Page 97

ตาราง 7.2 ข้าว : จานวนผู้ถอื ครองทีป่ ลูกข้าว จาแนกตามชนิดข้าวทีป่ ลูก และขนาดเนื้อทีถ่ อื ครองทัง้ สิ้น (ต่อ) Table 7.2 Rice : Number of holdings by kind of rice cultivated and size of total area of holding (Contd.) ข้าวนาปีและนาปรัง First and second crops ขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น (ไร่)

รวม

ข้าวเจ้า

ข้าวเหนียว

ข้าวเจ้าและข้าวเหนียว

Size of total area of holding (rai)

Sub - total

Non - glutinous

Glutinous

Non - glutinous and glutinous

รวม Total ต่ากว่า Under 2

8,517

401

3,141

4,975

21

3

11

7

2

-

5

1,082

72

518

492

6

-

9

1,323

79

576

668

10

-

19

2,843

131

1,086

1,626

20

-

39

2,415

95

750

1,570

40

-

59

572

13

135

424

60

- 139

249

7

62

180

12

1

3

8

140 ขึ้นไป and over

สำมะโนการเกษตร พ.ศ.2556 จังหวัดขอนแก่น  
สำมะโนการเกษตร พ.ศ.2556 จังหวัดขอนแก่น  
Advertisement