.5

26

June

กรกฎาคม

135.9

22

39.7

7

188.6

18

55.8

18

July

สิงหาคม

284.2

20

50.9

11

225.2

17

42.0

5

กันยายน

145.3

17

31.6

27

265.8

21

91.5

13

ตุลาคม

40.0

9

19.1

9

154.9

15

58.2

5

October

พฤศจิกายน

42.6

2

40.9

14

142.8

4

71.7

9

November

-

-

-

-

0.7

1

0.7

31

December

มกราคม

ธันวาคม

ที่มา: ศูนย์อตุ นุ ยิ มวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

2 มิ.ย.

ปริมาณฝน Rainfall

จานวนวัน ปริมาณฝน วันที่ปริมาณ ที่ฝนตก สูงสุด ฝนสูงที่สุด No. of rainy Daily maximum Date of daily day rainfall maximum rainfall

13 ก.ย.

Source: Northeastem Meteorological Center (Upper Part)

Annual

August September


ตัวชี้วัด Indicators


ตัวชีว้ ัดที่สำคัญของจังหวัด Provincial Key Indicator 2555 (2012)

2556 (2013)

2557 (2014)

2558 (2015)

2559 (2016)

อัตราเพิ่มของประชากร (1)

0.5

0.4

0.5

0.4

0.2

Population growth rate (1)

ความหนาแน่นของประชากรต่อ ตร.กม. (1)

163

164

164

165

166

Population density per Sq.Km. (1)

อัตราส่วนเพศ (1)

98.2

98.0

97.8

97.7

97.4

Sex ratio (1)

อัตราการเป็นภาระ (1)

44.8

45.5

46.0

46.4

47.0

Dependency ratio (1)

อัตราเจริญพันธุ์ (1)

41.6

39.5

37.9

35.2

36.3

Fertility ratio (1)

อัตราเกิดต่อประชากร 1,000 คน (2)

11.7

11.1

10.5

9.6

9.8

Crude birth rate per 1,000 population (2)

6.9

7.3

7.1

7.3

7.7

Crude death rate per 1,000 population (2)

7.2

7.8

6.9

6.0

5.2

Infant mortality rate per 1,000 livebirths (2)

14.5

30.6

16.1

17.5

11.4

1,811

1,726

4,377

3,324

3,900

(3)

0.7

0.7

0.7

1.0

0.9

อัตราการมีงานทา (3)

98.7

97.5

97.5

97.9

97.7

Employment rate (3)

3.5

-3.0

-14.6

4.2

-0.1

Growth rate of employed person (3)

69.7

68.1

62.1

64.1

63.9

Labour force participation rate (3)

233

300

300

300

300

Wage rate per day

*

6,417

*

7,597

*

4,465

4,934

5,797

6,010

5,405

5.6

16.0

-1.1

-0.2

2.0

106,899

105,683

105,512

107,607

GPP per capita (at current market prices) (5)

62.0

62.0

62.0

62.0

Proportion of farm holding land per total land (6)

6.1

4.5

0.8

0.1

-1.5

ตัวชี้วัด

อัตราตายต่อประชากร 1,000 คน

(2)

อัตราการตายของทารกต่อการเกิดมีชพี 1,000 คน (2) อัตราการตายของมารดาต่อการเกิดมีชพี 100,000 คน (2) อัตราส่วนประชากรต่อแพทย์ 1 คน (2) อัตราการว่างงาน

อัตราเพิ่มของผู้มงี านทา (3) อัตราการมีสว่ นร่วมในกาลังแรงงาน (3) อัตราค่าจ้างรายวัน

(4)

รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน (3) ค่าใช้จา่ ยเฉลี่ยต่อคนต่อเดือน (3) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจาปี ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (ณ ราคาประจาปี) (5) สัดส่วนของเนื้อที่ถอื ครองทาการเกษตรต่อเนื้อที่ทั้งหมด (6) อัตราเพิ่มของรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียน (7)

(5)

Indicator

Maternal mortality rate per 100,000 livebirths (2) Ratio of population per physician (2) Unemployment rate (3)

(4)

Average monthly income per capita (3) Average monthly expenditures per capita (3) Growth rate of GPP at current market prices (5)

Growth rate of motorcycle registered (7)


ตัวชีว้ ัดที่สำคัญของจังหวัด (ต่อ) Provincial Key Indicator (Cont.) ตัวชี้วัด

2555 (2012)

2556 (2013)

2557 (2014)

2558 (2015)

2559 (2016)

สัดส่วนของครัวเรือนที่มคี อมพิวเตอร์ (3)

18.4

18.1

27.6

26.0

26.7

Proportion of household accessing to computer (3)

สัดส่วนของครัวเรือนที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต (3)

8.7

13.5

29.1

42.0

51.9

Proportion of household accessing to internet (3)

สัดส่วนของครัวเรือนที่มโี ทรศัพท์พื้นฐาน (3)

4.3

4.7

9.4

6.4

4.7

Proportion of household accessing to telephone (3)

31.0

Percentage of population 6 years of using computer per 100 population (3)

45.3

Percentage of population 6 years of internet user per 100 population (3)

ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้คอมพิวเตอร์ ต่อประชากร 100 คน (3)

31.1

ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้อนิ เทอร์เน็ต ต่อประชากร 100 คน (3)

24.1

ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่มโี ทรศัพท์มอื ถือ ต่อประชากร 100 คน (3)

31.9 27.2

36.1 35.0

38.1 39.2

Indicator

68.2

74.8

80.3

83.3

84.1

Percentage of population 6 years and over accessing to mobile phone (3)

3.4

11.2

1.6

4.2

18.1

Growth rate of domestic tourist arrivals in province (8)

อัตราการขยายตัวของนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางมายังจังหวัด (8)

10.9

8.7

-1.2

2.6

12.2

Growth rate of international tourist arrivals in province (8)

อัตราการขยายตัวของผู้จดทะเบียนนิตบิ คุ คลที่คงอยู่ (9)

16.6

17.7

2.5

9.1

6.2

สัดส่วนพื้นที่ปา่ ไม้ตอ่ พื้นที่จงั หวัด (6)

11.8

10.5

10.7

10.8

อัตราการขยายตัวของนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางมายังจังหวัด

ที่มา: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

(8)

กรมการปกครอง สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น สานักงานสถิติแห่งชาติ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมการขนส่งทางบก กรมการท่องเที่ยว สานักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Growth rate of registered of juristic person (9) Proportion area of forest land per area province (6) Source: (1) Department of Provincial Administration (2) Khonkaen Provincial Health Office (3) National Statistical Office (4) Department of Labour Protection and Welfare, Ministry of Labour (5) Office of the National Economic and Social Development Board (6) Office of Agricultural Economics (7) Department of Land Transport (8) Department of Tourism (9) Office of Commercial affairs Khonkaen


รายงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560  

จากวิสัยทัศน์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่ว่า “เป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของประเทศ” และพันธกิจในการให้บริการข้อมูลสถ...

รายงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560  

จากวิสัยทัศน์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่ว่า “เป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของประเทศ” และพันธกิจในการให้บริการข้อมูลสถ...

Advertisement